เร ยนร การใช งาน Android

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เร ยนร การใช งาน Android"

Transcription

1 เร ยนร การใช งาน Android เพ อให ผ เข าอบรมม ความร ในเทคโนโลย ใหม บนม อถ อท เป นอ ปกรณ พ นฐานท ม ผ ใช อย าง แพร หลาย และในป จจ บ นเทคโนโลย 3G ก าล งเข ามาม บทบาทในประเทศไทยมากย งข น การพ ฒนา โปรแกรมบนม อถ อจ งเป นเร องจ าเป น ระบบปฏ บ ต การ Android ค อระบบปฏ บ ต การบนม อถ อท พ ฒนาข นโดย Google โดยบร ษ ทม อถ อได แก Motorola Samsung ได น าระบบปฏ บ ต ไปใช งานบน โทรศ พท ม อถ อของตน จ งถ อว าม ความน าสนใจเทคโนโลย น น าจะม การเต บโตเพ มข นอย างแพร หลาย และรวดเร วในอนาคต หล กส ตรน จะแนะน าการใช งานระบบปฏ บ ต การ Android ต างๆ ผ านทาง เคร องคอมพ วเตอร ด วยต วจ าลองการท างาน เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ควรม ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร ร นท 1 รห สว ชา S5404 ระหว างว นท ม นาคม2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา S5414 ระหว างว นท กรกฎาคม 2554 เวลา น. Introduction to Android Rationale Architecture Application Development Application Life Cycle หน าท 8

2 Development Environment Application Model Basic Building Blocks User Interface Widgets Controls หน าท 9

3 การซ อม บ าร ง และแก ป ญหาคอมพ วเตอร เบ องต น เพ อให ผ เข าอบรมท ม ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร หร อโปรแกรมพ นฐาน หล กส ตร น จะเจาะล กถ งการแก ป ญหาต าง ๆ ต งแต การแก ป ญหาคอมพ วเตอร ท พบบ อยในการท างาน เช น การ แบ ง Partition การต ดต ง Windows การต ดต งโปรแกรมต าง ๆ โดยให ผ อบรมสามารถด แลร กษา เคร องคอมพ วเตอร เบ องต น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ควรม ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร รห สว ชา N5401 ระหว างว นท ม นาคม 2554 เวลา น. ว นท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บอ ปกรณ ต างๆภายในเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ส วนประกอบต าง ๆ ในคอมพ วเตอร การด สเปกซ ของเคร อง ร จ กก บไบออส การ Setup Default ไบออส การแบ ง Partition ให ก บ Hard disk การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows การ Setup ค ย บอร ดให ใช ป ม Grave Accent เปล ยนภาษา ร จ กก บ Driver และต ดต ง Driver หน าท 10

4 ต ดต งเคร อง Printer การต ดต ง/ถอดถอนโปรแกรมแบบต างๆ ท ต องใช งานบ อยๆ ว นท 2 Lan Network เบ องต น การ Set ค า IP ประจ าเคร อง การต งช อเคร องและ Workgroup การ Share File และการเข าถ งไฟล งานใน Network การ Share Printer และการต ดต ง Share Printer ร จ กก บ Firewall ท าความเข าใจเก ยวก บ Malware และการท างานของโปรแกรม Malware ช องทางการแพร กระจายต วของ Malware ในร ปแบบต างๆ ร จ กก บไวร สคอมพ วเตอร การต ดต ง ปร บแต ง และใช งานโปรแกรม Anti-Virus การตรวจจ บและก าจ ดไวร ส การป องก นไวร ส และการ Update โปรแกรมป องก นไวร ส ว ธ การก ค นข อม ลท ส ญหายอ นเน องมาจาก Malware ด วย Easy Recovery Professional ว นท 3 กระบวนการ Startup ป ญหาท เก ดขณะ Startup ว ธ การเข าส Safe Mode แยกแยะป ญหาระหว าง Hardware และ Software การ Backup ข อม ล ส งท ควรเก บร กษา และจดข อม ลเก บไว ส งผ ดพลาดของเคร องท ม กพบได บ อย การสร าง Image File ด วยโปรแกรม Norton Ghost การทดสอบ Image File การน า Image File ท สร างไว ข นมาใช งาน หน าท 11

5 Google Hack หล กส ตรน ม งเน นให สามารถเร ยนร การใช งาน Google ให มากกว าท ร จ กในฐานะท เป น search engine เพ ยงอย างเด ยว จากท เห นว าหน าแรกของ Google น นแสนจะเร ยบง ายม เพ ยง แบบฟอร มการค นหาและป มค าส งเพ ยงไม ก ป ม แต ว าเบ องหล งความเร ยบง ายน นค อศ กยภาพแห งความ เป น Search Engine ขนานแท ซ งจะเป นเคร องม อส าค ญท จะท าให ค ณสามารถเข าถ งข มทร พย ข อม ลอ น มหาศาลได และหากว าค ณสามารถท จะใช งาน Google ได อย างเต มศ กยภาพแล วละก เคร อข ายเว บ ท งหมดก จะกลายเป นเหม องทองแห งความร ให ก บค ณไปโดยฉ บพล น หล กส ตรน จะช วยให ผ เข าอบรมได ใช งาน Google ได อย างเต มประส ทธ ภาพ ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ผ ท ม ความสนใจความก าวหน าของการใช งานอ นเตอร เน ต รห สว ชา N5404 ระหว างว นท ม นาคม 2554 เวลา น. Google Hack ค ออะไร? ส งท ม ในป จจ บ น ร จ กพ นฐานการท างานของ Google Hack การใช งานของ Search Engine ได อย างเต มประส ทธ ภาพ การส บค นข นส ง (Advanced Search) การใช งาน Google Image / Google Map / Google Translate การเจาะระบบ และหาข อม ลคอมพ วเตอร ด วย Google การส บหาข อม ลช องโหว ความเส ยงและภ ยค กคามจาก Google การค นคว า หาว ธ การป องก นภ ยค กคาม ความเส ยงและช องโหว จาก Google การหาเหต ผลว าเว บน นต ดอ นด บได อย างไร? การแปลเว บเป นภาษาต างๆของ Google การค นหาแผนท จาก Google map หน าท 12

6 การออกแบบและจ ดการฐานข อม ลด วย Microsoft Access หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าอบรมได เร ยนร พ นฐานการออกแบบฐานข อม ล ต งแต การต ดต งและ เร มต นใช งาน Microsoft Access สร างฐานข อม ลและจ ดการ Table ต งแต เร มต นสร างฐานข อม ลและ ตาราง การออกแบบและสร างตาราง การป อนข อม ลเข าส ตารางและการ Import ข อม ล การออกแบบ สร างและจ ดการ Form อย างม ออาช พ การใช งานและจ ดการข อม ลด วย Query น าเสนอข อม ลด วย Report ว เคราะห ข อม ลแบบม ออาช พด วย PivotTable และ PivotChart เพ อช วยให ผ เข าอบรมน าไป ประย กต ในการท างานให สะดวกย งข น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ม ความร พ นฐานทางด านฐานข อม ลมาพอสมควร ร นท 1 รห สว ชา D5401 ระหว างว นท 28 ม นาคม 1 เมษายน 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา D5411 ระหว างว นท 1-5 ส งหาคม 2554 เวลา น. พ นฐานการท างานก บโปรแกรม Access ค ณสมบ ต หล กของ Microsoft Access องค ประกอบของฐานข อม ล Access เป ดจากไฟล ฐานข อม ลท สร างไว แล ว ส วนประกอบหน าจอ Access และว นโดว Database การท างานของป มค าส งในว นโดว Database สร างและท างานร วมก บฐานข อม ล สร างฐานข อม ลใหม ด วยต วเอง หน าท 13

7 สร างฐานข อม ลใหม ด วย Database Wizard ว ธ ก าหนดโครงสร างไฟล เร มต นใน Access เป ดใช ฐานข อม ลท สร างไว แล ว ป ดไฟล ฐานข อม ล/ป ดโปรแกรม Access โครงสร างฐานข อม ล โครงสร างและการท างานก บตาราง (Table ) สร าง Table ด วย Wizard สร างและแก ไข Table ในม มมอง Design ส วนประกอบในม มมอง Design หล กการสร าง Table เพ อใช งานอย างม ประส ทธ ภาพ การแทรกฟ ลด การลบฟ ลด การเปล ยนช อและล าด บของฟ ลด จ ดเก บโครงสร าง Table ท สร างใหม แก ไขโครงสร างของ Table เด ม สร างค ย และด ชน สร างค ย หล กและค ย รวม สร างด ชน (Index) จ ดการ Table ในว นโดว Database เปล ยนช อ Table ค ดลอก Table ลบ Table การควบค มการคงสภาพความถ กต องของข อม ลใน Access การจ บค (Join) ข อม ลใน Access ว ธ สร าง/แก ไข/ลบความส มพ นธ ระหว าง Table ท างานก บข อม ลใน Datasheet ว ธ ป อนข อม ล แก ไขข อม ลใน Datasheet การย ายและค ดลอกข อม ล การลบเรคคอร ด การแทรกเรคคอร ด ย ายคอล มน ใน Datasheet ซ อน/แสดงคอล มน ตร งคอล มน ปร บแต งร ปแบบ Datasheet การเร ยงล าด บ ค นหา และแทนท ข อม ล (Sort) การใช ต วกรองข อม ล (Filter) โครงสร างและการท างานก บค วร (Query) ประเภทของ Query สร าง Query ในม มมอง Design ส วนประกอบในม มมอง Query Design Select Query จ ดกล มข อม ลและค านวณค าผลสร ป ก าหนดค ณสมบ ต ของ Query น พจน และเง อนไขท ซ บซ อน การอ างอ งช อฟ ลด ในน พจน และเง อนไข สร างเง อนไขด วย And, Or และ Between And โครงสร างและการท างานก บฟอร ม (Form) หน าท 14

8 ส วนประกอบของฟอร ม การแบ งส วน (Section) ของฟอร ม ว ธ การในการสร าง Form การสร าง Form ด วย AutoForm การปร บแต งร ปแบบด วย AutoFormat สร าง Form ด วย Form Wizard สร างและแก ไข Form ในม มมอง Design ส วนประกอบในม มมอง Design ของฟอร ม ปร บขนาดและเคล อนย ายคอนโทรลบน Form ข นตอนการสร าง Form ออกแบบและสร างฟอร มแบบซ บซ อนโดยท างานก บคอนโทรลแบบต างๆ คอนโทรลเท กซ บ อกซ คอนโทรลคอมโบบ อกซ คอนโทรลล สต บ อกซ คอนโทรลแบบออบช นกร ป คอนโทรลแบบเฟรม คอนโทรลแบบอ มเมจ คอนโทรลแบบลาเบล คอนโทรลแบบป มค าส ง คอนโทรลแบบแท บ คอนโทรลป มทอกเก ล ป มออปช น และ เช คบ อกซ คอนโทรลเพจเบรก การใส ว นท และเวลา การสร างฟอร มหล กและฟอร มย อย การปร บแต ง บ นท กและเร ยกใช ฟอร ม ก าหนดค ณสมบ ต ของฟอร ม โครงสร างและการท างานก บรายงาน (Report ) ส วนประกอบในรายงาน ว ธ การสร างรายงาน สร างด วย AutoReport ท ลบาร Print Preview สร างด วย Report Wizard สร างและแก ไขรายงานในม มมอง Design สร างป มค าส งเช อมโยง Form ก บ Report สร างด วย Chart Wizard การเพ มส วนประกอบในแผนภ ม การเพ ม/ลบช ดข อม ลในแผนภ ม การสร างรายงานด วย Label Wizard การน าข อม ลจากภายนอกมาใช ใน Access การน าเข า (Import) ข อม ล ว ธ Import ข อม ลจากฐานข อม ล Access ด วยก นเอง ว ธ Import ข อม ลจากไฟล สเปรดช ตของ Excel ว ธ Import ข อม ลจากเท กซ ไฟล การเช อมโยงก บฐานข อม ลอ น หน าท 15

9 การออกแบบและพ ฒนา Web Site-Basic เพ อให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร ถ งแนวค ดและว ธ การออกแบบ การสร างเว บไซต กราฟ ก แบบสมบ รณ ละเอ ยด ท กข นตอน เร มต งแต เตร ยมเน อหา การก าหนดร ปแบบ การประย กต ใช Temple เบ องต น การสร างหน าหล ก การก าหนดเน อท ส การจ ดวาง การสร างแอน เมช น มาช วยใน การพ ฒนาออกแบบเว บไซต ข นเองได เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ผ ท ม ความสนใจเก ยวก บ Internet และการสร าง Web site ม ความร เบ องต นเก ยวก บการสร างสรรค เว บไซต รห สว ชา W5406 ระหว างว นท 28 ม นาคม 1 เมษายน 2554 เวลา น. ว นท 1 9 ข นตอนเพ อสร างแนวค ดและว ธ การออกแบบเว บไซต การก าหนดร ปแบบเทมเพลตของเว บไซต เร ยนร การประย กต ใช งานเทมเพลตเบ องต น การก าหนด CSS (Cascading Style Sheets) ว นท 2 การสร างหน าต อนร บ (Splash Page) การสร างหน าหล กเว บไซต (Home Page) การก าหนดพ นท ใช งานของเว บเพจอย างเหมาะสมและเป นม ออาช พ การก าหนดระยะห างและการจ ดวางองค ประกอบภายในเว บเพจ ว นท 3 หน าท 16

10 การออกแบบส วนประกอบในล กษณะของการต ดม ม (Cutting-Edge Design) การออกแบบส วนประกอบในล กษณะของส วนโค ง (Free-Flowing Design) การน าเสนอในเช งส อส ญล กษณ การสร างองค ประกอบแบบสล บภาพ (Rollover Elements) การออกแบบโครงสร างเว บไซต และเมน การใช งาน จ ตว ทยาการใช ส ส าหร บเว บไซต ศ ลปะการใช ต วอ กษรในการสร างเว บไซต ว ธ การผสมผสานส อย างกลมกล นเพ อสร างช นงานท เหมาะสม ว นท 4 ว ธ การออกแบบเว บไซต แบบเร ยบง าย ว ธ การออกแบบเว บไซต ในเช งสน กสนาน น าสนใจ ว ธ การออกแบบเว บไซต ในเช งธ รก จ การสร าง Drop-Down menu ว นท 5 การสร างตราส นค าออนไลน (Online Branding) การก าหนดแผนการการตลาดส าหร บเว บไซต การสร างแอน เมช นเบ องต น การบร หารจ ดการข อม ลส าหร บเผยแพร หน าท 17

11 การใช คอมพ วเตอร เบ องต น และการใช งาน Windows XP เพ อให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร ถ งส วนประกอบเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร และระบบ การท างานต าง ๆ เก ยวก บคอมพ วเตอร รวมถ งระบบปฏ บ ต การท ม การร กษาความปลอดภ ยท ด ข น ร ปล กษณ แบบใหม ช วยให ท างานท วไปได อย างม ประส ทธ ภาพรวมถ งความสามารถในการเข ารห ส แฟ ม และโฟลเดอร เพ อป องก นข อม ลทางธ รก จ การเข าถ งคอมพ วเตอร จากระยะไกล การสน บสน น ภายใน ส าหร บระบบท ม ต วประมวลผลหลายต ว ท ม ประส ทธ ภาพส ง เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม รห สว ชา S5402 ระหว างว นท ม นาคม 2554 เวลา น. ความร เบ องต นเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร องค ประกอบด าน Hardware และ Software การท างานของระบบคอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต การในเคร องคอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต การ Windows XP Introduction to Windows XP Using My Computer Using Web Applications Working with Windows XP Accessories Getting Help and Support หน าท 18

12 การใช งาน Internet เบ องต น เพ อให ผ เข าอบรมสามารถใช งาน ระบบ INTERNET ได พร อมท งสามารถน าไป ประย กต ใช ก บงานได อย างม ประส ทธ ภาพ และเพ อให ผ เข าร บการอบรมพ ฒนาตนเอง เพ อเข าก บย ค ของเทคโนโลย ข าวสารข อม ลได ช ดเจนย งข น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม ควรม ความร พ นฐาน Microsoft Windows รห สว ชา S5403 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ความเป นมาของเคร อข ายอ นเตอร เน ต ความหมายของ HomePage, WebPage, WebSite ความหมาย และการแสดงแถบเคร องม อต างๆ การต งค า Home Page การน าภาพเป นพ นหล ง การบ นท กภาพเป นไฟล การค นหาข อม ลบน Internet การดาวโหลดโปรแกรม รายช อ Web Site ท น าสนใจ หน าท 19

13 วางแผนและต ดตามโครงการด วย Microsoft Project เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถบร หารจ ดการโครงการต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพโดย ใช Microsoft Project โดยม การน ามาประย กต ใช งาน ท าให การบร หารงานต างๆ รวดเร ว และสามารถ ว เคราะห ป ญหา และควบค มป จจ ยต าง ๆ เช น ว น เวลาของโครงการ ทร พยากรบ คคลได ตลอดจน สามารถมองภาพรวมของโครงการจ ดสรรทร พยากรท ม อย ได อย างม ประส ทธ ภาพ ท าให ผ บร หาร โครงการท างานได ง ายข น และต ดตามผลงานได ตลอดเวลา เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ควรม พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร รวมถ ง Microsoft Office เป นผ ท สนใจงานด านการวางแผนโครงการ โดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร รห สว ชา M5406 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ความร พ นฐานการท างานท วไปเก ยวก บ Microsoft Project การสร างและปร บแต งโครงการ งานย อยและการจ ดการก บงานย อย การจ ดการก บทร พยากร (Resources) การปร บแต งทร พยากรให ด ท ส ด การจ ดการงาน การก าหนดและการจ ดการเก ยวก บค าใช จ าย การต ดตามความค บหน าของงานและว ธ ประเม นผล การกรองข อม ลและการน าเสนอข อม ล การ Copy และการย ายข อม ลของโครงการ การรวมโครงการเข าด วยก น หน าท 20

14 ความร เบ องต นเก ยวก บ Network เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร พ นฐานเก ยวก บ Network, OSI Model ร ปแบบของ การต อเช อมระบบ Network แบบต าง ๆ ข อด และข อเส ยและอ ปกรณ ต าง ๆ ท จ าเป น ตลอดจน เปร ยบเท ยบการใช ระบบปฏ บ ต การเคร อข ายแบบ Server Base ก บ Peer to Peer และเร ยนร ความ แตกต างระหว าง Windows XP และ Windows 2000 Server/ Server 2003 เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ม ความร พ นฐานด านระบบ Network มาพอสมควร ม ความร เก ยวก บ Windows 2000/XP/2003 มาบ าง รห สว ชา N5402 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ความร เบ องต นเก ยวก บ Network ชน ดและองค ประกอบของ Network การออกแบบ Network การต ดต อส อสารด านอ ปกรณ ไร สาย Network Adapter Cards The OSI 7 Layers Models ร ปแบบการส งข อม ล การต ดต งและบร หารจ ดการเคร อข าย Networks in Multivendor Environments การบร หารจ ดการ User ในระบบเคร อข าย Ensuring Network Data Security หน าท 21

15 Microsoft Excel Intermediate เพ อเน นให ผ เข าอบรมสามารถได เร ยนร การใช งาน Excel ให ล กมากกว าการใช งานแบบ ปกต ท วไป เช น การท างานก บหลาย Worksheet พร อมก น การจ ดการก บหน าจอภาพให แสดง ข อม ลหลาย Worksheet หร อหลาย Workbook พร อมก น การป องก น Worksheet และ Workbook พร อมก น การล งค ข อม ลระหว าง Worksheet การใส comment ในเซล และการสร าง Chart การ ประย กต ใช ฟ งก ช นเก ยวก บระบบฐานข อม ล รวมท ง การประย กต ใช ค าส งเก ยวก บระบบฐานข อม ล การบร หารจ ดการและว เคราะห ก บข อม ลโดยการใช Pivot Table เทคน คการรวมข อม ล ไป ประย กต ใช งานให ม ประส ทธ ภาพ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม สามารถใช โปรแกรม Microsoft Excel ในระด บข นพ นฐานได รห สว ชา M5452 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ความร เบ องต นเก ยวก บระบบฐานข อม ล การสร างฐานข อม ลโดยใช Excel การใช ฟอร มข อม ล (Data Form) เพ อช วยในการท างานก บฐานข อม ล ฟ งก ช นท ใช ในการค นหาและจ ดการก บฐานข อม ล (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, DSUM,DAVERAGE, DCOUNT, DMAX, DMIN, DSTDEVP เป นต น) การประย กต ใช ค าส งเก ยวก บระบบฐานข อม ล (Sort, Filter ) การบร หารจ ดการและว เคราะห ก บข อม ลโดยการใช ตารางไพวอท (Pivot Table) เทคน คการรวมข อม ลด วย Consolidate และ Outline หน าท 22

16 เทคน คการถ ายภาพ และตกแต งภาพด วย Adobe Photoshop เพ อให ผ เข าอบรมม ความร หล กการท างานของกล องด จ ตอล สามารถใช อ ปกรณ ถ ายภาพได อย างถ กต อง เหมาะสมก บงานต างๆ ม ความเข าใจเร องภาพด จ ตอล สามารถน าไปใช งานแต ละแบบได เป นอย างด เช น ถ ายภาพบ คคลจากนางแบบ จากท วท ศน จากส งของ โดยว ทยากรท ม ประสบการณ ว จารณ แนะน าภาพถ ายของผ เข าร บการอบรมแต ละคน และเร ยนร การใช โปรแกรม Photoshop ตกแต งภาพถ าย และแก ไขจ ดบกพร องต างๆ ได ซ งผ เข าร บการอบรมสามารถน าความร ต างๆ ประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพได เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง Workshop ทดลองถ ายภาพโดยใช กล องด จ ตอลท จ ดเตร ยมมา ถ ายภาพนางแบบ ส งของ ท วท ศน ฯลฯ ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ผ ท ม ความสนใจในงานด านการตกแต งภาพ และการท าภาพกราฟ ค ต องม กล องด จ ตอลมาใช ในการอบรมเป นของตนเอง ร นท 1 รห สว ชา W5404 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา W5414 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. แนะน าความร พ นฐานเก ยวก บกล องถ ายภาพด จ ตอล และการถ ายภาพอย างถ กว ธ แนะน าฟ งก ช นพ นฐานของกล องด จ ตอล การจ าแนกประเภทของกล องด จ ตอล พ นฐานเบ องต นในการถ ายภาพ โปรแกรมถ ายภาพชน ดต างๆ และ Mode การถ ายภาพ การใช แฟลช (เช น Red Eye Reduction Flash, Slow Sync Flash, etc.) หน าท 23

17 การเร มต นใช งานกล องด จ ตอล เทคน คการถ ายภาพชน ดต างๆ เทคน คการจ ดวางองค ประกอบภาพ เพ อให ถ ายภาพให ออกมาด ม ม ต ม ช ว ตช วา ข อพ งระว งในการใช กล องด จ ตอล และการบ าร งร กษา แนะน าการใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop เร มต นใช งาน และค ณสมบ ต ต างๆ ของไฟล ภาพชน ดต างๆ แก ไขแสงเงาของภาพ แก ไขส ส นของภาพ แก ไขส ส นเฉพาะส วนในภาพ การต ดขอบภาพ แก ป ญหาภาพผ ดส ดส วน Retouching ใส ข อความให ภาพถ าย ต อภาพให เป นม มกว าง (Photomerge) ลด Noise ในภาพ เทคน คการใช ฟ ลเตอร เพ มล กเล นให ภาพถ าย หน าท 24

18 การสร างเอกสารและเทคน คว ธ การใช งาน Acrobat หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าร บการอบรม สามารถใช งานโปรแกรม Acrobat ได เร ยนร การ สร างฟอร มในล กษณะ Electronic Form เร ยนร การใช เคร องม อต างๆ การสร างสารบ ญของเอกสาร PDF ช วยในการจ ดเก บเอกสารในแบบ E-Document แปลงไฟล ให อย ในร ปแบบ PDF ให สามารถ น าไปใช ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ม ความร การใช งานเอกสาร Acrobat หร อโปรแกรม Acrobat Reader มาแล ว ร นท 1 รห สว ชา M5405 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา M5415 ระหว างว นท 8-10 ส งหาคม 2554 เวลา น. แนะน าการใช งาน Adobe Acrobat เบ องต น การแปลง MS Word, Excel, PowerPoint เป น ไฟล PDF การใช เคร องม อต างๆ ของการสร างฟอร มใน Acrobat เช น Textbox, List Box, Option Button, Checkbox ฯลฯ การปร บแต งและก าหนดค าต างๆ ของเคร องม อๆ เช น การเปล ยน Font การใส ส การ ก าหนดจ านวนต วอ กษรท สามารถป อนได ฯลฯ การสร างเง อนไขร บข อม ลท ผ ใช ป อนในฟอร ม เพ อป องก นไม ให ข อม ลป อนผ ดพลาด จากท ต องการ เช น การก าหนดให บางช องป อนได เฉพาะต วเลขเท าน น หร อการจ าก ด ค าเช น อาย จะต องไม เก นท ก าหนดไว ฯลฯ การสร างแบบฟอร มแบบม การค านวณ การสร างป ม Submit Form การก าหนด Security ในเอกสาร PDF การใช Digital Sign เพ อการร บรองเอกสาร หน าท 25

19 Microsoft PowerPoint Intermediate หล กส ตรน ม งเน นให สามารถประย กต ใช งาน Microsoft PowerPoint เพ มข น ให ผ เข าอบรม ม ความร ในการสร างแผนภ ม ประกอบข อม ลประเภทต างๆ การจ ดท า Animation ให ก บว ตถ ท กชน ดบน สไลด การสร างกราฟ การสร างตาราง จ ดท าสไลด มาสเตอร ใช เทคโนโลย ทางด านม ลต ม เด ยบน Presentation ได รวมท งสามารถน าโปรแกรมด านการน าเสนอ Microsoft Power Point มาช วยใน การน าเสนอข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ผ ท ม ความสนใจการการท าการเสนอรายงานด วย Presentation ม ความร การใช และผ านหล กส ตร Microsoft PowerPoint มาก อน รห สว ชา M5453 ระหว างว นท 2-4 พฤษภาคม 2554 เวลา น. ทบทวนความร พ นฐานท ส าค ญส าหร บการใช งานโปรแกรม PowerPoint การท างานและการจ ดร ปแบบข อความในม มมองแบบสไลด (Slide View) การสร างต นแบบ ด ดแปลง แก ไข สไลด มาสเตอร การจ ดการก บสไลด แบบ Organization Chart การใช กราฟฟ กอ อปเจกต และเพ มร ปภาพลงในสไลด การน าเสนอผลงาน การใช HyperLink การใช เทคโนโลย ทางด านม ลต ม เด ยในงานน าเสนอ หน าท 26

20 เร ยนร การใช งาน Windows 7 เพ อให ผ เข าอบรมเร ยนร ระบบปฏ บ ต การร นใหม ท ไมโครซอฟท ได พ ฒนาข นมา ท จะมา แทนท หร อ ต อยอดจาก Windows Vista และเข าใจความแตกต าง การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย จน มาถ งระบบปฏ บ ต การ Windows7 ท ม การพ ฒนาการในร ปแบบใหม ท ม การใช งาน ตลอดจนค ณสมบ ต ต างๆ ว ธ การใช งาน ค ณสมบ ต จนสามารถน าไปประย กต ใช ก บงานได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม ควรม ความร พ นฐาน Microsoft Windows ร นท 1 รห สว ชา S5411 ระหว างว นท 3-4 พฤษภาคม 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา S5421 ระหว างว นท กรกฎาคม 2554 เวลา น. แนะน าความร เบ องต นของ Windows7 พ นฐานการท างานท วไป ปร บแต งส วนต างๆ ของ Windows Vista เร ยนร โปรแกรมใหม ๆ ท ม อย Internet Explorer 7, Calendar, Defender, DVD Maker บร การจ ดไฟล ต างๆ ใน Windows Vista, Windows Photo Gallery Networks และระบบความปลอดภ ยเคร อข าย หน าท 27

21 เร ยนร การใช งานโปรแกรม Open Office เพ อให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร (Open Source) ส าหร บใช งานส าน กงาน เช น งาน ค านวณ งานเอกสาร และงานด านการน าเสนอ ซ งม จ ดเด นตรงท สามารถเป ดเอกสารจากโปรแกรมอ น ได โดยไม ต องพ งโปรแกรมน นๆ และสามารถส งออกไปไฟล ร ปแบบอ นๆได ซ งได แก โปรแกรม Calc ส าหร บใช ทางด านการค านวณ โปรแกรม Writer ทางด านงานเอกสาร และโปรแกรม Impress ส าหร บ งานทางด านการน าเสนอ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม รห สว ชา T5401 ระหว างว นท 9-11 พฤษภาคม 2554 เวลา น. แนะน าการใช โปรแกรม Cale อธ บายส วนประกอบต างๆ การบ นท ก การใช งาน การท างานก บกระดาษค านวณ การเล อกใช เซลล การท างานของร ปแบบต างๆ ของ Column และ Row การจ ดการค านวณ การใช ส ตร การสร าง แก ไข ปร บปร ง แผนภ ม การโอนย ายเอกสารและใช งานระหว างโปรแกรม การบ นท กไฟล งาน เพ อน าไปใช ก บโปรแกรม Excel, PDF File หร อใช ร วมก บ โปรแกรมอ นในช ด OpenOffice การใช โปรแกรมออฟฟ ศเอกสาร (Writer) แนะน าการใช งาน การสร าง ลบ เล อก ค ดลอก ย าย ข อความ หน าท 28

22 การค นหา แทนท ตกแต งข อความ การปร บตกแต งระยะห าง ระยะบรรท ด การต งหน าจอ การปร บช องว าง การต งขอบกระดาษ แทรกส ญล กษณ พ เศษ แทรกตาราง การสร างและการใช งาน Presentation โดยโปรแกรม Impress แนะน าการใช งาน การสร าง Presentation ใหม การเร ยกใช การท างานก บ Slide การท างานก บม มมองต าง การจ ดแต งข อความ ร ปวาด ภาพกราฟ ก การจ ดกล ม การเคล อนย าย การค ดลอก การจ ดเร ยง สร าง Slide show การก าหนดล กษณะพ เศษ การใส เส ยง การก าหนดการเคล อนไหวของสไลด การก าหนดเวลาการแสดงสไลด การซ อนสไลด การแสดงสไลด แบบปกต การโอนย ายเอกสารและการใช งานระหว างโปรแกรม การใช งานข อม ลร วมก นระหว างโปรแกรมในช ด OpenOffice การเป ดไฟล งานท สร างจากโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office ด วยโปรแกรม ช ด OpenOffice การบ นท กไฟล งานท สร างด วยโปรแกรมช ด OpenOffice เพ อน าไปใช ก บช ด โปรแกรม Microsoft Office การบ นท กไฟล งานท สร างด วยโปรแกรมช ด OpenOffice ให เป น PDF File หน าท 29

23 การสร างส อส งพ มพ ด วย Adobe Illustrator เพ อให ผ อบรมสามารถใช โปรแกรม Illustrator ได อย างเต มร ปแบบท งในด านการสร างงาน กราฟ ก ได อย างสวยงาม เข าใจและสามารถสร างงานกราฟ ก การใช งานเคร องม อพ นฐานต างๆ การ วาดภาพ และการน าภาพมาใช งานร วมก น การตกแต งช นงาน โดยการระบายส ให ก บว ตถ ด วยว ธ ต างๆ การน าผลงานท สร างไปเผยแพร ในร ปแบบของส อ ต างๆ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการ ในส งก ดกระทรวงการคล ง ผ ท ม ความสนใจในงานด านการสร างงานกราฟ ก ร นท 1 รห สว ชา A5401 ระหว างว นท 9-12 พฤษภาคม 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา A5411 ระหว างว นท กรกฎาคม 2554 เวลา น. อธ บายจ ดเด นและภาพรวมของโปรแกรม Illustrator ข อแตกต างระหว างโปรแกรมประเภท Raster และ Vector ข อแตกต างของโหมดส CMYK และ RGB เพ อการเร มต นสร างงานท ถ กต อง ท าความร จ กก บแถบเคร องม อต างๆ เช น Tool Box, Menu Bar, Option Bar รวมท ง Palette ต างๆ การใช งาน Selection Tool รวมท งค ย ล ดต างๆ เพ อการท างานท รวดเร ว การสร างร ปทรงพ นฐานต างๆ อย างละเอ ยด การเปล ยนส ว ตถ และการใช งาน Color Guide ช วยจ บค ส ในการออกแบบ Direct Selection Tool แก ไขโครงสร างของร ปทรง เช น Anchor, Path, Handle เพ อให เก ดร ปทรงใหม เคร องม อกล ม Pen Tool เพ อสร างสรรค ร ปทรงท ม ความซ บซ อน การสร างและปร บแต งเส นอย างละเอ ยด หน าท 30

24 ทดลองท าแบบฝ กห ด เพ อการเตร ยม Artwork ท ถ กต อง การ Save งาน Format ต างๆ และการ Export ฝ กควบค มเคร องม อ Pen Tool การวาดเส นตรง, เส นโค ง การใช งาน Pen Tool ร วมก บ Grid และ Guide ทดลองสร างงานกราฟ กด วย Pen Tool จ ดระเบ ยบ และระยะห างของว ตถ ด วย Align เช อม, เจาะ, แยก ว ตถ หลายช น เพ อให เก ดร ปทรงใหม ตามหล กการออกแบบ เบ องต นด วย Pathfinder การไล เฉดส เพ อให กราฟ กด ม ม ต ด วย Gradient การหม นว ตถ ด วย Rotate Tool เพ อก าหนดองศา และจ านวนท แน นอน สล บด านว ตถ กรณ ท กราฟ กสมด ลก นท ง 2 ด าน ด วย Reflect Tool การใช งาน Pattern และการสร าง Pattern อย างง ายๆ การพ มพ ข อความ และปร บแต งรายละเอ ยดของต วอ กษร ว ธ ดาวน โหลด และต ดต งต วอ กษร ร จ กก บต วอ กษรประเภทต างๆ เพ อการน าไปใช ให เหมาะสมก บล กษณะงาน ทดลองสร างนามบ ตรอย างถ กว ธ ด วย Bleed, Ruler, Guide การสร างต วอ กษรประด ษฐ ด วยค าส ง Create Outline ทดลองสร างต วอ กษรประด ษฐ, ตราส ญล กษณ และพาดห วในร ปแบบต างๆ ด ดต วอ กษรให โค งงอด วย Make With Warp การวางหร อพ มพ ข อความในร ปทรงด วย Area Type Tool การวางหร อพ มพ ข อความบนเส น ด วย Type On A Path Tool ทดลองสร างตราส ญล กษณ ด วย Area Type Tool ร วมก บ Ruler และ Guide หน าท 31

25 Microsoft Word Intermediate หล กส ตรน ม งเน นให สามารถใช งาน Microsoft Word ในข นกลาง เพ อเพ มประส ทธ ภาพใน การใช งาน Word ในการท างานได คล องแคล ว และช วยสร างเอกสารให สวยงามได อย างรวดเร ว อาท การสร างค าย อ และการพ มพ ข อความยาวๆ การสร างแบบฟอร มในส าน กงาน การสร างเอกสารแบบ คอล มน เหม อนหน งส อพ มพ หร อแก ไขข อความในแบบพ เศษต างๆ เป นต น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ม ความร การใช และผ านหล กส ตร Microsoft Word มาก อน สามารถพ มพ ด ดได รห สว ชา M5451 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. ค าส งและความสามารถพ เศษของ Microsoft Word 2003 การจ ดท าเอกสารต นแบบ การบร หารงานเอกสาร การสร างเอกสารโบว ช วร ในร ปแบบต าง ๆ การสร างตาราง และ กราฟ การใส ร ปภาพในเอกสาร การสร างจดหมายเว ยน การพ มพ เอกสาร การสร างค าย อแทนข อความยาวๆ เพ อประหย ดเวลาการป อนข อความยาวๆ ให ประหย ดเวลา การแก ป ญหาการพ มพ ข อความท ชอบพ มพ ผ ดประจ า ให ถ กแก ไขโดยอ ตโนม ต หน าท 32

26 การป อนส ญล กษณ พ เศษ เช น เศษส วน หร อเคร องหมายทางคณ ตศาสตร ท แป นพ มพ ในค ย บอร ดไม ม การพ มพ ซองจดหมายและต วจดหมายให ปรากฏอย ในไฟล เด ยวก น แต ม 2 ร ปแบบ การพ มพ ลาเบล การสร าง Page Border เพ อจ ดร ปแบบของเอกสารให สวยงาม การสร าง Custom Format Table ข นเอง เพ อจ ดร ปแบบของตารางในเอกสารให ม ร ปแบบท เหม อนก นอย างรวดเร ว เทคน คการสร าง Table แล วให ปรากฏร ปแบบสวยงามอ ตโนม ต โดยไม ต องเส ยเวลา Format การสร างเอกสารท ใช ประจ าให เป นร ปแบบ Template การแก ไข Template ท สร างไว การจ ดร ปแบบเอกสารอย างรวดเร วโดยสร าง Style การจ ดเอกสารให เป นร ปแบบ Column เหม อนก บหน งส อพ มพ การค นหาข อความเพ อแก ไขอย างรวดเร ว เทคน คพ เศษของการเปล ยนร ปแบบของ Format ในเอกสาร การสร าง Forms โดยใช Word เช น การใช เคร องม อ Dropdown, Option Buttion ต างๆ การ Protect Form โดยก าหนดให ผ ใช ไม สามารถแก ไขข อความอ นๆ นอกจากบร เวณ ท ก าหนดให ป อนในฟอร มเท าน น การ Save Data ของ Form ท ผ ใช แบบเพ อเก บเป น Database การใส Excel Worksheet เข ามาใน Word Document การสร าง Hyperlink ในเอกสาร เพ อล งค ไปเป ดเอกสารอ นท เก ยวเน องก น การ Save เอกสารให เป น Web Page หน าท 33

27 ความร เบ องต นเก ยวก บความปลอดภ ย (Introduction to Computer Security) เพ อได เร ยนร ถ งว ว ฒนาการด านเทคโนโลย สารสนเทศ และภ ยค กคามท มาก บว ว ฒนาการ สามารถร บม อและป องก นเบ องต น เก ยวก บภ ยต างๆ ท ค กคามคอมพ วเตอร ตลอดจนว ธ แก ไขใน เบ องต นได เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม รห สว ชา N5403 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. ว ว ฒนาการด านความม นคงปลอดภ ยสารสนเทศ ภ ยค กคามต างๆท ควรทราบ ร ปแบบการโจมต สาธ ตถ งว ธ การและภ ยของป ญหาต างๆของเทคโนโลย สารสนเทศ การร บม อก บป ญหาด านเทคโนโลย สารสนเทศ มาตรการด านความม นคงปลอดภ ยสารสนเทศภายในองค กร หน าท 34

28 การสร างภาพเคล อนไหวด วย Flash Basic เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถเข าใจร ปแบบการท างานพ นฐานของโปรแกรมท ม ล กษณะ คล ายภาพยนตร ค อ เคล อนไหวได ม เส ยง และประกอบเข าด วยก นโดยแบ งเป น Scene, Frame, Timeline, Rollovers และส วนต างๆ รวมถ งการสร าง Link โดยใช Macromedia Flash มาเป น เคร องม อช วยในการสร างภาพเคล อนไหวท ม ขนาดเล ก เพ อให การดาวน โหลดข อม ลของเว บไซต รวดเร วข น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ม ความร เก ยวก บ Internet มาพอสมควร เป นผ ท ต องการออกแบบ Web Site ด วย Multimedia หร อท า Presentation รห สว ชา W5403 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. แนะน าเน อหา การใช เคร องม อ โปรแกรม FLASH การสร างแอน เมช น แบบ Tween และ Frame by frame การใส เอฟเฟ กซ ภาพ การสร าง Movies clip และ Instant Symbol การเข ยน Action Scripts เบ องต น การวาดร ปช นงานด วยลายเส น และการท า Animation การใส เส ยง เทคน คการสร างและแก ไขภาพร ปแบบต างๆ การเผยแพร งาน และการประย กต ใช งานแต ละแบบ หน าท 35

29 มาตรฐานกระบวนการซอฟต แวร และมาตรฐานท เก ยวข อง (Software Processes and Related Standards) เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได ร บทราบการพ ฒนาซอฟต แวร ให เป นไปตามความต องการท ระบ ท งในส วนของฟ งก ช นการท างานและค ณภาพ ภายใต งบประมาณและเวลาท ก าหนดน น กระบวนการซอฟต แวร น บเป นส งส าค ญในการสน บสน นให บรรล ความต องการด งกล าว ภายใต ความ ซ บซ อนของการด าเน นการ ด งน นจะเป นประโยชน อย างย ง หากบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศม ความร และเข าใจถ งแนวปฏ บ ต ท ด ของกระบวนการซอฟต แวร เพ อจะได น าแนวทางไปประย กต ใช ใน การด าเน นการให ได มาซ งซอฟต แวร ท ม ค ณภาพ บรรยาย โดยผ ทรงค ณว ฒ ซ กถามแลกเปล ยนมาตรฐานการพ ฒนาซอฟต แวร กระบวนการพ ฒนาซอฟต แวร ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม บ คลากรท ม ความสนใจแนวปฏ บ ต ของกระบวนการพ ฒนาซอฟต แวร 30 คน รห สว ชา T5406 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. อธ บายมาตรฐาน ร ปแบบ ต วอย างมาตรฐานการพ ฒนาซอฟต แวร ชน ดต างๆ ได แก IEEE, ISO (International Organization for Standardization) และ ต วแบบว ฒ ภาวะ ความสามารถเช งบ รณาการ (Capability Maturity Model Integration: CMMI) แนวโน ม ป จจ ยท ช วยสน บสน นการด าเน นการพ ฒนาซอฟต แวร กระบวนการว ธ การด าเน นงานท จะได ซอฟต แวร ตามความต องการ ยกต วอย างกรณ ศ กษาในการประกอบการน าไปใช งาน หน าท 36

30 การใช งาน Microsoft Office 2010 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft Office 2010 ซ งเป นเวอร ช นใหม ล าส ด ซ งประกอบไป ด วย Microsoft word ในการสร างและจ ดการเอกสาร Microsoft Excel ในงานทางด านการค านวณ และ Microsoft PowerPoint ในการน าเสนอผลงาน โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เก ยวก บการ ท างานในโปรแกรม การใช งานค ณสมบ ต แต ละอย างในเวอร ช น 2010 พร อมฟ เจอร ใหม ๆ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ควรม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร, Microsoft Office ผ ท ม ความสนใจในงานด านเอกสาร ร นท 1 รห สว ชา M5404 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา M5414 ระหว างว นท ส งหาคม 2554 เวลา น. Microsoft Word เวอร ช น 2010 การใช เคร องม อพ นฐานของ Word 2010 สร ปล กษณะเด นท เพ มข นมาใน Word 2010 การจ ดแต งเอกสารให สวยงามตรงตามความต องการ การท างานก บตาราง การตรวจและแก ไขข อความ การน าร ปภาพมาใช ในข อความ Microsoft Excel เวอร ช น 2010 หน าท 37

31 ค ณสมบ ต ใหม ของ Microsoft Excel เวอร ช น 2010 เทคน คการเล อกเซลหลายๆเซลโดยใช เมาส การจ ดการหลายเว ร กช ทในเว ร กบ คเด ยว การควบค มการสล บหน าเว ร กช ท ต งช อเว ร กช ทให ส อความหมาย การเพ มเว ร กช ทใหม การลบเว ร กช ทออกจากเว ร กบ ค การย ายสล บต าแหน งเว ร กช ท ข อม ลประเภทต างๆ และว ธ ใส ในเซล ระบบอ ตโนม ต ในการใส ข อม ล ใช AutoFill เพ อใส ช ดข อม ล AutoComplete ช วยใส ข อม ลท ซ าๆก น AutoCorrect ช วยแก ไขข อม ลให ถ กต อง เทคน คการแก ไขเว ร กช ท ใส หมายเหต ให ก บเซล ต งช อเซลเพ อให เร ยกใช ได ง าย ต งช อใหม ให เซลหร อกล มเซล ค นหาและแทนท ข อม ล ใส ไฮเปอร ล งค เพ อเช อมโยงไปย งเอกสารอ น สร ปล กษณะเด นท เพ มข นมาในเวอร ช นน Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2010 ค ณสมบ ต ใหม ท เพ มเข ามาในเวอร ช นน การสร างและจ ดการสไลด การท างานก บข อความในสไลด การจ ดร ปแบบและตกแต งแผ นสไลด สร างแม แบบ (Template) เร ยกใช แม แบบท สร างใหม การตกแต งสไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ การน าเสนอข อม ลด วยตาราง เคร องม อปร บแต งตาราง การวาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ สร ปล กษณะเด นท เพ มข นมาในเวอร ช นน หน าท 38

32 New Technology update เทคโนโลย ม อถ อ โมบาย Notebook และ Software Technology เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได ร บทราบถ งพ ฒนาการของเทคโนโลย ทางด าน Hardware ส าหร บผ ใช เคร องคอมพ วเตอร ท วไป ด าน Desktop Notebook ipad ในท องตลาด โดยการเช ญ ผ เช ยวชาญในเทคโนโลย หล กท ส าค ญในป จจ บ น เช น Intel, HP- Hewlett Packard, Apple Computer (ipad, iphone) ฯลฯ มาแนะน าให ความร Update ข อม ลท ท นสม ย เป นท น ยมล าส ด และทราบถ ง แนวโน มท จะเก ดข นในอนาคต ส มมนาว ชาการ บรรยาย โดยผ เช ยวชาญในเทคโนโลย น นๆ ซ กถามแลกเปล ยนข อม ลระหว างผ เข าร วมส มมนา ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม ผ ใช งานคอมพ วเตอร ท วไป 40 คน รห สว ชา S5405 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. เป นการน าเสนอ ทางด าน Hardware Desktop Notebook ในท องตลาดจากผ แทน เทคโนโลย ช นน า หน าท 39

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2007 ซ งเป นเวอร ช นใหม ล าส ด โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เก ยวก บการท างานใน โปรแกรมพาวเวอร พอยท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช.

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช Word Processor ได ถ กต อง ตามประเภทของงานและ การใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การใช ค าส งจ ดร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป การด าเน นการ : ศ นย สารสนเทศ การบร หารจ ดการระบบ : ศ นย สารสนเทศ ผ น าเข าข อม ล : ส าน ก/กอง (ส วนกลาง) ผ ใช บร การ : หน วยงานในส

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ แนะน ารายว ชา แนะนารายวชา 0012005 Computer and Presentation Anirut By Saiysing ค าอธ บายรายว ชา คาอธบายรายวชา หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถประสงค

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information