เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain"

Transcription

1 เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain ผ อานวยการส าน กวางแผนการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

2 ประเด นนาเสนอ 1 สถานการณ ภาคเกษตรและโลจ สต กส 2 แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 3 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส 4 แนวทางเช งร กภาคเกษตร 2

3 1. สถานการณ ภาคเกษตร > GDP ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ GDP Growth (%) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 GDP GDP ปร บฤด กาล ภาคเกษตร ภาคนอกเกษตร GDP ไตรมาสท 1/55 ขยายต วร อยละ 0.3 ฟ นต วเล กน อย เม อเท ยบก บการหดต ว ร อยละ 8.9 ในไตรมาสท แล ว จากการฟ นต วของภาคเศรษฐก จท ได ร บผลกระทบจากมหาอ ทกภ ยปลายป ท แล ว นอกภาคเกษตร กล บมาทรงต ว ร อยละ 0.0 จากท หดต วร อยละ 10.1 ภาคเกษตร ขยายต วร อยละ 2.8 3

4 1. สถานการณ ภาคเกษตร > GDP ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ภาคเกษตร ภาคเกษตรขยายต วร อยละ 2.8 ใน Q1/55 เป นผลมาจาก สาขาเกษตรกรรม ขยายต วร อยละ 3.9 หมวดพ ชผล ขยายต วร อยละ 4.2 เป นผลจากผลผล ตส นค าเกษตรท สาค ญขยายต วด โดยเฉพาะยางพารา ปาล มน าม น อ อย ม นสาปะหล ง แม ผลผล ตข าวจะลดลงจากผลกระทบของอ ทกภ ย หมวดปศ ส ตว ขยายต วร อยละ 1.9 จากท หดต วร อยละ 3.5 ในไตรมาสท แล ว โดยผลผล ตไก ขยายต วตามความต องการของตลาดต างประเทศ ในขณะท ผลผล ตโค กระบ อ และส กรลดลง สาขาประมง หดต วร อยละ 2.4 เน องจากการลดลงของปร มาณผลผล ตก ง ตามความต องการของ ตลาดต างประเทศ อ กท ง ป ญหาสภาพภ ม อากาศ และ โรคระบาด อ ตราการขยายต วของภาคเกษตร ป ท มา: สศช. (2555) 4

5 1. สถานการณ ภาคเกษตร > GDP ม ลค าเพ มของอ ตสาหกรรมอาหารและเกษตร ม ลค าเพ มของอ ตสาหกรรมอาหารและเกษตร 8.6% ของ GDP ส วนใหญ จากอ ตสาหกรรมอาหารและเคร องด ม ส ดส วน GDP แยกตามสาขาการผล ต ป เกษตร นอกภาคเกษตร -อ ตสาหกรรมอาหารและเกษตร อ ตสาหกรรม/บร การอ นๆ โครงสร างของม ลค าเพ ม อ ตสาหกรรมอาหารและเกษตร ป 2553 ท มา: สศช. (2554) 5

6 1. สถานการณ ภาคเกษตร > การส งออก การส งออกส นค าเกษตรและอาหาร ไทยส งออกอาหารเป นอ นด บท 8 ของโลก และส งออกเป นอ นด บท 1 หลายรายการ เช น ไก (ร อยละ 29 ของตลาดโลก) ข าว (ร อยละ 26) ก ง (ร อยละ 21) ส นค าอาหารส งออกท สาค ญของไทย ป รายการ พ นต น พ นล านบาท พ นต น พ นล านบาท พ นต น พ นล านบาท อาหารท งหมด 28, , , ข าว ก ง น าตาลทราย ท น ากระป อง/แปรร ป ไก และส ตว ป ก ผลไม กระป องแปรร ป ม นสาปะหล ง ผลไม สด/แช แข ง/แห ง แป งม นและผล ตภ ณฑ 8, , , , , , , , , , ,731 1,196 1, ท มา: สถาบ นอาหาร (2555) 6

7 1. สถานการณ ภาคเกษตร > โลจ สต กส ความสามารถในการแข งข นด านโลจ สต กส ไทย ด ชน Logistics Performance Index (LPI) ในป ของธนาคารโลก โดยการสารวจความค ดเห นจากผ ใช บร การ ท วโลก พบว า ประเทศไทยถ กจ ดให อย ท อ นด บ 38/155 ประเทศ ได คะแนน 3.07 จาก 5.00 ประเด นการพ ฒนาท ถ กมองว าย งด อยกว าประเทศมาเลเซ ย และส งคโปร ค อนข างมาก ได แก (1) พ ธ การศ ลกากร (2) สมรรถนะของผ ให บร การโลจ สต กส ภายในประเทศท งภาคร ฐและธ รก จ (3) โครงสร างพ นฐานด านการขนส งและเทคโนโลย สารสนเทศ และ (4) ระบบการต ดตามและตรวจสอบ ส นค า ตารางเปร ยบเท ยบด ชน ความสามารถด านโลจ สต กส (LPI) ของประเทศในภ ม ภาคเอเช ย ป 2012 รายการ ส งคโปร ญ ป น ฮ องกง จ น มาเลเซ ย ไทย ฟ ล ปป นส อ นเด ย เว ยดนาม ด ชน ความสามารถด านโลจ สต กส อ นด บ (1) พ ธ การศ ลกากร (2) โครงสร างพ นฐาน (3) การเตร ยมการขนส งระหว างปท (4) สมรรถนะผ ให บร การโลจ สต กส ท งภาคร ฐและธ รก จ (5) ระบบการต ดตามและ ตรวจสอบส นค า (6) ความตรงต อเวลาของบร การ ท มา: World Bank (2011) 7

8 1. สถานการณ ภาคเกษตร > โลจ สต กส ต นท นโลจ สต กส ของประเทศ ในป 2554 ประเทศไทยม ต นท นโลจ สต กส ร อยละ 14.5 ของ GDP ลดลงจากร อยละ 15.2 ของ GDP ในป 2553 โดยม ต นท นการขนส งส นค าเป นองค ประกอบท ใหญ ท ส ด รองลงมาค อ ต นท นการเก บร กษาส นค าคงคล ง กราฟส ดส วนต นท นโลจ สต กส ของไทย ป ท มา: สศช. (2555) 8

9 1. สถานการณ ภาคเกษตร > โลจ สต กส โครงสร างการขนส งส นค า โครงสร างการขนส งหล กของประเทศย งพ งพาทาง ถนน ม ส ดส วนส งถ งร อยละ 82.6 ของการขนส ง ส นค าภายในประเทศท งหมด การขนส งส นค าทางรางย งม ส ดส วนน อยมากอย ท ร อยละ 2-3 เท าน น และไม สามารถขยายต วได โครงสร างการขนส งของไทย เส นทางการขนส ง ส นค าทางรางของ ประเทศ ท มา: แผนพ ฒนาระบบขนส งและจราจร พ.ศ , สนข. (2553) ส นค าส วนใหญ ท ขนส งทางราง 3 อ นด บแรก ได แก ต คอนเทนเนอร ป โตรเล ยม ซ เมนต โดยม เพ ยงซ เมนต ท ม การขนในระยะทางไกลๆ ในขณะท ส นค าท ม น าหน กมากชน ดอ นๆ เช น ข าว ยางพารา ป ย เหล ก ม ปร มาณขนส งทางรางน อยหร อ ไม ได การขนส ง เน องจากความไม เพ ยงพอของรถจ กร และแคร และความตรงต อเวลา 9

10 1. สถานการณ ภาคเกษตร > โลจ สต กส การขนส งส นค าเกษตร ส นค าเกษตรม การขนส งทางถนนในส ดส วนส งมากถ ง ร อยละ 38 ของการขนส งทางถนนท งหมด ท มา: TDRI (2554) o ส วนใหญ ใช รถกระบะเป นรถในการขนส งผลผล ตทางการเกษตร o ส นค าเกษตรท ม ม ลค าและปร มาณการขนส งส ง ได แก ธ ญพ ช เมล ดพ ชและผลไม ท ม น าม น พ ชท ใช ในอ ตสาหกรรมหร อใช เป น ยา เป นต น o การขนส งส นค าเกษตรโดยทางรถไฟม บทบาทน อย เน องจากข อจาก ดของโครงข ายรถไฟในประเทศ ร ปแบบการเคล อนย ายส นค าเกษตร: ว ตถ ด บ/ ส นค าเพ อบร โภคภายในประเทศ/ ส นค าเพ อส งออก) o การขนส งส นค าเกษตรเพ อส งออกและบร โภคในประเทศ ส วนใหญ อย ในระบบการค าปล กสม ยใหม ท ม การบร หารจ ดการส นค า คงคล ง ม ศ นย จ ดเก บและกระจายส นค าท ม ประส ทธ ภาพ ม การบร หารการว งเท ยวเปล า ซ งช วยลดต นท นในการจ ดเก บและขนส ง o ในขณะท การขนส งของเกษตรกรรายย อยย งม ประส ทธ ภาพต า เน องจากส วนใหญ ใช รถบรรท กส วนต ว ม การว งเท ยวเปล าในเท ยวกล บส ง 10

11 1. สถานการณ ภาคเกษตร > ห วงโซ อ ปทาน ร ปแบบห วงโซ อ ปทานส นค าเกษตร ส นค าและ บร การ เกษตรกร ผ ส งออก/ supermarket มาตรฐาน/ สารสนเทศ/เง น ท มา: TDRI (2554) ร ปแบบเด ม ร ปแบบใหม ส นค า/บร การ ความต องการ สารสนเทศ/เง น ในประเทศ ผ บร โภค ต างประเทศ สารสนเทศ/เง น ส นค า/บร การ ป จจ ย เกษตรกร คนกลาง แปรร ป คนกลาง ค าปล ก ผ บร โภค ต นน า กลางน า ปลายน า ตลาดร ปแบบเด ม ความส มพ นธ ต งแต ต นน า กลางน า ถ งปลายน า เป นแบบทางตรง เกษตรกร/ผ ประกอบการในแต ละข นตอนไม ได ม ความส มพ นธ ท ถาวรก บผ ประกอบการในอ กข นตอนหน ง ของห วงโซ อ ปทาน ตลาดร ปแบบใหม เกษตรกรและผ ประกอบการตลอดห วงโซ จะม ความส มพ นธ ใกล ช ดก น โดยม ส ญญาเป น เคร องผ กพ น โดยจะเช อมโยงก นด วยส นค า ข าวสารข อม ล และเง นท น 11

12 1. สถานการณ ภาคเกษตร > ห วงโซ อ ปทาน ป ญหา อ ปสรรคของการจ ดการห วงโซ อ ปทาน 1) ป ญหาระด บต นน า การขาดแคลนแรงงาน/น า ทร พยากรธรรมชาต เส อมโทรม การทานาต ดต อก นโดยไม พ กด น ทาให เกษตรกรม ความเส ยงเร องเพล ยระบาดส ง คนหน มสาวละท งภาคเกษตร ทาให ขนาดถ อครองท ด นใหญ ข น การโฆษณาขายป จจ ยการผล ตม การบ ดเบ อน เกษตรกรท เข าถ งตลาดสม ยใหม และม การ ผล ตในระบบพ นธส ญญาเกษตรจานวนน อย การรวมกล มส วนใหญ ประสบความส าเร จต า 2) ป ญหาระด บกลางน า ต นท นการขนถ ายส นค าส งเพราะขาดแคลน แรงงาน ป ญหาระบบขนส งท พ งพารถบรรท ก มากเก นไป ก อให เก ดต นท นส งคมส ง ป ญหาความไร ประส ทธ ภาพของการรถไฟ ส นค าเกษตรบางชน ดย งไม ม มาตรฐาน ทาให ยากต อการเพ มม ลค าการผล ต 3) ป ญหาระด บปลายน า ส นค าอาหารส งออกม ป ญหามาตรฐาน ส ขอนาม ย / การก ดก นการค า ผ ส งออกรายเล กขาดเคร องม อบร หาร ความเส ยงท เก ดจากความผ นผวน ของราคาส นค าเกษตรและค าเง นบาท อาหารในประเทศและอาหารนาเข า ม ป ญหาความไม ปลอดภ ยส ง ข อจาก ดของศ นย ห องเย นเพ อการส งออก ผ กผลไม และอาหารทางเคร องบ น ท มา: TDRI (2554) 12

13 ประเด นนาเสนอ 1 สถานการณ ภาคเกษตรและโลจ สต กส 2 แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 3 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส 4 แนวทางเช งร กภาคเกษตร 13

14 2. แผนฯ 11 > ย ทธศาสตร ว ส ยท ศน เป าหมาย ย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ย ทธศาสตร การ สร างความเป น ธรรมในส งคม ส งคมอย ร วมก นอย างม ความส ข ด วยความเสมอภาค เป นธรรม และม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง 1. ความอย เย นเป นส ขและความสงบส ขของส งคมไทยเพ มข น ความเหล อมล าในส งคมลดลงและ ภาพล กษณ การคอร ร ปช นด ข น 2. คนไทยม การเร ยนร อย างต อเน อง ม ส ขภาวะด ข น และสถาบ นทางส งคมม ความเข มแข งมากข น 3. เศรษฐก จเต บโตในอ ตราท เหมาะสมตามศ กยภาพของประเทศ โดยให ความสาค ญก บการเพ มผล ตภาพรวม ไม ต ากว าร อยละ 3 ต อป เพ มข ดความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จของประเทศ เพ มม ลค าผล ตภ ณฑ ของว สาหก จ 4. ค ณภาพส งแวดล อมอย ในเกณฑ มาตรฐาน เพ มประส ทธ ภาพการลดการปล อยก าซเร อนกระจก รวมท งเพ มพ นท ป าไม เพ อร กษาสมด ลของระบบน เวศ ย ทธศาสตร การ พ ฒนาคนส ส งคม แห งการเร ยนร ตลอดช ว ต อย างย งย น * ย ทธศาสตร ความเข มแข ง ภาคเกษตร ความ ม นคงของอาหาร และพล งงาน * ย ทธศาสตร การ ปร บโครงสร าง เศรษฐก จส การ เต บโตอย างม ค ณภาพและ ย งย น ย ทธศาสตร การ สร างความ เช อมโยงก บ ประเทศใน ภ ม ภาคเพ อความ ม นคงทาง เศรษฐก จและ ส งคม ย ทธศาสตร การ จ ดการทร พยากร ธรรมชาต และ ส งแวดล อมอย าง ย งย น * แผนพ ฒนาฯ ส การปฏ บ ต สร างความร ความเข าใจท กภาคส วน สร างความเช อมโยงระหว างแผนฯ 11 ก บนโยบายร ฐบาลและแผนต างๆ สร างสภาพแวดล อมให เอ อต อการข บเคล อนแผนฯ เพ มประส ทธ ภาพกลไกการข บเคล อน เสร มสร างบทบาทของท กภาคส วน ต ดตามประเม นผลอย างต อเน อง 14

15 2. แผนฯ 11 > ย ทธศาสตร 3 ย ทธศาสตร ความเข มแข งภาคเกษตร ความม นคงอาหารและพล งงาน บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ท เป นฐานการผล ตภาคเกษตรให เข มแข ง เป นแหล งการผล ตอาหารท ม นคงของประเทศ เพ มประส ทธ ภาพและศ กยภาพการผล ตภาคเกษตร สร างความม นคงในอาช พและรายได ให แก เกษตรกรตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ให ความสาค ญก บการสร างความม นคงด านพล งงานช วภาพท งในระด บคร วเร อนและช มชน 1. พ ฒนาทร พยากรธรรมชาต ท เป นฐานการผล ตภาคเกษตรให เข มแข งและย งย น 2. เพ มประส ทธ ภาพและศ กยภาพการผล ตภาคเกษตร 3. สร างม ลค าเพ มผลผล ตทางการเกษตรตลอดห วงโซ การผล ต 4. สร างความม นคงในอาช พและรายได ให แก เกษตรกร 5. สร างความม นคงด านอาหาร และพ ฒนาพล งงานช วภาพในระด บคร วเร อน และช มชน 6. สร างความม นคงด านพล งงานช วภาพเพ อสน บสน นการพ ฒนาประเทศ และความเข มแข งภาคเกษตร 7. ปร บระบบการบร หารจ ดการภาคร ฐเพ อเสร มสร างความม นคงด านอาหาร และพล งงาน 15

16 2. แผนฯ 11 > ย ทธศาสตร 3 > ความเข มแข งภาคเกษตร สร างม ลค าเพ มผลผล ตทางการเกษตรตลอดห วงโซ การผล ต สน บสน นการยกระด บค ณภาพมาตรฐานส นค าเกษตรและอาหาร รวมท งพ ฒนาระบบ ตรวจสอบย อนกล บ และความสามารถในการต ดตามการขนส งหร อเคล อนย าย ส งเสร มและพ ฒนาการเพาะเล ยงส ตว น าเศรษฐก จ การใช เทคโนโลย ลดต นท น และการ ปร บปร งพ ฒนาสายพ นธ รวมท งการปร บต วของผ ประกอบการต อกฎระเบ ยบ เพ มม ลค าผลผล ตด านปศ ส ตว โดยปร บร ปแบบและว ธ การเล ยงให ม มาตรฐานตามหล ก ว ชาการ รวมท งส งเสร มการทาปศ ส ตว ชน ดอ นๆ ท ม ม ลค าส งให มากข น สร างแรงจ งใจให เกษตรกรในการผล ตส นค าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานท กาหนด ส งเสร มระบบตลาดกลางส นค าเกษตรและตลาดซ อขายส นค าเกษตรล วงหน าให เข มแข งและ ม ประส ทธ ภาพ โดยสน บสน นให สถาบ นเกษตรกรสามารถเข ามาทาธ รกรรมในตลาดส นค า เกษตรล วงหน า ส งเสร มภาคเอกชนและองค กรช มชนเข ามาม บทบาทในการบร หารจ ดการระบบส นค าเกษตร การเพ มม ลค า และการจ ดการด านการตลาด ร วมก บสถาบ นเกษตรกร เพ อช วยให เกษตรกรม ช องทางในการสร างรายได ท เป นธรรมและเหมาะสมมากข น รวมท งสน บสน นการบร หาร จ ดการส นค าเกษตรแบบกล มการผล ตท เป นม ตรก บส งแวดล อม สน บสน นการพ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบการบร หารจ ดการโลจ สต กส ของภาคเกษตรท เช อมโยงตลอดห วงโซ อ ปทาน และสามารถตรวจสอบการเคล อนย ายของส นค า เพ อลดความ ส ญเส ยและต นท น โดยพ ฒนาระบบขนส งท ม การควบค มอ ณหภ ม ระบบตรวจสอบย อนกล บ เป นต น 16

17 2. แผนฯ 11 > ย ทธศาสตร 4 ปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น พ ฒนาระบบการแข งข นท ม ประส ทธ ภาพเท าเท ยม เป นธรรม ผล กด นการพ ฒนาการ ขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบ ปร บปร งประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการ โลจ สต กส พ ฒนาโครงสร างพ นฐานและระบบโลจ สต กส พ ฒนาระบบขนส งทาง รถไฟ ปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ปร บปร งพ ฒนาโครงข าย ขนส งมวลชนท ม อย ใน ป จจ บ นให ม ความ ท นสม ย ครอบคล มพ นท บร การเพ มข นและ สอดคล องก บการ ขยายต วของเม องและ การใช ประโยชน ท ด น พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารท ท นสม ย พ ฒนาศ กยภาพการ ให บร การน าอ ปโภค บร โภคท งในเช งปร มาณ และค ณภาพท ม มาตรฐานสากล ครอบคล มท งในเขต เม องและพ นท ชนบท 17

18 2. แผนฯ 11 > ย ทธศาสตร 4 > ปร บโครงสร างเศรษฐก จ พ ฒนาโครงสร างพ นฐานและระบบโลจ สต กส ผล กด นการพ ฒนาการขนส ง ต อเน องหลายร ปแบบ ปร บปร งประส ทธ ภาพการ บร หารจ ดการโลจ สต กส พ ฒนาระบบขนส งทางรถไฟ พ ฒนาปร บเปล ยนร ปแบบการ ขนส ง ไปส การขนส งในร ปแบบ อ นๆ ท ม ต นท นการขนส งต อ หน วยต าและม การใช พล งงานท ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐาน และระบบบร หารจ ดการขนส ง ต อเน องหลายร ปแบบท เช อมโยง การขนส งทางถนน ทางราง ทาง น า และทางอากาศในล กษณะ บ รณาการท งภายในประเทศและ ระหว างประเทศ สน บสน นการพ ฒนาเศรษฐก จ ภายใต กรอบความร วมม อระด บ ภ ม ภาค พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ รวบรวมและกระจายส นค าท ม ประส ทธ ภาพ ผล ตบ คลากรด านโลจ สต กส ท ม ความเป นม ออาช พ พ ฒนาระบบเและบร หารเคร อข าย ธ รก จขนส งและโลจ สต กส ตลอดท ง ห วงโซ อ ปทาน ปร บปร งกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง สน บสน นการว จ ย พ ฒนา นว ตกรรมเพ อการพ ฒนาโลจ สต กส ยกระด บประส ทธ ภาพกระบวนการ อานวยความสะดวกทางด านการค า และการขนส งส นค าผ านแดนและ ข ามแดน เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ขนส งและการกาหนดบทบาทของ ท าอากาศยานและท าเร อหล กของ ประเทศ ปร บปร งทางรถไฟ และจ ดต ด ระหว างโครงข ายรถไฟและ โครงข ายถนนเพ อเพ มความ ปลอดภ ยในการให บร การ ก อสร างทางค ในเส นทางรถไฟ สายหล ก และจ ดหารถจ กรและ ล อเล อน ปร บปร งระบบอาณ ต ส ญญาณให ม ความท นสม ยเพ อเพ มข ด ความสามารถในการให บร การ ขนส งผ โดยสารและส นค าได อย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาเส นทางรถไฟความเร วส ง เช อมโยงส เม องต างๆ ในภ ม ภาค และกล มประเทศอาเซ ยน ปร บโครงสร างการรถไฟแห ง ประเทศไทย 18

19 2. แผนฯ 11 > ย ทธศาสตร 5 จ ดเน นของ ย ทธศาสตร ให ความสาค ญ ก บ 3 กล ม ย ทธศาสตร การสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาค เพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม อน ภ ม ภาค (GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC) สร างความร วมม อแบบห นส วนการพ ฒนา เพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม 1 2 เอเช ยแปซ ฟ ก 3 อาเซ ยน (ASEAN) รวม อาเซ ยน+3 อาเซ ยน+6 เอเปค 9 แนว ทาง การ พ ฒนา ประเด น การ พ ฒนา ร วม อน ภ ม ภาค อาเซ ยน เอเช ยแปซ ฟ ค เช อมโยงการขนส ง / โลจ สต กส โดยพ ฒนาบร การ คน ปร บปร ง กฎระเบ ยบ 1 พ ฒนาฐานการผล ต/ลงท น ตามแนวพ นท พ ฒนา เศรษฐก จ และพ ฒนา เศรษฐก จชายแดน 2 สร างความพร อมเข าส ประชาคม อาเซ ยน โดยพ ฒนาบ คลากร เสร มสร างสถาบ นการเร ยนร ให ม มาตรฐาน เข าร วมเป นภาค ความร วมม อ อย างสร างสรรค ระด บโลกและ ภ ม ภาค 3 4 ร วมเป นห นส วนทางเศรษฐก จในภ ม ภาคโดยพ ฒนาทร พยากรมน ษย / เคล อนย ายแรงงาน / ส งเสร มแรงงานไทยใน ต างประเทศ ม ส วนร วมในการป องก นภ ยจากการก อการร ายและอาชญากรรม ยาเสพต ด ภ ยพ บ ต และการแพร ระบาดของโรคภ ย สร างความร วมม อท ด ในการสน บสน นการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จอย างม จร ยธรรม ไม ส งผลกระทบต อส งแวดล อม เร งร ดการใช ประโยชน จากข อตกลงการค าเสร ท ม ผลบ งค บใช แล ว ปร บปร งและสร างความเข มแข งของภาค การพ ฒนาในท องถ น

20 ประเด นนาเสนอ 1 สถานการณ ภาคเกษตรและโลจ สต กส 2 แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 3 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส 4 แนวทางเช งร กภาคเกษตร 20

21 Transport Warehouse 3. แผนโลจ สต กส แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาโลจ สต กส ของไทย ( ) ครม. ให ความเห นชอบเม อ 27 ก มภาพ นธ 2550 & Inventory Admin. 17.1% (2550) ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค ประเด น ย ทธศาสตร หล กการ ข บเคล อน ย ทธศาสตร ม ระบบโลจ สต กส ท ได มาตรฐานสากล เพ อสน บสน นการเป นศ นย กลางธ รก จและการค าของภ ม ภาคอ นโดจ น 1. ลดต นท นโลจ สต กส (Cost Efficiency) เพ มข ดความสามารถของธ รก จในการตอบสนอง ความต องการของล กค า (Responsiveness)และเพ มความปลอดภ ยและความเช อถ อได ในกระบวนการนาส งส นค าและบร การ (Reliability and Security) 2. สร างม ลค าเพ มทางเศรษฐก จจากอ ตสาหกรรมโลจ สต กส และอ ตสาหกรรมต อเน อง การปร บปร ง ประส ทธ ภาพระบบ โลจ สต กส ใน ภาค การผล ต 1 การเพ ม ประส ทธ ภาพระบบ ขนส งและ โลจ สต กส 2 การพ ฒนา ธ รก จ โลจ สต กส 3 การปร บปร ง ส งอานวยความ สะดวกทาง การค า การพ ฒนา กาล งคนและ กลไกการ ข บเคล อน ย ทธศาสตร ระด บเป าหมาย - ม งยกระด บการบร หารจ ดการโลจ สต กส ไปส ระด บ World Class Logistics Management ระด บย ทธศาสตร - ม จ ดเน นท การยกระด บข ดความสามารถในการแข งข นของอ ตสาหกรรมเป าหมายหล กของประเทศ ระด บปฏ บ ต -การปร บเปล ยนในระด บปฏ บ ต (Change Management) ย ดความต องการของผ ใช บร การเป นท ต ง % (2554e) Admin. Warehouse & Inventory Transport 21

22 3. แผนโลจ สต กส โครงสร างการข บเคล อนการพ ฒนาระบบโลจ สต กส ระด บนโยบาย คณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการขนส งส นค าและบร การของประเทศ (กบส.) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศ พ.ศ ระด บปฏ บ ต การ หน วยงาน ร บผ ดชอบหล ก การปร บปร ง ประส ทธ ภาพระบบ โลจ สต กส ในภาค การผล ต ก.อ ตสาหกรรม / ก.เกษตรฯ การเพ ม ประส ทธ ภาพระบบ ขนส งและโลจ สต กส ก.คมนาคม การพ ฒนาธ รก จ โลจ สต กส ก.พาณ ชย การปร บปร ง ส งอานวยความ สะดวกทางการค า ก.คล ง การพ ฒนากาล งคน ระบบข อม ลและ กลไกการข บเคล อน ย ทธศาสตร ก.ศ กษาธ การ/ ก.แรงงาน/ สศช. คณะอน กรรมการฯ คณะอน กรรมการ พ ฒนาระบบ โลจ สต กส อ ตสาหกรรม คณะอน กรรมการ พ ฒนาระบบ โลจ สต กส การเกษตร คณะอน กรรมการ พ ฒนาโครงสร าง พ นฐานเช อมโยงพ นท เศรษฐก จฝ งตะว นตก คณะอน กรรมการ การเช อมโยงข อม ลแบบ บ รณาการสาหร บการนาเข า ส งออก และโลจ สต กส คณะทางาน คณะทางานจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศ พ.ศ

23 3. แผนโลจ สต กส ภาพรวมการด าเน นงานการพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ต งแต ป 2550 ครม. กาหนดให โลจ สต กส เป น กลย ทธ หล กภายใต ย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จให สมด ลและแข งข นได ใน แผน บร หารราชการแผ นด น ( ) 27 ก.พ. 50 ครม. เห นชอบแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนา ระบบโลจ สต กส ของ ประเทศ พ.ศ และมอบหมาย หน วยงานร บผ ดชอบ หล ก/รองดาเน นการ ตามแผนย ทธศาสตร ฯ 28 ส.ค พ.ค. 52 แต งต ง คณะอน กรรมการ 4 ช ดภายใต กบส. และ คณะทางานจ ดทาแผน ย ทธศาสตร โลจ สต กส ฉบ บ ท 2 ภายใต กบส. ม.ย. 53 เม.ย. 54 แต งต งคณะกรรมการ กบส. เป นกลไกถาวรใน ระด บนโยบาย ด วยระเบ ยบ สาน กนายกร ฐมนตร หาร อร วมก บหน วยงานท เก ยวข องยกร างแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนา โลจ สต กส และการจ ดการโซ อ ปทานของประเทศเตร ยม เสนอ คณะทางานครม. ม.ค.-ม.ย. 55 ก.พ ม.ค. 55 ดาเน นการโครงการศ กษาและ ประเม นผลการดาเน นงานตาม แผนย ทธศาสตร ฯ เพ อประมวล - ผลการดาเน นงานท ผ านมา - บร บทการเปล ยนแปลง - ข อเสนอแนะแนวทางการ พ ฒนาในระยะต อไป เสนอ กบส. พ จารณา ก อนเสนอ ครม. พ จารณาให ความ เห นชอบต อไป ส.ค.-ก.ย. 55 ก.ค.-ส.ค. 55 ประช มคณะทางานจ ดทา แผนย ทธศาสตร โลจ สต กส ฉบ บท 2 23

24 3. แผนโลจ สต กส ร าง ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ป พ.ศ Vision: World-class Logistics Service for National Competitive Advantage สร างความร วมม อของโซ อ ปทานระหว างภาคการเกษตร อ ตสาหกรรม และบร การ และการพ ฒนาระบบโลจ สต กส เพ อรองร บภาวะฉ กเฉ น ปร บปร งค ณภาพของบร การขนส งบนโครงสร างพ นฐานและส งอานวยสะดวก ด านการขนส ง พ ฒนาบร การโลจ สต กส ให ม ความเป นม ออาช พเพ อเพ มความสามารถ ในการแข งข นของสาขาการผล ตเป าหมายของประเทศ เพ มประส ทธ ภาพของบร การด านการอานวยความสะดวกทางการค า และโลจ สต กส พ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐานทางการค าและโลจ สต กส ภายในประเทศและ เช อมไปส ตลาดค ค าสาค ญ สร างความสามารถของผ ประกอบการไทยในการค มช องทางการค าในต างประเทศ 24

25 ประเด นนาเสนอ 1 สถานการณ ภาคเกษตรและโลจ สต กส 2 แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 3 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส 4 แนวทางเช งร กภาคเกษตร 25

26 4. แนวทางเช งร กภาคเกษตร ป จจ ยท ส งผลต อภาคเกษตร ความเส อมโทรมของ ทร พยากรธรรมชาต การเปล ยนแปลง สภาพภ ม อากาศ กต กาใหม ของโลก และการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ความอ อนแอ ภาคเกษตร ส งคมส งอาย การใช พล งงานท ผล ตจากพ ช 26

27 4. แนวทางเช งร กภาคเกษตร > ป จจ ยกระทบ > AEC AEC ส ตลาดและฐานการผล ตร วมก น ส งเสร มและค มครอง การลงท นระหว าง ประเทศอาเซ ยนภายใต หล ก National Treatment เป ดเสร การลงท น เป ดเสร การค า ส นค า AEC ลดภาษ เหล อร อยละ 0 ในป 2553 (ยกเว น CLMV ป 2558) เป ดเสร การค า บร การ เป ดเสร บร การเร งร ด 4 สาขา: e-asean (โทรคมนาคม-คอม), ส ขภาพ, ท องเท ยว, โลจ สต กส ส งเสร มการเช อมโยง ตลาดท นระหว างก นและ พ ฒนาตลาดพ นธบ ตร มาตรการการเป ดเสร บ ญช ท น เป ดเสร การเคล อนย าย เง นท น การเคล อนย าย แรงงานม ฝ ม อ อย างเสร ลงนาม MRA* ว ชาช พ 7 สาขา (ว ศวกร พยาบาล สถาปน ก น ก สารวจ แพทย ท นตแพทย และ น กบ ญช ) การจ ดทาข อตกลงการยอมร บร วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ค อ ข อตกลงยอมร บร วมค ณสมบ ต น กว ชาช พอาเซ ยน ซ งเป นข อตกลงเก ยวก บการแสวงหาจ ดยอมร บร วมก นเร องค ณสมบ ต ของผ ท า งานด านบร การ โดยเฉพาะในกล มท เป นน กว ชาช พ เช น แพทย ว ศวกร เป นต น 27

28 4. แนวทางเช งร กภาคเกษตร > ป จจ ยกระทบ > AEC > ตลาดฐานการผล ตเด ยว เป ดเสร การค าส นค า AFTA Trade in Goods Normal Track ASEAN-6 ภาษ 0% CLMV ASEAN- 10 ภาษ 0% ยกเว น ASEAN Trade Facilitation Framework ภาษ ไม ต องเป น 0% แต ต อง <5% ไทย: ไม ต ดดอก มะพร าวแห ง ม นฝร ง เมล ดกาแฟด บ (ป จจ บ นอย ท 5%) ไม ต องลดภาษ มาเลเซ ย ฟ ล ปป นส ม 1 รายการ ค อ ส นค าข าว และอ นโดน เซ ยม 2 รายการ ค อ ข าว และน าตาล เพ อแก ไขป ญหาอ ปสรรคทางการค าท ม ใช ภาษ เช น พ ธ การศ ลกากร กระบวนทางการค า ส ขอนาม ยและส ขอนาม ยพ ช เป นต น 28

29 4. แนวทางเช งร กภาคเกษตร > ป จจ ยกระทบ > AEC > อาหารปลอดภ ย ASEAN GAP มาตรฐานการร บรองการปฏ บ ต ทาง การเกษตรท ด ของอาเซ ยน สาหร บผ ก และผลไม สด (การผล ต เก บเก ยว จ ดการหล งเก บเก ยว) อาหารถ กผล ตและจ ดการในล กษณะท ไม เป นอ นตรายต อส งแวดล อม รวมท ง ส ขภาพ ความปลอดภ ย และสว สด การ ของคนงานในสาขาเกษตรและอาหาร เป ดเสร การค าบร การ การเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2558 สน บสน นการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จอย างม จร ยธรรม และไม ส งผลกระทบต อส งแวดล อม เน นการเสร มสร างการผล ตและบร โภคส นค าและบร การ ท นาไปส การลดการปล อย GHG ลดมลพ ษ ลดการใช ทร พยากรธรรมชาต อย างไม ม ประส ทธ ภาพ มาตรการสร างความปลอดภ ยของอาหารและไม เป นอ นตรายต อส งแวดล อม Maximum residue limits มาตรฐานค าสารพ ษตกค างส งส ดของ อาเซ ยน (สารกาจ ดศ ตร พ ช 61 ชน ด) Criteria for accreditation of livestock establishments มาตรฐานร บรองการท าปศ ส ตว และว คซ นส ตว A code of conduct for responsible fisheries ข อปฏ บ ต สาหร บการท าประมง ท ม ความร บผ ดชอบ ASEAN Food Safety Network เคร อข ายกลางด านความปลอดภ ย อาหารของอาเซ ยน เพ อให เจ าหน าท ภาคร ฐของประเทศ สมาช กอาเซ ยนม การแลกเปล ยนข อม ล ด านความปลอดภ ยของอาหาร 30

30 4. แนวทางเช งร กภาคเกษตร > ระยะต อไป แนวทางเช งร กภาคเกษตรไทย ราคาด ขายได มาก เกษตรกรอย ได ค ณภาพด ภาพล กษณ ด ตลาดต องการ ผล ตเยอะ ม กาไรด พ นธ ด ผล ตด ม brand ปล กด ด แลร กษาด แปรร ปด ขนส งด พ นธ ด น าด ด นด ป จจ ยการ ผล ตถ ก ส ญเส ยน อย ต นท นต า ต นท นการผล ต การเก บเก ยว การแปรร ป Logistic Economy of Scale ขนส ง กระจายส นค า Warehouse ว จ ยและ พ ฒนา ส งเสร ม ให ความร สร างตรา ผล ตภ ณฑ ลด ต นท นผล ต ลดความ ส ญเส ย สร างม ลค า เพ ม เพ ม ประส ทธ ภาพ 31

31 4. แนวทางเช งร กภาคเกษตร > ระยะต อไป แนวทางการบร หารจ ดการโลจ สต กส เกษตร ได ผล ตภ ณฑ ท ล กค าต องการ (Right Product & Right Customer) ตามปร มาณท ล กค าส งซ อ (Right Quantity) อย ในบร บทท ค มต นท น (Right Cost) ได ตามเวลาท กาหนด (Right Time) ส งตามท น ดหมาย (Right Place) ท มา: พงษ ช ย (2551) ถ อเอาค ณภาพท ตกลง (Right Condition) 32

32 4. แนวทางเช งร กภาคเกษตร > ระยะต อไป Logistics Requirements Agricultural Sector Facts โครงสร างการขนส งส นค า ส ดส วนต อ GDP = 8.3% ส ดส วนการจ างงาน = 38.2% เกษตรกรไทยม ความร ความเช ยวชาญในการผล ตด มาก ส นค าเกษตรไทยเป นท ต องการของตลาดและม ฐานล กค าจานวนมากอย แล ว เกษตรกรส วนใหญ เป นรายย อยและม ความส ญเส ยในกระบวนการ โลจ สต กส ส ง Demand Trends Requirements for Competitive Advantage ผ บร โภคให ความสาค ญก บเร องความ สะอาดปลอดภ ยจากสารตกค าง (Hygiene) ถ กหล กอนาม ย ต องการความสดใหม ม ค ณค าทางโภชนาการ การลดต นท น การดาเน นการ การสร างม ลค า เพ มของส นค า 1. การบร หารจ ดการระบบโลจ สต กส และห วงโซ อ ปทานในภาคการเกษตรย งไม ม ประส ทธ ภาพ ส งผลให ม ส นค าเน าเส ยในระบบส ง จาเป นต องเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการภายในฟาร มเพ อลดความ ส ญเส ยตลอดข นตอน (Waste Management) พ ฒนาร ปแบบการกระจายส นค าท ม ประส ทธ ภาพ และ ประย กต ใช ระบบต ดตามและตรวจสอบเพ อความโปร งใสในการเคล อนย ายส นค า 2. ส นค าเกษตรท เป นแบบ Premium โดยเฉพาะส นค าเน าเส ยง าย (Perishables) เช น ผ ก ผลไม และ ผล ตภ ณฑ เกษตรอ นทร ย จาเป นต องอาศ ยเทคน คการขนส งแบบควบค มอ ณหภ ม (Cool Chain) เพ อร กษาค ณภาพส นค าให ได นานท ส ด ท มา: สศช. (2554) 33

33 ข อเสนอกลย ทธ การพ ฒนาห วงโซ อ ปทานท งระบบ 1) เช อมโยงเกษตรกร/พ อค าส งรายเล กก บตลาด ค าปล กสม ยใหม พ ฒนาศ นย กลางตลาดค าส ง/อ ทยานส นค าเกษตร แบบครบวงจร สน บสน นการลงท นโครงสร างพ นฐานท จาเป นใน การเข าส ตลาดสม ยใหม ส งเสร มความร และเทคโนโลย โดยการร วมม อ 4 ฝ าย (องค กรปกครองท องถ น เอกชนจากบร ษ ท ธ รก จการเกษตร ภาคร ฐ และมหาว ทยาล ย) สร างมาตรฐานส นค า SPS อบรม GAP การจ ดการ ด านการค าและการผล ตส นค าปลอดภ ย ให เอกชน ร วมตรวจสอบมาตรฐานและกระบวนการผล ต สร างระบบการตรวจร บรอง ร ฐร วมม อก บสถาบ นการศ กษาและภาคเอกชน เพ อให เกษตรกร/ผ ประกอบการรายเล กเร ยนร เง อน ไงพ นธส ญญาท เป นธรรม การบร หารความเส ยง และการแบ งภาระความเส ยง 2) พ ฒนาและส งเสร มการรวมกล มเกษตรท เน น กล มด านธ รก จ - ปร บปร งระบบกฎหมายสหกรณ 3) ส งเสร มพ ฒนาคร วไทยให ม ความปลอดภ ย - ส งเสร มองค กรค มครองผ บร โภคในเร องอาหาร ปลอดภ ย 4) ส งเสร ม R&D เพ อแปรร ปส นค าเกษตรตาม ความต องการของตลาด และเพ มส ดส วนการ ผล ต/การค าผล ตภ ณฑ แปรร ปส นค าเกษตร สน บสน นภาคเอกชนพ ฒนาระบบ value chain เพ อผล ตส นค าท ม ม ลค าส งและปลอดภ ย เป ดโอกาสให ภาคเอกชนเสนอโครงการว จ ยเพ อ ขอท นว จ ยจากร ฐในการลงท นทาว จ ยการเกษตร ท ม ล กษณะเป นส นค ามหาชน จ ดทาระบบสารสนเทศและข อม ลการว จ ยภาค เกษตรท ม ประส ทธ ภาพ 5) การพ ฒนาห วงโซ อ ปทานสม ยใหม แบบครบ วงจร - จ ดต งคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาห วง โซ อ ปทานส นค าเกษตร

34 เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain ผ อานวยการส าน กวางแผนการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ 3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ ในการด าเน นการจ ดท าแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ

การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ (ร าง) กรอบการปฏ ร ปการศ กษาให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ สถานการณ และ ป ญหาท พบ - ค ณภาพผ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

1. ว ส ยท ศน คนพ การในกร งเทพมหานครเข าถ งส ทธ และใช ประโยชน ได อย างเท าเท ยม ท วถ ง เป นธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น น าไปส ส งคมอย เย นเป นส ข ร วมก น 2. พ นธก จ 2.1 ส งเสร มคนพ การให เข าถ งส

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information