การจ ดการนว ตกรรม (Innovation Management) โดย ดร.ศ กด ชาย ร กการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการนว ตกรรม (Innovation Management) โดย ดร.ศ กด ชาย ร กการ"

Transcription

1 การจ ดการนว ตกรรม (Innovation Management) โดย ดร.ศ กด ชาย ร กการ

2 นว ตกรรม (Innovation)? นว ตกรรม หมายถ ง การทาส งต างๆ ด วยว ธ ใหม ๆ การสร างสรรค การพ ฒนา ต อยอด การเปล ยนแปลงทางความค ด การ จ ดการการผล ต กระบวนการ ระบบ โครงสร าง องค กร ร ปแบบธ รก จ เพ อท จะสร างม ลค าใหม ๆ ส าหร บล กค า และผลตอบแทนทางการเง นให ก บ ธ รก จ โดยเป นท ยอมร บต อส งคมและส งแวดล อม ไม ข ดต อหล กศ ลธรรม จรรยาบรรณ ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ต างๆ ศ ลป (Artistic) ธ รก จ (Business)

3 ร ปแบบการพ ฒนานว ตกรรม ความค ด ร เร ม กระบวนการ ส งสร างสรร การส ารวจ ความใหม ส งท ม อย ส งท ม อย ใหม ส าหร บ บางคน ใหม ส าหร บ ท กคน เก ดส งใหม

4 น เป นนว ตกรรมหร อไม? แบบเด ม แบบใหม

5 จากการว จ ยและพ ฒนาส นว ตกรรมทางธ รก จ เง น ท น การว จ ย และ พ ฒนา หร อการ สร างสรร ค การพ ฒนา นว ตกรรม สร าง ค ณค า สร างส ง ใหม นว ตกรรมทาง ธ รก จ สร างความย ง ย น สร าง ม ลค าเพ ม

6 นว ตกรรมทางธ รก จ นว ตกรรมทางธ รก จเพ อความย งย น การท ธ รก จจะประสบความส าเร จและ ย งย นได ธ รก จต องค นหา "นว ตกรรมธ รก จ" ออกส ตลาด อย างต อเน อง นว ตกรรมม ใช เพ ยงแค ความค ด สร างสรรค ความค ดใหม ๆ แต ต องเป น ความค ดใหม ๆท สามารถขายได หร อ การทา ให ความค ดใหม ๆ ม ม ลค าเช งพาณ ชย แหล ง ท ส าค ญท ส ดของการเก ดนว ตกรรม อย ท "ล กค าหร อตลาดการแข งข น" เพราะจะแสดงถ ง ความต องการของผ บร โภค ความม ผล ตภ ณฑ ใหม ท ค แข งน าหน าเข ามาส ตลาดอย างต อเน อง

7 แรงกดด นในธ รก จต อการพ ฒนา นว ตกรรม แรงกดด นจากการจ ดการค ณภาพ แรงกดด นจากการจ ดการต นท น แรงกดด นจากการจ ดการเวลา แรงกดด นจากล กค า

8 3 ส ตรส าเร จการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม 1. เพ มองค ประกอบของผล ตภ ณฑ ใหม ให ตรงก บ ความต องการของตลาดมากท ส ด 2. ลดระยะเวลาในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม ให ส นท ส ด 3. ควบค มต นท นและค าใช จ ายในการพ ฒนา ผล ตภ ณฑ ไม ให บานปลายหร อส งจนเก นไป

9 การออกแบบผล ตภ ณฑ +การปร บเปล ยน ร ปแบบบรรจ ภ ณฑ =นว ตกรรมทางธ รก จ

10 แนวค ดสร างสรรค +การปร บเปล ยน ร ปแบบผล ตภ ณฑ =นว ตกรรมทางธ รก จ

11 แนวค ดสร างสรรค +การปร บเปล ยน กระบวนการบร การ =นว ตกรรมทางธ รก จ ห าม ออก

12 แนวค ดสร างสรรค +การปร บเปล ยน ร ปแบบผล ตภ ณฑ =นว ตกรรมทางธ รก จ

13 ป จจ ยการว จ ยและพ ฒนา ค าใช จ ายท ลงท นในการว จ ยและพ ฒนา ไทย 3 ส งคโป ร จ น มาเลเ ซ ย อ นเด ย Total R&D as Percent of Gross Domestic Product (GDP) ; เกาหล ท มา:ส าน กงานคณะกรรมการว

14 ป จจ ยการว จ ยและพ ฒนา ผล ตผลท ได จากการว จ ยและพ ฒนา ,037 29,186 13,916 12,77413,746 1, , , ,016 ประเทศ น กว จ ยอาช พ (คน/10,000 คน) น กว จ ยใน ภาคเอกชน (คน/10,000 คน) ส งคโปร เกาหล ไทย จานวน Patent ( ) ท มา:ส าน กงานคณะกรรมการว

15 ความแตกต างด านตลาดและป จจ ย ผ บร โภค ASEAN ข อม ลท น าสนใจค อค าใช จ ายจ างแรงงาน ไทย 1 คน สามารถจ างชาวจ นได 3 คน อ น โน เซ ยได 4 คน เว ยตนามและก มพ ชาได 5 คน พม าได 9 คน ในขณะท ค าจ างแรงงานไทยม ความใกล เค ยง ก บมาเลเซ ย แต ผล ตภาพในการทางานของ แรงงานมาเลเซ ยมากกว าไทยกว า 2เท าต ว แม ว าค าจ างแรงงานส งคโปร แพงกว าแรงงาน ไทยกว า 2 เท าต วแต ผล ตภาพมากกว าเรา ถ ง 5 เท าต ว และเม อเท ยบก บแรงงานเว ยตนาม

16 ประเภทนว ตกรรมทางธ รก จ ประเภทของนว ตกรรม รายละเอ ยด ต วอย าง ธ รก จ 1. ผล ตภ ณฑ ส นค าต างๆ ท ส มผ สได ไทเกอร ม งก นย งนาโน, โอไรเซ แป งพ ฟฟ จากแป งข าวเจ า 2. บร การ ค ณค าท ไม สามารถส มผ ส ได e-certificate กรมพ ฒนาธ รก จ, ATM, SMS, MMS, EMS 3. กระบวนการ ข นตอนท ท าให งานสาเร จได Internet registration, CAD/CAM, Business Plus 4. ร ปแบบธ รก จ รายได และค าใช จ ายท เก ดข น 7-Eleven, e-bay, Amazon, Travelocity, Direct Sale

17 ท มา:กรมส งเสร มอ ตสาห กล องไร กาว น กออกแบบอ สระช ผลงานบรรจ ภ ณฑ "ไม ใช กาว" คว ารางว ลชนะเล ศจากการออกแบบบรรจ ภ ณฑ ส าหร บผล ตภ ณฑ ขนมไทย ของ สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร ด านเอสแอนด พ เตร ยมต อยอดผลงาน น าไปพ ฒนาเป นบรรจ ภ ณฑ พร อมใช งานจร ง

18 ข าวกล องหอมมะล เสร มส ขภาพ นว ตกรรมด านกระบวนการผล ตและการบร หาร จ ดการผล ตข าวหอมมะล อ นทร ย พ นธ ขาวดอก มะล 105 โดยไม ม การปลอมปนจากข าวพ นธ อ นๆ และได ร บการร บรองมาตรฐานเกษตร อ นทร ย สากล โดยใช แบคท เร ยส งเคราะห แสง เพ อเพ มผลผล ตในการปล กข าว นอกจากน น โรงส ข าวจะใช ระบบการข ดขาวท ลดการห กของ เมล ดข าว ท มา:กรมส งเสร มอ ตส

19 มอเตอร ไซค พล งไฮโดรเจนค น แรกของโลก แหล งพล งงานของมอเตอร ไซค ค นน มากจาก การทาปฏ ก ร ยาระหว างไฮโดรเจนและออกซ เจน หล งจากได พล งงาน แทนท จะปล อยคว น คาร บอนไดออกไซด รถค นน ปล อยน าเปล ามา แทน ถ าข บเร ว 80ก โลเมตรต อช วโมงจะว งได นานถ ง 4 ช วโมง โดยไม ต องเต มไฮโดรเจน ท มา:กรมส งเสร มอ ตสา

20 ต เย นต านแบคท เร ย ต เย นธรรมดาราคา ประมาณ 16,500 บาท VS ต เย นนาโนราคา ประมาณ 23,000 บาท เม อม การเพ มอน ภาค นาโนเช น อน ภาคไทเทเน ยมไดออกไซด หร ออน ภาคซ ลเวอร นาโนเข าไปในระหว าง ข นตอนการเตร ยมเส นใยหร อเคล อบบน พ นผ ว ของว ตถ ก จะสามารถฆ าเช อแบคท เร ยและ กาจ ดกล นได แต จาเป นต องม แสงเข ามาร วมทา ปฏ ก ร ยาด วย ด งน นในกรณ ของเส อผ า หล ง การสวมใส จ งจาเป นจะต องน ามาตากแดด ท มา:กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

21 การปร บปร งค ณภาพทางจ ล นทร ย ของแหนม ด วยร งส แกมมา การฉายร งส แกมมา เป นว ธ การหน งท ม การศ กษาแล ว ว า สามารถใช ทาลายพยาธ และเช อจ ล นทร ย ท ก อโรค ในอาหารได เช น ร งส ปร มาณ 2 ก โลเกรย พบว า เพ ยงพอท จะทาลายเช อโรคท องร วงซ ลโมเนลลาท อาจ ต ดมาก บเน อหม ในแหนมได ส าหร บพยาธ งานว จ ย พบว า ร งส ปร มาณ 0.6 ก โลเกรย สามารถใช ทาลายพยาธ ท พบในเน อหม ได การทดสอบค ณภาพ ทางประสาทส มผ ส ตรวจไม พบความแตกต างอย างม น ยส าค ญในเร อง ส กล น รสชาต และเน อส มผ ส ระหว างแหนมไม ฉายร งส ก บแหนมฉายร งส การน า แหนมไปฉายร งส ควรให แหนมหม กต วเป นระยะเวลา 1-3 ว นก อนจ งน าไปฉายร งส ท ปร มาณ 2 ก โล ท มา:กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

22 ระด บของนว ตกรรม ประเภทของ นว ตกรรม ส วนแบ งของ ตลาด ระด บของ ความแปลก ใหม ความ เคล อนไหว การแข งข น ขอบเขตของ นว ตกรรม ความซ บซ อน (ความเส ยง) กรอบเวลา จานวนของ โครงการ ส นเช ง หร อ เฉ ยบพล น 10% ส ง ช า สะด ด ผล ตภ ณฑ กระบวนการ และการตลาด ท ใหม และ ร ปแบบธ รก จ ส ง ระยะยาว (เด อน- ป ) เล กน ย ความ แตกต าง 20% กลาง ปาน กลาง ผล ตภ ณฑ กระบวนการ และการตลาด ท ใหม กลาง ระยะกลาง (ส ปดาห - เด อน) ปานกลาง เพ มเต ม หร อค อย เป นค อย ไป 70% ต า ย งย น ผล ตภ ณฑ ท ม อย, กระบวนการ หล ก ต า ระยะส น (ว น- ส ปดาห ) มากมาย

23 ขอบเขตตลาดของนว ตกรรม ขอบเขตตลาด เทคโนโลย เด ม ใหม ใหม สาหร บบร ษ ท (ภายในเป นผ ใช ) 1 2 ใหม สาหร บผ ซ อ/ผ ใช 3 4 ใหม สาหร บตลาดท องถ น จ งหว ด หร อระด บชาต 5 6 ใหม สาหร บตลาดระด บนานาชาต 7 8

24 ค ณค าของนว ตกรรม นว ตกรรม ผลกระทบเช งบวกถ งลบ ต วอย างด านผล ตภ ณฑ ต วอย างด านบร การ การพ ฒนาทางการแพทย ส ขภาพการด ารงค ช ว ตท ด และ เคร องกระต นห วใจ การภาพบ าบ ด ยาวนานข น การศ กษา และการอบรม ร บความร และท กษะใหม ๆ ท ว ด ว ด การสอน การกระจายเส ยว ผลประโยชน และความพ งพอใจ สะดวก สะบาย สน กสนาน ร ส ก โทรศ ทพ. เร อเหาะ บาร บ ค ว การวางแผนการลงท น ประก น ของล กค า ด ช ว ต ความบ นเท ง สน กสนาน ไม เคร ยด ว ด โอเกมส คร ฝ กสอนด านก ฬา การเพ มผลผล ตในอ ตสาหกรรม ผลผล ตส งข น หร อใช ว ตถ ด บ น อยลง การปร บปร งอ ตสาหกรรมหล อล น ยานยนต การร บทราบถ งข อม ลท แท จร งอย อย างต อเน อง การเพ มผลผล ตด านบ คลากร ผลผล ตส งข น หร อใช ว ตถ ด บ บ คคลากรด านคอมพ วเตอร การค นหาทางอ นทราเน ต น อยลง การสร างนว ตกรรมตามกระแสน ยม การน าเข าส าหร บก จกรรม โทรศ พท เคร องม อน าทาง ว ทย การค นหาทาง Google และค ณค า สน บสน นท เก ยวข อง คอมพ วเตอร ซอฟแวร อ นตรายหร อการท าลายทร พย ส น การส ญเส ยทางการเง น การออกแบบจ ดบกพร อง หร อ ว สด ในการสร างยาพ ษ ซอฟแวร ไวร ส บาดเจ บหร อตายของส ตว และปศ กาการเจ บปวดและทรมาน ยาฆ าแมลง การท าลายส งแวดล อม ส ตว บาดเจ บหร อตายของมน ษย กาการเจ บปวดและทรมาน ป น ยาพ ษ การละเว นกฏหมายความ ปลอดภ ยทางรถยนต

25 นว ตกรรมทางธ รก จ กลย ทธ โลก อนาคต ย คท 1 ย คของการทางานหน กกว าคนอ น ย คท 2 การใช ความได เปร ยบด วยท นท มากกว า ย คท 3 การได มาซ งส มปทานทาให ได เปร ยบ กว าคนอ น ย คท 4 การใช กลย ทธ ทางธ รก จท เหน อกว า ย คท 5 ย คป จจ บ นท เป นการรวมม ตรท งหมด

26

27 ร ปแบบการจ ดการท น าส นว ตกรรมทาง ธ รก จ การตล าด เช งกล ย ทธ ผล ตภ ณฑ นว ตกร รมทาง ธ รก จ เทคโน โลย โครงส ร าง องค กร กระบวน การ

28 ร ปแบบความส าเร จของการพ ฒนา นว ตกรรมทางธ รก จ

29 ต วอย างและแม บทแห งความส าเร จ Wall Mart นว ตกรรมค าปล ก : การเพ มประส ทธ ภาพอย างไม หย ดย ง อ นน าไปส ราคาท ต ากว า Walt Disney นว ตกรรมบ นเท ง : การทาให ของเล นและความ บ นเท งกลายเป นการให รางว ลก บช ว ตไม จาก ดเฉพาะก บเด กๆ Dell นว ตกรรมแห งช องทางจาหน ายส นค า ท ทาให คนเร ม เช อว าไม ม ส นค าอะไรท จะซ อขายทางอ นเตอร เน ตไม ได และเป นต นแบบของการทาธ รก จท ไม ต องม ส นค าหม นเว ยน Microsoft นว ตกรรมแห งการเพ มประส ทธ ภาพให ล กค าและ การตลาดระด บโลก Starbucks นว ตกรรมแห งช องทางน ดพบของคนเด นถนน- ร านกาแฟ

30 นว ตกรรมทางธ รก จของประเทศไทย ข อจาก ดด านท กษะ แรงงาน เง นลงท น การว จ ย และพ ฒนา เน นการสร างนว ตกรรมด านการออกแบบพ ฒนา บรรจ ภ ณฑ และการสร างตราส นค า การว จ ยและพ ฒนา ค อ การใช เง นในการสร างความร นว ตกรรม ทางธ รก จ ค อ การใช ความร และ การเปล ยนแปลงสร างเป นม ลค าเพ ม

31 ความเช ยวชาญจะต องถ กต อยอดด วย ความค ดสร างสรรค ออกมาเป นส นค าร ปแบบใหม และม ม ลค าใหม ท ส งข น โดยม สมการแนวค ดใหม น นค อ ว ตถ ด บ+ความเช ยวชาญ+ความค ดสร างสรรค = ส นค าและบร การสร างสรรค

32 ม ต แนวค ดการสร างนว ตกรรมทาง ธ รก จ จากคน 4 แบบ แบบท 1 เด กหญ งถอนหายใจ แบบท 2 เด กชายว จารณ แบบท 3 น องช างฝ น แบบท 4 นายพ งชน ใช คนท ง 4 แบบ สร างเป นแบบท 5 ค อ น ก แก ป ญหาหร อผ สร างนว ตกรรม

33 เม อความเช ยวชาญถ กต อยอดด วย ความค ดสร างสรรค ส าหร บผ ประกอบการเอสเอ มอ และผ ผล ตส นค า โอทอป ท ผ านมาเราม กจะเห นปรากฏการณ ท ว า ท นม กจะถ กต อยอดด วยท น น นก หมายถ ง ว ถ การสร างความม งค งท เราค นเคยก นด ท เม อ ม การลงท น ม ผลกาไร ก น าผลกาไรน ไป ลงท นต อยอดธ รก จในด านอ นๆต อไป แต ในย คน เม อแนวค ด ล กษณะการบร โภคของ ผ บร โภคเปล ยนไป มาส ความต องการท เจาะจง เป นส วนต ว ทาให ความต องการของส นค าและ บร การจาเป นต องม ความหลากหลายแปลกใหม มากข น กลายมาเป นแนวโน มของผ ผล ต

34 เปล ยนว ธ ค ด ออกแบบธ รก จให โดนใจ ล กค า สร างแรงบ นดาลใจด วย 5 ว ธ ค ดม มใหม อย างง ายๆ 1. มอง 360 องศา หาโอกาสและแรง บ นดาลใจจากธ รก จอ นๆ ค ดแบบเด มๆ: มองหาไอเด ยใหม ๆจากค แข ง หร อไม ก จากธ รก จอ นท อย ในอ ตสาหกรรม เด ยวก น ค ดม มใหม : มองหาไอเด ยใหม ๆ แรงบ นดาล ใจใหม ๆ เพ อออกแบบบร การและผล ตภ ณฑ

35 เปล ยนว ธ ค ด ออกแบบธ รก จให โดนใจ ล กค า 2. หาจ ดเด น หาตลาดใหม ค ดแบบเด มๆ: ออกแบบบร การเพ อให ครอบคล ม ตอบโจทย กล มล กค าท หลากหลายเพ อให ม จานวน ล กค าท มากท ส ด ไม ถ กเก นไป ไม แพงเก นไป ส ดท ายไม ม อะไรช ดเจนส กอย าง ค ดม มใหม : หาจ ดเด นของส นค าและบร การท ช ดเจน จ บกล มคนท ใช ของเด กร นแรกๆท เราค นเคยของหน ไม พ น LEGO

36 เปล ยนว ธ ค ด ออกแบบธ รก จให โดนใจ ล กค า 3.ผสมผสาน สร างโมเดลธ รก จใหม ค ดแบบเด มๆ: ขยายร ปแบบบร การจากฐานการ ให บร การเด มท ล กค าค นเคยก นด อย แล ว ค ดม มใหม : ผสมผสานการบร การจากธ รก จอ นๆ PTT Life Station

37 เปล ยนว ธ ค ด ออกแบบธ รก จให โดนใจ ล กค า 4.เปล ยน ถ าของเด มไม เว ร ค ค ดแบบเด มๆ: ปร บปร งการบร การจากขอบเขตการ บร การท ม อย เด ม ค ดม มใหม : แหวกกฎธ รก จ! ถ าล กค าว าใช น นก ค อ ส งท ใช ต วอย างการค ดม มใหม ของโรงแรมaloft ในเคร อเลอ เมอร เด ยน

38 เปล ยนว ธ ค ด ออกแบบธ รก จให โดนใจ ล กค า 5. สร างความต นตา หาความต องการใหม ๆ ค ดแบบเด มๆ: การออกแบบบร การใหม การ ต ดส นใจเร องต างๆมาจากผลของการส ารวจตลาด ค ดม มใหม : สร างความต นตา หาความต องการ ใหม ๆ ผลของการส ารวจตลาดบอกได เพ ยง ประสบการณ ท ผ านมา แต ธ รก จสร างสรรค ค อการ สร างประสบการณ ใหม อย างท ตลาดไม เคยร มาก อน ต วอย างแนวค ดคอมม วน ต มอลล แบบม พ นท เป ดโล งหร อ Open Air

39 สร างสรรค ไม ใช แค สมองซ กขวา เป ดใจโลกส โลกกว าง เร มคบค าสมาคมก บคน อ น 2. ส งเกต 3. ทดลอง ลองผ ด ลองถ ก

40 จะสร างเศรษฐก จสร างสรรค ต องม ห วงโซ สร างสรรค ท เข มแข ง (1) การสรรสร าง ต นแบบ (Creation) องค ประกอบส าค ญค อ การทาความเข าใจตลาด (Market Assessment) และการออกแบบ (Design) (2) การผล ตและแปรร ปจากแนวค ดเป นส นค าและ บร การให เป นร ปธรรม (Production) การใช ทร พยากร ท กษะแรงงาน การผล ตในพ นท เพ อให เก ดม ลค าเพ ม และการว จ ยพ ฒนา ผล ตภ ณฑ (3) การตลาด (Commercialization) น ก

41 สร ปป จจ ยส ความส าเร จในการ ดาเน นธ รก จ ความสาม คค ค อพล ง การเป ดร บส งใหม ๆ และลงม อทา การไม เอาเปร ยบธ รก จกล มเด ยวก น และ ล กค า ความอดทนและต อส ก บอ ปสรรค

42 นว ตกรรมก บช วงเวลาของ Kodak Kodak ค อใคร? โกด ก ก อต งข นเม อป 2423 ท เม องรอเชสเตอร มล ร ฐน วยอร ก สหร ฐอเมร กา โดย จอร จ อ สต แมน ผ ประด ษฐ และจดส ทธ บ ตรฟ ล มแบบม วนท ใช งานได จร ง ซ งเป นบร ษ ทแรกๆ ท ผล ตว สด การถ ายภาพ มาตรฐานเป นจานวนท ละมาก อ กท งย งได ผล ตฟ ล มท ม ความย ดหย นและโปร งแสงซ งออกแบบโดยอ สต แมน ซ งถ อเป นส วนส าค ญท ทาให เก ดการพ ฒนา อ ตสาหกรรมภาพยนตร จนกระท งป จจ บ น รวมเป น ระยะเวลาประมาณ130 ป

43 Kodak: ก าวเข าส นว ตกรรมทาง ธ รก จ ในป 2547 โกด กเร มปร บต วส แนวทางด จ ตอล (Digital) แต เป น การทยอยปร บต งแต โครงสร างการทางานภายใน องค กร ในป 2549 โกด กอาศ ยองค ความร (Knowledge) ของต ว บร ษ ทเองท ได ส งสมมานาน จากการท โกด กม การ จ ดต ง Kodak European Research (KER) ซ งเป นหน วยงานท จ ดต งข นมาเพ อทาการศ กษาหาเทคโนโลย และนว ตกรรมใหม ๆ กระท งในท ส ดโกด กได ต ดส นใจพ ฒนากล องด จ ตอลท ม ประส ทธ ภาพส งโดยใช OLED (Organic Light Emitting Devices) ซ งเป นเทคโนโลย จอภาพแห งอนาคตของกล อง ด จ ตอลและหว งพ ช ตค แข ง โดยให ความส าค ญก บต วผล ตภ ณฑ ม งเน นความล าสม ยของส นค า โดยไม คาน งถ งความต องการ ของตลาด

44 OLED Technology

45 นว ตกรรมท ล มเหลว ของ Kodak จากท โกด กได ต ดส นใจพ ฒนากล องด จ ตอลท ม ประส ทธ ภาพส งโดยใช OLED (Organic Light Emitting Devices) ซ งเป นเทคโนโลย จอภาพแห ง อนาคตและหว งพ ช ตค แข ง ซ งในขณะน นผ บร โภคย งไม พร อมร บเทคโนโลย น เท าท ควร ทาให ผล ตภ ณฑ ของโกด กไม ได เป นท ต องการของผ บร โภค ท ายท ส ดนว ตกรรมท ได มา เหล าน นกล บไม สามารถตอบสนองความต องการของ ล กค าได อย างเหมาะสม ทาให เก ดต นท นส งข นโดยไม จาเป นและล มเหลวในการแข งข นทางธ รก จก บค แข ง

46 Kodak: นว ตกรรมส ทางต น โกด ก ประสบก บป ญหาการขาดท นอย างต อเน อง มานานถ ง 7 ป น าส ทธ บ ตรด าน ภาพถ ายด จ ตอลกว า 1,100 ใบ ออกมาจาหน ายเพ อระดมท นเข าบร ษ ทแต ด เหม อนว าว ธ การด งกล าวไม ประสบความส าเร จมาก น ก เม อว นท 5 มกราคม 2555 บร ษ ท ม ด ส อ นเวส เตอร เซอร ว ส (Moody s Investors Service) ก ปร บลดอ นด บความน าเช อถ อของโกด กลง พร อม ก บ เต อนน กลงท นว า บร ษ ทโกด กม แนวโน มท จะ

47 กรณ ศ กษาองค กรนว ตกรรม (ฟ จ ซ ร อกซ ) นาโอก โอจ วาระ ท ปร กษาทางด านการ จ ดการความร บร ษ ท ฟ จ ซ ร อกซ จาก ด ประเทศญ ป น บอกว า การตอกย าและ สร างสรรค ความร อย ท กเม อเช อว น (creative routine) จนกลายเป นส วนหน งของ ช ว ตประจาว น เป นทางสายหล กของการ ทะยานส นว ตกรรมเขาหย บยก 3 กรณ ศ กษา ต างแวดวงธ รก จ แต ม ว ธ ค ดเด ยวก นในการใช KM (Knowledge Management) หร อการ บร หารจ ดการความร มาเป นต วต อยอด ท มา:ประช มว ชาการ "Technology and Innovation for Knowledge Management" คร งท 2ห วข อ

48 กรณ ศ กษาองค กรนว ตกรรม (สหกรณ Chiba ท ญ ป น) Chiba Coop ก จการค าปล กท องถ นในกล ม ผล ตภ ณฑ อาหาร ประเทศญ ป น ร จ กใช ความ เล กให เป นประโยชน ด วยการเช อมต อเข าก บ เคร อข ายผ บร โภคท เป นค ณแม บ านท งหลาย ใครๆ ก ร ด ว าการบอกต อปากต อปาก ให ผล ชะง ดกว าท มโฆษณาเป นไหนๆ อย ในธ รก จแค ตตาล อกเซลส และซ เปอร มาร เก ต กล มเป าหมายเป นค ณแม บ านท ฉลาดซ อและก ช างเล อก แทนท จะมาน งล นต วโก งว าแม บ าน จะหย บหร อไม หย บส นค าอะไร ท มา: บร ษ ทก ค ดแผน

49 กรณ ศ กษาองค กรนว ตกรรม (Toyota) ว ธ ค ดแบบ Toyota Way ค อ พน กงานท กคนจะมอง หาป ญหา แล วห นหน ามาหาร อก นเพ อว เคราะห สาเหต จากน นก รวมกล มก นใหญ ข นเพ อเฟ นหาไอเด ยใหม ๆ ในการแก ป ญหา พอเจอทางออกก ฝ งแนวทางใหม ไว ก บกระบวนการทางานในระด บแผนก แล วดาเน นการ ถ ายทอดไปย งแผนกอ นๆ หร อไม ก บร ษ ทอ นๆ ใน เคร อ ระบบการจ ดการท โตโยต าน ามาล อก บแนวค ดเร องด ๆ เก ดข นได ท กว นค อ การบร หารทร พยากรมน ษย ด วยการจ างงานตลอดช ว ต เน นการฝ กอบรมอย าง ต อเน อง เพ อยกระด บท กษะในการจ ดการแก ป ญหา ท มา:ประช มว ชาการ กระบวนการใช เคร องม อการจ ดการ "Technology and Innovation for Knowledge TQM Management" และ คร QC งท 2ห วข อ

50 กลย ทธ สนช. "นว ตกรรม" เป นผลรวมขององค ประกอบท ส าค ญ 2 ประการค อ "ความค ดสร างสรรค " (creativity) และ "ความเป นผ ประกอบการ" (entrepreneurship) ท มา: ส าน กงานนว ตกรรม

51 คาถาม ขอบค ณมากคร บ

52 ประว ต โดยย อผ บรรยาย การศ กษา ดร. ศ กด ชาย ร กการ Ph.D. Systems & Control Engineering, Case Western Reserve University, Ohio, U.S.A. วศ.ม. ว ศวกรรมอ ตสาหการ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร วศ.บ. (เก ยรต น ยมอ นด บ 1) ว ศวกรรมอ ตสาหการ มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต การดารงตาแหน งป จจ บ น ผ อานวยการหล กส ตร วศ.ม. สาขาการจ ดการงานว ศวกรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต รองผ อานวนการฝ ายนว ตกรรม, สถาบ นนว ตกรรมและธ รก จการค าเสร มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ผ ช วยคณบด ฝ ายโครงการและนว ตกรรม คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ย เกษมบ ณฑ ต ท ปร กษาคณะกรรมการโครงการจ ดสร างศ นย กระจายส นค าสหกรณ กรมส งเสร ม สหกรณ ห วหน าโครงการนว ตกรรมทางธ รก จ, กรมพ ฒนาธ รก จการค า, กระทรวงพาณ ชย ประสบการณ ทางาน ท ปร กษาร ฐมนตร ประจาส าน กนายกร ฐมนตร (ป 2554)

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

Model การสร างองค ความร ท เป นประโยชน ผ านการเร ยนการสอน การท าว จ ย และการบร การ ว ชาการแก ส งคม บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม ม นโยบายในการสร

Model การสร างองค ความร ท เป นประโยชน ผ านการเร ยนการสอน การท าว จ ย และการบร การ ว ชาการแก ส งคม บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม ม นโยบายในการสร Model การสร างองค ความร ท เป นประโยชน ผ านการเร ยนการสอน การท าว จ ย และการบร การ ว ชาการแก ส งคม บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม ม นโยบายในการสร างองค ความร ด านการจ ดการเฉพาะ ทางท เป นประโยชน (Relevant)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information