ท กษะในว ชาช พว ศวกรรม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ท กษะในว ชาช พว ศวกรรม"

Transcription

1 ท กษะในว ชาช พว ศวกรรม ท ปร กษาคณะท างาน นายว ศาล เชาว ช เวชช ประธานคณะท างาน นายเอกส ทธ ล มส วรรณ คณะท างาน นายมงคล เดชนคร นทร นายแม น อมรส ทธ นายว ศว จ กรไพศาล นายสาย นต ศ ร มนตร

2 บทท 1 บทน า การพ ฒนาองค ความร เข าส ว ชาช พว ศวกรรมม ความส าค ญอย างย งท จะต องม พ นฐาน ทางว ทยาศาสตร อย างพอเพ ยง โดยเฉพาะในด านคณ ตศาสตร ฟ ส กส และเคม เพ อสร าง รากฐานท ม นคงต อพ นฐานทางว ศวกรรมศาสตร ซ งพ นฐานทางว ทยาศาสตร และพ นฐานทาง ว ศวกรรมศาสตร จะเป นโครงสร างหล กให ม การเพ มพ นความร การศ กษาในว ศวกรรมหล กเฉพาะ ท าได อย างกว างขวางด วยฐานรากท ม นคงเพ อการสร มยอดได ด วยศ กยภาพท ส งย งข น ท งในเช ง การว เคราะห การส งเคราะห เพ อให เก ดการพ ฒนาได ท งด านว ทยาการ และทางเทคโนโลย ท สามารถน าเสนอเพ อเป นแผนหร อนโยบายและเป นแนวทางการด าเน นงานส การปฏ บ ต ใน ระด บต าง ๆ ได อย างละเอ ยดและล กซ งด วยมาตรฐานค ณภาพท ส ง และให เก ดศ กยภาพใน การแข งข นได ในระด บสากล ท งน พ งจะต องพ จารณาตามข นตอนและขบวนการทางว ศวกรรม อ นประกอบด วยการศ กษาโครงการ การก าหนดนโยบาย แผนการท าโครงการ การออกแบบ การผล ต การก อสร างหร อการอ านวยการต ดต ง การควบค มการก อสร าง การควบค มค ณภาพ การปฏ บ ต งาน การก าก บด แล และการบ าร งร กษา รวมถ งการซ อมแซมปร บปร งแก ไข ท กษะทางว ศวกรรมท ว ศวกรท กสาขาควรจะต องสร างเสร มให เก ดข นก บตนต ดต วไป โดยอ ตโนม ต จนถ อเป นเอกล กษณ บ คล กภาพของว ศวกรท ก ๆ คน ค อ ท กษะการส อทางว ศวกรรม (Communication Skill) ท กษะการค านวณ (Computation Skill) ท กษะพ นฐานทางว ศวกรรม (Basic Engineering Skill) ท กษะการบร หาร (Management Skill) ท กษะการบร การทางว ศวกรรม (Engineering Services Skill) การสร างท กษะในว ศวกรท กคนม อาจท าได ในค าค น แต จะต องค อยเป นค อยไปด วย การสร างสมท ละเล กท ละน อย ท งในขบวนการการเร ยนการสอนท งภาคทฤษฎ ในห องเร ยน และ ภาคปฏ บ ต ในห องปฏ บ ต การ หร อในหน วยงานท ปฏ บ ต หร อประกอบว ชาช พท ส มผ สก บ สถานการณ จร ง จนเก ดความเคยช น และเก ดว ศวกรรมส าน กข นในต วว ศวกรเอง จนกลายเป น ท กษะท ต ดต ว ต ดใจต ดแนวค ดแนวปฏ บ ต ไปตลอดการเป นว ศวกร อ กน ยหน งอาจกล าวได ว า เป นการสร างเสร มบ คล กภาพทางว ชาช พว ศวกรรมโดยอ ตโนม ต อย างไรก ตามท กษะทางว ศวกรรมท พยายามรวบรวมไว ในเอกสารช ดน เป นเพ ยงเฉพาะ ท กษะท ว ศวกรท กคนควรจะต องม เป นพ นฐานเบ องต นในการประกอบว ชาช พว ศวกรรม แต เม อ ว ศวกรได ก าวเข าส การประกอบว ชาช พในสาขาว ศวกรรมเฉพาะทางแล ว เช น ว ศวกรรมโยธา ว ศวกรรมไฟฟ า ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมอ ตสาหการ ว ศวกรรมเหม องแร ว ศวกรรม ส งแวดล อม ว ศวกรรมเคม หร อว ศวกรรมอ น ๆ ย งม ความจ าเป นท จะต องม ท กษะในสาขา ว ศวกรรมเฉพาะทางเหล าน นเพ มเต มเข าไปอ กให เก ดความร ความช านาญท งจากความร ทาง 2

3 ว ชาการท ศ กษาเล าเร ยน หร อท ฝ กอบรมแล วและย งจะต องรวมถ งความร ความช านาญจาก ประสบการณ ท ต องคอยเก บสะสมและสร างเสร มไว อย างต อเน องในระหว างการประกอบว ชาช พ จนสามารถประกอบว ชาช พได โดยอ สระในระด บสาม ญว ศวกร หร ออาจเพ มมากข นจนเป นผ ม ความร ความช านาญพ เศษในการให ค าปร กษาทางว ศวกรรมได ในระด บว ฒ ว ศวกร อย างไรก ตามในเอกสารช ดน จะรวบรวมเพ ยงเฉพาะห วข อหล กท ว ศวกรท กคนควรจะ พ งม ซ งเช อแน ว าสถาบ นการศ กษาแต ละท จะต องม เน อหาสาระและว ทยาการท สามารถ สอดแทรกในว ชาการต าง ๆ ได อย างละเอ ยดตามศ กยภาพของสถาบ นการศ กษาและคณาจารย ท สอนอย แล ว ซ งคาดว าการเตร ยมความพร อมในการประกอบว ชาช พว ศวกรรมน นหากว ศวกร ร ส กว าท กษะทางว ศวกรรมท ท านสร างสมอย ในตนเป นปกต ว ส ยปฏ บ ต อย แล วจนเป น บ คล กภาพเฉพาะตนอย แล ว เอกสารช ดน อาจถ อเป นส วนของการทบทวนว าม ความพร อมใน การประกอบอาช พได มากน อยเพ ยงใด แต หากท กษะเหล าน ย งไม เก ดแก ต วว ศวกรเองแล ว เอกสารช ดน ม อาจจะช วยเหล อได มากน ก ซ งว ศวกรเองอาจจะต องไปทบทวนเอกสารบรรยาย หร อรายงานภาคปฏ บ ต เด มท เคยเล าเร ยนมาและค อย ๆ สร างเสร มไปเร อย ๆ ซ งคาดว าอาจจะ ต องใช เวลาตามควร แต การสร างเสร มและเพ มพ นจะท าได ยากหากสภาพการณ และบรรยากาศ ไม เอ ออ านวย ซ งในขบวนการเร ยนการสอน และการปฏ บ ต งานน าจะถ อเป นพ นฐานในการเสร ม สร างท กษะได อย างด เย ยม 3

4 บทท 2 ท กษะการส อทางว ศวกรรม ว ศวกรม ความจ าเป นอย างย งท ต องม การส อสารในการแปลงทฤษฎ เช งต วเลข เป นรายการค านวณและจากรายการค านวณ ไปส การท าแบบทางว ศวกรรม เพ อการก อ สร างหร อการประกอบต ดต ง รวมไปถ งการใช ปฏ บ ต งาน ด แลบ าร งร กษา หร อการซ อม แซม แก ไข นอกจากน นในกระบวนการทางว ศวกรรมย งม ความจ าเป นท จะต องม การบ นท ก การท ารายงาน การน าเสนอช แจงรวมไปถ งการประชาส มพ นธ หร อส อ โฆษณาท เก ยวข องก น เพ อให งานว ศวกรรม สามารถส อได ในท กระด บ ท งระด บจ ดท า นโยบายและแผน ระด บการด าเน นงาน ในการออกแบบ ก อสร าง หร อต ดต ง การตรวจ สอบควบค มงาน รวมไปถ งการปฏ บ ต การ การด แล บ าร งร กษา และการซ อมแซมแก ไข เป นต น 2.1 การเข ยนแบบทางว ศวกรรม การเข ยนแบบทางว ศวกรรมม ความส าค ญมากในการส อสารทางว ศวกรรมเพ อให งาน ส าเร จล ล วงได เป นไปตามเจตนารมณ ของผ ออกแบบ ว ศวกรจ าเป นต องเร ยนร ท กษะใน การเข ยนแบบ ได แก การเข ยนต วอ กษร ท งอ กษรไทย อ งกฤษ และต วเลข การเข ยนเส นชน ดต าง ๆ เช น เส นตรง เส นโค ง วงกลม และวงร ตลอดจนการให น าหน กของเส น ต วอย าง ด งกล าว จะแสดงในร ปท การเข ยนต วเลขและต วอ กษรตามมาตรฐานสากล จะเข ยนด วยต วอ กษรแบบกอท ค(Gothic) ส วนมาตรฐานของประเทศไทยท ง ส าหร บต วอ กษรไทยและอ กษรอ งกฤษจะเป นไปตาม มอก มาตราส วน ของต วอ กษรจะบอกเป นอ ตราส วนของความส ง ต อความกว างของต วอ กษร ส วน ม มเอ ยงของต วอ กษรในกรณ ท เป นต วเอ ยงจะบอกเป นองศา ภาพฉาย 2 หร อ 3 ม ต การเข ยนภาพมองจากม มต าง ๆ น ยมมากท ส ดจะเป น ภาพฉายแบบ 2 ม ต ซ งเร ยกว า Orthographic projection ด งแสดงในร ปท 2.6 ซ ง ใช ก นอย างแพร หลาย ในการท าแบบทางว ศวกรรมแสดงถ งม ต ส วนกว าง ส วนบาง ส วนม ต ความหนา ความล กหร อความส ง อาจจะต องด จากร ปต ดหร อภาพฉายในม ต ท ต งฉากก น ในกรณ ท ต องการส อให เห นภาพช ดเจนง ายต อความเข าใจ ว ศวกรต อง ฝ กท กษะการมองและเข ยนภาพแบบ 3 ม ต เร ยกว า pictorial projection ซ งเป น ภาพท แสดงให เห นถ งส วนกว าง ส วนยาว และส วนส ง การฉายภาพ 3 ม ต แบ งออก ได เป น 3 ประเภทหล กได แก แบบ Axonometric แบบ Oblique และแบบ Perspective ท ว ศวกรค นเคย ได แก การฉายภาพ Axonometric แบบ Isometric ซ ง 4

5 ท กม ต จะเป นมาตราส วนเด ยวก นด งแสดงในร ปท 2.7 การประย กต ใช งานการเข ยน แบบภาพฉาย สามม ต งานระบบท อในอาคาร 5 ร ปท 2.1 ต วอ กษรชน ดห วเหล ยม ร ปท 2.2 ต วอ กษรชน ดห วกลม

6 6 ร ปท 2.3ล กษณะอ กษรพ มพ ใหญ ร ปท 2.4 ล กษณะอ กษรพ มพ เล ก

7 ร ปท 2.5 ชน ดของเส นและน าหน กของเส น 7

8 8 ร ปท 2.6 การมองภาพฉายหล กและต าแหน งของภาพในระนาบสองม ต ร ปท 2.7 ต วอย างการเข ยนแบบภาพฉาย 3 ม ต ของระบบท อในอาคาร แผนท และแผนผ ง การอ านและเข ยนแผนท ม ความส าค ญส าหร บว ศวกรท กสาขา แผนท สามารถบอกข อม ลส าค ญของพ นท ได ท งพ ก ดทางราบ (X,Y) และทางด ง ท ง น การให ข อม ลทางด งจะใช เทคน คของเส นช นความส ง (Contour line) เส นด งกล าว

9 ในทางทฤษฎ ถ อว าท กจ ดบนเส นช นความส งเด ยวก นจะม พ ก ดความส งเท าก น ด งแสดง ในร ปท 2.8 แผนท ม หลายชน ดเช น แผนท ภ ม ศาสตร (Geographic map) แผนท อ ทกว ทยา(Hydrographic map) แผนท ทหาร ( Military map) แผนท ภ ม ประเทศ (Topographic map) เป นต น ซ งจะม ประโยชน และเป นห วใจอ นส าค ญ ย งในการวางแผน วางโครงการท น าไปส การศ กษาความเป นไปได ของโครงการ ไม เพ ยงเฉพาะการศ กษาทางเทคน ค แต รวมไปถ งการศ กษาเช งเศรษฐศาสตร และ อ น ๆ อาจรวมถ งผลกระทบต อความปลอดภ ย ส งแวดล อม และผลกระทบต อ สาธารณะใน ร ปแบบต าง ๆ ในร ปท 2.9 จะแสดงต วอย างของแผนท ภาพถ าย ดาวเท ยมหร อภาพถ ายทางอากาศในงานว ศวกรรม ใช วางผ งหร อวางแนวจาก แผนท ให ลงต วแล วจะสามารถท าแผนผ งอย างละเอ ยดด วยการส ารวจและตรวจสอบ ข อม ลทางเทคน คต าง ๆ ซ งจะประกอบด วยผ งบร เวณหร อแผนผ งอาคาร เป นต น การเข ยนแบบเป นการส อสารทางว ศวกรรมท ส าค ญอย างย งในหม ว ศวกรและผ ท เก ยวข อง เพ อใช ท าแบบร างวางแผนโครงการ ท าแบบก อสร าง ค ดราคา และประมาณการ ใช ประม ลการก อสร าง ใช ท างานก อสร าง และรวมไปถ งการวางแผนด แลบ าร งร กษาและอ านวย การใช ต วอย างการส อสารด วยแบบในงานว ศวกรรมโยธา ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมไฟฟ า และว ศวกรรมส ขาภ บาล ได แสดงในร ปท ภาพสเกตช การส อสารด วยภาพสเกตซ เป นท ร จ กก นต งแต ย คก อนประว ต ศาสตร เพ อประโยชน ในการส อสารของมน ษยชาต ภาพสเกตซ ในงานทางว ศวกรรมใช เป น บ นท กรายละเอ ยดจากส ารวจพ นท การตรวจงาน หร อจากการท ารายละเอ ยดจาก การค านวณออกแบบท ท าให สามารถเข าใจร ปแบบของงานโดยส งเขปก อน การเข ยนแบบรายละเอ ยดทางว ศวกรรมต อไป การสเกตช ภาพอาจท าได ท ง 2 ม ต และ 3 ม ต เช นเด ยวก นก บการเข ยนแบบท กประการ ว ศวกรจ าเป นต องฝ กท กษะ ด งกล าวเพ อการส อสารเบ องต นท เข าใจก นได ด ซ งม ประโยชน มากในข นตอนของ การออกแบบเบ องต น (Preliminary Design) การบ นท กเพ อการท ารายงานหร อ การส งงานโดยเฉพาะท หน างานผ านบ นท กความจ า เป นต น 9

10 10 ร ปท 2.8 เส นช นความส ง (Contour Line) และต วอย างการประย กต ใช ร ปท 2.9 แผนท ภ ม ประเทศในงานว ศวกรรม

11 11 ร ปท 2.10 ต วอย างแบบโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล กของงานว ศวกรรมโยธา ร ปท 2.11 ต วอย างงานเข ยนแบบระบบไฟฟ า

12 12 ร ปท 2.12 ต วอย างงานเข ยนแบบระบบเคร องกลในโรงงานอ ตสาหกรรม ร ปท 2.13 ต วอย างงานเข ยนแบบระบบส ขาภ บาลในการบ าบ ดน าเส ย

13 13 ร ปท 2.14 ภาพสเกตซ ทางว ศวกรร ม การเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ว ศวกรในป จจ บ นจ าเป นต องร ว ธ การออก แบบ และเข ยนแบบ โดยใช คอมพ วเตอร ช วย ซ งเร ยกรวมก นว า Computer Aided Design (CAD) ในการเข ยนแบบโดยใช คอมพ วเตอร ช วยจะท าให การเข ยนแบบสามารถท าได อย างรวดเร วข น สามารถบ นท กแบบเด มไว ได และสามารถแก ไขแบบเด มได สะดวกรวดเร ว นอกจากน ย งสามารถแสดง ภาพเป น 2 ม ต 3 ม ต หร อจะหม นภาพด ส วนต าง ๆ ได และด วยเทคโนโลย ท ร ดหน าในป จจ บ นได ม การเช อมต อระหว างคอมพ วเตอร และเคร องจ กรกล ให สามารถท างานได ตาม ค าส งผ านคอมพ วเตอร และสามารถผล ตช นงาน ตามท แสดงไว บนจอคอมพ วเตอร ได เช น การใช ซอฟต แวร ควบค ม การท างานของเคร องจ กรกลประเภท CNC (Computer Numerically Controlled) ซอฟต แวร ท ช วยในการเข ยนแบบทางว ศวกรรมท ร จ กก น แพร หลายในป จจ บ น เช น Auto CAD ซ งท าให การเข ยนแบบเป นไปอย าง สะดวกรวดเร ว การเข ยนเส นตรง เส นโค ง วงกลม วงร สามารถท าได โดย

14 เล อกรายการผ านจอมอน เตอร นอกจากน ย งสามารถค ดลอกร ปเด มตามท ต องการเพ อการแก ไขให เป นงานช นใหม ท ม ล กษณะคล ายก น แต ม รายละเอ ยดท ต างก นเพ ยงเล กน อย ท าให ประหย ดเวลาในการเข ยนแบบได อย างมาก นอกจากน การส งงานย งสามารถส งด วยระบบอ เลคทรอน คให พ มพ ลงกระดาษไขโดยใช Plotter ท สามารถลดการพ มพ เข ยวลดปร มาณ การส งแบบพ มพ เข ยวและลดปร มาณการเก บร กษาแบบก อสร างได อย าง มาก ร ปท 2.15 แสดงการประย กต ใช งานซอฟต แวร Auto CAD ในการเข ยน แบบทางว ศวกรรม 14 ก. การขยายสองเท าเท ยบก บจ ด Base point ร ปท 2.15 ต วอย างงานเข ยนแบบโดยใช Auto CAD 2.2 กราฟ แผนภ ม และตาราง ข. การย ายแกนและหม นภาพ การส อสารทางว ศวกรรมนอกเหน อจากแบบทางว ศวกรรมแล ว ย งม ความจ าเป นท ต อง แสดงเป นร ปในล กษณะอ นท น ยมแพร หลายและส าค ญไม ย งหย อนกว าแบบทางว ศวกรรมอย าง ในล กษณะของกราฟเช งเส น แผนภ ม ท เป นภาพ และตารางของกล มต วเลข เป นต น กราฟในงานทางด านว ศวกรรมส วนมากจะเป นการศ กษาปรากฎการณ ท เก ดจาก การเปล ยนแปลงของต วแปรหน งเท ยบก บอ กต วแปรหน ง เช น การศ กษาการย ดต ว ของเหล กในการทดสอบก าล งด ง เป นต น การส อสารท เข าใจก นทางว ศวกรรมด วย

15 15 AMPLIFIER POWER OUTPUT REQUIRED TO COVER VARIOUS DISTANCES AS COMPARED TO THE SURROUNDING NOISE LEVEL ก. ต วอย างกราฟเช งเส นในการแสดงผลการทดสอบ ข. การแสดงข อม ลบนกราฟสเกลธรรมดาและกราฟก งล อก ค. การแสดงข อม ลบนกราฟล อก การแสดงผลในร ปของกราฟจะใช ก นอย างแพร หลาย กราฟท ใช ก นม หลายแบบ อาจเป นกราฟแบบเส นตรง (Linear) เส นโค ง (Parabola) เส นโค ง (Hyperbola) และเส นโค ง (Exponential) การเข ยนกราฟอาจท าได ท งบนสเกลธรรมดาเช งเส น (Rectilinear) สเกลก งล อก (Semilog-scale) หร อ สเกลล อก-ล อก (log-log scale) ด งร ปท 2.16 ร ปท 2.16 การแสดงข อม ลบนกราฟ แผนภ ม การแสดงผลทางว ศวกรรมอาจพ จารณาใช ร ปของแผนภ ม ส อทาง ว ศวกรรมง ายข นและเห นภาพรวมได การแสดงผลในร ปของแผนภ ม ย งเล อกได หลายแบบ เช น แผนภ ม แท ง แผนภ ม วงกลม แผนภ ม ภาพ เป นต น แผนภ ม บาง ประเภทอาจออกแบบให ผ ท เก ยวข องก บงานว ศวกรรม เช น ผ ใช หร อผ ปฏ บ ต งาน ซ งไม จ าเป นต องเป นว ศวกรหร อช างเทคน คเข าใจได ในทางกล บก นบางประเภทจะ ออกแบบเพ ยงเฉพาะช างเทคน คหร อว ศวกรเท าน น ด งน นแผนภ ม จ งอาจแยกเป น 2 ระด บ ค อ แผนภ ม ทางเทคน คและแผนภ ม เพ อการโฆษณาประชาส มพ นธ ด งด ด ความสนใจต อบ คคลท วไป ชน ดของแผนภ ม อาจจะแจกแจงได เช น แผนภ ม แบบ โพลาร (Polar charts) การน าเสนอข อม ลเช งปร มาณตามแนวร ศม 360 องศา แผนภ ม สามแกน (Trilinear charts) แสดง 3 ต วแปรในแผนภ ม เด ยว แผนภ ม แท ง (Bar charts) เป นแผนภ ม แสดงปร มาณในแนวด งหร อแนวนอนง ายต อการ เข าใจของผ คนท วไป หากม หลาย ข อม ลอาจแสดงด วยแผนภ ม ท ประกอบด วย หลายแท งโดยแต ละแท งจะม ความส งแปรตามค าของต วแปรหร อข อม ลน น ๆ แผน ภ ม วงกลม (Pie charts) น าเสนอแบบเด ยวก บแผนภ ม แท งแต แผนภ ม วงกลมจะ ง ายต อการสร างและด งด ดความสนใจต อบ คคลท วไป แผนภ ม แบบช น (Strata charts) ใช แสดงข อม ลเป นภาพในล กษณะท บซ อนก น (Super impose) ของ

16 16 ต วแปร แผนภ ม ปร มาตร (Volume Charts) ใช แสดงผลข อม ลใน 3 ม ต ในแกน x y และ z ท สามารถค านวณปร มาตรด วย computer graphic (ด งแสดงในร ป ท 2.17) 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Miscellaneous Blasting Powder Permissibles Dynamite Nitroglycerine ก. Polar Chart ค. กราฟแผนภ ม แท ง Nitroglycerine 1.60% Miscellaneous 17.80% Dynamite 52.30% Blasting Powder 14.00% Permissibles 14.30% ข. กราฟแผนภ ม วงกลม ง. แผนภ ม ปร มาตร ร ปท 2.17 แผนภ ม แสดงผลทางว ศวกรรม ตาราง ม ความส าค ญไม ย งหย อนไปกว ากราฟหร อแผนภ ม ท ใช ส อในงานว ศวกรรม ในการแสดงผลการทดลองให ร ถ งค าด วยปร มาณ ความส าค ญเป นดรรชน รวมถ ง ความส มพ นธ ในร ปแบบต าง ๆ ท สามารถแปลงไปเป นกราฟหร อแปลงเป นแผนภ ม เพ อให เก ดความเข าใจและร บร ได เร วข น แต ในขณะเด ยวก นในการจดบ นท กและ รายงานเช งต วเลข การจ ดเป นตารางจะง ายต อการเก บข อม ล บ นท กและเสนอผล เป นเบ องต นได การส อสารด วยตารางเป นว ธ การน าเสนอข อม ลอ กแบบหน งใน การท ารายงานทางเทคน ค หร อรายงานทางว ศวกรรม ท ช วยให ผ อ านเข าใจ ความหมายท ผ รายงานต องการส อออกไป ตารางจะแสดงข อม ลในร ปของแถว (Row) และสดมภ (Column) เพ อเสนอและแปลความหมายของข อม ล การจ ด ตารางควรจ ดต าแหน งท ใกล ก บข อความท อ างถ งในตารางด งกล าวให มากท ส ด ใน กรณ ท ตารางยาวเก นไปอาจจ ดวางตารางในภาคผนวก

17 อน งนอกจากแผนภ ม ท ใช แสดงข อม ลทางเทคน คหร อทางว ศวกรรมแล วย งม แผนภ ม ท ใช ในการบร หารจ ดการหร อการปฏ บ ต งานทางว ศวกรรมท แยกเป น แผนภ ม แจงประเภทและแผน ภ ม แสดงข นตอนของงาน (Classification charts และ Flow charts) แผนภ ม ท ง 2 ประเภทม หล กการคล ายก นแต ใช อธ บายงานต างก น แผนภ ม แจงประเภทใช แจกแจงหน วยงานหล ก หน วย งานรองขององค กร และแสดงความส มพ นธ ระหว างหน วยงานน น ๆ ด งแสดงในร ปท 2.18 เป น ต วอย าง แผนภ ม องค กรการบร หารหน วยงานก อสร าง ส วนแผนภ ม แสดงกระบวนการและข น ตอนการท างานด งแสดงในร ปท 2.19 เป นต วอย างในกระบวนการทางว ศวกรรมเคม 17 ร ปท 2.18 แผนภ ม องค กร ร ปท 2.19 Flow chart

18 2.3 รายงานทางเทคน คและการปฏ บ ต งาน ในการด าเน นงานทางว ศวกรรมท เก ยวก บการส ารวจ การทดสอบ ในการทดลองและ การปฏ บ ต งาน จ าเป นอย างย งท ต องจ ดท ารายงานเพ อน าเสนอต อว ศวกรด วยก นหร อต อ ผ เก ยวข องท งในองค กรเด ยวก น หร อต างองค กรแต ม ความเช อมโยงก นด งน นการน าเสนอข อม ล ด านเทคน คด วยรายงานจ งจ าเป นต องกระช บ ตรงประเด น และสามารถส อความหมายได อย าง ช ดเจน โดยท วไปแล วในการเข ยนรายงานทางเทคน คน น ม กจะม ร ปแบบการน าเสนอแบ งเป น ห วข อต าง ๆ เร ยงล าด บด งน 1. บทน า (Introduction) ในส วนน เป นการแสดงให เห นถ งส งท ผ เข ยนท าการศ กษา แนวเหต ผล และความจ าเป นในการศ กษา ป ญหาอาจจะต องรวมถ งผลการศ กษาท เคยม การศ กษามาก อนแล ว(ถ าม ) ตลอดจนข อม ลต าง ๆ ท ป พ นฐานให ผ อ านเข าใจ ถ งป ญหาและแนวทางการแก ป ญหาด วยว ตถ ประสงค และเป าหมายการน าเสนอ รายละเอ ยดของรายงานต อไป 2. เคร องม อหร ออ ปกรณ (Equipment) ส วนน จะบรรยายถ งเคร องม อหร ออ ปกรณ ตลอดจนเทคน คในการใช อ ปกรณ ต าง ๆ ในการศ กษาความส าค ญในส วนน อาจจะ ต องเน นหน กถ งหล กการท างานของเคร องม อ ความละเอ ยดและความน าเช อถ อของ การทดสอบการตรวจว ดหร อการขยายผลต อไป 3. การทดสอบ (Tests) บรรยายถ งการทดสอบและว ธ การทดลองตามข นตอน ซ งจะท า ให ผ อ านสามารถเข าใจถ งว ธ การทดสอบรวมท งข อม ลท จะได จากการทดสอบท สอดร บก บมาตรฐาน(ถ าม ) ในกรณ ท เคร องม อหร ออ ปกรณ ท ใช ไม ย งยากน ก อาจ รวมห วข อ 2 และ 3 เป นห วข อเด ยวก นได 4. ผลการศ กษา (Results) ผลการศ กษาท ได จากการทดลองหร อทดสอบม กแสดงใน ร ปของตารางหร อกราฟ การอธ บายความจะม เพ ยงส น ๆ ถ งผลท ได จากการศ กษา การว เคราะห และว จารณ ย งไม ม ในข นตอน แต จะต องพยายามย อยข อม ลให ละเอ ยด และแปลงผลให อย ในร ปแบบท น าเสนอให เข าใจได ด ท ส ดท น าไปส การว เคราะห ส งเคราะห ได แม นย าข น 5. ว เคราะห และว จารณ ผลงาน (Analyses & Discussion) การว เคราะห เช งต วเลขและ กราฟจากผลการศ กษาด วยการเปร ยบเท ยบทางเทคน คและมาตรฐานต าง ๆ การสร างแบบจ าลองหร อการทดสอบแบบจ าลองอาจม ความจ าเป นในการเปร ยบ เท ยบในเช งทฤษฎ ประกอบ ซ งจะน ามาถ งการว พากษ ว จารณ และน าไปส การสร ปได อย างละเอ ยด ถ ถ วน 6. สร ป (Conclusion) เสนอข อสร ปจากการศ กษาหร อท ได จากการว เคราะห ว น จฉ ย แล ว และจะต องส อให เห นแนวทางการแก ป ญหาท สอดร บและสนองอบว ตถ ประสงค และเป าหมายของการศ กษาน น ๆ 18

19 รายงานทางว ชาการ รายงานทางว ชาการเป นท ร จ กและเคยช นก นในกล มว ศวกรท ผ านกระบวนการเร ยน การสอนจากสถาบ นการศ กษามาแล วท กคน ซ งล าด บข นตอนการน าเสนอย อมสอดร บก บ แนวค ด แนวเหต ผลท น าไปส การศ กษาและทดสอบจ งได ผลมาว เคราะห ว จารณ ส การสร ปผลเพ อ การประย กต หร อการแก ป ญหาต อไป ข นตอนการเข ยนรายงานทางว ชาการ อาจเร ยงล าด บได ด งน 1. บทค ดย อ (Summary) 2. บทน า (Introduction) 3. อ ปกรณ และว ธ การทดลอง (Equipment Tests & Results) 4. ว เคราะห / ว จารณ ผล (Analyses / Discussion) 5. สร ปผล (Conclusion) 6. ตาราง แผนภาพ และร ปภาพ (Tables, Charts & Figures) รายงานการทดสอบ การทดสอบเป นงานท ว ศวกรม อาจหล กเล ยงได ในการปฏ บ ต งานทางว ศวกรรม ท งในการศ กษาเบ องต นระหว างการก อสร าง/ต ดต ง รวมไปถ งในระหว างการใช งานบ าร ง ร กษา ท งน เพ อเป นการตรวจสอบค ณภาพ ความน าเช อถ อของผล ตภ ณฑ และเพ อย นย น สมรรถนะการใช งาน ต วอย างเช น การก อสร างจะต องม การตรวจสอบว สด ตรวจสอบ การก อสร างหร อต ดต ง รวมไปถ งการทดสอบหร อตรวจสอบเพ อย นย นสมรรถนะเม อใช งานไปท จะต องย นย นด วยดรรชน หร อต วเลขของต วแปรท ม น ยส าค ญต อระบบ การท างาน เม อ ม การทดสอบว ศวกรต องรายงานข อเท จจร งท ได จากการทดสอบน นเพ อ เป นข อม ลอ างอ ง เพ อการตรวจร บงาน และเพ อเก บร กษาเป นข อม ลในการบ าร งร กษา ต อไป โดยท วไปรายงานการทดสอบจะประกอบด วย 1. บทน า กล าวถ งป ญหาหร อสาเหต ท ต องทดสอบ 2. ว ตถ ประสงค เป าหมายและขอบข ายของการทดสอบ 3. การทดสอบ เสนอกรรมว ธ มาตรฐานการทดสอบ และกระบวนการทดสอบ 4. ผลการทดสอบ น าเสนอข อม ลโดย แผนผ ง ร ปภาพ กราฟ และ แผนภ ม 5. สร ปผลการทดสอบ เสนอข อม ลเช งต วเลขเป นข อม ลประกอบการต ดส นใจ ต อไป รายงานการประช มหน วยงาน ในงานทางว ศวกรรมจะต องเก ยวข องก บบ คคลหร อต วแทนหลายฝ ายท ต องส อ ถ งก นและจะต องก อให เก ดปฏ ส มพ นธ ส การด าเน นงานท ม ประส ทธ ผลท ต องร วมม อจาก ท กการประช มหน วยงานเพ อหาข อย ต ในว ธ การและข นตอนให ได งานท ม ค ณภาพโดย ร วมก นแก ป ญหาในการด าเน นงาน ด งน นจ งต องม การบ นท กและรายงานการประช ม 19

20 เพ อใช เป นหล กฐานอ างอ งต อไป อ กท งจะต องม การร บรองรายงานการประช มท กคร ง เพ อย นย นความถ กต อง โดยท วไปรายงานการประช มหน วยงานจะประกอบด วยส วน ส าค ญ ค อ 1. ห วข อการประช ม 2. ผ เข าร วมประช ม 3. ว น เวลา สถานท 4. วาระการประช ม - ร บรองรายงานการประช มคร งท ผ านมา - เร องส บเน องจากการประช มคร งท ผ านมา - รายงานความก าวหน าของงาน - ป ญหาอ ปสรรคและแนวทางแก ไข การประช มหน วยงานจะข นอย ก บล กษณะงานท ด าเน นการ แต โดยท วไปควรจะม อย าง น อยเด อนละ 1 คร งเพ อน าไปส การจดบ นท กและท ารายงานประจ าเด อนของหน วยงาน รายงานการปฏ บ ต งาน/หร อการก อสร าง ในการท างานท กชน ดต องม การบ นท กเป นลายล กษณ อ กษรเพ อใช เป นหล กฐาน อ างอ งในภายหล ง เช นการส งงานหร อแก ไขงาน การขออน ม ต ตามข น เป นต น การราย งานผลปฏ บ ต งานอาจแยกเป นรายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และประจ าเด อน ราย งานอาจอย ในร ปของบ นท ก (Memo) ตาราง (chart) หร อร ปเล มก ได ต วอย างรายงาน ประจ าว นและประจ าส ปดาห ในการควบค มงานก อสร างอาคารคอนกร ตเสร มเหล ก ราย งานประจ าเด อนอาจเสนอเป นร ปเล มเน อหาโดยท วไปควรประกอบด วย 1. บทน า 2. เน อหาสาระของโครงการ - รายการด าเน นงานท ส าค ญ 3. ความก าวหน าของโครงการ 4. สร ปการเบ กจ ายเง นโครงการ 5. รายละเอ ยดการด าเน นงาน - ป ญหาอ ปสรรคและแนวทางแก ไข 6. แผนการด าเน นงาน - รายการท ส าค ญ, เส นทางว กฤต /อน ว กฤต 2.4 บ นท กช วยจ า ในการปฏ บ ต งานทางว ศวกรรม การส อสารส วนใหญ จะเป นแบบก อสร าง รายการ ประกอบแบบ และรายงานทางเทคน ค แต การท าบ นท กช วยจ า (Memorandum) ถ อเป นส ออ ก อย างหน งท ม ความส าค ญมากท เช อมโยงระหว างเทคน คและการบร หารงานทางว ศวกรรมใน โครงการ ไม ว าจะเป นสาขาหร อหน วยงานใดจะต องแจ งเพ อทราบหร อส งการให ปฏ บ ต งาน ด าเน นการต าง ๆ ในการส อสารก นทางว ศวกรรมก ต องม การเข ยนบ นท กเป นหล กฐาน เพ อให ผ เก ยวข องร บทราบหร อส งการให ปฏ บ ต ซ งผ ร บเหมาก อสร างท าบ นท กเพ อขออน ม ต เท 20

21 คอนกร ตต อผ ควบค มงานเพ อจะได ท าการตรวจสอบการท างานให เป นไปตามแบบและถ กต อง ตามหล กว ชาทางว ศวกรรมเป นต น บ นท กความจ าจะม ประโยชน อย างมากในกรณ ท ม ป ญหาในโครงการแล วจะต องม การย อนรอยหาควาจร งในเร องร องส ทธ หร อเร ยกค าชดเชยท ผ ท าและผ ร บจะต องส อให อย ใน กรอบของส ญญาหร อมาตรฐานความประพฤต ว ชาช พว ศวกรรม 21 ร ปท 2.20 ต วอย างรายงานประจ าว น ร ปท 2.21 ต วอย างรายงานประจ าเด อน

22 2.5 บ นท กผลปฏ บ ต งาน การบ นท กผลปฏ บ ต งาน (Log Book) ม ความส าค ญอย างย งต อการพ ฒนาการประกอบ ว ชาช พให เพ มความร ว ชาการ และเพ มความร ความช านาญ ให เก ดท กษะในว ชาช พ ส วน การประกอบว ชาช พของการเสร มสร างประสบการณ ด วยประส ทธ ภาพ ค ณภาพ และท กษะใน ว ชาช พ อ นจะน าไปส การพ ฒนาว ชาช พได อย างต อเน อง (Continuing Professional Development, CPD) การบ นท กผลงานและเหต การณ ท เก ดข นในหน วยงานในแต ละว น แต ละ เหต การณ จะม ประโยชน มากในการช วยจ าและกระต นเต อนให ท างานใด อย างม ประส ทธ ภาพ แต ท เป นประโยชน ส งส ดของว ศวกรเองเพราะการบ นท กต าง ๆ เป นกระบวนการเร ยนร ทาง ว ศวกรรมจากเหต การณ จร ง การบ นท กท เป นระบบและกระบวนการด านการร บร (Perception) อย างหน ง ซ งอาจเร ยนร ได ตามอ ตภาพหร อพ นฐานเด มท ม จากความร การศ กษา และท กษะใน ความร ความช านาญ ท สร างสมไว แต เม อการบ นท กประสบการณ ใน Log Book น จะต องได ร บ การตรวจสอบและตรวจ ร บรองเม อก จกรรมหร องานน น ๆ แล วเสร จจากว ศวกรผ ม ความร ความ ช านาญในระด บสาม ญว ศวกร ว ฒ ว ศวกร หร อผ ม ความช านาญการพ เศษท ท างานมาด วยก น อย างต อเน อง ร ปท 2.26 แสดงถ ง การบ นท ก การเข ยนภาพประกอบ และการร บรองโดยว ศวกร อาว โสท เป นพ เล ยงการประกอบว ชาช พ หากการร บร ย งน อยหร อผ ดหล กการว ศวกรผ อาว โสพ ง จะต องปร บความเข าใจ ปร บขบวนการฝ กฝน ฝ กอบรม และการถ ายโอนความร ได อย างละเอ ยด ถ ถ วน และสอดคล องตามมาตรฐานการประกอบว ชาช ท ยอมร บก นในวงว ชาช พส การพ ฒนาตน เองให เก ดค ณภาพ และม ท กษะเพ มพ นมากข นจนเก ดความร ความช านาญในการประกอบว ชา ช พต อไป อน ง ในการเล อนระด บการประกอบว ชาช พจากภาค ว ศวกรเป นสาม ญว ศวกร หร อ จากสาม ญว ศวกรเป นว ฒ ว ศวกร ผลงานท บ นท กไว จะเป นประโยชน อย างมากในการกรอกราย ละเอ ยดสร ปผลงานท เคยผ านมา รวมถ ง การพ ฒนาการประกอบว ชาช พท เก ดข นจากการท างาน แต ละช น แต ละโครงการท สามารถถ ายโอนให ว ศวกรในต างล กษณะการปฏ บ ต งานหร อต างสาขา ว ศวกรรมควบค มท สามารถยกระด บและศ กยภาพการประกอบว ชาช พว ศวกรรมได อย างด ย ง 22

23 23 ร ปท 2.22 ต วอย างการเข ยนบ นท กช วยจ า ร ปท 2.23 การเข ยนบ นท กผลการปฏ บ ต งาน

24 หน งส ออ างอ ง 1. ธ ระช ย เจ าสก ล,เข ยนแบบเทคน ค1, สมาคมส งเสร มเทคโนโลย (ไทย-ญ ป น), ธ ระย ทธ ส วรรณประท ป,ส นต ล กษ ตานนท, เข ยนแบบว ศวกรรมเบ องต น,ว ทยพ ฒน, Thomas E. French,Chales J Vierck,Robert J Foster, Engineering Drawing and Graphic Technology,McGraw-Hill, George C. Beakley, H.W. Leach, Engineering an Introduction to a Creative Profession,Macmillan, Rufus P.Turner, Technical Report Writing,Rinehart Press, อร ณ ช ยเสร,เกล ดความร เก ยวก บการควบค มงานก อสร างอาคารคอนกร ตเสร มเหล ก, ว ศวกรรมสถานแห งประเทศไทย, 24

25 บทท 3 ท กษะการค านวณ การพ ฒนาท กษะการค านวณทางว ศวกรรมจะต องใช พ นฐานทางคณ ตศาสตร เข ามาช วย แก ป ญหาทางว ศวกรรม ซ งจะเห นได ช ดเจนว าความร ทางคณ ตศาสตร จะเป นพ นฐานข นต น ท ว ศวกรต องร ต องเข าใจอย างล กซ งทางทฤษฎ ในางล กท จะต องเข าใจถ งเทคน คและการน ามา ประย กต ใช ก บงานทางว ศวกรรมได จากป ญหาด งกล าวจ งได รวบรวมความร ทางคณ ตศาสตร ท จ าเป นก บว ศวกรโดยส งเขป เพ อเป นการทบทวนพ นความร เบ องต นท สามารถน าไปอธ บาย พฤต กรรมทางฟ ส กต ท ใช ประย กต ส การประกอบว ชาช พต อไป ซ งสามารถแบ งออกเป น 4 หมวดหล ก ความร พ ชคณ ต (Algebra) ตร โกณ (Trigonometry) และเรขาคณ ต (Geometry) เช น การแยกต วประกอบ การกระจาย เลขยกก าล ง ตร โกณ ฟ งช นลายเส น ร ปล กษณ พ นท ปร มาตร เป นต น แคลค ล ส (Calculus) เน นการประย กต ทางคณ ตศาสตร ในการแก ป ญหาต าง ๆ เช น การหาปร มาตร การหาค าส งส ดและต าส ด ความช น ความเร ว ความเร ง การแก สมการเช งอน พ นธ เป นต น ว ธ การเช งต วเลข (Numerical method) เป นขบวนการเช งเลขคณ ตอย างง าย ประกอบด วยการบวก ลบ ค ณ หาร เป นหล กโดยม เหต ผลตามเช งตรรกว ทยา ร วมด วย อาจรวมถ งการประมาณการ การคาดคะเน และการค านวณอย างง าย การใช คอมพ วเตอร และเคร องค านวณ (Tools) ช วยในการค านวณทางว ศวกรรม อาจจะเช อมโยงท งในระบบแข ง (Hardware) เก ยวก บเคร องม อและอ ปกรณ ต าง ๆ และในระบบอ อน (Software) เก ยวก บการท าโปรแกรม ว ธ การใช ให เก ดประส ทธ ผล 3.1 ความร พ ชคณ ต ตร โกณ และเรขาคณ ต ความร ทางด านคณ ตศาสตร เบ องต นในระด บม ธยมปลายท จ าเป นเพ อเป นพ นฐานใน การค านวณทางว ศวกรรมสามารถแบ งออกได เป น 3 ส วนหล ก ค อ พ ชคณ ต ตร โกณ และ เรขาคณ ต ก. การแยกต วประกอบและการกระจาย การแยกต วประกอบ ab + ac = a(b + c) (3.1) a(x + y) + b(x+ y) = (a + b) (x + y) (3.2) x 2 - y 2 = (x - y) (x + y) (3.3) x 3 - y 3 = (x - y) (x 2 + xy + y 2 ) (3.4) x 3 + y 3 = (x + y) (x 2 - xy + y 2 ) (3.5) 25

26 26 การกระจาย (x+ y) 2 = x 2 + 2xy + y (3.6) (x - y) 2 = x 2-2xy + y (3.7) (x + y) 3 = x 3 + 3x 2 y + 3xy 2 + y (3.8) (x - y) 3 = x 3-3x 2 y + 3xy 2 - y (3.9) การแยกต วประกอบแบบพ เศษ x n - y n = (x - y) (x n-1 + x n-2 y + x n-3 y y n-1 )--(3.10) x n + y n = (x + y) (x n-1 - x n-2 y + x n-3 y y n-1 )--(3.11) ถ า n เป นเลขค x n + y n ไม สามารถแยกเป น real factor ได ข. การยกก าล งและลอกการ ท ม กฎของเลขยกก าล ง ก าหนดให p,q เป นจ านวนจร ง และ m,n เป นเลขจ านวนเต มบวก a p * a q = a p+q (3.12) a p / a q = a p-q (3.13) (a p ) q = a pq (3.14) a 0 = 1, a (3.15) (a p b p ) r = a pr b pr (3.16) a -p = 1/a p (3.17) (ab) p = a p b p (3.18) ลอการ ท ม ถ า a p = N เม อ a 0 หร อ 1 แล ว P = log a N log a ( MN ) = log a M + log a N (3.19) log a ( M/N ) = log a M log a N (3.20) log a M p = P log a M (3.21) log a 1 = (3.22) log a a = (3.23) log a ( 1/M ) = -log a M (3.24) log a N = log b N/log b a (3.25) ค. พ นท และ ปร มาตร ก าหนดให A = พ นท, P = เส นรอบร ป, V = ปร มาตร B = พ นท ผ วโค ง, S = พ นท ผ วโค งรวม ส เหล ยมม มฉาก ( ด ร ป 3.1 ก )

27 27 A = ab (3.26) P = 2a + 2b (3.27) ส เหล ยมด านขนาน ( ด ร ป 3.1 ข ) A = absin θ (3.28) P = 2a + 2b (3.29) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) ร ปท 3.1 แสดงพ นท ของหน าต ดต าง ๆ สามเหล ยม ( ด ร ป 3.1 ค ) A = ½ * ab sin θ (3.30) P = a + b + c (3.31) ส เหล ยมคางหม ( ด ร ป 3.1 ง ) A = ½ (a+b ) *h (3.32) P = a + b + h (1/sinθ +1/sinφ) ---(3.33) ส เหล ยมขนมเป ยกป น ( ด ร ป 3.1 จ ) A = ½* xy (3.34) P = 4a (3.35) เม อ x, y เป นเส นทะแยงม ม วงกลม ( ด ร ป 3.1 ฉ ) A = πr (3.36) P = 2πr (3.37) ส วนของวงกลม ( ด ร ป 3.1 ช ) A = r 2 θ/ (3.38) L = rθ (3.39) P = 2r + rθ (3.40)

28 28 เซกเมนต ของวงกลม ( แรเงา ) ( ด ร ป 3.1 ซ ) A = ½*r 2 (θ-sinθ) (3.41) ร ปทรงม มฉาก ( ด ร ป 3.2 ก ) V = abh (3.42) S = 2 (ab+bh+ah) (3.43) ร ปทรงล กบาศก V = a (3.44) S = 6a (3.45) ทรงกระบอก ( ด ร ป 3.2 ข ) V = πr 2 h (3.46) B = 2πrh (3.47) S = 2πrh + 2πr (3.48) วงแหวน ( ด ร ป 3.2 ค ) V = π ( R 2 -r 2 ) h (3.49) กรวยกลม ( ด ร ป 3.2 ง ) V = 1/3*πr 2 h (3.50) B = πrl (3.51) S = πrl + πr (3.52) L = 2 2 r + h (3.53) ทรงกลม ( ด ร ป 3.2 ฉ ) V = 4/3*π*r (3.54) S = 4π r (3.55) ป ราม ด (ฐานส เหล ยมม มฉาก) ( ด ร ป 3.2 ช ) V = 1/3 abh (3.56) A = ab (3.57) ง. ส ตรตร โกณม ต sin θ = y / r = 1/cosecθ (3.58) cos θ = x / r = 1/secθ (3.59) tan θ = y / x = 1/cotθ (3.60) = sinθ /cosθ (3.61) sin (-θ ) = -sinθ (3.62)

29 29 cos (-θ ) = cos θ (3.63) tan (-θ ) = -tan θ (3.64) sin 2 θ +cos 2 θ = (3.65) (ก) (ข) (ค) (ง) (ฉ) (ช) ร ปท 3.2 แสดงปร มาตรของหน าต ดต าง ๆ ร ปท 3.3 แสดงอ ตราส วนของม มต าง ๆ ในร ปของฟ งก ช นตร โกณม ต ร ปท 3.4 แสดงม มและด านของสามเหล ยมใด ๆ

30 1+ tan 2 θ = sec 2 θ (3.66) 1+cot 2 θ = cosec 2 θ (3.67) ม ม 2 เท า sin 2θ = 2sinθ cosθ (3.68) cos 2 θ = ( 1+ cos θ ) / (3.69) sin 2 = ( 1 - cos θ ) / (3.70) cos 2θ = cos 2 θ -sin 2 θ (3.71) = 2cos 2 θ (3.72) = 1-2sin 2 θ (3.73) ม มประกอบ sin ( A + B ) = sina cosb + cosa sinb ---(3.74) sin ( A B ) = sina cosb - cosa sinb ----(3.75) cos ( A + B ) = cosa cosb - sina sinb ----(3.76) cos( A - B ) = cosa cosb + sina sinb ----(3.77) tan ( A ± B) = (tana±tanb)/(1 m tana tanb) -(3.78) ม มและด านของสามเหล ยม กฎของ sine a / sin A = b / sin B = c / sin C (3.79) กฎของ cosine a 2 = b 2 +c 2-2bc cosa (3.80) จ. เรขาคณ ตว เคราะห เส นตรง ให A (x 1,y 1 ), B (x 2, y 2 ) เป นจ ด 2 จ ด ด งร ปท ระยะ AB = ( x ) ( ) 2 2 x 1 + y 2 y 1 --(3.81) ความช น m = ( y 2 - y 1 )/(x 2 - x 1 ) (3.82) x + x y จ ดก งกลาง =, 1 y ระยะทางจากจ ด P ( x 1, y 1 ) ไปย งเส นตรง Ax + By + C = 0 ค อ d = Ax เส นตรงสองเส น (1) เส นตรงขนานก น ถ า m 1 = m By A B + C (3.83) (3.84) 30

31 31 (2) เส นตรงต งฉากก น ถ า m 1 m 2 = -1 - ม มระหว าง เส นตรงท ม ความช น m 1 และ m 2 ค อ tan α = m 1 m 1 + m m แคลค ล ส (Calculus ) ร ปท 3.5 แสดงจ ดท อย บนเส นตรงในระบบแกนพ ก ดฉาก แคลค ล สเป นว ชาท ส าค ญอ กว ชาหน งของสาขาคณ ตศาสตร และเป นพ นฐานท ส าค ญ ในการพ ฒนาน าไปใช ประย กต ในสาขาว ชาทางว ศวกรรมต าง ๆ ได ในว ชาแคลค ล ส เราสนใจ การเปล ยนแปลงของปร มาณต งแต สองจ านวนข นไป ซ งม ความส มพ นธ ก น เช น พ นท ของ ส เหล ยมจ ต ร สม ความส มพ นธ ก บความยาวของด านหน งของส เหล ยมจ ต ร สน น ปร มาตรของ ล กบาศก ม ความส มพ นธ ก บความยาวของด านหน งของล กบาศก เป นต น โดยการน าความร ใน ว ชาแคลค ล สมาประย กต ใช ในงานว ศวกรรมท เก ยวข องสามารถสร ปเป นข อ ๆ ได ด งน 1. ส ตรส าหร บหาอน พ นธ ให y = f(x) เป นฟ งก ช นอน พ นธ ของฟ งก ช น ถ า f(x) = x n จะได f'(x) = nx n (3.85) ถ า f(x) = x จะได f'(x) = (3.86) ถ า f(x) = c จะได f'(x) = 0 เม อ c = ค าคงท (3.87) ถ า f(x) = cg(x) จะได f'(x) = cg'(x) (3.88) ถ า f(x) = g(x) ± h(x) จะได f'(x) = g'(x) ± h'(x) (3.89) ถ า f(x) = g(x) h(x) จะได f'(x) = g'(x)h(x) + h'(x)g(x) (3.90) ถ า f(x) = g(x) / h(x) จะได f'(x) = (g (x)h(x)-h (x)g(x))/ [h(x)] (3.91) ถ า f(x) = [g(x)] n จะได f'(x) = n[g(x)] n-1 g'(x) (3.92) 2. การเคล อนท ของว ตถ สมการเคล อนท เป นสมการแสดงความส มพ นธ ระหว างระยะทางและเวลา เช น s = t 2-4t+3 ความเร วเฉล ยในช วงเวลา t 1 ถ ง t 2 เป น (s 2 -s 1 )/(t 2 -t 1 ) เม อ t 2 > t 1

32 ความเร วขณะใด ๆ หาได จากสมการ ds/dt แล วแทนค า t ณ จ ดเวลาน น ๆ ท ต องการ ทราบความเร ว 3. อ ตราการเปล ยนแปลง ถ า y = f(x) อ ตราการเปล ยนแปลงเฉล ยข อง y เท ยบก บ x ในช วง x ถ ง x+h ค อ ( x + h ) f f ( x ) h อ ตราการเปล ยนแปลงของ y เท ยบก บ x ขณะ x ม ค าใด ๆ หาได จาก dy/dx 4. ความช นของเส นส มผ สเส นโค ง ความช นของเส นโค ง y = f(x) ท จ ด (x,y) ใด ๆ ค อ f'(x) สมการเส นส มผ สเส นโค งท จ ด (x 0,y 0 ) ใด ๆ ค อ y - y 0 = f'(x) (x - x 0 ) 5. ระยะทาง, ความเร ว และความเร ง ถ าร ระยะทางในร ป s = f(t) จะได ความเร ว v(t) = f'(t) และความเร ง a(t) = f''(t) หร อ a(t) = v'(t) 6. ฟ งก ช นเพ ม และฟ งก ช นลด ถ า f'(x) > 0 ในช วงใด แล ว f จะเป นฟ งก ช นเพ มในช วงน น ถ า f'(x) < 0 ในช วงใด แล ว f จะเป นฟ งก ช นลดในช วงน น 7. จ ดส งส ดส มพ ทธ และจ ดต าส ดส มพ ทธ อาศ ยหล กท ว า dy/dx = 0 ณ จ ดส งส ดส มพ ทธ หร อต าส ดส มพ ทธ เสมอ สามารถ แก ป ญหาเก ยวก บจ ดส งส ดต าส ดส มพ ทธ ได ด งน ถ าเป นโจทย ป ญหาต องหาความส มพ นธ ในร ปฟ งก ช นระหว างต วแปรอ สระและต ว แปรตาม แต ถ าโจทย ก าหนด y = f(x) มาแล วก ใช ได เลย แก สมการ dy/dx = 0 ซ งอาจหา ค า ตอบ x มากกว าหน งค า ทดสอบว าค า x ท ได ให ค าส งส ดหร อต าส ดหร อไม ใช เลย โดยอาศ ยอน พ นธ อ นด บท สอง ถ า f''(x) > 0 แสดงว า x น นให ค าต าส ดส มพ ทธ ถ า f''(x) < 0 แสดงว า x น นให ค าส งส ดส มพ ทธ ถ า f''(x) = 0 สร ปไม ได ต องใช ว ธ อ นทดสอบจ งจะทราบ 8. อ นท กร ล อ นท กร ล ค อ ผลท ได จากการกระท าท ย อนกล บก บการหาอน พ นธ ซ งม ส ตรในการหา ด งน ก าหนดให k และ c เป นค าคงท kdx = kx c (3.93) + n + 1 n x x dx = + c n + 1 ( x ) dx = k f ( x ) dx (3.94) kf (3.95) 32

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก น บทท 15 เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก

ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก น บทท 15 เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก ข อสอบเข า ม.ขอนแก น เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก เร ยบเร ยงโดยนายบ ญเก ด ยศร งเร อง 21 ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก น บทท 15 เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก 1. (มข.50) น าอ เล กตรอนต วหน งไปวางน งไว ในสนามแม เหล กสม าเสมอ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร ฉบ บย อ สาขาว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาค30203สถ ต เบ องต น

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร ฉบ บย อ สาขาว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาค30203สถ ต เบ องต น แผนย อ ค00สถ ต เบ องต น หน าท แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร ฉบ บย อ สาขาว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาค00สถ ต เบ องต น จ านวนหน วยก ต. หน วยก ต เวลาเร ยน คาบ/ส ปดาห ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท ป

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information