ว ธ ว ทยาการการแก ป ญหาการขนส ง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ว ธ ว ทยาการการแก ป ญหาการขนส ง"

Transcription

1 ว ธ ว ทยาการการแก ป ญหาการขนส ง (Transportation Problems) อย างง าย Approach to solving transportation problems with a simple way ดร.พฤทธ สรรค ส ทธ ไชยเมธ * Dr. Pruethsan Sutthichaimethee ป ญหาการขนส ง เป นป ญหาท เก ยวข องก บการแจกแจงว ตถ ด บหร อส นค าจากแหล งต นทาง (Sources) ของว ตถ ด บหร อโรงงานไปส จ ดปลายทาง (Destinations) ท ต องการซ งม ระยะทางและค าขนส งท แตกต างก น โดยม เป าหมายเพ อให เส ยค าใช จ ายในการขนส งต ำท ส ด โดยอย ภายใต ข อจ ำก ดของความสามารถ ในการผล ตและความต องการส นค าน น ป ญหาและว ธ การเก ยวก บการแก ป ญหาการขนส งได ค นคว าข นโดย F.L. Hitchcock ในป ค.ศ ต อมาได ม การขยายการว เคราะห ในรายละเอ ยดโดย T.C. Koopmans ในป ค.ศ และได ม การน ำว ธ การของสมการเช งเส น (Linear Programming) มาประย กต ใช ก บการแก ป ญหาการขนส งโดย George B. Dantzig ในป ค.ศ แสดงร ปแบบตารางการขนส งด งน *อาจารย ประจ ำว ทยาล ยนานาชาต ม.บ รพา

2 Vol.7 No.1 June ตารางท 1 แสดงร ปแบบการขนส ง ปลายทาง ต นทาง N C11 C 12 C1n X11 X12 X 1n ปร มาณ ทร พยากร α i α 1 2 C C C2n X 21 X 22 X 2n α 2 M ปร มาณความ ต องการ ทร พยากร β 1 Cm1 m2 C Cmn X m1 X m2 X m 3 β β 2 βn n α m β = m = 1 i= 1 α i จากตารางท 1 พบว า Minimize C = C11X11 + C12X C1 X1 Subect to :... n n C21X21 + C22X C2nX2n + + C X C X C X m1 m1+ m2 m mn mn X11 + X X1n = α1 X21 + X X2n = α2 Xm1+ Xm Xmn = αm X11 + X Xm1 = β1 X12 + X Xm2 = β2 X1n + X2 n Xmn = βn X11 + X12,..., X 0 mn

3 128 RMUTT Global Business and Economics Review โดยก ำหนดให C i ค อ ค าขนส งต อหน วยในการขนส ง ทร พยากร จากแหล งต นทางท i ไปย งจ ดปลายทางท X i ค อ ปร มาณของทร พยากรท ขนส งจาก แหล งต นทางท i ไปส จ ดปลายทางท α i ค อ ปร มาณทร พยากรของแหล ง ทร พยากรต นทางท i β ค อ ปร มาณความต องการทร พยากร ของจ ดปลายทางท ว ธ การแก ป ญหาการขนส ง 1. การหาผลล พธ เบ องต น (Initial Feasible Solution) ซ งม อย หลายว ธ ว ธ ท ใช บ อยได แก 1.1 ว ธ นอร ทเวสท คอร เนอร (Nortwest Corner Method) 1.2 ว ธ นอร ทท เซาท โรว (Nortn to South Row Method) 1.3 ว ธ ต นท นต ำส ด (Greedy Algorithm หร อ Least Cost Method) 1.4 ว ธ ประมาณการของโวเกล (Vogel s Approximation Method หร อ VAM) 2. การตรวจสอบผลล พธ เบ องต นท ได เพ อหาผลล พธ ท ด ท ส ด ด วยว ธ ด งต อไปน 2.1 ว ธ Stepping Stone (Stepping Stone Method) 2.2 ว ธ Modified Distribution Method หร อ MODI ในการหาค ำตอบในแต ละข นตอน สามารถเล อกใช ว ธ ใดว ธ หน งเพ อให ได ผลล พธ ท ม ต นท นค าใช จ ายในการขนส งต ำท ส ด ส ำหร บบทความฉบ บน ได เล อกใช ว ธ การค ำนวณ 2 ว ธ ค อ ว ธ ต นท นต ำส ด (Greedy Algorithm หร อ Least Cost Method) ว ธ ประมาณ การของโวเกล (Vogel s Approximation Method หร อ VAM) เน องด วยท ง 2 ว ธ ด งกล าวได ค ำน งถ ง ต นท นเป นส ำค ญ ซ งสอดคล องก บธ รก จจร งมาก ท ส ด และนอกจากน น บทความว ชาการฉบ บน ได น ำ ว ธ การประย กต โดยใช โปรแกรม Excel Solver จาก Microsoft Office มาช วยในการค ำนวณด วย แสดง ได ด งน ต วอย างท 1 บร ษ ท D.D. ม โรงงาน 3 โรงงาน ได แก โรงงาน A1, A2 และ A3 ม ก ำล งการผล ต, 400 และ ต น ตามล ำด บ ต องการส งส นค าเหล าน ไป ย งคล งส นค าซ งม อย 4 แห ง ได แก คล งส นค า H1, H2, H3 และ H4 ซ งเก บส นค าได 200, 200, 250 และ 350 ต น ตามล ำด บ โดยแสดงค าใช จ ายในการขนส ง ส นค าจากโรงงานไปย งคล งส นค าด งน

4 Vol.7 No.1 June ตารางท 2 แสดงตารางการขนส ง ไป จาก H1 H2 H3 H4 ก าล งการผล ต α i A A A ปร มาณความ ต องการของคล ง ส นค า ( β ) ,000 จากตารางท 2 แสดงว ธ การค ำนวณการแก ป ญหาการขนส ง ด งน 1. ว ธ ต นท นต ำส ด (Greedy Algorithm หร อ Least Cost Method) ว ธ น เป นว ธ ท น ำเป า หมายของป ญหามาเก ยวข อง เน องจากม เป าหมายเพ อต องการให ม ต นท นค าใช จ ายในการขนส งต ำท ส ด ด งน น ในการหาผลล พธ ของป ญหาโดยว ธ น จ งน ำต นท นค าใช จ ายในการขนส งมาพ จารณา โดยเล อกจ ดสรรให ท ำการขนส งในช องท ม ค าใช จ ายต อหน วยน อยท ส ดก อน โดยท ำการขนส งให มากท ส ด โดยไม ข ดก บเง อนไข และข อจ ำก ดท ม ท งทางด านอ ปสงค และอ ปทาน หล งจากน นก พ จารณาท ำการขนส งในช องท ม ค าใช จ ายต ำ ส ดในอ นด บถ ดไป ท ำเช นน ไปเร อยๆ จนครบถ วนท งทางด านอ ปสงค และอ ปทาน เส นทางท ม ค าใช จ ายต ำท ส ด ค อจาก A3 ไป H11 ม ค าขนส ง 11 บาทต อต น ด งน นจะเล อกเส น ทางน เป นเส นทางแรก โดยจะจ ดสรรบนเส นทางน ให มากท ส ด จากเง อนไขของโรงงาน A3 ท ม ส นค า ต น และคล งส นค า H1 ซ งร บส นค าได 200 ต น ด งน นจะจ ดสรรให ขนส งส นค าจากโรงงาน A3 ไปคล งส นค า H1 เป นจ ำนวน 200 ต น ซ งจะท ำให คล งส นค า H1 ร บส นค าได เต มจ ำนวนแล วไม สามารถร บส นค าได อ ก ท ำให เหล อคล งส นค าท ต องพ จารณาจ ดสรรต ออ ก 3 คล งส นค าค อ H2, H3 และ H4 ส วนโรงงาน A3 ก เหล อส นค า อ ก 100 หน วย ด งน

5 130 RMUTT Global Business and Economics Review ตารางท 3 แสดงการหาผลล พธ เบ องต นด วยว ธ Greedy Algorithm (ข นท 1) ไป จาก H1 H2 H3 H4 ก าล งการผล ต α i A1 A A3 ปร มาณความต องการ ของคล งส นค า ( β ) ,000 จากเส นทางท เหล อค อ จากโรงงาน A1 ไปคล งส นค า H2, H3 และ H4 โรงงาน A2 ไปคล งส นค า H2, H3 และ H4 และจากโรงงาน A3 ไปคล งส นค า H2, H3 และ H4 พบว า เส นทางท รองลงมาค อเส นทาง ท ม ค าใช จ ายต ำส ด ค อเส นทางการขนส งจากโรงงาน A2 ไปย งคล งส นค า H4 โดยม ค าขนส งต นละ 12 บาท ซ งโรงงาน A2 ม ส นค า 400 ต น และคล งส นค า H4 ร บส นค าได 350 ต น ด งน น ในเส นทางน จะท ำการขนส ง ได เต มท 350 ต น ซ งท ำให คล งส นค า H4 ร บส นค าเต มท แล ว ด งน นเหล อเส นทางเพ อพ จารณาต อไปอ ก 6 เส นทาง ค อจากโรงงาน A1 ไปคล งส นค า H2 และ H3 จากโรงงาน A2 ไปคล งส นค า H2 และ H3 จากโรงงาน A3 ไปคล งส นค า H2 และ H3 ซ งจากเส นทาง เหล าน เส นทางท ม ต นท นต ำส ดค อเส นทางจากโรงงาน A3 ไปคล งส นค า H2 ม ค าขนส ง 14 บาทต อต น โดย โรงงาน A3 ม ส นค าเหล ออย อ ก 100 ต น และคล งส นค า H2 สามารถร บส นค าได ท งหมด 200 ต น ด งน นจ ง จ ดสรรส นค าในเส นทางจาก A3 ไปย ง H2 เป นจ ำนวน 100 ต น ท ำให โรงงาน A3 จนส งส นค าได ครบแล ว และคล งส นค า H2 เหล อปร มาณส นค าท สามารถร บได อ ก 100 ต น ส ำหร บในช องอ นๆ ก พ จารณาเช นเด ยว ก บข างต น แสดงได ด งตารางต อไปน

6 Vol.7 No.1 June ตารางท 4 แสดงการหาผลล พธ เบ องต นด วยว ธ Greedy Algorithm ไป จาก H1 H2 H3 H4 ก าล งการผล ต α i A1 A2 A ปร มาณความต องการ ของคล งส นค า ( β ) ,000 ผลล พธ เบ องต นด วยว ธ Greedy Algorithm สามารถค ำนวณหาค าขนส งท งหมดได ด งน ค าขนส งรวม = C12X12 + C13X13 + C23X23 + C24X24 + C31X31 + C32X32 = (16 100) + (20 200) + (18 50) + (12 350) + (11 200) + (14 100) = 14, บาท 2. ว ธ ประมาณการของโวเกล (Vogel s Approximation Method หร อ VAM) เป น ว ธ ท ม ประส ทธ ภาพค อนข างส ง ซ งผลล พธ ท ได โดยว ธ น จะเป นผลล พธ ท ใกล เค ยงหร อเป นผลล พธ ท ด ท ส ด โดยว ธ น จะพ จารณาท งค าขนส งและค าเส ยโอกาส ใน การหาผลล พธ โดยม ข นตอนด งต อไปน (1) ค ำนวณหาค าเส ยโอกาสจากผล ต างของต นท นต ำส ดก บต นท นต ำส ดรองลงมาของ แถวนอนแต ละแถวและแถวต งแต ละแถว (2) เล อกแถวท ม ค าผลต างจากข อท 1 มากท ส ด หร อแถวท ม ค าเส ยโอกาสส งส ดน นเอง ถ าม ค าเท าก น เล อกแถวใดก ได จากค าท เท าก น (3) เล อกช องท ม ค าใช จ ายต อหน วย ต ำท ส ดจากแถวท เล อกไว ในข อท 2 แล วท ำการ จ ดสรรให ม การขนส งในเส นทางน ให มากท ส ดตาม เง อนไขท ม (4) ต ดแถวท ได จ ดสรรครบแล ว ออกไป (5) ท ำตามข นตอนท (1) ถ งข นตอน ท (4) อ กจนกว าจะสามารถจ ดสรรครบถ วนตาม เง อนไข

7 132 RMUTT Global Business and Economics Review ส าหร บการค านวณค าเส ยโอกาสรอบท 1 สามารถค านวณได ด งน แถวนอนท 1 ค าขนส งต ำส ดค อ 13 รองลงมาค อ 14 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 1 แถวนอนท 2 ค าขนส งต ำส ดค อ 12 รองลงมาค อ 13 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 1 แถวนอนท 3 ค าขนส งต ำส ดค อ 11 รองลงมาค อ 14 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 3 แถวนอนท 2 ค าขนส งต ำส ดค อ 14 รองลงมาค อ 16 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 แถวนอนท 4 ค าขนส งต ำส ดค อ 12 รองลงมาค อ 14 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 จากค าเส ยโอกาสท ค ำนวณได พบว าแถวท ม ค าเส ยโอกาสส งท ส ดค อแถวนอนท 3 โดยม ค าเส ย โอกาสเท าก บ 3 ซ งจะใช เป นแถวเร มต น โดยพ จารณาว าในแถวน ม เส นทางใดท ม ค าขนส งต ำท ส ด พบว าเส น ทางการขนส งจากโรงงาน A3 ไปย งคล งส นค า H1 ม ค าขนส งต ำท ส ด โดยเส นทางน โรงงาน A3 ม ส นค า ต น และคล งส นค า H1 ร บส นค าได 200 ต น ด งน นจะท ำการจ ดสรรส นค าให ขนส งในเส นทางน เป นจ ำนวน 200 ต น ท ำให แถวแนวต งท 1 ถ กจ ดสรรครบถ วนถ งต ดแถวน ออกไป แสดงได ด งตารางท 5 ตารางท 5 แสดงการหาผลล พธ เบ องต น โดยว ธ VAM (รอบท 1) จาก ไป H1 H2 H3 H4 ก าล งการ ผล ต α i ค าเส ย โอกาส รอบท 1 A1 A A ปร มาณความ ต องการของ คล งส นค า ( β ) ค าเส ยโอกาส รอบท ,

8 Vol.7 No.1 June ค ำนวณค าเส ยโอกาสรอบท 2 ได ด งน แถวนอนท 1 ค าขนส งต ำส ดค อ 14 รองลงมาค อ 16 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 แถวนอนท 2 ค าขนส งต ำส ดค อ 12 รองลงมาค อ 17 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 5 แถวนอนท 3 ค าขนส งต ำส ดค อ 14 รองลงมาค อ 15 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 1 แถวต งท 2 ค าขนส งต ำส ดค อ 14 รองลงมาค อ 16 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 แถวต งท 3 ค าขนส งต ำส ดค อ 18 รองลงมาค อ 20 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 แถวต งท 4 ค าขนส งต ำส ดค อ 12 รองลงมาค อ 14 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 จากค าเส ยโอกาสท ค ำนวณได พบว าแถวท ม ค าเส ยโอกาสส งท ส ดค อแถวนอนท 2 โดยม ค าเส ยโอกาส เท าก บ 5 จากน นพ จารณาว าม เส นทางใดท ม ค าขนส งต ำส ด พบว าเส นทางการขนส งจากโรงงาน A2 ไปย ง คล งส นค า H4 ม ค าขนส งต ำส ดเท าก บ 12 บาทต อต น เส นทางน โรงงาน A2 ม ส นค า 400 ต น คล งส นค า H4 ร บส นค าได 350 ต น ด งน นจะจ ดสรรส นค าในเส นทางน เป นจ ำนวน 350 ต น ท ำให แถวแนวต งท 2 ถ ก จ ดสรรครบแล วจ งต ดแถวน ออกไป แสดงได ด งตารางท 6 ตารางท 6 แสดงการหาผลล พธ เบ องต น โดยว ธ VAM (รอบท 2) จาก ไป H1 H2 H3 H4 ก าล งการผล ต α i ค าเส ย โอกาส รอบท 2 A A2 A ปร มาณความ ต องการของคล ง ส นค า ( β ) ค าเส ยโอกาส รอบท ,

9 134 RMUTT Global Business and Economics Review ส ำหร บการค ำนวณค าเส ยโอกาสรอบท 3 รอบท 4 ก กระท ำเช นเด ยวก บข างต น โดยผลการค ำนวณ แสดงในตารางท 7 ได ด งน ผลล พธ เบ องต นด วยว ธ VAM สามารถค ำนวณหาค าขนส งท งหมดได ด งน ค าขนส งรวม = C12X12 + C13X13 + C23X23 + C24X24 + C31X31 + C32X32 = (16 100) + (20 200) + (18 50) + (12 350) + (11 200) + (14 100) = 14, บาท ตารางท 7 แสดงการหาผลล พธ เบ องต นโดยว ธ VAM จาก A1 A2 A3 ไป ปร มาณความ ต องการของคล ง ส นค า ( β ) H1 H2 H3 H ก าล งการผล ต α i , การตรวจสอบผลล พธ เบ องต นท ได เพ อหา ผลล พธ ท ด ท ส ด จากผลล พธ เบ องต นท ค านวณได ในแต ละ ว ธ น น จะต องม การตรวจสอบว าเป นผลล พธ ท ด ท ส ด หร อไม หากย งไม ใช ผลล พธ ท ด ท ส ด ก ต องม การ ปร บปร งผลล พธ ท ได ต อไป เพ อให ได ผลล พธ ท เป น ทางเล อกท ด ท ส ด ว ธ การในการตรวจสอบผลล พธ เบ องต นท ได ม ว ธ การด งต อไปน ซ งสามารถเล อกใช เพ ยงว ธ ใดว ธ หน ง 2.1 ว ธ Stepping Stone ว ธ น เป นว ธ ท ตรวจสอบผลล พธ เบ องต นโดยการพ จารณาช องทาง ขนส งแต ละช องท ว างอย หร อช องท ไม ม การขนส ง (Non-basic Cell) หากท าการขนส งเก ดข นในช อง ท ว างน น จะท าให ค าใช จ ายร วมในการขนส งม การ เปล ยนแปลงไปอย างไร จะท าให ค าใช จ ายในการ ขนส งลดลงหร อไม จากเส นทางการขนส งท ม อย จาก ผลล พธ เบ องต น โดยม ข นตอนด งน

10 Vol.7 No.1 June (1) จากข อม ลในตารางการขนส ง จะม การก าหนดเคร องหมายลงในช องทางขนส ง ไม ได ถ กจ ดสรรไว ในผลล พธ เบ องต น โดยใส เคร องหมาย บวก (+) ในช องท ไม ได ถ กจ ดสรร (Non-basic Cell) ซ งจะใช ช องท ม เคร องหมายบวก (+) ก าก บอย น เป น ช องเร มต นในการค านวณ (2) ม การสร างวงจรป ดหร อ Closed Loop โดยให หน งในม มของ Loop จะต องเป นช อง ท ไม ได ท าการขนส ง (Non-basic) ซ งค อช องท ม เคร องหมายบวก (+) ก าก บไว น นเอง ส วนม มท เหล อ ต องเป นช องทางท ได ร บการจ ดสรรให ท าการขนส ง (Basic Cell) ซ งจะต องสร าง Closed Loop ให ครบ ตามจ านวนของช องท ไม ท าการขนส ง ให ได ร บการ ทดสอบให ครบท กช อง (3) จาก Closed Loop ท สร างข น แต ละรอบ จะต องม การค านวณหาผลล พธ โดย ให ช องท ต องการท าการทดสอบซ งเป นช องท ไม ได ท าการขนส ง (Non-basic Cell) เป นม มแรก โดย ให ม เคร องหมายเป นบวก (+) ตามด วยค าขนส งต อ หน วย ตามด วย Basic Cell ท เป นม มต อไป ให ม เคร องหมายเป นลบ (-) ตามด วยค าขนส งต อหน วย สล บเคร องหมายไปเร อย ๆ จนครบ Loop จะ สามารถค านวณหาผลล พธ ได โดยค าผลล พธ ท ได แสดงให ทราบว า จากการใช ช องทางการขนส งช อง ใหม น ซ งก ค อช องท ย งไม ได ท าการขนส งท เป นม มเร ม ต นของ Closed Loop น น จะท าให ต นท นการขนส ง ม ค าเพ มข น (เป นบวก) หร อม ค าลดลง (เป นลบ) ถ า ช องทางน ท าให ค าขนส งลดลงก จะต องท าการปร บ ตารางการขนส งใหม โดยใช ช องทางน เป นหน งใน ผลล พธ ของการขนส งด วย และถ าได ปร บปร งตาราง การขนส งใหม แล ว ต องม การตรวจสอบใหม อ กคร ง จนได ค าตอบจาก Closed Loop ไม ม ค าเป นลบ อย อ ก หร อม เฉพาะค าบวกหร อศ นย แสดงว าเป น ผลล พธ ท ด ท ส ดแล ว

11 136 RMUTT Global Business and Economics Review ในกรณ น จะท ำผลล พธ เบ องต นท ได จากว ธ Greedy Algorithm มาตรวจสอบด วยว ธ Stepping Stone โดยแสดงได ด งตารางต อไปน ตารางท 8 แสดงผลล พธ เบ องต นด วยว ธ Greedy Algorithm จาก ไป H1 H2 H3 H4 ก าล งการ ผล ต α i A1 A2 A3 ปร มาณความต องการ ของคล งส นค า ( β ) ,000 จากผลล พธ เบ องต นด วยว ธ ต นท นต ำส ด ก ำหนดเคร องหมาย + ในช องท ว างอย ซ งไม ได ท ำการขนส ง แสดงได ด งตาราง 8 ซ งจะเห นว าม ช องท ไม ได ท ำการขนส งอ ก 6 ช องทาง ด งน นจะน ำไปสร างเป น Closed Loop เพ อหาผลล พธ ของแต ละช องทางจากรอบท 1 ถ งรอบท 6 ได ด งตารางต อไปน ตารางท 9 แสดงการตรวจสอบด วยว ธ Stepping Stone (รอบท 6) จาก A1 A2 A3 ไป ปร มาณความต องการของ คล งส นค า ( β ) H1 H2 H3 H ก าล งการผล ต α i ,000 3

12 Vol.7 No.1 June จากตารางท 9 พบว า รอบท 6: ตรวจสอบ เส นทาง A3 ไป H4 เม อเพ มการขนส งในเส นทางจาก A32 ไป H4 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผลให ค าขนส งเพ ม ข น 15 บาท ต องลดการขนส งในเส นทาง A2 ไป H4 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผลให ค าขนส งลดลง 12 บาท ต องเพ มการขนส งในเส นทาง A2 ไป H3 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผลให ค าขนส งเพ มข น 18 บาท ต องลดการ ขนส งในเส นทาง A1 ไป H3 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผล ให ค าขนส งลดลง 20 บาท ต องเพ มการขนส งในเส น ทาง A1 ไป H2 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผลให ค าขนส ง เพ มข น 16 บาท ต องลดการขนส งในเส นทาง A3 ไป H2 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผลให ค าขนส งลดลง 14 บาท เพราะฉะน นค าขนส งท ม การเปล ยนแปลง จากการใช เส นทางขนส ง A3H4 ค อ = 3 แสดงว าเม อใช ช องทางขนส ง จาก A3 ไป H4 จะท ำให ค าใช จ ายในการขนส งเพ ม ข น 3 บาทต อต น จากต วอย างในข อน การตรวจสอบด วยว ธ Stepping Stone พบว า ผลล พธ เบ องต นท ได จาก ว ธ ต นท นต ำส ดเป นค ำตอบท ด ท ส ดแล ว เน องจาก ผลล พธ ท ได จากการตรวจสอบด วยว ธ Stepping Stoneน นไม ม เส นทางใดท จะท ำให ต นท นค าขนส ง ลดลงอ ก จ งไม ต องท ำการปร บปร งผลล พธ เบ องต น ท ค ำนวณได อ ก แต ถ าหากม ผลการค ำนวณจาก ว ธ Stepping Stone พบว าม เส นทางใดช วยท ำให ต นท นค าขนส งลดลงแล วก จะต องม การปร บปร ง ผลล พธ เบ องต นใหม โดยน ำเส นทางท ช วยลดค าขนส ง ไปท ำการจ ดสรรให ม การขนส งให มากท ส ดภายใต เง อนไขท ม ข อจ ำก ดท งทางด านอ ปสงค และอ ปทาน แล วน ำมาตรวจสอบผลล พธ ท ได อ กคร งจนกว าจะเป น ผลล พธ ท ด ท ส ด ค อผลล พธ จากว ธ Stepping Ston eไม ม เส นทางใดท ม ค าเป นลบ ค อไม ม เส นทางท ท ำให ต นท นค าขนส งต ำไปกว าน อ กน นเอง 2.2 Modified Distribution Method หร อ MODI ว ธ MODI เป นอ กว ธ หน งท ใช เพ อตรวจสอบ ผลล พธ เบ องต นท ค ำนวณได เพ อช วยในการปร บเพ อ ให ได ผลล พธ ท ด ท ส ด ว ธ น ม ข นตอนด งน (1) สมมต ต วแปรด งน ให Ri + k = Ci เม อ Ri ค อ ส มประส ทธ ของแถวนอนท i และ R 1 = 0, k ค อ ส มประส ทธ ของแถวต งท และ C i ค อ ค าใช จ ายของช องท i (2) ก ำหนดให Ei = Ci ( Ri + k) ต องหา E i ของช องท ไม ได ถ กจ ดสรร (Non-basic Cell) ท กช อง (3) ถ า E i ท ค ำนวณได ม ค า 0 ท กช อง แสดงว าผลล พธ ท ได เบ องต นเป นผลล พธ ท ด ท ส ด ถ า Ei ท ค ำนวณได ม ค า < 0 ท กช อง แสดงว าม ช องทาง ท สามารถลดค าขนส งลงได อ ก โดยเล อกช องท ม ค า Ei เป นค าลบมากท ส ด เพ อน ำไปปร บปร งผลล พธ (4) ในการปร บปร งผลล พธ น น เม อได ค า E i ท ม ค าลบมากท ส ด แล วจะต องจ ดสรรให เป น ช องท ท ำการขนส ง ให มากท ส ดภายใต ข อจ ำก ดทาง ด านอ ปสงค และอ ปทาน เม อท ำการปร บปร งผลล พธ แล วก ให กล บไปท ำการตรวจสอบอ กคร งต งแต ข น ตอนท 1 จนได ค า E i ท ไม ม ค าลบเหล ออย หาก E i ย งม ค าลบเหล ออย จะต องท ำการปร บปร งผลล พธ และตรวจสอบผลล พธ จนกระท งได ผลล พธ ท ด ท ส ด ซ งค า E i ม ค า 0 จากผลล พธ เบ องต นด วยว ธ Greedy Algorithm น ำมาตรวจสอบด วยว ธ MODI ด งต อไปน

13 138 RMUTT Global Business and Economics Review ตารางท 10 แสดงการตรวจสอบด วยว ธ MODI จาก A1 A2 A3 ไป ปร มาณความ ต องการของคล ง ส นค า ( β ) H1 H2 H3 H ก าล งการผล ต ,000 α i Ri k จากตารางท 10 สามารถค ำนวณหาค า R i, k ในช องท ถ กจ ดสรร (Basic Cell) จาก R i + k = C i เม อ R i ค อ ส มประส ทธ ของแถวนอนท i และ R i = 0 โดย k ค อ ส มประส ทธ ของแถวต งท, Ci ค อ ค าใช จ ายของช องท i C12 R1 k2 = + แทนค า ; 16 = 0 + k2 จะได k 2 = 16 C13 R1 k3 = + แทนค า ; 20 = 0 + k3 จะได k 3 = 20 C23 R2 k3 = + แทนค า ; 18 = R จะได R 2 = 2 C24 R2 k4 = + แทนค า ; 12 = 2 + k4 จะได k 4 = 14 C32 R3 k2 = + แทนค า ; 14 = R จะได R 3 = 2 C31 R3 k1 = + แทนค า ; 11 = 2 + k1 จะได k 1 = 13

14 Vol.7 No.1 June ค ำนวณหาค า E i ของช องท ไม ได ถ กจ ดสรร (Non Basic Cell) จาก E = C ( R + k ) i i i E 11 = C11 R1 k1 ( + ) = 0 E 14 = C14 R1 k4 ( + ) = 0 E 21 = C21 R2 k1 ( + ) = 2 E 22 = C22 R2 k2 ( + ) = 3 E 33 = C33 R3 k3 ( + ) = 3 E 34 = C34 R3 k4 ( + ) = 3 จากผลล พธ ท ได ม ค า E i 0 ท กช อง แสดงว าผลล พธ เบ องต นท ได เป นค ำตอบท ด ท ส ดแล ว การประย กต ว ธ การแก ป ญหาการขนส งโดยใช โปรแกรม Excel Solver เคร องม อการแก ป ญหาการขนส งโดย Excel Solver ม ข นตอนการด าเน นการด งน 1. สร าง Solver Add-Ins (ส าหร บเคร องท ไม ม ไว ภายใต เมน Tools) ร ปท 2 Solver Add-Ins

15 140 RMUTT Global Business and Economics Review 2. สร าง Worksheet เพ อว เคราะห ค าตอบท เหมาะสมท ส ด (Optimal Solution) จาก Solver Parameters จากข อม ลในต วอย างท 1 พบว า สามารถน ำมาใช แก ป ญหาได ด วย Excel Solver ด งน ร ปท 3 น ำข อม ลใส ใน Worksheet จากร ปท 3 จะต องน ำข อม ลใส ในตาราง ด งน 1. น าค าใช จ ายต อหน วยใส ในช อง C3:F5 ส าหร บผลล พธ ท ต องการค อช อง C7:F9, H7:H9 แสดง ถ ง ก าล งการผล ต ซ งม ค าเท าก บ 400 และ ตามล าด บ 2. ช อง G7 เป นผลรวมของช อง C7:F7, G8 เป นผลรวมของช อง C8:F8 และช อง G9 เป นผล รวมของช อง C9:F9 3. ในช อง C11:F11 เป นช องปร มาณความต องการส นค าของคล งส นค า ค อ 200, 200, 250 และ 350 ตามล าด บ 4. ในช อง C10 เป นผลรวมของช อง C7:C9, D10 เป นผลรวมของช อง D7:D9, E10 เป นผล รวมของช อง E7:E9 และ ช อง F10 เป นผลรวมของช อง F7:F9 5. F5 เป น SUMPRODUCT(C3:F5, C7:F9)

16 Vol.7 No.1 June เม อเต มข อม ลเร ยบร อยแล ว สามารถ Solve Parameters แสดงได ด งร ปท 4 ร ปท 4 ไดอะล อกบ อกซ Solver Parameter 1. ช อง Set Target Cell เป นช อง Obective Function (H5) 2. By Changing Cells ให ใส ต าแหน งของผลล พธ (C7:F9) 3. Subect to the Constraints เป นช องท ระบ เง อนไขของสมการ 4. เม อเต มท กช องจากข อ 1-3 แล วให กด Solve เพ อให โปรแกรมสามารถค านวณหาค าตอบ แสดงค าตอบได ด งร ปท 5 ร ปท 5 แสดงผลการค ำนวณโดยใช Excel Solver ค าขนส งรวม ค อ 14, เป นต นท นท เหมาะสมท ส ด

17 142 RMUTT Global Business and Economics Review สร ป บทความฉบ บน ได เล อกว ธ การแก ป ญหา การขนส ง 2 ว ธ ได แก Greedy Algorithm และ Vogel s Approximation Method หร อ VAM และ ได น าว ธ การประย กต โดยใช โปรแกรม Excel Solver จาก Microsoft Office มาช วยในการค านวณด วยซ ง แต ละว ธ ย อมม ข อด และข อเส ยท แตกต างก น สามารถ สร ปได ด งต อไปน Greedy Algorithm และ Vogel s Approximation Method ข อด 1. เป นว ธ ท น ยมน ามาแก ป ญหาเม อ ต วแปรต ดส นใจ (Decision Variables) ม จ านวน ได ไม จ าก ด 2. สามารถค านวณหาจ ด Feasible Solution เบ องต นได ง าย 3. สามารถน าเสนอผลการว เคราะห ให เข าใจง าย 4. แสดงความช ดเจนของค าตอบท ละ ข นตอนได 5. ถ าม ข อผ ดพลาดสามารถกล บมา ตรวจสอบได ง าย 6. การค านวณด ลยภาพโดยว ธ Greedy Algorithm และ Vogel s Approximation Method ถ าค าตอบในตารางการขนส งไม ม การ เปล ยนแปลงหร อถ กต องแล วน น ถ อว าว ธ ด งกล าว เป นการตรวจสอบความถ กต องแล ว (Diagnostic Checking) เช นก น ข อเส ย 1. ข นตอนการค ำนวณหาด ลยภาพจะ ม ความซ บซ อน ซ งผ ค ำนวณจะต องใช ความจ ำและ ประสบการณ ในระด บส ง เพราะถ าผ ดข นตอนใดข น ตอนหน งจะส งผลให เก ดความผ ดพลาดส งเช นก น 2. ข นตอนการตรวจสอบความถ กต อง (Diagnostic Checking) ย งยาก ซ บซ อน และยาก ต อการเข าใจ ถ าผ ท ตรวจสอบไม ม ความช ำนาญ หร อ ขาดประสบการณ จะท ำให เก ดความผ ดพลาดได ส ง อย างไรก ตาม ในป จจ บ นน คอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทในช ว ตมากข น และสามารถน ำ คอมพ วเตอร ไปใช แก ป ญหาด านต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะการใช คอมพ วเตอร เพ อ ช วยในการแก ป ญหาก ำหนดการเช งเส นและการแก ป ญหาการขนส งก ได ร บความน ยมเช นเด ยวก น ซ ง ในขณะเด ยวก นการน ำคอมพ วเตอร ในส วน Excel Solver มาใช ก ย อมจะม ท งข อด และข อเส ยท แตกต าง ก น แสดงได ด งน Excel Solver ข อด 1. สามารถค ำนวณด ลยภาพของป ญหา การขนส งได แม ว าต วแปรต ดส นใจจะม จ ำนวนมาก โดยปกต จะสามารถค ำนวณได ถ าต วแปรต ดส นใจไม เก น 200 ต ว ซ งสอดคล องก บความเป นจร ง 2. ผลการค ำนวณรวดเร ว และเก ดความ ผ ดพลาดต ำ 3. โปรแกรมท น ำมาใช เป นโปรแกรมท สามารถเข าถ งผ บร โภคได ท กภาคส วน 4. ประหย ดเวลาในการด ำเน นงาน 5. ส ำหร บผ ไม เคยใช โปรแกรมน สามารถศ กษาด วยต วเองและปฏ บ ต ได ง าย 6. ประหย ดค าใช จ ายในการซ อ โปรแกรมส ำเร จร ปประเภทอ นๆ เช น LINDO LINGO เป นต น

18 Vol.7 No.1 June การค ำนวณด ลยภาพด วย Excel Solver ถ อว าเป นการตรวจสอบความถ กต องท สมบ รณ แล ว 8. ผลการค ำนวณด ลยภาพจะได ค ำตอบ การใช ต นท นท ต ำท ส ดจร ง ๆ ข อเส ย ส าหร บผ ท ไม เคยลองใช โปรแกรม Excel Solver หร อไม ม ความถน ดในการใช โปรแกรมการ ค านวณ จะต องศ กษาให เข าใจอย างถ องแท ก อน หร อ ฝ กปฏ บ ต เพ อให เก ดความเช ยวชาญ ม ฉะน นจะท าให เก ดความผ ดพลาดได ข อเสนอแนะ อย างไรก ตาม ว ธ ว ทยาการการแก ป ญหา การขนส ง ด วยว ธ Greedy Algorithm และ Vogel s Approximation Method หร อ VAM และการประย กต ใช โปรแกรม Excel Solver จาก Microsoft Office มาช วยในการค านวณ ซ งม ข อด และข อเส ยท แตกต างก น ท งน ผ ท เล อกใช จะต อง พ จารณาประโยชน ท ต องการและเง อนไขของแต ละ งานหร อแต ละโครงการประกอบด วยก นเสมอ เพ อ ให สอดคล องก บเป าหมายท วางไว ให มากท ส ด ซ ง โครงการท แตกต างก นย อมจะม เง อนไขและต วแปร ต ดส นใจท แตกต างก นเสมอ

19 144 RMUTT Global Business and Economics Review บรรณาน กรม Agrawal, R.C. and Earl O. Heady. Operations Research Methods for Agricultural Decisions, The Iowa State University Press, Ames, Iowa, (1972) Beneke, R.S. and Ronald Winerboer. Linear Programming: Application to Agriculture, The Iowa State University Press, Ames, Iowa, (1973) Heady, O. Earl. Economic Models and Quantitative Methods for Decisions and Planning in Agriculture, Proceeding for an East-West Seminar, The Iowa State University Press, Ames, (1971) Horowitz, Ira. An Introduction to Quantitative Business Analysis, 2 nd, International Student Edit, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., (1972) Horowitz, Ira. Decision Making and the Theory of the Firm, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York, (1970) Irrigated and Agriculture Branch Operation and Maintenance Division. Crop Coefficient and Pan Coefficient, (1997) Loomba, N.P. and E. Tuban. Applied Programming for Management, United State of America : Holt, Rinchart and Winston, Inc, (1927) Low, A.R.C. Decision Making Under Uncertainty Linear Programming Model of Peasant Farmer Behavior, Journal of Agricultural Economics, 25, (3)(1974) : 313

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model)

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model) บทท ต วแบบการมอบหมาย (Assigmet Model) ต วแบบการมอบหมาย เป นต วแบบท ใช ในแก ป ญหาการมอบหมายให ก บ พน ก หร อจ ดเพ อไปท าท เคร องจ กร หร อป ญหาอ น ๆ ท ม ล กษณะเหม อนก น ต วแบบการ มอบหมายน เป นแบบท ม ต องท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

ท าอย างไรให การบร หารโครงการเก ดประส ทธ ภาพ นายเอกร ฐ สม นทรป ญญา

ท าอย างไรให การบร หารโครงการเก ดประส ทธ ภาพ นายเอกร ฐ สม นทรป ญญา ท าอย างไรให การบร หารโครงการเก ดประส ทธ ภาพ นายเอกร ฐ สม นทรป ญญา ป จจ บ นหน วยงานต างๆ ไม ว าจะเป นหน วยงานเอกชน องค กรงานภาคร ฐ หร อองค กร ร ฐว สาหก จ ต างม งเน นในเร องการด าเน นงานภายในองค กรให ม

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ)

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ห องปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย เส ยง (SPT) ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต สารบ ญ หน า การลงทะเบ ยนย นย นต วตน 1 การเข าใช งานระบบ 3 การใช งานเมน

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE หมวดหม Office Automation > Microsoft Access 2010 Intermediate จานวนช วโมง 18 ช วโมง ว ตถ ประสงค อบรมว นท 1 1. ผ อบรมสามารถออกแบบฐานข อม ลอย างง ายได 2. ผ อบรมสามารถบอกความสามารถและหน

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information