การ Transfer CSV File (e-export) Shipping Express Paperless ebxml (Version 2.0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การ Transfer CSV File (e-export) Shipping Express Paperless ebxml (Version 2.0)"

Transcription

1 การ Transfer CSV File (e-export) Shipping Express Paperless ebxml (Version 2.0) Copyright 2006 Netbay Co., Ltd. All rights reserved.

2 สารบ ญ Page การ Transfer CSV File (e-export) การ Transfer ข อม ลด วยไฟล CSV การเตร ยมไฟล.CSV...3 การ Transfer Exporter...7 การ Transfer Consignee ผ ซ อต างประเทศ...11 การ Transfer Product...15 การ Transfer Invoice...19 การ Transfer ข อม ลด วยไฟล.txt (ร ปแบบ Text Fix Length) การเตร ยมไฟล.txt...27 การก าหนด Invoice File Format ส าหร บการ Transfer แบบ Text Fix Length...28 แนะน าการก าหนดค า Column และ Function เพ มเต ม...35 Manual CSV (For Export) Page 2

3 การ Transfer ข อม ลด วยไฟล CSV การเตร ยมไฟล.CSV ก อนท ท านจะใช งานฟ งก ช น CSV ท อย ในโปรแกรม Shipping Express ท านจ าเป นจะต องเตร ยมไฟล.CSV เส ยก อน จากน นจ งมาก าหนดร ปแบบ (Format) การ Transfer ข อม ลให ตรงก บไฟล.CSV ท เตร ยมไว เพ อให โปรแกรม Transfer ข อม ลถ กต อง ข อม ลท สามารถ Transfer เข ามาในโปรแกรม Shipping Express ได แก Exporter, Consignee, Product และ Invoice ท านสามารถสร าง/เป ดด ไฟล.CSV ด วยโปรแกรม Microsoft Office Excel, Edit Plus หร อ Notepad กรณ เป นการสร างไฟล ให save เป นนามสก ล.CSV (Comma delimited) ถ าเป ดไฟล ด วยโปรแกรม Microsoft Office Excel จะม ล กษณะเป นตารางเหม อนก บไฟล.xls แต ละคอล มน ค อ Table ต างๆ จากภาพด านล างค อต วอย างของไฟล.CSV ท เป น Product File (รายละเอ ยดส นค า) ภาพ Product.csv รายละเอ ยดส นค า (เป ดด ด วยโปรแกรม Microsoft Office Excel) (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) จากภาพม ส นค าท งหมด 5 รายการ (1 บรรท ด = 1 รายการส นค า) คอล มน ท 1 (A) ค อ Exporter Code / รห สผ ส งออก คอล มน ท 2 (B) ค อ Product Code / รห สส นค า คอล มน ท 3 (C) ค อ Origin Country / ประเทศก าเน ดส นค า คอล มน ท 4 (D) ค อ Brand / ตราส นค า คอล มน ท 5 (E) ค อ Nature of Transaction / ประเภทของข อม ล คอล มน ท 6 (F) ค อ Privilege / รห สส ทธ พ เศษ คอล มน ท 7 (G) ค อ Description English 1 / รายละเอ ยดส นค าภาษาอ งกฤษ 1 คอล มน ท 8 (H) ค อ Description English 2 / รายละเอ ยดส นค าภาษาอ งกฤษ 2 คอล มน ท 9 (I) ค อ Description Thai 1 / รายละเอ ยดส นค าภาษาไทย 1 คอล มน ท 10 (J) Description Thai 2 / รายละเอ ยดส นค าภาษาไทย 2 คอล มน ท 11 (K) ค อ Export Tariff / พ ก ดศ ลกากรขาออก คอล มน ท 12 (L) ค อ Tariff Classification / พ ก ดศ ลกากร คอล มน ท 13 (M) ค อ Sequence / ล าด บอ ตราอากรของพ ก ดศ ลกากร Manual CSV (For Export) Page 3

4 ภาพ Product.csv รายละเอ ยดส นค า (เป ดด ด วยโปรแกรม EditPlus) (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) ข อม ลแต ละ Table จะถ กค นด วยเคร องหมาย Comma [, ] ภาพ Product.csv รายละเอ ยดส นค า (เป ดด ด วยโปรแกรม Notepad) (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) ข อม ลแต ละ Table จะถ กค นด วยเคร องหมาย Comma [, ] ค าแนะน าในการสร างไฟล CSV 1. ผ ท สร างไฟล.csv ด วยโปรแกรม Microsoft Excel ให ท านสร างไฟล ให เร ยบร อยก อนโดย save เป นนามสก ล.xls (ย งไม ต อง save เป น.csv) หากม อะไรท ต องปร บเปล ยน/แก ไขก ท าในไฟล.xls ให เร ยบร อย เน องจากค า Format Cells ต างๆจะถ กเก บไว ด วย Format ของ XLS แต จะไม เก บใน Format CSV เม อท านค ดว าข อม ลท กอย างในไฟล.xls ถ กต องหมดแล ว ส ดท ายจ งค อยแปลง (Save as) เป น.csv ท เด ยว (แต หากท านม การกล บไปแก ไขข อม ลในไฟล.csv อ ก ท านต องไปก าหนด Format Cells ต างๆ ใหม เพราะ Format Cells เหล าน นจะหายไปตอนท ท านเป ดไฟล เข ามา) 2. ส าหร บการใช งานจร งข นอย ก บความเหมาะสม ว าผ ส งออกหร อผ สร างไฟล จะก าหนดให ม ข อม ลใดอย ในไฟล CSV บ าง หร อข อม ลต างๆ จะอย คอล มน ใดก ได จากน นให ไปก าหนดร ปแบบ (Format) ในโปรแกรม Shipping Express เพ อให โปรแกรมอ านต าแหน งข อม ลส าหร บการ Transfer ได อย างถ กต อง แต แนะน าว าไม ควรย ายต าแหน งคอล มน ใน ไฟล.CSV สล บไปมา เน องจากหากม การย ายคอล มน ผ ใช โปรแกรมจะต องไปก าหนดร ปแบบ (Format) ใหม เพ อให โปรแกรม Transfer ข อม ลถ กต อง 3. ในไฟล.CSV ข อม ลเก ยวก บว นท ให ก าหนดเป น YYYY/MM/DD เช นว นท 21 ม ถ นายน 2007 ให ต งเป น 2007/06/21 เน องจากโปรแกรมรองร บข อม ลร ปแบบน หากในไฟล CSV ใช เป น DD/MM/YYYY ท านต องไป ก าหนด Function เป น copy(value$,7,4)+copy(value$,4,2)+copy(value$,1,2) เพ มเต มตอนก าหนด ร ปแบบการ Transfer CSV โปรแกรม Shipping Express เพ อให โปรแกรมอ านต าแหน งข อม ลได ถ กต อง Manual CSV (For Export) Page 4

5 Net Bay Co., Ltd 4. ก าหนดการต งค าให ตรงก บช องของ Drop down list เช น ชน ดของเอกสาร, การบรรจ, ส งออกโดยทาง, ว ธ การช าระ ค าภาษ อากร, Company Status, Commercial Level เป นต น ให ก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV ด งน ชน ดของเอกสาร ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV 1 = ใบขนส นค าขาออก 1 4 = ค าร องขอออกของไปก อน 4 B = ใบขนขาออกโอนย ายภายในประเทศ D = ใบขนขาออกโอนย ายไปเขตปลอดอากร B D การบรรจ ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV 1 = Bulk 1 2 = Conventional 2 3 = Container 3 4 = Airborne 4 ส งออกโดยทาง ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV 1 = เร อ 1 2 = รถไฟ 2 3 = รถยนต 3 4 = เคร องบ น 4 5 = ไปรษณ ย 5 6 = อ นๆ 6 ว ธ การช าระเง นค าภาษ อากร ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV 0 = กร ณาเล อก Payment Method 0 H = ช าระค าภาษ อากรทาง EFT 1 A = ช าระค าภาษ อากรท กรมศ ลกากร 2 L = ยกเว นอากร 3 M = หน งส อราชการ 4 N = ช าระเง นท กรมศ ลกากรและวางประก นลอย 5 O = ต ดบ ญช ธนาคารระบบ EFT และวางประก น 6 Manual CSV (For Export) Page 5

6 Company Status ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV AG = AGENT AG DI = DISTRIBUTOR DI CO = CONCESSIONAIRE CO MA = MAKER MA OT = OTHER OT Commercial Level ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV WO = WHOLESALER WO RE = RETAIL RE ว ธ การเฉล ย Net Weight / Gross Weight ว ธ การเฉล ย การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV None = ไม เฉล ย 0 Value = เฉล ยตามม ลค าราคาส นค า 1 Weight = เฉล ยตามน าหน ก Net W. 2 Quantity = เฉล ยตามปร มาณ 3 การเฉล ยค า Net Weight / Gross Weight เข ามาในแต ละรายการ การต ก การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV T ต กเฉล ยค าในแต ละรายการ F ไม ต กเฉล ยค าในแต ละรายการ Product Type การเล อก การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV None -1 ของต องก าก ด (ยกเล กการใช งาน) 0 ขอค นอากร ม. 19 (ยกเล กการใช งาน) 1 ขอค นอากร ม. 19 ทว 2 ขอเง นชดเชย 3 19 ทว, ชดเชย, BOI (ยกเล กการใช งาน) 4 BOI 5 Manual CSV (For Export) Page 6

7 การ Transfer Exporter ก าหนด Exporter File Format คล กเข าไปท เมน Database Utility >> การก าหนดร ปแบบการโอน Data จาก CSV File >> Exporter ภาพการก าหนด Exporter File Format > Format Setting (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) Format Code: รห สร ปแบบ (ต งข นเอง) Description: รายละเอ ยด/ช อร ปแบบ (ต งข นเอง) Character Delimited: ส าหร บค นแต ละ Column แนะน าให ระบ เป นเคร องหมาย Comma [, ] String Mark for New Invoice: ส ญล กษณ เร มต น Invoice ใหม ไม ต องระบ ค าใดๆ ช องน ใช ส าหร บการ ก าหนด Format CSV ของ Invoice เท าน น Text Fix Length (Hdr): ส าหร บก าหนดค าความยาวของต วอ กษร ใช ส าหร บการ Transfer แบบ Text Fix Length เท าน น ถ าเป นร ปแบบ.CSV ช องน ไม ต องระบ (ว ธ ใช จะกล าวในห วข อถ ดๆ ไป) String for Remark Line = //: บรรท ดข อความในไฟล CSV ท ไม ต องการให Transfer เข ามา โดยในไฟล.CSV ก ต องใส เคร องหมาย // ไว ด วยท คอล มน แรกส ดของบรรท ดน นๆ String Prefix, Suffix for Column Description = : Character เร มต นและป ดท ายส าหร บคอล มน แต ละคอล มน ปกต ไฟล.csv จะเร มต นและป ดท ายคอล มน ด วยเคร องหมาย [ และ ] Manual CSV (For Export) Page 7

8 ก าหนดต วเลขท แทนต าแหน งของคอล มน ลงในช อง Col No. เพ อให โปรแกรมอ านข อม ลจากไฟล.csv ด งน ไฟล Exporter.csv ภาพการก าหนด Exporter File Format (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) o คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ รห สผ ส งออก ค อคอล มน ท 1 (A) และ ช อบร ษ ทภาษาอ งกฤษ ค อคอล มน ท 2 (B) และเลขท -ถนน (Eng.) ค อคอล มน ท 3 (C) เป นต น o คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต มในบาง Table ตามต วอย างด งน Branch สาขา: เช นสาขา 0001 หากในไฟล.csv ใช เป น 1 (ต วเลข 1 หล ก) แต ในโปรแกรม Shipping Express แฟ มข อม ลพ ก ดศ ลกรของกรมจะต องใช เป น 0001 (ต วเลข 4 หล ก) ด งน นจ งต อง ม การเข ยนค าส ง Code ลงในช อง Function ด วย โดยใส เป น 000 +value$ หมายถ ง ให ใส เลข 000 หน าสาขาท Transfer CSV เข ามา (แต ถ าในไฟล.csv ใช เป นต วเลข 4 หล กอย แล วก ไม ต อง ก าหนดท คอล มน Function) เม อก าหนดร ปแบบ (Format) เสร จแล วให กดป ม Save เพ อบ นท กค าท ได ต งไว หล งจากก าหนด Format เร ยบร อยแล ว ท านสามารถท าข นตอนของการ Transfer ข อม ลเข าส โปรแกรม ซ งจะขอกล าว ในล าด บถ ดไป Manual CSV (For Export) Page 8

9 การ Transfer Exporter จากไฟล CSV ด งภาพ คล กท เมน Database Utility >> Transfer Data จาก Text File (CSV Format) >> Transfer Exporter Enter Format No.: กดป ม เล อก Format ของ Exporter File ท ได ก าหนดค าไว (ศ กษาว ธ ก าหนด Format ได จากห วข อก อนหน าน ) หากต องการแก ไข Format ของ Exporter ให คล ก Edit ท ต วหน งส อส น าเง นหน าช อง Enter File Name: กดป ม เพ อ Browse ไปย งไฟล.csv หร อ.txt Minimum Number of Line: เป นการก าหนดจ านวนบรรท ดของ Statement ท แสดงตอน Transfer CSV หร อท าการ Test Create SQL โปรแกรมจะ Default ให 250 บรรท ด (ไม ควรเก นจากน ) : ท าเคร องหมายในช องเพ อให โปรแกรมแสดง Statement เม อท าการ Transfer CSV หร อ ท าการ Test Create SQL (ถ าไม ท าเคร องหมายก จะไม แสดง Statement แต โปรแกรมจะย งคง Transfer ให ) : ใช ส าหร บการ Test Create SQL เท าน น ท าเคร องหมายในช องเพ อทดสอบ การ Transfer ข อม ล การทดสอบน เป นการเช คว าการ Transfer จะส าเร จหร อเก ด Error ใดๆ หร อไม โดยโปรแกรม จะย งไม เอาข อม ลไป write ลงใน Database จร งๆ กดป ม OK เพ อท าการ Transfer Data จาก CSV File (ก อนกดป ม OK ผ ใช โปรแกรมต องป ดไฟล.csv ก อน ไม เช นน นจะ Transfer ไม ได Error I/O error 32 ) Manual CSV (For Export) Page 9

10 เม อ Transfer เสร จแล วจะพบกล องข อความ Transfer Data Already เป นการเสร จส นการ Transfer ข อม ล Exporter จากไฟล.csv หากใน Master File ม ข อม ล Exporter อย แล ว โปรแกรมจะน าข อม ลท ได จากกการ Transfer ไปท บข อม ล Exporter ท อย ใน Master File ให เลย เม อผ ใช โปรแกรมเช คท Master File ห วข อผ ส งออกจะพบว าม ข อม ลของผ ส งออกท ท าการ Transfer ปรากฎอย หาก ช องใดไม ม ข อม ล อาจเก ดจากท านไม ได ก าหนดข อม ลไว ท ไฟล.cvs หร อไม ได ก าหนดร ปแบบ (Format) ไว ท โปรแกรม Shipping Express ภาพต วอย าง: Exporter Detail ท ได จากการ Transfer CSV Manual CSV (For Export) Page 10

11 ก าหนด Consignee File Format การ Transfer Consignee ผ ซ อต างประเทศ คล กเข าไปท เมน Database Utility >> การก าหนดร ปแบบการโอน Data จาก CSV File >> Consignee ภาพการก าหนด Consignee Format > Format Setting (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) Format Code: รห สร ปแบบ (ต งข นเอง) Description: รายละเอ ยด/ช อร ปแบบ (ต งข นเอง) Character Delimited: ส าหร บค นแต ละ Column แนะน าให ระบ เป นเคร องหมาย Comma [, ] String Mark for New Invoice: ส ญล กษณ เร มต น Invoice ใหม ไม ต องระบ ค าใดๆ ช องน ใช ส าหร บการ ก าหนด Format CSV ของ Invoice เท าน น Text Fix Length (Hdr): ส าหร บก าหนดค าความยาวของต วอ กษร ใช ส าหร บการ Transfer แบบ Text Fix Length เท าน น ถ าเป นร ปแบบ.CSV ช องน ไม ต องระบ (ว ธ ใช จะกล าวในห วข อถ ดๆ ไป) String for Remark Line = //: บรรท ดข อความในไฟล CSV ท ไม ต องการให Transfer เข ามา โดยในไฟล.CSV ก ต องใส เคร องหมาย // ไว ด วยท คอล มน แรกส ดของบรรท ดน นๆ String Prefix, Suffix for Column Description = : Character เร มต นและป ดท ายส าหร บคอล มน แต ละคอล มน ปกต ไฟล.csv จะเร มต นและป ดท ายคอล มน ด วยเคร องหมาย [ และ ] Manual CSV (For Export) Page 11

12 ก าหนดต วเลขท แทนต าแหน งของคอล มน ลงในช อง Col No. เพ อให โปรแกรมอ านข อม ลจากไฟล.csv ด งน ไฟล Consignee.csv ภาพการก าหนด Consignee Format (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) o คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ รห สผ ซ อต างประเทศ ค อ คอล มน ท 1 (A) และ ช อบร ษ ท ค อคอล มน ท 2 (B) และเลขท -ถนน ค อคอล มน ท 3 (C) เป นต น o คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต มในบาง Table เม อก าหนดร ปแบบ (Format) เสร จแล วให กดป ม Save เพ อบ นท กค าท ได ต งไว หล งจากก าหนด Format เร ยบร อยแล ว ท านสามารถท าข นตอนของการ Transfer ข อม ลเข าส โปรแกรม ซ งจะขอกล าว ในล าด บถ ดไป Manual CSV (For Export) Page 12

13 การ Transfer Consignee จากไฟล CSV คล กท เมน Database Utility >> Transfer Data จาก Text File (CSV Format) >> Transfer Consignee ด งภาพ Enter Format No.: กดป ม เล อก Format ของ Consignee ท ได ก าหนดค าไว (ศ กษาว ธ ก าหนด Format ได จากห วข อก อนหน าน ) หากต องการแก ไข Format ของ Consignee ให คล ก Edit ท ต วหน งส อส น าเง นหน าช อง Enter File Name: กดป ม เพ อ Browse ไปย งไฟล.csv หร อ.txt Minimum Number of Line: เป นการก าหนดจ านวนบรรท ดของ Statement ท แสดงตอน Transfer CSV หร อท าการ Test Create SQL โปรแกรมจะ Default ให 250 บรรท ด (ไม ควรเก นจากน ) : ท าเคร องหมายในช องเพ อให โปรแกรมแสดง Statement เม อท าการ Transfer CSV หร อ ท าการ Test Create SQL (ถ าไม ท าเคร องหมายก จะไม แสดง Statement แต โปรแกรมจะย งคง Transfer ให ) : ใช ส าหร บการ Test Create SQL เท าน น ท าเคร องหมายในช องเพ อทดสอบ การ Transfer ข อม ล การทดสอบน เป นการเช คว าการ Transfer จะส าเร จหร อเก ด Error ใดๆ หร อไม โดยโปรแกรม จะย งไม เอาข อม ลไป write ลงใน Database จร งๆ กดป ม OK เพ อท าการ Transfer Data จาก CSV File (ก อนกดป ม OK ผ ใช โปรแกรมต องป ดไฟล.csv ก อน ไม เช นน นจะ Transfer ไม ได Error I/O error 32 ) Manual CSV (For Export) Page 13

14 เม อ Transfer เสร จแล วจะพบกล องข อความ Transfer Data Already เป นการเสร จส นการ Transfer ข อม ล Consignee จากไฟล.csv หากใน Master File ม ข อม ล Consignee อย แล ว โปรแกรมจะน าข อม ลท ได จากกการ Transfer ไปท บข อม ล Consignee ท อย ใน Master File ให เลย เม อผ ใช โปรแกรมเช คท Master File ห วข อผ ซ อต างประเทศ (Consignee) จะพบว าม ข อม ลของผ ซ อต างประเทศท ท าการ Transfer ปรากฎอย หากช องใดไม ม ข อม ล อาจเก ดจากท านไม ได ก าหนดข อม ลไว ท ไฟล.cvs หร อไม ได ก าหนด ร ปแบบ (Format) ไว ท โปรแกรม Shipping Express ภาพต วอย าง: Consignee Detail ท ได จากการ Transfer CSV Manual CSV (For Export) Page 14

15 การ Transfer Product ก าหนด Product File Format คล กเข าไปท เมน Database Utility >> การก าหนดร ปแบบการโอน Data จาก CSV File >> Product ภาพการก าหนด Product File Format > Format Setting (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) Format Code: รห สร ปแบบ (ต งข นเอง) Description: รายละเอ ยด/ช อร ปแบบ (ต งข นเอง) Character Delimited: ส าหร บค นแต ละ Column แนะน าให ระบ เป นเคร องหมาย Comma [, ] String Mark for New Invoice: ส ญล กษณ เร มต น Invoice ใหม ไม ต องระบ ค าใดๆ ช องน ใช ส าหร บการ ก าหนด Format CSV ของ Invoice เท าน น Text Fix Length (Hdr): ส าหร บก าหนดค าความยาวของต วอ กษร ใช ส าหร บการ Transfer แบบ Text Fix Length เท าน น ถ าเป นร ปแบบ.CSV ช องน ไม ต องระบ (ว ธ ใช จะกล าวในห วข อถ ดๆ ไป) String for Remark Line = //: บรรท ดข อความในไฟล CSV ท ไม ต องการให Transfer เข ามา โดยในไฟล.CSV ก ต องใส เคร องหมาย // ไว ด วยท คอล มน แรกส ดของบรรท ดน นๆ String Prefix, Suffix for Column Description = : Character เร มต นและป ดท ายส าหร บคอล มน แต ละคอล มน ปกต ไฟล.csv จะเร มต นและป ดท ายคอล มน ด วยเคร องหมาย [ และ ] Manual CSV (For Export) Page 15

16 Net Bay Co., Ltd ก าหนดต วเลขท แทนต าแหน งของคอล มน ลงในช อง Col No. เพ อให โปรแกรมอ านข อม ลจากไฟล.csv ด งน ไฟล Product.csv ภาพการก าหนด Product File Format (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) o คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ รห สส นค า ค อคอล มน ท 2 (B) และ ประเทศก าเน ด ค อคอล มน ท 3 (C) และ Brand/ตราส นค า ค อคอล มน ท 4 (D) เป นต น o คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต มในบาง Table ตามต วอย างด งน พ ก ดศ ลกากร: จากภาพต วอย างจะอย คอล มน ท 12 (L) ในไฟล.csv เป น (ต วเลข 8 หล ก) แต ในโปรแกรม Shipping Express แฟ มข อม ลพ ก ดศ ลกรของกรมจะต องใช เป น (ต วเลข 12 หล ก) ด งน นจ งต องม การเข ยนค าส ง Code ลงในช อง Function ด วย โดยใส เป น value$ หมายถ ง ให ใส เลข 0000 หน าพ ก ดท Transfer CSV เข ามา ว นท ต างๆ: เช น ว นท อ นวอยซ, ว นท Job ฯลฯ ในไฟล.CSV ข อม ลเก ยวก บว นท ควรจะก าหนดเป น YYYY/MM/DD เช นว นท 21 ม ถ นายน 2007 ให ก าหนดเป น 2007/06/21 เน องจากโปรแกรม รองร บข อม ลร ปแบบน แต หากในไฟล CSV ของล กค าใช เป น DD/MM/YYYY (21/06/2007) ท านต องม การเข ยนค าส ง Code ลงในช อง Function ด วย โดยใส เป น copy(value$,7,4)+copy(value$,4,2)+copy(value$,1,2) เม อก าหนดร ปแบบ (Format) เสร จแล วให กดป ม Save เพ อบ นท กค าท ได ต งไว หล งจากก าหนด Format เร ยบร อยแล ว ท านสามารถท าข นตอนของการ Transfer ข อม ลเข าส โปรแกรม ซ งจะขอกล าว ในล าด บถ ดไป Manual CSV (For Export) Page 16

17 การ Transfer Product จากไฟล CSV ด งภาพ คล กท เมน Database Utility >> Transfer Data จาก Text File (CSV Format) >> Transfer Product Enter Format No.: กดป ม เล อก Format ของ Product File ท ได ก าหนดค าไว (ศ กษาว ธ ก าหนด Format ได จากห วข อก อนหน าน ) หากต องการแก ไข Format ของ Exporter ให คล ก Edit ท ต วหน งส อส น าเง นหน าช อง Enter File Name: กดป ม เพ อ Browse ไปย งไฟล.csv หร อ.txt Minimum Number of Line: เป นการก าหนดจ านวนบรรท ดของ Statement ท แสดงตอน Transfer CSV หร อท าการ Test Create SQL โปรแกรมจะ Default ให 250 บรรท ด (ไม ควรเก นจากน ) : ท าเคร องหมายในช องเพ อให โปรแกรมแสดง Statement เม อท าการ Transfer CSV หร อ ท าการ Test Create SQL (ถ าไม ท าเคร องหมายก จะไม แสดง Statement แต โปรแกรมจะย งคง Transfer ให ) : ใช ส าหร บการ Test Create SQL เท าน น ท าเคร องหมายในช องเพ อทดสอบ การ Transfer ข อม ล การทดสอบน เป นการเช คว าการ Transfer จะส าเร จหร อเก ด Error ใดๆ หร อไม โดยโปรแกรม จะย งไม เอาข อม ลไป write ลงใน Database จร งๆ กดป ม OK เพ อท าการ Transfer Data จาก CSV File (ก อนกดป ม OK ผ ใช โปรแกรมต องป ดไฟล.csv ก อน ไม เช นน นจะ Transfer ไม ได Error I/O error 32 ) Manual CSV (For Export) Page 17

18 เม อ Transfer เสร จแล วจะพบกล องข อความ Transfer Data Already เป นการเสร จส นการ Transfer ข อม ล Product จากไฟล.csv หากใน Master File ม ข อม ล Product อย แล ว โปรแกรมจะน าข อม ลท ได จากกการ Transfer ไปท บข อม ล Product ท อย ใน Master File ให เลย เม อผ ใช โปรแกรมเช คท Master File ห วข อรายละเอ ยดส นค าจะพบว าม รายการส นค าท ท าการ Transfer ปรากฎอย หากช องใดไม ม ข อม ล อาจเก ดจากท านไม ได ก าหนดข อม ลไว ท ไฟล.cvs หร อไม ได ก าหนดร ปแบบ (Format) ไว ท โปรแกรม Shipping Express ภาพต วอย าง: Product Detail ท ได จากการ Transfer CSV Manual CSV (For Export) Page 18

19 การ Transfer Invoice การก าหนด Invoice File Format คล กเข าไปท เมน Database Utility >> การก าหนดร ปแบบการโอน Data จาก CSV File >> Invoice ภาพการก าหนด Invoice File Format > Format Setting (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) Format Number: รห สร ปแบบ (ต งข นเอง) Description: รายละเอ ยด/ช อร ปแบบ (ต งข นเอง) Character Delimited: ส าหร บค นแต ละ Column แนะน าให ระบ เป นเคร องหมาย Comma [, ] String Mark for New Invoice: ส ญล กษณ เร มต น Invoice ใหม จะใส เม อ File Type เป นแบบ Include Header and Detail เท าน น แนะน าให ระบ เป นเคร องหมาย Less-than sign [ < ] โดยในไฟล.CSV ก ต องใส เคร องหมาย < ไว ด วยท คอล มน แรกของบรรท ด Header Invoice File Type: ม ให เล อก 2 แบบ o Include Header and Detail: เล อกเม อไฟล CSV ม ข อม ล Header Invoice และ Invoice Detail รวมอย ในไฟล เด ยวก น o Separator Header and Detail: เล อกเม อข อม ล Header Invoice และ Invoice Detail แยก ไฟล ก น Manual CSV (For Export) Page 19

20 Net Bay Co., Ltd Text Fix Length (Hdr): ใช ก าหนดค าความยาวของต วอ กษร ของข อม ลส วน Header Invoice ท ใช ร ปแบบ การ Transfer แบบ Text Fix Length ถ าเป นร ปแบบ.CSV ช องน ไม ต องระบ (ว ธ ใช จะกล าวในห วข อถ ดๆ ไป) Text Fix Length (Dtl): ใช ก าหนดค าความยาวของต วอ กษร ของข อม ลส วน Invoice Detail ท ใช ร ปแบบการ Transfer แบบ Text Fix Length ถ าเป นร ปแบบ.CSV ช องน ไม ต องระบ (ว ธ ใช จะกล าวในห วข อถ ดๆ ไป) String for Remark Line = //: บรรท ดข อความในไฟล CSV ท ไม ต องการให Transfer เข ามา โดยในไฟล.CSV ก ต องใส เคร องหมาย // ไว ด วยท คอล มน แรกส ดของบรรท ดน นๆ String Prefix, Suffix for Column Description = : Character เร มต นและป ดท ายส าหร บคอล มน แต ละคอล มน ปกต ไฟล.csv จะเร มต นและป ดท ายคอล มน ด วยเคร องหมาย [ และ ] ก าหนดต วเลขท แทนต าแหน งของคอล มน เพ อให โปรแกรมอ านข อม ลจากไฟล.csv ม ด วยก น 5 Tab ด งน o JOB: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Open Job ส วนห วใบขนฯ (Open Job > Tab Header ของใบขนฯ) o JOB_3: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Open Job ข อม ลส วนห วใบขนฯ (Open Job > Tab หมายเหต ) o HINV: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Header Invoice o HINV_ADDR: ค อ ข อม ลรายละเอ ยด Consignee ท อย ในหน าค ย Header Invoice o EINV: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Invoice Detail รายละเอ ยดรายการส นค า Tab Job ไฟล Invoice.csv ภาพการก าหนด Invoice File > Job (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ ช อยานพาหนะ ค อคอล มน ท 19 (S) และ เท ยวเร อ,เท ยวบ น ค อคอล มน ท 20 (T) และ รห สท าท ร บบรรท ก ค อคอล มน ท 21 (U) เป นต น Manual CSV (For Export) Page 20

21 Net Bay Co., Ltd คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต ม ตามต วอย างด งน ว นท ต างๆ: เช น ว นท ส งออก, ว นท ย น, ว นท Job ในไฟล.CSV ข อม ลเก ยวก บว นท ให ก าหนดเป น YYYY/MM/DD เช นว นท 21 ม ถ นายน 2007 ให ต งเป น 2007/06/21 เน องจากโปรแกรมรองร บ ข อม ลร ปแบบน หากในไฟล CSV ใช เป น DD/MM/YYYY ท านต องม การเข ยนค าส ง Code ลงใน ช อง Function ด วย เช น copy(value$,7,4)+copy(value$,4,2)+copy(value$,1,2) Tab HINV ไฟล Invoice.csv ภาพการก าหนด Invoice File > HINV (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ หมายเลขอ นวอยซ ค อคอล มน ท 1 (A) และ ว นท อ นวอยซ ค อคอล มน ท 2 (B) และ เลขท ใบส งซ อค อคอล มน ท 3 (C) เป นต น คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต ม ตามต วอย างด งน ว นท ต างๆ: เช น ว นท อ นวอยซ, ว นท Job ฯลฯ ในไฟล.CSV ข อม ลเก ยวก บว นท ควรจะก าหนดเป น YYYY/MM/DD เช นว นท 21 ม ถ นายน 2007 ให ก าหนดเป น 2007/06/21 เน องจากโปรแกรม รองร บข อม ลร ปแบบน แต หากในไฟล CSV ของล กค าใช เป น DD/MM/YYYY (21/06/2007) ท านต องม การเข ยนค าส ง Code ลงในช อง Function ด วย โดยใส เป น copy(value$,7,4)+copy(value$,4,2)+copy(value$,1,2) Manual CSV (For Export) Page 21

22 Tab EINV ไฟล Invoice.csv ภาพการก าหนด Invoice File > EINV (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ Product Code ค อคอล มน ท 1 (A) และ รายละเอ ยดส นค า Eng.1 ค อคอล มน ท 2 (B) และ Nature Trans. ค อคอล มน ท 8 (H) เป นต น คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต ม ตามต วอย างด งน พ ก ดศ ลกากร: ยกต วอย าง ในไฟล.csv มาเป น (ต วเลข 8 หล ก) แต ในโปรแกรม Shipping Express แฟ มข อม ลพ ก ดศ ลกรของกรมจะต องใช เป น (ต วเลข 12 หล ก) ด งน นจ งต องม การเข ยนค าส ง Code ลงในช อง Function ด วย โดยใส เป น value$ หมายถ ง ให ใส เลข 0000 หน าพ ก ดท Transfer CSV เข ามา เม อก าหนดร ปแบบ (Format) เสร จแล วให กดป ม Save เพ อบ นท กค าท ได ต งไว หล งจากก าหนด Format เร ยบร อยแล ว ท านสามารถท าข นตอนของการ Transfer ข อม ลเข าส โปรแกรม ซ งจะขอกล าว ในล าด บถ ดไป ค าแนะน าเพ มเต ม: โดยปกต ในไฟล CSV ท ล กค าเตร ยมมา ควรก าหนดให ข อม ล Open Job (ส วนห วของใบขนฯ) อย ในบรรท ดเด ยวก บข อม ล Header Invoice และหากเป นกรณ 1 ใบขนฯหลายอ นวอยซ ตอน Transfer โปรแกรมจะเอา ข อม ล Open Job ในบรรท ดแรกของ Header Invoice ไปใส ใน Open Job Manual CSV (For Export) Page 22

23 การ Transfer Invoice จากไฟล CSV ด งภาพ คล กท เมน Database Utility >> Transfer Data จาก Text File (CSV Format) >> Transfer Invoice Enter Format No.: กดป ม เล อก Format ของ Invoice ท ได ก าหนดค าไว (ศ กษาว ธ ก าหนด Format ได จาก ห วข อก อนหน าน ) หากต องการแก ไข Format ของ Exporter ให คล ก Edit ท ต วหน งส อส น าเง นหน าช อง Enter File Name: กดป ม เพ อ Browse ไปย งไฟล.csv หร อ.txt (กรณ Header Invoice และInvoice Detail อย ในไฟล เด ยวก น ให ก าหนดรวมท ช องน ช องเด ยว) Enter File Name for Detail: กรณ Invoice Detail (Einv) อย แยกไฟล ก บ Header Invoice (Hinv) ต องก าหนดช องน ด วย กดป ม เพ อ Browse ไปย งไฟล Einv.csv หร อ.txt (ช องน จะสว างกดใช งานได ก ต อเม อ ตอนก าหนด Invoice Format ได เล อก File Type เป น Separator Header and Detail) Manual CSV (For Export) Page 23

24 Net Bay Co., Ltd จากน นกดป ม โปรแกรมจะแสดง Invoice No. ท อย ในไฟล CSV (ก อนกดป ม OK ผ ใช โปรแกรมต อง ป ดไฟล.csv ก อน ไม เช นน นจะ Transfer ไม ได Error I/O error 32 ) หากต องการให โปรแกรมใช ข อม ล Exporter จากไฟล CSV โดยไม สนใจ Exporter Code ท ม อย แล วใน Master File (Table Exporter) ให ท าเคร องหมาย ลงในช อง หากต องการให โปรแกรมใช ข อม ล Consignee จากไฟล CSV โดยไม สนใจ Consignee Code ท ม อย แล วใน Master File (Table Consignee) ให ท าเคร องหมาย ลงใน ช อง Product ม ให เล อก 3 ร ปแบบ ด งน o : หมายถ ง ให โปรแกรมใช รายการส นค าจากไฟล CSV ท ก าล ง Transfer เท าน น โดยไม ใช ข อม ลส นค าท อย ใน Master File (Table Product) o : ส าหร บให โปรแกรมใช รายการส นค าจาก Master File (Table Product) โดยไม ใช ข อม ลส นค าท อย ใน ไฟล CSV ท ก าล ง Transfer o : ให โปรแกรมน าข อม ลรายการส นค าจากไฟล CSV Save เข าไปเก บท Master File ของข อม ลรายการส นค า (Table Product) จากน นเล อกคล กป ม หร อ เพ อให โปรแกรมสร าง Job No. จ บค ก บ Invoice No. ให อ ตโนม ต o คล กป ม โปรแกรมจะสร างเลข Job No. ให อ นวอยซ ซ งแต ละอ นวอยซ จะได เลข Job No. ไม ซ าก น ตามต วอย างภาพล าง (จะม ผลเม อข อม ลท Transfer ม มากกว า 1 Invoice) o คล กป ม โปรแกรมจะสร างเลข Job No. ให อ นวอยซ ท กอ นวอยซ เป น Job No. เด ยวก น ซ งก ค อ 1 ใบขนหลายอ นวอยซ (จะม ผลเม อข อม ลท Transfer ม มากกว า 1 Invoice) : ใช ส าหร บการ Test Create SQL เท าน น ท าเคร องหมายในช องเพ อทดสอบ การ Transfer ข อม ล การทดสอบน เป นการเช คว าการ Transfer จะส าเร จหร อเก ด Error ใดๆ หร อไม โดยโปรแกรม จะย งไม เอาข อม ลไป write ลงใน Database จร งๆ : ท าเคร องหมายในช องเพ อให โปรแกรมแสดง Statement เม อท าการ Transfer CSV หร อ ท าการ Test Create SQL (ถ าไม ท าเคร องหมายก จะไม แสดง Statement แต โปรแกรมจะย งคง Transfer ให ) กดป ม OK เพ อท าการ Transfer Data จาก CSV File (ก อนกดป ม OK ผ ใช โปรแกรมต องป ดไฟล.csv ก อน ไม เช นน นจะ Transfer ไม ได Error I/O error 32 ) Manual CSV (For Export) Page 24

25 เม อ Transfer เสร จแล วจะพบกล องข อความ Transfer Data Already เป นการเสร จส นการ Transfer ข อม ล Invoice จากไฟล.csv เม อผ ใช โปรแกรมไปเช คท หน า Open Job, Header Invoice และ Invoice Detail จะพบว าม ข อม ลท ได จากการ Transfer ปรากฎอย ช องใดท ไม ม ข อม ลแสดงว า ในไฟล.csv น นๆ ไม ได ระบ ข อม ลมา หร ออาจเก ดจากไม ได ก าหนด ร ปแบบ (Format) ไว ภาพต วอย างหน า Header Invoice ท Transfer Data จากไฟล CSV Manual CSV (For Export) Page 25

26 ภาพต วอย างหน า Invoice Detail ท Transfer Data จากไฟล CSV Manual CSV (For Export) Page 26

27 การ Transfer ข อม ลด วยไฟล.txt (ร ปแบบ Text Fix Length) การเตร ยมไฟล.txt ก อนท ท านจะใช งานฟ งก ช น Transfer Text ท อย ในโปรแกรม Shipping Express ท านจ าเป นจะต องเตร ยมไฟล.txt เส ยก อน จากน นจ งมาก าหนดร ปแบบ (Format) การ Transfer ข อม ลให ตรงก บไฟล.txt ท เตร ยมไว เพ อให โปรแกรม Transfer ข อม ลถ กต อง ข อม ลท สามารถ Transfer เข ามาในโปรแกรม Shipping Express ได แก Exporter, Consignee, Product และ Invoice ท านสามารถสร าง/เป ดด ไฟล.txt ด วยโปรแกรม Edit Plus หร อ Notepad กรณ เป นการสร างไฟล ให save เป น นามสก ล.txt (Text Document) ถ าเป ดไฟล ด วยโปรแกรม Edit Plus หร อ Notepad จะม ล กษณะเป นข อม ลท เร ยงต อๆ ก น จากภาพด านล างค อต วอย างของไฟล.txt ท เป น Invoice File (รายละเอ ยดอ นวอยซ ) ภาพ Invoice.txt รายละเอ ยดอ นวอยซ (เป ดด ด วยโปรแกรม EditPlus) (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) ข อม ลแต ละ Table จะเร ยงต อๆ ก น โดยม ค า Fix Length ท แน นอน ภาพ Invoice.txt รายละเอ ยดอ นวอยซ (เป ดด ด วยโปรแกรม Notepad) (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) ข อม ลแต ละ Table จะเร ยงต อๆ ก น โดยม ค า Fix Length ท แน นอน Manual CSV (For Export) Page 27

28 การก าหนด Invoice File Format ส าหร บการ Transfer แบบ Text Fix Lenght คล กเข าไปท เมน Database Utility >> การก าหนดร ปแบบการโอน Data จาก CSV File >> Invoice ภาพการก าหนด Invoice File Format > Format Setting (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) Format Number: รห สร ปแบบ (ต งข นเอง) Description: รายละเอ ยด/ช อร ปแบบ (ต งข นเอง) Character Delimited: ส าหร บค นแต ละ Column ปกต จะระบ เป นเคร องหมาย Comma [, ] แต ถ าเป นการ Transfer แบบ Fix Length ไม ต องก าหนด Manual CSV (For Export) Page 28

29 String Mark for New Invoice: ส ญล กษณ เร มต น Invoice ใหม แล วแต ว าจะระบ เป นอะไรก ได แต ในไฟล.txt ก ต องระบ ค าน นๆ ไว ด วยท ข างหน าหมายเลขอ นวอยซ จากต วอย างจะระบ เป น INVHD เพ อให โปรแกรมร ว าเป น การข น Header Invoice ใหม File Type: ม ให เล อก 2 แบบ o Include Header and Detail: เล อกเม อไฟล Text ม ข อม ล Header Invoice และ Invoice Detail รวมอย ในไฟล เด ยวก น o Separator Header and Detail: เล อกเม อข อม ล Header Invoice และ Invoice Detail แยก ไฟล ก น Text Fix Length (Hdr): ใช ก าหนดค าช วงความยาวของต วอ กษร (Length) ของข อม ลส วน Header Invoice จะระบ เม อใช ร ปแบบการ Transfer แบบ Text Fix Length เท าน น โดยข นต นด วย 0, ก อนแล วตามด วย ค า Length ต างๆ เสมอ ภาพ1: ต วอย าง Invoice.txt รายละเอ ยดอ นวอยซ (เป ดด ด วยโปรแกรม EditPlus) ภาพ2: ต วอย างการจ ดเร ยงHeader Invoiceโดยแสดง Field Name, Length, Position ให ท านน าค า Length ไปใส ในโปรแกรม Seq. Field Name Format Length Position Field Description 1 Record Type 5A 5 1 INVHD 2 Invoice No. 35A 35 6 เลขท บ ญช ราคาส นค า 3 Invoice Date 8N 8 41 ว นท บ ญช ราคาส นค า 4 Company Tax No. 17A เลขประจ าต วผ เส ยภาษ ของผ ส งออก 5 Company Branch 4N 4 66 ล าด บท อย ของบร ษ ทผ ส งออก 6 Transport Mode 1A 1 70 ส งออกโดยทางม ค า 1-6 ด งน 1-ทางเร อ 4-เคร องบ น 2-รถไฟ 5-ไปรษณ ย 3-รถยนต 6-อ นๆ 7 Cargo Packing Type 1A 1 71 ประเภทของการบรรจ 1-Bulk 3-Container 2-Conventional 4-Airborne 8 Vessel Name 35A ช อยานพาหนะ Manual CSV (For Export) Page 29

30 Text Fix Length (Dtl): ใช ก าหนดค าช วงความยาวของต วอ กษร (Length) ของข อม ลส วน Invoice Detail จะระบ เม อใช ร ปแบบการ Transfer แบบ Text Fix Length เท าน น ภาพ1: ต วอย าง Invoice.txt รายละเอ ยดอ นวอยซ (เป ดด ด วยโปรแกรม EditPlus) ภาพ2: ต วอย างการจ ดเร ยง Invoice Detail โดยแสดง Field Name, Length, Position ให ท านน าค า Length ไปใส ในโปรแกรม Seq. Field Name Format Length Position Field Description 1 Record Type 5A 5 1 INVDT 2 Invoice No. 35A 35 6 เลขท บ ญช ราคาส นค า 3 Invoice Item No. 4N 4 41 ล าด บรายการส นค าในบ ญช ราคาส นค า 4 Tariff Code 12N พ ก ดศ ลกากร 5 Tariff Sequence 5N 5 57 ล าด บอ ตราอากรของพ ก ดศ ลกากร 6 Statistical Code 3N 3 62 รห สสถ ตส นค า 7 Privilege Code 3A 3 65 รห สส ทธ พ เศษ 8 Nature of Transaction 2N 2 68 ประเภทของข อม ลเช น 11=เป นการค า 21=เป นของแถม String for Remark Line = //: บรรท ดข อความในไฟล Text ท ไม ต องการให Transfer เข ามา โดยในไฟล.txt ก ต องใส เคร องหมาย // ไว ด วยท คอล มน แรกส ดของบรรท ดน นๆ String Prefix, Suffix for Column Description = : Character เร มต นและป ดท ายส าหร บคอล มน แต ละคอล มน ปกต ไฟล.csv จะเร มต นและป ดท ายคอล มน ด วยเคร องหมาย [ และ ] แต Text Fix Length ไม ต องใช ก าหนดต วเลขล าด บข อม ล (Sequence) ลงในคอล มน Column No. เพ อให โปรแกรมอ านข อม ลจากไฟล.txt ม ด วยก น 5 Tab ด งน o JOB: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Open Job ส วนห วใบขนฯ (Open Job > Tab Header ของใบขนฯ) o JOB_3: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Open Job ข อม ลส วนห วใบขนฯ (Open Job > Tab หมายเหต ) o HINV: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Header Invoice o HINV_ADDR: ค อ ข อม ลรายละเอ ยด Consignee ท อย ในหน าค ย Header Invoice o EINV: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Invoice Detail รายละเอ ยดรายการส นค า Manual CSV (For Export) Page 30

31 Tab Job ภาพ1: ต วอย างการจ ดเร ยงHeader Invoiceโดยแสดง Field Name, Length, Position ให ท านน าค าช องSeq. ไปใส ในโปรแกรม Seq. Field Name Format Length Position Field Description 1 Record Type 5A 5 1 INVHD 2 Invoice No. 35A 35 6 เลขท บ ญช ราคาส นค า 3 Invoice Date 8N 8 41 ว นท บ ญช ราคาส นค า 4 Company Tax No. 17A เลขประจ าต วผ เส ยภาษ ของผ ส งออก 5 Company Branch 4N 4 66 ล าด บท อย ของบร ษ ทผ ส งออก 6 Transport Mode 1A 1 70 ส งออกโดยทางม ค า 1-6 ด งน 1-ทางเร อ 4-เคร องบ น 2-รถไฟ 5-ไปรษณ ย 3-รถยนต 6-อ นๆ 7 Cargo Packing Type 1A 1 71 ประเภทของการบรรจ 1-Bulk 3-Container 2-Conventional 4-Airborne 8 Vessel Name 35A ช อยานพาหนะ ภาพ2: การก าหนดคอล มน Col. No. > Job (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) คอล มน Col No.: ระบ ล าด บข อม ลท อย ในไฟล.txt เช น จากภาพเลขประจ าต วผ เส ยภาษ ของผ ส งออก ค อล าด บท 4 และ ช อยานพาหนะ ค อล าด บท 8 เป นต น คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต มในบาง Table Manual CSV (For Export) Page 31

การ Transfer CSV File (e-import)

การ Transfer CSV File (e-import) การ Transfer CSV File (e-import) Shipping Express Paperless ebxml (Version 3.0) ส าหร บ Last Update 19/06/2008 เป นต นไป Copyright 2009 Netbay Co., Ltd. All rights reserved. สารบ ญ Page การ Transfer CSV

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0 ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS v.2.0 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 หน าเข าส ระบบ, เข าส ระบบ และ หน าเมน หล ก 1 หน าเข าส ระบบ 1 หน าป อนรห สผ ใช 2 หน าเมน หล ก 2 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า 3 เหต ผลการยกเล

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1

ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 การเร ยกใช โปรแกรม เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร โปรแกรม Mobile Sales จะเป ดข นมาโดยอ ตโนม ต โดยโปรแกรมจะ แสดงหน

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ ค ม อโปรแกรม โปรแกรมค าใช จ าย ค าใช จ ายผลผล ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ 2551 ส าน กมาตรฐานต นท นงบประมาณ ส าน กงบประมาณ ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าโปรแกรม 1. เพ ออ านวยความสะดวกในการจ ดท าค าใช จ ายผลผล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา

ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 1 / 17 ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส ออ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งาน การให บร การรายงานทร พยากรสารสนเทศ (Alist Report)

ค ม อการใช งาน การให บร การรายงานทร พยากรสารสนเทศ (Alist Report) 1 ค ม อการใช งาน การให บร การรายงานทร พยากรสารสนเทศ (Alist Report) การเข าใช งานระบบ (Login) เพ อความปลอดภ ยในการใช งาน ผ ใช ต องระบ Username และ Password ส าหร บการเข าใช งานระบบ 1. เป ดเวบไซต เพ อเข

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ระบบบ นท กเวลาด วยลายน วม อ -ENROLL OFFICE- บร ษ ท แวค ร เส ร ช จ าก ด โทร. 025381038, 025399352, 025303809 Fax. 025383098 E-mail : sales@wacinfotech.com www.wacinfotech.com

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งานOneDrive

ค ม อการใช งานOneDrive P a g e 1 ค ม อการใช งานOneDrive OneDrive เป นส วนหน งของการใช งานระบบเมล ของมหาว ทยาล ย การใช งาน จะใช User & Password ต วเด ยวก บระบบอ เมล ร ปแบบ User/ Password อ เมล ท กาหนดให น กศ กษาใช งานเป นด งน

More information