ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8"

Transcription

1 ๑ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8 ป การศ กษา ๒๕๕8 น มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ได เป ดร บสม ครและค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา หล กส ตรปร ญญามหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร ญญาด ษฎ บ ณฑ ต โดยม รายละเอ ยดเก ยวก บ สาขาว ชาท เป ดสอน จ านวนน กศ กษาท ร บ ตลอดท งหล กเกณฑ การร บสม ครต าง ๆ ด งน ๑. ล กษณะการศ กษา ๑.๑ ร ปแบบการศ กษา ม ๒ ร ปแบบ ค อ ๑.๑.๑ ในเวลาราชการ (ภาคปกต ) เร ยนว นจ นทร -ว นศ กร เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ๑.๑.๒ นอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ) เร ยนว นเสาร -อาท ตย เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ๑.๒ ป การศ กษาหน ง แบ งออกเป น ๒ หร อ ๓ ภาคเร ยน ด งน ๑.๒.๑ ในเวลาราชการ (ภาคปกต ) แบ งเป น ๒ ภาคเร ยน ค อ ภาคเร ยนท ๑/๒๕๕8 และ ๒/๒๕๕8 ๑.๒.๒ นอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ) แบ งเป น ๓ ภาคเร ยน ค อ ภาคเร ยนท ๑/๒๕๕8, ๒/๒๕๕8 และ ๓/๒๕๕8 ๑.๓ จ านวนหน วยก ต ๑.๓.1 หล กส ตรปร ญญาโท จ านวนหน วยก ต ตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า ๓๖ หน วยก ต ม ๒ แผน ๑) แผน ก แบบ ก1 ท าเฉพาะว ทยาน พนธ ม ค าเท ยบได ไม น อยกว า 36 หน วยก ต 2) แผน ก แบบ ก ๒ เป นแผนการศ กษาท เน นการว จ ย โดยเร ยนรายว ชาไม น อยกว า ๒๔ หน วยก ต และท าว ทยาน พนธ ไม น อยกว า ๑๒ หน วยก ต 3) แผน ข เป นแผนการศ กษาท เน นการศ กษารายว ชา โดยไม ต องท าว ทยาน พนธ แต ต องม รายว ชาท ท าการศ กษาค นคว าอ สระ โดยท าการค นคว าอ สระ ๖ หน วยก ต ๑.๓.2 ระด บปร ญญาเอก ๑) แผน ก แบบ ๒.๑ จ านวนหน วยก ต ตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า ๔๘ หน วยก ต เป นแผนการศ กษาท เน นการว จ ย โดยศ กษารายว ชาไม น อยกว า ๑๒ หน วยก ต และท าว ทยาน พนธ ไม น อยกว า ๓๖ หน วยก ต ๑.๔ ระยะเวลาเร ยน ๑.๔.๑ หล กส ตรปร ญญาโท ไม น อยกว า ๑ ป การศ กษา และไม เก น ๕ ป การศ กษา ๑.๔.2 หล กส ตรปร ญญาเอก ไม น อยกว า ๑ ป การศ กษา และไม เก น ๖ ป การศ กษา ๑.๕ การช าระค าธรรมเน ยมการศ กษา ผ สอบผ านการค ดเล อกเข าศ กษาท กคนให ช าระเง น ค าธรรมเน ยมการศ กษาต างๆ ตามก าหนดในปฏ ท นการศ กษาของแต ภาคการศ กษาโดยเป ดด ข อม ลได จาก เว บไซต บ ณฑ ตว ทยาล ย

2 ๒ ๑.๖ ค ณสมบ ต ผ สม คร ๑.๖.2 ระด บปร ญญามหาบ ณฑ ต 1) ผ สม ครต องส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร หร อเท ยบเท า หร อก าล งศ กษาอย ภาคเร ยนส ดท ายของการศ กษาตามหล กส ตร และม ความร พ นฐานตามความต องการของแต ละหล กส ตร 2) แผนว ชาช พคร เฉพาะภาคสมทบ(นอกเวลาราชการ) ต องม หล กฐานแสดงส ทธ ในการปฏ บ ต หน าท การสอนในสถานศ กษา ด งน ๒.1) ส าเนาส ญญาจ างในการปฏ บ ต การสอนจนถ งว นท ร บสม คร กรณ ม สม ดประจ าต วคร ท เป นป จจ บ นย งไม ม การจ าหน ายออกให แนบส าเนามาด วย ๒.2) ใบอน ญาตให ปฏ บ ต การสอนจากค ร สภา ๑.๖.3 ระด บปร ญญาเอก ๑) หล กส ตรคร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต (ค.ด.) สาขาว ชาการบร หารจ ดการการศ กษา ๑.๑) ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทสาขาว ชาการบร หารการศ กษา จากสถาบ น การศ กษาท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ร บรอง ๑.๒) ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท สาขาว ชาใดสาขาว ชาหน งท ส มพ นธ ก บสาขาว ชา บร หารการศ กษาจากสถาบ นการศ กษาท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ร บรอง ๑.๓) ม ประสบการณ ในการบร หารการศ กษาไม น อยกว า ๓ ป ๑.๔) ม ค ณสมบ ต อ นท คณะกรรมการบร หารหล กส ตร หร อบ ณฑ ตว ทยาล ยหร อตาม ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ว าด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ก าหนด ๒) หล กส ตรคร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต (ค.ด.) สาขาว ชาหล กส ตรและการเร ยนการสอน ส าเร จการศ กษาปร ญญามหาบ ณฑ ตทางการศ กษาจากสถาบ นการศ กษาท คณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ร บรอง 3) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปร.ด.) สาขาว ชาย ทธศาสตร การพ ฒนาภ ม ภาค 3.๑) ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทท กสาขาว ชาท ผ านการท าว ทยาน พนธ จาก สถาบ นการศ กษาท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาร บรอง 3.๒) ม ความสามารถส อสารก บชนชาต ใดๆ ในอน ภ ม ภาคล มน าโขง หร อภ ม ภาคอ น ๆ อย างน อย ๒ ภาษา โดยใช ภาษาอ งกฤษและภาษาต างประเทศอ น อ กอย างน อย ๑ ภาษา 3.๓) หากส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทท ไม ผ านการท าว ทยาน พนธ และหร อขาด ค ณสมบ ต ข อ 3.๒) จะต องม ประสบการณ ท างานว จ ยหร อจ ดก จกรรมด านการพ ฒนาท องถ น โดยม ผลงานท คณะกรรมการประจ าสาขาว ชายอมร บและม ความสามารถ ม ท กษะการใช ภาษาอ งกฤษในระด บด ท งน อย ใน ด ลยพ น จของคณะกรรมการบร หารหล กส ตร 4) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปร.ด.) สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา 4.๑) ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท สาขาว ชาทางด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 4.๒) ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทสาขาว ชาท ส มพ นธ ก บสาขาว ชาคอมพ วเตอร และ เทคโนโลย สารสนเทศ

3 ๓ 5) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปร.ด.) สาขาว ชาว จ ยและประเม นผลการศ กษา 5.๑) ส าเร จการศ กษาปร ญญามหาบ ณฑ ตทางการศ กษาจากสถาบ นการศ กษาท คณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การร บรอง 5.๒) ส าหร บผ ท ไม ได ส าเร จการศ กษาปร ญญามหาบ ณฑ ตทางการศ กษาให อย ในด ลพ น จ ของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 6) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปร.ด.) สาขาว ชาการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น เป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญามหาบ ณฑ ตหร อเท ยบเท า จากสถาบ นท ได ร บการ ร บรองจากส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) หร อ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน (ก.พ.) สาขาว ชาการศ กษา หร อสาขาอ น โดยความเห นชอบของคณะกรรมการผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 7) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปร.ด.) สาขาว ชานว ตกรรมเพ อการพ ฒนาท องถ น เป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญามหาบ ณฑ ตหร อเท ยบเท า หร อประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ช นส ง ตามท หล กส ตรก าหนดและม ค ณสมบ ต อ นเพ มเต มตามท คณะกรรมการผ ร บผ ดชอบหล กส ตรและบ ณฑ ต ว ทยาล ยก าหนด 8) หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต (รป.ด.) สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร เป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท หร อ เท ยบเท าจากสถาบ นท ได ร บการร บรอง จากส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร ร ฐศาสตร การจ ดการภาคร ฐ และภาคเอกชนการบร หารส งคมศาสตร หร อสาขาว ชาอ นๆ ท คณะกรรมการบร หารหล กส ตรพ จารณาเห นสมควร 9) หล กส ตรบร หารธ รก จด ษฎ บ ณฑ ต (บธ.ด.) สาขาว ชาบร หารธ รก จ เป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทหร อเท ยบเท าจากสถาบ นท ได ร บการร บรอง จาก ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สก.อ.) สาขาว ชาบร หารธ รก จหร อสาขาว ชาอ นๆ ท คณะ กรรมการบร หารหล กส ตรพ จารณาเห นสมควร และได คะแนนเฉล ยสะสมในระด บปร ญญาโทไม ต ากว า ๓.๕๐ หร อเท ยบเท า กรณ ท ค ณสมบ ต ไม สอดคล องให อย ในด ลพ น จของคณะกรรมการบร หารหล กส ตร 10) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปร.ด.) สาขาว ชาเคม ศ กษา ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทสาขาเคม ศ กษา หร อสาขาท ส มพ นธ ก บสาขาว ชาเคม จาก มหาว ทยาล ย หร อจากสถาบ นการศ กษาท กระทรวงศ กษาธ การ หร อส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ร บรอง และม คะแนนสะสมไม น อยกว า 3.25 ยกเว นในรายท ปฏ บ ต งานในสาขาท ส าเร จการศ กษา มาแล วไม น อยกว า 2 ป ให อย ในด ลพ น จของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 11) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปร.ด.) สาขาว ชาว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร เป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทหร อเท ยบเท าในสาขาทางด านหล กส ตรหร อพ ฒนา หล กส ตรหร อว จ ย และสาขาว ชาท ส มพ นธ ก บหล กส ตร จากสถาบ นการศ กษาท สาน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษาร บรอง 12) หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต (รป.ด.) สาขาว ชาการจ ดการภาคร ฐฯ เป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท หร อ เท ยบเท าจากสถาบ นท ได ร บการร บรอง จากส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร ร ฐศาสตร การจ ดการภาคร ฐ และภาคเอกชนการบร หารส งคมศาสตร หร อสาขาว ชาอ นๆ ท คณะกรรมการบร หารหล กส ตรพ จารณาเห นสมควร

4 ล าด บ ท ๒. ว ธ การสอบค ดเล อก ๒.1 ระด บปร ญญาโท โดยการสอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ หร อสอบส มภาษณ อย างเด ยว ตามท สาขาว ชาก าหนด ๒.2 ระด บปร ญญาเอก ๒.3.๑ สอบข อเข ยนและส มภาษณ ๒.3.๒ Concept Paper ท ผ สม ครน าเสนอ ๓. สาขาว ชาท เป ดสอนและจ านวนน กศ กษาท ร บ ณ ศ นย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ต างๆ ด งน รายการ ๔ ภาคเร ยนท เป ดร บสม คร / จ านวนน กศ กษา 1/2558 2/2558 3/2558 ภาคปกต ภาคสมทบ ภาคสมทบ ภาคสมทบ ๑. ศ นย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 1.1 ระด บปร ญญาโท หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต (ค.ม.) 1) การบร หารจ ดการการศ กษา แผน ก แบบ ก๒ ) คณ ตศาสตรศ กษา แผน ก แบบ ก2 25 3) คณ ตศาสตรศ กษา (แผนว ชาช พคร ) 25 4) คอมพ วเตอร ศ กษา แผน ก แบบ ก๒ ) คอมพ วเตอร ศ กษา (แผนว ชาช พคร ) 25 6) ว จ ยและประเม นผลการศ กษา แผน ก แบบ ก๒ ) ว จ ยและประเม นผลการศ กษา (แผนว ชาช พคร ) 25* 8) ว ทยาศาสตรศ กษา แผน ก แบบ ก๒ 25 9) ว ทยาศาสตรศ กษา (แผนว ชาช พคร ) 25 10) หล กส ตรและการเร ยนการสอน แผน ก แบบ ก๒ ) หล กส ตรและการเร ยนการสอน (แผนว ชาช พคร ) 25 25* ๑.๑.๒ หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต (รป.ม.) ๑) ร ฐประศาสนศาสตร แผน ก แบบ ก๒ ๒) ร ฐประศาสนศาสตร แผน ข ) การจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชน แผน ก แบบ ก๒ หมายเหต * เฉพาะผ ท ม ค ณสมบ ต ตามข อ (2)

5 ๕ ล าด บ ท รายการ ภาคเร ยนท เป ดร บสม คร / จ านวนน กศ กษา 1/2558 2/2558 3/2558 ภาคปกต ภาคสมทบ ภาคสมทบ ภาคสมทบ ๔) การจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชน แผน ข ๑.๑.3 หล กส ตรร ฐศาสตรมหาบ ณฑ ต (ร.ม.) ๑) การปกครอง แผน ข ๑.๑.4 หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (บธ.ม.) 1) บร หารธ รก จ แผน ก แบบ ก๒ ) บร หารธ รก จ แผน ข ๑.๑.5 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต (ศศ.ม.) 1) ภาษาและวรรณกรรมไทย แผน ก แบบ ก๒ ๒) ภาษาและวรรณกรรมไทย แผน ข ๓) ภาษาอ งกฤษศ กษา แผน ก แบบ ก๒ ๔) ภาษาอ งกฤษศ กษา แผน ข ๑.๑.6 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (วท.ม.) ๑) เคม ศ กษา แผน ก แบบ ก๒ ๒) ช วว ทยาศ กษา แผน ก แบบ ก๒ ) เทคโนโลย การเกษตร แผน ก แบบ ก ) เทคโนโลย การเกษตร แผน ก แบบ ก๒ ) การจ ดการเทคโนโลย แผน ก แบบ ก ๑.๑.7 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต (วศ.ม.) สาขาว ชาการจ ดการงานว ศวกรรม แผน ก แบบ ก๒ 1) แขนงการจ ดการงานอ ตสาหกรรม 5 15

6 ๖ ล าด บ ท รายการ 2) แขนงการจ ดการโลจ สต กส 5 15 ภาคเร ยนท เป ดร บสม คร / จ านวนน กศ กษา 1/2558 2/2558 3/2558 ภาคปกต ภาคสมทบ ภาคสมทบ ภาคสมทบ 3) แขนงการจ ดการบร หารงานก อสร าง ) แขนงการจ ดการเทคโนโลย ว สด ว ศวกรรม ) แขนงการจ ดการพล งงาน 5 15 ๑.2 ระด บปร ญญาเอก ๑.2.๑ หล กส ตรคร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต (ค.ด.) ๑) การบร หารจ ดการการศ กษา ) หล กส ตรและการเร ยนการสอน ๑.2.๒ หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปร.ด.) ๑) ย ทธศาสตร การพ ฒนาภ ม ภาค ๒) คอมพ วเตอร ศ กษา ) ว จ ยและประเม นผลการศ กษา ) การจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ) นว ตกรรมเพ อการพ ฒนาท องถ น ) เคม ศ กษา ) ว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร ๑.2.๓ หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต(รป.ด.) 1) ร ฐประศาสนศาสตร ) การจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชน ๑.2.๔ หล กส ตรบร หารธ รก จด ษฎ บ ณฑ ต (บธ.ด.) บร หารธ รก จ 5 10

7 ๗ ล าด บ ท รายการ ภาคเร ยนท เป ดร บสม คร / จ านวนน กศ กษา 1/2558 2/2558 3/2558 ภาคปกต ภาคสมทบ ภาคสมทบ ภาคสมทบ ๒. ศ นย จ งหว ดหนองคาย ๒.๑ หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต (ค.ม.) ว จ ยและประเม นผลการศ กษา แผน ก แบบ ก ๒.๒ หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต(รป.ม.) 1) ร ฐประศาสนศาสตร แผน ก แบบ ก๒ ) การจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชน แผน ก แบบ ก การสม ครเข าศ กษา 4.1 การสม ครผ านระบบออนไลน ซ งม ข นตอนการสม ครด งน ข นตอนท 1 สม ครได ทางอ นเทอร เน ตตลอด 24 ช วโมง ท เว บไซต ข นตอนท 2 กรอกใบสม ครท เว บไซต ตามแบบฟอร มท ก าหนดในระบบ ซ งระบบจะก าหนด แบบฟอร มการช าระเง นค าธรรมเน ยมการสม ครให โดยอ ตโนม ต ข นตอนท 3 ผ สม ครพ มพ แบบฟอร มการช าระเง นค าธรรมเน ยมการสม คร ลงในกระดาษ A4 ข นตอนท 4 ผ สม ครน าแบบฟอร มไปช าระเง นค าธรรมเน ยมการสม คร ได ท เคาน เตอร ธนาคาร ตามท ระบ ในแบบฟอร ม ค าธรรมเน ยมการสม คร จ านวน 400 บาท ข นตอนท 5 ส งหล กฐานการช าระเง นค าธรรมเน ยมการสม ครและหล กฐานการสม ครภายใน ระยะเวลาการร บสม คร ตามข อ 4.3 ด งน 1) ทางไปรษณ ย ส งถ ง บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเม อง จ งหว ดมหาสารคาม รห สไปรษณ ย วงเล บม มซอง (สม ครสอบค ดเล อกเข าศ กษา) 2) ส งด วยตนเอง ท ส าน กงานบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม อาคารเฉล ม พระเก ยรต ๗๒ พรรษา ช น ๔ โทรศ พท ๐-๔๓๗๒-๕๔๓๘ 4.2 การสม ครด วยตนเอง ๔.2.1 ใบสม คร ผ ท ประสงค สม ครสามารถซ อใบสม ครได ท ส าน กงานบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม อาคารเฉล มพระเก ยรต ๗๒ พรรษา ช น ๔ โทรศ พท ๐-๔๓๗๒-๕๔๓๘ โดยใบสม ครสอบค ดเล อก จ าหน วยในราคาช ดละ ๑๐๐ บาท การช าระเง นค าธรรมเน ยมการสม คร ค าธรรมเน ยมการสม ครระด บบ ณฑ ตศ กษา ภาคปกต (ร ปแบบในเวลาราชการ) 3๐๐ บาท และภาคสมทบ(ร ปแบบนอกเวลาราชการ) ๓๐๐ บาท

8 ๘ ๔.2.3 การย นสม ครด วยตนเอง ย นเอกสารใบสม ครและหล กฐานการสม ครได ท ศ นย มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ส าน กงานบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม อาคารเฉล มพระเก ยรต ๗๒ พรรษา ช น ๔ โทรศ พท ๐-๔๓๗๒-๕๔๓๘ 4.3 หล กฐานการสม คร ร ปถ าย หน าตรงไม สวมหมวก ขนาด ๑ น ว จ านวน ๓ ร ป ถ ายมาแล วไม เก น ๖ เด อน ส าหร บต ดใบสม ครและบ ตรเข าห องสอบ หล กฐานแสดงค ณว ฒ ๑) ผ ท ส าเร จการศ กษาแล วให ใช ส าเนาปร ญญาบ ตรหร อใบร บรองค ณว ฒ การศ กษาโดยน าฉบ บ จร งมาแสดงด วย ๒) ส าเนาใบรายงานผลการศ กษา (Transcript) ๒.๑) ผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ต องใช ใบรายงานผลการศ กษาตลอดหล กส ตร ๒.2) ผ ท ก าล งศ กษาอย ในภาคเร ยนส ดท ายต องส งใบรายงานผลการศ กษาท ย งไม ครบ หล กส ตรมาแสดงด วย 2.3) ผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท ให ใช หล กฐานใบรายงานผลการศ กษาในระด บ ปร ญญามหาบ ณฑ ต หร อเท ยบเท ามาแสดงด วย 3) ส าเนาทะเบ ยนบ าน ๑ ฉบ บ 4) หน งส ออน ญาตจากผ บ งค บบ ญชา อน ม ต ให ศ กษาต อเต มเวลา กรณ ผ สม ครเป นข าราชการ หร อ พน กงานร ฐว สาหก จ สม ครเข าศ กษาหล กส ตร ภาคปกต (ร ปแบบในเวลาราชการ) 5) หากปรากฏว าเอกสารท น ามาแสดงมาไม ถ กต องเพราะม การแก ไขหร อปลอมแปลง ถ อว า ผ สม ครม เจตนาไม ส จร ต มหาว ทยาล ยจะด าเน นการเพ กถอนสภาพการเป นน กศ กษาในขณะก าล งศ กษาอย หร อ เพ กถอนปร ญญาบ ตรเม อส าเร จการศ กษาแล ว 6) เอกสารให ผ สม ครลงนามร บรองส าเนาถ กต องด วยตนเองท กฉบ บ มหาว ทยาล ยขอสงวนส ทธ ท จะไม ค นค าใบสม คร ค าธรรมเน ยมการสม ครสอบ และหล กฐานการสม ครท งหมดท ร บไว แผนว ชาช พคร เฉพาะภาคสมทบ(นอกเวลาราชการ) หล กฐานแสดงส ทธ ในการปฏ บ ต หน าท การสอนในสถานศ กษา ด งน 1) ส าเนาส ญญาจ างในการปฏ บ ต การสอนจนถ งว นท ร บสม คร กรณ ม สม ดประจ าต วคร ท เป นป จจ บ นย งไม ม การจ าหน ายออกให แนบส าเนามาด วย 2) ใบอน ญาตให ปฏ บ ต การสอนจากค ร สภา

9 ๔.4 ก าหนดการร บสม คร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕8 1) ในเวลาราชการ (เร ยนว นจ นทร -ว นศ กร ) เป ดร บสม ครเฉพาะภาคเร ยนท ๑/๒๕๕8 2) นอกเวลาราชการ (เร ยนว นเสาร -ว นอาท ตย ) เป ดร บสม ครท กภาคเร ยน (๑/๒๕๕8, ๒/๒๕๕8 และ ๓/๒๕๕8) ด งน รายการ ๙ ก าหนดการร บสม ครค ดเล อกเข าศ กษาระด บบ ณฑ ต ป การศ กษา ๒๕๕8 ๑/๒๕๕8 ๒/๒๕๕8 ๓/๒๕๕8 ๑. จ าหน ายใบสม คร 1 พ.ค ม.ย. ๕8 ๑ ก.ย. - ๓0 ต.ค. ๕8 5 ม.ค ก.พ. ๕9 ๒. ร บสม คร 1 พ.ค ม.ย. ๕8 ๑ ก.ย. - ๓0 ต.ค. ๕8 5 ม.ค ก.พ. ๕9 ๓. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก ๑9 ม.ย. ๕8 6 พ.ย. ๕8 6 ม.ค. ๕9 ๔. สอบค ดเล อกเข าศ กษา ๒6 ม.ย. ๕8 ๑3 พ.ย. ๕8 ๑3 ม.ค. ๕9 ๕. ประกาศรายช อผ สอบผ านการค ดเล อก 10 ก.ค. ๕8 ๒0 พ.ย. ๕8 18 ม.ค. ๕9 ๖. รายงานต วและปฐมน เทศ 25 ก.ค. ๕8 ๒8 พ.ย. ๕8 26 ม.ค. ๕9 ๗. เป ดเร ยน ๗.๑ ในเวลาราชการ ๗.๒ นอกเวลาราชการ 10 ส.ค. ๕8 15 ส.ค. ๕8 ๑2 ธ.ค. ๕8 16 เม.ย. ๕9 ๔.5 การประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบค ดเล อกเข าศ กษามหาว ทยาล ย ขอสงวนส ทธ ด งน ๑) ภาคปกต (ในเวลาราชการ) ด าเน นการตามก าหนดการร บสม คร ภาคเร ยนท ๑/๒๕๕8 ๒) ภาคสมทบ(นอกเวลาราชการ) ด าเน นการตามก าหนดการร บสม คร ภาคเร ยนท ๑/๒๕๕8, ๒/๒๕๕8 และ ๓/๒๕๕8 กรณ ผ สม ครเข าศ กษาไม ครบตามเกณฑ ท ก าหนด มหาว ทยาล ยจะประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก ก าหนดการสอบค ดเล อกเข าศ กษา และประกาศรายช อผ สอบผ านการค ดเล อกเข าศ กษา ตามความเหมาะสมต อไป โดยจะแจ งให ผ สม ครทราบทางเว บไซต หร อท ส าน กงาน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ๔.6 สถานท และเวลาสอบค ดเล อก จะประกาศให ทราบพร อมการประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบค ดเล อกท เว บไซต หร อท ส าน กงานบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ๕. การประกาศรายช อผ สอบผ านการค ดเล อกเข าศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคามจะประกาศรายช อ ผ สอบผ านการค ดเล อกเข าศ กษา ตรวจสอบรายผลการสอบค ดเล อกผ านระบบออนไลน ท เว บไซต หร อท ส าน กงานบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 6. ก าหนดการปฐมน เทศ จะประกาศก าหนดการปฐมน เทศไว พร อมการประกาศรายช อผ สอบผ านการค ดเล อก เข าศ กษา ท เว บไซต หร อ ท ส าน กงานบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

10 7. การรายงานต วเข าศ กษา ให ผ สอบผ านการค ดเล อกเข าศ กษา รายงานต วเข าศ กษาในว นปฐมน เทศ โดยให ผ สม ครน าเอกสารประกอบการรายงานต วด งน 7.๑ ส าเนาทะเบ ยนบ านหร อส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน พร อมร บรองส าเนา ๑ ฉบ บ 7.๒ ร ปถ าย ๑ น ว จ านวน ๒ ร ป พร อมท งเข ยนช อ- นามสก ล ด านหล งร ปถ ายด วย 7.๓ หล กฐานการเปล ยนช อ-สก ล (ถ าม ) พร อมร บรองส าเนา ๒ ฉบ บ 7.๔ ส าเนาทะเบ ยนสมรส (ผ สม ครหญ ง) กรณ นามสก ลไม ตรงก บหล กฐานการสม คร ๒ ฉบ บ 7.๕ ส าเนาใบปร ญญาบ ตร หร อ ใบแสดงค ณว ฒ พร อมร บรองส านา 2 ฉบ บ 7.๖ ใบแสดงผลการเร ยน (Transcript) พร อมร บรองส าเนา ๒ ฉบ บ ๑๐ ประกาศ ณ ว นท 24 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 (ผ ช วยศาสตราจารย สมาน ศร สะอาด) รองอธ การบด ร กษาราชการแทน อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏหาสารคาม

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน ประกาศโรงเร ยนท าบ อ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวท าหน าท คร ธ รการ ************************** ด วยโรงเร ยนท าบ อม ความประสงค ด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ าง ช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นบ คลากรของมหาว ทยาล ย ตาแหน ง ว ชาการ

ประกาศมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นบ คลากรของมหาว ทยาล ย ตาแหน ง ว ชาการ ประกาศมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นบ คลากรของมหาว ทยาล ย ตาแหน ง ว ชาการ เพ อให การบร หารงานบ คคลของว ทยาเขตพะเยา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

๒. ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร

๒. ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร .. ๐๖๒ / ๒๕๕๓ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเป นล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ------------------------------------------- ด วย มหาว ทยาล ยราชภ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การขอร บใบอน ญาตประกอบว ชาช พทางการศ กษา

การขอร บใบอน ญาตประกอบว ชาช พทางการศ กษา การขอร บใบอน ญาตประกอบว ชาช พทางการศ กษา 1. การจ ดท าค าขอข นทะเบ ยนร บใบอน ญาตประกอบว ชาช พทางการศ กษา ผ ท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พตามท ค ร สภาก าหนด ม ความ ประสงค จะขอร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๑. ม ความร ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เช น MS Word, MS Excel, MS Power Point และโปรแกรมเก ยวก บการประมวลผลทางสถ ต /๑.๒ ม ความร...

๑. ม ความร ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เช น MS Word, MS Excel, MS Power Point และโปรแกรมเก ยวก บการประมวลผลทางสถ ต /๑.๒ ม ความร... ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษาสายสน บสน น คร งท ๙/๒๕๕๓ ----------------- ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคล เพ อสอบค ดเล อกเป น เจ

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา คณะคร ศาสตร หล กส ตรภาษาไทย คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาปฐมว ย) ปร ญญาตร 5 ป 447 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาพ เศษ) ปร ญญาตร 5 ป 105 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกคณ ตศาสตร )

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน กาหนดการร บสม ครบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน โรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน แนบท ายประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน ลงว นท ๑๒ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ --------------------------------------------------

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพจ ดท าเอกสารค ณภาพ ตามร ปแบบค ม อการจ ดท าเอกสารค ณภาพโรงพยาบาล ชลประทาน(SD-EDU-001-00) 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลประเภทล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลประเภทล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ๒๒๐ / ๒๕๕๐ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลประเภทล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ด วย มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ม ความประสงค จะร บสม ครค ดเล อกบ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ด วยโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 อาเภอควนกาหลง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

แผน/ปฏ ท นการจ ดก จกรรมตามหล กส ตรพ ฒนาน ส ต(นอกช นเร ยน) สาหร บน ส ตระด บปร ญญาตร ว ทยาเขตสงขลา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 (ส งหาคม ธ นวาคม 2558)

แผน/ปฏ ท นการจ ดก จกรรมตามหล กส ตรพ ฒนาน ส ต(นอกช นเร ยน) สาหร บน ส ตระด บปร ญญาตร ว ทยาเขตสงขลา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 (ส งหาคม ธ นวาคม 2558) แผน/ปฏ ท นการจ ดก จกรรมตามหล กส ตรพ ฒนาน ส ต(นอกช นเร ยน) สาหร บน ส ตระด บปร ญญาตร ว ทยาเขตสงขลา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 (ส งหาคม ธ นวาคม 2558) คาช แจง 1 1. น ส ตระด บปร ญญาตร ท กคนต องเข าร วมก จกรรมตามหล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘

ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘ ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘ ว นท ก จกรรม ว ธ การ ร บสม คร ๑. สม ครด วยต วเองท สพบ. ๒. ทางไปรษณ ย ว นพ ธท ๑ กรกฎาคม ถ ง ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการจ ดการองค ความร

ค ม อการจ ดการองค ความร ค ม อการจ ดการองค ความร การพ มพ หน งส อราชการ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการความร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดหนองบ วลาภ ป การศ กษา ๒๕๕5 1 การพ มพ หน งส อราชการด วยโปรแกรม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2 สายงานพน กงานธ รการ ล กษณะงานท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต าง ๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะ งานท ปฏ บ ต ค อนข างยากเก ยวก บการร บ - ส ง ลงทะเบ ยนหน งส อ เก บและค นหาหน งส อ รวบรวมข อม

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558 0 ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558 -------------------------- ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช ประสงค ร บสม ครสอบแข งข

More information

(ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว

(ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว (ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จะด าเน นการค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร

More information

โครงการร บน กศ กษาฝ กงาน ป 2558 บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด (มหาชน)

โครงการร บน กศ กษาฝ กงาน ป 2558 บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) โครงการร บน กศ กษาฝ กงาน ป 2558 บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) หล กการและเหต ผล บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด(มหาชน) ได เป ดโครงการร บน กศ กษาฝ กงาน เพ อให น กศ กษาได น า ความร ท ได เร ยนจากห องเร ยนมาใช

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information