Želimo biti vidljivi

Size: px
Start display at page:

Download "Želimo biti vidljivi"

Transcription

1 Želimo biti vidljivi Opšti pregled usluga u zajednici i primjera dobre prakse koji se odnose na djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom i njihove porodice u Bosni i Hercegovini PROJEKAT FINANSIRA EVROPSKA UNIJA Sadržaj publikacije je odgovornost autora i ne predstavlja zvanične statove UNICEF-a ni Evropske unije

2

3 Želimo biti vidljivi - Opšti pregled usluga u zajednici i primjera dobre prakse koji se odnose na djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom i njihove porodice u Bosni i Hercegovini - Autorica: Lidija Pisker, za UNICEF BiH

4 PROJEKAT FINANSIRA EVROPSKA UNIJA Sadržaj publikacije je odgovornost autora i ne predstavlja zvanične statove UNICEF-a ni Evropske unije

5 Sadržaj IZVRŠNI SAŽETAK 9 UVOD 11 Osnovne odrednice ove studije 12 Djelokrug rada 14 Opis metodologije 16 Istraživanja i analize postojećih podataka i prethodnih istraživanja ( uredsko istraživanje ) 16 Elektronski upitnici za glavne aktere u opštinama 17 Intervjui glavnih aktera i fokus grupa 17 Polustruktuirani intervjui s roditeljima 17 Ograničenja studije 18 Vremenski okvir i izbor ispitanika 18 Prikupljanje i verifikacija kvantitativnih podataka 18 Ključni nalazi 19 Broj djece i najčešće vrste razvojnih poteškoća i invaliditeta 21 Dobna i spolna prevalencija u okviru populacije djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom 25 Tipovi porodice i naselja u kojima žive djeca s poteškoćama u razvoju i invaliditetom 29 Nedostaci u implementaciji zakonodavnog 31 okvira za socijalnu zaštitu i inkluziju 31 Finansijska ulaganja u usluge na lokalnom nivou 33 Sadašnje stanje usluga koje se pružaju djeci s razvojnim poteškoćama na lokalnom nivou 39 Socijalna zaštita 39 Obrazovanje 39 Zdravstvena zaštita 41 Pristup uslugama 41 Postojeće usluge 42 Pomoć koja je na raspolaganju roditeljima 45 Primjeri dobre prakse 47 Dnevni centar za djecu i omladinu u Derventi 47 Centar za rani rast i razvoj u Laktašima 48 Ostale zainteresovane strane koje pružaju usluge djeci s posebnim potrebama 49 Zaključci i preporuke 51

6

7 Lista skraćenica BD Brčko Distrikt BiH Bosna i Hercegovina SBK Srednjobosanski kanton VE Vijeće Evrope OCD Organizacije civilnog društva CSR Centar za socijalni rad CRPD Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom DEU Demokratsko ekonomsko upravljanje CRRD Centar za rani rast i razvoj djece FBiH Federacija Bosne i Hercegovine MO Ministarstvo obrazovanja OA Opštinski akteri OSCE Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi PI Pedagoški institut RS Republika Srpska SPIS Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH SCNWB Save the Children za Sjeverozapadni Balkan UNICEF Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za pomoć djeci ZHK Zapadnohercegovački kanton

8

9 IZVRŠNI SAŽETAK Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) je godine pokrenuo program pod nazivom Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije 1 djece (SPIS) s ciljem da se unaprijede sistemi socijalne zaštite i inkluzije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH). Program je zasnovan na jačanju okvira politika u oblasti socijalne zaštite i inkluzije, kao i kapaciteta pružalaca socijalnih usluga kako bi mogli primjenjivati pristup zasnovan na potrebama i ljudskim pravima. Kroz program SPIS, kao i još jedan međusektorski program baziran na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima - MDG-F Demokratsko ekonomsko upravljanje (DEU), UNICEF BiH je do sada uspio doprijeti do glavnih aktera i ranjivih grupa djece i njihovih porodica u 32 lokalne zajednice širom zemlje, od ukupno 143 lokalne zajednice u BiH. U toku implementacije programskih aktivnosti utvrđeno je da su djeca s poteškoćama u razvoju i invaliditetom najranjivija grupa u brojnim zajednicama. Do sada je implementiran cijeli niz lokalnih inicijativa i projekata s ciljem pružanja podrške socijalnoj zaštiti i inkluziji na lokalnom nivou, a monitoring izvještaji i izvještaji o procjeni stanja prepoznali su potrebu za daljom podrškom lokalnim zajednicama kako bi se uspostavljene usluge razvijale i proširivale. Da bi se to postiglo, UNICEF BiH i njegovi partneri u vlasti naručili su izradu situacione analize za svaku od 32 lokacije, kako bi se izdvojili i procijenili prioriteti i nedostaci, i prepoznao pozitivan napredak postignut na lokalnom nivou u korist djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Ovaj izvještaj sastoji se od podataka prikupljenih i analiziranih putem kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja mapiranja, zasnovanog na razvijenoj metodologiji koja će biti detaljno objašnjena u dijelu ovog izvještaja pod nazivom Opis metodologije. Izvještaj se sastoji iz dva dijela: Opšti pregled i Informativni listovi s opštinskim podacima. S obzirom na činjenicu da svaka zajednica ima vlastite geografske, administrativne i socioekonomske specifičnosti, Opšti pregled se fokusira na elaboraciju nalaza navedenih u dijelu Ključni nalazi. Zakonodavni okviri koji se preklapaju stvaraju komplikovane birokratske sisteme neprilagođene korisniku, a roditelji veoma često imaju vrlo ograničen pristup informacijama o tome kako da koriste svoja prava i unaprijede živote svoje djece. S druge strane, u Informativnim listovima s opštinskim podacima izneseni su nalazi do kojih se došlo, a koji su specifični za svaku ciljnu zajednicu. 1 UNICEF definiše socijalnu zaštitu kao podskup javnih aktivnosti (koje provodi država ili privatne inicijative) koje se bave rizicima, ranjivošću i hroničnim siromaštvom. Socijalna inkluzija je proces koji osigurava da oni koji su izloženi riziku od siromaštva i socijalne isključenosti dobiju priliku i neophodna sredstva kako bi u potpunosti učestvovali u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i uživali u životnom standardu koji se smatra uobičajenim u društvu u kojem žive.... 9

10 Iako finansijska ograničenja predstavljaju glavni izazov održivosti usluga u zajednici koje podržava SPIS, u toku rada na terenu naišlo se na neke dobre primjere kontinuiteta u pružanju usluga koji su navedeni u dijelu Primjeri dobre prakse. Pored toga, informacije koje su prikupljene o drugim projektima i drugim donatorima koji su u prošlosti podržavali, ili sada podržavaju, uspostavljanje usluga na lokalnom nivou za djecu s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u ciljnim zajednicama, prezentirani su u dijelu Ostale zainteresovane strane - investitori radi boljeg planiranja i koordinacije aktivnosti. Dio izvještaja pod nazivom Preporuke, koji se sastoji se od preporuka koje se odnose na lokalni nivo i nivo kreiranja politika, sačinjen je i formulisan na osnovu utvrđenih opštih nalaza, i obuhvata dalja unapređenja na nivou kreiranja politika koje se odnose na funkcionisanje sektora obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite i kampanje za podizanje svijesti kod roditelja, dok se svaki pojedinačni lokalni informativni list sastoji od preporuka specifičnih za konkretnu lokalnu zajednicu

11 UVOD Efikasan i dobro usmjeren sistem socijalne zaštite i inkluzije od najvećeg je značaja za svako društvo, ne samo zbog zaštite porodica od siromaštva i društvene isključenosti, već i zbog unapređenja načina života hronično siromašnih ljudi. Socijalna zaštita se obično definiše kao skup politika koje za cilj imaju zaštitu pojedinaca i porodica od socijalnih rizika kao što su nezaposlenost, bolest, invaliditet i bijeda, te pružanje podrške radi podizanja životnog standarda porodica i djece izloženih riziku siromaštva i socijalne isključenosti 2. Zemlje širom svijeta shvataju da je ulaganje u socijalnu zaštitu od ključnog značaja jer može značajno doprinijeti njihovom privrednom razvoju i prosperitetu. Međutim, složena ustavna struktura vlasti u BiH i nedostatak političke volje rezultiraju nezadovoljavajućim naporima na pružanju podrške onima kojima je ta podrška prijeko potrebna. Stoga su najranjivije grupe stanovništva izložene povećanom riziku da padnu ispod granice siromaštva ili da godinama budu zarobljeni siromaštvom. Osobe s teškoćama u razvoju i invaliditetom jedna su od najviše marginaliziranih grupa u zemlji. Usljed zastarjelosti ili odsustva socijalnih usluga i brojnih društvenih, obrazovnih, ekonomskih i fizičkih barijera, invaliditet povećava rizik od društvene marginalizacije i manjeg broja prilika u odnosu na ostatak populacije. Javna potrošnja na zdravstvenu zaštitu osoba s invaliditetom znatno je rjeđa 3 ; njihova mobilnost i prevoz mnogo su teži; obrazovanje je lošije usljed smanjenog pristupa obrazovanju, a društvena stigma koja ih prati utiče na to da im je veoma teško doći do zaposlenja. Iako ne postoje precizni statistički podaci o osobama s invaliditetom, procjenjuje se da gotovo 10% stanovništva BiH pati od nekog oblika invaliditeta, a da je 30% ukupne populacije na direktan ili indirektan način pogođeno posljedicama invaliditeta (WHO, godina). Unutar ove grupe posebno su pogođena djeca s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. ona su češće slabijeg zdravlja, lošije obrazovana, pruža im se manje ekonomskih mogućnosti, žive u većem siromaštvu i češće unutar institucija, a suočavaju se i sa više neravnopravnosti nego djeca koja nisu invalidna. U istraživanju višestrukih pokazatelja (MICS) iz godine procijenjeno je da 6.5 % djece u BiH uzrasta od 2 do 9 godina ima neki oblik invaliditeta. 4 2 Sistemi socijalne zaštite osmišljeni su na način da ljude štite od rizika povezanih sa nezaposlenošću, roditeljskim odgovornostima, bolesti/zdravstvenom zaštitom i invaliditetom, gubitkom supružnika ili roditelja, starošću, stambenim zbrinjavanjem i socijalnom isključenošću Web stranica Eurostata: Social_protection_backgrounds 3 Analiza postojećih i mogućih modela za pružanje podrške osobama s invaliditetom u BiH. SHIA, godina. 4 Statistički podaci o osobama s invaliditetom, a posebno o djeci s poteškoćama u razvoju ili nedostaju, ili su procjene preniske. Razlog za to su nepouzdani mehanizmi izvještavanja i monitoringa na svim nivoima, kao i sljedeći faktori: stigma, izolacija, niska stopa registracije rođenja i činjenica da neke porodice skrivaju invalidnu djecu tako da ona nisu ubrojana u istraživanja

12 Uprkos činjenici da je BiH usvojila i ratifikovala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) i njen Opcioni protokol 5, kao i da posjeduje brojne zakone koji regulišu ovu oblast, mnoga od ovih prava nisu primijenjena u praksi, a djeca s poteškoćama u razvoju i invaliditetom ili nemaju, ili imaju veoma ograničen pristup obrazovanju, zdravstvenoj njezi i ostalim uslugama čiji je primarni zadatak da osiguraju njihovu zaštitu i inkluziju. Osnovne odrednice ove studije Od godine UNICEF BiH implementira sveobuhvatan višegodišnji program SPIS, koji je zasnovan na konceptima socijalne inkluzije, dječije zaštite, smanjenja siromaštva i društvenog razvoja. On odražava pristupe provođenju programa zasnovane na potrebama i ljudskim pravima, s posebnim naglaskom na principe nediskriminacije i participacije. SPIS program ima za cilj da osmisli i podrži intervencije na dva nivoa a) razvoj politika i b) provedba politika. Ključna strategija je razviti i provesti djelotvorne i efikasne integrisane sisteme socijalne zaštite, kako bi se rješavali problemi socijalne i ekonomske ranjivosti najmarginaliziranije djece i njihovih porodica u Bosni i Hercegovini. Ove intervencije uključuju: podizanje svijesti, razvoj institucionalnih kapaciteta, kreiranje politika i programa zasnovanih na činjenicama, analizu troškova i budžetiranje koje je odgovorno prema djetetu/porodici, institucionalnu koordinaciju i multisektorske mehanizme saradnje, uključujući kvalitetne inkluzivne usluge posebno prilagođene potrebama svake ciljne zajednice. Projekat je usmjeren na unapređenje sistema socijalne zaštite i inkluzije u zajednicama, kao i u cijeloj zemlji. SPIS model primjenjuje holistički pristup jačanju sistema socijalne zaštite i inkluzije djece, kroz investiranje u lokalne programe, razvojne strategije, akcione planove i usluge koje imaju za cilj ostvarenje dječijih prava. Model je usmjeren na a) jačanje stručnosti kroz investiranje u izgradnju kapaciteta relevantnih pružalaca usluga; b) podsticanje lokalnih vlasti na planiranje i provođenje strategija i akcionih planova koji se odnose na zaštitu, sigurnost i inkluziju djece; c) podršku uspostavljanju i ažuriranju sveobuhvatnih podataka o razvoju u zajednici i socijalnom mapiranju i monitoringu dječijih prava; d) osiguravanje da se na terenu omogući inkluzija djece i omladine kroz njihovo učešće u aktivnostima; i e) osiguranje adekvatne podrške ranom rastu i razvoju djece, zaštiti djece i inkluzivnom obrazovanju. SPIS program do sada je prošao kroz tri faze. Projekat je imao pozitivan uticaj na politike socijalne zaštite i inkluzije na državnom i entitetskim nivoima i uspostavio uspješne opštinske modele socijalne zaštite i inkluzije djece u sljedećim mjestima: SPIS 1 i 2: Sanski Most, Livno, Novi Grad, Laktaši, Bileća, Kotor Varoš, Novi Travnik, Novi Grad Sarajevo, Stolac i Višegrad Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) međunarodni je sporazum Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima koji za cilj ima zaštitu prava i dostojanstva osoba s invaliditetom. Strane ove Konvencije su se obavezale da će promovisati, štititi i obezbijediti puno uživanje ljudskih prava osobama s invaliditetom i osigurati da po zakonu uživaju punu ravnopravnost. Opcioni protokol uz Konvenciju predstavlja dodatni sporazum koji omogućava Stranama da priznaju nadležnost Komiteta za prava osoba s invaliditetom da razmatra pojedinačne pritužbe. UN je usvojio CRPD Konvenciju i njen Opcioni protokol godine, a BiH ih je ratifikovala godine.

13 SPIS 3: Posušje, Tešanj, Gornji Vakuf / Uskoplje, Velika Kladuša, Kupres, Derventa, Prnjavor, Mrkonjić Grad, Gacko, Čelinac i Brčko Distrikt. Na svakoj lokaciji, međusektorske SPI komisije 6 izradile su situacione analize o mehanizmima socijalne zaštite i inkluzije, kao i kvantitativnim i kvalitativnim podacima o dječijim potrebama na lokalnom nivou. Na osnovu rezultata analiza SPI komisije su izradile opštinske akcione planove s ciljem unapređenja socijalne zaštite i inkluzije u lokalnim zajednicama. To je dovelo do razvoja konkretnih usluga za djecu u stanju potrebe koje su zasnovane na utvrđenim prioritetima i finansirane putem posebno usmjerenih SPIS/DEG projekata i drugih sličnih UNICEF-ovih inicijativa. Glavni partneri SPIS-ovog programa su predstavnici ministarstava na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, kao i u Brčko Distriktu, nadležnih za socijalnu i zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Glavni partneri na lokalnom nivou su lokalne vlasti, institucije koje pružaju usluge iz oblasti socijalne zaštite i organizacije civilnog društva. Paralelno s provođenjem programa SPIS, UNICEF BiH je provodio i projekat MDG-F Demokratsko ekonomsko upravljanje (DEG) 7, koristeći sličan pristup za uspostavljanje lokalnih usluga socijalne zaštite i inkluzije djece u ciljnim područjima: DEG: Bihać, Bosanski Petrovac, Gračanica, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo, Kladanj, Neum, Petrovac-Drinić, Petrovo, Rudo, Stolac i Višegrad Konačnu korist od oba projekta imali su djeca i njihovi roditelji kroz poboljšan pristup uslugama socijalne zaštite i veću inkluziju. Na osnovu izuzetnih rezultata postignutih u tri faze provedbe ovog projekta i potrebe za pružanjem dalje podrške najranjivijim grupama djece, do novembra godine implementirat će se projekat SPIS 4, usmjeren na iste SPIS lokacije i DEG opštine kao i u prethodnim fazama. Krajnji cilj sadašnje faze SPIS-a je unapređenje sistema socijalne zaštite djece na svim nivoima vlasti kroz jačanje okvira politika koje se odnose na socijalnu zaštitu i inkluziju i pružanja usluga ugroženim porodicama i djeci, a posebno djeci s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Bez obzira na brojne rezultate koje je projekat ostvario, ostalo je još mnogo toga da se uradi kako bi se pružila podrška uslugama namijenjenim ovoj ranjivoj populaciji na lokalnom nivou, kao što je: jačanje mehanizama intervencija u ranom djetinjstvu (ECI) kako bi se omogućilo otkrivanje invaliditeta u ranoj fazi; zagovaranje i pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju u svim obrazovnim institucijama; pretvaranje stambenih objekata u zajedničke centre; pružanje podrške centrima 6 SPI Intersektorska tijela u različitim mjestima imaju različite statute i nazive, ali ćemo u ovom izvještaju sve njih zajedno nazivati SPI komisije, radi lakšeg razumijevanja i praćenja izvještaja. 7 DEG projekat zasnovan je na principima dobrog upravljanja i uključivao je sljedeće aktivnosti u svrhu socijalne inkluzije: uspostavljanje multisektorskih opštinskih komisija za jačanje sistema socijalne zaštite u opštinama; izrada strategija u kojima su utvrđeni socijalni prioriteti u zajednicama i sugerisana rješenja za njihovu realizaciju; izrada prijedloga mjera za ublažavanje situacije socijalno ugroženih grupa koje imaju problem pristupa vodi i dostavljanje tih prijedloga lokalnim vlastima u 13 opština

14 za socijalni rad (CSR) i porodicama kako bi pružali najbolju moguću njegu djeci i osobama s invaliditetom; i podizanje svijesti o različitim tipovima invaliditeta kako bi se smanjile predrasude koju šira javnost ima u vezi s tim. Djelokrug rada U prethodnim fazama SPIS-a neke lokalne zajednice su već uspostavile sistem pružanja usluga djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. U nekim zajednicama su ove usluge samoodržive, dok je u drugim potrebna dodatna podrška. U toku provedbe projekta SPIS 4 predviđeno je mapiranje postojećih usluga za djecu s poteškoćama u razvoju i njihove porodice, kao i mjesta gdje tih usluga još nema. Glavni cilj ovog izvještaja je da informiše UNICEF i njegove partnere o postojećim uslugama u oblasti socijalne zaštite i inkluzije za djecu s poteškoćama u razvoju i invaliditetom i utvrđenim nedostacima u pružanju tih usluga na ciljnim SPIS i DEG lokacijama. Prikazivanje postojećih usluga u ovom izvještaju urađeno je s dva glavna cilja: Pružanje dodatne tehničke pomoći onima kojima je potrebna i Dokumentovanje primjera dobre prakse. Mapiranje raspoloživih usluga u zajednici za djecu s poteškoćama u razvoju i invaliditetom i njihove porodice i zabilježavanje pozitivnih primjera obavljeno je u skladu s metodologijom koju je osmislio angažovani konsultant, a odobrili UNICEF BiH i njegovi partneri 8 (Pogledati dio Opis metodologije ). U sve 32 lokalne zajednice primijenjen je pristup harmonizirane istraživačke metodologije, kako slijedi: 15 OPŠTINA u Federaciji BiH: 16 OPŠTINA u Republici Srpskoj: Brčko Distrikt Gornji Vakuf / Uskoplje, Kupres, Posušje, Tešanj, Velika Kladuša, Novi Grad Sarajevo, Stolac, Sanski Most, Novi Travnik, Livno, Bihać, Bosanski Petrovac, Gračanica, Kladanj, Neum Čelinac, Derventa, Gacko, Prnjavor, Mrkonjić Grad, Laktaši, Kotor Varoš, Novi Grad, Bileća, Višegrad, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo, Petrovac- Drinić, Petrovo, Rudo Na osnovu ovog mapiranja UNICEF i njegovi partneri odlučit će o pružanju tehničke i finansijske pomoći onim mjestima kojima je potrebna dodatna podrška, a primjeri dobre prakse poslužit će kao uzor drugima.

15 U skladu s opisom poslova i zadataka za izradu ovog dokumenta, analizom su se pokušale prikupiti sveobuhvatne informacije sa 32 gore navedene lokacije, kako slijedi: 1. Broj postojećih i procijenjenih korisnika na odabranim lokacijama (razvrstanih po vrsti razvojnih poteškoća i invaliditeta, spolu, dobi, tipu porodice); 2. Vrsta i broj pruženih usluga, kao što su dnevni boravci, savjetovanja, kućne posjete/kućna njega, rano otkrivanje djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom i intervencije, edukacija roditelja, upućivanje na druge službe; 3. Vrsta dostupnosti usluga za osobe s razvojnim poteškoćama i invaliditetom i kapaciteti za pokrivanje seoskih područja; 4. Broj i struktura uposlenika/pružalaca usluga; 5. Institucionalno/administrativno uređenje; 6. Izvori finansiranja i kontinuitet usluga; 7. Nedostaci u fukcionisanju usluga; 8. Potražnja za uslugama

16 Ovaj izvještaj se oslanja na izraz poteškoće u razvoju i invaliditet kao opšti termin koji obuhvata jedan složen fenomen koji reflektuje interakciju između odlika ljudskog tijela i odlika društva u kojem on/ona živi: Osobe s invaliditetom obuhvataju osobe koje imaju dugoročna fizička, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja koja u sadejstvu sa različitim barijerama mogu otežati puno i efektivno učešće ovih osoba u društvu na osnovu ravnopravnosti s drugima. (CRPD). Istraživanje se koristi međunarodno priznatom definicijom djeteta utvrđenom Konvencijom o pravima djeteta, kao osobe mlađe od 18 godina. Zadatak je obavljen uz opšti nadzor stručnjaka za socijalnu zaštitu, u bliskoj saradnji sa stručnjacima za zaštitu djece i stručnjacima za rani rast i razvoj djeteta/zdravstvenim stručnjacima UNICEF-a u BiH. Opis metodologije Kako bi se postigli ciljevi, istraživanje je kombinovalo nekoliko različitih istraživačkih metoda, koristeći i kvantitativne i kvalitativne tehnike prikupljanja i analize podataka da bi se odgovorilo na pitanja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 (Pogledati prethodni dio Djelokrug rada ). Istovremeno prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka obavljalo se putem: a) istraživanja i analize postojećih podataka i prethodnih istraživanja ( uredsko istraživanje ); b) elektronskog upitnika za glavne aktere u opštinama i organizacije civilnog društva, c) intervjua glavnih aktera u opštini i d) polustruktuiranih intervjua s roditeljima. Potrebni podaci prikupljani su od predstavnika lokalnih aktera u vlasti i organizacija civilnog društva. Razgovori s predstavnicima sektora obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstvene zaštite obavljeni su u okviru intervjua sa fokus grupama. Pored toga, roditelji i udruženja roditelja, kao i OCD koje djeluju u oblasti socijalne zaštite i inkluzije, također su učestvovali u istraživanju, kako bi se omogućilo prikupljanje tačnih i izbalansiranih informacija. Istraživanja i analize postojećih podataka i prethodnih istraživanja ( uredsko istraživanje ) Uredsko istraživanje sastojalo se od razmatranja i analize primarnih izvora (projektna dokumentacija za SPIS i DEG projekte, opštinske situacione analize, akcioni planovi i monitoring izvještaji) i sekundarnih izvora (druge relevantne studije, baze podataka, statistički izvještaji i saopštenja za javnost). Obavljano je u tri različite faze: a) osmišljavanje dizajna istraživanja; b) priprema za terenske posjete i c) verifikacija podataka Primarni izvori su korišteni kako bi se utvrdilo koje informacije su već poznate, a koji novi podaci potrebni za uspostavljanje metodološkog okvira (Pogledati Prilog H Spisak izvora ). Sekundarni izvori korišteni su za verifikaciju i potvrdu prikupljenih podataka. I primarni i sekundarni izvori korišteni su za pripremu posjeta lokacijama i razgovora s lokalnim akterima.

17 Elektronski upitnici za glavne aktere u opštinama Pripremljen je elektronski upitnik kako bi se prikupili i kvantitativni i kvalitativni podaci sa svake od 32 lokacije. Upitnik se sastoji od tri dijela: Dio 1 Osnovna odrednica; Dio 2 Usluge i Dio 3 Preporuke i finansiranje, i obuhvata pitanja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 koja su navedena u dijelu Djelokrug rada (Pogledati Prilog B1 Primjerak anketnog obrasca za glavne aktere ). Namijenjen je akterima u opštini, konkretno onima koji trenutno rade ili su radili u SPI komisijama na svakoj lokaciji. 9 Upitnik je odaslan 3. marta godine i bio je na raspolaganju za popunjavanje tokom marta i aprila 2014.godine 10. Modificirani upitnik (koji uključuje Dio 1b i Dio 3) također je upućen lokalnim i regionalnim organizacijama civilnog društva i udruženjima roditelja 11 (Pogledati Prilog B2 Primjerak upitnika za organizacije civilnog društva ). Intervjui glavnih aktera i fokus grupa Korišteni su polustruktuirani intervjui sa fokus grupama kako bi se prikupile kvalitativne informacije o mišljenjima, iskustvima i idejama u pogledu glavnih prepreka, izazova i preporuka predstavnika lokalnih vlasti. U toku intervjua postavljana su otvorena pitanja (bez definisanog odgovora) kako bi se ispitali stavovi i mišljenja (Pogledati Prilog D Vodič za obavljanje intervjua fokus grupe sa glavnim akterima). 12 Intervjui sa fokus grupama na 32 lokacije obavljani su od 3 do 31. marta (Pogledati Prilog G Vremenski raspored mapiranja i Prilog I Lista ispitanika ). Polustruktuirani intervjui s roditeljima Polustruktuirani grupni i pojedinačni intervjui s roditeljima organizovani su kako bi se omogućio uvid u stavove i mišljenja roditelja o uočenim nedostacima, kao i njihove preporuke, što je poslužilo kao vrlo važan dodatni izvor informacija iz ugla onih na koje se prava odnose. Sastanci s roditeljima organizovani su uglavnom preko udruženja roditelja i predstavnika opštinskih SPI komisija. Održavani su istog dana kada i sastanci s glavnim akterima (Pogledati Prilog G Vremenski raspored mapiranja i Prilog I Lista ispitanika). 13 U lokalnim zajednicama u kojima ne postoje udruženja roditelja, intervjui s roditeljima nisu organizovani. Intervjui su bili polustruktuirani i zasnovani na otvorenim pitanjima (bez ponuđenih odgovora) koja su se fokusirala na ispitivanje njihovih stavova i mišljenja (Pogledati Prilog E Vodič za obavljanje polustruktuiranih intervjua s roditeljima ). 9 Kao partneri UNICEF-a u programima SPIS i DEG, ove komisije predstavljaju svaku pojedinačnu lokalnu zajednicu i sastoje se od predstavnika sektora obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite najrelevantnijih lokalnih instanci koje posjeduju podatke i neophodnu ekspertizu. 10 Od 32 lokalne zajednice, Livno i Stolac nisu na vrijeme dostavili svoje upitnike. 11 Organizacije koje djeluju u oblasti zaštite osoba s razvojnim poteškoćama i invaliditetom, kao što su: Oaza, Koraci, Osmijeh, itd. 12 Na nekim lokacijama roditelji (kao članovi SPI komisija) pozvani su da učestvuju u fokus grupama, što je omogućilo otvorenu diskusiju između predstavnika vlasti i roditelja, koji su iznijeli svoj ugao gledanja. Pored toga, angažovani konsultant je održao odvojene sastanke s predstavnicima udruženja roditelja, kao i sa roditeljima. 13 Neki roditelji intervjuisani su u toku ad hoc posjeta nekim od postojećih pružalaca usluga (centrima za mentalno zdravlje, dnevnim centrima i aktivnostima udruženja roditelja) na nekoliko lokacija

18 Ograničenja studije Prilikom istraživanja u okviru ovog prilično kompleksnog zadatka naišlo se na nekoliko ograničenja, uključujući vremenski okvir, izbor ispitanika i prikupljanje podataka. Ta ograničenja su u velikoj mjeri uticala na kvalitet istraživanja i informacija prezentiranih u ovom izvještaju, a biće detaljnije objašnjena u pododjeljcima koji slijede. Vremenski okvir i izbor ispitanika Istraživanje je obavljano unutar veoma intenzivnog i strogog vremenskog okvira. Od 3.do 31. marta obavljane su posjete lokacijama (period od mjesec dana) i u tom vremenskom periodu se sastalo i razgovaralo s više od 200 osoba. Tako kratak vremenski period u kojem je obavljeno istraživanje nije omogućio konsultantu da prepozna sve relevantne i potencijalno korisne ispitanike u ciljnim lokalnim zajednicama. Istraživanje je bilo ograničeno na sastanke sa SPI komisijama i roditeljima koji su često kontaktirani putem komisije. Stoga se informacije prezentirane u ovom izvještaju u najvećem dijelu oslanjaju na njihove nalaze, mišljenja i komentare. Iako je intervjuima prikupljena obilna količina informacija, moguće je da su ispitanici, u izvjesnoj mjeri, bili pristrasni i željeli prikazati situaciju onakvom kakvom žele da bude prikazana. Usljed vremenskog ograničenja bilo je nemoguće vršiti opservaciju rada postojećih službi i uspostaviti nezavisne kontakte s nosiocima prava, iako su se u toku ad hoc posjeta postojećim službama intervjuisali neki roditelji. Nadalje, izostanak pravovremenih odgovora lokalnih institucija predstavljao je još jednu prepreku za završavanje verifikacije i prikupljanja podataka relevantnih za ovu studiju. Prikupljanje i verifikacija kvantitativnih podataka Prilikom prikupljanja podataka i monitoringa aktivnosti na lokalnom nivou često je nedostajala koordinacija između glavnih aktera, koja još nije shvaćena kao ključni element za planiranje odvijanja bilo kakve smislene aktivnosti. Matični uredi u opštinama još ne posjeduju pouzdane podatke o ukupnom broju djece 14, a škole, zdravstvene institucije i centri za socijalni rad nemaju potpune podatke o svojim korisnicima. Analiza podataka urađena za potrebe ovog izvještaja pokazala je da različite institucije unutar jedne opštine (npr. CSR i škole) posjeduju različite informacije o istoj ciljnoj grupi (npr. djeca s poteškoćama u razvoju i invaliditetom koja Matični uredi su najpouzdaniji izvori informacija o djeci rođenoj na teritoriji određene opštine. Međutim, postoji problem registracije djece koja su rođena u bolnici jedne opštine, a žive u drugoj, tako da je stvarni broj djece najčešće -/+ 10%. Još jedan problem predstavlja stopa neregistrovanih rođenja izvjesnog broja djece, najčešće u seoskim područjima.

19 pohađaju školu). 15 Uz to, veliki broj djece s očiglednim razvojnim poteškoćama nije registrovan. Ta djeca nisu tretirana kao djeca s razvojnim poteškoćama/ invaliditetom iz više razloga (npr. nizak nivo svijesti roditelja, nedovoljni kapaciteti pružalaca usluga itd.), a njihov stvarni broj može samo da se pretpostavlja. Prepreke u procesu prikupljanja podataka bit će dalje elaborirane u dijelu izvještaja pod nazivom Ključni nalazi. U skladu s navedenim, prikupljanje i analiza kvantitativnih podataka za potrebe ovog izvještaja predstavljali su prilično složen zadatak, a kvantitativne informacije prezentirane u izvještaju treba uzeti s rezervom. Ključni nalazi Iako svaka lokalna zajednica ima vlastite specifičnosti, pred svima se nalaze i neke zajedničke prepreke u pružanju usluga socijalne zaštite i inkluziji djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Zakonodavne i izvršne ovlasti nalaze se na različitim nivoima vlasti i čine komplikovanu mrežu procedura i odgovornih lica, a prikupljanje podataka je nekoordinirano i nepouzdano. Uz to, ograničena budžetska sredstva s kojima raspolažu predstavljaju veliki izazov funkcionisanju službi na lokalnom nivou. Pružaocima usluga nedostaju kapaciteti i radna snaga, a roditelji često imaju ograničen pristup informacijama i ne koriste svoja prava u punom kapacitetu. Međutim, svrha ovog dijela izvještaja nije da prezentira složenost sistema socijalne zaštite i inkluzije jer su oni već prezentirani i o njima se već raspravljalo unutar drugih izvještaja koji se odnose na SPI, već da se ilustrira njihov uticaj na stvarnu situaciju na lokalnom nivou kada je riječ o djeci s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u BiH. Prikupljanje i monitoring podataka na lokalnom nivou Kao što je objašnjeno u prethodnom dijelu o ograničenjima studije, nedostatak podataka i monitoringa na lokalnom nivou zajednička je karakteristika svih posjećenih lokacija. Sredstva za prikupljanje podataka i njihovi izvori nisu konzistentni, a analiza podataka u ciljnim lokalnim zajednicama ne vrši se redovno. Školske baze podataka o ukupnom broju djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom vode se na osnovu procjena - detaljnih medicinskih izvještaja o psihofizičkom stanju djeteta, 16 koje treba dostaviti školi prilikom upisa. Škole najčešće ne vode evidenciju o djeci koja kasnije napuste školu, a centri za socijalni rad zasnivaju svoje statističke preglede na broju korisnika, odnosno one djece koja 15 Neki centri za socijalni rad i dalje radije odabiru da ručno unose podatke na papir, nego da koriste kompjuterske baze podataka. 16 Pojam procjena zamjenjuje raniji pojam kategorizacija i podrazumijeva psihološku i fizičku procjenu psihofizičkog razvoja djeteta. Ovu procjenu obično obavlja Komisija za procjenu djece s razvojnim poteškoćama i invaliditetom koju čine specijalni pedagog, psiholog, socijalni radnik i pedijatar. Struktura komisije razlikuje se od jedne administrativne jedinice do druge, kao i od učestalosti procesa procjene u toku godine. U nekim opštinama lokalne komisije dobro funkcionišu, dok neki kantoni u FBiH uopšte nemaju ove komisije, pa djecu moraju slati u druga područja na psihofizičku procjenu. Kompetencije ovih komisija razlikuju se od jednog područja do drugog, kao i njihovi nazivi, ali mi ćemo u ovom izvještaju za sve njih koristiti opšti naziv komisije za procjenu

20 su prošla kroz formalni proces prepoznavanja razvojnih poteškoća ili invaliditeta. To ima za posljedicu da brojčani podaci koje su prikupili glavni akteri ponekad nisu sinhronizovani i teško ih je pratiti. U brojnim SPI komisijama tvrde da će rezultati popisa obavljenog godine biti najrelevantniji izvor informacija, iako se taj proces obavlja jednom u 10 ili 20 godina. Usljed brojnih pritužbi udruženja roditelja i OCD koje rade s djecom s poteškoćama u razvoju, koje se odnose na nepotpune i prilično pristrasne formulacije pitanja o djeci s invaliditetom, 17 ne očekuje se da će čak ni popis obezbijediti tačne i pouzdane podatke. Ova činjenica, zajedno s drugim kontroverzama oko popisa, dovodi u pitanje tačnost podataka koji će biti objavljeni 18 i naglašava potrebu za sistematskim prikupljanjem podataka na lokalnom nivou. Iako je u okviru programa SPIS uveden software DevInfo 19 za vođenje baza podataka u ciljnim lokacijama, pružena obuka njihovim stručnjacima za njeno korištenje i data podrška lokalnim zajednicama u uspostavljanju sistema za prikupljanje i korištenje podataka o djeci uz pomoć DevInfo baze podataka, većina opština i dalje ima problema s prikupljanjem podataka i monitoringom. Iznenađujuće mali broj lokalnih zajednica i dalje koristi DevInfo sistem za vođenje baza podataka. Razlog za to djelimično leži u činjenici da su na nekim lokacijama osobe koje su bile zadužene za DevInfo napustile svoje pozicije, a nove osobe koje su došle na njihovo mjesto tek trebaju biti obučene kako bi nastavile njihov posao. Još jedan segment ovog problema predstavlja nedostatak razumijevanja za koristi koje prikupljanje tačnih podataka i njihov monitoring donose planiranju i provedbi bilo kojih aktivnosti. Dok je u nekim SPI komisijama zabilježeno da im je potrebna dodatna pomoć za korištenje ovog software-a 20, u nekoliko drugih komisija su nam rekli da se ne smatraju obaveznim koristiti baze podataka DevInfo nakon završetka projekta. 17 Obrazac upitnika nije nudio nikakve odgovore koji se odnose na specijalno obrazovanje, a nisu bili razvrstani ni tipovi razvojnih poteškoća / invaliditeta. 18 Konačni rezultati popisa bit će postepeno objavljivani nakon što završi proces obrade podataka, u periodu između jula 2014 do jula godine. 19 DevInfo je sistem za vođenje baze podataka razvijen pod okriljem Ujedinjenih nacija i podržan od UN-ove Razvojne grupe za monitoring humanog razvoja (UNDG), a posebno u svrhu monitoringa indikatora humanog razvoja. Toje alat za organizovanje, pohranjivanje i prezentiranje podataka na uniforman način, kako bi se omogućila svakodnevna razmjena informacija između vladinih tijela. 20 Neke opštine (npr. Kupres i Bileća) izjavile su da imaju problema s korištenjem sistema DevInfo usljed greški u software-u, te da bi bili zahvalni ako bi mogli dobiti tehničku pomoć u tom smislu

21 Broj djece i najčešće vrste razvojnih poteškoća i invaliditeta Prema podacima prikupljenim za potrebe ovog istraživanja, otprilike 1, 88 % djece koja žive u 32 ciljne lokacije imaju neki oblik razvojnih poteškoća ili invaliditeta. 21 U 15 opština u FBiH u prosjeku 2,29 % djece pripada grupi djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, dok u ciljnih 16 lokalnih zajednica u RS živi oko 1,73 % djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom (Pogledati tabelu koja slijedi). Broj djece u 32 lokalne zajednice Administrativna jedinica Ukupan broj djece Broj djece s razvojnim poteškoćama /invaliditetom Procenat djece s razvojnim poteškoćama /invaliditetom FBiH ,29 RS ,73 BD ,92 UKUPNO ,88 Prosječan procenat djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u poređenju s ukupnim brojem djece u okviru lokalnih zajednica u FBiH kreće se od 1,06 (Gornji Vakuf/Uskoplje) do 4,51 (Novi Grad Sarajevo). Novi Grad Sarajevo je najveća urbana opština koja se nalazi u glavnom radu BiH u kojoj je procenat djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom značajno viši u poređenju s drugim mjestima u FBiH, što ukazuje na veći broj procjena koje su rezultat veće svijesti o njihovom značaju. Kupres, s druge strane, ima najmanju ukupnu populaciju djece (680), a ipak u prosjeku 2,21 % djece pripada grupi djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. (Pogledati tabelu koja slijedi). S obzirom na to da Kupres nema komisiju za procjenu i da su lokalni akteri generalno loše opremljeni i da nemaju dovoljno osoblja, SPI komisija procjenjuje da su stvarni brojevi znatno veći. U Neumu ne postoje nikakvi podaci o djeci s poteškoćama u razvoju i invaliditetom jer još nijedno dijete nije prošlo sistem procjene. Neum nema ni centar za socijalni rad, a ljudski i finansijski kapaciteti Službe za opću upravu i društvene djelatnosti ove općine nisu dovoljni za obavljanje tog zadatka. Predstavnik općine Neum, međutim, priznaje da škole dostavljaju izvještaje o broju djece s govornim poteškoćama, bez ičije pomoći (Pogledati tabelu koja slijedi). Livno i Stolac, s druge strane, nisu na vrijeme dostavili svoje upitnike, tako da kvalitativne informacije nisu mogle biti integrisane u ovaj izvještaj. 21 Prikupljeni podaci nisu potpuni zbog činjenice da na nekim lokacijama informacije nisu ažurirane

22 Broj djece u FBiH Lokacija Ukupan broj djece Broj djece s razvojnim poteškoćama / invaliditetom Procenat djece s razvojnim poteškoćama / invaliditetom B. Petrovac 31 Bihać ,22 Gornji Vakuf/Uskoplje ,06 Gračanica ,32 Kladanj ,30 Kupres ,21 Livno N. Grad ,51 N. Travnik ,56 Neum 838 Posušje ,01 S. Most ,07 Stolac Tešanj ,15 V. Kladuša 42 UKUPNO ,29 U okviru ciljnih lokacija u RS-u, Derventa ima najvišu prosječnu stopu djece s razvojnim poteškoćama i invaliditetom. Od ukupnog broja djece koji iznosi 4565, procjenom je utvrđeno da 162 djece ima poteškoće u razvoju i invaliditet. Petrovac Drinić je najmanja opština u okviru ciljnih lokacija u RS-u u kojoj nema registrovane djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom (Pogledati tabelu koja slijedi). Broj djece u RS Lokacija Ukupan broj djece Broj djece s razvojnim poteškoćama / invaliditetom Procenat djece s razvojnim poteškoćama /invaliditetom Bileća ,65 Čelinac ,71 Derventa ,55 Gacko ,92 I.Ilidža & Trnovo ,88 I.Novo Sarajevo ,20 K. Varoš ,

23 Laktaši ,69 M. Grad ,07 N. Grad ,15 Petrovac Drinić ,00 Petrovo ,14 Prnjavor ,98 Rudo ,45 Višegrad ,11 UKUPNO: ,73 U Brčko Distriktu živi ukupno djece, od čega 201 dijete s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, a prosječan procenat djece s razvojnim poteškoćama iznosi 0,84 % (Pogledati tabelu koja slijedi). Broj djece u Brčko Distriktu Lokacija Ukupan broj djece Broj djece s razvojnim poteškoćama / invaliditetom Procenat djece s razvojnim poteškoćama /invaliditetom Brčko Distrikt ,84 Prema prikupljenim podacima, djeca u FBiH i RS najčešće imaju kombinovane oblike razvojnih poteškoća /invaliditeta. Pored toga, najniži nivo zabilježenih razvojnih poteškoća /invaliditeta u oba entiteta odnosi se na poremećaj govornih/ slušnih funkcija. Ove podatke bi, međutim, trebalo uzeti s rezervom zbog utvrđenih prepreka u omogućavanju adekvatnog otkrivanja i tretmana govornih i slušnih poteškoća, koje će biti elaborirane u ovom izvještaju. U BD, najveći broj djece ima fizički (58) i mentalni (48) invaliditet (Pogledati tabelu koja slijedi). FBiH Djeca s razvojnim poremećajem/invaliditetom Lokacija Fizički poremećaj Mentalni poremećaj Poremećaj sluha /govora Intelektualni poremećaj Kombinovani B. Petrovac Bihać Gornji Vakuf/ Uskoplje Gračanica Kladanj

24 Kupres Livno N. Grad N. Travnik Neum Posušje S. Most Stolac Tešanj V. Kladuša UKUPNO: RS Djeca s razvojnim poremećajem/invaliditetom Lokacija Fizički poremećaj Mentalni poremećaj Poremećaj sluha/ govora Intelektualni poremećaj Kombinovani Bileća Čelinac Derventa Gacko I. Ilidža & Trnovo I. Novo Sarajevo K. Varoš Laktaši M. Grad N. Grad Petrovac Drinić Petrovo Prnjavor Rudo Višegrad TOTAL BD Djeca s razvojnim poremećajem/invaliditetom Lokacija Brčko Distrikt Fizički poremećaj Mentalni poremećaj Poremećaj sluha/ govora Intelektualni poremećaj Kombinovani

25 Dobna i spolna prevalencija u okviru populacije djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom Analiza prikupljenih podataka pokazuje da najveći boj djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom pripada dobnoj grupi 7 13 godina i u FBiH i u RS. Najniži brojevi odnose se na dobnu grupu 0 6 godina u skoro svim ciljnim lokacijama. To, međutim, ukazuje na činjenicu da se razvojne poteškoće i invaliditet najčešće otkrivaju u toku obaveznog osnovnog obrazovanja i da mehanizme za njihovo rano otkrivanje na lokalnom nivou treba značajno unaprijediti. U BD, najveća je dobna skupina (Pogledati tabele koje slijede). FBIH Dobne grupe djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom Lokacija B. Petrovac Bihać Gornji Vakuf/Uskoplje Gračanica Kladanj Kupres 8 7 Livno N. Grad N. Travnik Neum Posušje S. Most Stolac Tešanj V. Kladuša UKUPNO: RS Dobne grupe djece s razvojnim poteškoćama /invaliditetom Lokacija Bileća Čelinac Derventa Gacko I. Ilidža & Trnovo I. Novo Sarajevo K. Varoš Laktaši M. Grad

26 N. Grad Petrovac Drinić Petrovo Prnjavor Rudo Višegrad UKUPNO: BD Dobne grupe djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom Lokacija Brčko Distrikt Kada je riječ o spolu, u oba entiteta i BD većinu čine dječaci. U FBiH djevojčice u prosjeku čine 39,89 % a dječaci 60,11 % ukupnog broja djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Ti podaci za RS iznose 41,37 % djevojčica i 58,63 % dječaka s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. U BD 42,29 % djevojčica i 57,71 % dječaka čine grupu registrovane djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom (Pogledati tabele koje slijede). FBiH Spol djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom Lokacija Djevojčice Dječaci B. Petrovac Bihać Gornji Vakuf/Uskoplje Gračanica Kladanj Kupres 7 8 Livno N. Grad N. Travnik Neum Posušje S. Most Stolac Tešanj V. Kladuša UKUPNO:

27 RS Spol djece s razvojnim poteškoćama/invaliditetom Lokacija Djevojčice Dječaci Bileća 9 5 Čelinac Derventa Gacko I. Ilidža & Trnovo I. Novo Sarajevo K. Varoš Laktaši M. Grad N. Grad Petrovac Drinić Petrovo 5 5 Prnjavor Rudo 7 9 Višegrad UKUPNO: BD Spol djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom Lokacija Djevojčice Dječaci Brčko Distrikt

28 Tipovi porodice i naselja u kojima žive djeca s poteškoćama u razvoju i invaliditetom Iako na nekim lokacijama ovi podaci nisu prikupljeni, analiza raspoloživih podataka pokazala je da većina djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u FBiH i u RS živi u seoskim područjima. U BD od ukupnog broja djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom koji iznosi 201, njih 117 živi u gradskim područjima, a 84 u seoskim područjima. (Pogledati tabele koje slijede). FBiH Naselja u kojima žive djeca s razvojnim poteškoćama /invaliditetom Lokacija Gradska Seoska B. Petrovac 28 3 Bihać Gornji Vakuf/Uskoplje Gračanica Kladanj Kupres 9 6 Livno N. Grad N. Travnik Neum Posušje S. Most Stolac Tešanj V. Kladuša UKUPNO: RS Naselja u kojima žive djeca s razvojnim poteškoćama /invaliditetom Lokacija Gradska Seoska Bileća 9 5 Čelinac Derventa Gacko I. Ilidža & Trnovo 22 2 I. Novo Sarajevo K. Varoš Laktaši

29 M. Grad N. Grad Petrovac Drinić Petrovo 0 10 Prnjavor Rudo 2 14 Višegrad UKUPNO: BD Naselja u kojima žive djeca s razvojnim poteškoćama /invaliditetom Lokacija Gradska Seoska Brčko Distrikt Djeca s poteškoćama u razvoju i invaliditetom na svim ispitanim lokacijama u oba entiteta i BD uglavnom žive sa svojim biološkim roditeljima. U slučaju da su biološki roditelji preminuli, brigu o djeci najčešće preuzimaju ostali članovi porodice. Podaci pokazuju da su hraniteljske porodice zastupljenije u RS nego u FBiH (8:4). To ukazuje da razlike u propisima koji se odnose na hraniteljstvo u različitim administrativnim jedinicama (razlike u propisima o finansijskoj pomoći hraniteljskim porodicama, u politikama monitoringa i sl. između kantona u FBiH, RS i BD) utiču na usluge hraniteljstva na terenu. 22 Prema raspoloživim podacima, usvojeno je samo jedno dijete s razvojnim poteškoćama/invaliditetom, i to u Višegradu. Podaci za BD nisu poznati. 22 Visoka cijena krova nad glavom. Centar za istraživačko novinarstvo, april Dostupno na web-stranici: 29

30 FBiH Porodice djece s poteškoćama u razvoju/invaliditetom Lokacija Biološke Hraniteljske Usvojiteljske Ostalo B. Petrovac Bihać Gornji Vakuf-Uskoplje Gračanica Kladanj Kupres Livno N. Grad N. Travnik Neum Posušje S. Most Stolac Tešanj V. Kladuša UKUPNO: RS Porodice djece s poteškoćama u razvoju/invaliditetom Lokacija Biološke Hraniteljske Usvojiteljske Ostalo Bileća 14 Čelinac Derventa Gacko I. Ilidža & Trnovo 23 1 I. Novo Sarajevo 25 K. Varoš Laktaši M. Grad N. Grad 52 2 Petrovac Drinić Petrovo Prnjavor Rudo 16 Višegrad 23 1 UKUPNO:

31 BD Porodice djece s razvojnim poteškoćama/invaliditetom Lokacija Biološke Hraniteljske Usvojiteljske Ostalo Brčko Distrikt Iako nisu u potpunosti pouzdane, raspoložive informacije ukazuju na potrebu dalje podrške ranom otkrivanju i tretmanu razvojnih poremećaja, većem angažmanu na terenu kako bi se doprlo do djece u seoskim područjima, kao i dalju podršku vaninstitucionalnoj brizi o djeci s poteškoćama u razvoju i invaliditetom bez roditeljskog staranja. Međutim, mehanizmi za prikupljanje podataka i monitoring moraju biti značajno ojačani i redovno primjenjivani, u bliskoj saradnji sa sektorima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite na svim nivoima i u svim ciljnim zajednicama. Nedostaci u implementaciji zakonodavnog okvira za socijalnu zaštitu i inkluziju Ustavnim uređenjem BiH razbijen je nekada jedinstven sistem socijalne zaštite i inkluzije u komplikovanu mrežu podsistema. U okviru postojeće strukture, 32 lokacije koje su u fokusu ovog istraživanja nalaze se u dva entiteta, osam kantona 23 i jednom distriktu. Okvirni Zakon o osnovnom obrazovanju BiH iz godine propisuje da se djeca s poteškoćama u razvoju i invaliditetom obrazuju u konvencionalnim školama u skladu s individualnim nastavnim programima. Zakoni koji se odnose na niže nivoe obrazovanja trebali su biti usklađeni sa ovim okvirnim zakonom, a u skladu s tim i obezbijeđena finansijska sredstva za njihovu provedbu. Međutim, usvajanje novih politika traje već jako dugo, a u brojnim administrativnim jedinicama još nisu uvedeni mnogi propisi. Na primjer, nastavnik u RS koji u svom razredu ima dijete s razvojnim poteškoćama/invaliditetom, a nije dobio asistenta za nastavu, dobija određenu finansijsku stimulaciju, dok slični propisi ne postoje u nekim kantonima u FBiH. Nadalje, maksimalan broj djece s poteškoćama u razvoju/ invaliditetom u jednoj učionici također varira od jedne administrativne jedinice do druge (od omjera 1 2 u RS, do omjera 1 1,5 u Zapadnohercegovačkom kantonu). Ovo stvara nepravedne razlike među nastavnicima koji rade u različitim administrativnim jedinicama, što utiče na njihovu motivaciju i radni učinak, dovodeći u pitanje adekvatan tretman djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u školama. Na svim posjećenim lokacijama zabilježen je problem nedovoljnog broja asistenata za nastavu. 23 Zeničko-dobojski kanton, Unsko-sanski kanton, Livanjski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Tuzlanski kanton i Sarajevski kanton

32 U sektorima zdravstvene i socijalne zaštite primijećen je izrazit nedostatak saradnje između institucija na kantonalnim i opštinskim nivoima, kao i vertikalne saradnje. Do intervencija ili ne dolazi, ili se preklapaju, ili za uspjeh nedostaje neophodni holistički pristup. Na primjer, osnovni paket zdravstvene zaštite u FBiH propisuje da su djeca ispod 15 godina i korisnici socijalne pomoći oslobođeni plaćanja zdravstvenih usluga. Međutim, Srednjobosanski kanton ignoriše ovaj propis, koji je donesen odlukom Parlamenta FBiH i koji bi trebao biti obavezujući za sve kantonalne vlade. Roditelji djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u ovom kantonu moraju ili platiti 30 KM, ili će morati plaćati participaciju za svaku zdravstvenu uslugu koja može zatrebati djeci u toku kalendarske godine: To je nevjerovatno. Živimo u najgorem od svih kantona. (roditelj, Novi Travnik /razgovor sa fokus grupom) Nizak nivo koordinacije prisutan je ne samo između različitih nivoa vlasti, već i unutar pojedinačnih tijela vlasti. Na početku školske 2013/2014 godine jedna međunarodna donatorska agencija izrazila je interes da finansira uključivanje dva asistenta u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u dvije osnovne škole u Novom Travniku (Osnovna škola Edhem Mulabdić - nastava po bosanskom nastavnom programu i Osnovna škola Fra Marijan Šunjić - nastava po hrvatskom nastavnom programu). Pregovori s Ministarstvom obrazovanja Srednjobosnaskog kantona odvijali su se u isto vrijeme za obje škole, u okviru jednog projekta, a donator je osigurao finasijsku konstrukciju za obje škole. Međutim, iz razloga koji su nepoznati predstavnicima škola, Ministarstvo je odobrilo samo jednog asistenta u nastavi za Osnovnu školu Fra Marijan Šunjić, dok je Osnovna škola Edhem Mulabdić izostavljena iz istog projekta. Ovo ukazuje da nedovoljna saradnja u okviru struktura kantonalnog Ministarstva obrazovanja koju čine paralelna tijela, u politički osjetljivom okruženju može uzrokovati neravnopravan tretman djece. Institucionalne nejednakosti formalizirane su zakonima i javnim politikama na različitijim nivoima. Proces izmjena i dopuna okvirnih zakona i standarda socijalne zaštite pokrenut je godine i u FBiH, i u RS. Parlament RS usvojio je novi Zakon o socijalnoj zaštiti u aprilu godine, dok se za nacrt ovog zakona u FBiH još nije glasalo. Zakon o socijalnoj zaštiti u BD koji je izmijenjen i dopunjen početkom godine propisuje stalnu osnovnu novčanu pomoć u visini od 21% prosječne mjesečne plate, u odnosu na ranijih 10%. Između ostalih pozitivnih aspekata, ovaj novi Zakon o socijalnoj zaštiti u RS obavezuje lokalne zajednice da osnivaju centre za dnevno zbrinjavanje djece i omladine s razvojnim poteškoćama i invaliditetom. Ova obaveza je u nekim opštinama RS već ispunjena, dok su neke opštine tek počele planirati njihovo osnivanje (Pogledati Prilog A Informativni listovi s lokalnim podacima ). U FBiH i BD usluge ove vrste još uvijek nisu pravno obavezujuće. Većina intervjuisanih stručih lica i roditelja tvrdi da ovaj nedostatak ravnoteže između nivoa zaštite djece koja žive u privilegovanim područjima i one koja žive u manje povoljnim područjima uzrokuje još veće razlike i nezadovoljstvo među ljudima koji žive u različitim administrativnim jedinicama u FBiH, RS i BD

Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena):

Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena): Outlook Express 5 Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena): Microsoft Outlook Express je dio Microsoft Internet Explorer. izaberite: Ako Outlook, kada dva puta pritisnete na gornju

More information

Naziv tvrtke Business name: Pravni oblik Legal form:.. Matični broj Tax number:.. Sjedište Address:

Naziv tvrtke Business name: Pravni oblik Legal form:.. Matični broj Tax number:.. Sjedište Address: R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA COPY 1 MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION - for the claimant

More information

Uputstvo za povezivanje na IPv6 mrežu

Uputstvo za povezivanje na IPv6 mrežu Uputstvo za povezivanje na IPv6 mrežu Počevši od 6. juna 2012. godine, veliki javni servisi će biti dostupni širom sveta kako putem IPv4 tako i putem IPv6 adrese. Bitno je na vreme se priključiti novom

More information

AIESEC stručne prakse. Stručne prakse IT

AIESEC stručne prakse. Stručne prakse IT AIESEC stručne prakse Međunarodna stručna praksa jedna je od mogućnosti koju pruža međunarodna studentska organizacija AIESEC. Praksa je namijenjena svim studentima, apsolventima te onima koji su stekli

More information

Measures for Improving the Quality of Health Care

Measures for Improving the Quality of Health Care ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS DOI: 10.2478/v10283-012-0008-4 UDC: 614.2 Scientific Journal of the Faculty of Medicine in Niš 2012;29(2):53-58 Review article Measures for Improving the Quality of Health

More information

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac The project Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in the village Ratkoc/Ratkovac municipality of Rahovec/Orahovac,consists

More information

MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING AND ITS DEVELOPING TENDS UDC 69.01:625.7718(045) Milorad Zlatanović

MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING AND ITS DEVELOPING TENDS UDC 69.01:625.7718(045) Milorad Zlatanović UNIVERSITY OF NIŠ The scientific journal FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol.1, N o 5, 1998 pp. 637-644 Editors of series: Dragan Veličković, Dušan Ilić, e-mail: facta@ni.ac.yu

More information

IMPLEMENTATION OF FACEBOOK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION IMPLEMENTACIJA FACEBOOKA U NASTAVI STRANIH JEZIKA U VISOKOM OBRAZOVANJU

IMPLEMENTATION OF FACEBOOK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION IMPLEMENTACIJA FACEBOOKA U NASTAVI STRANIH JEZIKA U VISOKOM OBRAZOVANJU Darija Kuharić, senior lecturer of German language Faculty of Agriculture Osijek HR-31000 Osijek, 1d P. Svačića Phone: +385 (0)31 554-940 Fax: +385 (0)31 554-800 E-mail address: dkuharic@pfos.hr Ljubica

More information

PUBLIC ADMINISTRATION MAIN FACTOR IN SUCCESSFUL MANAGEMENT OF COASTAL AREA DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF CROATIA

PUBLIC ADMINISTRATION MAIN FACTOR IN SUCCESSFUL MANAGEMENT OF COASTAL AREA DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF CROATIA Interdisciplinary Description of Complex Systems 10(1), 16-27, 2012 PUBLIC ADMINISTRATION MAIN FACTOR IN SUCCESSFUL MANAGEMENT OF COASTAL AREA DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF CROATIA Alen Jugović* 1 Faculty

More information

Softverska aplikacija za merenje stope prinosa na kapital sukcesivnim vrednovanjem preduzeća

Softverska aplikacija za merenje stope prinosa na kapital sukcesivnim vrednovanjem preduzeća Original Scientific Article udk: 004.42:657.372.12 330.143.12 Date of Receipt: March 13, 2015 Nebojša Mrđa University of Belgrade Faculty of Political Sciences APPLICATION SOFTWARE FOR MEASURING THE CAPITAL

More information

LABORATORY MEDICINE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CAN WE CATCH UP?

LABORATORY MEDICINE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CAN WE CATCH UP? Jugoslov Med Biohem 2004; 23 (3) 299 UC 577,1; 61 ISSN 0354-3447 Jugoslov Med Biohem 23: 299 304, 2004 Stru~ni rad Professional paper LABORATORY MEDICINE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CAN WE CATCH UP?

More information

MUTUAL DEPENDANCE OF MANAGEMENT AND QUALITY UDC 005.6. Ljubiša V. Cvetković

MUTUAL DEPENDANCE OF MANAGEMENT AND QUALITY UDC 005.6. Ljubiša V. Cvetković FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 1, N o 9, 2001, pp. 59-63 MUTUAL DEPENDANCE OF MANAGEMENT AND QUALITY UDC 005.6 Ljubiša V. Cvetković Faculty of Technology, University of Niš,

More information

Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People

Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People Coll. Antropol. 27 (2003) 2: 439 444 UDC 613.98:331.3-053.9 Original scientific paper Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People Marijana Ljubi}

More information

Are there any differences in attitudes of nurses and physicians towards nursing education?

Are there any differences in attitudes of nurses and physicians towards nursing education? ORIGINAL ARTICLE Are there any differences in attitudes of nurses and physicians towards nursing education? Nino Hasanica 1, Lejla Ibrahimagić-Šeper 2, Larisa Gavran 2, Senad Huseinagić 1, Edin Selimović

More information

Public Relations Influence on Croatian Media Is There a Difference Between the Opinions of Journalists and Public Relations Professionals?

Public Relations Influence on Croatian Media Is There a Difference Between the Opinions of Journalists and Public Relations Professionals? IZVORNI ZNANSTVENI RAD UDK: 316.77:659.4 Primljeno: veljača 2007. Public Relations Influence on Croatian Media Is There a Difference Between the Opinions of Journalists and Public Relations Professionals?

More information

THE CONCEPT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF CROATIA

THE CONCEPT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF CROATIA Domagoj Karačić Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics in Osijek Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, Croatia karacic@efos.hr Phone: +385911555685 Bruno Dernaj Martina Divalta

More information

Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije

Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije 1. Podešavanje računara Nakon povezivanja modema svim potrebnim kablovima na računar, linija i napajanje, uključujemo

More information

E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK

E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK 94 INFO- 2019 Primljeno / Received: 2010-01-15 UDK : 681.327:371.8:37 Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE E-UČENJE: PERCEPCIJA STUDENATA SVEUČILIŠTA

More information

BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION. Lj. Bastajić 1

BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION. Lj. Bastajić 1 Journal of Agricultural Sciences Vol. 48, No 2, 2003 Pages 205-216 UDC: 631.11.1:330.113 Original scientific paper BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION

More information

HOW DOES EDUCATION INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION? CASE STUDY OF CROATIA

HOW DOES EDUCATION INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION? CASE STUDY OF CROATIA HOW DOES EDUCATION INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION? CASE STUDY OF CROATIA Ivana Bilić *, Ante Prka **, Gaia Vidović *** Received: 13. 9. 2010 Case study Accepted: 17. 3. 2011 UDC 378:65.012>(497.5)

More information

Podešavanje e-mail klijenata

Podešavanje e-mail klijenata Podešavanje e-mail klijenata - Mozilla Thunderbird - Microsoft Outlook U daljem tekstu nalaze se detaljna uputstva kako podesiti nekoliko najčešće korišćenih Email programa za domenske email naloge. Pre

More information

Large Scale Topographic Maps Generalisation and Visualization Based on New Methodology

Large Scale Topographic Maps Generalisation and Visualization Based on New Methodology Dinar, I. et al.: Large Scale Topographic Maps Generalisation and, Geod. list 2015, 3, 189 198 189 UDK 528.93:528.914:528.711.1:681.32]:004 Prethodno priopćenje / Preliminary note Large Scale Topographic

More information

obitelji i njegovatelje

obitelji i njegovatelje Informacije za obitelji i njegovatelje du evno oboljelih osoba Information for Families and Carers of People with a Mental Illness Croatian Informacije za obitelji i njegovatelje du evno oboljelih osoba

More information

CIVIL ENGINEERING PROJECTS REALIZATION MANAGEMENT UDC 725.4(045)=20. Slobodan Mirković

CIVIL ENGINEERING PROJECTS REALIZATION MANAGEMENT UDC 725.4(045)=20. Slobodan Mirković FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 4, N o 2, 2006, pp. 85-89 CIVIL ENGINEERING PROJECTS REALIZATION MANAGEMENT UDC 725.4(045)=20 Slobodan Mirković University of Niš, Faculty

More information

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION Pregledni rad Škola biznisa Broj 1/2013 UDC 005.52:330.133.1 ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION Sanja Vlaović Begović *, Higher School of Professional Business Studies,

More information

Ako je Local Area Connection u stanju Disabled, kao na slici, desnim tasterom miša kliknemo na ikonicu i odaberemo lijevim tasterom opciju Enable.

Ako je Local Area Connection u stanju Disabled, kao na slici, desnim tasterom miša kliknemo na ikonicu i odaberemo lijevim tasterom opciju Enable. Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE za uslugu moja TV Net Nakon povezivanja modema svim potrebnim kablovima na računar, linija i napajanje, uključujemo računar. Nakon učitavanja Windowsa kliknemo na

More information

RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTE AND OVERALL CUSTOMER SATISFACTION: A CASE STUDY OF ONLINE BANKING SERVICES 4

RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTE AND OVERALL CUSTOMER SATISFACTION: A CASE STUDY OF ONLINE BANKING SERVICES 4 Sanja Raspor Janković 1 Izvorni znanstveni rad Maja Gligora Marković 2 UDK 33671:004.78](497.5) Alma Brnad 3 33671:658.89](497.5) RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTE AND OVERALL CUSTOMER SATISFACTION: A CASE

More information

Effect of Child's Cerebral Palsy on the Mother: a Case Control Study in Ahvaz, Iran

Effect of Child's Cerebral Palsy on the Mother: a Case Control Study in Ahvaz, Iran ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS DOI: 10.2478/afmnai-2014-0008 UDC: 304.3-055.26:616.831-009.11-053.2 Scientific Journal of the Faculty of Medicine in Niš 2014;31(1):75-79 Original article Effect of

More information

INFLUENCE OF BIOLOGICAL, PSYCHO-SOCIAL AND ORGANISATIONAL WORK FACTORS ON OCCUPATIONAL SAFETY MOTIVATION UDC 331.45.

INFLUENCE OF BIOLOGICAL, PSYCHO-SOCIAL AND ORGANISATIONAL WORK FACTORS ON OCCUPATIONAL SAFETY MOTIVATION UDC 331.45. FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 7, N o 2, 2010, pp. 235-243 INFLUENCE OF BIOLOGICAL, PSYCHO-SOCIAL AND ORGANISATIONAL WORK FACTORS ON OCCUPATIONAL SAFETY MOTIVATION UDC 331.45

More information

The Linux Small Business Server

The Linux Small Business Server The Linux Small Business Server Goran Šljivić Metalurški fakultet Sisak Aco Dmitrović Hrvatski geološki institut CUC 2011 Zentyal Gateway UTM Infrastructure management Office Unified Communications 2 Proizvođač

More information

QUALITY MANAGEMENT OF HOTEL INFORMATION SYSTEM UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

QUALITY MANAGEMENT OF HOTEL INFORMATION SYSTEM UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA 286 INFO-1035 UDK: 64.024: 519.68:007 Primljeno / Received: 2008-03-18 Preliminary Communication / Prethodno priopćenje UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA Faculty of Tourism and Hospitality

More information

SUSTAINABILITY PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM OF TOURISM ENTERPRISES UDC 502.131.1:338.48. Bojan Krstić, Sonja Jovanović, Vesna Janković Milić

SUSTAINABILITY PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM OF TOURISM ENTERPRISES UDC 502.131.1:338.48. Bojan Krstić, Sonja Jovanović, Vesna Janković Milić FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 5, N o 2, 2008, pp. 123-131 SUSTAINABILITY PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM OF TOURISM ENTERPRISES UDC 502.131.1:338.48 Bojan Krstić, Sonja Jovanović,

More information

VULNERABILITY OF STRUCTURES FROM THE ASPECT OF SEISMIC SAFETY AND RISK IN ARCHITECTONIC DESIGNING UDC 699.841=111

VULNERABILITY OF STRUCTURES FROM THE ASPECT OF SEISMIC SAFETY AND RISK IN ARCHITECTONIC DESIGNING UDC 699.841=111 FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 11, N o 1, 2013, pp. 89-96 DOI: 10.2298/FUACE1301089Z VULNERABILITY OF STRUCTURES FROM THE ASPECT OF SEISMIC SAFETY AND RISK IN ARCHITECTONIC

More information

Uputstva za HTC. Sadržaj : 1. HTC HD2 2. 2. HTC Snap 4. 3. HTC Smart 6. 4. HTC Legend 8. 5. HTC Desire 9. 6. HTC Magic 10

Uputstva za HTC. Sadržaj : 1. HTC HD2 2. 2. HTC Snap 4. 3. HTC Smart 6. 4. HTC Legend 8. 5. HTC Desire 9. 6. HTC Magic 10 Sadržaj : 1. HTC HD2 2 2. HTC Snap 4 3. HTC Smart 6 4. HTC Legend 8 5. HTC Desire 9 6. HTC Magic 10 1 HTC HD2 1. Start 2. Settings 3. Connections 4. Connections 5. U okviru My ISP izabrati Add a new modem

More information

Online Media Planning. Ivan Dimitrijević

Online Media Planning. Ivan Dimitrijević Online Media Planning Ivan Dimitrijević $ #! %&!$ /$( #$!&())()%&$#! # Digitalna Srbija MEDIA MARKET OVERVIEW Skoro Source: Gemius Audience 1/2013 Miliona Aktivnih korisnika svakog meseca (2.998.000) Ali

More information

STUDENT DROPOUT ANALYSIS WITH APPLICATION OF DATA MINING METHODS

STUDENT DROPOUT ANALYSIS WITH APPLICATION OF DATA MINING METHODS STUDENT DROPOUT ANALYSIS WITH APPLICATION OF DATA MINING METHODS Mario Jadrić * Željko Garača ** Maja Ćukušić *** Received: 23. 10. 2010 Preliminary communication Accepted: 30. 03. 2010 UDC 65.012.34:378

More information

A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN STUDENTS AS SUPPORT IN PLANNING THE HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT

A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN STUDENTS AS SUPPORT IN PLANNING THE HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT G. Kozina et al. Studija računalne pismenosti hrvatskih studenata kao podrška planiranju razvoja visokog obrazovanja ISSN 1330-3651 UDC/UDK 65.012.12:[004.7:378.1] A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN

More information

Denial of Service. Denial of Service. A metaphor: Denial-of-Dinner Attack. Denial-of-Dinner Attack 2. Ozalp Babaoglu

Denial of Service. Denial of Service. A metaphor: Denial-of-Dinner Attack. Denial-of-Dinner Attack 2. Ozalp Babaoglu Denial of Service Denial of Service Ozalp Babaoglu Availability refers to the ability to use a desired information resource or service A Denial of Service attack is an attempt to make that information

More information

REVISED QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINANCIAL STATEMENTS AS PRECONDITION FOR STREGHTENING INFORMATION POWER ON CAPITAL MARKET UDC 657.375 336.

REVISED QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINANCIAL STATEMENTS AS PRECONDITION FOR STREGHTENING INFORMATION POWER ON CAPITAL MARKET UDC 657.375 336. FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 9, N o 1, 2012, pp. 81-92 Review paper REVISED QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINANCIAL STATEMENTS AS PRECONDITION FOR STREGHTENING INFORMATION

More information

AGE AND EDUCATION AS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP UDC 005.961:005.914.3. Suzana Stefanović, Danijela Stošić

AGE AND EDUCATION AS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP UDC 005.961:005.914.3. Suzana Stefanović, Danijela Stošić FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 9, N o 3, 2012, pp. 327-339 Review paper AGE AND EDUCATION AS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP UDC 005.961:005.914.3 Suzana Stefanović, Danijela

More information

Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini

Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini Septembar 2013 A s o c i j a c i j a z a d e m o k r a t s k e i n i c i j a t i v e Asocijacija za demokratske

More information

Lean Product Lifecycle Management Approach

Lean Product Lifecycle Management Approach International Journal of Industrial Engineering and Management (), Vol. 4 No 4, 2013, pp. 207-214 Available online at www.iim.ftn.uns.ac.rs/ijiem_journal.php ISSN 2217-2661 UDK:621:005.7 Lean Product Lifecycle

More information

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS DISKRETNA MATEMATIKA I NJENE PRIMJENE U MREŽNOJ ANALIZI

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS DISKRETNA MATEMATIKA I NJENE PRIMJENE U MREŽNOJ ANALIZI DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS mr. sc. Anton Vrdoljak, prof. matematike Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Abstract: In this article we will give a small introduction

More information

FINANCIAL EFFECTS OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADING COMPANIES - EOQ MODEL UDC 330.123.3:005

FINANCIAL EFFECTS OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADING COMPANIES - EOQ MODEL UDC 330.123.3:005 FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 9, N o 4, 2012, pp. 507-519 Review paper FINANCIAL EFFECTS OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADING COMPANIES - EOQ MODEL UDC 330.123.3:005 Nikola

More information

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT AT REPUBLIC OF CROATIA

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT AT REPUBLIC OF CROATIA 164 Krešimir Lukač* UDK 621.391:65.01.012(497.5) Prethodno priopćenje SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT AT REPUBLIC OF CROATIA Autor u članku prikazuje glavne značajke i probleme globalne industrije software-a,

More information

COMMENT THIS ARTICLE SEE COMMENTS ON THIS ARTICLE CONTACT AUTHOR

COMMENT THIS ARTICLE SEE COMMENTS ON THIS ARTICLE CONTACT AUTHOR COMMENT THIS ARTICLE SEE COMMENTS ON THIS ARTICLE CONTACT AUTHOR March 1999 (Volume 40, Number 2) Financing of Dental Health Care in the Federation of Bosnia and Herzegovina Ante Ivankoviæ, Zoran Rebac

More information

The effectiveness of physical education of the Military Academy cadets during a 4-year study

The effectiveness of physical education of the Military Academy cadets during a 4-year study Strana 16 VOJNOSANITETSKI PREGLED Vojnosanit Pregl 2013; 70(1): 16 20. ORIGINAL ARTICLE UDC: 355.23:[613.71/.73:796.015 DOI: 10.2298/VSP1301016M The effectiveness of physical education of the Military

More information

ERRORS AND ISSUES IN SECONDARY DATA USED IN MARKETING RESEARCH

ERRORS AND ISSUES IN SECONDARY DATA USED IN MARKETING RESEARCH Stručni članak UDK : 339.138 :31 JEL : M31 ERRORS AND ISSUES IN SECONDARY DATA USED IN MARKETING RESEARCH GREŠKE I PROBLEMI U SEKUNDARNIM PODACIMA KORIŠĆENIM U MARKETING ISTRAŽIVANJU 1 MA Svetlana Tasić

More information

A NEW WAY FOR PHYSICAL PROGRESS MONITORING IN HIGH TECH INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

A NEW WAY FOR PHYSICAL PROGRESS MONITORING IN HIGH TECH INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION International Journal for Traffic and Transport Engineering, 2013, 3(1): 95 102 DOI: http://dx.doi.org/10.7708/ijtte.2013.3(1).09 UDC: 338.45:005.8 A NEW WAY FOR PHYSICAL PROGRESS MONITORING IN HIGH TECH

More information

klasa class: 602-04/08-04/9 urbroj receipt designation: 380-07/1-08-1 Zagreb, 29. svibnja May 2008.

klasa class: 602-04/08-04/9 urbroj receipt designation: 380-07/1-08-1 Zagreb, 29. svibnja May 2008. klasa class: 602-04/08-04/9 urbroj receipt designation: 380-07/1-08-1 Zagreb, 29. svibnja May 2008. nakladnik publisher: Sveučilište u Zagrebu University of Zagreb tisak print: Sveučilišna tiskara d.o.o.

More information

Metric ERP/CRM software

Metric ERP/CRM software Metric ERP/CRM software Metric d.o.o. Stanka Vraza 15, 10290 Zapresic, Croatia metric@zg.t-com.hr tel. +385 313573 fax. +385 3319418 w w w.mymetric.net, w w w.metric.hr Metric ERP/CRM software Metric d.o.o.

More information

IMPACT OF LEGISLATION ON INFRASTRUCTURE FINANCING BY PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP CONCEPT UDC 334.752 338.49:336.13

IMPACT OF LEGISLATION ON INFRASTRUCTURE FINANCING BY PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP CONCEPT UDC 334.752 338.49:336.13 FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 8, N o 4, 2011, pp. 401-409 IMPACT OF LEGISLATION ON INFRASTRUCTURE FINANCING BY PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP CONCEPT UDC 334.752 338.49:336.13

More information

Comment on the Critique of the paper ERP and Management Accounting Changes of Industrial Enterprises in Serbia *

Comment on the Critique of the paper ERP and Management Accounting Changes of Industrial Enterprises in Serbia * Comment on the Critique of the paper ERP and Management Accounting Changes of Industrial Enterprises in Serbia * UDK 001.83 Slobodan Malinić, University of Kragujevac,Faculty of Economics, Kragujevac Mirjana

More information

OLAP TOOLS IN EDUCATION

OLAP TOOLS IN EDUCATION 34 INFO-51 UDK: 371:659.3:007 Primljeno/Received: 2012-05-10 Authors Review/Pregledni rad OLAP TOOLS IN EDUCATION Danijela Subotić, Patrizia Poščić, Vanja Slavuj Department of Informatics, University of

More information

THE SOURCES OF DANGERS AND THE CHARACTER OF INJURIES AT WORK IN THE GARMENT INDUSTRY UDC 331.45:677. Cvetko Z. Trajković, Dragan M.

THE SOURCES OF DANGERS AND THE CHARACTER OF INJURIES AT WORK IN THE GARMENT INDUSTRY UDC 331.45:677. Cvetko Z. Trajković, Dragan M. UNIVERSITY OF NIŠ The scientific journal FACTA UNIVERSITATIS Series: Working and Living Environmental Protection Vol. 1, No 4, 1999, pp. 107-113 Editor of series: Ljiljana Rašković, e-mail: ral@junis.ni.ac.yu

More information

INSIGHTS INTO LITHUANIAN STUDENTS CHOICE OF UNIVERSITY AND STUDY PROGRAM IN MANAGEMENT AND ECONOMICS *

INSIGHTS INTO LITHUANIAN STUDENTS CHOICE OF UNIVERSITY AND STUDY PROGRAM IN MANAGEMENT AND ECONOMICS * INSIGHTS INTO LITHUANIAN STUDENTS CHOICE OF UNIVERSITY AND STUDY PROGRAM IN MANAGEMENT AND ECONOMICS * Raimonda Alonderiene ** Asta Klimavičiene *** Received: 5. 1. 2013 Preliminary communication Accepted:

More information

A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF ACCIDENTS CAUSED BY THE MOTORCYCLE ASPECT IN URBAN AREA

A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF ACCIDENTS CAUSED BY THE MOTORCYCLE ASPECT IN URBAN AREA UDC: 656.18.08:519.237.7 Suraji A. et al. A Confirmatory Factor Analysis of Accidents Caused by the Motorcycle Aspect in Urban Area A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF ACCIDENTS CAUSED BY THE MOTORCYCLE

More information

INLET AND EXHAUST VALVES

INLET AND EXHAUST VALVES INLET AND EXHAUST VALVES 7 The exhaust valves open against pressure within the cylinder at the end of the working stroke. This pressure is considerably higher than against which the inlet valves have to

More information

PROBABILISTIC RISK ASSESSMENT OF ISLAND OPERATION OF GRID CONNECTED MULTI-INVERTER POWER PLANT

PROBABILISTIC RISK ASSESSMENT OF ISLAND OPERATION OF GRID CONNECTED MULTI-INVERTER POWER PLANT Energy and the Environment (204) 93-202 93 PROBABILISTIC RISK ASSESSMENT OF ISLAND OPERATION OF GRID CONNECTED MULTI-INVERTER POWER PLANT Mihovil Ivas, M.Sc.E.E. Telenerg d.o.o., Zagreb, Savska cesta 4/V,

More information

Closed-loop supply chain coordination based on recyclers' competition model

Closed-loop supply chain coordination based on recyclers' competition model UDC 336.6:339.1:19.86 Original scientific paper Received: 04.06.13. Closed-loop supply chain coordination based on recyclers' competition model Chao He, Xue-Feng Song and Chun-Hua Feng School of Management,

More information

Iskorištenje vodnih snaga

Iskorištenje vodnih snaga Iskorištenje vodnih snaga Osnovni principi Rijeka teče od točke A do točke B i gubi potencijalnu energiju koja odgovara visini H. Ovaj gubitak energije je uvijek prisutan bez obzira dali rijeka teče prirodnim

More information

DRUŠTVENO ODGOVORNO ULAGANJE

DRUŠTVENO ODGOVORNO ULAGANJE 140 Bankarstvo 5 2014 pregledni naučni članak UDK 330.322.4 005.35 DRUŠTVENO ODGOVORNO ULAGANJE dr Nataša Krstić Forum Srbija Nemačka natasa.krstic@forumsn.org Rezime Društveno-odgovorno ulaganje kao investiciona

More information

CONCEPT FOR SPECIFIC LINES OF BUSINESS ENERGY SAVING TOURISM

CONCEPT FOR SPECIFIC LINES OF BUSINESS ENERGY SAVING TOURISM Wolfgang Jilek, B. Sc. Amt der Steiermarkischen Landesregierung Energy Commissioner Graz, Austria Summary CONCEPT FOR SPECIFIC LINES OF BUSINESS ENERGY SAVING TOURISM HR9900068 In the spirit of the objectives

More information

Planning the use of Lean Six Sigma as a framework for blood bank management improvements

Planning the use of Lean Six Sigma as a framework for blood bank management improvements International Journal of Industrial Engineering and Management (), Vol. 4 No 4, 2013, pp. 237-244 Available online at www.iim.ftn.uns.ac.rs/ijiem_journal.php ISSN 2217-2661 UDK: 614.2:005.7 Planning the

More information

Slika 2. Other. Hardware

Slika 2. Other. Hardware Žiro račun: 2484008-1100164754 (RBA) Matični broj: 3703142 HR - 10000 Zagreb Savica Šanci 127 T +385 (0)1 2352 200 F +385 (0)1 2352 299 HR - 35000 Slavonski Brod Gajeva 32 T +385 (0)35 447 665 F +385 (0)35

More information

Lean PLM - Information Technology Strategy for Innovative and Sustainable Business Environment

Lean PLM - Information Technology Strategy for Innovative and Sustainable Business Environment International Journal of Industrial Engineering and Management (), Vol.3 No 1, Month 2012, pp. 15-23 Available online at www.iim.ftn.uns.ac.rs/ijiem_journal.php ISSN 2217-2661 UDK: 005.7:658.6 Research

More information

DECISION SUPPORT AND BUSINESS INTELLIGENCE WHAT NEEDS TO BE LEARNT? 4

DECISION SUPPORT AND BUSINESS INTELLIGENCE WHAT NEEDS TO BE LEARNT? 4 Sabrina Šuman 1 Preliminary communication Maja Gligora Marković 2 UDK 65.012.123 Berta Jadro 3 DECISION SUPPORT AND BUSINESS INTELLIGENCE WHAT NEEDS TO BE LEARNT? 4 ABSTRACT Decision makers should have

More information

Besplatni alati za trouble ticketing

Besplatni alati za trouble ticketing Besplatni alati za trouble ticketing Kruno Golubić (kruno.golubic@srce.hr) Sveučilišni računski centar (Srce) Zagreb, Split, 2. i 3. prosinca 2010. Početak Tema ovog seminara Trouble ticketing sustavi

More information

"IT S SECURITY, BUT NOT INSURANCE." CORD BLOOD BANKING PRACTICES BETWEEN BIO-COSMOPOLITANISM AND GIFT ECONOMY.

IT S SECURITY, BUT NOT INSURANCE. CORD BLOOD BANKING PRACTICES BETWEEN BIO-COSMOPOLITANISM AND GIFT ECONOMY. Originalni naučni rad UDK: 316.7:602.9 Sandra Appleby-Arnold 1 University of Malta Faculty of Media and Knowledge Sciences "IT S SECURITY, BUT NOT INSURANCE." CORD BLOOD BANKING PRACTICES BETWEEN BIO-COSMOPOLITANISM

More information

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / RELEASE Broj / No: 83 Podgorica, 12. 07. 2011. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Name the source when using

More information

PHYSICAL ENVIRONMENT FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE COGNITIVE PROCESS AND SOCIAL BEHAVIOR OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL FACILITIES UDC 725.

PHYSICAL ENVIRONMENT FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE COGNITIVE PROCESS AND SOCIAL BEHAVIOR OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL FACILITIES UDC 725. FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 4, N o 1, 2006, pp. 51-57 PHYSICAL ENVIRONMENT FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE COGNITIVE PROCESS AND SOCIAL BEHAVIOR OF CHILDREN IN THE

More information

Health Promotion and Health Education: Theory and Practice

Health Promotion and Health Education: Theory and Practice Bpoj 4 BOJHOCAHIfTETCKIf IlPErJIE.D: C-rpaHa455 UDC 364.444:[614:37 Health Promotion and Health Education: Theory and Practice Bojana Beric", Andelka Dzeletevle! Steinhardt School of Education, *Department

More information

Distinctions between Computer Self-Efficacy of Pupils and Teachers in Elementary School

Distinctions between Computer Self-Efficacy of Pupils and Teachers in Elementary School Distinctions between Computer Self-Efficacy of Pupils and Teachers in Elementary School Tomislav Topolovčan, Milan Matijević, University of Zagreb, Croatia Abstract The aim of this study was to establish

More information

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM - THE MOST POPULAR TOURISM DESTINATIONS IN CROATIA: COMPARATIVE ANALYSIS

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM - THE MOST POPULAR TOURISM DESTINATIONS IN CROATIA: COMPARATIVE ANALYSIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM - THE MOST POPULAR TOURISM DESTINATIONS IN CROATIA: COMPARATIVE ANALYSIS Tea Golja * Marinela Krstinić Nižić ** Received: 22. 9. 2009 Review Accepted: 14. 06.

More information

An Analysis of Knowledge Areas in Industrial Engineering and Management Curriculum

An Analysis of Knowledge Areas in Industrial Engineering and Management Curriculum InternationalJournal of Industrial Engineering and Management (),Vol.3 No 2, 2012, pp. 75-82 Available online at http:// www.iim.ftn.uns.ac.rs/ijiem_journal.php ISSN 2217-2661 UDK: 005.551:371.212 An Analysis

More information

ULOGA LOGISTIKE U POBOLJŠANJU PERFORMANS MENADŽMENTA

ULOGA LOGISTIKE U POBOLJŠANJU PERFORMANS MENADŽMENTA 145 THE ROLE OF LOGISTICS IN PERFORMANCE MANAGEMENT ULOGA LOGISTIKE U POBOLJŠANJU PERFORMANS MENADŽMENTA MIMO DRAŠKOVIĆ, Scientific Associate at the Maritime Faculty in Kotor Abstract: Apart from the proven

More information

RFID MIDDLEWARE AS A CONNECTION BETWEEN MANUFACTURING PROCESSES AND ENTERPRISE LEVEL INFORMATION SYSTEM UDC 681.518:65.011.56

RFID MIDDLEWARE AS A CONNECTION BETWEEN MANUFACTURING PROCESSES AND ENTERPRISE LEVEL INFORMATION SYSTEM UDC 681.518:65.011.56 FACTA UNIVERSITATIS Series: Mechanical Engineering Vol. 4, N o 1, 2006, pp. 63-74 RFID MIDDLEWARE AS A CONNECTION BETWEEN MANUFACTURING PROCESSES AND ENTERPRISE LEVEL INFORMATION SYSTEM UDC 681.518:65.011.56

More information

DESIGN PATTERN CANVAS: AN INTRODUCTION TO UNIFIED SERIOUS GAME DESIGN PATTERNS

DESIGN PATTERN CANVAS: AN INTRODUCTION TO UNIFIED SERIOUS GAME DESIGN PATTERNS Interdisciplinary Description of Complex Systems 12(4), 280-292, 2014 DESIGN PATTERN CANVAS: AN INTRODUCTION TO UNIFIED SERIOUS GAME DESIGN PATTERNS Gregor Žavcer 1, *, Simon Mayr 2 and Paolo Petta 3 1

More information

Grzegorz MICHALSKI 1 UDK: 658.843.5 Biblid 0025-8555,59(2007) Vol. LIX, br. 4, pp. 546 559 Izvorni naučni rad Oktobar 2007.

Grzegorz MICHALSKI 1 UDK: 658.843.5 Biblid 0025-8555,59(2007) Vol. LIX, br. 4, pp. 546 559 Izvorni naučni rad Oktobar 2007. Grzegorz MICHALSKI UDK: 658.843.5 Biblid 25-8555,59(27) Vol. LIX, br. 4, pp. 546 559 Izvorni naučni rad Oktobar 27. 546 PORTFOLIO MANAGEMENT APPROACH IN TRADE CREDIT DECISION MAKING ABSTRACT The basic

More information

PRIMENA NFC TEHNOLOGIJE U SISTEMIMA PLAĆANJA

PRIMENA NFC TEHNOLOGIJE U SISTEMIMA PLAĆANJA originalni naučni rad UDK 621.395.721.5:658.88 ; 005.591.6 Jelena Vasković Student doktorskih studija jecavaskovic@gmail.com PRIMENA NFC TEHNOLOGIJE U SISTEMIMA PLAĆANJA Rezime NFC (Near Field Comunication)

More information

MODEL FOR LEADERSHIP STYLE EVALUATION

MODEL FOR LEADERSHIP STYLE EVALUATION MODEL FOR LEADERSHIP STYLE EVALUATION Jaroslav Gonos * Peter Gallo ** Received: 15. 8. 2013 Professional paper Accepted: 23. 11. 2013 UDC 65.012.4 In the business sector, it is very important to keep pace

More information

Organizacije civilnog društva iz Hrvatske i razvojna suradnja i humanitarna pomoć u inozemstvu

Organizacije civilnog društva iz Hrvatske i razvojna suradnja i humanitarna pomoć u inozemstvu Organizacije civilnog društva iz Hrvatske i razvojna suradnja i humanitarna pomoć u inozemstvu NARUČITELJ PROCJENE: TACSO ured u Hrvatskoj za Platformu organizacija civilnog društva za međunarodnu razvojnu

More information

EPIDEMIOLOSKE KARAKTERISTIKE SAOBRACAJNOG TRAUMATIZMA U AP VOJVODINI

EPIDEMIOLOSKE KARAKTERISTIKE SAOBRACAJNOG TRAUMATIZMA U AP VOJVODINI Med PregI 2009; LXII (1-2): 17-22. Novi Sad: januar-februar, 17 Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad Centar za kontrolu i prevenciju bolesti' Institutza onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

More information

Jakub Žabenský. Radomír Ščurek KEY WORDS KLJUČNE RIJEČI

Jakub Žabenský. Radomír Ščurek KEY WORDS KLJUČNE RIJEČI Increasing Personal Safety in Road Transport Using the Emergency Call Service Povećanje osobne sigurnosti u cestovnom prijevozu korištenjem usluge pozivanja hitne službe Jakub Žabenský VŠB Technical University

More information

CUSTOMER SATISFACTION A FACTOR OF SUCCESS OF THE TOURIST ENTERPRISE IN THE CONDITION OF RECESSION

CUSTOMER SATISFACTION A FACTOR OF SUCCESS OF THE TOURIST ENTERPRISE IN THE CONDITION OF RECESSION Karolina Ilieska Pregledni rad Škola biznisa Broj 1/2010 UDC 338.48 Karolina Ilieska 1 CUSTOMER SATISFACTION A FACTOR OF SUCCESS OF THE TOURIST ENTERPRISE IN THE CONDITION OF RECESSION Abstract: In the

More information

ELEKTROTEHNIKI FAKULTET SVEUILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ELEKTROTEHNIKI FAKULTET SVEUILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIKI FAKULTET SVEUILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODNOS TEHNOLOGIJE MOBILNIH SUSTAVA (GSN) I KUPCU ORIJENTIRANOG MENADŽMENTA (CRM) (CRM Tools and Structure of the Support Organisations)

More information

FACTORING AS A FINANCIAL ALTERNATIVE: EVIDENCE FROM SERBIA UDC 336:34(497.11) Ksenija Denčić-Mihajlov, Tamara Milenković-Kerković

FACTORING AS A FINANCIAL ALTERNATIVE: EVIDENCE FROM SERBIA UDC 336:34(497.11) Ksenija Denčić-Mihajlov, Tamara Milenković-Kerković FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 8, N o 4, 2011, pp. 411-420 FACTORING AS A FINANCIAL ALTERNATIVE: EVIDENCE FROM SERBIA UDC 336:34(497.11) Ksenija Denčić-Mihajlov, Tamara Milenković-Kerković

More information

VIRTUAL ORGANIZATION THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN. Ksenija Čulo

VIRTUAL ORGANIZATION THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN. Ksenija Čulo Ksenija Čulo: VIRTUAL ORGANIZATION THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN 35 INFO- 99 UDK: 061+004.7:316.772 Primljeno/Received: 2015-04-14 Preliminary Communication/Prethodno priopćenje VIRTUAL ORGANIZATION THE

More information

INVESTMENTS AND FINANCING SOURCES OF BUSINESSES: * EVIDENCE FROM POLLOG REGION UDC 330.322(497.7) Fitim Deari

INVESTMENTS AND FINANCING SOURCES OF BUSINESSES: * EVIDENCE FROM POLLOG REGION UDC 330.322(497.7) Fitim Deari FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 7, N o 2, 2010, pp. 245-251 INVESTMENTS AND FINANCING SOURCES OF BUSINESSES: * EVIDENCE FROM POLLOG REGION UDC 330.322(497.7) Fitim Deari South

More information

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AS STRATEGIC FACTORS OF THE COMPANIES' COMPETITIVE ADVANTAGE UDC 005.96. Jelena Vemić Đurković

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AS STRATEGIC FACTORS OF THE COMPANIES' COMPETITIVE ADVANTAGE UDC 005.96. Jelena Vemić Đurković FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 6, N o 1, 2009, pp. 59-67 DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AS STRATEGIC FACTORS OF THE COMPANIES' COMPETITIVE ADVANTAGE UDC 005.96 Jelena Vemić

More information

INTRODUCTION VESNA NIKOLIC 1 JOSIP TARADI 2. Occupational Safety in Niš 2 University College of Applied. Sciences in Safety, accredited, Zagreb

INTRODUCTION VESNA NIKOLIC 1 JOSIP TARADI 2. Occupational Safety in Niš 2 University College of Applied. Sciences in Safety, accredited, Zagreb VESNA NIKOLIC 1 JOSIP TARADI 2 1 University of Niš, Faculty of Occupational Safety in Niš 2 University College of Applied Sciences in Safety, accredited, Zagreb 1 vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs 2 josip.taradi@vss.hr

More information

LEGAL PROBLEMS IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ADMINISTRATION OF DOMAIN NAMES UDC 004.738.5:347.772. Mirjana Arsić, Saša Markota

LEGAL PROBLEMS IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ADMINISTRATION OF DOMAIN NAMES UDC 004.738.5:347.772. Mirjana Arsić, Saša Markota FACTA UNIVERSITATIS Series: Law and Politics Vol. 9, N o 2, 2011, pp. 159-165 Review Article LEGAL PROBLEMS IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ADMINISTRATION OF DOMAIN NAMES UDC 004.738.5:347.772 Mirjana

More information

TYPICAL DIFFICULTIES WITH ENGLISH PREPOSITIONS FOR SERBIAN LEARNERS

TYPICAL DIFFICULTIES WITH ENGLISH PREPOSITIONS FOR SERBIAN LEARNERS Marija Đorđević UDK 811.111 36 Evropski univerzitet Farmaceutski fakultet Originalni naučni rad Novi Sad Primljen: 1. 2. 2013. marijad@nspoint.net Odobren: 30. 5. 2013. TYPICAL DIFFICULTIES WITH ENGLISH

More information

Cerebral edema in drug addicts

Cerebral edema in drug addicts Strana 554 VOJNOSANITETSKI PREGLED Vojnosanit Pregl 2014; 71(6): 554 558. ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441.3:616.831-005.98 DOI: 10.2298/VSP1406554D Cerebral edema in drug addicts Edem mozga kod zavisnika

More information

APPLICATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT STRATEGY (CRM) IN DIFFERENT BUSINESS AREAS UDC 658.8. Boris Milovic

APPLICATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT STRATEGY (CRM) IN DIFFERENT BUSINESS AREAS UDC 658.8. Boris Milovic FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 9, N o 3, 2012, pp. 341-354 Review paper APPLICATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT STRATEGY (CRM) IN DIFFERENT BUSINESS AREAS UDC 658.8

More information

The impact of nurses shift work on the fatigue level

The impact of nurses shift work on the fatigue level ORIGINAL ARTICLE The impact of nurses shift work on the fatigue level Tatjana Batak 1, Ljiljana Gvozdenović 1, Darijo Bokan 1, Dalibor Bokan 1,2 1 School of Medicine, 2 Medical Secondary School 7th April;

More information

EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT AND THE LEARNING ORGANIZATION UDC 331.363. Jelena Vemić

EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT AND THE LEARNING ORGANIZATION UDC 331.363. Jelena Vemić FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 4, N o 2, 2007, pp. 209-216 EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT AND THE LEARNING ORGANIZATION UDC 331.363 Jelena Vemić Faculty for Service Business,

More information

NAZIVI NOVIH POSLOVA- MENADŽERI

NAZIVI NOVIH POSLOVA- MENADŽERI 201 This is a contribution from Škola biznisa, No. 2, pp. 201-206, 2008 2008 Visoka poslovna škola strukovnih studija This electronic file may not be altered or reproduced in any way. NAZIVI NOVIH POSLOVA-

More information

QUO VADIS, PUBLIC ADMINISTRATION?

QUO VADIS, PUBLIC ADMINISTRATION? Association Alumni of the Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies Alumni (ACIPS) is a nongovernmental association of experts in the field of European integration processes, democracy, human rights,

More information

A REVIEW ON CHANGING TREND OF RECRUITMENT PRACTICE TO ENHANCE THE QUALITY OF HIRING IN GLOBAL ORGANIZATIONS

A REVIEW ON CHANGING TREND OF RECRUITMENT PRACTICE TO ENHANCE THE QUALITY OF HIRING IN GLOBAL ORGANIZATIONS A REVIEW ON CHANGING TREND OF RECRUITMENT PRACTICE TO ENHANCE THE QUALITY OF HIRING IN GLOBAL ORGANIZATIONS Vinita Sinha * Priya Thaly ** Received: 14. 8. 2013 Review Accepted: 26. 10. 2013 UDC 658.7:007

More information