TRIEDNIK STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC

Size: px
Start display at page:

Download "TRIEDNIK STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC"

Transcription

1 TRIEDNIK STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC

2 CPA -- kllassiiffiikácciia prrodukcciiee sseekcciiee F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE ÚVOD Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností ( ďalej iba CPA ) a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93. V tejto súvislosti Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva v súlade s článkom 4 (Národné klasifikácie produktov podľa ekonomických činností). Klasifikácia produktov (služieb) sekcie F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE podľa národnej klasifikácie CPA je uvedená v systémovej časti tohto triednika. Pre potreby národnej štatistiky tak, aby sa zabezpečil súlad s ekonomickou realitou v rámci Slovenskej republiky a porovnateľnosť národnej štatistiky, štatistiky Spoločenstva a medzinárodnej štatistiky. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva Triednik stavebných konštrukcií a prác upravený pre potreby podrobnejšieho štatistického zisťovania cien v stavebníctve (ďalej iba TSKP). Revidovaný triednik TSKP nadväzuje na najčastejšie požívané triedenie a číslovanie stavebnej produkcie u nás a zároveň umožňuje sledovanie cien nových technológií a prác zistených v stavebníctve v rámci revízie váhového modelu stavebníctva, ktorá bola vykonaná v rokoch 2011 až Úrovne a štruktúra číselného kódu CPA Číselný kód CPA zahŕňa : X X.X X.X X divízie skupiny triedy kategórie subkategórie Úrovne a štruktúra číselného kódu TSKP Číselný kód TSKP zahŕňa : X X X XX skupiny stavebných dielov stavebné diely v skupine konštrukcie, alebo činnosti spresňujúce charakteristiky Pre prideľovanie číselných znakov v TSKP platia nasledovné zásady (ak nie je v TSKP výnimka) : 1 Funkcia číslice 0 na ktoromkoľvek mieste kódu TSKP je vo význame bez ohľadu na charakteristiku vymedzenú na príslušnom mieste, prípadne charakteristika nie je vymedzená. 2 Funkcia číslice 9 je vo význame inej charakteristiky stavebnej konštrukcie alebo prác na príslušnom mieste (ktorá nie je TSKP uvedená). 1

3 CPA -- kllassiiffiikácciia prrodukcciiee sseekcciiee F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE Účel zavedenia TSKP Triedenie stavebnej produkcie je vypracované pre potreby podrobného Štatistického vykazovania cien v stavebníctve. Hlavným účelom TSKP je umožniť respondentom jednoznačne vyšpecifikovať a v štatistickom výkaze prehľadne vyznačiť vlastnú realizovanú produkciu v takej podrobnosti, aby pri zápise cien v nasledujúcich obdobiach bol pre respondenta obsah sledovanej položky vždy jednoznačný. Parciálnym účelom je umožniť spracovateľom výkazu porovnateľnosť vykazovaných cien. Použitie TSKP TSKP je záväzným podkladom pre stanovenie obsahu konštrukcií a prác sledovaných v štatistickom výkazníctve stavebných cien. Zavedením jednotnej klasifikácie pre tvorbu cien stavebných prác sa dosiahne zníženie prácnosti a zvýšenie kvality štatistického výkazníctva cien v stavebníctve. TSKP rieši vymedzenie podstatných kvalitatívnych podmienok stavebnej produkcie v súlade so samostatným vymedzením v ostatných súťažných podmienkach. Kvalitatívne podmienky sú ďalej definované predovšetkým projektovou dokumentáciou, ktorá rešpektuje platné STN a iné záväzné normy. Je možné použiť normy platné pre jednotlivé konštrukcie a práce uvedené v úvodných častiach katalógov popisov a smerných cien stavebných prác. TSKP zahrňuje jednotné triedenie stavebných prác, definície a jednotné spôsoby merania, ktoré nadväzujú na projektové podklady a na príslušné platné normy. Pokiaľ v TSKP nie je obsiahnutá vyhovujúca charakteristika stavebnej konštrukcie alebo práce, potom je možné číselný znak individuálne doplniť na ďalších miestach a doplniť popis s ďalším spresnením (konkretizáciou) a takto spracovaný návrh na doplnenie TSKP zaslať spolu s výkazom na ŠÚSR. Pokiaľ nie je v príslušnej úrovni TSKP uvedená merná jednotka platí pre túto úroveň merná jednotka nadradenej úrovne TSKP. Ak je pred popisom príslušnej úrovne TSKP uvedený znak _potom popis je pokračovaním spoločnej časti textu (je spravidla ukončený : ) ktorý je uvedený vo vyššom riadku. Publikácia je členená na : Úvodnú časť: v ktorej je popísaný účel a cieľ TSKP, jeho využitie, štruktúra kódu a obsah publikácie. Klasifikáciu CPA : ktorá obsahuje zoznam a obsah produktov (služieb) sekcie F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE podľa národnej klasifikácie CPA (prevzaté zo súboru CPA2008_vysv). Triednik TSKP : Obsah : ktorá obsahuje vysvetlivky a poznámky upresňujúce obsah a používanie TSKP a systémovú časť TSKP, ktorá obsahuje podrobné členenie produkcie stavebníctva podľa 1 až 5. miesta TSKP a jednotné triedenie stavebných konštrukcií a prác podľa technologicko-materiálovej charakteristiky (4. a 5. miesto kódu TSKP). strana 1. časť CPA (klasifikácia produkcie sekcie F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE) 3 2. časť TSKP (triedenie stavebných konštrukcií a prác) 10 TSKP - poznámky upresňujúce obsah a používanie triednika 10 TSKP - systémová časť TSKP (1. až 5. miesto kódu TSKP) 20 TSKP - technologicko-materiálova charakteristika (4. a 5. miesto kódu TSKP) 60 2

4 CPA -- kllassiiffiikácciia prrodukcciiee sseekcciiee F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE 1. časť CPA (klasifikácia produkcie sekcie F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE) 41 Budovy a výstavba budov 41.0 Budovy a výstavba budov Budovy a výstavba budov Obytné budovy Obytné budovy Neobytné budovy Neobytné budovy Táto subkategória zahŕňa: - budovy využívané na skladovanie, výrobu a montáž - továrne, závody a dielne - budovy využívané hlavne na obchodné účely alebo práce zamerané na obchodnú činnosť - budovy používané hlavne na veľkoobchod a maloobchod - administratívne budovy, banky, letecké, železničné alebo cestné dopravné terminály, parkovacie garáže a čerpacie stanice a servisy - kryté plavárne a iné halové športové zariadenia, kryté štadióny (klziská, telocvične, tenisové kurty, viacúčelové športové haly, garáže pre člny a boxerské ringy atď.) - verejné budovy pre zábavu ako sú kiná, divadlá, koncertné sály, tanečné sály a nočné kluby - hotely, motely, hostince, reštaurácie a podobné budovy - vzdelávacie budovy ako sú školy, univerzity, knižnice, archívy a múzeá - zdravotnícke budovy ako sú nemocnice a sanatóriá - neobytné budovy, ktoré nie sú inde klasifikované (náboženské budovy a väznice) Práce na stavbe obytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách) Práce na stavbe obytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách) Táto subkategória vylučuje: - špeciálne betónové alebo železné konštrukcie budov, pozri , Práce na stavbe neobytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách) Práce na stavbe neobytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách) Táto subkategória zahŕňa: - práce na stavbe skladov a priemyselných budov (napr. výrobných), budov pre ľahký priemysel a poľnohospodárskych budov - práce na stavbe obchodných alebo administratívnych budov ako sú banky, konferenčné centrá, nákupné centrá, parkovacie garáže, čerpacie stanice a servisy, letecké, železničné a cestné dopravné terminály - práce na stavbe verejných zábavných budov ako sú kiná, divadlá, koncertné sály, tanečné sály a nočné kluby 3

5 CPA -- kllassiiffiikácciia prrodukcciiee sseekcciiee F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE 4 - práce na stavbe hotelov, motelov, hostincov, ubytovní, reštaurácií a podobných budov - práce na stavbe vzdelávacích budov ako sú školy, internáty, univerzity, knižnice, archívy a múzeá - práce na stavbe zdravotníckych budov ako sú nemocnice a sanatóriá - práce na stavbe halových športových a rekreačných zariadení (klziská, telocvične, kryté tenisové kurty, viacúčelové športové haly, garáže pre člny, boxerské ringy atď.) - práce na stavbe neobytných budov, ktoré nie sú inde klasifikované (náboženské budovy a väznice) Táto subkategória vylučuje: - stavebné práce pre baníctvo a výrobu, ktoré sa netýkajú budov, pozri Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb Táto divízia tiež zahŕňa vypracovanie projektov stavebného inžinierstva. Táto divízia vylučuje vypracovanie stavebných projektov budov, pozri Cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľnic Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie, nekryté parkoviská, chodníky a letiskové dráhy Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie, nekryté parkoviská, chodníky a letiskové dráhy Táto subkategória zahŕňa: - diaľnice (okrem visutých), cesty, ulice a ostatné komunikácie a chodníky - ochranné zábradlia a nekryté parkoviská, príjazdové cesty, podjazdy a podchody, nadjazdy a nadchody, cyklistické chodníky - letiskové dráhy, vrátane príjazdových dráh a súvisiace letiskové stavby iné ako budovy Táto subkategória vylučuje: - visuté diaľnice, pozri diaľničné tunely, pozri Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letiskových dráh Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letiskových dráh Táto subkategória zahŕňa: - výstavbu diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií, chodníkov nekrytých parkovísk - povrchové práce alebo rekonštrukcie povrchov ciest a parkovísk asfaltovaním, betónovaním atď. - výstavbu chodníkov pre peších, protihlukových zábran, kruhových objazdov atď. - inštaláciu zvodidiel, zábran oddeľujúcich jazdné pruhy, dopravných značiek atď. - tvorbu, údržbu a dopravné značenie ciest a chodníkov - údržbu a opravu ciest - výstavbu letiskových rolovacích dráh, vrátane príjazdových dráh a rámp pre lietadlá - natieračské práce - vodorovné značenie ciest, parkovísk a podobných plôch Táto subkategória vylučuje: - práce na stavbe visutých diaľnic, tunelov a mostov, pozri

6 CPA -- kllassiiffiikácciia prrodukcciiee sseekcciiee F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE 5 - cestné práce súvisiace s potrubiami a káblami (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, telefóny atď), pozri 42.21, stavebné práce na elektrickom vedení pre železnice, pozri Železnice a podzemné železnice; práce na stavbe železníc a podzemných železníc Železnice a podzemné železnice Železnice a podzemné železnice Táto subkategória zahŕňa: - železničné zvršky pre rýchliky a osobné vlaky, električky a pre systémy podzemnej alebo nadzemnej rýchlej mestskej dopravy - štruktúru železničnej elektrifikácie Táto subkategória vylučuje: - tunely pre podzemnú železničnú dopravu, pozri Práce na stavbe železníc a podzemných železníc Práce na stavbe železníc a podzemných železníc Táto subkategória zahŕňa: - práce na stavbe železníc vrátane podzemných: * pokládku štrkových podloží a koľajového zvršku * inštaláciu prepínacích zariadení, výhybiek a prejazdov * práce na stavbe kontrolných a bezpečnostných systémov pre železničné dráhy * práce na stavbe systémov koľajnicových lanoviek a kabín lanových dráh - renováciu a opravu železničných dráh Táto subkategória vylučuje: - práce na stavbe tunelov pre podzemné železnice, pozri Mosty a tunely; práce na stavbe mostov a tunelov Mosty a tunely Mosty a tunely Táto subkategória zahŕňa: - mosty a viadukty zo železa, betónu alebo iných materiálov, pre všetky typy pozemnej dopravy a chodcov - visuté diaľnice pre motorové vozidlá - tunely Táto subkategória tiež zahŕňa: - tunelové stavby, ktoré súvisia s podzemnou železničnou dopravou Táto subkategória vylučuje: - podjazdy a podchody, pozri banské stavby, pozri Práce na stavbe mostov a tunelov Práce na stavbe mostov a tunelov Táto subkategória vylučuje: - práce na stavbe diaľnic, ciest, železníc a letiskových dráh, pozri 42.11, 42.12

7 CPA -- kllassiiffiikácciia prrodukcciiee sseekcciiee F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE - práce na vodných dielach, pozri montáž prvkov zo stavbenej ocele, pozri hĺbenie šácht, pozri Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí* Výstavba a práce na stavbe potrubných vedení pre kvapaliny Potrubné vedenia pre kvapaliny Diaľkové potrubné vedenia pre kvapaliny Táto subkategória zahŕňa: - diaľkové pozemné a podmorské potrubné vedenia na prepravu ropných produktov a plynu - diaľkové pozemné a podmorské potrubné vedenia na prepravu vody a iných produktov Táto subkategória vylučuje: - systémy mestských plynových alebo vodných potrubí, pozri Miestne potrubné vedenia pre kvapaliny Táto subkategória zahŕňa: - miestne vodovodné potrubné vedenia, kanalizácie a potrubia pre iné kvapaliny Zavlažovacie systémy (kanály); výstavba vodovodných potrubí; čističky odpadových vôd, zariadenia na likvidáciu odpadu a čerpacie stanice Práce na stavbe potrubných vedení pre kvapaliny Táto kategória vylučuje: - výkopové práce, pozri Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení Táto subkategória zahŕňa: - práce na stavbe diaľkových potrubných vedení nadzemných, podzemných alebo podmorských pre: * ropu a plyn * vodu, kanalizáciu alebo dažďovú vodu * ostatné kvapaliny Práce na stavbe miestnych potrubných vedení, vrátane doplnkových prác Táto subkategória zahŕňa: - práce na stavbe miestnych potrubných vedení vrátane pomocných prác pre: * vodu alebo kanalizáciu * horúcu vodu * plyn a paru * ostatné kvapaliny Práce na stavbe zavlažovacích systémov (kanálov), potrubných vedení vody, čističiek odpadových vôd, zariadení na likvidáciu odpadu a čerpacích staníc Táto subkategória vylučuje: - práce na stavbe potrubných vedení a vodných kanálov a stôk, pozri (diaľkové vedenia) a (miestne vedenia) Vŕtanie vodných studní a inštalovanie septikov Táto subkategória zahŕňa: - špeciálne stavebné práce vŕtania alebo kopania vodných studní - inštalovanie čerpadiel a potrubí pre vodné studne

8 CPA -- kllassiiffiikácciia prrodukcciiee sseekcciiee F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE - inštalovanie septikov Výstavba a práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí Diaľkové elektrické vedenie a komunikačné linky Táto subkategória zahŕňa: - diaľkové vedenia vysokého napätia (káble) - diaľkové pozemné alebo podmorské telekomunikačné prenosové vedenia Miestne elektrické vedenie a komunikačné linky Táto subkategória zahŕňa: - miestne elektrické vedenia - komunikačné prenosové linky (káble) - pomocné konštrukcie ako stĺpy vysokého napätia vrátane antén a transformátorovní a rozvodní bez miestnych ohraničení Elektrárne Táto subkategória zahŕňa: - ťažké zariadenia a príslušenstvo elektrární vrátane zariadení a príslušenstva pre jadrové elektrárne Práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí Práce na stavbe diaľkových elektrických vedení a komunikačných liniek Táto subkategória zahŕňa: - práce na stavbe a opravy diaľkových elektrických vedení nadzemných vrátane železničných - práce na stavbe a opravy diaľkových elektrických vedení podmorských alebo podzemných - práce na stavbe a opravy diaľkových nadzemných telekomunikačných vedení - práce na stavbe a opravy diaľkových podmorských alebo podzemných telekomunikačných vedení Táto subkategória vylučuje: - kladenie miestnych káblov, pozri výkopové práce, pozri Práce na stavbe miestnych elektrických vedení a komunikačných liniek Táto subkategória zahŕňa: - práce na stavbe a opravy miestnych elektrických vedení nadzemných a podzemných vrátane pomocných prác na transformačných staniciach a rozvodniach bez miestnych ohraničení - práce na stavbe a opravy miestnych prenosových telekomunikačných vedení nadzemných a podzemných vrátane pomocných prác ako sú práce na stĺpoch vysokého napätia - stavebné práce na anténach a transformačných staniciach a rozvodniach bez miestnych ohraničení Táto subkategória vylučuje: - práce na stavbe diaľkových elektrických vedení a komunikačných liniek, pozri výkopové práce, pozri inštaláciu káblov televízneho vedenia do budov, pozri Práce na stavbe elektrární

9 CPA -- kllassiiffiikácciia prrodukcciiee sseekcciiee F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE Táto subkategória zahŕňa: - práce na stavbe všetkých druhov elektrární Ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb Vodné diela a práce na stavbe vodných diel Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie Táto subkategória zahŕňa: - spodné časti prístavov a prístavné kanály, vlnolamy, móla, prístaviská a podobné stavby a práce na stavbe kanálov pre vodnú dopravu - priehrady a podobné riečne záchytné stavby, pobrežné hrádze a iné pobrežné priestory Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií Táto subkategória zahŕňa: - práce na pobrežných a riečnych stavbách, rekreačných prístavoch (súkromných prístavoch), prístavných hrádzach, mólach, lodeniciach a podobných prístavných zariadeniach vrátane opráv - práce na stavbe priehrad a hrádzí vrátane opráv - práce na stavbe a opravy plavebných komôr, stavidiel, vzdúvadiel, výťahov, suchých dokov, lešení, hrádzí a iných hydromechanických stavieb - bagrovanie, odstraňovanie skál a naplavenín a iné vodohospodárske stavebné práce - práce vykonávané pod vodou (potápačmi, žabími mužmi a inými technikami) a rôzne práce vodného staviteľstva - práce na stavbe a opravy iných vodných diel Táto subkategória vylučuje: - kladenie podmorských káblov, pozri výstavbu elektrární, pozri pilotážne práce, pozri Ostatné projekty inžinierskych stavieb i. n. a práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n Ostatné inžinierske stavby Stavba objektov na ťažbu a výrobu Táto subkategória zahŕňa: - ťažobné a súvisiace zariadenia, ako sú nakladacie a vykladacie stanice, ťažobné šachty a veže, tunely a banské chodby spojené s ťažbou - zariadenia na výrobu základných chemikálií, zmesí, farmaceutík a iných chemikálií - chemické a súvisiace výrobné zariadenia ako sú vysoké pece a koksárenské pece - špecializované výrobné zariadenia i. n. napr. zlievarne železa Táto subkategória vylučuje:

10 CPA -- kllassiiffiikácciia prrodukcciiee sseekcciiee F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE - priemyselné budovy, ktoré nie sú špecializované na výrobu konkrétnych výrobkov, pozri Stavby pre šport a rekreáciu Táto subkategória zahŕňa: - športové ihriská pre hry vonku ako sú futbal, baseball, rugby, atletika, motošport, cyklistika, dostihy - rekreačné zariadenia napr: golfové ihriská, plážové zariadenia, horské chaty, parky a rekreačné zariadenia v parku Táto subkategória vylučuje: - športové haly a ubytovne pre divákov, pozri Ostatné inžinierske stavby i. n. Táto subkategória zahŕňa: - rozparcelovanú pôdu (parcely) vrátane pripravených prístupových ciest, komunikácií alebo podobne pripravenú zúrodnenú pôdu - ostatné inžinierske stavby i. n Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb Práce na stavbe objektov na ťažbu a výrobu Táto subkategória zahŕňa: - práce na stavbe a opravy objektov na ťažbu napr. nakladacie a vykladacie stanice, ťažobné šachty, zlievarne želeža, vysoké pece a koksárenské pece - práce na stavbe a opravy chemických a súvisiacich zariadení - práce na stavbe a opravy ostatných výrobných zariadení Táto subkategória vylučuje: - výstavbu skladov a priemyselných budov, pozri Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk Táto subkategória zahŕňa: - stavebné práce pri výstavbe športových plôch štadiónov a iných športových plôch pre športy vonku ako sú futbal, baseball, rugby, atletika, motošport, cyklistika, dostihy - výstavbu rekreačných zariadení napr. golfové ihriská, plážové zariadenia, horské chaty, parky a rekreačné zariadenia v parku Táto subkategória vylučuje: - prípravu staveniska a prípravné zemné práce, pozri Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n. Táto subkategória zahŕňa: - parcelovanie a zúrodňovanie pôdy (parciel) vrátane prípravy prístupových ciest, komunikácií a/alebo podobné prípravné zúrodňovanie pôdy - práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb, i. n. 9

11 TSKP Trriieedniik ssttavveebnýýcch konššttrrukcciiíí a prrácc vv ssttavveebnííccttvvee Pozznámkyy 2. časť TSKP (triedenie stavebných konštrukcií a prác) Poznámky upresňujúce obsah a používanie TSKP : Poznámky k jednotlivým položkám TSKP sú členené nasledovne: - všeobecné poznámky, ktoré platia pre všetky položky TSKP, - poznámky, ktoré platia pre konkrétne položky, sú uvedené v členení podľa 8. až 10. miesta kódu TSKP, teda v úrovni skupín stavebných dielov, stavebných dielov, alebo konštrukcií a činnosti. Všeobecné poznámky k TSKP Stavebné práce zahrňujú všetok materiál, výrobky a polotovary, vrátane ich mimostaveniskovej a vnútrostaveniskovej dopravy (presun), okrem presunov pri zemných prácach. Ak je materiál z akéhokoľvek dôvodu potrebné uvádzať v cenovej kalkulácií (rozpočte) samostatne, potom je potrebné, aby tieto položky materiálu boli označené zodpovedajúcim kódom KP. V položkách TSKP je zahrnuté aj postavenie, udržiavanie, použitie a odstránenie lešenia potrebného pre vykonanie popisovanej stavebnej práce, pokiaľ sa vo výkaze výmer nepoužije pre lešenie samostatná položka. Doprava (odvoz) zeminy pri zemných prácach je uvedená v samostatnej položke, pokiaľ nie je táto činnosť v menšom rozsahu zahrnutá v popise iných položiek. Popisy pomocných konštrukcií obsahujú montáž a demontáž (napríklad debnenie a oddebnenie). Súčasťou debnenia je podperná konštrukcia, vrátane prípadného odskružovacieho zariadenia pri mostných konštrukciách, pokiaľ sa vo výkaze výmer nepoužije pre podpernú konštrukciu samostatná položka. Položky debnenie platia pre opakovane použité debnenia, ale aj stratené debnenia. Ochranné zakrývanie otvorov a konštrukcií, a tiež čistenie objektov sú súčasťou konštrukcie, pokiaľ sa vo výkaze výmer pre tieto činnosti nepoužije samostatná položka. Úpravy a výplne dilatačných škár sú súčasťou príslušnej konštrukcie, pokiaľ sa vo výkaze výmer nepoužije pre úpravy a výplne samostatná položka. Poznámky pre konkrétne položky TSKP 1 Zemné práce Objem hornín a zemín sa pri vykopávkach a manipuláciách s výkopkom meria v rastlom stave horniny vo výkope, s prihliadnutím k prípustným toleranciám. Dokončovacie práce STN Zemné práce. Objem sypaných konštrukcií sa určí v projektovanom objeme s prihliadnutím k sadaniu a zatlačeniu do podložia. Definícia vykopávok a zatriedenie hornín podľa tried rozpojiteľnosti uvádza STN Definície odlišné alebo neuvedené v tejto STN sú uvedené v textovej časti jednotlivých skupín. Vykopávka na suchu je vykopávka: - vo výkope bez vody - vo výkope nad zníženou hladinou vo vodnom toku - v nádrži, prípadne nad voľnou alebo zníženou hladinou podzemnej vody - vykopávka horniny premočenej vodou - vo vode, ak ide o vykopávku pod vodným vankúšom do 100 mm hĺbky. Vykopávka pod vodou je vykopávka pod skutočnou pracovnou hladinou vody. Pracovná hladina vody je hranicou medzi vykopávkami pod vodou a vykopávkami na suchu. Pracovná hladina vody je hladina vody vo výkope v čase vykonávania zemných prác. Rozlišuje sa : - návrhová pracovná hladina vody - skutočná pracovná hladina vody 10

12 TSKP Trriieedniik ssttavveebnýýcch konššttrrukcciiíí a prrácc vv ssttavveebnííccttvvee Pozznámkyy 121 Zobratie ornice a lesnej pôdy Zobratie podorničnej pôdy sa považuje za odkopávku. 122 Odkopávky, prekopávky a vykopávky Odkopávky, prekopávky a vykopávky oddeľuje od jám a zárezov, rýh, šachiet a výkopov zárezov pre podzemné vedenie úroveň vodorovného premiestnenia výkopu v zmysle časti I. STN Za odkopávky sa považujú aj skrývky a ťažba haldoviny, ak sa vykonávajú ako stavebné práce. Do množstva sa započíta aj ťažba nepoužiteľných hornín (napr. vnútorné skrývky, pásma nevhodnej granulometrie a pod.). 127 Vykopávky pod vodou Množstvo sa určí s ohľadom na rozplavenie a potrebné prekopanie, aby bol dodržaný predpísaný profil. 133 Hĺbenie šachiet Do tejto konštrukcie patria aj šachty hĺbené, vykonávané podľa predpisov Úradu bezpečnosti práce. Horniny sa zatrieďujú podľa obťažnosti rozpojovania (čl.64 STN ). 134 Hĺbenie studní Paženie studní je obsiahnuté v popise. 141 Pretláčanie rúr Pretláčanie je umiestňovanie podzemného vedenia alebo ochranného obalu podzemného vedenia (chráničky) (ďalej len podzemné vedenie) pod povrch územia bez vykopávky, pomocou zatlačenia, výplachu a pod Razenie a štítovanie štôlní, šachiet a tunelov a razenie tunelov členeným výlomom Objem razenia sa meria v m3 ako súčin teoretického prierezu, ktorým sa rozumie plocha svetlého profilu, zväčšená o hrúbku ostenia a rubovej izolácie, a dĺžky podzemného objektu meraného v jeho ose. Nadmerný výrub sa v množstve m.j. neuvažuje, ale premietne sa do kalkulácie ceny. Razenie horniny je odborne tunelársky hodnotený súhrn vlastností horniny, daný prírodou, ktoré sú rozhodujúce pre mieru obťažnosti prác pri ťažení, dočasnom a trvalom vystrojení výrubu a pre stanovenie raziacej metódy. Triedenie hornín podľa stupňa razenia : I. stupeň razenia majú horniny celkom pevné a súdržné, vrstevnaté a lasovité, rozpukané, u ktorých nie je rovnaká tvrdosť jednotlivých vrstiev. Sú nestlačiteľné alebo slabo stlačiteľné, pri ktorých možno predpokladať razenie bez výstroja alebo len so zaistením, razenie potrubím a ako ostenie použiť obkladových až stredne tlakových typov obmurovky. Ťaženie je obťažné a pri vŕtaní zdĺhavý postup. Sú to väčšinou horniny 3., 4. a ľahšie skaliny 5. ťažobnej triedy. Ak je hornina silne vodnatá, môže spôsobiť preradenie do II. stupňa razenia. II. stupeň razenia majú horniny málo súdržné, stlačiteľné, vyžadujúce súčasne s výrubom vstavanie dočasného vystrojenia a ostenie tlakových typov. Spravidla sa môžu použiť len razby pilierové, t.j. nemôže byť otvorený ďalší pás, pokiaľ nie je dokončené v predošlom ostení. Rozpojovanie horniny je menej obťažné, väčšinou len kladivami. Ak je hornina silne vodnatá, môže byť posudzovaná ako hornina III. stupňa razenia. III. stupeň razenia majú horniny nesúdržné a zavodnené až rozmočené, silne stlačiteľné, ktoré vyžadujú v štôlni hnané paženie, v plných výlomoch najsilnejšie vystrojenie a spravidla zvláštne tunelovacie spôsoby. Pre ostenie sa používajú najsilnejšie tlakové typy. Vyžaduje si to odborný pracovný postup. Liata skala: Horniny 6. a 7. ťažobnej triedy, veľmi ťažko ťažiteľné, u ktorých je postup vŕtania minimálny a nadmerná spotreba trhavín pre rozpojenie hornín. Pre výlom nie je treba dočasného vystrojenia a výruby môžu byť ponechané bez ostenia, alebo len s obkladnou obmurovkou minimálnej hrúbky. Ťažiteľnosť je veľmi ťažká, postup vŕtania veľmi pomalý s nadmerným tvorením prachu. Stupeň razenia hornín sa posudzuje podľa celkových vlastností horniny a najmä podľa jej ťažiteľnosti a možnosti vzniku a zväčšovania tlakov, nie podľa petrografického označenia horniny. Triedenie hornín podľa miery zavodnenia: Horniny suché: Sú to horniny úplne suché alebo také, pri ktorých sa pri výrube spravidla prejavuje nepatrný prítok vody tak, že sa pri strope objavia nepatrné prítoky v tvare ojedinelých kvapiek v intervale niekoľkých sekúnd, ktoré netvoria rovnomerne rozptýlené výtoky-dážď. Za suchú horninu možno považovať aj horninu, v ktorej sa ojedinele vyskytujú výrony vody po bokoch výrubu, ktoré možno bez obtiaží a bez sťaženia práce zviesť pozdĺžne do odvodňovacieho kanála. Horniny mokré: 11

13 TSKP Trriieedniik ssttavveebnýýcch konššttrrukcciiíí a prrácc vv ssttavveebnííccttvvee Pozznámkyy Sú to horniny, pri ktorých sa pri výrube objavia rovnomerne rozptýlené výtoky v strope vo forme dažďa, alebo sa objavia ojedinelé výrony v strope výrubu, ktoré je potrebné zviesť priečnymi a postrannými žľabmi do odpadného kanála. Potrebné je, aby pracovníci pracovali v nepremokavých plášťoch, klobúkoch a topánkach. Horniny silne zavodnené Horniny, u ktorých vyviera voda ako hustý dážď zo stropov alebo ako sústredené výstreky pod tlakom. Prítok vyžaduje okrem ochrany pracovníkov, tiež zvláštne opatrenia k ochrane diela, ako striešky, žľaby, zvody a pod. Vrátane dopravy horniny z podzemia a uloženie na povrchu. 151 Paženie výkopov Objem paženia sa určí v m 2 ako plocha horniny alebo zeminy, ku ktorej paženie prilieha. Neprihliada sa k medzerám v pažení ani k potrebnému zväčšeniu plochy paženia z rôznych dôvodov(napr. bezpečnostných), bez ohľadu na hĺbku výkopu. Rozopretie, vzopretie, kotvenie a odstránenie paženia je súčasťou paženia. 161 Premiestnenie výkopku zvislé Popis platí len pre prípady, kedy sa zvislé premiestnenie výkopku alebo rúbaniny neprevádza v priamej náväznosti na vykopávku alebo vodorovné premiestnenie. 163 Vodorovné premiestnenie pod zemou Popis sa použije len v prípadoch, kedy doprava nie je obsiahnutá v popise pre razenie (konštrukcie 142, 144,145, 147). 171 Násypy, skládky predpísaných tvarov Zemné hrádze sa považujú za násypy. 172 Tesnenie z nepriepustných zemín Tesniace vrstvy z upravených zemín, betónu a pod. patria do konštrukcie Základy, zvláštne základy a spevňovanie Počet merných jednotiek sa určí podľa objemu hotovej konštrukcie. Potrebné zvýšenie množstva (stratné, bezpečnostné opatrenia, tolerancie a pod.) sa premietne do kalkulácie. 211 Odvodňovacie sanačné zárezy a rebrá 212 Trativody Počet merných jednotiek sa určí v m 3 ako objem konštrukcie v konečnom stave(po zhutnení). Počet merných jednotiek sa určí v m ako dĺžka konštrukcie, meraná v ose rebra alebo trativodu. Zvary (nosné, spojovacie, výstuže a pod.) patria ku konštrukciám, na ktorých sa zvary vykonávajú. Počet merných jednotiek sa určí v m 2 rozvinutej plochy opláštenia rebier a trativodov. 213 Odvodňovacie a sanačné vrstvy Počet merných jednotiek sa určí v m 3 objemu zhutnenej vrstvy. Počet merných jednotiek sa určí v m 2 úpravy podložia. 216 Vpichované drény Počet merných jednotiek sa určí v m ako vzdialenosť miesta vpichu na teréne a konca vpichu pod zemou. Konsolidačný drén (geodrén, knôtový drén) je zvislá stavebná konštrukcia, zatlačená do podložia násypu. Slúži k regulácií doby konsolidácie podložia násyp a nahradzuje štrkopieskové odvodňovacie pilóty. 221 Pilóty baranené trvalé 225 Pilóty baranené dočasné Počet merných jednotiek sa určí v m 3 objemu baranených pilót pod úrovňou územia, kde sa pilóty barania. Počet merných jednotiek sa určí v tonách ako hmotnosť baranených pilót z dielcov kovových pod úrovňou územia, kde sa pilóty barania. 224 Pilóty na mieste betónované Počet merných jednotiek sa určí v m3 ako objem vrtu. Prípadné hlavice sa k objemu nepripočítavajú, sú uvažované v základoch. 12

14 TSKP Trriieedniik ssttavveebnýýcch konššttrrukcciiíí a prrácc vv ssttavveebnííccttvvee Pozznámkyy 231 Štetové steny baranené trvalé 232 Štetové steny baranené dočasné 233 Štetové steny nasadenie 236 Vyťahovanie baranených štetovníc 237 Demontáž nasadených, tabuľových štet. stien 238 Podzemné steny Počet merných jednotiek sa určí v m 3 ako súčin dĺžky, priemernej výšky a priemernej hrúbky steny. Počet merných jednotiek sa určí v tonách ako hmotnosť štetovníc, potrebných pre zriadenie steny. Počet merných jednotiek sa určí v m 3 ako objem reziva, výrezov a tyčí, potrebných pre zriadenie steny. 235 Zriadenie tesniacich konštrukcií Počet merných jednotiek sa určí v m 3 zhutnenej tesniacej konštrukcie. 26 Vrty Technológia alebo vŕtací stroj nie sú pre voľbu variantu rozhodujúce. Za vrty sa považuje tiež hĺbenie drapákmi pre konštrukcie zvláštneho zakladania. Klasifikácia hornín podľa vŕtateľnosti pre vrty: Podľa činiteľov, ktoré ovplyvňujú rýchlosť prenikania vrtného nástroja horninou, zaraďujú sa jednotlivé horniny u vrtov do šiestich tried. V každej triede je uvedené niekoľko typických hornín. Hornina, ktorá nie je v triede menovite uvedená, sa zaraďuje do tej triedy, v ktorej je zaradená príbuzná hornina svojou vŕtateľnosťou jej najbližšia. U podstatných mien názvy hornín sú v niektorých prípadoch ďalej rozvedené prídavným menom také vlastnosti, ktoré ovplyvňujú vŕtateľnosť. Slabo zvetralé horniny sa zaraďujú do tej istej triedy ako hornina nezvetralá. Silne zvetralé horniny sa zaraďujú o jednu triedu nižšie. Rezíduá hornín sa môžu zatriediť do tej triedy, do ktorej patrí konečný produkt zvetrania. Niektoré horniny sú rozlíšené podľa druhu spojiva. V prípade dvoch zložiek spojiva sa vykoná zatriedenie podľa tvrdšej zložky. I. trieda Nespevnené alebo spevnené silne zmenené (alternované) usadené horn. (ďalej len sedimenty), rezíduá. Typické horniny: a) ornice, sprašová hlina, hlina, humus, lesná koreňová pôda b) hlina s ojedinelými úlomkami pevných hornín c) rašelina d) íl, slien, hlinitý íl e) prach, piesok, zaílovaný piesok) f) rezíduum prachovca, ílovce, slienovce h) tuf, tufit bentonizovaný (bentonit) i) kaolín II. trieda Nespevnené sedimenty s obsahom balvanov, spevnené sedimenty silne zmenené (metamorfované a vyvrelé horniny, hliny s hojnými balvanmi pevných hornín do priemeru vrtu). Typické horniny: a) štrk, štrkopiesok so štrkovým podielom do 50mm, suť, zahlinená suť s úlomkami hor. do priemeru vrtu b) prachovec, ílovec, slienovec, opuka c) pieskovec, arkóza, droba s karbonátovým alebo železitým tmelom d) zlepenec alebo brekcie s ílovým spojivom e) aglomerát, tuf alebo tufit zmenený f) čierne uhlie, hnedé uhlie, lignit g) vápenec, dolomit, magnezit alebo travertín zvetralý h) bridlice, čierna bridlica, prachovitá bridlica, piesčitá alebo zvetralá i) žula, rula alebo arkóza kaolinizovaná. III. trieda Tvrdé čerstvé sedimenty obtiažne vŕtateľné, pyroklastika, vyvrelé a metamorfované horniny prevažne hrubozrnné a stredne zrnité. Typické horniny: a) prachovec, ílovec, slienovec veľmi tvrdý, nadložný íl uhoľných paniev 13

15 TSKP Trriieedniik ssttavveebnýýcch konššttrrukcciiíí a prrácc vv ssttavveebnííccttvvee Pozznámkyy b) pieskovec, arkóza, droba s kremičitým tmelom c) zlepenec, brekcie s karbonátovým alebo železitým tmelom, aglomerát, konglomerát andezitový, ryolitový alebo čadičový d) tuf, tufit porfyroidný, andezitový, ryolitový alebo dacitový e) vápenec, dolomit, magnezit a prechody medzi nimi, siderit, ankerit f) žula, syenit, diorit, gabro, granodiorit, diabas, peridotit, pegmatit, aplit, melafýr, čadič, znelec, tefrit, basanit, ryolity, ryodacit g) svor, fylit, rula, amfibolit, hadec, migmatit, greizen, h) filit grafitický, seritický, chloritický, bridlice i) štrk od 50 do 128 mm. IV. trieda Vyvrelé a metamorfované horniny prevažne jemnozrnné alebo hrubozrnné a stredne zrnité, avšak prekremenelé alebo zrudnelé, sedimentárne horniny silne tektonicky porušené či skrasovatelé, sedimenty hrubozrnné či stredne zrnité s kremičitým tmelom. Typické horniny: a) kremenný zlepenec s kremičitým tmelom, zlepenec z vulkanických hornín s kremičitým tmelom b) jemnozrnné typy vyvrelých alebo metamorfovaných hornín uvedených v III.triede: žula, syenit, gabro, granodiorit, diabas, diabasový tuf a tufit, periodotit, pegmatit, aplit, melafýr, čadič, tefrit, basanit, svor, fylit, rula, amfibolit, serpentinit, migmatit, greizen c) hrubozrné a stredne zrnité typy vyvrelých a metamorfovaných hornín, uvedených v III. triede, pokiaľ sú prekremenelé alebo zrudnelé a porfyroidy hrubozrnné d) spilit, porfýr, čadič, andezit, dacit, ryolit jemnnozrnný e) skarn, eklogit, granuloid, anortosit, erlan, karbonát skrasovatelý alebo zbridličnatelý, siderit, anorit prekremenelý alebo porušený horniny III. triedy, pokiaľ sú výrazne tektonicky porušené: pieskovec, bridlice. V. trieda Veľmi tvrdé horniny. Typické horniny: a) čadič sklovitý, bazaltoidný andezit, andezit silne rozpukaný b) porfýr jemnozrnný až sklovitý, porfyroid masívny prekremnelý c) granulit jemnozrnný d) kremenná žilovina so zrudnením, liaty kiz, magnezit e) granatický skan. VI. trieda Veľmi tvrdé horniny zvlášť ťažko vŕtateľné. Typické horniny: a) kremenec amorfný, rohovec b) kremenec žilný, buližník c) čadič sklovitý silne rozpukaný, chalcedonit d) horniny vymykajúce sa normálnej technológií vŕtania, napr. stĺpkový čadič. Klasifikácia hornín podľa vŕtateľnosti pre vrty pre pilóty a pre rýhy pre podzemné steny. Podľa činiteľov, ktoré ovplyvňujú rýchlosť prenikania vrtného nástroja horninou, zaraďujú sa jednotlivé horniny pri vrtoch pre pilóty do šiestich tried.v každej triede je uvedené niekoľko typických hornín. Hornina, ktorá v tomto triedení nie je uvedená, zaraďuje sa do tej triedy, v ktorej je zaradená príbuzná hornina svojou vŕtateľnosťou jej najbližšia.všetky horniny, pokiaľ nejde o sypké sedimenty, sa rozumejú v čerstvom nezvetralom stave. Zvetralé horniny sa zaraďujú takto: - horniny slabo zvetralé v rovnakej triede, - horniny stredne a silne zvetralé sa zaraďujú o jednu triedu nižšie - horniny zvetralé do sypkého stavu sa zaraďujú ako zeminy podľa svojej zrnitosti, - horniny slabo prekremnelé zostávajú v rovnakej triede, horniny stredne a silne prekremnelé sa zaraďujú o jednu triedu vyšie, - horniny, ktoré majú prevažnú väčšinu úlomkov alebo balvanov väčších rozmerov ako profil vrtu, zaraďujú sa do tej triedy horniny, ktorá tvorí prevažnú časť úlomkov alebo balvanov. 14

16 TSKP Trriieedniik ssttavveebnýýcch konššttrrukcciiíí a prrácc vv ssttavveebnííccttvvee I. trieda Typické horniny: a) ornica, spraš, všetky druhy pôd kyprých, rašelina b) hlinitopiesčitá zemina c) piesok voľný mimo tečúceho piesku d) piesok ílovitý uhoľný e) nestmelený a neuvoľnený štrk do zrna do 20mm f) štrkopiesok s balvanmi do zrna 50mm g) hlina a íl h) svahová hlina s úlomkami pevných hornín i) slien pevnej konzistencie, silt. II. trieda Typické horniny: a) tečúci piesok, b) neuľahlý štrk o veľkosti balvanov do 1/2 priemeru vrtu, c) štrkopiesok uľahlý, d) pieskovec s ílovitým tmelom alebo íl s vápenným tmelom, e) íl alebo slien s bohatými konkréciami, f) ílovec alebo slienovec, g) hnedé uhlie mäkké. III. trieda Typické horniny: a) tečúce piesky vztlakové, b) štrk nestmelený o veľkosti balvanov viac ako 1/2 priemeru vrtu, c) štrk uhoľný o veľkosti balvanov do 1/2 priemeru vrtu, d) pieskovec pevný až tvrdý, e) arkóza, droba a zlepenec, f) prachovec, g) bridlice, čierna bridlica, h) bridlica chloriticko-seritická, i) vápenec kryštalický, j) tuf a tufit, k) čierne uhlie. IV. trieda Typické horniny: a) stmelený štrk o veľkosti balvanov viac ako 1/2 priemeru vrtu, b) pieskovec s kremitým tmelom, c) fylit, d) pararula. V. trieda Typické horniny: a) droba kremitá, b) žula, ortula, c) syenit, granodiorit, znelec. VI. trieda Typické horniny: a) zlepenec s kremitým tmelom, b) rula kvarcitická, c) andezit, amfibolit, d) gabro a čadič, e) kremeň žilný, rohovec, buližník. 271 Podklady základov Do položky patrí akékoľvek zhutnenie, urovnanie a očistenie povrchu. 272 Základové konštrukcie Do položky patrí: a) odstránenie zosunutej zeminy z výkopu b) vynechanie drobných rýh, výklenkov a prestupov vyznačených v projektovej dokumentácii Do položky patria aj náklady na plte, pramice alebo lode, z ktorých sa konštrukcia vykonáva. Pozznámkyy 283 Zmrazovanie Razenie alebo hĺbenie v zmrazenej hornine patrí do zemných prác. Zatriedenie horniny sa prevedie podľa zmrazeného stavu. 15

17 TSKP Trriieedniik ssttavveebnýýcch konššttrrukcciiíí a prrácc vv ssttavveebnííccttvvee Pozznámkyy 3 Zvislé a kompletné konštrukcie Betónové a železobetónové konštrukcie sú rozdelené na betón, debnenie a výstuž konštrukcií, pokiaľ v popise položky nie sú tieto činnosti zlúčené. Súčasťou debnenia je aj oddebnenie konštrukcie. Ukončujúce vrstvy sú súčasťou muriva. Vložky a príložky z valcovaných profilov, vkladaných do betónov, škár, privarované a pod., pre montáž prefabrikovaných dielcov, sú súčasťou príslušnej konštrukcie. Do predpínacej výstuže patria aj kotvy, uloženie a napnutie výstuže, rúrky pre vytvorenie kanálikov a injektáž. Množstvo merných jednotiek je určené hmotnosťou. Steny výplňové a oddeľovacie pevné z dielcov kovových sú súčasťou 767 z dielcov drevených sú súčasťou 761 Ploty a zábradlia ohradové drevené sú súčasťou 761, kovové a z kovových dielcov sú súčasťou 767. Izolácie lepenkou vnútri dvojitých priečok sú súčasťou 711. Izolácie akustické doskami izolačnými vnútri dvojitých priečok sú súčasťou 714. Za stenu sa považujú konštrukcie hr. väčšej ako 15 cm. Za priečku sa považujú konštrukcie hrúbky do 15 cm. Nosná obmurovka štôlní patrí do dielu 36. Nosná obmurovka stôk patrí do dielu 35. Ak je vymurovka stôk vykonaná vo vnútri nosnej obmurovky, zaradí sa nosná obmurovka do dielu 36 a vnútorná do 35. Druh konštrukcie 311 až 389 Objem otvorov a dutín, ktorých jednotlivý objem je do 0,20 m 3, sa neodpočíta. Objem komínových a ventilačných prieduchov sa odpočíta. Debnenie otvorov, káps, rýh a pod., objemov jednotlivo do 0,20 m 3, sa neodpočíta z množstva debnenia. Mernou jednotkou je m 2 plochy hradiacej konštrukcie Súčasťou konštrukcie nie je prepojenie jednotlivých buniek energetickými rozvodmi. Tieto rozvody sú súčasťou príslušného remeselného odboru. Definícia"spodnej a hornej časti stôk" je uvedená v STN Murivo hornej časti stôk obsahuje aj prípadné použitie posuvného ramenátu u klenby. Výplň za rubom obmurovky je súčasťou stôk. Portály sú súčasťou tunelov. Popis tunelov zahrňuje aj portály. Kompletné konštrukcie tunelov obsahujú aj nosnú obmurovku a odvodňovacie kanály, vrátane výplne za rubom obmurovky. 4 Vodorovné konštrukcie Množstvo merných jednotiek monolitických betónových konštrukcií sa určuje v m 3 projektovaného objemu a) objem prieniku dvoch alebo viac konštrukcií sa započítava iba raz a to k tej konštrukcii, ktorá má v mieste prieniku väčšie rozmery (šírka a pod.). Pri rovnakých rozmeroch sa objem prieniku pripočíta ku konštrukcii podporujúcej. U prieniku konštrukcií so stĺpmi, piliermi, rámovými stojkami a zvislými tiahlami sa objem prieniku začleňuje ku konštrukcii podporovanej napr. hlavice hríbových stropov sa začleňujú k objemu dosky b) objem uloženia, príp. votknutia konštrukcie ukladanej do konštrukcie z iného materiálu, sa začleňuje k objemu konštrukcie ukladanej c) objem vloženej výstuže, kotevných želiez plne zabetónovaných valcovaných profilov I, E, U, UE, L a podobných tvarov uložených vodorovne aj zvisle sa do objemu betónu započítavajú. Množstvo merných jednotiek debnenia sa určuje v m 2 rozvinutej debnenej plochy. 16

18 TSKP Trriieedniik ssttavveebnýýcch konššttrrukcciiíí a prrácc vv ssttavveebnííccttvvee Pozznámkyy Množstvo merných jednotiek výstuže sa určuje v t menovitej hmotnosti výstuže. Časti výstuže, ktoré prechádzajú do dvoch rôznych konštrukcií (napr.prievlak-doska) patria do výstuže tých konštrukcií, ku ktorým staticky patria. Konštrukcie z prefabrikovaných dielcov zahrňujú aj zaliatie škár s debnením, zálievkovou výstužou, podpernou konštrukciou a nosnými alebo spojovacími zvarmi, pokiaľ tieto netvoria samostatné položky. Vložky a príložky z valcovaných profilov vkladané do betónu, špár, privarované a pod. pre montáž prefabrikovaných dielcov alebo spojenie prefabrikovaných dielcov sú súčasťou príslušnej konštrukcie. Do predpínacej výstuže patria aj kotvy, uloženie a napnutie výstuže, rúrky pre vytvorenie káblových kanálikov a injektáž. Množstvo merných jednotiek je určené hmotnosťou predpínacej výstuže. Stavebné diely 45 a 46 nezahrňujú konštrukcie pozemných komunikácií, letísk, plôch charakteru pozemných komunikácií, plôch pre telovýchovu nekrytých nástupíšť a rámp. Tieto konštrukcie sú obsiahnuté v stavebných dieloch 56, 57, 58, Stropné konštrukcie plošné Množstvo merných jednotiek pri vložkových stropoch sa určí vrátane vložiek. 413 Nosníky pozemných stavieb Položka platí pre murárske osadzovanie na cementovú maltu. 418 Nosníky žeriavových dráh 421 Vodorovné mostné konštrukcie plošné, 422 Vodorovné mostné konštrukcie komôrkové 424 Rámové mostné konštrukcie Do položky sa započítavajú aj náklady na: a) montážne zariadenie vrátane pomocného montážneho materiálu b) provizórne predpínacie laná alebo tyče a ich napnutie c) spojenie dielcov montovaných mostov 423 Nosníky inžinierskych stavieb Do položiek sa nezapočítavajú náklady na ložiská. Množstvo merných jednotiek sa určuje v m3 zabudovaného dreva. 444 Strešný plášť Ak tvorí nosnú konštrukciu strechy strop posledného podlažia, zaradí sa ako strop do stavebného dielu 4. Vrchný plášť sa zaradí do skup. stavebného dielu Podkladné vrstvy Do podkladných vrstiev patria aj lôžka pod dlažby, stoky, drobné objekty, tesnenie priehrad a pod. 461 Pätky a opevnenia Súčasťou opevnenia je aj výplň dielcov. 5 Komunikácie 55 Trakčné vedenie Prístroje a doplňujúce zariadenia sú súčasťou trolejového, napájacieho a spätného vedenia. Počet merných jednotiek sa určí rovnako ako pri koľajniciach 561 a 562 Stabilizácia Ak je použitá kombinácia spojív, zaradí sa konštrukcia podľa druhu spojiva hmotnostne prevažujúceho. 573 Bitúmenové vyspravenie Zdrsňovací posyp liateho asfaltu je zahrnutý do konštrukcie liateho asfaltu. 58 Kryty komunikácií a SP Škáry sú súčasťou konštrukcie krytu. 595 Vodorovné dopravné značenie Počet merných jednotiek vodorovného dopravného značenia sa určí v m 2 natretej plochy. 596 Obrubníky, krajníky a chodníkové obruby Lôžko pod obrubníky a krajníky je súčasťou konštrukcií. 17

19 TSKP Trriieedniik ssttavveebnýýcch konššttrrukcciiíí a prrácc vv ssttavveebnííccttvvee 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne otvorov Množstvo merných jednotiek úprav povrchov sa určuje v m2 rozvinutej plochy. 18 Pozznámkyy Plocha úprav samostatných ozdobných zábradlí z prelamovaných (dutinových) dosiek a pod.sa určuje súčtom vonkajšej a vnútornej pohľadovej plochy zábradlia, pričom sa odpočítajú (na obidvoch stranách) len plochy jednotlivo väčšie ako 0,5 m 2 Pre presnejšie vymedzenie vonkajších úprav povrchov je možné 6-tym miestom číselného znaku určiť stupeň zložitosti podľa nasledujúceho rozdelenia: Steny a štíty I. omietka rovná bez výstupkov s jednoduchou rímsou hlavnou, prípadne kordonovou II. omietka rovná s orámovaním otvorov s jedným vystupujúcim alebo ustupujúcim profilom, s jednoduchými podokenníkmi, s jednoduchou líniou (škárou), oddeľujúcou jednotlivé podlažia, s jednoduchou rímsou hlavnou aj kordonovou III. omietka rovná s orámovaním otvorov s dvoma alebo troma vystupujúcimi alebo ustupujúcimi profilmi, s jednoduchými podokenníkmi, s jednoduchou deliacou líniou medzi podlažiami, ako aj nad oknami a pod oknami, s jednoduchou rímsou hlavnou, kordonovou a rímsami podlažnými a alebo: III. omietka rovná bez profilovania, ale so zväčšeným množstvom hrán a úzkych plôch v priečelí konštrukčne členenými lodžiami alebo po dĺžke prebiehajúcimi balkónmi, súčasne združenými parapetmi a zväčšenými oknami alebo plochami ohranenými obkladmi a pod., škárami, hladkou hlavnou rímsou, príp. kordonovou alebo prebiehajúcou markízou nad chodníkom. Ojedinelé balkóny, otvory a nevykonávané úpravy do 50% plochy necharakterizujú tento stupeň. IV. omietka rovná a čiastočne zaoblená s orámovaním otvorov o viac ako troch vystupujúcich alebo ustupujúcich profiloch, s jednoduchými podokenníkami a nadokenníkami, s jednoduchou líniou medzi podlažiami, ako aj nad a pod oknami, s jednoduchou rímsou hlavnou, kordonovou, nadokennou, podokennou a rímsami podlažnými. V. omietka rovná a čiastočne zaoblená s orámovaním otvorov o viac ako troch vystupujúcich alebo ustupujúcich profiloch, s členenými podokenníkami a nadokenníkami, s členenými líniami vodorovnými a zvislými, s orámovaním plôch určených pre sgrafita, keramické, štukatérske a iné prvky a pod., s členenou rímsou hlavnou, kordonovou, nadokennou, podokennou a rímsami podlažnými, alebo: omietka rovná so zväčšeným množstvom hrán a úzkych plôch pri priečeliach konštrukčne členených lodžiami alebo po dĺžke prebiehajúcimi balkónmi, súčasne združenými parapetmi a zväčšenými oknami so zväčšeným množstvom hrán profilovania-žliabkovania na medziokenných stenách alebo na podokenných parapetoch, príp.tiež na medziokenných pilieroch (stĺpoch). VI. omietka rovná a zaoblená s orámovaním otvorov o viac ako troch vystupujúcich alebo ustupujúcich profiloch, so zložite členenými podokenníkami a nadokenníkami, s členeným lezenami vodorovnými a zvislými, s členenými líniami, s orámovaním plôch určených pre sgrafita, keramické, štukatérske a iné prvky a pod., s členenou rímsou hlavnou, kordonovou, nadokennou, podokennou a rímsami podlažnými, s členenými pilastrami, stĺpmi a pod. VII. omietka, ktorej členenie je bohatšie ako členenie v predchádzajúcich stupňoch. Pre určenie zložitosti stien a štítov je rozhodujúci prevládajúci výskyt prvkov charakterizujúcich stupeň členenia. Pri nerovnako členených priečeliach na tom istom objekte sa posudzuje každé priečelie samostatne. Ak je v jednom priečelí prerušenom kordonovou rímsou navrhnuté odlišné členenie pod rímsou, posudzujú sa obidve časti samostatne, pričom sa rímsa zahrňuje do časti zložitejšej. Toto pravidlo však neplatí tam, kde členenie priečelí podlažnými rímsami je jedným zo znakov zložitosti pre celé priečelie. Ak je priečelie rozčlenené zvislými, prípadne vodorovnými výstupkami alebo ústupkami, príp. odlišným druhom realizovaných úprav povrchov do niekoľko rôznych členených častí, posudzuje sa každá časť samostatne. Podhľady I. omietka bez akýchkoľvek výstupkov alebo ústupkov II. omietka delená výstupkami priečne alebo pozdĺžne, bez profilov III. omietka delená výstupkami priečne alebo pozdĺžne, s profilom o jednom až troch článkoch. Piliere a stĺpy I. omietka bez akýchkoľvek výstupkov alebo ústupkov II. omietka bez výstupkov alebo ústupkov delená vodorovne alebo zvisle škárami III. omietka bez výstupkov a ústupkov s jednoduchou hlavicou a pätkou

20 TSKP Trriieedniik ssttavveebnýýcch konššttrrukcciiíí a prrácc vv ssttavveebnííccttvvee Pozznámkyy IV. omietka vodorovne alebo zvisle škárovaná, s hlavicou alebo pätkou alebo hlavicou aj pätkou, s profilom o dvoch až troch článkoch V. omietka pozdĺžne alebo priečne jednoducho členená, s pätkou alebo hlavicou, alebo pätkou aj hlavicou, s profilom o viac než troch článkoch. Množstvo jednotiek násypov, mazanín, dlažieb a poterov sa určuje v m 3 projektovaného objemu. Objem vložených lát a dilatačných škár šírky do 40 mm v mazaninách sa neodčítava. Dilatačné škáry sú súčasťou konštrukcie, ak nie sú obsahom samostatnej položky Omietky vnútorných stropov a stien obsahujú aj pomocné lešenie o výške podlahy do 1900 mm, pre zaťaženie do 1,5 Kpa a to v prípade, že sa realizujú omietky stien aj stropov bezprostredne. Ak sa realizujú len omietky stien (bez stropov), použije sa samostatná položka lešenie. Pre pačokovanie a bielenie vápenným mliekom platia položky 664. Zakrývanie výplní otvorov, predmetov a konštrukcií je súčasťou úprav povrchov. Malty ostatné sú: - malty z kameniva špecifických vlastností (napr. baryt, perlit) - malty s pridaním zvláštnych prísad napr. hydrofóbne - malty zvláštnych vlastností napr. kyselinovzdorné - malty z ostatných spojív napr. zmesových hydraulických spojív 631 Násypy 632 Mazaniny bez povrchovej úpravy a povrchy podláh 633 Potery Násyp je vrstva sypkej hmoty s nepredpísanou únosnosťou na iné ako sypané konštrukcie Betón zvláštny zahrňuje betón so špeciálnymi plnivami alebo spojivami. 9 Ostatné konštrukcie a práce Lešenárske podlahy sú súčasťou lešenia. 19

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1 Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ZMLUVA O DIELO č. ZML 1100632 uzavretá v súlade s

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Bezhalogenové trubky a hadice Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo. a hadice. a príslušenstvo. s příslušenstvím

Bezhalogenové trubky a hadice Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo. a hadice. a príslušenstvo. s příslušenstvím Bezhalogenové trubky a hadice s příslušenstvím Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo originální. Pouze výrobky řady HFT spojují výhody bezhalogenových a samozhášivých ů. Dokončení vývoje tohoto systému bylo

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Akzo Nobel Car Refinishes bv Automotive and Aerospace Coatings Tento výrobok je určený pre profesionálnu povrchovú úpravu automobilov podľa referencií uvedených v technickom liste výrobcu. ODDIEL 1 Identifikácia

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

Pružné vyrábanie rohov formovaním

Pružné vyrábanie rohov formovaním ACF ACF - ENGINEERING & AUTOMATION GmbH. Pružné vyrábanie rohov formovaním UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VÝROBU ROHŮ pre formovanie rohov dverí a panelov Za studena VÝROBA ROHŮ ZA STUDENA DVEŘÍ A KRYTŮ eliminuje

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE Sedací Soupravy V KŮŽI I LÁTCE modely pro rok 2013/14 SEDACIE SÚPRAVY V KOŽI A V LÁTKE MODELY PRE ROK 2013/14 18-21 36-37 28-29 26-27 56-59 6-7 30-35 42-45 8-11 38-39 54-55 50-51 14-17 24-25 46-49 52-53

More information

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV 2007 Central Controlling and Testing Institute in Agriculture v

More information

TR 314 2R2 / J TR 311 Ö TR 313 TR 314 Ö TR 319 TR 331 Ö TR 336 TRA 25 Ö TRA 100 TR 323, TR 341-343

TR 314 2R2 / J TR 311 Ö TR 313 TR 314 Ö TR 319 TR 331 Ö TR 336 TRA 25 Ö TRA 100 TR 323, TR 341-343 - p ehledovè daje - summary StandardnÌ sortiment Standard assortment TR 311 Ö TR 313 TR 314 Ö TR 319 TR 331 Ö TR 336 TR 314 2R2 / J ZatÌûenÌ L 1 Tolerance Hmotnost Strana katalogu Load (mm) Resistance

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

NÁVOD NA INŠTALÁCIU MSR3-09HRN1 MSR3-09HRN1-QE MSR3-12HRN1 MSR3-12HRN1-QE MSR3-18HRN1 MSR3-18HRN1-QE MSR3-24HRN1 MSR3-24HRN1-QE

NÁVOD NA INŠTALÁCIU MSR3-09HRN1 MSR3-09HRN1-QE MSR3-12HRN1 MSR3-12HRN1-QE MSR3-18HRN1 MSR3-18HRN1-QE MSR3-24HRN1 MSR3-24HRN1-QE NÁVOD NA INŠTALÁCIU SK MSR3-09HRN1 MSR3-09HRN1-QE MSR3-12HRN1 MSR3-12HRN1-QE MSR3-18HRN1 MSR3-18HRN1-QE MSR3-24HRN1 MSR3-24HRN1-QE INFORMÁCIE DÔLEŽITÉ POKYNY PRED INŠTALÁCIOU BEZPEČNOSTNÉ POKYNY OPIS

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

ISSN 1335-809X. 2001 ročník VI

ISSN 1335-809X. 2001 ročník VI ISSN 1335-809X 4 2001 ročník VI ZAUJÍMAVOSTI V ČÍSLE Parametre kvality omietok Aktuální problémy oceňování podniků v České republice Analýza spůsobů a následků poruch V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE PRIPRAVUJEME

More information

Konkurence na železnici

Konkurence na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Konkurence na železnici budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012 editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš Brno

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Všeobecný katalog katalóg

Všeobecný katalog katalóg Cable Management Systems Všeobecný katalog katalóg obsah 8 Trubky z PVC s pøíslušenstvím Rúrky z PVC s príslušenstvom 20 Bezhalogenové trubky a pøíslušenství Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo 34 Ochranné

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

RIZIKA PRI PRÁCI S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

RIZIKA PRI PRÁCI S CHEMICKÝMI LÁTKAMI Chem. Listy 91, 194-199 (1997) RIZIKA PRI PRÁCI S CHEMICKÝMI LÁTKAMI IVETA ONDREJKOVIČOVÁ V Slovenskej republike zatial platí Nariadenie vlády SR č. 83/1992 Zb., ktorým sa mění a dopíňa Nariadenie vlády

More information

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání)

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

PROJEKT: Park + Taco INVESTOR: Moderná VYPRACOVAL: Ing. arch. Nataša Pagáčová DÁTUM: jún 14 PROJEKT

PROJEKT: Park + Taco INVESTOR: Moderná VYPRACOVAL: Ing. arch. Nataša Pagáčová DÁTUM: jún 14 PROJEKT PROJEKT: Park + Taco INVESTOR: Moderná VYPRACOVAL: Ing. arch. Nataša Pagáčová DÁTUM: jún 4 PROJEKT Plán Místnost- 3 Datum:. 5. 04 Měřítko : 3 Strana Dlaždice na podlaze Místnost- aa 0 PORSA PARK ACERO

More information

PALISÁDY 39 tel/fax: +421 2 5441 7741 811 06 BRATISLAVA e-mail: slovgeoterm@slovgeoterm.sk SLOVAKIA web: www.slovgeoterm.sk

PALISÁDY 39 tel/fax: +421 2 5441 7741 811 06 BRATISLAVA e-mail: slovgeoterm@slovgeoterm.sk SLOVAKIA web: www.slovgeoterm.sk PALISÁDY 39 tel/fax: +421 2 5441 7741 811 06 BRATISLAVA e-mail: slovgeoterm@slovgeoterm.sk SLOVAKIA web: www.slovgeoterm.sk Projekt: Stupeň: Investor: Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

8/2015. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

8/2015. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 8/215 Praha, srpen 215 Roč. 61 (13) o Číslo 8 o str. 165 188 LETECKÉ

More information

Pripojenie k internetu v pevnej sieti

Pripojenie k internetu v pevnej sieti Pripojenie k internetu v pevnej sieti Názov programu/služby užívateľovi (Mbit/s) užívateľa (Mbit/s) (MB) Smerom k/od užívateľa Magio Internet M ADSL 2 0,5 300 000 0,25/0,13 Magio Internet L ADSL 5 0,5

More information

How To Get Rid Of A Chrany Majetku

How To Get Rid Of A Chrany Majetku Ochrana osôb a majetku Ing. Tomáš Loveček, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra bezpečnostného manažmentu 1 Terminológia - Ochrana ochrana (angl.: Protection) Starostlivosť

More information

POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK. Obsah

POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK. Obsah POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 842 15 Bratislava, Slovenská republika jesenak@fns.uniba.sk Došlo 16.1.06, prepracované

More information

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI MARTIN ŠULÁK a DANIELA ŠMOGROVIČOVÁ Oddelenie biochemickej technológie Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Polymérne konštrukčné materiály

Polymérne konštrukčné materiály Polymérne konštrukčné materiály Odborná publikácia Tatiana Liptáková, Pavol Alexy, Ernest Gondár, Viera Khunová Recenzenti: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. Vedecký redaktor: prof.

More information

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka Contractual system and Recodification of the Civil Code Dokazovanie v civilnom procese Discovery in Civil Proceedings Sekcia občianskeho práva Civil

More information

OBSAH. Železničná doprava a logistika Elektronický odborný časopis

OBSAH. Železničná doprava a logistika Elektronický odborný časopis Elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente Číslo 3 Rok 2011 Ročník VII. ISSN 1336-7943 EDITORIAL Železničná doprava a logistika Elektronický odborný časopis Vydáva:

More information

BUDÚ SA JEJ DRZAT! ZADAJTE IM AKÚKOL VEK ÚLOHU! 01. PAPIER, BLOKY, OBÁLKY. Ten ROZDIEL spoznáte. Post-it Super Sticky Bločky SUPER ADHESIVE

BUDÚ SA JEJ DRZAT! ZADAJTE IM AKÚKOL VEK ÚLOHU! 01. PAPIER, BLOKY, OBÁLKY. Ten ROZDIEL spoznáte. Post-it Super Sticky Bločky SUPER ADHESIVE ZADAJTE IM AKÚKOL VEK ÚLOHU! BUDÚ SA JEJ DRZAT! SUPER ADHESIVE DRŽIA NA VŠETKOM! Post-it Super Sticky Bločky Ten ROZDIEL spoznáte Post-it super sticky bločky so super silným lepidlom, ktoré drží pevnejšie

More information

BALLISTOL Universalöl Materiálové číslo 2170

BALLISTOL Universalöl Materiálové číslo 2170 Znenie 2 / Strana 1 od 6 Identifikácia látok alebo úprava Obchodný názov: 1. Označenie látky, prípravku a firmy Použitie látky / prípravku Čistí, ošetruje, maže, preniká do trhlín, uvoľňuje a povoľuje.

More information

ZE SVĚTA PODZEMNÍCH STAVEB / THE WORLD OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS

ZE SVĚTA PODZEMNÍCH STAVEB / THE WORLD OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS Obr. 3 Prezentace ředitele stavby Ing. Milana Majera ze SŽDC s. o. Fig. 3 Presentation by the project director Ing. Milan Majer, Railway Infrastructure Administration s. o. by to být méně formální setkávání

More information

Register priestorových informácií

Register priestorových informácií Slovenský národný metaúdajový profil Informatívne podujatie 5. 8. 2015 Konzorcium dodávateľov: Národný metaúdajový profil Obsah témy Koncepční a organizační diskuze úvod do problematiky metadat důvody

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

SEVEROZÁPADNÁ BRÁNA A OPEVNENIE NA PREDHRADÍ HRADISKA MIKULČICE-VALY

SEVEROZÁPADNÁ BRÁNA A OPEVNENIE NA PREDHRADÍ HRADISKA MIKULČICE-VALY SEVEROZÁPADNÁ BRÁNA A OPEVNENIE NA PREDHRADÍ HRADISKA MIKULČICE-VALY THE NORTH-WESTERN GATE AND FORTIFICATION IN THE OUTER BAILEY OF STRONGHOLD MIKULČICE-VALY MAREK HLADÍK Abstract The aim of this paper

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

Identifikačné údaje uchádzača.

Identifikačné údaje uchádzača. PRAGOPERUN SK, s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 06 Bratislava 214 tel.: 02 / 4564 1257, fax: 02 / 4564 1258, pragoperun@stonline.sk IDENTIFIKÁCIA VO Názov organizácie: BUILDINGS CITY, s.r.o. IČO: 45 254 389

More information

Vodohospodársky spravodajca 1 2. ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016

Vodohospodársky spravodajca 1 2. ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016 Vodohospodársky spravodajca 1 2 ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016 PF 2016 Jak účinněji proplachovat vodovodní rozvodné sítě? strana 9 80 rokov od schválenia projektu

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití CZ Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití 1 CZ Tento motor je určen speciálně pro malé nafukovací čluny. Hlavní přednosti: pěkný vzhled, nízká hmotnost, jednoduchá instalace a žádné

More information

Tlakové myčky Tlakové čističky. www.drevarskestroje.sk

Tlakové myčky Tlakové čističky. www.drevarskestroje.sk 1 Tlakové myčky Tlakové čističky ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU Použitím špičkových komponentů i v nejnižší třídě Michelin mění svět tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná řada tlakových myček je důkazem

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CHO 162SS Elektrický sekáček potravin NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektrický sekáčik potravín Electric chopper CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

More information

KONTAKT CHEMIE Dust Off 67, Dust Off 360, Jet Clean 360, Blast Off HF

KONTAKT CHEMIE Dust Off 67, Dust Off 360, Jet Clean 360, Blast Off HF Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Duster Range Page 1/2 KONTAKT CHEMIE Dust Off 67, Dust Off 360, Jet Clean 360, Blast Off HF Description: They provide a jet of dry inert pressurised gas for all drying

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

JEDNODUCHÝ GRAMATICKÝ KOREKTOR

JEDNODUCHÝ GRAMATICKÝ KOREKTOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

More information

AIR TRANSPORT SECURITY 2014

AIR TRANSPORT SECURITY 2014 Letiště Praha, a. s. ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o. p. s. Katedrou letecké dopravy AIR TRANSPORT SECURITY 2014 3. mezinárodní vědecká konference Sborník příspěvků Praha 18. 19. 11.

More information

Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR

Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR Zpracoval autorský kolektiv: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Bc. Michal Hejč

More information

06 KARTA BYTU APARTMENT CARD

06 KARTA BYTU APARTMENT CARD 06 KARTA BYTU APARTMENT CARD : : číslo bytu: apartment number: číslo klientskej zmeny: client s change number: Oddelenie klientských zmien / Client change department: CZ Slovakia, a.s., Dvořákovo nábrežie

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Osové kompresory LTKM Roman GÁŠPÁR ZÁVEREČNÁ PRÁCA 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Leteckého inžinierstva Osové kompresory LTKM ZÁVEREČNÁ

More information

BURZA CENNÝCH PAPIEROV PRAHA. Prague Stock Exchange

BURZA CENNÝCH PAPIEROV PRAHA. Prague Stock Exchange MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání BURZA CENNÝCH PAPIEROV PRAHA Prague Stock Exchange Seminární práce Matej Michlík Brno, říjen 2007 Obsah Obsah... 1 Úvod...

More information

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka Séria Aspire 9120 Užívateľská príručka Copyright 2006. Acer Incorporated. Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka série Aspire 9120 Pôvodné vydanie: 08/2006 V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii

More information

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Ultrazvuková diagnostika maternice v šestonedelí Erik Dosedla 1, Pavel Calda 2 1 III. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca, a.s.

More information

KONFERENCIA SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ 2011

KONFERENCIA SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ 2011 KONFERENCIA SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ 2011 Ing. Pavel Hucko, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Súhrn: V príspevku je uvedené zhodnotenie konferencie Sedimenty vodných tokov a

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

Podniková ekonomika a manažment Elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku Číslo 2 Rok 2015 ISSN 1336-5878

Podniková ekonomika a manažment Elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku Číslo 2 Rok 2015 ISSN 1336-5878 Podniková ekonomika a manažment Elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku Číslo 2 Rok 2015 ISSN 1336-5878 Editorial Podniková ekonomika a manažment Elektronický

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu 2011-2016 Mgr. Peter Tuhársky Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. rizikaockovania.sk Upozornenie: Tento informatívny materiál je

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Patron čísla

RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Patron čísla WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 4 strana 148 166 Patron čísla CEMC ETVCZ jediný akreditační orgán v ČR a SR pro ověřování inovativnosti

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

How to program a MapReduce cluster

How to program a MapReduce cluster How to program a MapReduce cluster TF-IDF step by step Ján Súkeník xsukenik@is.stuba.sk sukenik08@student.fiit.stuba.sk TF-IDF potrebujeme pre každý dokument počet slov frekvenciu každého slova pre každé

More information

MĚNIČ NAPĚTÍ 12 V / 230 V PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH

MĚNIČ NAPĚTÍ 12 V / 230 V PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

STANOVENI VELMI NÍZKÝCH RADIOAKTIVIT A JEJICH APLIKACE /Letni škola/

STANOVENI VELMI NÍZKÝCH RADIOAKTIVIT A JEJICH APLIKACE /Letni škola/ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERSITY KOMENSKÉHO katedra jaderné fyziky ÚSTAV PRO VÝZKUM, VÝROBU A VYUŽITÍ RADIOIZOTOPŮ ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII STANOVENI VELMI NÍZKÝCH RADIOAKTIVIT A JEJICH

More information

Projekt zlepšení komplexního řízení zásob ve firmě TOP DRINKS, s. r. o. Bc. Pavol Hanták

Projekt zlepšení komplexního řízení zásob ve firmě TOP DRINKS, s. r. o. Bc. Pavol Hanták Projekt zlepšení komplexního řízení zásob ve firmě TOP DRINKS, s. r. o. Bc. Pavol Hanták Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cieľom diplomovej práce je analyzovať súčasný stav riadenia zásob v spoločnosti

More information

010 01 Žilina, Bajzova č. 3252, tel. 041/7641512, 041/7632464 KATALÓG POPISOV A SMERNÝCH CIEN STAVEBNÝCH PRÁC 800-1 ZEMNÉ PRÁCE

010 01 Žilina, Bajzova č. 3252, tel. 041/7641512, 041/7632464 KATALÓG POPISOV A SMERNÝCH CIEN STAVEBNÝCH PRÁC 800-1 ZEMNÉ PRÁCE 010 01 Žilina, Bajzova č. 3252, tel. 041/7641512, 041/7632464 KATALÓG POPISOV A SMERNÝCH CIEN STAVEBNÝCH PRÁC 2010 800-1 ZEMNÉ PRÁCE Ú V O D Katalógy popisov a smerných orientačných cien stavebných prác

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information