ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Size: px
Start display at page:

Download "ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ"

Transcription

1 ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

2 Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади є неефективним у боротьбі з такими правопорушеннями правопорушеннями.. Накопичений в Східній та Центральній Європі досвід забезпечення держави показує показує,, що в державі повинен бути створений єдиний центральний орган виконавчої влади відповідальний за профілактику і влади,, розслідування всіх видів економічних правопорушень і здійснення фінансового контролю контролю.. Враховуючи важкий економічний стан в державі державі,, а також необхідність ефективно та оперативно реагувати на всі економічні правопорушення правопорушення,, центральний орган виконавчої влади влади,, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями правопорушеннями та та здійснення державного фінансового контролю далі ЦОВВ у контролю,, ((далі сфері охорони держави держави)) необхідно створити невідкладно невідкладно.. СЛАЙД 1 НЕОБХІДНІСТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СФР

3 Для функціонування такого органу необхідно прийняти наступні закони: СЛАЙД 2 Закон «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю» Закон «Про внесення змін до Бюджетного Кодексу (у зв'язку з прийняттям Закону «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю») Закон «Про внесення змін до Митного Кодексу (у зв'язку з прийняттям Закону «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю») Закон «Про внесення змін до Податкового Кодексу (у зв'язку з прийняттям Закону «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю») Модель створення СФР

4 Прийняття законів щодо можливості функціонування СФР дасть можливість: імплементації імплементації уу вітчизняне вітчизняне законодавство законодавство європейської європейської моделі моделі органів органів,, що що поєднують поєднують -перевірочні функції вв собі собі контрольно контрольно-перевірочні функції зз функціями функціями досудового досудового розслідування розслідування уу сфері сфері правопорушеннями ; економічними з боротьби та запобігання запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями; усунення усунення розгалуженої розгалуженої та та неефективної неефективної системи системи правоохоронних правоохоронних та та інших інших органів органів -перевірочні заходи державної державної влади влади,, що що здійснюють здійснюють контрольно контрольно-перевірочні заходи іі досудове досудове розслідування розслідування уу сфері сфері запобігання запобігання та та боротьби боротьби зз економічними економічними правопорушеннями правопорушеннями;; встановлення встановлення статусу статусу та та компетенції компетенції центрального центрального органу органу виконавчої влади уу сфері сфері співробітників його та обов язків держави, прав безпеки економічної охорони охорони держави, прав та обов язків його співробітників,, службовців службовців та та працівників працівників;; проведення -розшукових заходів проведення оперативно оперативно-розшукових заходів та та досудового досудового розслідування розслідування,, здійснення здійснення фінансового фінансового контролю контролю іі окремих окремих функцій функцій податкового податкового,, митного митного контролю контролю,, які які визначаються визначаються завданнями завданнями,, покладеними покладеними на на центральний центральний орган орган виконавчої влади уу сфері сфері охорони охорони економічної безпеки держави держави;; визначення визначення системи системи та та статусу статусу керівництва керівництва центрального центрального органу органу виконавчої влади уу сфері сфері охорони охорони економічної безпеки держави держави;; організації організації взаємодії взаємодії центрального центрального органу органу виконавчої влади уу сфері сфері охорони охорони беруть участь державними органами, які держави з іншими економічної безпеки держави з іншими державними органами, які беруть участь уу здійсненні здійсненні запобігання запобігання та та боротьби боротьби зз економічними економічними правопорушеннями правопорушеннями іі фінансового фінансового контролю ; контролю; фінансування -технічного та фінансування,, матеріально матеріально-технічного та соціального соціального забезпечення забезпечення центрального центрального органу органу виконавчої влади уу сфері сфері охорони охорони економічної безпеки держави держави;; соціального соціального,, правового правового захисту захисту,, пенсійного пенсійного забезпечення забезпечення,, відповідальності відповідальності осіб осіб,, які які виконавчої влади центральному органі службу у працюють або проходять працюють або проходять службу у центральному органі уу сфері сфері охорони охорони економічної безпеки держави держави.. СЛАЙД 3 МЕТА ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ

5 Після прийняття вказаних законів зазначений центральний орган отримає наступні основні повноваження: СЛАЙД 4 Модель створення СФР

6 Після прийняття відповідного Закону Про основи ««Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю» будуть прийняті акти контролю» акти Кабінету Кабінету Міністрів,, які регламентують створення такого органу органу.. Постанова Кабінету Міністрів фінансових розслідувань» «Про створення СЛАЙД 5 Служби Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження положення про Службу фінансових розслідувань» Постанова Кабінету Міністрів «Положення про проходження служби співробітниками Служби фінансових розслідувань» Постанова Кабінету Міністрів «Положення про спеціальні звання співробітників Служби фінансових розслідувань, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими, званнями, рангами державних службовців» Модель створення СФР

7 Центральний орган у сфері охорони держави буде створений на базі Державної фінансової інспекції,, підрозділів податкової міліції міліції,, інших підрозділів відповідних правоохоронних органів органів,, які протидіють економічним правопорушенням правопорушенням.. Буде вирішено одну з нагальних проблем української саме усунуто системи а правоохоронної системи,, саме,, дублювання функцій правоохоронних органів у економічними з боротьби сфері правопорушеннями правопорушеннями.. СЛАЙД 6 Модель створення СФР

8 Органи та підрозділи, на базі яких за рішенням КМУ буде створений ЦОВВ у сфері охорони держави Міністерство доходів і зборів Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Підрозділи податкової міліції Державна фінансова інспекція Міністерство внутрішніх справ Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю (в частині боротьби з економічними правопорушеннями) Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю Служба безпеки Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СЛАЙД 7 Державна служба доходів Центральний орган у сфері охорони держави Міністерство внутрішніх справ Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Служба безпеки Модель створення СФР

9 Така схема утворення центрального органу виконавчої влади обґрунтована не не тільки загальними загальними європейськими європейськими підходами щодо створення таких таких органів органів,, а і статистичними даними даними.. СЛАЙД 8 СТАН ВІДШКОДУВАНН Я ЗБИТКІВ бюджетам усіх рівнів за закінченими кримінальними справами У 2011 РОЦІ

10 СЛАЙД 9 СТАН ВІДШКОДУВАНН Я ЗБИТКІВ бюджетам усіх рівнів за закінченими кримінальними справами У 2012 РОЦІ

11 СЛАЙД 10 СТАН ВІДШКОДУВАНН Я ЗБИТКІВ бюджетам усіх рівнів за закінченими кримінальними справами У 2013 РОЦІ

12 Впорядкування діяльності центрального органу у сфері охорони держави повинно бути проведено у такі етапи: 2014 рік: -- розроблення розроблення,, внесення внесення в в установленому установленому порядку порядку на на розгляд розгляд Про основи Верховної Верховної Ради Ради проекту проекту Закону Закону ««Про основи запобігання запобігання та та боротьби боротьби зз економічними економічними правопорушеннями правопорушеннями іі» та здійснення здійснення фінансового фінансового контролю контролю» та проектів проектів законів законів щодо щодо внесення внесення змін змін до до Податкового Податкового,, Митного Митного,, Бюджетного Бюджетного кодексів кодексів та та супроводження супроводження їх їх проходження проходження уу парламенті парламенті;; -- прийняття прийняття Кабінетом Кабінетом Міністрів Міністрів нормативних актів актів щодо щодо утворення утворення центрального центрального органу органу виконавчої влади уу сфері сфері охорони охорони економічної безпеки держави держави;; -- реалізація реалізація передбачених передбачених цією Концепцією Концепцією заходів заходів щодо щодо створення створення та та функціонування функціонування центрального центрального органу органу виконавчої влади уу сфері сфері охорони охорони економічної безпеки держави держави,, які які не не потребують потребують внесення внесення змін змін іі доповнень доповнень до до законодавства законодавства ;; 2015 і наступні роки: -правового забезпечення -- подальше подальше вдосконалення вдосконалення нормативно нормативно-правового забезпечення діяльності діяльності центрального центрального органу органу виконавчої влади уу сфері сфері охорони охорони економічної безпеки держави держави,, як як складової складової системи системи органів органів внутрішніх внутрішніх справ справ відповідно відповідно до до концепції концепції їх їх реформування реформування.. СЛАЙД 11 ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

13 Реалізація Концепції сприятиме: - адаптації адаптації вітчизняного вітчизняного законодавства законодавства до до законодавства законодавства ЄС ЄС;; - зменшенню впливу тіньової тіньової економіки економіки на бюджет держави як як при його формуванні формуванні,, так так іі при при здійсненні здійсненні видатків видатків,, а також запобіганню залученню брудних» коштів залученню ««брудних» коштів в економіку країни країни;; - оперативному реагуванню реагуванню на виникнення або або загрозу загрозу виникнення виникнення економічних правопорушень правопорушень та невідворотності покарання для осіб осіб,, що їх їх скоюють скоюють;; - раціональному раціональному використанню використанню державних державних фінансів фінансів та та зміцненню зміцненню фінансової дисципліни дисципліни в в тому тому числі числі за за рахунок рахунок оптимізації чисельності працівників та ліквідації ліквідації органів органів та та їх їх підрозділів підрозділів,, що здійснюють дублюючі функції функції запобігання запобігання та та боротьби зз економічними економічними правопорушеннями правопорушеннями іі фінансового фінансового контролю контролю;; - зняттю зняттю напруги напруги,, що склалася у відносинах між підприємцями підприємцями та та різними різними органами органами,, яким яким надано надано право виявляти виявляти економічні економічні правопорушення правопорушення.. СЛАЙД 12 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТ И

14 СЛАЙД 13 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

The European Ombudsman

The European Ombudsman Overview The European Ombudsman Е в р о п е й с к и о м б у д с м а н E l D e f e n s o r d e l P u e b l o E u r o p e o E v r o p s k ý v e ř e j n ý o c h r á n c e p r á v D e n E u r o p æ i s k e

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine)

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) Available online at www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX Der Pharma Chemica, 2016, 8(1):412-416 (http://derpharmachemica.com/archive.html) The study of dissolution kinetics of drugs

More information

MARI-ENGLISH DICTIONARY

MARI-ENGLISH DICTIONARY MARI-ENGLISH DICTIONARY This project was funded by the Austrian Science Fund (FWF) 1, grant P22786-G20, and carried out at the Department of Finno-Ugric Studies 2 at the University of Vienna 3. Editors:

More information

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS 444 JOURNAL Vol. 10 ( 4). December 2011 P u b l i c a t i o n o f T e r n o p i l N a t i o n a l E c o n o m i c U n i v e r s i t y Microeconomics Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ 503 Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE Using a sample of the US security analysts' target price forecasts

More information

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE UDK 159.94 Garkavets S.A., Zhadan O.А., Kushnarenko V. I. THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE The article considers the features of influence political

More information

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers 4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Просвещение, 2000. 5. Гальцова Н. П., Мезенцева Т. И., Швадленко И. А. Использование электронных информационно-образовательных

More information

BES-III distributed computing status

BES-III distributed computing status КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2015 Т. 7 3 С. 469 473 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ УДК: 004.75, 004.052.2, 004.052.32 BES-III distributed computing status S. Belov 1, Z. Deng 2, W. Li 2, T. Lin 2, I.

More information

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES УДК 339.138:659.1 Lesidrenska Svetlana, PhD., Associate Professor, Head of the Economics and Management Department at Technical University of Varna, (Bulgaria); Dicke Philipp, Ph.D. Student at University

More information

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina Москва Издательство Российского университета дружбы народов 2002 FUNCTIONS OF THE MODAL

More information

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction ПЕДАГОГІКА ПСИХОЛОГІЯ та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

More information

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions 1 Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions ROOST Group of companies is a fast growing association with a long history. Synergy of the ROOST Group companies gives an opportunity to keep leading

More information

The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues

The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues Серія юридична 355 Michalina Duda, Ph. D. Chair of Financial Law The Catholic University of Lublin The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues I. A statement of the problem

More information

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko The article deals with regional innovation infrastructure as an innovative component of the EU policy, analyzes its

More information

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1 CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES Karen Gevorgyan 1 For decades, international law and public law aspects of the concept of sovereignty were in the center of attention of the representatives

More information

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY УДК 005:658.91 O. A. Saenko, Ph.D. (economics), Luhansk Taras Shevchenko National University RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY Problem statement. In economic terms, risk is the likelihood / possibility

More information

VILLAGE TOURISM OF SERBIA

VILLAGE TOURISM OF SERBIA VILLGE TOURISM OF SERBI H U N R Y G SUBOTIC R Senta SOMBOR Č V O SERBI T J N N O Bački Petrovac U M sa V Ti I C R O T D K P B B U KIKIND D V I NOVI SD N ZRENJNIN N Beočin Irig E M iš R m Ta S Kovačica

More information

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS UDC 378:004 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ A.V.Verstiak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS The main trends and forecasts of

More information

SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0

SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0 SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0 Common Russian phrases. Russian alphabet and sounds Knowing how to pronounce Russian letters will facilitate your conversation.

More information

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016 Condensed Matter Physics, 2016, Vol. 19, No 1, 13804: 1 10 DOI: 10.5488/CMP.19.13804 http://www.icmp.lviv.ua/journal Influence of anisotropic ion shape, asymmetric valency, and electrolyte concentration

More information

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception Dobilas Kirvelis, Vygandas Vanagas Vilnius University, Vilnius, Lithuania dobilas@kirvelis.lt,vygandas.vanagas@gmail.com

More information

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula . с. 125 132 Visnyk of the lviv University. series international relations. 2014. Issue 34. p. 125 132 125 УДК 338.48-44(438-22) AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE

More information

Side reactions of onium coupling reagents BOP and HBTU in the synthesis of silica polymer supports

Side reactions of onium coupling reagents BOP and HBTU in the synthesis of silica polymer supports Ukrainica Bioorganica Acta 1 (2005) 13 19 Side reactions of onium coupling reagents BP and HBTU in the synthesis of silica polymer supports L. V. Dubey, I. Ya. Dubey* Institute of Molecular Biology and

More information

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA Dimitar CHERNAKOV (Bulgaria) Whenever a research on various prehistoric sites has been carried findings of non utility comprise a considerably large share

More information

Requirements of Planning of District Heating Network in Russia

Requirements of Planning of District Heating Network in Russia 1 Work report Requirements of Planning of District Heating Network in Russia DHTrain project Erika Matikainen 11.12.2014 2 1. INTRODUCTION Harsh natural environment of many regions in Russia leads to the

More information

Keywords: management of technology, education, benchmarking, innovation

Keywords: management of technology, education, benchmarking, innovation УДК 581.341 Hiroshi Tanaka Honorary Professor, Doctor of Project Management Sergey ushuyev Professor, Head of Project Management Kiev National University of Construction & rchitecture, Kiev MSTER OF SCIENCE

More information

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania ISSN 1392-1258. ekonomika 2010 Vol. 89(4) Evaluation of Investment Projects in Case of Conflict between the Internal Rate of Return and the Net Present Value Methods Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič*

More information

Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools

Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools Acta Beregsasiensis 2009/2. 163 Szilágyi László* Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools Rezümé Napjainkban létfontosságúvá vált a középiskolát

More information

How To Use Anz'S Customer Relationship Management (Crm) System

How To Use Anz'S Customer Relationship Management (Crm) System ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 419 Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING In the competitive banking field, customers make up one of the most important and valuable assets of any bank.

More information

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide Issue 4.1Ac REVISION HISTORY Version Date Description of Change S/W Version Issue 3.7Aa SEP 12, 2007 Initial Release Issue 4.0Aa JUN 27, 2009 Add ipecs-50a/50b/micro/1200

More information

Removing chips is a method for producing plastic threads of small diameters and high batches, which cause frequent failures of thread punches.

Removing chips is a method for producing plastic threads of small diameters and high batches, which cause frequent failures of thread punches. Plastic Threads Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Threads in plastic products can be produced in three ways: a) by direct moulding with thread punch or die; b) by placing a threaded metal

More information

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь mm P O L T S H A C A D E M Y O F S C I E N C E S INSTITUTE OF PALEOBIOLOGY PALAEONTOLOGIA POLONICA No. 50, 1990 t h e a l b ia w AMMONITES OF POLAND (A M Q N ITY A L B U POLS

More information

Development of automated accounting system, monitoring development and innovation implementation control

Development of automated accounting system, monitoring development and innovation implementation control Development of automated accounting system, monitoring development and innovation implementation control Alexey CHEREZOV Perm State Technical University, Komsomolsky Ave. 29,614990 Perm, Russia Tel: 8-9630146327,

More information

HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD. Olha Zhmurko*

HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD. Olha Zhmurko* HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD Olha Zhmurko* Lviv Ivan Franko National University, Ukraine Abstract. The bases of health care financing system in Ukraine are grounded on the model of

More information

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY SECOND EDITION Revised and Enlarged Допущено Министерством высшего и среднего специального образования

More information

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute УДК 631.8:632:633.854:665.3 2014 Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute THE EFFECT OF NUTRIENT SUPPLY AND PLANT PROTECTION IN YIELD AND OIL CONTENT OF SUNFLOWER (Helianthus

More information

Software and Hardware Systems for Abdominal Aortic Aneurysm Mechanical Properties Investigation

Software and Hardware Systems for Abdominal Aortic Aneurysm Mechanical Properties Investigation Ivan L. Milanković Nikola V. Mijailović Aleksandar S. Peulić Dalibor Nikolić Research and Development Center for Bioengineering BioIRC Igor Končar Clinical Center Serbia, Belgrade Themis Exarchos University

More information

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2 appleтн ы шы шк шбсрс лб шанобхшх н с л о мк лб шс шлfi тзт тсыхн бз appleб н х абсбхтappleо шыхн : с йтз т appleбзхappleыршб с сшы сы ст з к, 1 сск ко бз к, 2 лappleзт тот лк, 3 хоо ы ок, 4 хнfiо т з

More information

MINISTRY OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION PUBLIC DEBT MANAGEMENT POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2012 2014

MINISTRY OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION PUBLIC DEBT MANAGEMENT POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2012 2014 MINISTRY OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION PUBLIC DEBT MANAGEMENT POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2012 2014 2011 - 2 - Contents Introduction...3 1. Main factors defining the character and trends

More information

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY Minsk BSMU 2015 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ А. И.

More information

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КИБЕРНЕТИКА И РОБОТИКАТА, 59 PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, 59 София 2008 Sofia Industrial Metrology

More information

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 117-124 Orest VOZNYAK, Stepan SHAPOVAL, Ostap PONA, Maryana KASYNETS Lviv Polytechnic National University, Ukraine EFFICIENCY OF SOLAR

More information

Typography & Language

Typography & Language 2014-16 Ptrut ur Tr Lnu پ H ث C ř ņ ม ۀ ด ж ử G ž ญ Э Z ґ ظ W Ŵ D T ẵ ฉ ฟ t Ậ v L ه ą? å 力 z ỵ ÿ ý U 难 à Ħ ẩ 力 ẁ ū Ộ ơ ą ะ ฒ Y ج Ể Ð ề ề ฦๅ ǿ م T ط 7 2 J Ĝ К 晴 й л Þ ѳ ţ Tn rr 5 ŀ щ Œ 9 я q џ t n Д ŏ Ч

More information

Создание лексикографической базы данных для электронного словаря

Создание лексикографической базы данных для электронного словаря Создание лексикографической базы данных для электронного словаря Архангельский Т. А. (tarkhangelskiy@hse.ru) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия Идрисов

More information

Russian Culture in Europe 7. Paraboly. Studies in Russian Modernist Literature and Culture. In Honor of John E. Malmstad

Russian Culture in Europe 7. Paraboly. Studies in Russian Modernist Literature and Culture. In Honor of John E. Malmstad Russian Culture in Europe 7 Paraboly Studies in Russian Modernist Literature and Culture. In Honor of John E. Malmstad Bearbeitet von Nikolay Bogomolov, Fedor Poljakov, Aleksandr Lavrov, Lazar Fleishman

More information

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2 Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR).

The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR). Natalia Kotsyba Institute of Slavic Studies PAS (Warsaw) The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR). Objectives of creating the corpus PolUKR 1, a Polish-Ukrainian parallel

More information

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW Prof. Dr. Audrius Bakaveckas Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Institute of Constitutional and Administrative Law, Vilnius Abstract It

More information

A field guide to the main languages of Europe

A field guide to the main languages of Europe A field guide to the main languages of Europe πw Spot that language and tell it apart from others European Commission Editor and compiler: Bill Fraser (DGT/B/2) Contributors: DGT language departments and

More information

LEGAL FRAMEWORK AND EXISTING PRACTICES OF COLLECTIVE BARGAINING IN UKRAINE

LEGAL FRAMEWORK AND EXISTING PRACTICES OF COLLECTIVE BARGAINING IN UKRAINE LEGAL FRAMEWORK AND EXISTING PRACTICES OF COLLECTIVE BARGAINING IN UKRAINE Nadiya Zarko Edited by Cristina Mihes Copyright International Labour Organization 2012 First published 2012 Publications of the

More information

Topical issues of step-down therapy for pediatric bronchial asthma

Topical issues of step-down therapy for pediatric bronchial asthma 42 ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ UDC 616.248-053.2-085.234 Y. N. Ohotnikova P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education Topical issues of step-down therapy for pediatric bronchial asthma Key words:

More information

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures)

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures) BASICS OF ENGLISH PHONETICS (course of lectures) Contents 1. Lecture I. Phonetics as a science 2. Lecture II. The classification of English consonants 3. Lecture III. The English vowel system 4. Lecture

More information

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses nr 4/2014

More information

LEADGENERATION AS A PART OF THE CUSTOMER ORIENTATION OF A BANK 0

LEADGENERATION AS A PART OF THE CUSTOMER ORIENTATION OF A BANK 0 ENTERPRISE UDC 336.71 052 MASLOVA Nataly, Candidate of Sciences (Economics), Senior lecturer at the ing Department, KNUTE LEADGENERATION AS A PART OF THE CUSTOMER ORIENTATION OF A BANK 0 The essence, attributes

More information

Transport Corridor Triest Dobra Moscow «TransContainer Slovakia, a.s.» Strategic Development Director JSC TransContainer Y.Yuryev

Transport Corridor Triest Dobra Moscow «TransContainer Slovakia, a.s.» Strategic Development Director JSC TransContainer Y.Yuryev Transport Corridor Triest Dobra Moscow «TransContainer Slovakia, a.s.» Strategic Development Director JSC TransContainer Y.Yuryev TransContainer at a Glance TransContainer Today The leading Russian vertically-integrated

More information

Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN

Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN 240 НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN Discussing key performance indicator (KPI) for the food service businesses in Taiwan,

More information

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. 994) Н55 Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го

More information

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE УДК [005.53:004]:338.22 Management of innovations N. Marinova, PhD, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

More information

Файл скачан с сайта www.mednet.ru

Файл скачан с сайта www.mednet.ru Файл скачан с сайта www.mednet.ru Слайд 1 (заставка) Interaction between State and Private healthcare in Russia F. KADYROV (Federal Research Institute for Health Organization and Informatics of Ministry

More information

MARITIME EDUCATION AND TRAINING SYSTEM IN GEORGIA

MARITIME EDUCATION AND TRAINING SYSTEM IN GEORGIA /nternational Association of Maritime Universities AGA 10 MARITIME EDUCATION AND TRAINING SYSTEM IN GEORGIA Avtandil Gegenava, Nadim Varshanidze, AЬdul Kakhidze, Batumi Maritime Academy Batumi, Georgia

More information

Functionalized molecules - synthesis, properties and application

Functionalized molecules - synthesis, properties and application Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Donetsk

More information

Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes

Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes Bulgarian Chemical Communications, Volume 46, Number 2 (pp. 277 282) 2014 Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes N. Djordjevic 1, D. Djordjevic 1*, M.

More information

UNIT III THE PARTICIPLE. Forms of the Participle. Functions of the Participles in a Sentence

UNIT III THE PARTICIPLE. Forms of the Participle. Functions of the Participles in a Sentence UNIT III THE PARTICIPLE Forms of the Participle Active Passive Present Participle asking being asked Past Participle - asked Perfect Participle having asked having been asked Functions of the Participles

More information

Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2001, Razavi, Behzad зѕ ж Ћ, 7302108862, 9787302108863, жё еќће е е єз з ѕжњ й ђе еџё, 2001

Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2001, Razavi, Behzad зѕ ж Ћ, 7302108862, 9787302108863, жё еќће е е єз з ѕжњ й ђе еџё, 2001 Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2001, Razavi, Behzad зѕ ж Ћ, 7302108862, 9787302108863, жё еќће е е єз з ѕжњ й ђе еџё, 2001 DOWNLOAD http://bit.ly/1wdc8xb http://www.abebooks.com/servlet/searchresults?sts=t&tn=design+of+analog+cmos+integrated+circuits&x=51&y=16

More information

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС PART ONE: LISTENING COMPREHENSION Listening A Directions: You

More information

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 Основная цель урока: - создать условия для формирования социокультурной компетенции. Образовательный аспект цели: - проверить умение

More information

Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences.

Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences. General Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences.. Discover and Explore GRADE Express Ideas.. express personal experiences

More information

Employment September 2013 present: Marie Curie Postdoctoral Fellow, Department of Politics, University of Sheffield (UK)

Employment September 2013 present: Marie Curie Postdoctoral Fellow, Department of Politics, University of Sheffield (UK) Oleg Korneev Department of Politics, University of Sheffield, Elmfield, Northumberland Road, Sheffield, S10 2TU, United Kingdom, Email: O.Korneev@sheffield.ac.uk Date of Birth: 19.03.1983. Place of Birth:

More information

Food Security for Seniors and Persons with Disabilities Project

Food Security for Seniors and Persons with Disabilities Project . Food Security for Seniors and Persons with Disabilities Project A look at Household Food Security for Seniors and Persons with Disabilities in Seattle s low-income housing February 2008 . Executive

More information

Romanian and Bulgarian personal names derived from Latin appellatives (names of plants and animals)

Romanian and Bulgarian personal names derived from Latin appellatives (names of plants and animals) Romanian and Bulgarian personal names derived from Latin appellatives (names of plants and animals) Gergana Petkova Medical University, Plovdiv, Bulgaria Abstract: The research object of the present text

More information

Olga Korzachenko, Kyiv National Economic University, Vadim Getman, Kyiv National Economic University

Olga Korzachenko, Kyiv National Economic University, Vadim Getman, Kyiv National Economic University Computer Science. Information Technology and Management Science Improvement of Business-Activities in Telecommunication Enterprises by the etom Business-Process Structural Model Implementation Olga Korzachenko,

More information

EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN THE PROCESS OF ACCOUNTING PROFESSION GLOBALIZATION

EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN THE PROCESS OF ACCOUNTING PROFESSION GLOBALIZATION 374 Mirjana Todorovic 1, Slobodan Malinic 2, Vesna Janjic 3 EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN THE PROCESS OF ACCOUNTING PROFESSION GLOBALIZATION Especially important aspects of national accounting

More information

INTRODUCTION METHODOLOGY Protoplast isolation Hardware and cultivation on Biokosmos 9

INTRODUCTION METHODOLOGY Protoplast isolation Hardware and cultivation on Biokosmos 9 THE EFFECT OF MICROGRAVITY ON THE DEVELOPMENT OF PLANT PROTOPLASTS FLOWN ON BIOKOSMOS 9 Т. -Н. Iversen 1, O. Rasmussen 2, F. Gmünder 3, C. Baggerud 4, E. L. Kordyum 5, V. V. Lozovaya 6 and M. Tairbekov

More information

STRATEGIC MANAGEMENT OF TRADE UNIONS: NECESSITY AND POTENTIAL

STRATEGIC MANAGEMENT OF TRADE UNIONS: NECESSITY AND POTENTIAL STRATEGIC MANAGEMENT OF TRADE UNIONS: NECESSITY AND POTENTIAL Antra Line, Mag.sc.soc., Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Imantas 7.linija -1, Riga, Latvia, LV-1083 E-mail: antra_line@inbox.lv

More information

Ball Rail Systems. with Gear Rack R310EN 2217 (2005.01) The Drive & Control Company. The Drive & Control Company

Ball Rail Systems. with Gear Rack R310EN 2217 (2005.01) The Drive & Control Company. The Drive & Control Company Ball Rail Systems with Gear Rack R310EN 2217 (2005.01) The Drive & Control Company The Drive & Control Company 2 Bosch Rexroth AG Linear Motion and Assembly Technologies BRS Gear Rack R310EN 2217 (2005.01)

More information

About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils

About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils Agronomy Research 2(1), 71 82, 24 About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils V. Loide Agricultural Research Centre, Teaduse

More information

Increased Wear Resistance of the Cultivator Plowshares by Laser Technology of Consolidation

Increased Wear Resistance of the Cultivator Plowshares by Laser Technology of Consolidation International Journal of Agriculture and Forestry 2015, 5(6): 318-322 DOI: 10.5923/j.ijaf.20150506.03 Increased Wear Resistance of the Cultivator Plowshares by Laser Technology of Consolidation Victor

More information

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY Системи обробки інформації, 2015, випуск 10 (135) ISSN 16817710 УДК 621.372 O.B. Tkachova 1, Mohammed Jamal Salim 2, Raed Yahya Abdulghafoor 2 1 Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv

More information

DEVELOPMENT OF A SPREADSHEET BASED VENDOR MANAGED INVENTORY MODEL FOR A SINGLE ECHELON SUPPLY CHAIN: A CASE STUDY

DEVELOPMENT OF A SPREADSHEET BASED VENDOR MANAGED INVENTORY MODEL FOR A SINGLE ECHELON SUPPLY CHAIN: A CASE STUDY www.sjm06.com Serbian Journal of Management 5 (2) (2010) 199-211 Serbian Journal of Management DEVELOPMENT OF A SPREADSHEET BASED VENDOR MANAGED INVENTORY MODEL FOR A SINGLE ECHELON SUPPLY CHAIN: A CASE

More information

Aerodynamic Heating at Hypersonic Speed

Aerodynamic Heating at Hypersonic Speed 10 Aerodynamic Heating at Hypersonic Speed Andrey B. Gorshkov Central Research Institute of Machine Building Russia 1. Introduction At designing and modernization of a reentry space vehicle it is required

More information

YTONG Product list. www.ytong.bg

YTONG Product list. www.ytong.bg YTONG Product list www.ytong.bg 1 Autoclaved aerated concrete blocks YTONG Ytong is a well-known international brand name which stands for aerated concrete products. The products have unlimited constructional

More information

Deutsch-Kasachische Berufsbildungspartnerschaft. Казахстанско-Немецкий партнерский проект в области профессионального образования

Deutsch-Kasachische Berufsbildungspartnerschaft. Казахстанско-Немецкий партнерский проект в области профессионального образования Deutsch-Kasachische Berufsbildungspartnerschaft Казахстанско-Немецкий партнерский проект в области профессионального образования Overall Objective Improvement of growth opportunities for Kasahk SMEs by

More information

Effective approaches to drinkingwater quality surveillance

Effective approaches to drinkingwater quality surveillance Protocol on Water and Health Effective approaches to drinkingwater quality surveillance Meeting report 6-7 May 2015 Oslo, Norway ABSTRACT The meeting was organized by the WHO European Centre for Environment

More information

A POSSIBILITY OF SYNTHESIS OF HIGH-ALUMINA CEMENTS FROM DIFFERENT RAW MATERIALS

A POSSIBILITY OF SYNTHESIS OF HIGH-ALUMINA CEMENTS FROM DIFFERENT RAW MATERIALS Contemporary Materials, IV 1 (2013) Page 53 of 57 Professional papers UDK 66.017/.018+543.2/.9 doi : 10.7251/COMEN1301053L A POSSIBILITY OF SYNTHESIS OF HIGH-ALUMINA CEMENTS FROM DIFFERENT RAW MATERIALS

More information

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS УДК 330.332 UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS Svitlana О. Cherkasova, PhD Svitlana V. Filippova, DEcon, Prof. Odesa National Polytechnic University,

More information

FOREIGN POLITICAL AND ECONOMICAL INTERESTS OF UKRAINE IN INDIA: ESTABLISHMENT, PRESENT CONDITION AND PROSPECTS

FOREIGN POLITICAL AND ECONOMICAL INTERESTS OF UKRAINE IN INDIA: ESTABLISHMENT, PRESENT CONDITION AND PROSPECTS Dmytro V. Rachek Master s degree in international relations, Interpreter and Assistant to HOC of the Embassy of India in Ukraine FOREIGN POLITICAL AND ECONOMICAL INTERESTS OF UKRAINE IN INDIA: ESTABLISHMENT,

More information

Voorbeeld NEN 2018. Cranes. Unofficial translation. Loads and combinations of loads. Preview. Nederlands Normalisatie-instituut

Voorbeeld NEN 2018. Cranes. Unofficial translation. Loads and combinations of loads. Preview. Nederlands Normalisatie-instituut Nederlands Normalisatie-instituut Cranes Loads and combinations of loads Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

More information

MODEL AND METHODOLOGICAL TOOLS FOR TEACHING EVENT-DRIVEN PROGRAMMING IN SECONDARY SCHOOLS

MODEL AND METHODOLOGICAL TOOLS FOR TEACHING EVENT-DRIVEN PROGRAMMING IN SECONDARY SCHOOLS ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, БЪЛГАРИЯ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 39, КН. 3, 2012 МАТЕМАТИКА PLOVDIV UNIVERSITY PAISSII HILENDARSKI, BULGARIA SCIENTIFIC WORKS, VOL. 39, BOOK 3, 2012 MATHEMATICS MODEL

More information

Index/Hinweise/Index/Indice/Index/Indice/Indeks/Index/Indeks/Hakemisto/ Индекс/Індекс

Index/Hinweise/Index/Indice/Index/Indice/Indeks/Index/Indeks/Hakemisto/ Индекс/Індекс Operating Instructions Bedienungsanleitung Instructions d'utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Brugsvejledning Driftsföreskrifter Bruksanvisning Käyttöohjeet Инструкция

More information

Corporate Financial & Operational Analytical and Reporting System

Corporate Financial & Operational Analytical and Reporting System SEUGI 2002 PARIS Palais des Congrès 11-15 June 2002 Corporate Financial & Operational Analytical and Reporting System Eugene Olkhovski, MTS Deputy Billing Mgr Elias Soloviev, SAS Project Mgr Agenda Company

More information

PRODUCTIVITY, ADAPTABILITY AND GRAIN QUALITY OF MODERN UKRAINIAN WINTER TRITICALE CULTIVARS*

PRODUCTIVITY, ADAPTABILITY AND GRAIN QUALITY OF MODERN UKRAINIAN WINTER TRITICALE CULTIVARS* 464 Вавиловский журнал генетики и селекции, 2012, Том 16, 2 УДК 631.524.83:631.524.85:633.112.1«324» PRODUCTIVITY, ADAPTABILITY AND GRAIN QUALITY OF MODERN UKRAINIAN WINTER TRITICALE CULTIVARS* 2012 г.

More information

TIMELESSLY ELEGANT OUTDOOR FURNITURE

TIMELESSLY ELEGANT OUTDOOR FURNITURE TIMELESSLY ELEGANT OUTDOOR FURNITURE WELCOME TO OXLEY S FURNITURE Oxley s is an English company making elegant outdoor furniture for discerning customers. By combining our classic designs and our rich

More information