PALISÁDY 39 tel/fax: BRATISLAVA SLOVAKIA web:

Size: px
Start display at page:

Download "PALISÁDY 39 tel/fax: +421 2 5441 7741 811 06 BRATISLAVA e-mail: slovgeoterm@slovgeoterm.sk SLOVAKIA web: www.slovgeoterm.sk"

Transcription

1 PALISÁDY 39 tel/fax: BRATISLAVA SLOVAKIA web: Projekt: Stupeň: Investor: Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva v obci Bruty projektová dokumentácie pre stavebné povolenie MPconnect s.r.o., P. Pazmáňa 49/3, Šaľa SO/PS: PS.02 Kombinovaný zdroj tepla Časť: Technická správa Vypracoval: Ing. Oto Halás August 2015

2 Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva Bruty PS.02 Kombinovaný zdroj tepla Technická správa 1. Identifikačné údaje stavby Názov stavby: Objekt: Miesto stavby: Katastrálne územie: Okres: Dotknuté parcely: KÚ Bruty: Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva v obci Bruty PS.02 Kombinovaný zdroj tepla obec Bruty Bruty, Kamenín, Bíňa Nové Zámky p.č. CKN 615/3 (geotermálny vrt, akumulačná a separačná nádrž, technológia na ústí vrtu), 700, 702, 615/2, 701/1, 644/3, 644/10, 644/11, 701/1 (prívodné potrubie geotermálnej vody), 644/9 (Kombinovaný zdroj tepla) 2. Predmet projektovej dokumentácie Projektová dokumentácia rieši časť PS.02 Kombinovaný zdroj tepla. Predmetom PD nie je samotná jestvujúca kotolňa na biomasu, zásobník tepla, meranie a regulácia, prívodné a odvodné potrubie geotermálnej vody. Predmetom PD je využitie geotermálnej energie pre účely vykurovania skleníkového hospodárstva, konkrétne čerpanie geotermálnej vody, jej odplynenie, doprava, využitie vo výmenníkoch tepla a následné odvedenie do recipientu. PD ďalej rieši napojenie sekundárnych vykurovacích rozvodov vystupujúcich z výmenníkov tepla na jestvujúcu kotolňu, rozdelovač a zberač v skleníkovom hospodárstve a zásobník tepla. 3. Geotermálny vrt VTB-1 Bruty Geotermálny vrt VTB-1 bol odvŕtaný v roku 1990 do konečnej hĺbky 1927,6 m. Vrtom boli zachytené uloženiny kvartéru, panónu, sarmatu a bádenu. Kolektormi geotermálnej vody sú bádenské pieskovce a zlepence v perforovanom intervale 1599,9 až 1904,7 m. Celková dĺžka vŕtanej perforácie je 115,17 m. Situácia vrtu VTB-1 a celého projektu na podklade katastrálnej mapy je uvedená v prílohe. Po ukončení vrtných a technických prác bola zrealizovaná prelivová hydrodynamická skúška v trvaní tri dni. Namerané boli nasledovné hodnoty: Výdatnosť: Teplota na ústí vrtu: 74 C Mineralizácia: Typ vody: 10 l/s voľným prelivom 30,341 g/l NaCl Geotermálna voda obsahuje aj veľké množstvo rozpustených plynov v celkovom objeme 0,890 m 3.m -3, najmä metán (88,1 %), dusík (6,7 %), CO 2 (4,49 %) a etán (0,66 %). Rozbory geotermálnej vody a plynu sú uvedené v prílohe. SLOVGEOTERM a.s. 2

3 Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva Bruty PS.02 Kombinovaný zdroj tepla Technická správa Po ochladení vodného stĺpca je hladina vody zaklesnutá v hĺbke cca 8 m. Na opätovné spustenie prelivu je potrebné vrt oživiť kompresorovým čerpaním alebo ponorným čerpadlom. Geotermálny vrt nie je predmetom tejto dokumentácie ani stavebného konania. 4. Technické riešenie 4.1 Postup využívania geotermálnej energie Geotermálna voda z vrtu VTB-1 Bruty bude exploatovaná prostredníctvom ponorného hlbinného čerpadla zaveseného na nerezovom potrubí DN 100 do hĺbky 200 m. Parametre čerpadla a hĺbka zapustenia budú revidované po vykonaní poloprevádzkovej hydrodynamickej skúšky v trvaní 21 dní. Geotermálna voda bude vstupovať do akumulačnej a separačnej nádrže, v ktorej bude čiastočne zbavená rozpustených a voľných plynov. Následne bude prechádzať výmenníkmi tepla, kde odovzdá tepelnú energiu sekundárnej vykurovacej voda cirkulujúcej vo vykurovacom okruhu skleníkového hospodárstva. Uvažuje sa so sezónnym využívaním geotermálnej energie iba v zimnom a prechodnom období, kedy je potreba vykurovať skleníkové hospodárstvo. V letnom období nebude geotermálna voda čerpaná a využívaná. Po tepelnom využití vo výmenníkoch tepla bude geotermálna voda odvedená v zemi uloženým potrubím PE d 160x9,5 mm do recipientu, ktorým je tok Hron. Teplota geotermálnej vody na vyústnom objekte do toku Hron bude dosahovať teplotu cca 25 C. Geotermálny okruh je navrhnutý s ohľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody a jej technologické vlastnosti, ktoré boli zohľadnené jednak pri voľbe materiálu jednotlivých zariadení, ako aj pri návrhu prevádzkových parametrov v jednotlivých častiach geotermálneho okruhu. Vzhľadom na zvýšenú koncentráciu chloridov za prítomnosti CO 2 a stôp H 2S treba brať do úvahy veľmi pravdepodobnú jamkovú koróziu (pitting) na zariadeniach z ťažnej ocele, ktorá je veľmi nebezpečná a v geotermálnych vodách tohto druhu má rýchly postup. Preto sa odporúčajú na rozvody geotermálnej vody buď plastové potrubia a armatúry, alebo z nerezovej ocele s obsahom molybdénu. Pri obsahu chloridov mg.l -1 možno používať výrobky z chrómocele (nerezovej ocele) s obsahom molybdénu aspoň 2% (Mo v chrómoceli sa pridáva na elimináciu chloridového praskania ocele), ktorá by mala odolať ako chloridovým iónom, tak i sulfánu (napr. trieda 316L). Potrebné je vyhnúť sa použitiu materiálov obsahujúcich meď (mosadz, bronz), pretože amónne ióny a amoniak reagujú s meďou za tvorby tetraamo meďnatých komplexov a nastáva pomerne rýchle vyplavovanie medi do roztoku. Geotermálnu vodu treba dopravovať a akumulovať tak, aby v žiadnom prípade neprišla do priameho styku so vzduchom, t.j. aby sa do nej po trase nedostal kyslík, ale stále bola pod atmosférou tých plynov, ktoré sú v nej rozpustené. Kyslík by totiž veľmi zhoršil jej technologické vlastnosti (už mikromnožstvá kyslíka podstatne zhoršujú náchylnosť k pittingu a tiež spôsobujú vypadávanie sulfidov kovov a pod). Na zabránenie inkrustácie je potrebné udržať dostatočnú koncentráciu CO 2 v rozpustenom stave v geotermálnej vode, potrebný parciálny tlak CO 2 je min. 0,65 bar. Postačujúci pretlak v systéme (hlava vrtu - dopravné potrubie od vrtu výmenníková sústava vrátane) na udržanie vápenatých iónov v roztoku je 1 bar (t.j. zabránenie tvorby kotolného SLOVGEOTERM a.s. 3

4 Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva Bruty PS.02 Kombinovaný zdroj tepla Technická správa kameňa inkrustov). Po ochladení je potrebný tlak adekvátne nižší, napr. pri teplote ochladenej vody 50 C a nižšie je potrebný pretlak za výmenníkovou sústavou (v odpadovom potrubí až po vyústny objekt) len 0,45 bar, pri 40 C len 0,4 bar a pod. 4.2 Umiestnenie technológie Technologické zariadenie bude z väčšej časti umiestnené v jestvujúcej kotolni na biomasu. Separačná a akumulačná nádrž bude umiestnené vo voľnom priestranstve v blízkosti vrtu. Hlbinné čerpadlo bude umiestnené vo vrte. 4.3 Hlbinné čerpadlo Navrhnuté je ponorné elektrické celonerezové 6 čerpadlo E-TECH VS 46/12 AISI 316 s motorom 18,5 kw Franklin HiTemp90 AISI 304. Výtlačná výška čerpadla je 110 m pri prietoku 10 l/s. Čerpadlo bude umiestnené vo vrte v hĺbke 200 m na nerezových rúrach DN 100 vybavených bez závitovými spojmi ZSM. Čerpadlo bude vybavené vektorovým frekvenčným meničom a sínusovým filtrom. Hlbinné čerpadlo zabezpečuje dopravu geotermálnej vody v celom geotermálnom systéme až po vyústny objekt do toku Hron. Parametre čerpadla musia byť revidované po vykonaní a vyhodnotení hydrodynamickej skúšky. Čerpadlo nesmie byť spúšťané nárazovo, aby nedochádzalo k tlakovým rázom v geotermálnom vrte. Rozbeh čerpadla musí byť plynulý a postupný, nesmie však byť na dlhšiu dobu prekročená najnižšia povolená frekvencia (cca 30 Hz). Rovnako odstavovanie čerpadla musí byť plynulé a postupné. Hlbinné čerpadlo je predmetom PS.01 Technologické zariadenie geotermálneho vrtu. 4.4 Akumulačná a separačná nádrž Ako akumulačná a separačná nádrž bude použitá tlaková stojatá nádrž oceľová typu Tlakon OVS bez VV 2500 l, s ochranným vnútorným náterom Temacoat RM40 DFT 240µm. Nádrž bude z vonkajšej strany vybavená tepelnou izoláciu s oplechovaním resp. tepelnou izoláciou do vonkajšieho prostredia. Nádrž bude umiestnená na betónový základ. Na vrchu nádrže bude umiestnené zostava na odplynenie pozostávajúca z uzatváracích armatúr, guľového kohúta s elektropohonom a ručným nastaviteľným ventilom. Kohút s elektropohonom bude otváraný resp. zatváraný podľa výšky hladiny vody v nádrži vysoká hladina = uzatvorenie kohúta, nízka hladina = otvorenie kohúta. Ručný regulačný ventil bude slúžiť na prednastavenie optimálneho prietoku plynu, aby nedochádzalo k príliš častému otváraniu kohúta a rozkolísaniu hladiny resp. nárazovým zmenám tlaku. Akumulačná a separačná nádrž je predmetom PS.01 Technologické zariadenie geotermálneho vrtu. 4.5 Výmenníky tepla Navrhnuté sú doskové rozoberateľné výmenníky tepla, aby bolo umožnené ich mechanické čistenie v prípade silného zanesenia. Materiál dosiek je titán, nakoľko geotermálna voda bude mať korozívne účinky. Navrhnuté sú 2 ks výmenníkov tepla typu Alfa Laval AQ4L-FM 99PL TI, vrátane tepelnej izolácie. Tepelný výkon 1 ks výmenníka je kw. Teplotný spád vykurovacej sústavy skleníkového hospodárstva je 70/35 C, teplotný spád geotermálnej vody je 73/39 C. SLOVGEOTERM a.s. 4

5 Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva Bruty PS.02 Kombinovaný zdroj tepla Technická správa Výmenníky tepla budú zapojené paralelne, pričom v bežnej prevádzke bude využívaný vždy iba jeden výmenník, zatiaľ čo druhý bude predstavovať 100% zálohu. V špičkovej prevádzke počas extrémne chladných dní budú v prevádzke oba výmenníky. Na sekundárnej strane budú výmenníky tepla vybavené expanznými nádobami s membránou typu Reflex N 12 s objemom 12 l. Napojenie expanznej nádoby bude na vratnom vykurovacom potrubí pred vstupom do výmenníka za uzatváracou armatúrou, aby v prípade uzatvorenia sekundárnej strany výmenníka bola zabezpečená expanzia vodného objemu výmenníka. 4.6 Pomocné dopravné čerpadlo Pre potreby zvýšeného čerpania geotermálnej vody v obdobiach s extrémne nízkymi teplotami je navrhnuté pomocné dopravné čerpadlo typu KSB Movitec VSF090/042B1P13ES200D5VW. Čerpadlo je celonerezové. Výtlačná výška čerpadla je 83 m pri prietoku 20 l/s, príkon čerpadla je 30 kw. Čerpadlo bude vybavené frekvenčným meničom pre potreby plynulého nábehu bez rázov a plynulú reguláciu prietoku. 4.7 Obehové čerpadlá sekundárneho okruhu Na zabezpečenie cirkulácie vykurovacej vody cez výmenníky tepla sú navrhnuté 2 ks obehových čerpadiel typu KSB ETL GG AV11D BKSBIE3. Výtlačná výška je 10 m pri prietoku 10 l/s, elektrický príkon je 2,2 kw. Obehové čerpadlá sú navrhnuté tak, aby v prípade využívania geotermálnej energie ako jediného zdroja tepla zabezpečili dopravu vykurovacej vody až do rozdeľovača a zberača v skleníkovom hospodárstve resp. do zásobníku tepla. 4.8 Sondy na meranie inkrustácie a korózie Počas skúšobnej prevádzky systému a v prípade potreby aj počas bežnej prevádzky budú na geotermálnom okruhu osadené sondy na meranie korózie a inkrustácie. V pravidelných časových intervaloch bude vyhodnocovaný úbytok materiálu koróziou resp. nárast hmotnosti vplyvom inkrustácie na kovových vzorkách prichytených na sondách. Účelom meraní je exaktne zmerať a vyhodnotiť inkrustačné resp. korozívne vlastnosti geotermálnej vody v konkrétnych podmienkach na daných miestach systému a v prípade potreby prijať potrebné opatrenia na zamedzenie negatívnych účinkov na zariadenia. 4.9 Armatúry Všetky armatúry na geotermálnom okruhu sú navrhnuté z nerezovej ocele (nerez) a s plným prietokovým profilom (guľové kohúty, posúvače na ústí vrtu). Armatúry na sekundárnej strane sú bežné, vhodné pre použitie vo vykurovacích systémoch. Špecifikácia armatúr je vo výkaze výmer a v prílohe. Zahrnuté sú aj armatúry súvisiace s časťou PS.01 Technologické zariadenie geotermálneho vrtu Meranie a regulácia Geotermálny okruh, primárna aj sekundárna strana, musí byť vybavený automatizovaným systémom merania a regulácie. Umiestnenie snímačov je zakreslené v technologickej schéme. Meranie a regulácia nie je predmetom tejto PD. SLOVGEOTERM a.s. 5

6 Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva Bruty PS.02 Kombinovaný zdroj tepla Technická správa Na kontinuálne meranie a zaznamenávanie prietoku geotermálnej vody (povinnosť v zmysle vodného zákona) je navrhnutý ultrazvukový prietokomer typu Kamstrup Multical 61 DN 80. Na vstupe vykurovacej vody do výmenníkov tepla budú osadené merače tepla typu Kamstrup Multical 601 DN 80. Prietok geotermálnej vody bude riadený na základe okamžitej potreby tepla na vykurovanie skleníkového hospodárstva a stavu zásobníka tepla. Regulačný zásah bude vykonaný prostredníctvom frekvenčného meniča. V prípade, že nebude okamžitá potreba tepla a zásobník bude nabitý, geotermálna voda nebude exploatovaná a čerpadlo sa odstaví. Údaje zo všetkých snímačov musia byť zaznamenávané a ukladané s krokom minimálne 1x za hodinu. Prietok geotermálnej vody musí byť kontinuálne meraný a zaznamenávaný, a to jednak okamžitý prietok, ako aj celkové pretečené množstvo. 5. Nároky na energie Napojenie na upravenú vykurovaciu vodu je vyriešené v jestvujúcej kotolni na biomasu. Za účelom čerpania a dopravy geotermálnej vody sú navrhnuté dve čerpadlá, jedno hlbinné umiestnené vo vrte (súčasť PS.01 Technologické zariadenie geotermálneho vrtu) a druhé pomocné in-line čerpadlo umiestnené v kotolni. Nároky na elektrickú energiu sú zosumarizované v tabuľke nižšie. Č. Názov Typ 01 Dopravné čerpadlo (potrebné vybaviť frekvenčným meničom) 02 Obehové čerpadlo KSB MovitecVSF090/042 B1P13ES200D5VW Príkon [kw] [ks] Doba prevádzky [dni] Ročná spotreba elektriny [kwh] KSB ETL , GG Ročná spotreba elektriny [kwh]: Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení Pri návrhu technologického zariadenia boli brané na zreteľ prevádzkové predpisy a normy súvisiace s technickým vybavením objektu ako i príslušné hygienické normy a predpisy. Všetky komponenty technológie budú vyrobené, montované a odskúšané podľa platných noriem a právnych predpisov. Pracovníci montážnej firmy musia byť oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi a počas realizácie montážnych prác sú povinný rešpektovať pokyny bezpečnostného a požiarneho technika investora. Zváračské práce môžu vykonávať len pracovníci s predpísanými skúškami. V rámci realizácie montážnych prác je dodávateľ povinný dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, hlavne dbať na bezpečnosť prác vo SLOVGEOTERM a.s. 6

7 Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva Bruty PS.02 Kombinovaný zdroj tepla Technická správa výkopoch a požiarnu ochranu. Na montáž je možné použiť len výrobky s platnými certifikátmi kvality. Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, najmä predpisy a zásady vyplývajúce z: Vyhláška MPSVRSR č.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností Vyhláška MZ SR č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 126/2006 Z.z. O verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 7. Výkresová časť Súčasťou projektovej dokumentácie sú výkresy: 01 Situácia 02 Technologická schéma 03 Dispozičné riešenie zdroja tepla 04 Rozmery separačnej a akumulačnej nádrže 8. Prílohy Prílohy tvoria katalógové listy jednotlivých zariadení a armatúr. V Bratislave 08/2015 vypracoval: Ing. Oto Halás SLOVGEOTERM a.s. 7

8 Zoznam armatúr PS.01 Technologické zariadenie geotrmálneho vrtu PS.02 Kombinovaný zdroj tepla Číslo DN PN Popis Spojenie Výrobca Typ Počet ks Nožový posúvač, nerezový Prírubové S Guľový kohút nerezový s pákou Medziprírubové Thermador International Odplyňovací ventil nerezový Závitové SFERACO HA Guľový kohút nerezový s pákou Závitové Thermador International Guľový kohút nerezový s elektropohonom Závitové SFERACO 715 SA Medziprírubová spätná klapka, nerezová Medziprírubové Thermador International Guľový kohút nerezový s pákou Závitové Thermador International Guľový kohút nerezový s pákou Závitové Thermador International Medziprírubová klapka s pákou Medziprírubové InterApp D AR.4A.4C0.EC Medziprírubová spätná klapka Medziprírubové Thermador International Medziprírubová spätná klapka Medziprírubové Thermador International D Medziprírubová klapka s elektrickým pohonom, Medziprírubové InterApp 2AR.4A.4C0.E + 1 iba otvorená/zatvorená NA Sitový filter, nerezový, oko 2,5 mm Prírubové Thermador International Ručný nastaviteľný ventil, nerez, plyn, kv = 1,3 Závitové END ARMATUREN AE

9 údajový list č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.: 100 množstvo: 1 Datum: strana: 1 / 6 ETL GG AV11D BKSBIE3 č. verzie: 1 In-line čerpadlo prevádzkové údaje Dopytované prečerpávané 10,000 l/s množstvo dopytovaná dopravná výška 10,00 m Prečerpávané médium voda, vykurovacia voda vykurovacia voda do max. 100 C, podľa VDI 2035 s obsahom kyslíka <0,02mg/l Bez obsahu mechanických a chemických látok ovplyvňujúcich materiál teplota okolia 20,0 C Teplota dopravovaného 70,0 C média Hustota média 978 kg/m³ objemový tok 10,589 l/s dopravná výška 11,21 m Účinnosť 72,9 % MEI (Minimálna hodnota 0,70 účinnosti) potrebný výkon 1,56 kw Otáčky čerpadla 1457 rpm NPSH čerpadla 1,59 m dovolený pracovný tlak 16,00 bar.r viskozita média Sací tlak maximálny hmotnostný prúd max. výkon pre charakteristiku Min. dovolené dopravované množstvo pre stabilnú dlhodobú prevádzku 0,42 mm²/s 0,00 bar.r 10,35 kg/s 1,90 kw 1,926 l/s koncový tlak 1,08 bar.r Min. dovolený hmotnostný 1,88 kg/s prietok pre stabilnú dlhodobú prevádzku nulový bod dopravnej výšky 14,03 m max. povol. hmotnostný prúd 17,62 kg/s vyhotovenie samostatné cerpadlo 1 x 100 % vyhotovenie Norma čerpadla bez vyhotovenie in-line čerpadlo blokovej konštrukcie spôsob montáže vertikálne menovitý priemer sacieho DN 65 hrdla menovitý tlak sacieho hrdla PN 16 poloha sacieho hrdla 180 (nadol) Sacia príruba s dierami podľa EN normy Výtlačný nátrubok menovitý DN 65 rozmer Výtlačný nátrubok menovitý PN 16 tlak umiestnenie hrdiel Hore (0 /360 ) Tlaková príruba vŕtaná podľa EN normy Hriadeľové tesnenie jednocinná mechanická upchávka výrobca KSB Type 1 Materiálový kód BQ1EGG-WA kód tesnenia 11 spôsob tesnenia Jednoducho pôsobiaca mechanická upchávka s vetranou komorou (A-kryt, kužeľový) Minimálna požiadavka na kvalitu horúcej vody: úprava podľa smernice VdTÜV TCH 1466 do max. 5 mg/l pevných látok. tesniaci priestor kónická tesniaca komora (Aveko) ochrana proti dotyku s štrbinový kruh štrbinový kruh priemer obežného kolesa 196,0 mm Voľný priechod 10,0 mm Smer otáčania od A-S V smere hodinových ručičiek Bezsilikónová montáž Áno čerpadla vyhotovenie držiaka ložiska bloková konštrukcia Velkosťdržiaka ložiska 25 druh ložiska valivé ložisko Druh mazania strana pohonu tuk farba rumelková (RAL 2002)

10 údajový list č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.: 100 množstvo: 1 Datum: strana: 2 / 6 ETL GG AV11D BKSBIE3 č. verzie: 1 In-line čerpadlo pohon, príslušenstvo typ pohonu elektromotor Normy pohonu mech. IEC motor z produkcie KSB-motor Motor dodávaný od Štandardný motor dodá KSB - namontuje KSB Konštrukčný typ V1 Velkosťmotora 100L trieda efektívnosti Trieda účinnosti IE3 podľa IEC Otáčky motora 1457 rpm frekvencia 50 Hz Menovité napätie 400 V menovitý výkon motora P2 2,20 kw Dispozičná rezerva 40,70 % menovitý prúd 4,8 A pomer rozbehového prúdu 8 IA/IN materiály G pokyny 1 Unalloyed cast iron components: ph = 9 to 10.5 and O2 content <= 0.02 mg/kg. špirálové teleso (102) Liatina EN-GJL- 250/A48CL35B Veka skrine (161) Liatina EN-GJL- 250/A48CL35B Hriadeľ(210) zušlachtená ocel C45+N obežné koleso (230) Liatina EN-GJL- 250/A48CL35B laterna pohonu (341) Liatina EN-GJL- 250/A48CL35B Ploché tesnenie (400) DPAF Tesniaca platna bezazbestová FOOT 85X 50X 60 3 pump feet with bolts for vertical installation Pump foot for vertical installation Etaline(Z) / up to / teplotná trieda F podľa IEC 34-1 krytie motora IP55 cos phi pri 4/4 zatažení 0,82 Účinnosťmotora pri 4/ 86,7 % zaťažení Teplotný snímač 3 termistory poloha svorkovej skrine 0 rovnaká orientácia Pri pohľade zo strany pohonu vinutie 230 / 400 V Počet pólov motora 4 typ zapojenia hviezda spôsob chladenia motora Povrchové chladenie materiál motora Hliník Prevádzka frekvenčného prevodníka prípustná vhodný pre prevádzku s frekvenčným meničom Hladina akustického tlaku 63 dba motora tesniaci kruh (411) OceľST štrbinový kruh (502.1) šedá liatina GG/liatina štrbinový kruh (502.2) šedá liatina GG/liatina Puzdro hriadeľa (523) CrNiMo-oceľ závrtná skrutka (902) Oceľ8.8 uzatváracia skrutka (903) OceľST matica obežného kolesa (922) Oceľ8 pero (940) OceľC45+C / A311 GR 1045 trieda A Materiálové číslo Pump foot, not for Etaline SY Weight : 2,0 kg

11 hydraulická charakteristika č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.:100 množstvo: 1 Datum: strana: 3 / 6 ETL GG AV11D BKSBIE3 č. verzie: 1 In-line čerpadlo Qmin 20 dopravnávýška [m] Qmin /196.0/ [l/s] NPSHpožadované [m] [l/s] Účinnosť 50 [%] [l/s] potrebný výkon [kw] [l/s] množstvo údaje krivky Otáčky Hustota média viskozita objemový tok Dopytované prečerpávané množstvo dopravná výška dopytovaná dopravná výška 1457 rpm 978 kg/m³ 0,42 mm²/s 10,589 l/s 10,000 l/s 11,21 m 10,00 m Účinnosť 72,9 % MEI (Minimálna hodnota 0,70 účinnosti) potrebný výkon 1,56 kw NPSH čerpadla 1,59 m Číslo krivky K /33 efektívny priemer obežného 196,0 mm kolesa preberacia norma bez, tolerancie podľa ISO 9906 trieda 3B; menej ako 10 kw podľa 4.4.2

12 montážny plán č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.:100 množstvo: 1 Datum: strana: 4 / 6 ETL GG AV11D BKSBIE3 č. verzie: 1 In-line čerpadlo ø ,5 M , zobrazenie nie je v mierke Rozmer v mm

13 montážny plán č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.:100 množstvo: 1 Datum: strana: 5 / 6 ETL GG AV11D BKSBIE3 č. verzie: 1 In-line čerpadlo Motor výrobca motora KSB-motor Velkosťmotora 100L motor výkon 2,20 kw Počet pólov motora 4 Otáčky 1457 rpm poloha svorkovnice 0 rovnaká orientácia Pri pohľade zo strany pohonu Prívody Sací nátrubok menovitý DN 65 / EN rozmer DN 1 Výtlačný nátrubok menovitá DN 65 / EN veľkosťdn 2 Menovitý tlak sacia strana PN 16 Menovitý tlak výtlačná strana PN 16 Vedenie pripojit bez napätia! Hmotnosťnetto Čerpadlo Motor ostatné príslušenstvo Spolu 43 kg 34 kg 2 kg 79 kg Plán pre doplnkové prípoje pozri na osobitnom výkrese.

14 Schéma zapojenia č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.:100 množstvo: 1 Datum: strana: 6 / 6 ETL GG AV11D BKSBIE3 č. verzie: 1 In-line čerpadlo Prívody Variant telesa čerpadla XX36 1M.1 pripojenie tlakového Rc 1/4 Vŕtané a uzavreté meracieho prístroja 1M.2 pripojenie tlakového Rc 1/4 Vŕtané a uzavreté meracieho prístroja 6B výpust precerpávanej Rc 1/4 Vŕtané a uzavreté kvapaliny 6D plnenie/odvzdušnovanie Rc 1/4 Vŕtané a uzavreté precerpávanej kvapaliny 5B odvzdušnenie G 1/4 uzavreté odvzdušnovacou zátkou

15 Ján Hajtmanek SeVoTech, Svätoplukova 36, Chorvátsky Grob mobil: tel./fax: 02/ Prevádzka: Horný dvor 1603,Bernolákovo SLOVGEOTERM, a.s. Oto Halás, gen. riaditeľ Vec: Cenová ponuka. Na základe Vašej výzvy Vám predkladám CP celonerezového čerpadla do hlbinného vrtu na vykurovanie skleníkov v obci Bruty. Požiadavka: Návrhové parametre: teplota vody: 80 C hĺbka zapustenia: 200 m Dĺžka káblu: 205 m Prietok: Výtlačná výška: 10 l/s 36 m3/h 110 m CP pozostáva: 1. 6 ponorné celonerezové čerpadlo E-TECH VS 46/12 AISI 316 s motorom 18,5KW HiTemp90 AISI Nerezová prechodová príruba z čerpadla Prívodný kábel HiTemp 90 4Gx25 o dĺžke 205m Vulkanizačná vodotesná spojka pre kábel do 90 C Vektor. frekvenčný menič na čerpadlo s odním. ovl. panelom, regulátor, IP20, EMI filter, sínusový filter, motorová tlmivka 3x400V, In 40A Uvedené ceny sú bez DPH. V Bernolákove Vyhotovil: Hajtmanek Ján

16 VS 46 EU Technical data 50Hz Pumps with Encapsulated Motor Pump model type Motor Dimensions Type kw HP L1 [mm] L2 [mm] Lt [mm] D 1 cable 2 cable Weight Pump [Kg] VS 46/2 E , ,5 142,5-31 VS 46/3 E4 4 5,5 707, ,5 142,5-36,5 VS 46/4 E4 5,5 7,5 821,5 652, ,5-45,5 VS 46/5 E4 7, ,5 730, ,5-52,5 VS 46/2 E6 4 5,5 591, , ,5 51 VS 46/3 E6 4 5,5 705, , ,5 53,5 VS 46/4 E6 5,5 7,5 819,5 614, ,5 60 VS 46/5 E6 7, , , ,5 66,5 VS 46/6 E6 9,3 12, ,5 1725, ,5 71,5 VS 46/7 E6 9,3 12, ,5 1839, ,5 74 VS 46/8 E ,5 80 VS 46/9 E ,5 88,5 VS 46/10 E ,5 91 VS 46/11 E ,5 93,5 VS 46/12 E6 18, ,5 841, ,5 103 VS 46/13 E6 18, ,5 841, ,5 105,5 VS 46/14 E6 18, ,5 841, ,5 108,5 VS 46/15 E ,5 906, ,5 117 VS 46/16 E ,5 3092, ,5 119,5 VS 46/17 E ,5 3206, ,5 122 VS 46/18 E ,5 3450, ,5 139,5 VS 46/19 E ,5 1036, ,5 142 VS 46/20 E ,5 1036, ,5 144,5 VS 46/21 E ,5 3791, ,5 147 VS 46/22 E ,5 3905, ,5 149,5 VS 46/23 E ,5 4019, ,5 152,5 VS 46/24 E ,5 1421, ,5 209 VS 46/25 E ,5 1421, ,5 211,5 VS 46/26 E ,5 4745, ,5 214 Dimensions Rp 3" Lt L1 Pumps with Rewindable Motor Pump model type Motor Dimensions Type kw HP L1 [mm] L2 [mm] Lt [mm] D 1 cable 2 cable Weight Pump [Kg] VS 46/2 RW6 4 5,5 591, , ,5 61,5 VS 46/3 RW6 4 5,5 705, , ,5 64 VS 46/4 RW6 5,5 7,5 819, , ,5 67 VS 46/5 RW6 7, , , ,5 71,5 VS 46/6 RW6 9,3 12, ,5 77 VS 46/7 RW6 9,3 12, ,5 79,5 VS 46/8 RW ,5 85 VS 46/9 RW , ,5 93 VS 46/10 RW , ,5 95,5 VS 46/11 RW ,5 103 VS 46/12 RW6 18, , , ,5 109,5 VS 46/13 RW6 18, , , ,5 112 VS 46/14 RW6 18, , , ,5 115 VS 46/15 RW , , ,5 126,5 VS 46/16 RW ,5 129 VS 46/17 RW ,5 131,5 VS 46/18 RW ,5 145,5 VS 46/19 RW , , ,5 148 VS 46/20 RW , , ,5 160,5 VS 46/21 RW ,5 163 VS 46/22 RW ,5 165,5 VS 46/23 RW ,5 168,5 VS 46/24 RW , , ,5 178 VS 46/25 RW , , ,5 180,5 VS 46/26 RW ,5 183 D L /2010 It is our policy to continuously develop and improve our products, therefore, we reserve the right to amend speci cations without prior notice. 36/76

17 EU Performance curves 50Hz MEI 0,40 VS 46 feet m 360 Total Head NPSH Power/stg 0 HP 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 feet kw m³/h 1,4 p/stg 2900 rpm 8" motor 1,3 100 % 1,2 1,1 1, m³/h m p/stg 2850 rpm 6" motor Efficiency Capacity m³/h l /min U.S.gpm /2010 The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906, Annex A, grade 2. It is our policy to continuously develop and improve our products, therefore, we reserve the right to amend speci cations without prior notice. 37/76

18 6 HI-TEMP 90C SUBMERSIBLE MOTORS Three-Phase 5-40 hp Motors Drives Controls Protection Application Data: Some pumping applications require more and Franklin s Hi- Temp Motor line delivers just that. The Hi-Temp motor was designed and built in response to many requests for a motor that operates dependably in wells with high temperatures and/or low flow conditions. The 6-inch Hi-Temp 90C motor utilizes a new, premium encapsulation process and new water soluble coolant to allow continuous operation in water temperatures of up to 90 ºC.* In addition, this design is capable of handling thrust loads 25% higher than a standard motor without using oil. Franklin s Hi-Temp 90C is the right choice for your demanding, high temperature well applications. * Provided minimum allowable rates of flow past the motor are maintained Basic Features: Up to 194 F (90 C) ambient temperature. 100% increase in upthrust capability at 30 C 25% increase in downthrust capability at 30 C Wet Well, Reservoir, Low Flow approved in 12 diameter or larger wells with ambient water up to 87 F (30 C) High temperature leads Hermetically sealed stator Innovative high temperature winding encapsulation system FES92 exclusive water soluble, high temperature bearing lubrication Double-flange NEMA mounting for ease of handling and pump mounting Stainless steel splined shaft for maximum shaft/coupling contact Full 3450 RPM 60Hz design point for superior pump performance Sand Fighter Sealing System Franklin Electric s exclusive Water-Bloc lead connection 316 SS and Y- - consult factory Extended warranty available when used with FE Submonitor overload protection

19 Availability Three-Phase, 60 Hz RPM, 50 Hz RPM HP KW DOWNWARD 30 C 4500 lbs N 4500 lbs N 4500 lbs N 4500 lbs N 4500 lbs N 7500 lbs N lbs N lbs N VOLTS HZ SERVICE FACTOR /380 60/ / /380 60/ / /380 60/ / /380 60/ / /380 60/ / /380 60/ / /380 60/ / /380 60/ / Innovative high temperature winding encapsulation NEMA pump mounting area Hermetically sealed winding area Construction Materials Hi-Temp 90C Component Water Well Stainless Steel 1 Castings Gray Iron 316 SS 2 Stator Shell 301 SS 316 SS 3 Stator Ends Low Carbon Steel 316 SS 4 Shaft Extension 303 SS, Except 17-4 SS on hp 17-4 SS 5 Fasteners 300 & 400 Series SS 316 SS 6 Seal Cover 304 SS & Sintered Bronze 316 SS 7 Seal Sand Fighter Sealing System Sand Fighter Sealing System 8 Diaphragm Viton Viton 9 Diaphragm Plate 304 SS 316 SS 10 Diaphragm Spring 302 SS 17-7 SST 11 Slinger Viton Viton 12 Lead Wire (or Cable) XLPO XLPO 13 Lead Potting Epoxy Epoxy 14 Pipe Plug 316 SS 316 SS Specifications subject to change without notice. Contact Franklin Electric if current material types are required for bid specifications. 400 East Spring Street, Bluffton, Indiana Tel: Fax: M

20 údajový list č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.: 100 množstvo: 1 Datum: strana: 1 / 6 MovitecVSF090/042B1P13ES200D5VW č. verzie: 1 Vysokotlakové inline čerpadlo prevádzkové údaje Dopytované prečerpávané 20,000 l/s množstvo dopytovaná dopravná výška 83,00 m Prečerpávané médium voda, vykurovacia voda vykurovacia voda do max. 100 C, podľa VDI 2035 s obsahom kyslíka <0,02mg/l Bez obsahu mechanických a chemických látok ovplyvňujúcich materiál teplota okolia 20,0 C Teplota dopravovaného 70,0 C média Hustota média 978 kg/m³ objemový tok 20,574 l/s dopravná výška 87,83 m Účinnosť 77,8 % MEI (Minimálna hodnota 0,70 účinnosti) potrebný výkon 22,28 kw Otáčky čerpadla 2981 rpm NPSH čerpadla 2,01 m dovolený pracovný tlak 16,00 bar.r viskozita média Sací tlak maximálny hmotnostný prúd max. výkon pre charakteristiku Min. dovolené dopravované množstvo pre stabilnú dlhodobú prevádzku nulový bod dopravnej výšky 0,42 mm²/s 0,00 bar.r 20,12 kg/s 24,88 kw 2,099 l/s 107,57 m koncový tlak 8,42 bar.r Min. dovolený hmotnostný 2,05 kg/s prietok pre stabilnú dlhodobú prevádzku max. povol. hmotnostný prúd 30,71 kg/s vyhotovenie samostatné cerpadlo 1 x 100 % bez, tolerancie podľa ISO 9906 trieda 3B; menej ako 10 kw podľa vyhotovenie Norma čerpadla Vysokotlakové in-line čerpadlo KSB, medzinárodné vyhotovenie vyhotovenie bloková konštrukcia spôsob montáže vertikálne menovitý priemer sacieho DN 100 hrdla menovitý tlak sacieho hrdla PN 16 poloha sacieho hrdla 90 (vpravo) Norma príruby, výtlačný EN nátrubok Výtlačný nátrubok menovitý DN 100 rozmer Výtlačný nátrubok menovitý PN 16 tlak umiestnenie hrdiel 270 (vlavo 90 ) Kruhová príruba (F) Hriadeľové tesnenie jednocinná mechanická upchávka výrobca DP Type RMG-AC Materiálový kód Q1BEGG-WRC kód tesnenia 13 spôsob tesnenia I jednocinná mechanická upchávka (vnútorná cirkulácia) Minimálna požiadavka na kvalitu horúcej vody: úprava podľa smernice VdTÜV TCH 1466 do max. 5 mg/l pevných látok. Minimálna požiadavka na kvalitu horúcej vody: úprava podľa smernice VdTÜV TCH 1466 s max. 10 mg/l obsah SiO2 a vodivosťdo max. 250 µs/cm. Pevných látok do max. 5 mg/l a žiadne aditíva tvoriace film na tesniacich plochách upchávky. tesniaci priestor štandardný tesniaci priestor ochrana proti dotyku s priemer obežného kolesa 145,0 mm Smer otáčania od A-S V smere hodinových ručičiek farba Grafitová čierna (RAL 9011)

21 údajový list č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.: 100 množstvo: 1 Datum: strana: 2 / 6 MovitecVSF090/042B1P13ES200D5VW č. verzie: 1 Vysokotlakové inline čerpadlo pohon, príslušenstvo typ pohonu elektromotor Normy pohonu mech. IEC motor z produkcie KSB (DMW) Motor dodávaný od Štandardný motor dodá KSB - namontuje KSB Konštrukčný typ V1 Velkosťmotora 200L trieda efektívnosti Trieda účinnosti IE3 podľa IEC Otáčky motora 2980 rpm frekvencia 50 Hz Menovité napätie 400 V menovitý výkon motora P2 30,00 kw Výkonová hranica P2max 34,50 kw voda Dispozičná rezerva 54,88 % menovitý prúd 51,6 A pomer rozbehového prúdu 0,85 IA/IN materiály VS Plášťčerpadla (10-6) CrNiMo-ocel Teleso čerpadla (101) CrNiMo-ocel Článkové teleso (108) CrNiMo-ocel veko (160) CrNiMo-ocel Rozvodné koleso (difuzér) CrNiMo-ocel (171) Hriadeľ(210) Duplex-oceľ obežné koleso (230) CrNiMo-ocel laterna pohonu (341) Tvárna liatina EN-GJS laterna pohonu (341) šedá liatina EN-GJL-250 teplotná trieda F podľa IEC 34-1 krytie motora IP55 cos phi pri 4/4 zatažení 0,90 Účinnosťmotora pri 4/ 93,3 % zaťažení Teplotný snímač 3 termistory poloha svorkovej skrine 90 (vpravo) Pri pohľade zo strany pohonu vinutie 400 / 690 V Počet pólov motora 2 zosilnené pevné ložisko axiálne typ zapojenia trojuholník spôsob chladenia motora Povrchové chladenie materiál motora šedá liatina GG/liatina Prevádzka frekvenčného prevodníka prípustná vhodný pre prevádzku s frekvenčným meničom Hladina akustického tlaku 73 dba motora O-krúžok (412) Povolené EPDM podľa WRc / ACS tesniace veko (471) CrNiMo-ocel puzdro ložiska (529) Karbid volfrámu Príruba (723) CrNi-ocel základová doska (890) šedá liatina EN-GJL-250 uzatváracia skrutka (903) CrNiMo-ocel Spojovacia skrutka (905) chrómovaná-ocel QT800 matica (920) CrNiMo-ocel

22 hydraulická charakteristika č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.:100 množstvo: 1 Datum: strana: 3 / 6 MovitecVSF090/042B1P13ES200D5VW č. verzie: 1 Vysokotlakové inline čerpadlo Qmin 100 dopravnávýška [m] / [l/s] NPSHpožadované 6 [m] [l/s] Účinnosť 50 [%] [l/s] potrebný výkon [kw] [l/s] množstvo údaje krivky Otáčky Hustota média viskozita objemový tok Dopytované prečerpávané množstvo dopravná výška dopytovaná dopravná výška 2981 rpm 978 kg/m³ 0,42 mm²/s 20,574 l/s 20,000 l/s 87,83 m 83,00 m Účinnosť 77,8 % MEI (Minimálna hodnota 0,70 účinnosti) potrebný výkon 22,28 kw NPSH čerpadla 2,01 m Číslo krivky Mov90_2900_2 efektívny priemer obežného 145,0 mm kolesa preberacia norma bez, tolerancie podľa ISO 9906 trieda 3B; menej ako 10 kw podľa 4.4.2

23 montážny plán č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.:100 množstvo: 1 Datum: strana: 4 / 6 MovitecVSF090/042B1P13ES200D5VW č. verzie: 1 Vysokotlakové inline čerpadlo DN1 DN xø zobrazenie nie je v mierke Rozmer v mm

24 montážny plán č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.:100 množstvo: 1 Datum: strana: 5 / 6 MovitecVSF090/042B1P13ES200D5VW č. verzie: 1 Vysokotlakové inline čerpadlo Motor výrobca motora KSB (DMW) Velkosťmotora 200L motor výkon 30,00 kw Počet pólov motora 2 Otáčky 2980 rpm poloha svorkovnice 90 (vpravo) Pri pohľade zo strany pohonu Skriňa axiálneho ložiska nie Prívody Sací nátrubok menovitý DN 100 / EN rozmer DN 1 Výtlačný nátrubok menovitá DN 100 / EN veľkosťdn 2 Menovitý tlak sacia strana PN 16 Menovitý tlak výtlačná strana PN 16 Kruhová príruba (F) Vedenie pripojit bez napätia! Hmotnosťnetto Čerpadlo Motor Spolu 89 kg 250 kg 339 kg Plán pre doplnkové prípoje pozri na osobitnom výkrese.

25 Schéma zapojenia č. pol. Zákazníka: objednávací dátum: Číslo: ES dok.c.: Číslo poz.:100 množstvo: 1 Datum: strana: 6 / 6 MovitecVSF090/042B1P13ES200D5VW č. verzie: 1 Vysokotlakové inline čerpadlo Prívody 5B odvzdušnenie G 3/8 uzavreté odvzdušnovacou zátkou 6B výpust precerpávanej G 3/8 Vŕtané a uzavreté kvapaliny

26 SLOVGEOTERM a.s. Ing. Oto Halás Palisády Bratislava Váš list/zo dňa Vybavuje V Žiline Ing. Kolbová Vec : Ponuka č.480/2015rev.1 prosíme uviesť v objednávke Vážený pán inžinier, Na základe Vašej požiadavky zasielame revidovanú ponuku na výrobu akumulačnej nádoby stojatej podľa obdržaného rozmerového výkresu : 1. Akumulačná nádrž stojatá OVS bez výhrevnej vložky upravený n s hrdlami podľa obdržaného rozmerového výkresu Výkres č. 04 Objem 2500 ltr Priemer nádoby bez izolácie 1200 mm Pracovný tlak 1,0 MPa Pracovná teplota do 95 C Pracovné médium Materiál geotermálna voda P265GH /S235JRG2/P235GH TC1/P250GH/St37.0/S235JR Spojovací materiál 8.8/8 Návrh + výroba v zmysle STN EN Skúšanie tlaková skúška, Povrchová úprava vonkajšia základný náter V2053 DFT 40μm Vnútorná TEMCOAT RM40 DFT 240μm Cena 3.286,-EUR/ks bez DPH a dopravy V ponukovej cene nie je uvažované príslušenstvo, protipríruby, nedeštruktívne skúšky zvarov, vrchný vonkajší náter, izolácia, doprava, montáž na mieste Dodacia lehota 6 týždňov po uzatvorení kúpnej zmluvy Platobné podmienky- návrh 35% zálohová platba na predfaktúru, 65% 14 dní po expedícii Platnosť ponuky 1 mesiac Tešíme sa na spoluprácu a sme s pozdravom Ing. Alena Kolbová obchodný úsek TLAKON SK, s.r.o. Tel , IČO: Dlhá 88 Fax , IČ DPH: SK Žilina UniCredit Bank Slovakia a.s /1111 Slovenská republika Obch. register OS Žilina, odd. Sro, vl.č.14065/l F 05-R-004-3/03-S3

27 PRODUCT DATA SHEET REF. NO TCF (2) TEMACOAT RM 40 POPIS CHARAKTERISTIKA A DOPORUČENÉ POUŽITÍ Dvousložková pryskyřicí modifikovaná epoxidová barva Vynikající odolnost vůči mechanickému a chemickému namáhání a rovněž trvalému ponoření ve vodě. Používá se jako základní nebo vrchní barva na vnitřní i venkovní ocelové, pozinkované a hliníkové konstrukce a dále na betonové povrchy vystavené mechanickému a chemickému namáhání. Vhodná na podzemní a trvale ponořené konstrukce. Příklady použití: stavební konstrukce, potrubní mosty, dopravníky, jeřáby, trupy lodí apod. Používá se jako parotěsný nátěr na betonové povrchy (schválení VTT Technical Research Centre of Finland). TECHNICKÉ ÚDAJE Objemová sušina 65 ± 2 %. (ISO 3233) Hmotnostní sušina 77 ± 2 %. Hustota Poměr tužení a kód produktu Doba zpracovatelnosti po natužení Doporučená tloušťka filmu a teoretická vydatnost kg / l (natužená směs) Barva 4 objemové díly skupina 161 Tužidlo 1 objemový díl nebo (rychlé) 8 h (23 C) s tužidlem h (23 C) s tužidlem Doporučené tloušťky nátěrového filmu suchá (DFT) mokrá (WFT) Teoretická vydatnost 80 µm 125 µm 8.1 m 2 /l 125 µm 195 µm 5.2 m 2 /l Praktická vydatnost závisí na způsobu nanášení, podmínkách při nanášení a drsnosti opatřovaného povrchu. Doba zasychání a intervaly přetíratelnosti DFT 100 µm +5 C +10 C +23 C +35 C Proti prachu Na dotek Přetíratelná, min. po Přetíratelná, min. po (povrchy určené k trvalému ponoru) Přetíratelná polyuretany S tužidlem h 4 h 2 h 1 h S tužidlem h 2,5 h 1,5 h 45 min S tužidlem h 14 h 7 h 4 h S tužidlem h 8 h 5 h 3 h S tužidlem h 10 h 4 h 2 h S tužidlem h 6 h 3 h 1,5 h S tužidlem dny 36 h 16 h 8 h S tužidlem ,5 dne 18 h 12 h 6 h S tužidlem dny 48 h 24 h 12 h S tužidlem ,5 dne 24 h 16 h 8 h Doba zasychání a intervaly přetíratelnosti závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a intenzitě odvětrání. Vzhled povrchu Odstíny Pololesklý. RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA a vzorkovnice SYMPHONY. TEMASPEED tónování. Tikkurila Oy P.O. Box 53 Kuninkaalantie 1 FIN Vantaa Tel (0) Fax +358 (0) VAT FI Business Identity Code Registered OfficeVantaa

28 TIKKURILA OY PRODUCT DATA SHEET REF. NO TCF (2) TEMACOAT RM 40 POKYNY PRO APLIKACI Předúprava povrchu Olej, mastnotu, rozpustné soli a nečistoty vhodným způsobem odstraňte. (ISO ) Ocelové povrchy: Povrch očistěte metodou abrazivního otryskání na stupeň Sa2½. (ISO ). Pokud nelze zajistit otryskání povrchu, doporučuje se za účelem zlepšení přilnavosti, u zastudena válcované oceli, použít metodu fosfátování. Pozinkované povrchy: K zajištění drsnosti povrchu použijte metodu lehkého abrazivního ometení (sweeping) minerálními abrazivy (např. pískem). (SaS, SFS 5873) Pokud nelze abrazivní ometení zajistit, povrch ručně mechanicky zdrsněte nebo omyjte prostředkem PANSSARIPESU. Na žárově zinkované povrchy se doporučuje aplikovat nejprve tzv. tie-coat (slabá vrstva barvy zředěné %) a následně aplikovat vlastní základní vrstvu. Hliníkové povrchy: K zajištění drsnosti povrchu použijte metodu lehkého abrazivního ometení (sweeping) nekovovými abrazivy (SaS, SFS 5873). Pokud nelze abrazivní ometení zajistit, povrch ručně mechanicky zdrsněte nebo omyjte prostředkem MAALIPESU. Povrchy opatřené základním nátěrem: Olej, mastnotu a nečistoty vhodným způsobem odstraňte. Proveďte opravu místního poškození základního nátěru. Dodržujte požadované intervaly přetíratelnosti. (ISO ) Betonové povrchy: Beton musí být minimálně 4 týdny starý. Relativní vlhkost betonu nesmí přesáhnout 97%. Broušením odstraňte nečistoty a nerovnosti. Broušením nebo tryskáním odstraňte výkvět a olej vzniklý zráním betonu. Praskliny, trhliny a póry vyspravte směsí připravenou z laku TEMAFLOOR 200 a jemného suchého křemičitého písku. Nanášení: 2-3 x TEMACOAT RM 40. Základní barva Vrchní barva TEMACOAT RM 40, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT PM PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMASIL, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 a TEMAZINC 99. TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE a TEMACRYL EA. Podmínky nanášení Povrch musí být suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí klesnout během nanášení a sušení pod +10 C. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout 80%. Teplota natíraného povrchu musí být alespoň 3 C nad teplotou rosného bodu. Důležité upozornění! Epoxidové barvy mají tendenci křídovat, měnit odstíny a lesk při expozici ve venkovním prostředí. Postup tužení Aplikace Nejprve zvlášť zamíchejte barvu a tužidlo. Poté správné množství barvy smíchejte s tužidlem a znovu velmi důkladně zamíchejte. K míchání je nutné používat ruční mechanické nářadí (např. Temaspeed Squirell Mixer). Vysokotlakým stříkáním nebo štětcem. Při aplikaci vysokotlakým stříkáním nařeďte 0 20% ředidla, doporučená tryska 0.015" " a výstupní tlak mezi bar. Úhel stříkání přizpůsobte tvaru povrchu. U aplikace štětcem nařeďte podle potřeby. Ředidlo Ředidlo Čištění nástrojů Ředidlo VOC Obsah těkavých organických sloučenin (VOC) je 310 g/litr. Obsah VOC v natužené směsi (zředěné 30 obj. %) je 456 g/litr. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Obaly jsou opatřeny etiketami s bezpečnostními pokyny, které je nutné si před použitím pečlivě přečíst a dodržovat. Podrobné informace o možných bezpečnostních rizicích a zásadách ochrany zdraví naleznete v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. Výše uvedené informace založené na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech byly ověřeny k datu vydání tohoto produktového listu. V případě nutnosti je nutné platnost produktového listu ověřit. Kvalita produktů je zajišťována výrobním systémem založeným na požadavcích standard ISO 9001 a ISO Výrobce není odpovědný za škody způsobené použitím produktu v rozporu s návodem k použití nebo při použití k nevhodnému účelu.

29 Technická špecifikácia doskového výmenníka tepla Alfa Laval Model: AQ4L-FM 99PL TI Zákazník: SLOVGEOTERM a.s. Návrh: LMTD 4K Rev.1 Navrhoval: Michal Salaj Projekt: SKBRBBCL-939(a) Ponuka: BB Bruty Dátum: Teplá strana Tekutina Water Water Hustota kg/m Merná tepelná kapacita kj/(kg*k) Viskozita vstup cp Viskozita výstup cp Objemový prietok m3/h Teplota vstupu C Teplota výstupu C Tlaková strata kpa Výkon kw 1385 LMTD K 4.0 Rezerva % 13.2 Typ prúdenia médií Protiprúd Smer prúdenia S1 -> S2 S4 <- S3 Počet dosiek 99 Rezerva na rozšírenie 29 Studená strana Materiál dosiek/hrúbka TI / 0.50 mm Materiál tesnenie NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON Velkosť pripojení mm Rýchlosť prúdenia v hrdle m/s Konštruk./Test. pretlak bar 10.0/ /13.0 Konstrukční teplota C Celková dĺžka x šírka x výška mm 1140 x 480 x 1885 Obsah tekutiny dm Čistá hmotnosť, prázdná / pracovná kg 640 / 727 Prepravná hmotnosť ( SKID LYING ) kg 678 Objem m3 1.8 dĺžka x šírka x výška mm 2100 x 635 x 1350 Táto špecifikácia je vypočítaná na základe údajov poskytnutých zákazníkom. Prevádzka výmenníka bude zodpovedať tejto špecifikácii len v prípade dodržania prevádzkových podmienok, pre ktoré bola táto špecifikácia vypracovaná.

30 PRESSURE PLATE FRAME PLATE (MOVABLE) (FIXED) SECTION A-A PP = 35 PP A A 1 REMARKS: SIDE 1 SIDE 2 TEST PRESSURE DESIGN PRESSURE MAX TEMPERATURE MIN TEMPERATURE WEIGHT WITH WATER S1 S bar 10 bar 90 C 0 C 729 kg M bar 10 bar 90 C 0 C 600 THIS SPACE SHOULD BE KEPT FREE FROM FIXED INSTALLATIONS RECOMMENDED FREE SPACE FOR OPENING AND CLOSING S2 S3 GASKET PLATE MATERIAL PLATE THICKNESS HEAT LOAD A NBRB CLIP-ON TI 0.50 mm 1385 kw EN DN100 PN10 SHEET LINING SS S3,S4 EN DN100 PN10 SHEET LINING TI S1,S Ø180 Ø157 Ø96 Ø180 Ø157 Ø96 M16 M TOTAL LENGTH TOTAL WIDTH TOTAL HEIGHT ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS Do not use this drawing for foundation bolting or piping layout. SIDE MEDIA F.D.G. INLET TEMP. OUTLET TEMP. FLOW RATE PRESSURE DROP Water 2 S C S C 36.0 m³/h kpa 2 Water 2 S C S C 35.4 m³/h kpa SUPPLIER REF. ITEM NO. AGENT / REF. LMTD 4K Rev.1 PLATE HEAT EXCHANGER CUSTOMER NAME / REF. NO. SLOVGEOTERM a.s. SIGN. RISK CATEGORY 0 PED BB Bruty SKBRBBCL-939(a) DATE REV NO

31 Když výkon hraje zásadní roli AlfaQ - deskové výměníky tepla Alfa Laval s certifikací AHRI Pokud jsou na výkonnost systému vytápění, chlazení nebo klimatizace kladeny přísné požadavky, je nutné, aby všechny komponenty fungovaly optimálně a přesně splňovaly specifikované hodnoty. Výkon deskových výměníků tepla je nyní možné nezávisle ověřovat prostřednictvím certifikátu AHRI 400, který vydává Institut pro klimatizaci, vytápění a chlazení (The Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute - AHRI). Díky tomuto standardu mohou mít zákazníci po celém světě jistotu, že výkon jejich výměníku tepla bude odpovídat deklarovaným hodnotám výrobce. Ověření výkonu s pomocí certifikátu AHRI 400 je užitečné zejména v aplikacích, jakými jsou předávací stanice chlazení, akumulační zásobníky chladu, datová centra a systémy volného chlazení. Alfa Laval byla prvním výrobcem, který dokázal nabídnout širokou škálu výměníků tepla s tímto certifikátem. Certifikace v čele "zelené" vlny Prostřednictvím svého programu certifikace a norem se AHRI snaží zákazníkům pomáhat šetřit energii, zvyšovat produktivitu a chránit životní prostředí. Výměníky tepla s certifikací AHRI tak splňují např. standard zelených budov LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pro aplikace vytápění a chlazení. Tento mezinárodně uznávaný certifikační systém zohledňuje šest klíčových oblastí životního prostředí a zdraví umístění budovy, hospodaření s vodou, spotřebu energií, použité materiály a jejich zdroje, vnitřní kvalitu životního prostředí, inovativnost a udržitelnost návrhu budovy. Zelené budovy tak mohou být posuzovány z obecných hledisek a jejich míra jasně deklarována. Výhody AHRI 400 Nedostatky ve výkonnosti systémů vytápění, chlazení a klimatizace nebývá snadné odhalit, mohou však vést k významnému růstu nákladů na energii. Nákup certifikovaných komponentů zaručí, že systém bude fungovat, jak má. Případnému udělení certifikátu předchází podrobné ověření veškerých specifikací a údajů o výkonnosti poskytnutých výrobci. Jakmile je výrobek certifikován, kupující a uživatelé si mohou být jisti, že: - deskový výměník tepla bude vykazovat výkon v souladu s údaji zveřejněnými výrobcem, - výkonnost jednotlivých výměníků pro danou aplikaci může být snadno porovnána. Alfa Laval se certifikačního programu AHRI účastní již více než deset let a po celou dobu má 100% úspěšnost. Systém certifikace přináší cenové výhody pro všechny zúčastněné Projektanti - Nezávislá certifikace všech hlavních komponentů umožňuje navržení systému splňujícího kritéria spotřeby energie a teplotních parametrů uvnitř budov. - Poskytuje objektivní podklad pro výběr výměníku tepla. - Majitele a projektanty zbavuje obav ohledně výkonnosti během instalace a následného provozu. Dodavatelé - Zkrácení doby uvádění do provozu, protože odpadá potřeba provozních zkoušek u jednotlivých komponentů. - Zajistí, že všechny certifikované deskové výměníky tepla obsažené v nabídkách budou vykazovat deklarovaný tepelný výkon. - Omezuje riziko problémů během instalace a následného provozu. Koncoví uživatelé - Energeticky účinnější systém snižuje provozní náklady během celé doby své životnosti. - Snižuje investici díky nižším nákladům na provozní zkoušky, zároveň není nutné držet rezervu na dalších komponentech systému.

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

2CP. Twin-impeller pumps PERFORMANCE RANGE INSTALLATION AND USE APPLICATION LIMITS OPTIONALS AVAILABLE ON REQUEST CONSTRUCTION AND SAFETY STANDARDS

2CP. Twin-impeller pumps PERFORMANCE RANGE INSTALLATION AND USE APPLICATION LIMITS OPTIONALS AVAILABLE ON REQUEST CONSTRUCTION AND SAFETY STANDARDS 2CP Twin-impeller pumps PERFORMANCE RANGE Flow rate up to 40 l/min (27 m³/h) Head up to 112 m APPLICATION LIMITS Manometric suction lift up to 7 m Liquid temperature between -10 C and +90 C Ambient temperature

More information

- CONSTRUCTIONS 300 SECTIONAL VIEW 300 MECHANICAL SEAL 301 - DIMENSIONS AND WEIGHT 400 PUMP 400 PACKING 401

- CONSTRUCTIONS 300 SECTIONAL VIEW 300 MECHANICAL SEAL 301 - DIMENSIONS AND WEIGHT 400 PUMP 400 PACKING 401 CONTENTS Page - SPECIFICATIONS 200 SELECTION CHART 201 TYPE KEY AND CURVE SPECIFICATIONS 202 PERFORMANCE CURVE 70 204 PERFORMANCE CURVE 90 205 PERFORMANCE CURVE 120 206 PERFORMANCE CURVE 200 207 - CONSTRUCTIONS

More information

INLINE SD-PUMPS WITH IEC-STANDARD MOTOR

INLINE SD-PUMPS WITH IEC-STANDARD MOTOR INLINE SD-PUMPS WITH IEC-STANDARD MOTOR AT_-1/ Hz DN1 3 r/min min H G 1/ G 1/ 17 11 3xM, Depth 1 1 Ø1 Ø1 xø19 7 3xØ1 9 17 1 xø1 17 1 kw A kg H OKN-13 E1 F19 7. (9). 9 OKN-13 C1 F19. (.) 11. 1 9 OKN-1 E1

More information

CRN32-2-2 A-F-G-E-HQQE 3x400D 50 HZ

CRN32-2-2 A-F-G-E-HQQE 3x400D 50 HZ GRUNDFOS DATA BOOKLET CRN32-2-2 A-F-G-E-HQQE 3x4D 5 HZ Grundfos Pump 96122352 Thank you for your interest in our products Please contact us for more information, or visit our website http://www.lenntech.com/grundfos/crn32/96122352/crn-32-2-2-a-f-g-e-hqqe.html

More information

The conditions below apply to the curves shown on the following pages.

The conditions below apply to the curves shown on the following pages. GENERAL INFORMATION STAINLESS STEEL, SILVERLINE, EVERGREEN & GOLDLINE SERIES PERFORMANCE CURVE CONDITIONS The conditions below apply to the curves shown on the following pages. a. The Performance curves

More information

Multistage high-pressure multistage centrifugal pumps

Multistage high-pressure multistage centrifugal pumps Series description Wilo-Helix V 2 4 6 8 Wilo-Helix V 19-27 7 6 6 Hz - North America 22 2 18 5 16 14 4 12 3 1 V 1 V 19 V 27 8 2 6 1 5 1 15 2 25 3 4 2 35Q[US gpm] H[ft] H[m] Design Vertical multi-stage,

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

CRN5-5 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50HZ

CRN5-5 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50HZ GRUNDFOS DATA BOOKLET CRN5-5 A-FGJ-G-E-HQQE 3x23/4 5HZ Grundfos Pump 96517184 Thank you for your interest in our products Please contact us for more information, or visit our website http://www.lenntech.com/grundfos/crn5/96517184/crn-5-5-a-fgj-g-e-hqqe.html

More information

Series description: Wilo-Drain TC 40

Series description: Wilo-Drain TC 40 Series description: Wilo-Drain TC 40 H[m] Wilo-Drain TC 40 10 8 6 4 2 TC 40/8 TC 40/10 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Q[m³/h] Design Submersible sewage pump Application Pumping heavily contaminated fluids for House/site

More information

CDX. EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. CENTRIFUGAL PUMPS. Page - CONTENTS 100

CDX. EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. CENTRIFUGAL PUMPS. Page - CONTENTS 100 CONTENTS Page - CONTENTS 100 - SPECIFICATIONS 200 SELECTION CHARTS 201 PERFORMANCE CHART 70 202 PERFORMANCE CHART 90 203 PERFORMANCE CHART 120 204 PERFORMANCE CHART 200 205 - CONSTRUCTIONS 300 SECTIONAL

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

2- and 3-port valves with flanged connections, PN 10

2- and 3-port valves with flanged connections, PN 10 4 402 VVF32.. VXF32.. ACVATIX 2 and 3port valves with flanged connections, PN 10 From the largestroke valve line VVF32.. VXF32.. Performance valves for medium temperatures from 10 150 C Valve body of grey

More information

CRK 2-130 A-W-A-BUBV 85805906

CRK 2-130 A-W-A-BUBV 85805906 GRUNDFOS DATA BOOKLET CRK 2-13 A-W-A-BUBV 858596 Grundfos Pump 497113 Thank you for your interest in our products Please contact us for more information, or visit our website http://www.lenntech.com/grundfos/crk2/497113/crk-2-13-13-a-w-a-auuv.html

More information

JOB or CUSTOMER: ENGINEER: CONTRACTOR: SUBMITTED BY: SPECIFICATION REF: QUANTITY TAG NO. MODEL NO. GPM FEET LEAD LENGTH COMMENTS.

JOB or CUSTOMER: ENGINEER: CONTRACTOR: SUBMITTED BY: SPECIFICATION REF: QUANTITY TAG NO. MODEL NO. GPM FEET LEAD LENGTH COMMENTS. Redi-Flo2, 2 Environmental Submersible Pumps MP1 Submittal Data QUANTITY TAG NO. MODEL NO. GPM FEET LEAD LENGTH COMMENTS Technical Data Motor Type: Water-Filled, variable speed submersible Maximum Fluid

More information

Series description: Wilo-Yonos MAXO

Series description: Wilo-Yonos MAXO 16 88 / Series description: Wilo-Yonos MAXO /,5-1 1 Wilo-Yonos MAXO 1 5/,5-1 8 6 /,5-5/3/,5-7 5/3/,5-1 /5/,5-8 65/,5-9 5/,5-9 5/3/,5-1 5 1 15 5 Design Glandless circulation pump with threaded connection

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

VM, VMC, VMN. Vertical Multistage Centrifugal Pump, 60Hz

VM, VMC, VMN. Vertical Multistage Centrifugal Pump, 60Hz VM, VMC, VMN Vertical Multistage Centrifugal Pump, 60Hz Approvals CERTIFICATE IQNet and SQS hereby certify that the organisation Swiss Pump Company AG 3645 Thun-Gwatt Switzerland Whole Company Design,

More information

Pump Specifications 250 Series Submersible Sump / Effluent Pump 2 Solids handling

Pump Specifications 250 Series Submersible Sump / Effluent Pump 2 Solids handling Pump Specifications 250 Series Submersible Sump / Effluent Pump 2 Solids handling 250_P1 R10/7/2015 Copyright 2015 Liberty Pumps Inc. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

More information

Flow controller with integrated control valve (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 - return and flow mounting

Flow controller with integrated control valve (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 - return and flow mounting Data sheet Flow controller with integrated control valve (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 - return and flow mounting Description AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM(6) is a self-acting flow

More information

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0. Q [m 3 /h] Wilo-Star Cast iron body 60 Hz. Star 30 F. Star 21. Star 17 FX. 4 8 12 16 20 24 28 Q [US gpm]

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0. Q [m 3 /h] Wilo-Star Cast iron body 60 Hz. Star 30 F. Star 21. Star 17 FX. 4 8 12 16 20 24 28 Q [US gpm] Product review: Range: Wilo-Star....... Star F Star Star Star F Star Star FX [m /h] Wilo-Star Cast iron body Hz [US gpm].......... [m /h] Wilo-Star Bronze body 9 Hz [US gpm] Star Star Star Star Star BF

More information

Series description: Wilo-Yonos MAXO-D

Series description: Wilo-Yonos MAXO-D ATAC Solutions LTD / 1 / Series description: 1 /,5-1 1 5/,5-1 3/,5-7 3 3 5/ /, / 11 5-,5-,5-9 Design Glandless circulation pump with threaded connection or flange connection, EC motor with automatic power

More information

Model 362A AURORA. 340A/360A Series SINGLE STAGE END SUCTION PUMPS. www.aurorapump.com

Model 362A AURORA. 340A/360A Series SINGLE STAGE END SUCTION PUMPS. www.aurorapump.com Model 62A MODEL 41A MODEL 44A AURORA 40A/60A Series SINGLE STAGE END PUMPS www.aurorapump.com SINGLE STAGE END PUMPS AURORA 40A/60A Series Single Stage End Suction Pumps Capacities to 4500 G.P.M. (1022

More information

ISORIA. Centered disc butterfly valves with AMRING elastomer liner. 240 PSI: 1½ to8. 150 PSI : 10 to 24

ISORIA. Centered disc butterfly valves with AMRING elastomer liner. 240 PSI: 1½ to8. 150 PSI : 10 to 24 Type series booklet 8448.1/2-EN--US ISORIA Centered disc butterfly valves with AMRING elastomer liner 240 PSI: 1½ to8 150 PSI : 10 to 24 Design in accordance with ISO 10631 Manual, electrical, pneumatical

More information

Butterfly Valves PN 6/10/16 for flanged connection

Butterfly Valves PN 6/10/16 for flanged connection 4 136 ACVATIX Butterfly Valves PN 6/10/16 for flanged connection tight-closing VKF46.. VKF46..TS Grey cast iron housing EN-GJL-250 (to DN 300) nodular cast iron housing EN-GJS-400-15 (from DN 350) DN 40

More information

KTZ32.2-51. data sheet parts list exploded view dimensional drawing sectional drawing performance curve. parts list as Excel-spreadsheet

KTZ32.2-51. data sheet parts list exploded view dimensional drawing sectional drawing performance curve. parts list as Excel-spreadsheet KTZ32.2-5 data sheet parts list exploded view dimensional drawing sectional drawing performance curve parts list as Excel-spreadsheet Heltorfer Str.6 40472 Düsseldorf Germany Tel.: +49-2-479373 Fax: +49-2-479429

More information

Bezhalogenové trubky a hadice Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo. a hadice. a príslušenstvo. s příslušenstvím

Bezhalogenové trubky a hadice Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo. a hadice. a príslušenstvo. s příslušenstvím Bezhalogenové trubky a hadice s příslušenstvím Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo originální. Pouze výrobky řady HFT spojují výhody bezhalogenových a samozhášivých ů. Dokončení vývoje tohoto systému bylo

More information

GIENGER spol.s r.o. - Ceník

GIENGER spol.s r.o. - Ceník _G2DG _KOLO-Vany MODO KERXWP1160000 Vaňa pravouhla 160x70x45 cm,vrátane nôh,odtok z boku,modo ks 203,40 KERXWP1170000 Vaňa pravouhla 170x75x45 cm,vrátane nôh,odtok z boku,modo ks 203,40 KERXWP1171000 Vaňa

More information

SIRIUX. SINGLE AND DOUBLE HIGH EFFICIENCY CIRCULATORS Heating Air-conditioning OPERATING LIMITS APPLICATIONS. 28 m 3 /h* Heads up to: Flows up to:

SIRIUX. SINGLE AND DOUBLE HIGH EFFICIENCY CIRCULATORS Heating Air-conditioning OPERATING LIMITS APPLICATIONS. 28 m 3 /h* Heads up to: Flows up to: OPERATING LIMITS Flows up to: m /h* Heads up to: m C Max operating pressure: bars Temperature range: - à + C Max ambient temperature: + C ND of orifices: à * m /h: parallel operation SIRIUX SINGLE AND

More information

Heating, air-conditioning, cooling

Heating, air-conditioning, cooling Series description Design High efficiency, single stage, low pressure, inline centrifugal pump Supplied with EC motor and electronic duty adaptation Available in glanded construction, mechanical shaft

More information

SCP 012-130 ISO. Other advantages: SCP 012-130 ISO is a series of piston pumps with a fixed displacement for mobile and stationary hydraulics.

SCP 012-130 ISO. Other advantages: SCP 012-130 ISO is a series of piston pumps with a fixed displacement for mobile and stationary hydraulics. SCP 012-130 ISO is a series of piston pumps with a fixed displacement for mobile and stationary hydraulics. SCP 012-130 ISO covers the entire displacement range 12-130 cmᶟ rev. at a maximum pressure of

More information

Transformer oil cooler ALFA A02

Transformer oil cooler ALFA A02 A02 Transformer oil cooler ALFA Transformer oil cooler ALFA The transformer oil cooler ALFA is used to cool power transformers by means of forced air and oil flow. The oil in the cooler is circulated using

More information

Seated valves (PN 16) VF 2 2-way valve, flange VF 3 3-way valve, flange

Seated valves (PN 16) VF 2 2-way valve, flange VF 3 3-way valve, flange Seated valves (PN 16) VF 2 2-way valve, flange VF 3 3-way valve, flange Description VF 2 VF 3 VF 2 and VF 3 valves provide a quality, cost effective solution for most water and chilled applications. The

More information

Pump Specifications 2448LSG, 2448LSGX Series Omnivore 2HP Simplex Grinder Packages

Pump Specifications 2448LSG, 2448LSGX Series Omnivore 2HP Simplex Grinder Packages Pump Specifications 2448LSG, 2448LSGX Series Omnivore 2HP Simplex Grinder Packages 2448LSG_P1 R4/2/2012 Copyright 2012 Liberty Pumps Inc. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

More information

Flygt 3068, 50Hz. Technical Specification

Flygt 3068, 50Hz. Technical Specification Flygt 3068, 50Hz Technical Specification Table of Contents Table of Contents B-pump...2 Product description...2 Motor rating and performance curves...4 C-pump...6 Product description...6 Motor rating

More information

Assisted lift operated 2/2-way solenoid valves Type EV250B

Assisted lift operated 2/2-way solenoid valves Type EV250B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Data sheet Assisted lift operated 2/2-way solenoid valves Type EV250B EV250B with assisted lift can operate from zero and up to 10 bar differential pressure. This 2/2-way

More information

O-I DUBI PLANT FANS Quotation Spec Data & Specifications

O-I DUBI PLANT FANS Quotation Spec Data & Specifications TECHNICAL DATA O-I DUBI PLANT FANS Quotation Spec Data & Specifications 1 page for the global informations + 12 pages for the fans data Revision 2 end april Global informations: These fans are a replacement

More information

Oil / Air Cooling Units for mechanical engineering and mobile hydraulics

Oil / Air Cooling Units for mechanical engineering and mobile hydraulics Oil / Air Cooling Units for mechanical engineering and mobile hydraulics ViFlow Finland Oy Kauppakartanontie 7 A 1 00930 Helsinki, Finland tel. +358 40 178 0920 fax +358 9 4789 2800 viflow@viflow.fi www.viflow.fi

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

technical data air conditioning systems RXS20-25-35E (single phase) FBQ-B8V1-B8V3B Split Heat Pump Condensing Units Split Sky Air

technical data air conditioning systems RXS20-25-35E (single phase) FBQ-B8V1-B8V3B Split Heat Pump Condensing Units Split Sky Air technical data RXS20-25-35E FBQ-B8V-B8V3B (single phase) Split Heat Pump Condensing Units air conditioning systems Split Sky Air Outdoor Units R-40A RXS-E2VB Split Sky Air Outdoor Units Features O u t

More information

VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMPS. For truck applications

VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMPS. For truck applications VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMPS For truck applications TVP FEATURES Variable displacement axial piston pumps swash plate design ideally suited for open circuit truck applications. The compact

More information

ECOCIAT. Domestic hot water heat recovery unit

ECOCIAT. Domestic hot water heat recovery unit Heat recovery unit Domestic hot water High energy efficiency with R410A Compact and quiet Scroll compressors Brazed-plate heat exchangers Heating Heat recovery ENVIRONMENTALLY HFC R410A PROTECTION DE FRIENDLY

More information

Pump Specifications 405 Series Commercial Drain Pump (High-Temp) 2 Solids handling

Pump Specifications 405 Series Commercial Drain Pump (High-Temp) 2 Solids handling Pump Specifications 405 Series Commercial Drain Pump (High-Temp) 2 Solids handling 405_P1 R1/27/2012 Copyright 2012 Liberty Pumps Inc. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

More information

SISTO-16TWA/HWA/DLU. Type Series Booklet

SISTO-16TWA/HWA/DLU. Type Series Booklet Diaphragm Valve SISTO-16TWA/HWA/DLU PN16 DN 15-200 Maintenance-free Flanged Ends Type Series Booklet Legal information/copyright Type Series Booklet SISTO-16TWA/HWA/DLU All rights reserved. The contents

More information

SITRANS F flowmeters SITRANS F M

SITRANS F flowmeters SITRANS F M Overview Integration The complete flowmeter consists of a flow sensor and an associated transmitter MAG 5000, 6000 or 6000 I. The flexible communication concept USM II simplifies integration and update

More information

Solenoid valves Type EVU

Solenoid valves Type EVU Data sheet Solenoid valves EVU EVU solenoid valves are designed to fit into compact refrigeration systems. Available in direct and pilot operated versions, they can be applied in liquid, suction, and hot

More information

Scraper Passage Indicator. Electrical Indicator. Features

Scraper Passage Indicator. Electrical Indicator. Features IV Scraper Passage Indicator Bulletin No: 5110.001.03 Date: June 2008 Cross Indexing No: n/a Supersedes: 5110.001.02 (1/06) Flag Indicator Electrical Indicator Options Description TDW s IV Scraper Passage

More information

2-Port Self-acting Temperature Control Valve Selection for Heating and Cooling Applications

2-Port Self-acting Temperature Control Valve Selection for Heating and Cooling Applications Page 1 of 12 TI-S21-07 CH Issue 1 Cert. No. LRQ 0963008 ISO 9001 2-Port Self-acting Temperature Control Valve Selection How to select a system Valve selection: 1. Is the application for heating or cooling?

More information

PS1800 Centrifugal Pumping Systems

PS1800 Centrifugal Pumping Systems PS1 Centrifugal Pumping Systems General Data and Sizing Tables The curve show the performance range of 4 models at 1Wp solar array - irradiation of 6kWh/m² on a tilted surface - ambient temperature 3 C

More information

OEM Pressure Transmitters for heavy-duty applications, Type MBS 1200 and MBS 1250

OEM Pressure Transmitters for heavy-duty applications, Type MBS 1200 and MBS 1250 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Data sheet OEM Pressure Transmitters for heavy-duty applications, Type MBS 1200 and MBS 1250 The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic

More information

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina 70/10 (SK) Uťahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI 1044 Návod na obsluhu (SK): Upozornenie : Tlak vzduchu - maximálny výkon je dosiahnuteľný pri rozsahu tlaku 90 psi resp. 6,2bar. Vzduchová vetva

More information

Hydraulic Control Solutions

Hydraulic Control Solutions Hydraulic Control Solutions Vexve s Hydrox hydraulic control solutions are suitable for even the most challenging installation sites and conditions. Specifically designed for district heating and district

More information

Filter Fan Unit SILENT. Type SILENT AC Type SILENT EC

Filter Fan Unit SILENT. Type SILENT AC Type SILENT EC Technical Concept Filter Fan Unit SILENT Type SILENT AC Type SILENT EC Filter Fan Unit SILENT Technical Concept Product Description Filter Fan Units (FFUs) from M+W Products are designed to provide clean

More information

Variable Displacement Pump AA10VSO

Variable Displacement Pump AA10VSO Variable Displacement Pump AA10VSO Series 31, Industrial Model, for Open Circuits Axial piston, swashplate design Brueninghaus Hydromatik Sizes 28...140 Nominal pressure 4000 psi Peak pressure 5100 psi

More information

SIGMA PUMPY HRANICE CENTRIFUGAL MULTISTAGE HORIZONTAL PUMPS 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE CENTRIFUGAL MULTISTAGE HORIZONTAL PUMPS 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE CENTRIFUGAL MULTISTAGE HORIZONTAL PUMPS LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice, Czech Republic tel.: +420 581 661 111, fax: +420 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

More information

SLAM-SHUT VALVE. Type OSE. Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific Documents Only. Process Management TM

SLAM-SHUT VALVE. Type OSE. Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific Documents Only. Process Management TM SLAM-SHUT VALVE Type OSE Process Management TM DESCRIPTION The purpose of the OSE slam shut valve is to totally and rapidly cut off gas flow when the outlet pressure exceeds or drops below the setting.

More information

Product Catalogue. ETX, Stainless steel threaded centrifugal pumps, 50 Hz

Product Catalogue. ETX, Stainless steel threaded centrifugal pumps, 50 Hz Product Catalogue ETX, Stainless steel threaded centrifugal pumps, Hz Contents Introduction... ETX... Choosing the right pump There are a wide range of pumps to select from. In order to find the right

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Series description: Wilo-Star-Z

Series description: Wilo-Star-Z H[m] Series description: Wilo-Star-Z 4 3 Wilo-Star-Z Star-Z 2/5 2/4 2 1 Star St ar- Z1 5T Design Glandless circulation pump with threaded connection Application Potable water circulation systems in industry

More information

TECHNICAL BROCHURE B5-33GB 5GB, 7GB, 10GB, 18GB, 25GB, 33GB HIGH PRESSURE MULTI-STAGE BOOSTER PUMP

TECHNICAL BROCHURE B5-33GB 5GB, 7GB, 10GB, 18GB, 25GB, 33GB HIGH PRESSURE MULTI-STAGE BOOSTER PUMP TECHNICAL BROCHURE B-33GB GB, 7GB, 1GB, 18GB, 2GB, 33GB HIGH PRESSURE MULTI-STAGE BOOSTER PUMP FEATURES Multi-stage Design: Provides steady, quiet, vibration free, operation. Optional Stainless Steel Construction:

More information

How To Pump A Pump

How To Pump A Pump Multistage Pumps P, PVa, MP 300 Technical Data Performance range: m Capacities up to 1800m 3 /h (8800USgpm) m Head up to 300m (1000feet) m Max. speed up to 1750rpm Multistage pumps of series MP with smaller

More information

Spira-trol TM Two-port Control Valves EN Standard KE, KF and KL DN15 to DN300 and ASME Standard KEA, KFA and KLA ½" to 12"

Spira-trol TM Two-port Control Valves EN Standard KE, KF and KL DN15 to DN300 and ASME Standard KEA, KFA and KLA ½ to 12 Local regulations may restrict the use of this product to below the conditions quoted. In the interests of development and improvement of the product, we reserve the right to change the specification without

More information

Pružné vyrábanie rohov formovaním

Pružné vyrábanie rohov formovaním ACF ACF - ENGINEERING & AUTOMATION GmbH. Pružné vyrábanie rohov formovaním UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VÝROBU ROHŮ pre formovanie rohov dverí a panelov Za studena VÝROBA ROHŮ ZA STUDENA DVEŘÍ A KRYTŮ eliminuje

More information

ThermoSorb Desiccant Dryers

ThermoSorb Desiccant Dryers ThermoSorb Desiccant Dryers Sierra Why dry compressed air? Contamination reduces efficiency The air we breathe contains contamination in the form of water vapour and airborne particles. During the compression

More information

08.08 Vic-Check Valves

08.08 Vic-Check Valves The check valves are a product of computer-assisted innovative engineering with quality features including a new hydrodynamically efficient profile. The Vic-Check valve utilizes a spring-assisted, single-disc

More information

Pressure transmitter For general industrial applications Model A-10

Pressure transmitter For general industrial applications Model A-10 Electronic pressure measurement Pressure transmitter For general industrial applications Model A-10 WIKA data sheet PE 81.60 for further approvals see page 9 Applications Machine building Shipbuilding

More information

300 Series PA Pump and Cooler Assemblies

300 Series PA Pump and Cooler Assemblies Type 300 Series PA Sizes 300 thru 370 (Page 1 of 9) 300 Series PA Pump and Cooler Assemblies Pump and Cooler Assemblies with Air/Oil Heat Exchanger When compact gear drives require assistance to dissipate

More information

TECHNICAL BROCHURE BAQUABII. * Available up to 100 GPM systems. Aquavar ABII VARIABLE SPEED CONSTANT PRESSURE SYSTEMS

TECHNICAL BROCHURE BAQUABII. * Available up to 100 GPM systems. Aquavar ABII VARIABLE SPEED CONSTANT PRESSURE SYSTEMS TECHNICAL BROCHURE BAQUABII * Available up to 1 GPM systems Aquavar ABII VARIABLE SPEED CONSTANT PRESSURE SYSTEMS FEATURES The AB2 variable speed pump controller and complete booster package kits, provide

More information

Electro-Magnetic Flowmeters COPA-XT 2-Wire DT43

Electro-Magnetic Flowmeters COPA-XT 2-Wire DT43 Data Sheet Electro-Magnetic Flowmeters COPA-XT 2-Wire DT43 2-Wire Operation Significantly reduces installation costs when compared to a traditional 4-wire magmeter. ±0.5% of rate system accuracy. Patented

More information

Submittal Data Sheet Wilo IPL - Inline Centrifugal Circulators

Submittal Data Sheet Wilo IPL - Inline Centrifugal Circulators Wilo IPL 1.5 175 RPM Project: Engineer: Contractor: Submitted By: Date: Approved By: Date: Tag # Model # Flow Head HP Cycle Phase Voltage RPM IPL 1.5-1/5-6Hz 1,75 ( Pole) 6 1 H[ft] H[m] Wilo-IPL 1.5-1/5-175

More information

Catalogue Wilo- Stratos PARA

Catalogue Wilo- Stratos PARA Heating, ir Condition, Cooling, Geothermal heat, Solar heat 25-50W 100W 200W Catalogue Wilo- Stratos PR Wilo-Stratos PR 15/1-5; 20/1-5; 25/1-5; 30/1-5 Wilo-Stratos PR 15/1-7; 20/1-7; 25/1-7; 30/1-7 Wilo-Stratos

More information

QPM3 Low pressure pump for circulation of oil in hydraulic and lubricating systems

QPM3 Low pressure pump for circulation of oil in hydraulic and lubricating systems The Professional Choice in Fluid Management QPM3 Low pressure pump for circulation of oil in hydraulic and lubricating systems The Olaer Group is a global player specialising in innovative, efficient system

More information

Technical Concept. Filter Fan Unit COMPACT. Type COMPACT AC Type COMPACT EC

Technical Concept. Filter Fan Unit COMPACT. Type COMPACT AC Type COMPACT EC Technical Concept Filter Fan Unit COMPACT Type COMPACT AC Type COMPACT EC Ultra Filter Fan Unit COMPACT Technical Concept Product Description Filter Fan Units (FFUs) from M+W Products are designed to provide

More information

Hydraulic Pump/Motor Division Hydraulic Pump/Motor Division

Hydraulic Pump/Motor Division Hydraulic Pump/Motor Division Parker Piston Pumps Otsego Core Competency... Piston Pumps PAVC Series : 4 displacements from 33-100 cc/r, 207 Bar, 3000 RPM PVP Series : 9 displacements from 16-140 cc/r, 250 Bar, 3000 RPM PV Plus : 12

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Lenntech info@lenntech.com www.lenntech.com GRUNDFOS DATA BOOKLET CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertical multistage centrifugal pumps 5 z CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Table of contents 1. Product data

More information

dp pumps the dynamics of water HVAC centrifugal (norm) pumps

dp pumps the dynamics of water HVAC centrifugal (norm) pumps dp pumps the dynamics of water HVAC centrifugal (norm) pumps 2 HVAC centrifugal (norm) pumps HVAC efficient solutions for comfortable living conditions To be comfortable in a building, both at home and

More information

Radial piston pumps type R and RG

Radial piston pumps type R and RG Radial piston pumps type R and RG Operating pressure p max = 700 bar Delivery flow Q max = 91.2 lpm (at 1450 rpm) Geometric displacement V g max = 64.2 cm 3 /rev. 1. General Motor pumps and hydraulic power

More information

BERMAD Waterworks. Quick Active Check Valve. 700 Series. Model 740Q. Features and Benefits. Major Additional Features

BERMAD Waterworks. Quick Active Check Valve. 700 Series. Model 740Q. Features and Benefits. Major Additional Features Booster Pump Control Valve Quick Active Check Valve Isolates system from the effects of pump starts and stops for: Solitary single speed pumps Battery of single speed pumps (add & switch) Battery of variable

More information

Machine Design II Prof. K.Gopinath & Prof. M.M.Mayuram. Module 2 - GEARS. Lecture 17 DESIGN OF GEARBOX

Machine Design II Prof. K.Gopinath & Prof. M.M.Mayuram. Module 2 - GEARS. Lecture 17 DESIGN OF GEARBOX Module 2 - GEARS Lecture 17 DESIGN OF GEARBOX Contents 17.1 Commercial gearboxes 17.2 Gearbox design. 17.1 COMMERCIAL GEARBOXES Various commercial gearbox designs are depicted in Fig. 17.1 to 17.10. These

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

IN series. Centrifugal pumps standardized to DIN-24255

IN series. Centrifugal pumps standardized to DIN-24255 IN series Centrifugal pumps standardized to DIN-24255 DESCRIPTION The new standardized IN series are single-stage horizontal centrifugal pumps, with axial suction and radial discharge, buit to Standard

More information

S GATE KNIFE GATE VALVE WITH PNEUMATIC ACTUATOR

S GATE KNIFE GATE VALVE WITH PNEUMATIC ACTUATOR MAIN FEATURES The pneumatic S GATE knife gate valve is intended for the automatic shut off of pipes of the heavy fluids like slurries and powders. The main fields of application are the water treatment,

More information

Všeobecný katalog katalóg

Všeobecný katalog katalóg Cable Management Systems Všeobecný katalog katalóg obsah 8 Trubky z PVC s pøíslušenstvím Rúrky z PVC s príslušenstvom 20 Bezhalogenové trubky a pøíslušenství Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo 34 Ochranné

More information

T U R B I N E G A S M E T E R

T U R B I N E G A S M E T E R TURBINE GAS METER TURBINE GAS METER CGT 1 2 3 4 5 6 7 Design and function page 2 General technical data page 3 Measurement outputs page 4 Dimensions and weights page 5 Performance page 7 Pressure loss

More information

Ball valve C 16 valve ball completely moulded in place, extremely low clearance volume, high k v value

Ball valve C 16 valve ball completely moulded in place, extremely low clearance volume, high k v value Ball valve C valve ball completely moulded in place, extremely low clearance volume, high k v value Advantage maximum safety due to valve ball completely moulded in place - ball and ball seat cannot be

More information

SHARKY 775 COMPACT ENERGY METER ULTRASONIC

SHARKY 775 COMPACT ENERGY METER ULTRASONIC APPLICATION The ultrasonic compact energy meter can be used for measuring the energy consumption in heating / cooling application for billing purposes. FEATURES 4 Approval for ultrasonic meter with dynamic

More information

WATER pressure. Issue 3 / 2014. Clear water pumps for domestic and commercial applications

WATER pressure. Issue 3 / 2014. Clear water pumps for domestic and commercial applications Issue 3 / 214 WATER pressure PUMPS AND washdown transfer pumps Clear water pumps for domestic and commercial applications Email: enquiries@dlmwallace.co.nz Web: www.dlmwallace.co.nz Auckland: Maurice Road,

More information

GRUNDFOS DATA BOOKLET MAGNA, UPE. Series 2000 circulator pumps

GRUNDFOS DATA BOOKLET MAGNA, UPE. Series 2000 circulator pumps GRUNDFOS DATA BOOKLET MAGNA, UPE Series circulator pumps Contents Product data MAGNA/UPE 3 Duty range 3 Characteristic features 3 Benefits 3 Applications 3 eating systems 3 Pumped liquids 3 Type key Performance

More information

SOLENOID VALVE FOR REFRIGERATING SYSTEMS

SOLENOID VALVE FOR REFRIGERATING SYSTEMS SOLENOID VALVE FOR REFRIGERATING SYSTEMS FROM UALITY OUR NATURAL DEVELOPMENT Achieved the goal of fi fty years working in the industry of Refrigeration and Air Conditioning, Castel uality Range of Products

More information

SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla

SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla SIGMA GROUP a. s. INDUSTRIAL PUMP DIVISION Jana Sigmunda 79, 783 50 LUTÍN SEWAGE PUMPS NFPH, NFVH, NFJH, NFRH, NFPV, NFVV, NFJV, NFRV, NFPW NFVW Tel.: +420

More information

Fluxi 2000/TZ Turbine Gas Meter

Fluxi 2000/TZ Turbine Gas Meter Gas Fluxi 2000/TZ Turbine Gas Meter Turbine gas meters are flow meters. The flow of gas turns a turbine wheel, and thus, the rotating speed of the turbine is proportional to the linear speed of the gas.

More information

Welcome to Grindex Pump handbook! With this handbook we want to share some of our wide experience in pumping with submersible pumps.

Welcome to Grindex Pump handbook! With this handbook we want to share some of our wide experience in pumping with submersible pumps. 5 Hz PUMP HANDBOOK Welcome to Grindex Pump handbook! With this handbook we want to share some of our wide experience in pumping with submersible pumps. You will find an overview of all Grindex pumps with

More information