Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR

Size: px
Start display at page:

Download "Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR"

Transcription

1 Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR Zpracoval autorský kolektiv: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Bc. Michal Hejč Mgr. Jaroslav Šilberský ECO-management s.r.o. Brno listopad 2003

2 OBSAH 1. ÚVOD ANALÝZA POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH SE ZAVEDENÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 2150/ SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ Vznik odpadů Nakládání s odpady ZPRÁVY O ROZSAHU A KVALITĚ DAT NOVÉ POŽADAVKY NA STRUKTURU SLEDOVANÝCH ÚDAJŮ Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO MEZINÁRODNÍ VÝKAZNICTVÍ POŽADAVKY NA ZMĚNY V LEGISLATIVĚ SR PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S EVIDENCÍ ODPADŮ DOPLNĚNÍ KÓDU NACE (OKEČ) DO FORMULÁŘŮ VYHLÁŠKY MŽP SR Č. 283/2001 Z.Z DOPLNĚNÍ POVINNOSTI PŘEDÁVAT HLÁŠENÍ NA MINISTERSTVO DO ZÁKONA O ODPADECH NEBO DO ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SPRÁVE DOPLNĚNÍ POVINNOSTI PODÁVAT HLÁŠENÍ PRO PODNIKY S VÍCE NEŽ 10 ZAMĚSTNANCI NÁVRH ÚPRAV REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O ODPADECH (RISO NET) V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM NAŘÍZENÍ (ES) Č. 2150/ PŘÍLOHY...19 ECO-Management Brno 2

3 1. Úvod V prosinci 2002 vstoupilo v platnost nové Nařízení EC č. 2150/2002, o statistice odpadů, (dále jen Nařízení). Slovenský překlad Nařízení je uveden v Přílohách A,B,C a D této zprávy. Toto nařízení, které stanoví od roku 2004 nový způsob vedení evidence odpadů a podávání zpráv do Eurostatu a Evropské komise (dále jen Komise) je závazné pro členské státy Evropské unie (EU) a bude závazné rovněž pro Slovenskou republiku (SR) po jejím vstupu v květnu Podle tohoto nařízení se bude evidovat v členských státech EU jak roční produkce odpadů, tak i způsoby nakládání s odpadem (využití a odstranění). Členské státy budou povinny zasílat tyto přehledy s dvouletou periodou do Eurostatu. První přehledy za rok 2004 se musí zpracovat a zaslat do Eurostatu do poloviny roku ECO-Management Brno 3

4 2. Analýza požadavků vyplývajících se zavedení Nařízení (ES) č. 2150/2002 Podle Nařízení musí SR jako členský stát EU pravidelně s dvouletou periodicitou vypracovat statistické údaje o vzniku, využívání a odstraňování odpadů, s výjimkou radioaktivního odpadu (vztahuje se na něj jiná právní úprava) a přehledy zařízení, které využívají/odstraňují odpady, jejich počet, kapacity a množství odpadu se kterým nakládaly. První období zpracování bude za rok Statistické údaje budou zahrnovat tyto oblasti: a) vznik odpadů podle přílohy B této zprávy; b) využití a odstraňování odpadů podle přílohy C této zprávy. Při sestavování statistických údajů bude nutno vycházet z statistického katalogu odpadů EWC-Stat Verze 2 (dále jen EWC-Stat Verze 2), který je uveden v Příloze D a je látkově orientovaný. Seznam EWC-Stat Verze 2 má 13 skupin odpadů, které jsou látkově orientované, přičemž jednotlivé skupiny mají další podskupiny odpadů, které jsou dále rozděleny na seznamy nebezpečných a ostatních odpadů, viz Příloha D. Tento seznam EWC-Stat Verze 2 však není zcela kompatibilní s Evropským katalogem odpadů 1 který je totožný s platným katalogem odpadů SR uvedeným ve Vyhlášce MŽP SR č. 284/2001 Z.z., kterou se ustanovuje Katalóg odpadov v znění Vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z. (dál jen EWC), podle kterého se musí na základě Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů v znění zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z. z. (dále jen zákon o odpadech) třídit a zařazovat odpady u původců, držitelů, přepravců a provozovatelů zařízení nakládajících s odpady. V Nařízení je uvedeno, že Komise vypracuje tabulku ekvivalentů mezi seznamem EWC- Stat Verze 2 uvedeným v příloze D a Evropským katalogem odpadů EWC, stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES 2, tj i slovenským Katalógem odpadov. Návrh tohoto převodníku je uveden na webovské adrese odkud byl převzat a je uveden v Příloze E Shromažďování údajů Údaje nezbytné ke zpracování charakteristik produkce a nakládání s odpady v SR uvedených v přílohách C a D této zprávy je možno podle Nařízení shromažďovat na základě: průzkumů, 1 Rozhodnutí Komise 2001/18/EC (Úř. věst. č. L 47, , s.1) 2 Úř. věst. č. L 226, , s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. č. L 203, , s. 18). ECO-Management Brno 4

5 hlášení o vzniku odpadu a nakládání s ním, podle právních předpisů SR pro nakládání s odpady (viz Přílohy č. 4, 6, 7 a 8 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní některých ustanovení zákona o odpadech v znění vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z., resp. Přílohy F, G, H a I této zprávy), statistických odhadovacích postupů na základě vzorků nebo údajů odhadců v oblasti odpadů nebo kombinací těchto způsobů. Pro snížení administrativního zatížení malých podniků se uvádí v Nařízení, že z průzkumů (podávaných hlášení) by měly být vyloučeny podniky s méně než 10 zaměstnanci, pokud značným způsobem nepřispívají ke vzniku odpadů 3. Statistické výsledky se podle Nařízení budou zpracovávat do tabulek podle rozpisu uvedeného v přílohách B a C. SR bude předávat výsledky, včetně důvěrných údajů, Eurostatu ve vhodném formátu a ve stanovené lhůtě od konce příslušných referenčních období stanovených v přílohách B a C, tj. do 18 měsíců o nabytí právní moci Nařízení (polovina roku 2006). Ke shromažďování údajů bude možno využít Čiastkový monitorovací systém ODPADY (ČMS ODPADY) a jeho subsystému RISO Net, pomocí kterého se v současné době shromažďují údaje ze všech okresních úřadů podle Příloh č. 4, 6, 7 a 8 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní některých ustanovení zákona o odpadech v znění vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z. Vzhledem k tomu, že po přijetí připravovaného zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dojde ke vzniku obvodných a oblastných úradov životného prostredia, které v zákoně o odpadech nahradí okresné a krajské úrady, tak bude nutno zabezpečit, aby na těchto úřadech bylo možno využít k shromažďování údajů systém RISO Net Zpracování údajů Statistické údaje podle Nařízení zahrnují charakteristiky shrnující: c) vznik odpadů; d) využití a odstraňování odpadů. Tyto charakteristiky nyní podrobněji popíšeme. 3 Z toho by mělo vyplynout, aby se modifikoval 10 zákona o odpadech, týkající se Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním ECO-Management Brno 5

6 Vznik odpadů Produkce odpadů za SR se bude zpracovávat podle položek 45 agregovaných skupin odpadů ze seznamu EWC-Sta Verze 2 uvedených v Tab.1. Statistiky o produkci odpadů se musí sestavit za všechny činnosti klasifikované v rámci působnosti oddílů A až Q Statistické klasifikace ekonomických činností (OKEČ v SR), resp. (NACE Rev. 1 v EU). Jednotlivé oddíly u těchto statistik zahrnují všechny ekonomické činnosti. Evidovat se budou i odpady vznikající v domácnostech a odpady vzniklé v rámci využívání a/nebo odstraňování odpadů. Produkce komunálního odpadu se bude muset evidovat společně s počtem obyvatel nebo obydlí obsluhovaných systémem sběru směsného odpadu z domácností a podobného odpadu. Zatím se uvažuje, že se komunální odpad bude evidovat v rámci statistických jednotek NUTS 2, resp. krajů (oblastí). U každé skupiny odpadů v Tab. 1 se bude evidovat roční množství produkce odpadů podle hospodářských odvětví A až Q číselníku NACE (OKEČ). Tabulka č. 1 Kategorie odpadů podle nichž musí být vypracovány přehledy Seznam souhrnných položek Položka EWC-Stat - Verze 2 č. Kód Popis Klasifikace odpadu Upotřebená rozpouštědla Neklasifikovaný jako nebezpečný Upotřebená rozpouštědla Nebezpečný Kyselé, zásadité nebo solné odpady Neklasifikovaný jako nebezpečný Kyselé, zásadité nebo solné odpady Nebezpečný Použité oleje Neklasifikovaný jako nebezpečný Použité oleje Nebezpečný Upotřebené chemické katalyzátory Neklasifikovaný jako nebezpečný Upotřebené chemické katalyzátory Nebezpečný 9 02 Odpadní chemikálie Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpadní chemikálie Nebezpečný Chemická deposita a residua Neklasifikovaný jako nebezpečný Chemická deposita a residua Nebezpečný Kaly z průmyslových odpadních vod Neklasifikovaný jako nebezpečný Kaly z průmyslových odpadních vod Nebezpečný Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady Nebezpečný Kovový odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Kovový odpad Nebezpečný Skleněný odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad z papíru a lepenky Neklasifikovaný jako nebezpečný Pryžový odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Pryžový odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad ze dřeva Neklasifikovaný jako nebezpečný Textilní odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Textilní odpad Nebezpečný Vyřazené zařízení Neklasifikovaný jako nebezpečný Vyřazené zařízení Nebezpečný Vyřazená vozidla Neklasifikovaný jako nebezpečný ECO-Management Brno 6

7 Odpadní baterie a akumulátory Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpadní baterie a akumulátory Nebezpečný Odpady živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, Neklasifikovaný jako nebezpečný moči a hnoje) Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty Neklasifikovaný jako nebezpečný Zvířecí trus, moč a hnůj Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpady z domácností a podobné Neklasifikovaný jako nebezpečný Směsné a nerozlišené materiály Neklasifikovaný jako nebezpečný Zbytky z třídění Neklasifikovaný jako nebezpečný Obecné kaly (kromě vytěžené hlušiny) Neklasifikovaný jako nebezpečný Vytěžená hlušina Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpady (včetně odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) 12.5 Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpady (včetně odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) Nebezpečný Odpad ze spalování Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad ze spalování Nebezpečný Kontaminované zeminy a znečištěná vytěžená hlušina Nebezpečný Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný Neklasifikovaný jako nebezpečný odpad Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad Nebezpečný Výsledky u položek uvedených v Tab. 1 se musejí sestavit (rozdělit) pro 20 položek, které představují oddíly, divize, skupiny a třídy NACE (OKEČ) uvedené v Tab. 2. Tabulka č. 2 Kódy NACE podle nichž musí být vypracovány přehledy Položka č. Kód NACE (OKEČ) Popis 1 A Zemědělství, myslivost a lesnictví 2 B Rybolov 3 C Těžba nerostných surovin 4 DA Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků 5 DB+DC Výroba textilií a textilních výrobků + výroba usní a výrobků z usní 6 DD Zpracování dřeva a výroba dřevařských výrobků 7 DE Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk 8 DF Výroba koksu, rafinovaných ropných produktů a 9 DG+DH jaderných paliv Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken + výroba pryžových a plastových výrobků 10 DI Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 11 DJ Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků ECO-Management Brno 7

8 12 DK+DL+DM 13 DN s vyloučením 37 Zpracovatelský průmysl j. n. 14 E 15 F Stavebnictví 16 G - Q s vyloučením 90 a Recyklace Obchod s odpadem a šrotem Odpad z domácností Výroba strojů a zařízení + Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení + Výroba dopravních prostředků a zařízení Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a horké vody a vody Služby: obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost + ubytování a stravování + doprava, skladování a spoje + finanční zprostředkování + činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti + veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení + vzdělávání + zdravotnictví a sociální péče + ostatní veřejné, sociální a osobní služby + činnosti domácností + exteritoriální organizace a instituce Kanalizace, odvoz odpadů, hygienické služby a podobné činnosti Takže bude muset být sestavena matice o rozměru 45 x 20 o vzniku odpadů za celou SR. U každé položky uvedené v Tab. 2 (tj. činnosti a položka 20 domácnosti) bude muset být uvedeno procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. V SR však vyplývá ze zákona o odpadech, že každý musí vést evidenci odpadů, přičemž pouze vybraní původci, držitelé, přepravci a provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady zasílají příslušná hlášení (statistiky), která jsou zpracovány v informačním systému RISO Net. Pro ekonomické činnosti jsou statistickými jednotkami místní jednotky nebo jednotky podle druhu činností dle definice v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve EU 4, v souladu se statistickým systémem SR, tj. provozovny organizací (mající IČO identifikační číslo organizace), které jsou evidovány v Registru ekonomický subjektů SR, jehož gestorem je SŠÚ Nakládání s odpady Statistiky v zprávě SR týkající se nakládání s odpady musejí být sestaveny pro všechna zařízení SR na využití a odstraňování odpadů, která provozují kteroukoli činnost uvedenou v Tab. 3 a která náleží k ekonomickým činnostem nebo jsou jejich součástí podle zatřídění skupin nomenklatury NACE (OKEČ) uvedených v Tab. 2. Do těchto přehledů se nezahrnují zařízení, u nichž je zpracování odpadu omezeno na recyklaci odpadu na místě, kde odpad vznikl. ECO-Management Brno 8

9 Tabulka č. 3 Kódy nakládání s odpady podle nichž musí být vypracovány přehledy Položka č. Kód Druhy využití a odstraňování odpadů Spalování 1 R1 Použití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 2 D10 Spalování na pevnině Operace, které mohou vést k využití (kromě energetického využití) R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + R10 + R11 D1 + D3 + D4 + D5 + D12 D2 + D6 + D7 Zpětné získávání / regenerace rozpouštědel Recyklace / zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů) Recyklace / zpětné získávání kovů a sloučenin kovů Recyklace / zpětné získávání jiných anorganických materiálů Regenerace kyselin nebo zásad Využití složek používaných ke snižování znečištění Využití složek katalyzátorů Rafinace olejů nebo jiné opětné použití olejů Úprava půdními procesy, která je přínosem pro zemědělství nebo životní prostředí Použití odpadů získaných některým ze způsobů R1 až R10 Operace vedoucí k odstranění Ukládání na povrch nebo pod úroveň povrchu země (např. skládkování apod.) Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo jiných přírodních úložišť apod.) Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, nádrží, lagun apod.) Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, uzavřených prostor izolovaných navzájem i od vnějšího prostředí apod.) Trvalé uložení (např. ukládání kontejnerů v dole apod.) Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) Vypouštění tuhých odpadů do vodních těles, kromě moří a oceánů Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání do mořského dna Nakládání s odpady se bude podle Nařízení evidovat zvlášť po jednotlivých položkách pro: spalování odpadů (operace R1 a D10 podle Příloh č. 2 a 3 zákona o odpadech) podle seznamu 12 agregovaných skupin odpadů seznamu EWC-Stat Verze 2 uvedených v Tab. 4; Tabulka č. 4 Kódy odpadů podle nichž musí být vypracován přehled pro spalování Spalování Položka č. Kód EWC-Stat - Verze 2 Popis Klasifikace odpadu 4 Úř. věst. č. L 76, , s. 2. Nařízení pozměněné aktem o přistoupení z roku ECO-Management Brno 9

10 Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + Neklasifikovaný jako nebezpečný Nebezpečný ostatní chemický odpad) Použité oleje Neklasifikovaný jako nebezpečný Použité oleje Nebezpečný 5 05 Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný 6 05 Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad Nebezpečný Odpad z domácností a podobné Neklasifikovaný jako nebezpečný Směsné a nerozlišené materiály Neklasifikovaný jako nebezpečný Zbytky z třídění Neklasifikovaný jako nebezpečný Obecné kaly Neklasifikovaný jako nebezpečný Ostatní odpady (kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + odpad živočišného a rostlinného původu + minerální odpad + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Ostatní odpady (kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + odpad živočišného a rostlinného původu + minerální odpad + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Neklasifikovaný jako nebezpečný Nebezpečný využití odpadů (vyjma energetického využití, tj. operace R2 až R11 podle Příloh č. 2 a 3 zákona o odpadech) podle položek seznamu 18 agregovaných skupin odpadů EWC-Stat Verze 2 uvedených v Tab. 5; Tabulka č. 5 Kódy odpadů podle nichž musí být vypracován přehled pro využití Způsoby, které mohou vést k využití odpadů (kromě energetického využití) Položka č. Kód EWC-Stat - Verze 2 Popis Klasifikace odpadu Použité oleje Neklasifikovaný jako nebezpečný Použité oleje Nebezpečný 3 06 Kovový odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný 4 06 Kovový odpad Nebezpečný Skleněný odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad z papíru a lepenky Neklasifikovaný jako nebezpečný ECO-Management Brno 10

11 Pryžový odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpadní plasty Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad ze dřeva Neklasifikovaný jako nebezpečný Textilní odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Textilní odpad Nebezpečný Odpad živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) Neklasifikovaný jako nebezpečný Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty Neklasifikovaný jako nebezpečný Zvířecí trus, moč a Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpad Nebezpečný Ostatní odpady kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad + odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + vyřazené zařízení + směsný běžný odpad + obecné kaly + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Ostatní odpady kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad + odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + vyřazené zařízení + směsný běžný odpad + obecné kaly + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Neklasifikovaný jako nebezpečný Nebezpečný odstraňování odpadů (kromě spalování, tj. operace D1 až D7 a D12 podle Příloh č. 2 a 3 zákona o odpadech) podle položek ze seznamu 15 agregovaných skupin odpadů EWC-Stat uvedených v Tab. 6. Tabulka č. 6 Kódy odpadů podle nichž musí být vypracován přehled pro odstraňování Položka Odstraňování (kromě spalování) EWC-Stat - Verze 2 Klasifikace č. Kód Popis odpadu Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + Neklasifikovaný jako nebezpečný ostatní chemický odpad) Chemické odpady kromě použitých olejů Nebezpečný (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) Použité oleje Neklasifikovaný ECO-Management Brno 11

12 jako nebezpečný Použité oleje Nebezpečný 5 09 Odpad živočišného a rostlinného původu Neklasifikovaný (kromě živočišných odpadních potravinářských jako nebezpečný přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty Neklasifikovaný jako nebezpečný Zvířecí trus, moč a hnůj Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad z domácností a podobné Neklasifikovaný jako nebezpečný Směsné a nerozlišené materiály Neklasifikovaný jako nebezpečný Zbytky z třídění Neklasifikovaný jako nebezpečný Obecné kaly Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpady Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpady Nebezpečný Ostatní odpady (odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + solidifikovanýy, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Ostatní odpady (odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + solidifikovanýy, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Neklasifikovaný jako nebezpečný Nebezpečný Výše uvedená evidence nakládání s odpady se bude muset sledovat v rámci statistických jednotek NUTS 2, resp. krajů (oblastních úřadů) SR společně počtem a kapacitou zařízení, kde se odpady budou využívat nebo odstraňovat. Charakteristiky položek, pro které musí být vypracovány tyto statistiky jsou uvedeny v Tab. 7. Tabulka č. 7 Požadavky podle nichž musí být vypracován přehled pro odstraňování Počet a kapacita zařízení pro využití a odstraňování odpadů na region Položka č. Popis 1 Počet provozních zařízení, úroveň NUTS 2 2 Kapacita v jednotkách podle zařízení, úroveň NUTS 2 Zpracovaný odpad na zařízení pro využití a odstraňování odpadů, včetně dovozu 3 Celková množství zpracovaného odpadu, podle kategorií odpadů specifických pro zařízení dle Tab. 4, 5. a 6, kromě recyklace odpadu na místě, kde odpad vznikl, úroveň NUTS 1 ECO-Management Brno 12

13 Vůči současnému způsobu vedení evidence odpadů podle Katalogu odpadů (viz Přílohy č. 4, 6, 7 a 8 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní některých ustanovení zákona o odpadech v znění vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z., resp. Přílohy F, G, H a I této zprávy) se bude muset vyřešit převod této evidence na evidenci odpadů podle Nařízení, tj. převod do seznamu odpadů Eurostatu EWC-Stat Verze 2. Tento seznam odpadů EWC-Stat Verze 2 však není zcela kompatibilní s Katalogem odpadů EWC, viz převodní tabulka v Příloze E této zprávy. EU připravuje nový převodník mezi Katalogem odpadů EWC a seznamem EWC-Sta Verze 2, viz ale ten bude dokončen nejdříve v roce Zprávy o rozsahu a kvalitě dat Nařízení ukládá členským státům, tedy i SR, aby současně s předávanými statistikami předložily zprávu o kvalitě uvádějící stupeň přesnosti získaných údajů. Tzn., že bude muset být uveden popis jakým způsobem jsou v SO sbírány údaje (na základě legislativy s využitím systému RISO Net), jakým tyto postupy ovlivňují rozložení kategorií odpadů uvedených v Tab.1 podle ekonomických činností a domácností, jak uvádí Tab.2. Ve výše zmíněné zprávě o kvalitě by měl být obsažen popis toho, jak zvolená statistická jednotka ovlivňuje rozčlenění údajů podle skupin NACE (OKEČ). U každé položky uvedené v Tab. 4, 5 a u každé položky mezi druhy zařízení uvedených v Tab. 7 uvedou členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Pro charakteristiky uvedené v Tab.4 až 7 bude muset SR předložit zprávu o kvalitě s uvedením stupně přesnosti získaných údajů. ECO-Management Brno 13

14 3. Nové požadavky na strukturu sledovaných údajů z odpadového hospodářství pro mezinárodní výkaznictví V předchozí kapitole jsou v Tab. 1 až Tab.7 uvedeny vyžadované charakteristiky o odpadovém hospodářství pro SR, takže je zde nebudeme znovu opakovat. Jakým způsobem bude možno tyto tabulky pro mezinárodní výkaznictví vytvořit? Přepokládejme, že po přijetí připravovaného zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen zákona o štátnej správe) dojde ke vzniku obvodných a oblastných úradov životného prostredia, které v zákoně o odpadech nahradí okresné a krajské úrady a na těchto úřadech bude možno využít k shromažďování údajů systém RISO Net. V přílohách F,G a H této zprávy jsou uvedeny formuláře z Příloh č. 4, 6 a 7, Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní některých ustanovení zákona o odpadech v znění vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z. které vyplněné odevzdávají držitelé odpadu a provozovatelé skládek a zařízení na využívání/odstraňování odpadů každoročně na příslušný okresní (obvodní po přijetí zákona o štátnej správe) úřad do 31. ledna následujícího roku za který je podáváno hlášení. Statistiky v Tab. 1 a 2, týkající se vzniku odpadů bude možno získat z hlášení podává držitel, který nakládá ročně v souhrnu s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 1 tunou ostatních odpadů. Držitel podává hlášení v případě, že jde o vznik odpadů uvedených v příloze č. 5 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z., bez ohledu na jejich množství. Pouze malé podniky, které mají více než 10 zaměstnanců a nakládají ročně v souhrnu s méně než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s méně než 1 tunou ostatních odpadů nebudou do těchto statistik zahrnuty. Statistiky v Tab. 3 a 6, týkající se nakládání s odpady bude možno získat z hlášení jenž podávají držitelé (provozovatelé zařízení pro využívání/odstraňování odpadů), kteří nakládají ročně v souhrnu s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 1 tunou ostatních odpadů. Pouze malé podniky, které mají více než 10 zaměstnanců a nakládají ročně v souhrnu s méně než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s méně než 1 tunou ostatních odpadů nebudou do těchto statistik zahrnuty. Statistiky v Tab. 7 bude možno získat z evidenční listů skládek odpadů, evidenčních listů zařízení na využívání odpadů a evidenčních listů zařízení na odstraňování odpadů, které provozovatelé vyplňují za období kalendářního roku a zasílají se vždy příslušnému okresnímu (obvodnímu po přijetí zákona o štátnej správe) úřadu do 31. ledna následujícího roku za který je podáváno hlášení. Pro vytvoření statistik v Tab. 1 až 7 bude možno využít Čiastkový monitorovací systém ODPADY (ČMS ODPADY) a jeho subsystému RISO Net, pomocí kterého se shromažďující ECO-Management Brno 14

15 údaje ze všech okresních (obvodních po přijetí zákona o štátnej správe) úřadů, neboť tento systém vede u každé organizace její zařazení podle NACE (OKEČ) na základě Registru ekonomických subjektů vytvářeným SŠÚ. Podmínkou však je, aby byla oficiálně Komisí vydána tabulku ekvivalentů mezi seznamem EWC-Stat Verze 2 uvedeným v příloze D a Evropským katalogem odpadů EWC, stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES 5, tj i slovenským Katalógem odpadov. Poslední návrh tohoto převodníku je uveden v Příloze E této zprávy. 5 Úř. věst. č. L 226, , s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. č. L 203, , s. 18). ECO-Management Brno 15

16 4. Požadavky na změny v legislativě SR pro odpadové hospodářství související s evidencí odpadů V současné době platí následující legislativa SR pro odpadové hospodářství související s evidencí odpadů: Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z. z., Zákon č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., Vyhláška MŽP SR č. 234/2001 Z.z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2002 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z Doplnění kódu NACE (OKEČ) do formulářů Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. Po vstupu SR do EU začne platit od 1. května 2004 Nařízení, které se stane součástí legislativy SR pro odpadové hospodářství a bude nutno, aby z údajů z formulářů od držitelů a zařízení pro nakládání s odpady za rok 2004 (specifikovaných v Přílohách č. 4, 6 a 7, Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní některých ustanovení zákona o odpadech v znění vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z.) se mohly vytvořit příslušné tabulky Tab. 1 až 7 uvedené v předchozím textu. Bohužel ve těchto formulářích není u organizace uveden kód NACE (OKEČ), takže jej bude nutno doplnit do Příloh č. 4, 6 a 7, Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z Doplnění povinnosti předávat hlášení na ministerstvo do zákona o odpadech nebo do zákona o štátnej správe Dále bude nutno doplnit do zákona o odpadech v 71 Okresný (obvodný) úrad v (1) Okresný (obvodný po přijetí zákona o štátnej správe) úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva odst f) vedie evidenciu ECO-Management Brno 16

17 za textem: 1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi podla 19 ods. 1 písm. h), 21 ods. 1 písm. g), 41 ods. 18 písm. b), 42 ods. 5 písm. b), 43 ods. 7 písm. b), 44 ods. 7 p ísm. b), 4 5 ods. 6 písm. b), 46 ods. 7 p ísm. b), 4 7 ods. 6 písm. b), 48 ods. 9 písm. b) a 52 ods. 1 písm. g), následující text: Táto hlásení sa podávajú za obdobie kalendárneho roka a zasielajú na ministerstvo do 30. apríla následujúceho kalendárneho roka prostrednictvom zariadenia pre prenos dát lebo na technickom nosiči dát. Případně výše uvedený text vložit jinam v tomto paragrafu. Nebo tuto povinnost dát připravovaného zákona o štátnej správe Doplnění povinnosti podávat hlášení pro podniky s více než 10 zaměstnanci Dále bude třeba upravit zákon o odpadech, aby hlášení podával držitel (organizace) nebo provozovatelé zařízení pro využívání/odstraňování odpadů, kteří mají více než 10 zaměstnanců nebo nakládají ročně v souhrnu s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 1 tunou ostatních odpadů. Zatím se to podle platné legislativy netýká organizací, které mají více než 10 zaměstnanců a nenakládají ročně v souhrnu s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 1 tunou ostatních odpadů. ECO-Management Brno 17

18 5. Návrh úprav Regionálního informačního systému o odpadech (RISO Net) v souvislosti se zavedením Nařízení (ES) č. 2150/2002 Vzhledem k tomu, že informační systém RISO Net eviduje u každé organizace a jejich provozů kód NACE (OKEČ), včetně jejich územní identifikace, takže bude možné po jeho jednoduché úpravě splnit požadavky Nařízení, i když nebudou realizovány navrhované změny legislativy. První přehledy za rok 2004 se budou muset zpracovat a zaslat do Eurostatu do konce června roku Vůči současnému způsobu vedení evidence odpadů podle Katalógu odpadov (viz Zákon č. 223/2001 Z.z., o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.) se bude muset modifikovat současný způsob vedení evidence v systému RISO Net tak, aby bylo možno vytvořit jak Tab. 1 až 7 a současně zpracovat zprávy o kvalitě dat. Tzn., že do informačního systém RISO Net bude nutno vypracovat v průběhu roku 2004 modul, který podle Nařízení vygeneruje požadované tabulky Tab. 1 až Tab. 7. ECO-Management Brno 18

19 6. Přílohy SEZNAM PŘÍLOHA A...20 PŘÍLOHA B...30 PŘÍLOHA C...36 PŘÍLOHA D...43 PŘÍLOHA E...70 PŘÍLOHA F PŘÍLOHA G PŘÍLOHA H PŘÍLOHA I ECO-Management Brno 19

20 Příloha A NARIADENIE (ES) č. 2150/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Text s platnosťou pre EHP) EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 285, so zreteľom na návrh Komisie 6, so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru 7, konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy 8, keďže: (1) spoločenstvo na účely monitorovania implementácie odpadovej politiky vyžaduje pravidelné štatistiky spoločenstva o vzniku odpadov a hospodárení s odpadmi z podnikateľských činností a domácností. To predstavuje základ monitorovania súladu so zásadami maximalizácie zhodnocovania a bezpečného zneškodňovania odpadov. Štatistické nástroje sú však potrebné aj na posudzovanie súladu so zásadou predchádzania vzniku odpadov a na vytvorenie prepojenia medzi údajmi o vzniku odpadov a globálnymi, národnými a regionálnymi inventúrami využívania zdrojov; 6 Ú. v. ES C 87, , s. 22, Ú. v. ES C 180 E, , s. 202 a zmenený a doplnený návrh z 10. decembra 2001 (v Úradnom vestníku zatiaľ neuverejnený) 7 Ú. v. ES C 329, , s Stanovisko Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2001 (Ú. v. ES C 72 E, , s. 32), Spoločná pozícia Rady z 15. apríla 2002 (Ú. v. ES C 145 E, , s. 7) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2002 (v Úradnom vestníku zatiaľ neuverejnené), rozhodnutie Rady zo 14. novembra 2002 ECO-Management Brno 20

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Manažerské obchody. Čl. 6 odst. 4 MAD. Bližší pravidla

Manažerské obchody. Čl. 6 odst. 4 MAD. Bližší pravidla Manažerské obchody Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT Rudolf Kampf 1, Daniela Hykšová 2 Summary: This article focuses on waste management and its connection with reverse logistics, case study of waste

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

WASTE SEPARATION IN VELKÝ ÚJEZD IN THE CONTEXT OF ECONOMICS

WASTE SEPARATION IN VELKÝ ÚJEZD IN THE CONTEXT OF ECONOMICS Abstract WASTE SEPARATION IN VELKÝ ÚJEZD IN THE CONTEXT OF ECONOMICS SEPARACE ODPADŮ V MĚSTYSI VELKÝ ÚJEZD V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Jana Švarcová College of logistics p.b.c., Přerov jana.svarcova@vslg.cz

More information

How To Value Fixed Assets In The Czech Republic

How To Value Fixed Assets In The Czech Republic Valuation of tangible fixed assets pursuant to the Czech accounting law and international accounting standards Oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle českého účetního práva a mezinárodních účetních

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

Data Analysis of Municipal Solid Waste Models

Data Analysis of Municipal Solid Waste Models Data Analysis of Municipal Solid Waste Models JIŘÍ KŘUPKA, IVANA KNÍŽKOVÁ, MILOSLAVA KAŠPAROVÁ Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice Institute of System Engineering and Informatics

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Register priestorových informácií

Register priestorových informácií Slovenský národný metaúdajový profil Informatívne podujatie 5. 8. 2015 Konzorcium dodávateľov: Národný metaúdajový profil Obsah témy Koncepční a organizační diskuze úvod do problematiky metadat důvody

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240 FOR 2015-2016 Pravidla pro cestování inboundů v Distriktu 2240 Česká republika a Slovensko Pod výrazem "cestování" se v tomto dokumentu rozumí opuštění území hostitelského Rotary klubu (sídlo klubu a příslušný

More information

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání)

More information

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book Page 1 Thursday, November 6, 2008 1:31 PM Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Patron čísla

RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Patron čísla WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 4 strana 148 166 Patron čísla CEMC ETVCZ jediný akreditační orgán v ČR a SR pro ověřování inovativnosti

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE Sedací Soupravy V KŮŽI I LÁTCE modely pro rok 2013/14 SEDACIE SÚPRAVY V KOŽI A V LÁTKE MODELY PRE ROK 2013/14 18-21 36-37 28-29 26-27 56-59 6-7 30-35 42-45 8-11 38-39 54-55 50-51 14-17 24-25 46-49 52-53

More information

CESKÁ REPUBLIKA (CZECH REPUBLIC) : Trusted List

CESKÁ REPUBLIKA (CZECH REPUBLIC) : Trusted List ETSI 2014 - TSL HR - PDF/A-1b generator Ing. Rado mír Šimek Digitálně podepsal Ing. Radomír Šimek DN: c=, cn=ing. Radomír Šimek, o=ministry of the Interior of the Czech Republic, serialnumber=ica 1044821

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

IPv6 a privátní podnikové sítě nejen v Česku. Miroslav Brzek System Engineer, Cisco

IPv6 a privátní podnikové sítě nejen v Česku. Miroslav Brzek System Engineer, Cisco IPv6 a privátní podnikové sítě nejen v Česku Miroslav Brzek System Engineer, Cisco 3 Realities of the transition today Most customers are unprepared to make the leap; a huge education gap There is no parity

More information

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1 Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ZMLUVA O DIELO č. ZML 1100632 uzavretá v súlade s

More information

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development Význam komoditních burz pøi obchodování se zemìdìlskými produkty

More information

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU ACTA FACULTATIS TECHNICAE XVI ZVOLEN SLOVAKIA 2011 PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU František FREIBERG Erika SUJOVÁ ABSTRACT: The management of life cycle costing

More information

How To Understand The Economic Development Of The Czech Republic

How To Understand The Economic Development Of The Czech Republic The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

Quality in Civil Engineering for Tunnel Safety

Quality in Civil Engineering for Tunnel Safety Quality in Civil Engineering for Tunnel Safety Authors: Marie Fialova, Petr Svoboda, marie.fialova@fsv.cvut.cz, psvoboda@spel.cz Abstract Safety in tunnels are greatly enhanced by correct design and implementation

More information

ARP,TCP,IP utility -zjednodusene a rychle Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 leden 2006

ARP,TCP,IP utility -zjednodusene a rychle Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 leden 2006 ARP,TCP,IP utility -zjednodusene a rychle Jiri Kubina Ver. 1.0 leden 2006 Obsah 1.ip 2.ifconfig 3.route 4.arp 5.arping 6.netstat 7.ethtool Upozorneni: U popisovanych prikazu nejsou uvedeny vsechny parametry

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití CZ Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití 1 CZ Tento motor je určen speciálně pro malé nafukovací čluny. Hlavní přednosti: pěkný vzhled, nízká hmotnost, jednoduchá instalace a žádné

More information

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV 2007 Central Controlling and Testing Institute in Agriculture v

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CN R/S MODULE CN BUS MGICR MODUL CN R/S MODUL CN BUS MGICR Mul CN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CN BUS převníku Pporované

More information

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Akzo Nobel Car Refinishes bv Automotive and Aerospace Coatings Tento výrobok je určený pre profesionálnu povrchovú úpravu automobilov podľa referencií uvedených v technickom liste výrobcu. ODDIEL 1 Identifikácia

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING? ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 10 Number 4, 2012 IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

More information

KIT digital, Inc. 26 West 17th Street, 2 nd Floor New York, NY 10011, U.S.A. PROSPECTUS

KIT digital, Inc. 26 West 17th Street, 2 nd Floor New York, NY 10011, U.S.A. PROSPECTUS KIT digital, Inc. 26 West 17th Street, 2 nd Floor New York, NY 10011, U.S.A. PROSPECTUS Published in Connection with the Admission of KIT digital, Inc. s Common Stock to Listing and Trading at the Prague

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 64-74 PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka Contractual system and Recodification of the Civil Code Dokazovanie v civilnom procese Discovery in Civil Proceedings Sekcia občianskeho práva Civil

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

INTEGRAL SAFETY 2011 INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011

INTEGRAL SAFETY 2011 INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011 STU BA, MtF, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Trnava Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Bratislava Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava INTEGRAL SAFETY

More information

How To Get Rid Of A Chrany Majetku

How To Get Rid Of A Chrany Majetku Ochrana osôb a majetku Ing. Tomáš Loveček, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra bezpečnostného manažmentu 1 Terminológia - Ochrana ochrana (angl.: Protection) Starostlivosť

More information

COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES

COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES Geographica 39, 2006 31 COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES M. Jurek 1 1 Department of Geography, Faculty of Natural Sciences, Palacký University

More information

GP webpay System Administration Role: MerchantAdmin

GP webpay System Administration Role: MerchantAdmin Role: MerchantAdmin User s Guide, July 2013 TABLE OF CONTENTS: INTRODUCTION... 3 LOGING IN TO GP WEBPAY... 3 MAIN MENU FOR THE MERCHANTADMIN ROLE... 4 ADMINISTRATION... 6 Change password... 6 Contact info...

More information

windstopper.com Absolutní větruodolnost. Maximální prodyšnost.

windstopper.com Absolutní větruodolnost. Maximální prodyšnost. Soft windstopper.com Absolutní větruodolnost. Maximální prodyšnost. Výrobky WINDSTOPPER vám umožňují naplno si užívat aktivního života při pobytu v přírodě. Poskytnou vám pohodlí, teplo a ochranu při nejrůznějších

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14.

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14. Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Workshop, 14. duben 2016 1/31 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost překladu.

More information

Strojárstvo. 11 Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Conceptions for Evaluation of Engineering Plants. Použitie Denavit Hertenbergovho

Strojárstvo. 11 Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Conceptions for Evaluation of Engineering Plants. Použitie Denavit Hertenbergovho Strojárstvo odborné a vedecké články Obsah \ Contents 02 Diagnostické zariadenia monitorujúce stav obrábacích strojov Diagnostic Equipment for Monitoring of Machine-Tool Statements 05 Modulární pásový

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy.

Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy. Žilinská univerzita v Žiline, Katedra energetickej techniky Strojníckej fakulty BIOMASA združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ

OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ Hana Klupáková Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Slovakia klupakova@pef.czu.cz

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY

INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY Eva Vávrová Klíčová slova: pojistný trh, komerční pojišťovna, pojistný produkt, environmentální pojištění, pojistitelnost, pojištění odpovědnosti za škodu,

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Control of laboratory model 3D Printer. Martin JUREK

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Control of laboratory model 3D Printer. Martin JUREK Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 Control of laboratory model 3D Printer Martin JUREK VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba 25. dubna 2013 FAI UTB ve Zlíně Klíčová slova: RepRap,

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0)

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0) ČESKY USER GUIDE SLOVENSKY ENGLISH LG-H850 MFL69472701 (1.0) www.lg.com Informace o uživatelské příručce ČESKY Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání

More information

English EB1030/ EB1031/ EB1033. User Manual

English EB1030/ EB1031/ EB1033. User Manual X English EB1030/ EB1031/ EB1033 User Manual English E6785 First Edition January 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. No part of this manual, including the products and software

More information

Novinky v legislativě, technologiích, výrobcích a službách

Novinky v legislativě, technologiích, výrobcích a službách duben / 2008 Novinky v legislativě, technologiích, výrobcích a službách Ročník IV. OBSAH Ú V O D N Í S L O V O ÚVODNÍ SLOVO ZPRÁVY KALY A ODPADY 2008 NIEKTORÉ PROBLÉMY BIOPLYNOVÝCH STANÍC V PODMIENKACH

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information