º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô"

Transcription

1

2

3 º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô ã¹ªõçôμ»ãð ÓÇѹ ÃÇÁ Ö ªÕÇÔμ ÒÃ Ó Ò¹ áåð ÒûÃРͺ ØÃ Ô ¹Ñé¹ áç ÅŒÍÁä» ŒÇ ÇÒÁàÊÕè ÁÒ ÁÒ äá Ç Ò Ð໚¹ ÇÒÁàÊÕÂËÒ μ Í ØÃ Ô ÍѹÍÒ à Ô Ò àëμøàñâ¾ôºñμô ¹éÓ ÇÁ á¼ ¹ Ô¹äËÇ ËÃ Í à Ô àëμø Òó ÇÒÁäÁ Ê º ÃÇÁ Ö ÍغÑμÔàËμØ áåð ÇÒÁà çºä Œ ä Œ» Ç ÕèÂÒ ÐËÅÕ àåõèâ ŒÇÂàËμعÕé Øà ԻÃРѹÀÑÂ Ö Í Óà¹Ô Öé¹ÁÒྠèíẠÃѺ ÇÒÁàÊÕè àëå Ò¹Ñé¹ สว สด คร บค ณผ อ านท กท าน หน งส อ RICOH FAMILY ท ท าน ถ ออย ในม อน เป นฉบ บของเด อนก นยายน-ธ นวาคม 2554 เป น ส ญญาณบอกว าเหล อเวลาอ กไม ถ ง 4 เด อนก จะล วงเลยเข าส ป ใหม ก นอ กคราว ใครท เคยต งใจไว ว าในป 2554 น จะปร บปร งเปล ยนแปลง ต วเอง หร อสร างสรรค ส งด ๆ ให ก บต วเองหร อผ คนรอบข าง แต ย งไม เป นร ป เป นร างเส ยท ก อย าได ช กช าคร บ ลงม อทำก นต งแต เด ยวน เลย ก อนท เวลา ในช ว ตของค ณจะผ านพ นไปอ ก 1 ป สำหร บคนท ไม ร ว าจะเร มต นอย างไรด ลองพล กไปอ านคอล มน Relax ท นำเสนอแนวทางการเปล ยนแปลงตนเอง ในร ปแบบของ จ ตตป ญญา และอ กหน งเร องราวด ๆ ท นำเสนอผ านคอล มน Inspire เก ยวก บเป าหมายส งส ดทางด านการศ กษาในโลกย คใหม ท ม ได เพ ยง เพ อนำความร มาหาเล ยงช พ แต ย งม เป าหมายอ นๆ ท ม ความสำค ญไม แพ ก น เร องเด นในฉบ บน คอล มน Cover Story นำเสนอม มมองของ ค ณช ช ย วช รบรรจง ประธานชมรมไอท ของสมาคมประก นว นาศภ ย ผ อย เบ องหล งการผล กด นให เก ดการนำเทคโนโลย สารสนเทศ ไปใช งานในธ รก จการประก นภ ย ด วยความท สภาพธ รก จในท กว นน ม การแข งข นก นอย างส ง รวมท งต องให บร การอย างรวดเร ว โซล ช น การบร หารจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ท ม ให เล อกใช งานใน หลายร ปแบบ น บเป นเฟ องหล กสำค ญในการข บเคล อนธ รก จ ท กประเภท รวมถ งเทคโนโลย Mobility ท จะกลายเป นอ กหน ง เทคโนโลย หล กท จะเปล ยนแปลงร ปแบบการทำงาน รวมถ ง เปล ยนแปลงกระบวนการทางธ รก จในอนาคตเม อ ระบบ 3G เป ดใช งานอย างสมบ รณ แบบในประเทศไทย ส วนในคอล มน Attitude นำเสนอบทบาทของ สำน กงานคณะกรรมการกำก บและส งเสร ม การประกอบธ รก จประก นภ ย (คปภ.) ซ งม หน าท ส งเสร มธ รก จ ประก นภ ยให ดำเน นธ รก จได อย างม ประส ทธ ภาพเท ยบเท าสากล รวมท งกำก บให เก ดความเป นธรรมก บผ ทำประก น Movement... 4 CSR Innovation Cover Story Customer Focus Attitude Solution Tips & Service Inspire Catch the Trend Relax Family Relation System Integration อ บ ต เหต บนท องถนน เป นอ กหน งความเส ยงภ ยท ทำให ผ คนบาดเจ บและ ล มตายเป นจำนวนมากในแต ละป ด วยเหต น ผ ผล ตรถยนต หลายรายได ม การ ค ดค นเทคโนโลย ด ๆ ท ช วยป องก นการเก ดอ บ ต เหต หร อช วยบรรเทาความร นแรง จากการเก ดอ บ ต เหต ส วนจะม เทคโนโลย ใดบ างต ดตามอ านได ในคอล มน Innovation คร บ และย งม อ กหน งเทคโนโลย ท ถ งแม จะไม ใช ของใหม แต ได กล บมาเป นท น ยมอ กคร งในการใช เป นเคร องม อในการโฆษณาประชาส มพ นธ จะน าสนใจขนาดไหนเช ญพล กไปอ านได ในคอล มน Catch the Trend ส วนใน คอล มน Tips & Service แนะนำให ค ณร จ กก บเทคโนโลย ระบบหม กหม นเว ยน ในเคร องพ มพ ของ RICOH ท นอกจากจะทำให ตล บผงหม กพ มพ งานได นานข น แล ว ย งเป นการใช ทร พยากร (ผงหม ก) อย างค มค า ซ งเป นเร องท ท กภาคส วน ของส งคมควรให ความสำค ญ หลากหลายอ ปกรณ งานพ มพ ท น าสนใจย งคงมาพบก บค ณเช นเคย ในคอล มน Solution เร มด วยเคร องพ มพ ด จ ตอลส ร นใหม ล าส ด อย าง Pro C651EX/751EX และ 751 เคร องพ มพ ส ท ม กำล งผล ต ระด บ Production สำหร บโรงพ มพ ท ต องการร บงานในปร มาณ ไม มาก และล กค าต องการร บงานอย างรวดเร ว รวมท งเหมาะก บ งานพ มพ ท ม การแก แบบงานซ ำแล วซ ำเล าจนนาท ส ดท าย ต อก น ด วย MP 1800L2 เคร องม ลต ฟ งก ช นในราคาท ค ณสามารถจ ายได ท งย งสามารถปร บเปล ยนได ตามความต องการ เป นอ กหน งทางเล อก ท ค มค าสำหร บสำน กงานท ต องการย บรวมหลายอ ปกรณ สำน กงาน ให เหล อเพ ยงเคร องเด ยว สำหร บสำน กงานท ม ปร มาณงานพ มพ มาก เคร องพ มพ ร น SP 5200DN และ SP 5210DN รองร บงานพ มพ ได ถ ง 5,000 15,000 แผ นต อเด อน ด วยความเร วส งถ ง แผ นต อ นาท ม ระบบการพ มพ สองหน าอ ตโนม ต ใช งานง าย สามารถร กษา ความปลอดภ ยของงานพ มพ ประหย ดพล งงาน และม การร บประก น 3 ป จาก RICOH ป ดท ายด วยคอล มน System Integration ท นำเสนอหลากหลาย ระบบงานไอท ท ตอบสนองความต องการของธ รก จค ณ อาท Microsoft Productivity Platform ท เป นการนำหลากหลายผล ตภ ณฑ ของ Microsoft ท ประสานรวมก นกลายเป นโซล ช นท สามารถแก ป ญหา และเพ ม ประส ทธ ภาพการทำงานในสำน กงานย คใหม ในส วนของ Citrix ได นำ เสนอเทคโนโลย ท ตอบสนองความต องการใช งาน Virtual Computing ในองค กร พร อมท งเทคโนโลย HDX ท รองร บการใช งานทางด าน ม ลต ม เด ย 3D และในส วนของ Vmware น นได นำเสนอหลากหลาย เคร องม อท ช วยในการบร หารจ ดการระบบ Cloud Computing อย างม ประส ทธ ภาพ RICOH FAMILY ฉบ บน อ ดแน นไปด วยเน อหาสาระท เป นประโยชน สำหร บการดำเน นธ รก จ รวมถ งเร องราวท เป นประโยชน สำหร บการ ดำเน นช ว ตเหม อนเช นท กฉบ บท ผ านมา หว งว าคงจะถ กใจค ณผ อ าน ท กท านนะคร บ แล วพบก นอ กคร งในฉบ บต อนร บป ม งกร พ.ศ สว สด คร บ 3

4 ÒÇ ÃÒÇ ÇÒÁà Å èí¹äëçáåð Ô ÃÃÁÊ àêãôá ÒÃμÅÒ Best Printer Growth in 16 th MTP ค ณจ เล ยน ไฟรเอ ด ประธานบร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด เป นต วแทน ร โก ประเทศไทย ในการร บรางว ล Best Printer Growth in 16th MTP จาก Mr. Kazunori Azuma, Corporate Executive Vice President ประจำ Ricoh Company, Ltd. และ Mr. Nobuaki Majima, Managing Director ประจำ Ricoh Asia Pacific Pte. Ltd. ในงาน Regional MD Meeting ณ ประเทศมาเลเซ ย 15 เมษายน , 27 เมษายน 2554 Å ÒÃ㪌 ÃÐ ÒÉ ŒÇÂÃкº ÒþÔÁ¾ÊÕà ÕÂÇ Ò ÃÔâ Œ ท มงาน Office Consulting จากร โก จ ดก จกรรม การลดการใช กระดาษด วยระบบการพ มพ ส เข ยวจากร โก เพ อลดปร มาณการใช กระดาษและลดค าใช จ ายด านงานเอกสารในองค กรให แก บร ษ ท ว ร ยะ ประก นภ ย จำก ด โดยรณรงค และส งเสร มให พน กงานของว ร ยะฯ สามารถใช งานเคร องม ลต ฟ งก ช นร โก ได อย างเต มประส ทธ ภาพ โดยค ณพ ชา จร สวราพรรณ ต วแทนบร ษ ท ว ร ยะ ประก นภ ย จำก ด ได กล าวเน นย ำถ งว ตถ ประสงค ของการ จ ดงานในคร งน ให ก บผ เข าร บการอบรม ซ งนอกจากการอบรมและออกบ ธเพ อให ความร ย งม การเล นเกม ตอบคำถามช งรางว ล และการจ ดคาราวานเด นประชาส มพ นธ เร องการประหย ดกระดาษ ณ สำน กงานใหญ และ สาขาล มพ น ซ งก จกรรมในคร งน เป นบร การพ เศษจากร โก ท มอบค นส ล กค าของเรา ÒûÃЪØÁÇÔªÒ ÒÃÊÁÒ Á à ¹Ô ÒÃá¾ Â เมษายน 2554 ร โก เข าร วมแสดงผล ตภ ณฑ ในการประช มว ชาการของสมาคมเทคน ค การแพทย ณ โรงแรมส น ย แกรนด จ.อ บลราชธาน โดยค ณประส ทธ พจนาร งฤกษ ผ จ ดการสาขาภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อตอนล าง ได เป น ต วแทนบร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ในการมอบของท ระล กให แก พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ าโสมสวล พระวรราชาท น ดดามาต 4

5 Movement سÊÃÒÇØ ÇѪþŠ(ÃÑºá ¹) ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ä ÂÃÑ Ø³»ÃÐªÒ àëμãð ÙÅ (ÃÑºá ¹) ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ/à ŒÒ Í Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾à ÅÔ¹ÔÇÊ Ø³ÇÕÃоѹ âμáõºøþ ËÑÇ˹ŒÒ ÒÇäÍ Õ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾à ÅÔ¹ÔÇÊ Ø³ μø¾ã àíõèâáêðíò (ÃÑºá ¹) ËÑÇ˹ŒÒ ÒÇàÈÃÉ Ô - ÒÃμÅÒ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾à ÅÔ¹ÔÇÊ Ø³âª ªÑ ÊØÁ¹ ºÃÃ³Ò Ô Òüٌ¾ÔÁ¾â É³Ò áåð ËÑÇ˹ŒÒ ÒÇàÈÃÉ Ô Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾á¹Ç˹ŒÒ سŠÒÀÒ ÔÇÐÊÔ Ë ËÑÇ˹ŒÒâμÐ ÒÇÊμÃÕ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾á¹Ç˹ŒÒ س͹ѹμà ª ¾ ɾѹ ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇàÈÃÉ Ô Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾á¹Ç˹ŒÒ س¼Ò¹Ôμ ¾Ù¹ÈÔÃÔÇ È (ÃÑºá ¹) à ŒÒ Í Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾á¹Ç˹ŒÒ سªÔ ªÑ ÃØ ÅÐâÀ ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇ ÒÃàÁ Í Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ºŒÒ¹àÁ Í Ø³»ÃÐÊÔ Ôì μñ¹ ¹ÒÀԹѹ ¼ÙŒ Ñ ÒÃá¼¹ â É³Ò ÔÊà¾ÅÂ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ÒÇÊ Ø³ Ãà ªÑ ºØ¹»Ò¹ (ÃÑºá ¹) ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ/à ŒÒ Í Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ÁμÔª¹ÃÒÂÇѹ سÊǾ ã ªÒÞªÒμÃÕÃÑμ¹ ËÑÇ˹ŒÒ ÒÇäÍ Õ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾»ÃЪҪÒμÔ ØÃ Ô ¾ÄÉÀÒ Á 2554 ต วแทนร โก เด นสายเย ยมและขอบค ณส อส งพ มพ กว า 17 ราย ท ให การสน บสน นตลอดมา พร อมถ อโอกาสน เช ญพ ๆ ส อมวลชน เข าร วมเป นส กข พยานในการประกาศความเป นพ นธม ตร ทางธ รก จ ณ งานแถลงข าวความร วมม อระหว างบร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ก บบร ษ ท ไฮเดลเบ ร ก (ประเทศไทย) จำก ด ท ม ข นในว นท 2 ม ถ นายนน Ø³Ê Ø³Ò»ÃÐÂÙÃÈØ ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾»ÃЪҪÒμÔ ØÃ Ô Ø³ÇÔÁÅ μñ¹ ËÑÇ˹ŒÒ ÒÇàÈÃÉ Ô Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ÁμÔª¹ÃÒÂÇѹ سàó٠ԳÔÁÒ¹ ¼ÙŒª Ǽٌ Ñ ÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ÁμÔª¹ÃÒÂÇѹ سªØÁ ѹ ªÓ¹Ô»ÃÐÈÒʹ ºÃÃ³Ò Ô ÒúÃÔËÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ÒÇÊ Ø³¹ÔÃѹ à àâòçàò Webmaster Manager Online سÇÔºÙÅÂÃÑμ¹ àμªçø²ô¾ã Senior Reporter Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾¼ÙŒ Ñ Òà 360 í ÃÒÂÊÑ» ÒË Ø³ÊØÇѲ¹ Í ¹Ò ØÅ ºÃÃ³Ò Ô ÒúÃÔËÒà áåð º. ÒÇ ÒÃμÅÒ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾¼ÙŒ Ñ Òà 360 í ÃÒÂÊÑ» ÒË Ø³ÊÁÈÑ Ôì Óà Êع êÑ ¹Ñ ÒÇÍÒÇØâÊ ¹ÔμÂÊÒüٌ Ñ Òà 360 í سÊÁà ÕÂÃμÔ ºØÞÈÔÃÔ Associate Editor ¹ÔμÂÊÒà Positioning سÇÃÔÉ ÅÔéÁ Í ØÅ Director of Website Operation ASTV ¼ÙŒ Ñ Òà سÊØÇÔªÒ à¾õâãòé à ºÃÃ³Ò Ô ÒúÃÔËÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾¼ÙŒ Ñ ÒÃÃÒÂÇѹ سÀÔÞâÞ ÍÑÈÇÊѹμԪѠIT News Editor Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾¼ÙŒ Ñ ÒÃÃÒÂÇѹ سºØÈÃÔ¹ à μãõãð¾ ȾԪÔμ ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇ ÒÃμÅÒ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ Bangkok Post س ³ ÒÌ àåòëðçôäåâ ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ Post Today س¾Ã¾Ãμ ªÑÂÈÃÕºØÞàÃ Í ¼ÙŒª ǺÃÃ³Ò Ô ÒÃáÅÐ ºÃÃ³Ò Ô Òà ØÃ Ô - ÒÃμÅÒ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ Post Today Á.Ã.Ç.ÍØɳÔÉÒ ÊØ ÊÇÑÊ Ôì ºÃÃ³Ò Ô Òà Outlook Section Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ Bangkok Post س ÅÄ Ñ ѹ ÃÀÙÁÔ Senior Vice President TV & Radio Broadcasting سàºÞ ÁҾà ÍÔ¹ ºÃÔºÙó Vice President - Advertising TV & Radio Broadcasting Post TV سÊÔ Ôà ª ÁÑÂÅÒÀ FVP - TV Marketing & Planning Marketing Department سÁÃ μ ¹Ö ÊØ à ÉÁ ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇäÍ Õ-Ê èíêòã Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ÃØ à ¾ ØÃ Ô Ø³ÍÑ ÃÒ ¾ ÇØ²Ô ÃÃÁ (ÃÑºá ¹) ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇ ÒÃμÅÒ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ à ÍÐ๪Ñè¹ Ø³¹ÇŠѹ à Ôμ¹Ò¾Ñ¹ (ÃÑºá ¹) ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇàÈÃÉ Ô Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ÁªÑ ÅÖ Ø³áÇÇÇÂØÅÕ ÅØ ÁÌ͠ÃÍ ºÃÃ³Ò Ô ÒÃâμÐ ÒÇàÈÃÉ Ô Nation Channel سä¾ÈÒÅ ÊÑ âçåõ ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ๪ñè¹êǿ ÊÑ» ÒË 5

6 Movement äîà ÅàºÔà áåðãôâ Œ»ÃÐ ÒÈ ÅÂØ ÇÒÁà ÇÁÁ Í Ñ¹ã¹»ÃÐà Èä  ว นท 2 ม ถ นายน พ.ศ ณ โรงแรมแมนดาร น โอเร ยนเต ล กร งเทพฯ บร ษ ท ร โก และ ไฮเดลเบ ร ก ได ประกาศ แผนกลย ทธ ความร วมม อก นท วโลก โดยในเบ องต นท ง 2 บร ษ ทได ทำความตกลงเซ นส ญญาการจ ดจำหน ายผล ตภ ณฑ ทางการพ มพ ของร โก ส ญญาข อตกลงน ทำให ไฮเดลเบ ร กสามารถขายเคร องพ มพ ด จ ตอลส ร นใหม ล าส ดของร โก ร น Ricoh Pro TM C901 Graphic Arts Edition ซ งเป นเคร องพ มพ ด จ ตอลความเร วส งและใช โทนเนอร ร น Ricoh PxP TM ซ งด และเหมาะสมสำหร บการพ มพ ในอนาคต กลย ทธ ความร วมม อก นท วโลกคร งน ย งรวมถ งด าน การให บร การด วย ซ งจะเร มข นต งแต เด อนเมษายน 2554 เป นต นไป โดยการร วมม อก นคร งน ได เป ดต วเป นคร งแรก ของโลกท ประเทศอ งกฤษ เยอรมน และบางประเทศในเอเช ย รวมถ งประเทศไทยด วย โดย ไฮเดลเบ ร ก ม งเป าหมายไป ย งตลาดงานพ มพ อ นๆ ให ครบถ วนสมบ รณ ในงาน Drupa 2012 บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด เป ดเผยว าการจ บม อเป นพ นธม ตรธ รก จก บบร ษ ท ไฮเดลเบ ร ก กราฟฟ คส (ประเทศไทย) จำก ด ในคร งน ถ อเป นการประสานความร วมม อทางธ รก จท ให ประโยชน และสร างม ลค าเพ มให แก ค ส ญญาท งสองฝ าย ซ งจะส งผลให เก ดประโยชน ส งส ดแก ล กค าของท งสองบร ษ ท ด วยแนวโน มระบบงานพ มพ แบบด จ ตอลท ได ร บความน ยม อย างส ง ซ งสามารถตอบสนองความต องการพ นฐานของล กค าท งด านค ณภาพ และสามารถรองร บจำนวนงานพ มพ ได ตามท ล กค าต องการ ไม ถ กบ งค บให ต องพ มพ ในจำนวนมากเหม อนอย างระบบโรงพ มพ ท วๆ ไป ซ งการร วมม อก น ระหว าง 2 บร ษ ทในคร งน ถ อเป นม ต ใหม ของธ รก จอ ตสาหกรรมการพ มพ (Production Printing) 2 ม ถ นายน 2554 โรงแรมแมนดาร น โอเร ยนเต ล กร งเทพฯ ÒÃ໚¹ Ù ŒÒ ѹ ÓãËŒÅÙ ŒÒä ŒÃѺ»ÃÐ⪹ Ò ÒüÊÁ¼ÊÒ¹ÊÔè Õè Õ ÕèÊǾ Í ÒþÔÁ¾ Ô ÔμÍÅ áåð ÒþÔÁ¾ÍÍ à«μà ŒÒäÇŒ ŒÇ ѹ 6

7 Movement ºÃÔÉÑ Ñé 2 ÁØ ÁÑè¹ Õè Ð໚¹¼ÙŒ¹Óã¹ ÒÃÃѺ Ò¹¾ÔÁ¾ Ẻ Short run áåð Print on Demand â ÂãËŒ سÀÒ¾ Ò¹¾ÔÁ¾à Õºà Òâà ¾ÔÁ¾ «Öè ÊÔè àëå Ò¹Õé໚¹ Ǿ à ¹ Í ÒþÔÁ¾ Ẻ Ô ÔμÍÅ ขณะท ผล ตภ ณฑ ทางการพ มพ ในระบบด จ ตอลของ ร โก กำล งได ร บ ความน ยมมากในประเทศไทย รวมท งเป นท ยอมร บว าเหมาะสม และ ม ประส ทธ ภาพส ง สามารถทำงานร วมก บระบบงานพ มพ ในธ รก จ อ ตสาหกรรมการพ มพ ในป จจ บ นได เป นอย างด ไฮเดลเบ ร ก เอง ก ถ อเป นบร ษ ทย กษ ใหญ และเป นผ นำในเร องเคร องพ มพ ท ได ร บ ความเช อถ อเป นอย างด ในวงการส อส งพ มพ ประกอบก บม ฐานล กค า ท ม ความส มพ นธ ท ด ร วมก นเป นจำนวนมาก จ งถ อเป นโอกาสด ท จะได ใช ความแข งแกร งของท ง 2 บร ษ ทในการทำตลาดร วมก น ถ อเป น การจ บม อของผ นำด านเทคโนโลย งานพ มพ ระด บโลก ด วยการนำเสนอ เทคโนโลย การพ มพ ระบบด จ ตอลและออฟเซต เพ อยกระด บการใช งาน เช งพาณ ชย ท ม ความย ดหย นในงานพ มพ ส ง 7

8 Movement 20 พฤษภาคม 2554 Customer Satisfaction Awards 2010 เพ อขอบค ณล กค าท ส งไปรษณ ยบ ตรมาร วมสน กก บโครงการ Customer Satisfaction Awards ท จ ดต อเน องมาเป นป ท 6 โดยร วมลงคะแนนเส ยงเล อกพน กงานท สร างความ ประท บใจส งส ดในการบร การ จาก 5 กล มงานของบร ษ ทฯ ค ณบ ร นทร อร ญยะนาค ผ อำนวยการฝ ายธ รก จต างจ งหว ด จ งให เก ยรต เป นผ จ บรางว ลล กค าผ โชคด ท งส น 200 ราย ซ งนอกจากล กค าจะได ร บของรางว ลเล กๆ น อยๆ แล ว ทางร โก ย งได นำ เส ยงตอบร บเหล าน นมาพ ฒนาศ กยภาพการทำงาน ให ตอบสนองต อความต องการ ของล กค าได ด ย งๆ ข นไปด วย ÒûÃЪØÁÊÁÒ ÁÃÍ ¼ÙŒÍӹǠÒÃ Ê Ò¹ÈÖ ÉÒ Ñé¹¾ é¹ Ò¹áË»ÃÐà Èä  ม ถ นายน 2554 เพ อประชาส มพ นธ ผล ตภ ณฑ และโซล ช นการจ ดการงานเอกสาร ร โก จ งเข าร วมแสดงส นค า ในงานระหว างการประช มส มมนาว ชาการและประช มใหญ สาม ญประจำป 2553 เร องการ ยกระด บค ณภาพม ธยมศ กษาส มาตรฐานสากล ของสมาคมรองผ อำนวยการสถานศ กษาข น พ นฐานแห งประเทศไทย ณ โรงแรมล การ เด น พลาซ า จ.สงขลา 7-8 กรกฎาคม 2554 Ò¹ APC ÃÑé Õè 5 ในป น งาน Asian Publishing Convention 2011 หร อการประช ม ส งพ มพ อาเซ ยนประจำป 2011 คร งท 5 ซ งเป นการรวมต วของเหล า ผ ผล ตส อส งพ มพ หลายร อยบร ษ ท รวมถ งผ เช ยวชาญในอ ตสาหกรรม และส อมวลชนสาขาต างๆ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน จ ดข นท ประเทศไทย โดยม สมาคมน ตยสารแห งประเทศไทยเป นเจ าภาพ และร โก ได เข าร วม เป นสปอนเซอร ในงานคร งน ด วย ท งย งได ร วมแสดงผล ตภ ณฑ และ ส งต วแทนเข าร วมฟ งส มมนา ท แบ งตามความสนใจในห วข อท หลากหลาย เช น Print and Digital Channels, Long Tail Strategy Targeted Multimedia Platform, Print in Multimedia, Advertising Sales ณ โรงแรม แลนด มาร ค กร งเทพฯ Ò¹ WUNCA ÃÑé Õè กรกฎาคม 2554 ร โก ได เข าร วมแสดงผล ตภ ณฑ ในงานประช มเช งปฏ บ ต การ การดำเน นก จกรรม บนเคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา คร งท 24 ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ส ราษฎร ธาน จ.ส ราษฎร ธาน ซ งถ อเป นเวท ให สถาบ นต างๆ ท เป นสมาช กบนเคร อข าย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา (UniNet) ได แลกเปล ยนข อม ล ประสบการณ ในการด แลระบบ และบร หารจ ดการเคร อข ายท จะต องใช งานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยท ได ร บเก ยรต จากผอ.โสภณ บ ญล ำ รองคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน เข าเย ยมชมบ ธด วย 8

9 ÃÔâ ŒÍÍ ºÙ à ÇÁ Ò¹ ÊÑ» ÒË»ÃРѹÀÑ ÃÑé Õè ก นยายน 2554 Movement ผ านพ นก นไปอ กหน งงานด ๆ ท รวบรวมกล มบร ษ ทประก นภ ย เอาไว อย างค บค ง พร อมโปรโมช นการประก นช ว ต และ ประก นภ ยจากหลากหลายบร ษ ทให ประชาชนท สนใจในการ ทำประก นได เล อกใช บร การ ช วยปลดเปล องความเส ยง และ ความก งวลใจ เพ อให เก ดความ ส ขกาย ส ขใจ ซ งเป นคำขว ญ ของการจ ดงานส ปดาห ประก นภ ยในคร งท 3 น ท จ ดข น ณ อาคารชาเลนเจอร 2-3 เม องทองธาน จ.นนทบ ร 3 สาวพ ธ กร บรรยากาศของบ ธร โก ร โก ได ร วมออกบ ธในงานน ด วย บรรยากาศภายในบ ธร โก ตกแต ง ในสไตล สวนสวย รายล อมไปด วยหลากหลายอ ปกรณ การพ มพ พร อมโซล ช นไอท ท ตอบสนองความต องการของกล มธ รก จประก นภ ย ท งย งตอบสนองความต องการของกล มธ รก จท กประเภท โดยม การ แบ งกล มผล ตภ ณฑ ท นำเสนอในงานน ออกเป น 5 กล มใหญ ๆ ได แก BSD ท มานำเสนออ เมลเซ ร ฟเวอร ประส ทธ ภาพส ง, R-PASS การบร การด แลระบบคอมพ วเตอร ท เหมาะสำหร บธ รก จท ไม ม ฝ ายไอท ประจำบร ษ ท, ซอฟต แวร ท ช วยเพ มข ดความสามารถ ของเคร องม ลต ฟ งก ช น, Scanning Service Solution การบร การ เพ อม งส ความเป น Paperless Office และผล ตภ ณฑ ในกล ม อ ปกรณ การพ มพ ท งม ลต ฟ งก ช น พร นเตอร และเคร องพ มพ สำเนา ระบบด จ ตอล บรรยากาศภายในบ ธร โก ค กค กด วยพ ธ กร 3 สาว ท พาเด นชมส วนต างๆ ภายในบ ธร โก ตามต ดมาด วยเกมถามตอบ ช งรางว ลขนมป อปคอร น สร างความสน กสนานให ก บผ คนท แวะมา เย ยมชมบ ธของร โก ท งน ภายในบ ธย งอ ดแน นไปด วยท มงานท คอย ให คำปร กษาแก ผ ท สนใจในโซล ช นของร โก RICOH SP C232SF หน งในผล ตภ ณฑ เคร องพ มพ ท มาร วมงานในคร งน Volume 44 September-December em er em er

10 Customer Focus ¹ÊÔè Õæ ÊÙ ÊÑ Á ส งหาคม 2554 ÒûÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò»ÃÐ Ó» ÒûÃЪÁÊÑÁÁ¹Ò»ÃÐ Ó»» ÒÃÈÖ ÉÒ 2554 Í ÊÀÒ ÒÃÈÖ ÉÒ Ò ÍÅÔ áë»ãðà Èä  ÃÑé Õè 41 ร โก เข าร วมแสดงผล ตภ ณฑ ในการประช มส มมนาประจำป การศ กษา 2554 ของสภาการศ กษาคาทอล กแห งประเทศไทย คร งท 41 ในห วข อ การบ รณาการว ฒนาธรรม ความเช อและช ว ต ในบร บทของส งคมไทย ป จจ บ น ท จ ดข น ณ โรงแรมเอเช ยพ ทยา จ งหว ดชลบ ร ซ งในคร งน ได ร บเก ยรต จากพระส งฆราชหล ยส จำเน ยร ส นต ส ขน ร นดร ผ ต ดร บบ น ในพ ธ เป ด เข าเย ยมชมบ ธเหม อนเช นเคย Singha All Thailand Golf Tour ม นาคม 2554 ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ร วมเป นสปอนเซอร นำส นค าพร เม ยมร โก เพ อ จ ดจำหน าย ในงาน Singha All Thailand Golf Tour 2011 และนำรายได สมทบท น โครงการรวมใจ-สานฝ น (Give It Forward) ซ งเป นโครงการท น กก ฬาไทย ร วมก นรณรงค ให คนในส งคมตระหน กถ งความสำค ญในการช วยเหล อ และ พ ฒนาความเป นอย ของคนในช มชนระด บรากหญ า เพ อพ ฒนาช มชนตาม โครงการต างๆ ได แก ศ นย พ ฒนาเด กเล กและเยาวชน การอบรมและพ ฒนา กล มสตร ในหม บ าน การเกษตรสาธ ต โครงการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ก จกรรมห วงใยส ขภาพ และก จกรรมก ฬาสาม คค ในช มชน ÒûÃЪØÁáÅÐÊÑÁÁ¹Ò ÒûÃЪÁáÅÐÊÑÁÁ¹Ò ¼ÙŒÍӹǠÒÃâà àãõâ¹ã¹½ ¹ ส งหาคม 2554 ร โก เข าร วมจ ดแสดงส นค าในงานการประช มและส มมนาผ อำนวยการ โรงเร ยนในฝ น (Labschool Symposium 2011) เพ อประชาส มพ นธ ผล ตภ ณฑ ท งเคร องม ลต ฟ งก ช น พร นเตอร และเคร องทำสำเนาด จ ตอล รวมถ งซอฟต แวร อย าง Easy charger, ESA Transformer ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร ซ ต จอมเท ยน พ ทยา จ.ชลบ ร ซ งได ร บการตอบร บ เป นอย างด 10

11 CSR รางว ลชนะเล ศ ประเภทประชาชนท วไปชาย : ค ณสยามร ฐ ส ร ยเสร จากบร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด รางว ลชนะเล ศ ประเภทประชาชนท วไปหญ ง : ค ณส ก ญญา วงศ ศ ร ขจร จากบร ษ ท ท สโก ไฟแนนเช ยลกร ป จำก ด (มหาชน) รางว ลชนะเล ศประเภทเยาวชน อาย ไม เก น 15 ป : ด.ช. หฤษฎ จ นทร ประเสร ฐ ล กหลานจากบร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด 5 พฤษภาคม 2554 Dusit Princess Ricoh Charity Run อ กหน งโครงการด ๆ เพ อส งคมท ทางร โก ร วมม อก บ โรงแรมด ส ต ปร นเซส ศร นคร นทร ในงานว งการก ศล ท จ ดข น โดยม เส นทางว งเร มต งแต โรงแรมด ส ต ปร นเซส ศร นคร นทร ท เร มปล อยต วน กว งกว า 400 ช ว ต เวลา 6.30 น. โดยเส นช ยอย บร เวณลานกว างหน าหอร ชมงคล ในสวนหลวง ร.9 รวมระยะทาง 5.5 กม. การว งส นส ดลง ท เวลาประมาณ 7.30 น. ซ งเหล าน กว งก เป นกล มผ บร หาร และพน กงานรวมถ งครอบคร วของชาวร โก โรงแรมด ส ต ปร นเซส ศร นคร นทร และบร ษ ท ท สโก ไฟแนนเช ยลกร ป จำก ด (มหาชน) บรรยากาศเต มไปด วยความสน กสนาน และรอยย ม เม อการว งส นส ดลง ความสน กและพ ธ การบนเวท ก เร มข น ม การจ บฉลากและเล นเกม เพ อมอบรางว ลให ร วมล น ด วยก น แล วเวลาก เด นมาถ งช วงเวลาสำค ญ การมอบ ถ วยรางว ลให ก บน กว งท ชนะเล ศท ง 6 คน โดยม ค ณธาดา ส งห พล น ผ บร หารโรงแรมด ส ต ปร นเซส ศร นคร นทร และค ณโกว ท ส วณ ชย Chief Financial Officer บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ให เก ยรต ในการมอบถ วยรางว ล ให แก ผ ชนะเล ศประเภทต างๆ และป ดท ายด วยการท ร โก และโรงแรมด ส ต ปร นเซส ศร นคร นทร จ บม อก น มอบเง นสมทบท นให โครงการ RICOH Eco School เพ อ ส งเสร มน กเร ยนในการอน ร กษ ส งแวดล อม เป นจำนวน 75,000 บาท และโครงการ Dusit Smiles for Operation Smlie เพ อค นรอยย มให น องผ ป วยปากแหว งเพดานโหว เป นจำนวน 75,000 บาท ÇùÒÃÕà ÅÔÁ áãååõè ÃÑé Õè พฤษภาคม 2554 บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด สาขาภาคใต ตอนล าง ได ร วมสน บสน นและจ ดก จกรรมวรนาร เฉล ม แรลล คร งท 4 เส นทางสงขลา-สต ล ก บทางโรงเร ยนวรนาร เฉล ม เพ อเป นการ ส งเสร มการอน ร กษ ส งแวดล อม โดยในโอกาสน ได ร บเก ยรต จากนายกองค การบร หารส วนจ งหว ดสงขลา นายอ ท ศ ช ช วย เป นประธานกล าวเป ดงาน ท งย งม คณะบ คคลจากท งภาคร ฐ เอกชน และประชาชนท วไปเข าร วมกว า 300 คน 11

12 CSR â à ÒÃ Ó Õྠèíá¼ ¹ Ô¹ ÃÇÁ¾ÅÑ Å ÁžÔÉ ÃÑ ÉÊÔè áç ÅŒÍÁä  ãμœã Á¾ÃкÒÃÁÕ 5 พฤษภาคม 2554 บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ในฐานะผ ผล ตและผ นำเข าผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ า และอ เล กทรอน กส นำโดยค ณพรช ย วรอ งก ร ผ อำนวยการ แผนก Marketing & Business Solutions ได ร วมลงนามในโครงการเร ยกค นผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส (WEEE Can Do Project) ซ งเป นหน งใน โครงการทำด เพ อแผ นด น รวมพล ง ลดมลพ ษ ร กษ ส งแวดล อมไทย ใต ร มพระบารม ท ทางกรมควบค มมลพ ษ (คพ.) จ ดข น ณ กรมควบค มมลพ ษ กร งเทพฯ โดยร โก ได เข าร วมประช ม เพ อกำหนดแนวทาง ในการดำเน นโครงการฯ และเป นผ สน บสน นข อม ลในการเก บผล ตภ ณฑ ของร โก กล บมา เพ อส งร ไซเค ล ท งย งเป นผ สน บสน นของรางว ลในการดำเน นโครงการฯ อ กด วย ÃÔâ Œ ã ãê ÒÂÍÒÊÒ พน กงานร โก พร อมใจก นเข าว ดทำบ ญ โดยเร มจากว ดปท มวนารามราชวรว หาร ตามด วยว ดเทพศ ร นทราวาสราชวรว หาร และว ดสระเกศราชวรมหาว หาร โดย ไม เพ ยงได ทำบ ญถวายส งฆทาน และฟ ง บรรยายธรรม ในห วข อ การหาความส ข ในการทำงาน และ ส ขในการดำรงช ว ต แต ย งได กวาดลานว ด พร อมท งเร ยนร ว ธ การทำสมาธ ด วย 20 ส งหาคม 2554 ÒÃͺÃÁ Eco School ร โก ย งคงเด นหน าก จกรรม Eco School - โรงเร ยนส งแวดล อม ศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย น ต อเน องเป นป ท 3 ซ งเป น โครงการท สน บสน นให โรงเร ยน และช มชนมองเห นความสำค ญ ในเร องส งแวดล อม สามารถ นำมาบ รณาการเข าส การศ กษา และสามารถปฏ บ ต ได จร ง ท งในร วโรงเร ยนและในช ว ตประจำว น ซ งได ม การจ ดอบรมให ความร แก โรงเร ยน 16 โรงเร ยน และต วแทนช มชนในเขตประเวศ ณ โรงเร ยน ว ดกระท มเส อปลา ด วยความร วมม อของ บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ก บสำน กงานเขตประเวศ และกรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม โดยม ค ณจ ตตวด อ นทสว สด รองประธานโครงการก จกรรมเพ อ ส งคมและส งแวดล อม เป นผ แทนจากร โก และในคร งน ย งได ร บเก ยรต จากค ณสมชาย ฉ ตรสก ลเพ ญ ท านผ อำนวยการเขตประเวศ มาเป นประธานในการเป ดการอบรมในคร งน ร วมด วยแขกผ ม เก ยรต อาท 9 กรกฎาคม รองผ อำนวยการสำน กงานเขตประเวศ ค ณประย ร ครองยศ 2. สมาช กสภากร งเทพมหานคร เขตประเวศ ค ณธนว ฒน เช ดช ก จก ล 3. ผ อำนวยการส วนส งแวดล อม กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ณสาว ตร ศร ส ข (ว ทยากร) 4. น กว ชาการเผยแพร ชำนาญการ กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ณน นทวรรณ เหล าฤทธ (ว ทยากร) 5. คร จากโรงเร ยนตล งช นว ทยา จ.ส พรรณบ ร ซ งเป นโรงเร ยนนำร อง และประสบผลสำเร จ ในโครงการ Eco School ของกรมส งเสร มค ณภาพ ส งแวดล อม คร เจษฎา เร องว เศษ (ว ทยากร) โดยบรรยากาศในการอบรมคร งน เต มไปด วยสาระประโยชน และความร ท ทางโรงเร ยนจะได นำไป ประย กต ใช ต อไป 12

13 á¹ç⹜áãëá æ Õè Ð ÓãËŒ سäÁ μ ÂØ ÁÍ àëç¹ ÑȹÇÔÊÑ ÂÒÁ èó ¹ã¹ÃÐÂÐä Å ŒÇ Thermal-Imaging Camera แม จะม การกวดข นว น ยจราจรแต ก ย งพบว ายอดผ เส ยช ว ต จากอ บ ต เหต บนท องถนนย งคงม อย เป นจำนวนมาก ในแต ละป ซ งก ม ความพยายามจากทางฝ งผ ผล ตรถยนต หลายรายท ได ค ดค นหลากหลายเทคโนโลย ท ช วยให ค ณปลอดภ ยจากอ บ ต เหต หร อแม กระท งสามารถป องก นอ บ ต เหต ไม ให เก ดข น เราขอนำเสนอ 5 ต วอย าง เทคโนโลย ท ห วงใยการข บข ของค ณ เทคโนโลย ྠèí ÇÒÁปลอดภ ยº¹ ŒÍ ¹¹ 01 ระบบ Cruise Control อ จฉร ยะ เด มท น นระบบ Cruise Control ถ กสร างข นมาเพ อ ร กษาระด บความเร วรถยนต ให คงท ตลอดระยะทาง แต ระบบ Cruise Control ร ปแบบใหม น นม ความสามารถมากกว า ด วยการต ดต งอ ปกรณ เซ นเซอร ร วมก บเทคโนโลย เรดาร ทำให ม นสามารถร กษาระยะห างท ปลอดภ ยจากรถยนต ค นหน า ด วยการควบค มค นเร งและเบรก และในกรณ ท ม รถยนต ข บปาดหน า หร อเซ นเซอร ตรวจจ บได ว าม ความเส ยงท จะเก ด อ บ ต เหต ระบบ Cruise Control อ จฉร ยะ จะทำการเบรก พร อมท งรวบกระช บเข มข ดน รภ ยโดยอ ตโนม ต และเม อ สถานการณ กล บส สภาวะปกต ระบบ Cruise Control จะนำ รถยนต เข าส ระด บความเร วคงท อ กคร ง โดยการควบค ม ท งหมดน เก ดโดยท ค ณไม ต องส งงานใดๆ ท งส น ซ งระบบน ถ กบรรจ อย ในรถยนต ย ห อ Mercedes-Benz และ Maybach 02 àá èíà» ä àåõéâç ³Ð ÕèÁÕà ËÃ Í Ñ ÃÂҹ¹μÍÂÙ ÃÐÂÐã ÅŒã¹àŹ ŒÒ à Õ à â¹âåâõãðçñ ÀÑ Ǿ ºÍ Ð Ó ÒÃàμ ͹ ŒÇÂä оÃÔºã ÅŒ Ѻ ÃÐ ÁÍ ŒÒ เทคโนโลย ระว งภ ยให จ ดบอด การท คนข บเหล ยวมองเลนข างเค ยงเพ อการต ดส นใจ เปล ยนเลน หร อเพ อการต ดส นใจเล ยวรถยนต เข าซอย น นม ประเด นในเร องจ ดบอดหร อจ ดอ บของการมองเห น จนอาจ ทำให เก ดเหต การณ ปาดหน ารถยนต ค นอ นโดยไม ต งใจ หร อ เบ ยดเข าก บรถยนต หร อจ กรยานยนต ท ว งอย ในเลนข างเค ยง จ งได ม การค ดค นเทคโนโลย ท จะอ ดช องโหว ความเส ยงน ม นจะทำงานเม อค ณเป ดไฟเล ยวโดยการตรวจด รถยนต หร อ จ กรยานยนต ท อย ระยะใกล ในเลนข างเค ยง ถ าตรวจพบม นจะ ส งส ญญาณเต อนคนข บ โดยอาจส งส ญญาณไฟกะพร บบน กระจกมองข าง, อาจจะเป นการเต อนโดยการส นพวงมาล ย หร อ เต อนโดยการส งส ญญาณเส ยง เทคโนโลย มองเห นส งก ดขวางระยะไกล ในความม ด การข บรถยนต ตอนกลางค นถ อเป นเร องเส ยงอ นตราย โดยเฉพาะ อย างย งการข บไปบนถนนท เสาไฟส องทางชำร ด ทำให ท ศนว ส ย การข บข ถ กจำก ดอย เพ ยงระยะไม ก เมตรด วยดวงไฟหน ารถยนต เท าน น ซ งม เทคโนโลย หลายร ปแบบท สามารถหย บมาใช เพ อทำให ผ ข บมองเห นส งก ดขวางท อย ในความม ด โดยใช เทคโนโลย กล อง อ นฟราเรด หร อกล องจ บความร อน (Thermal-Imaging Camera) ทำให คนข บสามารถมองเห นว ส ยท ศน ได ในระยะไกลถ ง 300 เมตร ผ านหน าจอบนแผงคอนโซลรถยนต เทคโนโลย ล ำย คเพ อช วยเหล อผ ประสบอ บ ต เหต ผ ผล ตรถยนต แต ละย ห อเล อกใช ว ธ การหร อเทคโนโลย ท แตกต างก นไป ในการให ความช วยเหล อผ ประสบอ บ ต เหต ทางรถยนต เช น Daimler Chrysler ม ระบบท เร ยกว า EARS (Enhanced Accident Response System) ท เม อเก ด อ บ ต เหต ถ งลมน รภ ยจะทำงาน ไฟในห องโดยสารจะส องสว างเองโดยอ ตโนม ต ประต ถ กปลดล อก พร อมก บต ดการจ ายน ำม นให เคร องยนต ในขณะท ระบบ OnStar ของ รถยนต GM และ BMW จะม การส งส ญญาณแจ งเหต โดยอ ตโนม ต ไปย งศ นย ร บม อ อ บ ต เหต ทางรถยนต พร อมก บส งข อม ลท เป นประโยชน ไปย งเจ าหน าท ก ภ ย ทำให สามารถเข าช วยเหล อได อย างท นท วงท และในป จจ บ นโทรศ พท ม อถ อหลายร นม ระบบระบ พ ก ด GPS ในต ว จ งม ความ เป นไปได ท บร ษ ทผ ให ประก นภ ยทางรถยนต รวมท งโรงพยาบาล หร อหน วยงานท ม หน าท ร บผ ดชอบในการให ความช วยเหล อผ ประสบภ ยทางรถยนต จะพ ฒนา แอพพล เคช นบนโทรศ พท ม อถ อข นมา เพ อช วยให ผ ประสบภ ยทางรถยนต สามารถ แจ งเหต ได อย างง ายดาย อาจจะกดป มเพ ยงไม ก คร ง พ ก ด GPS ของสถานท เก ดเหต ก ถ กส งตรงถ งหน วยท ม หน าท ให ความช วยเหล อ ทำให สามารถส งความช วยเหล อ ทางการแพทย ไปย งจ ดเก ดเหต ได ท นเวลา ไม หลงไปสถานท อ น เพราะในบางสถานท เช น บนถนนสายชนบทอาจไม ม จ ดส งเกตทำให ผ แจ งเหต ไม ร ว าตนอย ณ สถานท ใด หร อผ ประสบเหต อาจไม อย ในสภาพท พร อมจะแจ งเหต หร อสนทนาโทรศ พท ได เป น เวลานาน การทำให ข นตอนแจ งเหต ง ายและกระช บ จ งน าจะเป นว ธ การด ท จะช วย ช ว ตผ ประสบเหต ได 05 แท บเล ตพ ซ ก บพน กงานเคลมประก น ภาพช นตาท เราม กจะเห นก นเม อเก ดเหต รถยนต เฉ ยวชนก นบนท องถนนค อ พน กงานเคลมประก นถ อกล องด จ ตอลหน งต วเพ อเก บภาพรถยนต ท เก ดเหต พร อม แฟ มเอกสารท ต องนำมาให ผ ทำประก นภ ยได เซ นในสถานท เก ดเหต ซ งส งเหล าน จะเปล ยนไปเม อได ม การนำเคร องแท บเล ตพ ซ (อย างเช นเคร อง ipad หร อ Samsung Galaxy Tab) มาใช ก บงานของพน กงานเคลมประก นภ ยรถยนต ด วยเคร องแท บเล ตพ ซ ท ม กล องด จ ตอลต ดต งอย ในต วเคร อง พร อมความสามารถในการเช อมต อเคร อข าย โทรศ พท ม อถ อ ทำให สามารถถ ายภาพรถยนต ท เก ดเหต แล วส งไปภาพไปย งศ นย กลาง ของบร ษ ทประก นภ ยได ท นท ท งย งสามารถเร ยกด ข อม ลของผ ทำประก นภ ยจาก ฐานข อม ลของบร ษ ทผ านหน าจอเคร องแท บเล ตพ ซ ได ท นท และย งสามารถเซ นเอกสาร ผ านหน าจอเคร องแท บเล ตพ ซ ได โดยตรง ทำให ไม ต องใช เอกสารจำนวนมากใน การเคลมประก นภ ยรถยนต อ กต อไป เทคโนโลย เพ อความปลอดภ ยบนท องถนนหลากหลายร ปแบบท บร ษ ทผ ผล ตรถยนต ได สร างสรรค ข นมาน น ถ งแม จะด เย ยมเพ ยงไหน แต ก ม โอกาสท เทคโนโลย จะทำงานผ ดพลาด ด งน น ส งท สำค ญและม ค ณค ามากท ส ดในการ ข บข อย างปลอดภ ย ค อความม สต และการม ความร บผ ดชอบต อผ ร วมทาง เช อว าถ าม สองอย างน ประกอบก น ก ยากคร บท จะเก ดอ บ ต เหต ใดๆ ข นก บค ณ September-December

14 سªÙªÑ ǪÔúÃûÃÐ Ò¹ªÁÃÁäÍ Õ Í ÊÁÒ Á»ÃРѹÇÔ¹ÒÈÀÑ ข บเคล อนธ รก จประก นภ ย ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ป จจ บ นสภาพแวดล อมทางด านการค าและบร การได ม การปร บเปล ยนไปอย างมากและรวดเร ว เพ อรองร บการเป ดเสร ซ งจะก อให เก ดการเช อมโยงทางเศรษฐก จระหว างประเทศต างๆ มากข น ธ รก จ ประก นภ ยเป นธ รก จบร การสาขาการเง นท ไม อาจหล กเล ยงกระแสผล กด นการเป ดเสร ได เน องจาก ประเทศไทยได ร วมลงนามในข อตกลงท วไปว าด วยการค าบร การ (General Agreement on Trade in Services : GATS) รอบอ ร กว ย และการเจรจาการค าบร การ รอบว นท 25 ก มภาพ นธ 2543 เม อการเป ดเสร เป นส งท ไม อาจ หล กเล ยงได จ งม ความจำเป นท จะต องเตร ยมความพร อม และพ ฒนาศ กยภาพเพ อให พร อมท จะแข งข น เม อม การเป ดเสร ประก นภ ยในประเทศไทย โดยเฉพาะเร องการประก นภ ย เน องจากเป นเคร องม อในการบร หาร ความเส ยงภ ยว ธ หน ง โดยจะโอนความเส ยงภ ยของผ ทำประก นภ ย ไปส บร ษ ทประก นภ ย และเม อเก ดความเส ยหายข น บร ษ ทประก นภ ย จะชดใช ค าส นไหมทดแทนตามท ได ร บความค มครองในกรมธรรม ประก นภ ยให แก ผ ทำประก นภ ย โดยท ผ ทำประก นภ ยจะต องเส ย เบ ยประก นภ ยให แก บร ษ ทประก นภ ยตามท ได ตกลงก นไว ซ งจะ เห นว าในด านของบร ษ ทประก นภ ยน น นอกเหน อจากการให ความ ค มครองท เป นธรรมแล ว การให บร การอย างรวดเร ว ก ถ อเป นส งท ม ความสำค ญท จะทำให ประชาชนม ความม นใจในธ รก จประก นภ ย และในป จจ บ นน จะเห นว าบร ษ ทประก นภ ยให ความสำค ญก บการ นำเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาเพ มประส ทธ ภาพในการทำงาน ในองค กรมากย งข น ธ รก จการประก นภ ย เป นเคร องม อในการบร หาร ความเส ยงภ ยว ธ หน ง โดยจะโอนความเส ยงภ ย ของผ ทำประก นภ ยไปส บร ษ ทประก นภ ย ขณะเด ยวก น ความก าวหน าทางด านเทคโนโลย ก ปร บเปล ยนไปอย างรวดเร ว ท งในด านฮาร ดแวร ซอฟต แวร รวมไปถ งทางด านโครงข าย โดยเฉพาะในประเทศไทยท เทคโนโลย ด านน จะม การปร บเปล ยน เพ อให ท นก บโลก ในย คด จ ตอลท ได เข ามาเป นส วนหน งของการดำเน นช ว ตประจำว น ท งย งรวมถ งการดำเน นงานทางธ รก จของ ท กองค กรอย างหล กเล ยงไม ได 14

15 Cover Story سªÙªÑ ǪÔúÃûÃÐ Ò¹ªÁÃÁäÍ Õ Í ÊÁÒ Á»ÃРѹÇÔ¹ÒÈÀÑÂ,»ÃÐ Ò¹ ³Ð ÃÃÁ ÒþѲ¹Ò ØÃ Ô áåð»ãðªòêñá¾ñ¹ Í ÊÁÒ Á»ÃРѹÇÔ¹ÒÈÀÑ áåð Executive Vice President ºÃÔÉÑ»ÃРѹ ØŒÁÀÑÂ Ó Ñ (ÁËÒª¹) 15

16 Cover Story ค ณช ช ย วช รบรรจง ประธานชมรมไอท ของสมาคมประก นว นาศภ ย ได กล าวถ ง ความเป นมาของชมรมไอท ของสมาคมประก นน นาศภ ยเอาไว ว า เก ดจากการรวม ต วของกล มผ บร หารงานไอท ของบร ษ ทประก นภ ย โดยเร มจากการน ดก นร วม ร บประทานอาหาร และพบปะแลกเปล ยนความร ความค ดเห นด านไอท รวมถ ง ป ญหาท พบในการปฏ บ ต งาน และเม อประมาณป พ.ศ ได จ ดต งเป นชมรม ภายใต คณะอน กรรมการส งเสร มการประก นภ ย ของสมาคมประก นว นาศภ ย ซ ง ท กบร ษ ทประก นภ ยจะม เจ าหน าท หน งท านเข าร วมเป นสมาช กสาม ญของชมรม การรวมก นของชาวไอท ประก นภ ยน นม ว ตถ ประสงค หล กๆ เพ อส งเสร มและสน บสน น ให เก ดส มพ นธภาพอ นด ระหว างบร ษ ทสมาช ก รวมท งได ม โอกาสแลกเปล ยนเผยแพร ความร รวมท งประสบการณ และความค ดเห นระหว างสมาช กและก บบ คคลภายนอก นอกจากน ทางชมรมจะเป นศ นย กลางในรวบรวมและเผยแพร ความร เทคน ค และ กลย ทธ ใหม ๆ ท เก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ รวมไปถ งการจ ดส มมนาให ก บ สมาช ก โซล ช นการบร หารจ ดการงานเอกสาร อ เล กทรอน กส น น ม ประโยชน อย างมาก ในการดำเน นธ รก จของบร ษ ทประก นภ ย เน องจาก การดำเน นงานของธ รก จประก นภ ยน นม ความจำเป น ต องเก ยวข องก บงานเอกสารจำนวนมาก โดยตลอดระยะเวลาท ผ านมากว า 10 ป ทางชมรมได ดำเน นก จกรรม ต างๆ ตามว ตถ ประสงค ของชมรมฯ สำหร บก จกรรมสำค ญในช วง ปลายป 2554 น ทางชมรมจะได ม การจ ดงาน Insurance IT Forum คร งท 9 ในช วงว นท ต.ค ณ โรงแรมด ส ตธาน พ ทยา โดยจะเป นการส มมนาเพ อให ความร แก กล มบร ษ ทประก นภ ย เก ยวก บแนวทางการบร หารงานไอท รวมถ งแนวโน มของเทคโนโลย ใหม ๆ ท เหมาะสำหร บการนำมาใช ในธ รก จประก นภ ย ในป น ทาง ชมรมเห นว าแนวโน มในการพ ฒนาทางด านเคร อข ายการส อสาร จะเร มม การเปล ยนแปลงท จะให การต ดต อส อสารในร ปของด จ ตอล ม ความรวดเร วมากย งข น โดยเฉพาะเทคโนโลย 3G ซ งจะทำให เก ดการเปล ยนว ธ การทำงานไปอย างมากมาย ร บม อก บการแข งข นด วยเทคโนโลย ไอท ท ด จากการแข งข นก นเป นอย างส งในธ รก จประก นภ ย ทำให จำเป น เหล อเก นท ท กบร ษ ทต องแสวงหากลย ทธ หร อเคร องม ออ นทรง ประส ทธ ภาพ เพ อใช ในการช วงช งความได เปร ยบเหน อบร ษ ท ค แข ง ซ งเคร องม อท บร ษ ทประก นภ ยท งหลายต างเห นตรงก นว า ควรหย บมาใช งานค อ เทคโนโลย ไอท หร อเทคโนโลย คอมพ วเตอร ท สามารถนำมาประย กต ใช งานได ในหลายร ปแบบ سªÙªÑ ǪÔúÃà ã¹èù¹âãñºá Œ ÍغμÔàËμØ Ò Ã Â¹μ Í ºÃÔÉÑ»ÃРѹ ØŒÁÀÑ «Öè ÁÕà ŒÒ˹ŒÒ Õè»ÃÐ Ó ÒÃÃÑºá Œ àëμøíâù μåí 24 ªÑèÇâÁ ค ณช ช ย วช รบรรจง ประธานชมรมไอท ของสมาคมประก นว นาศภ ย กล าวว าโซล ช นการบร หารจ ดการงานเอกสารอ เล กทรอน กส น น ม ประโยชน อย างมากในการดำเน นธ รก จของบร ษ ทประก นภ ย เน องจากการดำเน นงานของธ รก จประก นภ ยน นม ความจำเป น ต องเก ยวข องก บงานเอกสารจำนวนมาก ท งเอกสารท เป นฐานข อม ล ของล กค าท ม จำนวนเพ มข นในแต ละว น เอกสารงานเคลมประก น รวมท งเอกสารทางด านอ นๆ ท เก ยวข องก บงานประก นภ ยก ม จำนวน เพ มข นเร อยๆ ทำให หลายบร ษ ทต องเป ดพ นท ขนาดใหญ เพ อใช ในการเก บเอกสารในร ปแบบของแผ นกระดาษ ซ งการบร หารจ ดการ งานเอกสารกระดาษน นม ป ญหามากมาย อาท ต องเส ยเวลามาก ในการค นหาเอกสารท ต องการ ทำให การให บร การล กค าเก ด ความล าช า ในประมาณป พ.ศ ม บร ษ ทประก นภ ยบางบร ษ ทได ศ กษาและเร มม การนำโซล ช นการบร หารจ ดการงานเอกสาร อ เล กทรอน กส มาใช งานก บธ รก จประก นภ ยในประเทศไทย โดยการนำเอกสารในร ปกระดาษท ม อย เด มเป นจำนวนมาก มาเข าเคร องสแกนเนอร เพ อแปลงให อย ในร ปแบบไฟล เอกสาร หร อไฟล ภาพ แล วจ ดเก บอย ในร ปแบบท เป นระเบ ยบ สามารถ เร ยกใช งานเอกสารผ านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ได ท งน เอกสาร ท จ ดทำข นมาใหม ท ใช ในองค กรโดยส วนใหญ จะไม ทำในร ปแบบ ของเอกสารท เป นกระดาษ แต จ ดทำในร ปแบบของแบบฟอร ม เอกสารอ เล กทรอน กส ส วนเอกสารท อย ในร ปกระดาษจะถ ก จ ดเก บเฉพาะตามท กฎหมายกำหนด ในการจ ดการเอกสารน น นอกจากเอกสารท ถ กสร างข นภายในองค กรแล ว ย งม เอกสารท มาจากภายนอกองค กร จากค ค าต างๆ ท ทำธ รกรรมก บบร ษ ท บางค ค าท พร อมท จะทำงานในร ปอ เล กทรอน กส ก จะพร อมท จะ จ ดส งเอกสารท ใช ในการทำงานมาให ในร ปของเอกสารอ เล กทรอน กส 16

17 Cover Story ส วนค ค าท ย งไม พร อมท จะทำงานในระบบอ เล กทรอน กส ก จะย ง ส งมาเป นกระดาษ ซ งในร ปแบบน ทางบร ษ ทก จะต องดำเน นการ สแกนเอกสารให มาอย ในร ปของอ เล กทรอน กส บางค ค าก ย งน ยมส งเอกสารมาให ทางแฟกซ ซ งการจ ดการเอกสารใน ร ปแบบน สามารถทำได โดยการนำเอกสารท พ มพ จากเคร องแฟกซ มาสแกนเข าระบบอ กท หร อจะให ระบบงานแฟกซ ด จ ตอล ของ RICOH ท ม ความสามารถในการจ ดเก บแฟกซ ขาเข าในร ปแบบ ของไฟล คอมพ วเตอร และในกรณ ฉ กเฉ นท ระบบเคร อข ายไม สามารถ ใช งานได ก ย งสามารถจ ดพ มพ เอกสารท อย ในเคร องแฟกซ ออกมาเป นกระดาษเหม อนเคร องแฟกซ ท วไปได ซ งระบบการบร หารจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ช วยปร บปร ง กระบวนการทำงานของธ รก จประก นภ ยให ด ข นในหลายๆ เร อง อย าง Workflow การหม นเว ยนเอกสารท สามารถจ ดส งเอกสารไป ย งผ ม อำนาจเซ นอน ม ต เอกสารได โดยไม ม ป ญหาเอกสารส ญหาย ระหว างกระบวนการขออน ม ต อ กท งย งสามารถทำให พน กงาน หลายคนเร ยกด เอกสารช ดเด ยวก นภายในเวลาเด ยวก นได ต างจากเอกสารแผ นกระดาษท เม อม ใครหย บไปด แล ว พน กงาน คนอ นก ไม สามารถด ได ซ งทำให กระบวนการทำงานรวดเร วข น อย างมาก ท งย งสามารถจำก ดส ทธ การเข าถ งเอกสารด วยรห ส ผ าน ซ งค ณช ช ย กล าวว า บร ษ ทประก นภ ยในประเทศ ย งม ความ ต องการใช งานโซล ช นบร หารจ ดการงานเอกสารในหลายร ปแบบ ค ณช ช ย กล าวว า อ กหน งอ ปกรณ ท เป นฟ นเฟ องหล กในการ ข บเคล อนความสำเร จของ บร ษ ท ประก นค มภ ย ค อเคร อง ม ลต ฟ งก ช นของ RICOH ท ถ กเล อกใช เน องด วยค ณสมบ ต ใน เร อง Price Performance หร อประส ทธ ภาพต อราคาท โดดเด น ท งย งม ความสามารถในการพ มพ ลงบนท งสองด านของแผ นกระดาษ โดยอ ตโนม ต (Automatic Duplex Printing) ทำให สามารถนำ เอกสารมาเข าเล มหน งส อได อย างง ายดาย และย งช วยให ประหย ด กระดาษลงได กว าคร ง อ กท งความเร วการพ มพ ย งเหมาะสมสำหร บ การใช งานในสำน กงาน เก ยวก บการคาดการณ แนวโน มเทคโนโลย ไอท ท จะเข ามาม บทบาทก บธ รก จประก นภ ยในอนาคต ค ณช ช ยได ให น ำหน กก บ เทคโนโลย Mobility เม อมองในม มความพร อมด านเทคโนโลย ท งด านฮาร ดแวร ซอฟต แวร รวมไปถ งระบบเคร อข ายท ในป จจ บ น ม ความสามารถส งข นจากในอด ตมาก และเทคโนโลย 3G ท จะ สามารถใช ได ในเร วๆ น ได เป ดโอกาสให พน กงานในธ รก จประก นภ ย สามารถใช อ ปกรณ พกพาในการทำงาน ไม ว าจะเป นเคร อง โน ตบ ก, เคร องแท บเล ตพ ซ รวมท งเคร องสมาร ตโฟน ทำให พน กงานสามารถทำงานได จากในท กสถานท เสม อนว าเขาได น งทำงานอย ในสำน กงาน หร อเคล อนย ายไปทำงานตามสาขา ต างๆ ของบร ษ ทได อย างอ สระ ท งย งม ประโยชน สำหร บพน กงาน ท กฝ ายงานท งด านการตลาด, บ ญช /การเง น รวมไปถ งฝ ายส นไหม ท ต องออกไปทำงาน ณ สถานท เก ดอ บ ต เหต ด วย ซ งข อจำก ด ของการใช เทคโนโลย Mobile Computing จะอย ท ระบบเคร อข าย ท ม ประส ทธ ภาพ สำหร บประเทศไทยน น เคร อข ายการส อสาร ข อม ลในร ปแบบ 3G ย งไม ครอบคล มท วท กพ นท ทำให ย งไม เก ด การใช งานอย างเต มร ปแบบในช วงเวลาน อย างไรก ด คาดว าภายใน ส นป น ระบบ 3G จะเก ดข นอย างเต มร ปแบบในประเทศไทย ค ณช ช ย วช รบรรจง ประธานชมรมไอท ของสมาคมประก น ว นาศภ ย กล าวท งท าย ºÃÃÂÒ ÒÈã¹ËŒÍ Èٹ ÅÒ ÒûÃÐÊÒ¹ Ò¹ «Öè Ó˹ŒÒ Õè»ÃÐÊÒ¹ Ò¹ Ñºà ŒÒ˹ŒÒ Õèà ÅÁ»ÃРѹÍغÑμÔàËμØ Ò Ã Â¹μ ÕèÍÂÙ ³ Ê Ò¹ Õèà Ô ÍغÑμÔàËμغ¹ ŒÍ ¹¹ 17

18 ËÅÒ Ô ÃÃÁ CSR ÃЪѺ ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ 4 ÁÔ Ø¹Ò¹ 2554 Japanese Corporate Golf Day ÃÑé Õè 8 เพ อกระช บความส มพ นธ ก บกล มล กค าญ ป น ร โก จ งจ ดก จกรรม Ricoh Exclusive Japanese Golf Day 2011 ณ ธนา ซ ต กอล ฟ แอนด สปอร ต คล บ จ.สม ทรปราการ โดยหล งลงทะเบ ยน ม ก จกรรม One Putt One Bonus ช งรางว ลเล กๆ น อยๆ ก อนร วมร บประทาน อาหารกลางว น จากน นเร มออกรอบโชว วงสว ง ตามด วยการร วมร บประทาน อาหารเย น พร อมชมการแสดงบนเวท ประกอบด วยรำไทย และจ กรยานผาดโผน ท ท งสน กและต นเต น และป ดท ายด วยการมอบรางว ล ท ง Flight A, B และ C และท สำค ญม การจ บรางว ล เพ อมอบของท ระล กให ล กค าได ร วมสน กตลอด รายการ 18

19 Customer Focus 21 Ã Ò Á 2554 Exclusive Symphonic Night by RICOH บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด นำโดย มร.จ เล ยน ไฟรเอ ด ประธานกรรมการบร หาร จ ดงานเล ยงขอบค ณล กค าท เป นค ค า ของบร ษ ทด วยด เสมอมา ภายใต ช องาน Exclusive Symphonic Night by RICOH ณ Water Library ร านอาหารโมเด ร น สไตล ฝร งเศสกลางจามจ ร สแควร ซ ง นอกเหน อบรรยากาศร านท สวยงามและ อาหารเล ศรสแล ว ในงานน ย งม วง Vie Trio น กดนตร คลาสส กฝ ม อระด บประเทศ จากจ เอ มเอ มแกรมม มาร วมสร างส ส น บรรเลงเพลงข บกล อม ซ งได ร บการตอบร บ ท ด จากล กค าเป นอ นมาก 19

20 س ѹ ÃÒ ºÙÃ³Ä É àå Ò Ô Òà ³Ð ÃÃÁ ÒÃ Ó ÑºáÅÐÊ àêãôá ÒûÃРͺ Øà ԻÃРѹÀÑ (»À.) Ê àêãôáãëœà Ô ÇÒÁÁÑè¹ Ñº ØÃ Ô áåðªõçôμ ÍÀÒÃ Ô Í»À. ธ รก จประก นภ ยน บเป นกลไกหล กสำค ญอย างหน งท ช วยสร างให เก ดความม นคง และความม นใจในการ ดำเน นช ว ต รวมท งการดำเน นธ รก จ และเพ อให ธ รก จประก นภ ยได ดำเน นงานไปในแนวทางท เหมาะสม และ ดำเน นงานไปได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งได ม การจ ดต งหน วยงานหน งข นมาเพ อการกำก บด แล ซ งหน วยงานน ม ช อว า สำน กงานคณะกรรมการกำก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย น นเอง สำน กงานคณะกรรมการกำก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย (คปภ.) จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต คณะกรรมการกำก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย พ.ศ เม อว นท 1 ก นยายน 2550 โดย คปภ. ม หน าท ให การกำก บ ส งเสร ม และพ ฒนาการประกอบธ รก จประก นภ ย และค มครองส ทธ ประโยชน ของประชาชนด านการประก นภ ย เพ อให ธ รก จประก นภ ยม เสถ ยรภาพ ม ความเข มแข ง และม ข ดความสามารถพร อมร บความท าทายในอนาคต 20 แผนพ ฒนาการประก นภ ย ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ค ณจ นทรา บ รณฤกษ เลขาธ การคณะกรรมการกำก บและส งเสร ม การประกอบธ รก จประก นภ ย ได กล าวว า สำน กงาน คปภ. ได ร เร ม ให ม การจ ดทำแผนพ ฒนาการประก นภ ย ฉบ บท 2 (พ.ศ ) เพ อกำหนดท ศทางการพ ฒนาธ รก จประก นภ ยให ม เสถ ยรภาพ ม ความเข มแข ง เป นมาตรฐานสากล และเตร ยมความพร อม ต อการเป ดเสร ธ รก จประก นภ ยในอนาคต โดยม งเน นการสร าง ความเช อม นและตระหน กถ งความสำค ญของการประก นภ ยให ก บ ประชาชน ซ งแผนพ ฒนาการประก นภ ย ฉบ บท 2 ได กำหนด แนวทางการดำเน นการไว 4 มาตรการสำค ญด งน มาตรการท 1 : การเสร มสร างความเช อม น ตระหน กถ งความ สำค ญของการประก นภ ยและการเข าถ งระบบประก นภ ย ของประชาชนท กระด บ ม งเน นให ประชาชนตระหน กและเข าใจ ถ งประโยชน ของการประก นภ ย สามารถเล อกใช การประก นภ ย เป นเคร องม อบร หารความเส ยงได อย างเหมาะสม ผ านการส งเสร ม พ ฒนาผล ตภ ณฑ ประก นภ ย ให ม ร ปแบบหลากหลายสอดคล อง ก บความต องการของประชาชนท กระด บ มาตรการท 2 : การเสร มสร างเสถ ยรภาพของระบบประก นภ ย การเสร มสร างเสถ ยรภาพของธ รก จประก นภ ย เพ อให บร ษ ท ประก นภ ยม ความม นคงทางการเง น ม ข ดความสามารถพร อม แข งข น พร อมร บความท าทายในอนาคต ธ รก จประก นภ ย น บเป นกลไกหล กสำค ญอย างหน ง ท ช วยสร างให เก ดความม นคงและความม นใจ ในการดำเน นช ว ต รวมท งการดำเน นธ รก จ มาตรการท 3 : การเพ มมาตรฐานการให บร การ และ การค มครองส ทธ ประโยชน ของประชาชนด านการประก นภ ย เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หาร จ ดการเก ยวก บการชดใช ค าส นไหมทดแทนของประชาชนให ได ร บความเป นธรรม และ ยกระด บกระบวนการระง บข อพ พาทด วยความรวดเร ว มาตรการท 4 : การส งเสร มโครงสร างพ นฐานด านการ ประก นภ ย โดยสน บสน นการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ท จำเป น สำหร บระบบประก นภ ย ไม ว าจะเป นการส งเสร มศ กยภาพด าน บ คลากรประก นภ ย ระบบฐานข อม ลท จำเป น กฎหมายว าด วย การประก นภ ย และการจ ดต งศ นย กลางพ ฒนาความร ด าน การประก นภ ยให ก บบ คลากรประก นภ ย แผนสำน กงาน คปภ. (Corporate Plan) พ.ศ สำน กงาน คปภ. ได จ ดทำแผนสำน กงาน คปภ. (Corporate Plan) ระยะเวลา 5 ป ระหว างป พ.ศ เพ อรองร บการ ดำเน นการตามแผนพ ฒนาประก นภ ย ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ด งน มาตรการหล กตามแผนสำน กงาน คปภ. พ.ศ Pillar I : เสร มสร างความเช อม นและการเข าถ งระบบ ประก นภ ย เสร มสร างความร ด านการประก นภ ยให ก บประชาชน และพ ฒนาร ปแบบของกรมธรรม ประก นภ ย ให สอดคล องก บความ ต องการของประชาชนในแต ละกล ม และช องทางการจำหน าย ท เข าถ งประชาชนได ง าย โดยเฉพาะการพ ฒนากรมธรรม ประก นภ ย รายย อย (ไมโครอ นช วร นส ) เพ อเป นการสน บสน นให ประชาชน ผ ม รายได น อยหร อปานกลางได เข าถ งระบบการประก นภ ย เป นการช วยแบ งเบาภาระทางการเง นของผ เอาประก นภ ย

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

1. ว ส ยท ศน คนพ การในกร งเทพมหานครเข าถ งส ทธ และใช ประโยชน ได อย างเท าเท ยม ท วถ ง เป นธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น น าไปส ส งคมอย เย นเป นส ข ร วมก น 2. พ นธก จ 2.1 ส งเสร มคนพ การให เข าถ งส

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information