IMnN & AIATPOCl>HI: TMHMA OINOAOrIAI: KAI TEXNOAOrIAI: not!!n EKAEKTOPIKO I:!!MA TTJ~ npaktiko <; Iuvo1)upio1) 2012 Lill.U::PU 19 Iuvouapiou 2012, TJJJ.spa" name="description"> IMnN & AIATPOCl>HI: TMHMA OINOAOrIAI: KAI TEXNOAOrIAI: not!!n EKAEKTOPIKO I:!!MA TTJ~ npaktiko <; Iuvo1)upio1) 2012 Lill.U::PU 19 Iuvouapiou 2012, TJJJ.spa">

T.E.I. I:XOAH TEXNOAOrIAI: TPOCl>IMnN & AIATPOCl>HI: TMHMA OINOAOrIAI: KAI TEXNOAOrIAI: not!!n EKAEKTOPIKO I:!!MA. npaktiko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "T.E.I. A@HNAE I:XOAH TEXNOAOrIAI: TPOCl>IMnN & AIATPOCl>HI: TMHMA OINOAOrIAI: KAI TEXNOAOrIAI: not!!n EKAEKTOPIKO I:!!MA. npaktiko"

Transcription

1 i. ", T.E.I. I:XOAH TEXNOAOrIAI: TPOCl>IMnN & AIATPOCl>HI: TMHMA OINOAOrIAI: KAI TEXNOAOrIAI: not!!n EKAEKTOPIKO I:!!MA TTJ~ npaktiko <; Iuvo1)upio1) 2012 Lill.U::PU 19 Iuvouapiou 2012, TJJJ.spa TISJJ.1t't11 Kat copa 12.00, crovl1ase JJ.E j3aatj 'ttjv JJ.E up. np. <D / Ano<paOTJ 'tou TIpola'taJJ.EVou 'tou TJJ.i]JJ.a'toc;, KaSTJYTJ'ti] K. TIavaytcO'tTJ KaABi], 'to EKAEK'tOPtKO LcOJJ.a, crujj.<prova JJ.E 'ttj JJ.E ap.<d16/139423ne.1e5/ YnoupytKi] AnocpaOTJ, (<DEK npoki]pu~tjc; 650h.f"/ ), npoketjj. VOU va croveoplaael Yla 'ttjv EKAoyi] JJ.ta<; SsaTJC; E.TI., puof.1iou~ E1tiKOUP01) KuOl)'Yl)T1i JJ.E yvroauko avukeljj.evo «B10J..oyiu E1)A.roorov ci>1)trov», 'tou TOJJ.sa MuSTJJJ.a'trov Ynoo0JJ.i]c; (a<popa E~SA~TJ 'tou K. reropyiou MnaviM Ka9TJYTJ'ti] EcpapJJ.0YcOv 'tou TJJ.i]JJ.a'toc;). To EKAEK'tOptKO LooJJ.a croykpo'ti]stjke JJ.E 'ttjv JJ.E up18jj.o 28/ Ano<paOTJ 'tou LUJJ.j3ouAiou 'tou TJJ.ilJJ.a'toc; OtvoAoyiru; & TEXVOIwYlUC; TIo'twv nou crull7tatjprostjke JJ.E 'ttjv JJ.E aptsjj.o 42/ Ano<paOTJ 'tou LUJlj3ouAiou 'tou T.E.!. A9i]vac;, Kal ano'teaehat ano 'ta JJ. ATJ : 1. KUAOi); nuvu'ylrottj~, KaSTJYTJti]c; 'tou TJJ.i]JJ.u'toC; OtvoAoyiac; & TEXVoAoyiac; TIo'trov 'tou T.E.I. ASi]va<;, JJ.E yvrocrnko avukeijj.evo «E<papJJ.oaJJ. va OtKOvoJJ.tKa JJ.E 'EJJ.cpaOTJ a'to 'MapKEuVYK AJJ.nEAootvtKoU TOJJ.sa» (<DEK ~top.: 247h.NTI~N ). 2. NT01)PTO'YJ..o1) BuO'iM;lO;, KaSTJ'YTJ'ti]c; 'tou TJJ.i]JJ.U'toC; OtvOAoyiuC; & TExvoAOyiuC; TIo'trov 'tou T.E.I. ASi]vac;, JJ.E yvroauko avukeljj.evo «OpyavtKi] XTJJJ.Eiu - <DumKa TIpotoV'tu - B10XTJJJ.Eiu» (<DEK ~top.: 81/ )., '..&1\\' \ \ 3. NEpuVT~i)~ Hliu~, Ka8TJ'YTJti]c; 'tou TJJ.i]JJ.u'toC; OtvOAoyiaC; & TEXVOAOy~!~~:rrov ~ \ ~, 'i- T.E.!. A8i]vuc;, JJ.E yvroauko uvuke1jj.evo «Bto'tExvoAoyia», (<DEK ~top.: 94hNTI~4:'5.,.89). ""v' 4. nupuo'ksu01touj..o~ lroo;vvi);, AvanATJPro'ti]c; Ka8TJYTJ'ti]c; 'tou TJJ.i]JJ.a'tOc; Ot~~~Oyia<; & TEXVOAoyiuC; TIo'toov 'tou T.E.!. A8i]vac;, JJ.E yvroauko avukeljj.evo «TExvoAoyia TIpotoV'trov», (<DEK ~top.: 2h.NTI~NI9-1-98). OtvtKciJV

2 () '\ D).A,O"f:019:» Alu.o OA3lipXllAU gxu.oojm 3li Ip.w'UeU)I 0.0do.oXpt It.o~e lu ma, 'S02DliQ)3: ~ <).oxld02)l31x S3}.onxlgmg S?xlXdn Su.o Ao.OX.o'923lilio..o UA Olrol,unOlto. A02 ldx S02nlilJ,lil ;.'.' :/; h '. ~ \ " 0.01 Slt.omr,{?Ao.3: SIJ.x1A3J Slu U,,?li JJ2 13" UX S02uliQl3: <).oxld02)l31x SOdg3gdU 0 m3x~ao..o lu3: 'SIJ,g" U)I SluQlUnAUU 'X 0 S02uliQl3:, <).oxld02x31x SOdg3gdU ld13j}do naojroglio :4DtuIJ,Jo..o gltu V23W 'S02DliQl3: <).oxld02x31x Odg3gdU Ao.O.o1do UA S02UliQl3: <).oxld02x31x l1'x?li U2 gltu 3.olulJ,J SIJ,g" U)I SluQl11.UADU 'X S02nlilJ,rll 0.02 SOA3TIV2.o10dU 0 '9xlXdV' 'SOimi~rll nol n~nw).odli nol lwnidguv IIOZ-11-U,% I/ZZ<I> "9rl01dn,un Alu. 3rt naood>ri(ul 'S02Dli<;tdgI 0.02 SO" l1ti'9lto. IJ.xUl1x101g Uli1Agli 'lta}.q3xduw U}.QUli32dV 'X U }3dlu '9x12)lndlt nl 'u}2dultu 13XdVlto. SOJAjl1iOlt3 ldx S02DliQl3: <).oxld02x31x ,, ~ U2 rrt9 ldap S32AgdUlt ug ld23aql2.o1ltmv '(06-PO-ZO/vVIlN'2/W )13<1» AOJli}roodl n}a.o" ol\x3l ldx AOJli}roodl n}3liux» oa3lipx12au 9XU.o(l)M 3li 'SnAIJ.ev T3'l (t02 AOJli}roodl Sn}A.o,, 01\X3l S02n1ilJ,lil 0.02 SIp.UAUen)l 'Sodlttl}gU,,{9: :;lt9do:hmov 'n '(P8-~0-IZ/vVUN'2/L8:'dOlV )13<1» «AOJ1n,,{3 1fl AQlltlV 0.0A,9,, 01\X3l U2lugXlg13» 0A3li}3X12An 9XU.oOJM 3li 1~,()AlJ,ev Tg'l 0.01 AOJli}roodl SU}A.o"{ol\X:J.,l S01lJril):ril no:!. SIJ.iw'Uen)l ':;laaa'90)i :;ll\)('9.ol. '.oj '( /VVIlN '2/ LII ':'dolv )l3<d) «AOJli}roodl U}A.0" 01\X3l ldx n}a.0,, 01\X320l8,» 0A3li}3X12An gxu.oojm 3li 'SnAlJ,ev '1'3'l 0.02 AOJli}roodl SU}AO" oi\x3l S02nlilJ,lil 0.02 SIp.LtA.ueu)I 'SOI3"O.oU9: Slu(}lI"{lw::;: '6 '(TO-L-I I/VVIIN'2/o~1 :'dolv )13<1» «nplilixoxloo.<1> ldx It.oo.,,{'9AV ltanad9a3 Alu.o ll.ourolij 3li u}3liux» OA3lipxl2An gxu.oojm 3li 'SnAlJ,ev T3'l 0.02 AQl2011 Sn}A.O" ol\x3l 1fl SU}AO"{OA10 S02ulilJ,lil 0.02 md2~ueu)i Sodo.oXpt3 'Irt<}oJ.AoXdy aod'9j'o"{ltjj..'ox '8 '(PO-Z I.pI/VVIIN'2/86Z :'dolv )13<1» «n}ado.o"{3ltliv-'olronda0"{3ltliv» 0A3li}3)l12A'O 9)l12.oOJM 3li 'SnAlJ,ev T3'l 0.02 A'-920U :>n}ao"{01\x3l 1fl Sn}AO,,{OA10 S02nlilJ,lil 0.02 SIp.UAUen)l Sodo.oXpt3 :;'OnH S'O:Hd9)1 'L '(S6-6-ZIIVVIIN'2/vSI :'dolv )13<1» «AOJA10 nlao"{o1io.ja3 1'OX 'O)AO"{Olgodxty;p> OA3li}3)l12A'O 9XU.oOJM 3li 'S'OAlJ,ev '1'3' l 0.02 AQlWll S'O}AO"{01\X3l 1fl S'O}AO"{OA10 S02DlilJ,lil 0.02 md2ij,auo'o)i Sodo.oX}lt3 ltajd3j.,'o:h1y ao,,{<}oltolim)l '9 '(S6-v-9Z/VVIIN'l/LL :'dolv )13<]» '«AOJ2'9liAJJ2.o0ltV SoXA3" 3. SQ)lllOlOll 1fl 'O}Ao"{01\X31» oa3li}3)l12an Q)lU.oOJM 3rt 'SnAlJ,ov '1'3' AQl2011 Sn}AO"{01\X3.1 1fl S'OlAO"{OA10 SO.1nlilJ,lil SIp.LtA.l1e'O)I SIp.OJdU"{lt'OAV 'Sold(}-A,dy :;ltd]:h'o.ol. 'S.. "

3 i ~\ ' / fj~~' :./" ; ~ ",,"<::=;>" I,U \ 'Od31C)."(IDl 01 AUOD(})gO:ltD DA S:}lDDgUOltD ~ SUOl SmA(})eUOg 'UOAgd'X ld13g}3id DA SJdwX 'S;lllLllOID SUOl SUO"tg 3D SgllDOdlt Dd31}mgl.~ 'ldap S'D"C}ADltW ')l 0 ug 'UTIg)lD m23a}dtiud1:lt3 'U02 AW2Ag)lUeD)l AWl, UD3"{:}l)l3 AlLlD m3lt:}acl..o lu m)lddlp.:>tdddx U02 Olltl}. AOl 'Soel}. 02 'Out ld13ald)lmg SO}O:ltO 0 'Sg)lUU3glDl )l3 Sg"(O)l <J'(Olt J1f mats ;'D"C}ADltW ')l 0 'U~l"(:}~ lla:}tild)l3mcl..o lll 9l D }3WnieDgDAD De mil}.til 01 ug m23lt:}"tgodlt C).OIDD ld23ddj"t3~ SDTI S02DTIl}.TIl UOl Sg)lUU3glDl )l3 SO.tO"tgl~D SDA:} AD29 '3wDrigdmX 3202A1}1l :13d:}iliDAD A(})WDgUOl D AWl, 50ltWD9dl )l3 'uo,,(c).olto)ld2w1ldadll ')1 ')l H 'oubl}.jholtu AOl 3TI 9)lU3XD g)lla3.t u1})l DTI(})l 9)lldOl)l3"()l3 OlD AUOD:}eDlD)l DA AUOX:} AD 'SlLDU3,,(:}AUl Sl}.:xlA3j SlLl u"(:jti '01 1}2wd m3x:}acl..o llld SOlDTI(})l C).0)lldOl)l3"()l3 U02 Sodg39dll 0 'S13Dl}.2wd3 S:})lUD1Ald)lU31g 3D l3dl}.2adltd DA UOA:}TI13)lodlt S'D"C}AD:ltW SOl.td(})3j ')l A(})dDlt 0 m213"{d)l SlLD3e)l3, Sl}.:xUU.tlLD13 SlLl lldwm1}ad AlLl1}13W 'C).O)lU)lDdll S02A9dD:lt UOl Sod:}TI 01DDltD9:ltDAD }3"{310ltD D}OltO U 'Sl}.ltOdlllt3 Sl}.:xUlL.tlLD13 SlLl lld3e)la AlLl 13'1}gmg SOlDTI(})l C).0)lldOl)l3"()l3 UOl Sodg39dll 0 'm3x:}acl..o llll '(SOOl -01-L 1/09l)13<D tot :,N) SOTI9A 0 13lt:}"tgod:lt SQ}l 9 'DJDD)llgmg l}.2)l10ad 3TI l}.2ll.tued)1 UodUO)l}:lt Dg}rieDg llld UOl l}.~1"(:}~3 AlLl UOl l}.dlllid 3ri 13Dl}.2U, DA DriW1D)llg l3x:} ld)l }3eU10l 0TIlAOTI l3x:} 'A(}).toridDID3 l}.2u.tued) Dg}rieDg llld Ul:} D}dl Dl13D(})du"(ltTICl..O 13X? S'D"C}ADltW SOl.td(})3j ')l 0 S(})lt3AUl 'OlOl-LO-61/,j'l/6l9 )13<D 02 3Ti 3)lUel}.10ltorilAori ld)l 'LOOl-1O-tl/,J'1/9 : )13<D 01 3ri A(}).toridmb3 l}.lu.tued)1 SDg}rieDg C).O)llltWDodll <).0)luu3gml )l3 lld?e l}.:xlad.tdo l}.a3)l 3D 3)lUlD}dolg SD"(}ADltW 'j 'dv 0 U9 l3a(})2dlltdlg Dri(})l 9)lldOl)l3"()l3 01. 'l}.lu.tued)1 0.0do.O)lJlt Dg}rieDg llw UOl l}.~"(?~3 AlLl 1}2U, 0.01 'A(})lOIl SD}.tO"tOM3l 1[1 SD}.tO"tOA10 SOlDril}.ri A(}).toTIdDID3 Sl}.2U.tUeD)1 "UOADl W 'ota,dq>3.j 'dv 0 OA9TI l}.lu.tued)1 uodo.o)ljlt lld:}e Ul m.t 1})lUU.tO,,(OtD)llg 13"("t1}gOltU13X? U9 91DWM 13A1})l SOlDri(})l C).0)lldOl)l3"()l Sodg39dll 0 A(})WDgo.OltD SOltWD9d:lt)l3 'SlLl(})l.tDADll Sl}.d.tDD1. A(})WDguOl D SOltWD9dl )l3 'UA?"t3 UA1}dlDD)1 'A(})lDDgo.OltD SOl wdgdl )l3 'DA}lAD1DAW)1 uo,,(c).ooo)ld1wl.tdadil :10 tdap Dri(})l g)lldou3"()l3 ow U,,(?ri '02AOX?l3ririCl..O '01 glt'o SgU3 SlLDU3"(:}Ao.l Sl}.:xlA3J SUl D2AgdDIl.c

4 Ku'tomv 0 TIpO OPOC; 'tou Ew'K'topucOU ~1l't6. uno 'toy uno\jfflqno KUt 'tu IlSAll 'tllc; r.l. vu unox,ropi]crouv oocr't vu (J'l)V X,w'touv Ot P'Yuoi C; 'tou EKA.c:'K'tOptKOl> Loollu'tOC;. o TIp6 opoc; 'tou EKA.c:K'tOpUCOU LOOIlU'tOC; K. TIUVU'YtOO'tll<; KUAoi]<; Kavel yvrocrl'6 crl'u llea.ll 'tou EKA.c:'K'tOPtKOU LOOIlU'tOC; 'tu crx, 'tlka Ile 't11v 'tpex,oucru VOIlOe criu: LUIlCProvu /l 'tllv wx60ucru volloeecriu KUt (J'l)'YKEKptptVU Il 'tu apepu 15 Kat 16 'tou N61l0u 1404/83 onro<; 'tpononoli]ellke IlE'tu apepu 1 Kat 2 'tou N61l0u 2916/2001, npofut6eecrll 'Ytu'tllv doyi] cr etcrll EniKoupou Kuell'Yll'tfl, ivat 11 Ka't'oXl] lhoak't'oplkoi) OlTtAropaTo<;. H oiliu'k'toptkt] OLU'tPt~i] KUt OM 'to EpeuV1l'tlK6 i] E1t1(}'tll/lOVlK6 tp'yo 'troy uno\jfllcpirov, npen t vu c:ivat (J'l)vacpi] /l 'to yvrocr'tlko uynkdllevo 'tll<; et~<; nou npok t'tat vu nallproed. Tll (J'l)VacpEta otumcr'toovet 'teatka 'to OlK io EKA.c:K'tOptK6 LOOllu.. H KpiG1l 'Y1a EKAoyfl PEAroV E.n. pac:r~t't'al c:r't'0 (J1)VOllKO OloaK't'lKO Kal Ena'Y'YEApa't'lKo tp'yo TroV 1)Tto'l'lltpirov Kal CJTI) (J1)VOA1Kl] E1tlCJTl)pOV1Kl] Kal EPeuVfl't'lKl] 't'01)<; OpaCJTl)plOTfl't'a. }.;uyk Kptlleva 'ta npocrov'tu nou U1tat'touv'tut ytu 'tll et~ 'tou EniKoupou Kuell'Yll'tfl Eivat : u) TiO'c:u:pu T01)MlX1O'TOV itra E1CU'Y'YEI..J1UT1Ktl<; 3puO'TtJPU'rr1lTu<; KUTall'll..ou E1C11Ci30u " avoj..6yoor, J.le ttl <pu01'] TIJ<; 9 01']<; 1tOU 1tpOKT]pUooetUl, w6xpov'l epyuoia Oe uvuyvoopw~vu ep UV'I'ttKU K vtpu " auj.1~oxil JJF. CljlmB" ('IF. OPYu V(!)fleVa PeuvrrnKO: 1tpOYpO:J.lJ.lUtU f] ouv8uuoj.l6<; TOOV uvu)'rspoo bpaotijplott]toov, UVTlO'T01XCOV, O'E Ka9E 1CEpi1CTCOO"l, J1E 'TO E1C10'TtJJ10V1KO E1Ci1CE30 KUl 'TO YVCOO''T1KO UVT1KdJ1EVO 'l"i<; 9 0"1<; 1COU 1CPOK11pUO'O'E't'Ul. H avrotepro 1tayy A.j.1U'ttKi] bpaotijpt6nrta j.11topd va 1t p1aaj.1~av l ~XP1 ouo etij autoouvuj.1tt bwaokaa.ia oto yvroottk6 avnk ij.1 vo 'lou Toj.1ta, Oe l1av 1CwtT]j.11.(1 f] TEl f] 0j.10TayiJ tbpuj.1uta TOU ~rot plkou. ~) I:uvuCPtl 1CpO<; 'TO UV't'lKElJ1EVO 'l"i<; 9 0"1<; 1COU 1CPOK11PUO'O'E't'Ul ETClO'TtIJ10V1K1] 3puO'TtJP16't"1'TU 0X, b1.(10j.106 Kal lctea. 01']<; peu"ll'ttkwv epyrov, 'I 01toia u1co3elkvue't'ul U1CO 'TPEl<; 'TOUMlXlO'TOV 1Cpro't'O't'U1CE<; 3'1J100'wUO'El<; O'E E1ClO'TtJJ1ovLKa 1CEp103LKa UVUyvCOP10'J1EvOU K'6pou<;. Y) '01tOU Ylv tal ava<popu 010 TitA.O J.leta1ttUXUlKWV o1toubwv f] BWalCtOplK6 Bi1tAroJUl, av 1tp6K 11:a1 "flu rita.au<; WpUj.1IiTrov 'lou e~rot plk06 1tpe1t l 01 TiTA.01 autoi va exauv avayvropwtd ro<; WOnj.1011tPO<; 'tou<;.. avtlat01xou<; Ti'tA.ou<; 'tou OroT plk06. ~ B).Q<; 1tayy A.j.1U'ttKi] opaotijpt6tijta 1too a1tat't LTal ro<; 1tpoa6v "flu TIJV KatUA.'I'I''I ge01']<; i;,~n. BEY auvu1toa.oy~ 'tat autf] 1tOU roxov a1toktf]9'f\k KatU 'tt\ BillpK 1.(1 TOU xp6vau 01touBwv )'1.(1 TIJ All'fl11 'tou a1tattouj.1 VOU j.1 'ta1ttux1.(1kou tita.au 01touBwv f] BWaKTOplKOU But:.M:Oj.1U'to<; Kal auvo 'tat J.le ox ttkf] U1tOXPtro01'] 1tOU m~liuouv ta 0X 'ttku ~a1ttuxulku 1tpoypUj.1j.1aTa f] Ot 01touO <;. ~.10) '01tOU 1tpo~A. 1tovtal autoouvaj.le<; BTtJ.lOot Uo t<;, VOOuvtat Kat 01 0'lj.10ateUO t<;, ott<; o1to1 <; 0. 4

5 ~ 'Dg}riODg F 1rJ~ 1p ~ r I..tA3ri9lL3 ALu.o }30Xl"{3'3 ~ DA 13~niD 11<) COC).31.D1lt ld)l SOlWJdOA1} SOA?riLuod)lMw SDA? ldala 'lp.,llu.lod)l {lod{lo)l}1t3 {lo1. lfv Lw?O Lu m..t Ori<)A 01. <)lld ldl..ao~:>!do (loll D1.A9.oodlL m }OdU"(lLd3lL{l 11<) OdD01})l3i ldala 'SOl..DrilJri.1 {lo1. o..td? <»ll1{l3gtl)lt)l3 ld)l <»ll1ua<l3d3 01. mi1} 13JJX3A{l~ 'DrilJri m..t I..t:xI}OD1.D)lDdDlL ldala 61!Aorilp.,.o1lL3 ld)l SLu1}..td3A<lD 'SolLcod9A1} S01.3d}Di3 SuA? lda}3 SD"(1ADlLW '...I ')l 0 :11<)13d?ibDAD SOl3"(}.DDg {lo"(jt91.d{lo1.n ')l 0 ~ 'S01.DriqJ~ <).0)lldOl..)l3"(:>l3 (lo1. U1?ri Dl..A<)dDlL D1. 9lLD Lwl..t..tl}.olg ALu 3ri 1})l113X.o S13.olp.,300lL01. ld1.a<).01.u) m3x?a<ld Lu~ 'lp.,i..t..tuod)l {lod{lo)l}1tg {lo1. DgJriODg Lu.o p..t3"(:>l3 DA m..t D1.A9DOdlL 1})lllDm.o{lO ld)l 1})l1lL<l1. D1. 1)"(9 131.lL<),,,(D)ld3lL{l ld)l So..t0,,(9liD lda}3 SOUbl}JI\OlL{l 0 A9lL10"( SqJdm~ '131.lL<;t,,(D)ld3lL<l A01. 'ld1.}3l..1wd {loll AqJWD..td3 AC01. 9riOldD A01. m..t 0.00 '}30X{ldl..t:xodlL l3x? (loll Lw?O Lu 3ri m3id1}i\<ld Lu{l,,(9lLD l3x? DlA<)dX D1. 1}1.{lD 1)"(<) 3.0 D1.Lu<)ldLu.oDdg {lo1. IJ:x1l..Dri,,(3A.A.DlL3 U 'SLw?O SLu OA3ri}3)l1l..AD 9)lllDCOM 01. 3ri S?dmA<lD DriCO"(lL}V <»lldol..)ldq1v l31.?omg SD"(}ADlLW SOtA.dqJ3.1 ')l 0 :1})l113X.o l3d?ibdad SD},,(H SD)ld<»)l ')l 0 'lp.,i..t..tuod)l {lod{lo)l}1tg {lo1. Dg}riODg Lu.o }3..t3"(:>l3 DA DtA. Dl..A<).oodlL 1})ll1.oDW{lO ld)l 1})l1lL<l1. D1. D,,(9 l31.ll<).,,(d)ld3ll{l ld)l SO..tO"(<)l~D lda}3 SOlIDI}JI\OlL<l 0 A<)lL10"( SqJIDD~ '131.lL<),,,(D)ld3lL{l A01. 'ld1.}31.1wd {loll AqJl.oD..td3 AC01. <)rioldd A01. DtA '}30X{ldl..t:xodlL l3x? (loll Lw?O Lu 3ri m3id1}a<ld Lu{l,,(<)lLD l3x? DlA<)dX D1.1}1.{lD D"(<) 3.0 mlu<)ldlu.oddg 001.IJ:xUDri,,(3A..tDlL3 U 'SLw?O SLu OA3rl}3)l1l..AD <»ll1.ocom 02 3ri S?IDDA<lD DriCO"(lL}V <»lldol..)ldglv l31.?omg SD"(}ADlLW SotA.dqJ3.1 ')l 0 'AqJWD..td3 9riOldn 0"(1}..t3ri 3rl '<»lm.ocoll<ll..a3 lda}3 11<) COlL DA COX? D"(}AWW '...I ')l (lo1. o..td? 01. SDl..AOlL?,,(H :1})l113X.o l3d?(1)dad SOl3"QDDH SliiqJl"(Lili~ ')l 0 'A<).OOLu300lL01. DA SlJuod.t1ltg SIJ:x11I..t..tLw13 SLu U"(?riD.t <)lld ld.t}3.tu) 9.t{lD 0}3riLw O.t~ 'Dl.o3dl..tltg,odlL U"(U"("(1}.tD)l ll»l LuLu}DdDlLD ALu m..t {lori<)a {lo.t St3.olp.,lDlLD 10 ldl..aox..t?"(3 m3x?a<ld Lu~ 'SLw?O SD.o130Xadl..t:xodlL SLu OA3ri}3)ll1AD <»llldcom 0.1 3ri {lo}iduji\oll{l {lo1. {lo..td? <).O)llAoriLu.ollLg I} <;to)ll1ua{l3dg<lo.t <l0"(<) ld)l SlJgld.tmv SlJ:xldOl..)lDglV SLu Sm3m1}A<lD SLu SoX..t3"(? ld.t3a}..t m3x?a<ld Lu.o ld)l AqJ)lUU..tO,,(Oll)llg ACOA3ri?0l1D1D)l AC01. SD.tLu9du"(lL SLu SoX..t3"(? 0 ld.t3a}..t DlqJdU '<lolidi}ji\oll<l <l01 LwD.t?~3 ALu.o 1}dcoXodlL DriqJ~ 9)lld02)l3" r

6 :ETIl G'OvElcla flc't'el ano 't'a napamlvco, 't'o EKltK't'OP1KO :EIDfla C'U::yICl 't'o <pelk Ao TOt) 1Jno'lfll<pi01J Kat OtantO"TIDVtl y"a TIlV ckl.oyil (J't'1] pa9flioa EnlKo1Jp01J Ka9t)yT)'t'TJ Ta napakel't'co: o K. rcidpytoe; MnaviMle; Ota9ETEt 't'01je; napakeltco 't'ld,01je; CJ1t01JOIDV: IITUXt0UXoC; 'tou TJlTIJlo.'tOC; BwAoyio.C; 'tou E9vucou Kat Ko.1tObt(J'tPUlKOU IIo.vcmoTllJliou A91lvWV (1990). tubo.k'toptk6 ~i1tacojlo. BWAoytKWV Em01:11JlWV o.1t6 'to TJl1lJlo. BWAOy1o.C; 'tou IIo.vcmoTllJliol) A91lvWV (1995) Jl& 'tl'tao bto.'tpt~1lc;: «io"tokallttpyt:we; <JTa ci>1jtel Pinus brutia Kat Pinus haiepensis». H oloaktoptkl] 't'01j otatptpii a<popel <Jt: Eva O1Jfl(1V'TtKO 't'oflea TIle; BtOAoyiae; TCOV ;Ul..roOIDV ci>1jtidv Kat OUYKCKptJ.1&vo. o'ttlv in vitro o.vo.yevvilo1l J.lfoco ~Aao'tOyEvc01lC;, P~oyEvc01lC; Kat OCOJlo.uKilc; CJl~puoyEvc01lC; buo O1lJlo.vnKWV ~UACObWV cpu'twv 't0l) JlCOOYCto.KOU OtKOOUOTIIJlo.'tOC;. 'tcov P. brutia Kat P. halepensis. Ko.'ta 'ttl btbo.k'toptkil 't0l) bto.'tpt~1l ccpapjlooc 'tcxvtk C; tcr'tokaaat pycta.c; Kat JltKpOcrKomo.c; yul 'ttl Jl&At'tTl 'ttlc; o.vo.y&vvt]ukilc; tko.vo'ttl'to.c; 'tcov buo o.u'twv ~uarobwv Cj)l)'twv in vitro. H tcr'toko.llt pycto. o.1to'tca&i O1lJlo.vnK6 OObo 'ttlc; BwAoyio.C; <I>l)'tWV Kat OUyKCKptJ.1&vo. 'ttlc; <I>umoAoyia.c; Kat BW'tCX;VoAoyio.C; <I>u'tWv. Ano Ta napanelvco G'OVelY Tat 't'o G'OflnEpa<Jfla OTt 't'o nt:pl&lofl&vo TIle; owak't'optktje; otatptpile; TO'\) 1Jno'l'T)<piou Eivat <JE nailpll G'OVel<pEta fle TO YVCOO"TtKO av'ttkeij.1&vo TIle; H C1to.ncAJlo.uKil bpo.o'ttlpto'ttl'to. 'tou K. fcropyiou M1to.viAo. 1t&ptAo.Jl~aVCt CPCUY1lUKO Ko.t bt<5o.knk6 pyo, 'to. 01t01o. 1to.poumasov'tat o.vaauuka O'tll OUV ICUl JlC pa01l 'to. Ko.'to.'tc9 v'to. btkatoaoylluka: Bl. Ep 1)yrJ't'tKO 'Epyo Y1tOAOyt0Jl0C; OUVOAtKOU OUvo.cpOUC; E1to.yycAflo.UKOU - E CUY1lUKOU 'Epyou: ~4]ctlif ~6 ~ f

7 .,. En:aYYEAllaTtKll OpaO'T1)plOT1l"r:a O'E opyavcolltva Ep&'UV1]TtKcl 7TPoypallllaTa O't AEI Kal CO~ &p. B10AOyO~ O'TO EpyaO"Ti!plo MOplaKll~ B10loy(a~ TOt) rec07tov1ko,) nave1rlo'tfllllot) A91]VcOV, O"UVOA1Kll~ 01(ipKElae; twea (9) ETO>V Kal otka (10) Il1]VO>V, 11 on:oia OlE~llX911 TO XPOV1KO OlaO'T1)lla an:o 116/1997 ECO~ 27103/2007. L1)YKeKpl.JJ va: KaTa a) 'to otucr'tt]jla axo 01/06/1997 scoe; 28/02/1999 Jle (Jt)Jl~(1(Jete; cre epe1)v11'tlku xpoypajljla'ta 'tot) TJlllJla'toe; BlOADyiae; 't01) liavema'tt]jlio1) A9T)voov, (Jt)VOAtKije; OtapKelae; EVOe; (1) ETOt)e; Kat (9) EWEa Il11VO>V. ~) 'to otacr'tt]jla axo 01103/1999 scoe; 27103/2007 Jle (Jt)Jlpacrete; spy01) Kat a,)jl~aitll aopicr'to1) XPOV01) (Ka'tT]yopiae; lie BtOAOYCOV LltOaK'tOpcov) cr"co Epyacr'tTjplO MoptaKije; BlOAoyiae; 'tot) recoxovlkou liave1ttcr'tt]jlio1) A9T)VIDV, (Jt)VOAtKije; ompketae; OKTcO (8) ETcOV Kal (1) evoe; Il11VOe;. Ta epeuvt)nku lipoypajljj va X01) s'xp epyacr'tei aepopouv cre Spe1)va crxenlcit Jle'tT] BlOAoyia 'tcov <J)1)'tIDV Kat cruyk KptJlSva cr'tt] <I>ucrtoAoyia, MoptaKij BlOAoyia Kat BlO'teXVOAoyia 'tt]e; Alae;, 'tt]e; ajlxsa01) Kat aaacov ~1)ACOOIDV ep1)'toov. En:aYYEAllaT1Kll opao't1]plot1]ta TEO'O'UPCOV (4) ETO>V Kal twea (9) J11]vo>v cr'to TJ11]J1a OlvoAoyiae; & TEXV0Aoyiae; noto>v TOt) T.E.I. A91lvae; coe; Ka911'Y11Ti1e; EcpapJ1oycOv (an:o Tie; 27/03/2007). Ka'tu 'to xapaxavco XPOVtKO oulcr'tt]jla 0 t)xo'l'ijeploe; ote'tsaecre ij ota'teaei coe;: Ka"Cu 'to akaou/.latko t'to MtADe; 'tt]e; E1tt'tpoxi]e; A~lOAO'YTJ<J1]e; t)xo'l't)epicov Epyacr'tT]ptaKIDv L1)Vepya'tIDv 't01) TJliJJlaTOe;. Ka'ta 'to akaou/.latko t'to MtADe; E1tt'tpoxi]e; xapaaa~ije; JlOVtJlO1) Kat avaacocrijlcov 1)AtKIDV Kat etoidv ~OxAl(JJlOU axo 'taknkoue; Kat xpoxetpot)e; otaycovtcrjloue; Kat ax' eu9eiae; ava9tcretc; yta 'to TJlilJla OtvoAoyiae; & TexvoAoyiae; lio'tidv. 2. MSADe; 'tt]e; E1tt'tpoxi]e; A~lOAOyT)<J1]e; 1)xo'l'TJepicov Epyacr'tT]PtaKIDV L1)Vepya'tIDv 't01) Tf;:.,~... JlaTOC;' _~ 3. MtAoe; 'tt]e; E1tt'tpoxi]c; yta 'tt] OteVSpyeta LlteOvOUe; LlTIJl0crtOt) LltaycoVlcrJl0,) 11a 'ttji XPOJliJ9El~ e~oxatcrjlou 'tt]e; LxoAiJe; TexvoADyiae; Kat Llta'tpOepiJe; ~.:: MtAoe; 'tt]e; E1tt'tpoxiJe; 11a 'tt]v exe~epyacria Kat avup'tt]<j1] ek1tatoeu'tlkou 1)Al~, cr'tt]v tcr'tocreaioa 'tot) TJliJJla'toc; 5. MtAoe; 't01) KAeK'tOptKOU EcpapJlOYIDv cr'to TJliJJla OtVOAoyiae; & TEXV. lio'tidv. Ka'ta 'to akaoulwtko STO ; cridjla'toe; 11a 'tt]v XAiJpCO<J1] Jliae; 9s<J1]e; ~a9jlioae; Ka9T)'YTJ'ti] ~,. \. \.. ~ ""l. ~

8 ~ ~ </y ~ +8 ~ 101 l:r JW '(Aq)l,n<l> Aq:lgro"{ng n}lo"{ols) Slt.o~o Sn.o}30XndlotodlL SLu Ol\3ri}3)1.UAn 01 3ri I}d)'OAnD n01<).01 )l.s Sro 1'0:>1. A<}I1n<h Aq:lgro,,{<9 Aro1 nds1(}:>l.1a3l 1'0)1. no"{~llrin SLu 'O}LO"{Olg Lu sri l}<hnand 1'OA}S nl.'oril}onri roa1)llndnll nl '«no"{~llriv. n}a.o"{ol.on<l> n}a.o"{o<hdow» nriu01)ri 01 '01)., S~1LulO<h Sn01.o 1'Ol.i\30Jl.'01g noll 513.oo/l3rilt.o S3~ld)l.3)lA,S 13Ji\1)dUnD 13Xa '«n}<hndlo"{3llriv» S01nril;lsnw n01 Sod?ri g)l.'01dlu.onlds o~ 13~1)glg 13X? Lu? 1»)I.!nriugn)l.n (Z) 0<;tg '011. 1'0)1. n"{u"{"(1)dnii '«Aq:lwn.tdg Slt.o'OJDnodnii S?)l.WSl 1'0)1. Old1)A1riS::r» nriu01)ri 01 1'0)1. ls)l.d1)gtg OZ S01? g)l.!nriugn)l.n 01 glln <}I1\3 '«Aq:l1n<l> njlo"{ols» 1'0)1. «no"{?llriv n}lo"{owc\<!> - 'O}A.o"{o<hdoW» n1nril}onri '01 nrina<;tg01nn 13)l.D1)glg '31.01)1.a 'n.o"(~uuv DJ..tO"{Ol.o<\4l)-DJ..tO"(ocbdoW» I.u.o h.o0311jg13~3 au n.o..t9"(019 D.1.tu9111g13 a.o Aq>..toUdDcb'JI \lj,.h..tuod}i 5Dg}riODd h.o~o Iptt.1.11D LOOZI O/LZ 5i.l..D 311I.u.oJdotV '«Aq:l1n<l> n}lo"{ols» 1'0)1. «no"{?llriv njlo"{owc\<!> - 'O}LO"{o<hdoW» '«Aq:l1n<l> njlq'i{0a'xs10ls» n1nril}snri '01 na?thd)l.s)l.lnd 1'0>1. 'Slt.o?S Sn.o}3oXo.dl.t)lodlL SLu 0i\3rl}3)1.Ui\n 01 sri 1»)l.UsX.o n1nril}onri SDl.AO)l.D1)glg 'SnAl}sv 'rg'l n01 A<}Il.OII 5'OJL0"{oA'X3l W Sn}LO"{oA10 nril}ril 01.0 SLu1)LdsAo.::r Sg)l.'01dLu.onLdg 1'0)1. Sg)l.1I\0riLu.ollig Sro s)llu.o1).tds '~ 1)ll!DUUgD)1D 01 DU 1)llt"{OAn..D 1'0)1. 'LOOZ 01 1'0)1. Sro? L gllv oxd'ji. 911UllDgtV T9 '(Aq:l2n<l> A<}Igro"{ng n}lo"{ols) 5lw~O 5D.oJ30Xn.dullOdu Stu OA3UPllt.l.AD 911t.1..oroM 0.1. au 5I}cbDAn..D Sro.1.<,l"{OUD tdaj3 tdll n.og'!utu3 n.o"(uti1).1.dll 1'OAJ3 nwnllw ')I. n02 At;.)AUU (or) Dll~g tdll At;.).l.3 (6) D~M3 Sm311d1)tg S'02Lugldlu..ondg S~unri"{3U'Olt3 SLu O"{OA<;tD 02 'roa1)llndnll '01 3ri naoj<hri<;t::r '(110Z'o'l SOJ? OOOZ-O-1 glln n}32uo) SliX.o?V S~u.ongnolL::r SLu 01,,{<;togrio.::r g)l.ulotlolv 02.0 SI}<hod1'01V 1'0)1. Sn}LO"{0A'X3l SI}"{oX::r SU2 SOlLro.ogdlL)lg '~ 'A<}Il.OII 'A'X3l W Sn}Lo"{oA10 SOlnril}ril nol Slt.oUL9"tOl~V 1}lL0dlllig ALu.o old? g)l.ldno)l.llig '17 'S02nril}ril 0.01 A<}IlnLd3An::r A<}I)l.'01dLu.onLdg Aro}<huJi\olLo. SU.oUL9"tOl~V SI}lLOdlllig SLu SO"{?W. 'SI}<hodl'01V 1'0)1. Sn}A.o"{oA'Xsl SI}"{oX::r SLu <).Ori.ol"{lLO~3 '01sSl}rfOdlL ALu '011. <).ori.o1l\rol'01v o.owgriuv S<).OA831V '013).d?1\31g Lu '01). SI}lLOdlllig SLu So,,{?W 'Z.Aq:ll.OII Sn}Lo"{0A'X3l 7fl SnJA.0"{0A10 nrll}ril 01 '011. S13.o?8nAn Snp8n3,lLn 1'0)1. S<).ori.olAro).'01g SnodlsXgdlL 1'0)1. S<;tO)l.l1)lnl glln <).Ori.ol"{lLO~S A<}Ig13 1'0)1. A<}I)l.l"{n AOJri}.oOJ,,{nAn 1'0)1. norilagri Sl}g'O"{ndnlL SI}lLod2llig SLu So,,{?W.1

9 EnOl'EVOO~ 0 'UnO\jl1]q)to~ K. MnaviA.a~ rf:ropylo~ Exf:l aopoiotlka, 1'1) f:1tlkal'untof'tv1), f:nayyf:1f'atlk1] f:f'nf:lpia KaTaU1]lo'U f:nlntoo'u Of: avtlkdl'f:vo CJXf:TlKO I'f: TO YVOOOTlKO avtlktif'tvo T1)~ npok1)p'uxodoa~ OtCJ1)~ OtKaTf:OOapOOv (14) f:tidv Kal f:1tta (7) f!1)vrov, f:k TOOV onoioov tvv&a (9) l:t1) Kal otka (10) I'1]Vf:~ a«popa at af'tlpol'tvo tp&'uv1)tlko &pyo at tu1)vlka AEI, tvro T&OOtpa (4) tt1) Kal &WEa (9) I'1]Vt~ npayl'atonol1]01)kav I'&Ta TO,OlOPlOf'O TO'U GTO Tf'1]f'a Olvo1oyia<; & T&lVoloyia~ notrov TO'U T.E.I. A01]va~. ::E'Uvtnro~, 0 'UnO\jlf)«plO~ K. rtidpylo~ Mnavi1a~ 'UnEpKalv1tTtl Ta T&OOtpa &T1) tnayyuf'atik1]<; OpaCJT1)plOT1)Tac; KaTaUf)lo'U tnln&oo'u GTO 'YVOOGTlKO avtlkdl'evo T1)C; npok1)p'uxoeioa~ O&CJ1)C;, Ta onoia Opi~f:l1) CJX&TlK1] VOf'oOEoia. To ElCA lc'toptko LID"a "s'tu a7to "SAETIl 'to'u cpaksao'u 'U7tO'l'llcptoTIl'tac; 'to'u K. r. M7taviAa Ka'ttypa'l's'to 01l"00lS'UJ1SvO SPS'UVll'ttKO spyo 'to'u 'U7to'l'llCPio'U Kat 'to 'ta~lvo"llo"s 0"TIl O"'Uvsxsta. L'UVOA1KU: A). 17 npoot6t1)ne~ 01)I'OOI&VOEtc; OE E1tlCJT1)f'OVlKa ntploolka av«yvooplol'tvo'u KUpO'U<;: L'UVOA1KOC; L'UV'tSAeO"nlC; AmlXl1a"C; (Impact Factor): E'tspoavacpoptc;: 890"'to SCOPUS (7tUVCO a7to 100 O"'U"7tsptAa"pavo,,Svcov 'tcov s'tspoavacpoprov O"S plpaia Kat 7tSP1001KU SK'tOC; SCOPUS). B) 13 nl1]pttc; tpyaou:<; Kal avakolvrooetc; at (J'UvEopla. r) 6 akolo'uoit<; DNA 01l"oms'UJ1SvSC; O"TIl OlEOvi] pua" osoo"svcov GenBank-NCBI. AVaA'U'ttKU: A. AU1100uroOtlS at tnlqti1110vlka ntplooika (1.1& (J1)(J!!)l1a KplTIDV) (IF impact factor 2010) 1. Diamantoglou S., and Banilas G. (1996) Stone pine (Pinus pinea L.) and Aleppo plli~' (Pinus ',. halepensis Mill.). In: Biotechnology in Agriculture and Forestry, Bajaj YPS (ed), vol.3~::rre,es """ N, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, pp !,,J 2. Meletiou-Christou M.S., Banilas G., and S. Diamantoglou (1998) Seasonal trends in energy contents and storage substances of the Mediterranean species Dittrichia viscosa and Thymelaea tartonraira. Environmental and Experimental Botany 39, (IF= 2.699) 3. Korkas E., Nerantzis E., Kourtidou-Tymba P., and G. Banilas (1999) The effect of gibberellic

10 Sultanina table grape (Vitis vinifera L.) in Greece. Part I: At development of flower clusters and at fruitset or bloomtime. Viticultural and Enological Sciences 54, Korkas E., Nerantzis E., Kourtidou-Tymba P., and G. Banilas (2000) The effect of GA3 on yield and quality parameters of Sultanina table grape (Vitis vinifera L.). Part II: At development of flower clusters and at bloomtime. Viticultural and Enological Sciences 55, Hatzopoulos P., Banilas G., Giannoulia K., Gazis F., Nikoloudakis N., Milioni D., and K. Haralambidis (2002) Breeding, molecular markers and molecular biology ofolive tree. European Journal 0/Lipid Science and Technology 104, (IF= 1.487) 6. Banilas G., Minas 1., Gregoriou C., Demoliou C., Kourti A., and P. Hatzopoulos (2003) Genetic diversity among accessions of an ancient olive variety of Cyprus. Genome 46, '(IF= 1.662) 7. Nikoloudakis N., Banilas G., Gazis F., Metzidakis J., and P. Hatzopoulos (2003) Discrimination and genetic diversity among Greek olive cultivars using random amplified polymorphic DNA. Journal o/the American Society/or Horticultural Sciences 128, (IF= 0.905) 8. Owen C.A., Bita E.-C., Banilas G., Hajjar S.E., Sellianakis V., Aksoy U., Hepaksoy S., Chamoun R., Talhook S.N., Metzidakis I., Hatzopoulos P., and P. Kalaitzis (2005) AFLP reveals structural details of genetic diversity within cultivated olive germplasm from the Eastern Mediterranean. Theoretical and Applied Genetics 110: (IF= 3.264) 9. Banilas G., Moressis A., Nikoloudakis N., Hatzopoulos P. (2005) Spatial and temporal,expressions of two distinct oleate desaturases from olive (Olea europaea L.), Plant Science 168, (IF= 2.481) AYUOOlEVUEIC BeTa mv EKlord TOU!!T1l BaOyioa KaO. E(JJapuo'Ywv (J ) 10. Giannoulia K., Ba~ilas G., Hatzopoulos P. (2007) Oleosin gene expression in olive, Journa:r1!" o/plant Physiology 164, (IF= 2.677). ~ 11. Banilas G., Nikiforiadis A., Makariti I., Moressis A., Hatzopoulos P. (2007) Discr~.te roles of a microsomal linoleate desaturase gene in olive identified by spatiotemporal transcriptional analysis, Tree Physiology 27, (IF= 2.403) 12. Banilas G. and Korkas E. (2007) Rapid micro-propagation of grapevine (cv. Agiorgitiko) ough lateral bud development, e-journal o/science and Technology 2, Banilas G. and Hatzopoulos P. (2009) Developmental perplexity of oil biosynthesis gene expression in olive. In: Advances in Olive Resources, Liliane Berti and Jacques Maury (eds')'~ Research Signpost, Kerala, India, pp '4] ' ~ ~{ 10 ~ i ',\

11 14. Banilas G., Korkas E., Kaldis P., and Hatzopoulos P. (2009) Olive and grapevine biodiversity in Greece and Cyprus: A Review. In: Sustainable Agriculture Reviews, Vol. 2, Climate change, intercropping, pest control and beneficial microorganisms, Lichtfouse E. (ed.), Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, pp L1lluomCVUcli Hera mv Kpi(!1l Yla m YOVlU01roiyuY TOV um QaOyiba KaOYmni Ef{Japyoywv (J ). 15. Banilas G., Daras G., Rigas S., Moloney M.M., and Hatzopoulos P. (2011) Oleosin di- or trimeric fusions with GFP undergo correct targeting and provide advantages for recombinant protein production, Plant Physiology and Biochemistry, 49, (IF= 2.402) 16. Banilas G., Karampelias M., Makariti I., Kourti A, and Hatzopoulos P. (2011) Olive DGAT2 gene is developmentally regulated and shares overlapping but distinct expression patterns with DGAT1, Journal o/experimental Botany, 62, (IF= 4.818) 17. Banilas G., Korkas E., Englezos V., Nisiotou A.A, and Hatzopoulos P. Genome-wide analysis of the Heat Shock 90 gene family in grapevine (Vilis viniflra L.), Australian Journal 0/ Grape and Wine Research, in press (doi: 10.llll1j x). (IF= 2.534),/ B. llepu.uwel<; & 1tJ.:npEl<; EPlamES O'E 1tpaKTIKa tn)veopicov 1. Banilas G. and S. Diamantoglou (1992) In vitro culture from embryonic explants of Pinus brutia. Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference. Nicosia - Cyprus, April 28 May Diamantoglou S. and G. Banilas (1992) Germination inhibitors in the seeds of Olea europaea L. ssp. oleaster Hoff & Link. Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference. Nicosia - Cyprus, April 28 - May Banilas G. and S. Diamantoglou (1992) In vitro multiple bud and shoot formation of Pinus. brutia Ten. Proceedings, Plant Morphogenesis, Molecular Approaches. Adianced S~~ Institute. Sponsors NATO, FESPP. Heraklion, Greece. September 5-17.! ~ t 4. Banilas G. and S. Diamantoglou (1994) Tissue culture studies of Pinus bru'lj,a' and Pinus halapensis. Proceedings of the 5 th scientific conference of the Hellenic BotanicalsQc~ety, pp Banilas G. and S. Diamantoglou (1994) Micropropagation of Pinus halepensis MilL. Proceedings of the 16 th Panhellenic Biological Conference. May Meletiou-Christou M.S., Banilas G. and S. Diamantoglou (1996) Seasonal changes of / nitrogen content and the relations with foliar carbohydrates of species f') ~ t~ ~)}

12 Dittrichia viscosa and Thymelaea tartonraira. Proceedings, 6 th Botanical Scientific Conference, Hellenic Botanical Society, Paralimni - Cyprus, April C. Bardis, G. Banilas and M.S. Meletiou-Christou (1998) Metabolic responce of Nerium oleander to air pollution. In: L Tsekos and M. Moustakas (eds), Progress in Botanical Research, Kluwer Academic Publishers, pp Banilas G., Gazis F., Bouza L., and P. Hatzopoulos (1999) Micropropagation and somatic embryogenesis of Pistacia lentiscus L. Proceedings of the 21th Panhellenic Biological Conference. May Spala K., Banilas G., and M.S. Meletiou-Christou (2000) Analysis of lipids of the leaves of four plant species growing in the city of Athens. Proceedings of the 8 th scientific conference of the Hellenic Botanical Society, pp MnaviAa~ r., ra~,,~ <D., Kat II. Xa1:~01tOUAO~ (2006) A1totU1tcocrll 'tt]~ yev&nkil~ ~t01totk1ao'tt]m~ 1tAll9ucrJlc:OV aypteatct~. IIaveMiIvto :EuveoptO 'tt]~ IIaveAA"vta~ 'EvcoO'1']~ Bl0 1ttO'TIIJlOVCOV (IIEB) Jl& 8t&9v i<; :EuJlJ..lZtOxe~ «Bto mcrlfijle~ cr'tov 210 Atrova», IIOAEJllKO Moucr lo, A9i)va, 13-15/ KoV'tooiIJla~ X.8., K6pKas H., rapucpaaii E., IIaAaJlioas r., Kat r. MnClViAa<; (2009) EpyaO"tT]ptaKil a~loa6yllcri} V't0Jl01ta9oyovcov JluKil'tcov evavn 'tt]~ euo Jlioa~ 'tt]~ ajl1tbaou Lobesia botrana (Lepidoptera, Tortricidae). IIpaKnKCt 13 1) IIaV Mllviou. :Euv opiou, AA&~avopou1tOAll, 3-6/9. 2. marker CIBI5. 3. AY772187: Moressis, A., europaea chloroplast fatty acid desaturase 6 (fad6) EV'tOJlOAo"{tKOU 12. MnClviACl~ r., MaKapi'tT] I., Kat II. Xa't~01tOUAo~ (2009) To DGAT2 YOvWl0 'tt]~ &AtCt~ 1tapoucrtCt~et e1ttkaau1t'tojl&va amct otacpopenkct 1tporona tkcppacrll~ a1to 'to DGATI. 110 IIaV MiIvto :EUVtOPlO 'tt]~ EMllvtKil~ BmavtKil~ Etatp ia~, A9i)va, KopKa~ H., Kat r. MnClVlAa<; (2009) A1tocr'tacr ~ <pu'teucrll~ Kat u'i'o~ ~AacrnKou 't ixou~:.em1t'trocr ~ cr <pucrloaoytkou~ Kat 1tOl0nKOU~ 1tapaJl 'tpou~ 'tou «A ytcopyinkou». 110 IIavwiIvtO :Euveopto 'tt]~ EMllvtKil~ BmavtKil~ E'tatp ia~, A9fIva, \,,' ~ r. AU!!O"""'''E'S akommoubv DNA O'!!] 6cl!!!)oEoo!!EvmV GeoB"ok INCBI} \~:;;:~<,~" '., ~V/~,,:~~fj i:;j "~~t}~~; "":,,/,,,r"'" 1. A Y626992: Nikoloudakis, N.P., Banilas, G. and Hatzopoulos, P. Olea europ~ij marker C2B5. AY626993: Nikoloudakis, N.P., Banilas, G. and Hatzopoulos, P. Olea europaea RAPD Banilas, G. and Hatzopoulos, P. Olea europaea subsp. <~' 12.

13 4. DQ788673: Banilas, G. and Hatzopoulos, P.Olea europaea ER-type omega-3 fatty acid desaturase mrna, complete cds; 5. DQ788675: Banilas, G., Nikiforiadis, A., Makariti, 1., Moressis, A. and Hatzopoulos, P. Olea europaea B-type cyclin mrna, partial cds. 6. GU357635: Banilas, G., Karampelias, M., Makariti, I., Kourti, A. and Hatzopoulos, P. Olea europaea cultivar Koroneiki diacylglycerol acyltransferase type 2 mrna, complete cds. Enl.7ruov, 0 K. MnaviMI~ f::t.tt ota'ttug'tt Kptrit~ G't EntG'TI)flOVtKO: lleptootko: Kat EptroVl)'TIKO: llpoypo:flfla'ta. AVUAU'TtKU: A~tOAoyrrrfls 4 EPSUVTJ'TtKIDV npotuo'srov nou KUtUttf1r1KUV (}"to EmXSl.PllmuKo I1poYPUJlJlU «EKITAILlEYLH KAI LlIA BIOY MA8HLH» KU'TT]yopius I1pu~srov «EviO'XUO'l1 tou UVepIDmvou EPSUVTJ'TtKOU OUVUJll.KOU JltO'ro 'TT]s uaonoillo't]s Ol.OUK'tOpl.K'fJs tpsuvus HP AKAEITOL II», EI1EAEK (OK'tID~ptOs-NotJl~ptO<; 2009). A~tOAOYllnls 4 EPSUVTJ'TtKIDV npotuo'srov 0''tO EmXSl.PllO'l.UKO IlpoypaJlJlu «AVtayroVlO''TtKO'TT]tU KUl. EmXS1PTJJlU'T1KO'TT]tU» (EIlAN-II) Yl.U 'TT] opuo't] «LYNEP[ALIA», ELI1A (Mup'Ttos-AnpiAtOs 2010). LUJlJlE'tOxtl O'S 1 SKA.eK'tOPl.KO O'IDJlU yta 'TT]v sdo'yll O''TT] ~uejliou Ku911Yllnl ECPUPJlOYIDV O'tO TEl Ae"vu<;. Kpl.nls upeprov (>20) nou U1to~A,,911KUV ytu olljlocrlsuo't] O'tU smo''ttijlovlku nsptoolku uvuyvropl.o'jltvou KUpOUS: "Applied and Environmental Microbiology" (Impact factor 3.78), "Journal of Clinical Microbiology" (Impact factor 4.22), "Journal of Bacteriology" (Impact factor 3.73), "African Journal of Biotechnology" (Impact factor 0.56), "American Journal of Experimental Agriculture", Kat O''TO crumoyl.ko 'TOJlO "Sustainable Agriculture Reviews" (EKOOO'St<; Springer). :E'VVOA.IKO:, to EmO"tTIJlOVlKO Kat EpSUVTJ'TtKO 'Epyo 'TOU uno'l'llcpiou SiVUl l.otaitepu naouo'l.o 1tSPtAaJl~UVOVtUs: flOG'ltUG'tl<; G'E EnlG'Tl)flOvlKO: neptooiko: avayvroplg'flevo'v ripo'v<; fle KPI'Tt~, G"Tt~ 9 an6 'T~ onoie<; ol1flog'ttug'et<; 0 K. MnaviMI~ n;o>pylo<; dvat 0 riplo~ EptroVl)rit<;. OK'TO> (8) E~ a'v'to>v 011flOG'ttU'Tl1KaV fle'to: Tl)v EIdoyfJ 'TO'V G'TI) paoflioa 'TO'V KaOl1Yl1rit Ecpapfloyo>v, EVID 'TPE~ (3) E~ a'v'tidv fle'to: 'TflV flovlflonoil1g'l1 'TO'V G"TflV napano:vro paoflioa. EmnAiov txel. 13 ~~O"K~ )

14 cruveopicov ava'}'vcopto'ilevou 1('l)pOU~ Kat 6 Of]lloO'l DO'e~ O.KOAOUetwV DNA 0''tT] ~ao'f] oeoollevcov GenBank (NCBI). To c:r6voao 'Trov 01]P.OG1 1JG&rov Kat avakotvrom;o)v 'TOU U1tO"'1]cpiou acpopa 0"t'11 IhoAoyia 'Trov ~uaroorov CPU'Trov, IlB totahepa ellq>aoi] O''tO all1ttat, O''tl']V eata Kat O'e ama ~UAwoll ewf] 'tou lleo'oyetakod OtKocruO'n;J.Ul'tO~. Q<; &K 'TOU'TOU, 'TO c:r6voao 'TOU &peuv1]'ttkou tpyou 'TOU uno'l"1cpiou dvat (JUvacpt<; P.& 'TO yvroo'ttko avttkdp.&vo 'Tt]<; npok1]puxodga<; Ot<J1]<; (BtOAoyia SUACOOWV <Du'twv). To emo''tt]1l0vlko - epeuyilnko epyo 'tou U1tO'l'l1q>iou Kpive'tat co~ totahepa a~toaoyo Kat exet roxet eupi)1;o.'tl']~ oteovod~ o.vo.'}'vwptoi]~, Ko.eW~ exet 89 &'Tepoavacpopt<; G& m~ptootka avayvroptgp.&vou KUpOU<; nou n&ptaap.pavovtat G'Tt] ptpatoypacptkii lja<j1] SCOPUS. Enop.&vro<;, onro<; anat'td 1] t<jx,t>ouga vop.oo&gia yta 'Tt]V Ka'TaA1]"'1] Ot<J1]<; eknatocl)'ttkou npogo)ntkot> G'Tt] paop.ioa 'TOU EniKoupoU Ka01]Y1]Tii, 0 uno"'1]cpto<; otaottet Kat au'to 'TO 'TU1ttKO npogov, TJ'tOt 'tpe~ 'toumlx,to''tov 1tpco'toro1te~ 0111l0crtet>O'e~ O'e emo''tt]1l0vtka 1teptOOtKa o.vo.yvropto'jlivou 1('l)pOu~. :Et>p.cprova P.& 'Ta avo)'ttpro 'TO EKAeK'TOptKO :Erop.a "'1]cpi~et op.ocprova 'Tt]v Et61]'Y1]'TtKii 'EKO <J1], onro<; autii Ka'Ta'Tt01]K&, KpivOVTa<; O'Tt 0 uno",iicpw<; Ap. rsropyto<; MnaviAa<; i:x,st OAa 'Ta anat'tot>p.sva ano 'TO Nop.o npogovta yta T1]v KaAU"'1] T1]<; ot<j1]<; 'TOU EniKOupoU Ka01]Y1]Tii p. yvroo'ttko avttkdp. vo <<BtOAoyia EUAroOroV <llu'trov» Me'ta o.1to ~ 1tapo.1tavro oto.mo''twaet<;, 'to EWK'tOptKO 1:wllo. 1tpOxcopei a'tt]v 'l'f]q>oq>opio. yta. 'tt]v 1tATJpCOOi] 'tt]~ 1tpOKl']puxSeiO'o.~ SeOi]~ EmKOUpou Ko.Sf]yf]n; Ile '}'VroanKo o.vnkeill&vo «BtOAOyio. SuAroOWV <Du'tWV» 'tou TIlTJllo.'tO~ OtvoAoyio.~ & TeXVOAoyia~ no'twv 'tt]~ 1:XOATJ~ TexvoAoyi~ OK. KaM51iq HavayuiJmq: A1tooexoIl&VO~ 'to n:eptexo/l&vo 'tt]~ etoi]'yl']nki)<; SKSeOi]<;, o.1to 'to 01toio 1tpo1('l)1t'tet on 0 U1tO'l'TJq>tO<; 1tAf]poi OAB<; ~ o.1to 'to NOIlO 1tPO~AB1to/l&Ve<; 1tpOU1toSeaet<; yto. 'tt]v e~ea~f] 0"tT] SeOi] 'tou EmKOUpou KaSf]Yll'tT), IlB euxapio''tl']o'1l, 'I"1cpi~ro O&'TtKa yta T1]v ~tat~1] 'TOU K. r ropywu MnaviAa 0"tT] ~asp.wa 'tou EmKOUpou KaSf]Yf]'tT) O''tO '}'VroO'TIKO o.vnkei/l&vo «BtOAoyia SUAroOWV <DU'tWV», O''tO TIlTJlla OtvOAoyio.<; & TexvoAoyia<; no'tc:ov 'tou T.E.I. ASTJva<;. ~r

15 Ot unouote:; KUl 'to nspl X6J.1eVO TIle:; ot~kt1ctopuclle:; Ota'tpl~iJc:; 'tou un:o'l'ijqnou, clvul cruvrupsic:; n:poe:; 'to yvroauko avukclll YO TIle:; n:pokt]puxsetaae:; SeOlle:;.!:1YYKSKptJ.1eva, 0 K. Mn:aviAae:; clvul BtOAOYOe:; Ka1 11 Otoa1CtoptKij 'tou Ola'tpt~iJ mo TJ.1iJlla BtOAoyiac:; 'tou EKIIA J.1s 'thao <<la'tokamtepysl e:; ma cpu'ta Pinus brutia KUl Pinus halepensis» acpopa atilv ta'tokamifpysta ouo ~UAroOeOV CPU'teOv. Llsoollevou ou 11 cpuukij ta'tokamtepysta an:o'tsaei t:ollta <t:l]e:; cdumoaoyiae:; lu'teov Kat roe:; SK'tOU'tOU t:l]e:; BtOAoyiae:; 'troy lu'trov, 11 Otoa1CtoptKij Ota'tpl~'" 'tou elvul an:oau'troe:; <JUvacpiJe:; J.1s 'to yvroauk6 avuketj.1eyo TIle:; TIle:; n:pokl]puxssiaae:; StOlle:;. 'to sn:ayysaj.1auk6 - J.111 OiliaKnKO - epyo 'tou un:o'l'ijcptou swta (9) S'trov KUl OtKa (10) J.111veOv acpop<l as aj.1st~oj.1 Yo SPSUVllUK6 tpyo as SM11VtK<l AEI KUl clvul avria'tolxo!le 'to smatilj.1ovtk6 smn:soo KUl 'to yvroauk6 aynksij.1 Yo t:l]e:; n:pokl]puxssiaae:; 8t<Jl]e:;, 6n:roc:; KUl.Ka'taM11Aou U'l'l1AOU - smat:l]j.10vtkou smn:toou. 0 U1tO'l'iJCPtOe:; 01a8t'tst n:oaust:tj OtOaKuKij sj.1n:slpia, Kat 'to au'toouvaj.10 OtOaKnK6 'tou tpyo dvat as avtiksij.1 Ya <JUvacpiJ n:poe:; 'to avukelj.1 YO TIle:; n:pokt]pux8siaae:; 8tOlle:;. 0 K. r. Mn:aviAae:; 01a8t'tst J.10au::Uasl<; as Em<JTl1J.10VtK<l IlSpt001Ka avayvroptaj.1evou KUPOUe:; KUl l0(J1 uasl<; as IlpaKuK<l EmaTIlJ.10VtKrov!:uvsopirov J.1S auatiwa KPt'troV n:ou xapaktilp~ov'tal roe:; taouj.1se:; 0l1J.10(J1 uasrov as sma'ttij.10vtka n:spto01ka avayvropta!levou smatilj.10vtkou KUPOUe:; auvoao J.10au::Uasl<; as EmaTIlJ.10VtK<l IlsptOotKa avayvroptaj.1evou KUpOUe:;.!:t:t<; 9 an:6 au'tte:;, SiVUl KUPt09n:Pro't0e:; SPSUVllt:TJe:;, YeO 8 an:6 au'tee:; 0l1J.10au::UTIlKav!lst:a t:l]v SKAoyTJ 'tou atil Ba8J.1ioa 'tou Ka8l]Y11t:TJ EcpapllOYrov. 'to <JUVOAtK6 011J.10(J1 U~0 SPSUVllUKO tpyo 'tou un:o'l'ijcptou exst <JUJ.1PIiMSl atilv n:poooo t:l]e:; smat:ijj.111e:; KUl exst avayvropta'tcl OtseveOe:; an:6 <lmoue:; spsuvll'tee:;, on:roe:; 'tskil11pteovs'tul!ls TIe:; 89 avacpopte:; amrov SPSUVll'teOv a'to 011J.1omeu~0 epyo 'tou, S~UlPOUJ.1 vrov 'troy au'toavacpopeov, 'troy avacpopeov an:o aaaoue:; SPSUVll'tte:; atil otoa1ctoptkij Ota'tplPiJ 'tou un:o'l'ijcptou KUl 'troy avacpoprov an:o <lmoue:; SPSUVll'tte:; aue:; Ota'tPt~te:; 1:oue:;. 'teaoe:;, 0 un:o'l'ijcptoe:; ota8e'tst OllJ.1UYnKO OtOtKl]UKO tpyo, Ka8roe:; KUl n:aouma Opa<JTl1PtOTIl'ta as aka011j.1aika, smat:l]j.10vtka KUl sn:ayysaj.1auk<l 8tlla'ta (J1)J.1J.1S'toxtJ as smatilllovtkte:; sm1:pon:te:; a~toa6y11olle:; smatilj.10vtkidv nsptootkrov-spsuvllukrov n:poypaj.1j.1<l'trov Kat OtoaK'tOptKffiv OtaTptpffiv). ~. H ICa Kal{!o1CovJ..OV AIICaTepivll: l1tpi~o) 88'tlKcl t)ntp 't'tj~ El;tlll;ll~ TOt) K. r. MnaviMl atil ~a8j.1ioa 'tou En:iKOUpo:Oktlefl'i~t:TJ OlOU na11poi OAa 'to. wmka Kat OUmaaUK<l n:poaov'ta n:ou n:po~at1tov'tul a1to 'to VOIlO. ;"

16 !.\ : \ ~. J, 'SO.1'O'lilj'li,l, ~ltl ~;;; ~1 it Sj.1.o'Ogo.Oll.o So.O.1.o 1'OlAo'lijAmg o.oll S13.o<?13'1ilu> S1Xwmglg S3A?TIld)l.3:>il3 13J!WdA 13X? «o.o"(?ll'liy Slu DJ,to"(owo.<r> 1'0)1. 'O}A.o"(o<bdoW» lu 'Ol,t ug Slu>JlL3 1'O.13A}'Orllu>1ll3 'Slu>?O Slu OA3TIP)l.UA'O g)l.u.o(l)m A9-odo<b'O o.oll «'O}<b'OdAO"(311rly» ~>~(o.o,,(?ll'liy Slu 'O}A.O"(owo.<r> 1'0)1. 'O}Ao"(o<bdoW» '«A<?.1o.<r> 'OJAO"(01g» 'O.1'Orllje'O'Ii '9)1.'Oldlu.o'OAd3 'O.l 1'0)1. S3}d(l)30 Su 'O'Ii'OA9-g0.10.'O 13~'9g1g 13X? 9-0<b'O ''O'lilj'li,l A<?AO'lid'O<b3 SlJ.tllluO'O)I S(l) SDJ3.1UO Slu m3)1.d'91g lu '9.1'0)1. 13.o?,,(3.11ll3 13X? o.oll 'OAd? g)l.u)l'oglg _--'" Op.3a'(ox 01 \"IU3S lln Wl3A<\.Q SOO)lt3 -~0",d3],Q)~3 am S~1lu.(l3d3 Sn0"((9 9lLD tnlao)jdromtw:l 1'0)1. Surll}.w1ll3 Slu ogogdu Alu.o 13"('99r10..0 Ao.OX? S3}OllO 10 'Sj.11d)l. 3rI A(l)}dg3Ao..o '9)1.U)l'Odll 1'0)1. '9)1.1g01d311ljAe31g 3.0 (A<?Ao'lid'O<b3 lj.tuauo'o)i lu>jo lu.o g'li.old01g 0.1 '9.13r1) A(l)3.o9-31.o0rlUg A(l).1'O<b.ogdu griold'o 0,,('9A3TI 'OA? 13.1jomg 'O"(U"t"t'9d'Oll <?A3 '1'O.13.o.o9-d~odll o.oll Slu>?O Slu OA3TIP)l.UA'O g)l.u.o(l)m '0)1. 0.0g?ll1ll3 9-O"(ulho. o.o"(u,,(,,('9.1'o)i. 'A<?.13 A(l)d'9.o.o3.1 A(l).1 Ud3.19-"t'OA3r1 9-,,(Oll 'OJdl311rl3 ~u'ori"(3ll'oll3 13.1?omg AO?"(ll1ll3 'A<?.1o.<b A<?g(l)"(o.~ (l)a'9ll'od'oll A(l).1 Slu>ld)l.gll'O Slu lu~ lu 'OA?rlld)l.3)l,{o..o 1'0)1. A<?.1o.<b A(l).1 lu>uaa?a'oa'o,o.lj!l1. U!, Alu 'A<?.1o.<r> Sn}A.o"(01g Slu 'O?rlO.1 g)l.lla'o'lilu> 'OA? 3.0 '9do<b'O AO.og<b3 'Slu>?O S'O.opeXo.d~odll Slu OA3TIP)l.UA'O g)l.u.q(l)m 0.1 3'1i S?<b'OAo..o 1'OAp «s!suadalvl{ snu!j 1'0)1. O!Jn.lq snulj '9.10.<b '0.1.0 S313Ad?1"t"t'O)l0.1.oI» nri?o 3rI g)lldo.l)l'ogtg 0.1 }.l'ola «A<?.1o.<b A<?gffi"to.~ 'O}A.O"(01g» OA3'1iP)lllA'O g)lu.o(l)m 3rI lj.tuauo'o)i 0.0do.o)[JlL lu>?o Alu.o ly'(jadltw (\o!d(!j1.l ')l (\0,1. Sit~"G~3 Sit.1. d~lt(\ ~)lt,1.39 (l)jjmit,l :5vJrH 5v)loPJI ')I 0 'SO.1nr1lj'li,l OAd? g)l.u~101g '9)1.llA'Orllu> Slu>JlL3 13"('99r10..0 l3x? 1'0)1. S13.o<?13r1lu> S?)l.U)['Oglg S3A?rlld)l3)lA3 131h'9dllo..o 13Xa ':m}a.o"(01g S~'OldoW O1dlj.1.o'OAd3 OA?rI.Dl"tll0~3 S(l)dlj"tll 13.olJAdo.Olr1Ug l3x? S<?O'O)[ SO.l'Orllj'li,l o.oad? 9-o)l.ultA0.3d3 1'0)1. 9-0)l.U0.3g1'Oll)l U~1"(?~3 1'0)[ U~o..tll'9A'O Alu.o '9)lllA'Orlu.o 3"('09?Ao..o A<?.lOil S'O}AO"(0t\X3,l W Sn},t0"(0A10 'O'liljrl,l A<?AOrld'O<b3 SlJ.tUAUO'O)I Su.A<?.lOil S'O}A.0"(0t\X3,l W S'O}Lo"(OA10 'O'liljrl,l '0)1. A<?AUOY 01'1ilJ.t.o1ll3A'Oil g)llaoll(l)3j ow n}dl311rl3 ~U)['Oglg lj.t30.,,(oll 13X? 'AO?"(ll1ll3 'A(l))I.}O A<?)[Uog)l.3 A<?l1.931g 'O}"t 'OdOd'9 1'0)[ So.od9-:>l o.oa?'ii.old(l)m'oa'o '9)llg01d3ll 3.0 St3.o9-31.DorlUg S3llo..tg.1(l)dll LI gll'o 1'O.13~13g0ll'O o.oll n'lia'9dll 'A<?.1<l.<J> A<?g(l),,(o.g S'O}A.O"(Olg Slu O}g 'O.1lugldlu.o'Odg ~ulta0.3d3 'Ol.o9-O"(ll 13Xa 'U.o?O ha?rlld)l3)[ao..o lu 'OlA S'O.1lugldlu.ondg S~un'li"(3U'Oll3 lu? (p) nd3.o.o?.1 na3r1gll3"(9odll ' lL9-"t'O)[d3lL<l. '01lugldlu.o'Odg ~u'o'ii"(3ll'oll3 ~l"(oao..o H 'sjsuada/0l{ OJ 1'0)[ VUn.lq 'J A(l).1 'A<?.1o.<b A<?g(l)"(o.~ 09-g 'Ol3,td?1"t"t'O)l01.Dl Alu.o '9do<b'O u91g Slu>?O S'O.o}30Xo.d~odll Slu OA3rlP)l1lA'O g)[l.1.o(l)m 01 3rI Slj<b'OAo..o S(l).19-,,(Oll'O 1'OAp lj91d1'olg 0.01 ~ld01)l'oglg H

17 I r ~ ~ j', \ ~~ X7l t Iwt t/ ~"""'3 " ~tun n01 Atu 1}131f J38Cl3WoTiug ox? S3}O'O..td3 CP2)l0 AOO}OlLO AOO2,)l3 'AOO)110 ACP)lUog)l3 AcpAe31g 'O}'y l1 1 3D 'Oded'9 m)l Saod9Jl no~rid1doom'oa'o '9)l1g01d3lL 3D Sl3DQ.31!)oriltg S3lLn2g2oodlL LI 13Xa 'Sltn?e S'OD}3eXndlt:>l.odlL Slt2 Ol\3ri}3)lUA'O g)ludoom 02 3ri IfdmAn!> '02'Orilfe'Ori 3D /(4~~.\~~3 A<p)l!DrllJgD)lD tl DJ"tD)I.oDg1g IJrlDAQ.go.].nD IptUA'OriltD 1'O)l132?e'01g 'O-yl1''('(1)d'OlL CPI\3 'VlU.If" 02 1X))l VIDI3 02D o..td? g)lultan3d3 3D AQ.ododm S3AI}ri 0 I m)l lt2? 6 AOO}OlLO AOO2 )l3 'A<pAlJrI L y r'~ ld)i A<pJ.3 PI 'O}d13lLri3 I}:>I.U'Ori-y3M'OlL3 '9)lt-YOAn!> 13X? <;wdm 'SCPe'O)l nog?ll1ll3 Q.o-yltlhn no-ylt'y'y'92'o)l '~~~m2lt2g1dlt2d'odg SIptUDri-y3MDlL3 Acp23 v AOOl\3riglL3'Y lodll AOO2 Dd32gD!>1d3lL Q.-Y0lL 132?e'01v '(Aq>2<l.(D Acpgoo-yng 'O}A.O-Y01g) Sltn?e SDD}3eXndlDt.odlL Slt2 01\3ri13)lUAD g)ludoom 02 3rf SlfdmAn!> SOO2Q.-YOlLD ma13 W2? 1'O)l '013..td?1'Y'Y'O)l02!>1 3rf Aq>2nd> Acpgoo-yn~ oq.g SD2lt2gAD)f.1 SI}:>I.UltM3..t'OA'O Slt2 ~ri lt2d '9dOd>D noll '.,slsuadalvlf snu!j m)f. v!jruq snulj '92nd> D2D S313..td?1'Y'YD)f.02!>1" :O-Y2}2 3rf SI} I1d2D1g SlpttdOUDgtg SOX02'9)l ma13 'VIDI3 02 gltd no..tg-y01g ojxn211 :1021} 'OrigA A02 glld 1'02AO,}doe'O)f. noll '9)lult..t0-yom)l1g D2lt2}Dd'OlLD '02 13X? Sn'Y}l\'Olt,V\I ')l 0 ug m23a}'od> UD3e)l? IptUlt..tltn13 Alt2 glt'o Ug1g '«Acp2n<1> Aq>goo-yng D}A.O-y01g» 0I\3ri}3)f.UA'O g)ludoom 3rf SDAlfev ELL n02 Aq>2011 Sn}A.0-YOM3L 1D)f. Sn}..t0-yOA10 S02Dril}riL n02 lf2lt..tlte'o)l nodno)l}ll3 n02 ltn?e lt2 m..t 1JJ.<P1..tDADII 00,], n01..td<p3.l D"ttADlLW no.]. SIJ~1"ti;3 SIJJ. d~lln ro'tcbljdl :SVT(H Sp)uvd:JN.)1 0 'ACP2011 SD}..tO-YOM3L ~ SD}A.O-yOAtO 'OrilfriL 02.0 oad? g)f.uldt.101g g)f.uadriltn 'OyuYY'9d'Olt m)l Acp2<l.(D Aq>gooyng 'Ol..tOy01g Alt2 SOdlL 1fd>'OAn!> '02DrilfeDri 3.0 SnAl}ev D 'Old13lLri3 IptlU'Ogtg ltaodxgd)ldri 13Xa 'lf2lt..tue'o)l nodno)l}ll3 n02 Dg}rieD lalt2 '01..t Sori9N 0 t3~ndo noll Acp23 V AOO2 Sltd32Q.YD..t3ri Q.YOlt 'nog;m1ll3 0.0ylt'Y'Y'92'O)l S'02lt291dlt2n'Odg SIptU'Ori-Y3M'OlL3 S3Alfri L m)l lt2? vi 132?e'01v ''Og}rie'O I OOA'9lt'Od'OlL Alt2D n02 IfDU}OlLOri1AOri '01..t ltn}d)l Alt2 '923rf m)l 'Aq>..torid'Od>31f2lt..tlteD)l n02 'OIDrieD llt2.o n021}..t0"()l3 Alt2 '923ri }3en31!)oriltg Ao.OX? 8 AOO}OlLO AOO2,)l3 'AOO)l}O ACP)lUog)l3 AcpA931g D}-Y91 1 3D Dded'9 m)f. SnodQ.)!. o.oa?ri!>1doom'oa'o '9)l1g01d3lL 3.0 Sl3DQ.31.o0riltg S3lLn2g2oodlt LI 132?emV 'Aq>gt3 Aq>gooyn~ A~'9 m)l no-y?llrid Slt2 'S'91-y3 Slt21ptU31\3..t m)l 'O}A.o-Y01 1lptmdori ''O}A.o-yolDnd> lt2d '9dod>'O AO.ogeD)l 'Acp2n<1> Aq>gooyng S'O}..tO-y01g Slt2 OA3ri13)lUA'O g)f.u.ooom 02 3ri 5?d>'OAnn Sltn}lL3 ma}3 '0.02 Sl3.oQ.31!)oriUg Su m)l 13X.o'923ririn!> 13X? noll D2Driri'9d..todlL '9)l12ltAn3d3 '02 gll'o 132lL<,DlodlL SOOlLg 'no..td? 0.02 Q.0)f.ultAn3d3 - Q.0)lU'Ori-Y3..t..tW3 n02 0-YOAQ,D OL '(Aq>20.<1> Aq>gooyng 'O}Aoy01g) Sltn?e ltnoodlfyll glln Slt2 0I\3ri}3)llM'O g)lu.ooom 02 3ri m3d>'9an!> lt2nygll'o 13Xd'9lLn 1D2? m)l Acp2nd> Aq>goodgl\3g - Acpgm-yn~ OQ.g m3ad?l'y'y'o)l02!>t Iptuo.d> lt2.o 'OA?ritd)l3)f...tn!> m)l Aq>2nd> 'O}A.oyOWo.d> lt2n '9dod>'O If ltd2mg n02 I}:>I.ldou'Oglg H 'SltD?e SltXI02D}M'O Slt2 ulhlty'92n)l Alt2.m..t '02A(;)!)odlL 'O.1.otX'9Y3 norign no.1 gll'o m }odlt"(lld3lln 1.1g1g If2lt..tlte'O)l nodno)l}ll3 n02 'Og}rie'O I It.1D D"tJADlLW.)1 no.]. SIJ~"t~~3 SIJJ. d~lln ro'tcbljdl :SodlinJ9vYIl Slipgo)llaoV.)1 0

18 ~aollioa 't01) KaOllYllnl EcpaplloyO:Jv, lcat 'tpet~ IlE'ta 'tt]v lcpto'll yta 'tt]v 1l0vtll01t0(llml 't01) O''tT]V napa1tuvro ~aoil(oa. H EPWVllUlCi) 't01) opao''tt]pto'tt]'ta acpopa 0''t0 1tEOtO 'tt]~ BtOAOyia~ TroV E1)AroOO:JV <D1)'tO:JV, IlE EllcpaO'T] O''tT]V EAtU lcat 'to allneat, OUO ~1)AO:JOll doll 't01) MEO'OYEtalCOU OtlCoO'UO'nllla'to~ JlE V'tovo OtlCOvolltlCo EVOtacp pov. H EPE1)VT]UlCi) 't01) opao''tt]pt6'tt]'ta 1tEPtAall~UVEt 'tt] 1l A 'tt] EVO~ E1)PU cpuo'lla'to~ 'tt]~ ~toaoyia~ 'troy ~1)AroOO:JV CP1)'tO:Jv, IlS lcupt01)~ a~ove~ 'tt] Cp1)O'tOAoyta, 'tll ~to'tex;voaoyta lcat'tt] 1l0ptalCi) ~toaoyta. n~ ElC 'wu't01) 'to cruvoao 't01) EPWVT]UlCOU 't01) Epy01) ElVat O'UvacpE~ JlS 'to avulceijlf:vo 'tt]~ 1tpo1CT]p1)x9dO'a~ S O'T]~. E1tt1tAtov, 'to O'UVOAtlCO EmO''tT]1l0vtlCo pyo 't01) 1)1tO'l'llcpt01) txet O'UIl~uAEt O''tT]v 1tpOOOO 'tt]~ E1ttO'T"Il11~ lcat.'tex;voaoyia~ lcat avayvropiss'tat a1to UAAo1)~ EPE1)VT]'tt~, 01t(O~ 1tpOlCU1t'tEt a1to 'to O'XEnlCU Il&YUAO aptsilo E'tEpOaVacpopO:Jv (1tspi1to1) 90). OK. NTOVPTO'1AOV Bauf)..elOC;: 'Pt)cpi~ro 9&T11{0: untp TIl<; &~tll~t)<; 'TOU K. Mnavila O'E OeO'll EmlCOUp01) KaSll'Y1lnl O''tT]V «BtOAoyta EUAroOO:JV <D1)'tO:JV» ytati 'to OtOalCTOptlCO 'tou IlE Stlla «lo''toalcamtepye~ O''ta <lro'tu Pinus brutia lcat Pinus halepensis» EXEt O'Uvacpt~ avulceljlevo IlE 'tt] OeO'T] 1t01) exet 1tpo1CT]puXOd, EcpOqOV acpopa 'tt] IlEM'tT] 'tt]~ ~toaoyia~ 'troy cpu'to:jv lcat ~ao'et aunl~ 'tt]v ava1t'tu~ll lcat OlllltOUpyta vtrov EtOO:JV 1tOU UvftlCOUV O''ta ~1)AO:JOll. 'EXEl E1ta'Y'YEAllaulCi) EIl1tEtp(a, 1tOU lcaau1t'tel ~ 'tumlc~ a1tatnlo'&~ 'tou VOIlOU, acpou exel O'UIlJlE'tUO'XEl O'av ajlel~oilevoe.; EpSUVT]nl~ O'E EpWVT]UlCa 1tPoypUlllla'ta. I1ap01)OlUSSl 1tpro'tO'tU1tEe.; bllllomsuae~ ae nsptoollcu IlE lcpl'te<;, roe.; lcuptoe.; EPWVT]nle.;, IlE avnlcetllevo 'ta allnea1 lcat ama ~UAroOll CPU'tU. 01 bllllomsua&tc.; au't~ txouv acpopouv 'to avnlc&illevo 'tt]e.; 1tP01CT]puxSdO'ae.; StO'T]e.;, lcat EXOUV ruxs1 btesvoue.; avayvo:jplo't]~ 01troe.; cpaive'tat a1to O'XSUlC~ E'tEpoavacpope~ O'E E1tW'tT]1l0vtlCa nspto01lca. 'EXS1 Owa~Sl 'ta O'XEUlCa llasf]lla'ta, txel 0llllloupyf]asl EPSUVT]UlCO spyao'nlplo naf]proe.; E~OnAlO'lltvO, E1C1tatOE1)U1Ct~ Epyaa'tT]ptalCEe.; ao'lci)o'sle.;, lcat EXEl O'U'Y'Ypa'l'El axeulcee.; SYlCElCptJ.ttvSe.; O'T]JlSlO:JaE~. I1apuAAllAa EXEl cr1lllavulco OlOt1CT]UlCO epyo lca'tu 'tt] OlaplCEta 'tt]e.; Sll'tEiae.; 'tou am TIlf]lla OlYOAOyiae.; lcat Tsx;voAoyiae.; I1o'tO:Jv 'tou TEl AOf]vae.;. OK. UapaUKeVOTCOVAOt; Iaufvvyt; : 'Pt)cpi~ro 9&T1KO: 11a TIlv &~tl~t) 'TOU K. r&ropyiou Mnavila 0''tT] KaSWllnl a'to yvrocrnlco avnlcstjlevo «BtOAoyia EUAroOO:JV <Du'tO:Jv», a'to TIlf]lla OtvoAoyiae.; lcat Tsx;voAoyiae.; I10'tcOV 'tou T.E.I. ASf]vae.;, OlOU unsplcaaumel 'ta EAaX\a'ta 1tpoaoV'ta 1tOU a1tat'touv'tat yta Tllv sdoyf] O'TllV avtio''totx1l ~asjlwa. Eivat lcamxoc.; bwalc'toptlcou OlnArolla'toe.; JlE SElla 1tOU acpopu <l'tt] cpucrtoaoyia lcat ~to'tsxvoaoyia Wo ~UAroOcOV CPU'tcOv (tcr'tolcamtepyela

19 ~ F f ~ '\ \ ~ 'SO,,{?ri {(. o ADD nx)313ririru> D)""O Alan lw3(pq (ptuw.lw13 Alun ""3dJ~dLD1D)[ nori nodj~'" Stu lwltl9"(ould ltds29)l11.aydan 'SO,,{?l. 'Aq>20IJ Sn]lO"{oAXsl. ld::>l Sn}A.O"{OAlO S02nril}.ril 0.02 n}a.da021s"{ ltrioadl),3 Altw ~)l11.ss AndscD?.olSAru:> aou 'S?UOd21U3: SSdOcD~lg s.o 0.02 itx02sririru:> Am 9un ls2u(}::>lodu SOOU9 'oa.d? 9)l11.l.t::>LlO1g 9)lUAnril.t.o sxpdnu 'Aq>A.oridncD3: Sl}.2ltA.Lten){ SOl 'n"{lt"{~dnij ~ 's~n t9, aou A002~riltsnri A002 Aoos.ol}.::>L.on Aq>)lmdl.t2.onA.ds A002 9ri.olAodXA.ru:>)lS A02 ld)l I.t.olrio~gnAn.. 't Am mf;t)~?20un SOl sxjs aou <).ori.q1"{uo~s <).o)lmdm.ona.ds ao?a I.t.olt}OU01~n ld::>l mssl}.riodu Am.o a02l}"{ogriru:> IJ.::>LUAnril.t.o It SI.t.o}lL3 J30001Srilt.o nn 'ao,,{?1triv n}a.o"{owa<i> - n]lo"{ocddow ld::>l Aq>2a<I> n}a.o"{01h Soou9 'oa3ri}3)luan 9::>Lu..oooM 02 sri ~)l11.sx.o n2nril}onri s.o 'SnAl}ov IfLL 0.02 Aq>20IJ Sn]lo"{oAXsl. ld)l SD]l0"{OA10 Dril}ril. ow (L UD) OA.d? 9)lU::>LDgtg S?23a,,{ou 1SXa '(06 aou}dsu) Aq>docDDADOds2S A002 Sosl}"{u 02 9UD ld)l ~)llg01d31t ~)llaorim.ol1ts D21d)lA.? s.o s.oa3}.ooriltg aou S3}.QDA.ds 5?::>LlAorim.ol1ts LI Su. 9un ls21t(}::>lodu Soou9 'oa.d? 9)l11.l.tAasds OA.0"{91~D lsxa 'SI.t.o?O S1.t2 OA3ri}S::>LUAD 9)l11..oOOM 02 Sodu l}cddaru:> 0.02<).02 ::>LS SOL ld::>l Aq>la<I> D}A.o"{OlH m sri ~::>L11.sX.o DlDriri~dA.odu ~)l11.l.taasds 3.0 itx02sririru:> ld::>l Dl"{D::>L.onglg 1SA~griD"{ld31t aou 'SDAl}SV T3:'l. 02 ld::>l Aq>AltOV O1ril}.2.ol1tSAnIJ 9::>LlAOU003J 01 'VJl){3: OlD aog?ul1ts ao"{ltn~ld::>l D}dl31tris IJ.::>L11.Dri"{sllD1t3 (SSAl}ri L ld::>l 1.t2? Vr) Aq>lS V A002 ADd?u ls2?smg 'SI.t.o}1t3: 'Aq>2acD A002 SD}A.o"{oAXslO1g ld::>l SD}A.O"{owacD S1.t2 D?ri02 9)lUADril.t.o DA? 'm3a.d?1nd)low1 3ri Aq>glS Aq>)l11.acD Aq>goo"{a~ o<).g Sn2m92DAag SIJ.::>L11.I.tAA3A.DAD Sm m?"{3rl m.o ~docdn 11.91g oa3ri}s)l11.ad 9::>L11..oooM 02 sri Sl}cDDAru:> ldaj3 l}gld2mg J.::>L1d02)lDglg It 'DA?ri1d::>LS)lA.a3,' 'S)lltSX<).dl.t::>Lodu aou I.t.o?S m Sodu l}cddaru:> lda}s OA.d? ::>L11.l.tAasds 0,,{9 02 ld)l l}gldldlg 0.02 IJ.::>Lld02::>LDglg H 'D2A9.oodu ~)l11..om.oao ld)l ~ ~)llua2 DA3ri9uS"{godu D2 D"t9 132?omg 11.91g '«Aq>la<I> Aq>gOO"{ag D}A.O"{01H» oa3ri}s)luad 9)l11..oooM 02.0 I}.2l.tA.ltOD){ aodao)l}ll3: It.o?O s.o ao}m:f(l)3..i D'!}ADUW *)( ao.1. SlL~1"t;r~3 SlL.1. d;rua (l)jjcblt.tl :5013'(JDVU 5l1i([JlyUll:I *)1 0 'DlDriri~dA.odlL ~)l11.l.taasds s.o It.om9g02DriltdX ma. AOOS.o~20dlL Sl}.2ltA.O"{01~D ld)l ~)llg01d31t ~)llaorim.o1ll3 lfi\e31g 3.0 l.t.oa3}.qoriltg ma. ld.l.a30j2d2d)l aou DdOd~ ma. Sl}.2ld)l ldals 11.9 S9A0A.3A. 01 9lLD ld)l 5?2l.tAasds Saom 9lLD 0.02 oa.d? OlD Aq>docDDAD 9riOldD o"{~a.sri ~)lusx.o 02 9UD ld1s<).a::>llsgolld SooU9 'SD]lO"{oAXsl Sm ld)l Sltril}.2.o1lLS Sm og09du Altw lsn~griru:> lsx? ld)l Sl.t.oldq>MDAD S<).0A931g l3x<).2 lsx? 0.02 oa.d? ooa~unddll 01, 'Aq>A.oridDcD3: I}.2l.tA.ltSD){ 0.02 ng}riodg Am.o 0.02 l}a.0"{::>l3 Altl ~2Sri ADAIA.? S3}OUO S12 9UD 8 'S?lld)l sri ~)l1g01d31t lfi\e31g D21d)lA.? s.o Sls.o931.o0riltg LI 13Jh(}::>Lodu AaOX? D2m91dltwDdg 0.01 l}::>l11.l.taa3d3 Am 91tV 'D2Dril}ODri ~)l11.sx.o 3.0 D}dl31triSl}::>L11.::>LDglg I}.2sa"{ou ld::>l SI.t.o}lL3 Sq>SD)l '~2acD ltgq>dgasg - ltgt9"(:a~ D"{W s.o ld)l l,,{?urid 01.0 '~1"{3 Altw Soo}d<t::>L 'DAasd? Am.o n}d131tri3 l}::>ll1.dri"{slldus It''{~A.3rl ls2?omv 'SI.t.o?S SD.opsXadl.t::>Lodu Sm OASr1J3)lUAn 9)l11..oooM 01 sri S?cDnAru:> SOO1.<)."(:oun

20 7 ~ 1't ~~- 11 ~ jj1 \" ~ ~ r ~,- ~, OZ _, ~~ ~ "A<?lOU "'JM>'(OM3.L ld" SDJM>'(OA10 Dlf1pi.L oj.!) 13d~d>DOdlL 13X~ MlL o.td~ g)l.u\.t.)[101g g)l.ua'orilw 01. l))l.use l'ol.l)riu)l.saru> ''Ol.LU91dltw'Odg lptultao.sds l'o)i. IptU)I.'Oglg Alu 3li ly'{u"f'tl)d'oil 'S'OA~ev T'tl'l A(j)l.OIl S'O}~ol\Xsl 'lfl S'OptO"{OA10 'Ori~ril 01.D l'o)i. A(j)AUev 01ri~DutSA'Oil g)l.laollidsj 01.D 'A~AUev O1ri~D1:lt3A'Oil 01.D 'O}dl3:ltri3 IptU)I.'Oglg l'o)i. lptultao.sds ~so.,,!oll ls1.:.j AO?"(:lt1:lta '(06 o.ollld3:lt) Ag>dodmA'Oodsl.s grie1d'o o"{l)a.sri 'l))l.usxd Ol. gll'o lswg:xodll SIDlLg 'S91.ltAo.sds So.O"{"tl) gll'o l'ol.s)jdidm'oa'o l'o)i. SnptO"{ol\XSl. l'o)i. Suri~!)utS SLu OgOgdlL AI.t.w, l"w1lli"" 1~ <1OJd>luholLn n01 0J.d~ 9"lAoliluDU<3 0.L "SOmlii,wxwo",o \W"m3~003W n01ugp.. ug(j)"{o.~ o9-g 'l"{;mri'o 01. l'o)i. l)l"{s Altw lw'od>ri? sri 'A(j)l.<tql S'O}W"{Olf1 SLu O}g3:lt ow 'Ol.Lugldltw'Odg lptultao.sds 'OW9-o"{lt lsx? 'AO?"(:lt1:lta 'Slw?e S'OD}SeXuda:xodlL SLu OA3TIp)l.UA'O g)l.udidm 01. sri Sl}d>'OAru> l'oap )l.s SID l'o)i. SOl.'Ori~!)ru>O)l.lO 9-0)l.'01SA.OD3li A(j)l.o.d> Ag>gID"{o.~ o9-g 'OJAO"{01g LuD l)dodm l}gldl.'01g Iptldol.)t'Oglg H ''OMgDOdlL l))l.ud'owo.o l'o)i. l))l.utal. '01. }OdU"{lL Uglg ~UA.Lte'O)I o.odo.o)l.}:lta 'Og}rie'Og ltw IYtJADltW (\o1.d<.?1j ')( (\01. '1.t~1U~3,ltl. d?lt(\ (l)jjd>i.td\ :5U",,'9OJ[ 51Li3i'9'o.L ')I 0 'SDAl}ev Ial Ag>l.OIl SD1A.0,,{0I\Xsll'O)I. SnptO"{OA10 'Ori~ril 01.D SD}Sl.Ue SLu '01S)l.dl)lg Lu l)l.'o)i. OA.d? g)l.u\.t.)[101g g)l.uadriud lsx? D"{U,,{Wd'Oil 'J1SD(!:n3liuD Ssi\?'lild)l.SMS S?)l.USXD lsil\l)da.a.<l.o lsx? l'o)i. 'J1SD\plnD S?)I.'01dLuDDA.ds S?)l.uo.sgl'O:lt)ts 'OA?ri!)l"{lLO~S SIDdl}"{lL O1d~DD1.ds g)l.umaads lsd~do.o1tiug lsx? 'mdril}edri l))l.usxd m ls~'9gtg lsx'tl 'l))l.lg01d3:lt l))l.laoriltwuts SD S?dOd>DADOdsl.s S?)l.USXD glld l'ol.sa}dd> SIDlLg Slwldg>M'OA'O S9-0A(jSlg lsx9-1. Ao.oX";} l'o)i. SUD?e SDD}3eld)l.odlL SLu oa3rip)l.uad 01. A9-odod>D 'SDl.LugldLuDDdg SlpLuMaads SLu '01S)l.dl)lg Lu u"{g SD Ssi\?'liurisAm'O)I. 'J?l.o.D J1SD9-3W0riUg 10 'Uri~D1:ltS ALu '011.l))I.'01dOlLOl.IDdlL l'om9-odidse o.oll mdri?e SD 'l)1.0.d> ug(j)"{o.~ D"{"{l) 1'0)1. l,,{,,;}llri'o 01. OA3TIP)l.UAD sri 'SI,uMaads S01dg:x SID 'S,,;}l.ld)l. sri l))l.lg01dsll SD AIDSD9-31DOriUg AIDlLal.gl.IDdlL grieidd 0"{l)A.3li ISXa,.Ag>l.o.d> AIDl. SD}A.O"{01g SLu SLu?"(sri SLu S?do.3"{:lt SSdOd>l)lg A9-0dod>'O o.oll m'oriril)dwdll l))l.umo.sds l))i.'01rilud1llsadil 'OA?riIDA'01.do SD lsxdl)l.3lirian lsx";} 9-0d>D 'o.origa J1SD~l'OlL'O J?)l.ut(U. Su lsw9-,,{d)l.dsllo. o.oll 'D}dl3:ltriS IptUDri,,{SMDlLS UWA.sri ISXa, 'Ag>ISA.d31"!"tD)l.OWI AIDl. 'O}A.O"{OI\XSl. ALu sri A(j)gIS A(j»)l.Uo.d> A(j)gID"{o.~ 09-g SmUl.gA'O)l.l SIptUl.tAA31.DA'O SLu 1'0)1. Snpto"{owo.d> SLu ltl.?"(3li ltw 'OAjriId)l.S)l.1.ru> Out l'o)i. Ag>l.o.d> AIDl. SD}1.0"{01g SLu Lu?"(sri LuD l)dod>d AODgd>S 'pexo.d\.t.)[odll lsx,,;} o.oll lw";}e Lu sri OA3ri}3)1.UAD J?d>DAan lsx? «slsuada/vlj mum 1'0)1. v!ln.l.q snum l)l.o.<i> Xll.D S31sA.d,,;}l"{"tD)l.DOl.DP> 'Ori?e sri g)l.ldol.)tdglg 01. }1.'01A. «Ag>l.<tql Ag>gID"{o.g 'O}1.O"{01S:» ALuD lp,ua.ued)i o.odo.o)l.}lla UD?e 3D IYtJADltW.)( (\01. 'l.t~tu~3,ltl. d;,jlto. 1))(11.30 (l)jjd>i.td\. :50ldfp.dV 5UOJ)lv'o.L ')I 0 til

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

AN AK OIN UI;H. EntO1>van'tovrat 'ta crx 'ttka Evruna () ovrroc; O1>~nAT1Pro'f!tva Kat unoypa~'f!tva ano 'to ypa~~a'tea 't11c; E'tatp iac;.

AN AK OIN UI;H. EntO1>van'tovrat 'ta crx 'ttka Evruna () ovrroc; O1>~nAT1Pro'f!tva Kat unoypa~'f!tva ano 'to ypa~~a'tea 't11c; E'tatp iac;. H~'tEpa Avacpopa 307-PGNV/LO5 171] 01crroPpiou, 2005 r6v1.ko ~lweuvti1 XPlllla'ttO"'t11pio1> A~tffiv Ku1tpo1> AEYK,Q,}:IA Ap. {f)a~ 22 570308 AN AK OIN UI;H KUp1, 0EMA: Hawaii Hotels Public Limited (n

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report Tulsa County Assessors Monthly Revolving Fund Report Board of County Commissioners: In compliance with the provisions of Title 19 O.S. 684, this report is submitted for the Assessors Revolving Fund. A

More information

@PATilKA. ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\

@PATilKA. ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\ @PATilKA ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\ Bpcpru;rdvo auri rqv Axa6rlpfa A0qvdv Kcr r{v Ercnpic npoq evio;iuoq rnv

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

Reading Horizons Discovery. Scott Foresman Reading Street. Kindergarten. and

Reading Horizons Discovery. Scott Foresman Reading Street. Kindergarten. and Reading Horizons Discovery and Scott Foresman Reading Street Kindergarten Correlated by Joan Parrish for Reading Horizons April 2012 ii Table of Contents Reading Horizons Discovery Correlation to Scott

More information

@ OF CYPRUS. "TIPOETOIMAZIA TQN KYflPlAKQN APMOAIQN APXQN TIA TO IXEAIAIMO KAI THN EOAPMOTH floaitikhi TIA TO OOPYBO ITHN KYnPO"

@ OF CYPRUS. TIPOETOIMAZIA TQN KYflPlAKQN APMOAIQN APXQN TIA TO IXEAIAIMO KAI THN EOAPMOTH floaitikhi TIA TO OOPYBO ITHN KYnPO KYnPlAKH REBUBLIC AHMOKPATIA @ OF CYPRUS Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment LIFE 3rd Countries Project "TIPOETOIMAZIA TQN KYflPlAKQN APMOAIQN APXQN TIA TO IXEAIAIMO KAI THN EOAPMOTH

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

5-58. The two shafts are made of A-36 steel. Each has a diameter of 1 in., and they are supported by bearings at A,

5-58. The two shafts are made of A-36 steel. Each has a diameter of 1 in., and they are supported by bearings at A, J. J.'- '-'.1J L.d 1V J L...,V./ 5-58. The two shafts are made of A-36 steel. Each has a diameter of 1 in., and they are supported by bearings at A, L and C, which allow free rotation. If the support at

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Paper Technics Orientation Course in Papermaking 2009:

Paper Technics Orientation Course in Papermaking 2009: P P Otto Cou Pmkg 2009: g to mk u tt you ol o tgt P Wo ould ttd? Otto Cou Pmkg wll b of vlu to t followg gou of ol:- 1. P mll mloy, wo dl dtly wt t o of mkg d w to mov t udtdg of t o d t mll oto t bod

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Equium - A Toshiba Equium - A

Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Equium - A Toshiba Equium - A Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite - 1400 4 Toshiba Dynabook Satellite - 1410 4 Toshiba Equium - A100-549 4 Toshiba Equium - A100-602 4 Toshiba Equium - A200-15i 4 Toshiba Equium - A200-196 4 Toshiba

More information

Form: Parental Consent for Blood Donation

Form: Parental Consent for Blood Donation A R C Wt, C 20006 Ptl Ct f B i Ifi T f t y t ll f i y tl t q y t l A R C ly. Pl ll 1-800-RE-CROSS (1-800-733-2767) v. if y v q r t t i I iv t f yr,, t, y v t t: 1. Y y t t l i ly, 2. Y y t t t l i ( k

More information

The. Great British. Lunch Revival. Recipe Book. brought to y H CH EES E IT IS % BR

The. Great British. Lunch Revival. Recipe Book. brought to y H CH EES E IT IS % BR G B Lu Rvvl R B u by bug y H CH EES E H CH EES E ud b 100% B, w wd wg d lly f dlv flvu, v d fm. W g f dlu fm mld mu, lud, bl, ld, gd d v 30% l f, u vy qum! W ud v wd w M Mll, w f Bugudy & Bl fé, F By,

More information

stichting mathematisch centrum

stichting mathematisch centrum A stichting mathematisch centrum AFDELING INFORMATICA IV 2/73 FEBRUARY L,G.L,Tho MEERTENS and J X V A N VLiE T REPAIRING THE PARENTHESIS SKELETON 15F ALGOL 6 8 PROGRAMS A 2e boerhaavestraat 49 amsterdam

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

13) Yrroupy io OIKOVOIJIKWV - I V. IpalJlJarEa K. H. naaokol3itil (generalsecr@mnec.gr) - bjvoll EE, I V. bjvoll OIKOV.

13) Yrroupy io OIKOVOIJIKWV - I V. IpalJlJarEa K. H. naaokol3itil (generalsecr@mnec.gr) - bjvoll EE, I V. bjvoll OIKOV. KENTPO ~IEeNOYL KAI EypnflAlKOY OIKONOMIKOY ~IKAIOY -o~..._ -o'jonalla KPATIKON ENILXYLEON OKE ~ MONAM KPATlIlllN ENIIXYIEnN GwoaAoviKIl, 08 MapTiou 2012 KOlv: a) Yrroupy io AVCITTTU~Ile;, AVTOywvIOTIKOTIlTOe;

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU (continuing education units) and CCU (continuing competence units) requirements for renewal. It describes: Number of CEUs/CCUs required for renewal Who approves continuing education

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES.

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES. www.jmstorage.co.uk 2015 NEW EQUIPMENT LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES ISSUE 02/15 CLIP TOGETHER SHELVING HEAVY DUTY LONGSPAN PALLET RACKING OFFICIALLY THE UK S LARGEST

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

Present. and. RFA No79/2OO5

Present. and. RFA No79/2OO5 IN TE IG OURT OF KARNATAKA IRUIT BEN AT DARWAD Dted this the Q7th Dy of Mch 211 Pesent TE BLE MRJUSTIE KLMANJUNAT nd TE BLE MRJUSTIE NNAGAMOAN DAS BETWEEN: RFA No7/2OO5 Shi Adiveppgoud S/o MllngoudRyngoud,

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

plaque reduction assay, modified dye uptake assay including formazan test, dye uptake assay

plaque reduction assay, modified dye uptake assay including formazan test, dye uptake assay Sauerbrei A, Bohn-Wippert K, Kaspar M, Krumbholz A, Karrasch M, Zell R. 2015. Database on natural polymorphisms and resistance-related non-synonymous mutations in thymidine kinase and DNA polymerase genes

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU requirements for renewal. It describes: Number of required for renewal Who approves continuing education Required courses for renewal Which jurisdictions require active practice

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1314 3;30 pm Theory Exam III John III. Gelder November 13, 2002 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last page include a periodic

More information

Freshwater Fish Communities of Southeastern New Hampshire

Freshwater Fish Communities of Southeastern New Hampshire F F mmu f u mp O WA c J IG G c g A I V m WI I AU Y u g v A WI I AU Up c W W u Wu F g g u F p p m F D f v g m u p Wc F m g g v f p I v u c b A IV A WI I U A c c W WO G A A A W u v A I W I A U m u c c Gu

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement The table below lists the licensure requirements for already-licensed PTs and PTAs applying for licensure in another jurisdiction. Summary Number of jurisdictions requiring license from: license was ever

More information

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-"'J?'-

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-'J?'- ' UNVRSTY F NхS LBRARY AT URBANA-HAMPA1GN AGR1ULT-"'J?'- igitied by the nternet Arhive 2012 ith fndg frm University f llis Urbn-hmpign http://.rhive.rg/detils/illismmeri1982med s 8 h U p m UU t g 5. -

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools ~ Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools Starmount e Elementary -- Streets (proposed reopening 2015-2016) Schools ~ Ra ilroad -- water Bodies Home School Areas D NATIONS FORD D MONTCLAIRE D HUNTINGTOWNE

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending by State and Program Report as of 3/7/2011 5:40:51 PM HUD's Weekly Recovery Act Progress Report: AK Grants

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS mm L - A - 88688 ( AS ) ANENOMENT 24 MAY 99 M L TARY SPEC F CAT ON A RPLANE STRENGTH ANO R G D TY OATA AND REPORTS Th s amendmen t f o r ms a pa r t o f M L - A - 8868, da t ed 20 Ma y 987, and s app r

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

A a. Cursive Practice. Name: Write the letter on the lines. Write each letter pair. Write each word. Write the sentence twice.

A a. Cursive Practice. Name: Write the letter on the lines. Write each letter pair. Write each word. Write the sentence twice. A A a B B ear ib rake table job cub C C c ca ch cl Cecil could catch a cold. D D d do dl dr od ud David demanded a dirty dog. E E F F G G g go ga gh og ag Ginger gave geese George. H H I I n e t gi li

More information

An Active Approach to the Teaching of Spelling

An Active Approach to the Teaching of Spelling An Active Approach to the Teaching of Spelling 2012 SPELLING GUIDELINES Spelling is an integral part of the teaching of literacy, and as such, is given priority through a whole school approach. Our aim

More information

' &&. 2007

' &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 1 016:004 91.9:3 70 :!"# $#%& '()*& '+, -&" 70 &)*+,-./01 + /)234,01 56+,&47+8/03+, /5808282 3496 ;8.&/01 5058.9 4 /)*+4/)?=/4>4 64?+8.1/+-/4>4 2/+,.&508.82:.&).

More information

Comparing plans is now simple with metal plans. What Does it Mean to Have a 6-Tier Pharmacy Plan? Tie. Individual Health Insurance

Comparing plans is now simple with metal plans. What Does it Mean to Have a 6-Tier Pharmacy Plan? Tie. Individual Health Insurance Compg p ow mp wth mt p Iu p py 0% 0% Iu p py T T T T T T 0% t to M G - No G B No B Iu p py 0% Iu p py Iu Hth Iu Mt p po you wth ho. Th m wth mt p th ptg you p w gy py o. 0% A Hth O tm. Cot. Cg o you. Wh

More information

ON THE K-WINNERS-TAKE-ALL NETWORK

ON THE K-WINNERS-TAKE-ALL NETWORK 634 ON THE K-WINNERS-TAKE-ALL NETWORK E. Majani Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology R. Erlanson, Y. Abu-Mostafa Department of Electrical Engineering California Institute of Technology

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

Appendix B Intervention Codes

Appendix B Intervention Codes Appendix B Intervention Codes Intervention/Exception Codes The Intervention and Exception Codes field (in the ZCD segment of PharmaNet) provides additional information that may be used by PharmaNet to

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

The Periodic Table and Periodic Law

The Periodic Table and Periodic Law The Periodic Table and Periodic Law Section 6.1 Development of the Modern Periodic Table In your textbook, reads about the history of the periodic table s development. Use each of the terms below just

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested Rate History Contact: 1 (800) 331-1538 Form * ** Date Date Name 1 NH94 I D 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006 8/20/2006 2 LTC94P I F 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y Searching the Scientific Web: s & T d s m m u Sciru he ad ed benefits fo r the cientific co nity Femke Markus S r. P ro d uc t Man ag er S c i rus 1 8 O c t o b er 2 0 0 2, C E R N, G en ev a Outline Presentation

More information

Chemistry 5 Test 1. You must show your work to receive credit PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS. 5 B 10.81 13 Al 26.98

Chemistry 5 Test 1. You must show your work to receive credit PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS. 5 B 10.81 13 Al 26.98 Chemistry 5 Test 1 Name: You must show your work to receive credit PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS 1A 1 H 1.008 2A 3A 4A 5A 6A 7A 3 Li 6.941 11 Na 22.99 19 K 39.10 37 Rb 85.47 55 Cs 132.9 87 Fr (223) 4

More information

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r F i rst A S E M R ec t ors C on feren c e F rei e U n i v ersi t a t B erl i n, G erm a n y, 2 7 2 9 O c t ob er 2 0 0 8 The Development of Higher Education SS yy ss tems in Europe and AA ss ia: Similarities

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information