Requirement and possibility analysis:

Size: px
Start display at page:

Download "Requirement and possibility analysis:"

Transcription

1 January 2015 Skapat av Anna Svensson, M.Sc. Industrial Design Engineering Requirement and possibility analysis: for future work in possible national or regionally available laboratory environments for researchers, industries and others at KTH Text: Anna Svensson, M.Sc. Industrial Design Engineering Responsible for the report: Ulrika Ljungman, Head of Department, KTH Business Liaison

2 Fel! Hittar inte referenskälla. SAMMANFATTNING Detta kapitel innehåller en sammanfattning av hela projektet från bakgrund, metoder, resultat analys samt slutsats. Laboratoriemiljöerna inom KTH är idag beroende av extern finansiering, men finansieringen processen är under utveckling. Enligt Vetenskapsrådet, VR, behöver investeringar i forskningsinfrastruktur samordnas för att uppnå effektivitet i styrning och nyttjande. Processer för uppföljning, utvärdering och prioritering bör utvecklas för befintliga och nya infrastrukturer (Vetenskapsrådet, s. 8). I takt med att forskningsinfrastruktur blir mer omfattande och kostnadskrävande är det viktigt att utveckla infrastrukturer tillsammans i större samarbeten (Vetenskapsrådet, s. 7). VR har i uppdrag att finansiera nationell forskning, medan lärosätena ska själva finansiera lokal infrastruktur och utrustning. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, har tidigare varit den dominerande finansiären av utrustning och infrastruktur men har i likhet med VR meddelat att de efter 2015 ej längre avser att finansiera basutrustning eller ge bidrag till enskilda forskare (Vetenskapsrådet, s. 22). Chalmers Tekniska högskola i Göteborg har redan börjat arbetet med VR:s krav på nationell forskning vilket innebär att miljön ska vara öppen och enkelt tillgänglig för forskare, industri samt andra aktörer (Vetenskapsrådet, s. 14). Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, har också inlett arbete för att öka tillgängligheten. Laboratoriemiljöer har kartlagts genom intervjustudie i form av en semi-strukturerad kontextuell intervju. Intervjuunderlaget har tagits fram genom att skapa en domänkunskap kring respektive laboratorium, genom undersökande av forsknings infrastrukturernas respektive hemsidor. Intervjustudien utfördes av Anna Svensson, civilingenjör i Teknisk Design och Ulrika Ljungman, chef på KTH Näringslivssamverkan som besökte samtliga laboratorieföreståndare på de 15 av de 16 laboratorier som anses vara nationellt eller regional tillgänglig forskningsinfrastruktur enligt Arne Johansson, vice rektor för forskning på KTH. Forskningsinfrastrukturernas gemensamma situation och behov analyserades och åtgärder föreslogs. Resultaten från intervjuerna kategoriserades inom organisation, finansiering, användare och samarbete. För att utveckla samarbetet med laboratorieföreståndare hölls en workshop av KTH Näringslivssamverkan i samarbete med RISE, Research Institute of Sweden. Workshopen riktade sig till den regionala forskningsinfrastrukturen där bland annat VR medverkade. Även laboratorieföreståndare från Stockholms Universitet, SU, och Karolinska institutet, KI, bjöds in. Samarbete har inletts mellan laboratorieföreståndarna på regional nivå, genom workshop i samarbete med de största lärosätena i Stockholmsregionen och RISE. För framtida samarbete finns förslag på öppna-hus där respektive forskningsinfrastruktur agerar värdar inom olika teman inom den specifika forskningsmiljöns expertis inom ramen för de gemensamma behoven för forskningsinfrastrukturerna. KTH:s laboratoriemiljöer som anses regionalt och nationellt tillgängliga finns idag listade på en gemensam plattform på kth.se med länk till respektive laboratoriers hemsida. Kartläggningen av forskningsinfrastrukturerna har bidragit till utvecklingsarbete som kan ligga till grund för forskningsinfrastrukturernas fortsatta arbete.

3 Fel! Hittar inte referenskälla. ABSTRACT This section contains a summary of the entire project, including background, methods, result and analysis. Laboratory environments within KTH, The Royal Institute of Technology, Stockholm, currently depend on external funding, but the funding process is under development. According to the Swedish Research Council, investments in research infrastructure require coordination to achieve efficient steering and utilisation. Processes for monitoring, evaluation and prioritising should be developed for existing and new infrastructures (Vetenskapsrådet, p. 8). As the research infrastructure will be more extensive and costly it is important to develop infrastructures together in larger collaborations (Vetenskapsrådet, p. 7). VR is mandated to fund national research, while the universities themselves will finance local infrastructure and equipment. The Knut and Alice Wallenberg Foundation, KAW, was formerly the dominant financier of equipment and infrastructure but, in common with VR, it announced that after 2015 it no longer intends to finance the basic equipment or provide grants to individual researchers (Vetenskapsrådet, p. 22). Chalmers University of Technology in Gothenburg has already begun working with VR s demands on national research, which means that the laboratory environment should be open and easily accessible to researchers, industry and other users (Vetenskapsrådet, p. 14). KTH has also initiated the process of increasing accessibility. Laboratory environments have been identified through an interview study in the form of a semi-structured contextual interview. The interview material has been produced by acquired domain knowledge, through examining research infrastructure websites. The interview study was conducted by Anna Svensson, Master of Science in Industrial Design Engineering and Ulrika Ljungman, Head of Department at KTH Business Liaisons, who visited all the laboratory directors in 15 of the 16 laboratories that are considered to be national or regional research-available infrastructure, according to Arne Johansson, Vice President for Research at KTH. Research infrastructures mutual situations and needs were analysed and possibilities were proposed. The results of the interviews were categorised within the areas of the organisation, financing, users and collaboration. To initiate collaboration between the laboratory directors, a workshop was held by KTH Business Liaisons in cooperation with RISE, Research Institute of Sweden. The workshop was aimed at the regional research infrastructure where, among others, VR participated. Laboratory directors from Stockholm University and Karolinska Institutet were also invited. For future collaboration, open-house is one suggestion, where each research environment hosts a subject within the mutual requirements of research infrastructure. KTH laboratory environments that are considered to be regionally and nationally available are now listed on a common platform on kth.se with a link to each laboratory s website. The mapping of research infrastructures has contributed to the development work that can form the basis for research infrastructures continued work.

4 Fel! Hittar inte referenskälla. NOMENCLATURE This section includes a dictionary to define words and a summary of software that been used during the process. There are also collections of abbreviations to ease the readability of the report. Dictionary Research infrastructure KTH research infrastructure LIMS According to the Swedish Research Council definition: research infrastructure can be central or distributed research facilities, databases or large-scale computation, analysis and modelling resources. (Vetenskapsrådet, s. 7) KTH research infrastructure is not an official name, but used in this report as a collective name for 16 laboratory environments at KTH that could possibly be nationally or regionally available for researchers, industries or other users. LIMS, Laboratory Information Management System, is a softwarebased system for managing information in laboratory environments. It can be specialised for a specific laboratory. As the laboratories often evolve, LIMS has to be adaptable for change where new features can be changed or added. Abbreviations WS VR KTH RISE SU KI KAW Workshop The Swedish Research Council, (Vetenskapsrådet) Royal Institute of Technology, Stockholm Research Institute of Sweden Stockholm University Karolinska Institutet Knut and Alice Wallenberg Foundation

5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 2 ABSTRACT... 3 NOMENCLATURE... 1 Dictionary... 1 Abbreviations INTRODUCTION Background Objectives Purpose METHODS The design process Benchmarking Semi-structured contextual interview Direct observation Workshop IMPLEMENTATION Information retrieval Interview study Preparations Performance Workshop Preparations Performance RESULT Information retrieval Different actions at three levels Investigation of each laboratory s website Benchmarking KTH research infrastructure Chalmers University of Technology in Gothenburg Current availability of KTH's laboratory environments A visualisation example of available laboratories Interview study Capacity Collaboration Organisation Marketing

6 4.4 Workshop ANALYSIS Mutual requirements of the laboratory environments Suggestions for future work CONCLUSION REFERENCES

7 1 INTRODUCTION The introduction describes the background of the analysis project, goals, purpose and delimitations. 1.1 Background Most laboratory environments today depend on external funding, but this funding has changed during recent years, according to Alf-Erik Almstedt, Vice Principal of Research at Chalmers Technical University (Wallquist, (CIS), & Ullberg, 2014, p. 3). The Swedish Research Council is assigned to fund national research, and universities are responsible for local infrastructure and equipment (Vetenskapsrådet, p. 7). One demand from the Council is that the national research needs to be open and easy to access for researchers, industries and other users. The research infrastructure should also have a plan for availability (Vetenskapsrådet, p. 14). The Research Council believes that investment in research infrastructure needs to be coordinated to achieve management and user efficiency and a processes for monitoring, evaluation and prioritisation should be developed for existing and new infrastructures (Vetenskapsrådet, p. 8). As the research infrastructure will be more extensive and costly, the council believes it is important to develop infrastructures together into larger collaborations, regionally, nationally or internationally (Vetenskapsrådet, p. 7). The Knut and Alice Wallenberg Foundation, KAW, has been the dominant financer of advanced equipment and research infrastructure. Similar to VR, KAW has announced that after 2015 it will no longer fund basic equipment or provide grants to individual researchers (Vetenskapsrådet, p. 22). In early 2014, 16 laboratories at KTH were identified as being regionally or nationally available laboratories. This project works within the context of the Stockholm innovation strategy. Stockholm s innovation strategy is a broad regional cooperation, where the aim is to gather and coordinate initiatives affecting the Stockholm region s ability to innovate and gather the region s key users. The strategy contains five action plans; the action plan for research and innovation infrastructure is managed by KTH which currently also involves KI, SU and RISE. 1.2 Objectives The objectives of this project can be divided into three categories: 1. Initiate collaboration between KTH research infrastructures. 2. Identify relevant requirements in order to increase the availability at KTH research infrastructures. 3. Analyse the requirements and suggest future work. 1.3 Purpose The main purpose is to support KTH laboratory environments to be sustainable after changes in funding have been implemented by increasing the availability of KTH laboratory environments to researchers, industries and other users. 3

8 2 METHODS This chapter describes the methods used, from planning, information retrieval and interview study and to initially create a collaboration between the laboratory environments. 2.1 The design process A modification of the mechanical design process by David G. Ullman was undertaken in order to optimise the design process (Ullman, 2010, p. 81). An overview of the modification can be viewed in Figure 1. Project discovery Project planning Project definition Conceptual design Further development Figure 1. Modification of Ullman s design process. The project discovery was initiated by KTH Business Liaison with directive from the Stockholm innovation strategy. The next phase involves project planning. According to Maylor s method, the project was broken down into activities, a so-called work breakdown structure, where all the deliveries and decisions were included in a network plan to find a critical path in order to define a risk log. A Gantt chart was made to express the project plan (Maylor, 2010). In the following phase the project is defined and research is made to gain a greater understanding: for example, investigating similar work at other universities and investigating internal work within KTH. During this phase, information was also gathered from each laboratory website in order to create a questionnaire for the interview study. This phase ends with an identification of the mutual requirements of the laboratory directors. The next phase of Ullman s design process consists of conceptual designing. Suggested ideas were created from the information gathered. During these phases the result is documented, which will be presented as a report at KTH in March Benchmarking Benchmarking is often explained as a learning method from existing solutions, regardless of branch and geographic location. This can be done both externally by looking at other universities or businesses, and internally by investigating KTH s existing solutions. The purpose of this method is to gain knowledge in order to develop an improvement of the existing solution (Johansson & Abrahamsson, 2010, p. 104). 2.3 Semi-structured contextual interview A semi-structured contextual interview lies between a structured and an unstructured interview where the interview takes place at the location of the interviewee and in the context of the subject concerned. The interviewer is free to choose the order of questions and has the opportunity to ask follow-up 4

9 questions. This interview method contains both specific and open questions. This method can obtain both qualitative and quantitative responses (Osvalder, Rose, & Stig, 2010, p. 487). It is both subjective and flexible which gives the interviewer insights into how the interviewee thinks, and asking follow-up questions when needed reduces the risk of misinterpretation. It is possible for the interviewer to affect the interviewee and the interviewee may change their answers to suit the interviewer. Is it preferable to complement this method with observation (Osvalder, Rose, & Stig, 2010, p. 487). 2.4 Direct observation Observation is an objective method to gather information about how people act in different situations (Osvalder, Rose, & Stig, 2010, p. 484). This method is used as a complement to a semi-structured contextual interview. The people performing the observation are present and will observe with their own eyes, ears and other senses. It is important to be as unobtrusive as possible, to not affect the people who are observed (Osvalder, Rose, & Stig, 2010, p. 484). Since it is a subjective method, it is preferable if there are two observers. Then the result can be discussed to see if the observers received similar impressions. 2.5 Workshop Within science and research a workshop is often defined as an interactive meeting about a pre-decided subject with a limited number of participants. In this case laboratory directors are invited to discuss requirements and possibilities to attract new users to the laboratory environments. Within projects, workshops can be used to gather competence to solve a specific problem. 5

10 3 IMPLEMENTATION This chapter describes how the interviews were performed, from information retrieval, interview preparations to performance of the interviews and the purpose and goals of the workshop. 3.1 Information retrieval Domain knowledge was obtained by investigating the laboratory environments websites to create the material for the interviews, see Table 1. Table 1. A collection of investigated laboratory homepages. Laboratory Electrum Labratoriet SciLifeLab PDC Odqvistlaboratoriet Sjöstadsverket Albanova Nanofabrication Facility AlbaNova Laser Lab AlbaNova Mesoscopic Measurements Lab VIC Visualization Studio SAPC - Centrum för flyg och rymdfysiologi XPRES Lab KTH Transport Labs Byggkonstruktion Mätlaboratoriet ABE Highway and Railway Engineering Lab Greenhouse Labs Homepage skolan/organisation/inst/byv/avd/bro/labbet/byggkonstruktion-matlaboratoriet The following information was identified from each website from a user-friendly perspective. The mapping is subjective and is only from the author s perspective. The result can be viewed in Appendix B. Does the website contain structure? Does the homepage have explanatory texts and/or pictures? Does the website cater to industries? Is the laboratory s equipment stated? Are the personnel stated? Is it mentioned what service they provide? Is it easy for industries to apply or contact them? Language? Swedish and/or English? Are the costs of the services mentioned? 3.2 Interview study The interview has been created from (Osvalder, Rose, & Stig, 2010) Metoder - The preparations for the interviews include: purpose of the interview, relevant information about the participants, material, the information the participants will receive, what kind of data will be collected and how it will be analysed. 6

11 3.2.1 Preparations Purpose and aims of the interviews: To collect and map information from laboratories: how they work with external users and business contacts today, their potential overcapacity and their need to make their services and lab / instrument / equipment available for new external users / clients. Users and information that will participate in the interview: The equipment used is a recorder, about which the interviewees are informed. Each interviewee is responsible for the laboratory and the interviews were held at 15 different laboratories at KTH. The laboratories are considered to be nationally or regionally available for researchers, industries or other users. The interviews were held at: Each individual laboratory. Data collected: Recording of the interview such as notes and photos taken by the interviewer. There was also a clarification of ideas with the interviewees so the answers were well documented and easy to understand in a later stage of the project. Questions and reflections were collected from the participants after the test for further improvement for future interviews. Implementation by the interviewer: Good domain knowledge is required by the interviewer to formulate questions beforehand. The interviewer should be familiar with the topic and have a clear picture of which areas should be investigated. This is done by investigating and mapping each laboratory homepage, such as a basic knowledge about LIMS. It is important that the questions are formulated univocally, to avoid misinterpretation. The interviewer should listen to all ideas and ask questions so she fully understands the ideas. The interviewer has full responsibility for documentation. Analysis: Recorded voices, pictures and notes from the interview were evaluated by the interviewer. 7

12 3.2.2 Performance The same questions were asked to each laboratory director by the same people, Anna Svensson and Ulrika Ljungman, to obtain an equivalent result. A collection of images from the interview visits can be viewed in Figure 2. Figure 2. Collection of images from laboratory environment visits. 3.3 Workshop The preparations included purpose of the WS, relevant information about the participants, different material to be used, the information the participants would receive, what kind of data would be collected and how it would be analysed Preparations To create the WS an event group was formed. It consisted of Ulrika Ljungman (Head of Department at KTH Business Liaison), Emma Ny (Communication Manager at KTH Business Liaison), Olof Sandberg (Chief Strategist at RISE Holding AB) and Anna Svensson (M.Sc. in Industrial Design Engineering). Their responsibility was to host the event, invite and gather together the laboratory directors and Anna would then present the result of the interview study and her analysis of future work. The information 8

13 about this event was given to the directors at KTH through an invitation during the interview and an e- mail was sent to all directors. Purpose and aims of the WS: The purpose of the WS was to initially create collaboration between the laboratory directors. The WS was created as an event to lift the subject: how to attract new users to the laboratory environment. Materials used and participants in the WS: The material used was PowerPoint presentations, Post-its, pens and two A3 papers. The majority of the invitations were sent to laboratory directors from KTH, SU and KI. A list of participants can be viewed in Appendix C. The interviews were held at: RISE Research Institutes of Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm. Data collected: Notes by Anna Svensson and photos taken by Magnus Atterfors, editor at RISE and Anna Svensson. The participants were asked to state challenges and possibilities about how to attract new users to the laboratory environments on Post-its. Questions and reflections were also collected from the participants. Analysis The possibilities and challenges as stated by the participants Performance Olof Sandberg began the WS by welcoming everyone to the event then Ulrika Ljungman talked briefly about the purpose of the WS and about the project regarding availability of research infrastructure in Stockholm. Elin Swedenborg, Research Secretary at VR, informed everyone about VR s plans for research infrastructure funding. Olof Sandberg mentioned how RISE makes its test beds available. This was followed by a group discussion, led by Ulrika Ljungman, where the participants were asked to state the challenges of how to attract new users to the laboratories. Anna Svensson then presented the interview study at the laboratory environments at KTH and briefly mentioned some results and analysis of suggestions of future possibilities. Björn Thuresson, Laboratory Director at VIC, explained how they make their laboratory environment available to new users. Ulrika continued with the group discussion, where the participants were asked to state the possibilities of how to attract new users to the laboratory environments. The discussion was summarised and a first WS schedule can be found in Appendix E. Figure 3 shows a picture from the WS. Figure 3. WS at RISE. 9

14 4 RESULT This chapter contains the results from information retrieval, benchmarking and the laboratories mutual requirements obtained from the interview study. 4.1 Information retrieval The information retrieval was made in order to gather useful information for an overview of the different actions at each level from national level to the laboratory level and to construct a questionnaire for the interview study Different actions at three levels The organisation, from national level to the laboratory level, was mapped in order to understand the different levels actions regarding research infrastructure. National level The Swedish Research Council Regional level Stockholm s County Board Local level Universities Laboratories Figure 4. Overview of three levels from The Swedish Research Council to Laboratories. The three levels are: National level: The Swedish Research Council is assigned to fund national research (Vetenskapsrådet, p. 7). Regional level: is defined as Stockholm s County Board. Stockholm s innovation strategy is a broad regional cooperation, where the aim is to gather and coordinate initiatives affecting Stockholm region s ability to facilitate innovation and to identify the region s key users of research infrastructure. The strategy contains five action plans. The action plan for research and innovation infrastructure is managed by KTH. The action plan currently also involves KI, SU, RISE and Stockholm s County Board. Local level: represents both the universities in the Stockholm region and its laboratories that could possibly be available for researchers, industries or other users. 1. Universities are responsible for their own infrastructure and equipment (Vetenskapsrådet, s. 7). They are also responsible for making the research infrastructure available regionally, nationally and internationally. 2. Laboratories: One demand from the Swedish Research Council is that the laboratories need to be nationally and regionally open and available for researchers, industries and other users to receive funding form the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet, p. 14). This means that the laboratories need to work with their visibility and marketing to new users. 10

15 4.1.2 Investigation of each laboratory s website To construct the interviews, domain knowledge had to be received and an investigation of every laboratory website was made to construct the questionnaire for the interview study. The result of the investigation can be seen in Appendix B. 4.2 Benchmarking Existing markets were examined to get an idea about how other institutions have proceeded to increase their laboratory availability and how the research infrastructure is currently available at KTH KTH research infrastructure KTH research infrastructure is not an official name, but is used in this report as a collective name for 16 laboratory environments at KTH that could possibly be nationally or regionally available for researchers, industries or other users. The following criteria have been used to form the first list of 16 laboratories at KTH. There is no current official name of the list. Arne Johansson (Vice Principal of Research at KTH), Ulf Karlsson (Professor at KTH) and Susanna Pehrson (Research Administrator at KTH) made these criteria. Each school dean connected to laboratory environments had the opportunity to give feedback and their opinions have been taken under consideration when the principal group at KTH constructed the latest list. Criteria at different levels: - National interests (existing) to be of national interest the laboratories should be unique in that they are used by researchers or industries all from Sweden. They should also be open for use for non-kth researchers. - National interests (planned) these are, according to the principal group, efforts that KTH can possibly do, but are not yet decided. - National interest (possible) this involves national interest of investments by KTH. - Regional interests laboratories that are used by external users but are not regarded to be unique in Sweden. The users are within the region. - KTH laboratories other research infrastructures that are large and/or collective infrastructures. Users are external users. The laboratories are not unique within the region. The list includes every large laboratory environment at KTH. The laboratory environments are not on the list because they have been pointed out by the KTH principal group as prioritised laboratories; rather the laboratories are stated on the list since the KTH principal group regards these laboratory environments to be of possible national or regional interest if there are interests from other actors (e.g. financially). A similar list has been requested from each university in Sweden by the VR s infrastructure council. The list will form VR s future infrastructure system. A general plan for development of these laboratories at KTH does not exist. Each laboratory environment is responsible for a plan, where the school dean is responsible. This plan is communicated to the school dean together with the vice principals approximately two times a year. 11

16 4.2.2 Chalmers University of Technology in Gothenburg Alf-Erik Almstedt, Vice President of Research at Chalmers University in Gothenburg, has drawn attention to the possibility of obtaining external grants for research infrastructure having changed in recent years, with focus on major infrastructures with a clear national need and interest (Wallquist, (CIS), & Ullberg, 2014, p. 3). Chalmers has therefore constructed a roadmap that contains both a short-term plan with objectives within a year and a long-term plan for five years (Wallquist, (CIS), & Ullberg, 2014). Chalmers has formed criteria for its laboratory environments at Chalmers, where they can obtain and sustain the status as a Chalmers research infrastructure. Chalmers criteria are (Wallquist, (CIS), & Ullberg, 2014, p. 4): Have a broad user base: be of interest and used by several research groups, from different divisions, at Chalmers. Be owned or controlled, fully or partly, by Chalmers, and organisationally and economically decoupled from research divisions. Provide access to all Chalmers researchers. All researchers at Chalmers must be treated equally with respect to user fees and conditions. Provide user support in terms of training on how to use the infrastructure. Have a clear vision and purpose, with focus and limitation. Have long-term planning concerning financing, use, upgrades, evaluation and decommissioning. Have a clear and efficient management and organisation. Be followed up annually, within Chalmers yearly planning process, with respect to the above criteria Current availability of KTH's laboratory environments Each laboratory has a website, with very different user information. KTH Business Liaison has constructed a page at kth.se to increase the availably of research infrastructure. The laboratories are ranked with their website link. The layout of the page can be seen in Figure 5 or visited at kth.se. Figure 5. Illustration from kth.se, d. 12

17 4.2.4 A visualisation example of available laboratories. A visualisation example of how KTH can get an overview of available laboratories is taken from ri.se. In order to get an overview, RISE, Research Institute of Sweden laboratories has mapped its laboratories at its webpage, ri.se. The tiles are made by Stamen Design and Open Source, see Figure 6. Notes and comments are added to each laboratory. The information consists of the name of the laboratory, address and website. Figure 6. Snapshot from ri.se, Interview study This chapter presents only the results used for the analysis of the mutual requirements of the laboratory environments, from the interview study. The interview study consists of four categories: capacity, cooperation, organisation and marketing. 13

18 4.3.1 Capacity Number of laboratory directors who consider their laboratory to have excess capacity 13% Yes No 87% Comments: 13 of 15 laboratory directors feel that the laboratory has excess capacity and is in need of more users. Several directors pointed out that more users would be beneficial for both the research within the area but also from an economic perspective. However, a few laboratory directors pointed out that the laboratory does not have the resources to assist new users with guidance to use the equipment Collaboration Laboratory directors who consider collaboration between academia and industry to be difficult 40% 60% Yes No Comments: 9 of 15 laboratory directors find it difficult to manage payment from different users: e.g. external researchers and industry. The laboratory environments handle payment in different ways and it often depends on the individual case. Most laboratory directors wish there was more help available, because of legal uncertainty and lack of knowledge. Some laboratory environments have a common LIMS-system, where three different levels of payment are constructed for internal research, external researchers and industry. Some laboratory managers have formed minor clusters with other laboratory directors in the areas they frequent and share their equipment and knowledge amongst themselves 14

19 within the cluster. Sometimes there is equipment in other laboratories the laboratory director does not know about; therefore better collaboration between all laboratory environments in Stockholm is desired along with an easy way to share knowledge and equipment among the laboratory directors Organisation Number of laboratory directors who think the laboratory organisation should be improved 20% Yes No 80% Comments: The majority of laboratory directors feel stressed and the organisation is perceived as being heavy. Making a decision can take a long time, because sometimes several steps and several people are involved. Another factor which contributes to slow organisation is that laboratory directors do not feel there is the enough support. Several laboratory directors feel they do not get enough time for their research, if they have one Marketing Laboratory directors who regard that their laboratory can be more available 100% Yes No 15

20 Comments: Every laboratory director considers that their laboratory can be more available. The needs are different for the various laboratories. Some need support with social media and some need to update information on their website: e.g. visiting address, some laboratories were hard to locate and in some cases and/or a phone call had to be made to find out where the visiting address was. Most directors do not have the knowledge or the time to manage the availability of the laboratory. Every director wants support, in the shape of some kind of marketing of the availability of the laboratory. Today, the laboratories themselves are in charge of marketing. Most directors have a website and direct contact with users, while some directors arrange different kinds of events and are more visible in different social media. The majority of directors believe that appearance on a mutual platform is a good idea to increase the availability of the laboratories. Some laboratory managers prefer direct contact when initiating projects, while others prefer to use different booking systems. Some laboratories use LIMS to access their equipment, personnel and services which they offer, while some use other booking systems, which are connected to their . Most of the laboratories are accessed by direct contact. 4.4 Workshop There were approximately 40 participants at the workshop and most of them were laboratory directors. This means an initial meeting for laboratory directors at KTH, SU and KI has been created, see Appendix C for participant lists. The subject of the workshop was: How to attract new users to the laboratory environments. The workshop included insights from the Research Council, represented by Elin Swedenborg, Research Secretary, who presented the Council s plans for external funding of research infrastructure. A brief summary of the result and analysis of the requirement analysis of KTH laboratory environments was presented by Anna Svensson. This probably affected the participants stated challenges and possibilities regarding how to attract new users to their laboratory environment but also confirmed that Anna s analysis was received as the basis for the possibility of future work by the laboratory directors. A case of how to attract users was presented by Björn Thuresson, Laboratory Director at VIC, which probably also affected the result of the participants answers. The following challenges and possibilities about how to attract new users to their laboratory environment were stated by the participants. The answers were collected by Ulrika Ljungman, Head of Department at KTH Business Liaison. Challenges Dare to let the infrastructures become available to others Operating costs Pricing to obtain economic sustainability Usage costs and costs to train users To customise offers requires individuals who can create the offer All lab instruments should be centralised, for all users No resources to increase the laboratory usage How to market towards SME Who will perform the selling process? How to set user fees to allow hiring more staff How to optimise the usage of equipment How can companies present themselves to an institution? Large facilities: o find the research questions, then we will solve the task o find long-term financing o visibility, to show where we are and what we can Receive knowledge about existing resources / infrastructures available Competence to use equipment 16

The role of HEI in regional development. Anders Olsson Region Värmland. Håkan Spjuth Karlstads universitet

The role of HEI in regional development. Anders Olsson Region Värmland. Håkan Spjuth Karlstads universitet The role of HEI in regional development Anders Olsson Region Värmland Håkan Spjuth Karlstads universitet www.regionvarmland.se Värmland www.regionvarmland.se www.regionvarmland.se www.regionvarmland.se

More information

Publications (selected), Linda Rose, 2004-2012:

Publications (selected), Linda Rose, 2004-2012: Scientific Journals and Theses: Publications (selected), Linda Rose, 2004-2012: Rose, L (2012) Risk management project for work with precast concrete shells. Work: A Journal of Prevention, Assessment and

More information

DISTANCE EDUCATION - SOCIAL INTERACTION IN A LEARNING ENVIRONMENT

DISTANCE EDUCATION - SOCIAL INTERACTION IN A LEARNING ENVIRONMENT ABSTRACT DISTANCE EDUCATION - SOCIAL INTERACTION IN A LEARNING ENVIRONMENT Marie Mörnda1 l & Péter Révay 2 1 M Sc 2 Ph D, Professor in Information Systems 1,2 Mälardalen University, School of Business

More information

Do Swedish property management companies have necessary conditions for environmental management?

Do Swedish property management companies have necessary conditions for environmental management? Do Swedish property management companies have necessary conditions for environmental management? An interview study on environmental data availability Birgit Brunklaus Environmental Systems Analysis Chalmers

More information

Publications, Linda Rose, 2004-2012:

Publications, Linda Rose, 2004-2012: Scientific Journals: Publications, Linda Rose, 2004-2012: Rose, L (2012) Risk management project for work with precast concrete shells. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 41,

More information

Open Access in Sweden and the programme OpenAccess.se

Open Access in Sweden and the programme OpenAccess.se Open Access in Sweden and the programme OpenAccess.se Ulf Kronman Coordinator of OpenAccess.se The National Library of Sweden 10th Anniversary Seminar of FinnOA, Helsinki, Finland 2013-10-15 The National

More information

Biogas as vehicle fuel - Policy case West Sweden

Biogas as vehicle fuel - Policy case West Sweden Biogas as vehicle fuel - Policy case West Sweden Mats Johansson On behalf of Hanna Jönsson Processledare Biogas Väst The presentation The situation in Sweden The situation in Västra Götaland How did it

More information

PRESS LOOKBOOK KLOCKOR SMYCKEN

PRESS LOOKBOOK KLOCKOR SMYCKEN PRESS LOOKBOOK KLOCKOR SMYCKEN www.mi-moneda.com Utbytbara mynt Guess Connect - de nya SMARTA klockorna från Guess. Tillverkade i samarbete med Californiabaserade, prisbelönta Martian Watches. Guess

More information

Welcome to KTH. Vice Dean of Faculty Education, content and structure. Sigbritt Karlsson

Welcome to KTH. Vice Dean of Faculty Education, content and structure. Sigbritt Karlsson Sigbritt Karlsson Vice Dean of Faculty Education, content and structure Welcome to KTH KTH Royal Institute of Technology Excellence in Education, Research and Entrepreneurship 1 KTH in Stockholm KTH was

More information

Curriculum Vitae - Victoria Blom, Date of Birth: 1975

Curriculum Vitae - Victoria Blom, Date of Birth: 1975 Updated 11 November 2014 Page: 1 / 5 Department of Clinical Neuroscience Division of Insurance Medicine Curriculum Vitae - Victoria Blom, Date of Birth: 1975 E-mail: victoria.blom@ki.se Current positions

More information

Developing a Supply Chain Performance Measurement Dashboard

Developing a Supply Chain Performance Measurement Dashboard DEPARTMENT OF ENGINEERING LOGISTICS, FACULTY OF ENGINEERING, LUND UNIVERSITY Developing a Supply Chain Performance Measurement Dashboard A Case Study at Axis Communications AB Authors: Hanna Pernbert,

More information

ISCN-GULF Sustainable Campus Charter Report

ISCN-GULF Sustainable Campus Charter Report ISCN-GULF Sustainable Campus Charter Report 2011 Contact information Göran Finnveden Vice-President for Sustainable Development KTH Royal Institute of Technology Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm

More information

allvarligt läge en rapport om svensk odontologisk forskning

allvarligt läge en rapport om svensk odontologisk forskning allvarligt läge en rapport om svensk odontologisk forskning VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 3:2007 Allvarligt läge en rapport om svensk odontologisk forskning ALLVARLIGT LÄGE en rapport om svensk odontologisk

More information

What is ITIL? ITIL (Information Technology Infrastructure Library) was created in the early 1990s by the British Office of Government Commerce (OGC) in response to the increasing demand for IT solutions

More information

CyCity: Swedish research programme on cycle centric cities

CyCity: Swedish research programme on cycle centric cities Velo-City Conference, Vancouver Friday 29th June 2012 Azure Room, South Tower, 13.30-14.15. CyCity: Swedish research programme on cycle centric cities Using GPS technology to better understand the needs

More information

Attractive Work Process

Attractive Work Process Ann Hedlund, Ph.D., Researcher, Theme Working Life, Högskolan Dalarna, Borlänge, Sweden, ahd@du.se Ing-Marie Andersson, Professor, Theme Working Life, Högskolan Dalarna, Borlänge, Sweden, ima@du.se Gunnar

More information

The Value of Knowledge

The Value of Knowledge The Value of Knowledge in the Business World Summary va Report 2008:5 va report 2008:5 The Value of Knowledge 1 A study into how the business world views knowledge Vetenskap & Allmänhet (Public & Science),

More information

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger.

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Institutionen för lingvistik - Survey of travel at SU for 2013 Answer Count: 16 Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Specify

More information

1.1. Do the outputs of the Network and Centres contribute to enhancing mobility and awareness of the European dimension in guidance and counselling?

1.1. Do the outputs of the Network and Centres contribute to enhancing mobility and awareness of the European dimension in guidance and counselling? EXECUTIVE SUMMARY 1. Evaluation task and methods The external evaluation of the Euroguidance Network (National Resource Centres for Vocational Guidance, NRCVG) had a two-fold task: 1) to assess the performance

More information

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS G Y - ENGELSKA SEKTIONEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-01/12 SID 1 (9) 2013-10-23 Handläggare: Lesley Brunnman Telefon: 08 508 38006 Arbetsplan Inledning Introduction The school's

More information

The CoAct Project. Participation in the Grand Cooperative Driving Challenge. IVSS Project Report

The CoAct Project. Participation in the Grand Cooperative Driving Challenge. IVSS Project Report The CoAct Project Participation in the Grand Cooperative Driving Challenge IVSS Project Report The IVSS Programme The IVSS programme was set up to stimulate research and development for the road safety

More information

Curriculum Vitae Helena Stigson +46 (0) 70 284 96 97 helena.stigson@folksam.se

Curriculum Vitae Helena Stigson +46 (0) 70 284 96 97 helena.stigson@folksam.se Updated 2 October 2015 Page: 1 / 5 Department of Clinical Neuroscience Division of Insurance Medicine Curriculum Vitae Helena Stigson +46 (0) 70 284 96 97 helena.stigson@folksam.se Education 2005 2009

More information

Agile project management in the construction industry - An inquiry of the opportunities in construction projects

Agile project management in the construction industry - An inquiry of the opportunities in construction projects Department of Real Estate and Construction Management Thesis no. 148 Civil Engineering and Urban Management Master of Science, 30 credits Architectural Design and Construction Project Management Agile

More information

Comparison of the EU s Sustainable urban mobility plan (SUMP) and the Swedish planning support Transport for an attractive city (TRAST)

Comparison of the EU s Sustainable urban mobility plan (SUMP) and the Swedish planning support Transport for an attractive city (TRAST) VTI rapport 844A Published 2015 www.vti.se/publications VTI rapport 844A Comparison of the EU s Sustainable urban mobility plan and the Swedish planning support Transport for an attractive city Comparison

More information

KAROLINSKA INSTITUTET CURRICULUM VITAE

KAROLINSKA INSTITUTET CURRICULUM VITAE 1 / 6 KAROLINSKA INSTITUTET CURRICULUM VITAE NAME Mia von Knorring Full name: Eva Maria von Knorring (formerly Österberg) BIRTH DATA April 17 th 1962 PHONE AND EMAIL +46 737 12 13 59, mia.von.knorring@ki.se

More information

Development of an ERP Requirements Specification Method by Applying Rapid Contextual Design

Development of an ERP Requirements Specification Method by Applying Rapid Contextual Design STS15 018 Examensarbete 30 hp Juni 2015 Development of an ERP Requirements Specification Method by Applying Rapid Contextual Design A Case Study of a Medium-sized Enterprise Johan Jansson Fredrik Jonsson

More information

FN:S RAPPORT OM E- GOVERNANCE. 2014 Med lite jämförelser med 2012

FN:S RAPPORT OM E- GOVERNANCE. 2014 Med lite jämförelser med 2012 FN:S RAPPORT OM E- GOVERNANCE 2014 Med lite jämförelser med 2012 1 ÖVERGRIPANDE SLUTSATS 2012 I dagens lågkonjunktur är det viktigt att fortsätta med leverans av tjänster men Regeringarna måste alltmer

More information

SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile

SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile SWAMID Identity Assurance Level SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile är SWAMIDs nya obligatoriska basprofil SWAMID BoT har beslutat att SWAMID AL1 ersätter

More information

INNOVATION IN CONSTRUCTION ENGINEERING EDUCATION SOME EXPERIENCES AND A PLANNED FOLLOW-UP.

INNOVATION IN CONSTRUCTION ENGINEERING EDUCATION SOME EXPERIENCES AND A PLANNED FOLLOW-UP. INNOVATION IN CONSTRUCTION ENGINEERING EDUCATION SOME EXPERIENCES AND A PLANNED FOLLOW-UP. Bengt Hjort, PhD, Department of Science and Technology, Halmstad University ABSTRACT This paper describes an attempt

More information

Centre for Development and Production of Biologics

Centre for Development and Production of Biologics UTLYSNING 1 (14) Centre for Development and Production of Biologics A call for proposals under the programme Next-generation Biologics 1 Executive summary The Swedish government has given Vinnova and the

More information

Expected position: Lecturer MPPMO4. Contractor s name: University of Economics & Business, Vietnam National University Hanoi

Expected position: Lecturer MPPMO4. Contractor s name: University of Economics & Business, Vietnam National University Hanoi - The IFL Action Expected position: Lecturer MPPMO4 Contractor s name: University of Economics & Business, Vietnam National University Hanoi Full name: Lars Åke Philips Occupation: Organization & Leadership

More information

Development of an Online Training Management Tool

Development of an Online Training Management Tool Development of an Online Training Management Tool A User Centred Approach to Capacity Development Master of Science Thesis in Industrial Design Engineering HANNA HASSELQVIST Department of Product and Production

More information

RE-ENGINEERING OF THE PROJECT PLANNING PROCESS

RE-ENGINEERING OF THE PROJECT PLANNING PROCESS RE-ENGINEERING OF THE PROJECT PLANNING PROCESS Current Status of Project Planning in a Swedish Construction Company Niclas Andersson 1, Patrik Johansson 2 ABSTRACT: This paper describes the current status

More information

Lena Mårtensson Leg psykolog Fil dr i industriell arbetsvetenskap på KTH Professor på KTH Ledamot av KTHs styrelse

Lena Mårtensson Leg psykolog Fil dr i industriell arbetsvetenskap på KTH Professor på KTH Ledamot av KTHs styrelse Människan i komplexa tekniska system eller vad gör en psykolog på en teknisk högskola? 10-01-29 Lena Mårtensson Leg psykolog Fil dr i industriell arbetsvetenskap på KTH Professor på KTH Ledamot av KTHs

More information

DECISION/BESLUT 2003-09-30

DECISION/BESLUT 2003-09-30 DECISION/BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 23. Sökande/Complainant IT Butikken A/S, Danmark Motpart/Respondent Shoppingsajterna Svenska AB, 556577-2547, Önsvala Gård, 245 93 Staffanstorp Saken/The Matter Alternativt

More information

SAS Data Integration SAS Business Intelligence

SAS Data Integration SAS Business Intelligence Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Data Integration SAS Business Intelligence Specialkurser SAS Forum 2010 Kontaktinformation Stora Frösunda

More information

Syllabus Joint Master s Programme in Health Informatics 5HI12

Syllabus Joint Master s Programme in Health Informatics 5HI12 Sid 2 (8) Syllabus Joint Master s Programme in Health Informatics 5HI12 Established by the Board of Higher Education, 7 September 2011 Confirmed by the Board of Higher Education, 7 September 2011 Revised

More information

International Council on Systems Engineering. ISO/IEC/IEEE 15288 SEminar Linköping 16 november 2015

International Council on Systems Engineering. ISO/IEC/IEEE 15288 SEminar Linköping 16 november 2015 International Council on Systems Engineering ISO/IEC/IEEE 15288 SEminar Linköping 16 november 2015 WHY there is a need for SE and INCOSE Need to manage increasing complexity Technology trends Systems of

More information

MAXimize the benefits of Mobility Management

MAXimize the benefits of Mobility Management MAXimize the benefits of Mobility Management New tools for more sustainable transport systems Christer Ljungberg, Trivector Traffic Årets Bild 2010: Henrik Montgomery, Scanpix Max project in short December

More information

Welcome to Summer Seminars 2016

Welcome to Summer Seminars 2016 Welcome to Summer Seminars 2016 19 20 of June: Open Space with focus on Agenda 2030 20 22 of June: RCE- workshop Learning for Change A decade ago, we started running annual Summer Seminars on the overarching

More information

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

More information

Report of the 2015 Big Data Survey. Prepared by United Nations Statistics Division

Report of the 2015 Big Data Survey. Prepared by United Nations Statistics Division Statistical Commission Forty-seventh session 8 11 March 2016 Item 3(c) of the provisional agenda Big Data for official statistics Background document Available in English only Report of the 2015 Big Data

More information

Survey report on Nordic initiative for social responsibility using ISO 26000

Survey report on Nordic initiative for social responsibility using ISO 26000 Survey report on Nordic initiative for social responsibility using ISO 26000 2013 Contents SUMMARY... 3 1. INTRODUCTION... 4 1.1 Objective of the survey... 4 1.2 Basic information about the respondents...

More information

25 October 2012. Prime Minister s Office. Communication policy for the Government Offices. Introduction

25 October 2012. Prime Minister s Office. Communication policy for the Government Offices. Introduction Annex to RK Section 114 25 October 2012 Prime Minister s Office Office of the Permanent Secretary Communication policy for the Government Offices Introduction This policy is aimed at employees of the Government

More information

Seminarium om tystare busstrafik

Seminarium om tystare busstrafik 1 Seminarium om tystare busstrafik Ny EU & UNECE lagstiftning om tunga fordons ljudnivåer 23 September 2015 Tekniska nämndhuset Stockholm Manfred Klopotek von Glowczewski 2 Seminarium om tystare busstrafik

More information

Business Model Transformation. Pioneering Business Models through Business Architecture Transformation

Business Model Transformation. Pioneering Business Models through Business Architecture Transformation Business Model Transformation Pioneering Business Models through Business Architecture Transformation Introduction to Business Model Transformation 3.0 Cordial has developed a holistic methodology framework

More information

NOW, DIG THIS! Module 1. Introduction to Digital Marketing att utveckla innovativa strategier, och hur de kan användas

NOW, DIG THIS! Module 1. Introduction to Digital Marketing att utveckla innovativa strategier, och hur de kan användas - PROFESSIONAL för marknads- & försäljningsansvariga DIPLOMA IN DIGITAL MARKETING är en av världens mest erkända, professionella utbildningar i digital marknadsföring. Utbildningen syftar till att hjälpa

More information

Curriculum for postgraduate studies in Micro-data Analysis

Curriculum for postgraduate studies in Micro-data Analysis Curriculum for postgraduate studies in Micro-data Analysis Beslut: FuN 2012-10-01 Revidering: FuN 2012-12-04 Dnr: DUC 2012/1533/90 Gäller fr.o.m.: 2012-10-01 Ansvarig för uppdatering: Studierektor för

More information

Getting Hafa Bathroom Group into the Professional Market A Perspective on Product Range and Strategy

Getting Hafa Bathroom Group into the Professional Market A Perspective on Product Range and Strategy Getting Hafa Bathroom Group into the Professional Market A Perspective on Product Range and Strategy Master of Science Thesis ELÍN BIRNA GUNNARSDÓTTIR MADELEINE KABORN Department of Product and Production

More information

- Reforming the KI nursing program. Sari Ponzer, Professor, Dean, Board of Higher Education

- Reforming the KI nursing program. Sari Ponzer, Professor, Dean, Board of Higher Education Assessment and quality of study programs - Reforming the KI nursing program Sari Ponzer, Professor, Dean, Board of Higher Education The largest centre for medical education and research in Sweden Dedicated

More information

IT, work environment and health

IT, work environment and health IT, work environment and health Bengt Sandblad http://www.it.uu.se/research/hci IT and the work environment Stress at work I said search!! 1 Successful introduction of IT... Requires that users are not

More information

IT, work environment and health Bengt Sandblad

IT, work environment and health Bengt Sandblad IT, work environment and health Bengt Sandblad http://www.it.uu.se/research/hci IT and the work environment Stress at work Successful introduction of IT... Requires that users are not harmed, not exposed

More information

Development of E-government in Sweden

Development of E-government in Sweden Magnus LANDGREN, Sweden Key words: Cadastre, Digital cadaster, e-governance, Legislation SUMMARY This paper describes the possibilities created by using the Internet as a tool for the citizens to access

More information

Energy saving targets tested in households in the Swedish largest electricity saving experiment

Energy saving targets tested in households in the Swedish largest electricity saving experiment Energy saving targets tested in households in the Swedish largest electricity saving experiment Jurek Pyrko Lund University Dept. of Energy Sciences PO Box 118 SE-221 00 Lund Sweden jurek.pyrko@energy.lth.se

More information

Agreement on cooperation on statistics between. Sveriges Riksbank (the Riksbank) and Statistics Sweden (SCB)

Agreement on cooperation on statistics between. Sveriges Riksbank (the Riksbank) and Statistics Sweden (SCB) Agreement on cooperation on statistics between Sveriges Riksbank (the Riksbank) and Statistics Sweden (SCB) Agreement Background Under the provisions of the Sveriges Riksbank Act (1988:1385), the Riksbank

More information

Handbook for Degree Project Writers MASTER S PROGRAMMES IN ENGINEERING 2012 THE FACULTY OF ENGINEERING (LTH) LUND UNIVERSITY

Handbook for Degree Project Writers MASTER S PROGRAMMES IN ENGINEERING 2012 THE FACULTY OF ENGINEERING (LTH) LUND UNIVERSITY Handbook for Degree Project Writers MASTER S PROGRAMMES IN ENGINEERING 2012 THE FACULTY OF ENGINEERING (LTH) LUND UNIVERSITY Contents HANDBOOK FOR DEGREE PROJECT WRITERS Lund University Faculty of Engineering

More information

Becoming Agile: a getting started guide for Agile management in Marketing and their partners in IT, Sales, Customer Service and other business teams.

Becoming Agile: a getting started guide for Agile management in Marketing and their partners in IT, Sales, Customer Service and other business teams. Becoming Agile: a getting started guide for Agile management in Marketing and their partners in IT, Sales, Customer Service and other business teams. Agile for Business www.agilefluent.com Summary The

More information

Workshop 1: Can CM find common ground for HW & SW development?

Workshop 1: Can CM find common ground for HW & SW development? Workshop 1: Can CM find common ground for HW & SW development? Configuration Management practices must be adapted to the chosen development model: Waterfall, Vee, Spiral, Incremental, Agile etc. But for

More information

Guidelines for degree projects in business administration: A. Bachelor level 15 hec (G2E level) D. Master level 30 hec (A2E level)

Guidelines for degree projects in business administration: A. Bachelor level 15 hec (G2E level) D. Master level 30 hec (A2E level) School of Business and Economics Reg. no: 2010/83 at Linnaeus University Revision 2 Decided by ELNU Board 2011-10-28 Revision 3, 2013-01-17 (Reg. no: ST 2013/47-1.1) Guidelines for degree projects in business

More information

March 2004. ETNO operators are concerned with the proposed recommendation for several reasons:

March 2004. ETNO operators are concerned with the proposed recommendation for several reasons: March 2004 ETNO Reflection Document commenting on possible revision of the Commission Recommendation on the provision of leased lines in the European Union, Part II Pricing of wholesale leased line part

More information

Volunteer Satisfaction Survey 2012

Volunteer Satisfaction Survey 2012 Volunteer Satisfaction Survey 2012 Introduction Compass Disability Services Volunteer Satisfaction questionnaire was circulated to 21 people that regularly give up their time to volunteer for us; this

More information

Smarta elnät vad händer? Samordningsrådet & Europa

Smarta elnät vad händer? Samordningsrådet & Europa 2013-05-14 ELFACK, Göteborg Chalmers University of Technology Smarta elnät vad händer? Samordningsrådet & Europa Lina Bertling Tjernberg Professor i Uthålliga elkraftsystem Lina.Bertling@chalmers.se Chalmers

More information

Computer animations in physical chemistry. Kim Bolton School of Engineering, University College of Borås, SE-501 90, Borås

Computer animations in physical chemistry. Kim Bolton School of Engineering, University College of Borås, SE-501 90, Borås Computer animations in physical chemistry Kim Bolton School of Engineering, University College of Borås, SE-501 90, Borås Introduction The immense increase in computational power, variety of computer-based

More information

SYSTEM-OF-SYSTEMS (SOS) WORKSHOP 1 SICS & INCOSE 2015-02-06

SYSTEM-OF-SYSTEMS (SOS) WORKSHOP 1 SICS & INCOSE 2015-02-06 SYSTEM-OF-SYSTEMS (SOS) WORKSHOP 1 SICS & INCOSE 2015-02-06 AGENDA Welcome to SICS and INCOSE Sweden 10 min Purpose of WS 3 min Short presentation of everyone 15 min Background: The SoS Agenda project

More information

Open Access and Stockholm University: The state of affairs at the Department of Computer and System Sciences.

Open Access and Stockholm University: The state of affairs at the Department of Computer and System Sciences. Open Access and Stockholm University: The state of affairs at the Department of Computer and System Sciences. Abstract: The aim of this paper is to present and inform about the current status of open access

More information

Stora studentgrupper och god pedagogik. Går det att kombinera?

Stora studentgrupper och god pedagogik. Går det att kombinera? Stora studentgrupper och god pedagogik. Går det att kombinera? Johan Thorbiörnson, PhD johanthor@kth.se KTH Mathematics Online Royal Institute of Technology, Stockholm http://www.math.kth.se/online/ Kris,

More information

A Study of Failure Development in Thick Thermal Barrier Coatings. Karin Carlsson

A Study of Failure Development in Thick Thermal Barrier Coatings. Karin Carlsson A Study of Failure Development in Thick Thermal Barrier Coatings Karin Carlsson LITH-IEI-TEK--07/00236--SE Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Examensarbete LITH-IEI-TEK--07/00236--SE

More information

9.00-9.10 9.10-9.40 9.40-10.00 10.00-10.10 10.10-10.30 10.30-10.50 10.50-11.10 11.10-11.30 11.30-11.50 12.00-13.00 13.00-14.00 14.15-15.30 15.

9.00-9.10 9.10-9.40 9.40-10.00 10.00-10.10 10.10-10.30 10.30-10.50 10.50-11.10 11.10-11.30 11.30-11.50 12.00-13.00 13.00-14.00 14.15-15.30 15. KICK-OFF 9.00-9.10 Inledning 9.10-9.40 Security Link: mål, visioner och organisation (Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner) 9.40-10.00 Robust kommunikation (Erik G Larsson, Peter Stenumgaard) 10.00-10.10

More information

ELEFTHO : Supporting Business Incubators & technology parks.

ELEFTHO : Supporting Business Incubators & technology parks. ELEFTHO : Supporting Business Incubators & technology parks. Region of Central Macedonia Task Page 1 of 14 Contents Description of policy... 3 Name of the policy... 3 Responsible body... 3 Implementation

More information

C. Wohlin and B. Regnell, "Achieving Industrial Relevance in Software Engineering Education", Proceedings Conference on Software Engineering

C. Wohlin and B. Regnell, Achieving Industrial Relevance in Software Engineering Education, Proceedings Conference on Software Engineering C. Wohlin and B. Regnell, "Achieving Industrial Relevance in Software Engineering Education", Proceedings Conference on Software Engineering Education & Training, pp. 16-25, New Orleans, Lousiana, USA,

More information

Clinical decision support systems in the Swedish health care system

Clinical decision support systems in the Swedish health care system Clinical decision support systems in the Swedish health care system Mapping and analysing existing needs EMMA TÖCKSBERG ERIK ÖHLÉN Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2014 Clinical decision support

More information

Development, implementation and diffusion of EHR systems in Denmark

Development, implementation and diffusion of EHR systems in Denmark International Journal of Medical Informatics (2005) 74, 229 234 Development, implementation and diffusion of EHR systems in Denmark Christian Nøhr a,, Stig Kjær Andersen a, Søren Vingtoft b, Knut Bernstein

More information

CURRICULUM VITAE (short version)

CURRICULUM VITAE (short version) 1 CURRICULUM VITAE (short version) Hans Löfsten, Professor (Chair) Professor, Chair of Engineering Economic Analysis (Teknikens ekonomiska analys), Chalmers University of Technology, Department of Technology

More information

Stockholm den 31 mars 2009 R-2009/0409. Till Justitiedepartementet. Ju2009/338/L1

Stockholm den 31 mars 2009 R-2009/0409. Till Justitiedepartementet. Ju2009/338/L1 R-2009/0409 Stockholm den 31 mars 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/338/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss, så sent som den 5 mars 2009, beretts tillfälle att, med anledning av förslag om

More information

Positive. Aids and HIV in trade unions. www.grspeldatabas.se

Positive. Aids and HIV in trade unions. www.grspeldatabas.se Positive Aids and HIV in trade unions www.grspeldatabas.se Introduction Aids and HIV are trade union issues. Many members have misconceptions about Aids and HIV which needs to be corrected through education.

More information

September 2015. IFAC Member Compliance Program Strategy, 2016 2018

September 2015. IFAC Member Compliance Program Strategy, 2016 2018 September 2015 IFAC Member Compliance Program Strategy, 2016 2018 This Strategy is issued by the International Federation of Accountants (IFAC ) with the advice and oversight of the Compliance Advisory

More information

Staff appraisals Developing the organisation and the individual. Human ResouRces Lund university MAY 2015

Staff appraisals Developing the organisation and the individual. Human ResouRces Lund university MAY 2015 Staff appraisals Developing the organisation and the individual Human ResouRces Lund university MAY 2015 Staff appraisals 3 Staff appraisals Advice and guidelines A staff appraisal is a prepared discussion

More information

MF2019, CAD 3D-modeling och visualization Spring 2011 PROJECT

MF2019, CAD 3D-modeling och visualization Spring 2011 PROJECT MF219, CAD 3D-modeling och visualization Spring 211 PROJECT Please, select a physical or mental (an idea) object that you want to model in the project. If you have a hobby, such as fishing, shooting, engines,

More information

Advantages when Changing to a Nationwide Reference System Experiences from Umeå, a Municipality in Northern Sweden

Advantages when Changing to a Nationwide Reference System Experiences from Umeå, a Municipality in Northern Sweden Advantages when Changing to a Nationwide Reference System Experiences from Umeå, a Municipality in Kerstin HEGNER and Lars E. ENGBERG, Sweden Keywords: Digital cadastre; Geoinformation/GI; GPS; Positioning;

More information

Rules for doctoral education at Karolinska Institutet. Ref 1-133/2013

Rules for doctoral education at Karolinska Institutet. Ref 1-133/2013 Rules for doctoral education at Karolinska Institutet Ref 1-133/2013 Introduction Doctoral education is regulated by the Higher Education Ordinance and complemented by Karolinska Institutet. This document

More information

A Human Resource Capacity Tool for First Nations // planning for treaty

A Human Resource Capacity Tool for First Nations // planning for treaty A Human Resource Capacity Tool for First Nations // planning for treaty table of contents Introduction //...3 Tools //... 9 HR Planning Timeline... 9 Stage 1 Where are we now?...11 Stage 2 Where do we

More information

Integration of psychology, economy and. information technology. Patrick Lambrix. Linkopings universitet. S-581 83, Linkoping, Sweden. patla@ida.liu.

Integration of psychology, economy and. information technology. Patrick Lambrix. Linkopings universitet. S-581 83, Linkoping, Sweden. patla@ida.liu. Integration of psychology, economy and information technology Patrick Lambrix Department of Computer and Information Science Linkopings universitet S-581 83, Linkoping, Sweden patla@ida.liu.se Sammanfattning

More information

3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö. Peter Wahlgren, September 2013

3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö. Peter Wahlgren, September 2013 3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö Peter Wahlgren, September 2013 Vem är Peter Wahlgren? VD & Konsult på 3gamma sedan 2008 AstraZeneca

More information

A New Approach to Needs Assessment and Communication to Connect and Collaborate with Faculty

A New Approach to Needs Assessment and Communication to Connect and Collaborate with Faculty A New Approach to Needs Assessment and Communication to Connect and Collaborate with Faculty Cindy Elliott Assistant Librarian, Research Services Team The University of Arizona Libraries Jim Martin Associate

More information

Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling

Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling Svenskt och internationellt standardiseringsarbete SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande Deltar aktivt i: ISO/PC 277 Sustainable procurement

More information

Establishing and Operating a Quality Management System Experiences of the EUROSAI Training Committee Seminar in Budapest

Establishing and Operating a Quality Management System Experiences of the EUROSAI Training Committee Seminar in Budapest Workshop Management of an SAI Berlin (Germany), 9-11 April 2008 Establishing and Operating a Quality Management System Experiences of the EUROSAI Training Committee Seminar in Budapest (Dr. Árpád Kovács,

More information

Preprint.

Preprint. http://www.diva-portal.org Preprint This is the submitted version of a paper presented at A practice about practice The Nordic Academy of Management conference, NFF, Stockholm, 20#24 August 2011. Citation

More information

Response on the Green paper; Promoting the learning mobility of young people

Response on the Green paper; Promoting the learning mobility of young people Response on the Green paper; Promoting the learning mobility of young people Learning by leaving a joint conference for European mobility networks, was arranged in Uppsala on the 19-20 of November 2009,

More information

Strategy and Change Management:

Strategy and Change Management: Strategy and Change Management: A case study of Akademiska Hus Väst Master of Science Thesis in the Master s program Design and Construction Project Management JENNY GUSTAFSON MALIN WIDERLUND Department

More information

ESF Jämt. Swedish model for Gender Mainstreaming in ESF projects

ESF Jämt. Swedish model for Gender Mainstreaming in ESF projects ESF Jämt Swedish model for Gender Mainstreaming in ESF projects ESF Jämt ESF Jämt is the Swedish name of the County Administrative Boards joint investment. It aims at equality, gender equality and Gender

More information

DETERMINING THE MARKET UNCERTAINTY TOWARDS DESKTOP CLOUD SOLUTIONS

DETERMINING THE MARKET UNCERTAINTY TOWARDS DESKTOP CLOUD SOLUTIONS DETERMINING THE MARKET UNCERTAINTY TOWARDS DESKTOP CLOUD SOLUTIONS Master Thesis Seminar Supervisor: Professor Heikki Hämmäinen Instructor: Mikael Haglund, M.Sc (Tech.) Thesis completed in Sweden Agenda

More information

b a n e d we t S bol y a S

b a n e d we t S bol y a S Saybolt Sweden AB I N T R O 2 Saybolt Sweden AB For over 100 years the name Saybolt has been synonymous with accurate and efficient inspection of refinery terminals and shipside operations. Today Saybolt

More information

Research into consumer financial services

Research into consumer financial services 1 5/10/11 Call for proposals Research into consumer financial services A call under the Financial Market Research programme. 2 1. The call in brief VINNOVA is Sweden s innovation agency and exists to increase

More information

Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics

Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics Year of Birth: 1989 Employment Date: 2012-01 I am an enthusiastic and easy going individual with an interest in technology

More information

Syllabus Master Programme in Health Informatics 4HI10

Syllabus Master Programme in Health Informatics 4HI10 Syllabus Master Programme in Health Informatics 4HI10 Established by the Board of Higher Education, 6 November 2009 Confirmed by the Board of Higher Education, 24 November 2009 Page 2 (8) 1. Basic programme

More information

World Health Organization

World Health Organization March 1, 2005 Proposed Networks to Support Health Decision-Making and Health Policy Formulation in Low and Lower Middle Income Countries & Considerations for Implementation World Health Organization A

More information

Gruppdynamik på nätet gör läraren fri!

Gruppdynamik på nätet gör läraren fri! Gruppdynamik på nätet gör läraren fri! Johan Thorbiörnson, PhD johanthor@kth.se KTH Mathematics Online Royal Institute of Technology, Stockholm http://www.math.kth.se/online/ Vuxenutbildning för framtiden

More information

Clarification of Section 4. Teaching credentials in KTH's CV template for the employment of teachers

Clarification of Section 4. Teaching credentials in KTH's CV template for the employment of teachers Clarification of Section 4. Teaching credentials in KTH's CV template for the employment of teachers 4.1. Briefly describe your profile as a teacher (maximum half a page). Tell us in brief (about half

More information

Introduction. Topic I: description of topics in work programmes. First experiences with Horizon 2020

Introduction. Topic I: description of topics in work programmes. First experiences with Horizon 2020 First experiences with Horizon 2020 Topic: Feedback from questionnaires and expert workshop Date: 27November 2014 Introduction This note provides a set of recommendations 1 stemming from the IGLO questionnaire

More information