.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ".. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)"

Transcription

1 ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO. SHARIFF Pusat Pengajlan Pendidlkan Jarak Jauh Unlversltl Salns Malaysia Pulau-Plnang L.aporan Penyelidlkan Dlbiayal Sepenuhnya Oleh Geran Penyelldlkan USM Jangka Pendek Unlversltl Salns Malaysia Jun

2 _._--., Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi ICT) kepada negara, masyarakat dan para pelajar dalam konteks penjanaan i1mu memang tidak dapat dipertikaikan lagi. Dalam era globalisasi yang sentiasa berkembang pantas tanpa mengira skala jarak dan sempadan politik, peranan dan penggunaan ICT menjadi semakin memuncak terutama dalam menjana kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Sehubungan dengan ini cabaran mengaplikasi ICT bagi sistem pendidikan secara jarak jauh PJJ) dalam menghadapi era globalisasi ini terutama dalam aspek kesedaran, penguasaan dan perancangan masa depan adalah sesuatu yang kritikal dan maklumat jitu. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kesedaran dan pendedahan dalam era ICT sebagai satu cabaran pendidikan secara jarak jauh dan mengkaji tentang tahap penggunaan ICT di kalangan pelajar jarak jauh di semua Pusat Wilayah di Malaysia. Selain itu kajian ini cuba mengenal pasti isu dan masalah yang wujud daripada pembangunan dan penggunaan ICT di kalangan pelajar jarak jauh dan akhirnya mengemukakan beberapa cadangan dan pendekatan untuk mengatasi isu dan masalah yang timbul di kalangan pelajar ini. Kajian yang menggunakan kaedah soal selidik secara bersemuka dansecara pos menggunakan pelajar Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh PPPJJ) sebagai sampel kajian. Beberapa siri lawatan ke beberapa Pusat Wilayah dan temubual dengan Tutor Residen dan Juruteknik semasa telah dijalankan bagi mema"ntau dan mengkaji penyediaan prasarana berkaitan ICT di Pusat Wilayah. Hasil kajian merldapati bahawa kesedaran dan pendedahan pelajar PPPJJ' dalam ICT adalah masih pada peringkat ~ederhana dan agak perlahan berbanding perkembangan semasa. Pelbagai usaha dan pendekatan perlu diterapkan agar penggunaan ICT ini dipertingkatkan selaras dengan hasrat kerajaan agar kadar literasi dalam komputer meningkat dan setaraf dengan negara maju. Infrastruktur dan peralatanberkaitan ICT di PPPJJ dan Pusat Wilayah perlu dipertingkatkan agar matlamat penggunaan dapat dimaksimakan. Suatu mekanisma dan visi serta ' misi pembangunan PPPJJ perlu digarap agar dapat menyaingi perubahan dan ~) keghairahan yang dibawa' oleh ICT. Aplikasi ICT PPPJJperlu seiring dengan perubahan semasa yang semakin canggih namun perlu dillbahsuai agar tidak membebankan pelajar PPPJJ di samping menjamin daya saing dan kredibiliti PPPJJ dalam mengembangkan i1mu melalui sistem yang'amat memerlukan aplikasi dan perkasaan ICT ini...

3 Alhamdulillah, syukur kepada Allah S.W.T di atas IimpahNya laporan ini dapat disediakan dengan kerjasama yang baik daripada pelbagai pihak, individu dan organisasi yang terlibat. Ucapan terima kasih dan setinggi penghargaan oleh penyelidik dirakamkan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyediaan dan pelaksanaan kajian ini terutamanya kepada Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh PPPJJ). Segala sokongan pihak pentadbiran dan rakan sekerja, kerjasama kakitangan dan kemudahan penyelidikan yang disediakan amatlah dihargai. Para penyelidik kajian ini merakamkan penghargaan khusus kepada Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang atas pembiayaan menerusi Geran Penyelidikan Jangka Pendek yang membolehkan penyelidikan ini disempurnakan dengan jayanya. Ucapan terima kasih ditujukan juga kepada semua pelajar PPPJJ sama ada yang terpilih sebagai responden atau sebaliknya, Tutor Residen Pusat Wilayah yang dilawati, Juruteknik PPPJJ dan Juruteknik di Pusat Wilayah yang sudi meluangkan masa untuk ditemuramah. Tidak lupa juga kepada mereka yang telah membantu kami iaitu Cik Helen Choq Pelajar Siswazah Tinggi Pendidikan Jarak Jauh) dan Cik Wan Yusnadia Pembantu Penyelidik Sambilan), dan beberapapembantu penyelidik lain dalam menyempurnakan kajian dan penerbitan hasil. kajian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rakan seperjuangan dan ahli keluarga kerana sokongan dan dorongan yang diberikan sepanjang proses penyelidikan ini.. TERIMA KASIH. Dr. Zuraini Zakaria Ketua Projek) Dr. Fatimah Hassan Dr. Noresah Hj. Mohd Shariff Pn. Hasmawati Hassan Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh Universiti Sains Malaysia 11800, Pulau Pinang ii

4 I,- [' - ",~~~I~'"~:,n_~~~,,r,:- - - \,~\ > ~~': y', ~ I '~\'I' H '~" ~-,-" " '"~J -, '"~ I I',~ '"I'",1,,', - d:~}! ~..'-/ra'\i'\ t~1)\lj: \q! O'I~\\i\"i \' ",1) " 'i I, ~~ ~ _,. _ ~ ~~~~ _~_'_~~~~~~ ~ - ~ ~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~_~~ ~~ " ~~~ ~ _ ~ ~~~ " "_~, ~_ ~~ ~~ _ ~ ~j ~_~,- Abstrak Penghargaan lsi kandungan, Mukasurat' i ii iii BAB1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 1.2 Matlamat Kajian 1.3 Skop Kajian 1.4 Metodologi Kajian 1.5 Organisasi Kajian 1.6 Penemuan Kajian BAB2 PENDIDIKAN DAN let 2.1 Pengenalan 2.2 Halatuju Pendidikan Negara 2.3 Peranan ICT dalam Pendidikan 2.4 Perkembangan dan Pembangunan ICT 2.5 Kesedaran dan Penggunaan let 2.6 Kesimpulan _ BAB3 PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH PJJ) DAN ICT 3.1 Pengenalan 3.2 Proses Pendidikan Secara Jarak Jauh 3.3 Scenario Perkembal1gan dan Pembangunan 'PJJ dan ICT. 3.4 PJJ dan ICT di USM 3.5 Kesimpulan BAB4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN 4.1 Kesedaran dan Pendedahan ICT Pelajar PPPJJ 4.2 Motivasi Pelajar PPPJJ dan ICT 4.3 Kecemerlangan Pelajar dan ICT 4.4 Perkhidmatan ICT di PPPJJ 4.5 Masa hadapan ICT di PPPJJ 4.6 Kesimplilan ) J BABS RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Penemuan utama kajian 5.2 Cadangan 5.3 Kesimpulan BIBLIOGRAFI LAMPIRAN iii

5 ,, BAB1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan.. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT) dalam pendidikan jarak jauh PJJ) semakin berkembang. Pendidikan berteraskan secara talian dan juga web telah mula diaplikasikan dalam pelbagai cara merentasi tahap dalam pendidikan pada hari ini. Hal ini adalah selaras dengan pembangunan, kemajuan dan pertumbuhan yang banyak dipengaruhi oleh ICT. Peranan ICTdalam pendidikan tiada batasan terutama dalam era globalisasi yang memerlukan kepantasan dan kecekapan terutama dalam mencari bahan rujukan, berbincang dan mendapat bantuan rakan atau pengajar serta menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Oleh itu setiap pelajar harus menggunakan ICT sebagai alat dan kemudahan tambahan bagi membantu dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Pada hari ini, ICT boleh dianggap sebagai anggota badan manusia yang mana kehidupan kita pasti terjejas tanpa kehadirannya. ICT memainkan peranan yang penting dalam konteks penjanaan ilmu terutama untuk mereka yang mengikuti sistem pendidikan secara jarak jauh. Pelajar-pelajar secara jarak jauh juga semakin bijak memahami penggunaan ICT. Ini disebabkan sistem PJJ merupakan tren yang memuncak dalam sistem pendidikan kesan daripada penjanaan ilmu yang efisen dan efektif melalui pengaplikasian ICT. Lazimnya ini ada kaitan dengan pengertian pendidikan itu sendiri. Pengaruh dan perkembangan pesat teknologi masa bagaimanapun kini telah berjaya mengatasi jurang pemisahan masa dan mengurangkan jurang pemisahan secara fizikal di antara pelajar dan pengajar Cheah, 2004). ICT bermaksud teknologi maklumat dan komunikasi digital yang digunakan untuk berkomunikasi serta menyalurkan maklumat dalam talian atau secara telematik untuk membantu pelajar dalam bidang pendidikan. Secara umumnya JCT digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan rangkaian elektronik LAN, WAN atau Internet) untuk penyampaian isi kandu"ngan, interaksi ataupun pemudahcaraan. Internet, Intranet, Satelit, tape audio/video, TV interakrif, telesidang dan CD-ROM adalah sebahagian daripada media elektronik dan komunikasi Hasmawati & Fatimah, 2005) yang mengg"alakkan kegunaan ICT dalam pendidikan.. Terdapat beberapa perkara yang mempengaruhi aplikasi ICT semasa proses pengajaran dan pembelajaran seperti perkakasan ICT itu sendiri, tenaga pengajar dan pelajar, bahan-bahan pembelajaran dan kaedah penyampaian Hasmawati & Fatimah, 2005). Pelbagai harapan dan halangan tercetus apabila perkara-perkara ini dihubungkaitkan. Selama ini PPPJJ mungkin dihalangi faktor lumrah sepert kekurangan sumber bagi perkembangan yang berkesan, kekurangan infrastruktur bagi. menyokong peredaran teknologi moden dan kekurangan dana yang diperlukan bagi penyelenggaraan perkakasan dan perisian. Maka kajian ini merupakan suatu penambahan pengumpulan data yang mencirikan konstituensi utama PPPJJ iaitu pelajar. Bagi pelajar, aplikasi teknologi dalam pendidikan bukan sekadar memiliki komputer tetapi perlu mengintegrasi secara berkesan dan efisyen penggunaannya agar membawa makna dengan cepat, mudah dan tepat. Dengan ini pelajar yang mengaplikasi dan mengintegrasikan ICT dalam pendidikan sewajarnya berupaya mencari, menganalisis dan mensintesis maklumat serta berupaya menyelesaikan masalah secara kreatif dan efektif. Oleh itu kajian ini dijalankan bagi mendapatkan maklumat berkaitan cabaran ICT di PPPJJ dengan lebih terperinci agar perancangan awal dan daya saing berkaitan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara 1

6 PJJ dapat dipertingkatkan. Pangkalan data akan merangkumi aspek perhubungan dan keperluan pelajar dalam mengejar era globalisasi ICT. Ciri komponen ini adalah kritikal didefinisikan sebelum segala aspek perancangan strategik, initil~tif dan proposal dilaksanakan demi memastikan kecemerlangan PPPJJ dalam menjanakan, mengorganisasikan dan mendesiminasikan ICT serta menepati matlamat institusi dan mampu bersaing pada skala national dan juga antarabangsa. 1.2 Matlamat Kajian Kajian ini bertujuan untuk : Menentu faktor yang mempengaruhi kesedaran penggunaan ICT di kalangan pelajar PPPJJ agar tindakan susulan seperti proses pendekatan, peraturan dan perancangan struktur yang terurus dalam prosedur system PJJ dapat dilaksanakan. Mengenalpasti dan menilai tahap pendedahan dan penggunaan ICT di kalangan pelajar jarak jauh agar kemudahan ICT dapat diintegrasikan dan diinovasikan menurut tahap kompatibiliti serta penerimaan pelajar. Mengkaji keupayaan PPPJJ dalam menyediakan prasarana yang berkaitan ICT. dan tahap penggunaan prasarana sedia ada. Mengemuka beberapa cadangan, strategi dan persekitaran pembelajaran yang bersesuaian dan efektif untuk memaksimakan motivasi dan kemajuan pelajar dalam pengaplikasian ICT dan untuk mengatasi isu dan masalah yang timbul di kalahgan institusi sendiri. J 1.3 Skop Kajian TeknoJogi maklumat dan, komunikasi ICT),merujuk kepada penggunaan pelbagai item dan keupayaan dalam mencipta, menyimpan dan menyebar maklumat tersebut bagi memenuhi keperluan manusia. Dalamkajian ini, teknologi maklumat dan komunikasi meliputi aspek komputer, komunikasi dan kebolehan untuk berkomunikasi maklumat melalui komputer dan menghubungkan manusia melalui maklumat. Dengan itu, kajian ini mengkaji tahap kesedaran dan pendedahan pelajar jarak jauh tentarig tahap penggunaan ICT. Selain itu keupayaan PPPJJ dalam menyediakan prasarana yang mencukupi berkaitan ICT di Pusat Wilayah turut dikaji. Kajian ini juga akan mengemukakan beberapa cadangan dan pendekatan untuk mengatasi isu dan masalah yang dihadapi oleh pelajar jarak jauh USM. Setiap cadangan dan pendekatan yang dikemukakan terlebih dahulu akan diteliti dari segi kesediaan serta keupayaan pelajar untuk l11enggunakan ICT, dasar dan matlamat pembangunan institusi serta negara secara keseluruhan sebelum dimuktamadkan oleh USM sendiri.. \ j 2

7 '.. ' 1.4 Metodologi Kajian Kajian ini telah dijalankan dalam beberapa sirl Antaranya ialah: 1) Menganalisis borang soal selidik kajian yang telah diedarkan kepada pelajar baru Tahun 1) yang mendaftar untuk mengikuti sistem pengajian secara jarak jauh iaitu semasa kursus orientasi Sidang Akademik Sebanyak 139 borang telah dikembalikan daripada 200 yang diedarkan secara rawak. 2) Membangunkan dan mengedarkan soal selidik kepada 100 pelajar Tahun 3 terpilih sebahagian daripada 139 pelajar yang telah mengembalikan borang mereka pada Tahun 1 lalu) sacara pas. Kajian ini menggunakan kaedah timeseries untuk kelompok pelajar yang sama tetapi pada tahun atau masa yang berbeza untuk melihat perubahan persepsi, penguasaan, kesedaran, pendedahan dan permintaan terhadap ICT di PPPJJ khasnya dan USM amnya). 3) Menjalankan satu kajian kes yang mengaitkan ICT dankejayaan pelajar di PPPJJ. Seramai 47 pelajar cemerlang yang dipilih dalam kajian ini merupakan pelajar yang telah memenangi Hadiah Kepujian dan Sijil Dekan berdasarkan kecemerlangan akademik pelajar pada SidangAkademik 2001/ ) Mengadakan beberapa siri lawatan ke beberapa Pusat Wilayah bagi memantau dan mengkaji keupayaan PPPJJ dalam menyediakan prasarana berkaitan ICT di Pusat Wilayah. Temubual dengan beberapa Tutor Residen dan Juruteknik terpilih turut diadakan semasa law~tan berkenaan. 1.5 Organlsasl Kajian Laporan ini membincangkan hasil kajian dengan membahagikannya kepada beberapa bab iaitu Bab 1 merupakan pengenalan kepada matlamat kajian. Ini diikuti oleh Bab 2 yang membincangkan mengenai pendidikan dan ICT dalam negara kita Malaysia secara umum. Seterusnya Bab 3 menjuruskan perbincangan mengenai pendidikan dan ICT pada peringkat pendidikan secara jarak jauh. Analisis dan penemuan kajian dibincangkan dalam Bab 4. Manakala Bab 5 memberi cadangan dan membuat rumusan untuk laporan dan kajian inl 1.6 Penemuan Kajlan Antara dapatan utama kajian ini ialah: 1. Bukan 100% pelajar PPPJJ mempunyai komputer manakala 89.2% pelajar menggunakan komputer di rumah dan 80.0% menggunakan komputer di sekolah atau pejabat. Hanya 12.3% responden menggunakan komputer di siber cafe dan 70.8% mempunyai kemudahan melayari internet. Ini menunjukkan kempen "Satu rumah satu komputer" yang telah lama dijalankan hasilnya kurang berkesan dan bantuan pinjaman yang disarankan USM juga kurang mendapat sambutan. 3

8 ", 2. Kesedaran dan pendedahan pelajar PPPJJ dalam ICT adalah masih pada peringkat sederhana. Kesemua pelajar menggunakan komputer namun hanya 36.9% pelajar yang berada pada tahap penggunaan dengan kekerapan tertinggi, dan 24.6% pelajar berada pada tahap mahir dalam menguasai kemahiran komputer. Kedua-dua tahap penggunaan dan tahap penguasaan komputer oleh responden adalah signifikan pada aras dan mempunyai korelasi secara langsung yang positif pada tahap sederhana tinggi iaitu Pelbagai usaha dan pendekatan perlu diterapkan agar penggunaan ICT ini dipertingkatkan dan selaras dengan hasrat kerajaan agar kadar Iiterasi dalam komputer meningkat dansetaraf dengan negara maju. 3. Penggunaan ICT memang diakui" sebagai suatu alat yang berupaya membantu, menambahbaikkan dan meningkatkan prestasi pelajar terutama pelajar PPPJJ. Seramai 80% pelajar cemerlang mengaku menggunakan ICT sebagai bantuan dalam proses pembelajaran iaitu untuk membuat tugasan 50%) dan untuk berhubung dengan rakan- rakan dan pensyarah 45%). 4. Infrastruktur dan peralatan berkaitan ICT di PPPJJ seperti peralatan komputer dan peralatan telesidang yang mempunyai kapasiti tinggi dan canggih serta peralatan di Pusat Wilayah seperti keselamatan, pemasangan lengkap dan sambungan internet berkapasiti tinggi perlu disediakan dan ditambahbaikkan dari masa ke semasa agar matlamat penggunaan dapat dimaksimakan. Kemudahan peralatan sedia ada seperti peralatan sidang video perlu dimaksimakan penggunaannya dan tidak terhad kepada aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan kursus sahaja. Ini adalah kerana kadar sewaan talian adalah untuk sepanjang tahun dan 24 jam sehari. ; 5. Aplikasi ICT PPPJJ perlu seiring dengan perubahan semasa yang semakin canggih namun perlu diubahsuai agar tidak membebankan pelajar PPPJJ" yang tinggal di seluruh pelusuk negara.para pelajar sentiasa menghadapi kemungkinan infrastruktur ItT yang kurang berkeupayaan, masalah teknikal dan masalah kemahiranteknologi yang pelbagai peringkat. 6. Mengaktifkan semula aktiviti persatuan pelajar mengikut Pusat Wilayah. Antara aktiviti berkaitan ICT yang disarankan ialah penambahbaikan peralatan ICT seperti pembelian CO burner, penyelenggaraan CO, penjualan CD, pembelian alat pencetak, faks dan fotokopi untuk Pusat Wilayah. Turut disarankan juga ialah penubuhan laman web mengikut Pusat Wilayah dan keaktifan dinilai setiap tahun dan mendapat penganugerahan di majlis tertentuanjuran PPPJJ.. 4

9 BAB2 PENDIDIKAN DAN let 2.1 Pengenalan Penjanaan i1mu, kemajuan dan pertumbuhan pesat ekonomi sesebuah masyarakat dalam era globalisasi banyak dipengaruhi dan didorong oleh perkembangan dan penguasaan Tekologi maklumat dan Komunikasi let). Setiap saban hari saintis mencipta perkakasan yang canggih yang meliputi setiap aspek kehidupan. ICT bermaksud teknologi maklumat dan komunikasi digital yang digunakan untuk berkomunikasi serta menyalurkan maklumat dalam talian untuk membantu manusia membangunkan manusia dan negara dalam bidang pendidikan, perniagaan, ketenteraan dan sebagainya Yusuf Hashim, 2003). Menurut kamus Oxford, teknologi maklumat diistilahkan sebagai satu bidang sains berkaitan dengan aktiviti menyimpan dan menghantar keluar maklumat denan menggunakan komputer. Manakala British Advisory Council For Applied research and Development menjelaskan maksud teknologi maklumat sebagai satu disiplin saintifik, teknologi dan kejuruteraan serta teknik pengurusan yang digunakandalam pengendalian dan pemprosesan maklumat serta kegunaannya, komputer dan saling tindak antara komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan kebudayaan Abdul Razak et.a!.,2000). Oleh itu ICT adalah suatu metodologi peralatan perisian yang terlibat dalam proses penjanaan, pemprosesan, penyebaran dan penyimpanan maklumat. Kesemua fungsi ini amat penting dan berguna kepada pengguna maklumat untuk memenuhi keperluan, kehendak dan kerenah mereka. Pada hari ini, sumber maklumat yang cepat, tepat dan berterusan merupakan pemangkin kepada kejayaan semua aspek kehidupan, Oleh itu, ternyatalah ICT telah menjadi sebahagian daripada perkakasan penting dalam setiap aspek rutin kehidupan kita. Justeru itu, penguasaan dan penggunaan ICT sentiasa menjadi tunggak -utama kepada sesebuah masyarakat agar dapat terus berdaya saing dan berdaya maju dalam semua aspek kehidupan. 2.2 Halatuju PendidikanNegara Falsafah Pendidikan Negara menyatakan : Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, berfanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serfa memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.. Kerajaan menyeru kepada rakyat Malaysia supaya menghayati dan memahami intipati Fasafah Pendidikan Negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus berbangga dengan pencapaian Malaysia yang telah berkembang Illaju dalam segala bidang khususnya bidang pendidikan. Daya saing dan daya maju rakyat Malaysia amat penting dan bermakna untuk kemajuan negara. Kemajuan negara seterusnya memperlihatkan 5

10 Malaysia setaraf dengan negara maju yang lain. Usaha rakyat Malaysia yang gigih juga berbaloi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran yang bermutu akan dapat memberi kesan dalam meningkatkan kemajuan negara. Pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam bidang pendidikan akan menjadikan rakyat berpendidikan tinggi. Kemajuan negara amat penting dalam mencapai Wawasan Peranan let dalam Pendidikan ICT amatpenting dalam bidang pendidikan terutama untuk sistem pendidikan terbuka open learning), sistem pendidikan secara jarak jauh distance learning) dan sistem pendidikan secara talian online or electronic learning). Menurut Baharom 2003), ICT merupakan pembantu proses interaksi antara individu, dan pada hari ini telah merevolusikan persekitaran pembelajaran di seluruh dunia. Jelfs 2002) juga menyatakan bahawa ICT memberikan f1eksibiliti kepada pelajar dari segi masa belajar dan mengurangkan masa perjalanan. Maka pengaplikasian periggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara jarak jauh sememangnya bukan sahaja tidak dapat dielakkan lagi malah perlu sentiasa diberi keutamaan dan diperkemaskinikan -, agar sejajar dengan arus pembangunan semasa. ICT berperanan sebagai alat bantuan dalam pendidikan. Pendidikan hari ini bukan sahaja menggunakan buku, tetapi lebih maju dan berkembang dengan alat-alat bantuan lain. Komputer merupakan alat bantuan yang teramat penting. Selain itu, informasi dan maklumat berguna juga boleh didapati di jaringan internet. Kini, kemudahan internet ini boleh didapatidi mana-mana sahaja. Penggunaan internet ini semakin mudah, fleksibel dan capat. Selain itu, peranan' ICT juga penting kerana ia membantu ~ kekurangan kepakaran dan tenaga pengajar. ICT berperanan sebagai alat aiternatif kepads_ kekurangan kepakaran dan kemahiran tenaga pengajar. Walaupun begitu, ICT hanya sebagai bantuan tambahan kepada tenaga pengajar. Oleh itu, pelajar akan ieblh memahami dengan bantuan pensyarah dan ICT. Komputer telah menjadi keperluan bagi setiap keluarga. Harganya semakin murah sehingga boleh didapati dengan harga RM 1000 ke bawah. Kerajaan juga membenarkan pekerja untuk mengeluarkan simpanan wang Kumpulan Simanan Wang Pekerja KWSP) mereka untuk membeli komputer selaras dengan saranan kerajaan iaitu "Satu rumah satu komputern~ Kini, kebanyakan rumah mempunyai sekurang- ), kurangnya sebuah komputer. Kementerian Pendidikan juga' memperkenalkan ' j Pendidikan IT untuk pelajar sekolah rendah dan menengah untuk mendedahkan mereka kepada kepentingan ICT. ICT juga merupakan kemudahan infrastruktur yang lebih fleksibel. Ini kerana is, dapat diguna pada bila-bila masa, oleh sesiapa, sahaja dan di mana-mana sahaja. Pelajar- pelajar khususnya pelajar pendidikan jarak jauh lebih mudah menggunakan ICT jika menggunakan komputer bimbit kerana ia boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Selain itu, teknologi baru seperti video, CO, DVO juga banyak membantu kerana kefleksibelannya. 6

11 ,. 2.4 Perkembangan dan Pembangunan ICT ) Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi lct) adalah berasaskan kepada keperluan dan kepuasan pengguna dalam penggunaan komputer. Perkembangan ICT adalah selari dengan perkembangan dalam bidang komputer. Perkembangan ICT ini meliputi aspek pembangunan teknikal, sumber manusia, pengurusan, perkembangan pengetahuan, keperluan operasi dan taktikal, elemen organisasi serta penyelidikan dan pembangunan. Menurut Larsen 1998) dan Kholi 1990) dua keperluan asas untuk perkembangan ICT ialah : i. Keperluan Teknikal- meliputi aspek reka bentuk dan kegunaan perisian, penyelidikan dan pembangunan, pengurusan, penulisan 1aporan dan sebagainya. ii. Keperluan Pengguna - keperluan pengguna meliputi aspek memahami.keperluan dan permintaan pengguna, nilai dan norma masyarakat, keserasian dari aspek sosial, budaya dan politik semasa serta memahami isu-isu setempat dan global. Proses perkembangan dan pembangunan ICT ini berlaku secara berterusan kerana perkembangan ICT, sains, teknologi dan sebagainya akan berlaku secara berterusan. Menurut Picard, Kort dan Reily 2001), apabila sesuatu perubahan atau inovasi berlaku dalam bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi terhadap sesuatu perkara, proses pembelajaran atau penerimaan terhadap perubahan ini akan berkembang berdasarkan masa. Proses pembelajaran atau penerirnaan ini akanterus meningkat sehingga sampai ke satu tahap, proses ini berkemungkinanakantetap menjadi malar atau mulai mengalami penurunan sehingga suatu inovasi atau pembaharuan baru akan berlaku terhadap perkara tersebut. Apabila perubahan baru berlaku, proses pembelajaranatau penerimaan terhadap perubahan akan berulang semula. Proses perkembangan ICT melibatkan tiga proses utama iaitu proses kesedaran terhadap ICT, proses pembauran difusi) terhadap ICT dan proses pendedahan terhadap ICT sebelum ianya dapat berkembang dan digunakan dalam sesebuah masyarakat. Walau bagaimanapun, kadar proses perkembangan ini bergantung kepada faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam sesebuah masyarakat Dasar Pembangunan ICT Negara. Sehingga tahun 1996, tiada satu dasar yang jelas telah dirangka oleh kerajaan bagi menggariskan pembangunan ICT yang menyeluruh di negara ini. Oleh itu, kerajaan telah mengambil inisiatif dalam Rancangan Malaysia Ketujuh untuk keperluan ICT negara. Pada tahun 1996, kerangka dasar pembangunan ICT negara yang lebih terancang telah digubal dan dikenali sebagai Agenda IT Negara NITA). Selain NITA, Koridor Raya Multimedia MSC) telah ditubuhkan sebagai asaskepada penggunaan ICT dalam bidang ekonomi yang lebih menyeluruh. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah digubal bagi menyediakan persekitaran yang boleh memesatkan lagi pembangunan ICT di negara ini. 7

12 " Agenda IT Negara NITA) Peranan utama NITA ialah mewujudkan sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang bermaklumat selaras dengan objektif Wawasan Kerangka NITA adalah berdasarkan kepada pembangunan seimbang tiga unsur penting iaitu sumber manusia, infostruktur dan aplikasi. Pembabitan rakyat dan institusi dalam ICT amat penting demi meneapai hasrat untuk mewujudkan masyarakat bermaklumat. Justeru itu, majlis IT Negara NITC) telah melancarkan Agenda Teras Strategik untuk mendorong pembabitan rakyat dan institusi secara efektif dan menyeluruh dalam persekitaran persaingan global. Lima agenda teras strategik yang telah dilancarkan oleh kerajaan ialah E-Ekonomi, E-Perkhidmatan Awam, E Komuniti, E-Pembelajaran dan E Kedaulatan. Oi bawah teras strategik E-Ekonomi, keseluruhan sektor ekonomi di negara ini berasaskan pengetahuan menggunakan sepenuhnya sumber yang ada secara berkesan untuk membentuk nilai dan kekayaan tersendiri dalam persaingan peringkat global. E-Per~hidmatan Awam pula memberi penekanan untuk menyediakan perkhidmatan secara elektronik sepenuhnya yang cekap, mesra pelanggan, efektif serta dapat menambah tahap kepercayaan kepada pengguna. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan kos dan masa menunggu di samping perkhidmatan yang lebih cepat dan tepat. E-Komuniti digubal untuk mendorong dan meningkatkan lagi kadar interaksi dan komunikasi di kalangan ahli komuniti. E-Komuniti juga dapat mengurangkan jurang komunikasi yang wujud di dalam komuniti yang disebabkan oleh perbezaan lokasi dan perbezaan kesedaran serta pengetahuan terhadap ICT. E-Pembelajaran digubal untuk mewujudkan budaya pembelajaran sepenjang hayat di kalangan komuniti serta menghapuskan jurang digital yang wujud. E-Pembelajaran juga membantu pelajar dalam meningkatkan pengetahuan yang lebih cekap dan cepat. Sementara itu, E.,. Kedaulatan berperanan dalam pembinaan identiti dan jati diri masyarakat yang tidak mudah luntur dan cintakan negara dalam menghadapi arus pembangunan negara dan perkembangan global semasa Rozinan et.al, 2005).. ' Pembangunan Koridor Raya Multimedia MSC) Pada tahun 1996, kerajaan telah menubuhkan Koridor Raya Multimedia sebagai asas perkembangan dan pembangunan ICT negara. Tujuan penubuhan MSC ialah untuk menyediakan ICT bertaraf dunia yang komprehensif dan efektif bagi...) mewujudkan persekitaran ke~a. dan kehidupan yang akan mendorong kepada." pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berteraskan pengetahuan. Perbadanan Pembangunan Multimedia MOC) pula ditubuhkan sebagai agensi pengurusan ICT dalam menarik minat pelabur asing dan meningkatkan ekonomi Negara melalui industri keeil dan sederhana IKS). Panel Perundingan Antarabangsa MSC telah ditubuhkan bagi menasihati corak pembangunan MSC dan IT. Kebanyakan ahli panel terdiri daripada tokoh perniagaan, pembuat dasar dan pemikir ekonomi. Pelbagai inisiatif telah dijalankan.oleh kerajaan untuk menarik.syarikat multinasional untuk beroperasi di Malaysia. Syarikat yang memiliki nilai ditambah yang kukuh dan berdaya saing akan diberi status MSC. Pada hujung tahun 2000, sebanyak 274 syarikat tempatan telah diiktiraf daripada 429 buah syarikat. Terdapat banyak keistimewaan bagi syarikat yang memperoleh MSC seperti : 8

13 '. 1. Mengecualikan syarikat berstatus MSC daripada keperluan pemilikan tempatan untuk memastikan kebebasan pemilikan tempatan. 2. Menyediakan insentif kewangan yang menarik dan berdaya saing seperti pengecualian cukai pendapatan sehingga 10 tahun atau 100 peratus potongan elaun cukai pelaburan bagi tempoh lima tahun. 3. Memberikan kebebasan syarikat berstatus MSC untuk menyediakan modal daripada pinjaman tempatan dan dunia untuk infrastruktur MSC. 4. Menyediakan infrastt'uktur fizikal dan maklumat bertaraf dunia. 5. Membenarkan tanpa sekatan pekerja pengetahuan tempatan dan luar. 6. Menjadi ketua serantau dalam perlindungan Hakmilik Intelektual dan Undang Undang Siber. 7. Memastikan tiada tapisan censorship) terhadap internet. 8. Menyediakan takrif telekomunikasi yang bersaing sejagat. 9. Menyediakan agensi berkuasa untuk bertindak sebagai pusat sehentian one stop supershop) untuk memastikan MSC memenuhi keperluan syarikat-syarikat yang beroperasi Abdul Razak et.al, 2000). ) J 2.5 Kesedaran dan Penggunaan ICT Proses Kesedaran Terhadap ICT Proses kesedaran terhadap ICT bermula dengan proses pembelajaran ICT. Secara umum, terdapat dua bentuk pembelajaran iaitu pembelajaran dari atas ke bawah top down learning) dan pembelajaran dari bawah ke atas bottom up learning) Van, Heijst, Van de Spek dan Krizinga, 1998). Pembelajaran dari atas ke bawah merujuk kepada pengetahuan tertentu akan mendorong kepada perkembangan pengetahuan yang lain. Pembelajaran daripada bawah ke atas merujuk kepada individu yang mempelajari sesuatu akan menggunakan pengetahuan tersebut dan menyebarkannya kepada organisasi, masyarakat atau individu lain. Proses kesedaran terhadap ICT boleh wujud dalam tiga bentuk iaitu : 1. Kesedaran individu - Kesedaran ini melibatkan individu belajar dan sedar terhadap let melalui keluarga, sekolah, masyarakat, persekitaran kerja, pengalaman kerja, pembacaan dan sebagainya. 9

14 2. Kesedaran ICT Melalui Komunikasi - Kesedaran ini melibatkan individu belajar sesuatu dan seterusnya berkongsi pengalaman dan kesedaran tersebut dengan yang lain. Kesedaran ini lebih berkesan kerana maklumat dan pembelajaran itu berterusan sehingga tidak dapat digunakan lagi. ' 3. Kesedaran ICT Melalui Pembinaan Gedung Pengetahuan - Kesedaran ini melibatkan individu bertumpu kepada pembentukan pengetahuan daripada sumber-sumber tertentu dan penggunaan pengetahuan tersebut. Jenis jenis pembelajaran dan kaitannya dengan proses kesedaran terhadap let ditunjukkan dalam Rajah 2.1 I---~ Interaksi r interaksi!!: interaksi -~.L-- Proses Pembela Proses Kesedaran I I I I I... Pembinaan Kesedaran "",~,,,", " - "...'-,,,.--, 1It.'..: _......,.: Kombinasi Kesedaran Pembelajaran Melalui ~ ~ _~ - - -~ Komunikasi _~ ~ '>~::.~.., Penyebaran Kesedaran " Pemantapan Kesedaran Sumber : Rozinah et.al, Rajah 2.1 : Jenis- jenis Proses Pembelajaran dan Interaksi Serta Perhubungan Dengan Proses Kesedaran TerhadaplCT Penggunaan ICT Menurut Tengku Azztilan 1992), masyarakat Malaysia sentiasa berada pada era pasca industri selaras dengan perubahan global yang berlaku. Masyarakat padapasca industri mengutamakan i1mu pengetahuan sebagai teras kemajuan. Terdapat lima ciri yang menggambarkan masyarakat pasca industri yang terdapat di negara iaitu: i. Sektor ekonomi mengalami perubahandaripada berasaskan pengeluaran barangan kepada perkhidmatan ii. Taburan pekerjaan dan guna tenaga lebih kepada tenaga profesional dan teknikal iii. Casar perancangan dan pembangunan berasaskan kepada teori i1mu pengetahuan dan maklumat.. iv. Matlamat masa depan untuk menguasai, membangunkan dan menggunakan teknologi v. Proses membuat keputusan lebih bermatlamatkan untuk membentuk dan merekacipta teknologi baru untuk masyarakat

15 '... Masyarakat umum pada hari ini lebih terbuka untuk mendalami bidang ICT kerana mereka berpendapat bahawa ICT dapatmemudahkan mereka dalam segala aspek kehidupan. Soleh dikatakan setiap kerja pada hari ini banyak menggunakan kemahiran komputer. Penggunaan internet juga semakin meluas di kalangan masyarakat. Perkhidmatan internet dapat mengurangkan jurang antara individu, kumpulan atau organisasi. Masyarakat yang mahir dalam penggunaan ICT juga akan lebih cekap, cepat dan efektif dalam kerjaya dan kehidupan mereka. Kita dapat lihat bahawa pada hari ini, perubatan, perbankan, perdagangan boleh dijalankan secara talian langsung online) tanpa memerlukan kehadiran individu itu. Oleh itu, kerajaan harus mengambil langkah yang wajar untuk menggalakkan masyarakat Malaysia memperkayakan lagi kemahiran ICT untuk kepentingan sendiri, bangsa dan negara. Selain masyarakat umum, pelajar pada hari ini juga lebih mahir dalam penggunaan ICT. Bahkan, pelajar sekolah rendah juga bijak menggunakan komputer dan internet. Kini, Portal Pendidikan juga boleh didapati di internet. Oengan ini, pelajar sekolah rendah dan menengah dapat memanfaatkan penggunaan let dalam pembelajaran mereka seharian. Oi setiap sekolah rendah dan menengah juga terdapat matapelajaran' komputer dan IT. Langkah ini amat membantu pelajar yang kurang berkemampuan yang tidak merniliki komputer di rumah untuk bersama-sama dengan pelajar yang lain dalam mempelajari kemahiran komputer. Oleh itu, mereka ini tidak akan ketinggalan dalam arus global yang sentiasa cepat dan pantas. Pelajar universiti juga tidak ketinggalan selepas penubuhan pengajian jarak jauh yang memberi peluang kepada pelajar yang sudah bekerja untuk menyambung pengajian mereka. Penggunaan ICT dalam pengajian jarak jauh banyak membantu siswa dan siswi universiti yang jauh daripada lokasi dengan menghadiri kuliah melalui telesidang sahaja.. Kesimpulannya, masyarakat dan pelajar mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka sendiri agar tidak ketinggalan untuk bersaing dengan negara maju yang lain. Kerajaan juga perlu memperuntukkan modal untukpembangunan ICT demi masyarakat Malaysia Isu dan Masalah Penggunaan ICT sering juga dikaitkan dengan gejala sosial di kalangan remaja khususnya daripada internet. Remaja yang terdedah dan sering menggunakan internet lebih mudah terpengaruh oleh bahan ganas dan tidak bermoral. Mereka lebih terdorong untuk melakukan jenayah seperti dalam internet. Selain itu, penggunaan internet ini juga boleh membebankan pengguna terutama bagi yang tidak mengawal perasaan ketika penggunaannya. Seban kewangan yang tinggi harus dibayar jika penggunaannya melebihi had keperluan. Masa juga dibazirkan dengan perkara,..perkara yang kurang berfaedahakibat penggunaan internet yang berlebihan. Padahal, masa dan wang dapat dimanfaatkan dengan perkara-perkara yang lebih berfaedah dan sihat. Terdapat juga masalah-masalah semasa penggunaan ICTdi rumah dan tempat kerja. Masalah semasa menggunakan ICT di rumah adalah seperti harga komputer yang mahal. Tetapi, sekarang komputer boleh dibeli dengan harga yang murah iaitu lebih kurang RM 1000 sahaja. Selain itu, masalah lain ialah seperti kekurangan pengetahuan. Ini mungkin disebabkan oleh mereka kurang terdedah dan tidak mengambll perhatian tentang kemahiran komputer. Ada juga yang mengatakan bahawa kurang tempat untuk belajar. Ini mungkin disebabkan daerah atau tempat mereka kurang pembangunan ICT. Kos belajar yang tinggi juga menjadi masalah kepada masyarakat. Pelajar-pelajar yang masih belajar dan keluarga yang kurang berkemampuan mempunyai masalah untuk 11

16 belajar kemahiran. Pada hari ini, terdapat banyak tempat yang menawarkan pakej kemahiran komputer dengan harga yang berpatutan. Kebanyakan pelajar sekarang mampu untuk mengikuti pakej kemahiran komputer. Kursus kemahiran ini juga mengambil masa yang panjang untuk belajar. Alasan itu menjadikan mereka yang ingin mengikutinya berfikir dua kali kerana ada sesetengah mereka yang bekerja, masih belajar dan berkeluarga. Selain itu, masalah penyelenggaraan juga menjadi masalah kepada pengguna. Hanya masalah minor sahaja yang mudah diselenggarakan manakala masalah major seperti kerosakan cip dan peralatan lain mestilah diselenggarakan di kedai komputer. Masalah semasa menggunakan let di tempat kerja adalah bilangan komputer yang tidak mencukupi. Komputer yang disediakan oleh pejabat terhad sebanyak beberapa buah sahaja untuk satu jabatan. Tetapi kebanyakan setiap individu mempunyai komputer masing-masing di pejabat dan tidak lagi berkongsi dengan yang lain. Masalah lain ialah perisian yang tidak sesuai dengan tugas atau kerja. Seperi jabatan grafik dan akaun, perlulah mempunyai perisian yang berbeza. Perisian yang sudah ketinggalan menyebabkan masalah kerana teknologi yang semakin canggih dan. lebih cepat. Perisian yang lama tidak dapat menampung dan mengakses kemudahan lain kerana ia sudah lama dan kekurangan ciri-ciri lain. Selain itu, ada juga pekerja yang tidak tahu atau kurang mahir dengan IT, ICT dan komputer. Penyelenggaraan yang kurang dan kemudahan berkaitan juga sebagai faktornya. Pihak atasan dan pengurusan juga harus menggalakkan pekerja mereka untuk mahir dalam komputer dan ICT. 2.6 Kesimpulan Secara keseluruhan, masyarakat Malaysia sedar dan prihatin terhadap kepentingan ICT pada hari ini. Mereka sedar ICT dapat membantu diri mereka, anak-anak mereka dan seluruh masyarakat. Mereka juga sedar, dengan kemahiran yang mereka ada, dapat meningkatkan kecemerlangan dalam kerjaya dan kehidupan mereka. Masyarakat juga bersedia untuk menempuh era kehidupan yang lebih mencabar di masa depan dengan lebih yakin. Kemajuan negara bergantung kepada daya saing dan daya maju masyarakat. ICT pada hari ini berperanan besar dalam era globalisasi iaitu tanpa sempadan, had dan masa; ICT juga merupakan salah satu agenda dalam mencapai Wawasan Pendidikan amat penting bagi setiapindividu untuk memajukan diri mereka di peringkat yang lebih tinggl. ICT dalam pendidikan banyak membantu pelajar dalam meyelesaikan masalah pembelajaran. la amat penting kerana berperanan sebagai alat bantuan pembelajaran yang berkesan sama seperti pembelajaran konvensional di sekolah dan universiti. Bezanya cuma ia tiada komunikasi dua hala antara pengajar tetapi lebih komunikasi melalui maya atau digital dengan yang lain tidak kira masa dan tempat. Kerajaan sedang berusaha untuk memperkembangkan lagi pembangunan ICT untuk kemudahan masyarakat. Pelbagai pertubuhan telah ditubuhkan untuk mengukuhkan lagi bidang ICT di Malaysia. Masyarakat harus menyokong dan memberi galakan kepada kerajaan dalam menjalankan dan membangunkan bidang ICT. 12

17 BAB 3 PENDlDIKAN SECARA JARAK JAUH PJJ) DAN ICT 3.1 Pengenalan Pendidikan menjadi teras hidup seseorang individu. Pada hari ini, semakin ramai masyarakat yang menyedari kepentingan pendidikan dan juga ICT. Justeru itu. semakin ramai manusia yang pandai dan bijak dalam segala bidang. Banyak institusi berteraskan ICT ditubuhkan untuk mencapai matlamat pembangunan ICT. Pendidikan hari ini semakin mencabar. Ramai pelajar perlu bersaing i.jntuk mendapat tempat yang terbaik. Pelajar universiti tidak terkecuali. Isu pelajar yang semakin ramai sering menjadi topik hangat. ditambah dengan ruang yang terhad serta teknologi tinggi. Kerajaan telah menetapkan kuota kepada jantina dan kaum di Malaysia dalam kemasukan ke universiti selain daripada pencapaian akademik. Selain itu, permintaan daripada pelajar juga melebihi tawaran yang ditawarkan. Bidang seperti Kemanusiaan, Sains, Pengurusan dan Kejuruteraan memang mendapat tempat di kalangan pelajar tidak kira jantina dan bangsa. Walau bagaimanapun, ada juga sesetengah pelajar yang gagal mendapat bidang tersebut telah ditawarkan dengan bidang pilihan mereka semasa pemilihan bidang ke universiti atau telah dihantar ke universiti yang lain. Kerajaan juga mewarwarkan "Satu rumah satu graduan". Galakan membina ini akan seterusnya menggalakkan ahli rumah yang lain untuk mengikuti jejaknya ke universiti. Justeru itu, semakin ramai rakyat Malaysia yang memperoleh pendidikan peringkat tinggi dengan segala kemudahan yang disediakan. Bidang pendidikan juga melambangkan identiti negara. Pendidikan yang bermutu menggambarkan sebuah riegara yang maju. Seperti di Malaysia, bidang pendidikan telah wujud sekian lama dan berkembang mengikut arus peredaran zaman. Pihak luar juga mengagumi kebolehan Malaysia dalam bidang pendidikan kerana ia sudah mencapai peringkat antarabangsa. 3.2 Proses Pendidikan Secara Jarak Jauh J Sistem pendidikan jarak jauh merupakan tren yang terkini dalam pendidikan negara. Ciri utama pendidikan jarak jauh PJJ) ialah wujudnya pemisahan fizikal antara pengajar dan relajar pada kebanyakan waktu. Walaupun terdapat pemisahan secara fizikal, pertemuan bersemuka perlu diadakan untuk membantu pelajar memperkukuhkan motivasi dan membantu pelajarmengatasi masalah pembelajaran tertentu. Selain dari itu penggunaan teknologi elektronik dan teknologi komunikasi sama ada menggunakan media cetak, radio atau televisyen digunakan sebagai alat komunikasi utama bagi menghubungkan pelajar dan pengajar yang terpisah ini agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan.lancar. ' Istilah pendidikan jarak jauh sebenarnya adalah pelbagai. Walaupun tiada definisi yang tepat, namun kesemua definisi harus mempunyai elemen-elemen asas seperti berikut:. 1. Pengasingan oleh jarak secara fizikal antara pelajar dan pengajar. 2. Sebarang sistem komunikasi dua hala sarna ada sinkroni atau asinkroni adalah diperlukan untuk menghubungkan dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. 13

18 3. Penggunaan pelbagaian bahan media berteknologi sarna ada bahan media cetak, media audio, media video, media elektronik atau media komputer digunakan untuk penyampaian bahan pembelajaran dan J!)engajaran. 4. Kemudahan masa, tempat dan cara belajar oleh pelajar yang pelbagai dari segi kehendak, karenah dan kemampuan dalam pelajar. Pelaksanaan sistem PJJ menjadi semakin berkesan dan meningkat dengan mendadak setelah timbulnya penambahan bilangan pelajar, kemasukan yang terhad di institusi pengajian tinggi, peningkatan kos pendidikan luar negara serta kemudahan dan kecanggihan teknologi dan komunikasi negara masa kini Zuraini et.al, 2003). Mengikut perangkaan pada tahun 1995, terdapat seramai 3472 orang pelajar PJJ dan bilangan ini meningkat kepada orang pelajar pada tahun Kini terdapat orang pelajar PJJ dan bilangan ini dijangka meningkat kepada menjelang tahun 2005 Rancangan Malaysia Kelapan, 2001). Sistem PJJ ini menjadi popular kerana ia f1eksibel dari segi masa, lokasi dan belajar serta bekerja pada masa yang sarna. Pelajar jarak jauh umumnyaadalah pelajar dewasa. Pelajar ini telah lama meninggalkan 81am persekolahan dan majoriti daripada mereka telah berkeluarga. Oleh itu, mereka harus bijak dalam membahagikan masa antara pelajaran dan tanggungjawab dalam keluarga sarna ada sebagai suami atau isteri, bapa atau ibu, anggota masyarakat, anak kepada ibu bapa yang telah tua dan sebagainya Pengalaman USM, Meteor dan OUM Rancangan Pengajian Jarak Jauh RPJJ) telah dimulakan oleh Universiti Sains Malaysia USM) pada tahun 1971 dan merupakan -satu rancangan pengajian yang. terulung di Malaysia yang menawarkan pengajian ijazah secara jarak jauh. Kursus. kursus yang ditawarkan adalah setara dengan kursus yang diikuti oleh pelajar dalam kampus. Bahan pengajaran terdiri daripada bahan bercetak, pita rakaman dan bahan aneka media yang lain. Jangkamasa pengajian ialah selama 4 tahun minimum) hingga 12.tahun inaksimum). Mereka yang berjaya akan dianugerahkan salah satu Ijazan Sa~ana Muda seperti berikut: Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian) Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan Kepujian) Ijazah Sarjana Muda Sastera Kepujian) Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kepujian) - Setiap Sidang Akademik biasanya bermula pada bulan Jun dan berakhir pada bulan Mac. tahun berikutnya. Semua rancangan pengajian yang ditawarkan terbuka kepada warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia. Sejak menawarkan rancangan pengajian sepenuhnya secara jarak jauh mulai Sidang Akademik 1992/93, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh PPPJJ) telah menghasilkan seramai 10,423 orang siswazah iaitu 4,062 dalam bidang IImu Kemanusiaan, 3,004 dalam bidang Sains Kemasyarakatan, 1,171 dalam bidang Sains, 1,492 dalam bidang Pendidikan, 306 dalam bidang Kejuruteraan dan 388 dalam bidang Pengurusan. PPPJJ juga menawarkan kursus Pra Sains yang bertujuan memberi peluang kepada Bumiput~ra yang mempunyai latarbelakang pelajaran sains tulen tetapi tidak mencukupi untuk mengikuti pengajian peringkat Ijazah. Rancangan dua tahun ini menyediakan kemahiran dan pengetahuan saintifik untuk membolehkan pelajar berkenaan mengikuti kursus-kursus Sains di peringkat ijazah. 14

19 : J Semenjak USM memperkenalkan RPJJ melalui PPPJJ pada tahun 1971, beberapa jenis sistem pengajian telah diamalkan, Sistem dan diikuti Sistem 5 + 1, iaitu 1 tahun sepenuh masa dalam kampus. Mulai Sidang Akademik 1992/93 Sains) dan Sidang Akademik 1993/94 Sastera). Sistem tetah dllaksanakan yang membolehkan pelajar berijazah sepenuhnya secara jarak jauh. Mulai Sidang Akademik 1996/97, Sistem Pengajian Empat Tahun SPET) diperkenalkan dan mulai Sidang Akademik 2000/2001 Sistem Pengajian Empat Tahun Millenium SPETM) diperkenalkan Cheah,2004 dan Karsono, 1993). Universiti Terbuka Malaysia UNITEM) yang juga dikenali sebagai Open Universiti of Malaysia OUM) ditubuhkan secara rasminya pada 10 Ogos 2000 sebagai universiti swasta yang ketujuh di Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur. UNITEM ditubuhkan oleh METEOR iaitu Multimedia Technology Enhancement Operations Sdn Bhd. Misi UNITEM ialah memberi pelajar jarak jauh segala kemudahan, fleksibeliti dan peluang pembelajaran yang berterusan sebagaimana moto UNITEM iaitu 'University For AII'. UNITEM telah memperkenalkan dua strategi pembelajaran iaitu kurikulum pembelajaran dan kurikulum institusi. Filosofi UNITEM ini memberikan kebebasan kepada pelajarnya yang bekerja sebagai individu yang aktif dalam mempelajari sesuatu yang baru. Berikut merupakan prinsip prinsip asas dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif oleh UNITEM: Konteks - Pelajar lebih memahami melalui contoh, isi kandungan dan aktiviti yang berkaitan dengan persekitaran kerja. Pendekatan - Pelajar memerlukan galakan yang lebih untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Ini penting supaya pelajar tidak terlalu dibebani dengan maklumat yang berlebihan..interaktiviti - Dalam memastikan pelajar mengaplikasi kandungan pelajaran yang dipelajari, adalah penting material seperti modul, perbincangan ditalian, perjumpaan bersemuka dan perbincangan melalui telefon. Pengukuhan - Konsep dan kemahiran diperkukuhkan melalui kitaran pembelajaran dan pelajar diberi peluang melalui perbincarigan dalam talian. Penilaian - Pelajar dinilai pelbagai tahap dan memerlukan maklumbalas yang yang segera. UNITEM menawarkan kursus IT, Kejuruteraan, Seni, Sains Sosial, Sains dan Perniagaan. Seramai 753 orang pelajar mendafiar ke UNITEM pada tahun 2001, dan bilangan ini telah bertambah sehingga orang pada tahun Pada awalnya sebanyak 16 program ditawarkan, 2 program Diploma, 11 program Ijazah Sarjana Muda dan 3 programljazah Sarjana. Pada 2005, program Diploma telah ditambah menjadi 5, 12.program Ijazah Sarjana Muda, 4 program Ijazah Sarjana dan 1 program Ijazah Kedoktoran Cheah, 2004).. METEOR ialah sebuah konsortium, yang mana ia inerupakan badan swasta yang ditubuhkan untuk menyelia 11 universiti awam iaitu UM, UTM, USM, UUM,UNIMAS, UIA, UMS, UPM, UKM, UITM dan UPSI. METEOR mempunyal 3 cabang perniagaannya iaitu pengajian jarak jauh, R&D dan konsultan pendidikan, dan aplikasi multimedia dan pembangunan pendidikan. Pada tahun 1998, METEOR menubuhkan syarikatnya sendiri iaitu METEOR Distance Learning Sdn Bhd MDLSB). Syarikat ini berperanan untuk menguruskan program jarak jauh yang dijalankan oleh universiti yang terlibat. 15

20 " Pada tahun 2000, MOLSB menawarkan program jarak jauh: UM - Ijazah Sarjana Muda IT - Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu UTM - /jazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik UKM - Ijazah Sarjana Muda Sains Biologi - Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik UIA - Ijazah Sarjana Muda Perakaunan - Ijazah Sarjana Muda Komunikasi UUM - Ijazah Sa~ana Muda Pengajian Perniagaan - Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam Konsep pembelajaran sepanjang hayat PSH) atau lifelong learning bukanlah merupakan satu konsep yang baru dalam Sistem Pendidikan Negara. Namun begitu, ekoran daripada perubahan persekitaran baru yang mana ekonomi.berasaskan pengetahuan atau K-Ekonomi menjadi keutamaan, konsep PSH telah diberikan penekanan dalam pembangunan negara. PSH dari segi konsepnya merangkumi pengertian yang begitu luas. Konsep. ini merujuk kepada proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkat pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah, pusat latihan vokasional, atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. Pengalaman yang bersifat pengetahuan seperti ini tidak akan dapat dipelajari secara bentuk yang biasa, tidak juga secara formal dan latihan. lanya memerlukan pusingan yang berterusan mencipta, menyebar dan memahami erti pengkongsian i1mu. Berdasarkan kepada pandangan di atas, PSH dapat disimpulkan kepada proses seperti berikut: Proses pembelajaran seseorang secara berterusan sama ada bagi tujuan meningkat kemahiran atau membangunkankerjayat1alam sesuatu bidang peke~aan pada masa sekarang mahu pun pada masa hadapan Proses pembelajaran seseorang bagi meningkatkan i1mu pengetahuan tidak akan berakhir apabila seorang itu meninggalkan alam persekolahan, ianya adalah proses sepanjang hayat. Oi USM, pembe/ajaran berterusan telah diperkenalkan untuk warga emas. Program ini membuka peluang kepada individu yang ingin terus menimba i1mu bagi merealisasikan impian dan cita cita untuk menggenggam segulung ijazah walaupun telah melewati usia. la bertepatan dengan Konsep Program Pendidikan Sepanjang Hayat dalam meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini. Bersandarkan kepada pengalaman yang ada, mereka kini mampu bersaing dengan generasi muda dalam menimba i1rnu. Objektif Universiti Sains Malaysia dalam menawarkan Program Pendidikan Sepanjang Hayafadalah seperti berikut:- Memenuhi tanggi.jngjawab pembangunan sosial dan intelektual. Memberi peluang kepada para pekerja atau warganegara yang berpengalaman luas untuk menda/ami i1mu secara formal. Meningkatkan dan memantapkan kualiti taraf pendidikan negara di kalangan rakyat. Menjadi IPTA terulung dalam memberi peluang kepada golongan "Silver Hair" mendalami i1mu pengetahuan melalui program ini. Meningkatkan budaya keintelektualan pendidikan di kalangan masyarakat ) 16

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan 14 bab Pendidikan Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 517 Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan Pada tahun 2009, Kerajaan telah memperkenalkan agenda NKRA Pendidikan

More information

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia PRAKATA Pelbagai inisiatif telah diambil Kerajaan dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Selain tumpuan mengukuhkan sektor ekonomi negara, Kerajaan turut menitik

More information

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 Mohd. Azhar Abd. Hamid Muhammed Fauzi Othman Zainudin Hassan Othman A. Kassim Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

More information

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Bab 1 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 Krisis kewangan global telahpun reda, ekonomi Malaysia kini kembali pulih dan semakin

More information

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 13 Ogos 2010 PERUTUSAN Perdana Menteri Malaysia Sasaran menjadikan

More information

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial.

More information

bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru

bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 63 Bab 1: Dasar Model Ekonomi Baru Malaysia telah mencapai kemajuan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif:

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif: 142 Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan

More information

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Kata alu-aluan oleh PM Malaysia Sepanjang 55 tahun mengecap kemerdekaan, Malaysia telah membangun dengan begitu pantas dan dinamik. Kita telah mencapai pembangunan

More information

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K Universiti Putra Malaysia Serdang 2014 KANDUNGAN Perutusan Naib Canselor 2-3 Ringkasan Eksekutif 4-5 Sasaran Keberhasilan Pelan Strategik 9 Pengenalan 10-11 Komponen Pelan Strategik 12 Jangka Masa Pelan

More information

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar Tajuk: Kita sentiasa melibatkan masyarakat dalam pengendalian sekolah awam kita dengan mendapatkan sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru selain badan bukan kerajaan serta guru dan kesatuan mereka. Berdasarkan

More information

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Dari konsep kepada tindakan 27-29 March 2006 Bonn, Germany Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación PENDAHULUAN Amaran

More information

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Akademika 81(3) 2011: 103-115 Nota Penyelidikan/Research Note Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Knowledge, Attitude and Practices of Malaysian Society regarding

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA TEKAD 2008 1 PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA ASSALAMMU ALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA Perancangan dan pelaksanaan agenda integriti nasional merupakan gagasan penting ke arah memartabatkan

More information

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA KANDUNGAN PERUTUSAN YB MENTERI 3 PERUTUSAN Y. BHG. KETUA SETIAUSAHA 4 PERUTUSAN KETUA PENGARAH 5 TUJUAN PENGGUBALAN PELAN STRATEGIK AADK 2010-2015 6 KRONOLOGI USAHA MEMBASMI DADAH DI MALAYSIA 7 DASAR DADAH

More information

SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013

SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013 SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013 i KANDUNGAN Senarai Jadual Singkatan iv v Pengenalan 1 Penawaran Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) 2 Latar Belakang

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN DALAM ANALISIS NOVEL BAHASA MELAYU Rafiza Abdul Razak rafiza@um.edu.my Jabatan Kurikulum & Teknologi Pengajaran Fakulti Pendidikan Universiti

More information

PENGETUA PEMACU ORGANISASI PEMBELAJARAN. Nor FonizaMaidin (IAB) Prof. MadyaDr. MohdIzhamMohd Hamzah (UKM)

PENGETUA PEMACU ORGANISASI PEMBELAJARAN. Nor FonizaMaidin (IAB) Prof. MadyaDr. MohdIzhamMohd Hamzah (UKM) PENGETUA PEMACU ORGANISASI PEMBELAJARAN Nor FonizaMaidin (IAB) Prof. MadyaDr. MohdIzhamMohd Hamzah (UKM) Abstrak Penerapan sekolah sebagai organisasi pembelajaran membantu pengetua melengkapkan warganya

More information

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Rosnaini Mahmud, *Mohd Arif Hj. Ismail & **Jalalludin Ibrahim Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia *Fakulti Pendidikan,

More information

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Fadzli bin Dahalan Ranjit Singh A/L Malkiat Singh IPG Kampus

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Rossyahida Abd Rahman 1, Prof. Madya Dr. Mohamad Hisyam Mohd Hashim 2 12 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 12 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

More information

KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN: SATU KAJIAN ANALISIS KANDUNGAN BUKU-BUKU TEKS. Muhammad Haron Husaini & Khairul Anuar Ahmad

KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN: SATU KAJIAN ANALISIS KANDUNGAN BUKU-BUKU TEKS. Muhammad Haron Husaini & Khairul Anuar Ahmad Kemahiran keusahawanan KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN: SATU KAJIAN ANALISIS KANDUNGAN BUKU-BUKU TEKS Muhammad Haron Husaini & Khairul Anuar Ahmad Abstract : Pendidikan Negara bermatlamat menghasilkan modal insan

More information