s medzinárodnou úèas ou zborník abstraktov októbra 2003 Martin

Size: px
Start display at page:

Download "s medzinárodnou úèas ou zborník abstraktov 30.-31. októbra 2003 Martin"

Transcription

1 Slovenská lekárska spoloènos Slovenská pneumologická a ftizeologická spoloènos Univerzita Komenského Jesseniova LF v Martine Martinská fakultná nemocnica Spolok lekárov v Martine Klinika tuberkulózy a p¾úcnych chorôb UK JLF a MFN s medzinárodnou úèas ou októbra 2003 Martin

2 Zostavovatelia zborníka: Doc. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. Doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD. Zborník neprešiel redakènou úpravou. Za obsahovú aj jazykovú stránku abstraktov zodpovedajú autori. Zborník v elektronickej forme (pdf) je dostupný na

3 Vznik, prevencia a nové možnosti lieèby nádorov p¾úc na úrovni génov Altaner, È. Ústav experimentálnej onkológie SAV, Centrum excelencie SAV Molekulárna medicína Bratislava Intenzívny výskum molekulových mechanizmov, ktoré vedú k vzniku nádorov, viedol k poznatku, že nádorová choroba vzniká v dôsledku akumulácie mutácií génov ¾udského organizmu. V prednáške bude podaný preh¾ad o génoch, ktoré sa zúèastòujú procesu vzniku nádorov p¾úc a o možnostiach využitia týchto poznatkov na primárnu prevenciu. Molekulová onkológia otvára aj nové možnosti subklasifikácie nádorov, èo poskytuje možnos lepšej predikcie prognózy. Molekulová charakterizácia nádorov je základom pre príèinné lieèby, akými sú nasmerovaná na mieru šitá menej toxická terapia, nádorové vakcíny a génová terapia. Súèasné prístupy k spomaleniu progresie u chronickej obštrukènej choroby p¾úc Bajan, A. Katedra TaPCH SZU Bratislava Chronická obštrukèná choroba p¾úc zostáva stále jedným zo závažných medicínskych problémov v súèasnosti. V ostatnom èase sa objavujú nové informácie v patogenéze z aspektu genetiky, inflamaèných pochodov, oxidatívneho stresu vo vz ahu ovplyvnenia progresie poklesu p¾úcnej funkcie. Výsledky dlhodobých randomizovaných štúdií poukazujú na benefièný efekt zvláš novej skupiny anticholinergík. Dlhodobá kortikosteroidná lieèba redukuje síce poèet exacerbácií, ale nepreukázala vplyv na redukciu poklesu p¾úcnej funkcie. Riešenie problematiky v týchto aspektoch bude vyžadova ïalšie klinické pokusy a štúdie v tomto smere. Syndróm náhlej dychovej tiesne Bajcár, ¼., Michalièková, M., Ivanèíková, B., Galková, M. VOÚ TaRCH Nitra-Zobor, Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny Syndróm náhlej dychovej tiesne (=acute respiratory distress syndrome), ïalej ARDS alebo šokujúce p¾úca prvý raz definovali ako nozologickú jednotku v r.967 Ashbaugh, Bigelow a Petty ako akútne zlyhanie predtým zdravých p¾úc z mimop¾úcnych príèin. V súèasnoti je už ARDS ponímaný ako súèas syndrómu multiorgánového zlyhávania (multiple system organ dysfunction), ïalej MOSD, ktorý je najèastejšou príèinou úmrtí u pacientov OAIM. Autori sa v práci zaoberajú patofyziológiou vzniku a priebehu ARDS, rozdielmi pri tzv. p¾úcnej forme a tzv. mimop¾úcnej forme a priebehom jednotlivých fáz. Ïalej sa zaoberajú etiológiou, za mimoriadne významnú považujú úlohu p¾úcneho poškodenia pri vzniku a rozvoji MODS. Venujú sa klinickému priebehu, možnostiam diagnostiky, prevencie a lieèby ARDS. Zaoberajú sa všetkými lieèebnými postupmi, prièom zdôrazòujú význam vèasnej a adekvátnej ventilaènej podpory, vysvet¾ujú teóriu tzv. p¾úcnej biotraumy, ktorá môže vyústi do ïalšieho poškodenia p¾úc a do rozvoja MOSD.

4 Okrem konvenènej ventilácie uvádzajú aj nekonvenèné postupy pri podpore ventilácie a alternatívne stratégie výmeny plynov, naznaèujú možné ïalšie perspektívy lieèby a prevencie ARDS. Interkurentná tuberkulózna infekcia u chronickej aktívnej sarkoidózy. (Kazuistika) Bálintová, D. Neštátna ambulancia TaRCH a Imuno-alergológie, Bytèa Prezentácia prípadu 38 roèného pacienta, u ktorého bola v roku 995 diagnostikovaná sarkoidóza p¾úc II. št. s mimop¾úcnou manifestáciou v semenníkoch, nadsemenníkoch, retroperitoneálnych uzlinách a slezine. Pri lieèbe kombináciou systémových a inhalaèných kortikosteroidov (KS) dosiahnutá podstatná regresia procesu. Pri minimálnej udržovacej dávke KS zachytená jednorazová BK kultivaèná pozitivita zo spúta bez korelátu v RTG obraze. Po 6-mesaènej AT lieèbe ukonèené i systémové KS. Po nieko¾kých mesiacoch došlo však ku progresii pôvodného granulomatózneho procesu v p¾úcach i v mimop¾úcnej lokalizácii. Opakované nasadenie systémovej KS lieèby v clone INH viedlo znovu ku regresii a stabilizácii sarkoidózy. Záver: Kazuistika prezentuje neobvyklý prípad výskytu aktívneho tuberkulózneho procesu (potvrdeného bakteriologicky i konverziou Mantoux II) a aktivizácie chronickej sarkoidózy v bezprostrednej náväznosti. Vz ah sarkoidózy a tuberkulózy je dodnes diskutovaný a nie celkom jasný a takého prípady sú v literatúre zriedkavé. BAL pri akútnej p¾úcnej toxicite po chemo-rádioterapii karcinómu p¾úc výsledky a implikácie pre klinickú prax Beržinec, P., Iliev, N., Barátová, E. 2, Gáliková, J. 2 Vysokošpecializovaný odborný ústav TaRCH, Nitra-Zobor, 2 Fakultná nemocnica, Nitra Akútna p¾úcna toxicita v dôsledku rádioterapie (RT) alebo chemoterapie (CT) je charakterizovaná lymfocytárnou alveolitídou v bronchoalveolárnej laváži (BAL). Výsledky BAL pri p¾úcnej toxicite v dôsledku kombinovanej CT-RT nie sú známe. Cie¾: posúdenie výsledkov BAL u pacientov s akútnou p¾úcnou toxicitou po kombinovanej CT-RT pre karcinóm p¾úc (CAP). Metódy: BAL bola robená u pacientov s p¾úcnou toxicitou po CT-RT, lieèených pre CAP v r Za akútnu bola pokladaná p¾úcna toxicita, ktorá sa vyskytla poèas alebo do 8 týždòov po ukonèení CT-RT. Diagnóza bola na základe klinických symptómov, RTG a funkèných testov p¾úc. BAL bola robená štandardným spôsobom, preferenène v bronchu, kde bol pôvodný nádor. CT-RT bola kombináciami na báze platiny s RT v dávke Gy. Výsledky: symptomatická p¾úcna toxicita sa vyskytla u 9 (8,7%) zo 04 pacientov lieèených CT-RT. Neutrofilná alveolitída bola prítomná u 8 z 9 pacientov (89%), z toho v 3 prípadoch extrémne intenzívna (neutrofily 90%). Výsledky sú v Tab.: 2

5 Bunky/poèet (%) Medián Rozpätie Priemer SD Neutrofily ,00 37,5 Lymfocyty ,33 5,48 Makrofágy ,67 40,40 Záver: Neoèakávaný nález intenzívnej/extrémne intenzívnej neutrofilnej alveolitídy pri akútnej p¾úcnej toxicite po CT-RT naznaèuje nejasné interakcie a mechanizmy CT-RT. Klinické implikácie: BAL môže by pomocou pri diagnostike akútnej p¾úcnej toxicity po CT-RT, môže by použitá pri indikácii lieèby kortikosteroidmi a môže by užitoèná pri interpretácii funkèných testov p¾úc, obzvláš u pacientov pred resekciou CAP po neoadjuvantnej CT-RT. TBC jako zdánlivá pøíèina progrese nádoru po neoadjuvantní léèbì plicního karcinomu Bohanes, T., Klein, J., Král, V., Neoral, È., Tichý, T. 2, Grygárková, I., Palatka, K. 3, Heøman, M. 4 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Ústav patologické anatomie LF UP a FN Olomouc 3 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc 4 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc Chirurgický resekèní výkon s odstranìním nádorem postižené plíce je dosud jedinou metodou, která mùže vést k vyléèení plicní rakoviny. Tento fakt ovšem platí pouze u nižších stádií onemocnìní, protože chirurgické odstranìní všech postižených lymfatických uzlin u vyšších stádií je pomìrnì obtížné a navíc je tu i vysoké riziko vzdálených metastáz již v dobì operace. Možnost zlepšení výsledkù léèby nabízí neoadjuvantní terapie, jejímž úèelem je zejména eradikovat metastázy. Zhruba u tøetiny pacientù je ovšem pozorována bìhem neoadjuvantní terapie progrese tumoru, která v nejhorším pøípadì mùže vést i k jeho neresekabilitì. Její pøíèinou je rezistence tumorózních bunìk na aplikovaná cytostatika. Jelikož však v bìžné klinické praxi je reakce tumoru na neoadjuvantní terapii zjiš ována pøedevším na základì RTG a CT vyšetøení, jsou možné i pøípady falešné progrese onemocnìní, které se nepodaøí rozpoznat a jsou poté pøekvapením pøi operaci. Jeden z takových pøípadù popisují autoøi ve své prezentaci. Jde o kasuistiku 75- leté nemocné, léèené neoadjuvantní chemoterapií pro adenokarcinom horního laloku pravé plíce. Po 3 kùrách chemoterapie byla zjištìna progrese tumoru, pøi vlastní operaci pak byla nalezena TBC pneumonie s pouze menšími zbytky nádorové tkánì. V diskusi se autoøi zamýšlejí nad možnostmi zlepšení metodiky ovìøování reakce tumoru na neoadjuvantní terapii. Videotorakoskopická exstirpace perikardiální cysty Bohanes, T., Klein, J., Král, V., Neoral, È., Dráè, P., Heøman, M. 2 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc Perikardiální cysty jsou druhé nejèastìjší mediastinální cysty. Pøi jejich øešení se uplatòuje zpravidla chirurgická resekce. Tu je možné provést z otevøeného pøístupu 3

6 (sternotomie, torakotomie), dnes se však stává zlatým standardem exstirpace cysty pomocí videotorakoskopie. V rukou zkušeného chirurga jde o jednoduchou a pøitom velmi úèinnou metodu. Autoøi referují zkušenosti s videotorakoskopickou operativou perikardiálních cyst na I. chirurgické klinice LF UP a FN Olomouc. První zkušenosti s identifikací sentinelové uzliny u karcinomu plic pomocí radionuklidu Bohanes, T., Klein, J., Král, V., Neoral, È., Koranda, P. 2, Heøman, M. 3, Tichý, T. 4 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc 3 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc 4 Ústav patologické anatomie LF UP a FN Olomouc Detekce a odbìr tzv. sentinelové uzliny (SLN) je jednou ze slibných metod, umožòující zlepšit léèbu nemocných se solidními malignitami. Vyšetøení SLN umožòuje získat pøesnìjší informace o rozsahu maligního onemocnìní a tak zvolit nejvhodnìjší léèbu. Nejpøesnìjší výsledky detekce SLN poskytuje metoda scintigrafické identifikace po pøedchozí aplikaci koloidu, znaèeného 99m Tc. Nevýhodou metody je ovšem znaèná prodleva (30-20min) mezi aplikací koloidu a možným zaèátkem disekce, což prakticky znemožòuje použití metody v bìžné klinické praxi.. Autoøi popisují své zkušenosti s provádìním této metody u nemalobunìèného karcinomu plic, kdy je radiokoloid aplikován do oblasti tumoru již pøedoperaènì pod CT kontrolou. Závìr: Jde o pomìrnì nekomplikovanou metodu, která by mohla, v pøípadì ovìøení na vìtším poètu nemocných, umožnit použití techniky identifikace SLN v bìžné klinické praxi. Podpoøeno grantem MZdr ÈR NC Prínos bronchoskopie v diagnostike rakoviny p¾úc (analýza súboru) Brunová, M., Tatárová, A., Raýman, J. 2, Kleinová, M., Zubajová, D. Oddelenie TaRCH NsP Žilina, 2 PO TaRCH Kysucké Nové Mesto Autori predkladajú rozbor bronchoskopickej diagnostiky rakoviny p¾úc v súbore 292 hospitalizovaných pacientov (priemerný vek 63,4 r.) v období rokov Cie¾om práce je stanovenie prínosu a vý ažnosti bronchoskopie a jednotlivých techník odberu vzoriek v morfologickej diagnostike malígnych p¾úcnych nádorov. V endoskopickom obraze sa u 77% pacientov vyskytli priame známky nádoru, u 5,5% nepriame známky nádoru a u 7,5% pacientov negatívny endoskopický nález. Vý ažnos klieš ovej biopsie dosiahla 73%, vý ažnos rôznych techník odberu vzoriek na cytologické vyšetrenie otlaèok z biopsie, kefková abrázia, bronchiálny výplach, TBNA ako celku bola 70%. Kombinácia dvoch a viacerých techník odberu vzoriek viedla k zvýšeniu vý ažnosti. Pri priamych endoskopických známkach nádoru bol morfologický typ stanovený v 89%, pri nepriamych známkach a negatívnom 4

7 endoskopickom náleze poèet diagnostikovaných prípadov klesá na 3% resp. 20%. Morfologická diagnóza nádoru bola stanovená celkovo u 74% pacientov, takmer v polovici prípadov histologicky i cytologicky, prièom cytohistologická korelácia dosiahla 94,2%. Priemerná doba diagnostiky u týchto pacientov bola dní. V prípade potreby iných diagnostických postupov sa doba diagnostiky výrazne predåžila. Profesionálna tuberkulóza u baníkov a zdravotníkov Buchancová, J., Kavcová, E. 2, Rozborilová, E. 2, Klimentová, G., Vyšehradský, R. 2 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UK JLF a MFN Martin, 2 Klinika tuberkulózy a p¾úcnych chorôb UK JLF a MFN Martin Cie¾om práce bolo zhodnoti výskyt profesionálnej TBC v stredoslovenskom regione na pozadí incidencie TBC v rámci Slovenska. Autori upozornili na základe longitudinálneho 20-roèného sledovania, že záchyt BK pozitivity v spúte bol pri profesionálnej TBC u zdravotníkov v 55,5% prípadoch, kým u baníkov, mínerov pri profesionálnych fibrokoniózach (silikózach, uh¾okopských pneumokoniózach v spojení s TBC) v 38,6% prípadov. V 8 prípadoch p¾úcnej TBC u zdravotníkov spojených s rozpadom bolo vyšetrenie spúta na BK negatívne. V práci boli sledované aj vplyvy fajèiarskeho návyku vo vz ahu ku zisteniu silikotuberkulózy. Priemerný vek pri hlásení silikotuberkulózy bol u nefajèiarov 65,3±0,7 rokov, u nefajèiarov 60,5±7,9 rokov (x±sd - NS rozdiely pomocou Studentovho t-testu). U zdravotníckych pracovníkov sa napriek úsiliu nepodarilo presnejšie objektivizova fajèiarsky habitus, preto obdobné hodnotenie nemohlo by urobené. Pozoruhodné je, že ani v rokoch 998 až 2002 sa poèet roène hlásených prípadov profesionálnej TBC u zdravotníkov neznižuje (priemerne roène 6,5 novozistených prípadov ochorení v rámci SR). Treba naïalej zlepšova primárnu prevenciu, vèas odha¾ova a lieèi TBC u obyvate¾stva a cielene sa sústreïova viac aj na zdravotnícky personál. Pøínos LABA (inhalaèní β-2 mimetika s dlouhodobým úèinkem) pro léèbu astmatu Èáp, P. Novartis Pharma Inhalaèní LABA mají jednoznaènì vyšší terapeutický index než orální. Dlouhodobì pùsobící β2-mimetika svým úèinkem pøesahují 2 hodin a významnost jejich role v managementu perzistujícího astmatu stále narùstá. LABA zlepšují symptomové skóre, snižují výskyt záchvatù noèního astmatu, zlepšují plicní funkce a snižují spotøebu SABA. V klinické praxi se již uplatòují salmeterol a formoterol. Oba preparáty pùsobí bronchodilataci více jak 2 hodin a oba jsou selektivní vùèi β2-receptorùm. Formoterol je intermediárnì lipofilní a má rychlejší nástup úèinku než salmeterol a je tedy vhodný jak k okamžité úlevì tak k prevenci symptomù. Tato možnost je doložena klinickými studiemi o užití formoterolu v režimu dle potøeby. Kombinovaná léèba 5

8 (LABA+IKS) umožòuje lepší kontrolu astmatu než zdvojnásobení dávky IKS (inhalaèních kortikosteroidù). Tento poznatek je znám od r. 996 a následnì byl potvrzen meta-analýzou 9 studií v r V problematice terapie CHOPN jsou LABA také pøínosné. Dnes je již známo, že stupeò dušnosti koreluje pøedevším se stupnìm hyperinflace. Korelace dušnosti a FEV není dostateèná. LABA snižují RV a FRC a zvyšují inspiraèní dechovou rezervu. Na rozdíl od astmatu se u CHOPN pevné místo pro LABA hledá. Závìrem lze shrnout, že kombinace dlouhodobé pravidelné léèby LABA s KS již má nepochybnì své místo v terapii astmatu, nebo zvyšuje významným zpùsobem kontrolu nad tímto onemocnìním i kvalitu života nemocných. Bezpeènostní profil LABA ani cena nebrání jejich plnému využití v rámci pravidelné kombinované inhalaèní léèby s KS v praxi. Tato nadìjná léková skupina je i nadále pøedmìtem klinického výzkumného zájmu z hlediska dalšího potenciálního využití. Mìøení NO a ukazatelù zánìtu v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pacientù s bronchiální obstrukcí Èáp, P., Pehal, F., Petrù, V., Musil, J. 2, Chládek, J. 3 Oddìlení alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce 2 Institut pro doškolování lékaøù, Praha 3 Ústav farmakologie LK UK Hradec Králové Pøednáška je vìnována novým vyšetøovacím metodám v respiraèní medicínì, které se pohybují na pomezí mezi výzkumem a klinickou praxí. Autoøi nabízejí pøehled souèasných poznatkù o klinické relevanci mìøení oxidu dusnatého (NO), významu pro diagnózu respektive diferenciální diagnózu a vlivu léèby u bronchiálních obstrukcí. Dále je uveden pøehled zánìtlivých ukazatelù ve vztahu k astmatu a CHOPN v kondenzátu vydechovaného vzduchu a na pøíkladu leukotrienù jsou pøedkládány vlastní poznatky z mìøení u dìtských i dospìlých pacientù v rámci grantového úkolu ze dvou pùvodních prací na velkém souboru zdravých, astmatikù a polinotikù. IGA MZ ÈR è. NL Fluorescenèná diagnostika nádorov Èavarga, I., Štubòa, J., Žák, V., Miškovský, P., Brezáni, P., Andrejko, S. Klinika TaRCH LF UPJŠ a FN LP Košice Ústav lekárskej biológie LF UPJŠ Košice Ústav biofyziky PF UPJŠ Košice Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a FN LP Košice Autori referujú o princípoch laserom indukovanej fluorescencie tkaniva a možnostiach jej snímania cestou spektroskopie a zobrazovania. Metódy slúžia na detekciu autofluorescencie a exogénne vyvolanej fluorescencie (fotosenzibilátory). Prezentujú sa skúsenosti so snímaním fluorescencie vysokocitlivou CCD kamerou. Fluorescenèné detekèné techniky predstavujú nový technologický smer v endoskopii. 6

9 Laboratórne vyšetrenia pri lieèbe zlyhávania respirácie Dvoøák, F., Michalièková, M., Magula, D., Biza, J. VOÚ TaRCH Nitra-Zobor, Nemocnica podporujúca zdravie, Školiace pracovisko SZU Dominatným diagnostickým vyšetrením a základom monitorovania respiraèného zlyhávania je vyšetrenie krvných plynov a parametrov acidobázickej rovnováhy. Vyšetrujeme ich nielen z arteriálnej, ale aj zmiešanej venóznej krvi. Pod¾a hodnôt a ich dynamiky vyberáme najvhodnejší lieèebný postup (oxygenoterapia, neinvazívna ventilácia, riadená ventilácia, podpora krvného obehu). Rutinne je potrebné sledova aj ïalšie parametre: laktát a ionogram pre možnos ich rýchlych zmien, kreatinín, ureu, diurézu a vyšetrenie moèa k posúdeniu funkcie oblièiek, ukazovatele funkcie a poškodenia peèene (AST, ALT, GMT, ALP). Výberovo aj ïalšie parametre k potrebnej biochemickohematologickej informácii. Vyšetrujeme èervenú krvnú zložku, èím môžeme odhali anemický syndróm, èastejšie však pri CHOCHP zis ujeme polyglobúliu, ktorej nárast signalizuje stúpajúcu viskozitu krvi. Samozrejmos ou je bakteriologické vyšetrenie bronchiálneho sekrétu. Intervaly kontrolných vyšetrení volíme pod¾a stavu pacienta a druhu vyšetrovaného parametra. Prvoradým cie¾om riešenia tejto závažnej situácie je zabezpeèi adekvátnu dodávku a spotrebu kyslíka tkanivami. K tomu je potrebné hodnotenie klinického stavu a laboratórnych parametrov. Participation of atypical bacteria in the aetiology of community acquired pneumonia (CAP) Dworniczak, S., Ziora, D., Dworniczak, A., Ciekalska, K., Poloñska, A., Rauer, R., Potempa, M. 2, Frey, K. 2, Kozielski, J. Katedra i Klinika Ftizjopneumonologii Œl¹skiej Akademii Medycznej, Zabrze; 2 II Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych, Szpital Rejonowy, Zabrze, Poland) Pneumonia appear in 0 to 5% of all respiratory tract infection. The prevalence of atypical bacteria (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila) in the aetiology of CAP was not evaluated in Poland up till now. The aim of this study was to evaluate the role of atypical bacteria in the aetiology of CAP with the aid of modern microbiology techniques. In the period from Sep 2002 to Jun patients (mean age 56±2) were enrolled to the study based on formerly worked out inclusion criteria. The materials were: the secretion from airways and urine. The secretion from airways was seed on the standard bacteriological media and from remaining portion of the material cytological preparation were performed for immunofluorescence examination. Moreover in specimens from respiratory tract and in urine the soluble antigens of Streptococcus pn., Haemophillus influenzae and Legionella pneumophila were detected. The probable aetiologic agent was detected in 30 cases (85,7% of all enrolled patients). In those population only in 2 patients (34,2%) the microbial agent was detected by standard culture. The presence of atypical bacteria was confirmed in 22 patients (62,8%). 7

10 Mixed infection were detected in 5 patients (42,8%) and caused by atypical bacteria in 0 cases (28,5%). The Legionella pneumophila infection was confirmed in 4 patients (,4%). Introduction to standard microbiology modern techniques based on immunological tests is giving the opportunity to identify infectious agents more frequently and more rapidly. So called atypical flora play an important role in aetiology of CAP and relatively high prevalence of mixed infection caused by those microbes should be take in to account during CAP treatment. Péèe o dospìlé nemocné s cystickou fibrózou - zkušenosti z CF centra Praha Fila, L., Musil, J. Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol K jsme sledovali 50 nemocných CF, 22 mužù a 28 žen, medián vìku 23,8 roku (9,4-40,0). V dobrém stavu výživy (BMI 9,0) bylo 76% nemocných, s prùmìrnou hodnotou BMI 2,3 u mužù a 20,3 u žen. Obstrukèní porucha ventilace byla pøítomna u 88% pacientù, prùmìrná hodnota FEV èinila 69,5% n. h. u mužù a 56,4% n. h. u žen. Hodnota FEV korelovala s hodnotou BMI (r=0,336; p<0,02). G- bakteriemi bylo kolonizováno 78% nemocných. Burkholderia (B.) cepacia komplex (BCC) v 60%, Pseudomonas aeruginosa (PA) v 6% a Stenotrophomonas maltophilia ve 2%. V pøípadì kolonizace BCC šlo o B. cenocepacia (BCC genomovar (gv) 3A) v 52%, B. multivorans (BCC gv 2) v 4% a B. stabilis (BCC gv 4) v 4%. U kolonizovaných G- baktériemi byla èastìji nacházena støednì ìžká a tìžká obstrukèní ventilaèní porucha (p<0,05). Závislost mezi kolonizací a stavem výživy nebyla zjištìna. Poèet sledovaných se v období 998-6/2003 zvýšil z 8 na 50. Po zavedení separace nemocných CF s rùznou kolonizací (999) pøibývali kolonizovaní nemocní více pøedáním z dìtské èásti nežli novì vzniklou kolonizací v dospìlé èásti centra (BCC 5 v. 5; PA 4 v. 2 pøípady). Mezi novì kolonizovanými BCC šlo o transmisibilní gv 3A pøes cca 50% prevalenci pouze ve 2 pøípadech; zbytek tvoøily komunitní kmeny gv 4, resp. 2 (2, resp. pøípad). Další charakteristiky souboru nemocných CF jsou uvedeny v tabulce. Tabulka. Poèet nemocných s dalšími komplikacemi CF Domácí oxygenoterapie 2 Pankreatická insuficience 47 Èekací listina plicní transplantace 0 Gastroezofageální reflux 2 Nosní polypy 8 Distální intestinální obstrukce 6 Pneumothorax 3 Nutnost insulinoterapie 8 Masivní hemoptýza 2 Hepatopatie 9 Alergická bronchopulmonální aspergilóza 4 Cholelitiáza Netuberkulózní mykobakterióza 0 Osteopatie 6 V období 998-6/2003 zde zemøelo 5 nemocných CF. Medián pøežití u kolonizovaných PA (4 nemocní) èinil 28,8 roku (25,5-4,8), u BCC ( nemocných) 23,8 roku (9,9-34,5); rozdíl je statisticky významný (p<0,05). 8

11 Ovplyvnenie kaš¾a vyvolaného ACE inhibítormi Fraòová, S., Nosá¾ová, G. Ústav farmakológie UK JLF Martin Suchý dráždivý kaše¾ je jedným z najfrekventovanejších nežiaducich úèinkov vyskytujúcich sa poèas terapie inhibítormi angiotenzín konvertázy (ACE-I). Mechanizmus vzniku uvedeného typu chronického kaš¾a je spojený s inhibíciou odbúravania kinínov, tachykinínov a následnou kumuláciou ïalších prozápalových mediátorov v dýchacom systéme. Cie¾om práce bolo sledovanie možnosti ovplyvnenia kaš¾ového reflexu, ktorého citlivos bola zvýšená dlhodobým podávaním enalaprilu, kombinovanou lieèbou s inhalaèným furosemidom, kromoglykátom a perorálne podávaným diltiazemom. Kaše¾ bol v experimentálnych podmienkach sledovaný metódou mechanického dráždenia laryngofaryngeálnej (LF) a tracheobronchiálnej (TB) oblasti dýchacích ciest experimentálnych zvierat. Zistili sme, že v porovnaní s monoterapiou enalaprilom kombinované podávanie enalaprilu s inhalaèným furosemidom viedlo k signifikantnému poklesu poètu nárazov kaš¾a z LF aj TB oblasti dýchacích ciest. Dlhodobá aplikácia enalaprilu s diltiazemom, vyvolala signifikantný pokles poètu nárazov kaš¾a hlavne z TB oblasti dýchacích ciest. Kombinované 5-dòové podávanie enalaprilu s inhalaènou aplikáciou kromoglykátu však nepreukázalo signifikantný supresívny úèinok na sledované parametre kaš¾a (z LF aj TB oblasti). Uvedené výsledky naznaèili možnos minimalizácie respiraèných nežiaducich úèinkov ACE inhibítorov farmakologickým zásahom. Exspiraèná stenóza trachey chirurgická lieèba Hamžík J., Mištuna D., Tatárová H. 2 Chirurgická klinika MFN a UK,JLF Martin 2 Oddelenie TaRCH, NsP Žilina Exspiraèná stenóza trachey je zriedkavé ochorenie zapríèinené poruchou elasticity membranóznej èasti trachey, príp. hlavných bronchov, ktorá sa pri exspíriu a kašli vyklenuje smerom ku prednej stene trachey, èím spôsobuje jej funkènú stenózu rôzneho stupòa. Z viacerých synoným tohto ochorenia sa èastejšie používa aj termín dyskinéza trachey. Autori v prednáške rozoberajú rôzne spôsoby chirurgickej lieèby exspiraènej stenózy trachey a prezentujú jeden z viacerých prípadov úspešnej chirurgickej korekcie pomocou plikácie pars membranacea trachey. Takáto lieèba prináša okrem zmiernenia dýchavice aj definitívnu ú¾avu od fyzicky a spoloèensky ob ažujúceho charakteristického kaš¾a. Literatúra:. Herzog, H.: Expiratorische Stenose der Trachea und der grossen Bronchien, hervorgerufen durch eine erschlafte Pars membranacea. Thoraxchirurgie, 5, 958, s Rainer, W.G.: Feiler, E.M., Kelbe, D.L.: Surgical Technic of Major Airway Support for Pulmonary Emphysema. Am. J. Surg., 0, 965, s Èerný, J. a kol.: Špeciálna chirurgia, Chirurgia hrudníka, Osveta, 9

12 Martin,993, 375 s. 4. Pafko, P., Haruštiak, S. et al.: Praktická chirurgie trachey, Galén, Semily, 200, s. Intersticiálne p¾úcne ochorenia, morfologické zmeny v p¾úcnom interstíciu, HRCT obraz Hanková, I., Vyšehradský, R. 2 RDG klinika MFN Martin, 2 Klinika TaPCH UK JLF a MFN Martin HRCT nálezy pri intersticiálnych p¾úcnych ochoreniach, obraz a popis základných morfologických zmien, ich histopatologický korelát, výskyt pri jednotlivých ochoreniach, diagnostický význam HRCT. Kvalita života nemocných chronickou obstrukèní plicní nemocí a bronchiálním astmatem léèených v Lázních Luhaèovicích Hlobil, Z., Hnátek, J., Šabová, E., Malý, M., Vondra, V. Láznì Luhaèovice, a.s., Státní zdravotní ústav Praha, Plicní odd. ZZ Praha 5, ÈR Sledování kvality života se stalo významným ukazatelem hodnocení léèby i z dlouhodobého hlediska. V první studii jsme zjis ovali kvalitu života pomocí dotazníku Short Forme (SF 36) u 69 lázeòsky léèených s astma bronchiale a chronickou bronchitídou. Kvalita života lázeòsky léèených byla v prùmìru støednì zhoršená, skór u astmatikù byl 54, u CHOPN 6 a u astma s CHOPN 67. Vyhodnotili jsme skóry pøíznakù, dopad na tìlesnou a mentální aktivitu a celkové hodnocení kvality života tìchto skupin. V druhé studii použito St.George, s Hospital Respiratory Questionnaire (SGRQ) u 29 léèených s vyplnìním dotazníku na zaèátku a konci lázeòského léèení. Bìhem pobytu došlo k poklesu skóre v pøíznacích z 50 na 33 (o 6,97), pracovní a spoleèenská aktivita se zlepšila ze 60 na 54 (o 6,66) a celková kvalita života se zlepšila z 58 na 49,5 (o 8,37). Tyto údaje potvrzují døívejší anamnestické údaje lázeòsky léèených astmatikù a bronchitikù, že pøíznivý efekt lázní trvá povìtšinou 3-6 mìs. a je charakterizován snížením potøeby lékù, poklesem poètu pracovních neschopností a poètu hospitalizací. Súèasný menežment astmy a miesto leukotrienových antagonistov (LTRA) v òom Hrubiško, M. OKIA NÚTaRCH, Bratislava - Podunajské Biskupice Štúdie zamerané na rozbor morbidity a mortality na diagnózu asthma bronchiale nás nútia k zamysleniu nad súèasnou klasifikáciou astmy a stratégiou jej lieèby. Exacerbácie vznikajú u ¾ahkých astmatikov takmer rovnako èasto ako u pacientov so stredne ažkou alebo ažkou perzistujúcou astmou. Až tretina pacientov, ktorí zomreli na astmu boli do úmrtia vedení ako pacienti s ¾ahkou, resp. ¾ahkou 0

13 intermitentnou astmou. Štúdie však ukazujú riešenie: skorá indikácia inhalaèných steroidov (ICS), prípadne LTRA zlepšuje ïalší vývoj pacientov s ¾ahkou astmou. V indikovaných prípadoch môže by vhodná aj indikácia kombinovanej lieèby (ICS + dlho úèinkujúce beta-adrenergikum - LABA). Aj najnovšie smernice pre lieèbu astmy (GINA 2002) zachovávajú èlenenie astmy na známe štyri stupne. Avšak skúsenosti z praxe ako aj štúdie v ktorých sa vývoj ochorenia sledoval pomocou vyšetrenia bronchoalveolovej laváže èi bioptických vzoriek sliznice, poukazujú na existenciu astmy iba ako perzistujúceho ochorenia. Pojem intermitentná astma preto treba chápa iba ako termín charakterizujúci intermitentný klinický priebeh, prièom zápal a tým pádom aj prestavba dýchacích ciest sú aj u intermitentného pacienta kontinuálny stále prítomný proces. Tieto poznatky samozrejme menia aj poh¾ad na lieèbu, a tak sa v súèasnosti èastejšie ako v minulosti pri intermitentnej astme nerozhodujeme iba pre indikáciu krátko úèinkujúceho beta-adrenergika, ale od stanovenia diagnózy aj pre indikáciu kontinuálnej protizápalovej lieèby. Štandardne sa v takomto prípade indikujú nízko alebo stredne dávkované ICS. Problémom však býva compliance intermitentného pacienta. Z tohto poh¾adu sú optimálne perorálne podávané LTRA, najmä montelukast s možnos ou podávania denne. Na lieèbu LTRA najlepšie odpovedá astma indukovaná alergénmi, námahou, niektorými chemicko-fyzikálnymi trigermi a tzv. aspirínová astma. Výhodná je indikácia LTRA pri astme s konkomitantnou alergickou nádchou a/alebo atopickým ekzémom. Zvláštnu skupinu tvoria pacienti, ktorí spåòajú kritériá ¾ahkej intermitentnej astmy, ale pritom sa u nich vyskytujú síce sporadické, ale závažné exacerbácie. Týchto pacientov treba pod¾a skúsenosti z praxe aj pod¾a najnovších odporúèaní GINA lieèi ako pacientov so stredne ažkou perzistujúcou astmou najèastejšie býva optimálna fixná kombinácia inhalaèného steroidu (stredná alebo vyššia dávka) s dlho úèinkujúcim beta adrenergikom. Kombinácia ICS+LABA v jednom prípravku je lieèbou prvej vo¾by pri všetkých ažších formách perzistujúcej astmy. U èasti pacientov sa však nedarí dosta ochorenie plne pod kontrolu ani kombináciou ICS+LABA. Ukazuje sa (experience based medicine aj evidence based medicine), že trojkombinácia ICS+LABA+LTRA môže u týchto naj ažších pacientov prispie k poklesu exacerbácií a pomáha znižova potrebu použitia perorálnych steroidov. Pre svoju finanènú nároènos patrí rozhodnutie o takejto lieèbe iba do rúk erudovaného špecialistu (alergológ, pneumológ) a jej úèinnos treba preveri pravidelným sledovaním pacienta. Vzh¾adom k tomu, že ide èasto o pacientov s èiastoène ireverzibilnými zmenami p¾úcnych funkcií (PF), nie vždy je možné posúdi efekt meraním PF. Zmysluplnos trojkombinácie ICS+LABA+LTRA najlepšie overíme poklesom spotreby perorálnych steroidov, krátko úèinkujúcich beta-adrenergík a predovšetkým poklesom frekvencie exacerbácií. Nádorová hypoxia Hrubý, R., Nosá¾ová, G. 2 Onkologicko rádioterapeutické oddelenie NsP Žilina 2 Ústav farmakológie UK JLF Martin Nádorová hypoxia je považovaná za jednu z vedúcich multifaktoriálnych príèin vzniku rezistencie na lieèbu cytostatikami (hlavne fázovo špecifické látky). Cie¾: Sledovanie možnosti ovplyvnenia lokálne pokroèilého nemalobunkového karcinómu p¾úc (NSCLC) aplikovaním paliatívnej mono-chemoterapie vinorelbínom.

14 Jednou z možností zvýšenia cytostatického úèinku monoterapie fázovo špecifických cytostatík je indukèná oxygenoterapia, ktorá vedie k èiastoènej redukcii nádorovej hypoxie. Metodika a súbor: V dvoch porovnate¾ných súboroch sledujeme ako sa podie¾ajú zmeny koncentrácie parciálneho tlaku kyslíka na ovplyvnení nádorových buniek v protiferaènom k¾ude po aplikácii vinorelbínu v lokálnom obraze poèítaèovej tomografie (CT). Záver: V súbore s indukènou oxygenoterapiou sme pozorovali vyššiu mieru regresie v CT obraze. Nové diagnostické možnosti v astme a CHOCHP Chovan, L. Klinika TaPCH SZU UTaRCH Diagnóza astmy i CHOCHP sa tradiène zakladá na funkèno-diagnostických metódach. V CHOCHP ku klasickým pribudli navyše inspiraèné parametre a zá ažové testy. Èoraz väèší význam sa však zaèína pripisova markerom zápalu, ktorý je u oboch ochorení odlišný. Dajú sa stanovi v periférnej krvi, indukovanom spúte, BAL; biopsie robíme dnes už iba výnimoène. V sére dominuje ECP pri astme, Il-6 a TNFalfa pri CHOCHP. V indukovanom spúte i v BAL možno uskutoèni diferenciálny rozpoèet zápalových buniek i ich fenotypizáciu monoklonovými protilátkami, ale i solubilné zápalové ukazovatele. Novšími možnos ami je vyšetrenie kondenzátu vydychovaného vzduchu a analýza vydychovaného NO. V kondenzáte spektrum leukotriénov s vysokou špecificitou odlišuje astmu od CHOCHP (cysteinylové leukotriény pri astme, LTB4 pri CHOCHP). Vydychovaný oxid dusnatý je zvýšený pri astme, najmä nekontrolovanej, resp. nelieèenej; pri stanovení správneho cut-off je test takmer stopercentne špecifický. Pri CHOCHP býva NO naopak nezvýšené (samotné fajèenie ho znižuje). Prezentujeme možnos kombinácie použitia bronchokonstrikèného testu a analýzy BAL, kde u astmatikov dochádza po nešpecifickom bronchokonstrikènom podnete k akumulácii T-lymfocytov a následne aj eozinofilov. Vyšetrenie bránice - doplnok ku kompletnému funkènému vyšetreniu p¾úc Jakab, ¼, Laššan, Š, Krištúfek, P. Klinika funkènej diagnostiky, NÚTaRCH Podunajské Biskupice, Bratislava Kompletné funkèné vyšetrenie p¾úc (KFVP) poskytuje komplexný obraz o funkcii p¾úc z respiraèného i ventilaèného h¾adiska. Bránica svojou funkciou výrazne ovplyvòuje funkciu respiraèného aparátu nielen za fyziologických podmienok, ale poruchy jej funkcie môžu sprevádza ochorenia primárne postihujúce štruktúry hrudníka a p¾úc. Naopak, morfologická respektíve funkèná lézia bránice patologicky vplýva na inak intaktný respiraèný aparát. Súvisí to hlavne so základnou funkciou, ktorú bránica plní, èiže zabezpeèuje svojim pohybom spolu s ïalšími dýchacími svalmi p¾úcnu ventiláciu. Od aktivity a kvality práce bránice teda závisí celkový funkèný stav respiraèného aparátu. Na našej Klinike funkènej diagnostiky SZU v NÚTaRCh dopåòame u indikovaných 2

15 pacientov KFVP neinvazívnym vyšetrením práce bránice. Pri vyšetrení sa zameriavame na vznik únavy svalstva bránice. Okrem chronických respiraèných ochorení predstavujú indikácie k vyšetreniu aj nejasná hlavne ponámahová dýchavica, rtg obraz relaxovaných bránic, podozrenie na parézu bránice a pod. Vyšetrenie má dve èasti:, vyšetrenie v pokojnom režime 2, zá až - rezistované dýchanie. Sval vyšetrujeme pri každom druhu kontrakcie. Po dohovore s ošetrujúcim lekárom stimulujeme n. phrenicus elektrickými impulzmi rôznej frekvencie, alebo sval za ažujeme tým, že pacient vykonáva po sebe idúce max. nádychy ( ergometria bránice ). Výstup a hodnotenie vyšetrenia je zamerané okrem posúdenia funkcie bránice hlavne na terapeutický záver, najèastejšie vo forme návrhu na cielenú rehabilitáciu, alebo tréning edukáciu dýchania. Kontrolným vyšetrením možno hodnoti lieèebný efekt, alebo naopak, postup choroby, a tým potrebu zmeny lieèby. Conclusion: An examination of diaphragm function consist of two parts:. at tidal breathing 2. at resistive inspirium conditions. Results of examination we use for the rehabilitation or training of the respiration muscles. Možné formy p¾úcnej manifestácie Crohnovej choroby Janèová, G., Mešková, A., Horáková, M. 2 Klinika TaPCH MFN Martin 2 Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky MFN Martin Crohnova choroba je chronický nešpecifický zápal postihujúci diskontinuálnym spôsobom tráviaci trakt. Postihnutá môže by ktoráko¾vek èas tráviacej trubice. Zápal preniká celou stenou, èasto má granulomatózny charakter. Priebeh ochorenia je chronický, obdobia aktivity sa striedajú so štádiami k¾udu. Èastý je výskyt extraintestinálnych prejavov tohto ochorenia (stomatitída, afty, iridocyklitída, uveitída, primárna sklerotizujúca cholangitída, recidivujúce pankreatitídy, oligoartritída, nefrolitiáza, erythema nodosum, atï.). P¾úcne prejavy Crohnovej choroby sú v porovnaní s ostatnými ve¾mi zriedkavé. V našej kazuistike opisujeme prípad 8- roènej pacientky s obojstranným infiltratívnym p¾úcnym procesom ako i 28-roènej pacientky s obrazom lymfocytárnej alveolitídy. Chirurgické aspekty resekcie p¾úc pre BCA po neoadjuvantnej lieèbe Janík, M., Benej, R., Krajè, T., Haruštiak, S. NÚ TaRCH Bratislava-Podunajské Biskupice Abstrakt nedodaný 3

16 Bronchoalveolárna laváž ako jedna z lieèebných možností alveolárnej proteinózy Janíková, M., Rezska, M., Tonkovièová, M. Ústav tuberkulózy, p¾úcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Abstrakt nedodaný Prognostic value bronchoalveolar lavage fluid in patients with allergic alveolitis Jastrzêbski, D.T., Wojdy³a, A., Ziora, D., Kozielski, J. Dept. of Phtisiopneumonology Silesian Medical Academy, Zabrze, Poland Aim: The aim of the study is estimation of bronchoalveolar lavage fluid in patients with allergic alveolitis after 0 years treatment. Material and method: 29 persons (5 women and 4 men) with chronic type of allergic alveolitis were assessed. The age ranged between 7 and 64 years (mean 42). The diagnosis was based on radioclinical picture, namely: history, physical exam, lung function tests, and thorax HRCT images. Inhalatory allergens exposure, notified in anamnesis, was assessed by presence of precipitating antibodies in blood serum in all the patients. After establishing of diagnosis all the persons had been made BAL and basic lung function tests (FVC, FEV, D LCO, D/VA). All of them had been treated with Encorton (for 6±3 months; with the dosage of 0,5 mg/kg for about 6 weeks, consequently reduced to the maintaining dosage of 20 mg/day). 0 years after the diagnosis (±3 years) we repeated lung function tests in all the patients. According to initial BAL results the group was divided into two subgroups: A with high (>40%) lymphocytosis in BAL and B with low (<40%) lymphocytosis in BAL. They consisted of 7 and 22 patients respectively. After 0 years period the two subgroups were assessed according to clinical state and lung function test. The differences were estimated by nonparametric t-student test. Results: No statistically significant differences in lung function tests were found in A subgroup (lymphocytosis >40%) and B (lymphocytosis <40%). Moreover, mean values of lung function tests (FVC, FEV, D LCO ) were similar in both subgroups before and after 0 years treatment. No correlation between BAL lymphocytes percentage before the treatment and changes in lung function tests after 0-year treatment were found. The differences of means are small and statistically insignificant. However, we noticed tendency of functional parameters worsening in group B, though they were more constant with minimal improvement in group A. Conclusions:. We found no statistically significant changes in functional lung test results in patients with chronic allergic alveolitis after Encorton therapy during 0-year observation. 2. We did not establish any prognostic value of BAL in patients with chronic allergic alveolitis. 4

17 Vz ah I/D génového polymorfizmu angiotenzín konvertujúceho enzýmu k p¾úcnej hypertenzii u pacientov s CHOCHP Joppa, P., Tkáèová, R., Stanèák, B. 2, Šalagoviè, J. 3, Kalina, I. 3, Štubòa, J. Klinika tbc a respiraèných chorôb, 2. Interná klinika, 3 Ústav lekárskej biológie LF UPJŠ, Košice Pozadie problému. Inzerèno (I)/deleèný (D) polymorfizmus lokalizovaný v intróne 6 génu pre angiotenzín konvertujúci enzým (ACE) je asociovaný so zvýšeným rizikom rozvoja ochorení kardiovaskulárneho systému. Avšak jeho vz ah k p¾úcnej hypertenzii nie je jasný. Predošlé práce ukázali, že u pacientov s primárnou p¾úcnou hypertenziou sa vyskytuje ACE DD genotyp èastejšie ako genotyp s neprítomnos ou D alely. Hypotéza. Predpokladáme, že pacienti s chronickou obštrukènou chorobou p¾úc (CHOCHP), ktorí sú nosite¾mi D alely, majú vyššie riziko rozvoja p¾úcnej hypertenzie. Výsledky. Echokardiograficky stanovené tlaky (stredný a maximálny) v arteria pulmonalis boli signifikantne vyššie v skupine pacientov s DD a ID génovým polymorfizmom pre ACE oproti pacientom s genotypom II (4,9±,6 oproti 8,8±0,8 mm Hg, p<0,02; 32,8±2,6 oproti 2,6±2,6 mm Hg, p<0,05). V multivariátnej lineárnej regresnej analýze boli I/D génový polymorfizmus pre ACE a FEV /FVC jedinými nezávislými prediktormi tlakov v p¾úcnici. Záver. U pacientov s CHOCHP má I/D génový polymorfizmus pre ACE významný vz ah k riziku rozvoja p¾úcnej hypertenzie. Izolace Mycobacterium celatum u pacienta s onemocnením AIDS Kaustová, J., Kolèáková, J. 2, Reischl, U 3., Èuøík, R. 4, Naumann, L 3. Oddìlení pro diagnostiku mykobakterií, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì, 2 Infekèní klinika, AIDS Centrum Ostrava, 4 Patologické oddìlení, FNsP Ostrava, 3 Diagnostische Laboratorien, Institut fur Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Universität Regensburg, SRN Mycobacterium celatum bylo popsáno poprvé v r. 993 Butlerem a spol. Nonfotochromogenní pomalu rostoucí mykobakteriální druh, podobný Mycobacterium xenopi a èlenùm komplexu Mycobacterium avium-intracellulare, byl izolován v rùznych geografických oblastech USA z klinických vzorkù HIV+ i HIV- pacientù. Autoøi prezentují nález Mycobacterium celatum u pacienta v terminálním stadiu AIDS. Pacient byl 3 a pùl mìsíce hospitalizován v AIDS centru pro HIV encefalopatii s progredující cerebelární symptomatologií a inhibièním psychosyndromem, s kožními a sliznièními zánìtlivými projevy pøi imunodeficitu - CD4+ T lymfocyty 8/ml, imunoregulaèní index CD4/CD8 (IRI) 0,06, virová nálož 5224 kopií/ml plasmy. HAART terapie a profylaxe infekcí - pneumocystové, toxoplasmové, herpetických, mykobakteriózy vyvolané Mycobacterium avium byly aplikovány po celou dobu hospitalizace spolu se symptomatologickou léèbou. Po tøech mìsících stálého zhoršování zdravotního stavu - kachektizace, progrese nálezù neurologických a zhoršování psychických funkcí se náhle objevili subfebrilie, silné zahlenìní s obrovským množstvím zeleného sputa, difúzní pøizvuèné chropy a rachoty. Nález byl hodnocen jako bronchopneumonie, která byla potvrzena pøi sekci. Dva dny pøed úmrtím bylo ze sputa odebraného na zaèátku hospitalizace izolováno Mycobacterium celatum. 5

18 Jedná se o první pøípad izolace Mycobacterium celatum z klinického vzorku pacienta v Èeské republice. Inhalaène zneužívané návykové látky a študenti èeských vysokých škôl Kavalírová, A., Višòovský, P. Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Metódou štandardizovaných dotazníkov sa sledovali skúsenosti vysokoškolských študentov s inhalovanými návykovými látkami - fajèením cigariet (tabak, marihuana) a inhaláciou (crack, rozpúš adlá) na 6 fakultách univerzít v Èeskej republike (Hradec Králové, Brno, Praha, Plzeò, Zlín tu dve fakulty). Fajèenie cigariet (tabak, marihuana) a inhalácia rozpúš adiel sa sledovali u 832 študentov 5 vysokých škôl, inhalácia cracku u 755 študentov. U tabaku bolo nefajèiarov 73,7% (najviac na Farmaceutickej fakulte UK Hradec Králové), u marihuany 89,7 % (najviac na Farmaceutickej fakulte VFU Brno), skúsenosti s crackom a rozpúš adlami boli minimálne: crack v priemere 0,%, rozpúš adlá 0,8%. Ukazuje sa, že fajèenie tabaku (pravidelne 5,9% z celého súboru; najviac 3. LFUK Praha) ani marihuany (viac než 20x z celého súboru u,7%; najviac 3. LFUK Praha) neprevyšuje celoštátny priemer tejto vekovej skupiny mládeže. Skúsenosti s inhaláciou cracku èi rozpú adiel sú u vysokoškolákov minimálne. Naskytá sa otázka, èi by väèší prístup mládeže k vysokoškolskému štúdiu nebol aj jednou z možných ciest prevencie drogových závislostí v tejto (z h¾adiska drog rizikovej) vekovej skupine. Podporené výskumným zámerom MSM Niektoré aspekty bronchogénneho karcinómu v súèasnosti Kavcová E., Rozborilová E., Kulišková I., Strapko P., Szarázová M. 2, Maïar R. 3 Klinika TaPCH UK JLF UK a MFN Martin, 2 Ústav hygieny UK JLF Martin, 3 Ústav epidemiológie UK JLF Martin Cie¾: Analyzova niektoré aspekty bronchogénneho karcinómu (BCa) u pacientov z okresu Martin. Metódy: Retrospektívne spracovanie chorobopisov a zdravotných záznamov 07 pacientov s diagnózou BCa z rokov 990 (n=34), 995 (n=36), 2000 (n=37). Pre štatistické spracovanie použité: Kruskal Wallisov test a analýza kontrastov, Chi 2 test, korelaèná analýza, Mann Whitneyov (Wilcoxonov) W test. Výsledky: V pokroèilých štádiách TNM b a IV. bolo diagnostikovaných 77% pacientov (990/79%, 995/72%, 2000/80%). Malobunkový karcinóm malo 25% pacientov (8%, 33%, 24%). Lieèba: Chi samostatná: 5%, Chi+RT: 2%, Chi+ChT: 2%, ChT: 9%, ChT+RT: 3%, RT: %, len paliatívna: 2%, podporná a symtomatická: 46%. l rok a viac prežívalo 27% pacientov (24%, 28%, 27%). Zistila sa vysoká významnos vplyvu štádia na dobu prežitia (p<0,00), analýza kontrastov preukázala, že štádium I má významne vyššiu oèakávanú hodnotu prežitia než ostatné štádiá. Štádiá b a IV majú významne horšiu oèakávanú hodnotu prežitia než I, II a a, prièom rozdiel medzi štádiami b a IV nie je štatisticky významný. Kruskal Wallisovým testom sa ukázal vplyv mikromorfologického typu karcinómu na prežitie ako 6

19 významný, i keï nie vysoko významný (p=0,02). Test potvrdil vysokú významnos vplyvu spôsobu lieèby na dobu prežitia (p<0,00). Rozdiely v dobe prežitia medzi všetkými dvojicami skupín z trojice paliatívna, podporná+symtomatická a samostatná chemoterapia boli nevýznamné, kým rozdiely skupín tejto trojice ku skupinám Chi, Chi+ChT, RT+ChT a RT boli významné. Pri hodnotení vplyvu jednotlivých kvantitatívnych faktorov na dobu prežitia pomocou korelaènej analýzy sa zistila významnos len pri premenných: hodnota hemoglobínu - Hb (r=0,33, p<0,002) a strata na hmotnosti v kg (r= -0,307, p<0,0042). Ïalej sa ako významná ukázala závislos medzi trvaním príznakov a hodnotou Hb (r= -0,222, p<0,04). Záver: U 80% pacientov bol BCa aj v roku 2000 diagnostikovaný v b a IV. štádiu, èo sa odrazilo aj v krivkách prežitia. Na dobu prežitia, mali z kvalitatívnych faktorov štatisticky významný vplyv rozsah ochorenia, spôsob lieèby a stav telesnej výkonnosti pacienta, z kvantitatívnych faktorov hodnota hemoglobínu a strata hmotnosti v kilogramoch. Klinické hodnotenie tuberkulózy u pacientov z okresu Martin Kavcová E., Rozborilová E., Vyšehradský R., Buchancová J. 2, Janèová G. Klinika TaPCH UK JLF a MFN Martin, 2 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UK JLF a MFN Martin Cie¾ práce: Analyzova niektoré charakteristiky pacientov lieèených pre tuberkulózu (tbc) poèas 5 rokov z okresu Martin. Metódy práce: Retrospektívne spracovanie chorobopisov a zdravotných záznamov 06 pacientov z rokov Poèet hodnotených hospitalizácií: 4. Výsledky: Databáza pacientov sa skladala zo 6% mužov (M) a 39% žien (Ž) s priemerným vekom M: 55,7, Ž: 65,4. Bakteriologicky pozitívna tbc u 55,8% pacientov. 8,8% pacientov malo mimop¾úcnu formu tbc. V súbore bolo 44,8% zamestnaných, 9,6% nezamestnaných a 45,6% dôchodcov. Osobitné sociálne skupiny: alkoholici 4,9%, asociáli 9,65%, väzni 2,63%. Symptómy tbc malo 83,3% pacientov, ktoré až u 2,9% pacientov trvali 4 a viac mesiacov. So stúpajúcim vekom stúpal podiel pridružených ochorení, medzi najèastejšie patrili: ICHS (49,%) a CHOCHP (38,5%). Vylieèenie a dokonèená lieèba bola u 90,5 % pacientov. Záver: Retrospektívna štúdia pacientov ukázala, že tbc prekroèí prah tretieho tisícroèia aj napriek postupnému poklesu incidencie v SR. TBC zostáva problémom medicínskym (lekári prvého kontaktu nemyslia na tbc, ve¾ký podiel pacientov s dlhým trvaním symptómov), ale aj sociálnym (osobitné sociálne skupiny). Posun choroby do starších vekových skupín síce prináša zmenšenie celkovej závažnosti tbc v spoloènosti avšak so vznikom nových problémov spôsobených polymorbiditou (diagnostické, terapeutické). Efektívna kontrola tbc je teda stále životne dôležitá aj v SR. 7

20 Analýza exprese metalomatrixproteináz v resekátech plicních karcinomù stádia I Klein, J., Bohanes, T., Král, V., Neoral, È., Tichý, T. 2, Dráè, P. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Metallomatrixproteinázy hrají zásadní roli v procesu nádorové invaze, disseminace a geneze metastáz. V øadì publikovaných studií byl zkoumán vztah rùzných typù tìchto proteináz k typu nádoru, jeho velikosti, gradingu, postižení lymfatických uzlin èi existenci vzdálených metastáz. Cílem naší studie bylo porovnat expresi metalloproteináz 2, 9 a (gelatinázy A, gelatinázy B a stromelysinu) s pøežíváním nemocných operovaných pro nemalobunìèný plicní karcinom ve stadiu I TNM klasifikace. Parafínové bloèky 80 resekovaných nádorù ve stadiu I NSCLC byly vyšetøeny na expresi metalloproteináz nepøímou imunoperoxidázovou reakcí. Statisticky byl vyhodnocen vztah mezi jejich zvýšenou expresí a pøežíváním. Závìr: Zvýšená exprese urèitých metalloproteináz ve stromatu tumoru mùže sloužit jako indikátor horší prognózy plicní rakoviny. Podpoøeno grantem MZdr ÈR NC Odhad metastatického potenciálu malých periferních plicních nádorù Klein, J., Bohanes, T., Král, V., Neoral, È., Tichý, T. 2, Heøman, M. 3, Dráè, P. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Ústav pat. anatomie LF UP a FN Olomouc 3 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc Pøibližnì ètvrtina nemocných operovaných pro nemalobunìèný plicní karcinom ve stadiu I dle TNM klasifikace umírá na rekurenci nemoci mimo operovaný hemithorax a tento fakt není ovlivnitelný rozsahem ani radikalitou lokoregionálního výkonu. Metastatický rozsev je založen již pøed nebo v prùbìhu samotné operace jako minimální resp. mikrometastatický reziduální nádor a není bìžnými vyšetøovacími metodami zjistitelný. Autoøi ve svém sdìlení popisují na souboru 80 nemocných operovaných v letech korelaci mezi histologickým typem tumoru, gradingem, ploidií, angioinvazí a dalšími imunohistochemickými markery, u kterých je citován možný prognostický význam pro plicní karcinom, a parametry monitorujícími pøežívaní operovaných nemocných (5-leté pøežití, disease free interval). Takto byly tedy ještì porovnávány onkogen Bcl-2, integriny (cathenin, E-cadherin), metallomatrixproteinázy a parametry bunìèného cyklu (Ki 67, PCNA). Závìr: Kombinací jednotlivých molekulárnì biologických markerù lze ponìkud pøesnìji odhadnout další možný vývoj nemalobunìèné plicní rakoviny po radikální resekci. Pokud je metastatický potenciál nádoru vysoký, dává to racionální dùvod pro zvážení adjuvantní terapie i po resekcích pro malý periferní plicní nádor. Podpoøeno grantem MZdr ÈR NC

THE FUTURE OF FIXATION

THE FUTURE OF FIXATION Ročník XVIII 2014 1 02_reklama Marko 01-2014 22.04.14 17:38 Page 1 THE FUTURE OF FIXATION IN LAPAROSCOPIC INGUINAL REPAIR New Innovation that matters ProGrip rip Laparoscopic aros pic Self-Fixating Mesh

More information

Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů

Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů Léčba inhalačními kortikosteroidy zlepšuje plicní funkce u dětí do dvou let věku s rizikovými faktory vzniku astmatu Alejandro Manuel Teper a Carlos Daniel Kofman Význam přehledu Referovat o posledních

More information

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012 Brno, 23. listopadu 2012 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Záštitu nad konferencí převzali

More information

Myasténia gravis. Myasthenia gravis MINIMONOGRAFIA

Myasténia gravis. Myasthenia gravis MINIMONOGRAFIA MINIMONOGRAFIA Myasténia gravis Myasthenia gravis Souhrn Myasténia gravis (MG) je ochorením nervovosvalového spojenia, ktoré sa prejavuje kolísavou svalovou slabosťou a abnormnou unaviteľnosťou pri telesnej

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 291 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, č. 4, s. 291 306. KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 MAREK BLATNÝ 2 TOMÁŠ KEPÁK 3 IRENA VLČKOVÁ

More information

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 99 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 2, s. 99 108. PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 TOMÁŠ RODNÝ VLADIMÍR KOMÁREK

More information

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum 20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR Bratislava, máj 2014

More information

Vážení účastníci medzinárodného seminára

Vážení účastníci medzinárodného seminára Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve Vážení účastníci medzinárodného seminára Technika a mechanizácia prác v ťažbovo-výrobnom procese lesov Slovenska zaznamenala

More information

Matematika v škole dnes a zajtra

Matematika v škole dnes a zajtra KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 5. ročník KONFERENCIE Matematika v škole dnes a zajtra x + 1=5 Zborník príspevkov Katedra matematiky a fyziky Pedagogická fakulta KU v Ružomberku Združenie katolíckych

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol.

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti Silvester Sawicki (ed.) a kol. 0 UJEP Ústí nad Labem Název: Psychospirituální dimenze osobnosti Editor: Silvester Sawicki Autoři: Silvester Sawicki (kap. 1. 1., 1. 4.,

More information

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Andrej Mátel Milan Schavel Pavel Mühlpachr Tibor Roman (eds.) 2010 A n d r e j M á t e

More information

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO Odbor výskumu NBS Marec 2006 Národná banka Slovenska, 2006 Editor: Martin Šuster martin.suster@nbs.sk Autori: Martin Šuster, Marek

More information

OD VÝSKUMU K PRAXI 17.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie

OD VÝSKUMU K PRAXI 17.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Rada športu STU Strojnícka fakulta STU Bratislava Centrum jazykov a športu OD VÝSKUMU K PRAXI 17.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 29. - 30.11.2012 Slovenská republika VEDECKÝ VÝBOR

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information

POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU ERIKA CHOVANOVÁ, MÁRIA MAJHEROVÁ Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity

More information

POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková

POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Ivana Bóriková Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave Department of

More information

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát 1 Sociálne a politické analýzy 2012, 6, 1, s. 1-16 http://sapa.ff.upjs.sk ISSN 1337 5555 PSPP ako nová alternatíva spracovania dát Alojz Ritomský 1 Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, 18. 20. června 2014 Brno 2014 MASARYK

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information