И Н Ф О Р М А Т О Р О Р А Д У

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "И Н Ф О Р М А Т О Р О Р А Д У"

Transcription

1 Република Србија ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ П Р И Ј Е П О Љ Е Трг Братства и јединства 1 телефон: факс: И Н Ф О Р М А Т О Р О Р А Д У У Пријепољу, мај године 1

2 С а д р ж а ј: Страна 1. Подаци о Информатору Основни подаци о општини Организациона структура општине Опис функција Организациона шема органа општине Пријепоље Организациона шема Општинске управе Функционери општине Пријепоље и запослени у Општинској управи општине Пријепоље Опис правила у вези са јавнопшћу рада Подаци тражених информација од јавног значаја Опис надлежности овлашћења и обвеза Опис поступања у оквиру надлежности овлашћења и обавеза Прописи које у свом раду користе органи општине Услуге које органи пружају заинтересованим лицима Поступак ради пружања услуга Преглед податка о пруженим услугама Средства за финансирање послова Општа акта органа Општине Пријепоље Статут Општине Пријепоље Одлука о Општинској управи Општине Пријепоље Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Одлука о буџету општине Пријепоље за годину

3 Последња измена информатора о раду извешена је у месцу априлу године. Увид у информатор и штампана копија информатора се може добити код администратора у Услужном центру Општине Пријепоље Електронска верзија информатора се налази на веб сајту општине Пријпоље и може се преузети на адреси: 1. ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ: Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступку информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање Информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС'', број 68/10). Први Информатор је објављен дана, године, на интернет презентацији Општине на адреси под насловом ''Информатор о раду''. 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ Назив: Општина Пријепоље Адреса: Трг братства и јединства бр. 1 Веб адреса: Број телефона: Централа: 033/ Факс: 033/ Матични број: ПИБ: адреса: Радно време: Сваког радног дана од 7-15 часова, изузев суботом, недељом, државним и верским празницима. Особа одговорна за тачност података: Самра Фетаховић, овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Општине Пријепоље. Лица одговорна за поједине делове Информатора: - Миодраг Ћубић, за податке о општини и организационој структури, процедурама, прописима, описима надлежности и функција старешина; - Јасмин Шеховић, Општински правобранилац, за податке о непокретним стварима које представњају имовину општине или општина користи по другом основу, као и податке о носачима информација; 3

4 - Александар Вујичић, за област јавних набавки; - Драгиша Ракоњац, за област прихода и расхода и податке о средствима која општина додељује другим лицима и за област исплаћених плата, зарадама, примањима и осталим финансијским извештајима; - Јела Посркача, за област урбанизма, грађевинарства, комунално-стамбених и имовинско-правних послова, - Светлана Словић, за област привреде и локалног економског развоја, - Далмир Козица, за област локалне пореске администрације, - Зијад Кхалед, за област инвестиција - Џенита Кратовац, за област инспекцијских послова, - Муса Гојак, за област друштвене бриге о деци. Општина Пријепоље се налази у југозападном делу Републике Србије и припада Златиборском округу и према последњем попису (2011) има становника. Становништво је мултиетничког састава (Срби и Бошњаци су у већини). Просечна надморска висина општине је изнад 1200 м. са површином од 827 км2 представља другу по величини територије у Златиборском округу. Општина је оснивач ЈКП ''Лим'' Пријепоље, Музеја у Пријепољу, Матичне библиотеке ''Вук Караџић'', Дома културе Пријепоље, Туристичке организације Пријепоље и Дома здравља у Пријепољу. 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ Општина послове који су јој поверени законима и Статутом општине врши преко својих органа и то: Скупштине, Председника, Општинског већа и Општинске управе. Скупштина општине је највиши орган власти у општини, коју чини 41 одборник изабраних на изборним листама политичких странака и других политичких организација њихових коалиција и листа које предложе групе грађана. Скупштина има председника Скупштине и заменика Председника, као и Секретара. Скупштина врши послове прописане Статутом општине, по поступку и процедури садржаној у Пословнику о раду Скупштине општине. Скупштина оснива стална радна тела на којима се разматрају питања о којима одлучује Скупштина и то: - Одбор за привреду, - Одбор за стамбено-комуналне делатности, урбанизам и екологију, - Одбор за безбедност саобраћаја, - Административни и мандатно-имунитетски одбор, - Одбор за прописе, молбе, жалбе, одликовања и награде, - Одбор за пољопривреду, - Одбор за друштвене делатности и односе са верским заједницама, - Одбор за здравство, - Одбор за родну равноправност и - Одбор за омладину и спорт. 4

5 Надлежност сталних радних тела Скупштине регулише се Пословником о раду Скупштине општине. Председник општине врши извршну функцију у општини. Председник има и заменика. Председник општине је истовремено и председник Општинског већа. На ову функцију га бира Скупштина на мандатни период од 4 године, из реда одборника. Председник општине прима грађане уторком. Заказивање пријема код председника општине врши се посредством секретарице. Председник општине обавља послове прописане Статутом општине. Општинско веће је извршни орган Општине. Веће има 8 чланова које бира Скупштина, из реда одборника и грађана, заменика Председника општине који је члан Већа по функцији и Председника општикне који је истовремено и председник Већа. Општинско веће обавља послове прописане Статутом општине. Општинска управа образује се као јединствена служба. Општинском управом руководи начелник Општинске упрве. Послови које обавља начелник Општинске управе описани су Одлуком о Општинској управи општине Пријепоље. Сходно захтевима стандарда, Управа је утврдила процедуре за поступање по сваком захтеву и редовно контролише, свој рад, и подноси годишње извештаје о раду Општинском већу и Скупштини општине. Општинска управа има посебне организационе јединице (Одељења) које су организоване за вршење сродних управних, стручних, организационих, административних и других послова, а у оквиру Одељења формирани су Одсеци. Одељења: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинскоправне послове, Одељење за буџет и финансије, Одељење за привреду и локални економски развој, Одељење за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове, Одељење за локалну пореску администрацију и Одељење за инвестиције 5

6 Одсеци: Одсек за инспекцијске послове у оквиру Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско- правне послове, Одсек за друштвену бригу о деци и Одсек за скупштинске послове и послове Општинског већа у оквиру Одељење за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове. Опис послова Одељења и Одсека садржан је у Одлуци о Општинској уприави општине Пријепоље, а организација и систематизација послова у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске управе општине Пријепоље. Одељењима руководе руководиоци Одељења, а Одсецима шефови Одсека. 4. ОПИС ФУНКЦИЈА 1) Скупштина општине: а. Функцију председника Скупштине општине обавља Стана Марковић, Председник Скупштине са листе СНС, која је на сталном раду у Скупштини. Контакт са председником Скупштне се остварује посредством секретара Скупштине и секретарице, број телефона: б. Функцију заменика председника Скупштине општине обавља Предраг Матовић, заменик Председника Скупштине са листе СНС, није на сталном раду у Скупштини. в. Функцију секретара Скупштине општине обавља Аземина Козица, дипломирани правник, на сталном раду у Општини. Послови које врши секратар описани су Статутом општине и Пословником Скупштине општине Пријепоље. Контакт телефон: г. Функцију заменика секретара Скупштине општине обавља Бјанка Нововић, дипломирани правник, на сталном раду у Општини. Послови које врши секратар описани су Статутом општине и Пословником Скупштине општине Пријепоље. Контакт телефон: ) Председник и заменик председника Општине: а. Функцију председника Општине почев од године, обавља Драгољуб Зиндовић, дипломирани економиста са листе СНС. Контакт са председником Општине се остварује посредством секретарице, број телефона: б. Функцију заменика председника Општине обавља Станко Кијановић, дипломирани просторни планер, почев од године, са листе СПС. Контакт са замеником председника Општине се остварује посредством секретарице, број телефона: ) Општинско веће 6

7 Председник Већа Драгољуб Зиндовић, дипломирани економиста, Заменик председника Већа - Станко Кијановић, дипл. просторни планер, Чланови Већа: Мирјана Бојовић, текстилни инжењер, контакт телефон: Небојша Жунић, дипл. инж. пољопривреде, конт. тел Милан Гачевић, механичар за текстилне машине, конт. тел Сабахудин Хајдаревић, дипл. правник - адвокат, конт. тел Др Зулкефил Бато Садовић, спец. дечији хирург, конт. тел Едиб Кајевић, дипломирани економиста, контакт телефон: ) Општинска управа а. Функцију начелника Општинске управе обавља Сабира Хоџић, дипломирани правник. Контакт са начелником Општинске управе се остварује посредством секретарице, број телефона: б. Функцију заменика начелника Општинске управе обавља Бранка Радуловић, дипломирани правник. Организационим јединицама у Општинској управи руководе лица која је распоредио начелник Општинске управе, а чији описи послова су садржани у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пријепоље. Руководиоци организационих јединица (Одељења и Одсека) су: - Јела Посркача, дипл. правник, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинскоправне послове, контакт телефон: Ракоњац Драгиша, дипл. економиста, руководилац Одељења за буџет и финансије, контакт телефон: Словић Светлана, дипл. економиста, руководилац Одељења за привреду и локални економски развој, контакт телефон: Миодраг Ћубић, дипл. правник, руководилац Одељења за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове, контакт телефон: Козица Далмир, дипл. правник, руководилац Одељења за локалну пореску администрацију, контакт телефон: Зијад Кхалед, дипл.инжењер електротехнике, руководилац Одељења за инвестиције, контакт телефон: Гојак Муса, дипл. правник, шеф Одсека за друштвену бригу о деци, контакт телефон: Џенита Кратовац, дипл. инжењер заштите животне средине, шеф Одсека за инспекцијске послове, контакт телефон:

8 5. Организациона шема органа општине Пријепоље Органи општине Пријепоље су: Скупштина општине Председник општине Општинско веће Општинска управа ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ Чине је 41 одборник. Председник СО је Стана Марковић ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ Функцију обавља Драгољуб Зиндовић ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Има укупно 8 чланова -Председник општине је и Председник већа. -Заменик пред. Општине Станко Кијановић је члан по функцији + 6 чланова ОПШТИНСКА УПРАВА Општинском управом руководи начелник Сабира Хоџић 8

9 9 6. Организациона шема Општинске управе ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналностамбене и имовинскоправне послове Одељење за буџет и финансије Одељење за привреду и локални економски Одељрње за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове Одељење за локалну пореску администра цију Одељење за инвестиције Одсек за инспекцијске послове Одсек за друштвену бригу о деци Одсек за скупштинске послове и послове Општинског већа

10 7. Функционери Општине Пријепоље и запослени у Општинској управи Општине Пријепоље Функционери: Стана Марковић, председник Скупштине општине Предраг Матовић, заменик председника Скупштине општине Драгољуб Зиндовић, председник општине Станко Кијановић, заменик председника општине Сабира Хоџић,.начелник Општинске управе Бранка Радуловић, заменик начелника Општинске управе Аземина Козица, секретар Скупштине општине Бјанка Нововић, заменик секретара Скупштине општине Јасмин Шеховић, Општински правобранилац Од деветоро наведених функционера заменик председника Скупштине општине није на сталном раду у Општини Пријепоље. Запослени: Одељења ВСС ВШС ССС КВ Дактилографс ки курс Основна школа Укупно Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Одељење за буџет и финансије Одељење за привреду и локални економски развој Одељење за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове Одељерње за локалну пореску администрацију / / / 11 6 / 4 / / / 10 4 / 1 / / 5 / / 2 / / / 4 Одељење за инвестиције / / 1 10 Укупно

11 8. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА Рад органа општине Пријепоље доступан је јавности, у складу са прописима. Јавност у раду може се ограничити или искључити у случајевма утврђеним законом и другим прописом или актом надлежног органа, у складу са законом. Јавност рада обезбеђује Општинско веће преко чланова Општинског већа и стара се о правовременом и редовном информисању грађана и јавних гласила о раду и иницијативама из надлежности органа Општине, као и о осталим информацијама које су значајне за локалну заједницу. Право на присуствовање седницама органа Општине (Скупштина, Веће) доступан је јавности без ограничења, и то право имају сви грађани и представници јавних гласила ради обавештавања јавности о њиховом раду, осим када се седница држи без присуства јавности (у складу са Законом, Пословником). Интернет презентација општине Пријепоље на адреси пружа неопходне информације грађанима, корисницима услуга и јавним гласилима: а) о активностима из делокруга рада Скупштине општине, председника/заменика председника Општине, Општинског већа и Општинске управе општине, као и биографске податке о изабраним, именованим и постављеним лицима Општине и у Општинској управи; б) о дневним активностима у раду органа Општине; в) о Услужним сервисима: - наручивање извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана, путем интернета и телефонски на број 033/ Питања, примедбе, жалбе или сугестије грађани и јавна гласила могу електронски, усмено или писменим поднесцима упутити директно органима општине и њиховим радним телима. Општина Пријепоље спроводи Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и препоруке Европске уније да сваки простор који је отворен за јавност мора бити приступачан и особама са посебним потребама. 9. ПОДАЦИ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који су везани за рад органа општине Пријепоље је Самра Фетаховић. Поднети захтеви у 2017.години: 11

12 Тражилац Број информације поднетих захтева Грађани 8 Медији 3 15 Невладине орган. и др. удружења грађана Политичке странке Органи власти 1 Остали 5 Укупно ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА Општина Пријепоље обавља: - извршне послове у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Пријепоље. Извршне послове врше органи општине побројани у Одељку 3. Организациона структура општине, - поверене послове, који су у складу са посебним Законима поверним локалној самоуправи. Ове послове обавља Општинска управа преко својих организационих јединица, чије су надлежности описане Одлуком о Општинској управи. Из области поверених послова. Општина спроводи: - поступак издавања одобрења за градњу и употребних дозвола за објекте до 800 м2, сагласно Закону о планирању и изградњи, - обавља инспекцијски надзор у комуналној и грађевинској области, у складу са прописима који су садржани у оквиру прописа које у свом раду користе комунална и грађевинска инспекција Општинске управе. 11. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА Обавезе органа општине произилазе из Закона и других прописа. Органи општине обављају све послове описане у Статуту општине Пријепоље. О извршеним обавезама органа, сачињавају се годишњи Извештаји о раду које усваја Скупштина општине. 12

13 12. ПРОПИСИ КОЈЕ У СВОМ РАДУ КОРИСТЕ ОРГАНИ ОПШТИНЕ Списак прописа који се примењују у вршењу овлашћења Прописе из области: буџета и финансијског пословања, урбанистичког планирања, грађења, комуналних делатности, становања, заштите животне средине, путева, оснивање и рад предузећа, јавних служби и јавних предузећа, основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите, заштите културних добара од значаја за општину, елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта, управљања јавним бунарима и чесмама, туризма и боравишне таксе, угоститељства, занатства и трговине, коришћења средстава у државној својини, држања и заштите домаћих и егзотичних животиња, заштите права и интереса општине, јавног информисања од локалног значаја, итд. Закони: Закон о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/07) Закон о државној управи ( Службени гласник РС бр. 79/05 и 101/07) Закон о општем управном поступку ( Службени лист СРЈ бр. 33/97 и 31/01 и Службени гласник РС бр. 30/10) Закон о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09,73/10 и 101/10) Закон о финансирању локалне самоуправе ( Службени гласник РС бр. 62/06 и 47/11) Закон о републичким административним таксама ( Службени гласник РС бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 и 42/06, 5/09, 54/09, 35/10 и 50/11) Закон о радним односима у државним органима ( Службени гласник РС бр. 48/91, 66/91, 39/02, 49/05 и 79/05) Закон о раду ( Службени гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09,32/13 и 75/14 ) Закон о платама у државним органима и јавним службама ( Службени гласник РС бр.34/01,62/06 и 63/06) Закон о евиденцијама у области рада ( Службени гласник СРЈ 46/96 и Службени гласник РС бр. 101/05) Закон о извршном поступку ( Службени гласник РС бр. 124/04) Закон о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05, 116/08) Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( Службени гласник РС бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) Закон о јавним службама ( Службени гласник РС бр. 42/91, 71/94 и 79/05) Закон о средствима у својини Републике Србије ( Службени гласник РС бр. 53/95, 3/96 (испр.), 54/96, 32/97 и 101/05) Закон о планирању и изградњи ( Службени гласник РС бр. 72/09 и 24/11) Закон о становању ( Службени гласник РС бр. 50/92, 76/1992, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 (испр.), 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05) Закон о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС бр. 62/06, 65/0841/09) Закон о енергетици ( Службени гласник РС бр. 84/04) Закон о рударству ( Службени гласник РС бр. 44/95) 13

14 Закон о заштити животне средине ( Службени гласник РС бр. 135/04 и 72/09) Закон о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06) Породични закон ( Службени гласник РС бр. 18/05 и 72/11) Закон о матичним књигама ( Службени гласник РС бр. 20/09) Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа ( Службени гласник РС бр. 39/93) Закон о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС бр. 72/09 и 52/11) Закон о друштвеној бризи и деци ( Службени гласник РС бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05) Закон о основној школи ( Службени гласник РС бр.50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94,22/02,62/03, 101/05) Закон о финансијској подршци породици са децом ( Службени гласник РС бр. 16/02 и 115/05) Закон о спорту ( Службени гласник РС бр. 52/96 и 101/05) Закон о културним добрима ( Службени гласник РС бр. 71/94) Закон о јавном информисању ( Службени гласник РС бр. 43/03, 61/05 и 71/09) Закон о социјалној заштити ( Службени гласник РС бр. 24/11) Закон о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС бр. 34/03, 64/04, 84/04 и 85/05) Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Службени гласник РС бр. 71/03 и 84/04) Закон о здравственој заштити ( Службени гласник РС бр. 107/05) Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС бр. 84/04 и 61/05) Закон о заштити од пожара ( Службени гласник РС бр.37/88, 53/93, 67/93, 48/94) Закон о безбедности и здрављу на раду ( Службени гласник РС бр. 101/05) Закон о државним и другим празницима у Републици Србији ( Службени гласник РС бр. 43/01 и 101/07) Закон о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС 80/02, 84/02, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/0661/07, 20/09) 13. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАНИ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА Врсте услуга које општина пружа грађанима садржан је у Одељку 14. Поступак ради пружања услуга. 14

15 14. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА Општина преко својих органа пружа услуге корисницима из области које су јој поверене Законима и другим општим актима. Корисници услуга Општине се обраћају захтевом у слободној форми или на прописаним обрасцима који су садржани у опису процедуре за поступање према врсти захтева. Захтеви се предају преко Писарнице Општинске управе или путем поште. Писарница приликом пријема захтева подносиоцима додељује шифру и број предмета. 15. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА Органи Општине (Веће, Председник и Управа) једном годишње подносе Извештај о раду Скупштини општине, а у неким ситуацијама и два пута 16. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА Средства за финансирање послова Органа општине Пријепоље обезбеђују се у буџету Општине, односно у буџету Републике за обављање Законом поверених послова. Средства за финансирање послова органа општине чине: - средства за исплату зарада запослених, изабраних и постављених лица; - средства за материјалне трошкове; - средства за посебне намене; - средства за набавку и одржавање опреме. Средства за исплату зарада запослених, изабраних и постављених лица обезбеђују се за: - зараде и накнаде запослених; - зараде изабраних и постављених лица; - накнаде за нераспоређена лица за чијим је радом престала потреба; Распоред средстава зарада запослених врши се финансијским планом, а коначан распоред завршним рачуном. Средства за материјалне трошкове обезбеђују се за: - набавку потрошног материјала, ситног инвентара, огрева, електричне енергије, комуналних услуга, закупа и одржавања пословних просторија, поштанских услуга и др.; - набавку стручних публикација, литературе и штампања материјала, осигурање и одржавање средстава и опреме; - путне и друге трошкове који чине лична примања запослених, а која се у признају у материјалне и друге трошкове потребне за обављање послова органа општине. 15

16 Средства за посебне намене обезбеђују се за: - одређене потребе Општинске управе у вези с пословима које врши (накнаде сведоцима, трошкови поступка, таксе, казне, пенали и др.); - стручно оспособљавање и усавршавање запослених; - модернизацију рада и остале потребе; Средства опреме чине инвентар и друге потребне ствари које органима општине служе за његове потребе, а чији је век трајања дужи од једне године, ако прописима није другачије одређено. Налоге и друге акте за исплату плата запослених, изабраних, именованих и постављених лица, налоге за коришћење средстава за материјалне трошкове, налоге за распоред средстава посебне намене и средстава за набавку и одржавање опреме потписује председник општине. 17. ОПШТА АКТА ОРГАНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ - Статут Општине Пријепоље - Одлука о Општинској управи Општине Пријепоље - Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи - Одлука о буџету општине Пријепоље за годину СТАТУТ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ -Пречишћен текст- (Статут општине Пријепоље Сл. Гласник општине Пријепоље број 4/2009 и Одлука о промени Статута општине Пријепоље Сл. Гласник општине Пријепоље број 12/2014) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом, у складу са законом, уређују се права и дужности општине Пријепоље (у даљем тексту: Општина), начин, услови и облици њиховог остваривања, облици и инструменти остваривања људских и мањинских права у Општини, број одборника Скупштине општине, организација и рад органа и служби, начин учешћа грађана у управљању и одлучивању о пословима из надлежности Општине, оснивање и рад месних заједница и других облика месне самоуправе, услови за покретање грађанске иницијативе, као и друга питања од значаја за Општину. 16

17 Члан 2. Општина је основна територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и овим Статутом. Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима Општине у складу са законом и овим Статутом. Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе преко својих одборника у Скупштини општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова Општине, у складу са Уставом, законом и овим Статутом. Члан 3. Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у њен састав, и то: Ред. бр. Насељено место Катастарска општина 1. Аљиновићи Аљиновићи 2. Балићи Балићи 3. Баре Баре 4. Бискупићи Бискупићи 5. Бјелахова Бјелахова 6. Брвине Брвине 7. Брајковац Брајковац 8. Бродарево Бродарево 9. Буковик Буковик 10. Виницка Виницка 11. Врбово Врбово 12. Гојаковићи Гојаковићи 13. Горње Бабине Горње Бабине 14. Горњи Горачићи Горњи Горачићи 15. Горњи Страњани Горњи Страњани 16. Гостун Гостун 17. Грачаница Грачаница 18. Гробнице Гробнице 19. Дивци Дивци 20. Лучице Дивци 21. Доње Бабине Доње Бабине 22. Доњи Страњани Доњи Страњани 23. Дренова Дренова 24. Душманићи Душманићи 25. Ђурашићи Ђурашићи 26. Забрњи Тоци Забрњи Тоци 27. Завинограђе Завинограђе 28. Залуг Залуг 29. Заступ Заступ 30. Звјезд Звјезд 17

18 31. Ивање Ивање 32. Ивезићи Ивезићи 33. Избичањ Избичањ 34. Јабука Јабука 35. Јунчевићи Јунчевићи 36. Камена Гора Камена Гора 37. Кашице Камена Гора 38. Карошевина Карошевина 39. Караула Караула 40. Каћево Каћево 41. Ковачевац Ковачевац 42. Копривна Копривна 43. Косатица Косатица 44. Кошевине Кошевине 45. Крушево Крушево 46. Кучин Кучин 47. Матаруге Матаруге 48. Међани Међани 49. Мијани Скокуће 50. Миоска Ковачевац 51. Милаковићи Милаковићи 52. Милешево Милешево 53. Милешев До Милешев До 54. Миљевићи Миљевићи 55. Поткрш Поткрш 56. Поток Поток 57. Прањци Ковачевац 58. Мрчковина Мрчковина 59. Мушковина Мушковина 60. Оровац Оровац 61. Орашац Орашац 62. Осоје Осоје 63. Оштра Стијена Оштра Стијена 64. Правошево Правошево 65. Пријепоље Пријепоље 66. Расно Расно 67. Ратајска Ратајска 68. Седобро Седобро 69. Сељане Сељане 70. Сељашница Сељашница 71. Скокуће Скокуће 72. Слатина Слатина 73. Сопотница Сопотница 74. Ташево Ташево 75. Хисарџик Хисарџик 76. Хрта Хрта 77. Црквени Тоци Црквени Тоци 78. Чадиње Коловрат 79. Чаушевићи Чаушевићи 80. Џурово Џурово 18

19 Члан 4. Општина има својство правног лица. Седиште Општине је у Пријепољу, Трг Братства јединства 1. Члан 5. На територији Општине у службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо и босански језик и латинично писмо. Члан 6. Општина има своје симболе - грб и заставу. Скупштина општине посебном одлуком уредиће садржину, изглед и употребу симбола Општине у складу са законом. Садржина одредби статута општине или других њених аката о симболима општине мора одговарати историјским и стварним чињеницама и овим одредбама се не смеју вређати општи државни интереси, национална и верска осећања и јавни морал. Члан 7. Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе. У службеним просторијама органа Општине истичу се само државни симболи, грб и застава Општине, као и симболи националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији Општине. Члан 8. Општина има свој празник Дан општине. Празник Општине се утврђује посебном одлуком Скупштине општине уз претходну сагласност Министарства надлежног за послове локалне самоуправе. Члан 9. Органи Општине имају печат. Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Општина Пријепоље, назив органа исписан на српском језику и ћириличним писмом и босанском језику и латиничним писмом и грбом Републике Србије у средини. Члан 10. Општина може установити награде и друга јавна признања предузећима, организацијама и грађанима за значајна остварења у производњи, науци, уметности и другим друштвеним областима. Општина може доделити звање почасног грађанина општине. Врсте награда и других јавних признања, услови и начин њиховог додељивања, као и услови и начин доделе звања почасног грађанина уређују се посебном одлуком Скупштине. Награде и друга признања додељују се на Дан општине. Члан

20 Општина утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији посебном одлуком Скупштине општине, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе. У поступку промене назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места прибавља се мишљење националног савета националне мањине. Члан 12. Рад органа Општине је јаван. Јавност рада по правилу обезбеђује се: 1. путем средстава јавног информисања, издавањем службеног гласника Општине Пријепоље, објављивањем аката на огласној табли и постављањем интернет презентације; 2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим Статутом и одлукама органа Општине; 3. правом грађана да остварују увид у записнике и акте органа Општине који се не објављују; 4. и у другим случајевима утврђеним овим Статутом и другим актима органа Општине. Општина своје информације објаљује и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у Општини. Члан 13. Општина има своју имовину. Имовином Општине самостално управљају и располажу органи Општине, у складу са законом. II НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ Члан 14. Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени. Члан 15. Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 1) доноси програме развоја Општине и појединих делатности; 2) доноси просторни план Општине; 3) доноси урбанистичке планове; 4) доноси буџет и усваја завршни рачун; 5) утврђује, наплаћује, контролише изворне приходе Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; 6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом 20

21 водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији; 7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; 9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске потенцијале Општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места; 11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора; 12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 15) одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 17) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и за припаднике националних мањина; 18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља; 21

22 19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији општине Пријепоље, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине, ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач; 20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 21) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури; 22) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја; 23) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; 24) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе; 25) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 26) управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању; 27) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња; 28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 29) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад; 30) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманиратним организацијама на својој територији; 31)подстиче и помаже развој задругарства 32)организује службу правне помоћи грађанима; 33)стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности; 34) утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у поступцима пред органима Општине, јавним предузећима, установама и организацијама и службама чији је оснивач Општина: обезбеђује исписивање назива места, река, и других географских назива, назива улица и тргова, назива органа Општине, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност и других јавних 22

23 натиписа на језику и писму националне мањине који је у службеној употреби у Општини; 35)стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском и језику националних мањина који се користе на територији Општине; оснива телевизијске и радио станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права; 36)прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 37)образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине; 38)уређује организацију и рад мировних већа; 39)уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине; 40)помаже рад организација и удружења грађана; 41)уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и 42)обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим Статутом. Члан. 16. Општина обавља као поверене послове поједине послове инспекцијског надзора из области: просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове у складу са Законом. Члан 17. За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва Општина може посебном одлуком, у складу са законом, оснивати: предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу. Општина може уговором, на начелима конкуренције јавности, поверити правном или физичком лицу обављање послова из става 1. овог члана. Поверавање послова сходно ставу 2. овога члана уређује се одлуком Скупштине општине. Члан 18. Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Општина дужни су да Скупштини општине достављају на сагласност годишње планове рада и годишње програме пословања и да најмање једном годишње подносе Скупштини општине извештај о свом пословању, у складу са законом. Члан 19. Скупштина општине именује чланове Надзорних одбора и директоре јавних предузећа чији је оснивач општина на период од четири године, осим када је законом другачије предвиђено. 23

24 Скупштина општине именује чланове Управних и Надзорних одбора и директоре установа, организација и служби чији је оснивач општина на период од четири године, осим када је законом другачије предвиђено. Приликом именовања чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, школских одбора, организација и служби чији је оснивач Општина, органи који одлучују о именовању обезбедиће најмање 30% представника мање заступљеног пола у овим телима и дужни су да воде рачуна о националном саставу становништва Општине и одговарајућој заступљености националних мањина у овим органима. III ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ Члан 20. За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, као и за обављање законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, Општини припадају приходи и примања утврђени законом. Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом. Општини припадају изврони јавни приходи остварени на њеној територији и то: - Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, - Општинске административне таксе, - Локалне комуналне таксе, - Боравишна такса, - Накнада за коришћење јавних добара у складу са законом, - Концесиона накнада, - Друге накнаде у складу са законом, - Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку, - Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи општина, односно органи и организације општине и индиректни корисници њеног буџета, - Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности и покретних ствари у својини општине, - Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета општине чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима, - Приходи од камата на средства општине, - Приходи по основу донација општини, - Приходи по основу самодоприноса. Члан 21. Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, у складу са законом и Одлуком о буџету општине, осим оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом. Члан

25 Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом. По истеку године Скупштина усваја завршни рачун о извршењу буџета у претходној години. Члан 23. За извршење буџета Општине, председник Општине одговара Скупштини општине. Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута годишње, информише председника Општине, Општинско веће и Скупштину општине. Члан 24. Општинско веће најмање два пута годишње подноси извештај Скупштини општине о текућем извршењу буџета. Члан 25. Ради задовољавања потреба грађана у Општини или њеним деловима, може се увести самодопринос за територију општине или један њен део. Иницијативу за увођење самодоприноса могу покренути председник Општине, једна трећина одборника, Савет месне заједнице и Збор грађана одређеног дела општине. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса, по којој ће се изјашњавати грађани, утврђује Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника. Предлогом одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина општине утврђује облик, начин и рокове непосредног изјашњавања грађана ради спровођења самодоприноса у складу са прописима којима је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. Члан 26. Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине. Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из става 1. овог члана, и то на референдуму непосредно тајним гласањем. Члан 27. Одлука о увођењу самодоприноса садржи податке који се односе на: 1. Потребе, односно намене за које се средства прикупљају; 2. Подручје на коме се средства прикупљају; 3. Време за које се средства прикупљају; 25

26 4. Укупан износ средстава која се прикупљају; 5. Обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприноса, као и лица која се ослобађају те обавезе; 6. Висину самодоприноса (основица, пропорционална стопа и друго); 7. Начин вођења евиденције о средствима; 8. Износ и јединицу мере прерачунавања када се самодопринос изражава у раду, превозничким и другим услугама; 9. Начин остваривања надзора грађана у наменском коришћењу средстава; 10. Начин враћања средстава која се остваре изнад износа који је одлуком одређен. IV ОРГАНИ ОПШТИНЕ Члан 28. Органи Општине су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа. Члан 29. Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим Статутом. Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из надлежности Општине све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, врши председник Општине. Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана надлежна је Скупштина општине. 1. Скупштина општине Члан 30. Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим Статутом. Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим Статутом. Члан 31. Конститутивну седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине претходног сазива у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора. Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 7 дана од истека рока из става 1. овог члана. 26

27 Уколико седницу не може или не жели да сазове најстарији одборник, седницу сазива следећи најстарији одборник и тако редом. Одборник који је сазвао седницу председава конститутивном седницом до избора председника Скупштине општине. Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине. Члан 32. Скупштина општине има 41-ог одборника. Члан 33. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. Члан 34. Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Пријепоље придржавати Устава и закона Републике Србије и Статута општине Пријепоље, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана. Члан 35. Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина општине. Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат. Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именовани, односно постављени. Члан 36. Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела. Члан 37. Одборник учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине. Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине. Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине. Члан

28 Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходно применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку. Члан 39. Скупштина општине, у складу са законом: 1) доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине; 2) доноси буџет и завршни рачун буџета; 3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; 4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине; 5) доноси Програм развоја Општине појединих делатности; 6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта; 7) доноси прописе и друге опште акте; 8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом; 10) Именује и разрешава Надзорне одборе и дирекоре јавних предузећа, именује и разрешава Управне и Надзорне одборе, директоре установа, организација и служби чији је основач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 12) поставља и разрешава секретара Скупштине; 13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону; 15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 17) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 18) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 19) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 20) даје сагласност на употребу имена, грба и других обележја општине; 21) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 22) разматра и усваја годишње извештаје о раду и даје сагласност на програме пословања јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина; 23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама; 24) информише јавност о свом раду. 28

29 25) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини; 26) разматра извештај Савета за међунационалне односе; 27) усваја етички кодекс понашања функционера; 28) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права. 29) обавља и друге послове утврђене законом и статутом; Члан 40. Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим Статутом није друкчије одређено. Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника одлучује: о доношењу Статута, буџета, програма развоја Општине и појединих делатности, урбанистичких планова; о јавном задуживању Општине, о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе у другим државама; о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места; усваја етички кодекс и одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим Статутом. Члан 41. Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од 7 (седам) дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева. Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина. Члан 42. Седнице Скупштине општине су јавне. За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине. Позив и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради упознавања јавности. Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица у складу са Пословником Скупштине општине. Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности и и других разлога утврђених законом. 29