The Venue and the Hotel

Size: px
Start display at page:

Download "The Venue and the Hotel"

Transcription

1 The Venue and the Hotel The meeting venue is situated at ATExcelixi Training and Conference Centre. Hotel accommodation has been arranged in Kastri Hotel, which is part of this centre. This place is located in the surroundings of Nea Erythrea, in the northern suburbs of Athens, approx. 20 km from Athens city centre and 3 km from Kifissia city centre. The Kastri Hotel The ATExcelixi Training and Conference Centre Hotel accommodation (see map of the hotel area) We have booked rooms from 19 th to 23 rd October at special rates, as follows: Hotel name and address Cost single room Tel/Fax Numbers ATExcelixi Training and Conference Centre ( Kastri Hotel ) Address: 154, El. Venizelou & Romilias, Kastri, Athens - Greece 109 Breakfast & taxes included Tel No Fax No Website and Please make your bookings in the Hotel by contacting the Hotel at the above , fax or phone, quoting Benaki by 5 th October. It may be necessary to provide a credit or debit card number to hold the reservation. If this hotel does not suit you, please contact the local organizers to send you information on other hotel accommodation

2 Transportation A. Getting to Athens by air Athens International Airport (AIA) (http://www.aia.gr), also known as Eleftherios Venizelos, is situated 32 kms southeast of Athens. It is possible to fly directly from many European cities. From Airport to ATExcelixi Training and Conference Centre (Kastri Hotel) at Nea Erythrea: A1. By suburban rail (also called Proastiakos ) (see airport area rail location): You take the suburban rail line from the airport* (every 15 min, see Timetable for proastiakos ) with direction to Neratziotissa. Get off at Neratziotissa station (approx. 21 min). Take the Metro Line 1 (Green line, operating by the company ISAP ) with direction to Kifissia and get off at Kifissia metro station (end of Line, approx. 8 min), which is at the centre of Kifissia (see Map 1). From Kifissia metro station, just outside, you can take a taxi to Kastri Hotel (3 km from the Kifissia metro station, approx. 6). Alternatively, you can walk about 5 min along the Adrianou street to reach the bus stop Pl. Kifisias (Πλατ. Κηφισιάς) at Platanos square where you take any of the following local Bus Lines: A7, 507, 508, 509, 535, 536, or 560 towards Nea Erythrea (see Map 2) (see Timetable and bus stops for line A7). You get off at Kastri bus stop; it is just outside the hotel/venue. Ticket for suburban rail: Airport - Neratziotissa : single fare: 6 Points of sale: at all stations. Important Notes 1: At the airport, both the metro and suburban train depart from the same platform. Attention is needed to take the suburban train line ( proastiakos ) and not the metro. 2: You can use the suburban rail ticket to continue journey with any public transport (metro, buses) within 90 min from the time of its validation. Thus, there is no need to buy extra tickets to get to the final destination (Kastri). For more information and timetable details please visit the websites: For suburban railway: For metro Line 1 ( ISAP ): For Buses: A2. By Bus (see airport area bus location): Athens International Airport is connected with Kifissia via public bus. Buses depart from the Arrivals level between doors 4 and 5. Take Express Bus Line X92 to Kifissia and get off at bus stop Pl. Platanou (Platanos Square) (end of line) (see Map 1). Average traveling time 45 min, departures every minutes (see Timetable and bus stops for X92). Buses run 24 hours. From there, you cross Leoforos Kifissias (Kifissias Avenue) (see Map 2) and take a taxi to Kastri (3 km, approx. 6). Alternatively take a local bus from bus stop Pl. Kifisias at Platanos Square where you take any of the following bus lines: A7, 507, 508, 509, 535, 536, or 560 towards Nea Erythrea (see Map 2) (see Timetable and bus stops for line A7). You get off at Kastri bus stop; it is just outside the hotel/venue

3 Ticket price for Express X92 bus: 3.20 (per trip to or from the airport) Points of sale: from the drivers of the airport buses and ticket offices of metro or suburban railway Ticket price for local bus lines: 0.80 Points of sale: kiosks around the stops For more information and timetable details please visit the website: A3. By Car Six car rental companies currently operate at the Athens International Airport. The main road access to Athens International Airport is Attiki Odos, a high-speed toll motorway ( 2.70). Take Exit 11 and follow Leoforos Kifissias (Kifissias Avenue) through Kifissia to Kastri (Nea Erythrea), where the venue/hotel are located. A4. By taxi The venue/ hotel is approx. 30 km from the airport. The cost of getting to Kastri hotel from the airport by taxi is about 30. If you have luggage you get charged a bit more. Important note: Taxi drivers are obliged, upon request, to provide a receipt for the amount paid for transportation services. B. Getting to Athens by train All international and domestic trains to Athens stop at the Athens Central Railway Station ( Larissa station ). Take metro line 2 (Red line), with direction to Agios Antonios, and get off at the next station Attiki. Here you take metro Line 1 (Green line, operating by ISAP) with direction to Kifissia, and get off at Kifissia station (end of line) (see Map 1) From Kifissia metro station, just outside, you can take a taxi to Kastri Hotel (3 km from the Kifissia metro station, approx. 6). Alternatively, you can walk about 5 min along the Adrianou street to reach the bus stop Pl. Kifisias at Platanos square where you take any of the following local Bus Lines: A7, 507, 508, 509, 535, 536, or 560 towards Nea Erythrea (see Map 2) (see Timetable and bus stops for line A7). You get off at Kastri bus stop; it is just outside the hotel/venue. Ticket fare for metro: single fare 0.80 Points of sale: ticket offices of metro C. Getting to Athens by car You take the E75 Athens-Thessaloniki motorway. You exit the motorway at the Varimbobi exit and follow Ayion Saranta Street. At the junction with El. Venizelou Avenue, turn right towards Kifissia/Athens. The venue/hotel is two blocks down on the left side (see Map 3). If you have any questions or difficulties, contact local organisers: Maria C. Holeva Phone: (mobile) Andreas E. Voloudakis Phone: (mobile) - 3 -

4 Map of the hotel area To Ekali Hotel Kastri and Venue To Athens city centre Romilias street Kastri bus stops :

5 Airport maps

6 C OP Y RIG HT : ÏÑ Ã Á Í ÉÓ Ì ÏÓ ÁÓ Ô ÉÊÙÍ Ó Õ ÃÊ Ï ÉÍ ÙÍÉÙ Í Á ÈÇÍ Ù Í AT H EN S U BR A N T R AN S P ORT ORGAN IZ A TION ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏÕ / AIRPORT ACCESS SERVICES TO KORINTHOS ÐÑÏÓ ÊÏÑÉÍÈÏ ÍÉÊÁÉÁ Á é ã Ü ë å ù ÁÃ. ÂÁÑÂÁÑÁ ÊÏÑÕÄÁËËÏÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ PEIRAIAS ÐË.ÊÁÑÁÚÓÊÁÊÇ KARAISKAKI SQ. ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ ASPROPYRGOS ÇÁÍÈÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÏ DIMOTIKO Ð. ÑÁËËÇ ÁÚÄÁÑÉ ËÅÕÊÁ LEFKA ÕÐÏÌÍÇÌÁ /KEY SYMBOLS X92 ÊÇÖÉÓÉÁ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅXPRESS X92 KIFISIA - ATHENS AIRPORT EXPRESS X93 ÓÔ.ÕÐÅÑÁÓÔÉÊÙÍ ËÅÙÖ.ÊÇÖÉÓÏÕ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ EXPRESS X93 KIFISOS INTERCITY BUS STATÉÏÍ - ATHENS AIRPORT EXPRESS X94 ÓÔ.ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ EXPRESS X94 ETHNIKI AMYNA METRO STATION - ATHENS AIRPORT EXPRESS X95 ÓÕÍÔÁÃÌÁ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ EXPRESS X95 SYNTAGMA - ATHENS AIRPORT EXPRESS X96 ÐÅÉÑÁÉÁÓ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ EXPRESS X96 PEIRAIAS PORT - ATHENS AIRPORT EXPRESS X97 ÓÔ.ÄÁÖÍÇÓ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ EXPRESS X97 DAFNI METRO STATION - ATHENS AIRPORT EXPRESS 98 ÓÔ.ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ-ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ (ÌÅÓÙ ÐÅÑÉÖ.ÕÌÇÔÔÏÕ) 98 ETHNIKI AMYNA METRO STATION - ATHENS AIRPORT ÃÑÁÌÌÇ 1 - ÇÓÁÐ (ÐÅÉÑÁÉÁÓ - ÊÇÖÉÓÉÁ) ÌÅÔÑÏ LINE 1 (PEIRAIAS - KIFISIA) ÃÑÁÌÌÇ 2 - ÌÅÔÑÏ (ÁÃ.ÁÍÔÙÍÉÏÓ - ÁÃ.ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ/ÁË.ÐÁÍÁÃÏÕËÇÓ) ÌÅÔÑÏ LINE 2 (AG.ANTONIOS - AG.DIMITRIOS/AL.PANAGOULIS) ÃÑÁÌÌÇ 3 - ÌÅÔÑÏ (ÁÉÃÁËÅÙ - ÅÈÍÉÊÇ ÁÌÕÍÁ) ÌÅÔÑÏ LINE 3 (AIGALEO - ETHNIKI AMYNA) ÃÑÁÌÌÅÓ ÐÑÏÁÓÔÉÁÊÏÕ SUBURBAN RAILWAY LINES ÓôÜóç ìüíï óôçí êáôåýèõíóç ðñïò ÐåéñáéÜ Bus stop in red are only in the direction to Peiraias ÓôÜóç ìüíï óôçí êáôåýèõíóç ðñïò Áåñïäñüìéï Bus stop in green are only in the direction to the airport. Óôáèìüò ìåôåðéâßâáóçò / Transfer Station ÁÉÃÁËEÙ ÁÃ. É. ÑÅÍÔÇÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ Í ÙÍ ÊÁ  Á ËÁÓ ) É Å ÑÁ Ï Ä Ï Ó ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÈÅÁÔÑÏ DIMOTIKO THEATRO NAT NAT ÂÅÍÉÆÅËÏÕ VENIZELOU ÖÁËÇÑÏ FALIRO ÔÆÁÂÅËËÁ TZAVELLA ÁÉÃÁËÅÙ AIGALEO ÈÇÂÙÍ ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ Ë. ÊÇ ÖÉÓÏ Õ ÑÅÍÔÇÓ RENTIS ¼ñìïò ÖáëÞñïõ ÁÔÔÉÊÇ ÏÄÏÓ Ð. ÑÁËËÇ ÌÏÓ ÁÔÏ MOSCHATO ÃÕÌÍÁÓÉÏ GYMNASIO Í. ËÉÏÓÉÁ ÁÃ. ÁÍÔÙÍÉÏÓ AG. ANTONIOS ÊÁÌÁÔÅÑÏ ÁÃ. ÁÍÁÑÃÕÑÏÉ ÔÁÕÑÏÓ ÌÏÓ ÁÔÏ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÁÌ ÖÉÈ ÅÁÓ X93 ÊÔÅË ÊÇÖÉÓÏÕ KIFISOS BUS ST. ÅËÁÉÙÍÁÓ ELAIONAS ÐÁËÌÕÑÁ PALMYRA ÊÏËÏÊÕÍÈÏÕÓ KOLOKINTHOUS ÑÏÕÖ ROUF ÊÁËËÉÈÅÁ KALLITHEA ÔÆÉÔÆÉÖÉÅÓ TZITZIFIES ÖËÏÉÓÂÏÓ FLOISVOS ÅÄÅÌ EDEM Ë ÅÍÏÑÌ Á Í ÊÁËËÉÈÅÁ ÓÕÃÃÑÏÕ ÓÅÐÏËÉÁ SEPOLIA ÊÅÑÁÌÅÉÊÏÓ KERAMEIKOS Ë Å Ù Ö. Ð ÏÓ ÅÉ Ä Ù ÍÏÓ ÔÁÕÑÏÓ TAVROS ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ ANO LIOSIA ÑÏÓÉÍÉÏË ROSINIOL Í. ÓÌÕÑÍÇ Ð. ÖÁËÇÑÏ Á ÁÑÍEÓ (ÌÅÍÉÄÉ) ÖÕË ÇÓ ÁÈÇÍÁ ATHENS ÌÅÔÁÎÏÕÑÃÅÉÏ METAXOURGEIO ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 1ç ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 1st KALAMAKIOU 5ç ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 5th KALAMAKIOU ÊÔÅË ËÉÏÓÉÙÍ LIOSION BUS ST. ÌÏÍÁÓÔÇÑÁÊÉ MONASTIRAKI ÈÇÓÅÉÏ THISEIO ÐÅÔÑÁËÙÍÁ PETRALONA Í. ÊÏÓÌÏÓ Í. ÊOSMOS ÁÃ. ÄÇ Ì ÇÔÑ ÉÏÕ ÁËÉÌÏÓ 3ç ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 3rd KALAMAKIOU 2ç ÅËËÇÍÉÊÏÕ 2nd ÅLLINIKOU ÊÏËËÅÃÉÏ KOLLEGIO ÐÁÔ ÇÓ ÉÙÍ ÄÁÖÍÇ Â Ï ÕËÉ ÁÃ Ì Å Í ÇÓ ÁËÉÌÏÕ Ë Å Ù Ö. Ð ÏÓ ÅÉ Ä Ù ÍÏ Ó ÅÈÍ ÉÊ Ç ÏÄÏÓ ÊÁÔÙ ÐÁÔÇÓÉÁ KATO PATISIA ÁÃ.ÍÉÊÏËÁÏÓ ÁG. NIKOLAOS ÁÔÔÉÊÇ ÁTTIKI ÂÉÊÔÙÑÉÁ VIKTORIA ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ ÁÊÑÏÐÏËÇ AKROPOLI ÓÕÃÃÑÏÕ-ÖÉÎ SYGROU-FIX 1ç ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1st AGIOU KOSMA ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇÓ ÅËËÇÍÉÊÏ ê é ü á ñ ù í Ê ü ë ð ï ò ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÇË. ÇËÉÏÕ ÃÁËÁÔÓÉ ÃÁ Ë Á ÓÔ ÉÕ Ï ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÉ ÏÌÏÍÏÉÁ ÁMPELOKIPOI ÏÌÏÍÏÉÁ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ PANEPISTIMIO ÓÕÍÔÁÃÌÁ SYNTAGMA ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÁ DIKIGORIKA 2ç ÃËÕÖÁÄÁÓ 2nd GLYFADAS ÁÍÙ ÐÁÔÇÓÉÁ ÁÍO PATISIA ÁÃ.ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÁG. ELEFTHERIOS ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÁG. IOANNIS ÄÁÖÍÇ DAFNI ÐÅÕÊÁÊÉÁ PEFKAKIA ÐÅÑÉÓÓÏÓ PERISSOS ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ EVANGELISMOS ÑÇÃÉËËÇÓ ÉËÔÏÍ RIGILLIS HILTON ÕÌÇÔÔÏÓ ÇËÉÏÕÐÏËÇ ÂÕÑÙÍAÓ ÂÅÍ ÉÆ ËÏÕ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ ËÕÊÏÂÑÕÓÇ KYM HÓ ÊÁÉÓÁÑÉÁÍÇ ÁÃ.ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ/ÁË.ÐÁÍÁÃÏÕËÇÓ AG.DIMITRIOS/AL.PANAGOULIS ÄÁÑÆÅÍÔÁ/ÅËÊÁ DARZENTA/ELKA ÓÔÑÏÖÇ ÇËÉÏÕÐÏËÅÙÓ STROFI ILIOUPOLEOS ÓÔÑÏÖÇ ÓÏÕÑÌÅÍÙÍ STROFI SOURMENON ÔÑÏ ÁÉÁ TROHAIA 3ç ÃËÕÖÁÄÁÓ 3th GLYFADAS 2ç ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÅÙÓ 2nd ARGYROUPOLEOS 4ç ÃËÕÖÁÄÁÓ 4th GLYFADAS 5ç ÃËÕÖÁÄÁÓ 5th GLYFADAS 6ç ÃËÕÖÁÄÁÓ 6th GLYFADAS ÐË. ÃËÕÖÁÄÁÓ GLYFADAS SQ. ÁÓÔÅÑÉÁ ASTERIA Á ÐËÁÆ ÂÏÕËÁÓ A PLAZ VOULAS ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ NOSOKOMIO ÇÑÁÊËÅÉÏ IRAKLEIO ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇ ÊÏÌÂÏÓ Í.ÖÉËÁÄÅËÖÅÉÁÓ Í.FILADELFIA INTERSECTION ÇÑÁÊËÅÉÏ IRAKLEIO ÍÅÁ ÉÙÍÉÁ ÍÅÁ ÉONIA ÐÁÍÏÑÌÏÕ PANORMOU ÉËÉÓÉÁ ILISIA ÁÍÈÅÙÍ ANTHEON ÖÉËÏÈÅÇ Ð. ØÕ ÉÊÏ ÃËÕÖÁÄÁ ÍÉÑÂÁÍÁ NIRVANA ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ ANDONOPOULOU ÐÉÊÐÁ PIKPA Ë ÅÙ Ö. Á Ë Ê Õ ÏÍÉÄ Ù Í ÃÁËÇÍÇ GALINI ÊÁÐÏÄÉÓÔ ÑÉÏÕ ÆÙÃÑÁÖÏÕ ÂÏÕËÁ ÐÅÕÊÇ ÁÔÔ ÉÊ Ç ÏÄÏÓ ÐÇÃÁÄÁÊÉÁ PIGADAKIA ÍÅÑÁÔÆÉÙÔÉÓÓÁ NERATZIOTISSA ÓÐ. Ë ÏÕ Ç ÅÉÑÇÍÇ ÅÉRINI ËÅ Ù Ö. ÊÇ ÖÉÁÓÉ Ó ÅÈÍÉÊÇ ÁÌÕÍÁ ETHNIKI AMYNA ÊÁÔÅ ÁÊÇ KATECHAKI ÐË. ÌÁÂÉËÇ MAVILI SQ. ÌÅÃÁÑÏ ÌÏÕÓÉÊÇÓ ÌÅGARO MOUSIKIS Í. ØÕ ÉÊÏ ÁÌÁÑÏÕÓÉÏ ÁËÁÍÄÑÉ ÏËÁÑÃÏÓ ZAÃÏÑÁ/ÊÁÑÁÍÉÊÁ ÆAGORA/KARANIKA ÊÔÁÇ ÁÅÊ ËÅ Ù Ö. ÁË ÉÏ Ì Õ - ÊÁ ÔÅ ÁÊ Ç ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÏÕ AGIOU IOANNOU ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ ÎÁÍÈÏÕ XANTHOU ÄÉËÏÖÏ ÅÊÊËÇÓÉÁ EKKLISIA ÊÁÔ ÊÁÔ Õ ì ç ô ô ü ò ÊÇÖÉÓÉÁ ÊIFISIA ÌÁÑÏÕÓÉ ÌAROUSI 7ç ÏËÁÑÃÏÕ 7th CHOLARGOU ÃÁËÁÎÉÁÓ/ÐË.ÁÌÐÅËÏÊÇÐÙÍ GALAXIAS/PL.AMPELOKIPON ÊÇÖÉÓÉÁÓ KIFISIAS ÐÁÐÁÃÏÕ ÊÇÖÉÓÉÁ (ÐË.ÐËÁÔÁÍÏÕ) ÊIFISIA (PLATANOU SQ.) ÊÁÔ ÊÁÔ ÄÉÁÓÔÁÕÑÙÓÇ ÌÅËÉÓÓÉÙÍ DIASTAVROSI MELISSION ÇÂÇ - ÊÁÍÁÔÁÄÉÊÁ IVI - KANATADIKA OTE OTE ÐÅÍÔÅËÇÓ PENTELIS ËÅ ÙÖ. ÐÅÍÔÅËÇÓ ÁËÁÍÄÑÉ XALANDRI ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ ÌÅËÉÓÓÉÁ ÂÑÉËÇÓÓÉÁ ÄÏÕ Ê. ÐËÁÊÅÍÔÉÁÓ ÐË. ÁÃ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ AG. PARASKEVIS SQ. Ó ÁÑÁ Í ÔÁÐÏÑÏÕ ÁÃ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÁÔ ÔÇ É Ê ÏÄ Ï Ó ÐÁÍÁÃÉÔÓÁ PANAGITSA Õ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÓ ËÅ ÙÖ. ÊÏÑÙÐ ÉÏÕ - ÂÁÑÇÓ Ó ÏËÇ ÅÕÅËÐÉÄÙÍ SCHOLI EVELPIDON ÌAÑÁÈÙÍÏÓ ÌÇÔÔÏÕ ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ ÊÁÑÅËËÁÓ ÆÇÍÙÍÏÓ ZINONOS ÐÕÑÃÏÓ PYRGOS ÐÁËËÇÍÇ PALLINI KANTZA ÊÁÍÔÆÁ Í. ÐÅÍÔÅËÇ ÁÔÔÉÊÇ ÏÄÏÓ KÏÑÙÐÉ KOROPI Ð å í ô Ý ë ç ÄÏÕÊ. ÐËÁÊÅÍÔÉÁÓ DOUK. PLAKENTIAS ÃÅÑÁÊÁÓ Ó.Å.Á./S.E.A. ÓÐÁÔÁ ÐÁËËÇÍÇ ÁÔÔÉÊÅÓ ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ ATTIKES DIADROMES ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏÕ AIRPORT COMMERCIAL ZONE ÄÉÅÈÍÅÓ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT ÄÉÁÓÔÁÕÑÙÓÇ ÊÏÑÙÐÉÏÕ KOROPI INTERSECTION ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÐÁÑÊÏ/ÊÔÉÑÉÏ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ COMMERCIAL ZONE/ADMINISTRATION BUILDING ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ * ÌÝñïò ôçò ãñáììþò Ì3 áðåéêïíßæåôáé ðéï á íþ ëüãù ôçò åðéêåßìåíçò äéáêïðþò ôçò, áðü Åèí. ìõíá Ýùò Áåñïäñüìéï, ëüãù Ýñãùí. * Part of Metro line 3 is marked with white color due to the forthcoming constructions works between Ethniki Amyna and Airport. 24-ÙÑÇ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ ÌÅ ÔÁ ËÅÙÖÏÑÅÉÁ ÔÏÕ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏÕ 24-HOUR S E R V I C E BY EXPRESS B U S L I N E S

7 Map 2 To Nea Erythrea/ Kastri Kifissia metro stop at ISAP station Taxi area Park Taxi area Leoforos Kifissias Bus stop Pl. Kifisias for Lines A7, 507, 508, 509, 535, 536, 560 Taxi area Bus stop Pl. Platanou for X92 bus Platanos square To Athens, city centre

8 Map 3

9 Timetable for suburban railway ( proastiakos ) from/to airport

10 List of Public Transport Lines Χ92 KIFISIA - AEROLIMENAS ATHINON (EXPRESS) EXPR AEROLIMENAS ATHINON-TERMA EMP/KO PARKO AERODROMIOY KTIRIO DIOIKISIS ATTIKES DIADROMES SEA OTE KANATADIKA DIAST. MELISSION KAT PLATEIA PLATANOY HOUR 7 Days Timetables 7 Days MIN Route of Line Χ92: MPROSTA STO KTIRIO - ESOCHI PRO PARKINGK IKEA - MPROSTA STO KTIRIO - ATTIKIS ODOY - LEOF. KIFISIAS - PARADROMOS LEOF.KIFISIAS Terms and Conditions Print

11 Bus stops and Timetable for local bus A7 To Athens city centre To Ekali

Get Connected with Metro-North

Get Connected with Metro-North Metro-North s Deals&Getaways! GOING TO AN AIRPORT? Get Connected with Metro-North 8/14 For more information visit us online at www.mta.info/ mnr. GET CONNECTED WITH METRO NORTH Take Metro-North to New

More information

TRANSNATIONAL STUDY TOUR OF THE ADAPT2DC PROJECT. Hungary time zone: GMT +1 hour (Central European Time)

TRANSNATIONAL STUDY TOUR OF THE ADAPT2DC PROJECT. Hungary time zone: GMT +1 hour (Central European Time) TRANSNATIONAL STUDY TOUR OF THE ADAPT2DC PROJECT 1. GENERAL INFORMATION Hungary time zone: GMT +1 hour (Central European Time) The currency in Hungary is Forint (HUF). 1 EURO=310 HUF Electrical system:

More information

National Rail Conditions of Carriage. From 20th May 2012

National Rail Conditions of Carriage. From 20th May 2012 i National Rail Conditions of Carriage From 20th May 2012 NATIONAL RAIL CONDITIONS OF CARRIAGE CONTENTS page Introduction 3 PART I CONDITIONS OF CARRIAGE FOR PASSENGERS A Tickets 5 B Validity of tickets

More information

AIR PASSENGER RIGHTS EU COMPLAINT FORM

AIR PASSENGER RIGHTS EU COMPLAINT FORM AIR PASSENGER RIGHTS EU COMPLAINT FORM THIS FORM CAN BE USED TO LODGE A COMPLAINT WITH AN AIRLINE AND/OR A NATIONAL ENFORCEMENT BODY. Passenger rights in case of denied boarding, downgrading, cancellation

More information

International Workshop on the Electrochemistry of Electroactive Materials WEEM - 2012

International Workshop on the Electrochemistry of Electroactive Materials WEEM - 2012 International Workshop on the Electrochemistry of Electroactive Materials WEEM - 2012 ISE SPONSORED MEETING Szeged Hódmezővásárhely, HUNGARY June 3-8, 2012 THIRD CIRCULAR VENUE Best Western Hotel Ginkgo

More information

Your travel insurance policy documentation

Your travel insurance policy documentation Your travel insurance policy documentation Direct Travel Insurance Shoreham Airport Shoreham-by-Sea West Sussex BN43 5FF Claims enquiries TEL 0845 603 6497 Sales and enquiries TEL 0845 605 2500 Index Introduction

More information

Competition Guide. 2015 UCI BMX Supercross World Cup. Manchester (Great Britain) 18-19 April

Competition Guide. 2015 UCI BMX Supercross World Cup. Manchester (Great Britain) 18-19 April Competition Guide 2015 UCI BMX Supercross World Cup Manchester (Great Britain) 18-19 April CONTENTS Contents 1. WELCOME & INTRODUCTION... 3 2. GENERAL INFORMATION... 4 3. REGISTRATION... 5 4. TEAM BIBS...

More information

BREAKDOWN COVERRead this carefully, keep it safe. All about your cover

BREAKDOWN COVERRead this carefully, keep it safe. All about your cover BREAKDOWN COVERRead this carefully, keep it safe All about your cover Welcome to Green Flag breakdown cover underwritten by U K Insurance Limited This booklet contains everything you need to know about

More information

All about your cover. Read this carefully, keep it safe

All about your cover. Read this carefully, keep it safe BUSINESS BREAKDOWN COVER All about your cover Read this carefully, keep it safe Welcome to Green Flag breakdown cover Underwritten by U K Insurance Limited This booklet contains everything you need to

More information

Homps - Base, travel and arrival information

Homps - Base, travel and arrival information Homps - Base, travel and arrival infmation Please print the following pages to refer to befe, and during, your journey to our base. They contain lots of imptant and useful infmation to help you plan your

More information

IHB File N S3/0104/IRCC CBSC-1. CIRCULAR LETTER 22/2014 24 February 2014

IHB File N S3/0104/IRCC CBSC-1. CIRCULAR LETTER 22/2014 24 February 2014 IHB File N S3/0104/IRCC CBSC-1 CIRCULAR LETTER 22/2014 24 February 2014 TWELFTH MEETING OF THE CAPACITY BUILDING SUB COMMITTEE (CBSC-12) Brest, France, 14-16 May 2014 and SIXTH MEETING OF THE INTER REGIONAL

More information

Morris & Essex with service to HACKETTSTOWN DOVER MORRISTOWN GLADSTONE SUMMIT THE ORANGES NEWARK HOBOKEN SECAUCUS JUNCTION NEW YORK

Morris & Essex with service to HACKETTSTOWN DOVER MORRISTOWN GLADSTONE SUMMIT THE ORANGES NEWARK HOBOKEN SECAUCUS JUNCTION NEW YORK Morris & Essex with service to HACKETTSTOWN DOVER MORRISTOWN GLADSTONE SUMMIT THE ORANGES NEWARK HOBOKEN SECAUCUS JUNCTION NEW YORK and intermediate points MidTOWN DIRECT to Penn Station New York with

More information

A Charging LED B Touchscreen C On/Off button D Speaker E External antenna connector F USB connector G RDS-TMC connector H Memory card slot

A Charging LED B Touchscreen C On/Off button D Speaker E External antenna connector F USB connector G RDS-TMC connector H Memory card slot TomTom ONE XL 1. What s in the box What s in the box a Your TomTom ONE XL A B C D E F G H A Charging LED B Touchscreen C On/Off button D Speaker E External antenna connector F USB connector G RDS-TMC connector

More information

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH. 16 Buccleuch Place.

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH. 16 Buccleuch Place. THE UNIVERSITY OF EDINBURGH. 16 Buccleuch Place. A GUIDE TO ACCESS AND FACILITIES. Address: 16 Buccleuch Place, Edinburgh, E,H,8, 9,L,N. Telephone number: 0131 650 8074. Campus map link: http://www.ed.ac.uk/maps/buildings/buccleuch-place

More information

Public Transportation in Paris

Public Transportation in Paris How to Use Public Transportation in Paris A Visitor s Guide to Parisian Mass Transit Métro RER Bus Anthony Atkielski How to Use Public Transportation in Paris A Visitor s Guide to Parisian Mass Transit

More information

BLACK OR WHITE? SEMINAR

BLACK OR WHITE? SEMINAR BLACK OR WHITE? SEMINAR BUDAPEST, 9 TH -11 TH FEBRUARY PROJECT SUMMARY More and more citizens are losing their job because of the economic crisis, while the labour markets are encumbered with various disadvantaged

More information

We re here to help. Special assistance while you re travelling with Eurostar

We re here to help. Special assistance while you re travelling with Eurostar We re here to help Special assistance while you re travelling with Eurostar August 2013 Making your journey simpler At Eurostar, we believe that everyone who travels with us should have a smooth, seamless

More information

Engine size Up to 1400 Up to 1600 1401-2000 1601-2000 Over 2000

Engine size Up to 1400 Up to 1600 1401-2000 1601-2000 Over 2000 Summary of the Expenses Policy for Senior Managers Please note that this summary does not apply to BBC Studios and Post Production, BBC Worldwide or BBC Performing Groups. Important principles and how

More information

RFB for Local Telephone Service, Long Distance, WATS (800#), Calling Cards & Conference Calls

RFB for Local Telephone Service, Long Distance, WATS (800#), Calling Cards & Conference Calls RFB for Local Telephone Service, Long Distance, WATS (800#), Calling Cards & Conference Calls The Mississippi Bend Area Education Agency is seeking bids for local telephone service, long distance telephone

More information

Great-West Financial Vendor/Consultant Travel Policy Last updated June 5, 2013

Great-West Financial Vendor/Consultant Travel Policy Last updated June 5, 2013 Great-West Financial Vendor/Consultant Travel Policy Last updated June 5, 2013 Purpose and Compliance Purpose This travel policy provides guidelines and established procedures for Vendors/consultants incurring

More information

World Judo Championships

World Judo Championships 4th IJF Grand Masters World Judo Championships Women and Men INDIVIDUAL / TEAM COMPETITION November 8-11, 2012 Miami-Doral, Florida USA Rules and Regulations Entry Packet Technical information 1. Organization

More information

EU Financial Services Law: How to satisfy internal governance and risk management requirements in the Financial Institutions?

EU Financial Services Law: How to satisfy internal governance and risk management requirements in the Financial Institutions? Seminar EU Financial Services Law: How to satisfy internal governance and risk management requirements in the Financial Institutions? Luxembourg, 6-7 October 2014 European Institute of Public Administration

More information

AFRICA RIDING ADVENTURES TOURS

AFRICA RIDING ADVENTURES TOURS AFRICA RIDING ADVENTURES TOURS MOTORCYCLE RENTAL TERMS & CONDITIONS GUIDED TOUR TERMS & CONDITIONS RESERVATIONS Reservations are accepted upon the payment of a 30% deposit of the total amount of the rental

More information

Practical Tools for Implementation of EU Policies at the National Level

Practical Tools for Implementation of EU Policies at the National Level Workshop Practical Tools for Implementation of EU Policies at the National Level Module 1: Implementation Obligations and the Law Approximation Process Module 2: Outcome, Regulatory Impact Assessment (RIA)

More information

To reserve a vehicle, you must follow the instructions on the screen and submit the following: Reading and acceptance of these terms and conditions.

To reserve a vehicle, you must follow the instructions on the screen and submit the following: Reading and acceptance of these terms and conditions. RENTAL CONDITIONS We recommend that you read our General Conditions of Rental, and prompt you to confirm membership, and that you have read and understood before a booking can be confirmed. The present

More information

Pepar Marbling - Turkish Shodaw Play -Turkısh Tile Art Hacivat ( left ) Karagöz ( Right )

Pepar Marbling - Turkish Shodaw Play -Turkısh Tile Art Hacivat ( left ) Karagöz ( Right ) 3.1 "The Role of Traditional Handcrafts in Interculturel Communication Training Course under Action the Youth in Action Programme 10-17 November 2013 Bursa-TURKEY INFOPACK REMINDER: - Alcohol is not included

More information

KOH CHANG. + iamkohchang.com PLUS TRIPS & TOURS 2010-11

KOH CHANG. + iamkohchang.com PLUS TRIPS & TOURS 2010-11 KOH CHANG TRIPS & TOURS 2010-11 Snorkelling Scuba Diving Fishing Trips Jungle Trekking Sea Kayaking Treetop Experience Island Tours Cooking Classes ATV Adventure Elephant Trekking PLUS Transport Options:

More information

VIRTUAL OFFICE SERVICES INFORMATION

VIRTUAL OFFICE SERVICES INFORMATION VIRTUAL OFFICE SERVICES INFORMATION A Media Centre Virtual Office service gives you the advantage of a professional telephone answering service and/or the use of a mailing address without being physically

More information

Arena Tours Limited Booking Terms and Conditions

Arena Tours Limited Booking Terms and Conditions Arena Tours Limited Booking Terms and Conditions These Booking Conditions, together with our privacy policy and any other written information we brought to your attention before we confirmed your booking,

More information