The Venue and the Hotel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "The Venue and the Hotel"

Transcription

1 The Venue and the Hotel The meeting venue is situated at ATExcelixi Training and Conference Centre. Hotel accommodation has been arranged in Kastri Hotel, which is part of this centre. This place is located in the surroundings of Nea Erythrea, in the northern suburbs of Athens, approx. 20 km from Athens city centre and 3 km from Kifissia city centre. The Kastri Hotel The ATExcelixi Training and Conference Centre Hotel accommodation (see map of the hotel area) We have booked rooms from 19 th to 23 rd October at special rates, as follows: Hotel name and address Cost single room Tel/Fax Numbers ATExcelixi Training and Conference Centre ( Kastri Hotel ) Address: 154, El. Venizelou & Romilias, Kastri, Athens - Greece 109 Breakfast & taxes included Tel No Fax No Website and Please make your bookings in the Hotel by contacting the Hotel at the above , fax or phone, quoting Benaki by 5 th October. It may be necessary to provide a credit or debit card number to hold the reservation. If this hotel does not suit you, please contact the local organizers to send you information on other hotel accommodation

2 Transportation A. Getting to Athens by air Athens International Airport (AIA) (http://www.aia.gr), also known as Eleftherios Venizelos, is situated 32 kms southeast of Athens. It is possible to fly directly from many European cities. From Airport to ATExcelixi Training and Conference Centre (Kastri Hotel) at Nea Erythrea: A1. By suburban rail (also called Proastiakos ) (see airport area rail location): You take the suburban rail line from the airport* (every 15 min, see Timetable for proastiakos ) with direction to Neratziotissa. Get off at Neratziotissa station (approx. 21 min). Take the Metro Line 1 (Green line, operating by the company ISAP ) with direction to Kifissia and get off at Kifissia metro station (end of Line, approx. 8 min), which is at the centre of Kifissia (see Map 1). From Kifissia metro station, just outside, you can take a taxi to Kastri Hotel (3 km from the Kifissia metro station, approx. 6). Alternatively, you can walk about 5 min along the Adrianou street to reach the bus stop Pl. Kifisias (Πλατ. Κηφισιάς) at Platanos square where you take any of the following local Bus Lines: A7, 507, 508, 509, 535, 536, or 560 towards Nea Erythrea (see Map 2) (see Timetable and bus stops for line A7). You get off at Kastri bus stop; it is just outside the hotel/venue. Ticket for suburban rail: Airport - Neratziotissa : single fare: 6 Points of sale: at all stations. Important Notes 1: At the airport, both the metro and suburban train depart from the same platform. Attention is needed to take the suburban train line ( proastiakos ) and not the metro. 2: You can use the suburban rail ticket to continue journey with any public transport (metro, buses) within 90 min from the time of its validation. Thus, there is no need to buy extra tickets to get to the final destination (Kastri). For more information and timetable details please visit the websites: For suburban railway: For metro Line 1 ( ISAP ): For Buses: A2. By Bus (see airport area bus location): Athens International Airport is connected with Kifissia via public bus. Buses depart from the Arrivals level between doors 4 and 5. Take Express Bus Line X92 to Kifissia and get off at bus stop Pl. Platanou (Platanos Square) (end of line) (see Map 1). Average traveling time 45 min, departures every minutes (see Timetable and bus stops for X92). Buses run 24 hours. From there, you cross Leoforos Kifissias (Kifissias Avenue) (see Map 2) and take a taxi to Kastri (3 km, approx. 6). Alternatively take a local bus from bus stop Pl. Kifisias at Platanos Square where you take any of the following bus lines: A7, 507, 508, 509, 535, 536, or 560 towards Nea Erythrea (see Map 2) (see Timetable and bus stops for line A7). You get off at Kastri bus stop; it is just outside the hotel/venue

3 Ticket price for Express X92 bus: 3.20 (per trip to or from the airport) Points of sale: from the drivers of the airport buses and ticket offices of metro or suburban railway Ticket price for local bus lines: 0.80 Points of sale: kiosks around the stops For more information and timetable details please visit the website: A3. By Car Six car rental companies currently operate at the Athens International Airport. The main road access to Athens International Airport is Attiki Odos, a high-speed toll motorway ( 2.70). Take Exit 11 and follow Leoforos Kifissias (Kifissias Avenue) through Kifissia to Kastri (Nea Erythrea), where the venue/hotel are located. A4. By taxi The venue/ hotel is approx. 30 km from the airport. The cost of getting to Kastri hotel from the airport by taxi is about 30. If you have luggage you get charged a bit more. Important note: Taxi drivers are obliged, upon request, to provide a receipt for the amount paid for transportation services. B. Getting to Athens by train All international and domestic trains to Athens stop at the Athens Central Railway Station ( Larissa station ). Take metro line 2 (Red line), with direction to Agios Antonios, and get off at the next station Attiki. Here you take metro Line 1 (Green line, operating by ISAP) with direction to Kifissia, and get off at Kifissia station (end of line) (see Map 1) From Kifissia metro station, just outside, you can take a taxi to Kastri Hotel (3 km from the Kifissia metro station, approx. 6). Alternatively, you can walk about 5 min along the Adrianou street to reach the bus stop Pl. Kifisias at Platanos square where you take any of the following local Bus Lines: A7, 507, 508, 509, 535, 536, or 560 towards Nea Erythrea (see Map 2) (see Timetable and bus stops for line A7). You get off at Kastri bus stop; it is just outside the hotel/venue. Ticket fare for metro: single fare 0.80 Points of sale: ticket offices of metro C. Getting to Athens by car You take the E75 Athens-Thessaloniki motorway. You exit the motorway at the Varimbobi exit and follow Ayion Saranta Street. At the junction with El. Venizelou Avenue, turn right towards Kifissia/Athens. The venue/hotel is two blocks down on the left side (see Map 3). If you have any questions or difficulties, contact local organisers: Maria C. Holeva Phone: (mobile) Andreas E. Voloudakis Phone: (mobile) - 3 -

4 Map of the hotel area To Ekali Hotel Kastri and Venue To Athens city centre Romilias street Kastri bus stops :

5 Airport maps

6 C OP Y RIG HT : ÏÑ Ã Á Í ÉÓ Ì ÏÓ ÁÓ Ô ÉÊÙÍ Ó Õ ÃÊ Ï ÉÍ ÙÍÉÙ Í Á ÈÇÍ Ù Í AT H EN S U BR A N T R AN S P ORT ORGAN IZ A TION ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏÕ / AIRPORT ACCESS SERVICES TO KORINTHOS ÐÑÏÓ ÊÏÑÉÍÈÏ ÍÉÊÁÉÁ Á é ã Ü ë å ù ÁÃ. ÂÁÑÂÁÑÁ ÊÏÑÕÄÁËËÏÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ PEIRAIAS ÐË.ÊÁÑÁÚÓÊÁÊÇ KARAISKAKI SQ. ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ ASPROPYRGOS ÇÁÍÈÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÏ DIMOTIKO Ð. ÑÁËËÇ ÁÚÄÁÑÉ ËÅÕÊÁ LEFKA ÕÐÏÌÍÇÌÁ /KEY SYMBOLS X92 ÊÇÖÉÓÉÁ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅXPRESS X92 KIFISIA - ATHENS AIRPORT EXPRESS X93 ÓÔ.ÕÐÅÑÁÓÔÉÊÙÍ ËÅÙÖ.ÊÇÖÉÓÏÕ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ EXPRESS X93 KIFISOS INTERCITY BUS STATÉÏÍ - ATHENS AIRPORT EXPRESS X94 ÓÔ.ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ EXPRESS X94 ETHNIKI AMYNA METRO STATION - ATHENS AIRPORT EXPRESS X95 ÓÕÍÔÁÃÌÁ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ EXPRESS X95 SYNTAGMA - ATHENS AIRPORT EXPRESS X96 ÐÅÉÑÁÉÁÓ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ EXPRESS X96 PEIRAIAS PORT - ATHENS AIRPORT EXPRESS X97 ÓÔ.ÄÁÖÍÇÓ - ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ EXPRESS X97 DAFNI METRO STATION - ATHENS AIRPORT EXPRESS 98 ÓÔ.ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ-ÁÅÑÏËÉÌÅÍÁÓ ÁÈÇÍÙÍ (ÌÅÓÙ ÐÅÑÉÖ.ÕÌÇÔÔÏÕ) 98 ETHNIKI AMYNA METRO STATION - ATHENS AIRPORT ÃÑÁÌÌÇ 1 - ÇÓÁÐ (ÐÅÉÑÁÉÁÓ - ÊÇÖÉÓÉÁ) ÌÅÔÑÏ LINE 1 (PEIRAIAS - KIFISIA) ÃÑÁÌÌÇ 2 - ÌÅÔÑÏ (ÁÃ.ÁÍÔÙÍÉÏÓ - ÁÃ.ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ/ÁË.ÐÁÍÁÃÏÕËÇÓ) ÌÅÔÑÏ LINE 2 (AG.ANTONIOS - AG.DIMITRIOS/AL.PANAGOULIS) ÃÑÁÌÌÇ 3 - ÌÅÔÑÏ (ÁÉÃÁËÅÙ - ÅÈÍÉÊÇ ÁÌÕÍÁ) ÌÅÔÑÏ LINE 3 (AIGALEO - ETHNIKI AMYNA) ÃÑÁÌÌÅÓ ÐÑÏÁÓÔÉÁÊÏÕ SUBURBAN RAILWAY LINES ÓôÜóç ìüíï óôçí êáôåýèõíóç ðñïò ÐåéñáéÜ Bus stop in red are only in the direction to Peiraias ÓôÜóç ìüíï óôçí êáôåýèõíóç ðñïò Áåñïäñüìéï Bus stop in green are only in the direction to the airport. Óôáèìüò ìåôåðéâßâáóçò / Transfer Station ÁÉÃÁËEÙ ÁÃ. É. ÑÅÍÔÇÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ Í ÙÍ ÊÁ  Á ËÁÓ ) É Å ÑÁ Ï Ä Ï Ó ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÈÅÁÔÑÏ DIMOTIKO THEATRO NAT NAT ÂÅÍÉÆÅËÏÕ VENIZELOU ÖÁËÇÑÏ FALIRO ÔÆÁÂÅËËÁ TZAVELLA ÁÉÃÁËÅÙ AIGALEO ÈÇÂÙÍ ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ Ë. ÊÇ ÖÉÓÏ Õ ÑÅÍÔÇÓ RENTIS ¼ñìïò ÖáëÞñïõ ÁÔÔÉÊÇ ÏÄÏÓ Ð. ÑÁËËÇ ÌÏÓ ÁÔÏ MOSCHATO ÃÕÌÍÁÓÉÏ GYMNASIO Í. ËÉÏÓÉÁ ÁÃ. ÁÍÔÙÍÉÏÓ AG. ANTONIOS ÊÁÌÁÔÅÑÏ ÁÃ. ÁÍÁÑÃÕÑÏÉ ÔÁÕÑÏÓ ÌÏÓ ÁÔÏ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÁÌ ÖÉÈ ÅÁÓ X93 ÊÔÅË ÊÇÖÉÓÏÕ KIFISOS BUS ST. ÅËÁÉÙÍÁÓ ELAIONAS ÐÁËÌÕÑÁ PALMYRA ÊÏËÏÊÕÍÈÏÕÓ KOLOKINTHOUS ÑÏÕÖ ROUF ÊÁËËÉÈÅÁ KALLITHEA ÔÆÉÔÆÉÖÉÅÓ TZITZIFIES ÖËÏÉÓÂÏÓ FLOISVOS ÅÄÅÌ EDEM Ë ÅÍÏÑÌ Á Í ÊÁËËÉÈÅÁ ÓÕÃÃÑÏÕ ÓÅÐÏËÉÁ SEPOLIA ÊÅÑÁÌÅÉÊÏÓ KERAMEIKOS Ë Å Ù Ö. Ð ÏÓ ÅÉ Ä Ù ÍÏÓ ÔÁÕÑÏÓ TAVROS ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ ANO LIOSIA ÑÏÓÉÍÉÏË ROSINIOL Í. ÓÌÕÑÍÇ Ð. ÖÁËÇÑÏ Á ÁÑÍEÓ (ÌÅÍÉÄÉ) ÖÕË ÇÓ ÁÈÇÍÁ ATHENS ÌÅÔÁÎÏÕÑÃÅÉÏ METAXOURGEIO ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 1ç ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 1st KALAMAKIOU 5ç ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 5th KALAMAKIOU ÊÔÅË ËÉÏÓÉÙÍ LIOSION BUS ST. ÌÏÍÁÓÔÇÑÁÊÉ MONASTIRAKI ÈÇÓÅÉÏ THISEIO ÐÅÔÑÁËÙÍÁ PETRALONA Í. ÊÏÓÌÏÓ Í. ÊOSMOS ÁÃ. ÄÇ Ì ÇÔÑ ÉÏÕ ÁËÉÌÏÓ 3ç ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 3rd KALAMAKIOU 2ç ÅËËÇÍÉÊÏÕ 2nd ÅLLINIKOU ÊÏËËÅÃÉÏ KOLLEGIO ÐÁÔ ÇÓ ÉÙÍ ÄÁÖÍÇ Â Ï ÕËÉ ÁÃ Ì Å Í ÇÓ ÁËÉÌÏÕ Ë Å Ù Ö. Ð ÏÓ ÅÉ Ä Ù ÍÏ Ó ÅÈÍ ÉÊ Ç ÏÄÏÓ ÊÁÔÙ ÐÁÔÇÓÉÁ KATO PATISIA ÁÃ.ÍÉÊÏËÁÏÓ ÁG. NIKOLAOS ÁÔÔÉÊÇ ÁTTIKI ÂÉÊÔÙÑÉÁ VIKTORIA ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ ÁÊÑÏÐÏËÇ AKROPOLI ÓÕÃÃÑÏÕ-ÖÉÎ SYGROU-FIX 1ç ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1st AGIOU KOSMA ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇÓ ÅËËÇÍÉÊÏ ê é ü á ñ ù í Ê ü ë ð ï ò ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÇË. ÇËÉÏÕ ÃÁËÁÔÓÉ ÃÁ Ë Á ÓÔ ÉÕ Ï ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÉ ÏÌÏÍÏÉÁ ÁMPELOKIPOI ÏÌÏÍÏÉÁ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ PANEPISTIMIO ÓÕÍÔÁÃÌÁ SYNTAGMA ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÁ DIKIGORIKA 2ç ÃËÕÖÁÄÁÓ 2nd GLYFADAS ÁÍÙ ÐÁÔÇÓÉÁ ÁÍO PATISIA ÁÃ.ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÁG. ELEFTHERIOS ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÁG. IOANNIS ÄÁÖÍÇ DAFNI ÐÅÕÊÁÊÉÁ PEFKAKIA ÐÅÑÉÓÓÏÓ PERISSOS ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ EVANGELISMOS ÑÇÃÉËËÇÓ ÉËÔÏÍ RIGILLIS HILTON ÕÌÇÔÔÏÓ ÇËÉÏÕÐÏËÇ ÂÕÑÙÍAÓ ÂÅÍ ÉÆ ËÏÕ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ ËÕÊÏÂÑÕÓÇ KYM HÓ ÊÁÉÓÁÑÉÁÍÇ ÁÃ.ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ/ÁË.ÐÁÍÁÃÏÕËÇÓ AG.DIMITRIOS/AL.PANAGOULIS ÄÁÑÆÅÍÔÁ/ÅËÊÁ DARZENTA/ELKA ÓÔÑÏÖÇ ÇËÉÏÕÐÏËÅÙÓ STROFI ILIOUPOLEOS ÓÔÑÏÖÇ ÓÏÕÑÌÅÍÙÍ STROFI SOURMENON ÔÑÏ ÁÉÁ TROHAIA 3ç ÃËÕÖÁÄÁÓ 3th GLYFADAS 2ç ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÅÙÓ 2nd ARGYROUPOLEOS 4ç ÃËÕÖÁÄÁÓ 4th GLYFADAS 5ç ÃËÕÖÁÄÁÓ 5th GLYFADAS 6ç ÃËÕÖÁÄÁÓ 6th GLYFADAS ÐË. ÃËÕÖÁÄÁÓ GLYFADAS SQ. ÁÓÔÅÑÉÁ ASTERIA Á ÐËÁÆ ÂÏÕËÁÓ A PLAZ VOULAS ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ NOSOKOMIO ÇÑÁÊËÅÉÏ IRAKLEIO ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇ ÊÏÌÂÏÓ Í.ÖÉËÁÄÅËÖÅÉÁÓ Í.FILADELFIA INTERSECTION ÇÑÁÊËÅÉÏ IRAKLEIO ÍÅÁ ÉÙÍÉÁ ÍÅÁ ÉONIA ÐÁÍÏÑÌÏÕ PANORMOU ÉËÉÓÉÁ ILISIA ÁÍÈÅÙÍ ANTHEON ÖÉËÏÈÅÇ Ð. ØÕ ÉÊÏ ÃËÕÖÁÄÁ ÍÉÑÂÁÍÁ NIRVANA ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ ANDONOPOULOU ÐÉÊÐÁ PIKPA Ë ÅÙ Ö. Á Ë Ê Õ ÏÍÉÄ Ù Í ÃÁËÇÍÇ GALINI ÊÁÐÏÄÉÓÔ ÑÉÏÕ ÆÙÃÑÁÖÏÕ ÂÏÕËÁ ÐÅÕÊÇ ÁÔÔ ÉÊ Ç ÏÄÏÓ ÐÇÃÁÄÁÊÉÁ PIGADAKIA ÍÅÑÁÔÆÉÙÔÉÓÓÁ NERATZIOTISSA ÓÐ. Ë ÏÕ Ç ÅÉÑÇÍÇ ÅÉRINI ËÅ Ù Ö. ÊÇ ÖÉÁÓÉ Ó ÅÈÍÉÊÇ ÁÌÕÍÁ ETHNIKI AMYNA ÊÁÔÅ ÁÊÇ KATECHAKI ÐË. ÌÁÂÉËÇ MAVILI SQ. ÌÅÃÁÑÏ ÌÏÕÓÉÊÇÓ ÌÅGARO MOUSIKIS Í. ØÕ ÉÊÏ ÁÌÁÑÏÕÓÉÏ ÁËÁÍÄÑÉ ÏËÁÑÃÏÓ ZAÃÏÑÁ/ÊÁÑÁÍÉÊÁ ÆAGORA/KARANIKA ÊÔÁÇ ÁÅÊ ËÅ Ù Ö. ÁË ÉÏ Ì Õ - ÊÁ ÔÅ ÁÊ Ç ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÏÕ AGIOU IOANNOU ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ ÎÁÍÈÏÕ XANTHOU ÄÉËÏÖÏ ÅÊÊËÇÓÉÁ EKKLISIA ÊÁÔ ÊÁÔ Õ ì ç ô ô ü ò ÊÇÖÉÓÉÁ ÊIFISIA ÌÁÑÏÕÓÉ ÌAROUSI 7ç ÏËÁÑÃÏÕ 7th CHOLARGOU ÃÁËÁÎÉÁÓ/ÐË.ÁÌÐÅËÏÊÇÐÙÍ GALAXIAS/PL.AMPELOKIPON ÊÇÖÉÓÉÁÓ KIFISIAS ÐÁÐÁÃÏÕ ÊÇÖÉÓÉÁ (ÐË.ÐËÁÔÁÍÏÕ) ÊIFISIA (PLATANOU SQ.) ÊÁÔ ÊÁÔ ÄÉÁÓÔÁÕÑÙÓÇ ÌÅËÉÓÓÉÙÍ DIASTAVROSI MELISSION ÇÂÇ - ÊÁÍÁÔÁÄÉÊÁ IVI - KANATADIKA OTE OTE ÐÅÍÔÅËÇÓ PENTELIS ËÅ ÙÖ. ÐÅÍÔÅËÇÓ ÁËÁÍÄÑÉ XALANDRI ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ ÌÅËÉÓÓÉÁ ÂÑÉËÇÓÓÉÁ ÄÏÕ Ê. ÐËÁÊÅÍÔÉÁÓ ÐË. ÁÃ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ AG. PARASKEVIS SQ. Ó ÁÑÁ Í ÔÁÐÏÑÏÕ ÁÃ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÁÔ ÔÇ É Ê ÏÄ Ï Ó ÐÁÍÁÃÉÔÓÁ PANAGITSA Õ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÓ ËÅ ÙÖ. ÊÏÑÙÐ ÉÏÕ - ÂÁÑÇÓ Ó ÏËÇ ÅÕÅËÐÉÄÙÍ SCHOLI EVELPIDON ÌAÑÁÈÙÍÏÓ ÌÇÔÔÏÕ ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ ÊÁÑÅËËÁÓ ÆÇÍÙÍÏÓ ZINONOS ÐÕÑÃÏÓ PYRGOS ÐÁËËÇÍÇ PALLINI KANTZA ÊÁÍÔÆÁ Í. ÐÅÍÔÅËÇ ÁÔÔÉÊÇ ÏÄÏÓ KÏÑÙÐÉ KOROPI Ð å í ô Ý ë ç ÄÏÕÊ. ÐËÁÊÅÍÔÉÁÓ DOUK. PLAKENTIAS ÃÅÑÁÊÁÓ Ó.Å.Á./S.E.A. ÓÐÁÔÁ ÐÁËËÇÍÇ ÁÔÔÉÊÅÓ ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ ATTIKES DIADROMES ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏÕ AIRPORT COMMERCIAL ZONE ÄÉÅÈÍÅÓ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT ÄÉÁÓÔÁÕÑÙÓÇ ÊÏÑÙÐÉÏÕ KOROPI INTERSECTION ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÐÁÑÊÏ/ÊÔÉÑÉÏ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ COMMERCIAL ZONE/ADMINISTRATION BUILDING ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ * ÌÝñïò ôçò ãñáììþò Ì3 áðåéêïíßæåôáé ðéï á íþ ëüãù ôçò åðéêåßìåíçò äéáêïðþò ôçò, áðü Åèí. ìõíá Ýùò Áåñïäñüìéï, ëüãù Ýñãùí. * Part of Metro line 3 is marked with white color due to the forthcoming constructions works between Ethniki Amyna and Airport. 24-ÙÑÇ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ ÌÅ ÔÁ ËÅÙÖÏÑÅÉÁ ÔÏÕ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏÕ 24-HOUR S E R V I C E BY EXPRESS B U S L I N E S

7 Map 2 To Nea Erythrea/ Kastri Kifissia metro stop at ISAP station Taxi area Park Taxi area Leoforos Kifissias Bus stop Pl. Kifisias for Lines A7, 507, 508, 509, 535, 536, 560 Taxi area Bus stop Pl. Platanou for X92 bus Platanos square To Athens, city centre

8 Map 3

9 Timetable for suburban railway ( proastiakos ) from/to airport

10 List of Public Transport Lines Χ92 KIFISIA - AEROLIMENAS ATHINON (EXPRESS) EXPR AEROLIMENAS ATHINON-TERMA EMP/KO PARKO AERODROMIOY KTIRIO DIOIKISIS ATTIKES DIADROMES SEA OTE KANATADIKA DIAST. MELISSION KAT PLATEIA PLATANOY HOUR 7 Days Timetables 7 Days MIN Route of Line Χ92: MPROSTA STO KTIRIO - ESOCHI PRO PARKINGK IKEA - MPROSTA STO KTIRIO - ATTIKIS ODOY - LEOF. KIFISIAS - PARADROMOS LEOF.KIFISIAS Terms and Conditions Print

11 Bus stops and Timetable for local bus A7 To Athens city centre To Ekali

welcome to Athens Exporama Show welcomes and expects you at Helexpo Palace - Attica Exhibition and Conference Center

welcome to Athens Exporama Show welcomes and expects you at Helexpo Palace - Attica Exhibition and Conference Center how to get there how to get there welcome to Athens Exporama Show welcomes and expects you at Helexpo Palace - Attica Exhibition and Conference Center Helexpo Palace is located in Maroussi, 39 Kifissias

More information

DIRECTIONS TO THE HOTELS

DIRECTIONS TO THE HOTELS Suggestions for Hotels: 1) Athenaeum Intercontinental (Syngrou Avenue 89-93, Athens 117 45, Greece, Tel. (+30) 210-9206000) http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/athens/athha/hoteldetail Rates:

More information

CCSK Prep Course 2015

CCSK Prep Course 2015 CCSK Prep Course 2015 25 May 2015 Early registration 27 April 2015 Final registration 11 May 2015 Offered by ISACA Athens Chapter has been awarded four times as Best Large Chapter in Europe/Africa (2009,

More information

PRACTICAL INFORMATION FOR 2010 MEDIAPRO-IP

PRACTICAL INFORMATION FOR 2010 MEDIAPRO-IP May 31, 2010 PRACTICAL INFORMATION FOR 2010 MEDIAPRO-IP Dear students of the IP programme, On behalf of scientific and organizational team of the course, we would like to warmly welcome you in Athens.

More information

Megaron Athens International Conference Centre. Megaron Athens International Conference Centre. Megaron Athens International Conference Centre

Megaron Athens International Conference Centre. Megaron Athens International Conference Centre. Megaron Athens International Conference Centre Brchr_M_ArtWrk_05_A 6/14/07 2:51 PM Page 2 Athens International Conference Centre Athens International Conference Centre the place the place Athens International Conference Centre Vass. Sofias Ave & Kokkali

More information

TICKETS' NEW FAIR POLICY (ISSUED FROM ) TRANSPORT FOR ATHENS O.A.S.A. S.A. - O.SY. S.A. - STA.SY. S.A.

TICKETS' NEW FAIR POLICY (ISSUED FROM ) TRANSPORT FOR ATHENS O.A.S.A. S.A. - O.SY. S.A. - STA.SY. S.A. TICKETS' NEW FAIR POLICY (ISSUED FROM 01.02.2016) TRANSPORT FOR ATHENS O.A.S.A. S.A. - O.SY. S.A. - STA.SY. S.A. BUS ES TROLL EY- BUSES TR AM MET RO TICKETS Regular single ticket for all modes of 90 minutes

More information

Student s residence Hall Ymitou 2-4 (former Oulof Palme street), 15771 Athens

Student s residence Hall Ymitou 2-4 (former Oulof Palme street), 15771 Athens Cosmic Rays and Neutron Monitors A training course in science and applications September 14-19, 2009 Athens, Greece 2. Information on Public transportation (from the airport to the hotels) Student s Resident

More information

Useful Information. DLM Forum Members Meeting, Athens, 10th 11th June 2014

Useful Information. DLM Forum Members Meeting, Athens, 10th 11th June 2014 Useful Information DLM Forum Members Meeting, Athens, 10th 11th June 2014 1. Venue of the Event Hellenic Ministry of Foreign Affairs, 1 Vasilissis Sofias and Akadimias str. The Hellenic Ministry of Foreign

More information

Contents. Please check further information about how to reach University or your accommodation site on SPS web page. HAVE A NICE TRAVEL!

Contents. Please check further information about how to reach University or your accommodation site on SPS web page. HAVE A NICE TRAVEL! This document provides indications on the possible ways to reach Bergamo central station from any one of the three main airports in the Milano area. Consider in particular that: Malpensa is located in

More information

Travel Information. From the Airport. 08:35-18:55 Every 20' 18:55-23:10 Every 10' 23:10-03:40 Every 15'-20' 03:40-08:35 Every 25'-30'

Travel Information. From the Airport. 08:35-18:55 Every 20' 18:55-23:10 Every 10' 23:10-03:40 Every 15'-20' 03:40-08:35 Every 25'-30' 3RD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED LEARNING TECHNOLOGIES (ICALT-2003) JULY 9 11, 2003, ATHENS, GREECE Getting to Athens Travel Information Athens International Airport Eleftherios Venizelos

More information

1st CONFERENCE IN ETHNOMUSICOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF MUSIC Methods, approaches and perspectives for the study of music within culture

1st CONFERENCE IN ETHNOMUSICOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF MUSIC Methods, approaches and perspectives for the study of music within culture 1st CONFERENCE IN ETHNOMUSICOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF MUSIC Methods, approaches and perspectives for the study of music within culture Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 2nd-3rd, July 2015 Barcelona,

More information

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS EUROPEAN AND INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS ACADEMIC YEAR

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS EUROPEAN AND INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS ACADEMIC YEAR NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS EUROPEAN AND INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS ACADEMIC YEAR GENERAL INFORMATION General information about the University

More information

ATHENS METRO. Past, Present & Future ATHENS METRO LINES. 46 th ECCE Meeting Athens, 19 October 2007. Dr. G. Leoutsakos ATTIKO METRO S.A.

ATHENS METRO. Past, Present & Future ATHENS METRO LINES. 46 th ECCE Meeting Athens, 19 October 2007. Dr. G. Leoutsakos ATTIKO METRO S.A. ATHENS METRO Past, Present & Future 46 th ECCE Meeting Athens, 19 October 2007 Dr. G. Leoutsakos ATTIKO METRO S.A. ATHENS METRO LINES HELLENIC MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, PHYSICAL PLANNING AND PUBLIC

More information

Hydra s streets are narrow, stone paved and vehicle free not even any bicycles. Donkeys and water taxis are the principal modes of transport.

Hydra s streets are narrow, stone paved and vehicle free not even any bicycles. Donkeys and water taxis are the principal modes of transport. Hydra XII: European Summer School 2016 Hydra Hydra is a small, cosmopolitan Greek island situated between Poros and Spetses. It s 37 nautical miles from the port of Piraeus (Athens) and is near the coast

More information

Memo Online Travel Reimbursement Request (OTRR)

Memo Online Travel Reimbursement Request (OTRR) Memo Online Travel Reimbursement Request (OTRR) Dear COST Action participants, In order to optimise the travel reimbursement process and to avoid a duplication of work on the e-cost system, the COST Association

More information

IVF AROUND THE WORLD DR GEORGIOU CLINIC

IVF AROUND THE WORLD DR GEORGIOU CLINIC TRAVEL INFORMATION Travelling from Athens airport to IVF Around the World or to your hotel: You have several options: 1. Taxi 35-55 (night time rates are higher) 2. IVF Around the World driver 60 3. Airport

More information

TRAVEL INFORMATION (March 25, 2013) The Greek island of Skiathos is shown in the map below.

TRAVEL INFORMATION (March 25, 2013) The Greek island of Skiathos is shown in the map below. TRAVEL INFORMATION (March 25, 2013) The Greek island of Skiathos is shown in the map below. For the official site of the island visit http://www.skiathos.gr/ Location (39 10 N 23 29 E) The island is about

More information

Neural Coding 2014 11 th Meeting

Neural Coding 2014 11 th Meeting Neural Coding 2014 11 th Meeting 6th 10th October 2014 http://www.az-loisirs.com/pages/sortir_49_11.html Venue & Accommodation INRA Centre of Versailles RD10 - Route de St Cyr 78026 Versailles Cedex France

More information

Organisational Arrangements

Organisational Arrangements OSLO City Group 5 th Meeting Cork, Ireland November 10, 2009 February 1-4, 2010 Organisational Arrangements Meeting Venue The 5 th work session of the Oslo City Group on Energy Statistics will take place

More information

Travel & Accommodation Arrangements

Travel & Accommodation Arrangements Travel Arrangements Travel & Accommodation Arrangements Who is responsible for organising travel arrangements? The TRAVEL ADMINISTRATOR (sometimes known as a Travel Co-ordinator). Many businesses also

More information

ATHENS METRO LINE#2 and LINE#3 - GREECE

ATHENS METRO LINE#2 and LINE#3 - GREECE ATHENS METRO LINE#2 and LINE#3 - GREECE General information A new, modern, fast, comfortable, reliable and safe transport mode has been gradually been in operation since January 2000. Today, 23 Metro Stations

More information

My mobile telephone number: (you don't dial the +30 from a Greek telephone).

My mobile telephone number: (you don't dial the +30 from a Greek telephone). Guide to Athens Keep this in your pocket My mobile telephone number: +30-6979924665 (you don't dial the +30 from a Greek telephone). Public telephones work with cards only. Cards are available from kiosks

More information

4. Meetings Financial Support

4. Meetings Financial Support 4. Meetings Financial Support The MC must determine from amongst eligible participants those who are entitled to be reimbursed. The Action Chair (or Vice Chair if the Action Chair is affiliated to the

More information

Congresses Events - Exhibitions ATHENS METROPOLITAN EXPO S.A.

Congresses Events - Exhibitions ATHENS METROPOLITAN EXPO S.A. Congresses Events - Exhibitions ATHENS METROPOLITAN EXPO S.A. Member of Certified by THE SPACE to IMAGINE, to CREATE & to PERFORM Metropolitan Expo is Greece s most contemporary venue and one of the largest

More information

United Nations Environment Programme

United Nations Environment Programme UNITED NATIONS EP United Nations Environment Programme UNEP (DEPI)/RS.16 /INF.1.RS Original: ENGLISH 16 th Global Meeting of the Regional Seas Conventions and Action Plans Athens, Greece 29 th September

More information

Getting here - a MountainBug Information Sheet

Getting here - a MountainBug Information Sheet Getting here - a MountainBug Information Sheet Introduction Mountainbug is based in the village of Barèges, in the High Pyrenees of Southern France. We are situated South of the cities of Pau and Tarbes,

More information

Greek Travel Information

Greek Travel Information Greek Travel Information Axladitsa-Avatakia (!"#$%&'($-!)$'$*&$) is located in the southern region of the peninsula of Pelion, Thessaly, Greece. Axladitsa is in a very rural location and travel from Thessaloniki

More information

VIANNA STIBAL IN ATHENS GREECE CLASS INFO

VIANNA STIBAL IN ATHENS GREECE CLASS INFO Dear ThetaHealers, we would like to welcome you to the registration page for Vianna's classes in Athens this October! Vianna will be teaching the Basic and Advanced Instructors Classes, as well as the

More information

Location Our laboratory is located in Basovizza, on the outskirts of Trieste, very close to the border with Slovenia.

Location Our laboratory is located in Basovizza, on the outskirts of Trieste, very close to the border with Slovenia. How to reach the Elettra Laboratory from Venice Marco Polo Airport Location Our laboratory is located in Basovizza, on the outskirts of Trieste, very close to the border with Slovenia. Address Sincrotrone

More information

I AM ROMA Workshop in Sintra INFO PACK

I AM ROMA Workshop in Sintra INFO PACK INFO PACK 1. ACCOMMODATION All the participants have been booked a room at the TIVOLI Hotel in the centre of Sintra. TIVOLI HOTEL Praça da República 2710-616 Sintra, Portugal TEL : (+351) 21 923 72 00

More information

FOREST EUROPE EXPERT LEVEL MEETING FOR THE PREPARATIONS OF THE EXTRAORDINARY MINISTERIAL CONFERENCE PRACTICAL INFORMATION

FOREST EUROPE EXPERT LEVEL MEETING FOR THE PREPARATIONS OF THE EXTRAORDINARY MINISTERIAL CONFERENCE PRACTICAL INFORMATION FOREST EUROPE EXPERT LEVEL MEETING FOR THE PREPARATIONS OF THE EXTRAORDINARY MINISTERIAL CONFERENCE 6-7 November 2014, NH Hotel, Cuenca, Spain PRACTICAL INFORMATION Bellow you will find information on

More information

How to find Aviation House:

How to find Aviation House: Information for Visitors to Aviation House How to find Aviation House: http://www.caa.co.uk/publications/publicationdetails.asp?id=378 (free) Bus service between Gatwick Terminals and Gatwick Place (Aviation

More information

GENERAL INFORMATION. IAEA Symposium on Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems, and Climate Change Studies in Monaco. Monaco, 27 March - 1 April 2011

GENERAL INFORMATION. IAEA Symposium on Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems, and Climate Change Studies in Monaco. Monaco, 27 March - 1 April 2011 GENERAL INFORMATION IAEA Symposium on Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems, and Climate Change Studies in Monaco Monaco, 27 March - 1 April 2011 Oceanographic Museum of Monaco SUMMARY MEETING Venue

More information

HOW TO REACH POLITECNICO DI MILANO DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

HOW TO REACH POLITECNICO DI MILANO DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING HOW TO REACH POLITECNICO DI MILANO DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Our address: Politecnico di Milano Dipartimento di Meccanica (Mechanical Engineering Department) Via La Masa 1, Milano 1) Reaching

More information

GROUND TRANSPORTATION FROM TOKYO AIRPORTS TO THE YOKOHAMA GRAND INTERCONTINENTAL

GROUND TRANSPORTATION FROM TOKYO AIRPORTS TO THE YOKOHAMA GRAND INTERCONTINENTAL GROUND TRANSPORTATION FROM TOKYO AIRPORTS TO THE YOKOHAMA GRAND INTERCONTINENTAL TOKYO HAS TWO LARGE AIRPORTS: 17th ANNUAL GLOBAL FORUM TOKYO NARITA AIRPORT FOR INTERNATIONAL FLIGHTS NEARLY 70 KILOMETERS

More information

Miscellaneous Information

Miscellaneous Information Miscellaneous Information [This Page Intentionally Left Blank] Miscellaneous information on places and transportation during our kickoff meeting in Madrid. Also available at: http://www.car.upm-csic.es/rhea/

More information

Policy Seminar on Women s Entrepreneurship Development in Central Asia. Note by the Secretariat

Policy Seminar on Women s Entrepreneurship Development in Central Asia. Note by the Secretariat INF 3 August 2011 ENGLISH UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMMEE Policy Seminar on Women s Entrepreneurship Development in Central Asia 19 September 2011, 10:00

More information

4 th Biology of Vipers Conference

4 th Biology of Vipers Conference 4 th Biology of Vipers Conference October 10-13, 2014 - Oasis Hotel - Glyfada, Athens - Greece Greece is the perfect setting for a viper conference as the country has the highest diversity of vipers in

More information

MILAN MALPENSA AIRPORT-BERGAMO

MILAN MALPENSA AIRPORT-BERGAMO This document provides indications on the possible ways to reach Bergamo central station from any one of the three main airports in the Milano area. Consider in particular that: Malpensa is located in

More information

The Drake Hotel, Where the Magnificent Mile Begins. Guests of the hotel can choose from the following options.

The Drake Hotel, Where the Magnificent Mile Begins. Guests of the hotel can choose from the following options. The Drake Hotel, Where the Magnificent Mile Begins. Guests of the hotel can choose from the following options. Valet parking: $65.00 per day, on-site There is a choice of several Self-Parking Garages near

More information

Información para los participantes del congreso

Información para los participantes del congreso 3rd International Conference 3 Congreso Internacional Information for the participants of the symposium Información para los participantes del congreso Welcome to Bielefeld! Bienvenid@s a Bielefeld! With

More information

DECISION No 120/2014. on the implementing provisions for Regulations No 3/2014, No 4/2014 and No 5/2014 of the Committee of the Regions

DECISION No 120/2014. on the implementing provisions for Regulations No 3/2014, No 4/2014 and No 5/2014 of the Committee of the Regions DECISION No 120/2014 on the implementing provisions for Regulations No 3/2014, No 4/2014 and No 5/2014 of the Committee of the Regions THE SECRETARY-GENERAL, HAVING REGARD TO HAVING REGARD TO HAVING REGARD

More information

You can go from Barajas airport to downtown Madrid, aprox. 15 kilometers, by taxi, subway or bus.

You can go from Barajas airport to downtown Madrid, aprox. 15 kilometers, by taxi, subway or bus. Getting around Strings 07 From the airport to Madrid city You can go from Barajas airport to downtown Madrid, aprox. 15 kilometers, by taxi, subway or bus. TAXI The price can vary, but you should expect

More information

Telecentre-Europe Summit 2011 Practical Information

Telecentre-Europe Summit 2011 Practical Information Telecentre-Europe Summit 2011 Practical Information Brussels, 27-28 October Dear all, It isn t much time left before we will welcome you all in Brussels! Below, please find information on the final logistics

More information

Information. Ibicus IB Diploma Workshops 20 th 22 nd February 2014 at the International School of Prague, Czech Republic Welcome or Vítejte

Information. Ibicus IB Diploma Workshops 20 th 22 nd February 2014 at the International School of Prague, Czech Republic Welcome or Vítejte Ibicus IB Diploma Workshops 20 th 22 nd February 2014 at the International School of Prague, Czech Republic Welcome or Vítejte Information 1 TIMETABLE (Subject to change) Day 1 Thursday 20 th February

More information

Transportation. http://www.daejeon.go.kr/language/english/residents/transportation/airports/index.html

Transportation. http://www.daejeon.go.kr/language/english/residents/transportation/airports/index.html Transportation http://www.daejeon.go.kr/language/english/residents/transportation/airports/index.html Background Information - Yuseong is a district of Metropolitan Daejeon in the North West section of

More information

CSX Fundamentals Workshop

CSX Fundamentals Workshop CSX Fundamentals Workshop 2016 2-4 October 2016 Early registration 19 September 2016 Final registration 26 September 2016 Offered by In association with ISACA Athens Chapter has been awarded four times

More information

Road tolls to pay for the Metro construction in Athens possible way towards free public transport

Road tolls to pay for the Metro construction in Athens possible way towards free public transport European Free Public Transport Cities - Networking Seminar Brussels, 6 December 2012 Road tolls to pay for the Metro construction in Athens possible way towards free public transport George Yannis, Associate

More information

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO MEMO for International MASTER s Degree Course Applicants The interviews for admission to the Master s Degree Courses will take place as follows: - Management Engineering - 26 th September 2012, at 2.30

More information

The Moses Bridge A (day) trip to the Moses Bridge in Halsteren (near "Bergen Op Zoom")

The Moses Bridge A (day) trip to the Moses Bridge in Halsteren (near Bergen Op Zoom) The Moses Bridge A (day) trip to the Moses Bridge in Halsteren (near "Bergen Op Zoom") We received a few questions from fans in the USA and Australia (!!) about the possibility of visiting the Moses Bridge

More information

HOW TO GET TO THE CITY CENTRE

HOW TO GET TO THE CITY CENTRE HOW TO GET TO THE CITY CENTRE By train: Take the trains from Vienna Airport platform 1 or 2 to Wien Mitte/Landstraße. From there you can take Underground U3 or U4 to reach any other destination. There

More information

RHEA Meeting in Madrid 21-22 November, 2011 UNIVERSITY COMPUTENSE OF MADRID FACULTAD DE INFORMÁTICA

RHEA Meeting in Madrid 21-22 November, 2011 UNIVERSITY COMPUTENSE OF MADRID FACULTAD DE INFORMÁTICA Community Research E U R O P E A N COMMISSION Robot Fleets for Highly Effective Agriculture and Forestry Management NMP2-LA-2010-245986 RHEA Meeting in Madrid 21-22 November, 2011 UNIVERSITY COMPUTENSE

More information

A TRANSPORT MODEL FOR THE ATHENS OLYMPIC GAMES 2004

A TRANSPORT MODEL FOR THE ATHENS OLYMPIC GAMES 2004 A TRANSPORT MODEL FOR THE ATHENS OLYMPIC GAMES 2004 Anna Anastasaki, Modeling and Planning Manager, Attiko Metro S.A., Greece. Demetrios Panayiotakopoulos, GIS Expert, Attiko Metro S.A., Greece. 11 th

More information

Transportation Information

Transportation Information Transportation Information Here is the detailed transportation information for ICM 2012. For your convenience, please review the following information before preparing your trip to Busan, Korea.. There

More information

Hotel Hoppa. Heathrow to Central London. Heathrow to Gatwick. Bus timetable for local Heathrow hotels. From. one-way* From.

Hotel Hoppa. Heathrow to Central London. Heathrow to Gatwick. Bus timetable for local Heathrow hotels. From. one-way* From. Hotel Hoppa Bus timetable for local Heathrow hotels Heathrow to Central London Direct Over 40 times a day From 35mins From 6 one-way*. Heathrow to Gatwick Direct Over 70 times a day From 1h 5m From 25

More information

GENERAL INFORMATION. Meeting secretariat For any information regarding this meeting please write to the following address:

GENERAL INFORMATION. Meeting secretariat For any information regarding this meeting please write to the following address: GENERAL INFORMATION Meeting venue Senate Europa Hall Access through Bailén St. Web: http://www.senado.es Meeting secretariat For any information regarding this meeting please write to the following address:

More information

TUM Institute for Advanced Study (TUM-IAS) Lichtenbergstraße 2 a 85748 Garching Tel. +49 89 289 10550, Email: info@tum-ias.de

TUM Institute for Advanced Study (TUM-IAS) Lichtenbergstraße 2 a 85748 Garching Tel. +49 89 289 10550, Email: info@tum-ias.de Travel & Contact TUM Institute for Advanced Study (TUM-IAS) Lichtenbergstraße 2 a 85748 Garching Tel. +49 89 289 10550, Email: info@tum-ias.de Getting there By Underground From Munich main station (Hauptbahnhof),

More information

GETTING TO KOÇ UNIVERSITY

GETTING TO KOÇ UNIVERSITY GETTING TO KOÇ UNIVERSITY Arriving from Istanbul Sabiha Gökçen Airport Sabiha Gökçen Airport is located on the Anatolian shore of Istanbul at Pendik / Kurtkoy, at a distance of 70 km from Koç University

More information

Timetable sita bus from the airport Venice (Tessera) Maro Polo to Padova station and back to the airport.

Timetable sita bus from the airport Venice (Tessera) Maro Polo to Padova station and back to the airport. How to arrive to Padova? Plane The nearest airports are Venezia Tessera Marco Polo (www.veniceairport.it) and Venezia - Treviso (www.trevisoairport.it). Both can be reached from Padova with SITA coaches

More information

HANDBOOK. There are soccer, volleyball grounds outside the Escandille resort, as well as an indoor swimming pool, sauna, a gym room and squash court.

HANDBOOK. There are soccer, volleyball grounds outside the Escandille resort, as well as an indoor swimming pool, sauna, a gym room and squash court. MIGAS 2013-16th session Micro & Nano Technologies for Microwave and Photonic Devices 22 28 June 2013 AUTRANS-GRENOBLE, France I. General Information HANDBOOK Located in the Regional Natural Park of the

More information

Transportation from Kansai International Airport (KIX) to Osaka Station, Rihga Royal Hotel, GCO and Hotel NCB via Kansai Airport Rapid Service

Transportation from Kansai International Airport (KIX) to Osaka Station, Rihga Royal Hotel, GCO and Hotel NCB via Kansai Airport Rapid Service Transportation from Kansai International Airport (KIX) to Osaka Station, Rihga Royal Hotel, GCO and Hotel NCB via Kansai Airport Rapid Service When you arrive on the first level of International arrival,

More information

Steering Committee meeting in Brescia, IT 28 May 2007 9:00-14:00

Steering Committee meeting in Brescia, IT 28 May 2007 9:00-14:00 Steering Committee meeting in Brescia, IT 28 May 2007 9:00-14:00 DICATA Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Brescia Via

More information

ASEAN e-authentication Workshop Information Package

ASEAN e-authentication Workshop Information Package ASEAN e-authentication Workshop Information Package The ASEAN e-authentication Workshop is scheduled to be held at the following venue with agenda as detailed below: Meeting Venue Brainstorming @ ETDA

More information

TRANSPORT INFORMATION to get to the official hotels

TRANSPORT INFORMATION to get to the official hotels TRANSPORT INFORMATION to get to the official hotels ŁÓDŹ WŁADYSŁAW REYMONT AIRPORT TAXI HOTELS TAXI WARSAW CHOPIN AIRPORT WARSAW CENTRAL RAILWAY STATION ŁÓDŹ KALISKA RAILWAY STATION TAXI PUBLIC TRANSPORT

More information

Accomodation - Hotel Avra Rafinas

Accomodation - Hotel Avra Rafinas Accomodation - Hotel Avra Rafinas AVRA hotel is located in the port of Rafina, with a unique view of the Aegean Sea. From the centre of Athens, it is 25 km far away. From Athens International Airport,

More information

Public Transportation: There are also public transit trains that run from both airports (blue line from O Hare, orange from Midway).

Public Transportation: There are also public transit trains that run from both airports (blue line from O Hare, orange from Midway). General Information Traveling to Chicago Air Travel: Chicago is served by O Hare International Airport (ORD) and Midway International Airport (MDW). Cab rides from the airports can take anywhere from 30

More information

How to reach. the Research Centre on Sea Technologies

How to reach. the Research Centre on Sea Technologies How to reach Research Centre on Sea Technologies and Marine Robotics of the Scuola Superiore Sant Anna Address: viale Italia, 6, Leghorn (Livorno), Italy Phone: +39 3346986900 Planning your journey The

More information

PRACTICAL INFORMATION

PRACTICAL INFORMATION PRACTICAL INFORMATION 1) FROM THESSALONIKI Airport in Greece Local Transport Connection to the city center: The airport is served on a 24-hour basis by OASTH (Thessaloniki Urban Transport Organization),

More information

SEEC2012 Lecce -Information

SEEC2012 Lecce -Information SEEC2012 Lecce -Information 1. Summer School Venue The X edition of the Summer School in Applied Macroeconometrics Programming in MatLab (SEEC 2012) will be held at the Department of Economics and Quantitative

More information

Some practical information

Some practical information Some practical information DEMO LOCATION... 1 GENERAL INFORMATION... 2 1. BUSES... 2 2. TAXIS (mobile phone)... 3 3. CAR RENTALS... 3 4. HOTELS... 4 DEMO LOCATION The demo will be hosted at Pôle Images

More information

GRAIL-2. Final Workshop

GRAIL-2. Final Workshop GRAIL-2 GNSS-based Enhanced Odometry for Rail Project Number: 247605 Final Workshop Date: Time: 24 October 2013 (Thursday) 9.30 hrs 16.00 hrs Venue: Ineco Avenida del Partenón, 4 3 rd floor 28042 - Madrid

More information

Reclaimable expenditure

Reclaimable expenditure Essex County Council promotes sustainable business travel and has set out how this is achieved in practise through its Sustainable Business Travel policy (SBT). Each department and individual should therefore

More information

Tyco Security Products Training Facility Echt Netherland

Tyco Security Products Training Facility Echt Netherland Tyco Security Products Training Facility Echt Netherland Road Map Page 1 General Welcome to the training centre at Tyco Security Products EMEA in Echt. This document contains important information and

More information

C. Websites and phone numbers for services quoted in these pages

C. Websites and phone numbers for services quoted in these pages Directions To and From Nanaimo A. How to travel to Nanaimo: a) from Vancouver b) from Vancouver Airport c) from Seattle d) from SeaTac e) from Tofino B. How to travel from Nanaimo: a) to Vancouver b) to

More information

International Symposium on Pepino mosaic virus: The European perspective

International Symposium on Pepino mosaic virus: The European perspective International Symposium on Pepino mosaic virus: The European perspective Friday, at Wageningen, the Netherlands Location & Travel itinerary, Accomodation, Payment details To register for this meeting fill

More information

Helsinki-Vantaa Airport. Kamppi

Helsinki-Vantaa Airport. Kamppi Helsinki-Vantaa Airport Kamppi Airport connections By bus Bus number 615. From the airport to Helsinki city center/ From Helsinki city center to the airport From the airport, the bus leaves from terminal

More information

TRAVELLING TO AND FROM SILVER ISLAND GETTING TO GREECE ONCE YOU ARRIVE IN ATHENS:

TRAVELLING TO AND FROM SILVER ISLAND GETTING TO GREECE ONCE YOU ARRIVE IN ATHENS: TRAVELLING TO AND FROM SILVER ISLAND The pick up point for transfer to the Island is from the harbour at Oreoi on Sunday the 5 th of October at 12:30pm At the end of the retreat on the Saturday, we will

More information

Fly to Brussels International Airport (located 14 km from the city centre). http://www.brusselsairport.be

Fly to Brussels International Airport (located 14 km from the city centre). http://www.brusselsairport.be 6 th Meeting of the EMRAS II Working Group 2 Reference Approaches to Modelling for Management and Remediation at NORM and Legacy Sites Federal Agency for Nuclear Control (FANC) Brussels, Belgium 4 7 October

More information

mobility of Athens. Issues and Prospects

mobility of Athens. Issues and Prospects The effect of Olympics related projects in the mobility of Athens. Issues and Prospects Athens, May 7 th, 2009 Fanny Coutrouba Managing Director of Volos 2013 Mediterranean Games Organizing Committee 0

More information

InterRail Pass Guide 2014. Download the InterRail Rail Planner App. It s free and works offline!

InterRail Pass Guide 2014. Download the InterRail Rail Planner App. It s free and works offline! InterRail Pass Guide 2014 Download the InterRail Rail Planner App. It s free and works offline! Dear InterRail Traveller You ve chosen the perfect way to travel through Europe by train! With the InterRail

More information

ICT FET EMBODYi Projects

ICT FET EMBODYi Projects How to reach ICT FET EMBODYi Projects Cluster Reviews venue web: www.grandhotelpalazzo.it address: viale Italia, 195, Livorno, Italy : +39 0586 260 836 Planning your journey The grand Hotel Palazzo (NH

More information

Guidelines for travel expenses related to medical and hospital services, medical reviews and return to work case conferencing.

Guidelines for travel expenses related to medical and hospital services, medical reviews and return to work case conferencing. Travel Expenses Guidelines for travel expenses related to medical and hospital services, medical reviews and return to work case conferencing June 2015 The WorkSafe Agent (the Agent) can reimburse reasonable

More information

Experienced Hire Final Assessment

Experienced Hire Final Assessment Shell Experienced Hire Final Assessment Travel Information - Indonesia CONTENTS Welcome to Shell Introduction 3 Travel and Local Information Your Safety....3 Journey Management Plan...3 Personal Insurance...3

More information

1st Meeting of the Expert Group on ICT Household Indicators (EGH) - São Paulo, 4-6 June, 2013

1st Meeting of the Expert Group on ICT Household Indicators (EGH) - São Paulo, 4-6 June, 2013 1st Meeting of the Expert Group on ICT Household Indicators (EGH) - São Paulo, 4-6 June, 2013 ** Important supplementary information ** 1- Arriving in São Paulo Guarulhos international airport (GRU) is

More information

Greece Athens Metro (Attiko Metro)

Greece Athens Metro (Attiko Metro) Greece Athens Metro (Attiko Metro) U N I V E R S I T Y O F T H E S S A L Y S C H O O L O F E N G I N E E R I N G DEPARTMENT OF PLANNING This report was compiled by the Greek OMEGA Team, Research Unit of

More information

Between Airports (Roissy Charles De Gaule and

Between Airports (Roissy Charles De Gaule and Between Airports (Roissy Charles De Gaule and Orly) and Paris Where to purchase your ticket? Buy your ticket at the Air France Coaches tickets counter or directly from the driver Where are the Bus Stops?

More information

Getting to 4 Rivers Floating Lodge

Getting to 4 Rivers Floating Lodge Getting to 4 Rivers Floating Lodge Distances From Battambang Siem Reap Kep Kampot Thai border Koh Kong Trat (Thailand) Pattaya (Thailand) Distance 371km 315km 278km 260km 230km 220km 25km 18km 450km 130km

More information

Some practical information

Some practical information Some practical information Tartu city of good thoughts! Tartu (http://tartu.ee/) is the second largest city in Estonia and also the oldest one in the Baltic States first mentioned in 1030. Venue The course

More information

LSU RISK ASSESSMENT FORM AU FORM D

LSU RISK ASSESSMENT FORM AU FORM D Club Date of Risk Assessment Updated 21.11.11 Author Ann Wilson/Dave Crawford Proposed Review Date Location/Event/Activity TRIPS/TOURS/TRAINING WEEKENDS Driving to and from venues (minibuses/van) Please

More information

Get Connected with Metro-North

Get Connected with Metro-North Metro-North s Deals&Getaways! GOING TO AN AIRPORT? Get Connected with Metro-North 8/14 For more information visit us online at www.mta.info/ mnr. GET CONNECTED WITH METRO NORTH Take Metro-North to New

More information

RULES FOR THE REIMBURSEMENT OF TRAVEL AND SUBSISTENCE EXPENSES FOR EXCHANGE OF OFFICIALS

RULES FOR THE REIMBURSEMENT OF TRAVEL AND SUBSISTENCE EXPENSES FOR EXCHANGE OF OFFICIALS EUROPEAN COMMISSION CONSUMERS, HEALTH AND FOOD EXECUTIVE AGENCY Consumers and Food Safety Unit RULES FOR THE REIMBURSEMENT OF TRAVEL AND SUBSISTENCE EXPENSES FOR EXCHANGE OF OFFICIALS CONSUMER PROGRAMME

More information

International Business Meetings for Technical Textiles (16th edition) April 27th and 28th 2016, Espace Argence - TROYES - FRANCE

International Business Meetings for Technical Textiles (16th edition) April 27th and 28th 2016, Espace Argence - TROYES - FRANCE TECHNICAL GUIDE SUPPLIERS International Business Meetings for Technical Textiles (16th edition) April 27th and 28th 2016, Espace Argence - TROYES - FRANCE 1 SUMMARY CONTACTS... 3 ADDRESS... 3 TIMETABLE

More information

Travel Expenses. June 2013. Guidelines. Definitions

Travel Expenses. June 2013. Guidelines. Definitions Travel Expenses Guidelines for travel expenses related to medical and hospital services, medical reviews return to work case conferencing and community group programs June 2013 The WorkSafe Agent (the

More information

HOW TO ARRIVE AT THE VENUE FROM THE CHOPIN AIRPORT: OPTIONS: 1. PUBLIC TRANSPORT 2. TAXI. Airport to hotel: 10.8 km (~35 min.)

HOW TO ARRIVE AT THE VENUE FROM THE CHOPIN AIRPORT: OPTIONS: 1. PUBLIC TRANSPORT 2. TAXI. Airport to hotel: 10.8 km (~35 min.) 1 HOW TO ARRIVE AT THE VENUE FROM THE CHOPIN AIRPORT: OPTIONS: 1. PUBLIC TRANSPORT 2. TAXI Airport to hotel: 10.8 km (~35 min.) Hotel to venue: 4.4 km (~13 min.) Venue to airport: 17.5 km (up to 40 minutes

More information

Plane 2Train. How to get from Prague Airport to Hradec Králové Guidebook by ESN Buddy System HK

Plane 2Train. How to get from Prague Airport to Hradec Králové Guidebook by ESN Buddy System HK 2014 Plane 2Train How to get from Prague Airport to Hradec Králové Guidebook by ESN Buddy System HK More info about Taxi from Foreigners.cz you can check here: http://hradec.foreigners.cz/airport-transport

More information

SOME USEFUL INFORMATION How to reach Cartagena from Alicante and Murcia-San Javier airports, and from Madrid city. BUSES PRICE (EUROS)

SOME USEFUL INFORMATION How to reach Cartagena from Alicante and Murcia-San Javier airports, and from Madrid city. BUSES PRICE (EUROS) SOME USEFUL INFORMATION How to reach Cartagena from Alicante and Murcia-San Javier airports, and from Madrid city. BUSES DEPARTURE (HOURS) TIMES PRICE (EUROS) SOME REMARKS EL ALTET (ALICANTE)-CARTAGENA

More information

Travel and Accommodations

Travel and Accommodations Travel and Accommodations Travel to the Woodrow Wilson School The Office of Graduate Career Services is located on the 2nd floor of Robertson Hall, at the corner of Washington Road and Prospect Avenue

More information