СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ"

Transcription

1 СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ (3) 0 Науково-практичний журнал Засновник і видавець Національний університет оборони України Адреса редакції Національний університет оборони України Інститут інформаційних технологій Повітрофлотський проспект, 8, Київ, телефон: (044) , (066) факс: (044) e-mal: Журнал зареєстровано в Міністерстві Юстиції України (свідоцтво КВ ПР) Журнал видається українською, російською та англійською мовами Журнал виходить 3 рази на рік Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 4 жовтня 009 р. -05/4 журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузях технічні науки та військові науки Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету оборони України (протокол 7 від 3 квітня 0р.) При використанні матеріалів посилання на журнал Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони обов язкове Редакція може не поділяти точку зору авторів Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори В номері: Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій Биченков В.В., Поплінський О.В., Зінченко Ю.М. Розроблення алгоритму синтезу поліному -го ступеня залежності цільової функції від одного аргументу... 5 Гащук М.П. Аналіз результатів досліджень щодо формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону... 0 Гнатюк О.І. Методи прив язки навігаційних систем транспортних засобів до електронних карт місцевості... 3 Гогонянц С. Ю., Паталаха В. Г. Обґрунтування потрібних дальностей обстрілу засобів повітряного нападу зенітним ракетним підрозділом для вирішення завдань управління вогнем... 8 Живицький М.Г. Методика визначення ймовірності маршрутної навігації із забезпеченням заданого рівня безпеки польотів... 3 Журавель В. Г., Хруст Д.В. Рекомендації і алгоритм щодо процесу своєчасного попередження та оцінки можливості виникнення прикордонного збройного конфлікту... 8 Зінченко А.О. Рекомендації щодо побудови мережі широкосмугового бездротового доступу тактичної ланки управління на основі технології MIMO Козубцов І.М., Криховецький Г.Я. Сезонний прогноз тренду оптимальних робочих частот декаметрового діапазону методами технічного аналізу Кравченко Ю.В., Дерій Р.Г. Рекомендації щодо зниження впливу інформаційної зброї на розподілену інформаційну систему органу військового управління в сучасних умовах інформаційного протиборства... 4 Недайбида Ю.П., Хлапонин Ю.И., Котова Ю.В. Выбор оптимального управления в сложных информационноуправляющих системах военного назначения Обідін Д.М. Формалізація властивості функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літального апарату Опенько П.В., Кобзев В. В, Фоменко Д.В. Обоснование применения метода группового учета аргументов для прогнозирования долговечности радиоэлектронных средств зенитных ракетных комплексов при реализации стратегии технической эксплуатации и ремонта по состоянию... 5 Ромащенко Р.А. Методика стиску даних Станович О.В., Міщенко А. Г., Легкобит В. С., Кисиленко П.П. Визначення перспективних напрямків розвитку систем КХ радіозв язку та обґрунтування необхідності їх урахування в процесі розвитку радіозасобів вітчизняного виробництва Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони Аніпко О.Б., Бусяк Ю.М., Котов О.Б., Вовк О.В. Бібліометричний аналіз як основний метод форсайт-технологій для військової авіації України Дерев янчук А. Й., Чопа Д. А., Олійник Л.В. Підхід до створення програмних засобів для вивчення військовотехнічних дисциплін Інтерактивний дискурс у контексті інформаційної безпеки держави Каштелян С.О. Основні напрями вдосконалення системи забезпечення національної безпеки України у прикордонній сфері Лаврінчук О.В., Денисюк М.Я., Попков Б.О. Концепція використання ERP-систем для управління ресурсами у військовій сфері.77 Ляшенко І.О. Європейські критерії безпеки інформаційних технологій Манойло А.В. Цветные революции в Северной Африке и современные технологии психологического управления конфликтами Тарасов В.М., Чорнокнижний О.А. Система показників ефективності побудови геоінформаційної системи Збройних Сил України... 94

2 Редакційна колегія Головний редактор полковник Пермяков Олександр Юрійович, доктор технічних наук, професор Заступник головного редактора Кравченко Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор Члени редколегії: Бутвін Борис Леонідович, доктор технічних наук, професор Дробаха Григорій Андрійович, доктор військових наук, професор Жук Сергій Якович, доктор технічних наук, професор Загорка Олексій Миколайович, доктор військових наук, професор Зубарєв Валерій Володимирович, доктор технічних наук, професор полковник Катеренчук Іван Степанович, доктор технічних наук, професор Кириченко Іван Онопрійович, доктор військових наук, професор Косогов Олександр Миколайович, кандидат військових наук, старший науковий співробітник Радецький Віталій Григорович, кандидат історичних наук, доцент Репіло Юрій Євгенович, доктор військових наук, професор генерал-лейтенант Романченко Ігор Cергійович, доктор військових наук, професор Рось Анатолій Олександрович, доктор технічних наук, професор Рябцев Вячеслав Віталійович, кандидат технічних наук, доцент Сбітнєв Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор Семон Богдан Йосипович, доктор технічних наук, професор Солонніков Владислав Григорович, доктор технічних наук, професор Телелим Василь Максимович, доктор військових наук, професор Флурі Філіпп, доктор філософії Шворов Сергій Андрійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник полковник Шевченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Відповідальний секретар Компанцева Лариса Феліксівна, доктор філологічних наук, доцент Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

3 MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SPHERE OF SECURITY AND DEFENCE Scetfc-practcal joural (3) 0 Fouder ad Publsher Natoal Defece Uversty of Ukrae Address: Natoal Defece Uversty of Ukrae, Research ad Study Cetre Of Iformato Techologes Povtroflotsky ave. 8, Kyv, Telephoe: (044) , (066) Fax: (044) e-mal: The joural s regstered the Mstry of Justce of Ukrae (certfcate КВ ПР) The joural s publshed I Russa, Ukraa ad Eglsh The joural s publshed thrce a year Accordg to the resoluto of the Presdum of the Supreme Certfcato Commsso of Ukrae ssued o October 4, 009 ( -05/4) the joural was cluded to the Ukraa lst of specalzed scetfc publcatos whch are authorzed to publsh the results of dssertatos for doctoral degree egeerg sceces ad mltary sceces Recommeded to publcato by the Scetfc Coucl of the Natoal Defece Uversty of Ukrae (Protocol No. 7, 3 Aprl 0) Whe usg the materals, the referece to the joural Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece s madatory The edtoral board ca have a dfferet vewpot tha that of the authors The cotet of the materals s the authors resposblty Cotets: Theoretcal Foudatos of Iformato Techologes Creato ad Use Bychekov V., Poplsky O., Zcheko Y. The polyomal - degree sythess algorthm of depedece objectve fucto of oe argumet s bult... 5 Gaschuк M. Aalyss of Research Results as to Vehcle Park Formato Borderguard Dvsos ad Moble Uts of the State Borderguard Servce... 0 Gatyk О. The basc methods of radolocato attachmet of the radolocato statos that s set o trasport vehcles are -process cosdered, by meas of the use of dscrete radolocato portrats... 3 Gogoyats S., Patalaha V. The substatato of requred rages of frg ar attack meas by at-arcraft ut to complete the fre cotrol tasks... 8 Zhyvytskyy M. Method for determg the probablty of route avgato wth provdg a gve avato safety... 3 Zhuravel V., Hrust D. Recommedatos ad algorthm about the process tmely warg ad assessmet the possblty of crossborder armed coflct... 8 Zcheko А. Recommedatos for costructo of broadbad wreless tactcal level maagemet based o MIMO techology Kozubtsov I., Krkhovetsky G., Seasoal forecast optmum operatg frequecy rage s tred of decameter methods of techcal aalyss Kravcheko Y, Dery R. Recommedatos for reducg the mpact of formato weapos o dstrbuted formato system body of mltary cotrol today's formato opposto... 4 Nedabda Y., Khlapo Y., Kotova Y. The selecto of optmal cotrol complex formato ad cotrol systems mltary appotmet Obd D. The formalzato of the fuctoal stablty of the process of avgato ad moto cotrol arcraft...48 Opeko P. Kobzev V., Fomeko D. Substatato of applcato of the Group Method of Data Hadlg for forecastg of durablty of rado-electroc meas of the atarcraft mssle system at realzato of strategy of techcal operato ad repar o the codto... 5 Romascheko R. The methods of the data compresso Staovch О., Mshcheko A., Legkobt V., Ksleko P. Determato of the promsg areas of HF rado systems ad the ratoale for ther cosderato the developmet Su Armed Forces of Ukrae Iteractve Models of Scetfc ad Educatoal Evromet Developmet the Sphere of Securty ad Defece Apko О., Busyak Y., Kotov О., Vovk О. Bblometrc aalyss as the ma method Forsyth techologes for Ukrae Ar Force Derevyachuk A., Chopa D., Olyyk L. The approach to the creato of software-based tools for the mltary-techcal subjects learg Iteractve Dscourse the State s Iformato Securty Cotext Cashtela S. Ma drectos of mprovg the system Ukrae's atoal securty the border area Lavrchuk O., Deysyuk M., Popkov B. Cocepto of the ERPsystems applcato for resources maagemet a mltary sphere 77 Lyasheko І. Europea crtera for securty of formato techologes Maolo A. The colored revolutos North Afrca ad moder techologes of psychologcal coflct maagemet Tarasov V., Chorokyzhyy О. The system effcecy dexes of a GIS system Armed Forces of Ukrae..94

4 Edtoral Board Chef Edtor coloel Permyakov Oleksadr Yuryovych, doctor of techcal sceces, professor Deputy Chef Edtor Kravcheko Yury Vasylyovych, doctor of techcal sceces, professor Edtoral Board members: Butv Borys Leodovych, doctor of techcal sceces, professor Drobaha Grygory Adryovych, doctor of mltary sceces, professor Zhuk Serhy Yakovych, doctor of techcal sceces, professor Zagorka Olexy Mykolayovych, doctor of mltary sceces, professor Zubaryev Valery Volodymyrovych, doctor of techcal sceces, professor coloel Katerechuk Iva Stepaovych, doctor of techcal sceces, professor Kyrycheko Iva Oopryovych, doctor of mltary sceces, professor Kosogov Oleksadr Mykolayovych, caddate of mltary sceces, seor scetst Radetskyy Vtaly Grygorovych, caddate of hstorcal sceces, assocate professor Replo Yury Yevgeovych, doctor of mltary sceces, professor leuteat geeral Romacheko Igor Serhyovych, doctor of mltary sceces, professor Ros Aatoly Oleksadrovych, doctor of techcal sceces, professor Rabtsev Vacheslav Vtalyovysh, caddate of techcal sceces, assocate professor Sbtyev Aatoly Ivaovych, doctor of techcal sceces, professor Semo Bogda Yosypovych, doctor of techcal sceces, professor Solokov Vladslav Grygorovych, doctor of techcal sceces, professor Telelym Vasyl Maksymovych, doctor of mltary sceces, professor Flur Phlp, doctor of phlosophy Shvorov Serhy Abdryovych, doctor of techcal sceces, seor scetst coloel Shevcheko Vktor Leodovych, doctor of techcal sceces, seor scetst Executve Secretary Kompatseva Larysa Felksva, doctor of phlologcal sceces, assocate professor 4 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

5 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes УДК : Василь Васильович Биченков Юрій Миколайович Зінченко Олександр Валентинович Поплінський РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМУ СИНТЕЗУ ПОЛІНОМУ N-ГО СТУПЕНЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ВІД ОДНОГО АРГУМЕНТУ Постановка проблеми. В ЗС України відсутній відомий досвід вдалого проведення об`єктивного оцінювання стану справ з питань обороноздатності держави, об`єктивного оцінювання можливостей ЗС України згідно з поставленими перед ними завданнями. Не відомі методики за якими можливо було б провести об`єктивний аналіз можливостей Збройних Сил України в інтересах проведення ефективної оборонної політики держави []. Тому розроблення Методики вирішення завдання оцінки ризиків досягнення визначених можливостей у залежності від рівня фінансування в системі оборонного планування (далі Методика) є вкрай актуальним завданням. В попередній статті [] визначалось, що виходячи з вимог щодо математичного апарату для Методики найбільш підходять імітаційні або комбіновані методи моделювання. Але у зв`язку з тим, що залежності цільової функції визначеної методики (вихідні параметри) від показників (вхідні параметри) досконало невідомі, найефективнішим рішенням буде застосування експериментальних методів самоорганізації моделей. Одним з таких методів є метод групового урахування аргументів (МГУА) [3]. Метою статті є: на основі експериментальних методів самоорганізації моделей побудувати алгоритм синтезу поліному -го ступеню складності залежності цільової функції від одного аргументу. Вихідні положення. Для винайдення ефективної комбінації залежностей аргументів від цільової функції за допомогою методів класу регресійного аналізу необхідно визначити показники, які є складовими факторів, що впливають на можливості Збройних Сил України (рис. ). Із зазначених показників необхідно обрати ті, що відповідають вимозі відповідності рівня управління, тобто ті, якими оперує особа, яка приймає рішення. Значення обраних показників факторів та відповідних значень цільової функції заносяться в таблицю початкових даних. (табл. ). Рис.. Місце показників, які виражають зміст факторів, що впливають на відповідність Збройних Сил України своєму призначенню Наступним кроком для особи, яка приймає рішення, є вибір на основі власного досвіду характеру залежності між показниками факторів та цільовою функцією. Таблиця Початкові дані значень показників факторів та цільової функції методики На основі початкових даних (табл. ) з урахуванням характеру обраної залежності між цільовою функцією та показниками факторів будуються поліноми, які за методом найменших квадратів перевіряються на перевірочній виборці даних [4]: де У j ( У f (x ) ) m, те значення цільової функції; f (x j) значення полінома, який побудований за методом найменших квадратів: 3 f (xj) A Bxj Cxj Dxj... ; Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 5

6 де Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій x j те значення j ого показника j.. ; кількість показників. Поліноми, які показали найбільшу сходимість результатів з перевірочною вибіркою (мінімальне розходження дійсної кривої та побудованої кривої за допомогою полінома) обираються для наступної ітерації. Наступні поліноми будуються з урахуванням двох показників кожний. Перевіряються на точність відображення експериментальної залежності (поведінки цільової функції) аналогічним чином: ( У f (x j, xk ) ) m, де f (x j, xk ) значення полінома, який побудований за МГУА: f (x j,xk ) A Bxj Cxk Dx jx k Ex j Fxk...; x j, xk те значення j ого та k ого показників відповідно. Ітерація поліномів припиняється за умов досягнення задовільної точності розрахунків, які висунуті особою, що приймає рішення (рис. ). Сформований поліном надає можливості приступити до вирішуваного завдання оцінювання ризиків досягнення визначених можливостей залежно від рівня фінансування в системі оборонного планування. На основі розробленого поліному є можливість задати діапазон даних стосовно можливих варіантів реального рівня фінансування Збройних Сил України, задати дискретність розрахунків цільової функції відносно заданого показника і вирахувати очікувані можливості Збройних Сил України Алгоритм синтезу поліному будь-якого ступеню складності залежності цільової функції від одного аргументу Основним завданням при вирішенні питання розроблення Методики є складання алгоритму синтезу поліному го ступеню складності залежності цільової функції від заданої кількості аргументів. При вирішенні данного завдання теорію відновлення математичної залежності цільової функції від визначених аргументів можливо буде застосувати у вигляді спеціального математичного програмного забезпечення (СМПЗ). Інші впливові показники обираються згідно з МГУА (рис. 3). В ході даної статті розглядається частковий випадок синтез полінома залежності цільової функції від одного аргументу. Простішим прикладом вирішення даного завдання є синтез поліному залежності функції від одного аргументу першого ступеня: Y A Bx, де Y шукана функція; x аргумент функції; A,B коефіцієнти, що визначають зміщення та нахил прямої. 6 Рис.. Алгоритм формування поліному оцінки ризиків досягнення визначених можливостей у залежності від обраних показників Рис. 3. Методика оцінки ризиків досягнення визначених можливостей у залежності від рівня фінансування в системі оборонного планування З умов завдання нам відомі значення аргументів та відповідні значення цільової функції. Необхідно з використанням МГУА винайти шукану залежність. У випадку з однією змінною, МГУА вироджується у класичний метод регресійного аналізу. Так, необхідно відшукати такі коефіцієнти A і B, щоб результати синтезованої залежності максимально наблизилась до значень випробування, тобто (Y (A B* x )) m. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0 Для винайдення шуканих констант необхідно продиференціювати зазначений вираз, що надасть змогу отримати систему рівнянь: *A B* A x Y 0.

7 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 0 * x Y x B* x A B. Звідти: x B* * A Y, x B* x A * x Y. Після нескладних перетворень отримані вирази розрахунків питомих коефіцієнтів набудуть вигляду: x x x * x Y x * x Y A ; x * x x x * Y * x Y B. При синтезуванні поліному другого ступеня, формульні вирази будуть мати вигляд: 0 Y x C* x B* *A A ; () 0; * x Y x C * x B* x A B 3 0. * x Y x C* x B* x A C 4 3 Для виведення поліному третього ступеня формульні вирази будуть мати вигляд: 0; Y x D* x C* x B* *A A 3 0; * * * * 4 3 x Y x D x C x B x A B 0; * x Y x D* x C* x B* x A C * x Y x D * x C * x B* x A D Тобто, можливо бачити тенденцію (див рис.4). З даних формульних виразів можливо побудувати таблицю коефіцієнтів при змінних A, B,, C, D (див. табл.) Як було показано вище, змістом побудови полінома є винайдення коефіцієнтів при змінних. Для винайдення коефіцієнтів необхідно всі рівняння, які містяться в загальній системі рівнянь, згорнути до одного рівняння і визначити один з шуканих коефіцієнтів. Далі відомий коефіцієнт підставити в попереднє рівняння з двома невідомими, де знаходиться наступний шуканий коефіцієнт. Таким чином, поновивши всі рівняння, є можливість винайти всі шукані коефіцієнти. Рис. 4. Порівняння одно - двох - трьохступеневих поліномів Таблиця Таблиця коефіцієнтів j, S при змінних При згортанні формульних виразів для двохступеневого поліному (див. ) з трьох рівнянь з трьома невідомими є можливість отримати два рівняння з двома невідомими (). З отриманих двох рівнянь неважко отримати одне рівняння з однією невідомою, яку потім можливо вирахувати. Для побудови СМПЗ важливим є винайдення загальної системи перетворення формульних виразів. Так, зрозуміло, що загальна таблиця коефіцієнтів двохступеневого поліному (див. табл. ) при згортанні формульних виразів буде мати наступний вигляд (табл. 3). Наступний крок згортки таблиці коефіцієнтів також не складно показати, якщо розрахувати систему рівнянь (). 7

8 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій Таблиця 3 Перший крок згортки таблиці коефіцієнтів двохступеневого поліному S, j Але в даному випадку важливим моментом є не винайдення коефіцієнтів рівнянь, а винайдення загальних формул для алгоритму синтезу поліномів го ступеня (рис. 5). Маючи трьохвимірну таблицю S, j,k значень коефіцієнтів за кроками згортки системи рівнянь для поліномів -го ступеня для одного аргументу, залишається визначити як винайти значення самих коефіцієнтів. Рівняння щодо винайдення значень коефіцієнтів A, B, C, двохступеневого поліному з однією змінною з використанням таблиці S, j,k значень коефіцієнтів за кроками згортки системи рівнянь будуть мати наступний вигляд: S(,, k) A ; S(,, k) S(,, k) S(,, k)*a B ; S(3,, k) S(,, k) S(,, k)*a S(3,, k)*b C. S(4,, k) 3 3 x x * x A( x ) B*( x ) Y * x x x 3 x * Y 0 x 4 4 x * x * x A( x 3 ) B*( x ) Y *x x x 4 x * Y 0 x () де розрахунок коефіцієнтів наступного кроку згортки виконується за формульним виразом: S( 3 k, j,k ) S(, j,k) S(, j,k ) * S( 3 k,,k ) ; *S(,, k ) початкова кількість рівнянь (коефіцієнтів, які необхідно розрахувати). Таким чином, загальний алгоритм винайдення коефіцієнтів поліномів з одним аргументом -го ступеня з використанням таблиці S, j,k значень коефіцієнтів за кроками згортки системи рівнянь будуть мати наступний вигляд (рис. 6). Рис. 5. Загальний алгоритм розрахунку коефіцієнтів системи рівнянь для поліномів - го ступеня для одного аргументу: 8 Рис. 6. Алгоритм розрахунку коефіцієнтів поліному будь-якої складності для одного аргументу: де Sum змінна поточного сумування: Sum Sum sl(, j,chs_arg j)* *Koef[, j,chs _ arg]; Koef [, j,chs _ arg] значення поточного коефіцієнту поліному: Koef [, j,chs _ arg] (sl,,chs_arg j Sum)/ ; /sl,,chs_arg j Koef [, j, chs _ arg] значення попередньо розрахованого коефіцієнту поліному; chs _arg початкова кількість рівнянь або кількість коефіцієнтів полінома, які необхідно розрахувати; Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

9 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes sl масив складових поєднань аргументів поліному; Z(j), Z() вектор коефіцієнтів поліномів з одним аргументом j-го ступеня та -го ступеня відповідно. Висновки. Розроблення Методики вирішення завдання оцінки ризиків досягнення визначених можливостей у залежності від рівня фінансування в системі оборонного планування є актуальним завданням. Література. Підтримка прийняття рішень під час оборонного планування у галузі розвитку Збройних Сил України : звіт про науково-дослідну роботу (проміжний) [шифр «Ризик ОП»] К.: НУОУ, с.. Биченков В.В. Вибір математичного апарату для розроблення методики вирішення завдання оцінки ризиків досягнення визначених можливостей у залежності від рівня фінансування в системі оборонного планування. Розроблений алгоритм синтезу поліному будь-якого ступеню складності залежності цільової функції від необхідної кількості аргументів має можливість бути застосованим при визначенні відповідності Збройних Сил України своєму призначенню в залежності від рівня їх фінансування. В подальших публікаціях буде розглянута методика використання розроблених математичних методів алгоритм синтезу поліному будь-якого ступеню складності залежності цільової функції від необхідної кількості аргументів. / Биченков В.В., Єфімова Р.Г., Паламарчук А.С. // Труди університету 4. К., 0. С Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации сложных систем / Ивахненко А.Г. К.: Наукова думка, 98, - 96 с. 4. Ивахненко А.Г. Принятие решений на основе самоорганизации / Ивахненко А.Г., Зайченко Ю.П., Димитров Д.В. М.: Сов. радио, 976, - 80 с. В статье раскрыта последовательность синтеза полинома -ой степени зависимости целевой функции от одного аргумента; выведены общие математические зависимости синтеза полинома -ой степени; построен алгоритм синтеза полинома -ой степени зависимости целевой функции от одного аргумента. Ключевые слова: методы регрессионного анализа, метод группового учета аргументов, полином, математические зависимости, алгоритм. I the artcle s wrtte the polyomal -degree sythess sequece of depedece objectve fucto of oe argumet; the geeral mathematcal depedeces of polyomal sythess are wrtte; the polyomal -degree sythess algorthm of depedece objectve fucto of oe argumet s bult. Key words: regressve aalyss methods, group accout of argumets method, polyom, mathematcal depedeces, algorthm. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 9

10 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій УДК Микола Петрович Гащук АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ПАРКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВІДДІЛІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ТА МОБІЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Вступ Прагнення підвищення ефективності охорони державного кордону відповідно до вимог Указу Президента України «Про Концепцію розвитку державної прикордонної служби України на період до 05 року», Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 05 року» [] потребує не тільки виважених організаційноштатних заходів та вдосконалення технічної бази підрозділів охорони державного кордону, але й покращення системи управління та прийняття рішень. При цьому, існуючий методичний апарат формування рішень щодо конкретних аспектів функціонування Прикордонного відомства України не є достатньо досконалим. Практичні результати роботи підтверджують цю тезу. Наприклад, головною причиною вимушеного простою справних машин відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону (невикористання транспортного потенціалу парків автомобільної техніки не менш ніж на 30%) та відсутності необхідного комплекту окремих типів транспортних засобів (за окремими типами до 8%) при достатньому фінансуванні програми оновлення необхідно визнати недосконалість методичного апарату формування управлінських рішень щодо складу автотранспортних парків [,3]. Слід зазначити, що даній проблематиці присвячена велика кількість досліджень (наприклад, [3 5, 0]), що підтверджує її важливість та актуальність. При цьому зусилля дослідників спрямовані в основному на поліпшення вже існуючого науково-методичного апарату без того, щоб розібратися в причинах зазначених вище фактів та потенційних можливостях методів, що реалізуються. Тому, метою даної статті є виклад результатів аналізу автором відомих досліджень у зазначеній області, визначення принципових можливостей і обмежень існуючого науково-методичного апарату підтримки прийняття рішень щодо формування складу парку автомобільної техніки підрозділів органів охорони державного кордону та виділення перспективних напрямів подальших досліджень. 0 Основна частина Науковою основою методичного апарату формування складу парку є різні рішення відомої задачі вибору найкращого (оптимального) варіанту з множини допустимих. Врахування різних умов, специфічних ознак та властивостей предметної галузі відрізняє результати дослідників. У загальному вигляді цю задачу можна представити таким чином. Нехай - це множина допустимих x варіантів складу парку, а f - множина цільових функцій вибору того чи іншого варіанту, lm - множина обмежень варіантів складу парку та цільових функцій, a - множина апріорно відомих чинників, які враховуються, - множина неконтрольованих апріорно невідомих чинників, I - це додаткова інформація, яку враховує дослідник. Тоді, задача полягає у визначенні такої множини найкращих (оптимальних) варіантів x, яке при заданих умовах x, lm, a, та додаткової інформації I забезпечує найкращі значення елементів f. Наявність великої кількості різновидів постановок задачі визначається складністю та багатофакторністю предметної галузі дослідження. У залежності від поставленої мети, дослідники розглядають окремі властивості такого складного об єкту дослідження, як парк транспортних засобів. Так, у [4] розглядається задача вибору складу автомобілів із врахуванням властивості ремонтопридатності, у роботі [5] умови комплектування підрозділів матеріального забезпечення, у роботі [6] акцент зроблено на моделюванні функціонування транспортної системи. Особливістю дослідження [7] є розгляд умов транспортного обслуговування нафтопереробних підприємств, [8] автобусного підприємства великого міста, [9] автотранспортного підприємства цивільної авіації. Загальною спільною рисою зазначених досліджень є наявність багатьох цільових функцій, які потрібно врахувати при визначені множини x. У всіх роботах можливо виділити дві основні групи цілей: які визначають якість автомобільного Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

11 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes забезпечення підрозділів охорони кордону та які визначають ресурси, що необхідні для цього забезпечення. Потреба виділення та врахування двох груп цільових функцій є відображенням складності об єкту дослідження і є специфічною ознакою складності реальної предметної області дослідження. Багатокритеріальність постановки задачі є адекватною формою представлення вимог в системі «людина технічні засоби», характерною спільною рисою всіх робіт, що розглядалися [3 ]. Іншим спільним моментом зазначених досліджень є реалізація у різних форматах редукційного методичного підходу [3, 4]. Його сутність полягає у зведенні початкової багатокритеріальної задачі обрання варіанту до однокритеріальної шляхом спрощення, введення жорстких припущень та обмежень. Відповідно до цього підходу оптимізується множина x не по елементам f, а по штучно сформованому Q x k q x k q x, () критерію-згортці j j де... Q - узагальнений критерій обрання варіантів складу парку (критеріальна згортка); q x - цільові функції, елементи f, які характеризують якість автомобільного забезпечення підрозділів охорони державного кордону у деякої кількісної формі, що має властивості евклідова простору,,..., x ; q j - цільові функції, елементи f, які відображають необхідні витрати ресурсів різних видів, що потрібні для забезпечення необхідної якості автомобільного забезпечення підрозділів і відображені у грошовому еквіваленті,...,m j ; k, k j - відповідні вагові коефіцієнти, які узгоджують розмірності, нормують значення та кількісно визначають важливість того чи іншого критерію у згортці. У роботах [4-] критерій-згортка відображений у явному вигляді, у [3] він представлений у неявної формі, у вигляді послідовної схеми оптимізації за частковими критеріями x x, яку при q, відповідних коефіцієнтах k, k j можливо звести до (). Представлення початкової множини цільових функцій f єдиним критерієм () передбачає обрання кількісних значень k, k j, що певною мірою є «свавіллям» дослідника. Процедура вибору значень k, k j не є наслідком конкретизації f і може розглядатися як ведення жорсткого «зовнішнього» обмеження на результат рішення. Введення такого обмеження означає, що кінцевий результат x буде отриманий відносно обраних значень k, k j. q j початковому визначені співвідношення цих протилежних вимог призводить до отримання неадекватного результату. Початкова неправильна оцінка важливості вимог врахування паливної економічності варіанту складу парку, що обирається, призводить до отримання рішення, яке не дозволяє у повному обсягу реалізувати транспортні можливості. Неправильне початкове обрання співвідношення важливості різних типів спеціальної автомобільної техніки при формуванні варіанту її закупівлі призводить до кінцевої диспропорції. Тобто, зазначені негативні факти не є наслідком помилкового застосування існуючого наукового апарату формування варіанту парку транспортних засобів, вони мають в основі принципові методичні обмеження, які не можна подолати без зміни самого підходу до рішення. Слід відмітити, що при чіткому апріорному правильному визначені співвідношення цільових вимог до результату, що очікується, редукційний підхід дозволяє отримати такі рішення, які будуть адекватно враховувати специфіку предметної галузі, що розглядається, але у більш складних випадках, коли важко апріорно визначити співвідношення x x, редукційний підхід не гарантує q і Це вказує на причину методичної обмеженості варіанти рішень. редукційного підходу, якого дотримуються автори Цей методичний підхід достатньо ефективно досліджень [3-]. Їх результати потрібно розглядати реалізовано у техніці [4], можливість його відносно обраного співвідношення важливості груп застосування до формування рішень у такій складній цільових функцій. У прикладному аспекті це означає, організаційно-технічній системі, як система що правильність початкового представлення ступеня автомобільного забезпечення, доведена результатами важливості якості автомобільного забезпечення та ряду досліджень, наприклад [5]. При цьому потрібних для цього витрат ресурсів, безпосередньо відмічається, що нагальним завданням розвитку формують кінцеве рішення. Тому, похибка у Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 q j отримання потрібної високої якості кінцевого рішення. Опосередковано, існування цього методичного обмеження визнають самі автори робіт [3-]. Вони визначають отриманий результат як «раціональні варіанти складу парку», а не оптимальні. Це вказує на відносність результату, наявність значних припущень та жорстких обмежень, неврахування важливих аспектів функціонування об єкту дослідження. Кожний з авторів досліджень [3-] відмічає, що отримані рішення не є універсальними, що вони безпосередньо залежать від виду критеріальних функцій, які розглядаються при оптимізації. Це значить, що внесення будь-якої зміни до множини f потребує нового визначення співвідношення k, k j та проведення нового рішення. Неуніверсальність методичного апарату, який отримано в рамках редукційного підходу, є його характерною ознакою. Цього недоліку позбавлений багатокритеріальний методичний підхід до розв язання класу задач обрання оптимального варіанту x з множини можливих x [3, 4]. Його сутність полягає у пошуку компромісного рішення, яке одночасно забезпечує оптимальні значення цільових функцій груп x x. Цей підхід не потребує q та q j введення обмежень у вигляді жорсткого співвідношення критеріїв, яке задається ваговими коефіцієнтами k,, тому здатний формувати кращі k j

12 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій багатокритеріального підходу до оптимізації є відпрацювання методичного механізму врахування специфічних особливостей конкретних сфер застосування, вимог прикладних задач. При цьому, відсутність відомих результатів застосування багатокритеріального підходу до оптимізації варіантів складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону визначає актуальність цього напряму досліджень. Висновки Таким чином, можна зазначити, що, по-перше, існуючий науково-методичний апарат підтримки прийняття рішень щодо складу парків транспортних засобів підрозділів охорони державного кордону не є достатньо розвиненим. На це вказує наявність деяких негативних результатів його застосування. Вдруге, його науковою основою є різні рішення задачі Література. Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 05 року [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 007 року 83 // Офіційний вісник України С Підсумки діяльності органів авто технічного забезпечення Державної прикордонної служби України за період років доповідь заступника Голови Державної прикордонної служби Українидиректора Департаменту озброєння генераллейтенанта Лантвойта О.Б.: [електронний ресурс]. Режим доступу: ftp://0.4..4/ Users/Uot. 3. Подолян О. Ю. Вибір показників якості транспортних засобів, значимих для ефективної оперативно-службової діяльності підрозділів органів охорони державного кордону / О. Ю. Подолян // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України (Хмельницький, 0 листопада 009 року) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. [серія:військово-технічні науки] / НАДПСУ. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 009. С Коломийчук С.В. Разработка методики выборки автомобилей многоцелевого назначения для обеспечения оперативно-служебной деятельности ПВУ с учетом их ремонтопригодности: дисс. канд. техн. наук / С. В. Коломийчук. Хмельницкий : АПВУ, с. 5. Осташевский С.А. Методика выбора грузовых и специализированных автомобилей для комплектования подразделений материального обеспечения Пограничных войск Украины: дисс. канд. техн. наук / С. А. Осташевский. Хмельницкий : АПВУ, с. 6. Носов В.С. Моделирование системы с целью выбора рациональных транспортных средств: дисс. канд. техн. наук / В. С. Носов. Львов, с. 7. Карагодин А.В. Методика выбора парка грузовых вибору оптимального варіанта із допустимої множини, визначальна більшість рішень реалізує редукційний методичний підхід (зведення початкової багатокритеріальної задачі до оптимізації спрощеної однокритеріальної задачі). В третіх, недоліки застосування існуючого методичного апарату формування складу транспортних засобів підрозділів органів охорони державного кордону безпосередньо визначаються принциповими обмеженнями редукційного підходу. В четверте, проведений аналіз показав, що системний розвиток наукового апарату підтримки прийняття рішень щодо складу транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону полягає у застосуванні нових методичних підходів, зокрема положень теорії багатокритеріальної оптимізації. автомобилей для транспортного обслуживания нефтеперерабатывающих предприятий: дисс. канд. техн. наук / А.В. Карагодин. М., с. 8. Жуков А.И. Разработка матодики формирования парка подвижного состава автобусного предприятия: дис. канд. техн. наук: «управление процессом перевозок»/ А.И. Жуков М., с. 9. Маслаков В.П. Методы совершенствования системы управления автотранспортного предприятия гражданской авиации : дис. д-ра техн. наук: «эксплуатация автомобильного транспорта» / В.П. Маслаков С-Пб., с. 0. Зінчик А.Г. Розробка методичного апарату формування складу парку автомобільних транспортних засобів органів логістики ЗСУ: канд. техн. наук / А.Г. Зінчик. Хмельницький, с.. Табачникова Е.В. Методические основы формирования системы адаптивного управления грузового автотранспортного предприятия: канд. экон. наук / Е.В. Табачникова. - Санкт- Петербург, с.. Заруднев Д.И. Методика выбора автотранспортных средств для перевозки грузов: дис. канд. техн. наук: «эксплуатация автомобильного транспорта»/ Д.И. Заруднев. Омск, с 3. Артюшин Л.М., Зиатдинов Ю.К., Попов И.А., Харченко А.В. Большие технические системы. Проектирование и управление. Под ред. И.А.Попова. Харьков: Факт, с. 4. Зиатдинов Ю.К.Сложные технические и эргатические системы / Воронин А.Н., Зиатдинов Ю.К., Харченко А.В., Осташевский В.В.. Х.: Факт с. 5. Осьминин А.Т. Рациональная организация вагонопотоков на основе методов многокритериальной оптимизации: дис. докт. техн. наук: «эксплуатация железнодорожного транспорта» / А.Т. Осьминин. Самара, с. В статье проведено изложение результатов анализа известных исследований в отмеченной области, определение принципиальных возможностей и ограничений существующего научно-методического аппарата поддержки принятия решений относительно формирования состава парка автомобильной техники подразделов органов охраны государственной границы и выделение перспективных направлений последующих исследований. Ключевые слова: транспортные средства, формирование состава парка автомобильной техники, охрана государственной границы, эффективность транспортного процессу. The artcle deals wth the results of well-kow researches aalyss the certa feld, determato of prcple possbltes ad lmtatos exstg scetfc methods to support takg decsos as to vehcle park formato borderguard dvsos ad moble uts of the state borderguard servce ad further prospectve drectos of vestgato. Key words: vehcles, vehcle park formato, state border protecto, effcecy of trasport process. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

13 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes УДК 6.3 Олександр Іванович Гнатюк МЕТОДИ ПРИВ ЯЗКИ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДО ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ МІСЦЕВОСТІ Постановка проблеми Захист кордонів, збереження територіальної цілісності, політичної та економічної незалежності є одним із найважливіших завдань збереження існування держави []. На теперішній час Україна перетворилася у своєрідну буферну зону між Західною Європою та країнами "третього світу", ставши чи не єдиною перепоною на шляху транснаціональної злочинної міграції, яка включає контрабандну діяльність, торгівлю наркотичними засобами, зброєю і навіть людьми. Україна стала накопичувачем нелегальних мігрантів, тому постійно ведеться вдосконалення роботи щодо запобігання та припинення незаконної міграції іноземців та осіб без громадянства в Україну і через її територію []. Метою статті є: розробка методів радіолокаційної прив'язки радіолокаційних станцій На даному етапі становлення Державної прикордонної служби України (ДПСУ) одним із основних завдань 3 є створення системи спостереження з використанням автоматизованих технічних засобів охорони з малопомітною площинною зоною виявлення порушників кордону. Дане завдання може вирішуватися за допомогою існуючих та перспективних радіолокаційних засобів (РЛЗ), що встановлюються на транспортних засобах та приймаються до використання підрозділами охорони кордону. Але їх комплексне застосування на даному етапі вимагає вирішення ряду задач щодо забезпечення нових характеристик РЛЗ. Такими задачами є:. Створення радіолокаційної карти місцевості та забезпечення можливості точної прив язки засобів радіотехнічного спостереження до даної карти за допомогою аналізу характеристик радіолокаційних об'єктів з урахуванням динамічної зміни обстановки;. Представлення отриманої інформації у зручному, для оператора, вигляді, та забезпечення можливості її збереження, обробки та передачі по автоматизованій системі спостереження з урахуванням її захисту; 3. Передбачення мінімальних затрат на модернізацію існуючих РЛЗ та вдосконалення перспективних. При проведені радіолокаційного спостереження необхідно знати місцезнаходження РЛЗ у конкретний момент часу. Для досягнення даної мети можуть бути використані різні методи та способи. Однак найбільш вірогідним є шлях визначення координат точки спостереження (прив язки) за допомогою сформованого на виході РЛЗ радіолокаційного портрету. У наукових джерелах розглянуто багато методів радіолокаційної прив язки РЛЗ, але в залежності від того, як використовується інформація, що міститься у радіолокаційному портреті, можливо розрізнити:. прив язку за повним зображенням;. прив язку за лінійними елементами радіолокаційного портрету; 3. прив язку за дискретними елементами радіолокаційного портрету. Основою процесу радіолокаційної прив язки [4] являється рішення питання про те, якому еталонному радіолокаційному портрету відповідає отриманий радіолокаційний портрет в результаті сканування місцевості. У відповідності до цього є можливість говорити що при вирішенні задачі ми маємо справу з набором класів радіолокаційних портретів, які характеризуються алфавітом класів: A Q A,A,...,A,...,A Q, де А ); A -й клас (елемент множини Q Q загальна кількість класів, що входять в даний алфавіт. Очевидно, що для повного статистичного описання ситуації повинна бути також задана сукупність значень ймовірностей тих чи інших класів радіолокаційних портретів: P A P A,PA,... PA,... PA Q. Процес радіолокаційної прив язки складається з порівняння еталонного та отриманого радіолокаційних портретів, прийняття рішення про розпізнавання (прив язку) та завершується визначенням координат РЛЗ. Сам процес радіолокаційної прив язки зображено на рис. У самому загальному випадку опису класів радіолокаційних портретів (що представлено еталонами) та опис самих радіолокаційних портретів, що підлягають розпізнаванню, носить випадковий характер [5]. В силу цього, а також з Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 3

14 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій урахуванням впливу перешкод та можливих викривлень еталонного та отриманого радіолокаційних портретів та сам процес прийняття рішення про те, що представлений q відноситься радіолокаційний портрет j B kl N до класу A, тобто являється радіолокаційним портретом -го району, носить статистичний характер. Радіолокаційний портрет, що отримуємо Порівняння зображень Прийняття рішення Визначення координат Еталонний радіолокаційний портрет Розглянувши представлений радіолокаційний портрет,необхідно здійснити перевірку статистичних гіпотез про відношення даного радіолокаційного портрету до того чи іншого класу A або кадру q j. Особливу увагу з точки зору прив язки представляє випадок, коли кількість градацій становить М=, тобто маємо справу з бінарними радіолокаційними портретами [6]. Це пояснюється тим, що звичайна кількість градацій М у реальних радіолокаційних портретах невелика. У системах, які використовуються для вирішення навігаційних задач та задач радіолокаційної прив язки, досить часто знаходять застосування двухтонові (М=) та трьохтонові (М=3) радіолокаційні портрети. З досвіду застосування РЛЗ для спостереження місцевості, інформації, яку дають такі радіолокаційні портрети, є достатньо для визначення місцезнаходження цих РЛЗ з достатньою точністю та надійністю. У випадку бінарних радіолокаційних портретів можливо вважати, що для водної поверхні сигнальна функція радіолокаційних портретів дорівнюватиме: Ak 0 () Bk. 0 а для контрастних, в радіолокаційному відношенні, орієнтирів Рис.. Процес радіолокаційної прив язки Ak () Bk. Для кожного елементу зображень сигнальна функція, що розглядається, прийме значення рівне нулю або одиниці. При цьому можна рахувати, що через поріг квантування проходять тільки сигнали достатньо контрастних об єктів орієнтирів. Дані орієнтири будуть давати одиничні сигнали Ak та B k, а фон після квантування дає нулеві сигнали. Сукупність елементів з мулевими та одиничними сигналами утворюють область радіолокаційного зображення і. Аналіз радіолокаційних зображень та географічних карт дозволяє зробити ряд припущень відповідно властивостей даної області і :. Орієнтири (елементи з сигнальною функцією рівною одиниці) в області зображення розташовуються випадковим чином.. Орієнтири в області зображення представляють собою пуассоновський потік, що має властивості стаціонарності, ординарності без наслідків. Стаціонарність потоку означає, що ймовірність появи орієнтиру в деякій області і залежить тільки від величини та не залежить від її положення в області зображення і (рис.). Орієнтири і Для з ясування закономірності формування сигналу S, починаючи з випадку, коли на радіолокаційний канал не впливають завади, що закривають частину зображення. Нехай представлені області зображення і та область е (рис.3.). Параметри пуассонівського Рис.. Стаціонарність потоку розподілу для даних областей і = е =. Для однозначності можливо рахувати, що і > е. при цьому частина області зображення і, на яке у даний момент часу накладається еталон, позначимо через. 4 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

15 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes і е = - орієнтир зображення; - орієнтир еталону; - збіг орієнтирів зображення та еталону. Пересовуючи еталонне зображення е, можливо досягти того, що воно в плоскості зображення і співпаде з певною областю 0, яка відповідає еталону. При ідеальній відповідності зображень 0 та е сигнал порівняння буде мати вигляд: S S( h A B ) 0, (3) де h - справедлива гіпотеза співпадання отриманого та еталонного зображень. Розглянемо випадок коли еталонне зображення е змістилося відповідно області 0 на відстань, що перевищує інтервал кореляції, та вияснимо яким буде сигнал кореляції. Нехай у області еталону е міститься z орієнтирів, а в області що співпадає з ним частині області зображення і знаходиться орієнтирів. У даному випадку є можливість вважати, що має місце співпадань орієнтирів еталону е та зображення. Сигнал порівняння та математичне сподівання даного сигналу буде мати наступний вигляд: S S h A B z Рис.3. Області зображення та область еталону е ( 0 ), (4) е 0 S(h 0 ) N( p) (5) де N кількість елементів області е, що дорівнює кількості елементів області ; p ймовірність співпадання орієнтирів при накладанні двох елементів областей, що порівнюються. Момент розпізнавання (області е та 0 співпадають) отриманого радіолокаційного зображення може з певною достовірністю фіксуватися по «мінімуму» сигналу порівняння. У зв язку з цим представляє інтерес відносна глибина даного ймовірного «мінімуму» S(h 0) S(h). У випадку, що розглядається, отримаємо: z. (6) Так як величина являється випадковою то її математичне сподівання буде мати вигляд: N( p). (7) Розглянемо випадок коли на РЛЗ діє завада (рис.4), яка повністю закриває частину області зображення, що порівнюється з еталонним зображенням. і (- е = Рис.4. Області зображення та область еталону з дією області завад Будемо вважати, що завада настільки велика по рівню, що у всіх елементах області значення сигнальної функції в площині зображення рівне одиниці. Частина області зображення ( - ), що порівнюється, вільна від завад та у її межах діє неушкоджений розподіл сигналів орієнтирів. Розглянемо випадок коли еталонне зображення та відповідне йому радіолокаційне зображення співпадають. Додавання зображень «по модулю два» в області ( - ), вільної від завад, буде давати наступний сигнал порівняння: S A B ( ) ( ) 0, (8) е Для області, закритої дією завади, отримаємо наступний сигнал: S A B N z, (9) де N кількість елементів зображення в області, що закрита дією завади; 0 Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 5

16 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій z кількість орієнтирів еталонного зображення у області. Враховуючи (8) та (9) отримаємо наступний результуючий сигнал порівняння та його математичне сподівання: S S(h) S S N z, (0) S(h) N( ), () Визначимо сигнал порівняння коли присутній зсув еталонного та отриманого радіолокаційних сигналів. При цьому скористаємося наступними позначеннями величин, що характеризують формування сигналу порівняння S : ' z кількість орієнтирів еталону в області ( - ), що вільна від дії завад; ' кількість орієнтирів радіолокаційного зображення, що розташовані в області ( - ); кількість орієнтирів еталону та зображень, що співпадають, в області ( - ); ' z кількість орієнтирів еталону, що приходяться на область, що закрита дією завади; ' кількість орієнтирів зображення у межах області. Всього у формуванні сигналу S будуть брати участь N елементів зображення. Окремо розглянемо додавання зображень в областях ( - ) та. У області ( - ) всього N N елементів. З них в елементах буде співпадання орієнтирів еталону та отриманого сигналу, що дає нульовий результат в кінцевий сигнал. У наступному, ' можливо вважати, що (z ) орієнтирів еталону співпадуть з елементами фону зображення, а ( ' ) орієнтирів зображення співпадуть з елементами фону еталону. В сумі отримаємо ' наступний вклад, що буде дорівнювати (z ) + ( ' ). Крім того, елементи фону еталону співпадуть з елементами фону зображення, що при складанні по модулю два приведе до нульового результату. Таким чином, область ( ) сформує складову сигналу порівняння: ' ' S ( z - ) + ( - ). () Вся область зображення закрита завадою. Елементи даної області при складанні з елементами фону еталону будуть давати одиничні ' сигнали. Виняток будуть складати тільки z орієнтири еталону. Тому вклад області в результуючий сигнал буде складати: S N - z '. (3) В кінцевому результаті сигнал порівняння та його математичне сподівання в умовах зсуву зображення та еталону буде виражатися за формулами: ' S S(h 0) S S z N - z -,(4) S(h0 ) (N N)( ) N( ). (5) Якщо кількість елементів, що закрита завадою N 0, то S(h 0 ) N( ), (6) тобто, формула (5) співпадає з формулою (5) для випадку, коли відсутня завада. Навпаки, коли N N та завада закриває все зображення, то математичне сподівання сигналу буде наступним: ' S(h 0 ) N( ), (7) що відповідає формулі (), тобто при N N S(h 0) S(h). Відносна глибина ймовірного мінімуму сигналу у даному випадку буде дорівнювати: S(h0 ) S(h) z z - z -. (8) Перш ніж визначити математичне сподівання відносної глибини ймовірного мінімуму сигналу порівняння ψ, розглянемо властивості деяких величин, що входять до формули (8). Оскільки статистичні властивості еталону та зображення у даному випадку однакові, вірним буде рівність: x ' ' ' ' (N N ) (9) З величинами z та z ' складніше. В загальному випадку їх математичні сподівання не рівні. Пояснюється це тим, що при зсуві зображень можлива зміна зони завад. Але у деяких важливих для практики випадках можливо вважати, що область, яка закрита завадою, не змінюється при зсуві зображення та еталону. Таке припущення має місце у двох випадках. По-перше, коли область е та при зміщенні зображення вона не виходить за рамки області еталону. По-друге, при е в відомих умовах при зсуві еталону площа зображення, що порівнюється, закрита завадою, залишається незмінною. З урахуванням сказаного вище можливо прийняти, що при зсуві зображень величина області не змінюється і z z '. Тоді для математичного сподівання глибини відносного мінімуму сигналу справедливий запис: (N N)( ). (0) При цьому математичне сподівання відношень глибин ймовірних мінімумів сигналу S при заваді та при її відсутності запишемо наступним чином: N, () N де - коефіцієнт маскуючої завади. З отриманого співвідношення слідує, що по мірі збільшення частини зображення, закритої завадою, глибина мінімуму математичного сподівання сигналу порівняння зменшується, що повинно призводити до зменшення достовірності радіолокаційної прив язки. ' ' 6 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

17 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes Таким чином, виходячи з проведених розрахунків, можливо прийти до висновку, що в процесі радіолокаційної прив язки радіолокаційних засобів, що встановлюються на транспортних засобах будуть використовуватись дискретні радіолокаційні портрети. Кожний з радіолокаційних портретів, що Література. Закон про Державну прикордонну службу України. Хмельницький.: Видавництво Національної академії ДПС України, Указ президента України про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією. N /00 м. Київ, 8 січня 00 року. 3. Концепція розвитку Державної прикордонної служби України на період до 05 року - Київ: Адміністрація Державної прикордонної служби України, 005. порівнюється, складається з N елементів, у яких сигнальна функція приймає відповідне значення. Але дані дослідження не є завершальними. Подальшими напрямками роботи можуть бути дослідження динамічного фактору зміни обстановки на формування радіолокаційного портрету. 4. Поиск, обнаружение и измерение параметров сигналов в радионавигационных системах. Под.ред. Ю.М. Казаринова М.: Советское радио с. 5. Pat USA, МКИ3 G0 R5/00. Cumulatve Phase Meter Usg Whole Cycle ad Partal Cycle Comparso / L. Peterso Herbert, P.C. Washgto, G. George Опубл Off. Gasette, vol/ 874 HKH Режим доступу В работе рассмотрены основные методы радиолокационной привязки радиолокационных станций, которые устанавливаются на транспортных средствах, с помощью использования дискретных радиолокационных портретов. Ключевые слова: радиолокационные средства, привязка, радиолокационный портрет. The basc methods of radolocato attachmet of the radolocato statos that s set o trasport vehcles are process cosdered, by meas of the use of dscrete radolocato portrats. Key words: radolocato facltes, attachmet, radolocato portrat. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 7

18 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій УДК Спартак Юрійович Гогонянц Валерій Григорович Паталаха ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРІБНИХ ДАЛЬНОСТЕЙ ОБСТРІЛУ ЗАСОБІВ ПОВІТРЯНОГО НАПАДУ ЗЕНІТНИМ РАКЕТНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ Постановка проблеми Стрибок науково-технічного прогресу у світі привів до активного розвитку високотехнологічного озброєння і військової техніки (ОВТ). На сам перед, це торкнулось зразків авіаційної техніки та зенітних ракетних систем і комплексів (ЗРС, ЗРК) та привело до зростання не лише їх бойових можливостей, а і суттєвого здороження [,, 3]. В той же час, країни із слабкою економікою не спроможні своєчасно переозброювати свій парк ОВТ, що завідомо ставить їх у програшне становище в порівнянні із світовими гігантами при виникненні загрози збройного конфлікту [3]. Така асиметрія вимагає пошуку шляхів ефективного застосування морально і технічно застарілого парку ЗРК в умовах боротьби із сучасними і перспективними засобами повітряного нападу (ЗПН). Досвід локальних війн і збройних конфліктів лише підтверджують факт суттєвої переваги вогневих можливостей ЗПН над вогневими можливостями зенітних ракетних підрозділів озброєних існуючими в Україні ЗРК [4,5,6,3]. Сучасні ЗПН спроможні виконувати завдання за межами або з коротким входом в зони поразки ЗРК. При цьому проглядається чітка тенденція зменшення часу реакції ЗПН та зростання віддалень рубежів виконання завдань (РВЗ), точності і ефективності застосування бортового озброєння ЗПН при незмінних показниках вогневих можливостей зенітних ракетних підрозділів []. Це спричиняє невідповідність в практиці між вогневими можливостями елементів дії (ЗПН) і протидії (ЗРК) в повітряному просторі і формує необхідність удосконалення форм і способів бойового застосування зенітних ракетних підрозділів в сучасних умовах. При цьому постають нові невирішені завдання в практиці військ, серед яких низька ефективність зенітного ракетного вогню і управління вогнем, розв язання яких є комплексним і безпосередньо пов язані з дослідженням ступеню реалізації 8 вогневих можливостей зенітних ракетних підрозділів в сучасних умовах. Аналіз останніх досліджень і публікацій Питанням ефективності зенітного ракетного вогню і управління вогнем присвячена велика кількість наукових робіт [8, 3, 5, 6]. Вони змістовно насичені і ретельно описують процеси стрільби і управління вогнем ЗРК. Однак, умови, в яких проводились дослідження не передбачали суттєвої вогневої переваги ЗПН над ЗРК. В нових умовах перед застарілими ЗРК постали завдання знищення повітряних цілей шляхом створення дуельних ситуацій та забезпечення знищення цілі свідомим заниженням одних (потенційних) бойових можливостей в інтересах реалізації інших. Актуальність теми даної статі полягає у необхідності вирішення прикладних задач щодо знищення цілей вогнем ЗКР в глибині або в межах гарантованих зон поразки, що тягне за собою зростання ризиків знищення ЗРК під час дуелі із ЗПН. Формулювання мети статті Тому метою даної статті є викладення основних положень підходу щодо обґрунтування потрібних дальностей обстрілу повітряних цілей зенітним ракетним підрозділом для вирішення завдань управління вогнем в сучасних умовах. Виклад основного матеріалу В інтересах досягнення мети статті проведемо аналіз основних показників вогневих можливостей військових частин ЗРВ. Для аналізу процесу стрільби в інтересах вирішення завдань управління вогнем, використано методику оцінки бойових можливостей військових частин ЗРВ [0], в основу якої покладено аналітико-стохастичну модель ППБ ЗРК розроблену професором Городновим В.П. [9] і в подальшому удосконалену Гогонянцем С.Ю., що найбільш повно відповідає вимогам до математичних моделей процесів функціонування систем військового призначення [9], забезпечує змістовний опис взаємних зв язків Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

19 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes між складовими процесу протиповітряного бою (в межах визначених припущень і гіпотез) []. Показником вогневих можливостей прийнято математичне сподівання кількості уражених ЗПН M зпн, порядок визначення якого ретельно описаний в [8, 9, 0]. Аналіз розрахунків отриманих за допомогою обраного науково-методичного апарату свідчить, що математичне сподівання кількості уражених ЗПН залежить від ймовірності знаходження ЗРК в стані стрільби, що є функцією від щільності нальоту ЗПН, вогневої продуктивності (циклу стрільби), кількості цільових каналів і ефективності стрільби ЗКР, виду цілерозподілу [0]. Проведені розрахунки щодо оцінки вогневих можливостей свідчать, що при відбитті удару повітряного противника військова частина ЗРВ спроможна обстріляти близько 50% ЗПН які входять в її зону поразки, за умови їх достовірного виявлення []. Враховуючи обмеженні можливості засобів розвідки щодо своєчасного виявлення ЗПН потенційні вогневі можливості угруповання ЗРВ реалізуються не в повному обсязі[]. Важливою характеристикою вогневих можливостей є здатність ЗРК обстрілювати ЗПН до рубежу виконання завдання (РВЗ) повітряним противником, тобто до таких віддалень, що забезпечить прикриття об єктів від ударів з повітря [4, 5, 6, 3, 4]. Як показує досвід локальних війн і збройних конфліктів [], доля обстріляних ЗПН до РВЗ критично мала. Ця обставина, наряду із іншими обумовлює низькі можливості частин ЗРВ по захисту військ і об єктів від ударів ЗПН противника. При цьому, враховуючи можливості ЗПН противника щодо вогневої протидії високоточним бортовим засобам ураження та сучасним ПРР, вогневі можливості частин і підрозділів ЗРВ реалізуються не в повному обсязі з причини невідповідності ТТХ ЗРК, якими вони озброєнні, сучасним вимогам [0], і ураження їх саме під час безпосередньої підготовки і здійснення стрільби. Так, частини і підрозділи ЗРВ, що виконують завдання ЗРП під час бойових дій піддаються вогневому впливу саме бортових засобів ураження. [, ]. Це спричиняє необхідність скорочення циклу стрільби ЗРК по типам цілей і збереження ефективності стрільби окремих типів ЗРК, що забезпечить зростання ефективності зенітного ракетного вогню в цілому. З цією метою доцільно проводити обстріл ЗПН в зоні ураження із урахуванням часу реакції ЗПН та підльотного часу до РВЗ. Це забезпечує гарантоване ураження ЗПН в глибині зони ураження і зростання вогневої продуктивності ЗРК різних типів за рахунок стиснення зони ураження. При цьому має місце факт зміни вогневої продуктивності ЗРК (), в залежності від середнього циклу стрільби Т ц. сер, що визначається часом польоту ЗКР до визначеної точки зони ураження ЗРК t р [8, ]. де Т ц.сер Т ц. сер= tроб. зрк tст п зкр tр tоц ; t роб. зрк робітний час ЗРК; () t ст, t оц час затримки старту ЗКР та оцінки результатів стрільби; часовий інтервал між пусками черзі. t р зкр. сер пзкр ракет у Rзу () V де V зкр. сер середня швидкість польоту ЗКР в межах зони ураження ЗРК у визначених межах зони ураження [8]. В той же час зміна вогневої продуктивності µ за глибиною зони ураження викликана нерівномірним розподілом швидкості на відповідних ділянках наведення та кількості цільових каналів ЗРК (ЗРС). Так найбільшим значенням володіють багатоканальні ЗРК. Вогнева продуктивність еквівалентного ЗРК [9], яка визначається через середнє значення продуктивності усіх комплексів, що входять до складу військової частини ЗРВ прийнятого до дослідження, із зростанням кількості цільових каналів збільшується, але не може бути вище за максимальне значення []. Рис.. наглядно демонструє той факт, що ЗРК, якими озброєна військова частина ЗРВ, мають обмеження щодо щільності вогню, яку вони спроможні створити під час ЗРП, не залежно від розвідувальних можливостей. Тим самим формується необхідність зосередження більшої кількості ЗРК на найбільш ймовірних напрямках дій ЗПН противника. стр ( хв ) 4 3,0 0,6 6 3,4 0 3,5 7 3, Рис.. Залежність продуктивності еквівалентного ЗРК від кількості цільових каналів Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 9

20 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій В той же час, не можна не враховувати впливу на ступінь реалізації вогневих можливостей частин ЗРВ здатності ЗПН противника щодо вогневої протидії зенітним ракетним комплексам, що носять дуельний характер, та можливостей сучасних ЗПН щодо виходу на РВЗ та швидкого виходу із зони ураження ЗРК після нанесення удару. Цей чинник суттєво обмежує можливості військових частин ЗРВ, основною задачею якої є прикриття військ і об'єктів від ударів з повітря. Тому виникає протиріччя, що формується між необхідністю обстрілу цілі на дальній межі зони ураження та мінімально можливою тривалістю виходу в ефір з метою збереження своєї живучості. Цим формуються обмеження глибини зони ураження ЗРК при прикритті військ і об'єктів, а саме стиснення потенційних меж зони зенітного ракетного вогню військової частини ЗРВ з урахуванням потрібних нормативів віддалення від об єкту прикриття та часу реакції вогневих засобів противника по виявленим ЗРК. Формується потреба в обґрунтуванні меж зони ураження окремих типів ЗРК (ЗРС) з урахуванням часу реакції і підлітного часу ЗПН противника до РВЗ, а також можливостей щодо виконання стрільбових завдань визначеною кількістю ЗКР та можливостей щодо залишення стартових позицій до моменту нанесення удару по ній (3, 4). Потрібне значення ближньої межі зони ураження, при якій забезпечується обстріл ЗПН із ймовірністю не нижче заданої до рубіжу виконання завдання потр R зу. бл Rрвз. об (3) де R рвз. об рубіж виконання завдання ЗПН противника по об єкту прикриття. Потрібне значення дальньої межі зони ураження, при якій забезпечується збереження ЗРК із ймовірністю не нижче заданої R потр зу.д R V (Т Т ) (4) рвз.зрк ц підл реак де R рвз. зрк рубіж виконання завдання ЗПН противника по зенітному ракетному комплексу в дуельному бою; V ц середня швидкість польоту типового ЗПН; Т підлітний час, який відраховується від підл моменту виявлення ЗПН штатними засобами розвідки ЗРК до дальньої межі зони ураження; Т реак час реакції ЗПН, який відраховується від моменту підтвердження факту його опромінення (постановки завдання на знищення ЗРК ) радіолокаційними засобами ЗРК до моменту нанесення удару по ньому за допомогою бортового озброєння. Потрібні рубежі централізованого управління, видачі цілевказівки з урахуванням висоти і параметру польоту цілі, а також потрібна дальність виявлення повітряної цілі ЗРК розраховуються за формулами (5, 6, 7) відповідно R цв Г зу R км R вияв црк R рвз. зрк t розв Г зу Г зу Vц(Т підл Треак) t рді t рд t рбпі t рбп t роб. зрк Т реак R цу. ді R об рвз. Т підл Рис.. Номограма визначення глибини зони ураження та ефективності стрільби еквівалентного ЗРК R цу. бл t (с) потр d рцу R зу.д Vц (tртп tкпзрч tроб tрді ) (5) де t ртп робітний час радіотехнічного підрозділу; t КПзрч робітний час командного пункту військової частини ЗРВ; t роб робітний час ЗРК; t рді польотний час ракети до дальньої межі зони поразки ЗРК. 0 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

21 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes потр d цв.д(бл) потр R Рц Vц (t роб t рд(бл)і ) Рц Нц (6) зу.д(бл) де Р ц курсовий параметр руху ЗПН; t рд( бл ) і польотний час ракети до дальньої (ближньої) межу зони поразки ЗРК; Н ц висота польоту ЗПН. потр потр dвияв d цв.д(бл) Vц (tкп tзатр) (7) де t КП робітний час командного пункту військової частини ЗРВ; t затр час затримки інформації про ЗПН. Виходячи із викладених вище розрахунків визначимо глибину зони ураження ЗРК (область потр припустимих дальностей стрільби) Г зу та час перебування ЗПН в зоні ураження t пр для розрахунку кількості стрільб ЗРК до заданого рубежу (до РВЗ по об єкту) N стр (рис. ) потр потр потр Г зу R зу. д Rзу. бл (8) При цьому кількість стрільб одноканального еквівалентного ЗРК визначається із урахуванням часу знаходження на стартовій позиції до моменту нанесення удару по ньому або початку маневру( t поз ), а не тривалості нальоту ЗПН [9]: t поз tпр (зкр ) N стр et (9) Тц.сер де пр потр Гзу Vц t - час перебування ЗПН в зоні ураження; інтервал між пусками ракет у черзі; кількість ракет у черзі; зкр Т ц. сер середня тривалість циклу стрільби ЗРК; В подальшому для розрахунку вогневих Література. Розвиток теорії та практики підготовки і застосування Повітряних Сил ЗС України в сучасних умовах К.: НАОУ, 007 (навчально-методичний посібник). Ч. 5: Протиповітряна оборона у локальних війнах і збройних конфліктах с.. Розвиток теорії та практики підготовки і застосування Повітряних Сил ЗС України в сучасних умовах К.: НАОУ, 007 (навчально-методичний посібник). Ч. 4: Застосування авіації у локальних війнах і збройних конфліктах с. 3. Єрмошин М.О. Боротьба в повітрі / М. Єрмошин, В. Федай- Харків: ХВУ, с. 4. Пучков А.Н. Воздушная наступательная операция в ходе войны в Персидскомзаливе/А.Н. Пучков// Зарубежное военное обозрение , с Александров И.С. НАТО против Югославии: хроника необъявленной войны /И.С.Александров // Зарубежное военное обозрение С.7-; 7.- с.0-4; 8. - с Березкин Г.А. Уроки и выводы из войны в можливостей та рубежів управління вогнем використовуються потрібні значення дальностей стрільби ЗРК (рис..). Дослідження вогневих можливостей військових частин ЗРВ під час моделювання на основі запропонованого підходу дають можливість обґрунтування потрібних дальностей обстрілу ЗПН типовими ЗРК для вирішення завдань управління вогнем за типовими варіантами дій ЗПН противника [9]. Реалізація представленого підходу може забезпечити приріст ефективності зенітного ракетного вогню в межах -30% в порівнянні із показниками представленими в [, 3, 4, 5, 6]. Висновок В даній роботі, на основі невирішеного завдання сформульована мета статті. Проведений аналіз особливостей бойового застосування військових частин ЗРВ, дав можливість визначити підхід до обґрунтування дальностей обстрілу ЗПН зенітним ракетним підрозділом для вирішення завдань управління вогнем. Результати, що отримані на основі представленого графоаналітичного підходу, свідчать про необхідність раціонального розподілу вогневого ресурсу ЗРК під час виконання стрільбових завдань. В статті представлений підхід до визначення глибини зони ураження, що забезпечує обґрунтування потрібних значень дальностей стрільби та відповідні показники вогневих можливостей типових ЗРК, реалізація яких може забезпечити приріст ефективності зенітного ракетного вогню в межах -30% в порівнянні із базовими (номінальними). Викладений підхід може стати основою для подальшого, більш глибокого дослідження питань управління вогнем та удосконалення науково-методичного апарату оцінки показників вогневих можливостей для обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності управління вогнем військових частин ЗРВ. Ираке. /Г.А.Березкин// Военнаямысль с Довідник з протиповітряної оборони / А.Я. Торопчин, І.О. Романенко, Ю.Г. Даник та ін. Х.: Видво Харків, с. 8. Синтез адаптивних структур системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об єктів і військ та оцінка їх ефективності / А.Я. Торопчин, М.О. Єрмошин, І.О. Кириченко та ін. Х.: ХУПС, Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку).монографія / [В.П. Городнов, Г.А. Дробаха, М.О. Єрмошин, Є.Б. Смірнов, В.І. Ткаченко].- Х. : ХВУ, с. 0. Гогонянц С.Ю. Бойові можливості угруповань зенітних ракетних військ під час виконання завдань зенітного ракетного прикриття військ і об єктів: удосконалена методика оцінювання показників / Гогонянц С.Ю. // Сучасні інформаційні технології у Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0

22 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій сфері безпеки та оборони (9).- с Городнов В.П. Удосконалена аналітико-схоластична модель протиповітряного бою / Городнов В.П., Гогонянц С.Ю. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (8).- с Теорія і практика боротьби з малорозмірними низько літними цілями (оцінка можливостей, тенденції розвитку засобів протиповітряної оборони): монографія / І.С. Романченко, О.М. Загорка, С.Г. Бутенко, О.В. Дейнега. Житомир: Полісся, с. 3. Неупокоєв Ф.К. Противовоздушный бой / Ф.К. Неупокоев. М. : Воениздат, с. 4. Неупокоєв Ф.К. Стрельба зенитными ракетами / Ф.К. Неупокоев. М.: Воениздат, с. 5. Мальгин А.С. Управление огнем зенитных ракетных комплексов / А.С.Мальгин. М.: Воениздат, 987. с. 6. Мальгин М.А. Управление огнем зенитных ракетных комплексов / А.С.Мальгин. М.: Воениздат, с. В статье представлен подход к определению глубины зоны поражения, который обеспечивает обоснование требуемых значений дальностей стрельбы и соответствующие показатели огневых возможностей типовых ЗРК. Реализация данного результата может обеспечить прирост еффективности зенитного ракетного огня в пределах -30 % в сравнении с базовыми (номинальными). Ключевые слова: зенитный ракетный комплекс, зенитные ракетные войска, противовоздушная оборона, еффективность стрельбы, противовоздушный бой, управление огнем. The approach to defe the defeat area rage, that provdes substatato of the requred rages of fre ad correspodg dexes of the typcal at-arcraft system fre abltes, s preseted the artcle. The realzato of the gve fre abltes ca provde at-arcraft fre effcecy creasg wth the lmts of -30 % agast bases (omal). Key words: at ar craft mssle weapos, zethal rocket troops, ar defese, effcecy frg, at-arcraft fght, maagemet by a fre. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

23 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes УДК : Микола Григорович Живицький МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ МАРШРУТНОЇ НАВІГАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗАДАНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ Постановка проблеми у загальному вигляді Реалізація принципів зональної навігації [] вимагає від користувачів повітряного простору, по можливості, враховувати всі фактори, що будуть впливати на безпеку повітряної навігації. Оскільки дане питання є достатньо складним [, ] для його негайного впровадження, то фахівцями міжнародної організації цивільної авіації розроблена Концепція гнучкого використання повітряного простору (FUA), яка є одним з кроків еволюційного розвитку концепції вільного використання повітряного простору. Аналіз останніх досліджень і публікацій Значний внесок у дослідження зазначеного питання зробили такі вчені як Г.Ф. Молоканов [3], С.П. Мосов, О.А. Машков, Р.В. Хращевський, В.М. Горбенко [] та інші. Зазначені вчені досліджували питання штурманського забезпечення безпеки польотів, визначили основні напрямки розвитку повітряної навігації. Дана публікація є продовженням дослідження і інтеграції наявних знань щодо забезпечення безпеки польоту в 4-х вимірному повітряному просторі вільних маршрутів з метою подальшої автоматизації процесів управління польотами. Метою даної статті є розробка методики визначення ймовірності маршрутної навігації із забезпеченням заданого рівня безпеки польотів в повітряному просторі. Попередження небезпечних зближень та запобігання зіткнень повітряних суден (ПС) у повітрі займають одне з важливих місць в забезпеченні безпеки польотів у штурманському відношенні. Виключення випадків небезпечних зближень та запобігання зіткнень досягаються правильним розміщенням траєкторії польоту ПС у повітряному просторі, точним і надійним витримуванням її в польоті, а також обладнанням всіх ПС системами попередження зіткнень. Вибір і розміщення у повітряному просторі траєкторії польотів ПС включає: визначення безпечного бічного інтервалу між паралельними ділянками сусідніх маршрутів; розрахунок безпечного часового інтервалу виходу ПС в точки перетину маршрутів на однакових висотах; установлення безпечних дистанцій польоту ПС по одному маршруту; ешелонування ПС за висотами; визначення мінімально допустимого віддалення лінії заданого шляху (ЛЗШ) від меж заборонених зон. На основі аналізу визначається можливість небезпечних зближень ПС, що виконують польоти по різних маршрутах, у випадках виходу їх в одні і ті ж райони в один і той же час на однакових висотах. Для цього необхідно виконати спеціальні розрахунки по урахуванню можливих бокових відхилень або використовуються одержані на їх основі норми ешелонування. Основними з них є: розрахунок ширини смуги маршруту; розрахунок мінімального віддалення ЛЗШ від межі забороненої зони; розрахунок мінімальної відстані між паралельними ділянками сусідніх маршрутів. Розрахунок ширини смуги маршруту є базовим, оскільки його результати використовуються при виконанні інших розрахунків. Смугою маршруту називають смугу, що симетрично розташована відносно ЛЗШ, за межі якої за час прольоту даного етапу (етапів) маршруту ПС жодного разу не вийде з необхідною гарантійною ймовірністю. Ширина смуги маршруту вказується віддаленням її меж від ЛЗШ ± С, км; (всього С, км). Гарантійна ймовірність невиходу ПС за межі смуги маршруту Р 0 на даному етапі відповідає ймовірності того, що максимальна величина абсолютного значення бокового відхилення l, спостережувана на цьому етапі, не перевищить величини С. Якщо смуга маршруту визначається для декількох (N) етапів, гарантійна ймовірність P N невиходу ПС за її межі відповідає ймовірності того, що ні на одному з N етапів максимальні абсолютні значення бокових відхилень не перевищать величини С. На підставі теоретичних досліджень і статистичного аналізу бокових відхилень, що спостерігалися в польотах, виконаних на різних типах літаків і вертольотів в різних умовах, встановлено [], що максимальні значення абсолютної величини бокових відхилень на етапах маршруту є практично незалежними один від одного випадковими величинами, розподіл яких достатньо добре описується подвійним Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 3

24 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій експоненціальним законом розподілу, інтегральна функція якого має вид: F y y EXP e () l q де y l нормована змінна; l l максимальна величина абсолютного значення бокового відхилення на етапі маршруту; l, l параметри розподілу; е основа натуральних логарифмів. У свою чергу, параметри ql і l пов'язані з математичним очікуванням m l і середнім квадратичним відхиленням l самої величини l наступними залежностями: q l = m l σ l ; () l l.86 (3) Величини m l і σ l оцінюються шляхом статистичної обробки максимальних на етапах маршрутів значень абсолютної величини бокових відхилень l, що спостерігалися раніше у фактично виконаних польотах: m ~ l l ; (4) m ~ l l ~ l, (5) де m ~ l та ~ l статистичні оцінки величин m l і σ l відповідно; кількість опрацьованих значень l. Значення m l і σ l з достатньою для практики точністю можна вважати рівними їх статистичним оцінкам. Тоді ширина ±С смуги маршруту для заданої гарантійної ймовірності Р 0 невиходу за її межі за час прольоту одного етапу маршруту може бути визначена рішенням рівняння () за умови F(y)=P 0 і l=с, що після відповідних перетворень дає: c ml l l l P0 (6) Розрахунок ширини смуги маршруту ±С, за межі якої з ймовірністю Р N ПС жодного разу не вийде за час прольоту N послідовних етапів, виконується виходячи з того, що при достатньо високій гарантійній ймовірності Р 0 невиходу за межі смуги на кожному етапі випадки виходу можна розглядати, як явища рідкісні, кількість появи яких добре описується законом розподілу Пуассона. Середнє число a N цих виходів на ділянці маршруту, що має N етапів, на підставі закону великих чисел можна визначити з виразу: an N Fy C (7) де F(у С ) значення функції F(y) при l=c (тобто ймовірність невиходу ПС за смугу шириною ±C на одному етапі маршруту Р 0 ). 4 Тоді ймовірність Р N того, що за час прольоту всіх етапів маршруту ПС жодного разу не вийде за межі смуги шириною ±С, км, відповідно до закону Пуассона визначиться виразом: PN EXP a N. (8) Підставивши сюди значення a N з формули (7), врахувавши вирази () і () і вирішивши одержане рівняння відносно С, одержимо: c ml l llN llpn N () Ширина смуги маршруту визначається для загальної кількості польотів на ПС даного типу в певних умовах. При цьому ширина смуги маршруту, визначена для однієї якої-небудь гарантійної ймовірності і однієї і тієї ж довжини маршруту по ПС, може служити показником якості їх повітряної навігації. Значення ширини смуги маршруту використовується для оцінки безпеки прольоту заданого коридору, оцінки можливості спостереження контрольних орієнтирів, що розташовані в стороні від лінії заданого шляху і в інших випадках. Взаємне розташування траєкторій польоту в районі польотів повинно забезпечувати: безпечне розходження ПС у повітрі згідно з правилами вертикального, повздовжнього та бічного ешелонування; політ поза заборонених (небезпечних) зон. Розміщення у повітряному просторі розрахункових траєкторій польотів ПС здійснюється на основі аналізу взаємного розташування всіх маршрутів у районі польотів з урахуванням їх ширини смуги безпеки, часових графіків руху ПС та запланованих для них висот (ешелонів). Для такого аналізу виконуються попередні розрахунки можливих відхилень ПС від ЛЗШ і ширини смуги безпеки вздовж етапів маршрутів польотів. Усі розрахунки, пов язані із запобіганням випадків небезпечних зближень і зіткнень ПС, базуються на прогнозованій точності і надійності навігації в подальших польотах. Точність навігації у майбутньому польоті характеризується величиною середньоквадратичної бічної помилки (СКБП) витримування ЛЗШ σ l. Надійність навігації на етапі маршруту польоту це імовірність невиходу за межі смуги безпеки Р, яка встановлюється при визначенні мінімальної безпечної відстані між сусідніми паралельними маршрутами (Р 0,999). Розрахунок ширини смуги маршруту виконується для нормального та подвійного експоненціального законів розподілу помилок витримування ЛЗШ. Максимальне з двох значень смуги використовується для оцінки взаємного розташування траєкторій у районі польотів. Ширина смуги безпеки вздовж етапу маршруту для нормального закону розподілу обчислюється за формулою: C l l t Ф С l t l 0 0 P Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0, (9)

25 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes де t час польоту на етапі; t 0 середній інтервал часу між корекціями координат ПНС на етапі маршруту (півперіод коливань ПС відносно ЛЗШ); σ l0 СКБП виходу на ППМ. Це співвідношення явно не вирішується, його можна вирішити методом ітерацій (послідовних приближень). При С ( 3) σ l0 значення інтегралу імовірності близьке до одиниці, тоді співвідношення (9) спрощується і матиме вигляд: C l l t Y. t l 0 l P Інтеграл імовірності у формулі () обчислюється за наближеною формулою: Ф(Т) е 0, 686Т, де Т С а параметр Y за допомогою табл.., Значення параметру Y t Імовірність польоту в межах смуги, Р = t 0 0 Відношення l 0 = tt t0 Таблиця t = 6 0,95,44,7 3, 0,98,8 3,03 3,37 0,997 3,4 3,6 3,9 0,999 3,7 3,9 4,7 t приблизно рівне збільшеній на t 0 одиницю кількості корекцій ПНС на етапі маршруту польоту. При збільшенні кількості корекцій зростає параметр Y, проте одночасно зменшується СКБП σ l. Тому лінійної залежності ширини смуги від кількості корекцій не існує. З урахуванням цих попередніх обчислень ширина смуги безпеки вздовж етапу маршруту для подвійного експоненціального закону розраховується за формулою: C 6 l( - l P) m0, 45. (0) У практиці не завжди вдається розташовувати маршрути польотів на безпечних відстанях один від одного. Тому в тих випадках, коли траєкторії польотів з урахуванням смуги безпеки перетинаються чи сходяться на віддалення за часом менше с, необхідно визначати і враховувати при плануванні порядку використання повітряного простору мінімально допустимий часовий інтервал виходу ПС в точки перетину чи райони зближення сусідніх маршрутів. Планування маршрутних польотів за часом виконується, як правило, штильовим розрахунком, тому безпечні часові інтервали виходу ПС в точки перетину чи райони зближення маршрутів залежать від можливих випадкових відхилень фактичного часу виходу в них від розрахункового, які виникають з таких причин: не витримування розрахункових швидкостей польоту ПС до точки перетину (району зближення) сусідніх маршрутів; відхилення ПС від ЛЗШ; похибка визначення відстаней до точки перетину (району зближення); несвоєчасний зліт ПС. Перші три причини відхилень за часом моментів виходу ПС в задану точку носять випадковий характер і характеризуються сумарною СКП σ t. Несвоєчасний зліт ПС легко враховується на землі шляхом перенесення розрахункового часу проходження заданої точки, тому в подальшому ця часткова помилка не розкривається. Мінімальний часовий інтервал виходу двох ПС в точку перетину (район зближення) сусідніх маршрутів дорівнює сумі максимально можливих помилок виходу в неї за часом Δt max. Величину помилки виходу ПС в задану точку по часу Δt можна отримати для гарантійної імовірності Р г, що вимагається, за такою приблизною формулою: l P г t Хσ. t 0,686 Точне значення параметра Х (інтеграл імовірності) наведено нижче: Таблиця Значення гарантійної імовірності при відповідних значеннях параметру Гарантійна ймовірність Р г 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,997 Параметр Х,96,05,7,33,57 3 безпечного часового інтервалу виходу груп в З урахуванням цього Δt max = Δt. Значення СКП виходу в задану точку (на заданий рубіж) за часом точки перетину маршрутів на однаковій висоті значення Р г належить брати в межах 0,999-0,9999. в умовах стройової частини можна отримати, Після визначення основних параметрів опрацювавши статистику помилок виходу безпечних інтервалів можна змоделювати «зону екіпажів в різні точки маршруту. При визначенні безпеки» повітряного судна при виконанні маршрутного польоту. Графічна інтерпретація якої представлена на рис.. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 5

26 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій В любий момент часу при надходженні в систему зональної навігації інформації про ПС для кожного ПС буде змодельована зона безпеки. У випадку виникнення критичних ситуацій (входження зони безпеки одного ПС в зону безпеки іншого) буде запропоновано оптимальну траєкторію в 4-х вимірному просторі для його усунення (збільшення ймовірності прольоту по маршруту). Процес вирішення вказаних задач, що визначають основний зміст навігації, може розглядатися як функціонування ергономічної системи, що являє собою сукупність дій екіпажу, що враховує умови польоту і застосовує взаємопов'язані бортові і наземні навігаційні засоби на користь вирішення поставленої на політ задачі. Рис.. Область безпеки повітряного судна при виконанні маршрутного польоту В такому трактуванні навігація включає функціонування всіх трьох елементів ергономічної системи: людину (екіпаж), техніку (бортове і наземне навігаційне устаткування) і середовище (повітряну, навігаційну обстановку і інші чинники, які характеризують умови польоту). Системний синтез спирається на математичний опис процесу, що вимагає побудови узагальненої моделі, для наочного уявлення і подальшого дослідження якої є зручною мережева модель навігації, що дозволяє перейти до кількісної оцінки її ефективності. Під ефективністю маршрутної навігації розумітимемо ймовірності виконання польоту по заданому маршруту без відхилень ПС від заданої траєкторії, які перевищують допустимі величини проходом основних точок маршруту в межах призначеного інтервалу часу. Для знаходження ефективності вирішення основних задач навігації необхідно визначити ступінь впливу різних чинників на вказану вище ймовірність виконання польоту з необхідною точністю. Це можна зробити шляхом декомпозиції навігації з її багаторівневим описом [3, 4] і врахуванням ефективності вирішення часткових навігаційних задач, під якими умовимося розуміти ймовірності того, що дана задача буде своєчасно вирішена з точністю, не нижче тієї яка вимагається. На другому рівні декомпозиції навігації знаходження оптимальної траєкторії обмежимо вибором необхідного числа поворотних пунктів маршруту (ППМ) і висот їх прольоту, що визначають маршрут і профіль польоту. В даний час ця задача розв'язується евристично з таким розрахунком, щоб вибрані маршрут і профіль забезпечували найкращі умови для виконання 6 головного завдання польоту з урахуванням обмежень по втратах і вимог безпеки і, по можливості, не знижували задану на першому рівні ймовірності Р Г виконання поставленого екіпажу завдання. Природньо, що даний метод не дає гарантії близькості вибраної траєкторії до оптимальної чи тієї, що вимагається. Основним критерієм ефективності маршрутної навігації на цьому рівні, є ймовірності проходу ПС через всі пункти маршруту з похибками за часом, боковому і вертикальному відхиленню, що не перевищують заданих значень. Звичайно при виконанні польоту по маршруту екіпажі, проводячи корекцію місцезнаходження ПС і виправляючи шлях, допускають найбільші ухилення між ППМ, тоді як на самі ППМ прагнуть вийти точніше, «скидаючи» ті похибки в навігації, що нагромадилися до моменту їх проходження. Досвід показує, що помилки виходу на ППМ по боковому відхиленні Z, висоті прольоту Н і часу t при звичайному перебігу процесу можна вважати незалежними і такими, що підкоряються нормальному розподілу з нульовими математичними очікуваннями і середніми квадратичними відхиленнями, відповідно σ Z0, σ H0, σ t. Вважаючи інтервали допустимих відхилень ЛА по висоті, часу проходу і відхиленню від ППМ симетричними, ймовірності проходу кожної з основних точок маршруту з дотриманням заданих вимог можна знайти по формулі: Z H t PППМ Ф Ф Ф, () Z H 0 0 t x e 0 де Ф х t dt інтеграл ймовірності. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

27 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes В цьому співвідношенні величини σ Z0, σ H0, σ t, як і допустимі відхилення Z, Δt, ΔH, для кожного ППМ можуть бути різними. Для несиметричних інтервалів прийнятних діапазонів похибок можна написати більш загальне співвідношення. Формулу () можна використовувати для оцінки ефективності маршрутної навігації при польоті на заданий аеродром посадки, надійний вихід на який, як правило, з високою ймовірністю забезпечується спеціальними засобами приводу. Звернемо увагу, що на цьому рівні виконання польоту по маршруту зводиться до вирішення завдання послідовного виводу ПС в наступну точку, а не безперервного утримання його на заданій в загальному випадку криволінійній траєкторії руху. Для оцінки ймовірності проходу ПС кожного ППМ необхідно знати умовну ймовірність його прольоту над наступним пунктом, знайдену в припущенні, що попередня точка маршруту пройдена в межах відведених допусків. В противному випадку ймовірність точного проходу подальшого ППМ, коли від попереднього пункту мали місце великі відхилення ПС, буде нижчою, ніж в першому випадку, особливо у польоті по ламаному маршруту. Тому необхідно оперувати Література. Eurocotrol maual for arspace plag. Volume. Commo gudeles // Brussels.: Europea orgasato for the safety of ar avgato p.. Штурманське забезпечення авіаційних з єднань та частин. Частина ІІ. Забезпечення безпеки польотів у штурманському відношенні / С.П. Мосов, О.А. Машков, Р.В. формулами повної ймовірності відповідних подій [3, 4]. Загальна ефективність навігації на маршруті, що визначається k основними точками (ВПМ, ППМ,..., КПМ), а також ймовірністю Р п виходу на аеродром посадки, визначимо за формулою: k М Рп РППМ Р. () Подальше уточнення профілю, режиму польоту і виду траєкторій між ППМ (маневрів) віднесемо до третього рівня декомпозиції навігації. Висновки Таким чином, сформована методика визначення ефективності маршрутної навігації з урахуванням безпеки повітряної навігації є основою для реалізації концепції вільного використання повітряного простору. Вихідними даними цієї методики будуть ймовірності безпечного польоту з пункту А в пункт Б, які будуть визначатися в масштабі реального часу і будуть вхідними характеристиками методики синтезу повітряного простору вільних маршрутів. Методика синтезу повітряного простору вільних маршрутів буде представлена в подальших публікаціях. Хращевський, В.М. Горбенко та ін.; Під ред. С.П. Сафронова. К.: НАОУ, с. 3. Молоканов Г. Ф. Эффективность маршрутной навигации и выхода на цель. М., с. 4. Королев А.В., Кучук Г.А., Пашнев А.А. Адаптивная маршрутизация в корпоративных сетях. Х.: ХВУ, с. На основании анализа условий и факторов, которые влияют на воздушную навигацию, разработана методика определения вероятности маршрутной навигации с обеспечением заданного уровня безопасности полётов в воздушном пространстве. Ключевые слова: маршрутная навигация, безопасность полётов, воздушное пространство. Based o aalyss of the codtos ad factors that affect ar avgato, the methods of determg the probablty of route avgato wth a certa level of flght safety the ar was developed. Key words: route avgato, flght safety, arspace. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 7

28 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій УДК Віталій Григорович Журавель Дмитро Володимирович Хруст РЕКОМЕНДАЦІЇ І АЛГОРИТМ ЩОДО ПРОЦЕСУ СВОЄЧАСНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ Постановка проблеми Прогнозування збройних конфліктів на державному кордоні України потребує в першу чергу оцінки органом управління ймовірності винекнення збройного конфлікту на державному кордоні. Оцінка даної ймовірності необхідна для своєчасного прийняття рішень щодо дії підрозділів охорони з попередження негативних наслідків для національної безпеки держави у прикордонній сфері. Зазначене потребує врахування співвідношення сил, що впливатиме на прийняття рішення щодо координації взаємодії силових структур у запобіганні збройного конфлікту [], що у свою чергу потребує розробки відповідного методичного апарату. Метою статті є розробка, на основі аналітичного підходу оцінки ймовірності виникнення збройного конфлікту на державному кордоні та успішної протидії йому силами Держприкордонслужби, рекомендацій щодо процесу своєчасного попередження та припинення прикордонних збройних конфліктів, а також алгоритму дій під час організації прийняття рішення при попередженні та припиненні збройних конфліктів на державному кордоні України з урахуванням умов обстановки. Результати дослідження Для ефективної протидії збройному конфлікту в першу чергу необхідно організувати збір даних інформаційних ознак про типові дії, які можуть стати передумовою виникнення збройного конфлікту. Основні інформаційні ознаки виникнення збройного конфлікту такі: наявність позитивних результатів прогнозу можливих варіантів розвитку подій на національному або релігійному підґрунті в районах прикордоння; наявність позитивних агентурних даних; наявність інформації, одержаної від затриманих агентів іноземних спецслужб, терористів, контрабандистів, представників опозиційних сил; проведення демонстрацій з анти державницькими вимогами; активізація діяльності спецслужб на ділянці державного кордону; наявність населених пунктів у прикордонні, жителі яких схильні до демонстративних протиправних дій; наявність підприємств промисловості, пошкодження яких призведе до масового зараження цивільного населення; наявність релігійних пам ятних місць, руйнування яких може призвести до національних та релігійних конфліктів на території держави; вияви діяльності екстремістських організацій; проведення широкомасштабних масових безчинств місцевим населенням; наявність інформації, отриманої від взаємодіючих правоохоронних органів. Алгоритм моделі визначення ймовірності виникнення збройного конфлікту на державному кордоні [] представлений на рис.. Надалі, за умови, що наявний час перевірки менше допустимого значення часу перевірки (tпtпд), існує можливість провести добір відсутніх інформаційних ознак, у зворотному випадку ухвалюється рішення з постановкою відповідних завдань підлеглому персоналу. Протидія збройним конфліктам на більшій частині України є компетенцією в основному МВС, а в межах прикордоння Держприкордонслужби, тому у подальшому розглянемо прогнозування місця виникнення збройного конфлікту на державному кордоні. Важливим аспектом визначення ймовірнісної характеристики прогнозування збройного конфлікту на кордоні є дослідження залежності ходу та результату збройної боротьби від співвідношення сил, що впливатиме на прийняття рішення щодо координації взаємодії силових структур у запобіганні збройного конфлікту. Залежно від масштабу та конкретних умов бойових дій для розв'язання цієї задачі застосовуються різні методичні підходи. 8 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

29 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій Початок Збір даних в прикордонні Проводиться збір даних, України про інформаційних ознак у прикордонні щодо ознаки виникнення прогнозування винекнення збройного конфлікту на території України збройного конфлікту Оцінка якості (достовірності, повноти) наявної інформації так ні 5 Визначення ймовірності винекнення збройного конфлікту на території України так 3 так 4 6 R 0 R з ні cosθ g гр Р вз Р п так ні 7 ні t п t пд 8 Визначення груп завдань протидії R 0, R max, tgφ, D k, k ; Rmax R tg m x x D4 A Виконується оцінка показника достовірності існуючої інформації Виконується оцінка відповідності повноти векторів необхідної та наявної інформації ab a b... a b cosθ ab arccos( γ P k ) π ; Pk. R Pk R 0 ; P P P P P вз.... Здійснюється оцінка відповідності імовірності заданим значенням Проводиться перевірка наявності часу для добору необхідних компонентів вектора наявної інформації Кінець Рис.. Алгоритм визначення ймовірності винекнення збройного конфлікту на території України Проте загальний характер залежності воєнного успіху від співвідношення сил зберігається за будь яких умов, і, на думку широкого кола фахівців у галузі воєнного прогнозування [3-6], зводиться до так званої «логістичної функції». Тому, в інтересах наближеної оцінки впливу співвідношення сип на успішну протидію збройній агресії використаємо дані [], відповідно чого показник визначення фактору національної безпеки, пов язаного з прогнозуванням збройного конфлікту на державному кордоні і успішій протидії йому силами Держприкордонслужби визначається за виразом Рвз Рвп Рвз () Z e Z P ймовірність винекнення збройного де вп конфлікту на державному кордоні та успішна протидії йому силами Держприкордонслужби; Z співвідношення сил, учасників збройного конфлікту; P ймовірності винекнення збройного вз конфлікту. Функціональна залежність ймовірності винекнення збройного конфлікту на державному кордоні та успішна протидії йому силами Держприкордонслужби від співвідношення сил, учасників збройного конфлікту має вигляд трансцендентного рівняння. За допомогою цього показника можна визначити співвідношення сил, яке необхідне для успішної протидії збройним конфліктам на кордоні. Згідно формули () параметр Z є неявною функцією аргументу Р [] вп Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 9

30 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій де е( Р вп Р Z LambertW Р вз вп ), () LambertW x функція Ламберта. Формула () є математичною моделлю визначення співвідношення сил, учасників збройного конфлікту. Отже, із застосуванням виразу () можливо аналітично точно оцінити необхідне співвідношення сил, учасників збройного конфлікту при заданих ймовірнісних характеристиках, що підвищить ефективність розробки пропозицій щодо прогнозування та попередження збройних конфліктів на державному кордоні. На основі розглянутих результатів розроблено рекомендації щодо процесу своєчасного попередження та припинення збройних конфліктів на державному кордоні, а саме: для визначення складу найбільш важливих інформаційних ознак, які дозволяють джерелам інформації виявляти і класифікувати конкретний тип правопорушення як збройний конфлікт, необхідно виконувати розрахунки нормованих значень коефіцієнтів ієрархії інформаційних ознак типових правопорушень; для визначення ймовірності виникнення збройного конфлікту на державному кордоні та успішної протидії йому силами Державної прикордонної служби України (ДПСУ), необхідно виконувати розрахунки щодо оцінки фактору національної безпеки, пов язаного з встановленням можливості виникнення збройного конфлікту на державному кордоні і успішної протидії йому силами ДПСУ, а також аналітично точно оцінити необхідне співвідношення сил учасників збройного конфлікту при заданих ймовірнісних характеристиках, що може бути виконано за наведеними у дисертації математичними моделями; для більш точного визначення місця виникнення збройного конфлікту на державному кордоні в прогнозованому періоді, слід враховувати принципово більшу, у порівнянні з діючою методикою, кількість актуальних ознак, одночасно забезпечуючи узгодженість експертних матриць до передостаннього рівня моделі включно, що може бути виконано за наведеною у дисертації методикою; для визначення часу виникнення загрози збройного конфлікту на державному кордоні, необхідно, на основі введеної оцінки динаміки формування загрози необхідно виявляти інтегральні зміни обстановки у прикордонній сфері національної безпеки України, прогнозувати період часу переходу стану обстановки з рівня загострення на рівень загроза ; для прийняття обґрунтованого управлінського рішення щодо попередження та припинення збройних конфліктів на державному кордоні України з урахуванням умов обстановки на конкретних ділянках відповідальності органу охорони державного кордону (ООДК). Алгоритм дій під час організації прийняття рішення ООДК при попередженні та припиненні збройних конфліктів на державному кордоні України з урахуванням умов обстановки на конкретних ділянках відповідальності ООДК представлено на рис.. Розглянемо порядок виконання алгоритму. У блоці від джерел інформації в управління прикордонного загону надходять відомості про обстановку на ділянці відповідальності загону. Отримані дані оцінюються та визначаються початкові умови обчислення. Відстежується обстановка на кордоні та збираються інформаційні ознаки про можливі збройні конфлікти. Вводяться початкові умови розрахунків. У блоці розраховується ймовірність виникнення збройного конфлікту на державному кордоні та успішна протидії йому силами ДПСУ згідно (). З метою визначення необхідного резерву часу на прийняття рішення та відповідної деталізації розрахунків, необхідно, після отримання розрахункових даних згідно блоку 4, визначити час виникнення загрози збройного конфлікту на державному кордоні. При цьому застосовується розглянута методика. Після виконання умови, зазначеної в блоці 5, розраховується необхідне співвідношення сил, учасників прикордонного збройного конфлікту. Слід відзначити, що умова блоку 7, тобто результат розрахунку можливого співвідношення сил впливатиме на організацію взаємодії з силовими структурами підрозділів ООДК, що враховано у блоці 8. Визначається співвідношення сил, учасників збройного конфлікту (блок 6) є ключовим моментом у вирішенні питання щодо необхідності залучення додаткових сил і засобів як резерву ООДК так і інших силових структур. При невиконанні умови блоку 5 подальший перебіг алгоритму не має сенсу, оскільки всі потуги відомства будуть марними при відсутності місце визначення реалізації збройного конфлікту, що і обумовило введення циклу у блоці 5. При наявності достатніх сил та засобів ООДК для припинення збройного конфлікту, відповідно до умови блоку 7, здійснюється завершальна процедура - приймається рішення управлінням на попередження і припинення збройного конфлікту (блок 9). 30 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

31 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes Визначення ймовірн. винекн. збройн. конфл. і успішій протидії йому 3 Початок Збір даних обстановки, введення початкових умов обчислення Визнач. місця виникн. збройн. конфл. на держкордоні 4 Визначення часу виникн. загрози збройн. конфл. на держкордоні Відстежується обстановка на кордоні та збираються інформаційні ознаки про можливі збройні конфлікти. Вводяться початкові умови обчислення. Визначається ймовірність винекнення збройного конфлікту на державному кордоні та успішна протидії йому силами Держприкордонслужби P P ( P ) Визначається час виникнення загрози збройного конфлікту на державному кордоні b t b 4a(c Dst) a вп вз ва 5 t пр.р. t пр.рз 6 Визначення співвіднош. сил учасн. збройн. конфлікту 7 Z>Zm так ні 8 Координування дій силових структур щодо припин. збр. конфл. Визначається співвідношення сил, учасників збройного конфлікту е(р вп Рвз ) Z LambertW Рвп При недостатній чисельності сил ДПСУ для локалізації збройного конфлікту у просторі і часі, здійснюється взаємодія з підрозділами силових структур. 9 Прийняття рішень ООДК на попередж. та припин. збройн. конфл. Кінець Рис.. Алгоритм дій під час організації прийняття рішення ООДК при попередженні та припиненні збройних конфліктів на державному кордоні України з урахуванням умов обстановки на конкретних ділянках відповідальності ООДК У противному випадку виникає потреба у координуванні дій силових структур щодо припинення збройного конфлікту (блок 8). Реалізація розроблених практичних рекомендацій дозволяє: більш раціонально використовувати сили і засоби, які залучаються для виявлення протиправної діяльності і своєчасної протидії виникненню загрози збройного конфлікту на державному кордоні. Література. Кириленко, В. А. Загрози національної безпеки держави в прикордонній сфері та їх інформаційні ознаки / Кириленко В. А., Городнов В. П., Каратаєв Р. Г. // Зб. наук. пр. 43. Ч. ІІ / гол. ред. Балашов В. О. Хмельницький : Вид-во Нац. академії ДПСУ, 008. С Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері): монографія / Городнов В. П., Литвин М. М., Іщенко Д. В., Кириленко В. А. Хмельницький: НАДПСУ, с. 3. Шкідченко В. П. Елементи теорії воєнної безпеки : Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 3

32 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій монографія / Шкідченко В. П., Кохно В. Д.// К.: НІСД, с. 4. Богданович В. Ю. Маначинский А. Я. Методологические основы системных исследований проблем военной безопасности государства / Киев, с. 5. Горбулін В. П. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки України : [електронний ресурс] / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. Режим доступу: Заголовок з екрану. 6. Ліпікан, В. А. Національна безпека України : навчальний посібник / В. А. Ліпікан. К. : КНТ, с. 7. Можаев А. С., Громов В. Н. Теоретические основы общего логико-вероятностного метода автоматизированного моделирования систем. СПб.: ВИТУ, с. 8. Фильчаков П. Ф. Справочник по высшей математике / Фильчаков П. Ф. К. : Наукова думка, с. 9. Дубинов А. Е. W- функция Ламберта и ее применение в математических задачас физики: Учеб. пособие для вузов /Дубинов А. Е., Дубинова И. Д., Сайнов С. К./. Саров : ФГУП «РФЯЦ- ВНИИЭФ», с. С применением моделей оценки вероятности возникновения вооруженного конфликта на государственной границе и успешного противодействия ему силами госпогранслужбы, разработаны рекомендации относительно процесса своевременного предупреждения и прекращения пограничных вооруженных конфликтов, а также предложен алгоритм действий во время организации принятия решения при предупреждении и прекращении вооруженных конфликтов на государственной границе Украины с учетом условий обстановки. Ключевые слова: пограничный вооруженный конфликт, практические рекомендации. Wth the use of lkelhood of armed coflct evaluato models o the border ad a successful respose to t by the State Border Servce, to recommedatos o the process for tmely preveto ad cessato of armed border coflct were developed, ad the algorthm of actos durg the orgazato of decso-makg the preveto ad cessato of armed coflct o the state border of Ukrae subject to the codtos of the stuato s proposed. Key words: the border armed coflct, practcal advce. 3 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

33 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes УДК Андрій Олександрович Зінченко РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ШИРОКОСМУГОВОГО БЕЗДРОТОВОГО ДОСТУПУ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ MIMO Вступ На протязі останніх років широкого поширення набули мережі широкосмугового бездротового доступу на основі технологій WMAX (Worlwde Iteroperablty for Mcrowave Access) та LTE. Набуттю їх популярності сприяла ціла низка переваг, притаманних цим технологіям. Для ефективного спектрального ущільнення в них використовується технологія OFDM (Orthogoal Frquecy-Dvso Multple). З метою зменшення інтерференції прямого та відбитого сигналів у початок символу OFDM вставляється невеликий елемент із кінця сигналу (/4, /8,/6, /3). Для формування та обробки прийнятих OFDM сигналів застосовується відповідно зворотне та пряме перетворення Фур є. У залежності від рівня потужності сигналу і рівня шуму здійснюється вибір модуляції: QPSK, 6QAM, 64QAM. Чим краще сигнал, тим вищі модуляція та швидкість передачі даних. За аналогією здійснюється вибір алгоритму кодування. Поширений алгоритм швидкого перетворення Фур є зменшує потрібну потужність цифрового сигнального процесору у кількості операцій. Режим MIMO (Multple Iput/Multple Output), що застоссовується в WMAX та LTE, підвищує пропускну спроможність та дальність зв язку за рахунок використання кількох антен на передачу та прийом. Також стандартами передбачено використання адаптивної антенної системи, діаграма спрямованості якої відслідковує переміщення абонентських пристроїв. Постановка проблеми Переваги інтеграції технологій MIMO та OFDM дозволили розглядати їх у якості основних для побудови перспективних бездротових мереж широкосмугового доступу тактичної ланки управління. Для потреб спеціальних користувачів базові технології мають бути змінені у бік надання їм специфічних відмінностей. На думку фахівців однією із таких специфічних відмінностей від базових технологій WMAX та LTE є наразі відмова від реалізації режиму MIMO в обладнані, що пропонується провідними виробниками. Підставою для такого кроку вважається складність реалізації цифрової обробки сигналів для режимів MIMO і його багатокористувальницької версії Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 (мульти-мімо) за умови повної мобільності всіх елементів мережі, її динамічної конфігурації та можливості нарощування за рахунок під єднання до зовнішніх станцій нових абонентів. Насправді ж застосування таких режимів MIMO і мульти- МІМО надасть нові можливості у побудові бездротових мереж широкосмугового доступу для потреб тактичної ланки управління Збройних Сил України. Тому метою статті є дослідження варіантів побудови бездротових мереж широкосмугового доступу тактичної ланки управління за умови реалізації алгоритмів МІМО та мульти-мімо []. Викладення основного матеріалу Одною з вагомих переваг WMAX та LTE вважають можливість використання адаптивної антенної системи, що має можливість підлаштовувати свою діаграму спрямованості у відповідності з переміщенням абонентської станції. Роботи над новим поколінням обладнання передбачають створення адаптивних антен (в іноземній літературі вживається термін смартантена []) для базових станцій та мобільних абонентів. Таким чином, окрім традиційних антен з одним променем, сьогодні можливо використання нових груп базових антен: для абонентських терміналів фіксованого зв язку за стандартом IEEE 80.6d; для мобільного зв язку з абонентами під час руху за стандартом IEEE 80.6е. Саме стандарт IEEE 80.6е найбільш відповідає вимогам до військового зв язку. Для уточнення термінології наведемо перелік різних варіантів антен та їх визначення. Багатопроменеві антени з променями, що перемикаються це набір антенних елементів з фіксованою діаграмою спрямованості. В антенах із скануванням промінь діаграми спрямованості у секторі направляється за допомогою процесора у потрібний бік, що надає можливість наведення на абонента або базову станцію. Різні методи цифрової обробки сигнальної суміші у процесорі дозволяють формувати максимум діаграми спрямованості (7 0 дб) у напрямку на користувача та мінімум у напрямку перешкод. У даному випадку суттєво збільшується швидкість передачі даних. Важливою особливістю є автоматичне наведення 33

34 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій на кореспондента або на найкращий напрямок приходу сигналу, за умови відсутності зони прямого бачення, та робота в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль. Реалізація МІМО систем можлива у двох варіантах. МІМО Matrx A (Dversty mode) через різні антени передаються однакові дані. Застосовується для підвищення якості сигналу, що передається, та покращення прийому. MIMO Matrx B (Spatal Multplexg (SM) mode) через різні антени передаються різні дані, що дозволяє збільшити швидкість передачі даних. При застосуванні антенних елементів, які мають направлені характеристики, можливо зменшити сектор випромінювання сигналу та підвищити енергетику радіоліній, що у сукупності з використанням багатопроменевості надасть можливість суттєво збільшити дальність зв язку, навіть за умови відсутності відкритого інтервалу на трасі розповсюдження радіосигналу. Збільшення кількості випромінюючих елементів у системі МІМО буде майже пропорційно збільшувати пропускну спроможність. При цьому можливі різні варіанти просторово-частотночасового та поляризаційного кодування сигналів. Наприклад, кодування Аламоуті та магічного квадрату, які були детально розглянуті у [3, 4]. Можливий більш складний варіант, у разі застосування замість антенних елементів із фіксованою діаграмою спрямованості адаптивних антенних систем. Прикладом є використання для формування променів кількох антенних елементів, розміщених в одну лінію, для здійснення переміщення променя в азимутальній площині, та компоновка кількох антенних лінійок у блоки одна над одною для переміщення променю за кутом місця. Зазначений підхід дозволить здійснювати настройку кожного променя діаграми спрямованості антенних блоків за найкращім сигналом, як було розглянуто вище для адаптивних антен. Крім того, в такому варіанті є можливість формування вузьких променів діаграми спрямованості, у залежності від кількості антенних елементів, що формують промінь, та мінімуму діаграми спрямованості у напрямку приходу завади. Можливість здійснювати сканування діаграмою спрямованості за кутом місця надає можливість забезпечувати обмін даними з повітряною та космічною компонентами мережі, таким чином інтегруючі всі діючі на полі бою засоби до єдиної мережі. Програмно формована діаграма спрямованості антени дозволить забезпечити зв'язок під час руху, що важливо для спеціальних користувачів. За сприятливих умов розповсюдження радіохвиль швидкість передачі даних може досягати до 300 Мб/с і більше. Розглянуті варіанти організації зв язку у режимі точка точка дозволять створити високошвидкісну цифрову мережеву решітку та поєднати між собою окремі різнорідні мережі, але вони мають і недоліки: потреба у комплектах 34 обладнання за кількістю напрямків, що плануються; відсутність можливості розширення мережі без здійснення переприйому сигналу; потреба у здійсненні постійного планування та конфігурування мережі. Побудоване за таким принципом обладнання можливо позиціонувати на заміну станцій радіорелейного, тропосферного та космічного зв язку. Виграш у пропускній спроможності складе кілька порядків. Наступним режимом роботи є режим точка мульти-точка, при цьому на останній буде застосовуватись режим мульти-мімо. Самий простий варіант реалізації режиму застосування розподілу часу роботи на передачу базової станції між абонентами. У кожному часовому слоті базова станція буде працювати у режимі МІМО тільки з одним кореспондентом. Обробка сигналу у процесорі не буде відрізнятись від розглянутого режиму точка точка. У такому вигляді можливе розгортання мережі доступу до телекомунікаційних послуг бригадних, батальйонних, ротних тактичних груп. Зв'язок між підрозділами тактичних груп буде здійснюватись за допомогою перенаправлення пакетів базовою станцією. Пропускна спроможність базової станції буде динамічно розподілятись між кореспондентами. Розглянутому способу притаманні переваги та недоліки. Перевага простота реалізації базової та абонентських станції. Недоліки: непрацездатність мережі у разі виходу з ладу базової станції; відсутність зв язку на значних відстанях від базової станції; зменшення пропускної спроможності із збільшенням абонентів; відсутність інших маршрутів передачі трафіку. Наступний варіант організації широкосмугового зв язку режим роботи базової станції мульти- МІМО, що передбачає одночасне просторове розрізнення кількох абонентів. У такому варіанті базова станція буде одночасно працювати з кожним із абонентів за рахунок просторового розрізнення сигналів. Це передбачає ускладнення архітектури цифрової антенної решітки (ЦАР) за рахунок необхідності одночасного формування кількох просторово рознесених каналів. За умови необхідності роботи одночасно з кількома абонентами у секторі 360 градусів можлива компоновка антени у вигляді усіченої піраміди, на площинах якої розміщені під кутом блоки антенних елементів. Таке розташування блоків антенних елементів у цифровій антенній решітці надасть можливість формувати промені діаграми спрямованості у будь-якому напрямку за азимутом та кутом місця. Для розглянутого варіанту організації зв язку методи обробки сигналів мульти-мімо з урахуванням можливих варіантів кодування сигналів були описані у [5-7]. Альтернативний варіант організації зв язку застосування режиму мульти-мімо на кожній станції у мережі. Саме такий варіант дозволить пов язати між собою розрізнені мережі, не тільки за вертикаллю управління, а і по горизонталі. Структура мережі мультиточка мультиточка Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

35 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes найбільш відповідає вимогам до військового управління. Вона пов язує органи управління між собою за допомогою кількох зв язків, створює обхідні шляхи та підвищує стійкість мережі, зокрема до дії активних завад. Підвищена завадостійкість досягається застосуванням особливих методів демодуляції сигналів, що враховують наявність та просторові координати завадопостановників. В основі відповідних методів лежить специфічна модель аналітичного опису відгуку приймальної ЦАР Розглянемо її більш докладно. x Q x Q S MS QR S R MS де Q Q S QP Q T S T MS Q RT S RT MS характеристик спрямованості антенних елементів лінійної антенної решітки t-ї секції Q rtx msp у напрямку на m-е джерело OFDM сигналів (індекс S) або завад (індекс P) з кутовою координатою x msp, ~ ~ hqs h ~ ~ h QRS h ~ ~ ~ HQ H QS HQP ~ ~ hqts h ~ ~ hqrts h передаточних характеристик каналу MIMO ~ в напрямку на m-е джерело OFDM h QrtmS(P) x Q x x Q x x Q x сигналів (індекс S) або завад (індекс P) з кутовою координатою x msp ; T A AS AP блок-вектор амплітуд сигналів (блок AS) та завад (блок AP); T символ операції транспонування; символ блокового добутку Адамара [8, 9]. В режимі встановлення зв язку мають бути отримані кутові координати постановників завад, які слід використати під час демодуляції сигналів, оптимальної за методом найменших квадратів. Відповідний метод завадозахисту запропоновано, наприклад, в [0]. Висновки Відсутність звичних базових станцій, уніфікація всього обладнання, динамічний розподіл потоків повідомлень за різними шляхами передачі, формування вузьких променів діаграми спрямованості ускладнить противнику виявлення структури системи управління та відповідно зменшить вірогідність ураження її ключових Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 Якщо записати сукупність напруг сигналів по виходах приймальних каналів багатосекційної ЦАР у вигляді U P A, де U блок-вектор комплексних напруг сигналів по виходах просторових каналів сукупності секцій багатосекційної ЦАР, P сигнальна матриця, A блок-вектор амплітуд OFDM сигналів та завад, блок-вектор шумових напруг, то структура сигнальної матриці P і блок-векторів U та A у випадку лінійних за будовою секцій ЦАР буде наступною: ~ P Q H Q, QMS QRMS QTMS QRTMS Q Q Q Q R T RT x Q x P x Q x P x Q x P x Q x P R T RT MP MP MP MP блок-матриця де r=,, R порядковий номер антенного елемента в антенній решітці в межах t-ї секції, t=, T порядковий номер секції у багатосекційній ЦАР; ~ h ~ h QP QMP ~ ~ h QRP hqrmp ~ блок-матриця ~ hqtp hqtmp ~ ~ hqrtp hqrtmp вузлів. Обробку сигналів з різних напрямків можливо здійснювати за розглянутим раніше принципом за умови перевірки гіпотези про кількість абонентів у мережі. Можливість інтеграції до мережі широкосмугового бездротового доступу повітряної і космічної компоненти, масштабування мережі за рахунок підключення на краях нових користувачів надасть можливості створити інтегральну цифрову мережеву решітку в інтересах підрозділів всіх видів та родів військ та створить технічну основу системи управління для проведення мережецентричних операцій. Вважається за доцільне при формуванні технічного завдання для розробки наступного покоління станцій широкосмугового бездротового доступу орієнтуватись на реалізацію режиму роботи мультиточка мультиточка, спираючись на технологію МІМО. Напрямок подальших досліджень розробка нових методів цифрової обробки сигналів для станцій широкосмугового доступу нового покоління та створення інтегрованих систем зв язку і радіолокаційної розвідки на основі технології МІМО [-3]. 35

36 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій Література. Слюсар В. И. Технология мульти-мімо в гарантоспособних беспроводных системах связи / В. И. Слюсар, Н. А. Масесов // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил Вип. (6). С Слюсар В. И. Smart-антенны пошли в серию. //Электроника: наука, технология, бизнес С Слюсар В. И. Методы гарантоспособной передачи сообщений в радиорелейных системах связи / В. И. Слюсар, А. О. Зінченко // Радіоелектронні і комп ютерні системи (5). С Зінченко А. О. Пространственно-поляризационное кодирование сигналов в радиорелейной системе связи / А. О. Зінченко // Збірник наукових праць Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем 007. Вип.. С Слюсар В. И. Мульти-МІМО система и режимы ее работы / В. И. Слюсар, Н. А. Масесов //4-я Meждунаpoдная мoлoдежная научнo-тeхничecкая конфepeнция "Совpeменныe пpoблемы pадиoтеxники и телeкоммуникаций PТ-008" ( - 5 aпреля 008 г.). - Сeваcтопoльский нациoнальный тexничeский унивepситeт C Слюсар В. И. Обработка сигналов в многопользовательской системе МІМО / В. И. Слюсар, Н. А. Масесов //Международная научнотехническая конференция Информационные системы и технологи (ИСТ-008) (8 апреля 008 г.). - Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева C Слюсар В. И. Метод мульти-мімо для связи с БПЛА / В. И. Слюсар, М. В. Малярчук // 9-а науковотехнічна конференція «Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах». Феодосія, ДНВЦ ЗСУ. - 0 вересня 009 р. - C Слюсар В.И. Семейство торцевых произведений матриц и его свойства// Кибернетика и системный анализ Том 35; 3.- С Слюсар В.И. Обобщенные торцевые произведения матриц в моделях цифровых антенных решеток с неидентичными каналами.//известия вузов. Сер. Радиоэлектроника Том 46, 0. - C Слюсар В.И., Волошко С.В. Помехозащищенная демодуляция сигналов N-OFDM в приемном сегменте цифровой антенной решетки.// Системи обробки інформації. Харків: ХУПС. - Вип. 5 (95). 0. С Зінченко А. О. Інтеграція системи зв язку та радіолокаційної розвідки на основі технології МІМО / А. О. Зінченко // Матеріали науково-практичного семінару Сучасні інформаційні технології в системі підготовки військ, 9 лютого 00 р. К.: Національний університет оборони України, 00. С. 5, 6.. Зінченко А. О. Інтеграція системи зв язку та радіолокаційної розвідки на основі технології МІМО / А. О. Зінченко // Матеріали науково-практичного семінару Принципи побудови інформаційнотелекомунікаційних вузлів оперативної та стратегічної ланок управління Збройних Сил України, грудня 00 р. К.: Національний університет оборони України, 00. С. 4, Зінченко А.О. Деякі погляди на розвиток систем зв язку у війнах майбутнього / А. О. Зінченко // Матеріали науково-практичної конференції Порядок виконання завдань за призначенням підрозділами механізованої (танкової) бригади, 6 листопада 00 р. К.: Національний університет оборони України, 00. С В статье разработаны рекомендации относительно вариантов построения сетей широкополосного беспроводного доступа на основе технологии МІМО и мульти-мімо для тактического звена управления Вооруженных Сил Украины. Ключевые слова: цифровое диаграмообразование, цифровая антенная решетка, "точка точка", "точка мультиточка". I the artcle recommedatos are worked out relato to the varats of costructo of etworks of wreless access o the bass of techology of МІМО ad mult-мімо for the tactcal lk of maagemet of Mltary Powers of Ukrae. Key words: dgtal spectrum dagram, dgtal array, a "pot s a pot", "pot -multpot". 36 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

37 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes УДК 6.37 Ігор Миколайович Козубцов Георгій Яремович Криховецький СЕЗОННИЙ ПРОГНОЗ ТРЕНДУ ОПТИМАЛЬНИХ РОБОЧИХ ЧАСТОТ ДЕКАМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ МЕТОДАМИ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв язок із важливими науковими завданнями На етапі первинного планування радіозв язку немає необхідності мати точні значення робочих частот (РЧ), а достатньо передбачити можливу область робочих частот (ОРЧ) та тенденцію її зміни в зв язку із впливом -річного періоду сонячної активності. Достовірність прогнозування оптимальних робочих частот декаметрового діапазону є ключовою частиною для своєчасної адаптації системи радіозв язку. Від неї залежить своєчасність переходу радіозасобу на інші робочі частоти до того, як відбулось погіршення зв язку. Точність прогнозування і його своєчасність залежить від умов, в яких функціонує система зв язку, і вибраного підходу до побудови прогнозуючої моделі. Формальний прогноз методами факторного аналізу дуже складний через безліч параметрів, що підлягають обліку, тому в масштабі реального часу така модель працювати не може. У цей час для вирішення даного завдання найзручнішими є методи технічного аналізу, що дозволяють скласти прогноз стану тренду на підставі минулих значень вимірюваного параметра. Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою До цих пір не було спроб перенести методи технічного аналізу на фізичні процеси, так як рахували, що в економічних процесах і фізичних явищах причинно-наслідкові зв язки різні. Але спостереження стверджують, що це не зовсім так []. Так в економіці і в техніці багато процесів точно описуються рядом Фибоначі []. Геомагнітна обстановка однаково сильно впливає на умови поширення декаметрових хвиль і поведінку суб єктів економічних процесів на фондових біржах. Таких прикладів можна навести багато. В ряді робіт зроблена перша спроба застосувати методи технічного аналізу, які набули широко вжитку в економічному аналізі та прогнозування на фондових ринках [,, 3]. Технічний аналіз оснований на інтерпретації попередніх значень процесів як основи для прогнозування схеми тенденції [4]. Схема тенденції в багатьох випадках цікавить нас більше, ніж передбачення майбутніх значень. Так інформація про настання через п ять хвилин різкого погіршення умов поширення хвиль важливіше інформації про рівень завад. Не так важливо знати, що буде погіршення зв язку, важливо знати коли саме. Технічний аналіз надає можливість використання декількох сотень індикаторів розвороту тренду досліджуваних процесів, найпоширенішими з яких є осцилятор ковзного середнього й різні його модифікації. Побудова осциляторів ковзного середнього зводиться до побудови двох графіків ковзного середнього за різні періоди часу, а потім фіксується їхнє взаємне перетинання []. Однак застосування осциляторів поточних середніх не завжди дає ефективні результати. Формулювання мети статті Метою статті є висвітлення одного з перспективних і достовірних напрямків прогнозування оптимальних робочих частот декаметрового діапазону, застосовуючи для цього широко впроваджені в економіці методи технічного аналізу, які дозволяють описувати фізичні процеси зміни тренду. Виклад основного матеріалу Одним із важливих факторів за рахунок якого здійснюється будь-яке прогнозування малий признак періодичності або циклічності. Виявлені періодичності пов язують з іншими параметрами. На даний час найбільш відомим періодичним і циклічно змінним явищем є інтенсивність або періодичність сонячної активності, що становить приблизно,3 роки. Науковими дослідженнями встановлено пряму залежність сонячної активності від іонізації верхніх шарів іоносфери F, F, E за рахунок процесів, що протікають на Сонці. Ці процеси мають зазначену періодичність. З достатньо високою точністю можна прогнозувати лише область застосовних частот (ОЗЧ) на основі накопичених статистичних даних. Однак складно прогнозувати конкретну завантаженість радіочастот ОЗЧ радіозасобами. Такий прогноз Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 37

38 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій доречний для попередньої оцінки ОЗЧ на період часу достатнього для завчасного правильного вибору ОРЧ. Точний прогноз позбавить вибору передчасно невірних піддіапазонів з області значень ОЗЧ. В період максимуму сонячної активності W множина значень f ОРЧ обмежених f МЗЧ, і f НЗЧ, приймає деяке значення множини f m високочастотної (ВЧ) смуги ДКМ діапазону. Як наслідок, ймовірність встановлення дальнього іоносферного ДКМ радіозв язку (ДІРЗ) Р зв 0 майже неможливе в низькочастотній (НЧ) смузі діапазону за рахунок великого загасання, флуктуації та загального рівня шумів Р Ш. Відбувається природний поступовий дрейф радіозасобів (РЗ) з НЧ в область ВЧ. Цим спричиняється ущільнення ВЧ k f max до повної насиченості, а інколи до перенасичення і створення взаємних завад при тому, як в НЧ щільність k f m поступово знижується. Тому, крім основного прогнозу ОРЧ, потрібен прогноз щільності завантаженості частот радіозасобами (РЗ). Спостерігається цілком закономірна тенденція змін частот і щільності. При мінімуму сонячної активності W 0 множина значень f ОРЧ приймає деяке значення f множини низькочастотної смуги діапазону НЧ, де f < f m. Зворотний процес відбувається із щільністю РЧС. Крім головного тренду сонячної активності Т СА спостерігаються періодичні мікротренди (флуктуації головного тренду). Це пов язано з кутом нахилу земної осі відносно Сонця та річним рухом Землі по еліптичній орбіті навколо Сонця. Будемо розрізняти тренди сезонний (літний і зимовий). Для опису цього явища застосуємо апробовані на практиці методи технічного аналізу економіки [4]. Автором встановлено подібність між трендом в економіці та в декаметровому радіозв язку [5]. Для забезпечення дальнього іоносферного радіозв язку РЗ, потрібно використовувати робочі частоти з області ОРЧ, які обмежені з низу найменш застосовною НЗЧ, а зверху максимально застосовною МЗЧ частотою. Ці межі, як виявилось, постійно змінюються, що обумовлено часом дня, пори року. Вони залежать і від зміни інтенсивності сонячної активності. Наведемо подібні елементи (рис. ). Рис.. Графічне пояснення подібності тренду в економіці та радіозв язку Існують три типи трендів рух ціни нагору, рух ціни вниз і бічний рух ціна практично не змінюється. Тенденція діє доти, доки не подасть явних сигналів про те, що вона змінилася. Подібно до економіки, якщо ціна не може пробити нагору, називається лінією опору (Resstace res) застосовано до радіозв язку це є не що інше як МЗЧ, а якщо ціна не може пробити вниз, називається лінією підтримки (Support sup) відповідно НЗЧ. Ці лінії малюються або по кінцях (Bar) або за цінами відкриття (Ope), закриття (Close). Вони дають можливість покупки-продажу, попереджають події, дозволяють розпізнавати ситуацію на ринку. Канал, що утвориться в результаті проведення рівнобіжних ліній (sup, res) (див. рис. ), є оптимальним діапазоном торговельних змін відповідно діапазону оптимальних робочих частот (ОРЧ). Напрямок каналу вниз або нагору визначає тенденцію ринку (Tred) відповідно частотний зсув ОРЧ. Він залежить значення -річної сонячної активності, річного та добового руху землі. При висхідній тенденції тренд зростаючий, при спадній спадаючий. В роботах [6,7] проведено класифікацію трендів та сформовані 38 концептуальні аксіоми. Сезонний тренд оптимально робочих частот пов язаний зі станом іонізації іоносферних шарів D, E, F, F та концентрацією електронів, що змінюються зі змінами зенітної кульмінації та відстані Сонця. Вибір математичного апарату методу технічного аналізу для сезонного прогнозування тренду оптимальних робочих частот. За умов відсутності випадкової складової у вигляді миттєвих збурень можна виявити детерміновану інерційність. Така детермінована медіанна складової достатня для складання сезонного прогнозу тренду ОРЧ. В залежності від періоду усереднення (тривалості сезону) можна в нестаціонарному показнику виділити відповідний стаціонарний показник прогнозу тренду. Під стаціонарним будемо розуміти такий показник, індивідуальне значення якого, змінюючись з часом, не змінює середнього протягом тривалого проміжку часу. Під нестаціонарним показником будемо розуміти такий показник індивідуального значення, коли середнє не буде постійним, а змінюється у часі. Зміну середнього прийнято називати трендом. Тренди розрізняють по характеру та типу [8]. Число Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

39 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes одиниць часу, на який складають прогноз, називається горизонтом прогнозування. Шляхом зменшення часу усереднення можна перейти від нестаціонарного до стаціонарного процесу і навпаки. Таким чином, детермінований добовий хід МЗЧ, ОРЧ і НЗЧ протягом місяця можна розглядати як стаціонарний процес відносно річного руху. В той же час річний рух ОРЧ є стаціонарним процесом відносно -річного періоду зміни сонячної активності. Проаналізуємо похибку складання прогнозу методами: середнього ковзного та експоненціального згладжування з метою подальшого вибору математичного апарата. Припущення Приймемо за еталон прогноз ІЗМІРАН на місяць березень 990 року [9]. F(MHz) 4,00 3,00,00,00 0,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00,00,00 Для моделювання складання і порівняння точності прогнозів застосовано стандартний програмний продукт Mcrosoft Excel 00. Прогноз методом середнього ковзного краще описує значення часового ряду з недалекого минулого. Модель прогнозу описується наступною формулою: Y(t+) = (/(T+))*[Y(t)+Y(t-)+...+Y(t-T)], де Y(t+) прогноз на наступний період часу; Y(t) реальне значення в момент часу t; T відлік за часом у глибину; Y(t-) минулий прогноз на момент часу t. На рис. зображено прогноз, побудований методом середнього ковзного, який полягає у тому, що модель бачить і описує тільки найближче майбутнє та ґрунтується тільки на цих даних. Крім того, виникає інерційність, яка тим більша, чим більший міжпрогнозний інтервал. Фактичне МЗЧ-Е Прогноз МЗЧ-Е 0, t(час) Рис.. Графік середнього ковзного прогнозу добового руху тренду МЗЧ шару Прогноз методом експоненціального згладжування постійно адаптується до даних за рахунок нових значень. Дана модель, описується формулою: Y(t+) = a*y(t)+( a)*^y(t), де Y(t+) прогноз на наступний період часу; F(MHz) 4,00 3,00,00,00 0,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00,00,00 Y(t) реальне значення в момент часу t; ^Y(t) минулий прогноз на момент часу t; a постійна згладжування (0 a ). На рис. 3 зображено прогноз побудований методом експоненціального згладжування. Фактичне МЗЧ-Е Прогноз МЗЧ-Е 0, Рис. 3. Графік прогнозу добового тренду МЗЧ шару Е побудованого методом експоненціального згладжування При складанні прогнозу необхідно приділити значну увагу значенню коефіцієнта згладжування a, від якого залежить прогноз, а саме від більш старих вихідних даних. Залежність впливу даних на прогноз при різних коефіцієнтах a зображено на t(час) графіку рис. 4. Вплив даних на прогноз експоненціально спадає за віком. При a > експонентна модель прямує до найпростішої наївної моделі. При a > 0 прогнозована величина стає рівною попередньому прогнозу. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 39

40 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій F(MHz) Залежність впливу даних на прогноз при різних коефіцієнтах a 7 6 Е-МЗЧ 5 а=0, 4 3 а=0, а=0,3 а=0,4 0 9 а=0,5 8 а=0,6 7 а=0,7 6 а=0, а=0,9 а= t(час) Рис. 4. Залежність впливу даних на прогноз при різних коефіцієнтах a Перед початком складання прогнозу необхідно на деякому тестовому наборі скласти прогноз для значень a = [0,0, 0,0,..., 0,98, 0,99] і дослідити, при якому коефіцієнті a точність прогнозу більша, і те значення використовувати в подальшому. Крім того, експонентне згладжування дозволяє виділяти трендові складові, так як середньо ковзний прогноз цього зробити не в змозі. З аналізу графіків середнього ковзного та експоненціального згладжування (рис. 5) видно, що точність відтворення попередніх значень F(MHz) 4,00 3,00,00,00 0,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00,00,00 0,00 найбільша в експоненціального згладжування. Одним загальним недоліком обох методів є запізнення, тобто інерційність, що залежить від інтервалу, на який здійснюється (t+) складання прогнозу. Відповідно похибка зменшується із зменшенням часу (t+). В одержанні похибки апроксимації в деякій мірі сприяв той факт, що використані значення [9] розраховані з кроком в години. Як виявляється, такий крок неприпустимий для апроксимації значень, отриманих наближеними методами. Фактичне МЗЧ-Е Прогноз МЗЧ-Е експоненціальне згладжування Прогноз МЗЧ-Е скользяче середнє t(час) Рис. 5. Графік порівняння точності відтворення добового руху тренду МЗЧ прогнозами середньо ковзного та експоненціально згладжування Результат аналітичного моделювання підтверджує можливість застосування експоненціального згладжування для складання прогнозу в умовах воєнного часу при відсутності більшої частини вихідних даних, потрібних для складання прогнозу більш точним методом. Прикладом використання є в частотно-диспетчерських радіослужбах різного призначення на етапах радіопланування РЗ на сезон. Відслідковувати і прогнозувати тенденції областей застосовних частот (діапазонів) як прямої залежності зміни щільності частотного ресурсу. Застосовано до радіомовних станцій короткохвильового діапазону методика на даний час в широкому змісті актуальною, оскільки на даний час відсутня в частотних менеджерів методики точного довготривалого прогнозування. Прогнозування, а скоріше вибір частот, як правило здійснюється інтуїтивним способом. Висновки Таким чином, можна сформулювати наступні висновки: експоненціальне згладжування має ряд переваг перед середнім ковзним; для побудови прогнозу за експоненціальним загладжуванням необхідно задати лише початкову оцінку прогнозу; подальше прогнозування 40 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

41 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes можливе відразу за надходженню свіжих даних, що позбавляє необхідності заново будувати процедуру обчислення прогнозу, як це було за методом середнього ковзного; в експоненціальному згладжуванні середнє значення коефіцієнтів убуває з часом. Тому (на відміну від середнього ковзного) немає точки, на якій коефіцієнти обриваються, тобто обнуляються. Література. Головин О.В., Шварц В., Репинская Т.В. Эффективность прогнозирования помехоустойчивости приема в КВ каналах методами технического анализа. «Электросвязь» 00.. С Головин О.В., Шварц В., Репинская Т.В. Прогнозирование разворота тренда суточного хода напряженности поля с помощью осцилляторов скользящей дисперсии. Радиотехника Репинская Т.В. Прогнозирование разворота тренда суточного хода напряженности поля. Радиотехника. F С Мэрии Джон Дж. Технический анализ фьюрческих рынков. Теория и практика. М.: Сокол, с. 5. Козубцов И.Н., Миночкин А.И., Кокотов О.В. Аналитическое обоснование возможного использования методов технического анализа для прогнозирования оптимальных рабочих частот коротковолновой радиосвязи // Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии (ИСТ-008)» (8 апреля 008 г). Н.Новгород. Нижегородський гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 008 С Козубцов И.Н., Миночкин А.И., Кокотов О.В. Аналитическое обоснование возможного использования методов технического анализа для прогнозирования уровня шума оптимальных рабочих частот коротковолновой радиосвязи // XV Международная научно-техническая Отриманий метод та практична його цінність і перевага, полягає у використанні пасивних методів прогнозування. Дана методика передбачає таким структурам як Укрчастотнагляду та частотнодиспетчерським службам можливість покращити ефективність здійснення довготривале прогнозування ОЗЧ на сезон та рік вперед. конференция «Информационные системы и технологии (ИСТ-009)» (7 апреля 009 г). Нижний Новгород. Нижегородський государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 009. С ISBN Козубцов И.Н. Классификация типов трендов максимально применимой частоты декаметрового диапазона методами технического анализа // XVІ Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии (ИСТ-00)» (7 апреля 00 г). Нижний Новгород. Нижегородський государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 00. С ISBN Козубцов И.Н. Аксиомы концепции прогнозирования состояния ионосферы методами технического анализа. Материалы 6 международной конференции Математика. Компьютер. Образование. (МКО 009) г. Пущино, 9 4 января 009 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: // 9. Репинская Т.В. Прогнозирование разворота тренда суточного хода напряженности поля // Радиотехника, 4, 004. С Месячный прогноз максимальных применимых частот (МПЧ). Март 990 / Отв. ред. П.М. Свидский. М.: Гидрометеоиздат, с. В статье предложено составлять сезонное прогнозирование оптимальных рабочих частот декаметрового диапазона методами технического анализа. Использование методов технического анализа упрощает прогнозирование тренда оптимальных рабочих частот. Применение данного метода позволит избирать безошибочно полосу области применимых частот для радиосредств фиксированной служб. Ключевые слова: прогноз оптимальных рабочих частот, декаметровый диапазон, методы технического анализа, экспоненциальное сглаживание, среднее скользящее. I the artcle t s suggested to make the seaso progoss of optmum workgs frequeces of decameter rage the methods of techcal aalyss. The use of methods of techcal aalyss s smplfed progostcato of tred of optmum workgs frequeces. Applcato of ths method wll allow to elect faultlessly the bar of area of applcable frequeces for radofacltes of fxed servces. Key words: forecast the optmum operatg frequecy, the decameter rage, methods of techcal aalyss, expoetal smoothg, movg average. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 4

42 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій УДК 37:355.3 Юрій Васильович Кравченко Роман Григорович Дерій РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗБРОЇ НА РОЗПОДІЛЕНУ ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ ОРГАНУ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА В даний час рівень розвитку суспільства залежить від ефективності та безпеки інформаційного середовища. Від інтенсивності обміну інформацією, повноти, своєчасності та надійності інформації залежить ефективність державного управління, обороноздатність держави, функціонування систем транспорту, зв'язку та інших. Для запобігання перехопленню, викривленню, витоку, руйнуванню інформації в інформаційних та телекомунікаційних мережах і системах загальнодержавного значення є необхідні засоби та накопичений відповідний досвід. Але темпи вдосконалення інформаційної зброї є більшими, ніж темпи розвитку технологій захисту. В результаті завдання нейтралізації інформаційної зброї, протистояння загрозі її використання повинно розглядатися як пріоритет у забезпеченні національної безпеки держави у цілому та системи управління військами (силами) зокрема [5]. Аналіз тенденцій розвитку телекомунікаційних мереж показує, що збільшення доступу до них через відкриті інформаційні мережі типу Інтернет сприяє погіршенню стану захисту національних інформаційних ресурсів [5]. Крім цього, збільшується число кібернетичних злочинів, реальною є загроза кібернетичних атак на системи управління державного рівня з метою досягнення політичних та економічних цілей [7]. З огляду на зазначене, можливо зробити висновок, що для запобігання та нейтралізації наслідків застосування інформаційної зброї необхідно виконати наступні заходи щодо [6]: захисту технічних об'єктів, які складають фізичну основу інформаційних систем органів управління; забезпечення безперебійної роботи баз даних; захисту інформації від несанкціонованого доступу, втручання або знищення; гарантування збереження якості інформації (своєчасності, точності, повноти і доступності). Інформаційна боротьба поступово набирає значимості у порівнянні до інших форм боротьби, спираючись на новітні інформаційні технології є дієвим засобом впливу на потенційних противників, а головне з мінімальними затратами []. Більшість аналітиків вважають, що в найближчому майбутньому досягнення не лише політичних, а і воєнних цілей буде залежати від можливостей сторін щодо захисту і ефективного використання свого інформаційного ресурсу та знищення його у противника, тобто можливостями ведення інформаційної боротьби [5]. Основними об єктами впливу під час ведення інформаційної боротьби розглядаються [4]: мережі зв'язку та інформаційні мережі, які використовуються органами державної влади під час виконання функцій управління; інформаційні системи органів військового управління стратегічного рівня; інформаційні та управлінські структури оборонно-промислового комплексу; засоби масової інформації, в першу чергу електронні. При цьому засобами ведення інформаційної війни або інформаційною зброєю є використання інформації та пов язаних з нею технологій впливу на військові і державні системи управління противника. До сучасної інформаційної зброї можливо віднести наступні засоби [5]: комп'ютерні віруси, які можуть розповсюджуватись у попередньо встановлених програмах, передаватися по лініям зв'язку, мережам передачі даних та виводити з ладу системи управління; логічні бомби програмні пристрої, які заздалегідь розміщуються в центрах інформації і управління військової або цивільної інфраструктури та приводяться в дію за сигналом або у запланований час; засоби порушення обміну інформацією в телекомунікаційних мережах, фальсифікації інформації в каналах державного та військового управління; навмисні помилки, які свідомо вводяться зловмисниками в засоби програмного забезпечення об'єктів управління. 4 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

43 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes Матеріальні втрати від впливу інформаційної зброї, зокрема вірусів, важко переоцінити. Вони складаються з витрат на знищення вірусів, ремонт та заміну обладнання, відновлення програмного забезпечення. Таким чином, аналіз тенденцій розвитку інформаційної боротьби за досвідом локальних війн і збройних конфліктів свідчить, що особливу увагу необхідно приділити захисту розподілених інформаційних систем (РІС) органів управління стратегічного рівня. Для РІС у цілому та її функціональних підсистем можливо визначити наступні технічні стани: працездатний, непрацездатний, граничний та аварійний [3]. Працездатний стан РІС це стан, при якому значення всіх параметрів, які характеризують здатність РІС виконувати визначені функції, відповідають вимогам нормативно-технічної чи конструкторської документації. Непрацездатний стан РІС це стан, при якому значення хоча б одного вищезазначеного параметру не відповідає вимогам нормативнотехнічної чи конструкторської документації. Граничний стан РІС це стан, при якому її подальше використання за призначенням не припустимо чи недоцільно, або відновлення її працездатного стану неможливе чи недоцільне. Аварійний стан РІС це стан, який характеризується такою сукупністю відмов та помилок у функціонуванні, які здатні привести до значних порушень працездатності чи руйнуванні елементів РІС, тобто до аварій. Перехід системи з одного стану в інший відбувається внаслідок різних подій. Перехід із працездатного стану в непрацездатне відбувається під дією внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на процес функціонування РІС. До внутрішніх факторів відносяться: відмови елементів РІС, несправності, збої, вплив електромагнітних перешкод, помилки Література. Барабаш О.В. Построение функционально устойчивых распределенных информационных систем. К.: НАОУ, с.. Богданович В.Ю. Толубко В.Б. Использование информационных технологий прогнозирования военно-политической остановки для обоснования приоритетных направлений развития военно-промышленного комплекса / Арсенал-ХХІ С ГОСТ Надежность АСУ. Основные положения. М.: Изд-во стандартов, с. 4. Кудрицький В.Д. Оцінка функціональної ефективності АСУ військами і принципи управління нею // Труди академії. Київ: НАОУ С Попов М.О. В статье определена необходимость обеспечения построения рациональной структуры распределённой информационной системы на основе анализа тенденций развития информационной борьбы. Ключевые слова: распределённая информационная система, информационная борьба, информационное оружие. обслуговуючого персоналу, що приводять до виходу з ладу апаратури. До зовнішніх факторів відносяться: ураження противником елементів РІС засобами звичайної, високоточної та інформаційної зброї, цілеспрямований вплив терористичних груп, електромагнітний вплив, дії диверсійнорозвідувальних груп противника, несприятливі природні кліматичні умови (землетруси, зсуви, повені) та інше. Для побудови стійкої розподіленої інформаційної системи необхідно, щоб усі події, які обумовлені внутрішніми та зовнішніми факторами, не переводили РІС із працездатного стану в непрацездатне, а сама РІС була б нечутливої до внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих факторів. Принципи реалізації стійкості в РІС припускають [, 8]: виявлення позаштатної ситуації; ідентифікацію (розпізнавання) позаштатної ситуації; ухвалення рішення щодо відновлення; перерозподіл функцій у системі з метою безперервності її функціонування та відновлення непрацездатних елементів. Таким чином, аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на функціонування РІС показує, що при цілеспрямованому впливі зовнішніх факторів (сучасні види озброєння) та при хаотичному виникненні внутрішніх факторів (різного роду перешкоди) можливий зрив управління. З метою зменшення впливу дестабілізуючих факторів на функціонування РІС необхідно забезпечити побудову раціональної структури РІС для реалізації її стійкості. Це дозволить забезпечити своєчасне виявлення непрацездатного стану системи та відновлення її працездатності, постійний моніторинг причин дестабілізуючих факторів і виконання заходів для підвищення живучості, перешкодозахищеності та надійності. Лук'янець А.Г. До забезпечення воєнної безпеки в умовах загрози інформаційної війни // Наука і оборона С Рось А.О. Особливості підготовки і ведення інформаційно-психологічних операцій при застосуванні тимчасового об'єднання військ у прикордонному збройному конфлікті // Труди академії. Київ: НАОУ С Слипченко В.И. Бесконтактные войны. Москва: Гран-Пресс, с. 8. Теорія прийняття рішень органами військового управління: монографія / [В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, Г.А. Дробаха та ін.]; за ред. В.І. Ткаченка, Є.Б. Смірнова. Харків: ХУПС, с. The ecessty for the costructo of a ratoal structure of a spreaded formato system based o the aalyss of treds formato warfare was determed. Key words: spreaded formato system, formato war, formato weapos. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 43

44 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій УДК Юрий Петрович Недайбида Юрий Иванович Хлапонин Юлия Валентиновна Котова ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЛОЖНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Постановка задачи Под информационно-управляющими системами (ИУС) понимаются системы контроля и управления реальными объектами различной природы, назначения и сложности []. Невыполнение или некачественное выполнение целевых задач ИУС может привести к катастрофическим последствиям военного и государственного значения. Принципиальные проблемы создания ИУС определяются тем, что такие системы функционируют в реальном пространстве, имеют конкретные цели управления в реальном времени. Решение задач управления происходит под воздействием объективных и субъективных факторов, поэтому процесс выполнения системой поставленных целей становится случайным. Сложность процесса управления в системах военного назначения обусловлено необходимостью выполнения целенаправленной совокупности операций сбора и обработки информации для принятия решений и доведения их до исполнительных объектов. Особенную сложность этот процесс имеет в тактическом звене управления Вооруженных Сил Украины за счет того, что он является общевойсковым, характеризуется высокой скоротечностью и динамичностью. Схематично функционирование ИУС можно представить в следующем виде: Определение состояния ИУС в пространстве Дефиниции управления Прогнозирование траєктории ИУС Виявление конфликтных ситуаций ИУС Определение оптимального управления ІУС 6 Разрешение конфликтных ситуаций Рис.. Основные операции управления ИУС в реальном времени Выделим основные задачи управления, которые решаются под воздействием случайных факторов: определение положения системы в реальном пространстве; определение вида управления в реальном времени; прогнозирование состояния системы в реальном пространстве; выявление конфликтных ситуаций; определение оптимального управления в реальном пространстве и времени; распределение функций управления между человеком и техническими устройствами [5]. Обобщённо вопросы создания сложных ИУС рассматриваются в рамках теорий эргономики и эргатических систем. Эргономика научная дисциплина, которая изучает проблемы приспособления технических устройств к возможностям человека, основываясь на достижениях технических наук, психологии, физиологии, гигиены и социологии [4]. В традиционном понимании, это наука о приспособлении рабочих мест, предметов и объектов труда, компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человеческого организма. Из этого следует, что человек априори является ведущим звеном в управлении. Под эргатической системой понимается любая реальная физическая, целенаправленная система управления, составным элементом которой является человек [3]. В исследованиях эргатических систем основное внимание уделяется процессам: анализа и синтеза структур управляющих систем; построению формальных моделей,,человека, как звена замкнутой системы управления; вопросам распределения функций между человеком и техническими устройствами; обоснованию рационального согласования 44 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

45 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes характеристик звена,,человек с техническими характеристиками системы. При этом приоритетным принимается организмический подход, который направлен на создание формальных моделей человека, участвующего в управлении. Такой подход дает возможность выявить характер взаимоотношений между элементами системы и человека с точки зрения формирования управляющего действия в системе. Таким образом, вопросы эргономики и теории эргатических систем не затрагивают ряд принципиальных проблем создания и функционирования сложных ИУС реального времени, таких как: анализ ситуаций при функционировании системы в реальном времени; дефиниции управления системы в реальном времени; анализ в реальном времени психологических характеристик человекаоператора ИУС; выявление психологических свойств человека-оператора ИУС на этапе проектирования ИУС; дефиниции управления при решении системотехнических вопросов создания системы; предсказание (предвидения, экстраполяции) местоположения системы; прогнозирование вида управления. Цель статьи Предложено направление исследований сложных информационно-управляющих систем (ИУС) на основе прогнозирования (экстраполяции) возможных ситуаций, дефиниций управления и состояний ергатической системы в процессе создания и функционирования в реальном времени и пространстве, в том числе систем военного назначения. В дальнейшем обобщенную теорию создания и функционирования ИУС будем называть эргопрофикой, от терминов эрга (ергатика) и предсказание (Prophesy). В этом научном направлении рассматриваются вопросы создания сложных ИУС на основе предсказания (экстраполяции) возможных ситуаций, дефиниций управления и состояний эргатической системы в процессе создания и функционировании в реальном времени. Следует отметить, что любое действие, исходящее от биологического организма направленное на преобразование окружающей среды, начинает самовоздействовать на человека, который может чувствовать и даже контролировать такое воздействие извне. Поэтому, ошибочные или неадекватные действия человека при управлении сложными техническими устройствами могут привести к возникновению катастроф. Под катастрофой понимается скачкообразное, непредсказуемое изменение состояний ИУС, возникающее при динамичном изменении внешних условий, как правило, негативного характера. Для изучения условий способствующих возникновению катастроф необходимо знать каким именно образом новые решения уравнений управления информационными системами отличаются от ныне известных. Ответ на такие Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 вопросы дает наука о бифуркациях (разветвлениях), то есть выявлении критических значений параметров уравнений управления, приводящих к новым решениям. Состояние системы в момент бифуркации является неустойчивым и бесконечно малое внешнее воздействие на параметры управления может привести к выбору непредсказуемого изменения в состоянии ИУС []. Отметим, что состояние развития современных технологий позволяет создавать системы и устройства с техническими характеристиками по точности и скорости функционирования, превышающими возможности человека [3]. То есть, техническая революция некоторым образом способствует возникновению конфликта между возможностями сложных технических систем и психофизиологическим соответствием человека относительно требований по их управлению. При этом актуальным остается вопрос психической готовности человека быть составным элементом сложной системы управления. Рассмотрим некоторые проблемы влияния психологических особенностей,,человекаоператора на качество функционирования современных информационно-управляющих систем реального времени. Одной из основных проблем создания эффективной человеко-машинной системы в современных высокотехнологических условиях заключается в поиске оптимального сочетания возможностей машины и человека. Считается, что на человека следует возлагать выполнение функций: распознавание ситуации в целом по ее многим сложносвязанным характеристикам, а также при неполной информации о ней; обобщение отдельных фактов в единую систему; решение заданий, в которых отсутствует единственный алгоритм или нет определенных правил обработки информации; решение заданий какие требуют психической гибкости и адаптации к быстро изменяющимся условиям, особенно заданий, появление которых трудно предварительно предусмотреть; решение заданий с высокой ответственностью в случае возникновения ошибки. Техническим устройствам следует поручать: выполнение всех видов математических расчетов; выполнение однообразных операций, которые постоянно повторяются и реализовываются по заданному алгоритму; хранение и динамическое представление больших объемов однородной информации; решение заданий для частных случаев на основе общих правил; выполнение действий, которые требуют высокой скорости реакции на команду. Заметим, что качество выполнения человеком отмеченных функций существенно зависит от интервала времени необходимого для анализа текущей ситуации. Требования для своевременного решения заданий, которые возникают в информационно-управляющих системах настолько критичны, что их запоздалое 45

46 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій выполнение может привести к катастрофическим последствиям. Человек характеризуется высокими способностями к адаптации при решении сенсомоторных и других заданий. В обработке поступающей информации принимают участие психические процессы и механизмы регуляции деятельности. Волевым качествам человека противопоставлена склонность к суггестии, то есть способность к подсознательному восприятию поступающей из окружающей среды информации без критического ее осмысления с последующим использованием в деятельности. Воздействие на человека склонного к суггестии специфическими факторами (физическими, психологическими и инструментальными) может привести к измененному состоянию сознания. В этом состоянии нарушается нормальное функционирование адаптивных и конструктивных механизмов сознания, что может приводит к трансформации личности. Состояния внушения и транса могут возникать у операторов системы,,человек-машина непроизвольно при деятельности в условиях монотонии, плохого освещения, мигающих элементах на пультах, неопределенности предоставляемой информации. При проектировании систем,,человек-машина важно исключать условия, которые способствуют возникновению у операторов состояний транса [4]. Человек, как сложная система, характеризующаяся физическими и психическими особенностями, не может работать без ошибок, которые зачастую приводят к достаточно серьезным и трагическим последствиям. Ошибки оператора-это нарушение установленных предельных значений параметров, которые вызывают сбои в нормальном функционировании эргатической системы. Ошибка является результатом действия, осуществленного неточно или неправильно, что приводит к отклонению от намеченной цели, несовпадению того, что получено с планом, несоответствие того, что достигнуто, поставленному заданию []. Последствия ошибок оператора разные, но во многих видах деятельности цена ошибки чрезвычайно большая. Результатом ошибки оператора может быть травма, несчастный случай, авария, катастрофа, экологическая беда. Катастрофы разнообразного масштаба, связанные с неправильными действиями операторов могут возникнуть в результате его неосторожности, частой отвлекаемости, неспособности принять верное решение в условиях цейтнота. Основные психофизиологические состояния оператора способствующие ошибочным действиям при управлении сложными системами и могущие привести к катастрофе изображено на рис.. Психофизиологическое состояние оператора Усталость Перенапряжение Плохое физическое самочувствие Дисгармоничное эмоциональное состояние Состояния внушения и транса Стресс Суженное состояние сознания Ошибочные действия Рис.. Психофизиологические состояния оператора, способствующие ошибочным действиям при управлении В деятельности оператора возможны также ошибки в виде неосознанных реакций на внезапные стимулы. Основные причины ошибок оператора связаны с плохо спроектированным рабочим местом, нарушениями в предназначенном для пользователя интерфейсе, в организации труда и отдыха, психическим и физиологическим состоянием, Катастрофа ошибками в подготовке системы и оператора к деятельности. С учетом изложенного, обобщенную модель функционирования информационно- управляющих систем целесообразно представить, используя методы теории оптимального управления, которая позволит учесть основные особенности изменения состояния ИУС непрерывность во времени, 46 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

47 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes непредвиденные вмешательства в управление оператора или технических устройств, возможность определения оптимального или рационального управления согласно показателю качества системы [6]. Кроме того, рациональный выбор фазового пространства функционирования информационно управляющих систем на стадиях проектирования дает возможность ситуационно оценить возможное возникновение конфликтов и бифуркаций в текущем времени, которые является основой определения и предсказания катастроф. В достаточно обобщенном случае характер движения эргатической системы можно определить векторным дифференциальным уравнением: где X G(X, U, t), X(x,...,x ) вектор T Т X(0) C; фазових координат; () G (g,...,g ) некоторая известная вектор функция; T U (u,...,um ) вектор управления; T C (c,...,c) вектор начальных условий. Вектор управления в этом уравнении определяет технические возможности функционирования эргатической системы, которые могут быть реализованы путем выбора того или другого управления из пространства допустимых управлений U. При этом, определять вид функции управления может как человек, так и технические устройства в зависимости от ситуаций, которые складываются во времени функционирования системы. Оценка степени достижения поставленной цели при том или другом способе управления обусловливается заданием целевой функции I = F(X(t), U(t), t) () В некоторых случаях целевую функцию целесообразно определять таким образом, чтобы можно было оценить качество процесса за время функционирования системы на некотором интервале времени 0 t T. Тогда показатель качества управления соответствует функционалу T J F[X(t), U(t), t]dt (3) 0 Если выбранное управление приводит к конфликтным ситуациям (нарушению допустимых ограничений на управление, значений фазовых координат и др.), то для сложившихся условий определяется оптимальное управление и приоритет в принятии решения и дальнейшего управления передается техническим устройствам. Выводы. Определенные в статье направления создания моделей, учитывающих требования в точности и скорости деятельности оператора дают возможность формализировать в целом процессы функционирования сложных человекотехнических систем реального времени.. Человеку присущи психологические свойства (эмоциональное состояние, темперамент, настроение и т. др.), которые непременно нужно учитывать при дефиниции управления информационно-управляющих систем. 3. Несанкционированное вмешательство оператора в работу системы и его ошибочные действия в процессы управления могут привести к тяжелым, а в некоторых случаях к катастрофическим последствиям. 4. Отмеченный в статье подход дает возможность ситуационной оценки возникновения конфликтов и бифуркаций в сложных информационно-управляющих системах военного назначения, четкого распределения функций управления, действий и принятия решений между оператором и техническими устройствами в реальном времени. Литература. Забродин ЮМ., Зазыкин В.Г. Основные направления исследований деятельности человека - оператора в особых и экстремальных условиях // Психологические проблемы деятельности в особых условиях/ Под ред. Б.Ф. Ломова и Ю.М. Забродина. М.: Наука, 985. С Колачов С.П., Недайбда Ю.П., Драглюк О.В., Шугалій О.О. «Сучасні ергатичносистемотехнічні проблеми створення інформаційноуправляючих систем військового призначення». стаття, М. Харків. Збірник наукових праць Академії Внутрінніх Військ МВС України, Вип.(7), 0 р. 3. Павлов В.В. Начала теории эргатических систем. - Киев. Наукова думка. 975, - 40 с.4. Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика: Учебное пособие. М.: НИИ школьных технологий, с.5. Трояновский, В.М. Информационно-управляющие системы и прикладная теория случайных процессов. М.: Гелиос АРВ, с. 6. Л.С.Понтрягин, В.Г. Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе, Е.Ф. Мищенко. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, с В статті розглянуті проблеми створення складних інформаційно-управляючих систем реального часу з урахуванням психічних особливостей людини як суб екту управління. Наданий в статті підхід дає можливість ситуаційної оцінки виникнення конфліктів та біфуркацій в складних інформаційно-управляючих системах, чіткого розподілення функцій управління, дій і прийняття рішень між оператором і технічними пристроями в реальному часі. Ключові слова: інформаційно-управляючі системи (ІУС), ергономіка, ергопрофіка, людино-машинна система. The artcle cotas the problems of creato of complex formato ad cotrol real tme systems wth cosderato of the psychcal features of ma as subject of maagemet. The approach oted the artcle gves a possblty for stuatoal assessmet of coflcts ad bfurcatos complex formato ad cotrol systems, clearly defed maagemet fuctos, actos ad decso-makg betwee the operator ad the techcal devces real tme. Key words: formato ad cotrol systems (ICS), ergoomcs, ergoprophesy, huma-computer system. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 47

48 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій УДК Дмитро Миколайович Обідін ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОЦЕСІВ НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ РУХОМ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ Вступ На підставі результатів аналізу досвіду експлуатації та розвитку цивільної авіації, авіації Повітряних Сил Збройних Сил України та провідних країн світу встановлено, що в сучасних умовах зросли вимоги до безпеки польотів. Однією з важних частин загальної проблеми безпеки польотів є підвищення ефективності систем автоматичного управління летальними апаратами у процесі її експлуатації та модернізації. Дослідження показали, що в сучасних умовах найбільш перспективними є інтелектуальні системи автоматичного управління (САУ) літальним апаратом (ЛА). Це пов язано з відсутністю апріорної інформації про можливі зовнішні впливи та дестабілізуючи фактори. Постановка задачі Під стійкістю функціонування розуміють збереження деякої властивості процесу функціонування по відношенню до збурювань чи невизначеності деяких параметрів системи або її математичної моделі. При цьому необхідно обов язково визначити припустимий клас збурювань. На сьогоднішній день існує доволі багато визначень поняття стійкості, які, зазвичай, залежні від предметної області їх застосування. Особливу складність викликає визначення стійкості для складних технічних об єктів та їх систем управління. Особливістю систем управління перспективних ЛА є широке застосування засобів штучного інтелекту на основі розподілених баз знань. При цьому однією з ключових проблем побудови систем автоматизованого управління ЛА була і залишається проблема забезпечення їх функціональної стійкості, як здатності до виконання встановленого обсягу завдань в умовах впливу дестабілізуючих факторів. Для баз знань це означає підтримання окремих її модулів у валідному стані для забезпечення надійності виведення з таких баз знань через реалізацію процедури верифікації. Аналіз публікацій Проблемі стійкості присвячено багато робіт, основними з яких є монографії А.М. Ляпунова, Ж. Ла-Салля и С. Лефщеця, І.Г. Малкина, А. Пуанкаре, Б.Г. Демидовича, Л. Чезари, В.В. Румянцева та інших. Більшість підходів теорії стійкості, що відомі на сьогодення, базуються на дослідженнях систем диференційних рівнянь. Разом з тим, класичні підходи теорії стійкості для 48 сучасних систем управління, що засновані на використанні методів штучного інтелекту, часто не відповідають вимогам щодо адекватності та надійності оцінок стійкості функціонування таких систем. Проблема забезпечення стійкості функціонування складних інтелектуальних систем вперше була поставлена в роботах О.А. Машкова [ 4], де в [] вперше було введено термін функціональна стійкість. Ключові положення теорії функціональної стійкості потім були розвинені в роботах О.В. Барабаша [5,6], Ю.В. Кравченко [3,6], В.А. Савченко [3,7], О.А. Кононова [4], С.М. Неділька та інших. Разом з тим, очевидною є залежність моделей і методів теорії функціональної стійкості від предметної області їх застосування. Аналіз існуючих науково-обґрунтованих підходів підвищення ефективності складних технічних систем, до яких повною мірою відноситься й інтелектуальна САУ ЛА, дозволив зробити висновок про формування за останні роки нового пріоритетного підходу, пов'язаного із забезпеченням системі властивості функціональної стійкості. Функціональна стійкість інтелектуальної САУ ЛА це її властивість перебувати в стані працездатності, тобто виконувати необхідні функції протягом заданого інтервалу часу або наробітки в умовах відмов складових частин через вплив зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. Існуюча теорія функціональної стійкості потребує подальшого розвитку. Мета статті полягає в обґрунтуванні основних положень функціональної стійкості системи автоматичного управління перспективного літального апатату та її математичної формалізації. Основна частина В системному аналізі після чіткого формування проблеми та збору необхідної інформації за темою приступають до етапу побудови моделі системи. Математична формалізація властивості функціональної стійкості інтелектуальної САУ ЛА є важливим науково-обґрунтованим кроком розв язання проблеми забезпечення функціональної стійкості САУ ЛА [8]. Для аналізу стійкості логічно спочатку розглянути динамічні системи, математичними моделями яких є системи звичайних диференціальних рівнянь. В науковій літературі є множина різних визначень стійкості, що відображують ті або інші особливості поведінки траєкторій і потребуючих різних Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

49 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes бажаних властивостей рішень, або цілих сукупностей рішень. Різні формулювання стійкості, їхні взаємозв'язки та індивідуальні особливості викладені в [,,5,9] та інших. Дослідження відомих формалізацій визначення стійкості Проаналізуємо визначення стійкості по Ляпунову А.М., а також деякі його модифікації. Для множини об'єктів та процесів математичною моделлю є система звичайних диференціальних рівнянь в -мірному евклідовому просторі, а саме, x Fx, t, для якої в деякій області Ω виконані умови існування та одиничності рішення. Як правило, вважають, що Ω збігається з усім простором. Проаналізуємо рішення що починаються в момент системи x Fx,t, t =0. Позначимо метрику простору 0 через ρ, а через x(t, x 0 ), t 0, рішення системи x Fx, t з початковою умовою x Fx, t, x(0) = x 0. Незбурене рішення x(t, x 0 ) системи x Fx, t, є стійким по Ляпунову, якщо для всякого θ>0 існує таке ε(θ)>0, що при будь-якому x' 0, що задовольняє умові ρ(x 0,x' 0 )<ε, справедливо ρ[x(t, x 0 ), x(t,x' 0 )]<θ при всіх t 0 []. Якщо додатково до стійкості по Ляпунову вимагати, щоб lm ρ[x(t, x 0 ), x(t,x' 0 )] = 0 при t для рішень, що згадуються у визначенні стійкості по Ляпунову, то одержимо визначення асимптотичної стійкості. Асимптотична стійкість, крім безперервності, вимагає, щоб «збурена» траєкторія при t прагнула до метрики ρ. На практиці важливе значення мають не тільки чисто якісні висновки про існування стійкості, наприклад у змісті Ляпунова, але й характер залежності функції sup (t) sup x(t, z ), x(t, x' t від δ, t а для асимптотичної стійкості порядок убування функції Δ(t). Тому існують й інші формулювання стійкості. Рішення x(t, x 0 ) є стійким, якщо існує таке число ε 0 >0, що для будь-якого δ δ 0 і всякого z' 0, за умови r(x' 0,x 0 )<ε, при всіх t 0 виконується нерівність t, x0, xt, x' 0, де функція θ(ε) належить заданому сімейству функцій L: θ(ε) ε. Відомо що, якщо в якості L вибрати сімейство всіх таких функцій θ(ε), 0<ε ε 0, при θ(ε) 0 та ε 0, то одержимо визначення стійкості по Ляпунову. В якості L може бути обране сімейство функцій, що мають виглядд О(ε). Інший приклад: доставляють до функції θ(ε), що задовольняє умові θ(ε) Kε α, де К 0 і 0<α, деякі константи. Подібним чином для асимптотичної стійкості можна запропонувати характер прагнення функції Δ(t) 0. Тому існують такі терміни, як експонентна стійкість, гармонійна стійкість та ін. Проаналізуємо модель x Fx, t Rx, t. Рішення x(t, x 0 ) системи x Fx, t, є стійким при постійно діючих збурюваннях, якщо θ>0 0 0 ε (θ)>0 і ε (θ)>0 такі, що при будь-якому початковому стані z' і функції R(z,t), що задовольняє умовам: ) ρ(x 0,x' 0 )<ε (θ); ) ρ[r(x,t),0]<ε (θ при t 0, ρ[x, x(t, x 0 )]<θ, має місце ρ [x*(t,z' 0 ), x(t, x 0 )]<θ при всіх t 0, де x*(t, x' 0 ) рішення системи x Fx, t Rx, tз початковим станом x' 0. На відміну від визначення Ляпунова в наведеному визначенні, де порівнювалися два рішення однієї й тієї ж системи рівнянь, порівнюються рішення різних систем. Розглянутий випадок являє собою характерний приклад дії збурювань на параметри системи, що не є числовими. Взагалі, у визначенні стійкості при постійно діючих збурюваннях передбачається, що збуреними параметрами є крапки фазового простору. При цьому обмеження на збурювання задаються умовами ) ρ(x 0,x' 0 )<ε (θ); ) ρ[r(x,t),0]<ε (θ) при t 0, ρ[x, x(t, x 0 )]<θ і наведеними у визначенні. Схожою за постановкою є задача про стійкість при параметричних збурюваннях. При цьому права частина системи x Fx, t залежить від деяких числових параметрів і функціональних параметрів, а вид припустимих збурювань, що діють на параметри системи, визначає сімейство «збурених» функцій F. Прийнято вважати, що система є стійкою по Лагранжу, якщо всі рішення системи x Fx, t обмежені при t 0. Отже, стійкість по Лагранжу можна інтерпретувати, як збереження властивості траєкторій перебувати в обмеженій частині фазового простору при дії довільних збурювань на початкові стани. Рішення системи x Fx, t гранично обмежені, якщо існує така обмежена множина Q у фазовому просторі системи, що для будь-якого початкового стану x 0 існує число T(x 0 ), для якого справедливо x(t,x 0 )Q при всіх t T(x 0 ). Тому при граничній обмеженості всі траєкторії системи x Fx, t попадають у множину Q. Аналізуючи поводження систем на кінцевому інтервалі часу, перейдемо до формулювання практичної стійкості. Розглянемо систему x Fx, t Rx, t. У фазовому просторі системи виберемо множину Q. Виберемо число T і множину Q 0 у просторі початкових станів системи. Зафіксуємо деяке сімейство P функцій R(x,t), наприклад, P={R(x,t) : ρ[r(x,t), 0]<ε; t<t, xe }, де ε>0 фіксоване число. Система має практичну стійкість відносно (Q, Q 0, P, T), якщо x 0 Q 0 і {R(x,t)}P справедливо x(y,x 0 )Q при t<t. Із цього виходить, що множина Q є множиною припустимих станів системи, множина Q 0 є множиною припустимих початкових станів, а сімейство P визначає припустимі постійно діючі збурювання. Визначення має сенс як при обмежених, так і при нескінченних значеннях T. У загальному випадку доцільно не задавати множини Q 0 і P, а задати одну підмножину Q 0 Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 49

50 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій припустимих значень параметрів у множині параметрів системи, що збурюються. Дослідження практичної стійкості опубліковані в [,5,9]. Проаналізуємо математичну модель системи виду x Fx, tx, tt, де σ(x,t) матриця з елементами σ j (x,t); (t) векторний випадковий процес, що називається білим шумом. / Позначимо sup jx, t. x,t, j Рішення x(t,z 0 ) системи x Fx, t є слабо стійким щодо випадкових збурювань, якщо для будь-яких ε>0 і γ>0 існують ε *, c>0 такі, що при всіх t[0, ), ρ(x 0,x' 0 )<ε *, ε * <c має місце t, x, z* t, x', P 0 0 де x*(t,x' 0 ) рішення системи x Fx, tx, tt, з початковим станом x' 0. Дане визначення є імовірнісним аналогом стійкості при постійно діючих збурюваннях. Інші визначення стійкості для стохастичних систем наведені в роботах [,5,9]. Таким чином, виконаний аналіз визначень стійкості для систем диференціальних рівнянь, дозволяє зробити висновок, що поняття стійкості по Ляпунову, асимптотичної стійкості та інші природно можуть бути узагальнені для систем більше загального виду [,9]. Сформулюємо відмінності між стійкістю складних технічних систем і динамічних систем. Аналіз наведених понять і визначень стійкості систем, описуваних диференціальними рівняннями, показав, що вони використаються при дослідженні систем, у яких випадковими факторами можна зневажити, або вони носять характер «малої» перешкоди, як це має місце, наприклад, у багатьох системах автоматичного регулювання. Зовсім інше положення виникає при дослідженні складних систем. Під складною системою розуміється сукупність взаємозалежних, у тому числі керованих підсистем, що виконують різні функції й можливо роз'єднаних у просторі та часі, об'єднаних загальною системою управління з метою координації спільного функціонування для оптимального рішення задач, поставлених перед системою. У терміні «складна технічна система» відображено напрямок розв'язуваних задач стосовно до систем технічного напрямку [0]. Складна технічна система в цілому не піддається повному математичному опису, а якщо і вдається розробити математичну модель, то практично не вдається провести її аналітичне дослідження, як це можливо в теорії автоматичного управління []. Аналогічно тому, як розглядалися можливі постановки задач про стійкість для диференціальних рівнянь, розглянемо різні формулювання стійкості для складних систем. В роботі [9] розглянута стійкість систем масового обслуговування (СМО). Надано визначення для СМО з очікуванням, на вхід якої надходить однорідний потік заявок. W (t) функція розподілу часу очікування початку обслуговування. Виходячи з [9], СМО може мати такі визначення стійкості: 50 ) функціонує стійко, якщо послідовність функцій розподілу {W (t)} має межу при власну функцію розподілу W(t) у всіх точках безперервності W(t) (функція W(t) називається власною функцією розподілу, якщо W( )=); ) функціонує субстійко, якщо для послідовності {W (t)} при всіх і t виконується W(t) W (t), де W(t) власна функція розподілу; 3) функціонує нестійко, якщо не виконується властивість субстійкості. З наведених визначень витікає, що субстійкість є більш широким поняттям ніж стійкість. Проте, на практиці доцільно розглядати не послідовність функцій розподілу {W (t)}, а послідовність деяких функціоналів від цих функцій {f(w )}. Зокрема, у якості f можуть виступати моменти функцій W, значення функцій при фіксованій величині аргументу тощо. При цьому визначення стійкості можна запропонувати як обмеженість послідовності {f(w )}. Формалізація визначення функціональної стійкості На основі теоретичного підходу, розробленого в роботі [] та удосконаленого в [5], наведемо формалізоване визначення функціональної стійкості інтелектуальної САУ ЛА Нехай внутрішній стан x розглянутої системи є елементом множини (фазового простору). Процес функціонування визначається законом зміни внутрішнього стану в часі. Будемо вважати, що функціонування системи визначається деяким набором параметрів. Поняттю «параметр» дамо широкий зміст. Відповідно до цього елемент множини А, названого надалі множиною або простором параметрів. Таким чином, зміна внутрішнього стану в часі (t, ) При цьому моментів часу, тобто інтервал функціонування системи. Дослідження показали що, в загальному x залежить від. t I, де I сукупність розглянутих випадку, функція часу x(t, ) є реалізацією деякого випадкового процесу. Як правило, якість роботи будь-якої системи оцінюється за допомогою функціоналів. Тому доцільно вважати, x при будь-якому що на реалізаціях (t, ) A задано однопараметричне сімейство дійсних функціоналів F F {x(t, ), t, t, I, A}, значення яких при фіксованому оцінює роботу системи до цього моменту. При фіксованому і фіксованій реалізації x(t, ) функціонал F є дійсною функцією часу I. Розглянемо множину D різних дійсних функцій з областю визначення I. Нехай сукупність деяких підмножин цієї множини. Аналогічно, для кожної множини B визначимо сукупність (B) деяких підмножин В, обумовлену параметром. Фізичний зміст введених понять наступний. Якщо дійсна функція належить одному із множин сукупності, то це характеризує, основну властивість обраного визначення стійкості. Приналежність же одній з підмножин Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

51 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes сукупності (B) говорить про деякі додаткові властивості, що визначають особливість поняття стійкості. Нехай В деяка множина функцій. t Будемо позначати через B множину значень всіх функцій із В, розглянутих у точці t. Для подальшої зручності будемо вважати, що в інтервал I входить фіктивна точка. Тоді, якщо деяка реалізація { F, I} є елементом заздалегідь обраної множини В, тобто { F, I} B, то за визначенням F B. Якщо ж { F, I} B, то F B. Отже, можна сказати, що { F, I} B тоді і тільки тоді, коли F B. Аналогічно тому, як це робилося для множини D, нехай сукупність деяких підмножин множини параметрів А. Для кожної множини А знайдемо сукупність (А) деяких її підмножин, що також обумовлена параметром. Умовимося розрізняти два числа: а і а 0. Таким чином, інтелектуальна САУ ЛА є функціонально стійкою відносно (, { },, { }, 0, F, T), де 0 деяке число; F обране однопараметричне сімейство функціоналів; Т деяка підмножина інтервалу функціонування I, якщо для будь-якої 0 і будь-якої множини B можна знайти множину A таку, що для кожного A B(A) існує Література. Артюшин Л.М. Теорія автоматичного керування / Л.М. Артюшин, О.А. Машков, М.С. Свов, Б.В. Дурняк // Львів: Політехніка, с.. Машков О.А. Оптимизация цифровых автоматических систем, устойчивых к отказам / Л.М. Артюшин, О.А. Машков // К.: КВВАИУ, с. 3. Машков О.А. Синтез високоточної радіонавігаційної системи на основі метода аналізу ієрархій показників якості / О.А. Машков, Ю.В. Кравченко, В.А. Савченко // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України Вип.. С Машков О.А. Возможности обеспечения функциональной устойчивости эргатических систем управления в рамках существующего методического аппарата / О.А. Машков, О.А. Кононов // Зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці НАН України Вип. 3. С Барабаш О.В. Построение функционально устойчивых распределенных информационных систем / О.В. Барабаш // К.: НАОУ, с. 6. Кравченко Ю.В. Функціональна стійкість властивість складних технічних систем / B A (B), що задовольняє при всіх T і A нерівності P{F [x(t, ), t ] BA }. В наведеному визначенні як параметр для набору сукупностей } виступають множини В { { з, а параметрами для } є множини з. Це B визначення вимагає, щоб деяка властивість системи зберігалася в тому або іншому імовірнісному змісті на заздалегідь обраному інтервалі часу. Множини із сукупності вказують на характер припустимих збурювань. Якщо ж параметри змінюються в одній із множин сукупності В(А), то з погляду поставленої задачі поводження системи повинне змінюватися незначно. Підмножина Т, що характеризує інтервал часу, на якому досліджується стійкість, і сімейство функціоналів F є неодмінними елементами будь-якого часткового визначення. Висновок В результаті проведених досліджень отримала подальший розвиток існуюча теорія функціональної стійкості складних технічних систем в контексті деталізації цієї властивості для інтелектуальної системи автоматичного управління перспективного літального апарату. Напрямком подальших досліджень в цій області може бути широке коло питань, присвячених моделям визначення показників функціональної стійкості перспективних систем автоматичного управління. Ю.В. Кравченко, О.В. Барабаш // Труди академії, 40. К.: НАОУ. 00. С Савченко В.А. Обоснование показателя функциональной устойчивости пространственной структуры для многопозиционных радионавигационных систем / А.В. Савченко // Зб. наук. пр. ХВУ. Харків: ХВУ, (5). С Обидин Д.Н. Концепция обеспечения функциональной устойчивости распределенной интеллектуализированной системы управления / Д.Н. Обидин // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків: ХУПС, 0. 3 (9). С Артюшин Л.М. Большие технические системы: проектирование и управление / Л.М. Артюшин, Ю.К. Зиатдинов, И.А. Попов, А.В. Харченко. Под ред. И.А. Попова. Харьков, Факт, с. 0. Неділько С. М. Дослідження математичної формалізації функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом / С. М. Неділько // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Х.: ХУПС, 0. Вип. (7). С На основе анализа различных определений устойчивости функционирования предложена математическая формализация обеспечения функциональной устойчивости для интеллектуальной системы автоматического управления летательного аппарата. Ключевые слова: функциональная устойчивость, интеллектуальная система автоматического управления The artcle hghlghts the mathematcal formalzato of provdg fuctoal stablty of the tellectualzed cotrol system of the perspectve fghter based o the aalyss of dfferet deftos sustaablty. Key words: fuctoal stablty, tellectualzed cotrol system. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 5

52 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій УДК : Павел Викторович Опенько Владислав Владимирович Кобзев Дмитрий Владимирович Фоменко ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ГРУППОВОГО УЧЕТА АРГУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПО СОСТОЯНИЮ Постановка проблемы Характерной особенностью стратегии технического обслуживания и ремонта (ТЭ и Р) по состоянию является то, что в процессе эксплуатации контролируется состояние конкретного объекта для своевременного принятия решений о необходимости проведения ремонта и его объеме. При этом ЗРК могут эксплуатироваться без установления межремонтных ресурсов (сроков службы) и подлежат ремонту по достижению ими соответствующего вида предельного состояния. Эффективность реализации стратегии ТЭ и Р по состоянию в значительной мере определяется своевременным обнаружением моментов перехода радиоэлектронных средств (РЭС) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в предельное состояние. В процессе эксплуатации надежность РЭС конкретных ЗРК ухудшается, поскольку по характеру основных деградационных процессов, приводящих изделие к предельному состоянию, РЭС ЗРК относятся к стареющим изделиям. Поэтому выход величины контролируемого показателя надежности за пределы установленных значений является одним из признаков предельного состояния РЭС ЗРК. При отсутствии изменений в конструкции РЭС ЗРК и установленной системе ТЭ и Р показатели ремонтопригодности можно считать независящими от продолжительности эксплуатации. Следовательно, при прогнозировании предельного состояния РЭС ЗРК необходимо исследовать изменение безотказности РЭС ЗРК, а оценки показателей долговечности конкретного РЭС ЗРК определять с использованием установленных закономерностей индивидуального изменения величин показателей безотказности (ПБ). Анализ литературы Известные в научно-технической литературе методы оценки показателей долговечности могут быть разделены на параметрические и непараметрические. Параметрические методы [-7] применяются в предположении, что вид функции распределения наработки (продолжительности эксплуатации) объектов до ресурсного отказа (предельного состояния) известен заранее, а ее параметры устанавливаются по достаточно большому объему результатов эксплуатации выборок однородных объектов. Непараметрические методы могут применяться в предположении неизвестного вида функции распределения наработки до ресурсного отказа. Функция распределения наработки (продолжительности эксплуатации) до ресурсного отказа может определяться расчетно-экспериментальными методами оценки доремонтных и межремонтных ресурсов (сроков службы), которые сводятся к одному из вариантов: проведение экспериментальной оценки плотностей распределения наработок до отказов групп однотипных комплектующих элементов в виде суперпозиции различных плотностей распределения их интенсивностей отказов; построение эмпирической функции распределения продолжительности эксплуатации (наработки) РЭС ЗРК до ресурсных отказов. Эти методы оценки показателей долговечности РЭС ЗРК разработаны применительно к регламентированной стратегии эксплуатации и планового ремонта и применяются для парка однотипных РЭС; недостаточно полно учитывают индивидуальные особенности условий и режимов эксплуатации РЭС конкретных ЗРК. Кроме того, на практике оценка показателей долговечности РЭС ЗРК по результатам организации и проведения ресурсных испытаний или эксплуатационных наблюдений затруднительна из-за того, что отсутствует статистика моментов переходов ЗРК и их РЭС в предельные состояния и, как следствие, отсутствует выборка значений ресурсов и сроков службы РЭС ЗРК, что не позволяет устанавливать законы распределения этих случайных величин; установление законов распределения ресурсов и сроков службы ЗРК и его РЭС расчетно- 5 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

53 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes экспериментальным методом по известным законам распределения ресурсов и сроков службы комплектующих изделий, определенным по результатам эксплуатационных наблюдений, приводит к большим погрешностям вследствие невозможности учета условий и режимов эксплуатации конкретных комплектующих изделий в составе радиоэлектронной аппаратуры ЗРК, его РЭС и их составных частей. Изложение основного материала Для индивидуального решения задачи оценки показателей долговечности РЭС конкретных ЗРК с учетом их фактического технического состояния и надежности необходимо оценивать показатели их долговечности РЭС ЗРК с учетом конкретных режимов и условий их эксплуатации, степени влияния этих режимов и условий эксплуатации на состояние РЭС. Это оценивание целесообразно проводить с использованием зависимостей изменения ПБ от параметров, характеризующих режимы эксплуатации, например, продолжительность эксплуатации, суммарная наработка и др. При этом результаты эксплуатационных наблюдений, накопленные на совокупности интервалов эксплуатации фиксированной продолжительности, в виде совокупности оценок ПБ рассматриваются как исходные данные для построения зависимостей изменения их величин ПБ в процессе эксплуатации для прогнозирования значений на предстоящем интервале эксплуатации и, соответственно, оценивания показателей долговечности РЭС ЗРК. Наиболее проработанным математическим аппаратом, который может быть использован для решения данной задачи, являются методы регрессионного анализа [8-]. При этом для применения этого математического аппарата целесообразно принять следующие допущения: изменением величины контролируемых (оцениваемых) ПБ за фиксированную продолжительность интервала эксплуатации можно пренебречь, поскольку эта продолжительность несоизмеримо мала по сравнению с величиной назначенного ресурса (срока службы) объекта. При этом восстановления безотказности РЭС ЗРК после отказов предполагаются минимальными, т.е. безотказность РЭС ЗРК в результате восстановления работоспособности в пределах интервала эксплуатации фиксированной продолжительности практически не изменяется; на совокупности интервалов эксплуатации фиксированной продолжительности величины контролируемых (оцениваемых) ПБ изменяются существенно, причем характер этого изменения заранее неизвестен и должен устанавливаться в виде моделей их изменения в зависимости от продолжительности эксплуатации и других факторов по накопленным значениям оценок ПБ. Совокупность параметров, характеризующих режимы эксплуатации РЭС ЗРК, с учетом форм и механизмов регистрации результатов эксплуатационных наблюдений целесообразно выбирать следующей: продолжительность Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 эксплуатации, суммарная наработка, суммарное количество включений. Зависимость величины ПБ от значений параметров, характеризующих режимы эксплуатации, применительно к конкретному РЭС ЗРК, может быть определена математической моделью, описывающей процесс изменения безотказности РЭС ЗРК. Построение математической модели изменения ПБ РЭС ЗРК с помощью парных регрессионно временных зависимостей ПБ (только от продолжительности эксплуатации или от суммарной наработки) существенно упрощает фактическую зависимость этих ПБ от других различных параметров, характеризующих режимы эксплуатации РЭС ЗРК, и их корреляций; наблюдаемые величины, используемые в качестве факторов при построении множественных регрессионных моделей, предполагаются независимыми, что не выполняется для выбранной совокупности параметров, характеризующих режимы эксплуатации РЭС ЗРК. Это может приводить к ошибкам в оценке показателей долговечности и, как следствие, к принятию ошибочных решений о преждевременном ремонте или о возможности (целесообразности) эксплуатации РЭС ЗРК, находящегося в предельном состоянии. Построение закономерности изменения ПБ с использованием методов множественного регрессионного анализа предлагается осуществлять следующим образом. Продолжительность эксплуатации разбивается на интервалы эксплуатации, в течение которых характеристики безотказности считаются постоянными. Продолжительность этого интервала эксплуатации определяется исходя из того, что она должна быть: не менее величины, достаточной для накопления приемлемого объема эксплуатационных наблюдений и последующей точечной оценки ПБ; такой, чтобы безотказность РЭС ЗРК при эксплуатации в течение рассматриваемого интервала не могла существенно измениться; согласована с периодичностью технических обслуживаний и механизмом учета результатов эксплуатационных наблюдений. Для РЭС ЗРК в режиме использования по назначению целесообразно принять ее равной одному кварталу. По данным эксплуатации определяются: данные о количестве отказов за интервалы эксплуатации; значения суммарной наработки и суммарного количества включений РЭС ЗРК, соответствующие каждому му интервалу эксплуатации. Результаты эксплуатации РЭС ЗРК за каждый интервал, зафиксированные в эксплуатационной документации, используются для получения соответствующих количественных оценок ПБ и дисперсий этих оценок. Расчетные соотношения для вычисления оценок ПБ и дисперсий приведены в [3]. Значения точечных оценок ПБ РЭС эксплуатируемых ЗРК и дисперсий этих оценок далее используются при построении зависимостей этих показателей от параметров, характеризующих режимы эксплуатации. 53

54 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій Сгруппированная информация может быть представлена как совокупность k точек четырехмерного пространства Rˆ,T (), T э(), N (), где Rˆ оценка показателя безотказности R на і-ом интервале эксплуатации. Далее строятся зависимости оценок ПБ РЭС ЗРК от параметров, характеризующих режимы его эксплуатации R f T, Tэ, N. В общем случае эти регрессионно-временные модели могут быть представлены в виде [8-]: R BX e ; () где т R,,, k вектор размерности k, элементами которого являются рассчитанные точечные оценки ПБ ( k общее количество вычисленных оценок); B вектор размерности m, элементами которого являются неизвестные коэффициенты множественной регрессионно-временной модели; X матрица размерности m k, элементами которой являются факторы (общее число которых в модели равно m), представляющие собой функции параметров, характеризующих режимы эксплуатации конкретного объекта (продолжительность эксплуатации T э, суммарная наработка Т, суммарное количество включений N); e вектора размерности k, элементами которых являются случайные отклонения (остатки). Факторами в модели () являются параметры, характеризующие режимы эксплуатации конкретного объекта T э, T, N, и их различные комбинации Tэ, T, N, Tэ, T, N, Tэ T, Tэ N, T. N, Tэ T N,... Общее количество факторов m и неизвестных коэффициентов регрессии зависит от количества выбранных параметров, характеризующих режимы эксплуатации РЭС ЗРК, и порядка регрессионной модели. Так, общее количество факторов m (неизвестных коэффициентов регрессии), при использовании трех параметров, характеризующих режимы эксплуатации РЭС ЗРК, для линейной регрессии первого порядка равно 4 (m=4); для линейной регрессии второго порядка m=0; для линейной регрессии третьего порядка m=0 и т.д. Очевидно, что точность и достоверность оценок показателей долговечности будет определяться точностью построения модели изменения безотказности РЭС ЗРК, которая, в свою очередь, характеризуется точностью оценок неизвестных коэффициентов регрессии. Увеличение количества неизвестных коэффициентов регрессии при ограниченном объеме эксплуатационных наблюдений приводит к снижению точности их оценок [8-, 3]. В [9-] проведен анализ последствий перебора и недобора количества исходных факторов. Также следует отметить, что изначально параметры, характеризующие режимы Rˆ,Rˆ Rˆ эксплуатации РЭС ЗРК, являются зависимыми (положительная взаимозависимость), что нарушает предпосылки классического линейного регрессионного анализа. При этом возможна ситуация, когда некоторые из исходных факторов незначительно влияют на величину ПБ (т.е. являются избыточными) или окажутся линейно зависимыми. Обработка данных с использованием всего количества исходных (включая избыточные и линейно зависимые) факторов приводит к необоснованным затратам. Степень представительности выборки одного и того же объема обратно пропорциональна размерности факторного пространства. Большая размерность факторного пространства не допускает наглядного представления данных, а также затрудняет интерпретацию полученных результатов. Известны различные способы исключения избыточных исходных факторов на основе проверки значимости их коэффициентов, вычисления коэффициентов всех возможных регрессионных моделей, последовательного включения (исключения) исходных факторов в рассматриваемую множественную линейную регрессионную модель с учетом их взаимного влияния, переход к иному факторному пространству [8-5] и т.д. Применение большинства из этих способов усложняется тем, что снижение размерности факторного пространства зачастую может приводить к затруднениям в интерпретации результатов моделирования. Кроме того, по результатам прогнозирования необходимо устанавливать величины назначенных ресурсов и сроков службы, которые непосредственно связаны с такими параметрами, характеризующими режимы эксплуатации, как суммарная наработка и продолжительность эксплуатации. Другими словами, после определения структуры модели в новом факторном пространстве может потребоваться возврат в исходное факторное пространство. Это может повлечь возникновение новых ошибок, связанных с переходами из одного факторного пространство в другое и обратно, что, в свою очередь может снизить точность и достоверность прогнозирования безотказности РЭС ЗРК. Перспективным в принятии решения выбора значимых факторов и, соответственно, исключения избыточных факторов, является использование метода группового учета аргументов [6]. Применительно к прогнозированию изменения ПБ РЭС ЗРК алгоритм отыскания модели оптимальной структуры будет состоят из следующих основных шагов. Совокупность значений оценок ПБ РЭС ЗРК на различных фиксированных интервалах эксплуатации разбивается на обучающую и проверочную (при наличии достаточного количества наблюдений совокупность оценок может разбиваться на три группы обучающую, проверочную и экзаменационную). Множества 54 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

55 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes индексов и c из общей совокупности W, которые удовлетворяют условиям c W, c, обозначают оценки, принадлежащие соответственно обучающей и проверочной выборкам. Разбиение выборки представляется в виде X X R W, R X W, c Rc () где X W вся совокупность факторов, представляющих собой функции параметров, характеризующих режимы эксплуатации конкретного объекта; X, X c совокупность факторов, принадлежащая обучающей и проверочной выборкам соответственно; R W вся совокупность оценок ПБ конкретного РЭС ЗРК; R, R c совокупность оценок ПБ конкретного РЭС ЗРК, принадлежащая обучающей и проверочной выборкам соответственно. В качестве базовой модели назначается полином (), который и описывает зависимость величины оценки ПБ конкретного РЭС ЗРК от параметров, характеризующих режимы его эксплуатации. Экспертным методом может быть принято решение о необходимости увеличения количества элементов вектора факторов за счет добавления нелинейных преобразований отдельных параметров. Базовая модель линейна относительно коэффициентов модели и нелинейная относительно факторов. Также экспертным методом выбирается целевая функция внешний критерий, описывающий качество модели [7]. Модели-претенденты порождаются с учетом заранее введенного ограничения на длину полинома базовой модели. Например, степень полинома базовой модели на не должно превышать заданное число. Рассчитываются неизвестные коэффициенты конкурирующих моделей по внутреннему критерию, т.е. критерию, вычисляемому с использованием обучающей выборки. Следует отметить, что на каждом интервале эксплуатации величины суммарных наработок и количества включений, могут существенно различаться. Это, в свою очередь, приводит к различной точности полученных оценок ПБ РЭС ЗРК и нарушению одной из основных предпосылок классического линейного регрессионного анализа о равенстве дисперсий наблюдений. Поэтому рассмотрение результатов эксплуатационных наблюдений за различные интервалы эксплуатации и испытаний на безотказность как равных с точки зрения их информационной ценности приведет к неточному построению математической модели изменения безотказности РЭС ЗРК и, как следствие, к ошибкам при прогнозировании значений ПБ на предстоящем этапе эксплуатации. В связи с этим при вычислении неизвестных коэффициентов регрессионной зависимости необходимо применять взвешенный метод наименьших квадратов, который предполагает переход к новым переменным, удовлетворяющим классическим предположениям [8-, 3]. Тогда ковариационная матрица остатков в модели, построенной по обучающей выборке записывается как cove Ω, где Ω матрица, элементами которой являются взаимные ковариации остатков между наблюдениями внутри обучающей выборки. С учетом допущения о независимости факторов, матрица Ω принимает диагональный вид, причем значения элементов главной диагонали равны дисперсиям оценок ПБ РЭС ЗРК, которые принадлежат обучающей выборке и вычислены непосредственно по результатам его эксплуатации за соответствующие интервалы эксплуатации. Тогда матрица Ω считается известной и для вычисления значений элементов матрицы B, в соответствии с обобщенным методом наименьших квадратов, можно использовать известную оценку Эйткена т - т - B X Ω X XΩ R, (3) которая, как показано в [0], является несмещенной и линейно эффективной. Совокупность полученных значений элементов вышеуказанной матрицы представляет собой рассчитанные по обучающей выборке оценки коэффициентов регрессионно-временной модели, которая описывает зависимости величин конкретных ПБ РЭС ЗРК от параметров, характеризующих режимы его эксплуатации. При усложнении модели внутренний критерий не дает минимума для моделей оптимальной сложности, поэтому для выбора окончательной модели он не пригоден. Для выбора модели с оптимальной структурой вычисляется качество конкурирующих моделей. При этом с использованием рассчитанных на обучающей выборке коэффициентов в соответствии с назначенным внешним критерием производится вычисление ошибки на проверочной выборке. При прогнозировании ПБ РЭС ЗРК предлагается использовать критерий регулярности. В соответствии с этим критерием оптимальной считается такая модель, которая обеспечивает Δ c минимум среднеквадратической ошибки на проверочной выборке при параметрах модели, вычисленных на обучающей выборке Δ т c Ω R B Ω X Ω R B Ω X c c c c c c c c (4) где Ω c диагональная матрица, элементами которой являются дисперсии оценок ПБ РЭС ЗРК, которые принадлежат проверочной выборке и вычислены непосредственно по результатам его эксплуатации за соответствующие интервалы эксплуатации. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 55

56 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій В качестве одного из вариантов внешнего критерия можно использовать модификацию критерия регулярности критерий предсказательной способности. При этом исходная совокупность разбивается не на две, а на три выборки обучающую, проверочную и экзаменационную. В рамках критерия вычисляется среднеквадратическая ошибка на экзаменационной выборке, которая не использовалась ни при расчете коэффициентов, ни при выборе моделей [8]. Когда регрессионная модель специфицирована и оценены ее параметры, она может быть применена для прогнозирования безотказности РЭС ЗРК и, как следствие, момента перехода его в предельное состояние РЭС ЗРК. Выводы Таким образом, предложенная процедура построения математической модели изменения ПБ в Литература. Гаскаров Д.В. Прогнозирование технического состояния и надежности радиоэлектронной аппаратуры. / Д.В. Гаскаров, Т.А. Голинкевич, А.В. Мозгалевский. М.: Сов. радио, с.. ГОСТ Надежность в технике. Методы определения допускаемого отклонения параметра технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса составных частей агрегатов машин. М.: Издательство стандартов, с. 3. Надежность и эффективность в технике: Справочник. В 0 т. / [Ред. совет: В.С. Авдуевский (пред.) и др.] М.: Машиностроение, 989. Т.6: Экспериментальная отработка и испытания. 376 с. 4. РД Методические указания. Техническая диагностика. Прогнозирование остаточного ресурса машин и деталей по косвенным параметрам. М.: Издательство стандартов, с. 5. Садыхов Г.С. Показатели остаточного ресурса и его свойства / Г.С. Садыхов // Известия АН СССР. Техническая кибернетика С Зубарев В.В. Математические методы оценки и прогнозирования технических показателей эксплуатационных свойств радиоэлектронных систем. / В.В.Зубарев, А.П. Ковтуненко, Л.Г. Раскин. К.: Книжкове видавництво НАУ, с. 7. Раскин Л.Г. Задача оценки и прогнозирования показателей технического состояния с учетом условий эксплуатации / Л.Г.Раскин, И.О. Кириченко. // Методы решения задач эксплуатации и ремонта радиоэлектронной аппаратуры. Харьков: ВИРТА ПВО, 977. С процессе эксплуатации РЭС ЗРК расширяет известные аналогичные процедуры [,,4,6,7], и в отличие от них: во-первых учитывает, что в качестве исходных данных для построения моделей могут использоваться неравноточные результаты оценивания ПБ по данным эксплуатации; во-вторых предлагает вместо используемых ранее парных линейных регрессионно-временных моделей изменения показателя надежности от продолжительности эксплуатации (суммарной наработки) осуществлять построение множественной регрессионно-временной модели, описывающей зависимость изменения ПБ от совокупности параметров, характеризующих режимы эксплуатации объектов, что обеспечивает более полный учет специфических особенностей РЭС ЗРК. 8. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. М.: Финансы и статистика, с. 9. Вучков И. Прикладной линейный регрессионный анализ. / И. Вучков, Л. Бояджиева, Е. Солаков. М.: Финансы и статистика, с. 0. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессии. / Демиденко Е.З. М.: Финансы и статистика, с.. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ. Книга. / Н. Дрейпер, Г. Смит М.: Финансы и статистика, с.. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. / Себер Дж. М.: Мир, с. 3. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. -е изд., перераб. и доп. / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. М.: Наука, с. 4. Александров В.В. Алгоритмы и программы структурного метода обработки данных. / В.В. Александров, Н.Д. Горский. Ленинград: Наука, с. 5. Лоули Д. Факторный анализ как статистический метод. / Д. Лоули, А. Максвелл. М.: Мир, с. 6.Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. / Ивахненко А.Г. Киев: Наук. думка, с. 7.Ивахненко А.Г. Помехоустойчивость моделирования. / А.Г. Ивахненко, В.С. Степашко. Киев: Наук. думка, с. 8.Ивахненко А.Г. Моделирование сложных си стем по экспериментальным данным. / А.Г. Ивахненко, Ю.П. Юрачковский. М.: Радио и связь, с. У статті розглянута можливість застосування відомих методів оцінки показників довговічності для вирішення завдання прогнозування граничного стану радіоелектронних засобів зенітного ракетного комплексу при експлуатації за технічним станом. Представлена процедура побудови математичної моделі зміни показника безвідмовності в процесі експлуатації з використанням методу групового урахування аргументів, яка більш повно враховує специфічні особливості радіоелектронних засобів зенітного ракетного комплексу. Ключові слова: метод групового урахування аргументів, радіоелектронні засоби, зенітний ракетний комплекс, експлуатація за технічним станом. The possbltes of applcato of kow methods for estmatg the lfe to the task of forecastg the ultmate state of rado-electroc meas of the atarcraft mssle system durg the operato status of the requested techcal. A procedure for costructg a mathematcal model of chage of relablty servce wth the Group Method of Data Hadlg, whch s more fully to accout the specfc characterstcs of rado-electroc meas of the at-arcraft mssle system. Key words: Group Method of Data Hadlg, radoelectroc meas, atarcraft mssle system, operato o a techcal codto. 56 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

57 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes УДК 68.3 Роман Анатолійович Ромащенко МЕТОДИКА СТИСКУ ДАНИХ Постановка проблеми та її зв язок із важливими науковими і практичними завданнями. Формулювання мети статті Обслуговування на вузлах телекомунікаційної мережі будується по системі з обмеженою чергою та з пріоритетом. Як пріоритетні категорії виступають категорії якості обслуговування. Виходячи з цього, виникнення процесів масового обслуговування на входах та виходах вузлів неминуче. Будь-яка система масового обслуговування характеризується показником імовірності відмови в обслуговуванні заявки [], тобто події, при якій пакет, що прийшов для обслуговування знайде всі місця у чергах зайнятими. Збільшення імовірності відмови пакету в обслуговуванні призводить до зменшення живучості визначеного напрямку телекомунікаційної мережі. У TCP підтвердження відокремлені від дозволів на передачу даних, тобто управління вікном в TCP не прив'язане безпосередньо до підтверджень, як це зроблено в більшості протоколів передачі даних []. При нульовому розмірі вікна відправник не може посилати сегменти, за винятком двох випадків. По-перше, дозволяється посилати термінові дані, наприклад, щоб користувач міг знищити процес, що виконується на віддаленій машині. По-друге, відправник може послати - байтовий сегмент, просячи одержувача повторити інформацію про розмір вікна у очікуваному наступному байті. Стандарт TCP явно передбачає цю можливість для запобігання тупикових ситуацій у разі втрати оголошення про розмір вікна [3]. Відправники не зобов'язані передавати дані відразу, як тільки вони приходять від додатка. Також ніхто не вимагає від одержувачів посилати підтвердження якнайскоріше. Ця свобода дій може використовуватися для поліпшення продуктивності. Розглянемо TELNET з єднання з інтерактивним редактором, що реагує на кожне натиснення клавіші. У гіршому разі, коли символ прибуває до TCP-сутності, що передає, то ця сутність створює -байтовий TCP-сегмент і передає його IP-рівню, який, у свою чергу, посилає 4-байтову ІР-дейтаграму. На приймаючій стороні ТСР-сутність негайно відповідає 40-байтовим підтвердженням (0 байт TCP-заголовка і 0 байт IP-заголовка). Потім, коли редактор прочитає цей байт з буфера, ТСРсутність пошле оновлену інформацію про розмір буфера, пересунувши вікно на байт вправо. Розмір цього пакету також складає 40 байт. Нарешті, коли редактор обробить цей символ, він відправляє назад ехо-камеру, що передається 4- байтовим пакетом. Разом для кожного введеного з клавіатури символу пересилається чотири пакети загальними розміром 6 байти. В умовах дефіциту пропускної спроможності ліній цей метод роботи небажаний. Для поліпшення ситуації багато реалізацій TCP використовують затримку підтверджень і оновлень розміру вікна на 500 мс в надії отримати додаткові дані, разом з якими можна буде відправити підтвердження одним пакетом. Якщо редактор встигне видати ехо-камеру протягом 500 мс, віддаленому користувачеві треба буде вислати тільки один 4-байтовий пакет, таким чином, навантаження на мережу знизиться вдвічі. Хоча такий метод затримки і знижує навантаження на мережу, проте, ефективність використання мережі відправником продовжує залишатися невисокою, оскільки кожен байт пересилається в окремому 4-байтовому пакеті. Метод, що дозволяє підвищити ефективність, відомий як алгоритм Нагля [4]. Пропозиція Нагля: якщо дані поступають відправникові по одному байту, відправник просто передає перший байт, а інші поміщає в буфер, поки не буде отримано підтвердження прийому першого байта. Після цього можна переслати усі накопичені в буфері символи у вигляді одного TCP-сегмента і знову почати буферизацію до отримання підтвердження відісланих символів. Якщо користувач вводить символи швидко, а мережа повільна, то в кожному сегменті передаватиметься значна кількість символів, таким чином, навантаження на мережу буде істотно знижено. Окрім того, цей алгоритм дозволяє посилати новий пакет, навіть якщо число символів в буфері перевищує половину розміру вікна або максимальний розмір сегменту. Алгоритм Нагля широко застосовується різними реалізаціями протоколу TCP, проте іноді бувають ситуації, в яких його краще відключити. Наприклад, при роботі застосування X - Wdows в Інтернеті інформація про переміщення миші пересилається на віддалений комп'ютер. Якщо буферизувати ці дані для пакетної пересилки, курсор переміщатиметься ривками з великими Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 57

58 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій паузами, внаслідок чого користуватися програмою буде дуже складно, майже неможливо. Ще одна проблема, що здатна значно понизити продуктивність протокола TCP, відома під ім'ям синдрому безглуздого вікна [5]. Сутність проблеми полягає в тому, що дані пересилаються TCP-сутністю великими блоками, але приймаюча сторона інтерактивного застосування зчитує їх посимвольно. Дэвид Кларк (Davd Clark) запропонував заборонити приймаючій стороні відправляти інформацію про однобайтовий розмір вікна. Замість цього одержувач повинен почекати, поки в буфері не накопичиться значна кількість свободного місця. Зокрема, одержувач не повинен відправляти відомості про нові розміри вікна до тих пір, поки він не зможе прийняти сегмент максимального розміру, який він оголошував при встановленні з'єднання, або його буфер не звільнився хоч би наполовину. Окрім того, збільшенню ефективності відправки може сприяти сам відправник, відмовляючись від відправки занадто маленьких сегментів. Замість цього він повинен почекати, поки розмір вікна не стане досить великим для того, щоб можна було послати повний сегмент або, щонайменше, рівний половині розміру буфера одержувача. (Відправник може оцінити цей розмір по послідовності повідомлень про розмір вікна, отриманих ним раніше.) У завданні позбавлення від синдрому безглуздого вікна алгоритм Нагля і рішення Кларка доповнюють один одного. Нагль намагався розв'язати проблему застосування, що посимвольно надає дані TCP-сутності. Кларк намагався вирішити проблему застосування, яке посимвольно отримує дані у TCP. Обидва рішення можуть працювати одночасно. Сутність їх полягає в тому, щоб не посилати і не просити передавати дані занадто малими порціями. Приймаюча TCP-сутність може піти ще далі в справі підвищення продуктивності, просто оновлюючи інформацію про розмір вікна великими порціями. Як і відправляюча TCPсутність, вона також може буферизувати дані і блокувати запит на читання READ, що поступає від застосування, до тих пір, поки у неї не накопичиться великий об'єм даних. Таким чином, зменшується кількість звернень до TCP-сутності і, отже, знижуються накладні витрати. Однак, такий підхід збільшує час очікування відповіді, що призводить до зменшення продуктивності мережі в цілому. Все це підтверджує актуальність роботи для галузі зв язку. Таким чином метою статті є розробка методики стиску даних, застосування якої на окінцевих вузлах дозволить уникнути синдрому безглуздого вікна. Виклад основного матеріалу Сутність методики стиску даних полягає в одночасному використанні декількох систем числення для представлення однієї і тієї ж інформації, яка міститься в пакетах, що надходять 58 для обслуговування, з метою мінімізації заповнення вільної області пам яті буферів накопичувачів. Вихідні дані: основи системи числення в залишкових класах р b СМО вузла телекомунікаційної мережі, що має наступні характеристики: час обслуговування заявок Т обс випадкова величина, що має показовий розподіл з параметром μ. число каналів ; число місць у чергах m; ємність буфера накопичувача ml потік пакетів найпростіший (стаціонарний пуасонівський) із щільністю λ; Умови, допущення та обмеження: потік, що розглядається є потоком даних; пакети мають однакову тривалість l інформація, що мітиться в пакетах, які надходять для обслуговування, представлена в двійковій позиційній системі числення значення основ системи числення в залишкових класах та їхня кількість вибираються виходячи з дотримання виконання умови: b ³ l p b z, () де z і кількість місць у черзі, що відводиться для запису пакетів, і-того пріоритету. Реалізація методики стиску даних зводиться до послідовного проведення двох етапів: стиску (кодування) вихідної інформації; декомпресії (декодування) стиснутої інформації та видачі її у канал обслуговування. Етап. Стиск (кодування) вихідної інформації. Стиск вихідної інформації полягає у послідовному виконанні ряду кроків, а саме: Крок.. Представимо інформацію, що міститься у k розрядах черги з мінімальним пріоритетом як деяке ціле число N, що записане у позиційній системі числення. Отримане число N можливо представити у виді [6]: N ah- h h... ahhh3... () a a a, Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0 де,,, h ряд цілих позитивних чисел, що в подальшому будуть називатися основами системи числення; цифри a j- сутність чисел 0,,, j- (j =,,, h). Обсяг діапазону чисел, що можуть бути представлені у даній системі числення, дорівнює [7].... h (3) Якщо ввести позначення p..., то вираз () може бути записаний у виді: N ah ph ahph... ap a0. (4) Оскільки практично вся інформація передається по каналах зв'язку у виді 0

59 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes послідовності двійкових символів, то... p. Тоді h N a p h h ahp... ap a0, (5) звідки діапазон чисел, що можуть бути представлені у даній системі числення, дорівнює h p h. На рис. наведений приклад запису числа N в двійковій системі числення у вигляді пакунку, що містить шістдесят розрядів. Крок.. Запишемо число N як множину, що має декілька елементів b, розбивши h розрядів на b частин (рис. ). Тобто N,,..., b. Крок.3. Отримаємо число A,,..., b, що представлене в системі залишкових класів, умовно прийнявши значення елементів,,..., b в якості сукупності залишків від ділення деякого цілого числа на послідовність заданих взаємопростих чисел (основ системи числення). Крок.4. Переведемо число A із системи залишкових класів у позиційну систему числення згідно з алгоритмом,наведеним в [7]. Крок.5. Запишемо отримане число A у w розрядах ( w мінімальна необхідна кількість розрядів для запису числа A ). Крок.6. Здійснюється перевірка виконання умови h w. (6) l У випадку виконання умови (6) у буфер накопичувача вузла телекомунікаційної мережі запишеться число A, у протилежному випадку застосування методики стиску даних для пакетів, що надійшли на обслуговування є недоцільним. Оскільки будь-яке число N з діапазону [0, z і l ] тільки єдиним чином може бути представлене у виді залишків за обраними взаємопростими основами, то число N та число A будуть містити одну і ту ж саму інформацію, що записана у різних системах числення [7], тобто N A, що надає змогу при зворотному перетворенні отримувати вихідну інформацію. Крок.7. Повторимо виконання кроків..6, збільшивши при цьому пріоритет черги на обслуговування на одиницю. Така дія буде виконуватися доти, поки не буде перевірена доцільність застосування методики стиску даних до пакетів всіх пріоритетів. Крок.8. У регістри, що вивільнилися після застосування методики стиску даних записуються пакети, що надходять на вузол телекомунікаційної мережі для обслуговування (рис. 3). У випадках, якщо всі регістри черги визначеного пріоритету виявляться зайнятими пакет, що надійшов на обслуговування записується до черги нижчого пріоритету, а якщо це неможливо у чергу вищого пріоритету. Його обслуговування розпочнеться після обслуговування всіх пакетів вищих пріоритетів та декомпресії і подальшої обробки всіх стиснутих пакетів однакового з ним пріоритету. Причому, для можливості здійснити декодування перетвореної методикою стиску даних інформації, пакет, що надійшов на обслуговування, переміститься у свою чергу тільки після вивільнення у цій черзі регістрів Етап. Декомпресія (декодування) стиснутої інформації. Декомпресія стиснутої інформації полягає у послідовному виконанні ряду кроків, а саме: Крок.. Здійснюється перевірка наявності у черзі найвищого пріоритету СМО вузла телекомунікаційної мережі стиснутої інформації. У випадку її відсутності пакети, що надійшли на обслуговування обробляються у відповідності до процедури застосування протоколу ТСР. У противному випадку відбувається виконання кроку.. Крок.. Здійснюється перевірка наявності у черзі разом зі стиснутою інформацією пакетів, що поступили на СМО вузла телекомунікаційної мережі для обслуговування після застосування методики стиску даних. У випадку, якщо у черзі такі пакети відсутні, здійснюється виконання кроку.3, у противному випадку зазначені пакети записуються до черги нижчого пріоритету, а якщо це неможливо обробляються СМО вузла телекомунікаційної мережі з метою вивільнення необхідного простору буфера накопичувача для декомпресії стиснутої інформації. Така процедура буде продовжуватися доти, поки у черзі разом зі стиснутою інформацією не залишиться пакетів, що надійшли на обслуговування після застосування методики стиску даних. Крок.3. Здійснюється декомпресія стиснутої інформації шляхом переводу числа А із позиційної системи числення в систему числення залишкових класів застосувавши b раз формулу N N / p p, для,... b, (7) p h де p, p,, послідовність заданих взаємопростих чисел (основ системи числення в залишкових класах). Крок.4. Запишемо число N як множину, що має декілька елементів b, N,,...,. b (рис. 4). Тобто Отримані групи символів розглядаються СМО вузла телекомунікаційної мережі в якості пакетів, що надійшли на обслуговування зі стандартною структурою кадру. Крок.5. Здійснюється обробка декомпресованих пакетів відповідно до процедури застосування протоколу ТСР. Крок.6. Здійснюється перезапис першого з переміщених у черги інших пріоритетів пакетів, що надійшли на обслуговування, після застосування методики стиску даних. Крок.7. Здійснюється повторне виконання кроків.5,.6 зі збільшенням порядкового номеру пакету, що надійшов на обслуговування, після застосування методики стиску даних, на один. Така процедура буде продовжуватися доти, поки Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 59

60 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій СМО вузла телекомунікаційної мережі не обробить як всі декомпресовані пакети так і пакети, що надійшли на обслуговування після застосування методики стиску даних Крок.8. Здійснюється повторне виконання кроків..7 зі зменшення значення пріоритету черги на обслуговування на одиницю. Однак в цьому випадку, при неможливості запису пакетів до черги нижчого пріоритету, вони записуються до черги вищого пріоритету. Окрім того, перед кожним повторним виконанням кроків.5.7 здійснюється перевірка наявності у чергах вищих пріоритетів пакетів, що надійшли на обслуговування. У випадках наявності таких пакетів здійснюється їх першочергове обслуговування, починаючи з пакетів найбільшого пріоритету, у противному випадку виконання кроків.5.7 відбувається без змін. Така процедура буде продовжуватися доти, поки не буде здійснена декомпресія пакетів у чергах всіх пріоритетів. Оцінка ефективності методики стиску даних Максимальний ступінь стиску (k с ), який може бути досягнутий при застосуванні методики стиску даних до пакетів, що знаходяться у черзі одного пріоритету дорівнює: k с = (z і l / ). (8) Ступінь стиску, розрахований згідно виразу (8) буде досягатися лише у випадках, коли значення числа А у черзі і-того пріоритету можна записати в одному розряді. При представленні числа А у двійковій системі числення ймовірність настання цієї події дорівнює Pmax z l. (9) Якість стиску (k сс ) можна оцінити за допомогою математичного очікування кількості розрядів, що буде зайнято у буфері накопичувача і-того пріоритету після застосування методики стиску даних використовуючи вираз k c.с z l z l zl P jw j j M(w), P w z l P w... P zl w zl (0) де Р j імовірність події, такої, що для запису числа А необхідно,, 3 і т. д. розрядів; w кількість розрядів. Аналізуючи вирази (9), (0) можна зробити висновок, що при використанні методики стиску даних ступінь стиску не залежить від типу потоку даних, що надає змогу застосовувати його до всіх пакетів, що стоять у черзі на обслуговування і відносяться до потоку даних. Швидкість стиску (час, що витрачається на стиск інформації обсягом z l можна оцінити, скориставшись формулою: T = xt т, () де x кількість машинних тактів, що є необхідною, для отримання числа А; t т час, що є необхідним для здійснення одного такту. Імовірність відмови СМО вузла телекомунікаційної мережі спеціального призначення в обслуговуванні пакета, що розраховується згідно з виразом α α m Р від p m ( )( ) p0! () де m h z l загальна кількість місць у чергах СМО вузла телекомунікаційної мережі, h кількість черг СМО вузла телекомунікаційної мережі при застосуванні методики стиску даних прийме вид h z l M(w) zl l α l Р від pm p0, (3)! де Y - найближче менше ціле числа Y. Залежність імовірності відмови СМО вузла телекомунікаційної мережі в обслуговуванні пакета від щільності вхідного потоку пакетів λ наведений на рис. 5. Аналізуючи графіки, наведені на рис. 5 можна стверджувати, що застосування методики стиску даних на вузлах телекомунікаційної мережі дозволить зменшити імовірність відмови СМО в обслуговуванні пакетів. N = Рис.. Приклад запису числа N у двійковій системі числення в вигляді пакунку, що містить шістдесят розрядів N = α α α 3 α 4 α 5 α 6 α 7 Рис.. Приклад розбиття числа N на сім частин, кожна з яких має значення α b 60 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

61 Надходження пакетів для обслуговування Канал обслуговування Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes пакети для яких застосування методики стиску даних є недоцільним Надходження пакету на обслуговування Вихід з СМО k 5 w k 4 w k 3 w стиснута інформація k w Одноканальна СМО на вході вузла телекомунікаційної мережі регістри, що вивільнилися після застосування методики стиску даних k 0 w Рис. 3. Приклад застосування методики стиску даних для одноканальної СМО на вході вузла телекомунікаційної мережі N = α α α 3 α 4 α 5 α 6 α 7 Рис. 4. Запис числа N, як множини, що має декілька елементів α b Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 6

62 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій Р від Імовірність відмови СМО в обслуговуванні пакету без застосування Імовірність відмови СМО в обслуговуванні пакету при використанні λ гр λ гр λ Рис. 5. Залежність імовірності відмови СМО вузла телекомунікаційної мережі в обслуговуванні пакета від щільності вхідного потоку пакетів λ Висновки й перспективи подальших досліджень В результаті проведених досліджень була розроблена методика стиску даних застосування якої спрямоване на зменшення імовірності відмови вузла в обслуговуванні пакетів. Сутність зазначеної методики полягає в одночасному використанні декількох систем числення для представлення однієї і тієї ж інформації, яка міститься в пакетах, що надходять Література. Каниовская И. Ю. Военно-прикладная теория вероятностей: Часть II: Учебное пособие. Киев: КВИРТУ ПВО, с.. Clark D., Jacobso V., Romkey J., ad Sal We H:. «A Aalyss of TCP Processg Overhead», IEEE Commu. Magaze, vol. 7, pp. 3-9, Jue Gha N., ad Dxt S.: «TCP/IP Ehacemets for Satellte Networks», IEEE Commu. Magaze, vol. 37, pp. 64-7, Nagle J. Cogesto Cotrol TCP/IP Iteretworks, Computer Commu. для обслуговування, з метою мінімізації заповнення вільної області пам яті буферів накопичувачів. Зазначена методика, використовуючи властивості системи числення в залишкових класах дозволяє отримувати ступінь стиску, який не залежить від типу потоку даних, що надає змогу застосовувати його до всіх пакетів, що стоять у черзі на обслуговування і відносяться до потоку даних. Rev., vol. 4, pp. -7, Oct Clark D. D: Wdow ad Ackowledgemet Strategy TCP, RFC 83, July Глушко О. В. Основы вычислительной техники и програмирование: Конспект лекций / О. В. Глушко, В. С. Ланцев, М. А. Патланжоглу, В. Д. Руденко. К.: КВИРТУ ПВО, с. 7. Акушский И.Я., Юдицкий Д.И. Машинная арифметика в остаточных классах. -М : Советское радио, с. Представлены результаты разработки имитационной модели орбитального информационного комплекса космических систем дистанционного зондирования Земли. Результаты могут быть использованы при исследовании пространственно-временных и информационных возможностей рассмотренного класса систем. Ключевые слова: имитационное моделирование, космическая система дистанционного зондирования Земли. Presets the results of a smulato model of the orbtal space complex formato systems for remote sesg. The results ca be used to study the space-tme formato capabltes ad the classes of systems. Key words: smulato, space system for Earth remote sesg. 6 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

63 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes УДК Олексій Володимирович Станович Анатолій Григорович Міщенко Володимир Сергійович Легкобит Петро Петрович Кисиленко ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ СИСТЕМ КХ РАДІОЗВ ЯЗКУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ УРАХУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РАДІОЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА Постановка проблеми Незважаючи на відносно низьку пропускну спроможність, короткохвильовий зв язок не втрачає свою актуальність навіть у арміях економічно розвинутих країнах, де значний розвиток отримали проводові та супутникові системи зв язку. Так, у США в рамках системи оперативного управління збройними силами діє підсистема KХ радіозв язку Skoupe Sgal, адаптивна система RF-700, у Великобританії система MFT-, адаптивні KХ радіолінії на базі літакових радіостанцій AN/ARC-90, 99, 00 та ін. В Україні KХ радіозв язок широко застосовується в усіх силових структурах. В основному це радіостанції середньої потужності третього і четвертого поколінь (Р-40, Р-6А). Мережі радіозв язку, як правило, призначені для організації прямих радіозв язків між пунктами управління вузлів зв язку відповідних ланок управління і входять до складу загальної системи зв язку. Найважливішим принципом побудови мереж радіозв язку є поєднання прямих зв язків із ретрансляцією повідомлень, що передаються обхідними маршрутами, які оперативно складаються. Реалізація цього принципу передбачає створення мереж радіозв язку з підвищеною зв язністю структури та функціональною надмірністю, яка полягає в тому, що всі або частина елементів мереж повинна наділятися можливістю ретрансляції повідомлень. Основними напрямками розвитку систем радіозв язку є: перехід на цифрові методи передавання інформації; широке застосування елементів обчислювальної техніки для автоматизації процесів ведення і відновлення зв язку; збільшення кількості одночасно працюючих мереж шляхом комплексного використання часового, частотного і кодового розділення сигналів; реалізація пакетних режимів роботи радіомереж; освоєння нових діапазонів частот; освоєння завадозахищених режимів роботи засобів зв язку та впровадження багатопараметричної адаптації та адаптивної компенсації завад; впровадження ретрансляції для збільшення дальності зв язку та удосконалення елементної бази та уніфікація апаратури. Для гнучкого і плавного переходу на цифрові методи передавання необхідно провести розробку комплексів уніфікованих засобів радіозв язку, здатних працювати як у мережах з комутацією каналів, так і у мережах з комутацією пакетів. У зарубіжній пресі відзначається, що відродження інтересу до KХ зв язку в даний час пояснюється ще й встановленою в ході досліджень вразливістю у воєнний час супутникових систем зв язку, що отримали в 90-і роки досить широке поширення. Для зручності аналізу шляхів удосконалення ефективності KХ радіозв язку можна виділити організаційно-технічні та апаратурно-технічні напрямки. До організаційно-технічних відносяться: організація ретрансляції на трасах середньої та великої протяжності, побудова KХ мереж із використанням базових основ (сукупності декількох базових радіоцентрів, пов язаних між собою кільцевою схемою, через які забезпечується зв язок між кореспондентами даної мережі), організація KХ радіозв язку з ретранслятором винесеним із зони, організація лавинного KХ радіозв язку, організація рознесеного прийому. До апаратурно-технічних відносяться: перехід до цифрового зв язку в KХ діапазоні, використання методів адаптації, застосування KХ антен з керованою діаграмою спрямованості, впровадження прогнозування в процесі ведення KХ радіозв язку, удосконалення ергономіки і надійності засобів KB радіозв язку, підвищення технічної надійності апаратури []. Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 63

64 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій Аналогові системи KХ радіозв язку Цифрові системи KХ радіозв язку Цифрові пакетні системи KХ радіозв язку (програмно керовані SCR або програмовані SRD) Когнітивні пакетні мережі KХ радіозв язку Телефонний та телеграфний зв язок(радіонапрямки точкаточка і командна мережа багатоточка). Прив язка до стаціонарної мережі з комутацією каналів Телефонний та телеграфний зв язок (радіонапрямки точкаточка і командна мережа багато точка). Прив язка до цифрових стаціонарних (телефонного, телеграфного і ПД) мережі з комутацією Цифрова телефонія та передача даних у KХ мережах з радіальною (двухскачковою) і Ad Hoc конфігурацією з прив язкою до стаціонарних корпоративних і глобальної (IP) мереж із пакетною комутацією каналів Рис.. Еволюція систем KХ радіозв язку Когнітивна (інтелектуальна) мультисервісна КХ мережа (в яких підтримуються двоточкові і багатоточкові з єднання з адаптивною конфігурацією (радіальної, дво-скачкової і багатоскачкової), що взаємодіє зі стаціонарними(ip, IMS, FMC) Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формування мети статті Розвиток засобів радіозв язку спрямований на створення сімейства базових уніфікованих автоматизованих цифрових програмованих засобів радіозв язку, які спроможні забезпечити: - засекречування (маскування) інформації; - автоматизацію процесів встановлення та відновлення зв язку; - розвід- та завадозахищені режими роботи, завадостійке кодування; - багатоступінчасте та автоматичне управління потужністю випромінювання; - передачу даних із швидкостями від 9, кбіт/с до 5 Мбіт/с; - підтримку протоколу ІР; - ретрансляцію та маршрутизацію сигналів кореспондентів; - передачу трафіку (мова, дані) в широкому діапазоні (від одиниць МГц до десятків ГГц), динамічну організацію мережі; - сумісність зі старим парком радіозасобів та високу живучість мереж. Нідерланди, Німеччина, Сінгапур, Хорватія, Італія, Фінляндія, Бельгія, Польща активно впроваджують інтелектуальні радіопристрої (HARRIS та ін.) сумісні з відео-терміналами, терміналами командування і управління, телефонами VoIP, що отримали назву «Цифрові радіостанції високої ємності (HCDR)», які мають переваги автоматично пропонувати себе на старшу станцію у кластері та приєднуватися до існуючої опорної мережі, формувати опорну мережу якщо не знайдуть іншої і зливати незалежно утворені опорні мережі та здатні: - самостійно створювати мережі та приєднуватись до існуючих; - змінювати належність, якщо знайдуть мережу з більшою якістю зв язку; - автоматично відключатись від мережі у випадку втрати зв язку.[, 3] В таблиці представлений порівняльний аналіз цін засобів зв язку виробництва провідних країн світу та України. Порівняльний аналіз вітчизняних зразків та існуючих світових аналогів свідчить про цілковиту перевагу останніх та не конкурентоспроможність української продукції. Функціональні, масогабаритні, ергономічні, економічні показники українських зразків, як існуючих, так і тих, що пропонуються до постановки на озброєння вітчизняними виробниками, значно поступаються зразкам провідних країн світу. Отже, метою даної статті є обґрунтування основних вимог до перспективних радіозасобів КХ діапазону. Виклад основного матеріалу Сучасний етап розвитку КХ радіозв'язку характеризується намаганням повної заміни існуючих радіозасобів на більш сучасні, метою якої є вирішення наступних головних завдань: підвищення стійкості зв'язку, скорочення вірогідності помилок, зниження числа відмов апаратури зв язку, автоматизації усунення несправностей, резервування каналів зв язку; використання високотехнологічного автоматизованого устаткування на базі останніх досягнень радіотехніки й мікроелектроніки; широке застосування мікропроцесорної техніки й ЕОМ для керування апаратурою і її вузлами, обміном інформацією в мережі, контролю алгоритмів потокорозподілення, маршрутизації й реалізації адаптаційних механізмів відповідно до умов зовнішнього середовища; забезпечення проходження всіх видів інформації та надання додаткових сервісних послуг; значне зниження експлуатаційних витрат за рахунок скорочення або усунення чергового персоналу, економії енергетичних ресурсів. 64 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

65 Theoretcal Bass for the Creato ad Use of Iformato Techologes Порівняльна характеристика цін на техніку зв'язку (млн. грн.) Таблиця. Найменування Телекарт- Кількість Роде &Шварц Харіс обладнання Прилад в омбр Комплексна апаратна 7,0 3,4 3,4 45 КШМ 7,0,9,9 35 Комутатор польовий 0,39 0,00 0, Цифрова РР станція,080 0,60 0,60 50 Радіостанція Вт 0,60 0, Радіостанція 5 Вт 0,8 0,70 0, Радіостанція 0/30/50 Вт 0,388 0,300 0,5 850 Радіостанція 50 Вт,5 0, Всього за 35, , ,638 Використання автоматизації й останніх досягнень науки й техніки, новітніх методів цифрової обробки сигналів із застосуванням мікропроцесорів і засобів обчислювальної техніки, передачі сигналів за допомогою складних завадостійких кодів, все це видозмінює існуючі й приводить до появи нових високоефективних автоматизованих систем КХ радіозв'язку зі складними внутрішньою структурою й алгоритмами адаптивного керування, інтегрованих з іншими системами у взаємопов'язану систему зв'язку. Оперативні й експлуатаційні якості сучасних КХ систем підвищуються завдяки використанню для передавальних і прийомних радіостанцій автономних джерел живлення; створенню радіостанцій невеликої потужності з невеликими габаритами для легкого й швидкого приведення їх у дію: розробці транспортабельного устаткування (переважно контейнерне розміщення для легкого транспортування в необхідний район вертольотом або автотранспортом); створенню простих антенних пристроїв, що працюють у режимі прийому й передачі; сполученню приймальні й передавальній частинам радіостанцій з урахуванням електромагнітної сумісності; впровадженню автоматизованого устаткування, що не вимагає обслуговування й контрольованого з пульта керування; використанню винесеного ретранслятора з розміщенням у ньому устаткування з високими якісними й енергетичними показниками й антенами. Сучасний КХ радіозв'язок повинен бути повністю автоматизований з можливістю адаптації системи до характеристик каналів передачі інформації. У цих умовах забезпечення радіозв'язку з дотриманням вимог якості, надійності й стійкості приводить до необхідності введення автоматичної адаптації, що полягає в оптимізації структури, характеристик і параметрів всіх пристроїв, що входять у систему. Інакше кажучи, необхідно проводити роботи по узгодженню пристроїв системи зв'язку з умовами поширення радіохвиль і завадовою обстановкою. У зв язку з цим були висунуті основні вимоги до створення новітніх засобів радіозв'язку. з візуальним та звуковим контролем наявності активності на них; Для забезпечення потреб сьогодення у надійному та якісному КХ радіозв язку недостатньо створити одну або декілька радіостанцій, необхідно створювати сімейство базових уніфікованих автоматизованих розвід - і завадо захищених цифрових програмованих засобів радіозв язку військового призначення (возимих, носимих,портативних) які спроможні забезпечити: реалізацію функцій засекречування (маскування) інформації; аварійне знищення радіо даних (в тому числі по радіоканалу); автоматизацію процесів встановлення та відновлення зв язку; можливість передачі звіту про місце знаходження; забезпечення адресного виклику, групового (циркулярного) виклику; вмонтована система діагностики для всіх складових частин радіостанції; програмування радіо даних; наявність інтерфейсів RS-3, Etheret,USB; підключення антенних пристроїв; підключення зовнішніх пристроїв (слухавка, мікротлф. гарнітура, програматор, ПЕОМ) та підключення апаратури криптографічного захисту інформації; впровадження розвід - та завадо захищених режимів роботи засобів радіозв язку (псевдовипадкова перебудова робочої частоти, шумоподібний сигнал ); наявність методів багато параметричної автоматичної адаптації радіоліній та адаптивної компенсації завад (автоматичне встановлення зв язку за стандартом ALE), завадостійкого кодування; багатоступінчате та автоматичне управління потужністю випромінювання; передачу даних із швидкостями від 9, кбіт/с до 5 Мбіт/с в залежності від діапазону, частот та видів модуляції; підтримку протоколу ІР; можливість ретрансляції та маршрутизації потоків даних; сканування завчасно налагоджених каналів багато діапазонний режим (від одиниць МГц до десятків МГц); Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 65

66 Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій передачу різних видів трафіку (мова, дані); динамічну організацію мережі; сумісність зі старим парком радіо засобів та високу живучість мереж [4,5]. Висновки Комплексну мережу зв язку варто будувати із широким використанням систем КХ радіозв язку на основі базових радіоцентрів - ретрансляторів, що виконують роль інформаційно-обчислювальних центрів, які забезпечують.автоматизоване адаптивне управління роботою мереж, їхніх вузлів і компонентів, контроль і прогнозування сигнально - завадової і інформаційної обстановки, централізований розподіл частотного ресурсу. У порівнянні з іншими системами системи КХ радіозв'язку на основі винесеного ретранслятора мають істотні переваги по таких визначальних показниках, як надійність і оперативність передачі інформації, живучість, вартість Сучасний рівень розвитку засобів КХ Література. Комарович В. Ф., Романенко В. Г. КВ радиосвязь. Состояние и направления развития. УДК Jot Publcato 3-0. Doctre for Jot Operatos. Jot Chefs of Staff. Washgto, DC, 7 September р. 3. Карпов Е. А. Состояние и перспективы развития системы и войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации / Е. А. Карпов // Связь в радіозв'язку характеризується використанням високотехнологічного автоматизованого устаткування на базі останніх досягнень радіотехніки й мікроелектроніки, а також мікропроцесорної техніки й ПЕОМ, що дозволяє реалізовувати високоефективні системи для вирішення конкретних завдань: аналогова й цифрова телефонія, службовий зв'язок, електронна пошта, передача даних, зображень і т.д. Обладнання таких систем апаратурою управління й оцінки якості каналів дає можливість оптимальним чином контролювати й розподіляти потоки повідомлень, адаптувати систему до умов, що змінюються, забезпечувати високу якість зв'язку. Надання широкого спектра сервісних послуг: входження в телефонні системи загального користування, підключення до мереж передачі даних, Інтернет, захист інформації - значно розширює сферу застосування систем КХ радіозв'язку, задовольняючи вимогам найрізноманітніших користувачів. Вооруженных Силах Российской Федерации С Системы и устройства коротковолновой радиосвязи/ Под. ред профессора О.В.Головина. М.: Горячая линия Телеком, 006, 598 с. 5. Головин О.В. Декаметроваярадиосвязь / О.В. Головин // М.: Радио и связь с. В статье представлен перечень направлений развития и усовершенствования КВ радиосетей, методы достижения повышения показателей радиосредств, анализ тактико-технических характеристик КВ радиосредств наиболее развитых стран, а также определены требования, которым должны соответствовать КВ радиосредства отечественного производства. Ключевые слова: система радиосвязи, КВ радиосвязь, автоматизация.. The artcle presets treds the developmet ad mprovemet of HF rado, methods to acheve mprovg the performace of rado, aalyss of the performace characterstcs of HF rado the most developed coutres ad defe requremetsс to be met by domestc producto HF rados. Key words: rado system, HF rado commucatos, automato. 66 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

67 Iteractve Models of Developmet of Scetfc ad Educatoal Area the Sphere of Securty ad Defece УДК 37.0.:69.7 Олег Борисович Аніпко Юрій Митрофанович Бусяк Олексій Борисович Котов Олексій Вікторович Вовк БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ Бібліометричний аналіз, Форсайт-технології Стан авіаційної галузі в Україні характеризується наявністю КБ і виробничою базою транспортних і пасажирських літаків (КБ Антонова, Київський і Харківський авіазаводи), вертолітних двигунів («Мотор Січ» і Івченкопрогрес), а також доволі розлогих переліків авіаремонтних підприємств. При цьому, як бачимо, в Україні відсутні КБ і підприємства з розробки та створення бойових літаківвинищувачів, перехоплювачів, штурмовиків, стратегічної бомбардувальної і ракетоносної авіації, а також такого перспективного класу авіаційної техніки, як БПЛА. При цьому, наявність авіаційних компонентів у складі, в першу чергу, Повітряних Сил Збройних Сил України потребує в інтересах забезпечення воєнної безпеки країни, безперервного і адекватного удосконалення та розвитку авіації й авіаційної зброї. Світова практика розвитку наукоємних зразків техніки, до яких, безумовно, належать авіація і авіаційне озброєння, базується на науково обґрунтованому виявленні галузевих пріоритетів, які й визначають сценарій розвитку науки і технології, що, в кінцевому підсумку, приведе до підвищення тих або інших показників класу техніки, або до якісно нового її рівня. При цьому, починаючи з 60-х років ХХ століття спочатку в США, а потім практично в усіх розвинутих країнах світу, для виявлення пріоритетів у галузі науки і технологій стали застосовувати Форсайт. У цілому Форсайт це систематичні спроби оцінити довгострокові перспективи науки, технологій, економіки та суспільства для виявлення стратегічних напрямів досліджень і технологій, які приведуть до максимального соціально-економічного блага. Виявлені таким чином пріоритетні напрями законодавчо оформляються у вигляді документів державного значення у сфері управління науковими дослідженнями і мають назву «Перелік базових і критичних технологій». В Україні відповідно до прийнятої в 0 році стратегії розвитку «Укроборонпрому» також Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 передбачається формування переліку базових і критичних технологій. зокрема і галузевих, до яких, очевидно, слід віднести перспективи розвитку військової авіації. Відзначимо, що у процесі Форсайту оцінюються різні сценарії розвитку окремих напрямів науки і технологій, визначаються потенціальні технологічні горизонти, але це не прогноз у сенсі вгадування (передбачення) майбутнього, яке взагалі-то не визначене й на яке не можливо впливати. Форсайт дозволяє сформувати варіант сценарію можливого майбутнього, який буде здійснений при виконанні певних умов. Під час формування варіанта сценарію використовують методи прогнозування, при цьому найбільш часто застосовувані з них метод Делфі, критичні технології, сценарії, технологічна дорожня карта й формування експертних панелей. Як бачимо, перераховані методи належать до класу експертних. У зв язку з цим застосування їх для вирішення задачі розробки варіанта розвитку бойової авіації в Україні видається проблематичним, зважаючи на специфічні умови, перераховані вище. При цьому видається доцільним застосування формалізованих методів аналізу документальних інформаційних потоків, а саме бібліометричного методу. Основним аргументом застосування цього методу є відсутність необхідності в експертах. При цьому аналіз здійснюється на основі оцінки документальних інформаційних потоків. Для формалізації процесу оцінки ступеня розвиненості наукового напряму скористаємося законом розсіювання Бредфорда і формулою Брукса, 3, що в подальшому будемо називати методом Бредфорда-Брукса. Якщо науковий напрям достатньо розвинутий, то джерела з цієї проблематики розпадаються на три групи 3, кожна з яких містить по /3 публікацій. У кожній групі має бути однакова кількість публікацій, але число періодичних видань у них різне. Бредфордом запропонована крива розсіювання публікацій, у якій виділяються дві зони: 67

68 Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони -а початкова ділянка або зона «ядерних» періодичних видань; -а прямолінійна ділянка. Відзначимо, що виконання цього закону є побічною ознакою «класичності» сфери дослідження й використовується для оцінки розвитку та самостійності наукового напряму. Брукс формалізував закон Бредфорда двома рівняннями: b R a, c; () R k logb, c N, () S де R сумарне число публікацій з даної галузі, що міститься періодичних виданнях, проранжованих у порядку убування «продуктивності»; ранг (порядковий номер) періодичного видання у списку по убуванню продуктивності; a кількість релевантних публікацій у найбільш продуктивному журналі; c число періодичних видань в «ядрі»; N загальна кількість періодичних видань у ранговому списку; b,k,s емпіричні коефіцієнти, що підлягають визначенню в результаті оброки даних. Рівняння () описує початкову ділянку кривої, яка має експоненціальний характер, а рівняння () лінійну частину кривої Бредфорда. Залежно від певного значення коефіцієнтів роблять висновки про стан наукового напряму. Так, для вузькоспеціалізованих галузей науки S ; (3) c 3, при цьому c пов язане з S лінійною залежністю. Умовами виконуваності закону розсіювання Бредфорда є:. галузь, тема або предмет повинні бути чітко визначені;. список періодичних видань по галузі, темі або предмету, а також список публікацій повинні бути повними; Література. Анипко О.Б. Военно-технические, организационно структурные и нормативно правовые проблемы оснащения вооруженных сил Украины новыми образцами вооружения военной техники / О.Б. Анипко, Ю.М. Бусяк Ukrae Defece. -, 0. С Соколов А.В. Форсайт: взгляд в будущее / А.В. 3. інтервал часу, за який розглядаються публікації, повинен бути чітко обмежений. Відзначимо також, що з урахуванням специфіки проблем, що розглядаються, слід враховувати й закриті публікації. З іншого боку, відсутність доступу до закритих (наприклад, іноземних) джерел не дозволяє виконати вимоги повноти списку публікацій. У то же час, з метою формування повного уявлення про напрями та перспективності важливих розробок, можуть організовуватися хибні потоки інформації, що потребує розробки додаткових критеріїв для виявлення таких потоків. Для виконання першої з трьох умов, очевидно, необхідно проаналізувати поточний стан розробок зокрема у сфері бойової авіації. Огляд і аналіз доступних публікацій показує, що перспективи розвитку нових авіаційних комплексів пов язані з розробкою п ятого покоління винищувачів. Роботи в цьому напрямі ведуться у США (F-35, F-, Raptor) і Росії (перспективний авіакомплекс фронтової авіації). Здійснення розробок пов язане з такими напрямами досліджень:. модульність і компонованість;. відсутність людини на борту, безпілотні апарати; 3. компактність; 4. гіперзвукові швидкості (М5). Варто підкреслити, що бібліометричний аналіз інформаційних джерел на основі метода Бредфорда-Брукса може бути застосований до кожного з перерахованих напрямів досліджень. Висновки Таким чином, в умовах відсутності достатньої кількості кваліфікованих експертів у сфері бойової авіації за допомогою науково-методичного апарату бібліометричних досліджень видається можливим здійснювати формалізовану оцінку перспективних наукових напрямів у сфері бойової авіаційної техніки. Соколов Форсайт. () 007. с Редькина Н.С. Формализированные данные анализы документальных информационных потоков / Н.С. Редькина Библиосфера с Ar Force Hadbook 09 Cogress 004. ADF p. В статье приведены теоретические положения библиометрического анализа в виде усовершенствованного метода Брэдфорда-Брукса для выявления перспективных направлений в области боевой авиатехники. Ключевые слова: критические технологии, авиационная техника, библиометрический анализ. Ths artcle presets the theoretcal prcples bblometrc aalyss the form of mproved method Bradford-Brooks to detfy promsg areas the feld of combat arcraft techca. Key words: crtcal techologes, avato techcs, bblometrc aalyss. 68 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

69 Iteractve Models of Developmet of Scetfc ad Educatoal Area the Sphere of Securty ad Defece УДК :355.3 Анатолій Йосипович Дерев янчук Дмитро Анатолійович Чопа Леонід Віталійович Олійник ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Характерною рисою останніх десятиріч минулого століття стало бурхливе створення нових та модернізація існуючих зразків озброєння і військової техніки (ОВТ) для потреб Збройних Сил. Кожному прийнятому на озброєння новому зразку ОВТ притаманні удосконалені характеристики, що призвели до ускладнення його будови, принципу дії окремих вузлів і механізмів. Зазначені особливості в повній мірі стосуються і боєприпасів до артилерійських гармат, зокрема підривників. Такі ускладнення будови зразків ОВТ створюють низку певних проблем для їх вивчення тими, хто навчається у ВНЗ. Завдання, що ставляться перед Збройними Силами України в напрямі подовження строків експлуатації ОВТ, потребують необхідності підготовки фахівців на рівні, який забезпечує грамотну його експлуатацію. Зокрема в умовах скорочення ЗСУ це стосується ролі активного резерву, який готується в тому числі і на кафедрах військової підготовки. Вирішення цього завдання вбачається у постійному впровадженні у навчальний процес навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників і підручників високої якості, застосування новітніх технологій навчання, зокрема мультимедійних технологій, які б відповідали сучасним вимогам. Особливу важливість для держави це завдання має в галузях, де на сьогоднішній день немає жодного власного видання і відповідних відеофільмів. Отже, офіцер запасу зобов язаний бути здатним виконувати службово-бойові функції відповідно до посад, які може займати. Із зазначеного вище випливає, що питання підготовки офіцерів запасу на кафедрах військової підготовки є важливим і неодноразово висвітлювалось у наукових збірниках Військова освіта та інших наукових виданнях [-4]. Аналіз цих літературних джерел свідчить про невпинне зростання уваги до удосконалення підготовки офіцерів запасу і підвищення рівня засвоєння навчальної інформації. Таке удосконалення викликає необхідність змін у підготовці резервістів, яка є результатом наступних чинників: постійного зростання складності ОВТ; недосконалістю методики вивчення її складових частин, особливо тих, що Moder Iformato Techologes the Sphere of Securty ad Defece (3)/0 недоступні для огляду (наприклад, самохідні артилерійські установки, танки, зенітноартилерійські установки тощо), недостатньою підготовкою різних груп студентів із загальноінженерних дисциплін. Тому наявним є протиріччя між потребою у ефективній підготовці офіцерів запасу з одного боку, і недосконалістю способів і засобів вивчення складних зразків ОВТ з іншого. Розв язання названого протиріччя вбачається у створенні мультимедійних підручників (посібників) на основі 3D технологій, що і визначає актуальність статті. Отже, метою статті є висвітлення послідовності створення комплексного програмного продукту для вивчення зразка озброєння (5-мм СГ С3М) як під керівництвом викладача, так і самостійно, використовуючи комп ютерну мережу університету або електронні носії будь-якого типу. Мультимедійний підручник розробляється згідно схеми, зображеної на рис., яка графічно дає уяву про загальну будову самохідної гаубиці (СГ). Відповідно до схеми розробляється текстовий матеріал (наприклад, призначення і будова ствола гаубиці). На моніторі комп ютера або великому екрані із застосуванням мультимедійної установки зображується ствол і по черзі з являються складові його частини. 3D технології дають можливість зібрати ствол із окремих складових частин, а потім розібрати його. Анімаційні ролики супроводжуються титрами. Слід зауважити, що завдяки 3D моделям з явилась можливість для студентів усвідомити найбільш складне явище пострілу. Таким чином, на екрані показано рух снаряду по каналу ствола, відкот ствола, відкривання затвора і викидання стріляної гільзи з наступним його накатом. Для сприйняття цього процесу вирізається половина ствола із зображенням решти вузлів і механізмів. Наступною проблемою, з якою доводиться зустрічатися викладачам, є доведення інформації щодо дії снарядів і підривників на різних установках. Для прикладу розглянемо дію кумулятивного снаряда при зустрічі з бронею. На рис. -4 наведені наступні стани дії снаряда: початковий стан снаряда; зустріч снаряда з 69

70 Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони бронею, спрацювання підривника; формування кумулятивного струменя та пробивання броні. Викладач дає відповідні пояснення процесу зустрічі снаряда з бронею, звертає увагу на суттєві ознаки їх взаємодії. Рис.. Типова схема будови самохідної гармати Рис.. Початковий стан снаряда: броня; підривник; 3 снаряд 3D технології надають можливість багаторазово прокручувати окремі сцени, що сприяє якісному засвоюванню навчального матеріалу (момент зіткнення снаряда з бронею, формування кумулятивного струменя (рис. 3-4)). Рис. 3. Зустріч снаряда з бронею, спрацювання підривника: броня; підривник; 3 снаряд; 4 детонаційний імпульс 70 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (3)/0

An Approach to Evaluating the Computer Network Security with Hesitant Fuzzy Information

An Approach to Evaluating the Computer Network Security with Hesitant Fuzzy Information A Approach to Evaluatg the Computer Network Securty wth Hestat Fuzzy Iformato Jafeg Dog A Approach to Evaluatg the Computer Network Securty wth Hestat Fuzzy Iformato Jafeg Dog, Frst ad Correspodg Author

More information

Application of Grey Relational Analysis in Computer Communication

Application of Grey Relational Analysis in Computer Communication Applcato of Grey Relatoal Aalyss Computer Commucato Network Securty Evaluato Jgcha J Applcato of Grey Relatoal Aalyss Computer Commucato Network Securty Evaluato *1 Jgcha J *1, Frst ad Correspodg Author

More information

IDENTIFICATION OF THE DYNAMICS OF THE GOOGLE S RANKING ALGORITHM. A. Khaki Sedigh, Mehdi Roudaki

IDENTIFICATION OF THE DYNAMICS OF THE GOOGLE S RANKING ALGORITHM. A. Khaki Sedigh, Mehdi Roudaki IDENIFICAION OF HE DYNAMICS OF HE GOOGLE S RANKING ALGORIHM A. Khak Sedgh, Mehd Roudak Cotrol Dvso, Departmet of Electrcal Egeerg, K.N.oos Uversty of echology P. O. Box: 16315-1355, ehra, Ira sedgh@eetd.ktu.ac.r,

More information

Evaluating the Network and Information System Security Based on SVM Model

Evaluating the Network and Information System Security Based on SVM Model JOURNAL OF COMPUTERS, VOL., NO., NOVEMBER 009 Evaluatg the Network ad formato System Securty Based o SVM Model Shaome Yag Ecoomcs ad Maagemet Departmet, North Cha Electrc Power Uversty, Baodg Cty, Cha

More information

Projection model for Computer Network Security Evaluation with interval-valued intuitionistic fuzzy information. Qingxiang Li

Projection model for Computer Network Security Evaluation with interval-valued intuitionistic fuzzy information. Qingxiang Li Iteratoal Joural of Scece Vol No7 05 ISSN: 83-4890 Proecto model for Computer Network Securty Evaluato wth terval-valued tutostc fuzzy formato Qgxag L School of Software Egeerg Chogqg Uversty of rts ad

More information

Load and Resistance Factor Design (LRFD)

Load and Resistance Factor Design (LRFD) 53:134 Structural Desg II Load ad Resstace Factor Desg (LRFD) Specfcatos ad Buldg Codes: Structural steel desg of buldgs the US s prcpally based o the specfcatos of the Amerca Isttute of Steel Costructo

More information

The paper presents Constant Rebalanced Portfolio first introduced by Thomas

The paper presents Constant Rebalanced Portfolio first introduced by Thomas Itroducto The paper presets Costat Rebalaced Portfolo frst troduced by Thomas Cover. There are several weakesses of ths approach. Oe s that t s extremely hard to fd the optmal weghts ad the secod weakess

More information

The impact of service-oriented architecture on the scheduling algorithm in cloud computing

The impact of service-oriented architecture on the scheduling algorithm in cloud computing Iteratoal Research Joural of Appled ad Basc Sceces 2015 Avalable ole at www.rjabs.com ISSN 2251-838X / Vol, 9 (3): 387-392 Scece Explorer Publcatos The mpact of servce-oreted archtecture o the schedulg

More information

Resource Management Model of Data Storage Systems Oriented on Cloud Computing

Resource Management Model of Data Storage Systems Oriented on Cloud Computing Resorce Maagemet Model of Data Storage Systems Oreted o Clod Comptg Elea Kaa, Yry Korolev Sat Petersbrg Electrotechcal Uversty "LETI" (ETU), Sat Petersbrg, Rssa {leaaa, yryg}@gmalcom Abstract Ths artcle

More information

Optimal multi-degree reduction of Bézier curves with constraints of endpoints continuity

Optimal multi-degree reduction of Bézier curves with constraints of endpoints continuity Computer Aded Geometrc Desg 19 (2002 365 377 wwwelsevercom/locate/comad Optmal mult-degree reducto of Bézer curves wth costrats of edpots cotuty Guo-Dog Che, Guo-J Wag State Key Laboratory of CAD&CG, Isttute

More information

On Error Detection with Block Codes

On Error Detection with Block Codes BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES Volume 9, No 3 Sofa 2009 O Error Detecto wth Block Codes Rostza Doduekova Chalmers Uversty of Techology ad the Uversty of Gotheburg,

More information

Using Phase Swapping to Solve Load Phase Balancing by ADSCHNN in LV Distribution Network

Using Phase Swapping to Solve Load Phase Balancing by ADSCHNN in LV Distribution Network Iteratoal Joural of Cotrol ad Automato Vol.7, No.7 (204), pp.-4 http://dx.do.org/0.4257/jca.204.7.7.0 Usg Phase Swappg to Solve Load Phase Balacg by ADSCHNN LV Dstrbuto Network Chu-guo Fe ad Ru Wag College

More information

The Reliable Integrated Decision for Stock Price by Multilayer Integration Time-series of Coverage Reasonability

The Reliable Integrated Decision for Stock Price by Multilayer Integration Time-series of Coverage Reasonability Proceedgs of the Iteratoal MultCoferece of Egeers ad Computer Scetsts 009 Vol I The Relable Itegrated Decso for Stock Prce by Multlayer Itegrato Tme-seres of Coverage Reasoablty Chu-M Hug ad Chu-Wu Yeh*

More information

A particle Swarm Optimization-based Framework for Agile Software Effort Estimation

A particle Swarm Optimization-based Framework for Agile Software Effort Estimation The Iteratoal Joural Of Egeerg Ad Scece (IJES) olume 3 Issue 6 Pages 30-36 204 ISSN (e): 239 83 ISSN (p): 239 805 A partcle Swarm Optmzato-based Framework for Agle Software Effort Estmato Maga I, & 2 Blamah

More information

LATERAL TRANSHIPMENT-A TECHNIQUE FOR INVENTORY CONTROL IN MULTI RETAILER SUPPLY CHAIN SYSTEM

LATERAL TRANSHIPMENT-A TECHNIQUE FOR INVENTORY CONTROL IN MULTI RETAILER SUPPLY CHAIN SYSTEM Iteratoal Joural of Iformato Techology ad Kowledge Maagemet July-December 200, Volume 2, No. 2, pp. 3-35 LATERAL TRANSHIPMENT-A TECHNIQUE FOR INVENTORY CONTROL IN MULTI RETAILER SUPPLY CHAIN SYSTEM Dharamvr

More information

Analysis of real underkeel clearance for Świnoujście Szczecin waterway in years 2009 2011

Analysis of real underkeel clearance for Świnoujście Szczecin waterway in years 2009 2011 Scetfc Jourals Martme Uversty of Szczec Zeszyty Naukowe Akadema Morska w Szczece 2012, 32(104) z. 2 pp. 162 166 2012, 32(104) z. 2 s. 162 166 Aalyss of real uderkeel clearace for Śwoujśce Szczec waterway

More information

Optimization Model in Human Resource Management for Job Allocation in ICT Project

Optimization Model in Human Resource Management for Job Allocation in ICT Project Optmzato Model Huma Resource Maagemet for Job Allocato ICT Project Optmzato Model Huma Resource Maagemet for Job Allocato ICT Project Saghamtra Mohaty Malaya Kumar Nayak 2 2 Professor ad Head Research

More information

A Parallel Transmission Remote Backup System

A Parallel Transmission Remote Backup System 2012 2d Iteratoal Coferece o Idustral Techology ad Maagemet (ICITM 2012) IPCSIT vol 49 (2012) (2012) IACSIT Press, Sgapore DOI: 107763/IPCSIT2012V495 2 A Parallel Trasmsso Remote Backup System Che Yu College

More information

DYNAMIC FACTOR ANALYSIS OF FINANCIAL VIABILITY OF LATVIAN SERVICE SECTOR COMPANIES

DYNAMIC FACTOR ANALYSIS OF FINANCIAL VIABILITY OF LATVIAN SERVICE SECTOR COMPANIES DYNAMIC FACTOR ANALYSIS OF FINANCIAL VIABILITY OF LATVIAN SERVICE SECTOR COMPANIES Nadezhda Koleda 1, Natalja Lace 2 1 Rga Techcal Uversty, Latva, adezhda.koleda@ge.com 2 Rga Techcal Uversty, Latva, atalja.lace@rtu.lv

More information

Efficient Traceback of DoS Attacks using Small Worlds in MANET

Efficient Traceback of DoS Attacks using Small Worlds in MANET Effcet Traceback of DoS Attacks usg Small Worlds MANET Yog Km, Vshal Sakhla, Ahmed Helmy Departmet. of Electrcal Egeerg, Uversty of Souther Calfora, U.S.A {yogkm, sakhla, helmy}@ceg.usc.edu Abstract Moble

More information

DECISION MAKING WITH THE OWA OPERATOR IN SPORT MANAGEMENT

DECISION MAKING WITH THE OWA OPERATOR IN SPORT MANAGEMENT ESTYLF08, Cuecas Meras (Meres - Lagreo), 7-9 de Septembre de 2008 DECISION MAKING WITH THE OWA OPERATOR IN SPORT MANAGEMENT José M. Mergó Aa M. Gl-Lafuete Departmet of Busess Admstrato, Uversty of Barceloa

More information

Fuzzy Task Assignment Model of Web Services Supplier in Collaborative Development Environment

Fuzzy Task Assignment Model of Web Services Supplier in Collaborative Development Environment , pp.199-210 http://dx.do.org/10.14257/uesst.2015.8.6.19 Fuzzy Task Assget Model of Web Servces Suppler Collaboratve Developet Evroet Su Ja 1,2, Peg Xu-ya 1, *, Xu Yg 1,3, Wag Pe-e 2 ad Ma Na- 4,2 1. College

More information

Study on prediction of network security situation based on fuzzy neutral network

Study on prediction of network security situation based on fuzzy neutral network Avalable ole www.ocpr.com Joural of Chemcal ad Pharmaceutcal Research, 04, 6(6):00-06 Research Artcle ISS : 0975-7384 CODE(USA) : JCPRC5 Study o predcto of etwork securty stuato based o fuzzy eutral etwork

More information

IT & C Projects Duration Assessment Based on Audit and Software Reengineering

IT & C Projects Duration Assessment Based on Audit and Software Reengineering Iformatca Ecoomcă, vol. 13, o. 1/2009 117 IT & C Projects Durato Assessmet Based o Audt ad Software Reegeerg Cosm TOMOZEI, Uversty of Bacău Marus VETRICI, Crsta AMANCEI, Academy of Ecoomc Studes Bucharest

More information

Managing Interdependent Information Security Risks: Cyberinsurance, Managed Security Services, and Risk Pooling Arrangements

Managing Interdependent Information Security Risks: Cyberinsurance, Managed Security Services, and Risk Pooling Arrangements Maagg Iterdepedet Iformato Securty Rsks: Cybersurace, Maaged Securty Servces, ad Rsk Poolg Arragemets Xa Zhao Assstat Professor Departmet of Iformato Systems ad Supply Cha Maagemet Brya School of Busess

More information

Performance Attribution. Methodology Overview

Performance Attribution. Methodology Overview erformace Attrbuto Methodology Overvew Faba SUAREZ March 2004 erformace Attrbuto Methodology 1.1 Itroducto erformace Attrbuto s a set of techques that performace aalysts use to expla why a portfolo's performace

More information

Dynamic Two-phase Truncated Rayleigh Model for Release Date Prediction of Software

Dynamic Two-phase Truncated Rayleigh Model for Release Date Prediction of Software J. Software Egeerg & Applcatos 3 63-69 do:.436/jsea..367 Publshed Ole Jue (http://www.scrp.org/joural/jsea) Dyamc Two-phase Trucated Raylegh Model for Release Date Predcto of Software Lafe Qa Qgchua Yao

More information

Construction of a system scanning the movement of human upper limbs

Construction of a system scanning the movement of human upper limbs Scetfc Jourals Martme Uversty of Szczec Zeszyty Naukowe Akadema Morska w Szczece 1, 3(14) z. 1 pp. 75 8 1, 3(14) z. 1 s. 75 8 Costructo of a system scag the movemet of huma upper lmbs Kaml Stateczy West

More information

Key players and activities across the ERP life cycle: A temporal perspective

Key players and activities across the ERP life cycle: A temporal perspective 126 Revsta Iformatca Ecoomcă, r. 4 (44)/2007 Key layers ad actvtes across the ERP lfe cycle: A temoral ersectve Iulaa SCORŢA, Bucharest, Romaa Eterrse Resource Plag (ERP) systems are eterrse wde systems

More information

A system to extract social networks based on the processing of information obtained from Internet

A system to extract social networks based on the processing of information obtained from Internet A system to extract socal etworks based o the processg of formato obtaed from Iteret av CANALETA a, Pablo ROS a, Alex VALLEJO b, Davd VERNET c, ad Agustí ZABALLOS b a Grup de Recerca e Sstemes Dstrbuïts

More information

Commercial Pension Insurance Program Design and Estimated of Tax Incentives---- Based on Analysis of Enterprise Annuity Tax Incentives

Commercial Pension Insurance Program Design and Estimated of Tax Incentives---- Based on Analysis of Enterprise Annuity Tax Incentives Iteratoal Joural of Busess ad Socal Scece Vol 5, No ; October 204 Commercal Peso Isurace Program Desg ad Estmated of Tax Icetves---- Based o Aalyss of Eterprse Auty Tax Icetves Huag Xue, Lu Yatg School

More information

Efficient Compensation for Regulatory Takings. and Oregon s Measure 37

Efficient Compensation for Regulatory Takings. and Oregon s Measure 37 Effcet Compesato for Regulatory Takgs ad Orego s Measure 37 Jack Scheffer Ph.D. Studet Dept. of Agrcultural, Evrometal ad Developmet Ecoomcs The Oho State Uversty 2120 Fyffe Road Columbus, OH 43210-1067

More information

Green Master based on MapReduce Cluster

Green Master based on MapReduce Cluster Gree Master based o MapReduce Cluster Mg-Zh Wu, Yu-Chag L, We-Tsog Lee, Yu-Su L, Fog-Hao Lu Dept of Electrcal Egeerg Tamkag Uversty, Tawa, ROC Dept of Electrcal Egeerg Tamkag Uversty, Tawa, ROC Dept of

More information

A PRACTICAL SOFTWARE TOOL FOR GENERATOR MAINTENANCE SCHEDULING AND DISPATCHING

A PRACTICAL SOFTWARE TOOL FOR GENERATOR MAINTENANCE SCHEDULING AND DISPATCHING West Ida Joural of Egeerg Vol. 30, No. 2, (Jauary 2008) Techcal aper (Sharma & Bahadoorsgh) 57-63 A RACTICAL SOFTWARE TOOL FOR GENERATOR MAINTENANCE SCHEDULING AND DISATCHING C. Sharma & S. Bahadoorsgh

More information

RESEARCH ON PERFORMANCE MODELING OF TRANSACTIONAL CLOUD APPLICATIONS

RESEARCH ON PERFORMANCE MODELING OF TRANSACTIONAL CLOUD APPLICATIONS Joural of Theoretcal ad Appled Iformato Techology 3 st October 22. Vol. 44 No.2 25-22 JATIT & LLS. All rghts reserved. ISSN: 992-8645 www.jatt.org E-ISSN: 87-395 RESEARCH ON PERFORMANCE MODELING OF TRANSACTIONAL

More information

Secure PHR Access Control Scheme in Cloud Computing

Secure PHR Access Control Scheme in Cloud Computing Iteratoal Joural of Iformato ad Electrocs Egeerg, Vol 3, No 3, May 23 ecure PHR Access Cotrol cheme Cloud Computg Cha-Hu Lu, Tzer-Log Che, Ha-Yu L, Fog-Q L, Chh-Mg Lu, E-Pg Wu, Yu-Fag Chug, ad Tzer-hyog

More information

An Automated Selecting Subcontractor Model In E-Commerce by Pao-Hung Lin

An Automated Selecting Subcontractor Model In E-Commerce by Pao-Hung Lin A Automated Selectg Subcotractor Model I E-Commerce by Pao-Hug L Asst. Prof., Dept. of Cvl Egeerg, Feg-Cha Uversty, Tachug, Tawa E-mal: paol@fcu.edu.tw Abstract: From the observato of orgazato chages dgtal

More information

An Evaluation of Naïve Bayesian Anti-Spam Filtering Techniques

An Evaluation of Naïve Bayesian Anti-Spam Filtering Techniques Proceedgs of the 2007 IEEE Workshop o Iformato Assurace Uted tates Mltary Academy, West Pot, Y 20-22 Jue 2007 A Evaluato of aïve Bayesa At-pam Flterg Techques Vkas P. Deshpade, Robert F. Erbacher, ad Chrs

More information

Lecture 7. Norms and Condition Numbers

Lecture 7. Norms and Condition Numbers Lecture 7 Norms ad Codto Numbers To dscuss the errors umerca probems vovg vectors, t s usefu to empo orms. Vector Norm O a vector space V, a orm s a fucto from V to the set of o-egatve reas that obes three

More information

Impact of Interference on the GPRS Multislot Link Level Performance

Impact of Interference on the GPRS Multislot Link Level Performance Impact of Iterferece o the GPRS Multslot Lk Level Performace Javer Gozalvez ad Joh Dulop Uversty of Strathclyde - Departmet of Electroc ad Electrcal Egeerg - George St - Glasgow G-XW- Scotlad Ph.: + 8

More information

1. The Time Value of Money

1. The Time Value of Money Corporate Face [00-0345]. The Tme Value of Moey. Compoudg ad Dscoutg Captalzato (compoudg, fdg future values) s a process of movg a value forward tme. It yelds the future value gve the relevat compoudg

More information

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

ROULETTE-TOURNAMENT SELECTION FOR SHRIMP DIET FORMULATION PROBLEM

ROULETTE-TOURNAMENT SELECTION FOR SHRIMP DIET FORMULATION PROBLEM 28-30 August, 2013 Sarawak, Malaysa. Uverst Utara Malaysa (http://www.uum.edu.my ) ROULETTE-TOURNAMENT SELECTION FOR SHRIMP DIET FORMULATION PROBLEM Rosshary Abd. Rahma 1 ad Razam Raml 2 1,2 Uverst Utara

More information

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence OLENA ZELIKOVSKA National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence The problems of intercultural communication

More information

WLBS: A Weight-based Metadata Server Cluster Load Balancing

WLBS: A Weight-based Metadata Server Cluster Load Balancing WLBS: A Weght-based Metadata Server Cluster Load Balacg Strategy J-L Zhag, We Qa, Xag-Hua Xu *, Ja Wa, Yu-Yu Y, Yog-Ja Re School of Computer Scece ad Techology Hagzhou Daz Uversty, Cha * Correspodg author:xhxu@hdu.edu.c

More information

CHAPTER 2. Time Value of Money 6-1

CHAPTER 2. Time Value of Money 6-1 CHAPTER 2 Tme Value of Moey 6- Tme Value of Moey (TVM) Tme Les Future value & Preset value Rates of retur Autes & Perpetutes Ueve cash Flow Streams Amortzato 6-2 Tme les 0 2 3 % CF 0 CF CF 2 CF 3 Show

More information

TESTING AND SECURITY IN DISTRIBUTED ECONOMETRIC APPLICATIONS REENGINEERING VIA SOFTWARE EVOLUTION

TESTING AND SECURITY IN DISTRIBUTED ECONOMETRIC APPLICATIONS REENGINEERING VIA SOFTWARE EVOLUTION TESTING AND SECURITY IN DISTRIBUTED ECONOMETRIC APPLICATIONS REENGINEERING VIA SOFTWARE EVOLUTION Cosm TOMOZEI 1 Assstat-Lecturer, PhD C. Vasle Alecsadr Uversty of Bacău, Romaa Departmet of Mathematcs

More information

The Application of Intuitionistic Fuzzy Set TOPSIS Method in Employee Performance Appraisal

The Application of Intuitionistic Fuzzy Set TOPSIS Method in Employee Performance Appraisal Vol.8, No.3 (05), pp.39-344 http://dx.do.org/0.457/uesst.05.8.3.3 The pplcato of Itutostc Fuzzy Set TOPSIS Method Employee Performace pprasal Wag Yghu ad L Welu * School of Ecoomcs ad Maagemet, Shazhuag

More information

Australian Climate Change Adaptation Network for Settlements and Infrastructure. Discussion Paper February 2010

Australian Climate Change Adaptation Network for Settlements and Infrastructure. Discussion Paper February 2010 Australa Clmate Chage Adaptato Network for Settlemets ad Ifrastructure Dscusso Paper February 2010 The corporato of ucertaty assocated wth clmate chage to frastructure vestmet apprasal Davd G. Carmchael

More information

A Bayesian Networks in Intrusion Detection Systems

A Bayesian Networks in Intrusion Detection Systems Joural of Computer Scece 3 (5: 59-65, 007 ISSN 549-3636 007 Scece Publcatos A Bayesa Networs Itruso Detecto Systems M. Mehd, S. Zar, A. Aou ad M. Besebt Electrocs Departmet, Uversty of Blda, Algera Abstract:

More information

MDM 4U PRACTICE EXAMINATION

MDM 4U PRACTICE EXAMINATION MDM 4U RCTICE EXMINTION Ths s a ractce eam. It does ot cover all the materal ths course ad should ot be the oly revew that you do rearato for your fal eam. Your eam may cota questos that do ot aear o ths

More information

Common p-belief: The General Case

Common p-belief: The General Case GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR 8, 738 997 ARTICLE NO. GA97053 Commo p-belef: The Geeral Case Atsush Kaj* ad Stephe Morrs Departmet of Ecoomcs, Uersty of Pesylaa Receved February, 995 We develop belef operators

More information

COST VOLUME PROFIT MODEL, THE BREAK -EVEN POINT AND THE DECISION MAKING PROCESS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

COST VOLUME PROFIT MODEL, THE BREAK -EVEN POINT AND THE DECISION MAKING PROCESS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY COST VOLUME PROFIT MODEL, THE BREAK -EVEN POINT AND THE DECISION MAKING PROCESS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY Brcu Sor Uversty December 1st, 1918 Alba Iula Faculty of Sceces Scor e Carme Uversty of Oradea

More information

Optimizing Software Effort Estimation Models Using Firefly Algorithm

Optimizing Software Effort Estimation Models Using Firefly Algorithm Joural of Software Egeerg ad Applcatos, 205, 8, 33-42 Publshed Ole March 205 ScRes. http://www.scrp.org/joural/jsea http://dx.do.org/0.4236/jsea.205.8304 Optmzg Software Effort Estmato Models Usg Frefly

More information

Trend Projection using Predictive Analytics

Trend Projection using Predictive Analytics Iteratoal Joural of Computer Applcatos (0975 8887) Tred Projecto usg Predctve Aalytcs Seema L. Vadure KLS Gogte Isttute of Techology, Udyambag, Belgaum Karataka, Ida Majula Ramaavar KLS Gogte Isttute of

More information

ECONOMIC CHOICE OF OPTIMUM FEEDER CABLE CONSIDERING RISK ANALYSIS. University of Brasilia (UnB) and The Brazilian Regulatory Agency (ANEEL), Brazil

ECONOMIC CHOICE OF OPTIMUM FEEDER CABLE CONSIDERING RISK ANALYSIS. University of Brasilia (UnB) and The Brazilian Regulatory Agency (ANEEL), Brazil ECONOMIC CHOICE OF OPTIMUM FEEDER CABE CONSIDERING RISK ANAYSIS I Camargo, F Fgueredo, M De Olvera Uversty of Brasla (UB) ad The Brazla Regulatory Agecy (ANEE), Brazl The choce of the approprate cable

More information

Energy-efficient resource allocation for OFDMA two-way relay networks with imperfect CSI

Energy-efficient resource allocation for OFDMA two-way relay networks with imperfect CSI Chag et al. EURASIP Joural o Wreless Commucatos a Networkg 015 015:5 DOI 10.1186/s13638-015-0455-6 RESEARCH Ope Access Eergy-effcet resource allocato for OFDMA two-way relay etworks wth mperfect CSI Zheg

More information

A DISTRIBUTED REPUTATION BROKER FRAMEWORK FOR WEB SERVICE APPLICATIONS

A DISTRIBUTED REPUTATION BROKER FRAMEWORK FOR WEB SERVICE APPLICATIONS L et al.: A Dstrbuted Reputato Broker Framework for Web Servce Applcatos A DISTRIBUTED REPUTATION BROKER FRAMEWORK FOR WEB SERVICE APPLICATIONS Kwe-Jay L Departmet of Electrcal Egeerg ad Computer Scece

More information

Dynamic Service and Data Migration in the Clouds

Dynamic Service and Data Migration in the Clouds 2009 33rd Aual IEEE Iteratoal Computer Software ad Applcatos Coferece Dyamc Servce ad Data Mgrato the Clouds We Hao Departmet of Computer Scece Norther Ketucky Uversty haow1@ku.edu Abstract Cloud computg

More information

We present a new approach to pricing American-style derivatives that is applicable to any Markovian setting

We present a new approach to pricing American-style derivatives that is applicable to any Markovian setting MANAGEMENT SCIENCE Vol. 52, No., Jauary 26, pp. 95 ss 25-99 ess 526-55 6 52 95 forms do.287/msc.5.447 26 INFORMS Prcg Amerca-Style Dervatves wth Europea Call Optos Scott B. Laprse BAE Systems, Advaced

More information

VIDEO REPLICA PLACEMENT STRATEGY FOR STORAGE CLOUD-BASED CDN

VIDEO REPLICA PLACEMENT STRATEGY FOR STORAGE CLOUD-BASED CDN Joural of Theoretcal ad Appled Iformato Techology 31 st Jauary 214. Vol. 59 No.3 25-214 JATIT & S. All rghts reserved. ISSN: 1992-8645 www.att.org E-ISSN: 1817-3195 VIDEO REPICA PACEMENT STRATEGY FOR STORAGE

More information

Capacitated Production Planning and Inventory Control when Demand is Unpredictable for Most Items: The No B/C Strategy

Capacitated Production Planning and Inventory Control when Demand is Unpredictable for Most Items: The No B/C Strategy SCHOOL OF OPERATIONS RESEARCH AND INDUSTRIAL ENGINEERING COLLEGE OF ENGINEERING CORNELL UNIVERSITY ITHACA, NY 4853-380 TECHNICAL REPORT Jue 200 Capactated Producto Plag ad Ivetory Cotrol whe Demad s Upredctable

More information

A Novel Resource Pricing Mechanism based on Multi-Player Gaming Model in Cloud Environments

A Novel Resource Pricing Mechanism based on Multi-Player Gaming Model in Cloud Environments 1574 JOURNAL OF SOFTWARE, VOL. 9, NO. 6, JUNE 2014 A Novel Resource Prcg Mechasm based o Mult-Player Gamg Model Cloud Evromets Tea Zhag, Peg Xao School of Computer ad Commucato, Hua Isttute of Egeerg,

More information

An Operating Precision Analysis Method Considering Multiple Error Sources of Serial Robots

An Operating Precision Analysis Method Considering Multiple Error Sources of Serial Robots MAEC Web of Cofereces 35, 02013 ( 2015) DOI: 10.1051/ mateccof/ 2015 3502013 C Owe by the authors, publshe by EDP Sceces, 2015 A Operatg Precso Aalyss Metho Coserg Multple Error Sources of Seral Robots

More information

CIS603 - Artificial Intelligence. Logistic regression. (some material adopted from notes by M. Hauskrecht) CIS603 - AI. Supervised learning

CIS603 - Artificial Intelligence. Logistic regression. (some material adopted from notes by M. Hauskrecht) CIS603 - AI. Supervised learning CIS63 - Artfcal Itellgece Logstc regresso Vasleos Megalookoomou some materal adopted from otes b M. Hauskrecht Supervsed learg Data: D { d d.. d} a set of eamples d < > s put vector ad s desred output

More information

EBIZ GAME: A SCALABLE ONLINE BUSINESS SIMULATION GAME FOR ENTREPRENEURSHIP TRAINING

EBIZ GAME: A SCALABLE ONLINE BUSINESS SIMULATION GAME FOR ENTREPRENEURSHIP TRAINING EBIZ GAME: A SCALABLE ONLINE BUSINESS SIMULATION GAME FOR ENTREPRENEURSHIP TRAINING Yue Poh LAI Ngee A Polytechc LYP@p.edu.sg Ta Log SIAU Ngee A Polytechc STL2@p.edu.sg ABSTRACT Ths artcle exames how a

More information

MEASUREMENT OF CONDITIONS FOR KNOWLEDGE SHARING

MEASUREMENT OF CONDITIONS FOR KNOWLEDGE SHARING MEASUREMENT OF CONDITIONS FOR KNOWLEDGE SHARING Paul va de Brk Delft Uversty of Techology ad O The Brk, The Netherlads e-mal: thk@othebrk.l; webste: www.othebrk.l Publshed : Proceedgs 2d Europea Coferece

More information

Mobile Agents in Telecommunications Networks A Simulative Approach to Load Balancing

Mobile Agents in Telecommunications Networks A Simulative Approach to Load Balancing Moble Agets Telecommucatos Networks A Smulatve Approach to Load Balacg Steffe Lpperts Departmet of Computer Scece (4), Uversty of Techology Aache Aache, 52056, Germay Ad Brgt Kreller Corporate Techology

More information

A REGULARIZATION APPROACH FOR RECONSTRUCTION AND VISUALIZATION OF 3-D DATA. Hebert Montegranario Riascos, M.Sc.

A REGULARIZATION APPROACH FOR RECONSTRUCTION AND VISUALIZATION OF 3-D DATA. Hebert Montegranario Riascos, M.Sc. A REGULARIZATION APPROACH FOR RECONSTRUCTION AND VISUALIZATION OF 3-D DATA Hebert otegraaro Rascos,.Sc. Thess submtted partal fulfllmet of the requremets for the Degree of Doctor of Phlosophy Advsor Prof.

More information

Aggregation Functions and Personal Utility Functions in General Insurance

Aggregation Functions and Personal Utility Functions in General Insurance Acta Polytechca Huarca Vol. 7, No. 4, 00 Areato Fuctos ad Persoal Utlty Fuctos Geeral Isurace Jaa Šprková Departmet of Quattatve Methods ad Iformato Systems, Faculty of Ecoomcs, Matej Bel Uversty Tajovského

More information

An Analysis of the Healthcare Premium Determinants Using Mixed Models

An Analysis of the Healthcare Premium Determinants Using Mixed Models MedPub Jourals http://www.medpub.com/ HEALTH SYSTEMS AND POLICY RESEARCH A Aalyss of the Healthcare Premum Determats Usg Mxed Models Wlle, M.M. PostNet Sute 47, Prvate Bag X37, Lywoodrdge, 0018, South

More information

A multi-layer market for vehicle-to-grid energy trading in the smart grid

A multi-layer market for vehicle-to-grid energy trading in the smart grid A mult-layer market for vehcle-to-grd eergy tradg the smart grd Albert Y.S. Lam, Logbo Huag, Aloso Slva, Wald Saad To cte ths verso: Albert Y.S. Lam, Logbo Huag, Aloso Slva, Wald Saad. A mult-layer market

More information

FINANCIAL FORMULAE. Amount of One or Future Value of One ($1, 1, 1, etc.)... 2. Present Value (or Present Worth) of One ($1, 1, 1, etc.)...

FINANCIAL FORMULAE. Amount of One or Future Value of One ($1, 1, 1, etc.)... 2. Present Value (or Present Worth) of One ($1, 1, 1, etc.)... Amout of Oe or Future Value of Oe ($,,, etc.)... 2 Preset Value (or Preset Worth) of Oe ($,,, etc.)... 2 Amout of Oe per Perod... 3 or Future Value of Oe per Perod Preset Value (or Preset Worth) of Oe

More information

Chapter 3. AMORTIZATION OF LOAN. SINKING FUNDS R =

Chapter 3. AMORTIZATION OF LOAN. SINKING FUNDS R = Chapter 3. AMORTIZATION OF LOAN. SINKING FUNDS Objectves of the Topc: Beg able to formalse ad solve practcal ad mathematcal problems, whch the subjects of loa amortsato ad maagemet of cumulatve fuds are

More information

Load Balancing Control for Parallel Systems

Load Balancing Control for Parallel Systems Proc IEEE Med Symposum o New drectos Cotrol ad Automato, Chaa (Grèce),994, pp66-73 Load Balacg Cotrol for Parallel Systems Jea-Claude Heet LAAS-CNRS, 7 aveue du Coloel Roche, 3077 Toulouse, Frace E-mal

More information

Future Value of an Annuity

Future Value of an Annuity Future Value of a Auty After payg all your blls, you have $200 left each payday (at the ed of each moth) that you wll put to savgs order to save up a dow paymet for a house. If you vest ths moey at 5%

More information

Report 19 Euroland Corporate Bonds

Report 19 Euroland Corporate Bonds Rep19, Computed & Prted: 17/06/2015 11:38 Report 19 Eurolad Corporate Bods From Dec 1999 to Dec 2014 31/12/1999 31 December 1999 31/12/2014 Bechmark 100% IBOXX Euro Corp All Mats. TR Defto of the frm ad

More information

Report 06 Global High Yield Bonds

Report 06 Global High Yield Bonds Rep06, Computed & Prted: 17/06/2015 11:25 Report 06 Global Hgh Yeld Bods From Dec 2000 to Dec 2014 31/12/2000 31 December 1999 31/12/2014 New Bechmark (01/01/13) 80% Barclays Euro HY Ex Facals 3% Capped

More information

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS УДК 330.332 UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS Svitlana О. Cherkasova, PhD Svitlana V. Filippova, DEcon, Prof. Odesa National Polytechnic University,

More information

Load Balancing Algorithm based Virtual Machine Dynamic Migration Scheme for Datacenter Application with Optical Networks

Load Balancing Algorithm based Virtual Machine Dynamic Migration Scheme for Datacenter Application with Optical Networks 0 7th Iteratoal ICST Coferece o Commucatos ad Networkg Cha (CHINACOM) Load Balacg Algorthm based Vrtual Mache Dyamc Mgrato Scheme for Dataceter Applcato wth Optcal Networks Xyu Zhag, Yogl Zhao, X Su, Ruyg

More information

Credibility Premium Calculation in Motor Third-Party Liability Insurance

Credibility Premium Calculation in Motor Third-Party Liability Insurance Advaces Mathematcal ad Computatoal Methods Credblty remum Calculato Motor Thrd-arty Lablty Isurace BOHA LIA, JAA KUBAOVÁ epartmet of Mathematcs ad Quattatve Methods Uversty of ardubce Studetská 95, 53

More information

TAXONOMIC EVIDENCE AND ROBUSTNESS OF THE CLASSIFICATION APPLYING INTELLIGENT DATA MINING

TAXONOMIC EVIDENCE AND ROBUSTNESS OF THE CLASSIFICATION APPLYING INTELLIGENT DATA MINING TAXONOMIC EVIDENCE AND ROBUSTNESS OF THE CLASSIFICATION APPLYING INTELLIGENT DATA MINING Gregoro Perchsky 1 Magdalea Servete 2 Arturo Carlos Servetto 1 Ramó García Martíez 3,2 Rosa Beatrz Orellaa 5 Agel

More information

Analysis of Two-Echelon Perishable Inventory System with Direct and Retrial demands

Analysis of Two-Echelon Perishable Inventory System with Direct and Retrial demands O Joural of Mathematc (O-JM) e-: 78-578 p-: 9-765X. Volume 0 ue 5 Ver. (ep-oct. 04) 5-57 www.oroural.org aly of Two-chelo erhable vetory ytem wth rect ad etral demad M. amehpad C.eryaamy K. Krha epartmet

More information

Robust Realtime Face Recognition And Tracking System

Robust Realtime Face Recognition And Tracking System JCS& Vol. 9 No. October 9 Robust Realtme Face Recogto Ad rackg System Ka Che,Le Ju Zhao East Cha Uversty of Scece ad echology Emal:asa85@hotmal.com Abstract here s some very mportat meag the study of realtme

More information

Impact of Mobility Prediction on the Temporal Stability of MANET Clustering Algorithms *

Impact of Mobility Prediction on the Temporal Stability of MANET Clustering Algorithms * Impact of Moblty Predcto o the Temporal Stablty of MANET Clusterg Algorthms * Aravdha Vekateswara, Vekatesh Saraga, Nataraa Gautam 1, Ra Acharya Departmet of Comp. Sc. & Egr. Pesylvaa State Uversty Uversty

More information

Raport końcowy Zadanie nr 8:

Raport końcowy Zadanie nr 8: Opracowae: Polsko- Japońska Wższa Szkoła Techk Komputerowch Wdzał amejscow Iformatk w tomu Raport końcow adae r 8: Przeprowadzee badań opracowae algortmów do projektu: adae 4 Idetfkacja zachowaa terakcj

More information

STOCHASTIC approximation algorithms have several

STOCHASTIC approximation algorithms have several IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL 60, NO 10, OCTOBER 2014 6609 Trackg a Markov-Modulated Statoary Degree Dstrbuto of a Dyamc Radom Graph Mazyar Hamd, Vkram Krshamurthy, Fellow, IEEE, ad George

More information

Mixed Distributions for Loss Severity Modelling with zeros in the Operational Risk losses

Mixed Distributions for Loss Severity Modelling with zeros in the Operational Risk losses Iteratoal Joural of Appled Mathematcs & Statstcs, It. J. Appl. Math. Stat.; Vol. 21; Issue No. J11; Year 2011, ISSN 0973-1377 (Prt), ISSN 0973-7545 (Ole) Copyrght 2010-11 by IJAMAS, CESER Publcatos Mxed

More information

Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea

Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea Ttle Acroym Effcet, Safe ad Sustaable Traffc at Sea EffceSea Documet No. D_WP4_4_4 Documet Access: Publc Desg ad deploymet of a AtoN remote motorg cetre ad IT frastructure for provdg e-navgato servce Cotract

More information

Settlement Prediction by Spatial-temporal Random Process

Settlement Prediction by Spatial-temporal Random Process Safety, Relablty ad Rs of Structures, Ifrastructures ad Egeerg Systems Furuta, Fragopol & Shozua (eds Taylor & Fracs Group, Lodo, ISBN 978---77- Settlemet Predcto by Spatal-temporal Radom Process P. Rugbaapha

More information

A MULTI-CRITERIA CALL CENTER SITE SELECTION BY HIERARCHY GREY RELATIONAL ANALYSIS

A MULTI-CRITERIA CALL CENTER SITE SELECTION BY HIERARCHY GREY RELATIONAL ANALYSIS A Multcrtera Call Ceter Ste Selecto by Herarchy Grey Relatoal Aalyss JOURNAL OF AERONAUTICS AND SPACE TECHNOLOGIES JANUARY 2014 VOLUME 7 NUMBER 1 (45-52) A MULTI-CRITERIA CALL CENTER SITE SELECTION BY

More information

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT PRINCIPLES AND COMPETENT CRISIS PLAN

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT PRINCIPLES AND COMPETENT CRISIS PLAN Безпека критичних інфраструктур 23 UDC 005.8:005.931.11:005.521 D. PROCHAZKOVA, J. PROCHAZKA Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT

More information

Overview of Performance Attribution. Version 2.0 Date: April 2010 Produced by: Dr. Stefan J. Illmer

Overview of Performance Attribution. Version 2.0 Date: April 2010 Produced by: Dr. Stefan J. Illmer Overvew of erformace Attrbuto Verso 2.0 Date: Aprl 200 roduced by: Dr. Stefa J. Illmer Ageda (/5). Itroducto to retur attrbuto.. erformace attrbuto: the bg pcture.2. Retur attrbuto as part of performace

More information

INTEGRATED MANAGEMENT OF BIG DATA TRAFFIC SYSTEMS IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENTS

INTEGRATED MANAGEMENT OF BIG DATA TRAFFIC SYSTEMS IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENTS UDC 681.3.016=111 D.E. Bortyakov, S.V. Mescheryakov, D.A. Shchemelinin INTEGRATED MANAGEMENT OF BIG DATA TRAFFIC SYSTEMS IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENTS An effective management of a cloud-based

More information

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2 Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

Developing a Fuzzy Search Engine Based on Fuzzy Ontology and Semantic Search

Developing a Fuzzy Search Engine Based on Fuzzy Ontology and Semantic Search 0 IEEE Iteratoal Coferece o Fuzzy Systes Jue 7-30, 0, Tape, Tawa Developg a Fuzzy Search Ege Based o Fuzzy Otology ad Seatc Search Le-Fu La Chao-Ch Wu Pe-Yg L Dept. of Coputer Scece ad Iforato Egeerg Natoal

More information

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра іноземних мов АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION Навчальний

More information

Near Neighbor Distribution in Sets of Fractal Nature

Near Neighbor Distribution in Sets of Fractal Nature Iteratoal Joural of Computer Iformato Systems ad Idustral Maagemet Applcatos. ISS 250-7988 Volume 5 (202) 3 pp. 59-66 MIR Labs, www.mrlabs.et/jcsm/dex.html ear eghbor Dstrbuto Sets of Fractal ature Marcel

More information

α 2 α 1 β 1 ANTISYMMETRIC WAVEFUNCTIONS: SLATER DETERMINANTS (08/24/14)

α 2 α 1 β 1 ANTISYMMETRIC WAVEFUNCTIONS: SLATER DETERMINANTS (08/24/14) ANTISYMMETRI WAVEFUNTIONS: SLATER DETERMINANTS (08/4/4) Wavefuctos that descrbe more tha oe electro must have two characterstc propertes. Frst, scll electros are detcal partcles, the electros coordates

More information

Abraham Zaks. Technion I.I.T. Haifa ISRAEL. and. University of Haifa, Haifa ISRAEL. Abstract

Abraham Zaks. Technion I.I.T. Haifa ISRAEL. and. University of Haifa, Haifa ISRAEL. Abstract Preset Value of Autes Uder Radom Rates of Iterest By Abraham Zas Techo I.I.T. Hafa ISRAEL ad Uversty of Hafa, Hafa ISRAEL Abstract Some attempts were made to evaluate the future value (FV) of the expected

More information