ส วนท 1 หน าท 1 ท มา -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 1 หน าท 1 ท มา -"

Transcription

1 ส วนท 1 1. บทน า ป จจ บ นภาคธ รก จเอกชนในระด บอ ตสาหกรรมเต บโตข นอย างรวดเร ว แต พบว าเป นการผล ตบนฐาน เทคโนโลย ของต างประเทศเก อบท งส น ประเทศไทยจ งอย ในสภาพน าเข าเทคโนโลย ท งทางตรงและทางอ อม การว จ ยเพ อพ ฒนาเทคโนโลย ข นใช เองภายในประเทศน อยมาก เพราะโครงการว จ ยส วนใหญ ท ด าเน นการ อย ภายในภาคร ฐขาด ผ ใช ท าให อด ตท ผ านมาประเทศไทยไม สามารถยกระด บนว ตกรรมของประเทศให แข งข นก บประเทศอ ตสาหรรมท ใช รากฐานการพ ฒนาจากงานว จ ยได ด งน น ด ชน ช ว ดความส าเร จของการส งเสร มการว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรม ของประเทศไทยท ส าค ญท ส ด 1 จ งควรจะอย ท การเต บโตของงานว จ ยและพ ฒนาในภาคธ รก จเอกชน ซ งว ดโดย (1) จ านวนน ก ว จ ย (2) ปร มาณเง นลงท น (3) ผลงานว จ ยและพ ฒนาท น าไปใช ประโยชน ในภาคเอกชน และ (4) ผลงาน ว จ ยและพ ฒนาท ภาคร ฐส งเสร มแล วภาคธ รก จเอกชนน าไปใช ประโยชน ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต ม ภารก จหล กค อการสน บสน นการว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ทางโลหะและว สด ท งน ในป พ.ศ ศ นย ได ก าหนดโครงการตามแผนแม บทเช งกลย ทธ ด านการ พ ฒนาเทคโนโลย ว สด 2 (Strategic technology program project) ไว 5 แนวทาง ค อ เทคโนโลย ว สด เพ อสร างม ลค าเพ มจากทร พยากรภายในประเทศ เทคโนโลย ว สด เพ อการออกแบบและพ ฒนาผล ตภ ณฑ เทคโนโลย ว สด ส าหร บพล งงานร ปแบบใหม เทคโนโลย ว สด ส าหร บการแพทย เพ อค ณภาพช ว ตประชาชน เทคโนโลย ว สด เพ อส งเสร มการเกษตร เพ อส งเสร มการประย กต ใช ว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาเทคโนโลย ออกใช ประโยชน ทางพาณ ชย ตาม แนวทางหล กด งกล าวของศ นย ฯ การจ ดให ม ท นอ ดหน นการว จ ยและพ ฒนาแก ว สาหก จขนาดกลางและ ขนาดย อมถ อว าเป นเคร องม อส าค ญอ นหน งในการเร งกลไกน าว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ออกส การใช ประโยชน จร งในเช งพาณ ชย ของผ ประกอบการภาคเอกชน ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต พ จารณาเล งเห นถ งประโยชน ของการว จ ยและพ ฒนาท เน น การน าผลงานไปใช ประโยชน ได ท นท ตอบสนองต อการเสร มสร างความเข มแข งของภาคอ ตสาหกรรม รวม ถ งการให ล าด บความส าค ญส งต อโครงการว จ ยท ม งส อ ตสาหกรรม จ งได ด าเน นการจ ดท าหล กเกณฑ และ เง อนไขการสน บสน นการว จ ยส าหร บภาคเอกชนข น และหว งเป นอย างย งว าค ม อฉบ บน จะช วยให ราย ละเอ ยดต าง ๆ ท จ าเป นต อผ ว จ ย สามารถพ ฒนาข อเสนอโครงการได อย างสมบ รณ ท มา - 1 การบร หารงานว จ ย : แนวค ดจากประสบการณ โดย ศ.นพ.ว จารณ พาน ช, แผนแม บทเช งกลย ทธ : แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย ว สด พ.ศ , ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต หน าท 1

2 2. ว ตถ ประสงค (1) สน บสน นให งานว จ ยและพ ฒนาสามารถสร างความเข มแข งให ก บว สาหก จขนาดกลางและ ขนาดย อม (Small and Medium Enterprise) สามารถเช อมโยงความส าเร จส เศรษฐก จ ระด บมหภาค (2) ส งเสร มการพ ฒนาน กว จ ยอาช พท งด านปร มาณและค ณภาพในภาคเอกชน (3) เพ อสร างศ กยภาพและเพ มพ นข ดความสามารถในการท าว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรมของ ประเทศโดยรวมให ส งข น โดยว ธ การส งเสร มการพ ฒนาเทคโนโลย ข นใช เองในประเทศ 3. เป าหมาย ผล กด นให เก ดโครงการว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรมของว สาหก จเอกชน ประมาณ โครงการ ภายในระยะเวลา 5 ป 4. ผ ม ส ทธ ขอร บท นว จ ย เอกชนผ ม ส ทธ ขอร บท นว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรม จะต องม ค ณสมบ ต ด งต อไปน (1) น ต บ คคลไทย (2) ส วนผ ถ อห นไทยอย างน อยร อยละ 51 (3) เป นว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม หร อในกรณ เป นว สาหก จขนาดใหญ ต องเป นโครงการ ท จะน าไปส ความก าวหน าทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของประเทศ หร อน าไปส การพ ฒนา ทางเทคโนโลย แก ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมต อไป (4) ม ข ดความสามารถทางการเง น ทางเทคน ค และการจ ดการโครงการให บรรล ตามว ตถ ประสงค (5) เป นโครงการท ไม ได เง นอ ดหน นซ าซ อนก บหน วยงานอ นในค าใช จ ายเด ยวก น (6) ไม เป นผ ต องโทษท งคด แพ งและคด อาญา หร ออย ในระหว างการถ กฟ อง หร อต องคด แพ งหร อ อาญา อ นอาจม ผลต อความสามารถในการด าเน นงานให ส าเร จตามข อผ กพ นโครงการ 5. โครงการในข ายการสน บสน น เป นโครงการว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรมท ม ความส าค ญต อการพ ฒนาเศรษฐก จ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ของประเทศ และม ล กษณะการด าเน นงานอย างใดอย างหน งหร อหลายอย างร วมก น สอดคล องก บหล กเกณฑ เบ องต นด งต อไปน (1) เป นการน าผลการว จ ยและพ ฒนาท ภาคร ฐส งเสร มแล วภาคธ รก จเอกชนน าไปใช ประโยชน ใน ภาคอ ตสาหกรรมหร อเกษตรกรรม (2) เป นการม งเน นการพ ฒนาความร ใหม ผล ตภ ณฑ ใหม หร อกระบวนการผล ตใหม หน าท 2

3 (3) เป นการแก ป ญหาในกระบวนการผล ตด านอ ตสาหกรรม เกษตรกรรม หร อด านส งแวดล อม และด านความเป นอย ของประชาชนโดยท วไป โดยการใช ความร และหล กการทางว ทยา ศาสตร และเทคโนโลย (4) เป นการร บและปร บปร งเทคโนโลย รวมถ งอ ปกรณ และว ธ การท อาจม ก าเน ดในต างประเทศให สามารถใช ประโยชน หร อม ศ กยภาพในการใช ประโยชน ภายในประเทศ (5) เป นโครงการท ก าล งม ความร วมม อในการว จ ยร วมก บมหาว ทยาล ย สถาบ น หร อหน วยงาน ว จ ยของร ฐ 6. วงเง นและเง อนไข 6.1 วงเง น วงเง นสน บสน นไม เก นโครงการละ 5 ล านบาท โดยม หล กเกณฑ ด านส ดส วนการสน บสน น ด งน (1) ไม เก น 75% ของงบประมาณโครงการท งหมด (ไม รวมค าท ด น และส งปล กสร าง) ส าหร บโครง การในข ายการสน บสน นตามข อ 5 ประเภท (1) หร อ (2) (2) ไม เก น 50% ของงบประมาณโครงการท งหมด (ไม รวมค าท ด น และส งปล กสร าง) ส าหร บโครง การในข ายการสน บสน นตามข อ 5 ประเภท (3) หร อ (4) หร อ (5) 6.2 ระยะเวลา ระยะเวลาด าเน นการว จ ยรวมไม เก น 3 ป 6.3 ประเภทค าใช จ าย (1) ค าตอบแทน หมายถ ง ค าตอบแทนท ให แก น กว จ ย โดยอ งก บค ณว ฒ ประสบการณ ล กษณะ งานว จ ย บทบาทของน กว จ ยและภาระงาน (2) ค าจ าง หมายถ ง ค าจ างเพ อท างานในส วนท น กว จ ยท าเอง เช น ค าจ างท ปร กษา ค าจ าง พน กงานเก บข อม ล ค าจ างผ ช วยว จ ย เป นต น (3) ค าใช สอย หมายถ ง ค าใช จ ายในการด าเน นการว จ ย เช น ค าจ างท าอ ปกรณ ค าเด นทาง เบ ย เล ยง ท พ ก ค าสาธารณ ปโภค (4) ค าว สด หมายถ ง ค าใช จ ายจ ดซ อว สด ส นเปล อง เช น สารเคม กระดาษ หม กพ มพ เหล ก ลวด เช อม ว ตถ ด บทดลองการผล ต (5) ค าคร ภ ณฑ (รายละเอ ยดด านงบประมาณสามารถด เพ มเต มได ในเอกสาร อ.6 เร องแนวทางการใช จ ายเง น โครงการว จ ย) หน าท 3

4 6.4 การเบ กจ ายเง น ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต จะจ ายเง นท นอ ดหน นงวดแรกให ก บโครงการว จ ยภายหล ง จากการจ ดท าส ญญาภายใน 1 เด อน หล งจากน นจะจ ายเป นงวดตามแผนงานว จ ยภายหล งจากได ร บรายงานความก าวหน าของโครงการ บ ญช รายร บรายจ ายของโครงการ พร อมส าเนาใบเสร จร บ เง นท ร บรองว าถ กต อง เพ อการพ จารณาอน ม ต เง นงวด กรณ ค าคร ภ ณฑ (1) การใช จ ายเง นในหมวดค าคร ภ ณฑ จะต องเป นไปตามรายการและจ านวนเง นท เสนอในข อเสนอ โครงการ โดยไม สามารถป นจ ายระหว างรายการได เว นแต ได ร บอน ม ต เพ มเต มจากศ นย ฯ ก อน ด าเน นการ (2) การเบ กจ ายค าคร ภ ณฑ ท จ ดซ อโดยตรงจากผ ขายในต างประเทศ (โดยการเป ด L/C) จะเบ ก จ ายค าต างดอกเบ ยธนาคารไม ได ส วนค าเก บร กษาให เบ กจ ายได ไม เก น 45 ว น (3) การจ ดซ อคร ภ ณฑ จากต างประเทศ ควรก าหนดเง อนไขการจ ายเง นให ผ ขายเป นผ ร บภาระใน ส วนค าใช จ ายอ น ๆ ท เก ดข นในต างประเทศท ม ใช ค าขนส งและค าประก นภ ย (4) คร ภ ณฑ ท ม ราคาเก นกว ารายการละ 500,000 บาท เป นด ลยพ น จของศ นย ฯ ท จะโอนเง นให ผ ว จ ยต อเม อได ร บและพ จารณาใบเสนอราคาเป นทางการ (Performa Invoice) ก อนท กคร ง 6.5 กรรมส ทธ และผลประโยชน จากผลงาน เพ อให เก ดส ทธ ชอบธรรมในทร พย ส นทางป ญญา(หากม ) การบร หารจ ดการและการจ ดสรรผล ประโยชน ในทร พย ส นทางป ญญาอ นเก ดจากผลงานด งกล าว ศ นย ฯ และผ ว จ ยจะร วมม อก นในการ ด าเน นการให ได มาซ งส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญา เพ อปกป อง ค มครองส ทธ อ นชอบธรรมในทร พย ส นทางป ญญาของผ สร างผลงานรวมถ งผ ท เก ยวข องท กฝ ายอย างช ดเจนและเป นธรรม (ราย ละเอ ยดและหล กเกณฑ ระบ ใน เอกสาร อ.7 เร อง แนวทางข อตกลงด านกรรมส ทธ และผลประโยชน จากผลงาน) 6.6 เอกสารค าประก น ในกรณ ท โครงการว จ ยได ร บการอน ม ต เง นอ ดหน นการว จ ย ด งน น เพ อแสดงเจตจ านงค ท แน วแน ต อ การด าเน นงานโครงการว จ ยให เสร จสมบ รณ บรรล เป าหมายท ก าหนดไว ศ นย ฯก าหนดให ภาค เอกชนต องแนบเอกสารประกอบท ม ล กษณะด งข อใดข อหน งต อไปน ประกอบการท าส ญญาด วย (1) เอกสารค าประก นเง นจากธนาคาร (Bank Guarantee) ท ม ม ลค าเท ยบเท าก บค าคร ภ ณฑ รวมท งหมด โดยในส วนของค าธรรมเน ยมท ธนาคารเร ยกเก บ (Guarantee Fee) ทางศ นย ฯ จะเป นผ ร บผ ดชอบค าธรรมเน ยมด งกล าว หน าท 4

5 (2) เอกสารย นย นความร บผ ดชอบท ม ต อโครงการว จ ยจากประธานสภาอ ตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย หร อประธานสภาหอการค าไทย หร ออธ บด กรมหร อต าแหน งเท ยบเท าใน ระบบราชการ รายละเอ ยดเพ มเต มระบ ใน เอกสารแนบ อ.8 เร องเอกสารอ น ๆ 6.7 อ น ๆ เอกสารหล กฐานและส ญญาข อตกลงต าง ๆ (ของโครงการจะถ กพ จารณาว าเป นส อความเข าใจท เป นส ทธ ประโยชน ต อก นและก นท งสองฝ าย) จะต องถ กเก บไว เป นความล บจากเอกชนค แข งราย อ น ๆ จนกว าจะส นส ดการด าเน นการโครงการแล วท งส วนของผ ร บท นและศ นย ฯ 7. ว ธ การเสนอโครงการ (1) การเสนอห วข อว จ ยท สนใจเช งหล กการ (Concept-paper) ความยาว 2-3 หน ากระดาษ เพ อ ขอร บการพ จารณาความเป นไปได เบ องต นจากศ นย ฯ (2) เม อศ นย ฯ ให ความเห นชอบเบ องต นแล ว ผ ว จ ยจ งจะพ ฒนาห วข อว จ ยในข อ 7 (1) เป นข อเสนอ โครงการว จ ยให อย ในร ปแบบท ศ นย ฯ ก าหนด (เอกสาร อ.1 เร องแบบข อเสนอโครงการ) (3) ข อเสนอโครงการว จ ยท ได ร บการปร บปร งจนม สมบ รณ แล ว จะถ กน าไปเข าส ข นตอนการ พ จารณาโครงการในข อ 8 การต ดต อท กประเภท สามารถต ดต อได ท งานอ ดหน นการว จ ย และพ ฒนาหน วยเทคโนโลย เฉพาะทาง ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต 114 อ ทยานว ทยาศาสตร ถนนพหลโยธ น ต าบลคลองหน ง อ าเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน โทรศ พท โทรสาร ข นตอนการพ จารณาโครงการ 8.1 น กว เคราะห โครงการของศ นย ฯ พ จารณารายละเอ ยดและความสมบ รณ ของข อเสนอโครงการ และ ท าการประเม นเบ องต นถ งความส มพ นธ ระหว างว ตถ ประสงค ส งท คาดว าจะได ร บ งบประมาณ และอ น ๆ หากม ข อแก ไขปร บปร ง/ต องการข อม ลเพ มเต มจากผ ว จ ย ศ นย จะแจ งให ผ ว จ ยทราบ เพ อด าเน นการปร บปร งข อม ลภายใน 10 ว นท าการ หน าท 5

6 8.2 การประเม นค ณภาพของข อเสนอโครงการ ด าเน นการด งน (1) ส งให ผ ประเม นภายนอกซ งเป นผ เช ยวชาญเฉพาะสาขา โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อตรวจ สอบด านว ชาการและเทคโนโลย (Paper Review) ค อ ตรวจสอบหล กการ, แผนด าเน น งานและว ธ การว เคราะห ผล ประส ทธ ภาพการใช ทร พยากร และอ น ๆ โดยหากม ข อแก ไข ปร บปร ง/ต องการข อม ลเพ มเต มจากผ ว จ ย ศ นย ฯจะแจ งให ผ ว จ ยทราบเพ อด าเน นการปร บ ปร งภายใน ว นท าการ (2) การจ ดประช มกรรมการผ ทรงค ณว ฒ (Peer Review Meeting) เพ อพ จารณาต ดส นข อ เสนอโครงการท ได ร บการพ ฒนาจนสมบ รณ แล ว 8.3 ศ นย ฯ น าผลพ จารณาจากการประช มแจ งให ห วหน าโครงการว จ ยทราบภายใน 3 เด อน (น บจาก เด อนท ศ นย ได ร บข อเสนอโครงการจากผ ว จ ย) ข อเสนอโครงการ พ ฒนาข อเสนอ โครงการใหม แจ งให ทบทวนข อเสนอโครง การหร อปฏ เสธ (ภายใน 5 ว นท าการ) ข อม ลไม พอ ข อม ลไม พอ ไม อน ม ต พ จารณาความครบถ วนและ ประเม นข อเสนอโครงการเบ องต น (10 ว นท าการ) ข อม ลเพ ยงพอ ประเม นด านว ชาการโดย ผ เช ยวชาญเฉพาะสาขา (15-30 ว นท าการ) ข อม ลเพ ยงพอ พ จารณาโครงการข นส ดท ายโดย คณะอน กรรมการ (แจ งผลโครงการภายใน 3 เด อน ) อน ม ต จ ดท าส ญญาและจ ายเง น (ภายใน 1 เด อน จากว นอน ม ต ) ร ปท 1 ผ งแสดงกระบวนการพ จารณาข อเสนอโครงการและระยะเวลาด าเน นการโดยประมาณ หน าท 6

7 9. การอน ม ต โครงการและการท าส ญญา โครงการว จ ยท ผ านความเห นชอบจากคณะอน กรรมการพ จารณาโครงการแล ว ศ นย ฯ จะท าส ญญา ร บท นก บกรรมการผ ม อ านาจกระท าการแทนบร ษ ทของผ ว จ ย ต วอย างของส ญญาสามารถศ กษา ได จากเอกสาร อ.4 เร องแบบร างส ญญา ระยะเวลารวมน บจากว นท อน ม ต โครงการ ท าส ญญา จน กระท งถ งการจ ายเง นอ ดหน นงวดแรก ไม เก น 1 เด อน 10. การต ดตามความก าวหน าและประเม นผลโครงการ การรายงานสถานภาพของโครงการ ม ว ตถ ประสงค เพ อให งานว จ ยเก ดประส ทธ ผลอย างแท จร งตาม ระยะเวลาท ก าหนด ด งน น ศ นย ฯ ก าหนดให ผ ว จ ยต องจ ดส งรายงานความก าวหน าท ก ๆ 6 เด อน (เอกสาร อ.2 เร องแบบรายงานความก าวหน า) พร อมท งรายงานค าใช จ ายท เก ดข นภายในโครงการ ในช วงระยะท ผ านมา (เอกสาร อ.5 เร องแบบสร ปค าใช จ ายทางบ ญช ) เพ อท ศ นย ฯ จะได พ จารณา และด าเน นการจ ายเง นงวดถ ดไป จนกระท งโครงการว จ ยเสร จสมบ รณ จ งจ ดท ารายงานฉบ บ สมบ รณ (เอกสาร อ.3 เร องแบบรายงานฉบ บสมบ รณ ) 11. การเผยแพร ผลงานว จ ย การเผยแพร ข อม ลข าวสาร/ต นแบบอ นเก ยวก บผลงานว จ ย หร อการต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสาร ว ชาการท งในและต างประเทศไม ว าจะเป นส อใดหร อส งพ มพ ใดในแต ละคร ง ผ ว จ ยต องแจ งให ศ นย ฯ ทราบท กคร งและต องระบ ข อความว า ได ร บท นอ ดหน นโครงการว จ ย พ ฒนาและว ศวกรรม จาก ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต ด วย ท กคร ง 12. การให ค าแนะน า/ค าปร กษาต อโครงการว จ ย เม อผ ว จ ยด าเน นการว จ ยไปได ระยะเวลาหน ง ผ ว จ ยอาจจะประสบป ญหาด านเทคน คหร อพบ อ ปสรรคท ไม คาดค ดมาก อน ไม ม ผ ทรงค ณว ฒ ต ดตามให ความช วยเหล อ ด งน นเพ อให การ สน บสน นโครงการว จ ยเป นไปอย างต อเน อง ผ ว จ ยไม เก ดความร ส กถ กปล อยให ท างานอย างโดด เด ยว ศ นย ฯ ย นด ร บฟ งป ญหาอ ปสรรค และหาทางช วยแก ไข โดยอาจเล อกปฏ บ ต ตามแนวทางใด แนวทางหน ง ด งน (1) การป องก นต งแต เร มต น ค อ ก าหนดให โครงการว จ ยต องจ ดหาผ ทรงค ณว ฒ เป นท ปร กษา ประจ าโครงการว จ ย โดยผ ทรงค ณว ฒ น น ๆ ต องได ร บการยอมร บท งจากผ ว จ ยและศ นย ฯ ม ค ณสมบ ต เหมาะสม ม จรรยาบรรณในอ นท จะไม เป ดเผยข อม ลของโครงการ หน าท 7

8 (2) การช วยเหล อและแก ไข ค อ กรณ ศ นย ฯ ประเม นความก าวหน าของโครงการว จ ยแล วพบว าผ ว จ ยก าล งประสบอ ปสรรค จ าเป นต องได ร บความช วยเหล อจากผ ทรงค ณว ฒ ศ นย ฯจะ พ จารณาจ ดหาผ ทรงค ณว ฒ ท ม ประสบการณ ความเช ยวชาญเฉพาะทาง เข าช วยเหล อเป น ระยะ ๆ แล วแต ล กษณะของป ญหา หน าท 8

9 ส วนท 2 โครงร างของข อเสนอโครงการ ห วข อต าง ๆ ในโครงร างน เป นข อก าหนดเบ องต นท ผ ว จ ยควรจ ดให ม ประกอบในข อเสนอโครงการท ประสงค ขอร บท นอ ดหน นการว จ ยจากศ นย การให ข อม ลอ นเพ มเต มนอกเหน อจากห วข อท ก าหนดในโครง ร างน สามารถท าได ตามความเหมาะสม 1. หน าปก ว ตถ ประสงค ค อ เพ อความเป นระเบ ยบของข อเสนอโครงการ และการจ ดท าฐานข อม ลของศ นย ฯ 2. บทสร ปย อส าหร บผ บร หาร เพ อม งส การต ดส นใจของผ บร หารเป นส าค ญ เน อหาสาระโดยสร ปท น าเสนอต องอ านเข าใจได ภายใน ความยาวไม เก น 2 หน ากระดาษ 3. ข อม ลเบ องต นของผ ประกอบการ เพ อจ าแนกประเภทและขนาดของธ รก จ รวมถ งสถานภาพป จจ บ นของผ ประกอบการ 4. ความเป นมาและความส าค ญ 4.1 ความส าค ญของเร อง (ต อเศรษฐก จและส งคมของท องถ นหร อของประเทศ) 4.2 ผลจากการศ กษาเบ องต น/การส ารวจวรรณกรรม (Literature Survey หร อ Patent Survey) ท บ งช ถ งความส าค ญของประเด นการว จ ยท น าเสนอ 5. ว ตถ ประสงค ระบ ส น ๆ ถ งส งท ต องการให บรรล ผลท สอดคล องก บความส าค ญของเร องหร อประเด นการว จ ย 6. ล กษณะผล ตภ ณฑ /ส งประด ษฐ /กรรมว ธ /กระบวนการผล ตท จะพ ฒนาข นในโครงการ เล อกอธ บายล กษณะงานตามห วข อใดห วข อหน ง หร อมากกว าในกรณ ท ล กษณะงานของโครงการว จ ย เข าข ายมากกว า 1 ห วข อ 6.1 ความร ใหม เทคโนโลย ใหม (อธ บายความใหม ทางว ชาการเปร ยบเท ยบก บการส บค นเอกสาร วรรณกรรม และ/หร อส ทธ บ ตร) 6.2 ส งประด ษฐ (อธ บายล กษณะส งประด ษฐ ว าม ล กษณะอย างไร เช น ค ณสมบ ต drawing หล กการ ท างาน ประโยชน การใช งาน เป นต น) หน าท 9

10 6.3 ว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ (อธ บายความใหม ของผล ตภ ณฑ ท จะพ ฒนา โดยเปร ยบเท ยบข อด ข อ เส ย ของผล ตภ ณฑ ท ม อย ในป จจ บ น ท งของตนเองหร อของตลาด ก บส งท จะพ ฒนาข นในโครงการ) 6.4 ปร บปร ง และ/หร อพ ฒนากระบวนการผล ต (แสดงแผนผ งกระบวนการผล ตป จจ บ นเปร ยบเท ยบก บ กระบวนการผล ตท ปร บปร งใหม อธ บายในแง ประส ทธ ภาพ การลดต นท นการผล ต การลดมลภาวะ หร อการประหย ดพล งงาน) 6.5 แก ไขป ญหาในกระบวนการผล ตหร อป ญหาด านส งแวดล อม (อธ บายผลประโยชน ท เก ดข นจากการ แก ไขป ญหา) 7. แผนการด าเน นธ รก จ/ความเป นไปได เช งพาณ ชย อธ บายถ งโอกาสด านการตลาดและร ปแบบการใช ประโยชน จากผลการว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรมใน เช งธ รก จ เช น การวางแผนธ รก จเบ องต น ขนาดด านการตลาด หร อ การว เคราะห เช งเศรษฐศาสตร เป นต น 8. ส งท คาดว าจะได ร บ ระบ ส งท คาดว าจะได ร บท เป นร ปธรรมประเม นได โดยจ าแนกให เห นผลท คาดว าจะได ร บเป นประเภท พร อมระบ จ านวนช นงานท คาดว าจะเก ดข นจากโครงการว จ ย เช นกรณ ด งต อไปน 8.1 จ านวนผล ตภ ณฑ ใหม / เทคโนโลย ใหม / กระบวนการใหม / ความร ใหม 8.2 จ านวนต นแบบ 8.3 จ านวนน กว จ ยใหม 8.4 จ านวนส ทธ บ ตร/ล ขส ทธ /เคร องหมายการค า 9. แนวทางการด าเน นงานว จ ย ระบ รายละเอ ยดและว ธ การด าเน นงานว จ ยอย างเป นข นตอนและช ดเจน ด งน 9.1 สมม ต ฐานการว จ ย (ถ าม ) 9.2 ขอบเขตของการว จ ย 9.3 ว ธ การด าเน นการว จ ย (Research Methodology) 9.4 ว ธ การเก บข อม ล 9.5 ว ธ การประมวลผลหร อว เคราะห ข อม ล 10. แผนการด าเน นการ แผนงานว จ ยควรแสดงก จกรรมท จะด าเน นการและช วงเวลาของแต ละก จกรรมเป นข นตอนท ช ดเจน เช น หน าท 10

11 10.1 ระบ แผนการด าเน นการในร ปแบบแผนภ ม แกนต (Gantt Chart) เพ อแสดงความส มพ นธ ระหว าง ก จกรรมต าง ๆของโครงการก บเวลาท ต องใช ปฏ บ ต งานในแต ละก จกรรม 10.2 จ าแนกให เห นผลท คาดว าจะได ร บแบบร ปธรรม (milestone) ท ก 6 เด อน 11. งบประมาณ แสดงรายการและรายละเอ ยดงบประมาณ ท งน การต งงบประมาณควรควรต งเป นงวด ๆ ละ 6 เด อน โดยแยกเป นหมวดใหญ ๆ ได แก ค าตอบแทน ค าจ าง ค าใช สอย ค าว สด และค าคร ภ ณฑ 12. คณะผ ว จ ย/ท ปร กษาโครงการ และความร วมม อก บหน วยงาน/องค กรท เก ยวข อง (ถ าม ) 12.1 แสดงรายช อห วหน าโครงการ น กว จ ยร วมโครงการ และ ท ปร กษาโครงการ (ถ าม ) พร อมระบ ต าแหน ง ค ณว ฒ สถานท ท างาน โทรศ พท /โทรสาร/ ประสบการณ และความช านาญ ความ ร บผ ดชอบและส ดส วนงานต อโครงการท น าเสนอ 12.2 แสดงช อของหน วยงานและองค กรท ให ความร วมม อในโครงการว จ ย 13. เอกสารอ างอ ง ระบ รายการเอกสารอ างอ งท ใช ในโครงการ ภาคผนวก - ประว ต และผลงานว ชาการของห วหน าโครงการ/ผ ว จ ยหล ก/ท ปร กษา (แนบประว ต เต มของห วหน าโครงการ ผ ว จ ยหล กและท ปร กษา) หน าท 11

12 เอกสารประกอบท ใช ในโครงการว จ ย ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต จะด าเน นการส งเอกสารแนบหมายเลข อ.1, อ.7 และ อ.8 ให ก บ ผ ขอร บท นเม อห วข อว จ ยท สนใจเช งหล กการ (Concept Paper) ผ านการประเม นความเป นไปได เบ องต น และจะจ ดส งเอกสารแนบหมายเลข อ.2, อ.3, อ.4, อ.5, และ อ.6 ให แก ผ ร บท นเพ มเต มภายหล งทราบผล การพ จารณาโครงการ 1. แบบข อเสนอโครงการ โครงร างและรายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.1 2. แบบรายงานความก าวหน า โครงร างและรายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.2 3. แบบรายงานฉบ บสมบ รณ โครงร างและรายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.3 4. แบบร างส ญญา โครงร างและรายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.4 5. แบบสร ปค าใช จ ายทางบ ญช โครงร างและรายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.5 6. แนวทางการใช จ ายเง นโครงการ รายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.6 7. แนวทางข อตกลงด านกรรมส ทธ และผลประโยชน จากผลงาน รายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.7 8. เอกสารอ น ๆ รายละเอ ยดระบ ในเอกสารหมายเลข อ.8 หน าท 12

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท หน าท และความร บผ ดชอบของต าแหน งในส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท ส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด เจ าหน าท บร หารงานสรรพากร 8 ปฏ บ ต งานในฐานะสรรพากรพ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information