ส วนท 1 หน าท 1 ท มา -

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 1 หน าท 1 ท มา -"

Transcription

1 ส วนท 1 1. บทน า ป จจ บ นภาคธ รก จเอกชนในระด บอ ตสาหกรรมเต บโตข นอย างรวดเร ว แต พบว าเป นการผล ตบนฐาน เทคโนโลย ของต างประเทศเก อบท งส น ประเทศไทยจ งอย ในสภาพน าเข าเทคโนโลย ท งทางตรงและทางอ อม การว จ ยเพ อพ ฒนาเทคโนโลย ข นใช เองภายในประเทศน อยมาก เพราะโครงการว จ ยส วนใหญ ท ด าเน นการ อย ภายในภาคร ฐขาด ผ ใช ท าให อด ตท ผ านมาประเทศไทยไม สามารถยกระด บนว ตกรรมของประเทศให แข งข นก บประเทศอ ตสาหรรมท ใช รากฐานการพ ฒนาจากงานว จ ยได ด งน น ด ชน ช ว ดความส าเร จของการส งเสร มการว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรม ของประเทศไทยท ส าค ญท ส ด 1 จ งควรจะอย ท การเต บโตของงานว จ ยและพ ฒนาในภาคธ รก จเอกชน ซ งว ดโดย (1) จ านวนน ก ว จ ย (2) ปร มาณเง นลงท น (3) ผลงานว จ ยและพ ฒนาท น าไปใช ประโยชน ในภาคเอกชน และ (4) ผลงาน ว จ ยและพ ฒนาท ภาคร ฐส งเสร มแล วภาคธ รก จเอกชนน าไปใช ประโยชน ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต ม ภารก จหล กค อการสน บสน นการว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ทางโลหะและว สด ท งน ในป พ.ศ ศ นย ได ก าหนดโครงการตามแผนแม บทเช งกลย ทธ ด านการ พ ฒนาเทคโนโลย ว สด 2 (Strategic technology program project) ไว 5 แนวทาง ค อ เทคโนโลย ว สด เพ อสร างม ลค าเพ มจากทร พยากรภายในประเทศ เทคโนโลย ว สด เพ อการออกแบบและพ ฒนาผล ตภ ณฑ เทคโนโลย ว สด ส าหร บพล งงานร ปแบบใหม เทคโนโลย ว สด ส าหร บการแพทย เพ อค ณภาพช ว ตประชาชน เทคโนโลย ว สด เพ อส งเสร มการเกษตร เพ อส งเสร มการประย กต ใช ว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาเทคโนโลย ออกใช ประโยชน ทางพาณ ชย ตาม แนวทางหล กด งกล าวของศ นย ฯ การจ ดให ม ท นอ ดหน นการว จ ยและพ ฒนาแก ว สาหก จขนาดกลางและ ขนาดย อมถ อว าเป นเคร องม อส าค ญอ นหน งในการเร งกลไกน าว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ออกส การใช ประโยชน จร งในเช งพาณ ชย ของผ ประกอบการภาคเอกชน ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต พ จารณาเล งเห นถ งประโยชน ของการว จ ยและพ ฒนาท เน น การน าผลงานไปใช ประโยชน ได ท นท ตอบสนองต อการเสร มสร างความเข มแข งของภาคอ ตสาหกรรม รวม ถ งการให ล าด บความส าค ญส งต อโครงการว จ ยท ม งส อ ตสาหกรรม จ งได ด าเน นการจ ดท าหล กเกณฑ และ เง อนไขการสน บสน นการว จ ยส าหร บภาคเอกชนข น และหว งเป นอย างย งว าค ม อฉบ บน จะช วยให ราย ละเอ ยดต าง ๆ ท จ าเป นต อผ ว จ ย สามารถพ ฒนาข อเสนอโครงการได อย างสมบ รณ ท มา - 1 การบร หารงานว จ ย : แนวค ดจากประสบการณ โดย ศ.นพ.ว จารณ พาน ช, แผนแม บทเช งกลย ทธ : แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย ว สด พ.ศ , ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต หน าท 1

2 2. ว ตถ ประสงค (1) สน บสน นให งานว จ ยและพ ฒนาสามารถสร างความเข มแข งให ก บว สาหก จขนาดกลางและ ขนาดย อม (Small and Medium Enterprise) สามารถเช อมโยงความส าเร จส เศรษฐก จ ระด บมหภาค (2) ส งเสร มการพ ฒนาน กว จ ยอาช พท งด านปร มาณและค ณภาพในภาคเอกชน (3) เพ อสร างศ กยภาพและเพ มพ นข ดความสามารถในการท าว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรมของ ประเทศโดยรวมให ส งข น โดยว ธ การส งเสร มการพ ฒนาเทคโนโลย ข นใช เองในประเทศ 3. เป าหมาย ผล กด นให เก ดโครงการว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรมของว สาหก จเอกชน ประมาณ โครงการ ภายในระยะเวลา 5 ป 4. ผ ม ส ทธ ขอร บท นว จ ย เอกชนผ ม ส ทธ ขอร บท นว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรม จะต องม ค ณสมบ ต ด งต อไปน (1) น ต บ คคลไทย (2) ส วนผ ถ อห นไทยอย างน อยร อยละ 51 (3) เป นว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม หร อในกรณ เป นว สาหก จขนาดใหญ ต องเป นโครงการ ท จะน าไปส ความก าวหน าทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของประเทศ หร อน าไปส การพ ฒนา ทางเทคโนโลย แก ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมต อไป (4) ม ข ดความสามารถทางการเง น ทางเทคน ค และการจ ดการโครงการให บรรล ตามว ตถ ประสงค (5) เป นโครงการท ไม ได เง นอ ดหน นซ าซ อนก บหน วยงานอ นในค าใช จ ายเด ยวก น (6) ไม เป นผ ต องโทษท งคด แพ งและคด อาญา หร ออย ในระหว างการถ กฟ อง หร อต องคด แพ งหร อ อาญา อ นอาจม ผลต อความสามารถในการด าเน นงานให ส าเร จตามข อผ กพ นโครงการ 5. โครงการในข ายการสน บสน น เป นโครงการว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรมท ม ความส าค ญต อการพ ฒนาเศรษฐก จ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ของประเทศ และม ล กษณะการด าเน นงานอย างใดอย างหน งหร อหลายอย างร วมก น สอดคล องก บหล กเกณฑ เบ องต นด งต อไปน (1) เป นการน าผลการว จ ยและพ ฒนาท ภาคร ฐส งเสร มแล วภาคธ รก จเอกชนน าไปใช ประโยชน ใน ภาคอ ตสาหกรรมหร อเกษตรกรรม (2) เป นการม งเน นการพ ฒนาความร ใหม ผล ตภ ณฑ ใหม หร อกระบวนการผล ตใหม หน าท 2

3 (3) เป นการแก ป ญหาในกระบวนการผล ตด านอ ตสาหกรรม เกษตรกรรม หร อด านส งแวดล อม และด านความเป นอย ของประชาชนโดยท วไป โดยการใช ความร และหล กการทางว ทยา ศาสตร และเทคโนโลย (4) เป นการร บและปร บปร งเทคโนโลย รวมถ งอ ปกรณ และว ธ การท อาจม ก าเน ดในต างประเทศให สามารถใช ประโยชน หร อม ศ กยภาพในการใช ประโยชน ภายในประเทศ (5) เป นโครงการท ก าล งม ความร วมม อในการว จ ยร วมก บมหาว ทยาล ย สถาบ น หร อหน วยงาน ว จ ยของร ฐ 6. วงเง นและเง อนไข 6.1 วงเง น วงเง นสน บสน นไม เก นโครงการละ 5 ล านบาท โดยม หล กเกณฑ ด านส ดส วนการสน บสน น ด งน (1) ไม เก น 75% ของงบประมาณโครงการท งหมด (ไม รวมค าท ด น และส งปล กสร าง) ส าหร บโครง การในข ายการสน บสน นตามข อ 5 ประเภท (1) หร อ (2) (2) ไม เก น 50% ของงบประมาณโครงการท งหมด (ไม รวมค าท ด น และส งปล กสร าง) ส าหร บโครง การในข ายการสน บสน นตามข อ 5 ประเภท (3) หร อ (4) หร อ (5) 6.2 ระยะเวลา ระยะเวลาด าเน นการว จ ยรวมไม เก น 3 ป 6.3 ประเภทค าใช จ าย (1) ค าตอบแทน หมายถ ง ค าตอบแทนท ให แก น กว จ ย โดยอ งก บค ณว ฒ ประสบการณ ล กษณะ งานว จ ย บทบาทของน กว จ ยและภาระงาน (2) ค าจ าง หมายถ ง ค าจ างเพ อท างานในส วนท น กว จ ยท าเอง เช น ค าจ างท ปร กษา ค าจ าง พน กงานเก บข อม ล ค าจ างผ ช วยว จ ย เป นต น (3) ค าใช สอย หมายถ ง ค าใช จ ายในการด าเน นการว จ ย เช น ค าจ างท าอ ปกรณ ค าเด นทาง เบ ย เล ยง ท พ ก ค าสาธารณ ปโภค (4) ค าว สด หมายถ ง ค าใช จ ายจ ดซ อว สด ส นเปล อง เช น สารเคม กระดาษ หม กพ มพ เหล ก ลวด เช อม ว ตถ ด บทดลองการผล ต (5) ค าคร ภ ณฑ (รายละเอ ยดด านงบประมาณสามารถด เพ มเต มได ในเอกสาร อ.6 เร องแนวทางการใช จ ายเง น โครงการว จ ย) หน าท 3

4 6.4 การเบ กจ ายเง น ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต จะจ ายเง นท นอ ดหน นงวดแรกให ก บโครงการว จ ยภายหล ง จากการจ ดท าส ญญาภายใน 1 เด อน หล งจากน นจะจ ายเป นงวดตามแผนงานว จ ยภายหล งจากได ร บรายงานความก าวหน าของโครงการ บ ญช รายร บรายจ ายของโครงการ พร อมส าเนาใบเสร จร บ เง นท ร บรองว าถ กต อง เพ อการพ จารณาอน ม ต เง นงวด กรณ ค าคร ภ ณฑ (1) การใช จ ายเง นในหมวดค าคร ภ ณฑ จะต องเป นไปตามรายการและจ านวนเง นท เสนอในข อเสนอ โครงการ โดยไม สามารถป นจ ายระหว างรายการได เว นแต ได ร บอน ม ต เพ มเต มจากศ นย ฯ ก อน ด าเน นการ (2) การเบ กจ ายค าคร ภ ณฑ ท จ ดซ อโดยตรงจากผ ขายในต างประเทศ (โดยการเป ด L/C) จะเบ ก จ ายค าต างดอกเบ ยธนาคารไม ได ส วนค าเก บร กษาให เบ กจ ายได ไม เก น 45 ว น (3) การจ ดซ อคร ภ ณฑ จากต างประเทศ ควรก าหนดเง อนไขการจ ายเง นให ผ ขายเป นผ ร บภาระใน ส วนค าใช จ ายอ น ๆ ท เก ดข นในต างประเทศท ม ใช ค าขนส งและค าประก นภ ย (4) คร ภ ณฑ ท ม ราคาเก นกว ารายการละ 500,000 บาท เป นด ลยพ น จของศ นย ฯ ท จะโอนเง นให ผ ว จ ยต อเม อได ร บและพ จารณาใบเสนอราคาเป นทางการ (Performa Invoice) ก อนท กคร ง 6.5 กรรมส ทธ และผลประโยชน จากผลงาน เพ อให เก ดส ทธ ชอบธรรมในทร พย ส นทางป ญญา(หากม ) การบร หารจ ดการและการจ ดสรรผล ประโยชน ในทร พย ส นทางป ญญาอ นเก ดจากผลงานด งกล าว ศ นย ฯ และผ ว จ ยจะร วมม อก นในการ ด าเน นการให ได มาซ งส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญา เพ อปกป อง ค มครองส ทธ อ นชอบธรรมในทร พย ส นทางป ญญาของผ สร างผลงานรวมถ งผ ท เก ยวข องท กฝ ายอย างช ดเจนและเป นธรรม (ราย ละเอ ยดและหล กเกณฑ ระบ ใน เอกสาร อ.7 เร อง แนวทางข อตกลงด านกรรมส ทธ และผลประโยชน จากผลงาน) 6.6 เอกสารค าประก น ในกรณ ท โครงการว จ ยได ร บการอน ม ต เง นอ ดหน นการว จ ย ด งน น เพ อแสดงเจตจ านงค ท แน วแน ต อ การด าเน นงานโครงการว จ ยให เสร จสมบ รณ บรรล เป าหมายท ก าหนดไว ศ นย ฯก าหนดให ภาค เอกชนต องแนบเอกสารประกอบท ม ล กษณะด งข อใดข อหน งต อไปน ประกอบการท าส ญญาด วย (1) เอกสารค าประก นเง นจากธนาคาร (Bank Guarantee) ท ม ม ลค าเท ยบเท าก บค าคร ภ ณฑ รวมท งหมด โดยในส วนของค าธรรมเน ยมท ธนาคารเร ยกเก บ (Guarantee Fee) ทางศ นย ฯ จะเป นผ ร บผ ดชอบค าธรรมเน ยมด งกล าว หน าท 4

5 (2) เอกสารย นย นความร บผ ดชอบท ม ต อโครงการว จ ยจากประธานสภาอ ตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย หร อประธานสภาหอการค าไทย หร ออธ บด กรมหร อต าแหน งเท ยบเท าใน ระบบราชการ รายละเอ ยดเพ มเต มระบ ใน เอกสารแนบ อ.8 เร องเอกสารอ น ๆ 6.7 อ น ๆ เอกสารหล กฐานและส ญญาข อตกลงต าง ๆ (ของโครงการจะถ กพ จารณาว าเป นส อความเข าใจท เป นส ทธ ประโยชน ต อก นและก นท งสองฝ าย) จะต องถ กเก บไว เป นความล บจากเอกชนค แข งราย อ น ๆ จนกว าจะส นส ดการด าเน นการโครงการแล วท งส วนของผ ร บท นและศ นย ฯ 7. ว ธ การเสนอโครงการ (1) การเสนอห วข อว จ ยท สนใจเช งหล กการ (Concept-paper) ความยาว 2-3 หน ากระดาษ เพ อ ขอร บการพ จารณาความเป นไปได เบ องต นจากศ นย ฯ (2) เม อศ นย ฯ ให ความเห นชอบเบ องต นแล ว ผ ว จ ยจ งจะพ ฒนาห วข อว จ ยในข อ 7 (1) เป นข อเสนอ โครงการว จ ยให อย ในร ปแบบท ศ นย ฯ ก าหนด (เอกสาร อ.1 เร องแบบข อเสนอโครงการ) (3) ข อเสนอโครงการว จ ยท ได ร บการปร บปร งจนม สมบ รณ แล ว จะถ กน าไปเข าส ข นตอนการ พ จารณาโครงการในข อ 8 การต ดต อท กประเภท สามารถต ดต อได ท งานอ ดหน นการว จ ย และพ ฒนาหน วยเทคโนโลย เฉพาะทาง ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต 114 อ ทยานว ทยาศาสตร ถนนพหลโยธ น ต าบลคลองหน ง อ าเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน โทรศ พท โทรสาร ข นตอนการพ จารณาโครงการ 8.1 น กว เคราะห โครงการของศ นย ฯ พ จารณารายละเอ ยดและความสมบ รณ ของข อเสนอโครงการ และ ท าการประเม นเบ องต นถ งความส มพ นธ ระหว างว ตถ ประสงค ส งท คาดว าจะได ร บ งบประมาณ และอ น ๆ หากม ข อแก ไขปร บปร ง/ต องการข อม ลเพ มเต มจากผ ว จ ย ศ นย จะแจ งให ผ ว จ ยทราบ เพ อด าเน นการปร บปร งข อม ลภายใน 10 ว นท าการ หน าท 5

6 8.2 การประเม นค ณภาพของข อเสนอโครงการ ด าเน นการด งน (1) ส งให ผ ประเม นภายนอกซ งเป นผ เช ยวชาญเฉพาะสาขา โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อตรวจ สอบด านว ชาการและเทคโนโลย (Paper Review) ค อ ตรวจสอบหล กการ, แผนด าเน น งานและว ธ การว เคราะห ผล ประส ทธ ภาพการใช ทร พยากร และอ น ๆ โดยหากม ข อแก ไข ปร บปร ง/ต องการข อม ลเพ มเต มจากผ ว จ ย ศ นย ฯจะแจ งให ผ ว จ ยทราบเพ อด าเน นการปร บ ปร งภายใน ว นท าการ (2) การจ ดประช มกรรมการผ ทรงค ณว ฒ (Peer Review Meeting) เพ อพ จารณาต ดส นข อ เสนอโครงการท ได ร บการพ ฒนาจนสมบ รณ แล ว 8.3 ศ นย ฯ น าผลพ จารณาจากการประช มแจ งให ห วหน าโครงการว จ ยทราบภายใน 3 เด อน (น บจาก เด อนท ศ นย ได ร บข อเสนอโครงการจากผ ว จ ย) ข อเสนอโครงการ พ ฒนาข อเสนอ โครงการใหม แจ งให ทบทวนข อเสนอโครง การหร อปฏ เสธ (ภายใน 5 ว นท าการ) ข อม ลไม พอ ข อม ลไม พอ ไม อน ม ต พ จารณาความครบถ วนและ ประเม นข อเสนอโครงการเบ องต น (10 ว นท าการ) ข อม ลเพ ยงพอ ประเม นด านว ชาการโดย ผ เช ยวชาญเฉพาะสาขา (15-30 ว นท าการ) ข อม ลเพ ยงพอ พ จารณาโครงการข นส ดท ายโดย คณะอน กรรมการ (แจ งผลโครงการภายใน 3 เด อน ) อน ม ต จ ดท าส ญญาและจ ายเง น (ภายใน 1 เด อน จากว นอน ม ต ) ร ปท 1 ผ งแสดงกระบวนการพ จารณาข อเสนอโครงการและระยะเวลาด าเน นการโดยประมาณ หน าท 6

7 9. การอน ม ต โครงการและการท าส ญญา โครงการว จ ยท ผ านความเห นชอบจากคณะอน กรรมการพ จารณาโครงการแล ว ศ นย ฯ จะท าส ญญา ร บท นก บกรรมการผ ม อ านาจกระท าการแทนบร ษ ทของผ ว จ ย ต วอย างของส ญญาสามารถศ กษา ได จากเอกสาร อ.4 เร องแบบร างส ญญา ระยะเวลารวมน บจากว นท อน ม ต โครงการ ท าส ญญา จน กระท งถ งการจ ายเง นอ ดหน นงวดแรก ไม เก น 1 เด อน 10. การต ดตามความก าวหน าและประเม นผลโครงการ การรายงานสถานภาพของโครงการ ม ว ตถ ประสงค เพ อให งานว จ ยเก ดประส ทธ ผลอย างแท จร งตาม ระยะเวลาท ก าหนด ด งน น ศ นย ฯ ก าหนดให ผ ว จ ยต องจ ดส งรายงานความก าวหน าท ก ๆ 6 เด อน (เอกสาร อ.2 เร องแบบรายงานความก าวหน า) พร อมท งรายงานค าใช จ ายท เก ดข นภายในโครงการ ในช วงระยะท ผ านมา (เอกสาร อ.5 เร องแบบสร ปค าใช จ ายทางบ ญช ) เพ อท ศ นย ฯ จะได พ จารณา และด าเน นการจ ายเง นงวดถ ดไป จนกระท งโครงการว จ ยเสร จสมบ รณ จ งจ ดท ารายงานฉบ บ สมบ รณ (เอกสาร อ.3 เร องแบบรายงานฉบ บสมบ รณ ) 11. การเผยแพร ผลงานว จ ย การเผยแพร ข อม ลข าวสาร/ต นแบบอ นเก ยวก บผลงานว จ ย หร อการต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสาร ว ชาการท งในและต างประเทศไม ว าจะเป นส อใดหร อส งพ มพ ใดในแต ละคร ง ผ ว จ ยต องแจ งให ศ นย ฯ ทราบท กคร งและต องระบ ข อความว า ได ร บท นอ ดหน นโครงการว จ ย พ ฒนาและว ศวกรรม จาก ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต ด วย ท กคร ง 12. การให ค าแนะน า/ค าปร กษาต อโครงการว จ ย เม อผ ว จ ยด าเน นการว จ ยไปได ระยะเวลาหน ง ผ ว จ ยอาจจะประสบป ญหาด านเทคน คหร อพบ อ ปสรรคท ไม คาดค ดมาก อน ไม ม ผ ทรงค ณว ฒ ต ดตามให ความช วยเหล อ ด งน นเพ อให การ สน บสน นโครงการว จ ยเป นไปอย างต อเน อง ผ ว จ ยไม เก ดความร ส กถ กปล อยให ท างานอย างโดด เด ยว ศ นย ฯ ย นด ร บฟ งป ญหาอ ปสรรค และหาทางช วยแก ไข โดยอาจเล อกปฏ บ ต ตามแนวทางใด แนวทางหน ง ด งน (1) การป องก นต งแต เร มต น ค อ ก าหนดให โครงการว จ ยต องจ ดหาผ ทรงค ณว ฒ เป นท ปร กษา ประจ าโครงการว จ ย โดยผ ทรงค ณว ฒ น น ๆ ต องได ร บการยอมร บท งจากผ ว จ ยและศ นย ฯ ม ค ณสมบ ต เหมาะสม ม จรรยาบรรณในอ นท จะไม เป ดเผยข อม ลของโครงการ หน าท 7

8 (2) การช วยเหล อและแก ไข ค อ กรณ ศ นย ฯ ประเม นความก าวหน าของโครงการว จ ยแล วพบว าผ ว จ ยก าล งประสบอ ปสรรค จ าเป นต องได ร บความช วยเหล อจากผ ทรงค ณว ฒ ศ นย ฯจะ พ จารณาจ ดหาผ ทรงค ณว ฒ ท ม ประสบการณ ความเช ยวชาญเฉพาะทาง เข าช วยเหล อเป น ระยะ ๆ แล วแต ล กษณะของป ญหา หน าท 8

9 ส วนท 2 โครงร างของข อเสนอโครงการ ห วข อต าง ๆ ในโครงร างน เป นข อก าหนดเบ องต นท ผ ว จ ยควรจ ดให ม ประกอบในข อเสนอโครงการท ประสงค ขอร บท นอ ดหน นการว จ ยจากศ นย การให ข อม ลอ นเพ มเต มนอกเหน อจากห วข อท ก าหนดในโครง ร างน สามารถท าได ตามความเหมาะสม 1. หน าปก ว ตถ ประสงค ค อ เพ อความเป นระเบ ยบของข อเสนอโครงการ และการจ ดท าฐานข อม ลของศ นย ฯ 2. บทสร ปย อส าหร บผ บร หาร เพ อม งส การต ดส นใจของผ บร หารเป นส าค ญ เน อหาสาระโดยสร ปท น าเสนอต องอ านเข าใจได ภายใน ความยาวไม เก น 2 หน ากระดาษ 3. ข อม ลเบ องต นของผ ประกอบการ เพ อจ าแนกประเภทและขนาดของธ รก จ รวมถ งสถานภาพป จจ บ นของผ ประกอบการ 4. ความเป นมาและความส าค ญ 4.1 ความส าค ญของเร อง (ต อเศรษฐก จและส งคมของท องถ นหร อของประเทศ) 4.2 ผลจากการศ กษาเบ องต น/การส ารวจวรรณกรรม (Literature Survey หร อ Patent Survey) ท บ งช ถ งความส าค ญของประเด นการว จ ยท น าเสนอ 5. ว ตถ ประสงค ระบ ส น ๆ ถ งส งท ต องการให บรรล ผลท สอดคล องก บความส าค ญของเร องหร อประเด นการว จ ย 6. ล กษณะผล ตภ ณฑ /ส งประด ษฐ /กรรมว ธ /กระบวนการผล ตท จะพ ฒนาข นในโครงการ เล อกอธ บายล กษณะงานตามห วข อใดห วข อหน ง หร อมากกว าในกรณ ท ล กษณะงานของโครงการว จ ย เข าข ายมากกว า 1 ห วข อ 6.1 ความร ใหม เทคโนโลย ใหม (อธ บายความใหม ทางว ชาการเปร ยบเท ยบก บการส บค นเอกสาร วรรณกรรม และ/หร อส ทธ บ ตร) 6.2 ส งประด ษฐ (อธ บายล กษณะส งประด ษฐ ว าม ล กษณะอย างไร เช น ค ณสมบ ต drawing หล กการ ท างาน ประโยชน การใช งาน เป นต น) หน าท 9

10 6.3 ว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ (อธ บายความใหม ของผล ตภ ณฑ ท จะพ ฒนา โดยเปร ยบเท ยบข อด ข อ เส ย ของผล ตภ ณฑ ท ม อย ในป จจ บ น ท งของตนเองหร อของตลาด ก บส งท จะพ ฒนาข นในโครงการ) 6.4 ปร บปร ง และ/หร อพ ฒนากระบวนการผล ต (แสดงแผนผ งกระบวนการผล ตป จจ บ นเปร ยบเท ยบก บ กระบวนการผล ตท ปร บปร งใหม อธ บายในแง ประส ทธ ภาพ การลดต นท นการผล ต การลดมลภาวะ หร อการประหย ดพล งงาน) 6.5 แก ไขป ญหาในกระบวนการผล ตหร อป ญหาด านส งแวดล อม (อธ บายผลประโยชน ท เก ดข นจากการ แก ไขป ญหา) 7. แผนการด าเน นธ รก จ/ความเป นไปได เช งพาณ ชย อธ บายถ งโอกาสด านการตลาดและร ปแบบการใช ประโยชน จากผลการว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรมใน เช งธ รก จ เช น การวางแผนธ รก จเบ องต น ขนาดด านการตลาด หร อ การว เคราะห เช งเศรษฐศาสตร เป นต น 8. ส งท คาดว าจะได ร บ ระบ ส งท คาดว าจะได ร บท เป นร ปธรรมประเม นได โดยจ าแนกให เห นผลท คาดว าจะได ร บเป นประเภท พร อมระบ จ านวนช นงานท คาดว าจะเก ดข นจากโครงการว จ ย เช นกรณ ด งต อไปน 8.1 จ านวนผล ตภ ณฑ ใหม / เทคโนโลย ใหม / กระบวนการใหม / ความร ใหม 8.2 จ านวนต นแบบ 8.3 จ านวนน กว จ ยใหม 8.4 จ านวนส ทธ บ ตร/ล ขส ทธ /เคร องหมายการค า 9. แนวทางการด าเน นงานว จ ย ระบ รายละเอ ยดและว ธ การด าเน นงานว จ ยอย างเป นข นตอนและช ดเจน ด งน 9.1 สมม ต ฐานการว จ ย (ถ าม ) 9.2 ขอบเขตของการว จ ย 9.3 ว ธ การด าเน นการว จ ย (Research Methodology) 9.4 ว ธ การเก บข อม ล 9.5 ว ธ การประมวลผลหร อว เคราะห ข อม ล 10. แผนการด าเน นการ แผนงานว จ ยควรแสดงก จกรรมท จะด าเน นการและช วงเวลาของแต ละก จกรรมเป นข นตอนท ช ดเจน เช น หน าท 10

11 10.1 ระบ แผนการด าเน นการในร ปแบบแผนภ ม แกนต (Gantt Chart) เพ อแสดงความส มพ นธ ระหว าง ก จกรรมต าง ๆของโครงการก บเวลาท ต องใช ปฏ บ ต งานในแต ละก จกรรม 10.2 จ าแนกให เห นผลท คาดว าจะได ร บแบบร ปธรรม (milestone) ท ก 6 เด อน 11. งบประมาณ แสดงรายการและรายละเอ ยดงบประมาณ ท งน การต งงบประมาณควรควรต งเป นงวด ๆ ละ 6 เด อน โดยแยกเป นหมวดใหญ ๆ ได แก ค าตอบแทน ค าจ าง ค าใช สอย ค าว สด และค าคร ภ ณฑ 12. คณะผ ว จ ย/ท ปร กษาโครงการ และความร วมม อก บหน วยงาน/องค กรท เก ยวข อง (ถ าม ) 12.1 แสดงรายช อห วหน าโครงการ น กว จ ยร วมโครงการ และ ท ปร กษาโครงการ (ถ าม ) พร อมระบ ต าแหน ง ค ณว ฒ สถานท ท างาน โทรศ พท /โทรสาร/ ประสบการณ และความช านาญ ความ ร บผ ดชอบและส ดส วนงานต อโครงการท น าเสนอ 12.2 แสดงช อของหน วยงานและองค กรท ให ความร วมม อในโครงการว จ ย 13. เอกสารอ างอ ง ระบ รายการเอกสารอ างอ งท ใช ในโครงการ ภาคผนวก - ประว ต และผลงานว ชาการของห วหน าโครงการ/ผ ว จ ยหล ก/ท ปร กษา (แนบประว ต เต มของห วหน าโครงการ ผ ว จ ยหล กและท ปร กษา) หน าท 11

12 เอกสารประกอบท ใช ในโครงการว จ ย ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต จะด าเน นการส งเอกสารแนบหมายเลข อ.1, อ.7 และ อ.8 ให ก บ ผ ขอร บท นเม อห วข อว จ ยท สนใจเช งหล กการ (Concept Paper) ผ านการประเม นความเป นไปได เบ องต น และจะจ ดส งเอกสารแนบหมายเลข อ.2, อ.3, อ.4, อ.5, และ อ.6 ให แก ผ ร บท นเพ มเต มภายหล งทราบผล การพ จารณาโครงการ 1. แบบข อเสนอโครงการ โครงร างและรายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.1 2. แบบรายงานความก าวหน า โครงร างและรายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.2 3. แบบรายงานฉบ บสมบ รณ โครงร างและรายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.3 4. แบบร างส ญญา โครงร างและรายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.4 5. แบบสร ปค าใช จ ายทางบ ญช โครงร างและรายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.5 6. แนวทางการใช จ ายเง นโครงการ รายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.6 7. แนวทางข อตกลงด านกรรมส ทธ และผลประโยชน จากผลงาน รายละเอ ยดระบ ในเอกสารแนบหมายเลข อ.7 8. เอกสารอ น ๆ รายละเอ ยดระบ ในเอกสารหมายเลข อ.8 หน าท 12

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔ แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 รายช อผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร 1. นางส ภาน น จ รส นธ ปก พยาบาลว ชาช พช านาญการพ เศษ ท ปร กษา 2. นายว น ย สยอวรรณ เภส ชกรช านาญการพ เศษ ค ณอ านวย 3. นางสาวส วภ ทร บ ญเร

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ความหมายของการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร นโยบายและงบประมาณการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร

ความหมายของการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร นโยบายและงบประมาณการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร 1 ความหมายของการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร การว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร หมายถ ง การว จ ยท ด าเน นการโดยคร ผ สอน ซ งม จ ดม งหมายท จะน าผลการว จ ยไปใช ในการแก ป ญหาการเร ยนการสอน ปร บปร งการเร ยนการสอน

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ช (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2553) แบบเสนอแผนงานว จ ย (research program)

ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ช (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2553) แบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ช (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2553) แบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมต คณะร ฐมนตร ---------------------------------------

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก

นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ๑ นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ปร ชญา (Philosophy) การผล ตบ คลากรสายสน บสน นการบร การสาธารณส ข ในสาขาต าง ๆ ให ม ความร ทางว ชาช พ ท กษะในการปฏ บ ต งาน และเจตคต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

บทนา แนวปฏ บ ต การตรวจสอบการจ ดซ อจ ดจ างภาคราชการ กรมบ ญช กลาง 1

บทนา แนวปฏ บ ต การตรวจสอบการจ ดซ อจ ดจ างภาคราชการ กรมบ ญช กลาง 1 บทนา มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายในของส วนราชการ ท กรมบ ญช กลางกาหนด ได กล าวถ งกระบวนการตรวจสอบภายใน ซ งประกอบด วย 3 กระบวนการหล ก ด งน ( กระบวนการตรวจสอบภายในปรากฏตามแผนภาพท 1 ) 1.

More information

ค ม อการจ ดก จกรรม ด านก จการน กศ กษาและ ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม

ค ม อการจ ดก จกรรม ด านก จการน กศ กษาและ ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ค ม อการจ ดก จกรรม ด านก จการน กศ กษาและ ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน พ.ศ. 2554 2 ค าน า ค ม อค ม อการจ ดก จกรรมด านก จการน กศ กษาและท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม คณะ ว

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

ค าน า ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ธ นวาคม พ.ศ. 2555

ค าน า ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ธ นวาคม พ.ศ. 2555 ค าน า มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ได ม การจ ดการบร หารงานว จ ยหร องานสร างสรรค ให ม ค ณภาพ รวมท งม กลไกในการสน บสน นการด าเน นงานว จ ยให บรรล เป าหมายเพ อตอบสนองก บนโยบายและ ย ทธศาสตร การว จ ยของชาต รวมท

More information

แนวทางการจ ดท าร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR)

แนวทางการจ ดท าร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR) แนวทางการจ ดท าร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR) รวบรวมโดย คณะท างาน ส วนบร หารการพ สด ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ค าน า ร ฐบาลโดยนายกร ฐมนตร (นางสาวย งล กษณ ช นว ตร) ได ประกาศย

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information