รายงานแนวทางการต ดตามและ ประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานแนวทางการต ดตามและ ประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต"

Transcription

1

2 สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) การศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจร เพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาค จ งหว ดส ราษฎร ธาน รายงานแนวทางการต ดตามและ ประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร Suranaree University of Technology

3 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต คาน า คำน ำ รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต เป นส วนหน งของการศ กษาส ารวจ ข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาค จ งหว ดส ราษฎร ธาน ซ งเป นการศ กษาตามแผนงาน และโครงการของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.)กระทรวงคมนาคม โดยได มอบหมายให มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เป นผ ดาเน นโครงการในระยะเวลา 8 เด อน ซ งได เร มท าการศ กษาต งแต 15 มกราคม 2553 ถ ง 14 ก นยายน 2553 รายงานฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อน าเสนอผลแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน า แผนไปส การปฏ บ ต ตามแผนงานโครงการท ได น าเสนอไว ในการศ กษา โดยเน อหาของรายงานจะประกอบด วยว ธ การ ต ดตามประเม นผล ข นตอนการน าแผนไปส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการในแต ละป ซ งเร ม ต งแต ป พ.ศ.2553 ในแผนงานระยะเร งด วนเฉพาะหน า และระหว างป พ.ศ ในแผนงานระยะส นและ แผนงานระยะกลางข นไป คณะท ปร กษา ก นยายน 2553 โครง

4 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต i สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ของรายงาน ขอบเขตของการศ กษา 1-1 บทท 2 การต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 2.1 ว ธ การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนา องค ประกอบของระบบการต ดตามและประเม นผล 2-6 บทท 3 ข นตอนการน าแผนไปส การปฏ บ ต 3.1 ข นตอนการน าแผนไปส การปฏ บ ต การกาหนดห วงเวลาในการต ดตามและประเม นผล 3-3 บทท 4 แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการในแต ละป 4.1 แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานในแผนงานระยะเร งด วนเฉพาะหน า แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ โครง

5 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต ii สารบ ญตาราง หน า ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ ตารางท แผนงานโครงการท เสนอแนะในแผนงานระยะส น และระยะกลางข นไป ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ โครง

6 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต iii สารบ ญร ป หน า ร ปท แสดงข นตอนการน าแผนงานโครงการไปส การปฏ บ ต 3-2 ร ปท แสดงข นตอนการต ดตามและประเม นผล 3-4 ร ปท บร เวณโครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในผ งเม องรวม จ งหว ดส ราษฎร ธาน 4-11 ร ปท บร เวณโครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรบนเกาะสม ย 4-14 ร ปท ต วอย างระบบต ดต งส ญญาณไฟจราจรแบบ RONDO 4-15 ร ปท ต วอย างล กษณะโครงการจ ดตาราง และประชาส มพ นธ เส นทางเด นรถโดยสารประจาทาง 4-32 ร ปท แสดงตาแหน งท เหมาะสมสาหร บการตรวจจ บความเร ว 4-46 ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบป ายช อถนน ซอย 4-53 ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบเสาไฟฟ าส องสว าง 4-54 ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบป ายประชาส มพ นธ 4-54 ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบถ งขยะสาธารณะ 4-55 ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบท ด มน าสาธารณะ 4-56 ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบท น งสาธารณะ 4-57 ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบต โทรศ พท สาธารณะ 4-58 ร ปท แผนงานโครงการการเช อมโยงโครงข ายด านการขนส งและจราจร ในแผนระยะส น 4-76 ร ปท ต วอย างการออกแบบป ายจอดรถโดยสารประจาทาง 4-82 ร ปท ต วอย างการปร บปร งรถโรงเร ยน 4-84 ร ปท ภาพรวมการออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณสถาน ขนส งผ โดยสารจ งหว ดส ราษฎร ธาน 4-88 ร ปท แสดงสภาพก อนและหล งการปร บปร ง พ ฒนาพ นท สถาน ขนส งผ โดยสารจ งหว ดส ราษฎร ธาน 4-89 ร ปท ภาพรวมการออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณทางแยกท าก บ 4-91 ร ปท ภาพรวมการออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณทางแยกบางใหญ 4-92 ร ปท ภาพรวมการออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณทางแยกบางก ง 4-92 ร ปท แผนงานโครงการการเช อมโยงโครงข ายด านการขนส งและจราจร ในแผนระยะกลางข นไป ร ปท แสดงภาพรวมการออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณสถาน รถไฟส ราษฎร ธาน ร ปท แสดงสภาพก อนและหล งการปร บปร ง พ ฒนาพ นท สถาน รถไฟส ราษฎร ธาน ร ปท แสดงล กษณะการจ ดการการเด นรถโดยสารสาธารณะ ร ปท ต วอย างล กษณะโครงการก อสร างช องทางจอดรถโดยสาร บร เวณป ายจอดร บส งผ โดยสาร ร ปท อ ปกรณ ประกอบถนน Street Furniture เพ อผ พ การ ร ปท ต วอย างทางเท า โครง

7 บทท 1 บทน า

8 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 1-1 บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การต ดตามและประเม นผลโครงการ เป นข นตอนท ส าค ญในการด าเน นงานพ ฒนาของ หน วยงานภายใน จ งหว ดส ราษฎร ธาน โดยม คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนา ม อ านาจหน าท ในการด แลตรวจสอบ ต ดตาม เพ อทาให การต ดตามและประเม นผลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และผลของการประเม นสามารถว ดผลบรรล และว ดความสาเร จของโครงการเพ อน าไปใช ในการแก ไขเพ อปร บปร งการปฏ บ ต งานของโครงการได อย างแท จร ง โดยการจ ดท าโครงการศ กษาส ารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดท าแผนแม บทในเม องภ ม ภาค ส ราษฎร ธาน โดยรวมท งหมด 7 แผนงาน 55 โครงการ โดยแบ งเป น แผนงานระยะเร งด วน แผนงานระยะส น (ไม เก น 3 ป ) และแผนงานระยะกลางข นไป (มากกว า 3 ป ) สามารถสร ปงบประมาณในการดาเน นตามโครงการต างๆ ได ท งส น 1, ล านบาท โดยแบ งเป นโดยแบ งเป นงบประมาณในแผนระยะเร งด วน ล านบาท แผนงานระยะ ส น ล านบาท และแผนงานระยะกลางข นไป 1, ล านบาท เพ อรองร บความต องการในการเด นทางและ ขนส ง พร อมท งน าเสนอข อม ลประกอบโครงการ งบประมาณ แผนดาเน นการ และหน วยงานร บผ ดชอบโครงการ โดยแผนงานท งหมดประกอบด วยโครงการพ ฒนาด านระบบการขนส งและจราจร การส งเสร มการท องเท ยว ส งแวดล อม การใช ประโยชน ท ด น ความปลอดภ ย เม องน าอย และเพ อให แผนงาน/โครงการด งกล าวน าไปส กระบวนการ ปฏ บ ต ท เป นร ปธรรม จ งทาการกาหนดแนวทางการต ดตามและประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต เพ อต ดตาม และประเม นผล ซ งเป นเคร องม อท ช วยในการปร บปร งประส ทธ ภาพในการ เป นต วบ งช ว าผลจากการ เป นไปตามว ตถ ประสงค หร อบรรล เป าหมายตามแผนท วางไว หร อไม อย างไร เพ อน าข อม ลด งกล าวมาใช ในการปร บปร ง แก ไข ขยายขอบเขตหร อแม แต ย ต การ หากแผนน นย งไม บ งเก ดประโยชน ส งส ดแก ท องถ นและประชาชน โดยรวม ด งน น ผลท ได จากการต ดตามและประเม นผลแผนจะเป นข อม ลย อนกล บท สามารถน าไปใช ในการปร บปร งและ ต ดส นใจของคณะผ บร หารต อไป 1.2 ว ตถ ประสงค ของรายงาน ในรายงานฉบ บน แสดงถ งแนวทางและกลไกในการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ตามข อเสนอ แผนงาน/โครงการรวมท งหมด 55 โครงการ อ นจะเป นการปร บปร งประส ทธ ภาพในการ และเป นต วบ งช ผลการ ให เป นไปตามว ตถ ประสงค หร อบรรล เป าหมายตามแผนท วางไว เพ อน าข อม ลด งกล าวมาใช ในการปร บปร ง แก ไข ขยายขอบเขตหร อแม แต ย ต การ 1.3 ขอบเขตของการศ กษา จ ดทาแผนแม บทด านการขนส งและจราจร จ งหว ดส ราษฎร ธาน เพ อรองร บการเจร ญเต บโตของเม องในระยะ 10 ป โดยจาแนกออกเป น 3 ระยะ ได แก 1) แผนระยะเร งด วน (2553) 2) แผนระยะส น 1 3 ป ( ) 3) แผนระยะกลาง 3 ป ข นไป ( )

9 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 1-2 โดยแผนงาน/โครงการ การพ ฒนาด านการจราจร และขนส งท ทางท ปร กษาได น าเสนอไว ในด านต างๆ ด งน (1) แผนงานแก ไขป ญหาการจราจรเฉพาะหน าและการจ ดระบบจราจรเร งด วน (2) แผนงานด านการจ ดระบบจราจรและขนส ง (3) แผนงานเพ อเพ มข ดความสามารถของโครงข ายการคมนาคม (4) แผนงานด านการพ ฒนาระบบเช อมโยงโครงข ายการส ญจรและการขนส ง (5) แผนงานการพ ฒนาระบบขนส งสาธารณะ (6) แผนงานด านความปลอดภ ยของการส ญจร และการแก ไขป ญหาอ บ ต เหต ในพ นท ว กฤตของจ งหว ด (7) แผนงานด านการพ ฒนาระบบการส ญจรเพ อสน บสน นการท องเท ยว

10 บทท 2 การต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต

11 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 2-1 บทท 2 การต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต การต ดตามและประเม นผลแผนเป นเคร องม อท ช วยในการปร บปร งประส ทธ ภาพในการ เป นต วบ งช ว าผลจากการเป นไปตามว ตถ ประสงค หร อบรรล เป าหมายตามแผนท วางไว หร อไม อย างไร เพ อน าข อม ล ด งกล าวมาใช ในการปร บปร ง แก ไข ขยายขอบเขตหร อแม แต ย ต การ หากแผนน นย งไม บ งเก ดประโยชน ส งส ดแก ท องถ นและประชาชนโดยรวม ด งน น ผลท ได จากการต ดตามและประเม นผลแผนจะเป นข อม ลย อนกล บท สามารถน าไปใช ในการปร บปร งและต ดส นใจของคณะผ บร หารต อไป การต ดตามและประเม นผล จ งเป นเคร องม อท จ าเป นในการปร บปร งประส ทธ ภาพของโครงการท ดาเน นการอย ค อ การต ดตาม เป นการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ เพ อให ข อม ลย อนกล บเก ยวก บการ ตามโครงการท อย ระหว างดาเน นการ ทราบถ งป ญหาท กาล งเผช ญอย และประส ทธ ภาพของว ธ การ หากไม ม ระบบต ดตามโครงการแล วย อมส งผลให เก ดความล าช าในการให ล ล วงไปด วยด การประเม นผล เป นการตรวจสอบผลท เก ดข นจร ง เม อด าเน นการตามโครงการแล วเสร จ เปร ยบเท ยบก บว ตถ ประสงค ท ต งไว การประเม นผลจ งเป นการบ งช ว าโครงการท ก าหนดไว ได ม การปฏ บ ต จร ง หร อไม อย างไร ผลเป นอย างไร สอดคล องก บการใช ทร พยากร (งบประมาณ) เพ ยงใด การต ดตามและประเม นผลแผนงาน/โครงการ เป นการประเม นหล งจากโครงการศ กษาส ารวจข อม ลด าน การขนส งและจราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาคจ งหว ดส ราษฎร ธาน แล วเสร จ ได ม การน าแผนงาน/โครงการ ท งหมด 7 แผนงาน 55 โครงการ ไปส การปฏ บ ต อย างถ กต องแท จร งเพ ยงใด และได ผลอย างไร สามารถว ดผลส มฤทธ ของแผนได หร อไม ในขณะเด ยวก นก สามารถเก บรวบรวมข อม ลเพ อเป นสมม ต ฐานในการจ ดทาแผนงาน/โครงการในป ต อไปและเป นการสร างการม ส วนร วมในการพ ฒนาท องถ น 2.1 ว ธ การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนา การต ดตามผล (Monitoring) ท าให ทราบได ว าขณะน ได ม การปฏ บ ต ตามแผนย ทธศาสตร หร อแผนงาน/ โครงการ การพ ฒนาด านการขนส งและจราจรถ งระยะใด การใช เคร องม อในการต ดตาม เช น Gantt chart ผ งแสดง ก าหนดระยะเวลาของก จกรรมต างๆ แสดงในร ปของแท งกราฟ แนวนอนแสดงระยะเวลา แนวต ง แสดงชน ดของ ก จกรรม จะทาให สามารถต ดตามการตามแผนย ทธศาสตร หร อแผนงาน/โครงการ การพ ฒนาด านการขนส ง และจราจร ม การดาเน นการในช วงเวลาใด ตรงกาหนดระยะเวลาท กาหนดไว หร อไม การประเม นผล (Evaluation) การประเม นผลแผนย ทธศาสตร จาเป นต องม เกณฑ มาตรฐานและต วช ว ด เพ อใช เป นกรอบในการประเม น เพ อให เก ดความช ดเจน เป นระบบ ม มาตรฐานและเป นท ยอมร บประกอบด วยเกณฑ ท สาค ญ 8 เกณฑ ด งน 1) เกณฑ ความก าวหน า (Progress) เป นการพ จารณาเปร ยบเท ยบผลของการด าเน นก จกรรมก บเป าหมายท ก าหนดตามแผน การประเม นความก าวหน าม งท จะตอบคาถามว า การดาเน นก จกรรมตามโครงการสอดคล องก บว ตถ ประสงค ท กาหนด หร อไม เป นไปตามกรอบเวลาหร อไม และประสบก บป ญหาอ ปสรรคอะไรบ าง ประกอบด วยต วช ว ด 4 ประการ ค อ

12 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 2-2 (1) ผลผล ตเท ยบก บเป าหมายรวมในช วงเวลา เป นการด ส ดส วนของผลผล ต (Outputs) ของโครงการว าบรรล เป าหมายมากน อยเพ ยงใด อาท ความยาวของถนนท สร างได ส ดส วนประมาณการงานการ ก อสร างเท ยบก บเป าหมายรวมในช วงเวลาท กาหนด (2) จานวนก จกรรมแล วเสร จ เน องจากโครงการประกอบด วยช ดก จกรรมต าง ๆ มากมาย จ งจาเป นต องม ต วช ว ดความก าวหน า โดยพ จารณาจานวนก จกรรมและประเภทของก จกรรมท ได ดาเน นการไปแล วท ง ก จกรรมหล ก ก จกรรมพ นฐาน ก จกรรมรองและก จกรรมเสร ม ในช วงระยะเวลาอาจเป นส ปดาห เด อน ไตรมาส หร อระยะของโครงการ (Phase) (3) ทร พยากรท ใช ไปในช วงเวลา เป นต วช ว ดความก าวหน าของการใช ทร พยากรใน โครงการ ซ งครอบคล มด านงบประมาณโครงการ ได แก งบประมาณท ใช ไป งบประมาณท อย ระหว าง ผ กพ นเง นงวด และแผนการใช จ ายงบประมาณโครงการ และอ ตราใช บ คลากรส มพ นธ ก บเวลา ในร ปของคน-ว น (Man-Day) หร อ คน- เด อน (Man-Month) (4) ระยะเวลาท ใช ไป เป นต วช ว ดความก าวหน าเพ อด ว าได ใช เวลาไปเท าใดแล ว และเหล อ ระยะเวลาอ กเท าใดจ งจะครบกาหนดแล วเสร จ โดยจะสามารถใช เป นเกณฑ ประเม นและควบค มก จกรรมให บรรล ตาม เป าหมายด านเวลา และเพ อทราบถ งระยะเวลาท จะต องใช จร งเพ อให บรรล เป าหมายรวม 2) เกณฑ ประส ทธ ภาพ (Efficiency) การประเม นประส ทธ ภาพเป นการเปร ยบเท ยบผลล พธ ท ได ก บทร พยากรท ใช ในการด าเน นงาน ทร พยากรท ใช นอกจากงบประมาณแล วย งหมายรวมถ งทร พยากรมน ษย ทร พยากรทางการจ ดการและเวลาท ใช ไป ในการ ประกอบด วยต วช ว ด 4 ประการค อ (1) ส ดส วนผลผล ตต อค าใช จ าย เป นต วช ว ดประส ทธ ภาพการใช ทร พยากรทางการเง น ของโครงการเพ อให ได ผลผล ตท เหมาะสมและค มค าก บการลงท น ซ งจะช วยให เก ดการใช จ ายเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ สมประโยชน ลดค าใช จ ายและประหย ดต นท นการผล ต (2) ผล ตภาพต อกาล งคน เป นต วช ว ดประส ทธ ภาพการผล ตต อบ คลากรหร อเจ าหน าท โครงการ ซ งนอกจากจะเป นต วช ถ งประส ทธ ภาพการแล ว ย งแสดงถ งสมรรถนะและศ กยภาพของทร พยากร บ คคลในการดาเน นโครงการ และจะเป นแนวทางในการปร บขนาดกาล งคนท เหมาะสมในการดาเน นก จกรรม และการ เพ มข ดความสามารถของบ คลากรในระยะยาวอ กด วย (3) ผล ตภาพต อหน วยเวลา เป นต วช ว ดประส ทธ ภาพการผล ตในช วงเวลา อาท จานวน คร วเร อนท ได ร บการอบรมอาช พเสร มนอกภาคเกษตรต อเด อน จานวนน กเร ยนท เข าเร ยนต อ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในแต ละป จานวนผ ประกอบการรายย อยท ได ร บการส งเสร มการลงท นในแต ละ ช วงไตรมาส (4) การประหย ดทร พยากรการจ ดการ เป นต วช ว ดความสามารถของโครงการในการ ประหย ดทร พยากรทางการบร หารจ ดการ อาท การปร บลดค าใช จ ายท ไม จาเป นในการดาเน นโครงการการต ดทอน ข นตอนการปฏ บ ต ซ งส งผลต อการลดค าใช จ ายของโครงการ การประหย ดค าพล งงานและค าสาธารณ ปการค ดเป น ร อยละของค าใช จ ายรวม 3) เกณฑ ประส ทธ ผล (Effectiveness) การประเม นประส ทธ ผล เป นเกณฑ พ จารณาระด บการบรรล ว ตถ ประสงค เฉพาะด าน โดยด จาก ผลล พธ จากการ ตลอดจนการเปล ยนแปลงของประชากรกล มเป าหมายตามโครงการประกอบด วย ต วช ว ด 4 ประการ ค อ

13 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 2-3 (1) ระด บการบรรล เป าหมาย เป นต วช ว ดค าโครงการบรรล เป าหมายด านใดบ างและ การบรรล เป าหมายส งผลต อประชากรเป าหมายอย างไร โดยสามารถว ดการเปล ยนแปลงในเช งปร มาณและค ณภาพ ของประชากรเป าหมาย อาท การบรรล เป าหมายด านเศรษฐก จส งคม (2) ระด บการม ส วนร วม เป นต วช ว ดความสาเร จโดยให ความสาค ญก บม ต การม ส วนร วม โดยสามารถอธ บายความส มพ นธ เช งเหต ผลได ว า การม ส วนร วมของประชาชนส งผลต อระด บความสาเร จมากน อย เพ ยงใด และโครงการจะปร บปร งส งเสร มการม ส วนร วมได อย างไร ระด บการม ส วนร วมสามารถว ดจาก จานวนประชากร ความถ ระด บก จกรรม ซ งครอบคล มการร วมต ดส นใจวางแผนและต ดตามผล (3) ระด บความพ งพอใจ เป นเกณฑ ว ดระด บการยอมร บ โดยอาจพ จารณาจากส ดส วนของ ประชากรเป าหมายท พ งพอใจก บบร การของร ฐ ส ดส วนของคร วเร อนท พอใจการปฏ บ ต หน าท ของเจ าหน าท โครงการ ระด บความพ งพอใจในมาตรการตามโครงการ (4) ความเส ยงของโครงการ เป นต วช ว ดประส ทธ ผลเพ อด ว าโครงการม ความเส ยงในการ บรรล เป าหมายด านใดด านหน งหร อเป าหมายรวมของโครงการหร อไม ซ งค าความเส ยงจะประเม นจาการเปล ยนแปลง สภาวะแวดล อมของโครงการ ท งในด านเศรษฐก จ ส งคม การเม องและส งแวดล อมท งระยะส นและระยะยาว 4) เกณฑ ผลกระทบ (Impacts) เป นการพ จารณาผลกระทบโดยรวมต อประชากรกล มเป าหมาย ช มชน ส งคมและหน วยงาน ในภาพรวม เป นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจม ท งท ม งหว ง (Intended impacts) และผลกระทบท ไม ได ม งหว ง (Unintended impacts) ซ งอาจเป นผลด านบวกหร อด านลบก ได ประกอบด วยต วช ว ด 3 ประการ ค อ (1) ค ณภาพช ว ต เป นต วช ว ดผลกระทบต อการพ ฒนาหร อยกระด บค ณภาพช ว ต ของประชากรกล มเป าหมาย อาท รายได ความเป นอย โอกาสทางการศ กษา การม งานท า ส ขอนาม ย สภาพแวดล อมของคร วเร อนช มชน โดยสามารถว ดจากส ดส วนคร วเร อนหร อประชากรท ได ร บบร การจากโครงการ พ ฒนาท ส งผลกระทบต อค ณภาพช ว ตท ด หร อมาตรฐานการดารงช ว ต (2) ท ศนคต และความเข าใจ เป นต วช ว ดผลกระทบโดยม งเร องท ศนคต และความเข าใจ ของประชากรกล มเป าหมายท ม ต อโครงการ โดยสามารถว ดระด บ (Scale) ท งเช งบวกและลบต อต วโครงการเอง โดยเฉพาะว ตถ ประสงค และมาตรการนโยบายผลประโยชน ของโครงการ ความพ งพอใจในการร บบร การและ ท ศนคต ต อผ บร หารและเจ าหน าท โครงการ (3) การเปล ยนแปลงพฤต กรรม เป นต วช ว ดผลกระทบโดยให ความสาค ญเร องการเปล ยน แปลงพฤต กรรมของกล มเป าหมาย โดยเปร ยบเท ยบระยะก อนและหล งม โครงการ อาท ส ดส วนของคร วเร อนท ยอมร บ เทคโนโลย การผล ตท ร กษาส งแวดล อม จ านวนเกษตรกรท ท าการเกษตรแบบธรรมชาต มากย งข น การปฏ บ ต การใช ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข น การออกมาใช ส ทธ เล อกต งมากข น และลดละพฤต กรรมการซ อส ทธ ขายเส ยง การลดพฤต กรรมการประพฤต ม ชอบในการปฏ บ ต หน าท 5) เกณฑ ความสอดคล อง (Relevance) เกณฑ การประเม นความสอดคล องม งพ จารณาว าว ตถ ประสงค ของโครงการสอดคล องก บ ความต องการหร อสามารถแก ไขป ญหาตามท กาหนดไว แต ต นหร อไม ซ งจาเป นต องม การประเม นความก บการแก ไข ป ญหาท เป นจร งได หร อไม ประกอบด วยต วช ว ดท สาค ญ 3 ประการ ค อ (1) ประเด นป ญหาหล ก ซ งพ จารณาจากจ านวนเร องหร อประเด นป ญหาและอ ปสรรค ท เก ดข น ท งท ได ร บการแก ไขแล วและท ย งไม สามารถแก ไข รวมถ งการจ ดล าด บความสาค ญของป ญหาตาม ความ เร งด วน ตามความร นแรงของป ญหา

14 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 2-4 (2) มาตรการหร อกลย ทธ ในการแก ไขป ญหา เป นต วช ว ดความสอดคล องก บการแก ไข ป ญหา ซ งเป นมาตรการท งระยะส นและระยะยาว โดยสามารถด ได จากมาตรการท ผ บร หารโครงการน ามาใช ตลอดช วง ระยะเวลาของการดาเน นโครงการ และความสอดคล องก บป ญหาหล ก (3) ความต องการหร อข อเร ยกร องของประชากรกล มเป าหมาย เป นต วช ว ดถ งความ ต องการของผ ร บบร การในการแก ไขป ญหาท ประสบอย อาท ค าร องเร ยน ข อร องท กข ให แก ไขป ญหาเพ อสนองตอบ ประชากรกล มเป าหมายตามโครงการท ไม ได ร บผลประโยชน จากการดาเน นโครงการ หร อได ร บความเส ยหายจากการ ดาเน นโครงการซ งจะเป นต วช ว ดความสอดคล องในการดาเน นโครงการ และสนองตอบต อความต องการของประชากร เป าหมาย 6) เกณฑ ความย งย น (Sustainability) เป นเกณฑ การพ จารณาท ส บเน องจากความสอดคล อง โดยพ จารณาระด บความต อเน อง ของก จกรรมว าจะสามารถดาเน นต อไปได โดยไม ม การใช งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเล ยง ต วเองได นอกจากน ย งหมายรวมถ งความสามารถในการขยายก จกรรมไปย งพ นท แห งใหม ประกอบด วยต วช ว ดท สาค ญ 2 ประการ ค อ (1) ความอย รอดด านเศรษฐก จ (Economic viability) เก ยวข องก บการจ ดการ ทร พยากรทางการเง นของโครงการ อาท จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช จ ายงบประมาณ ภาระผ กพ น ส ดส วนค าใช จ ายเท ยบก บผลผล ตท ได ปร มาณเง นท นส ารองแหล งสน บสน นงบประมาณ ปร มาณงบประมาณหร อ เง นท นหม นเว ยน จ านวน และขนาดกองท นด าเน นโครงการ ซ งเป นต วบ งช ถ งความอย รอดท างเศรษฐก จ ของโครงการ (2) สมรรถนะด านสถาบ น (Institutional capacity) เป นต วช ว ดความสามารถของ หน วยงานในการบร หารโครงการ การพ ฒนาองค กรประชาชน การม ส วนร วมของหน วยงานท เก ยวข อง ระด บการม ส วนร วมของประชากรกล มเป าหมายในกระบวนการต ดส นใจ การวางแผนงานและบร หารโครงการและการปร บปร ง ระเบ ยบว ธ การปฏ บ ต ท เอ อต อการดาเน นโครงการ (3) ความเป นไปได ในการขยายผล เป นต วช ว ดความย งย นโดยพ จารณาความสามารถ ในการพ งต งเอง โอกาสและช องทางในการขยายผลการด าเน นโครงการกรณ โครงการประสบผลส าเร จด วยด ท ง การขยายผลตามแนวราบ กล าวค อ การเพ มก จกรรมโครงการ การเพ มจานวนประชากรเป าหมาย การขยายกาล ง ผล ตของโครงการเด มและการขยายผลในแนวด ง ได แก การขยายพ นท โครงการ การขยายเคร อข ายโครงการออกไป ท วภ ม ภาค และการยกระด บโครงการเป นระด บชาต 7) เกณฑ ความเป นธรรม (Equity) เป นเกณฑ ท ม งให เก ดความเป นธรรมในส งคม (Social equity) โดยพ จารณาถ งผลล พธ และผลกระทบจากการดาเน นโครงการ โดยย ดหล กการว าประชากรกล มเป าหมายจะได ร บหล กประก นเร อง ความเป น ธรรม ความเสมอภาค ความท วถ ง ในการร บบร การ การจ ดสรรค ณค า (Values) และการกระจายผลตอบแทน ท เสมอภาคเท าเท ยมก น ประกอบด วยต วช ว ด 3 ประการ ค อ (1) ความเป นธรรมระหว างกล มอาช พ เป นต วช ว ดความเป นธรรมโดยให ความสาค ญ ท กกล มย อย ในส งคม อาท ความเป นธรรมในการจ ดสรรทร พยากรแหล งน าแก กล มเกษตรและกล มอาช พอ น การจ ดหา ตาแหน งให ก บผ ว างงานและผ ถ กเล กจ าง มาตรการลดผลกระทบทางส งคม ป ญหาว กฤตเศรษฐก จท จ ดให แก ประชากร ท กสาขาอาช พ

15 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 2-5 (2) ความเป นธรรมระหว างเพศ เป นต วช ว ดท ให ความสาค ญเร องความเป นธรรมระหว าง เพศ ซ งเป นต วช ว ดท ม ความส าค ญมากข นในการประเม นโครงการพ ฒนา โดยด ว าการด าเน นโครงการให ความเสมอภาคระหว างเพศ หร อม การเล อกปฏ บ ต ระหว างเพศ (Gender discrimination) หร อไม โดยสามารถพ จารณา เร องความเท าเท ยมในโอกาส บทบาทระหว างหญ ง/ชาย การปฏ บ ต ท เคารพส ทธ ของสตร (3) ความเป นธรรมระหว างชนร น (Intergenerational equity) เป นต วช ว ดท เน นความ เป นธรรมระหว างชนร น ระหว างชนร นป จจ บ นและชนร นอนาคต (Future generation) ซ งอาจเก ยวข องก บ การจ ดสรรและใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต การจ ดหาพล งงาน โครงการพ ฒนาขนา ดใหญ โครงการ ท อาจก อให เก ดผลกระทบด านส งแวดล อม และผลกระทบด านส งคม โดยค าน งถ งชนร นอนาคตซ งจะเป นผ ได ร บ ผลกระทบจากการต ดส นและการดาเน นโครงการในป จจ บ น 8) เกณฑ ความเส ยหายของโครงการ (Externalities) เป นเกณฑ ท ส าค ญในการประเม นโครงการเพ อเป นหล กประก นว า การด าเน นโครงการ จะไม ก อให เก ดความเส ยหายหร อผลกระทบด านลบต อส งคม หร อช มชน ประกอบด วยต วช ว ดท สาค ญ 3 ประการ ค อ (1) ผลกระทบด านส งแวดล อม เป นต วช ว ดความเส ยหายด านส งแวดล อม ซ งเป นผลจาก การดาเน นโครงการ โดยเป นการว ดและประเม นเปร ยบเท ยบผลท เก ดข นจร งก บการศ กษาผลกระทบด านส งแวดล อม (Environmental Impact Assessment-EIA) ในช วงก อนท าโครงการ เพ อให ผ ท เก ยวข องท กฝ ายร บผ ดชอบและ ม การชดเชยความเส ยหายจากผลกระทบในล กษณะท เหมาะสม และเป นธรรมแก ผ เส ยหาย เพ อเป นหล กประก น ความเส ยงให ก บส งคม และเป นมาตรฐานทางจร ยธรรมของผ อน ม ต และผ ดาเน นโครงการ (2) ผลกระทบด านเศรษฐก จ เป นต วช ว ดผลกระทบหร อความเส ยหายทางด านเศรษฐก จ ท เก ดจากโครงการพ ฒนาของร ฐ ในล กษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซ งสร างภาระให ก บประชาชน และช มชนโดยรอบท ต องแบกร บค าใช จ ายเป นต นท นทางส งคม (Social costs) ท ต องเส ยไป อาท พ นท การเกษตร ท ถ กน าท วมเส ยหายจากโครงการสร างเข อน (3) ผลกระทบด านส งคมและว ฒนธรรม เป นต วช ว ดความเส ยหายท เก ดจากการดาเน น โครงการและส งผลกระทบด านส งคมและว ฒนธรรมของช มชน อาท การด าเน นงานท ก อให เก ดการเปล ยนแปลง การส ญเส ยโครงสร าง แบบแผนและว ถ การด าเน นช ว ตท ด ความเส อมถอยของขนบธรรมเน ยม ว ฒนธรรม ความเช อ ความเอ ออาทร ความร วมม อและความช วยเหล อเก อก ลของช มชนด งเด ม เกณฑ และต วช ว ดด งกล าวข างต น สามารถใช เป นเคร องม อในการประเม นผลโครงการซ งครอบคล ม ด านเศรษฐก จ ด านส งคม ด านบร หารจ ดการ ด านทร พยากรและด านส งแวดล อม ซ งจะเป นประโยชน ในการต ดตาม และประเม นผลโครงการ เป นการว ดถ งความส าเร จ และความล มเหลวของโครงกา รพ ฒนาด านต าง ๆ ซ งใน ทางปฏ บ ต จ าเป นต องน ามาปร บใช ให เหมาะสมก บล กษณะโครงการ โดยก าหนดและว ดต วแปรเฉพาะเพ อประมวล เพ อเป นต วช ว ดรวมของแต ละโครงการต อไป ว ธ การน าแผนไปส การปฏ บ ต ระบบการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาจะสามารถต ดตามแผนการปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร ท กาหนดไว โดยจะปรากฏในร ปแบบของรายงานในท กช วงของแผนงาน/โครงการ ในโครงการศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและ จราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาคจ งหว ดส ราษฎร ธาน โดยจ ดส งให ทางจ งหว ด ซ งจะเป นศ นย กลางในการเก บ รวบรวมข อม ลท ได จากการต ดตามประเม นผล เป นศ นย กลางในการว เคราะห ข อม ลในภาพรวมของจ งหว ด นอกจากน ย งท าหน าท ตรวจสอบแผนงาน/โครงการใดบ างท เหมาะสม สามารถด าเน นการได ตามแผนท ก าหนดไว เพ ยงใด การด าเน นการตามแผนท เก ดข นเป นอย างไร เพ อประโยชน ต อการปร บปร งให บรรล ผลได ในท กช วงของแผนต อไปใน อนาคต

16 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต องค ประกอบของระบบการต ดตามและประเม นผล ระบบการต ดตามและประเม นผลแผนงาน/โครงการ ในโครงการศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจร เพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาคจ งหว ดส ราษฎร ธาน ประกอบไปด วย องค ประกอบ 3 ส วนหล ก ค อ ส วนของป จจ ย น าเข า (Input) ส วนของกระบวนการต ดตาม (Process) และส วนของการประเม นผลล พธ (Output, Goal) ซ งสามารถ อธ บายรายละเอ ยดได ด งน 1) ส วนป จจ ยน าเข า (Input) ได แก แผนงาน/โครงการ ในโครงการศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจร เพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาคจ งหว ดส ราษฎร ธาน ผ ประเม น ผ ถ กประเม น และเคร องม อในการประเม น ฯลฯ ซ งแผนงาน/โครงการ ในโครงการศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดท าแผนแม บทในเม องภ ม ภาค จ งหว ดส ราษฎร ธาน ท ม อย แล ว จะถ กส งเข าส การพ จารณาของคณะอน กรรมการจ ดระบบจราจรทางบก จ งหว ด ส ราษฎร ธาน ซ งเป นหน วยต ดตามและประเม นผล เพ อเป นการรวบรวมฐานข อม ล ต อป จจ ยน าเข าก ค อ การเป น ผ ว เคราะห แผนงาน/โครงการ ซ งเคร องม อท ใช ในการประเม นแผนงาน/โครงการ ในโครงการศ กษาสารวจข อม ลด าน การขนส งและจราจรเพ อจ ดท าแผนแม บทในเม องภ ม ภาคจ งหว ดส ราษฎร ธาน ได แก การทบทวนว าการจ ดท า แผนงาน/โครงการ ในการศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดท าแผนแม บทในเม องภ ม ภาคจ งหว ด ส ราษฎร ธาน ได ใช กระบวนการครบท กข นตอนหร อไม อย างไร 2) ส วนของกระบวนการต ดตาม (Process) เป นการรายงานการด าเน นการตามแผนงาน/โครงการ ในการศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาคจ งหว ดส ราษฎร ธาน รายไตรมาส ในร ปแบบของการรายงานเข าส คณะอน กรรมการจ ดระบบจราจรทางบก จ งหว ดส ราษฎร ธาน โดยม จ งหว ดเป นหน วย ในการประสาน ซ งในการต ดตามในข นตอนน เป นช วงท ทาให ทราบว า แผนงาน/โครงการท ได กาหนดไว ด หร อไม เป นไป ตามเป าหมายท ก าหนด สามารถว ดได จร งหร อเปล า เพ อให บ คลากรท เก ยวข องสามารถระดมความค ดเห นในการ ปร บเปล ยนว ธ การด าเน นงานท จะสามารถน าไปส การบรรล แผนท ก าหนดไว ได เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล การ ได แก แบบต ดตามผลการแผนงาน/โครงการ 3) ส วนของการประเม นผลล พธ (Output, Goal) เป นการต ดตามช วงส ดท าย หร อเป นการประเม น แผนงาน/โครงการ ซ งจะแสดงให เห นว า เม อส นส ดการของแผนงาน/โครงการท ผ านมาในแต ละป ผลท เก ดข น เป นไปตามเป าหมายท ได ก าหนดไว หร อไม รวมท งจ ดทารายงานผลการต ดตามแผนย ทธศาสตร ไปส ระด บจ งหว ด เพ อเป นหน วยในการรวบรวมข อม ลและว เคราะห ข อม ลและเป นฐานในการพ ฒนาแผนงาน/โครงการของจ งหว ดต อไป ในอนาคต โดยเคร องม อท ใช ในการประเม นผลล พธ

17 บทท 3 ข นตอนการน าแผนไปส การปฏ บ ต

18 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 3-1 บทท 3 ข นตอนการน าแผนไปส การปฏ บ ต 3.1 ข นตอนการน าแผนไปส การปฏ บ ต ข นตอนในการน าแผนไปส การปฏ บ ต เร มกระบวนการหล งจากการจ ดท าแผนงานโครงการแล วเสร จ และส ง มอบผลการศ กษาโครงการศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดท าแผนแม บทในเม องภ ม ภาคจ งหว ด ส ราษฎร ธาน โดยรวมท งหมด 7 แผนงาน 55 โครงการ โดยแบ งเป น แผนงานระยะเร งด วน แผนงานระยะส น (ไม เก น 3 ป ) และแผนงานระยะกลางข นไป (มากกว า 3 ป ) โดยผ านคณะอน กรรมการจ ดการระบบการจราจรทางบก ของจ งหว ด (อจร.) ร วมประช มและร บมอบแผนแม บทฯ เม อทางจ งหว ดได ร บมอบแผนงานโครงการแล ว จะทาการน า แผนงานโครงการในแต ละระยะเข าส ข นตอนส งมอบแผนงานไปย งหน วยงานท ร บผ ดชอบ โดยผ านทางคณะอน กรรมการ จ ดระบบการจราจรทางบก จ งหว ดส ราษฎร ธาน เพ อขอความเห นและน าการปร บปร งมาเสนอให หน วยงานท ร บผ ดชอบ พ จารณาเพ อน าเข าส แผนปฏ บ ต งานต อไป เม อแผนงานโครงการได ส งมอบไปย งหน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ ในแต ละหน วยงานน าเข าส ข นตอนใน การพ จารณาความเหมาะสมของโครงการตามระยะเวลา และงบประมาณ และน าเข าบรรจ ในแผนปฎ บ ต งานใน หน วยงานน นๆ ส วนแผนงานโครงการท หน วยงานพ จารณาม ความเห นว าย งไม ม ความเร งด วน แต บรรจ ไว ในแผนงาน ระยะส นเพ อต องด าเน นการเร งด วน ให น าเข าส คณะอน กรรมการจ ดระบบจราจรทางบก จ งหว ดส ราษฎร ธาน เพ อขอ ความเห นและน าการปร บปร งมาเสนอให หน วยงานท ร บผ ดชอบพ จารณาเพ อน าเข าส แผนปฎ บ ต งานต อไป เม อแผนงานโครงการได บรรจ ในแผนปฏ บ ต งานหน วยงานจะท าการน าเสนอโครงการเพ อขอร บการจ ดสรร งบประมาณ ในกรณ ท ไม ได ร บการจ ดสรรงบประมาณ หน วยงานน าแผนงานโครงการเข าท ประช ม คณะอน กรรมการ จ ดระบบจราจรทางบก จ งหว ดส ราษฎร ธาน เพ อพ จารณาความเหมาะสมและความส าค ญของแผนงานโครงการ ท งทางด านงบประมาณ บ คลากร ความค มค าทางด านเศรษฐศาสตร โดยหากมต ท ประช มคณะอน กรรมการ จ ดระบบการจราจรทางบก จ งหว ดส ราษฎร ธาน ไม เห นควรในการจ ดท าแผนงานโครงการ ให ทาการชะลอการดาเน น แผนงานโครงการด งกล าวเพ อน ากล บเข าส การพ จารณาในป ถ ดไป โดยหากแผนงานโครงการท น ากล บมาพ จารณา ความเหมาะสมและความส าค ญของแผนงานโครงการ ท งทางด านงบประมาณ บ คลากร ความค มค าทางด าน เศรษฐศาสตร และเร งด วนให ด าเน นการเข าส กระบวนการทบทวนการจ ดสรรงบประมาณอ กคร ง หร อด าเน น การผล กด น/จ ดหางบประมาณสน บสน นจากแหล งอ นๆ เพ อน ามาด าเน นโครงการ โดยข นตอนต าง ๆ แสดงด งร ปท 3.1-1

19 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 3-2 จ งหว ดร บมอบแผนงานโครงการ อจร. จ งหว ดพ จารณาและส งมอบแผนงานโครงการ ให หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานท ร บผ ดชอบ พ จารณาความเหมาะสม แผนงาน/โครงการ อจร. จ งหว ดน าเสนอแผนงานเข าท ประช มเพ อพ จารณาปร บปร ง และ ความเหมาะสมชองแผนงานโครงการ พ จารณาความ เหมาะสม ไม เหมาะสม เหมาะสม บรรจ แผนงาน/โครงการในแผนปฏ บ ต งาน เสนอโครงการจ ดทางบประมาณ พ จารณา งบประมาณ ของ จ ดสรรงบประมาณ โครงการ ดาเน นแผนงาน/โครงการ โครงการแล วเสร จ ม ความสาค ญ อจร.จ งหว ด พ จารณา ไม ได จ ดสรรงบประมาณ ความ จาเป นของ ย งไม สาค ญ โครงการ ชะลอโครงการ น าเข าพ จารณาในป ต อไป ร ปท แสดงข นตอนการน าแผนงานโครงการไปส การปฏ บ ต

20 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต การกาหนดระยะเวลาในการต ดตามและประเม นผล ในการต ดตามและประเม นผลแผนงาน/โครงการ เป นการต ดตามและประเม นผลตามมต ของคณะอน กรรมการ จ ดระบบการจราจรทางบก จ งหว ดส ราษฎร ธาน โดยกาหนดช วงเวลาของการต ดตามประเม นผลฯ ออกเป น 2 ระยะเวลา ด งน ระยะท 1 ระหว างเด อนต ลาคม-ม นาคม ซ งเป นการประเม นผลแผนงาน/โครงการและรายงานให ทางจ งหว ด โดยผ านทางคณะอน กรรมการจ ดระบบการจราจรทางบก จ งหว ดส ราษฎร ธาน ซ งจะทาให เห นการเคล อนไหวการดาเน น โครงการตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจาป ท กาหนดห วงระยะเวลาในการไว ได อย างช ดเจนข น ระยะท 2 ระหว างเด อนเมษายน-ก นยายน ผลของการต ดตามและประเม นผลในคร งแรกจะม การรายงานให คณะอน กรรมการจ ดระบบการจราจรทางบก จ งหว ดส ราษฎร ธาน ทราบผลการท เก ดข นระหว างช วงเด อน ต ลาคม-ม นาคม และการรายงานคร งท 2 จะเป นการรายงานผลของการต ดตามและประเม นผลในช วงระหว างเด อน เมษายน-ก นยายน และประมวลผลภาพรวมท งป งบประมาณให จ งหว ดทราบ ระยะท 3 หล งจากดาเน นการโครงการแล วเสร จ หล งจากการด าเน นการโครงการแล วเสร จอย างน อย 6 เด อน หน วยงานผ ร บผ ดชอบโครงการจะท าการประเม นผลแผนงานโครงการ และท าการเปร ยบเท ยบการประเม น โครงการก อนและหล งด าเน นโครงการเพ อน าเสนอทางจ งหว ดโดยผ านคณะอน กรรมการจ ดระบบการจราจรทางบก จ งหว ดส ราษฎร ธาน ทราบผลการเพ อพ จารณาการจ ดสรรงบประมาณในป ต อไป

21 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 3-4 เร มแผนงานโครงการ จ ดทาการประเม นก อนเร มแผนงานโครงการ เร มดาเน นแผนงานโครงการ หน วยงานผ ร บผ ดชอบโครงการ รายงานผลการต ดตามและประเม นผลงานคร งท 1 ช วงเด อนต ลาคม เด อนม นาคม ตรงตามระยะเวลา หร อ ทาการปร บแผนงานแล วเสร จ อจร.พ จารณา ความก าวหน า ดาเน นการแผนงานโครงการ ล าช ากว าระยะเวลา คร งท 1 ปร บปร งข อบกพร อง พร อมท งปร บช วงแผน ดาเน นโครงการให สอดคล องตามระยะเวลา ดาเน นโครงการ คร งท 2 รายงานแผนดาเน นการท ปร บปร งใหม ผ านทางอจร. จ งหว ด ช วงเด อนเมษายน เด อนก นยายน หน วยงานผ ร บผ ดชอบโครงการ รายงานผลการต ดตามและประเม นผลงานคร งท 2 ดาเน นการแผนงานโครงการแล วเสร จ จ ดทาการประเม นหล งแผนงานโครงการแล วเสร จ น าเสนอแผนงานการประเม นผลแผนงานโครงการ ต อทางจ งหว ดเพ อพ จารณาจ ดงบประมาณในป ต อไป หล งจากดาเน นโครงการแล วเสร จ อย างน อย 6 เด อน ร ปท แสดงข นตอนการต ดตามและประเม นผล

22 บทท 4 แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงาน โครงการในแต ละป

23 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-1 บทท 4 แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการในแต ละป 4.1 แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานในแผนงานระยะเร งด วนเฉพาะหน า ในการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ ประกอบด วยแผนงานโครงการท งหมด 2 โครงการโดยม รายการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ ด งน โครงการในแผนการป พ.ศ.2553 แผนโครงการท 1-1 โครงการปร บปร งการจ ดการจราจรบร เวณจ ดท ม ป ญหาการจราจรต ดข ด แผนโครงการท 1-2 โครงการปร บปร งจ ดท ม ป ญหาอ บ ต เหต บ อยคร งบนโครงข ายถนน

24 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-2 กล มแผนงาน : แผนงานแก ไขป ญหาการจราจรเฉพาะหน าและการจ ดระบบจราจรเร งด วน โครงการท : ผ.1-1 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งการจ ดการจราจรบร เวณจ ดท ม ป ญหาการจราจรต ดข ด รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากการสารวจสภาพการจราจรในพ นท พบว าบร เวณทางแยกสยามธารา และทางแยกธรรมบ ชาบนถนน ตลาดใหม และทางแยกหน าโรงพยาบาลส ราษฎร ธาน บนถนนศร ว ช ยในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน ม ป ญหา การจราจรต ดข ดและป ญหาความส บสนในการใช เส นทาง โดยม การจอดรถท ไม เป นระเบ ยบ ม การจอดรถซ อนก น และ การร กล าช องจราจรในการส ญจรจากร านค า ทาให ม การก ดขวางการจราจรบนทางแยกด งกล าว รวมท งม ป ญหาความ ส บสนในการเด นทางบนโครงข ายถนน ด งน นจ งควรด าเน นการจ ดระบบจราจรเร งด วนในบร เวณทางแยกด งกล าวใน แผนงานเร งด วนเฉพาะหน า เพ อบรรเทาป ญหาการจราจรต ดข ดในเบ องต น 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 3. สถานท ดาเน นการ 4. ว ธ ดาเน นการ ทางแยกสยามธารา เพ อลดป ญหาความส บสนในการเด นทาง เพ อเพ มความคล องต วของกระแสจราจร ม การจอดรถท เป นระเบ ยบมากข นบนถนนสาธารณะ ทางแยกสยามธารา ทางแยกธรรมบ ชา ทางแยกหน าโรงพยาบาลส ราษฎร ธาน สารวจข อม ลปร มาณจราจรบนทางแยกบนถนนตลาดใหม ปร บปร งช องทางจราจรให สอดคล องก บปร มาณจราจรท ทางแยก น าข อม ลท ได มาว เคราะห ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร ได แก โปรแกรม AIMSUN และ SIDRA น าผลล พธ ท ได มาประย กต ใช พร อมกาหนดท ศทางจราจรท ทางแยกให สอดคล องก บการปร บปร งรอบ ส ญญาณไฟจราจร จ ดช องทางจราจรแบบช องทางพ เศษ ต ดต งป ายแนะน าช องทางเด นแบบแขวนส งบร เวณทางแยก

25 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-3 ทางแยกธรรมบ ชา สารวจข อม ลปร มาณจราจรบนทางแยกบนถนนตลาดใหม ปร บปร งช องทางจราจรให สอดคล องก บปร มาณจราจรท ทางแยก น าข อม ลท ได มาว เคราะห ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร ได แก โปรแกรม AIMSUN และ SIDRA น าผลล พธ ท ได มาประย กต ใช พร อมกาหนดท ศทางจราจรท ทางแยกให สอดคล องก บการปร บปร งรอบ ส ญญาณไฟจราจร จ ดช องทางจราจรแบบช องทางพ เศษ ต ดต งป ายแนะน าช องทางเด นแบบแขวนส งบร เวณทางแยก ทางแยกหน าโรงพยาบาลส ราษฎร ธาน สารวจข อม ลปร มาณจราจรบนทางแยกบนถนนตลาดใหม น าข อม ลท ได มาว เคราะห ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร ได แก โปรแกรม AIMSUN และ SIDRA ทดลองจาลองสภาพจราจรด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร โดยการเพ มช วงระยะเวลาของส ญญาณไฟแดง ท กด าน (All Red) หร อการเพ มรอบส ญญาณไฟจราจรเพ อรองร บการข ามถนนสาหร บอานวยความ สะดวกให แก ผ เด นเท า น าเสนอผลการว เคราะห และการปร บปร งต อเทศบาลนครส ราษฎร ธาน และสถาน ต ารวจภ ธรเม อง ส ราษฎร ธาน 5. งบประมาณ ค าดาเน นการบร เวณทางแยกสยามธารา 178,000 บาท ค าดาเน นการบร เวณทางแยกธรรมบ ชา 178,000 บาท ค าดาเน นการบร เวณทางแยกหน าโรงพยาบาลส ราษฎร ธาน 138,000 บาท รวมท งส น 494,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลเม องส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย หน วยงานสน บสน น สถาน ตารวจภ ธรเม องส ราษฎร ธาน / สถาน ตารวจภ ธรเม องเกาะสม ย 8. ด ชน ช ว ด เพ มความคล องต วบร เวณทางแยกสยามธารา บนถนนตลาดใหม เพ มความคล องต วบร เวณทางแยกธรรมบ ชา บนถนนตลาดใหม เพ มความคล องต วบร เวณทางแยกหน าโรงพยาบาลส ราษฎร ธาน บนถนนศร ว ช ย

26 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-4 หมายเหต : ก อนด าเน นการ หน วยงานจะต องม การสารวจความเร วเฉล ยของรถบนท จะด าเน นการปร บปร ง และความ ล าช าบร เวณทางแยก เพ อน าข อม ลมาเปร ยบเท ยบในการต ดตามและประเม นผลเม อดาเน นการแล วเสร จ สาหร บรายละเอ ยดของโครงการปร บปร งการจ ดการจราจรบร เวณจ ดท ม ป ญหาการจราจรต ดข ดในแผนงาน แก ไขป ญหาการจราจรเฉพาะหน าและการจ ดระบบจราจรเร งด วนสามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มได จากรายงาน แนวทางการแก ไขป ญหาจราจรเฉพาะหน าและการจ ดระบบการจราจรในระยะส นเร งด วน

27 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-5 กล มแผนงาน : แผนงานแก ไขป ญหาการจราจรเฉพาะหน าและการจ ดระบบจราจรเร งด วน โครงการท : ผ.1-2 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งจ ดท ม ป ญหาอ บ ต เหต บ อยคร งบนโครงข ายถนน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากการส ารวจพ นท พบว า ม ป ญหาอ บ ต เหต ในจ งหว ดส ราษฎร ธาน ท เก ดข นบร เวณทางแยกหล กท ม ปร มาณจราจรค อนข างมาก และบร เวณทางข นลงเขาท ลาดช นในพ นท อาเภอเกาะสม ย โดยสาเหต ส วนใหญ เก ดจากการ ข บข โดยประมาณ ล กษณะทางกายภาพของถนนไม เอ ออานวย โดยจากการสารวจพบว าบร เวณจ ดท ม ป ญหาอ บ ต เหต บ อยคร งท ควรดาเน นการแก ไขป ญหาอย างเร งด วนม จานวน 4 จ ดในพ นท เม องส ราษฎร ธาน ได แก บร เวณทางแยกศร ว ช ยบร เวณทางแยกแยกถนนชนเกษมต ดถนน ทช.สฎ.3060 บร เวณหน าโรงแรมว งใต บร เวณจ ดกล บรถหน า Makro และจ ดท ควรด าเน นการแก ไขป ญหาอย างเร งด วนม จ านวน 3 จ ดในพ นท อ าเภอเกาะสม ย ได แก บร เวณทางแยก โรงพยาบาลเกาะสม ย บร เวณทางข นลงเขาแหลม บร เวณทางแยกบ อนไก ซ งเป นป ญหาท จะต องดาเน นการแก ไขอย าง เร งด วน เพ อลดการส ญเส ยท จะเก ดข นในอนาคต โดยเบ องต นควรด าเน นการแก ไขป ญหาในระยะเร งด วน ท ใช งบประมาณในการด าเน นการไม มาก เช น การทาส ต เส นจราจร ต ดต งป ายจราจรให ม ความสมบ รณ การจ ดท าระบบ ย บย งการจราจร 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ ออานวยความสะดวกในการเด นทางและลดป ญหาอ บ ต เหต เพ อพ ฒนาพ นท บร เวณโครงข ายท ปร บปร งให ม ค ณภาพเหมาะสมแก การอย อาศ ยท ด ข น แก ไขจ ดเส ยงท อาจเก ดอ บ ต เหต จากสภาพถนน 3. สถานท ดาเน นการ บร เวณทางแยกศร ว ช ย พ นท เม องส ราษฎร ธาน บร เวณทางแยกแยกถนนชนเกษมต ดถนน ทช.สฎ.3060 พ นท เม องส ราษฎร ธาน บร เวณหน าโรงแรมว งใต พ นท เม องส ราษฎร ธาน บร เวณจ ดกล บรถหน า Makro พ นท เม องส ราษฎร ธาน บร เวณทางแยกโรงพยาบาลเกาะสม ย พ นท อาเภอเกาะสม ย บร เวณทางข นลงเขาแหลม พ นท อาเภอเกาะสม ย บร เวณทางแยกบ อนไก พ นท อาเภอเกาะสม ย

28 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ว ธ ดาเน นการ รวบรวมข อม ลอ บ ต เหต จ ดเก ดอ บ ต เหต ในพ นท ในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน ตรวจสอบความปลอดภ ย จาก สภาพจร งของจ ดเก ดอ บ ต เหต ตามหล กว ศวกรรมจราจร ท าการแก ไขปร บปร งโดยใช หล กทางด านบร เวณจ ดเก ด เปล ยนแปลงจ ดเก ดอ บ ต เหต ด งกล าว 5. งบประมาณ งบประมาณดาเน นการบร เวณทางแยกศร ว ช ย 62,000 บาท งบประมาณดาเน นการบร เวณทางแยกแยกถนนชนเกษมต ดถนน ทช.สฎ ,000 บาท งบประมาณดาเน นการบร เวณหน าโรงแรมว งใต 130,000 บาท งบประมาณดาเน นการบร เวณจ ดกล บรถหน า Makro 100,000 บาท งบประมาณดาเน นการบร เวณทางแยกโรงพยาบาลเกาะสม ย 280,000 บาท งบประมาณดาเน นการบร เวณทางข นลงเขาแหลม 156,000 บาท งบประมาณดาเน นการบร เวณทางแยกบ อนไก 240,000 บาท รวมเป นเง นท งส น 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป พ.ศ ,000 บาท 7. หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลเม องส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย หน วยงานสน บสน น สถาน ตารวจภ ธรเม องส ราษฎร ธาน / สถาน ตารวจภ ธรเม องเกาะสม ย 8. ด ชน ช ว ด หมายเหต : ม การจ ดทาแผนการ อ บ ต เหต ลดลงร อยละ 20 ก อนดาเน นการ หน วยงานจะต องเก บรวบรวมข อม ลสถ ต อ บ ต เหต ท ผ านมา และม การสารวจความเร วเฉล ย บร เวณทางแยกท จะม การดาเน นการปร บปร ง เพ อน าข อม ลมาเปร ยบเท ยบในการต ดตามและประเม นผลเม อ ดาเน นการแล วเสร จ สาหร บรายละเอ ยดของโครงการปร บปร งการจ ดการจราจรบร เวณจ ดท ม ป ญหาการจราจรต ดข ดในแผนงาน แก ไขป ญหาการจราจรเฉพาะหน าและการจ ดระบบจราจรเร งด วนสามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มได จากรายงาน แนวทางการแก ไขป ญหาจราจรเฉพาะหน าและการจ ดระบบการจราจรในระยะส นเร งด วน

29 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-7 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2553 ลาด บ ท รายช อโครงการ 1-1 โครงการปร บปร งการจ ดการจราจรบร เวณ จ ดท ม ป ญหาการจราจรต ดข ด 1-2 โครงการปร บปร งจ ดท ม ป ญหาอ บ ต เหต บ อยคร งบนโครงข ายถนน การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2553 เพ มความคล องต ว บ ร เ ว ณ ท า ง แ ย ก สยามธารา บนถนน ตลาดใหม เพ มความคล องต ว บ ร เ ว ณ ท า ง แ ย ก ธรรมบ ชา บนถนน ตลาดใหม เพ มความคล องต ว บร เวณทางแยกหน า โรงพยาบาลส ราษฎร ธาน บนถนนศร ว ช ย 2553 ม การจ ดทาแผนการ อ บ ต เหต ลดลง ร อยละ 20 ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

30 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ ในการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ ประกอบด วยแผนงานโครงการท งหมด 24 โครงการโดย ม รายการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ ด งน โครงการในแผนการป พ.ศ.2554 แผนโครงการท 2-1 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 2-2 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย แผนโครงการท 2-3 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 2-4 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย แผนโครงการท 2-6 โครงการจ ดระบบจราจรบนถนนตลาดใหม แผนโครงการท 2-7 โครงการจาแนกประเภทของโครงข ายและกาหนดความเร วจาก ด แผนโครงการท 2-8 โครงการจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส งในจ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 2-9 โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านงานจราจร แผนโครงการท 5-1 โครงการพ ฒนาระบบการให บร การระบบขนส งสาธารณะให ครอบคล ม และม ความย ดหย น แผนโครงการท 5-6 โครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส งสาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตามระเบ ยบ ให บร การ แผนโครงการท 5-7 โครงการจ ดตาราง และประชาส มพ นธ เส นทางเด นรถโดยสารประจาทาง แผนโครงการท 5-9 โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจาทาง แผนโครงการท 6-1 โครงการปร บปร งจ ดอ นตรายบนโครงข ายถนนในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอเกาะสม ย แผนโครงการท 6-2 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ยของช มชนใน เขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 6-3 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ยของช มชนใน เทศบาลเม องเกาะสม ย แผนโครงการท 6-4 โครงการตรวจ ซ อมบาร ง ปร บปร ง เปล ยนแปลงเคร องหมายจราจรบนผ วทางตามแนวสายทาง และพ ฒนาระบบจ ดเก บข อม ลการในร ปแบบ GIS แผนโครงการท 6-5 โครงการต ดตามการต ดต ง ปร บปร ง ซ อมบาร งป ายแนะน า ป ายเต อน ป ายบ งค บการจราจรต างๆ ให ได มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหล กว ศวกรรมจราจร แผนโครงการท 6-6 โครงการจ ดหาอ ปกรณ ตรวจจ บความเร วบนถนนสายหล กในพ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 6-7 โครงการฝ กอบรมเยาวชนเก ยวก บว น ยจราจร แผนโครงการท 6-8 โครงการเขตโรงเร ยนปลอดภ ย (School Zone) แผนโครงการท 7-1 โครงการออกแบบอ ปกรณ ประกอบถนน (Street Furniture) แผนโครงการท 7-2 โครงการปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณเกาะกลาง และทางข ามในเขตเม อง แผนโครงการท 7-3 โครงการปร บปร งมาตรฐานทางเด นเท าในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 7-8 โครงการปร บปร งป ายน าท ศทาง และสถานท ท องเท ยว

31 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-9 กล มแผนงาน : แผนงานด านการจ ดระบบการขนส งและจราจร โครงการท : ผ. 2-1 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ป ญหาการจราจรต ดข ดบนถนนรอบๆเม องส ราษฎร ธาน เป นป ญหาท ทว ความร นแรงมากข น จากการเก บ รวบรวมข อม ลของทางแยกภายในเขตพ นท ศ กษา ทาให ทราบว าในบางแยกน นม ระด บการให บร การท ค อนข างว กฤต ค อ ม ปร มาณจราจรเข าส ทางแยกเป นจ านวนมาก เช นทางแยกหน าโรงพยาบาลส ราษฎร ธาน แยกสยามธารา แยก ธรรมบ ชา แยกแสงเพชร เป นต นทาให จ งหวะการรอรอบส ญญาณไฟ แต ละรอบใช เวลานาน การแก ป ญหาส วนใหญ ของ ภาคร ฐ ค อ การสร างถนนใหม และการขยายช องทางจราจรเพ อเพ มความจ ท งน ย งม การแก ป ญหาด งกล าวท ใช การลงท นต า แต สามารถเพ มประส ทธ ภาพของการจราจรได ว ธ น นค อการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจร ทางคณะท ปร กษา ได ม ข อเสนอแนะ เพ อท จะจ ดการระบบส ญญาณไฟให ม ประส ทธ ภาพส งส ดในสภาพป จจ บ นและเพ อรองร บ การเปล ยนแปลงของปร มาณจราจรท เพ มข นในอนาคต ระบบควบค มส ญญาณไฟจราจรท ม ความท นสม ยเร มน ามาใช ในป จจ บ นแทนท ระบบควบค มส ญญาณไฟ จ งหวะคงท (Pretimed Control) ค อระบบปร บต วตามสภาพจราจร (Traffic Adaptive Control) โดยระบบจะค ดเล อก แผนหร อค านวณค าจ งหวะส ญญาณไฟเข ยวท เหมาะสมก บปร มาณจราจรท เข าส ทางแยกโดยอาศ ยเคร องตรวจน บ ปร มาณจราจรท เช อมต อข อม ลก บต ควบค มหร อศ นย กลาง 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อปร บปร งการให บร การของทางร วมทางแยกในเขตพ นท ศ กษา เพ อปร บปร งประส ทธ ภาพของทางแยกให ด ข น เพ อลดความล าช า ความยาวแถวคอย และมลพ ษต อส งแวดล อม 3. สถานท ดาเน นการ บร เวณทางแยกส ญญาณไฟจราจรในเขตผ งเม องรวม จ งหว ดส ราษฎร ธาน ด งแสดงในร ปท ว ธ การดาเน นการ คณะท ปร กษาได เสนอแผนงาน 2 ระยะ ค อ แผนระยะส น ค อ เป นแผนงานปร บปร งรอบส ญญาณไฟ เป นระบบส ญญาณไฟจากระบบต งเวลา (Fixed Time) เป นแบบอ ตโนม ต (Actuated Control Signal) ทาการเปล ยนรอบส ญญาณตามปร มาณจราจรท เข ามาใช บร การท ทางร วมทางแยก เฉพาะถนนสายหล ก แผนระยะกลางข นไป เป นแผนงานข นตอนต อจากการปร บปร งระบบส ญญาณไฟให เป นแบบ Actuated Control Signal เช นเด ยวก บแผนระยะส น โดยปร บปร งท กทางแยกในเขตพ นท ศ กษา และพ ฒนาระบบเป นการเช อมโยง

32 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-10 โครงข ายของทางร วมทางแยกท งหมดให เป นแบบอ ตโนม ต โดยใช ระบบคอมพ วเตอร เข ามาควบค ม ให เป นระบบ RONDO (ROLLING-HORIZON DYNAMICOPTIMAZATION OF SIGNAL CONTROL) 5. งบประมาณ ค าเก บข อม ล 30,000 บาทต อทางแยก ค าว เคราะห และออกแบบส ญญาณไฟ 50,000 บาทต อทางแยก การออกแบบเช อมโครงข าย 150,000 บาทต อทางแยก ค าต ดต งส ญญาณไฟพร อมอ ปกรณ 2,530,000 บาทต อทางแยก รวมค าใช จ ายต อทางแยก 2,730,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ ใช ระยะเวลาในการดาเน นการในป พ.ศ แผนระยะแรก การปร บปร งรอบส ญญาณไฟเร มดาเน นการป พ.ศ เป นเง นรวม 700,000 บาท แผนระยะกลางข นไป ต ดต งระบบอ ตโนม ต และพ ฒนาระบบต ดต งการเช อมโยงโครงข ายส ญญาณไฟ เร มดาเน นการป พ.ศ ต ดต งระบบอ ตโนม ต 10 ทางแยก ด งร ป เป นเง นรวม 27,300,000 บาท ศ กษาพ ฒนาระบบต ดต งการเช อมโยงโครงข ายส ญญาณไฟ เป นเง นรวม 37,000,000 บาท รวมเป นเง นท งโครงการ 65,000,000 บาท 7. หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน หน วยงานสน บสน น แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง / ตารวจจราจร 8. ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ทาให เก ดความคล องต ว ความเป นระเบ ยบ ความสะดวกและความปลอดภ ยในการเด นทาง รวมไปถ งรองร บ การเพ มข นของปร มาณจราจร และการเตร ยมการป องก นแก ไขป ญหาจราจรท เพ มข นในอนาคตได อย างด 9. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ความเร วเฉล ยของถนนสายหล กเพ มข นร อยละ 20 ระยะแถวคอยของทางแยกลดลงร อยละ 20 หมายเหต : ก อนดาเน นการ หน วยงานจะต องม การสารวจความเร วเฉล ยของรถบนท จะดาเน นการปร บปร ง เพ อน าข อม ล มาเปร ยบเท ยบในการต ดตามและประเม นผลเม อดาเน นการแล วเสร จ

33 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-11 โครงการต ดต งและปร บปร งส ญญาณไฟจราจรระยะส น โครงการต ดต งและปร บปร งส ญญาณไฟจราจรระยะกลางข นไป ร ปท บร เวณโครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตผ งเม องรวม จ งหว ดส ราษฎร ธาน

34 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-12 กล มแผนงาน : แผนงานด านการจ ดระบบการขนส งและจราจร โครงการท : ผ. 2-2 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ป ญหาการจราจรต ดข ดบนเกาะสม ย ทว ความร นแรงมากข น เน องจากปร มาณน กท องเท ยวท เพ มมากข น การแก ป ญหาส วนใหญ ของภาคร ฐ ค อ การสร างถนนใหม และการขยายช องทางจราจรเพ อเพ มความจ แต เน องจากพ นท ท จาก ดบนเกาะสม ย ทาให การดาเน นการเป นไปด วยความยากลาบาก ท งน ย งม การแก ป ญหาด งกล าวท ใช การลงท นต า แต สามารถเพ มประส ทธ ภาพของการจราจรได ว ธ น นค อการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจร ทางคณะท ปร กษาได ม ข อเสนอแนะ เพ อท จะจ ดการระบบส ญญาณไฟให ม ประส ทธ ภาพส งส ดในสภาพป จจ บ นและเพ อรองร บการเปล ยนแปลง ของปร มาณจราจรท เพ มข นในอนาคต ระบบควบค มส ญญาณไฟจราจรท ม ความท นสม ยเร มน ามาใช ในป จจ บ นแทนท ระบบควบค มส ญญาณไฟ จ งหวะคงท (Pretimed Control) ค อระบบปร บต วตามสภาพจราจร (Traffic Adaptive Control) โดยระบบจะค ดเล อก แผนหร อค านวณค าจ งหวะส ญญาณไฟเข ยวท เหมาะสมก บปร มาณจราจรท เข าส ทางแยกโดยอาศ ยเคร องตรวจน บ ปร มาณจราจรท เช อมต อข อม ลก บต ควบค มหร อศ นย กลาง 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อปร บปร งการให บร การของทางร วมทางแยกในเขตพ นท ศ กษา เพ อปร บปร งประส ทธ ภาพของทางแยกให ด ข น เพ อลดความล าช า ความยาวแถวคอย และมลพ ษต อส งแวดล อม 3. สถานท ดาเน นการ บร เวณทางแยกส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 4. ว ธ การดาเน นการ คณะท ปร กษาได เสนอแผนงาน 2 ระยะ ค อ แผนระยะส น ค อ เป นแผนงานปร บปร งรอบส ญญาณไฟ เป นระบบส ญญาณไฟจากระบบต งเวลา (Fixed Time) เป นแบบอ ตโนม ต (Actuated Control Signal) ทาการเปล ยนรอบส ญญาณตามปร มาณจราจรท เข ามาใช บร การ ท ทางร วมทางแยก เฉพาะถนนสายหล ก แผนระยะกลางข นไป เป นแผนงานข นตอนต อจากการปร บปร งระบบส ญญาณไฟให เป นแบบ Actuated Control Signal เช นเด ยวก บแผนระยะส น โดยปร บปร งท กทางแยกในเขตพ นท ศ กษา และศ กษาพ ฒนาระบบเป น การเช อมโยงโครงข ายของทางร วมทางแยกท งหมดให เป นแบบอ ตโนม ต โดยใช ระบบคอมพ วเตอร เข ามาควบค ม ให เป น ระบบ RONDO (ROLLING-HORIZON DYNAMICOPTIMAZATION OF SIGNAL CONTROL)

35 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต งบประมาณ ค าเก บข อม ล 50,000 บาทต อทางแยก ค าว เคราะห และออกแบบส ญญาณไฟ 50,000 บาทต อทางแยก การออกแบบเช อมโครงข าย 150,000 บาทต อทางแยก ค าต ดต งส ญญาณไฟพร อมอ ปกรณ 2,530,000 บาทต อทางแยก รวมค าใช จ ายต อทางแยก 2,750,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ ใช ระยะเวลาในการดาเน นการในป พ.ศ แผนระยะแรก การปร บปร งรอบส ญญาณไฟ เร มดาเน นการป พ.ศ เป นเง นรวม 750,000 บาท แผนระยะกลางข นไป ต ดต งระบบอ ตโนม ต และพ ฒนาระบบต ดต งการเช อมโยงโครงข ายส ญญาณไฟ เร มดาเน นการป พ.ศ ต ดต งระบบอ ตโนม ต 7 ทางแยก ด งร ป เป นเง นรวม 19,250,000 บาท ศ กษาพ ฒนาระบบต ดต งการเช อมโยงโครงข ายส ญญาณไฟ เป นเง นรวม 10,000,000 บาท รวมเป นเง นท งโครงการ 30,000,000 บาท 7. หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย หน วยงานสน บสน น แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง / ตารวจจราจร 8. ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ทาให เก ดความคล องต ว ความเป นระเบ ยบ ความสะดวกและความปลอดภ ยในการเด นทาง รวมไปถ งรองร บ การเพ มข นของปร มาณจราจร และการเตร ยมการป องก นแก ไขป ญหาจราจรท เพ มข นในอนาคตได อย างด 9. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ความเร วเฉล ยของถนนสายหล กเพ มข นร อยละ 20 ระยะแถวคอยของทางแยกลดลงร อยละ 20 หมายเหต : ก อนดาเน นการ หน วยงานจะต องม การสารวจความเร วเฉล ยของรถบนท จะดาเน นการปร บปร ง เพ อน าข อม ล มาเปร ยบเท ยบในการต ดตามและประเม นผลเม อดาเน นการแล วเสร จ

36 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-14 โครงการต ดต งและปร บปร งส ญญาณไฟจราจรระยะส น โครงการต ดต งและปร บปร งส ญญาณไฟจราจรระยะกลางข นไป ร ปท บร เวณโครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรบนเกาะสม ย

37 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-15 ร ปท ต วอย างระบบต ดต งส ญญาณไฟจราจรแบบ RANDO

38 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-16 กล มแผนงาน : แผนงานด านการจ ดระบบจราจรและขนส ง โครงการท : ผ. 2-3 ช อโครงการ : โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากการสารวจถนนโดยรอบเม องส ราษฎร ธาน ซ งพบว าสภาพการจราจรบนถนนส วนใหญ ม สภาพจราจร ต ดข ด และไม ม การจ ดระเบ ยบการค าขายอย างจร งจ ง รวมถ งจานวนท จอดรถม จานวนไม เพ ยงพอต อความต องการ ม ป ญหาจากพฤต กรรมของผ ใช รถใช ถนนท ผ ดกฎจราจร เช น ม การจอดรถซ อนค น ม การจอดรถยนต และ รถจ กรยานยนต ก ดขวางการจราจร ม การใช พ นท ทางเท าเป นท วางขายส นค าและแผงลอยทาให พ นท ผ วทางเท าลดลง คนเด นเท าต องลงเด นบนถนนซ งม ความเส ยงต อการเก ดอ บ ต เหต ส ง 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อจ ดระเบ ยบการจอดรถ เพ อลดป ญหาการจราจร และอ บ ต เหต ท อาจเก ดข นจากการจอดไม เป นระเบ ยบ เพ อจ ดระเบ ยบทางเท า เพ อให ผ เด นเท าสามารถส ญจรได สะดวก 3. สถานท ดาเน นการ ภายในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน บร เวณถนนศร ว ช ย ถนนตลาดใหม ถนนหน าเม อง ถนนบ านดอน 4. ว ธ การดาเน นการ จ ดระเบ ยบการขายของบร เวณทางเท าให ผ เด นเท าสามารถเด นได โดยไม ม ส งก ดขวาง เข มงวดการบ งค บใช กฎจราจรบร เวณถนนภายในเขตเทศบาล เช น การห ามจอดรถซ อนค น การห าม จอดรถร บ - ส งผ โดยสารและส นค ากลางถนน จ ดระเบ ยบการจอดรถบร เวณข างทางโดยการกาหนดช องจอด จ ดระเบ ยบบร เวณป ายจอดรถโดยสารประจาทาง และขยายพ นท สาหร บรอรถโดยสารให เพ ยงพอ กาหนดต าแหน งทางข าม และสร างแผ นพ นถนนยกส งเพ อชะลอความเร ว (Table Hump) เพ อให คนเด นเท าข ามบร เวณด งกล าวได ทาส ต เส นเคร องหมายจราจรให ช ดเจน 5. งบประมาณ ใช งบประมาณท งส น 10,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ

39 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 8. ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ทาให เก ดความคล องต ว ความเป นระเบ ยบ ความสะดวกและความปลอดภ ยในการเด นทาง รวมไปถ งรองร บ การเพ มข นของปร มาณจราจร และการเตร ยมการป องก นแก ไขป ญหาจราจรท เพ มข นในอนาคตได อย างด 9. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ม การกาหนดช องจอดรถในพ นท ถนนตลาดใหม ถนนศร ว ช ย ถนนหน าเม อง และถนนตลาดล าง

40 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-18 กล มแผนงาน : แผนงานด านการจ ดระบบจราจรและขนส ง โครงการท : ผ. 2-4 ช อโครงการ : โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากการสารวจถนนรอบเกาะสม ย ซ งเป นตลาดแหล งท องเท ยวท สาค ญของจ งหว ดส ราษฎร ธาน พบว าสภาพ การจราจรบนถนนโดยท วไปไม ม การจ ดระเบ ยบจร งจ ง รวมถ งจานวนท จอดรถม จานวนไม เพ ยงพอต อความต องการ ม ป ญหาจากพฤต กรรมของผ ใช รถใช ถนนท ผ ดกฎจราจร เช น ม การจอดรถซ อนค น ม การจอดรถยนต และ รถจ กรยานยนต ก ดขวางการจราจร ม การใช พ นท ทางเท าเป นท วางขายส นค าและแผงลอยทาให พ นท ผ วทางเท าลดลง คนเด นเท าต องลงเด นบนถนนซ งม ความเส ยงต อการเก ดอ บ ต เหต ส ง 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อจ ดระเบ ยบการจอดรถบนเกาะสม ย เพ อลดป ญหาการจราจร และอ บ ต เหต ท อาจเก ดข นจากการจอดไม เป นระเบ ยบ เพ อจ ดระเบ ยบทางเท า เพ อให ผ เด นเท าสามารถส ญจรได สะดวก เพ อจ ดหาสถานท จอดรถท เหมาะสมเพ มเต มให ก บผ มาใช บร การตลาดสด 3. สถานท ดาเน นการ ภายในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย บร เวณถนนรอบเกาะสม ย (ทล.4169) 4. ว ธ การดาเน นการ จ ดระเบ ยบการขายของบร เวณทางเท าให ผ เด นเท าสามารถเด นได โดยไม ม ส งก ดขวาง เข มงวดการบ งค บใช กฎจราจรบร เวณถนนรอบเกาะสม ย (ทล.4169) เช น การห ามจอดรถซ อนค น การห ามจอดรถร บ - ส งผ โดยสารและส นค ากลางถนน จ ดระเบ ยบการจอดรถบร เวณถนนรอบเกาะสม ย (ทล.4169) จ ดระเบ ยบบร เวณป ายจอดรถโดยสารประจาทาง และขยายพ นท สาหร บรอรถโดยสารให เพ ยงพอ กาหนดต าแหน งทางข าม และสร างแผ นพ นถนนยกส งเพ อชะลอความเร ว (Table Hump) เพ อให คนเด นเท าข ามบร เวณด งกล าวได ทาส ต เส นเคร องหมายจราจรให ช ดเจน 5. งบประมาณ ใช งบประมาณท งส น 5,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ

41 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย 8. ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ทาให เก ดความคล องต ว ความเป นระเบ ยบ ความสะดวกและความปลอดภ ยในการเด นทาง รวมไปถ งรองร บ การเพ มข นของปร มาณจราจร และการเตร ยมการป องก นแก ไขป ญหาจราจรท เพ มข นในอนาคตได อย างด 9. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ม การกาหนดช องจอดรถในพ นท บร เวณถนนรอบเกาะสม ย (ทล.4169)

42 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-20 กล มแผนงาน : แผนงานด านการจ ดระบบการขนส งและจราจร โครงการท : ผ. 2-6 ช อโครงการ : โครงการจ ดระบบจราจรบนถนนตลาดใหม รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากการสารวจพบว าในพ นท เทศบาลนครส ราษฎร ธาน บนถนนตลาดใหม พบว าสภาพการจราจรบนถนน ด งกล าว ม สภาพจราจรต ดข ด เน องจากบร เวณสองข างทางของถนนสายด งกล าวเป นท ต งของย านพ กอาศ ย ย านการค า สถานท ราชการ สถานศ กษา และสถานท ท องเท ยวในเขตเม อง ท งย งเป นถนนสายหล กในเขตเม องทาให ในช วงช วโมง เร งด วนเช า และเย นม การจราจรต ดข ด โดยจากการว เคราะห ข อม ลจราจรบร เวณทางแยกบนถนนตลาดใหม พบว า ม ระด บการให บร การในช วงช วโมงเร งด วนท ระด บ F ซ งเป นระด บการให บร การในระด บต าส ด ด งน นจ งต องม แนวทาง การจ ดระบบจราจรบนถนนตลาดใหม เพ อช วยแก ป ญหาการจราจรต ดข ดในช วโมงเร งด วน 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อสร างความคล องต วในการเด นทางบนถนนตลาดใหม ในช วงช วโมงเร งด วน เพ มศ กยภาพของถนนเพ อการใช งานอย างเต มท และง ายต อการวางแผนในอนาคต 3. สถานท ดาเน นการ ถนนตลาดใหม เขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 4. ว ธ การดาเน นการ สารวจข อม ลปร มาณจราจร และล กษณะทางกายภาพ ว เคราะห ปร มาณจราจรบนทางแยกบนถนนตลาดใหม ปร บปร งรอบส ญญาณไฟจราจร และการบ งค บท ศทางเด นรถ กาหนดการใช ช องทางพ เศษในช วงช วโมงเร งด วน 5. งบประมาณ ใช งบประมาณท งส น 5,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน หน วยงานสน บสน น สถาน ตารวจภ ธรเม องส ราษฎร ธาน

43 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ สภาพการจราจรบนถนนตลาดใหม ในช วงช วโมงเร งด วนม ความคล องต วข น ท งย งเป นการช วยลดระยะเวลา ในการเด นทาง ลดการใช พล งงาน 9. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ระด บการให บร การบร เวณถนนตลาดใหม ในช วงช วโมงเร งด วน ไม ต ากว าระด บ E

44 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-22 กล มแผนงาน : แผนงานด านการจ ดระบบการขนส งและจราจร โครงการท : ผ. 2-7 ช อโครงการ : โครงการจาแนกประเภทของโครงข ายและกาหนดความเร วจาก ด รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล เน องจากสถ ต อ บ ต เหต ท เพ มมากข น โดยเฉพาะจากความเร วของยานพาหนะเป นหล ก ซ งในป จจ บ น การบ งค บใช ความเร วของถนนตามประเภทของโครงข ายถนนย งไม ได ผลและย งไม เป นร ปธรรมอย างช ดเจน ด งน นจ งม การใช ถนนอย างผ ดประเภท ทาให ใช ประโยชน ของถนนได ไม เต มประส ทธ ภาพ การจาแนกประเภทของโครงข ายถนน เพ อการกาหนดหน าท ถนน เช น เป นถนนสายประธาน ถนนสายรอง ถนนระหว างต าบล หม บ าน ถนนเพ อเล ยงแหล ง ช มชน ถนนเพ อการร บส งส นค า เป นต น เพ อจะได ทาการจาก ดความเร วของการใช สายทาง และสามารถปฏ บ ต ได จร งใน พ นท จร ง 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อสร างความปลอดภ ยให แก ผ ใช รถใช ถนน เพ อกาหนดล กษณะการใช ถนนให ถ กประเภท ลดอ บ ต เหต บนสายทาง เพ มศ กยภาพของถนนเพ อการใช งานอย างเต มท และง ายต อการวางแผนในอนาคต 3. สถานท ดาเน นการ ภายในเขตผ งเม องรวมจ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอเกาะสม ย 4. ว ธ การดาเน นการ สารวจสายทางในโครงข ายพ นท ศ กษาเพ อกาหนดประเภทโครงข าย กาหนดความเร วจาก ดของถนนท ได ทาการจาแนก แล วบ งค บใช ในพ นท จร ง ต ดต งป ายจาก ดความเร วเพ อเต อนให ผ ใช รถได ปฏ บ ต จร ง 5. งบประมาณ ใช งบประมาณท งส น 2,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ

45 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง / สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม อง เกาะสม ย หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 8. ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ท าให สามารถลดความร นแรง และอ ตราการเก ดอ บ ต เหต จากการจราจรบนถนนสายส าค ญของจ งหว ด ส ราษฎร ธาน 9. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ลดจานวนอ บ ต เหต ภายในผ งเม องรวมลง ร อยละ 10 ความเร วเฉล ยบนสายทางอย ในความเร วท ควบค ม หมายเหต : ก อนดาเน นการ หน วยงานจะต องม การสารวจความเร วเฉล ยของรถบนท จะด าเน นการปร บปร ง และจานวน อ บ ต เหต ภายในผ งเม องรวม เพ อน าข อม ลมาเปร ยบเท ยบในการต ดตามและประเม นผลเม อดาเน นการแล วเสร จ

46 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-24 กล มแผนงาน : แผนงานด านการจ ดระบบการขนส งและจราจร โครงการท : ผ. 2-8 ช อโครงการ : โครงการจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส ง ในจ งหว ดส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นจ งหว ดส ราษฎร ธาน ย งไม ม การรวบรวม และจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส ง เพ อใช ในการ ว เคราะห และประเม นผลโครงการแก ไขป ญหาด านการขนส งและจราจรในภาพรวม ท าให จ งหว ดส ราษฎร ธาน ย งไม สามารถแก ไขป ญหาการจราจรอย างเป นระบบได ด งน นจ งควรม การรวบรวมข อม ล และจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส งให เป นระบบ และม หน วยงานท ร บผ ดชอบอย างช ดเจนไม ซ าซ อนก น 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 3. ว ธ ดาเน นการ เพ อรวบรวมข อม ล และจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส งของจ งหว ดให สามารถน าไปใช ในการ แก ไขป ญหาการจราจรได จร ง เพ อพ ฒนาระบบฐานข อม ลให เป นระบบสารสนเทศด านการขนส งและจราจร สาหร บน าไปใช ในการ วางแผน ควบค ม ต ดตามงาน และการต ดส นใจแก ป ญหาต างๆ อย างสะดวกรวดเร ว กาหนดให ม หน วยงานกลาง ในการรวบรวมข อม ล และจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส งของ จ งหว ด จ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส งของจ งหว ด 4. งบประมาณ ค าดาเน นการ 10,000,000 บาท 5. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ องค การบร หารส วนจ งหว ดส ราษฎร ธาน 7. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ม ฐานข อม ลในการจ ดการและวางแผนด านการขนส งและจราจรในเม องได อย างม ประส ทธ ภาพ

47 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-25 กล มแผนงาน : แผนงานด านการจ ดระบบการขนส งและจราจร โครงการท : ผ. 2-9 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านงานจราจร รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นจ งหว ดส ราษฎร ธาน ย งไม ม การรวบรวม และจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส ง เพ อใช ในการ ว เคราะห และประเม นผลโครงการแก ไขป ญหาด านการขนส งและจราจรในภาพรวม เน องจากการขาดบ คลากรท ม ความร ทางด านด งกล าว ท าให จ งหว ดส ราษฎร ธาน ย งไม สามารถแก ไขป ญหาการจราจรอย างเป นระบบได ด งน นจ งควรม การพ ฒนาบ คลากรทางด านงานจราจร เพ อการว เคราะห วางแผนรวบรวมข อม ล จ ดทาฐานข อม ลด านการจราจรและ ขนส งให เป นระบบ และม หน าท ร บผ ดชอบอย างช ดเจนในการดาเน นโครงการท เก ยวข องก บงานทางด านการจราจรและ ขนส ง 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 3. ว ธ ดาเน นการ เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการขนส งและจราจร สาหร บน าไปใช ในการวางแผน ควบค ม ต ดตามงาน และ การต ดส นใจแก ป ญหาต างๆ อย างสะดวกรวดเร ว จ ดต งคณะทางาน ซ งประกอบไปด วย เจ าหน าท จากกรมทางหลวง,เจ าหน าท จากกรมทางหลวงชนบท, ผ เช ยวชาญด านการจราจรและขนส ง จ ดตารางการอบรมโดยจ ดอบรมร นละ 4 ว น โดยในช วงเช าจะเป นการบรรยาย ส วนช วงบ ายจะเป น ภาคปฏ บ ต ผ เข าร วมอบรมคร งละ 25 คน/ร น ช วงส ดท ายของการอบรม จ ดให ม การทดสอบความร ในการจ ดการระบบจราจรและขนส ง คณะทางานร วมวางแผน เพ อขยายผลการให ความร และการจ ดก จกรรมด านว น ยการจราจรให กระจาย ไปย งน กท องเท ยวคนอ นๆ หล งจากเสร จส นการฝ กอบรมด งกล าว 4. งบประมาณ ค าดาเน นการจ ดฝ กอบรมบ คลากร ป ละ 2 ร นๆ ละ 250,000 บาท ต อเน อง 10 ป รวมเป นเง น 5,000,000 บาท 5. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ

48 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 7. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ

49 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-27 กล มแผนงาน : แผนงานการพ ฒนาระบบขนส งสาธารณะ โครงการท : ผ. 5-1 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบการให บร การระบบขนส งสาธารณะให ครอบคล ม และม ความย ดหย น รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล เน องจากการให บร การของรถขนส งสาธารณะหมวด 1 ในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน ม จานวน 8 สาย ตามท ได ข นทะเบ ยนไว ก บสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน แต เป นเส นทางไปสถานศ กษาเท าน นทาให ไม เป นท น ยมใช ก นมากน กเพราะเส นทางการเด นรถไม รองร บความต องการของผ เข ามาใช ระบบขนส งสาธารณะด งน นจ งต องม การปร บปร งเส นทางการเด นรถให ครอบคล มพ นท เขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน เพ อท ประชาชนสามารถเด นทางไปในท ต างๆได อย างสะดวกสบายและผลท ตามมาถ าระบบขนส งสาธารณะม ประส ทธ ภาพก ค อประชาชนก จะห นมาใช รถ สาธารณะก นมากข นทาให รถบนถนนลดลงและทาให จราจรต ดข ดน อยลงและมลพ ษทางอากาศและเส ยงก จะลดตามไป ด วย 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อเพ มศ กยภาพระด บการให บร การระบบขนส งสาธารณะให ม ประส ทธ ภาพและเพ มความพ งพอใจ ของประชาชน ปร บปร งเส นทางการให บร การรถขนส งสาธารณะให ครอบคล มและม ความย ดหย นเป นไปตาม ความต องการของประชาชน เพ อเช อมต อการเด นทางภายในเม อง จากเม องส นอกเม องโดยใช ระบบขนส งสาธารณะอย างม ประส ทธ ภาพ รณรงค ให ประชาชนสนใจการใช บร การรถขนส งสาธารณะให มากข นหล งการปร บปร ง 3. สถานท ดาเน นการ พ นท ในผ งเม องรวมส ราษฎร ธาน 4. ว ธ ดาเน นการ ศ กษา รวบรวมข อม ล เส นทาง ค าโดยสาร จานวนผ โดยสาร ของรถขนส งสาธารณะในแต ละสาย ท ให บร การและข นทะเบ ยนไว ก บสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน ประช มผ ประกอบการ ท ให บร การรถขนส งสาธารณะเพ อหาร อข อตกลงร วมก น เพ อน ามาปร บปร ง ระบบการให บร การใหม อย างเป นธรรม น าข อม ลจากภาคสนาม และข อม ลท ต ยภ ม มาใช ในการปร บปร ง โดยการใช แบบจาลองการเด นทาง ระบบขนส งสาธารณะ (Public Transport Model) เพ อการกาหนดเส นทางท เหมาะสม รวมท งเพ อ การปร บปร งโครงสร างใหม ทดลองดาเน นการให บร การรถขนส งสาธารณะตามท ได จ ดทาแบบจ าลองไว และหาข อตกลงร วมก น ระหว างภาคร ฐและผ ประกอบการ ประชาชนผ ใช บร การ หล งจากการปร บปร งระบบการให บร การใหม

50 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต งบประมาณ ใช งบประมาณท งส นประมาณ 5,500,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ พ นท ให บร การระบบขนส งสาธารณะเพ มข นร อยละ 20

51 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-29 กล มแผนงาน : แผนงานการพ ฒนาระบบขนส งสาธารณะ โครงการท : ผ. 5-6 ช อโครงการ : โครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส งสาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบให บร การ รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล การจราจรต ดข ดเก ดจากหลายสาเหต โดยเฉพาะในเขตเม องส ราษฎร ธาน ส วนหน งมาจากรถขนส ง สาธารณะท จอดร บ-ส งผ โดยสารไม ตรงป าย จอดร บ-ส งซ อนค น ข บรถต ดกระแสจราจรเพ อร บ-ส งผ โดยสาร จอดร บ-ส ง ผ โดยสารกลางถนน ข บข โดยด วยความเร วและประมาท บรรท กเก นอ ตราโดยสารของรถ ซ งเป นสาเหต เบ องต นของ อ บ ต เหต และป ญหาการต ดข ดของจราจรตามมา หากพน กงานข บรถม ความเข าใจในหล กการข บข อย างปลอดภ ยและ ปฏ บ ต ตามระเบ ยบ จะช วยลดป ญหาจราจรได ทางคณะท ปร กษาจ งเสนอแผนโครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส ง สาธารณะให ข บข อย างปลอดภ ย และให เป นแบบแผนมาตรฐานเด ยวก น 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อการจ ดระเบ ยบรถขนส งสาธารณะให เป นร ปแบบปฏ บ ต ตามมาตรฐานเด ยวก น เพ อลดป ญหาการจราจรต ดข ด รวมท งลดป ญหาอ บ ต เหต อ นเน องมากจากรถขนส งสาธารณะ เพ อให ประชาชน ผ ใช บร การรถขนส งสาธารณะม ความร ส กปลอดภ ย 3. สถานท ดาเน นการ พ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน 4. ว ธ ดาเน นการ เป ดการฝ กอบรมผ ท ขออน ญาตข บข รถขนส งสาธารณะเน นการข บรถแบบม ว น ยและเน นการข บรถแบบ อน ร กษ โดยผ ท ต องการข บข รถขนส งสาธารณะต องผ านการอบรมจากหน วยงานของร ฐ ตรวจสอบและประเม นผลหล งจากการฝ กอบรมผ านของผ ข บข รถขนส งสาธารณะท กๆ 3 เด อน เป ดศ นย ร บร องท กข ของประชาชนเก ยวก บการให บร การของรถขนส งสาธารณะ 5. งบประมาณ ใช งบประมาณในการฝ กอบรม 10 ร น (ป ละ 1 ร นจานวน 10 ป ) = 10 ร น X 100,000 บาท รวม เป นเง น 1,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ

52 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ จานวนผ เข าร บการอบรมร นละไม น อยกว า 100 คน จานวนการร องเร ยนพฤต กรรมการข บข ไม เหมาะสมลดลงร อยละ 40

53 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-31 กล มแผนงาน : แผนงานการพ ฒนาระบบขนส งสาธารณะ โครงการท : ผ. 5-7 ช อโครงการ : โครงการจ ดตาราง และประชาส มพ นธ เส นทางเด นรถโดยสารประจาทาง รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล โครงการด งกล าวจ ดข นเพ อรองร บการศ กษาความเหมาะสมระบบขนส งสาธารณะของจ งหว ดส ราษฎร ธาน เน องด วยเม อม การจ ดท าระบบขนส งสาธารณะข นตารางเวลาเด นรถโดยสารประจ าทางต างๆ ในจ งหว ดจะต องม ความแน นอนเพ อให ประชาชนผ ใช บร การสามารถเด นทางได ตรงตามเวลา ท าให ระบบรถโดยสารประจ าทางม ประส ทธ ภาพ และประชาชนเล อกเด นทางด วยระบบรถโดยสารประจ าทางมากข น ด งน นหากต องการให ประชาชนใช บร การรถโดยสารประจาทางมากข นจ งควรม การว เคราะห ช วงเวลาท ประชาชนเด นทาง เพ อจ ดทาตารางเวลาเด นรถให เหมาะสมก บความต องการ และควบค มการปล อยรถให แน นอน เพ อให ประชาชนม ความพ งพอใจและใช รถโดยสาร ประจาทางมากข น 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อตอบสนองความต องการในการเด นทางของผ ใช บร การรถโดยสารประจาทางให มากข น เพ อให รถโดยสารประจ าทางม ตารางเวลาเด นรถท แน นอน เพ อให ประชาชนเด นทางได สะดวกและ รวดเร วข น เพ อให ระบบรถโดยสารประจาทางม ประส ทธ ภาพมากข น 3. สถานท ดาเน นการ พ นท ผ งเม องรวมส ราษฎร ธาน และอาเภอเกาะสม ย 4. ว ธ ดาเน นการ ทาการสารวจ ว เคราะห และจ ดทาตารางเวลาเด นรถ โดยคาน งถ งความต องการในการเด นทางท แท จร ง ควบค มการเด นรถโดยสารให เป นไปตามตารางเวลาเด นรถอย างแน นอน ต ดต ง และประชาส มพ นธ เส นทางและตารางเวลาเด นรถโดยสารประจาทางตามสถานท สาค ญ 5. งบประมาณ ดาเน นการ 3,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน

54 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ส ดส วนรถโดยสารประจาทางให บร การตามตารางเวลาเด นรถเพ มข นร อยละ 50 ม แผ นประชาส มพ นธ เส นทางและตารางเวลาเด นรถเพ มข นร อยละ 20 ร ปท ต วอย างล กษณะโครงการจ ดตาราง และประชาส มพ นธ เส นทางเด นรถโดยสารประจาทาง

55 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-33 กล มแผนงาน : แผนงานการพ ฒนาระบบขนส งสาธารณะ โครงการท : ผ. 5-9 ช อโครงการ : โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจาทาง รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นการให บร การรถโดยสารประจ าทางย งไม เป นท น ยมน กก บประชาชนท วไป สาเหต หน งมาจาก ค ณภาพการให บร การ โดยเฉพาะสภาพรถท ว งให บร การ จากการสารวจพบว าย งม รถโดยสารประจาทางบางค นม สภาพ รถท ทร ดโทรม ไม เหมาะสมน ามาให บร การ สภาพอ ปกรณ ในรถชาร ด เช น เบาะท น ง กระจก ประต หร อราวจ บ เป นต น ซ งอาจก อให เก ดความไม ปลอดภ ยต อผ โดยสารได และบางคร งในกรณ รถเส ย อาจก อให เก ดป ญหาสภาพการจราจร ต ดข ด และทาให ผ ใช บร การเส ยเวลาในการเด นทางเพ มข น 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ มค ณภาพการให บร การรถโดยสารประจาทาง ปร บปร งสภาพรถโดยสารประจาทางให ได มาตรฐาน 3. สถานท ดาเน นการ 4. ว ธ ดาเน นการ รถโดยสารประจาทางท กประเภท จ ดต งหน วยเคล อนท ตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจาทางท กๆ 3 เด อน กาหนดมาตรการบ งค บให ผ ประกอบการ ตรวจสอบ ด แลสภาพรถอย างสม าเสมอ วางกฎเกณฑ กาหนดอาย การใช งานของรถ เพ อป องก นไม ให ผ ประกอบน ารถท หมดสภาพการใช งาน มาว งให บร การ 5. งบประมาณ ดาเน นการ 3,500,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน

56 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ สภาพรถโดยสารประจาทางม มาตรฐานเพ มข นร อยละ 30

57 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-35 กล มแผนงาน : แผนงานด านความปลอดภ ยของการส ญจร และการแก ไขป ญหาอ บ ต เหต ในพ นท ว กฤต ของจ งหว ด โครงการท : ผ. 6-1 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งจ ดอ นตรายบนโครงข ายถนนในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอ เกาะสม ย รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากป ญหาอ บ ต เหต การขนส งและจราจรท เพ มส งข น ทาให เก ดการส ญเส ยท งช ว ตและทร พย ส น จานวน อ บ ต เหต แต ละคร งสามารถค ดเป นความส ญเส ยทางเศรษฐก จเป นเง นหลายร อยล านบาท และ เป นการส ญเส ยของส งคม ในเร องของรายได ตลอดช ว ตการทางานของผ ท เส ยช ว ต รายได ท ลดลงของผ ท พ การ ค าใช จ ายท เป นต วเง นในการ ร กษาพยาบาลผ ป วยและค าเส ยโอกาสในการท างาน ค าเส ยโอกาสในการท างานของญาต พ น องท ท าหน าท ด แล พยาบาลผ ป วยระหว างร กษาต วและฟ กฟ น และค าเส ยหายทางด านทร พย ส น อ บ ต เหต ส วนใหญ จะเก ดมาจาก 4 ป จจ ยหล ก ค อ คน รถ ถนนและส งแวดล อม ซ งในโครงการปร บปร งจ ดอ นตรายบนโครงข ายน จะอย ในส วนของป จจ ย ด านถนน โดยเฉพาะความบกพร องของสภาพถนนท ขาดความปลอดภ ย ไม ได มาตรฐานตามหล กว ศวกรรมจราจร คณะท ปร กษา จ งเสนอทาโครงการปร บปร งจ ดอ นตราย และตรวจสอบความปลอดภ ยของถนน (Road Safety Audit) สาหร บจ งหว ดส ราษฎร ธาน 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เสร มสร างโครงข ายถนนให สมบ รณ สามารถรองร บปร มาณจราจรท ขยายต วในป จจ บ นและอนาคต อ นใกล เพ ออานวยความสะดวกในการเด นทางและลดป ญหาอ บ ต เหต เพ อพ ฒนาพ นท บร เวณโครงข ายท ปร บปร งให ม ค ณภาพเหมาะสมแก การอย อาศ ยท ด ข น แก ไขจ ดเส ยงท อาจเก ดอ บ ต เหต จากสภาพถนน 3. สถานท ดาเน นการ ภายในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน ด งน ทางแยกเข าสนามบ นจ งหว ดส ราษฎร ธาน ทางแยก รพช. ทางแยกตาปาน จ ดกล บรถหน าห างสรรพส นค าแม คโคร ทางแยกโกเตง ภายในเขตอาเภอเกาะสม ยด งน ทางแยกโรงพยาบาลเกาะสม ย ทางแยกบ อนไก

58 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ว ธ ดาเน นการ รวบรวมข อม ลอ บ ต เหต จ ดเก ดอ บ ต เหต ในพ นท ในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน ตรวจสอบความปลอดภ ย จาก สภาพจร งของจ ดเก ดอ บ ต เหต ตามหล กว ศวกรรมจราจร ทาการแก ไขปร บปร ง เปล ยนแปลงจ ดเก ดอ บ ต เหต 5. งบประมาณ ภายในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน งบประมาณรวม 9,000,000 บาท ทางแยกเข าสนามบ นจ งหว ดส ราษฎร ธาน ทางแยกศร ว ช ย สะพานข ามคลองมะขามเต ยบร เวณทางเข าออกโรงแรมว งใต จ ดกล บรถหน าห างสรรพส นค าแม คโคร ทางแยกโกเตง ภายในเขตอาเภอเกาะสม ยด งน งบประมาณรวม 3,000,000 บาท ทางแยกโรงพยาบาลเกาะสม ย ทางแยกบ อนไก รวมเป นเง นท งส น 12,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย / แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง / สาน กงานทางหลวงชนบทจ งหว ดส ราษฎร ธาน หน วยงานรอง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ อ บ ต เหต ลดลงร อยละ 20

59 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-37 กล มแผนงาน : แผนงานด านความปลอดภ ยของการส ญจร และการแก ไขป ญหาอ บ ต เหต ในพ นท ว กฤตของจ งหว ด โครงการท : ผ. 6-2 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ยของ ช มชนในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล การข บรถด วยความเร ว เป นสาเหต หน งของการเก ดอ บ ต เหต ของด านการจราจร โดยเฉพาะในเขตช มชนเพ อ ลดการเก ดอ บ ต เหต จะต องลดความเร วของยานพาหนะท ส ญจรผ านเขตช มชน ด งน นจ งต องม การวางแผนวางระบบ ย บย งการจราจร (Traffic calming) เช น การทาเน นล กระนาด (Speed hump) การเพ มวงเว ยน (Roundabout) การเพ ม โค งของถนน (Serpentine Street) การยกพ นถนน (Platform) การทาส ผ วทาง (Painted Road) การแบ งพ นท (Shared zone) การขยายเส นแบ งถนนเฉพาะจ ด (Central blister) และเส นเต อนบนผ วทาง (Rumble strips) เป นต น 2. ว ตถ ประสงค 3. สถานท 4. ว ธ การดาเน นการ เพ อลดอ บ ต เหต ทางด านการจราจร เพ อเพ มความปลอดภ ยของผ ใช ถนน พ ฒนาความปลอดภ ยให ช มชน เพ อเป นช มชนท น าอย อาศ ย เขตช มชนในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน รวบรวมข อม ลอ บ ต เหต ท เก ดก บช มชนในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน ศ กษาและกาหนดจ ดท จะทาการก อสร างระบบย บย งการจราจรโดยศ กษาจากข อม ลอ บ ต เหต และ ข อม ล จากภาคสนาม ในเขตช มชนเทศบาลนครส ราษฎร ธาน กาหนดล กษณะของ ร ปแบบ Traffic calming ในแต ละจ ดให เหมาะสม ดาเน นการต ดต งระบบย บย งการจราจรในช มชน ประเม นผลก อนและหล งการต ดต งระบบย บย งการจราจร 5. งบประมาณ ค าดาเน นการก อสร างและศ กษา (ภายในพ นท ศ กษา) จ ดละ โดยศ กษาและก อสร างป ละ 10 จ ด ต อเน อง 3 ป รวม งบประมาณท งส น 400,000 บาท 12,000,000 บาท

60 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นต งแต ป หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน หน วยงานรอง องค การบร หารส วนตาบล 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ สถ ต การเก ดอ บ ต เหต จากสาธารณส ขจ งหว ดลดลงร อยละ 10 ม การน าไปใช งานในโครงข ายถนนจร งมากกว า 1 โครงการ

61 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-39 กล มแผนงาน : แผนงานด านความปลอดภ ยของการส ญจร และการแก ไขป ญหาอ บ ต เหต ในพ นท ว กฤตของจ งหว ด โครงการท : ผ. 6-3 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ยของ ช มชนในเทศบาลเม องเกาะสม ย รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล การข บรถด วยความเร ว เป นสาเหต หน งของการเก ดอ บ ต เหต ของด านการจราจร โดยเฉพาะในเขตช มชนเพ อ ลดการเก ดอ บ ต เหต จะต องลดความเร วของยานพาหนะท ส ญจรผ านเขตช มชน ด งน นจ งต องม การวางแผนวางระบบ ย บย งการจราจร (Traffic calming) เช น การทาเน นล กระนาด (Speed hump) การเพ มวงเว ยน (Roundabout) การเพ ม โค งของถนน (Serpentine Street) การยกพ นถนน (Platform) การทาส ผ วทาง (Painted Road) การแบ งพ นท (Shared zone) การขยายเส นแบ งถนนเฉพาะจ ด (Central blister) และเส นเต อนบนผ วทาง (Rumble strips) เป นต น 2. ว ตถ ประสงค 3. สถานท 4. ว ธ การดาเน นการ 5. งบประมาณ เพ อลดอ บ ต เหต ทางด านการจราจร เพ อเพ มความปลอดภ ยของผ ใช ถนน พ ฒนาความปลอดภ ยให ช มชน เพ อเป นช มชนท น าอย อาศ ย เขตช มชนในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย รวบรวมข อม ลอ บ ต เหต ท เก ดก บช มชนในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย ศ กษาและกาหนดจ ดท จะทาการก อสร างระบบย บย งการจราจรโดยศ กษาจากข อม ลอ บ ต เหต และ ข อม ล จากภาคสนาม ในเขตช มชนเทศบาลเม องเกาะสม ย กาหนดล กษณะของ ร ปแบบ Traffic calming ในแต ละจ ดให เหมาะสม ดาเน นการต ดต งระบบย บย งการจราจรในช มชน ประเม นผลก อนและหล งการต ดต งระบบย บย งการจราจร ค าดาเน นการก อสร างและศ กษา (ภายในพ นท ศ กษา) จ ดละ 400,000 บาท โดยศ กษาและก อสร างป ละ 5 จ ด ต อเน อง 3 ป รวม งบประมาณท งส น 6,000,000 บาท

62 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นต งแต ป หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย หน วยงานรอง องค การบร หารส วนตาบล 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ สถ ต การเก ดอ บ ต เหต จากสาธารณส ขจ งหว ดลดลงร อยละ 10 ม การน าไปใช งานในโครงข ายถนนจร งมากกว า 1 โครงการ

63 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-41 กล มแผนงาน : แผนงานด านความปลอดภ ยของการส ญจร และการแก ไขป ญหาอ บ ต เหต ในพ นท ว กฤต ของจ งหว ด โครงการท : ผ. 6-4 ช อโครงการ : โครงการตรวจ ซ อมบาร ง ปร บปร ง เปล ยนแปลงเคร องหมายจราจรบนผ วทางตามแนว สายทาง และพ ฒนาระบบจ ดเก บข อม ลการในร ปแบบ GIS รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ความสมบ รณ ของเคร องหมายจราจรบนผ วทาง และตามแนวสายทางม ความสาค ญต อผ ใช รถใช ถนนเป น อย างมาก เน องจากความช ดเจนของเคร องหมายจราจรบนผ วทางกาหนดท ศนว ส ยของผ ใช รถใช ถนนสร างความเช อม น ในการเคล อนยานพาหนะในช องทางท ต องการ หน วยงานท ร บผ ดชอบม กจะละเลยต อการด แลในแผนงานน บางคร ง อ บ ต เหต ทางจราจรท เก ดข นเก ยวเน องมาจากเคร องหมายจราจรบนผ วทางและตามแนวสายทาง เล อนลาง ส บสน ไม ได มาตรฐาน ด งน น ควรม การปร บปร งและซ อมบาร งเคร องหมายจราจรบนผ วทางและขอบค นห นท ไม ได มาตรฐานและ ชาร ด เพ อเป นการลดอ บ ต เหต การจราจรและเป นการจ ดระเบ ยบการจราจร พร อมท งการจ ดเก บรวบรวมข อม ลในการ ตรวจสอบ ซ อมบาร ง หร อปร บปร ง เปล ยนแปลง จะต องทาในร ปแบบของฐานข อม ล GIS (Geographic Information Systems) เพ อง ายต อการตรวจสอบ 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อส งเสร มความสะดวก ปลอดภ ย ในการเด นทาง เพ อสร างความน าเช อถ อต อการให ข อม ลจราจรอย างเป นมาตรฐาน เพ อลดความส บสนในการใช สายทาง และสร างความเป นระเบ ยบในการใช สายทาง สร างระบบฐานข อม ลให ได มาตรฐานเพ อง ายต อการจ ดเก บ และสะดวกในการตรวจค น 3. สถานท ดาเน นการ ถนนสายต างๆ ในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน 4. ว ธ การดาเน นการ ตรวจสภาพ ล กษณะ เคร องหมายจราจรท ใช อย ในป จจ บ น บนถนนโครงข ายในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน ดาเน นการทาส ต เส น เคร องหมายจราจรท ชาร ด และไม ได มาตรฐานจากการตรวจพบ ปร บปร ง เปล ยนแปลง และต ดต งป าย เคร องหมาย ส ญล กษณ ทางการจราจรท ย งบกพร องอย ตรวจสอบสภาพเคร องหมายบนผ วทางตามแนวสายทางและขอบค นห นเป นประจาท กป พ ฒนา ปร บปร งฐานข อม ลให อย ในร ปของ GIS สาหร บการใช งาน 6. งบประมาณ งบประมาณเป นรายป ป ละประมาณ 5,000,000 บาท

64 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย / แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง / สาน กงานทางหลวงชนบทจ งหว ดส ราษฎร ธาน หน วยงานรอง องค การบร หารส วนตาบลในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน / มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 9. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ม แผนงานช ดเจน และการกาหนดการเป นรายงานอย างน อย 1 เล ม

65 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-43 กล มแผนงาน : แผนงานด านความปลอดภ ยของการส ญจร และการแก ไขป ญหาอ บ ต เหต ในพ นท ว กฤต ของจ งหว ด โครงการท : ผ. 6-5 ช อโครงการ : โครงการต ดตามการต ดต ง ปร บปร ง ซ อมบาร งป ายแนะน า ป ายเต อน ป ายบ งค บ การจราจรต างๆ ให ได มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหล กว ศวกรรมจราจร รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากการเก บรวบรวมสถ ต อ บ ต เหต ท เก ดข น สาเหต ส วนหน งท ทาให เก ดอ บ ต เหต ค อ ความบกพร องของป าย บ งค บการจราจร เช น ถ กบดบ ง เล อนลาง ไม ได มาตรฐาน รวมไปถ งชาร ด และ ต ดต งผ ดหล กทางว ศวกรรมจราจร จาก การสารวจในพ นท ศ กษาในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน พบว าม ป ายบางส วนท ย งไม ได มาตรฐานต ดต งไม ครบชาร ด และไม เหมาะสม จ งเห นควรว าควรจะต องม การซ อมบาร ง แก ไขในส วนของป ายจราจร ป ายแนะน า ป ายเต อนต างๆ เพ อช วย ลดอ บ ต เหต เพ มความปลอดภ ยให แก ผ ใช รถใช ถนน ป จจ บ นหน วยงานท ร บผ ดชอบย งม การต ดต ง ปร บปร ง ซ อมบาร ง อ ปกรณ ต างๆ ไม ได มาตรฐานทาให เก ดผลต อความปลอดภ ยในการใช สายทาง ท สาค ญย งไม ม ด ชน ช ว ดความเหมาะสม ของก จกรรมท กล าวมาข างต นด พอ รวมท งหน วยงานท ร บผ ดชอบม กจะมองข ามประส ทธ ภาพของการดาเน นแผนงาน ด านน และเข าใจเอาว าประส ทธ ภาพของการจราจรเก ดจากผ ข บข ยวดยานฝ ายเด ยว ท สาค ญหน วยงานท เก ยวข องย ง ไม ม ระบบการวางแผนการบาร งร กษาอ ปกรณ เหล าน อย างเป นระบบ เช น ระบบบ ญช รายการสายทาง 2. ว ตถ ประสงค เพ อเพ มความปลอดภ ยในการใช สายทาง เพ อเพ มความม ประส ทธ ภาพของสายทางและอ ปกรณ ส วนกลาง เพ อเพ มประส ทธ ภาพของการวางแผนการของหน วยงานท ร บผ ดชอบ เพ อใช เป นฐานข อม ลในการแก ไขและปร บปร งอย างเป นระบบ 3. สถานท บนโครงข ายถนนและบร เวณท ตรวจสอบพบป ายต างๆ ชาร ด ไม ครบ หร อไม ได มาตรฐานในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน 4. ว ธ การดาเน นการ จ ดจ างสถาบ นการศ กษาท ดาเน นการเร ยน/การสอนด านว ศวกรรมขนส งในการพ ฒนาระบบการประเม น เพ อต ดตามประเด นสาค ญต างๆ สารวจป ายต างๆ ท ม อย ในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน ม ล กษณะชาร ด ไม ได มาตรฐาน ขาดหร อเก น ความ จาเป นลงบ นท กเพ อการประเม นรวบรวม ในถนนโครงข ายแต ละสาย ทารายงานสร ปเพ อส งมอบหน วยงานท เก ยวข องในการดาเน นการตามข อเสนอแนะ เก บข อม ลไว เพ อเป นฐานข อม ลในการพ ฒนาปร บปร งในคร งต อไป และจ ดท าระบบบ ญช รายการ สายทาง จานวนป าย / ความยาวโครงข ายถนน / ทางร วมทางแยก ท เหมาะสม

66 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต งบประมาณ งบประมาณรายป ป ละประมาณ 5,000,000 บาท ต อเน อง 10 ป รวมงบประมาณ 50,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ ใช ระยะเวลาในการดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย / แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง / สาน กงานทางหลวงชนบทจ งหว ดส ราษฎร ธาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ม การส มสารวจสภาพป ายและพบว าอย ในระด บท ร บได ตามมาตรฐาน ไม น อยกว าร อยละ 85 ของ จานวนป ายท ทาการสารวจ

67 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-45 กล มแผนงาน : แผนงานด านความปลอดภ ยของการส ญจร และการแก ไขป ญหาอ บ ต เหต ในพ นท ว กฤต ของจ งหว ด โครงการท : ผ. 6-6 ช อโครงการ : โครงการจ ดหาอ ปกรณ ตรวจจ บความเร วบนถนนสายหล กในพ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล อ บ ต เหต บนท องถนนม สาเหต และป จจ ยต างๆประกอบก น ทาให เก ดอ บ ต เหต และป จจ ยหล กป จจ ยหน งท ก อให เก ดอ บ ต เหต ร ายแรงก ค อ การข บข ยวดยานด วยความเร วส ง ซ งตามพระราชบ ญญ ต จราจร แล วก าหนดให ความเร วส งส ดท รถยนต ส วนบ คคลสามารถใช ได ค อ ไม เก น 90 กม./ชม. แต ผ ข บข โดยส วนใหญ แล วม นจะไม ทราบ หร อ ทราบก ฝ าฝ น ท าให บ อยคร งท เก ดอ บ ต เหต ม กจะเก ดความส ญเส ยต อช ว ตของผ ข บข เอง ด งน นเพ อป องก นไม ให เก ด อ บ ต เหต ร ายแรงข น จ งควรม การตรวจจ บหร อควบค มความเร ว เพ อเป นการลดป จจ ยท จะก อให เก ดอ บ ต เหต ข น 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อความค มความเร วยานพาหนะบนถนนสายหล ก ท ผ ข บข ม กจะใช ความเร วในการข บข ส ง เพ อลดป จจ ยเส ยงท ก อให เก ดอ บ ต เหต 3. สถานท ดาเน นการ บร เวณถนนสายหล กท ม งหน าเข าส ต วเม องส ราษฎร ธาน 4. ว ธ ดาเน นการ ใช เทคโนโลย เลเซอร ช วยในการตรวจจ บความเร ว ท งน เน องจากม ความน าเช อถ อและแม นยา สามารถใช อ างอ งก บผ ข บข ได กาหนดจ ดตรวจจ บความเร วบนถนนสายหล กท ม งหน าเข าส ต วเม องส ราษฎร ธาน รวมท งถนนเล ยงเม อง ต งด านสก ดจ บผ ท ข บข ด วยความเร วเก ดกาหนดพร อมท งทาการต กเต อนหร อเปร ยบเท ยบปร บ 5. งบประมาณ ใช งบประมาณ 1,200,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ ในช วงป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ ตารวจจราจร 8. ด ชน ช ว ด ผ ข บข ภายในพ นท ข บข ภายใต ความเร วท กฎหมายกาหนด

68 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-46 ร ปท แสดงตาแหน งท เหมาะสมสาหร บการตรวจจ บความเร ว

69 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-47 กล มแผนงาน : แผนงานด านความปลอดภ ยของการส ญจร และการแก ไขป ญหาอ บ ต เหต ในพ นท ว กฤต ของจ งหว ด โครงการท : ผ. 6-7 ช อโครงการ : โครงการฝ กอบรมเยาวชนเก ยวก บว น ยจราจร รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนา การปล กฝ งจ ตสาน กควรจะเร มก นต งแต ตอนย งเป นเยาวชน เยาวชนเหล าน พร อมท จะเร ยนร และน าไปใช ในอนาคตข างหน า จากป จจ บ นเยาวชนม ความร เร องว น ยจราจรน อยมาก ไม ปฏ บ ต ตามกฎหมายจราจร เช น ไม สวมหมวกน รภ ย ข บรถฝ าฝ นส ญญาณไฟจราจร จอดรถในท ห ามจอด และการข บข โดยประมาท การแข งข น ความเร วของรถจ กรยานยนต ในช วงเวลากลางค น เป นต น เม อป ญหาเหล าน เก ดข น ทาให การปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ต ารวจจราจรต องเพ มข น ประสบก บป ญหากาล งเจ าหน าท ไม เพ ยงพอ เราควรจะแก ไขป ญหาท สาเหต ของป ญหา โดย สาเหต ก มาจากพฤต กรรมของเยาวชน ด งน นเราควรจะจ ดการฝ กอบรม เร ยนร ปฏ บ ต ให แก เยาวชน และควรจะทา อย างต อเน อง โดยค ดเล อกเยาวชนจากสถาบ นการศ กษาในจ งหว ดส ราษฎร ธาน 2. ว ตถ ประสงค 3. ว ธ ดาเน นการ 4. งบประมาณ เพ อสร างความร ส กการม ส วนร วมในการร บผ ดชอบต อตนเองและต อส งคม และเพ อปล กฝ งจ ตสาน กของ เยาวชน เพ อให ความร ความเข าใจ สร างแนวโน มพฤต กรรม ให ผ ร บการอบรมได คาน งถ งความปลอดภ ยให มาก ท ส ดต อการใช รถใช ถนน เพ อให การศ กษาเป นหน งในกระบวนการ 3E (Engineering Education และ Enforcement) ค ดเล อกเยาวชนจากต วแทนสถาบ นในจ งหว ดส ราษฎร ธาน เช ญว ทยากรและเจ าหน าท ท เก ยวข องก บจราจรมาให ความร จ ดสร างสวนจราจรเพ อใช เป นฐานในการฝ กอบรมได ค าดาเน นการฝ กอบรม 50,000 บาท/คร ง/ผ เข าร วม 100 คน อบรมป ละ 2 คร ง เป นเง น 100,000 บาท/ป โดยอบรมต อเน อง 10 ป ใช งบประมาณรวมท งส น 1,000,000 บาท ค าดาเน นการจ ดสร างสวนจราจรสาหร บใช จ ดฝ กอบรม ใช งบประมาณรวมท งส น 3,000,000 บาท รวมใช งบประมาณท งส น 4,000,000 บาท 5. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ

70 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยจ งหว ดส ราษฎร ธาน / ตารวจจราจร / สาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน หน วยงานรอง โรงเร ยนภายในเทศบาลจ งหว ดส ราษฎร ธาน 7. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ จานวนเยาวชนท เข าร บการฝ กอบรมไม น อยกว าร นละ 100 คน สถ ต ผ กระทาความผ ดเก ยวก บกฎจราจรลดลงมากกว าร อยละ 20

71 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-49 กล มแผนงาน : แผนงานด านความปลอดภ ยของการส ญจร และการแก ไขป ญหาอ บ ต เหต ในพ นท ว กฤต ของจ งหว ด โครงการท : ผ. 6-8 ช อโครงการ : โครงการเขตโรงเร ยนปลอดภ ย (School Zone) รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล เขตโรงเร ยนเป นเขตแห งความปลอดภ ย เน องจากม เด กน กเร ยน ท งระด บ อน บาล ประถม ม ธยม จานวน มาก รวมท งม ผ ปกครองเข ามาร บและส งบ ตรหลานของตนเอง ด งน นควรเพ มความปลอดภ ยให แก บร เวณเขตโรงเร ยน โรงเร ยนในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน และเทศบาลเม องเกาะสม ยหลายโรงเร ยนต งอย บนถนนสายหล ก ด งน นใช ระบบการจ ดการเขตโรงเร ยนปลอดภ ย (School Zone) เข ามาจ ดระบบจราจรหน าโรงเร ยน 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อเพ มความปลอดภ ยให แก น กเร ยน อาจารย และผ ปกครอง เป นการจ ดการระบบจราจรบร เวณหน าโรงเร ยนให เป นระเบ ยบ เพ อลดความเร วของรถท ผ านหน า โรงเร ยน ลดการต ดข ดของกระแสจราจรบร เวณช วงหน าโรงเร ยน ปร บปร งป ายจราจรเต อนแก ผ ใช รถท ข บผ านหน าโรงเร ยนท ท าโครงการ School Zone เพ ม ความระม ดระว งให มากข น 3. สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนในเขตพ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา โรงเร ยนธ ราศรมส ราษฎร โรงเร ยนมาน ตาน เคราะห 4. ว ธ ดาเน นการ สารวจความเร วเฉพาะจ ดบร เวณช วงหน าโรงเร ยน ปร มาณคนข ามถนน ทาการกาหนดและออกแบบ การจ ด การจราจรหน าโรงเร ยนโดยอาจจะใช ระบบการย บย งการจราจรในการแก ป ญหา โดยดาเน นโครงการป ละ 2 โครงการ ต อเน อง 3 ป เพ อเป นโรงเร ยนต นแบบ 5. งบประมาณ ใช งบประมาณท งส นประมาณ 6,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ

72 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย หน วยงานรอง โรงเร ยนภายในเทศบาลจ งหว ดส ราษฎร ธาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ อ บ ต เหต หน าโรงเร ยนท เข าโครงการเขตโรงเร ยนปลอดภ ยลดลงร อยละ 20

73 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-51 กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบการส ญจรเพ อสน บสน นการท องเท ยว โครงการท : ผ. 7-1 ช อโครงการ : โครงการออกแบบอ ปกรณ ประกอบถนน (Street Furniture) รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล อ ปกรณ ประด บถนน หร อ Street Furniture เป นส งอานวยความสะดวกประเภทท เป นผล ตภ ณฑ เป นช นเพ อ ใช ประกอบก บ บร การสาธารณะต างๆในพ นท สาธารณะ อ นประกอบด วย เสาไฟฟ าส องสว าง ท น งพ กคอย ป ายส อต างๆ โทรศ พท สาธารณะ ถ งขยะ ท ด มน าสาธารณะ เป นต น โดยอ ปกรณ เหล าน จะม กระจายไปตามพ นท สาธารณะต างๆของ เม องเพ ออานวยความสะดวกให ก บประชาชนในพ นท โดยการน าการออกแบบมาใช ในการออกแบบอ ปกรณ ประด บถนน จะเป นการท าให เม องม ความสวยงามและเป นระเบ ยบมากข นอ กท งย งเป นการสร างเอกล กษณ ให ก บช มชนน นๆ อ กทางหน ง 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อเพ มความสะดวกแก น กท องเท ยว เป นการประชาส มพ นธ สถานท ท องเท ยวของจ งหว ด สร างความเป นเอกล กษณ ของเม องส ราษฎร ธาน 3. ว ธ ดาเน นการ ออกแบบและปร บปร ง เปล ยนแปลงให เป นมาตรฐานเด ยวก นท งจ งหว ด รวมท งจ ดเป นฐานข อม ลเพ อในการ บ าร งร กษาในคร งต อไป โดยในระยะแรกจ ดท าพ นท ต นแบบในการจ ดท าอ ปกรณ ประกอบถนน เพ อท าการ ประชาส มพ นธ โครงการ 4. งบประมาณ ใช งบประมาณในการจ ดทาต นแบบเพ อทาการประชาส มพ นธ 4,000,000 บาท 5. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย หน วยงานรอง สาน กงานจ งหว ดส ราษฎร ธาน

74 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ความพ งพอใจของน กท องเท ยวเพ มข นร อยละ 20

75 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-53 ป ายโลหะทาส พระธาต +ลายไทยไฟ เบอร /โลหะทาส เสาโลหะทาส ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบป ายช อถนน ซอย

76 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-54 เสาโลหะทาส พระธาต +ลายไทยไฟ เบอร /โลหะทาส ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบเสาไฟฟ าส องสว าง ป ายโลหะทาส ไฟเบอร /โลหะทาส ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบป ายประชาส มพ นธ

77 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-55 ต นไม พ ม ไฟเบอร /โลหะทาส ฐานรองเหล กทาส ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบถ งขยะสาธารณะ

78 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-56 ไฟเบอร /คอนกร ตหล อ ทาส ไฟเบอร /คอนกร ตหล อ ทาส ต นไม พ ม ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบท ด มน าสาธารณะ

79 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-57 ไฟเบอร /คอนกร ตหล อ ทาส ไฟเบอร /ไม เท ยม ทาส ต นไม พ ม ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบท น งสาธารณะ

80 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-58 ไฟเบอร /โลหะ ทาส โทรศ พท ไม เท ยมทาส เล ยนธรรมชาต ไฟเบอร /โลหะ ทาส ร ปท แสดงการออกแบบร ปแบบต โทรศ พท สาธารณะ

81 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-59 กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบการส ญจรเพ อสน บสน นการท องเท ยว โครงการท : ผ. 7-2 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณเกาะกลาง และทางข ามในเขตเม อง รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ในเขตเม องส ราษฎร ธาน พบว าบร เวณเกาะกลางในเขตเม องย งไม ม การออกแบบรองร บสาหร บการข ามถนน ของคนเด นเท า และเพ อให เก ดความสอดคล องก บการออกแบบประต เม องในบร เวณท ทาการปร บปร งสภาพภ ม ท ศน น น ควรม แนวค ดในการออกแบบเกาะกลางในเขตเม องเพ อเป นแนวทางในการปร บปร งและน าไปประย กต ใช ในพ นท โดย การออกแบบจะรองร บความสะดวกสบายของคนเด นเท าในการข ามถนนในเขตเม อง รวมท งแสดงพ นท เขตเม องให ผ เข า มาใช สายทางลดการใช ความเร วให อย ในความเร วท กาหนด เพ อเพ มสภาพความเป นเม องน าอย และเป นเม องศ นย กลาง การท องเท ยว 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อเพ มปลอดภ ย และความสะดวกแก น กท องเท ยว เป นการประชาส มพ นธ สถานท ท องเท ยวของจ งหว ด สร างความเป นเอกล กษณ ของเม องส ราษฎร ธาน 3. ว ธ ดาเน นการ ออกแบบและปร บปร ง เปล ยนแปลงให เป นมาตรฐานเด ยวก นท งจ งหว ด รวมท งจ ดเป นฐานข อม ลเพ อในการ บาร งร กษาในคร งต อไป โดยในระยะแรกจ ดทาพ นท ต นแบบในการจ ดทาการปร บปร งบร เวณเกาะกลางบนถนนตลาด ใหม และถนนชนเกษม เพ อทาการประชาส มพ นธ โครงการ 4. งบประมาณ ใช งบประมาณในการจ ดทาต นแบบเพ อทาการประชาส มพ นธ 10,000,000 บาท 5. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 7. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ความพ งพอใจของน กท องเท ยวเพ มข นร อยละ 20

82 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-60 กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบการส ญจรเพ อสน บสน นการท องเท ยว โครงการท : ผ. 7-3 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งมาตรฐานทางเด นเท าในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากผลการศ กษาและการสารวจล กษณะกายภาพของถนนและทางเด นเท าในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน พบว าทางเด นเท าแคบ พ นผ วทางเท าไม สม าเสมอ ชาร ด ม ส งก ดขวางบนทางเท า โดยเฉพาะถนนในเขตเทศบาลนคร ส ราษฎร ธาน ท อย บร เวณย านช มชน ตลาด และบร เวณหน าโรงเร ยน และท เป นป ญหาหล กก ค อผ ท ใช ทางเด นเท า จะต องมาใช พ นท บนผ วถนนแทนในการส ญจร ด งน นทางท ปร กษาจ งเสนอโครงการปร บปร งทางเด นเท า เพ อเป น โครงการร วมในการพ ฒนาเม องส ราษฎร ธาน ให เป นเม องน าอย และเป นเม องปลอดภ ย 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อค นทางเด นเท าให ก บคนเด น เพ อจ ดระเบ ยบร านค าในการวางส งของล กล าทางเท า เพ อปร บปร งถนนให ม ความคล องต วและเพ มประส ทธ ภาพของถนนในการรองร บปร มาณจราจร เพ อความปลอดภ ยสาหร บคนเด นเท าและสาหร บผ ใช ถนน เพ อเพ มท ศน ยภาพของเม อง 3. สถานท ดาเน นการ เขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 4. ว ธ การดาเน นการ ค ดเล อกถนนเพ อการจ ดทาถนนต วอย างในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน รณรงค และประชาส มพ นธ แก ประชาชนถ งความปลอดภ ยของคนเด นเท าและความปลอดภ ยของผ ใช รถ ดาเน นการปร บปร งถนน ล กษณะทางกายภาพของถนนและทางเด นเท า ขอความร วมม อร านค า ไม ให วางส นค าล กล าทางเท า กวดข น เข มงวด ก บร านค าท ฝ าฝ น 5. งบประมาณ ใช งบประมาณท งส น 15,000,000 บาท

83 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ และสถ ต อ บ ต เหต ของคนเด นเท าลดลงร อยละ 20

84 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-62 กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบการส ญจรเพ อสน บสน นการท องเท ยว โครงการท : ผ. 7-8 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งป ายน าท ศทาง และสถานท ท องเท ยว รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นจ งหว ดส ราษฎร ธาน ม สถานท ท องเท ยวส าค ญค อ เกาะสม ย และเข อนร ชชประภา โดยตลอด เส นทางไปย งสถานท ท องเท ยวท งสองแห งย งพบว าในบางช วงย งขาดการแนะน าเส นทางซ งสร างความส บสนต อผ เด นทาง หร อม ป ายแนะน าเส นทางแต ยากแก การมองเห น และไม ได มาตรฐาน ด งน นเพ อเป นการส งเสร มการท องเท ยว จะต องม การแนะน าเส นทางเข าส พ นท ท ช ดเจนและต อเน อง เพ อน าทางน กท องเท ยวได โดยไม เก ดความส บสน ซ งเป น การส งเสร มให เก ดการกระต นเศรษฐก จช มชนและส งเสร มการท องเท ยวให ม ศ กยภาพ 2. ว ตถ ประสงค 3. ว ธ ดาเน นการ 4. สถานท ดาเน นการ เพ อแนะน าเส นทางสถานท ท องเท ยวภายในจ งหว ดส ราษฎร ธาน เพ อการกระต นเศรษฐก จช มชนและส งเสร มการท องเท ยวซ งม ศ กยภาพ สารวจป ายแนะน าเส นทางสถานท ท องเท ยว กาหนดป ายแนะน าสถานท ท องเท ยวท ขาดหายในการน าเส นทาง ต ดต งป ายแนะน าเส นทาง เส นทางไปเข อนร ชชประภา เขาสก เส นทางไปอาเภอเกาะสม ย 5. งบประมาณ สารวจปร บปร งป ายแนะน าเส นทางไปเข อนร ชชประภา เขาสก 4,000,000 บาท สารวจปร บปร งป ายแนะน าเส นทางไปอาเภอเกาะสม ย 4,000,000 บาท รวมงบประมาณดาเน นการท งส น 8,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป 2554

85 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง หน วยงานรอง สาน กงานเทศบาลตาบลเช ยวหลาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ

86 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-64 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2554 ลาด บ ท รายช อโครงการ 2-1 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 2-2 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย 2-3 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขต เทศบาลนครส ราษฎร ธาน การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2555 ม การจ ดท าแผนการ ความเร วเฉล ยของ ถนนสายหล กเพ มข น ร อยละ 20 ระยะแถวคอยของทาง แยกลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ ความเร วเฉล ยของ ถนนสายหล กเพ มข น ร อยละ 20 ระยะแถวคอยของทาง แยกลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ ม การก าหนดช องจอด รถในพ นท ถนนตลาดใหม ถนนศร ว ช ย ถนนหน าเม อง และ ถนนตลาดล าง ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

87 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-65 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2554 (ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 2-4 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขต เทศบาลเม องเกาะสม ย การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2555 ม การจ ดท าแผนการ ม การก าหนดช องจอด รถในพ นท บร เวณถนน ร อ บ เ ก า ะ ส ม ย (ทล.4169) 2-6 โครงการจ ดระบบจราจรบนถนนตลาดใหม 2555 ม การจ ดท าแผนการ ระด บการให บร การ บร เวณถนนตลาดใหม ในช วงช วโมงเร งด วน ไม 2-7 โครงการจาแนกประเภทของโครงข ายและ กาหนดความเร วจาก ด ต ากว าระด บ E 2555 ม การจ ดท าแผนการ ลดจ านวนอ บ ต เหต ภายในผ งเม องรวมลง ร อยละ 10 ความเร วเฉล ยบนสาย ทางอย ในความเร วท ควบค ม ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

88 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-66 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2554 (ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 2-8 โครงการจ ดท าฐานข อม ลด านการจราจร และขนส งในจ งหว ดส ราษฎร ธาน 2-9 โ ค รง ก า รพ ฒนา บ คลากรทา งด า น งานจราจร 5-1 โครงการพ ฒนาระบบการให บร การระบบ ขนส งสาธารณะให ครอบคล ม และ ม ความย ดหย น 5-6 โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค อ บ ร ม ผ ข บ ข รถขนส งสาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตามระเบ ยบให บร การ การประเม นก อน ป ท การดาเน นโครงการ ผลการตามด ชน ช ว ด ดาเน นโครงการ ประเม น ด ชน ช ว ด ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ไม ม โครงการ สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ 2555 ม การจ ดท าแผนการ ม ฐานข อม ลในการจ ดการ และวางแผนด านการขนส ง และจราจรในเม องได อย าง ม ประส ทธ ภาพ 2555 ม การจ ดท าแผนการ 2555 ม การจ ดท าแผนการ พ นท ให บร การระบบ ขนส งสาธารณะเพ มข นร อย ละ ม การจ ดท าแผนการ จานวนผ เข าร บการอบรม ร นละไม น อยกว า 100 คน จ านวนการร องเร ยน พฤต กรรมการข บ ข ไม เหมาะสมลดลงร อยละ 40 หมายเหต

89 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-67 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2554 (ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 5-6 โครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส ง สาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตามระเบ ยบให บร การ 5-7 โครงการจ ดตาราง และประชาส มพ นธ เส นทางเด นรถโดยสารประจาทาง 5-9 โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสาร ประจาทาง การประเม นก อน ป ท การดาเน นโครงการ ผลการตามด ชน ช ว ด ดาเน นโครงการ ประเม น ด ชน ช ว ด ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ไม ม โครงการ สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ 2555 ม การจ ดท าแผนการ จานวนผ เข าร บการอบรม ร นละไม น อยกว า 100 คน จ านวนการร องเร ยน พ ฤ ต ก ร ร ม ก า ร ข บ ข ไ ม เหมาะสมลดลงร อยละ ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น ก า ร ส ดส วนรถโดยสารประจา ท า ง ใ ห บ ร ก า ร ต า ม ตารางเวลาเด นรถเพ มข น ร อยละ 50 ม แผ นประชาส มพ นธ เส นทางและตารางเวลาเด น รถเพ มข นร อยละ ม การจ ดท าแผนการ สภาพรถโดยสารประจ า ทางม มาตรฐานเพ มข นร อย ละ 30 หมายเหต

90 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-68 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2554 (ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 6-1 โครงการปร บปร งจ ดอ นตรายบนโครงข าย ถนนในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน 6-2 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ย ของช มชนในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 6-3 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ย ของช มชนในเทศบาลเม องเกาะสม ย 6-4 โครงการตรวจ ซ อมบ าร ง ปร บปร ง เปล ยนแปลงเคร องหมายจราจรบนผ วทาง ตามแนวสายทาง และพ ฒนาระบบจ ดเก บ ข อม ลการในร ปแบบ GIS การประเม นก อน ป ท การดาเน นโครงการ ผลการตามด ชน ช ว ด ดาเน นโครงการ ประเม น ด ชน ช ว ด ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ไม ม โครงการ สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ 2555 ม การจ ดท าแผนการ อ บ ต เหต ลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ สถ ต การเก ดอ บ ต เหต จาก สาธารณส ขจ งหว ดลดลงร อย ละ 20 ม การน าไปใช งานใน โครงข ายถนนจร งมากกว า 1 โครงการ 2555 ม การจ ดท าแผนการ สถ ต การเก ดอ บ ต เหต จาก สาธารณส ขจ งหว ดลดลงร อย ละ 20 ม การน าไปใช งานใน โครงข ายถนนจร งมากกว า 1 โครงการ 2555 ม การจ ดท าแผนการ ม แผนงานช ดเจน และการ ก าหนดการด าเน นงานเป น รายงานอย างน อย 1 เล ม ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2554 (ต อ) หมายเหต

91 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-69 ลาด บ ท รายช อโครงการ 6-5 โครงการต ดตามการต ดต ง ปร บปร ง ซ อมบ าร งป ายแนะน า ป ายเต อน ป าย บ งค บการจราจรต างๆ ให ได มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหล กว ศวกรรมจราจร 6-6 โครงการจ ดหาอ ปกรณ ตรวจจ บความเร ว บ น ถ น น ส า ย ห ล ก ใ น พ น ท จ ง ห ว ด ส ราษฎร ธาน 6-7 โครงการฝ กอบรมเยาวชนเก ยวก บ ว น ยจราจร 6-8 โ ค ร ง ก า ร เ ข ต โ ร ง เ ร ย น ป ล อ ด ภ ย (School Zone) การประเม นก อน ป ท การดาเน นโครงการ ผลการตามด ชน ช ว ด ดาเน นโครงการ ประเม น ด ชน ช ว ด ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ไม ม โครงการ สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ 2555 ม การจ ดท าแผนการ ม การส มส ารวจสภาพป าย และพบว าอย ในระด บท ร บได ตามมาตรฐาน ไม น อยกว า ร อยละ 85 ของจานวนป ายท ทาการสารวจ 2555 ผ ข บข ภายในพ นท ข บข ภายใต ความเร วท กฎหมาย กาหนด ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2554 (ต อ) 2555 ม การจ ดท าแผนการ จานวนเยาวชนท เข าร บการ ฝ กอบรมไม น อยกว าร นละ 100 คน สถ ต ผ กระท าความผ ด เก ยวก บกฎจราจรลดลง มากกว าร อยละ ม การจ ดท าแผนการ อ บ ต เหต หน าโรงเร ยนท เข า โ ค ร ง ก า ร เ ข ต โ ร ง เ ร ย น ปลอดภ ยลดลงร อยละ 20 หมายเหต

92 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-70 ลาด บ ท รายช อโครงการ 7-1 โครงการออกแบบอ ปกรณ ประกอบถนน (Street Furniture) 7-2 โครงการปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณ เกาะกลางถนนในเขตเม อง การประเม นก อน ป ท การดาเน นโครงการ ผลการตามด ชน ช ว ด ดาเน นโครงการ ประเม น ด ชน ช ว ด ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ไม ม โครงการ สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ 2555 ม การจ ดท าแผนการ ความพ งพอใจของ น กท องเท ยวเพ มข นร อยละ ม การจ ดท าแผนการ ความพ งพอใจของ น กท องเท ยวเพ มข นร อยละ โครงการปร บปร งมาตรฐานทางเด นเท า 2555 ม การจ ดท าแผนการ สถ ต อ บ ต เหต ของคนเด น เท าลดลงร อยละ โครงการปร บปร งป ายน าท ศทาง และ สถานท ท องเท ยว 2555 ม การจ ดท าแผนการ หมายเหต

93 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ.2555 ในการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ.2555 ประกอบด วยแผนงานโครงการท งหมด 27 โครงการโดยม รายการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ.2555 ด งน โครงการในแผนการป พ.ศ.2555 แผนโครงการท 2-1 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 2-2 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 2-3 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 2-4 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 2-5 โครงการจ ดทาเส นทางล ด ทางเล ยงในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 2-7 โครงการจาแนกประเภทของโครงข ายและกาหนดความเร วจาก ด (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 2-8 โครงการจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส งในจ งหว ดส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 2-9 โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านงานจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 3-1 โครงการก อสร างโครงข ายถนนใหม ในเขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการระยะส น แผนโครงการท 4-1 โครงการศ กษาความเหมาะสมศ นย กลางการเด นรถภาคใต จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 4-4 โครงการศ กษาพ ฒนาระบบเช อมโยงการขนส งทางน า แผนโครงการท 5-1 โครงการพ ฒนาระบบการให บร การระบบขนส งสาธารณะให ครอบคล ม และม ความย ดหย น (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 5-4 โครงการกาหนดป ายจอดร บส งผ โดยสารของรถขนส งสาธารณะ แผนโครงการท 5-6 โครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส งสาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตามระเบ ยบ ให บร การ (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 5-9 โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจาทาง (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 5-10 โครงการปร บปร งสภาพรถโรงเร ยน แผนโครงการท 6-1 โครงการปร บปร งจ ดอ นตรายบนโครงข ายถนนในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 6-2 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ยของช มชนใน เขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554)

94 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-72 แผนโครงการท 6-3 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ยของช มชนใน เทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 6-4 โครงการตรวจ ซ อมบาร ง ปร บปร ง เปล ยนแปลงเคร องหมายจราจรบนผ วทางตามแนวสายทาง และพ ฒนาระบบจ ดเก บข อม ลการในร ปแบบ GIS (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 6-5 โครงการต ดตามการต ดต ง ปร บปร ง ซ อมบาร งป ายแนะน า ป ายเต อน ป ายบ งค บการจราจรต างๆ ให ได มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหล กว ศวกรรมจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 6-6 โครงการจ ดหาอ ปกรณ ตรวจจ บความเร วบนถนนสายหล กในพ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 6-7 โครงการฝ กอบรมเยาวชนเก ยวก บว น ยจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 6-8 โครงการเขตโรงเร ยนปลอดภ ย (School Zone) (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 7-2 โครงการปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณเกาะกลาง และทางข ามในเขตเม อง (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 7-3 โครงการปร บปร งมาตรฐานทางเด นเท าในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) แผนโครงการท 7-4 โครงการปร บปร งมาตรฐานทางเด นเท าในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย แผนโครงการท 7-6 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณสถาน ขนส งผ โดยสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 7-7 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และก อสร างประต เม อง Gateway บร เวณทางเข าส เขต เม องส ราษฎร ธาน

95 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-73 กล มแผนงาน : แผนงานด านการจ ดระบบการขนส งและจราจร โครงการท : ผ. 2-5 ช อโครงการ : โครงการจ ดทาเส นทางล ด ทางเล ยงในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากการสารวจถนนสายหล กเช นถนนตลาดใหม ถนนศร ว ช ย ถนนพ อข นทะเล และถนนชนเกษม ซ งพบว า สภาพการจราจรบนถนนด งกล าว ม สภาพจราจรต ดข ด เน องจากบร เวณสองข างทางของถนนสายด งกล าวเป นท ต งของ ย านพ กอาศ ย ย านการค า สถานท ราชการ สถานศ กษา และสถานท ท องเท ยวในเขตเม อง ซ งแนวทางหน งในการ บรรเทาป ญหาการจราจรต ดข ดในเขตเม องสามารถทาได โดยการแนะน าเส นทางทางเล อกในการเด นทาง เพ อหล กเล ยง เส นทางท ม การจราจรต ดข ดเพ อไปย งจ ดหมายได สะดวกรวดเร วย งข นท งย งเป นการบรรเทาปร มาณรถบนถนนสายหล ก ได ซ งช วยลดเวลาในการเด นทาง และการใช พล งงานเช อเพล ง 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อแนะน าทางเล อกในการเด นทางในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน เพ อลดเวลาในการเด นทางในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน แก ไขป ญหาจราจรในเขตเม องในระยะส น 3. สถานท ดาเน นการ ภายในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 4. ว ธ การดาเน นการ สารวจสายทางในโครงข ายพ นท ศ กษาเพ อกาหนดประเภทโครงข าย กาหนดเส นทางถนนทางเล อกในการเด นทาง ต ดต งป ายแนะน าทางล ดตามแนวเส นทางล ด 5. งบประมาณ ใช งบประมาณท งส น 3,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน

96 รายงานแนวทางการต ดตามประเม นผลและการน าแผนไปส การปฏ บ ต ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เส นทางทางเล อกในการเด นทาง เพ อหล กเล ยงเส นทางท ม การจราจรต ดข ดเพ อไปย งจ ดหมายได สะดวก รวดเร วย งข นท งย งเป นการบรรเทาปร มาณรถบนถนนสายหล กได ซ งช วยลดเวลาในการเด นทาง และการใช พล งงาน เช อเพล ง 9. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ จานวนเส นทางล ด ทางเล ยง ในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 5 เส นทาง

97 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-75 กล มแผนงาน : แผนงานเพ อเพ มข ดความสามารถของโครงข ายการคมนาคม โครงการท : ผ.3-1 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งและเพ มมาตรฐานโครงข ายถนน ในเขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการ ระยะส น รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล เน องจากการปร บปร งและเพ มมาตรฐานโครงข ายถนนเด มในแผนงานท ม อย แล วของจ งหว ดน น คาดว าจะไม เพ ยงพอต อความต องการเด นทางในพ นท ในอนาคตได จ งอาจท าให เก ดป ญหาการจราจรต ดข ดตามมา ด งน น การก อสร างโครงข ายถนนใหม ในแผนงานโครงการน จ งเป นมาตรการหน งท ช วยบรรเทาป ญหาการขนส งและจราจรได อย างย งย น 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เสร มสร างโครงข ายถนนให สมบ รณ สามารถรองร บปร มาณจราจรท ขยายต วในป จจ บ นและ อนาคต อ นใกล และเพ ออ านวยความสะดวกในการเด นทางและลดป ญหาอ บ ต เหต เพ อพ ฒนาพ นท บร เวณ โครงข ายท สร างใหม ให สามารถเด นทางได สะดวกย งข น 3. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานทางหลวงชนบทจ งหว ดส ราษฎร ธาน / แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง 5. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ v/c ลดลงร อยละ 30

98 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-76 ร ปท แผนงานโครงการการเช อมโยงโครงข ายด านการขนส งและจราจร ในแผนระยะส น ลาด บโครงการ ช อโครงการ 1.1 โครงการก อสร างทางเล ยงเม องด านเหน อ 1.2 โครงการขยายช องจราจรทางหลวงหมายเลข 417เช อมทางหลวงหมายเลข โครงการก อสร างถนนผ งเม องรวม สาย ก 1.4 โครงการขยายสะพานข ามแม น าตาป 1.5 โครงการก อสร างถนน สาย ข ถนนพ อข นทะเล-ถนนว ดโพธ 1.6 โครงการก อสร างสะพานข ามแยกบางใหญ 1.7 โครงการก อสร างถนน สาย ค ถนนตลาดใหม -ถนนอาเภอ 1.8 โครงการก อสร างถนน ทล 417 ถ ง 401

99 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-77 กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบเช อมโยงโครงข ายการส ญจรและการขนส ง โครงการท : ผ. 4-1 ช อโครงการ : โครงการศ กษาความเหมาะสมศ นย กลางการเด นรถภาคใต จ งหว ดส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นจ งหว ดท ม ขนาดใหญ ม แหล งท องเท ยวท สาค ญ ม ระบบคมนาคมหลากหลายร ปแบบ ท งทางบก ทางเร อ และทางอากาศ นอกจากน นย งม เขตต ดต อก บจ งหว ดข างเค ยงถ ง 5 จ งหว ด และม เส นทางการเด น รถโดยสารผ านหลายสาย ด วยล กษณะด งกล าวน ทาให จ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นจ งหว ดท ม ความเหมาะสมในการพ ฒนา ให เป นศ นย กลางของระบบการขนส งของภาคใต (Hub) โดยเฉพาะการขนส งมวลชน ซ งด วยศ กยภาพของจ งหว ด ส ราษฎร ธาน สามารถดาเน นการได ท นท 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ ออ านวยความสะดวก และความปลอดภ ย ให ก บประชาชนผ โดยสาร ท งท เด นทางมาย งจ งหว ด ส ราษฎร ธาน และไปย งจ งหว ดอ นๆในภาคใต เป นแหล งข อม ลข าวสารต างของภาคใต เช น แหล งท องเท ยว สถานท สาค ญต างๆ พ ฒนาระบบการขนส งของภาคใต ให เป นระเบ ยบ ส งแวดล อม 3. สถานท ดาเน นการ จ งหว ดส ราษฎร ธาน 4. ว ธ ดาเน นการ สร างความเต บโตทางด านเศรษฐก จ ส งคมและ ศ กษาค นคว าจากเอกสารท เก ยวข อง เช น แผนท เส นทางต างๆ เส นทางการเด นรถโดยสาร นโยบายและ แผนพ ฒนาต างๆ ศ กษาข อม ลภาคสนาม เช น การสอบถามผ โดยสาร การลงพ นท ด ต าแหน งท เหมาะสมก บการจ ดต ง ศ นย กลางการเด นรถ ศ กษาจากความเห น ข อเสนอแนะ จากสาธารณะ โดยการเก บข อม ลร องเร ยน การแสดงความค ดเห น จาก ผ ใช บร การและประชาชนท วไป ประช มหน วยงานท เก ยวข องเพ อจ ดจ างท ปร กษาดาเน นการ โดยการศ กษาความเหมาะสมในการก อสร าง ศ นย กลางการเด นรถภาคใต จ งหว ดส ราษฎร ธาน 5. งบประมาณ ค าดาเน นการ 10,000,000 บาท

100 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ เพ มความพ งพอใจสาหร บผ เข าใช บร การรถขนส งโดยสารสาธารณะ

101 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-79 กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบเช อมโยงโครงข ายการส ญจรและการขนส ง โครงการท : ผ. 4-4 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบการเช อมโยงการขนส งทางน า รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากการสารวจเส นทางในการเด นทางเช อมต อระหว างพ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน เกาะสม ย เกาะพะง น เกาะเต า และเกาะนางยวนพบว าเส นทางด งกล าวม ความเป นไปได ในการเด นทางเข าส พ นท จ งหว ดช มพร โดยในป จจ บ นม การ เด นทางโดยบร ษ ทเอกชนเส นทางจากช มพร เกาะเต า เกาะพง น เกาะสม ย หม เกาะอ างทอง และเส นทาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน เกาะสม ย เกาะพะง น - เกาะเต า และเกาะนางยวน ซ งให การเช อมโยงของจ ดจอดไปย งพ นท ด งกล าว ด งน นควรม การศ กษาพ ฒนาระบบการเช อมโยงการขนส งทางน าเพ อการท องเท ยว การพาณ ชย ฯลฯ เพ อ เช อมโยงพ นท ระหว างจ งหว ดส ราษฎร ธาน จ งหว ดช มพร เพ อเป นทางเล อกหน งในการเด นทางและย งเป นการสร าง ความร วมม อระหว างจ งหว ดในการส งเสร มและพ ฒนาระบบขนส งทางน า 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อศ กษาและพ ฒนาระบบการเช อมโยงการขนส งทางน า เพ อเพ มเส นทางเล อกในการเด นทาง 3. สถานท ดาเน นการ จ งหว ดส ราษฎร ธาน เกาะสม ย เกาะพะง น เกาะเต า เกาะนางยวน หม เกาะอ างทอง จ งหว ดช มพร 4. ว ธ ดาเน นการ ประช มหน วยงานท เก ยวข องเพ อจ ดจ างท ปร กษาดาเน นการ โดยการศ กษาความเหมาะสมในการพ ฒนา ระบบการเช อมโยงการขนส งทางน า 5. งบประมาณ ค าดาเน นการ 20,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ กรมเจ าท า 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ

102 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-80 กล มแผนงาน : แผนงานการพ ฒนาระบบขนส งสาธารณะ โครงการท : ผ. 5-4 ช อโครงการ : โครงการกาหนดป ายจอดร บส งผ โดยสารของรถขนส งสาธารณะ รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล เน องจากในต วเม องจ งหว ดส ราษฎร ธาน และอ าเภอเกาะสม ยย งไม ม การก าหนดและต ดต งป ายจอดร บส ง ผ โดยสาร โดยในโครงการด งกล าวจ ดทาเพ อรองร บในกรณ ท ม การจ ดการเด นรถโดยสารสาธารณะข นในพ นท เทศบาล เม องเม องเกาะสม ย ด งน นจ งควรม การก าหนดจ ดต ดต งและก อสร างป ายหย ดร บส งผ โดยสารในจ ดท เหมาะสมได มาตรฐานเพ ออานวยความสะดวกแก ผ โดยสารและเพ อท การจอดร บส งผ โดยสารจะเป นระเบ ยบเร ยบร อยในอนาคต 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ลดป ญหาการต ดข ดของกระแสจราจร จ ดระเบ ยบการร บ-ส งผ โดยสารของรถขนส งสาธารณะให ได มาตรฐาน ลดป ญหาอ บ ต เหต อ นเน องมาจากการร บ-ส งผ โดยสารอย างไม เหมาะสม เพ มค ณภาพการให บร การของรถโดยสารประจาทาง 3. สถานท ดาเน นการ พ นท ให บร การรถโดยสารประจาทางในจ งหว ดส ราษฎร ธาน 4. ว ธ ดาเน นการ สารวจเส นทางของรถขนส งสาธารณะในเขตผ งเม องรวมจ งหว ดส ราษฎร ธาน กาหนดจ ดจอดท เหมาะสมของรถขนส งสาธารณะแต ละสายให ได ตามมาตรฐาน แบ งขอบเขตพ นท ช วงจอดร บ-ส งผ โดยสารสาหร บรถขนส งสาธารณะโดยเฉพาะ โดยทาการต ดต งป าย ต ดทางเท าหร อทาส ต เส น ทาศาลาท พ กผ โดยสาร รวมท งท น งรอ ตามความเหมาะสมของแต ละพ นท ป ายจอด และเหล อช องเข าจอดเพ ยงพอเพ อหลบกระแสจราจรหล ก ปร บปร งท รอรถโดยสารให ม ส งอานวยความสะดวกพ นฐาน เช น ศาลาท พ กผ โดยสาร ท น งรอรถ ระบบ แสงสว างท ป ายจอดรถ 5. งบประมาณ ใช งบประมาณ 4,000,000 บาท ในการออกแบบและก อสร างศาลาท พ กผ โดยสาร 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ. 2555

103 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย หน วยงานรอง สาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ จานวนป ายจอดรถร บ ส งได มาตรฐานเพ มข นร อยละ 50

104 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-82 ไฟเบอร /โลหะ ทาส ไม เท ยมทาส เล ยนธรรมชาต ร ปท ต วอย างการออกแบบป ายจอดรถโดยสารประจาทาง

105 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-83 กล มแผนงาน : แผนงานการพ ฒนาระบบขนส งสาธารณะ โครงการท : ผ ช อโครงการ : โครงการปร บปร งสภาพรถโรงเร ยน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล เน องจากสภาพของรถโรงเร ยนในป จจ บ นค อการน ารถกระบะและรถหกล อมาด ดแปลงคล ายรถสองแถวซ งไม สามารถป องก นอ นตรายต อเด กน กเร ยนได รวมท งการจ ดวางท น งโดยสารขาดมาตรฐานเช นไม ม เข มข ดน รภ ย โครงสร าง ของต วเก าอ ไม ย ดต ดก บต วถ งรถท าให เป นการเส ยงต อการอ บ ต เหต ก บเด กน กเร ยนมากด งน นควรท าการปร บปร งรถ ร บส งน กเร ยนให ได มาตรฐานและปลอดภ ยต อผ ใช 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อความปลอดภ ยของเด กน กเร ยนท ใช รถร บส ง 3. สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนต นแบบในส งก ดเทศบาลนครส ราษฎร ธาน และเทศบาลเม องเกาะสม ย 4. ว ธ ดาเน นการ สารวจจานวนรถร บส งน กเร ยนในส งก ดของเทศบาลนครส ราษฎร ธาน และเทศบาลเม องเกาะสม ย สารวจจานวนน กเร ยนท ใช บร การ จ ดซ อรถเพ อเปล ยนเป นรถร บส งท ได มาตรฐานเช นรถต หร อรถบ ส จ ดอบรมพน กงานข บรถโรงเร ยนให ม ความร และเพ มความระม ดระว งในการข บให มากข น น าร องโรงเร ยนในส งก ดของเทศบาลนครส ราษฎร ธาน และเทศบาลเม องเกาะสม ย 5. งบประมาณ ใช งบประมาณในการศ กษารถโรงเร ยนและจานวนน กเร ยน 2,000,000 บาท (2 พ นท ) ใช งบประมาณในการจ ดซ อรถโรงเร ยน 18,000,000 บาท (2 พ นท ) รวมงบประมาณท งส น 20,000,000 บาท (2 พ นท ) 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน

106 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-84 หน วยงานรอง สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลเม องเกาะสม ย 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ จานวนเท ยวรถว งร บส งเพ มข นร อยละ 10 ร ปท ต วอย างการปร บปร งรถโรงเร ยน

107 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-85 กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบการส ญจรเพ อสน บสน นการท องเท ยว โครงการท : ผ. 7-3 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งมาตรฐานทางเด นเท าในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากผลการศ กษาและการสารวจล กษณะกายภาพของถนนและทางเด นเท าในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน พบว าทางเด นเท าแคบ พ นผ วทางเท าไม สม าเสมอ ช าร ด ม ส งก ดขวางบนทางเท า โดยเฉพาะถนนในเขตเทศบา ล นครส ราษฎร ธาน ท อย บร เวณย านช มชน ตลาด และบร เวณหน าโรงเร ยน และท เป นป ญหาหล กก ค อผ ท ใช ทางเด นเท า จะต องมาใช พ นท บนผ วถนนแทนในการส ญจร ด งน นทางท ปร กษาจ งเสนอโครงการปร บปร งทางเด นเท า เพ อเป น โครงการร วมในการพ ฒนาเม องส ราษฎร ธาน ให เป นเม องน าอย และเป นเม องปลอดภ ย 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อค นทางเด นเท าให ก บคนเด น เพ อจ ดระเบ ยบร านค าในการวางส งของล กล าทางเท า เพ อปร บปร งถนนให ม ความคล องต วและเพ มประส ทธ ภาพของถนนในการรองร บปร มาณจราจร เพ อความปลอดภ ยสาหร บคนเด นเท าและสาหร บผ ใช ถนน เพ อเพ มท ศน ยภาพของเม อง 3. สถานท ดาเน นการ เขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 4. ว ธ การดาเน นการ ค ดเล อกถนนเพ อการจ ดทาถนนต วอย างในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน รณรงค และประชาส มพ นธ แก ประชาชนถ งความปลอดภ ยของคนเด นเท าและความปลอดภ ยของผ ใช รถ ดาเน นการปร บปร งถนน ล กษณะทางกายภาพของถนนและทางเด นเท า ขอความร วมม อร านค า ไม ให วางส นค าล กล าทางเท า กวดข น เข มงวด ก บร านค าท ฝ าฝ น 5. งบประมาณ ใช งบประมาณท งส น 15,000,000 บาท

108 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ สถ ต อ บ ต เหต ของคนเด นเท าลดลงร อยละ 20

109 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-87 กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบการส ญจรเพ อสน บสน นการท องเท ยว โครงการท : ผ. 7-6 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณ สถาน ขนส ง ผ โดยสารจ งหว ดส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นสถาน ขนส งส ราษฎร ธาน เป นสถาน รถโดยสารหล กท น าน กท องเท ยวจากพ นท ต างๆเข ามาส จ งหว ด ส ราษฎร ธาน ด วยรถบ สโดยสาร แนวค ดการออกแบบให ความส าค ญก บการจ ดระเบ ยบในพ นท ในส วนต างๆ ได แก จ ดร ปแบบทางเด นเท า ร ปแบบของอาคารร านค าโดยรอบ ทางข ามท ช ดเจนตลอดจนท น งพ ก และภ ม ท ศน ต างๆซ งออกแบบ ให ส อถ งความร ส กของผ ท เข ามาใช บร การถ งสภาพพ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน ความร ส กผ อนคลายของเม องท องเท ยว โดยออกแบบพ นท ให ม หล งคาคล มบร เวณท เป นท น งพ กคอยเพ อความสะดวกในการใช งานป องก นแดดและ ฝน การผสมผสานเอกล กษณ เม อง พร อมจ ดการการจอดรถโดยสาร และรถร บส งผ โดยสาร การจ ดท าพ นผ วจราจร เพ อให เก ดความแตกต างเพ อเป นการเต อนผ ข บข ถ งบร เวณเฉพาะ ให เก ดความระม ดระว งในการใช ความเร วเข าส พ นท 2. ว ตถ ประสงค 3. ว ธ ดาเน นการ เพ อส งเสร มให เก ดภาพล กษณ ท สวยงามเม อเข าส พ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน ซ งจะช วยสร างความ ทรงจาอ นด ให ประชาชนและน กท องเท ยว ม แหล งก จกรรมท ส งเสร มค ณภาพช ว ต และค ณภาพเม องให น าอย เพ อการกระต นเศรษฐก จช มชนและส งเสร มการท องเท ยวซ งม ศ กยภาพและเหมาะสมทาเป นสถานท ท องเท ยวท น าเด นทางมาเย ยมชม พ ฒนาพ นท และเป นการจ ดการความปลอดภ ยเม อเข าส เขตเม อง การออกแบบให ความสาค ญในความสะดวกปลอดภ ยของผ ใช เส นทางท งผ ท ใช ยานพาหนะ และผ ส ญจร ในเขตเม อง การสร างความช ดเจนด านส ญล กษณ จราจรต างๆ ทางข าม ทางเด นเท าท สร างความสะดวกสบายใน การส ญจร การจ ดวางอ ปกรณ ประกอบถนนท เป นระเบ ยบไม ก ดขวางทางส ญจร เพ มความแตกต างของพ นผ วถนน เพ อแสดงพ นท เฉพาะ 4. งบประมาณ พ ฒนาระบบจราจร และปร บปร งภ ม ท ศน 25,000,000 บาท 5. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป

110 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ทขนส ง จาก ด 7. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ม ปร มาณผ เข ามาใช บร การเพ มข นร อยละ 10 ลดสถ ต อ บ ต เหต บร เวณสถาน ขนส งส ราษฎร ธาน ลงร อยละ 10 ร ปท ภาพรวมการออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณสถาน ขนส งผ โดยสารจ งหว ดส ราษฎร ธาน

111 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-89 ก อนปร บปร ง หล งปร บปร ง ร ปท แสดงสภาพก อนและหล งการปร บปร ง พ ฒนาพ นท สถาน ขนส งผ โดยสารจ งหว ดส ราษฎร ธาน

112 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-90 กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบการส ญจรเพ อสน บสน นการท องเท ยว โครงการท : ผ. 7-7 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และก อสร างประต เม อง Gateway บร เวณทางเข าส เขตเม องส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นพ นท ในบร เวณทางแยกบางก ง ทางแยกบางใหญ และทางแยกท าก บ เป นเป นถนนท เข าออก เม องส ราษฎร ธาน โดยในป จจ บ นพ นท ด งกล าวเป นพ นท ว างย งไม ม การปร บปร งการท ด นด งกล าวให เก ดการใช ประโยชน รวมถ งการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร โดยการพ ฒนาเป นไปโดยไม ม แบบแผนในการรองร บท าให ส งผลต อ ระบบ ส ญจรในพ นท สภาพแวดล อมของพ นท และค ณภาพช ว ตของประชาชน โครงการปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณทางแยกเข าเม องบร เวณแยกท าก บ ทางแยกบางใหญ และทางแยก บางก ง เป นโครงการพ ฒนาเพ อให เก ดความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ความสะดวก สบาย ปลอดภ ย และเพ อความสวยงามต อ พ นท อ กท งแยกท าก บย งเป นแยกท สาค ญในการเข าส เม องส ราษฎร ธาน การออกแบบนอกจากเป นการปร บปร งสภาพ ภ ม ท ศน แล วย งออกแบบเพ อให แยกท าก บเป นประต เม องของเม องส ราษฎร ธาน อ กร ปแบบหน งซ งจะน าความสวยงาม และการจดจาอ นเป นส ญล กษณ ของการเข าถ งพ นท เม องส ราษฎร ธาน 2. ว ตถ ประสงค 3. ว ธ ดาเน นการ เพ อส งเสร มให เก ดภาพล กษณ ท สวยงามเม อเข าส พ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน ซ งจะช วยสร างความทรง จาอ นด ให ประชาชนและน กท องเท ยว ม แหล งก จกรรมท ส งเสร มค ณภาพช ว ต และค ณภาพเม องให น าอย เพ อการกระต นเศรษฐก จช มชนและส งเสร มการท องเท ยวซ งม ศ กยภาพและเหมาะสมทาเป นสถานท ท องเท ยวท น าเด นทางมาเย ยมชม พ ฒนาพ นท และเป นการจ ดการความปลอดภ ยเม อเข าส เขตเม อง การออกแบบให ความสาค ญในความสะดวกปลอดภ ยของผ ใช เส นทางท งผ ท ใช ยานพาหนะ และผ ส ญจร ในเขตเม อง การสร างความช ดเจนด านส ญล กษณ จราจรต างๆ ทางข าม ทางเด นเท าท สร างความสะดวกสบายใน การส ญจร การจ ดวางอ ปกรณ ประกอบถนนท เป นระเบ ยบไม ก ดขวางทางส ญจร เพ มความแตกต างของพ นผ วถนน เพ อแสดงพ นท เฉพาะ

113 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต สถานท ดาเน นการ ทางแยกท าก บ ถนน ทล.401 เล ยงเม องต ดก บ ถนน ทล.401 และถนน ทล.417 ทางแยกบางใหญ ถนน ทล.401 เล ยงเม องต ดก บ ถนน ทล.4009 และถนนชนเกษม ทางแยกบางก ง ถนน ทล.401 เล ยงเม องต ดก บ ถนน ทล.401 และถนนกาญจนว ถ 5. งบประมาณ พ ฒนาระบบจราจร และปร บปร งภ ม ท ศน แยกท าก บ 15,000,000 บาท พ ฒนาระบบจราจร และปร บปร งภ ม ท ศน แยกบางใหญ 15,000,000 บาท พ ฒนาระบบจราจร และปร บปร งภ ม ท ศน แยกบางก ง 15,000,000 บาท รวมงบประมาณดาเน นการท งส น 45,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ความพ งพอใจของผ เด นทางเพ มข นร อยละ 20 ร ปท ภาพรวมการออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณทางแยกท าก บ

114 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-92 ร ปท ภาพรวมการออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณทางแยกบางใหญ ร ปท ภาพรวมการออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณทางแยกบางก ง

115 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-93 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2555 ลาด บ ท รายช อโครงการ 2-1 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2554) 2-2 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน อง ป 2554) 2-3 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขต เทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2554) 2-4 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขต เทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน อง ป 2554) การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2556 ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ ความเร วเฉล ยของถนน สายหล กเพ มข นร อยละ 20 ระยะแถวคอยของทาง แยกลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผน การ ความเร วเฉล ยของถนน สายหล กเพ มข นร อยละ 20 ระยะแถวคอยของทาง แยกลดลงร อยละ ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ ม การก าหนดช องจอดรถ ในพ นท ถนนตลาดใหม ถนนศร ว ช ย ถนนหน า เม อง และถนนตลาดล าง 2556 ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ ม การก าหนดช องจอดรถ ในพ นท บร เวณถนนรอบ เกาะสม ย (ทล.4169) ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

116 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-94 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2555 (ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 2-5 โครงการจ ดทาเส นทางล ด ทางเล ยงในเขต เทศบาลนครส ราษฎร ธาน 2-8 โครงการจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส งในจ งหว ดส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2554) 2-9 โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านงาน จราจร (โครงการต อเน อง ป 2554) 3-1 โครงการก อสร างโครงข ายถนนใหม ใน เขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการระยะส น 4-1 โครงการศ กษาความเหมาะสมศ นย กลาง การเด นรถภาคใต จ งหว ดส ราษฎร ธาน การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2556 ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ จานวนเส นทางล ด ทาง เล ยง ในเขตเทศบาล นครส ราษฎร ธาน 5 เส นทาง 2556 ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ ม ฐานข อม ลในการ จ ดการและวางแผนด าน การขนส งและจราจรใน เม องได อย างม ประส ทธ ภาพ 2556 ม การจ ดท าแผน การ 2556 ม การจ ดท าแผน การ v/c ลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผน การ เพ มความพ งพอใจ ส าหร บผ เข าใช บร การ ขนส งสาธารณะ ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

117 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-95 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2555 (ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 4-4 โครงการศ กษาพ ฒนาระบบเช อมโยง 2556 ม ก า ร จ ด ท าแผน การขนส งทางน า การ 4-1 โครงการพ ฒนาระบบการให บร การระบบ 2556 ม ม การจ ดท าแผน ขนส งสาธารณะให ครอบคล ม และม ความย ดหย น (โครงการต อเน อง ป 2554) การ พ นท ให บร การระบบขนส ง สาธารณะเพ มข นร อยละ โครงการกาหนดป ายจอดร บส งผ โดยสาร 2556 ม ก า ร จ ด ท าแผน ของรถขนส งสาธารณะ การ จานวนป ายจอดรถร บ ส งได มาตรฐานเพ มข นร อยละ โครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส ง 2556 ม ก า ร จ ด ท าแผน สาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตามระเบ ยบให บร การ (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2554) การ จานวนผ เข าร บการอบรมร น ละไม น อยกว า 100 คน จ านวนการร องเร ยน พ ฤ ต ก ร ร ม ก า ร ข บ ข ไ ม เหมาะสมลดลงร อยละ โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสาร 2556 ม ก า ร จ ด ท าแผน ประจาทาง (โครงการต อเน อง ป 2554) การ สภาพรถโดยสารประจาทาง ม มาตรฐานเพ มข นร อยละ โครงการปร บปร งสภาพรถโรงเร ยน 2556 ม ก า ร จ ด ท าแผน การ จานวนเท ยวรถว งร บส ง เพ มข นร อยละ 10 ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

118 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-96 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2555 (ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 6-1 โครงการปร บปร งจ ดอ นตรายบนโครงข าย ถนนในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอ เกาะสม ย (โครงการต อเน อง ป 2554) 6-2 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ย ของช มชนในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2554) 6-3 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ย ของช มชนในเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน อง ป 2554) 6-4 โครงการตรวจ ซ อมบาร ง ปร บปร ง เปล ยนแปลงเคร องหมายจราจรบนผ วทาง ตามแนวสายทาง และพ ฒนาระบบจ ดเก บ ข อม ลการในร ปแบบ GIS (โครงการต อเน อง ป 2554) การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2556 ม ก า รจ ด ท า แผน การ อ บ ต เหต ลดลงร อยละ ม ก า รจ ด ท า แผน การ สถ ต การเก ดอ บ ต เหต จาก สาธารณส ขจ งหว ดลดลงร อย ละ 10 ม การน าไปใช งานใน โครงข ายถนนจร งมากกว า 1 โครงการ 2556 ม ก า รจ ด ท า แผน การ สถ ต การเก ดอ บ ต เหต จาก สาธารณส ขจ งหว ดลดลงร อย ละ 10 ม การน าไปใช งานใน โครงข ายถนนจร งมากกว า 1 โครงการ 2556 ม ก า รจ ด ท า แผน การ ม แผนงานช ดเจน และการ ก าหนดการด าเน นงานเป น รายงานอย างน อย 1 เล ม ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

119 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-97 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2555 (ต อ) ลาด บท รายช อโครงการ 6-5 โครงการต ดตามการต ดต ง ปร บปร ง ซ อม บาร งป ายแนะน า ป ายเต อน ป ายบ งค บ การจราจรต างๆ ให ได มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหล กว ศวกรรมจราจร (โครงการต อเน อง ป 2554) 6-6 โครงการจ ดหาอ ปกรณ ตรวจจ บความเร ว บนถนนสายหล กในพ นท จ งหว ด ส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2554) 6-7 โครงการฝ กอบรมเยาวชนเก ยวก บว น ย จราจร (โครงการต อเน อง ป 2554) 6-8 โครงการเขตโรงเร ยนปลอดภ ย (School Zone) (โครงการต อเน อง ป 2554) การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2556 ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ ม การส มสารวจสภาพป ายและ พบว าอย ในระด บท ร บได ตาม มาตรฐาน ไม น อยกว าร อยละ 85 ของจ านวนป ายท ท าการ สารวจ 2556 ผ ข บข ภายในพ นท ข บข ภายใต ความเร วท กฎหมายกาหนด 2556 ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ จ านวนเยาวชนท เข าร บการ ฝ กอบรมไม น อยกว าร นละ 100 คน สถ ต ผ กระทาความผ ดเก ยวก บ กฎจราจรลดลงมากกว าร อยละ ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ อ บ ต เหต หน าโรงเร ยนท เข า โครงการเขตโรงเร ยนปลอดภ ย ลดลงร อยละ 20 ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

120 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต 4-98 ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2555 (ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 7-2 โครงการปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณ เกาะกลาง และทางข ามในเขตเม อง (โครงการต อเน อง ป 2554) 7-3 โครงการปร บปร งมาตรฐานทางเด นเท าใน เขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการ ต อเน อง ป 2554) 7-4 โครงการปร บปร งมาตรฐานทางเด นเท าใน เขตเทศบาลเม องเกาะสม ย 7-6 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณสถาน ขนส งผ โดยสารจ งหว ดส ราษฎร ธาน 7-7 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และก อสร างประต เม อง Gateway บร เวณ ทางเข าส เขตเม องส ราษฎร ธาน การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2556 ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ ความพ งพอใจของ น กท องเท ยวเพ มข นร อยละ ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ สถ ต อ บ ต เหต ของคนเด นเท า ลดลงร อยละ ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ สถ ต อ บ ต เหต ลดลงร อยละ ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ ม ปร มาณผ เข ามาใช บร การ เพ มข นร อยละ 10 ลดสถ ต อ บ ต เหต บร เวณสถาน ขนส งส ราษฎร ธาน ลงร อยละ ม ก า ร จ ด ท า แ ผ น การ ความพ งพอใจของผ เด นทาง เพ มข นร อยละ 20 ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

121 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต แผนงานและการ ต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ.2556 ในการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ.2556 ประกอบด วยแผนงานโครงการท งหมด 21 โครงการโดยม รายการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ.2556 ด งน โครงการในแผนการป พ.ศ.2556 แผนโครงการท 2-1 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 2-2 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 2-3 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 2-4 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 2-8 โครงการจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส งในจ งหว ดส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 2-9 โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านงานจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 3-1 โครงการก อสร างโครงข ายถนนใหม ในเขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการระยะส น (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 3-2 โครงการก อสร างโครงข ายถนนใหม ในเขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการระยะกลางข นไป แผนโครงการท 5-6 โครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส งสาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตามระเบ ยบ ให บร การ (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 5-9 โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจาทาง (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 5-10 โครงการปร บปร งสภาพรถโรงเร ยน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 6-1 โครงการปร บปร งจ ดอ นตรายบนโครงข ายถนนในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 6-2 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ยของช มชนในเขต เทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 6-3 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ยของช มชนใน เทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 6-5 โครงการต ดตามการต ดต ง ปร บปร ง ซ อมบาร งป ายแนะน า ป ายเต อน ป ายบ งค บการจราจรต างๆ ให ได มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหล กว ศวกรรมจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 6-6 โครงการจ ดหาอ ปกรณ ตรวจจ บความเร วบนถนนสายหล กในพ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 6-7 โครงการฝ กอบรมเยาวชนเก ยวก บว น ยจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 6-8 โครงการเขตโรงเร ยนปลอดภ ย (School Zone) (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555)

122 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต แผนโครงการท 7-2 โครงการปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณเกาะกลาง และทางข ามในเขตเม อง (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 7-3 โครงการปร บปร งมาตรฐานทางเด นเท าในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 7-5 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณสถาน รถไฟ ส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 7-6 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณสถาน ขนส งผ โดยสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) แผนโครงการท 7-7 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และก อสร างประต เม อง Gateway บร เวณทางเข าส เขตเม องส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555)

123 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต กล มแผนงาน : แผนงานเพ อเพ มข ดความสามารถของโครงข ายการคมนาคม โครงการท : ผ. 3-2 ช อโครงการ : โครงการปร บปร งและเพ มมาตรฐานโครงข ายถนน ในเขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการ ระยะกลางข นไป รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล เน องจากการปร บปร งและเพ มมาตรฐานโครงข ายถนนเด มในแผนงานท ม อย แล วของจ งหว ดน น คาดว าจะไม เพ ยงพอต อความต องการเด นทางในพ นท ในอนาคตได จ งอาจท าให เก ดป ญหาการจราจรต ดข ดตามมา ด งน น การก อสร างโครงข ายถนนใหม ในแผนงานโครงการน จ งเป นมาตรการหน งท ช วยบรรเทาป ญหาการขนส งและจราจร ได อย างย งย น 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เสร มสร างโครงข ายถนนให สมบ รณ สามารถรองร บปร มาณจราจรท ขยายต วในป จจ บ นและ อนาคต อ นใกล และเพ ออานวยความสะดวกในการเด นทางและลดป ญหาอ บ ต เหต เพ อพ ฒนาพ นท บร เวณ โครงข ายท สร างใหม ให สามารถเด นทางได สะดวกย งข น 3. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานทางหลวงชนบทจ งหว ดส ราษฎร ธาน / แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง 5. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ความพ งพอใจของผ เด นทางเพ มข นร อยละ 30 v/c ลดลงร อยละ 30

124 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ร ปท แผนงานโครงการการเช อมโยงโครงข ายด านการขนส งและจราจร ในแผนระยะกลางข นไป ลาด บโครงการ ช อโครงการ 1.9 โครงการปร บปร งถนน สาย ข ถนน ทล.401-บ งพ อข นทะเล 1.10 โครงการก อสร างถนน ทล 420 แยก กม โครงการก อสร างถนน เช อม ถนน ทล ถนนพ อข นทะเล

125 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ตารางท แผนงานโครงการท เสนอแนะในแผนงานระยะส น และระยะกลางข นไป ช อโครงการ ระยะทาง กม. งบประมาณ * (ล านบาท) ค าใช จ ายของ ระยะส น ระยะกลางข นไป โครงการ * (ล านบาท) หน วยงาน ร บผ ดชอบ โครงการปร บปร งและเพ มมาตรฐานโครงข ายถนน ในเขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการระยะส น 1.1 โครงการก อสร างทางเล ยงเม องด านเหน อ 5.00 อย ในข นตอนการดาเน นการของกรมทางหลวง - สาน กก อสร างสะพาน 1.2 โครงการขยายช องจราจรทางหลวง หมายเลข 417 เช อมทางหลวงหมายเลข อย ในข นตอนการดาเน นการของกรมทางหลวง - ศ นย สร างทาง สฎ. 1.3 โครงการก อสร างถนนผ งเม องรวม สาย ก 6.00 อย ในข นตอนการดาเน นการของกรมทางหลวงชนบท - ทช.สฎ. 1.4 โครงการขยายสะพานข ามแม น าตาป 1 แห ง สาน กก อสร างสะพาน 1.5 โครงการก อสร างถนน สาย ข ถนนพ อข นทะเล-ถนนว ดโพธ เทศบาลนคร สฎ. 1.6 โครงการก อสร างสะพานข ามแยกบางใหญ 1 แห ง สาน กก อสร างสะพาน 1.7 โครงการก อสร างถนน สาย ค ถนนตลาดใหม -ถนนอาเภอ เทศบาลนคร สฎ. 1.8 โครงการก อสร างถนน ทล 417 ถ ง แขวงการทาง สฎ. โครงการปร บปร งและเพ มมาตรฐานโครงข ายถนน ในเขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการระยะกลางข นไป 1.9 โครงการปร บปร งถนน สาย ข ถนน ทล.401-บ งพ อข นทะเล เทศบาลนคร สฎ โครงการก อสร างถนน ทล 420 เช อม แยก กม แขวงการทาง สฎ โครงการก อสร างถนน เช อม ถนน ทล ถนนพ อข นทะเล เทศบาลนคร สฎ. รวม หมายเหต : * ค าก อสร าง ไม รวมค าจ ดสรรกรรมส ทธ ท ด น

126 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบการส ญจรเพ อสน บสน นการท องเท ยว โครงการท : ผ.7-5 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณ สถาน รถไฟ ส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นสถาน รถไฟส ราษฎร ธาน (อ าเภอพ นพ น) เป นพ นท หน งในการส ญจรเข ามาส จ งหว ดส ราษฎร ธาน อ ก เส นทางหน งท เป นท น ยมของน กท องเท ยวท งชาวไทยและต างชาต การออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน ของสถาน รถไฟ ส ราษฎร ธาน (อ าเภอพ นพ น) ม แนวค ดหล กสองประการค อ การปร บปร งพ นท และส งก อสร างเด มท ม สภาพทร ดโทรมให กล บมาด สวยงามและม สภาพท สวยงาม และการพ ฒนาพ นท ให ด ม ช ว ตช วา สร างความร ส กถ งจ งหว ดส ราษฎร ธาน ความร ส กผ อนคลาย ร ส กถ งเม องท องเท ยวทางธรรมชาต โดยออกแบบพ นท ให ม หล งคาคล มบร เวณท เป นท น งพ กคอยเพ อความสะดวกในการใช งานป องก นแดดและ ฝน แต ย งคงสามารถให เส นทางรถสามารถส ญจรได ในเวลาปกต การผสมผสานเอกล กษณ เม องโดยการจ ดทาซ มประต บร เวณทางข ามรางรถไฟเสม อนเป นประต เข าส จ งหว ดส ราษฎร ธาน การจ ดทาพ นผ วจราจรเพ อให เก ดความแตกต างเพ อ เป นการเต อนผ ข บข ถ งบร เวณเฉพาะ ให เก ดความระม ดระว งในการใช ความเร วเข าส พ นท 2. ว ตถ ประสงค 3. ว ธ ดาเน นการ เพ อส งเสร มให เก ดภาพล กษณ ท สวยงามเม อเข าส พ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน ซ งจะช วยสร างความ ทรงจาอ นด ให ประชาชนและน กท องเท ยว ม แหล งก จกรรมท ส งเสร มค ณภาพช ว ต และค ณภาพเม องให น าอย เพ อการกระต นเศรษฐก จช มชนและส งเสร มการท องเท ยวซ งม ศ กยภาพและเหมาะสมทาเป นสถานท ท องเท ยวท น าเด นทางมาเย ยมชม เพ อเป ดโอกาสให ส นค า OTOP ได ขยายตลาด และส งเสร มรายได ให ว สาหก จช มชน การออกแบบให ความสาค ญในความสะดวกปลอดภ ยของผ ใช เส นทางท งผ ท ใช ยานพาหนะ และผ ท ใช ทางเด นเท า การสร างความช ดเจนด านส ญล กษณ จราจรต างๆ ทางข าม ทางเด นเท าท สร างความสะดวกสบายในการ ส ญจร การจ ดวางอ ปกรณ ประกอบถนนท เป นระเบ ยบไม ก ดขวางทางส ญจร เพ มความแตกต างของพ นผ วถนน เพ อแสดงพ นท เฉพาะ 4. งบประมาณ พ ฒนาระบบจราจร และปร บปร งภ ม ท ศน 35,000,000 บาท 5. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป

127 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลเม องท าข าม / การรถไฟแห งประเทศไทย หน วยงานรอง ศ นย การท องเท ยว ก ฬา และน นทนาการจ งหว ดส ราษฎร ธาน 7. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ม ปร มาณผ เข ามาใช บร การเพ มข นร อยละ 10 ลดสถ ต อ บ ต เหต บร เวณสถาน รถไฟส ราษฎร ธาน ลงร อยละ 10 หมายเหต : ก อนด าเน นการ หน วยงานจะต องม การส ารวจสถ ต อ บ ต เหต บร เวณสถาน รถไฟส ราษฎร ธาน เพ อน าข อม ลมาเปร ยบเท ยบในการต ดตามและประเม นผลเม อดาเน นการแล วเสร จ ร ปท แสดงภาพรวมการออกแบบปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณสถาน รถไฟส ราษฎร ธาน

128 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ก อนปร บปร ง หล งปร บปร ง ร ปท แสดงสภาพก อนและหล งการปร บปร ง พ ฒนาพ นท สถาน รถไฟส ราษฎร ธาน

129 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2556 ลาด บ ท รายช อโครงการ 2-1 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2555) 2-2 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน อง ป 2555) 2-3 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขต เทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2555) 2-4 โครงการจ ดระเบ ยบพ นท จอดรถในเขต เทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน อง ป 2555) การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2557 ม ก ารจ ด ท าแผนกา ร ความเร วเฉล ยของถนน สายหล กเพ มข นร อยละ 20 ระยะแถวคอยของทาง แยกลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ ความเร วเฉล ยของถนน สายหล กเพ มข นร อยละ 20 ระยะแถวคอยของทาง แยกลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ ม การกาหนดช องจอดรถ ในพ นท ถนนตลาดใหม ถนนศร ว ช ย ถนนหน า เม อง และถนนตลาดล าง 2557 ม การจ ด ท าแผนกา ร ม การกาหนดช องจอดรถ ในพ นท บร เวณถนนรอบ เกาะสม ย (ทล.4169) ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

130 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2556(ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 2-8 โครงการจ ดทาฐานข อม ลด านการจราจร และขนส งในจ งหว ดส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2555) 2-9 โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านงาน จราจร (โครงการต อเน อง ป 2555) 3-1 โครงการก อสร างโครงข ายถนนใหม ใน เขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการระยะส น (โครงการต อเน อง ป 2555) 3-2 โครงการก อสร างโครงข ายถนนใหม ใน เขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการระยะ กลางข นไป 5-6 โครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส ง สาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตามระเบ ยบให บร การ (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2555) การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2557 ม การจ ดทาแผนการ ม ฐานข อม ลในการ จ ดการและวางแผนด าน การขนส งและจราจรใน เม องได อย างม ประส ทธ ภาพ 2557 ม การจ ดทาแผนการ 2557 ม การจ ดท าแผนการ v/c ลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ ความพ งพอใจของผ เด นทางเพ มข นร อยละ 30 v/c ลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ จ านวนผ เข าร บการ อบรมร นละไม น อยกว า 100 คน จ านวนการร องเร ยน พฤต กรรมการข บข ไม เหมาะสมลดลงร อยละ 40 ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

131 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2556(ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 5-9 โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจ า ทาง (โครงการต อเน อง ป 2555) 5-10 โครงการปร บปร งสภาพรถโรงเร ยน (โครงการต อเน อง ป 2555) 6-1 โครงการปร บปร งจ ดอ นตรายบนโครงข าย ถนนในเขตจ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอ เกาะสม ย (โครงการต อเน อง ป 2555) 6-2 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ย ของช มชนในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2555) การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2557 ม การจ ดท าแผนการ สภาพรถโดยสารประจา ทางม มาตรฐานเพ มข น ร อยละ ม การจ ดทาแผนการ จานวนเท ยวรถว งร บส ง เพ มข นร อยละ ม การจ ดท าแผนการ อ บ ต เหต ลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ สถ ต การเก ดอ บ ต เหต จากสาธารณส ขจ งหว ด ลดลงร อยละ 10 ม การน าไปใช งานใน โ ค ร ง ข า ย ถ น น จ ร ง มากกว า 1 โครงการ ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

132 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2556(ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 6-3 โครงการพ ฒนาระบบย บย งการจราจร (Traffic calming) เพ อเพ มความปลอดภ ย ของช มชนในเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน อง ป 2555) 6-5 โครงการต ดตามการต ดต ง ปร บปร ง ซ อม บาร งป ายแนะน า ป ายเต อน ป ายบ งค บ การจราจรต างๆ ให ได มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหล กว ศวกรรมจราจร (โครงการต อเน อง ป 2555) 6-6 โครงการจ ดหาอ ปกรณ ตรวจจ บความเร วบน ถนนสายหล กในพ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2555) การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2557 ม การจ ดท าแผนการ สถ ต การเก ดอ บ ต เหต จากสาธารณส ขจ งหว ด ลดลงร อยละ 10 ม การน าไปใช งานใน โ ค ร ง ข า ย ถ น น จ ร ง มากกว า 1 โครงการ 2557 ม การจ ดท าแผนการ ม การส มส ารวจสภาพ ป า ย และพบว าอย ใน ร ะ ด บ ท ร บ ไ ด ต า ม มาตรฐาน ไม น อยกว า ร อยละ 85 ของจ านวน ป ายท ทาการสารวจ 2557 ผ ข บข ภายในพ นท ข บข ภ า ย ใ ต ค ว า ม เ ร ว ท กฎหมายกาหนด ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

133 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2556(ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 6-7 โครงการฝ กอบรมเยาวชนเก ยวก บว น ย จราจร (โครงการต อเน อง ป 2555) 6-8 โครงการเขตโรงเร ยนปลอดภ ย (School Zone) (โครงการต อเน อง ป 2555) 7-2 โครงการปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณ เกาะกลาง และทางข ามในเขตเม อง (โครงการต อเน อง ป 2555) 7-3 โครงการปร บปร งมาตรฐานทางเด นเท าใน เขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการ ต อเน อง ป 2555) การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2557 ม การจ ดท าแผนการ จานวนเยาวชนท เข าร บ การฝ กอบรมไม น อยกว า ร นละ 100 คน สถ ต ผ กระท าความผ ด เก ยวก บกฎจราจรลดลง มากกว าร อยละ ม การจ ดท าแผนการ อ บ ต เหต หน าโรงเร ยนท เข าโครงการเขตโรงเร ยน ปลอดภ ยลดลงร อยละ ม การจ ดทาแผนการ ความพ งพอใจของ น กท องเท ยวเพ มข นร อย ละ ม การจ ดท าแผนการ สถ ต อ บ ต เหต ของคน เด นเท าลดลงร อยละ 20 ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

134 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2556(ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 7-5 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจรและ ปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณสถาน รถไฟ ส ราษฎร ธาน 7-6 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และปร บปร งสภาพภ ม ท ศน บร เวณสถาน ขนส งผ โดยสารจ งหว ดส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2555) 7-7 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และก อสร างประต เม อง Gateway บร เวณ ทางเข าส เขตเม องส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2555) การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2557 ม การจ ดท าแผนการ ม ปร มาณผ เข ามาใช บร การเพ มข นร อยละ 10 ลดสถ ต อ บ ต เหต บร เวณ สถาน รถไฟส ราษฎร ธาน ลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ ม ปร มาณผ เข ามาใช บร การเพ มข นร อยละ 10 ลดสถ ต อ บ ต เหต บร เวณ สถาน ขนส งส ราษฎร ธาน ลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ ความพ งพอใจของผ เด นทางเพ มข นร อยละ 20 ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

135 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต แผนงานและการต ดตามประเม นแผนงานโครงการป พ.ศ ในการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ.2557 ประกอบด วยแผนงานโครงการท งหมด 15 โครงการโดยม รายการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ.2557 ด งน โครงการในแผนการป พ.ศ.2557 แผนโครงการท 2-1 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) แผนโครงการท 2-2 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) แผนโครงการท 2-9 โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านงานจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) แผนโครงการท 3-1 โครงการก อสร างโครงข ายถนนใหม ในเขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการระยะส น (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) แผนโครงการท 3-4 โครงการก อสร างสะพานข ามทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 4009 ต ดก บถนนทางหลวง หมายเลข 44 แผนโครงการท 4-2 โครงการศ กษาความเหมาะสมในการก อสร างสถาน ขนส งส นค า แผนโครงการท 4-3 โครงการศ กษาการพ ฒนาระบบการเช อมโยงระบบการขนส งส ราษฎร ธาน -เกาะสม ย แผนโครงการท 5-2 โครงการศ กษาความเหมาะสมระบบขนส งสาธารณะในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน แผนโครงการท 5-3 โครงการศ กษาความเหมาะสมระบบขนส งสาธารณะในอาเภอเกาะสม ย แผนโครงการท 5-6 โครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส งสาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตามระเบ ยบ ให บร การ (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) แผนโครงการท 5-9 โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจาทาง (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) แผนโครงการท 6-5 โครงการต ดตามการต ดต ง ปร บปร ง ซ อมบาร งป ายแนะน า ป ายเต อน ป ายบ งค บการจราจรต างๆ ให ได มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหล กว ศวกรรมจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) แผนโครงการท 6-7 โครงการฝ กอบรมเยาวชนเก ยวก บว น ยจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) แผนโครงการท 7-7 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และก อสร างประต เม อง Gateway บร เวณทางเข าส เขต เม องส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) แผนโครงการท 7-9 โครงการเส นทางจ กรยานบร เวณถนนพ อข นทะเล

136 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต กล มแผนงาน : แผนงานเพ อเพ มข ดความสามารถของโครงข ายการคมนาคม โครงการท : ผ. 3-4 ช อโครงการ : โครงการก อสร างสะพานข ามทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 4009 ต ดก บถนนทางหลวง หมายเลข 44 รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จ ดต ดทางหลวงหมายเลข 44 ก บทางหลวงหมายเลข 4009 โดยทางหลวงหมายเลข 4009 เป นเส นทางสาย รองท เช อมโยงไปย งอาเภออ นๆในจ งหว ดส ราษฎร ธาน และต อไปย งจ งหว ดในภาคใต ฝ งตะว นตก เช น กระบ พ งงา เป น ต น และเป นจ ดเช อมต อและกระจายการจราจรท สาค ญมากจ ดหน งของการเด นทางในภาคใต ส วนจากทางหลวง หมายเลข 44 ทาหน าท เป นสะพานเศรษฐก จเช อมโยงระหว างชายฝ งอ าวไทยก บทะเลอ นดาม น เส นทางท งสองสายม ปร มาณการจราจรท ส งมาก ขณะท บร เวณจ ดต ดด งกล าวย งม ล กษณะเป นจ ดต ดระด บพ น โดยการเด นทางจากทางหลวง หมายเลข 4009 ไปนาสารจะต องใช ระยะทางในการกล บรถบนถนนทางหลวงหมายเลข 44 ซ งระยะทางไกล จ งเก ด ความล าช าในการเด นทางในบร เวณด งกล าว การสร างทางแยกต างระด บจ งเหมาะสมต อการแก ไขป ญหาจราจรท จ ดต ดด งกล าว ท งน เพ อเพ มประส ทธ ภาพ ในการจราจร สามารถเด นทางได อย างรวดเร วย งข น ลดค าใช จ ายในการใช รถและเช อเพล ง รวมถ งอ านวยความ ปลอดภ ยให แก ผ ท เด นทางท งในท องถ น ระหว างจ งหว ดหร อภ ม ภาค 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย บรรเทาความต ดข ดบร เวณทางแยก ลดอ ตราการเก ดอ บ ต เหต บร เวณทางแยก 3. งบประมาณ งบประมาณการศ กษาและก อสร าง 500,000,000 บาท 4. ระยะเวลาดาเน นการ เร มศ กษาและดาเน นการก อสร างต งแต ป หน วยงานท ร บผ ดชอบ แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง 6. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ลดระยะเวลาในการเด นทางลงจากเด มร อยละ 10

137 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบเช อมโยงโครงข ายการส ญจรและการขนส ง โครงการท : ผ. 4-2 ช อโครงการ : โครงการศ กษาความเหมาะสมในการก อสร างสถาน ขนส งส นค า รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จ งหว ดส ราษฎร ธาน ม แนวโน มท เศรษฐก จจะขยายต วมากข น รวมถ งม โรงงานอ ตสาหกรรม ร านค าส ง ค าปล ก ในเม องส ราษฎร ธาน เพ มมากข น ซ งทาให การขนส งส นค าโดยรถบรรท กขนาดใหญ จานวนมาก โดยพบว าย งม การใช รถบรรท กเข าขนส งส นค าในเม อง ซ งเป นสาเหต ให เก ดป ญหาอ บ ต ต จราจร ทาให เก ดการก ดขวางจราจร เก ดความ ล าช าในการเด นทาง การจราจรต ดข ด ด งน นเพ อควบค มจานวนรถบรรท กขนาดใหญ ไม ให เข าไปสร างป ญหาจราจรใน เม อง จ งควรม การก อสร างสถาน ขนส งส นค า และคล งส นค าไว ท ชานเม องในตาแหน งและม ขนาดท เหมาะสม 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อศ กษาความเหมาะสมในการก อสร างสถาน ขนส งส นค า และคล งส นค าชานเม อง เพ อลดป ญหาการจราจรต ดข ด ผลกระทบส งแวดล อมจากการจราจร และอ บ ต เหต จราจร 3. สถานท ดาเน นการ เขตผ งเม องรวมจ งหว ดส ราษฎร ธาน 4. ว ธ ดาเน นการ ประช มหน วยงานท เก ยวข องเพ อจ ดจ างท ปร กษาดาเน นการ โดยการศ กษาความเหมาะสมในการก อสร าง สถาน ขนส งส นค าและคล งส นค าชานเม อง 5. งบประมาณ ค าดาเน นการ 10,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานจ งหว ดส ราษฎร ธาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ลดปร มาณรถบรรท กเข าเม องร อยละ 20 ลดอ บ ต เหต ในเม องส ราษฎร ธาน ร อยละ 30

138 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบเช อมโยงโครงข ายการส ญจรและการขนส ง โครงการท : ผ. 4-3 ช อโครงการ : โครงการศ กษาการพ ฒนาการเช อมโยงระบบการขนส งจากส ราษฎร ธาน ไปเกาะสม ย รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอเกาะสม ยม แนวโน มท เศรษฐก จจะขยายต วมากข น รวมถ งม จานวนน กท อเท ยว เด นทางเข าส พ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน และอ าเภอเกาะสม ยเป นจานวนจ านวนมาก โดยพบว าม การเด นทางระหว าง พ นท จ งหว ดส ราษฎร ธาน ไปย งอาเภอเกาะสม ยได หลายร ปแบบ เช นทางเร อ และทางอากาศ โดยในป จจ บ นน นสามารถ รองร บการเด นทางของน กท องเท ยวได แต ในอนาคตจะต องม แนวทางการพ ฒนาการเด นทางเช อมโยงระบบการเด นทาง ระหว างพ นท ให สามารถรองร บจานวนน กท องเท ยวท เพ มข น และแนวโน มท เศรษฐก จจะขยายต วมากข น ด งน นจ งควรม การศ กษาการพ ฒนาการเช อมโยงการขนส งระหว างจ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอเกาะสม ย 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อพ ฒนาการเช อมโยงระบบการขนส งจากส ราษฎร ธาน ไปเกาะสม ย 3. สถานท ดาเน นการ จ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอเกาะสม ย 4. ว ธ ดาเน นการ ประช มหน วยงานท เก ยวข องเพ อจ ดจ างท ปร กษาดาเน นการ โดยการศ กษาความเหมาะสมด านเศรษฐก จ ว ศวกรรม ระบบสาธารณ ปโภค และส งแวดล อมในการพ ฒนาการเช อมโยงระบบการขนส งจากส ราษฎร ธาน ไป เกาะสม ย 5. งบประมาณ ค าดาเน นการ 20,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มดาเน นการต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานจ งหว ดส ราษฎร ธาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ

139 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต กล มแผนงาน : แผนงานการพ ฒนาระบบขนส งสาธารณะ โครงการท : ผ. 5-2 ช อโครงการ : โครงการศ กษาความเหมาะสมระบบขนส งสาธารณะในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล เน องจากในพ นท เม องส ราษฎร ธาน ม การให บร การรถโดยสารสาธารณะแต เน องจากสภาพของระบบขนส ง สาธารณะในป จจ บ น ไม เป นท พ งพอใจของผ เข ามาใช บร การ และไม ม ทางเล อกอ นนอกจากการใช รถส วนบ คคลจ งทาให ภายในต วเม องส ราษฎร ธาน ม การจราจรต ดข ดทาให เก ดมลพ ษภายในต วเม องและเป นการส นเปล องของประเทศชาต ท งย งเป นสาเหต ในการเก ดอ บ ต เหต ท เพ มมากข น ด งน นจ งควรม การศ กษาหาความเป นไปได ท จะม ระบบขนส ง สาธารณะทางเล อกอ นๆ ภายในพ นท เม องส ราษฎร ธาน 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อศ กษาถ งความเป นไปได ท จะม รถโดยสารสาธารณะในต วเม องส ราษฎร ธาน เพ อลดมลพ ษภายในเม องส ราษฎร ธาน รณรงค ให ประชาชนสนใจการใช บร การรถขนส งสาธารณะให มากเพ อประหย ดพล งงานของชาต 3. สถานท ดาเน นการ พ นท ในผ งเม องรวมส ราษฎร ธาน 4. ว ธ ดาเน นการ ศ กษา รวบรวมข อม ล ความต องการเด นทางในต วเม องส ราษฎร ธาน ศ กษาระบบขนส งสาธารณะท เหมาะสมในพ นท ผ งเม องรวมส ราษฎร ธาน 5. งบประมาณ ใช งบประมาณท งส นประมาณ 20,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ

140 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต กล มแผนงาน : แผนงานการพ ฒนาระบบขนส งสาธารณะ โครงการท : ผ. 5-3 ช อโครงการ : โครงการศ กษาความเหมาะสมระบบขนส งสาธารณะในอาเภอเกาะสม ย รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล เน องจากในต วอาเภอเกาะสม ยไม ม การให บร การรถโดยสารสาธารณะจ งทาให ประชาชนส วนใหญ ในอาเภอ เกาะสม ยเด นทางโดยการใช รถยนต และรถจ กรยานยนต ส วนต ว รถร บจ างไม ประจาทาง หร อมอเตอร ไซร บจ าง ซ งส วน ใหญ จะม ปร มาณ.น กท องเท ยวเป นจานวนมากท เช ารถยนต และรถจ กรยานยนต ใช ในการเด นทาง จ งท าให ภายในต ว อาเภอเกาะสม ยม มอเตอร ไซและรถร บจ างเป นจ านวนมากทาให เก ดมลพ ษภายในต วเม องและเป นการส นเปล องของ ประเทศชาต ท งย งเป นสาเหต ในการเก ดอ บ ต เหต ท เพ มมากข น ด งน นจ งควรม การศ กษาหาความเป นไปได ท จะม ระบบ ขนส งสาธารณะภายในต วอาเภอเกาะสม ย 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อศ กษาถ งความเป นไปได ท จะม รถโดยสารสาธารณะในต วเม องส ราษฎร ธาน เพ อลดมลพ ษภายในเม องส ราษฎร ธาน รณรงค ให ประชาชนสนใจการใช บร การรถขนส งสาธารณะให มากเพ อประหย ดพล งงานของชาต 3. สถานท ดาเน นการ พ นท ในผ งเม องรวมส ราษฎร ธาน 4. ว ธ ดาเน นการ ศ กษา รวบรวมข อม ล ความต องการเด นทางในต วเม องส ราษฎร ธาน ออกแบบเส นทางให รถโดยสารสาธารณะสามารถว งคลอบคล มความต องการของประชาชนท เด นทาง 5. งบประมาณ ใช งบประมาณท งส นประมาณ 10,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน

141 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ พ นท ให บร การระบบขนส งสาธารณะเพ มข นร อยละ 20 สายท 1 (ส แดง) เส นรอบเกาะสม ย สายท 2 (ส เข ยว) เช อมเส นรอบเกาะ สนามบ น บ อผ ด เฉวง สายท 3 (ส น าเง น) เช อมเส นรอบเกาะ หน าเม อง ตล งงาม ร ปท แสดงล กษณะการจ ดการการเด นรถโดยสารสาธารณะ

142 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต กล มแผนงาน : แผนงานด านการพ ฒนาระบบการส ญจรเพ อสน บสน นการท องเท ยว โครงการท : ผ. 7-9 ช อโครงการ : โครงการเส นทางจ กรยานบร เวณถนนพ อข นทะเล รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล ภายในเขตพ นท บ งพ อข นทะเลจะม การพ ฒนาเป นแหล งเพ อการพ กผ อนและสร างก จกรรมต างๆ ซ ง การเด นทางทาก จกรรมต าง ๆ ใช ระยะทางในการเด นทางไม เก น 5-8 ก โลเมตร ซ งเหมาะสมในการจ ดสร างโครงข ายทาง จ กรยานข นในช วงถนนพ อข นทะเล เพ อเป นการช วยลดการใช พล งงาน รวมท งเพ อใช ต ดต อหร อทาก จกรรมต าง ๆ และ ย งเป นส งเสร มการออกกาล งกายเพ อส ขภาพอ กด วย 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ อศ กษาและออกแบบเส นทางจ กรยานท เช อมโยงแหล งก จกรรมต าง ๆ ใช ทางจ กรยานเป นมาตรฐานในการเป นแบบอย างของพ ฒนาช มชนอ น ๆ ท จะเก ดข นใหม ในอนาคต ส งเสร มเศรษฐก จของร านค าท อย ต ดทางจ กรยาน ใช ทางจ กรยานเพ อตอบสนองการเด นทางในระยะส น ๆ ภายในช มชน 3. สถานท ดาเน นการ บร เวณถนนพ อข นทะเล 4. ว ธ ดาเน นการ ทาการสารวจสภาพพ นท สภาพป ญหาและอ ปสรรคท จะก ดขวางทางจ กรยาน ออกแบบข นรายละเอ ยด การจ างผ ร บเหมาก อสร างโครงการพร อมท งจ างท ปร กษาควบค ม เป ดใช งาน/บาร งร กษา 5. งบประมาณ ใช งบประมาณ 8,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ ในช วงป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / องค การบร หารส วนจ งหว ดส ราษฎร ธาน

143 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ความยาวของเส นทางจ กรยานท เพ มข นร อยละ 20

144 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2557 ลาด บ ท รายช อโครงการ 2-1 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2556) 2-2 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน อง ป 2556) 2-9 โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านงาน จราจร (โครงการต อเน อง ป 2556) 3-1 โครงการก อสร างโครงข ายถนนใหม ในเขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการ ระยะส น (โครงการต อเน อง ป 2556) 3-4 โครงการก อสร างสะพานข ามทางแยก ถนนทางหลวงหมายเลข 4009 ต ดก บ ถนนทางหลวงหมายเลข 44 การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2558 ม การจ ดท าแผนการ ความเร วเฉล ยของถนน สายหล กเพ มข นร อยละ 20 ระยะแถวคอยของทาง แยกลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ ความเร วเฉล ยของ ถนนสายหล กเพ มข น ร อยละ 20 ระยะแถวคอยของทาง แยกลดลงร อยละ ม การจ ดทาแผนการ 2558 ม การจ ดท าแผนการ v/c ลดลงร อยละ ม การจ ดท าแผนการ ลดระยะเวลาในการ เด นทางลงจากเด มร อย ละ 10 ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

145 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2557 (ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 4-2 โครงการศ กษาความเหมาะสมในการ ก อสร างสถาน ขนส งส นค า 4-3 โ ค ร ง ก า ร ศ ก ษ า ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร เ ช อ ม โ ย ง ร ะ บ บ ก า ร ข น ส ง ส ราษฎร ธาน -เกาะสม ย 5-2 โครงการศ กษาความเหมาะสมระบบขนส ง สาธารณะในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน 5-3 โครงการศ กษาความเหมาะสมระบบ ขนส งสาธารณะในอาเภอเกาะสม ย 5-6 โครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส ง สาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตามระเบ ยบให บร การ (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2558 ม การจ ดทาแผนการ ลดปร มาณรถบรรท ก เข าเม องร อยละ 20 ลดอ บ ต เหต ในเม องส ราษฎร ธาน ร อยละ ม การจ ดทาแผนการ 2558 ม การจ ดทาแผนการ 2558 ม การจ ดทาแผนการ พ นท ให บร การระบบ ขนส งสาธารณะเพ มข น ร อยละ ม การจ ดท าแผนการ จ านวนผ เข าร บการ อบรมร นละไม น อยกว า 100 คน จานวนการร องเร ยน พฤต กรรมการข บข ไม เหมาะสมลดลงร อยละ 40 ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

146 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ตารางท ตารางการประเม นและต ดตามการดาเน นแผนงานโครงการในป พ.ศ.2557 (ต อ) ลาด บ ท รายช อโครงการ 5-9 โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ ร ถ โดยสารประจาทาง (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2556) 6-5 โครงการต ดตามการต ดต ง ปร บปร ง ซ อมบ าร งป ายแนะน า ป ายเต อน ป าย บ งค บการจราจรต างๆ ให ได มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหล กว ศวกรรมจราจร (โครงการต อเน อง ป 2556) 6-7 โครงการฝ กอบรมเยาวชนเก ยวก บ ว น ยจราจร (โครงการต อเน อง ป 2556) 7-7 โครงการพ ฒนาระบบขนส งและจราจร และก อสร างประต เม อง Gateway บร เวณ ทางเข าส เขตเม องส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน อง ป 2556) 7-9 โค รงการเส นทางจ ก รยานบร เ ว ณ ถนนพ อข นทะเล การประเม นก อน การดาเน นโครงการ ดาเน นโครงการ ไม ม ม หมายเหต ไม ม หมายเหต ม ป ท ประเม น โครงการ ด ชน ช ว ด 2558 ม การจ ดทาแผนการ สภาพรถโดยสารประจ าทางม มาตรฐานเพ มข นร อยละ ม การจ ดทาแผนการ ม การส มส ารวจสภาพป ายและ พบว าอย ในระด บท ร บได ตาม มาตรฐาน ไม น อยกว าร อยละ 85 ของจานวนป ายท ทาการสารวจ 2558 ม การจ ดทาแผนการ จ านวนเยาวชนท เข าร บการ ฝ กอบรมไม น อยกว าร นละ 100 คน สถ ต ผ กระท าความผ ดเก ยวก บ กฎจราจรลดลงมากกว าร อยละ ม การจ ดทาแผนการ ความพ งพอใจของผ เด นทาง เพ มข นร อยละ ม การจ ดทาแผนการ ความยาวของเส นทางจ กรยานท เพ มข นร อยละ 20 ผลการตามด ชน ช ว ด สาเร จ ต อเน อง ไม สาเร จ หมายเหต

147 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต แผนงาน และการต ดตามประเม นแผนงานโครงการ ป พ.ศ.2558 ในการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ.2558 ประกอบด วยแผนงานโครงการท งหมด 16 โครงการโดยม รายการแผนงานโครงการใน ป พ.ศ.2558 ด งน โครงการในแผนการป พ.ศ.2558 แผนโครงการท 2-1 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 2-2 โครงการปร บปร งระบบส ญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลเม องเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 2-9 โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านงานจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 3-2 โครงการก อสร างโครงข ายถนนใหม ในเขตผ งเม องช วงแผนงานโครงการระยะกลางข นไป (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 3-4 โครงการก อสร างสะพานข ามทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 4009 ต ดก บถนนทางหลวง หมายเลข 44 (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 4-2 โครงการศ กษาความเหมาะสมในการก อสร างสถาน ขนส งส นค า (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 5-2 โครงการศ กษาความเหมาะสมระบบขนส งสาธารณะในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 5-3 โครงการศ กษาความเหมาะสมระบบขนส งสาธารณะในอาเภอเกาะสม ย (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 5-5 โครงการก อสร างช องทางจอดรถโดยสาร บร เวณป ายจอดร บส งผ โดยสาร แผนโครงการท 5-6 โครงการรณรงค อบรมผ ข บข รถขนส งสาธารณะข บข อย างปลอดภ ย และปฏ บ ต ตามระเบ ยบ ให บร การ (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 5-9 โครงการตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจาทาง (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 6-5 โครงการต ดตามการต ดต ง ปร บปร ง ซ อมบาร งป ายแนะน า ป ายเต อน ป ายบ งค บการจราจรต างๆ ให ได มาตรฐาน และ เหมาะสมตามหล กว ศวกรรมจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 6-7 โครงการฝ กอบรมเยาวชนเก ยวก บว น ยจราจร (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557) แผนโครงการท 7-9 โครงการเส นทางจ กรยานบร เวณถนนพ อข นทะเล (โครงการต อเน องจากป พ.ศ. 2557)

148 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต กล มแผนงาน : แผนงานการพ ฒนาระบบขนส งสาธารณะ โครงการท : ผ. 5-5 ช อโครงการ : โครงการก อสร างช องทางจอดรถโดยสาร บร เวณป ายจอดร บส งผ โดยสาร รายละเอ ยดโครงการ 1. หล กการและเหต ผล จากการสารวจในเขตเทศบาลนครส ราษฎร ธาน จะพบว าพ นท จอดรถขนส งสาธารณะบร เวณป ายจอดรถ ร บส งผ โดยสาร ม พ นท ไม เพ ยงพอส าหร บจอดร บ-ส งผ โดยสาร จนท าให การจอดร บ-ส งผ โดยสารเก ดการก ดขวาง การจราจร อ กท งตาแหน งของป ายจอด ร บ-ส ง บางป ายไม เหมาะสม อย ใกล ก บทางแยกเก นไป จนทาให แถวคอยของรถ ขนส งสาธารณะล วงล าเข าส ทางแยก ป ญหาเหล าน ท พบ จะส งผลต อความคล องต วของกระแสจราจร รวมท ง ความปลอดภ ยของผ ใช บร การ และผ ให บร การ รวมถ งผ ใช ถนนทางท ปร กษาจ งเสนอแผนงานการปร บปร งบร เวณป าย จอดร บ-ส งผ โดยสารให ม ต าแหน งท เหมาะสม และได มาตรฐาน โดยการก อสร างช องทางจอดรถโดยสาร บร เวณป าย จอดร บส งผ โดยสาร ความคล องต วของกระแสจราจรขณะจอดร บ-ส งผ โดยสาร 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เพ มศ กยภาพในการให บร การของจ ดจอดรถโดยสาร ลดป ญหาการก ดขวางการจราจรเน องจากการจอดรถร บส งผ โดยสาร จ ดระเบ ยบจ ดจอดร บ-ส งผ โดยสารของรถขนส งสาธารณะให ได มาตรฐาน และเป นระเบ ยบย งข น ลดป ญหาอ บ ต เหต อ นเน องมาจากการร บ-ส งผ โดยสารอย างไม เหมาะสม เพ มค ณภาพการให บร การของรถโดยสารประจาทาง 3. สถานท ดาเน นการ 4. ว ธ ดาเน นการ บร เวณถนนตลาดใหม บร เวณหน าศาลหล กเม อง บร เวณถนนศร ว ช ย บร เวณถนนกาญจนว ถ ถนนรอบเกาะสม ย ทาการสารวจออกแบบรายละเอ ยด ช องทางจอดรถโดยสารให ได มาตรฐาน โดยให ออกแบบจ ดจอดรถ โดยสารพ นท น าร องโครงการก อน เพ อตรวจสอบประส ทธ ภาพการให บร การ จ างผ ร บเหมาทาการก อสร าง เป ดใช บร การ/บาร งร กษา

149 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต งบประมาณ ใช งบประมาณ 10,000,000 บาท 6. ระยะเวลาดาเน นการ เร มต งแต ป พ.ศ หน วยงานท ร บผ ดชอบ หน วยงานหล ก สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน / สาน กงานเทศบาลนครส ราษฎร ธาน หน วยงานรอง แขวงการทางส ราษฎร ธาน กรมทางหลวง 8. ด ชน ช ว ด ม การจ ดทาแผนการ ความพ งพอใจของผ ใช บร การรถโดยสาร เพ มข นร อยละ 20 ส ดส วนผ ใช บร การเพ มข นร อยละ 10

150 รายงานแนวทางการต ดตามและประเม นผลการน าแผนไปส การปฏ บ ต ร ปท ต วอย างล กษณะโครงการก อสร างช องทางจอดรถโดยสาร บร เวณป ายจอดร บส งผ โดยสาร

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information