แนวปฏ บ ต ในการรายงานความก าวหน า และป ดโครงการว จ ยในระบบ NRPM

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฏ บ ต ในการรายงานความก าวหน า และป ดโครงการว จ ยในระบบ NRPM"

Transcription

1 แนวปฏ บ ต ในการรายงานความก าวหน า และป ดโครงการว จ ยในระบบ NRPM อ างอ งตามค ม อการใช ระบบ NRPM Ongoing monitoring ส าหร บห วหน าโครงการว จ ย ภารก จมาตรฐานระบบว จ ย ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

2 สารบ ญ 1. การลงช อเขาใชระบบ NRPM การจ ดการขอม ลสวนบ คคลของผ ใชงานระบบ NRPM เว บบอร2ด การน าเขาขอม ลโครงการเขาในท นว จ ย (ส าหร บโครงการว จ ยใหม ท ใชงบประมาณแผนด น และไมผานข นตอน Pre-audit) ข นตอนการน าเขาขอม ลช ดโครงการ/แผนงานว จ ย หร อ โครงการเด ยว การน าเขาโครงการย'อย การลบโครงการ การแกไขโครงการ/การย นย นส'งโครงการใหผ ประสานหน'วยงาน การรายงานขอม ลเขาระบบ การรายงานแผนงานว จ ย รายงานความกาวหนา รายงานฉบ บสมบ รณ แจงยกเล กโครงการ... 22

3 ค ม อการใชระบบ NRPM Ongoing monitoring ส าหร บห วหนาโครงการว จ ย ข นตอนการใชงานระบบ NRPM Ongoing monitoring ม 5 ข นตอน ค อ 1. การลงช อเขาใชระบบ NRPM 2. การจ ดการขอม ลส'วนบ คคลของผ ใชงานระบบ NRPM 3. เว บบอร4ด 4. การน าเขาขอม ลโครงการเขาในท นว จ ย (ส าหร บโครงการว จ ยใหม' ท ใชงบประมาณแผ'นด น และไม'ผ'านข นตอน Pre-audit) 5. การรายงานขอม ลเขาระบบ 1. การลงช อเขาใชระบบ NRPM 1.1 เปEด Internet Explorer พ มพ4 URL : คล กท ลงช อเขาใชระบบ ภาพท 1 หนาแรกระบบ NRPM ภาพท 2 หนาลงช อเขาใชระบบ

4 2 1.3 หากม ช ออย 'ในระบบ NRPM แลวสามารถ login เขาใชระบบไดเลย 1.4 หากม ช ออย 'ในระบบ NRPM แลว แต'ไม'สามารถ login เขาใชระบบไดใหไปท ส าหร บผ ม ปYญหาในการ login คล กท น จะปรากฏข นตอนการแกปWญหาการเขาใชระบบ ด งภาพ ภาพท 3 หนาระบบช'วยเหล อในการ login

5 3 1.5 หากไม'ม ช ออย 'ในระบบ NRPM ใหคล ก ส าหร บน กว จ ย ทานสามารถสงค าขอใชระบบไดท น ภาพท 4 หนาลงทะเบ ยนน กว จ ยของหน'วยงาน

6 4 1.6 เม อ login เขาระบบแลว ในหนาหล กของห วหนาโครงการว จ ย ประกอบดวย เมน ระบบงาน เมน ท วไป ออกจากระบบ ข อม ลส วนต ว ดาวน โหลดค ม อและแบบฟอร ม สถานะระบบ ภาพท 5 หนาหล กของห วหนาโครงการว จ ย (โดยส งเขป)

7 5 เมน ท วไป หนาหล ก ขอม ลสวนต ว ภาพท 6 เมน ท วไป เว บบอร2ด เมน ระบบงาน ภาพท 7 เมน ระบบงาน

8 6 2. การจ ดการขอม ลสวนบ คคลของผ ใชงานระบบ NRPM จากเมน ท วไป ไปท ขอม ลสวนต ว จะแสดงหนาจอขอม ลส'วนบ คคลด งภาพ สามารถแกไขรห สผ'าน, เปล ยนร ปภาพ (แสดงผลหนาผ ใชงานและหนาเว บบอร4ด) และขอม ลส'วนบ คคล ภาพท 8 หนาขอม ลส'วนบ คคล (โดยส งเขป) 3. เว บบอร2ด - ผ ใชสามารถสอบถามปWญหาจากการใชระบบ NRPM ไดจากหนาเว บบอร4ด ด งภาพ สามารถต งกระท ใหม'หร ออ'านกระท ก'อนหนาไดจากหนาเว บบอร4ด ภาพท 9 หนาเว บบอร4ด

9 7 4. การน าเขาขอม ลโครงการเขาในท นว จ ย (ส าหร บโครงการว จ ยใหม ท ใชงบประมาณแผนด น และไมผานข นตอน Pre-audit) 1) เล อกป[งบประมาณท ตองการ จากน นคล กเล อกเมน ระบบหล ก Ongoing ดานบน และคล ก เมน รายการท นว จ ย ท เป\ดร บ เมน ดานซายม อ 2) คล กท Select หนารายการท นว จ ยท เปEดร บ ภาพท 10 หนารายการท นว จ ยของหน'วยงาน 3) เล อก สม ครท น โดยเล อกชน ดโครงการเป\น ช ดโครงการ/แผนงานว จ ย หร อ โครงการเด ยว หร อ โครงการยอย ภาพท 11 หนาสม ครท น

10 8 4.1 ข นตอนการน าเขาขอม ลช ดโครงการ/แผนงานว จ ย หร อ โครงการเด ยว การน าเขาขอม ลช ดโครงการ/แผนงานว จ ย หร อ โครงการเด ยว ม ข นตอนการน าเขาหล กๆ เหม อนก น 6 ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 รายละเอ ยดโครงการ ป^อนขอม ลท วไปของโครงการจนครบคล กท ป _ม บ นท ก >> ภาพท 12 ข นตอนท 1 รายละเอ ยดโครงการ (โดยส งเขป)

11 9 ข นตอนท 2 ขอม ลน กว จ ย ใส'เลขหมายบ ตรประจ าต วประชาชนของน กว จ ย ต าแหน'งในการท าว จ ย และส ดส'วนในการท าว จ ย (รอยละ) คล กป _ม เพ ม ถาตองการแกไขต าแหน'งในโครงการหร อส ดส'วนการม ส'วนร'วม โดยคล กท ในช'องแกไขของน กว จ ยท ตองการ แกไข หร อถาตองการลบคล กท หนาน กว จ ยท ตองการลบ กรณ ไม'ทราบเลขหมายประจ าต วบ ตรประชาชนของน กว จ ยท ตองการเพ ม สามารถใชระบบคนหาได หากไม'พบขอม ล น กว จ ย สามารถลงทะเบ ยนน กว จ ยเพ มโดยคล กท ลงทะเบ ยนน กว จ ย แต'ตองทราบเลขหมายประจ าต วบ ตรประชาชน และ หน'วยงานท น กว จ ยท'านน นส งก ดอย ' เม อด าเน นการจนครบแลวคล กท ป _ม บ นท ก >> ภาพท 13 ข นตอนท 2 ขอม ลน กว จ ย

12 10 ข นตอนท 3 หนวยงานท สน บสน น ป^อนขอม ลหน'วยงานท ม ส'วนสน บสน นในการด าเน นการว จ ย รวมท งช อผ ร บผ ดชอบ หร อผ ต ดต'อของหน'วยงานน น จนครบ และคล กท ป _ม เพ ม หากไม'ม หน'วยงานท สน บสน น สามารถขามข นตอนน ไปไดดวยการ คล กท ป _ม บ นท ก >> ภาพท 14 ข นตอนท 3 หน'วยงานท สน บสน น ข นตอนท 4 ผลส าเร จ เล อกป`, ประเภทของผลส าเร จ (ม ค าอธ บายผลส าเร จของงานว จ ย โดยคล กท อ'าน ค าอธ บายผลส าเร จของงานท น ) และป^อนรายละเอ ยดผลส าเร จ เม อด าเน นการเร ยบรอยคล กท ป _ม เพ ม หากตองการลบ/แกไข ใหคล กท ป _ม (ลบ) หร อ (แกไข) หนาผลส าเร จน น ในกรณ ท เป\นโครงการ ต'อเน อง ใหป^อนผลส าเร จท กป`ท ม ผลส าเร จ ด าเน นการเร ยบรอยแลวคล กท บ นท ก >> ภาพท 15 ข นตอนท 4 ผลส าเร จ

13 11 ข นตอนท 5 ไฟล2แนบ คล กท Browse เพ อเล อกไฟล4แนบ คล กท แนบไฟล4 เพ อแนบไฟล4ไวในโครงการ หาก ตองการลบใหคล กท ป _ม ไฟล4ท แนบตองม ขนาดไม'เก น 20 MB ด าเน นการเร ยบรอยแลวคล กท บ นท ก >> ภาพท 16 ข นตอนท 5 ไฟล4แนบ ข นตอนท 6 ขอม ลเพ มเต ม (พ นท ด าเน นการว จ ย) คล กเล อกพ นท จ งหว ด และรายละเอ ยดอ นๆ เพ มเต ม (ถาม ) จากน น คล กท เพ มพ นท ด าเน นการว จ ย ข นตอนน ใหระบ พ นท ด าเน นการว จ ย ขอม ลน ใชเพ อการคนหาและจ ดกล 'มพ นท การว จ ยใน ประเทศต'อไป เม อป^อนเสร จแลวคล กท ตรวจทานขอม ลโครงการกอนสง ภาพท 17 ข นตอนท 6 ขอม ลเพ มเต ม (พ นท ด าเน นการว จ ย)

14 12 ตรวจทานขอม ลโครงการกอนสง ระบบจะตรวจสอบและแสดงรายละเอ ยดขอม ลโครงการว จ ยท งหมด ภาพท 18 หนาตรวจทานขอม ลโครงการก'อนการส'ง (โดยส งเขป) เม อย นย นการสง สถานะงานของโครงการจะเป\น โครงการท อย 'ในข นตอนรอการย นย นการส'ง ห วหนาโครงการว จ ย ย งสามารถแกไขขอม ลรายละเอ ยดโครงการได แต'ไม'สามารถลบโครงการออกจากระบบได และถาตองการส'งโครงการไปย งผ ประสานหน'วยงาน ตองย นย นการสงโครงการอ กคร งหน ง

15 การน าเขาโครงการยอย การน าเขาโครงการย'อย ม 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 ห วหนาช ดโครงการ/ผ อ านวยการแผนงานว จ ย เป\นผ น าเขาโครงการย'อยเอง (เม อย นย นส'งโครงการช ด/แผน งานว จ ยและไดรห ส 13 หล กแลว) โดยเล อกป[งบประมาณท ตองการ เล อกเมน Ongoing และคล กท โครงการ Ongoing จากน นคล ก เพ มโครงการยอย ภายใตช อช ดโครงการ/แผนงานว จ ย ซ งม ข นตอนการน าเขาโครงการย'อยจ านวน 6 ข นตอน เหม อนการน าเขาช ดโครงการ/แผนงานว จ ย และโครงการเด ยว โดยว ธ น โครงการย'อยท เพ มใหม'จะอย 'ภายใตช ดโครงการ/ แผนงานโดยอ ตโนม ต ภาพท 19 แสดงการเพ มโครงการย'อย โดยห วหนาช ดโครงการ/ผ อ านวยการแผนงานว จ ย ว ธ ท 2 ห วหนาโครงการย'อยเป\นผ น าเขาโครงการย'อยเอง โดยจะตองทราบรห ส 13 หล ก และรห ส ID ของช ด โครงการ/แผนงานว จ ย จากห วหนาช ดโครงการ/ผ อ านวยการแผนงานว จ ย เพ อท จะไดจ ดโครงการย'อยไปอย 'ภายใตช ดโครงการ/ แผนงานว จ ยได ภาพท 20 ภาพแสดงรห ส 13 หล ก และรห ส ID ของแผนงานว จ ยหร อช ดโครงการว จ ย

16 14 กรณ น ม ว ธ การน าเขาโครงการย'อย ด งน - ในหนาสม ครท นว จ ย คล กสม คร โครงการยอย ซ งสามารถอ'านว ธ การน าเขาโครงการย'อยไดโดยคล ก ว ธ การ น าเขาโครงการยอย ด งภาพ ภาพท 21 แสดงล งค4สม ครโครงการย'อย - การน าเขาขอม ลโครงการย'อยจะม 6 ข นตอนเหม อนการน าเขาขอม ลช ดโครงการ/แผนงานว จ ย และโครงการ เด ยว แต'ในข นตอนท 1 รายละเอ ยดโครงการ ใหป^อน รห ส 13 หล ก และ รห ส ID ของช ดโครงการ/แผน งานว จ ยพ อจ ดโครงการย'อยไปอย 'ภายใตโครงการ/แผนงานว จ ย ภาพท 22 ภาพแสดงช'องใส'รห สช ดโครงการ/แผนงานว จ ยส าหร บโครงการย'อย

17 15 - เม อป^อนรห สช ดโครงการ/แผนงานว จ ย และตรวจสอบแลวว'าม ช ดโครงการ/แผนงานว จ ยอย 'ในระบบ ใหคล ก บ นท ก ภาพท 23 ภาพแสดงการบ นท กรห สช ดโครงการ/แผนงานว จ ยเสร จส น - จากน นกรอกขอม ลใหครบท กข นตอนและคล ก ย นย นการสง เม อย นย นการส'งแลวโครงการด งกล'าวจะไปอย 'ใต ช ดโครงการ/แผนงานว จ ยตามท ไดใส'รห ส โดยการส'งโครงการใหผ ประสานหน'วยงานจะตอง ย นย นส'ง สองคร ง เพ อท โครงการ จะไดอย 'ในข นตอน โครงการท อย 'ในข นตอนของผ ประสานหน'วยงาน ท งน ห วหนาช ดโครงการ/ผ อ านวยการแผนงานว จ ย จะตองย นย นส'งโครงการช ด/แผนงานว จ ย สองคร งดวยเพ อท โครงการจะไดอย 'ในข นตอน โครงการท อย 'ในข นตอนของผ ประสานหน'วยงาน ด ว ธ การย นย นส'งโครงการคร งท สองไดท ขอ การลบโครงการ ในกรณ ท ย งไม'ไดย นย นส'งโครงการ (อย 'ในสถานะงานโครงการท ย งไม'ไดส'ง) ห วหนาโครงการว จ ยสามารถลบ โครงการไดโดยเล อกเมน ระบบหล ก Ongoing คล กท โครงการ Ongoing จากน นคล กท ป _ม เพ อลบโครงการ (หากย นย น ส'งโครงการแลว ใหต ดต'อผ ประสานหน'วยงาน) ภาพท 24 หนารายการโครงการ Ongoing

18 16 เม อลบโครงการแลว โครงการด งกล'าวจะไปอย 'ในเมน Recycle bin สามารถก ค นหร อลบอย'างถาวรได โดย หนากล'องส เหล ยม แลวคล ก ลบโครงการ หร อก ค น ด งภาพ ภาพท 25 หนา Recycle bin 4.4 การแกไขโครงการ/การย นย นสงโครงการใหผ ประสานหนวยงาน ห วหนาโครงการว จ ยสามารถแกไขโครงการไดเม อโครงการอย 'ในข นตอน โครงการท ย งไม'ไดส'ง หร อ ข นตอน โครงการท รอการย นย นส'ง โดย 1) เล อกป[งบประมาณท ตองการ จากน นคล กเมน ระบบหล ก Ongoing ดานบน และคล กเมน โครงการ Ongoing ดานซายม อ 2) คล ก หนาโครงการท ตองการแกไข/ย นย นส'งใหผ ประสานหน'วยงาน จากน นระบบจะไปย งหนาการน าเขา ขอม ลโครงการ 6 ข นตอน ภาพท 26 รายการโครงการ Ongoing

19 17 3) เม อแกไขขอม ลโครงการแลว คล กเมน ด ผลการบ นท กโครงการ ดานซายม อ 4) คล ก ย นย นการสง ภาพท 27 ภาพแสดงเมน ด ผลการบ นท กโครงการ ภาพท 28 ภาพแสดงการย นย นส'งโครงการใหผ ประสานหน'วยงาน เม อย นย นการส'งคร งท สอง สถานะงานของโครงการจะเป\น โครงการท อย 'ในข นตอนของผ ประสานหน'วยงาน ห วหนา โครงการว จ ยจะไม'สามารถแกไขหร อลบขอม ลโครงการว จ ยได ถาหากตองการแกไขหร อลบขอม ลโครงการว จ ย ใหต ดต'อผ ประสานหน'วยงาน

20 18 5. การรายงานขอม ลเขาระบบ ห วหนาโครงการว จ ยสามารถรายงานขอม ลเขาระบบไดด งน 5.1 การรายงานแผนงานว จ ย ห วหนาโครงการว จ ยสามารถรายงานแผนงานว จ ยไดเม อย นย นส'งโครงการใหผ ประสาน หน'วยงานแลว (โครงการอย 'ในข นตอนของผ ประสานหน'วยงาน/โครงการท อย 'ระหว'างด าเน นการ) โดยด าเน นการด งน 1) เมน ระบบ Ongoing --> โครงการ Ongoing คล ก ด าเน นการ หนาโครงการท ตองการ ระบบก จะ link ไปย ง หนา ด าเน นโครงการ ด งภาพท 30 ภาพท 29 หนารายการโครงการ Ongoing ภาพท 30 หนาด าเน นโครงการ รายงานแผนการว จ ย 2) คล กเล อก รายงานแผนการว จ ย จากหนาด าเน นโครงการ ปรากฏด งภาพ ภาพท 31 หนาแผนการด าเน นงานว จ ย

21 19 - คล ก เพ มแผนว จ ยใหม ปรากฏด งภาพ ภาพท 32 หนาเพ มแผนว จ ย - กรอกขอม ลลงในแบบฟอร4มจนครบจากน นคล ก บ นท กแผนว จ ย เม อตองการบ นท กขอม ล หร อคล ก ยกเล ก เม อตองการยกเล กขอม ลท กรอก เม อท าการบ นท กเร ยบรอยแลวก จะปรากฏด งภาพ ภาพท 33 หนารายการแผนงานว จ ย

22 รายงานความกาวหนา ห วหนาโครงการว จ ยสามารถรายงานความกาวหนาไดเม อโครงการอย 'ในข นตอน โครงการท อย 'ระหว'างด าเน นการ (หากโครงการไม'ไดอย 'ในข นตอนอย 'ระหว'างด าเน นการ ใหต ดต'อผ ประสานหน'วยงาน) โดย ด าเน นการด งน 1) เมน ระบบ Ongoing --> โครงการ Ongoing คล ก ด าเน นการ หนาโครงการท ตองการ ระบบก จะ link ไปย ง หนา ด าเน นโครงการ จากน นเล อก รายงานความกาวหนา และคล ก ด าเน นการ ด งภาพท 35 ภาพท 34 แสดงแสดงโครงการท อย 'ในข นตอน โครงการท อย 'ระหว'างด าเน นการ ภาพท 35 หนาด าเน นโครงการ รายงานความกาวหนา

23 21 ในการรายงานความกาวหนา สามารถกรอกขอม ลผลการปฏ บ ต งาน(ถาม ), ปWญหาอ ปสรรค(ถาม ), ค าแนะน าและขอม ล เพ มเต ม (ถาม ) และไฟล4แนบ (ถาม ) โดยเล อกประเภทไฟล4แนบใหถ กตอง และคล กท บ นท กขอม ล รายงานความกาวหนา ด งกล'าวก จะถ กบ นท กในระบบ ภาพท 36 หนารายงานความกาวหนาของโครงการ เม อย นย นการส'งรายงานความกาวหนา โครงการจะอย 'ในข นตอนของผ ประสานหน'วยงาน (สถานะงานตรวจสอบ รายงานความกาวหนา) หากตองการรายงานความกาวหนาคร งต'อไป หร อรายงานฉบ สมบ รณ4 ใหต ดต'อผ ประสานหน'วยงานเพ อ ส'งโครงการกล บมาอย 'ในข นตอนอย 'ระหว'างด าเน นการ เม อม การใส'ขอม ลรายงานแผนการว จ ย, รายงานความกาวหนา และรายงานการเบ กจ'ายงบประมาณ สามารถคล กท ช อ โครงการเพ อด รายงานท เป\น GANTT Chart ท ออกจากระบบไดด งภาพ ภาพท 37 หนารายงานท แสดงเป\น GANTT Chart

24 รายงานฉบ บสมบ รณ2 ห วหนาโครงการว จ ยสามารถรายงานฉบ บสมบ รณ4ไดเม อโครงการอย 'ในข นตอน โครงการท อย 'ระหว'างด าเน นการ (หากโครงการไม'ไดอย 'ในข นตอนอย 'ระหว'างด าเน นการ ใหต ดต'อผ ประสานหน'วยงาน) โดยในหนาด าเน น โครงการ คล กเล อกท รายงานฉบ บสมบ รณ2 จากน นข นตอนการกรอกจะเหม อนก บการรายงานความกาวหนา ภาพท 38 หนาด าเน นโครงการ รายงานฉบ บสมบ รณ4 เม อย นย นการส'งรายงานฉบ บสมบ รณ4แลว โครงการจะอย 'ในข นตอน โครงการท อย 'ในข นตอนของผ ประสาน หน'วยงาน (สถานะงานตรวจสอบรายงานฉบ บสมบ รณ4) เม อผ ประสานหน'วยงานตรวจสอบรายงานความกาวหนาและ ด าเน นการปEดโครงการแลว โครงการจะอย 'ในข นตอน โครงการท ส นส ดการด าเน นการแลว (สถานะงานโครงการว จ ยเสร จส น) 5.4 แจงยกเล กโครงการ ห วหนาโครงการว จ ยสามารถแจงยกเล กโครงการไดโดย จากหนาด าเน นโครงการ คล กเล อกท ยกเล กโครงการ ปรากฏด งภาพ โดยกรอกรายละเอ ยดเก ยวก บการยกเล กโครงการ และคล กป _ม ย นย นการยกเล กโครงการ ภาพท 39 หนาแจงยกเล กโครงการ เม อแจงยกเล กโครงการแลว โครงการด งกล'าวจะอย 'ในข นตอน โครงการท อย 'ในข นตอนของผ ประสานหน'วยงาน สถานะงานรอย นย นการยกเล กโครงการ และเม อผ ประสานหน'วยงานย นย นการยกเล กโครงการแลว โครงการจะอย 'ในข นตอน โครงการท ส นส ดการด าเน นการแลว สถานะงานยกเล กโครงการ

ค ม อการใชระบบ NRPM Ongoing monitoring ส าหร บ ผ ประสานหนวยงานระด บ คณะ กอง สถาบ น ส าน ก

ค ม อการใชระบบ NRPM Ongoing monitoring ส าหร บ ผ ประสานหนวยงานระด บ คณะ กอง สถาบ น ส าน ก ค ม อการใชระบบ NRPM Ongoing monitoring ส าหร บ ผ ประสานหนวยงานระด บ คณะ กอง สถาบ น ส าน ก ภารก จมาตรฐานระบบว จ ย ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแหงชาต (วช.) โทรศ พท6 0-2561-2445 ตอ 465 หร อ 467 โทรสาร 0-2940-6501

More information

ค ม อการใชงานระบบต ดตามประเม นผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ดและกล มจ งหว ด

ค ม อการใชงานระบบต ดตามประเม นผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ดและกล มจ งหว ด ค ม อการใชงานระบบต ดตามประเม นผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ดและกล มจ งหว ด บทน า การบร หารงานจ งหว ด/กล มจ งหว ดแบบบ รณาการไดใหความส าค ญก บการบร หารการพ ฒนา ในล กษณะย ดพ นท เป#นหล

More information

เอกสารประกอบการใช งาน ระบบบร หารจ ดการงานว จ ยของประเทศ (NRMS) (ส วนข อเสนอการว จ ย : ท นม งเป า)

เอกสารประกอบการใช งาน ระบบบร หารจ ดการงานว จ ยของประเทศ (NRMS) (ส วนข อเสนอการว จ ย : ท นม งเป า) เอกสารประกอบการใช งาน ระบบบร หารจ ดการงานว จ ยของประเทศ (NRMS) (ส วนข อเสนอการว จ ย : ท นม งเป า) 16 ต ลาคม 2557 การใช งานระบบสาหร บน กว จ ย ผ ใช งานระบบท ได ร บส ทธ ระด บ น กว จ ย ม ฟ งก ช นการใช งาน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย - 53 - การใช งานส วนของน กว จ ย ในระบบ NRPM น เจ าหน าท หน วยงาน จะม ส ทธ ในการใช งานต างๆด งน กรอกข อเสนอโครงการว

More information

หนาท ท งหมดของระบบชวยเหล อทางการเง นฯ 1. หนาท มอบหมายน ต กรเป5นเจาของส านวน (. สชง)

หนาท ท งหมดของระบบชวยเหล อทางการเง นฯ 1. หนาท มอบหมายน ต กรเป5นเจาของส านวน (. สชง) ส งท ควรทราบกอนการใชงานระบบร บค าขอ เน องจากระบบร บค าขอ ม การพ ฒนาใหตอบสนองตอ function การท างานแบบ Offline ค อ สามารถท างานไดแม ระบบเคร อขายม ป7ญหา หร อเคร องคอมพ วเตอร8ของผ ใชงานไมสามารถต ดตอก บเคร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ

ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 1 โปรแกรมระบบเง นเด อนข#าราชการน เป(นโปรแกรมท พ ฒนาต/อยอดมาจากโปรแกรมเด มท จ าก ดการใช#งานเฉพาะ ระบบปฏ บ ต การว นโดวส8แบบ

More information

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บ ผ บร หาร การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด 4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th Ex-Flow. 1 สารบ

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดต งสภาช มชน (CODI SAPA V1.1) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2)

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดต งสภาช มชน (CODI SAPA V1.1) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2) ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดต งสภาช มชน (CODI SAPA V1.1) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว นท 21 พฤศจ กายน 2556

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ระบบสารบรรณเอกสารโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ( Ultra Smart Document ) ภายใต ระบบสารสนเทศเพ อการบร

More information

ค ม อ แนวทางการให บร การท ม ประส ทธ ภาพ ด านงานว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ

ค ม อ แนวทางการให บร การท ม ประส ทธ ภาพ ด านงานว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ค ม อ แนวทางการให บร การท ม ประส ทธ ภาพ ด านงานว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ [Pick the date] ค าน า บร การ ( Service ) ค อ การให ความช วยเหล อ หร อการด าเน นการเพ อประโยชน

More information

3.5 เมน บร หารโครงการ

3.5 เมน บร หารโครงการ 3.5 เมน บร หารโครงการ เน อหาประกอบด วย 3.5.1 กล มผ ใช งานเมน น 3.5.2 การค นหาโครงการ และอธ บายตารางแสดงผลการค นหา บร หารโครงการ 3.5.3 การบร หารโครงการ ส าหร บเจ าของโครงการ 3.5.3.1 การขออน ม ต โครงการย

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖ ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖ ค ม อระบบการจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส ส าหร บผ ร บบ าบ ด/ก าจ ด ค ม อการใช งาน ระบบการจ ดการว

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศ สน บสน นงานประก นค ณภาพการศ กษา

ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศ สน บสน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศ สน บสน นงานประก นค ณภาพการศ กษา งานสารสนเทศเพ อการบร หาร (MIS) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ม ถ นายน 2556 ค ม อการใช ระบบสารสนเทศสน บสน นงานประก นค ณภาพการศ

More information

1) ผ ใช บร กำรประชำชนท วไป

1) ผ ใช บร กำรประชำชนท วไป 1 บทนำ โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานว จ ย ค ณสมบ ต ของโปรแกรมสามารถ บร หารจ ดการก บข อม ลโครงงานว จ ยช วยในการจ ดเก บข อม ลร ปแบบเอกสารให เป นร ปแบบไฟล อ เล กทรอน กส และสามารถต ดตามข อม ลข าวสาร

More information

อการเฝ าระว งโรคพ ษส น ขบ า

อการเฝ าระว งโรคพ ษส น ขบ า ค ม อการใช งานระบบงาน (User Manual) ระบบสารสนเทศเพ อการเฝ าระว งโรคพ ษส น ขบ า www.thairabies.net (Thai Rabies Net) ของ สาน กควบค ม ป องก นและบาบ ดโรคส ตว กรมปศ ส ตว โดย ศ นย สารสนเทศเพ อการเฝ าระว งและควบค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information