ข นตอนการด าเน นการว จ ย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ข นตอนการด าเน นการว จ ย"

Transcription

1 ข นตอนการด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ยประกอบด วยการเสนอโครงร างเพ อขอร บการพ จารณาจาก คณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย (แบบฟอร มแสดงในภาคผนวก) การด าเน นการว จ ย การก าก บต ดตามงานว จ ย การขยายเวลาการด าเน นงานว จ ย การจ ดซ อจ ดจ าง การ เผยแพร ผลงานว จ ย และการค มครองส ทธ บ ตรของผลงานว จ ยและผลงานสร างสรรค ด งรายละเอ ยด ตามตารางแสดงว ธ ปฏ บ ต ท 1-9 และแผนผ งข นตอนการท างาน ท ตารางท 1 ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการพ จารณาโครงร างว จ ย 1. เสนอโครงร างว จ ยต อ คณะกรรมการพ จารณาโครง ร างว จ ยเพ อขอร บการพ จารณา 1.1 ศ กษาท ศทางการท าว จ ยของ ว ทยาล ย จากค ม อด าเน นการว จ ย หร อจากแชร โฟลเดอร ของฝ ายว จ ย 1.2 จ ดเตร ยมโครงร างว จ ยและ แบบค าขอพ จารณาจร ยธรรมการ ว จ ยในมน ษย ตามแบบฟอร มท ก าหนด 1.3 ส งโครงร างว จ ยและมาย งฝ าย ว จ ยจ านวน 1 ช ด โดยเสนอผ าน ห วหน าภาคว ชาและรอง ฝ ายว ชาการแล วส งมา ท ฝ ายว จ ย โดยสามารถเสนอโครง ร างตามรอบการพ จารณา ด งน - คร งท 1 ม.ย. ส.ค. - คร งท 2 ก.ย. พ.ย. - คร งท 3 ธ.ค. ก.พ. - คร งท 4 ม.ค. พ.ค. 2. ลงทะเบ ยนร บโครงร างว จ ย พร อมก บน ดหมาย คณะกรรมการพ จารณาโครง ร างว จ ย หร ออ นๆตามความเหมาะสม 2.1 ลงทะเบ ยนร บโครงร างว จ ย ในสม ดทะเบ ยนร บโครงร างว จ ย 2.2 น ดหมายคณะกรรมการเพ อ เข าร วมประช มพ จารณาโครงร าง ว จ ย ตามรอบการพ จารณาด งน - คร งท 1 ภายใน 10 ก.ย. - คร งท 2 ภายใน 10 ธ.ค. - คร งท 3 ภายใน 10 ม.ค. - คร งท 4 ภายใน 10 ม.ย.

2 4 และอ นๆตามความเหมาะสม 2.3 ถ ายเอกสารมอบให ก บ กรรมการพ จารณาโครงร างว จ ย ก อนการประช มอย างน อยล วงหน า 1 ส ปดาห คณะกรรมการพ จารณาโครง ร างว จ ย เลขาคณะกรรมการพ จารณา โครงร างว จ ย 3. ประช มพ จารณาโครงร างว จ ย 3.1 ศ กษาโครงร างว จ ย ก อนเข า ประช ม 3.2 พ จารณาโครงร างว จ ย เก ยวก บค ณภาพงานว จ ยความ สอดคล องก บท ศทางการท าว จ ย ของว ทยาล ย ตลอดจนพ จารณา กล นกรองความถ กเหมาะสมของ งบประมาณการว จ ย 4. สร ปผลการพ จารณาโครงร าง ว จ ยเสนอต อ 5. ลงทะเบ ยนร บผลการอน ม ต สร ปผลการพ จารณาโครงร าง ว จ ยของ 6. เสนอขออน ม ต โครงการว จ ย ต อ 4.1 สร ปผลการพ จารณาโครงร าง ว จ ยต อผ านห วหน า งานผล ตว จ ยและองค ความร และ รองฝ ายว จ ย 4.2 ต ดตามผลการอน ม ต สร ปผล การพ จารณาโครงร างว จ ยของ 5.1 ลงทะเบ ยนร บผลการอน ม ต สร ปผลการพ จารณาโครงร างว จ ย ของ ในสม ดทะเบ ยน ร บโครงร างว จ ย 5.2 ส าเนาและแจ งผลการ พ จารณาโครงร างว จ ยต อห วหน า โครงการว จ ยเพ อปร บแก 6.1 ปร บแก โครงร างว จ ย 6.2 เสนอขออน ม ต โครงการว จ ย จ านวน 1 ช ด ต อ ภายใน 2 ส ปดาห ผ านห วหน า ภาคว ชา/ ห วหน างาน รองฝ ายท เก ยวข อง ห วหน างานผล ตว จ ยและ องค ความร รองฝ าย ว จ ย รองฝ ายแผนและ

3 5 งานธ รการฝ ายแผนและประก น ค ณภาพ งานธ รการฝ ายอ านวยการ ฝ ายพ สด ธ รการฝ ายอ านวยการ 7.ตรวจสอบเอกสาร โครงการว จ ย 8. ลงทะเบ ยนร บและออกเลข โครงการ แล วส งฝ ายแผนงาน และประก นค ณภาพ 9.ตรวจสอบรายละเอ ยด งบประมาณ 10.เสนอผลการตรวจสอบ โครงการว จ ยผ านห วหน างาน บร หาร รองฝ าย อ านวยการ 7.งานธ รการฝ ายแผนและประก น ค ณภาพตรวจสอบเอกสาร โครงการว จ ย 8.1 ลงทะเบ ยนร บและออกเลข โครงการ ส งโครงการให ฝ าย แผนงานและประก นค ณภาพ 9.ฝ ายพ สด ตรวจสอบความถ กต อง ของรายละเอ ยดงบประมาณ 10. ธ รการฝ ายอ านวยการเสนอผล การตรวจสอบโครงการว จ ยผ าน ห วหน างานบร หาร รอง ฝ ายอ านวยการ 11. อน ม ต โครงการว จ ย 11. อน ม ต โครงการว จ ย ธ รการฝ ายอ านวยการ 12. ส งถ ายเอกสารผลการ พ จารณาอน ม ต โครงการว จ ย และค นต วจร งให งานแผนและ ประก นค ณภาพ และส าเนาเก บ ไว ท ฝ ายว จ ย 1 ช ด 12.1 ส งถ ายเอกสารผลการ พ จารณาอน ม ต โครงการว จ ย 12.2 ค นต วจร งให ฝ ายบร หาร 12.3 ส าเนาให ผ ว จ ย งานแผนเก บ และฝ ายว จ ยคนละ 1 ช ด หมายเหต คณะกรรมการสามารถก าหนดว นพ จารณาโครงร างว จ ยเพ มเต มได ในกรณ ท ม งานว จ ยเสนอ เข ามาเพ มเต มจากแผนท วางไว

4 แผนผ งท 2 ข นตอนการท างานเก ยวก บการพ จารณาโครงร างว จ ยการเสนอพ จารณาโครงร างว จ ย ระหว างฝ ายว จ ยและฝ ายบร หาร 6 เสนอโครงร างว จ ยผ านห วหน าภาคว ชา/ ห วหน างาน/ รองฝ ายว ชา/ รองฝ ายว จ ย/ รองฝ ายแผน น ดคณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ย พร อมแนบส าเนาโครงร างว จ ย (ตามวงรอบ) สร ปผลพ จารณาโครงร างการว จ ยให พร อม แนบโครงร างช ดเด ม ( 3 ว น) เลขาคณะกรรมการ พ จารณาโครงร างว จ ย เห นชอบสร ปผลพ จารณาโครงร างการว จ ย ส าเนาบ นท กการเห นชอบสร ปผลพ จารณาโครงร างการ ว จ ยให 1 ช ด ( 2 ส ปดาห ) ปร บแก โครงร างการว จ ยเสนอผ านห วหน าภาคว ชา/ ห วหน างาน/ รองฝ ายท เก ยวข อง/ ห วหน างานว จ ย/ รองฝ ายว จ ย/ รองฝ ายแผน ( 1 เด อน) ลงทะเบ ยนร บและออกเลขโครงการว จ ย/ ตรวจสอบงบประมาณ (1 ว น) เสนอผลการตรวจสอบตรวจเอกสารการผ านห วหน างาน บร หาร/รองฝ ายอ านวยการ/ ( 1 ว น) ธ รการฝ ายอ านวยการ/ ฝ ายพ สด ธ รการฝ ายอ านวยการ อน ม ต โครงการว จ ย ส งถ ายเอกสารผลการอน ม ต โครงการว จ ย ส าเนาให ผ ว จ ย งาน แผนและฝ ายว จ ย / เก บเอกสารต วจร งท ฝ ายบร หาร (1 ว น) ธ รการฝ ายอ านวยการ

5 ตารางท 2 ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการพ จารณาจร ยธรรมในมน ษย 1. เสนอโครงร างการว จ ย 3 บท พร อมเคร องม อการว จ ย เอกสารส าหร บประกาศร บ สม ครผ เข าร วมว จ ย และใบ ย นยอมการเข าร วมการว จ ย ผ านห วหน าภาคว ชา/ ห วหน า งาน/ รองฝ ายฝ ายท เก ยวข อง/ ห วหน างานว จ ย/ รองฝ ายว จ ย/ รองฝ ายแผน เสนอโครง ร างการว จ ย 3 บทพร อม เคร องม อการว จ ยและใบ ย นยอมการเข าร วมการว จ ย ผ านห วหน าภาคว ชา/ ห วหน า งาน/ รองฝ ายฝ ายท เก ยวข อง/ ห วหน างานว จ ย/ รองฝ ายว จ ย/ รองฝ ายแผน ภายใน 1 เด อน หล งการปร บแก โครงร างการ ว จ ยตามผลการพ จารณาโครง ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการพ จารณา จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ตรวจสอบเอกสารก อนเสนอ ประธานพ จารณา ประธานพ จารณาแยกระด บ ความเส ยงของโครงร างการว จ ย - ความเส ยงน อยท ส ด - ความเส ยงปานกลาง - ความเส ยงส ง พ จารณาประเด นจร ยธรรมการ ว จ ยในมน ษย 4.1 กรณ ผ านการพ จารณา ร างการว จ ย ตรวจสอบ เอกสารก อนเสนอประธาน พ จารณา ประธานพ จารณาแยกประเภท โครงร างการว จ ย - กรณ ความเส ยงน อยท ส ดและ ความเส ยงปานกลางเสนอ คณะกรรมการช ดย อยจ านวน 4 คน ประกอบด วยประธาน กรรมการ 2 คนและเลขาน การ 1 คน - กรณ ความเส ยงส งเสนอ คณะกรรมการประกอบด วย คณะกรรมการช ดใหญ จ านวน 9 คน คณะกรรมการพ จารณา จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย 4.1แจ งผลการพ จารณาตาม ประเภทด งน ประเภทท 1 ร บรองโดยไม ม การแก ไข และจะออกเอกสาร ร บรอง (COA) พร อมก บ ประท บตราเอกสารช แจง 7

6 8 4.2 กรณ ไม ผ านการพ จารณา ประเภทท 2 ร บรองในหล กการ โดยจะให การร บรองเม อปร บแก ตามค าแนะน าหร อช แจงเหต ผล เพ มเต มตามท เห นสมควร ประเภทท 3 ย งไม ร บรอง จนกว าจะน าเข าท ประช มเพ อ พ จารณาใหม ภายหล งการ ปร บแก ไขโครงการว จ ยแล ว ประเภทท 4 ไม ร บรองโดยม เหต ผลตามท แจ งไว และออกใบร บรอง 4.2 ส งโครงร างการว จ ยค น ห วหน า

7 แผนผ งท 3 ข นตอนการท างานเก ยวก บการพ จารณาจร ยธรรมในมน ษย 9 เสนอโครงร างการว จ ย 3 บทพร อมเคร องม อการว จ ย เอกสารส าหร บประกาศร บสม คร ผ เข าร วมว จ ยและใบย นยอมการเข าร วมการว จ ย ผ านห วหน าภาคว ชา/ ห วหน างาน/ รองฝ ายฝ ายท เก ยวข อง/ห วหน างานว จ ย/ รองฝ ายว จ ย/ รองฝ ายแผน ( 1 เด อน) ตรวจสอบเอกสารก อนเสนอประธานพ จารณา ( 1 ว น) ประธานพ จารณาแยกประเภทโครงร างการว จ ย ( 1 ส ปดาห ) ประธานคณะกรรมการ ความเส ยงน อยท ส ด ความเส ยงส ง เสนอคณะกรรมการช ดย อย ( 4 คน) เสนอคณะกรรมการช ด ใหญ ( 9 คน) กรรมการ พ จารณาผ าน พ จาณาไม ผ าน แจ งผลการพ จารณาตาม ประเภท ส งค นโครงร างการว จ ยเพ อ ปร บแก

8 ตารางท 3 ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการต ดตามโครงการว จ ยท ได ร บอน ม ต กรณ ย มเง นก อนด าเน น โครงการ 1. ย มเง นสว สด การเม อ โครงการว จ ยได ร บอน ม ต 1.1 บ นท กย มเง นสว สด การ 50% ของงบประมาณ เม อ โครงการ ว จ ยได ร บอน ม ต 1.2 บ นท กย มเง นสว สด การอ ก 50% ของงบประมาณ เม อจะ ฝ ายว จ ย ฝ ายว จ ย 2. รายงานความก าวหน าการ ด าเน นโครงการว จ ย 3. ตรวจสอบความครบถ วนของ รายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ยและ ต ดตาม 4. เปร ยบเท ยบความค บหน า ของการด าเน นงานว จ ยก บ Gantt chart งานว จ ยแต ละ เร อง 5. สร ปโครงการว จ ยเม อ โครงการว จ ยแล วเสร จพร อม ต นฉบ บเพ อต พ มพ เสนอต อ เร มเก บข อม ล 2.1 รายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ย ท ก 3 เด อนหล งโครงการอน ม ต ต อ ฝ ายว จ ยโดยใช แบบต ดตามการ ด าเน นการว จ ย 3.1 ตรวจสอบความครบถ วน ของรายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ยตาม Gantt chart งานว จ ยแต ละ เร องในสม ดการก าก บต ดตาม งานว จ ย 3.2 หากไม ครบถ วนต ดตามจาก 4.1 เปร ยบเท ยบความค บหน า ของการด าเน นงานว จ ยก บ Gantt chart 4.2 ในกรณ ล าช าไม ตรงตาม Gantt chart ประสานก บ เพ อ ด าเน นการแก ไขอ ปสรรคท เก ดข น 4.3 เก บหล กฐานแบบต ดตาม การด าเน นการว จ ยเข าแฟ ม ต ดตามการด าเน นโครงการว จ ย 5.1 จ ดเตร ยมต นฉบ บจาก งานว จ ยท แล วเสร จ ตาม แบบฟอร มของวารสารว ชาการ 10

9 สร ปโครงการเม อ โครงการว จ ยแล วเสร จพร อม แนบต นฉบ บงานว จ ย เพ อ เตร ยมส งต พ มพ เผยแพร ใน วารสาร ว ชาการเม อ โครงการว จ ยแล วเสร จ เสนอต อ ผ านรองห วหน า กล มงานผล ตผลงานว จ ยและ องค ความร และรอง ฝ ายว จ ย 6. อน ม ต สร ปโครงการ 6.1 อน ม ต สร ปโครงการ ธ รการฝ ายอ านวยการ 7. ส าเนาเอกสารการสร ป โครงการว จ ยพร อมต นฉบ บ เพ อต พ มพ ให ฝ ายว จ ย 1 ช ด 8. ลงทะเบ ยนร บส าเนาเอกสาร การสร ปโครงการว จ ยพร อม ต นฉบ บเพ อต พ มพ 9. สร ปหล กฐานการเบ กจ าย เพ อขอเบ กเง นค าใช จ ายของ โครงการว จ ยจากเง นบ าร ง การศ กษามาค นเง นย ม สว สด การโดยเสนอต อ 7. 1 ส าเนาเอกสารการสร ป โครงการว จ ยพร อมต วจร งของ ต นฉบ บเพ อต พ มพ ให ฝ ายว จ ย 1 ช ด 8.1 ลงทะเบ ยนร บส าเนา เอกสารการสร ปโครงการว จ ย พร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ 8.2 บ นท กจ านวนเง นค าใช จ าย ในสม ดการก าก บต ดตาม งานว จ ย 8.3 น าส าเนาเอกสารการสร ป โครงการว จ ยเก บเข าแฟ ม ต ดตามการด าเน นโครงการว จ ย 9.1 บ นท กสร ปหล กฐานการ เบ กจ ายเพ อขอเบ กเง นค าใช จ าย ของโครงการว จ ยจากเง นบ าร ง การศ กษามาค นเง นย ม สว สด การ โดยเสนอต อผ าน งานพ สด ท งน ต องท าภายใน 30

10 อน ม ต การเบ กจ าย 10.1 อน ม ต การเบ กจ าย ฝ ายการเง น 11. แยกหล กฐานเข าแฟ มการ เบ กจ ายเง นของฝ ายว จ ย 11.1 แยกหล กฐานเข าแฟ มการ เบ กจ ายเง นของฝ ายว จ ย

11 แผนผ งท 4 ข นตอนการท างานเก ยวก บการต ดตามโครงการว จ ยท ได ร บอน ม ต กรณ ย มเง นก อน ด าเน นโครงการ 13 ย มเง นสว สด การเม อโครงการว จ ยได ร บอน ม ต รายงานความก าวหน าการด าเน นโครงการว จ ย ท ก 3 เด อนหล งโครงการอน ม ต ตรวจสอบความครบถ วนของรายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ยและต ดตาม (5 ว น) เปร ยบเท ยบความค บหน าของการด าเน นงานว จ ย ก บ Gantt chart และรวบรวมหล กฐานเข าแฟ ม (5 ว น) สร ปโครงการว จ ยเม อแล วเสร จพร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ เสนอต อผ านห วหน างานผล ตผลงานว จ ยและองค ความร / รองฝ ายว จ ย (5 ว น) ประสานก บห วหน า โครงการว จ ยเพ อแก ไข ป ญหาอ ปสรรค (2 ว น) ฝ ายว จ ย อน ม ต สร ปโครงการ (2 ส ปดาห ) ส าเนาเอกสารสร ปโครงการว จ ยพร อมต นฉบ บ เพ อต พ มพ ให งานว จ ย 1 ช ด (2ว น) ธ รการฝ ายอ านวยการ ลงทะเบ ยนร บส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ย (2 ว น) สร ปหล กฐานการเบ กจ ายต อ (10ว น) แยกหล กฐานเข าแฟ มการเบ กจ ายเง นของฝ ายว จ ย (5 ว น) ฝ ายการเง น

12 ตารางท 4 ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการต ดตามโครงการว จ ยท ได ร บอน ม ต กรณ เบ กเง นเม อโครงการส นส ด 1. รายงานความก าวหน าการ ด าเน นโครงการว จ ย 1.1 รายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ย ท ก 3 เด อนหล งโครงการอน ม ต ต อ ฝ ายว จ ยโดยใช แบบต ดตามการ ฝ ายว จ ย ฝ ายว จ ย 2. ตรวจสอบความครบถ วนของ รายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ยและ ต ดตาม 3. เปร ยบเท ยบความค บหน า ของการด าเน นงานว จ ยก บ Gantt chart งานว จ ยแต ละ เร อง 4. สร ปโครงการว จ ยเม อ โครงการว จ ยแล วเสร จพร อม ต นฉบ บเพ อต พ มพ เสนอต อ ผ านห วหน างาน ผล ตผลงานว จ ยและองค ความร และรองฝ ายว จ ย ด าเน นการว จ ย 2.1 ตรวจสอบความครบถ วน ของรายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ยตาม Gantt chart งานว จ ยแต ละ เร องในสม ดการก าก บต ดตาม งานว จ ย 2.2 หากไม ครบถ วนต ดตามจาก 3.1 เปร ยบเท ยบความค บหน า ของการด าเน นงานว จ ยก บ Gantt chart 3.2 ในกรณ ล าช าไม ตรงตาม Gantt chart ประสานก บ เพ อ ด าเน นการแก ไขอ ปสรรคท เก ดข น 3.3 เก บหล กฐานแบบต ดตาม การด าเน นการว จ ยเข าแฟ ม ต ดตามการด าเน นโครงการว จ ย 4.1 จ ดเตร ยมต นฉบ บจาก งานว จ ยท แล วเสร จ ตาม แบบฟอร มของวารสารว ชาการ ท ต องการส งไปต พ มพ (วารสารท ได ร บการร บรองจาก สกอ.) 4.2 สร ปโครงการเม อ โครงการว จ ยแล วเสร จพร อม แนบต นฉบ บงานว จ ย เพ อ เตร ยมส งต พ มพ เผยแพร ใน วารสาร ว ชาการเม อ 14

13 15 5. อน ม ต สร ปโครงการ 5.1 อน ม ต สร ปโครงการ งานธ รการว ทยาล ย 6. ส าเนาเอกสารการสร ป โครงการว จ ยพร อมต นฉบ บ เพ อต พ มพ ให ฝ ายว จ ย 1 ช ด 7. ลงทะเบ ยนร บส าเนาเอกสาร การสร ปโครงการว จ ยพร อม ต นฉบ บเพ อต พ มพ 8. สร ปหล กฐานการเบ กจ าย เพ อขอเบ กเง นค าใช จ ายของ โครงการว จ ยเสนอต อ 6. 1 ส าเนาเอกสารการสร ป โครงการว จ ยพร อมต วจร งของ ต นฉบ บเพ อต พ มพ ให ฝ ายว จ ย 1 ช ด 7.1 ลงทะเบ ยนร บส าเนา เอกสารการสร ปโครงการว จ ย พร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ 7.2 บ นท กจ านวนเง นค าใช จ าย ในสม ดการก าก บต ดตาม งานว จ ย 7.3 น าส าเนาเอกสารการสร ป โครงการว จ ยเก บเข าแฟ ม ต ดตามการด าเน นโครงการว จ ย 8.1 สร ปหล กฐานการเบ กจ าย เพ อขอเบ กเง นเสนอต อ ผ านงานพ สด 9. อน ม ต การเบ กจ าย 9.1 อน ม ต การเบ กจ าย ฝ ายการเง น 10. แยกหล กฐานเข าแฟ มการ เบ กจ ายเง นของฝ ายว จ ย 10.1 แยกหล กฐานเข าแฟ มการ เบ กจ ายเง นของฝ ายว จ ย

14 แผนผ งท 5 ข นตอนการท างานเก ยวก บการต ดตามโครงการว จ ยท ได ร บอน ม ต กรณ เบ กเง นเม อ โครงการส นส ด 16 รายงานความก าวหน าการด าเน นโครงการว จ ยท ก 3 เด อน หล งโครงการอน ม ต ตรวจสอบความครบถ วนของรายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ยและต ดตาม (5 ว น) เปร ยบเท ยบความค บหน าของการด าเน นงานว จ ย ก บ Gantt chart และรวบรวมหล กฐานเข าแฟ ม (5 ว น) ามแผน สร ปโครงการว จ ยเม อแล วเสร จพร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ เสนอต อผ านห วหน างานผล ตผลงานว จ ยและองค ความร / รองฝ ายว จ ย (5 ว น) ล าช า ฝ ายว จ ย ประสานก บห วหน า โครงการว จ ยเพ อแก ไข ป ญหาอ ปสรรค (2 ว น) ฝ ายว จ ย อน ม ต สร ปโครงการ (2 ส ปดาห ) ส าเนาเอกสารสร ปโครงการว จ ยพร อมต นฉบ บ เพ อต พ มพ ให ฝ ายว จ ย1 ช ด (1ว น) ธ รการฝ ายอ านวยการ ลงทะเบ ยนร บส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ย (1 ว น) สร ปหล กฐานการเบ กจ ายต อ (10 ว น) แยกหล กฐานเข าแฟ มการเบ กจ ายเง นของฝ ายว จ ย (5 ว น) ฝ ายการเง น

15 ตารางท 5 ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการขอขยายระยะเวลาในการด าเน นงานว จ ยกรณ ว จ ยไม แล วเสร จ ตามก าหนด 1. บ นท กขยายเวลาการด าเน น โครงการว จ ยก อนส นส ด ระยะเวลาพร อมแนบเอกสาร ความก าวหน าของงานว จ ย/ โครงการ/ การขยายระยะเวลา คร งท ผ านมา 2. เสนอห วหน าภาคว ชา/ ห วหน างาน/รองฝ ายท เก ยวข อง 3.เสนอห วหน างานผล ตว จ ย และองค ความร / รองฝ ายว จ ย บ นท ก ขยายเวลาการด าเน น โครงการว จ ยก อนส นส ด ระยะเวลาการด าเน น โครงการว จ ย พร อมแนบ เอกสารความก าวหน าของ งานว จ ย/ โครงการการว จ ยและ การขยายระยะเวลาคร งท ผ าน มา ด าเน นการ เสนอบ นท กขยายเวลาการ ด าเน นโครงการว จ ยก อนส นส ด ระยะเวลาการด าเน น โครงการว จ ย พร อมแนบ เอกสารความก าวหน าของ งานว จ ย/ โครงการการว จ ยและ การขยายระยะเวลาคร งท ผ าน มาผ านห วหน าภาคว ชา/ ห วหน างาน/รองฝ ายท เก ยวข อง ด าเน นการ เสนอบ นท กขยายเวลาการ ด าเน นโครงการว จ ยก อนส นส ด ระยะเวลาการด าเน น โครงการว จ ย พร อมแนบ เอกสารความก าวหน าของ งานว จ ย/ โครงการการว จ ยและ การขยายระยะเวลาคร งท ผ าน มาผ านห วหน างานผล ตว จ ยและ องค ความร และรองฝ ายว จ ย ธ รการฝ ายอ านวยการ 4.เสนอ 4.1 ธ รการฝ ายอ านวยการ ตรวจสอบความเร ยบร อยและ เลขร บบ นท กขยายเวลาการ ด าเน นโครงการว จ ยก อนส นส ด 17

16 18 5.อน ม ต บ นท กขยายเวลาการ ด าเน นโครงการว จ ย โครงการว จ ย/ ไม อน ม ต บ นท ก ขยายเวลาการด าเน น โครงการว จ ย 6.1ส งถ ายเอกสารบ นท กขยาย เวลาการด าเน นโครงการว จ ย และค นต วจร งให งานแผนและ ประก นค ณภาพ และส าเนาเก บ ไว ท งานว จ ย 1 ช ด/ 6.2 ส งค นให ผ ว จ ย 4.2 ธ รการฝ ายอ านวยการเสนอ บ นท กขยายเวลาการด าเน น โครงการว จ ยต อ 5.1อน ม ต บ นท ก ขยายเวลาการด าเน น โครงการว จ ยกรณ ท พ ฒนาการ ในการว จ ย 5.2ไม อน ม ต บ นท ก ขยายเวลาการด าเน น โครงการว จ ยกรณ ท ล าช าเป น ระยะเวลานาน 6.1กรณ ท อน ม ต ด าเน นการส ง ถ ายเอกสารบ นท กขยายเวลา การด าเน นโครงการว จ ยและค น ต วจร งให งานแผนและประก น ค ณภาพ และส าเนาเก บไว ท งานว จ ย 1 ช ด 6.2 กรณ ท ไม อน ม ต บ นท กขยายเวลาธ รการ ฝ ายว จ ยด าเน นการส งค นบ นท ก ขยายเวลาการด าเน น โครงการว จ ย

17 แผนผ งท 6 ข นตอนการท างานเก ยวก บการขอขยายระยะเวลาในการด าเน นงานว จ ยกรณ ว จ ยไม แล วเสร จตามก าหนด 19 บ นท กขยายเวลาการด าเน นโครงการว จ ยก อนส นส ดระยะเวลา 1 เด อน พร อมแนบเอกสารความก าวหน าของงานว จ ย/ เอกสารโครงการ/ การขยายระยะเวลาคร งท ผ านมา เสนอห วหน าภาคว ชา/ ห วหน างาน/ รองฝ ายท เก ยวข อง (1 ว น) เสนอห วหน างานผล ตว จ ยและองค ความร / รองฝ ายว จ ย (1 ว น) เสนอ ( 7 ว น) ธ รการฝ ายอ านวยการ อน ม ต บ นท กขยายเวลา การด าเน นโครงการว จ ย โครงการว จ ย (1ว น) ไม อน ม ต บ นท กขยายเวลา การด าเน นโครงการว จ ย (1ว น) ส งถ ายเอกสารบ นท กขยายเวลาการ ด าเน นโครงการว จ ยและค นต วจร งให งานแผนและประก นค ณภาพ และ ส าเนาเก บไว ท งานว จ ย 1 ช ด (1ว น) ส งค นให ผ ว จ ย (1ว น)

18 ตารางท 6 ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการขอด าเน นงานจ ดซ อจ ดจ าง 1.อน ม ต โครงการว จ ย อน ม ต โครงการว จ ย 2.บ นท กขอจ ดซ อจ ดจ าง หล งจากโครงการได ร บการ อน ม ต ฝ ายพ สด / 3.ตรวจสอบความถ กต องของ เอกสารในการจ ดซ อจ ดจ าง 4.บ นท กสร ปโครงการว จ ยให ฝ ายว จ ย 5.เสนอบ นท กสร ปโครงการว จ ย ให ฝ ายแผนตรวจสอบ 6.เสนอบ นท กสร ปโครงการว จ ย พร อมแนบเอกสารการจ ดซ อจ ด จ างให ธ รการฝ ายอ านวยการ ด าเน นการ 7.อน ม ต สร ปโครงการว จ ยพร อม เอกสารการจ ดซ อจ ดจ าง ธ รการฝ ายอ านวยการ งานพ สด 8.น าบ นท กสร ปโครงการว จ ยให ธ รการฝ ายอ านวยการเม อเสร จ ส นกระบวนการส งเบ ก 9.น าบ นท กสร ปโครงการว จ ยให ธ รการฝ ายอ านวยการเม อเสร จ ส นกระบวนการส งเบ ก ด าเน นการ บ นท กขอจ ดซ อจ ดจ างหล งจาก โครงการได ร บการอน ม ต ตาม แบบฟอร มแบบ ฝ ายพ สด ด าเน นการตรวจสอบ ความถ กต องของเอกสารในการ จ ดซ อจ ดจ าง หากม แก ไข เอกสารประสานก บธ รการฝ าย ว จ ยเพ อปร บแก ไขเอกสารทาง แชร โฟร เดอร บ นท กสร ป โครงการว จ ยให ฝ ายว จ ยเม อ โครงการว จ ยด าเน นแล วเสร จ เสนอบ นท กสร ป โครงการว จ ยให ฝ ายแผน ตรวจสอบความถ กต อง เสนอบ นท กสร ป โครงการว จ ยพร อมแนบเอกสาร การจ ดซ อจ ดจ างให ธ รการฝ าย อ านวยการด าเน นการเสนอ อน ม ต สร ป โครงการว จ ย/ เอกสารการ จ ดซ อจ ดจ าง ธ รการฝ ายอ านวยการน าบ นท ก สร ปโครงการว จ ยให ธ รการฝ าย อ านวยการเม อเสร จส น กระบวนการส งเบ ก งานพ สด น าบ นท กสร ป โครงการว จ ยให ธ รการฝ าย อ านวยการเม อเสร จส น กระบวนการส งเบ ก 20

19 แผนผ งท 7 ข นตอนการท างานเก ยวก บการขอด าเน นงานจ ดซ อจ ดจ าง 21 อน ม ต โครงการว จ ย บ นท กขอจ ดซ อจ ดจ างหล งจากโครงการได ร บการอน ม ต (1ว น) ปร บแก เอกสาร แชร โฟล เดอร ตรวจสอบความถ กต องของเอกสารในการจ ดซ อจ ดจ าง (1ว น) ฝ ายพ สด / บ นท กสร ปโครงการว จ ยให ฝ ายว จ ย (1ว น) เสนอบ นท กสร ปโครงการว จ ยให ฝ ายแผนตรวจสอบ (1ว น) เสนอบ นท กสร ปโครงการว จ ยพร อมแนบเอกสารการจ ดซ อ จ ดจ างให ธ รการฝ ายอ านวยการด าเน นการ (1ว น) อน ม ต สร ปโครงการว จ ยพร อมเอกสารการจ ดซ อจ ดจ าง ( 2 ส ปดาห ) น าบ นท กสร ปโครงการว จ ยพร อมเอกสารการจ ดซ อ จ ดจ างให งานพ สด เพ อด าเน นการส งเบ ก (1ว น) ธ รการฝ ายอ านวยการ น าบ นท กสร ปโครงการว จ ยให ธ รการฝ าย อ านวยการเม อเสร จส นกระบวนการส งเบ ก (1ว น) งานพ สด ส งถ ายเอกสารบ นท กสร ปโครงการว จ ยมอบงาน และส าเนาจ ดซ อจ ดจ างให ฝ ายว จ ย 1 ช ด (1ว น) ธ รการฝ ายอ านวยการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ.

ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ. ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ ตกลงราคา โดยว ธ สอบราคา โดยว ธ ประกวดราคา โดยว ธ ประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส การจ างก อสร าง โดยว ธ ตกลงราคา โดยว ธ สอบราคา โดยว ธ ประกวดราคา โดยว

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพจ ดท าเอกสารค ณภาพ ตามร ปแบบค ม อการจ ดท าเอกสารค ณภาพโรงพยาบาล ชลประทาน(SD-EDU-001-00) 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ว ธ ปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บงานบร หารท วไปของกองพ ฒนาน กศ กษา

ว ธ ปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บงานบร หารท วไปของกองพ ฒนาน กศ กษา 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บของ 2. ขอบข าย เร มต งแต การศ กษาข อม ล กฎระเบ ยบ หล กเกณฑ ต าง ๆ จ ดท าแผนงานและกระบวนการปฏ บ ต ตามข นตอน 3. ว ธ การปฏ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการโครงร างการว จ ย เพ อพ จารณาจร ยธรรมการว จ ย โรงพยาบาลพระศร มหาโพธ

แนวทางการบร หารจ ดการโครงร างการว จ ย เพ อพ จารณาจร ยธรรมการว จ ย โรงพยาบาลพระศร มหาโพธ แนวทางการบร หารจ ดการโครงร างการว จ ย เพ อพ จารณาจร ยธรรมการว จ ย โรงพยาบาลพระศร มหาโพธ สารบ ญ ล าด บ ห วข อ หน า 1 การบร หารจ ดการโครงร างการว จ ยเพ อพ จารณาจร ยธรรมการว จ ย 2 2 ภาคผนวก 6 3 เอกสารอ างอ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents 9.2 การเก บและการค นเอกสาร หน า 1 ของ 5 หน า การเก บและการค นเอกสาร Archives and Retrieval of Documents ว นท เร มใช มกราคม 2555 แทนท ฉบ บ SOP/003/02.0 ผ จ ดท า... (ศ.นพ.บรรณก จ โลจนาภ ว ฒน ) ว นท... ผ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การประปาส วนภ ม ภาค หมวดอ างอ ง 2.17

การประปาส วนภ ม ภาค หมวดอ างอ ง 2.17 สร ปว ธ ปฏ บ ต งาน : ระบบเอกสาร ค ม อปฏ บ ต งานคอมพ วเตอร แผ นท 1 หมวด : ว ธ ปฏ บ ต งาน - ระบบเอกสาร ว นท เร มใช การปร บปร งยอดล กหน สามารถปร บปร งได 2 แบบ ด งน ก) การเพ มหน เป นการเพ มยอดล กหน รายต วให

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท หน าท และความร บผ ดชอบของต าแหน งในส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท ส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด เจ าหน าท บร หารงานสรรพากร 8 ปฏ บ ต งานในฐานะสรรพากรพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

2. การเข ยนโครงการ ให เข ยนโครงการโดยม ห วข อต าง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 5

2. การเข ยนโครงการ ให เข ยนโครงการโดยม ห วข อต าง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 5 การจ ดโครงการประช ม อบรม ส มมนา ศ กษาด งาน ส าหร บบ คลากรและบ คคลภายนอก -------------------------------------------. การต งช อโครงการ ต องต งช อโครงการให ม ค าว า ประช ม ฝ กอบรม ส มมนา หร อศ กษาด งาน จ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ว ทยาล ยฯ 1.4 เพ อให เป นแนวทางในการดาเน นงานด านการอบรมพ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต างๆ ให ม ความสอดคล อง ก บระบบงานของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง

ว ทยาล ยฯ 1.4 เพ อให เป นแนวทางในการดาเน นงานด านการอบรมพ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต างๆ ให ม ความสอดคล อง ก บระบบงานของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง เร อง การประช ม อบรม ส มมนา ภายนอก 1.0 ว ตถ ประสงค 1.1 ใช เป นแนวทางในการอน ม ต ส งบ คลากรเข าประช ม อบรม ส มมนาภายนอก 1.2 การเบ กจ ายเง นงบประมาณอบรมพ ฒนาให เป นไปตามข อปฏ บ ต ทางการเง น พ.ศ.2556 1.3

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ผนวก ก แผนปฏ บ ต การจ ดการความร ประจ าป งป.52 หน วย คณะอน กรรมการฝ ายฐานความร และเคร อข ายการเร ยนร ของ อร.

ผนวก ก แผนปฏ บ ต การจ ดการความร ประจ าป งป.52 หน วย คณะอน กรรมการฝ ายฐานความร และเคร อข ายการเร ยนร ของ อร. - 1 - ผนวก ก แผนปฏ บ ต การจ ดการความร ประจ าป งป.52 หน วย คณะอน กรรมการฝ ายฐานความร และเคร อข ายการเร ยนร ของ อร. ล าด บท โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดของผลการด าเน นโครงการ/ก จกรรม 5 แผนงานพ ฒนาฐานความร และเคร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย ผ งการไหลของงาน (Work Flow) และการอธ บายข นตอนการปฏ บ ต งาน ด งน ๑.Work Flow จ ดบร การประชาชน ๑๑๑๑

ข นตอนการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย ผ งการไหลของงาน (Work Flow) และการอธ บายข นตอนการปฏ บ ต งาน ด งน ๑.Work Flow จ ดบร การประชาชน ๑๑๑๑ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย ผ งการไหลของงาน (Work Flow) และการอธ บายข นตอนการปฏ บ ต งาน ด งน ๑.Work Flow จ ดบร การประชาชน ๑๑๑๑ กระบวนงาน : การด าเน นการแก ไขป ญหาให ก บประชาชนท เด นทางมาร องเร ยนท จ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information