หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด"

Transcription

1 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด

2 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 2 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด สาระส าค ญ การตลาดม ความส าค ญต อการด าเน นช ว ตประจ าว นของคนในส งคมป จจ บ น ต งแต เก ดจนตาย เพราะคนหร อธ รก จในส งคมต างแสวงหาส นค าหร อบร การต าง ๆ มาตอบสนอง ความต องการ เพ อให ช ว ตสามารถด ารงอย ได อย างม ความส ข ย คท การด าเน นธ รก จการค าม การแข งข นก นอย างร นแรง ประกอบก บความเจร ญก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศ และ คอมพ วเตอร ระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต ท าให ผ ประกอบการต องม ความรอบร ม ว ส ยท ศน และร จ ก พ ฒนาการค าให ท นก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นตลอดเวลา ห วข อเร อง 1. ความหมายของการตลาด 2. ความส าค ญของการตลาด 3. อรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภค 4. ส วนผสมทางการตลาด 5. ปร ชญาการจ ดการทางการตลาด 6. แนวค ดหล กทางการตลาด จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บความหมายของการตลาด 2. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บความส าค ญของการตลาด 3. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บอรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภค 4. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บส วนผสมทางการตลาด 5. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บปร ชญาการจ ดการทางการตลาด 6. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บแนวค ดหล กทางการตลาด

3 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 3 จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. อธ บายความหมายของการตลาดได 2. อธ บายความส าค ญของการตลาดได 3. อธ บายอรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภคได 4. บอกส วนผสมทางการตลาดได 5. บอกปร ชญาการจ ดการทางการตลาดได 6. อธ บายแนวค ดหล กทางการตลาดได 7. ว เคราะห ปร ชญาการจ ดการทางการตลาดได 8. สามารถน าความร เร องการตลาดและความส าค ญของการตลาดมาประย กต ใช ใน การว เคราะห สถานการณ ทางการตลาดได 9. ปฏ บ ต งานร วมก บผ อ นได เป นอย างด 10. ม ความร บผ ดชอบต องานท ได ร บมอบหมาย

4 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 4 แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด ว ตถ ประสงค เพ อประเม นผลความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร พ นฐานด านการตลาด ค าแนะน า อ านค าถามต อไปน ท ละข อ แล วท าเคร องหมาย หน าค าตอบตามต วเล อก ท เห นว าถ กต องเพ ยงข อเด ยว น กศ กษาม เวลาในการท าแบบประเม นช ดน 10 นาท จ ดประสงค ท 1 อธ บายความหมายของการตลาดได 1. Kotler and Keller ให ค าจ าก ดความของการตลาดไว ตมข อใด ก. การตลาดเป นหน าท ทางธ รก จ ข. การตลาดเป นว ถ ทางน าไปส ผลส าเร จ ค. การตลาดเป นขบวนการค นหาความจ าเป นและความต องการของมน ษย ง. การตลาดเป นก จกรรมทางธ รก จท ท าให ส นค าและบร การผ านจากผ ผล ตไปส ผ บร โภค จ. กระบวนการทางส งคมและการบร หาร ท าให บ คคลและกล มบ คคลได ร บส งท สนอง ความจ าเป นและความต องการ จ ดประสงค ท 2 อธ บายความส าค ญของการตลาดได 2. ข อใดท ถ อว าเป นความส าค ญของการตลาดท ม ต อบ คคล ก. การตลาดช วยยกระด บมาตรฐานการก นด อย ด มากข น ข. การตลาดช วยท าให ระบบการเง นในธ รก จม สภาพคล องมากข น ค. การตลาดช วยในการท างานม การประสานก นระหว างหน วยงานต าง ๆ ง. การตลาดช วยกระต นให ธ รก จเก ดการศ กษาค นคว าและประด ษฐ ส งแปลก ๆ ใหม ๆ จ. การตลาดช วยสร างก าไรให ก บองค กรทางธ รก จต าง ๆ โดยม ว ตถ ประสงค ให ได ร บ ก าไรส งส ด จ ดประสงค ท 3 อธ บายอรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภคได 3. ท เร ยนทอดจ ดเป นอรรถประโยชน ในด านใด ก. ด านเวลา ข. ด านร ปแบบ ค. ด านสถานท ง. ด านภาพล กษณ จ. ด านความเป นเจ าของ

5 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 5 4. ร านสะดวกซ อ จ ดเป นอรรถประโยชน ในด านใด ก. ด านเวลา ข. ด านร ปแบบ ค. ด านสถานท ง. ด านภาพล กษณ จ. ด านความเป นเจ าของ จ ดประสงค ท 4 บอกส วนผสมทางการตลาดได 5. การจ ดจ าหน าย (Place) ต องค าน งถ งการตอบสนองล กค าด านใด ก. Cost ข. Concept ค. Customer ง. Convenience จ. Communication 6. ข อใดไม ใช ส วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ก. Price ข. Place ค. Promotion ง. Production จ. Distribution จ ดประสงค ท 5 บอกปร ชญาการจ ดการทางการตลาดได 7. ปร มาณความต องการของส นค าม มากกว าปร มาณการผล ต ถ อเป นปร ชญาการจ ดการทาง การตลาด ตามข อใด ก. แนวความค ดด านการผล ต ข. แนวความค ดด านการขาย ค. แนวความค ดด านการตลาด ง. แนวความค ดด านผล ตภ ณฑ จ. แนวความค ดด านภาระความร บผ ดชอบต อส งคมและมน ษยชาต

6 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 6 8. ข อใดถ อว าเป นล กษณะของแนวความค ดด านการตลาดเพ อส งคม ก. บร ษ ทย งพ ฒนา จ าก ด ขายส นค าท ท นสม ย ร ปแบบแปลกใหม ข. บร ษ ทจงเจร ญ จ าก ด ขายส นค า โดยเน นท ความต องการของล กค าเป นหล ก ค. บร ษ ทมารวย จ าก ด เสนอส นค าต วใหม ออกมา เพ อเน นร ปแบบการขายใหม ง. บร ษ ทเจร ญพ ฒนา จ าก ด ออกส นค าต วใหม ออกมา โดยส นค าไม ท าลายส งแวดล อม และผ ใช จ. บร ษ ทจรวย จ าก ด พยายามเปล ยนแนวทางในกรรมว ธ การผล ตใหม ๆ เพ อเพ มศ กยภาพ ในการผล ตให ส งข น จ ดประสงค ท 6 อธ บายแนวค ดหล กทางการตลาดได 9. นางสาวพ มพา ซ อดอกก หลาบให เพ อนในว นวาเลนไทน ตรงก บความจ าเป นข อใด ก. ความจ าเป นส วนบ คคล ข. ความจ าเป นด านส งคม ค. ความจ าเป นทางร างกาย ง. ความจ าเป นด านบ คล กภาพ จ. ความจ าเป นด านความเป นอย 10. ผ บร โภคซ อโทรศ พท ม อถ อย ห อแอปเป ล เพราะความม ช อเส ยง เคร องหมายการค าและ ความสวยงามซ งม ราคาแพง ตรงก บแนวค ดหล กทางการตลาดข อใด ก. ค ณค า ข. ความจ าเป น ค. ความต องการ ง. ความพ งพอใจ จ. ความต องการซ อ

7 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 7 เน อหาสาระ มน ษย สามารถเร ยนร หลายส งหลายอย างเก ยวก บการตลาดได เพราะการตลาดอย รอบต วเรา โดยอาจเห นการตลาดในร ปของผล ตภ ณฑ ต าง ๆ ท วางจ าหน ายอย ในร านขายของช าซ ปเปอร เซ นเตอร หร อห างสรรพส นค า ในล กษณะของการโฆษณา แม ว าการตลาดจะอย รอบต วเราไม ว าจะเป นท บ าน ท ท างานหร อท ไหน ๆ ก ตาม การตลาดน นม มากกว าส งท คนเราสามารถเห นได ด วยตา เพราะ การตลาดม เคร อข ายท เก ยวข องก บคนกล มต าง ๆ และก จกรรมการแข งข นในหลาย ๆ ร ปแบบ เพ อ กระต นความสนใจของล กค าให ต ดส นใจซ อส นค าและบร การในท ส ด 1. ความหมายของการตลาด น กว ชาการได ให ความหมายของค าว า การตลาด (Marketing) ไว หลายท าน ด งน ศ ร วรรณ เสร ร ตน และคณะ (2552: 17 อ างจาก Kotler and Keller, 2009 : 787) ให ความหมาย ของการตลาดว า การตลาด หมายถ ง กระบวนการทางส งคมและการบร หาร.(Social.and.Managerial Process) ซ งแต ละบ คคลและกล มบ คคลได ร บส งท สนองความจ าเป น และความต องการของเขาจาก การสร าง การเสนอ และการแลกเปล ยนผล ตภ ณฑ และบร การท ม ค ณค าก บบ คคลอ นได อย างเสร นภวรรณ คณาน ร กษ (2552 : 1-12 อ างจาก Kotler, 2008 : 8) ให ความหมายของการตลาดว า การตลาด หมายถ ง การจ ดการตลาดเพ อก อให เก ดการแลกเปล ยนท สามารถตอบสนองความจ าเป น และความอยากของบ คคลได รณช ย..ต นตระก ล (2551.:.1).ให ความหมายของการตลาดว า การตลาด หมายถ ง กระบวนการทางส งคมและการบร หารจ ดการท ม ต อความจ าเป น (Needs) และความต องการ (Wants) ของบ คคลและกล มบ คคลโดยผ านการน าเสนอ (Offering) การสร างสรรค (Creating) และ การแลกเปล ยน (Exchanging) ผล ตภ ณฑ และค ณค าก บส งอ น ๆ สร ปได ว า การตลาด หมายถ ง กระบวนการทางส งคมและการจ ดการท ม งสนอง ความจ าเป นและความต องการให ก บบ คคลและกล มต าง ๆ โดยอาศ ยการสร างสรรค และ การแลกเปล ยนผล ตภ ณฑ และค ณค าก บส งอ น ๆ

8 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 8 ภาพท 1.1 ฟ ลล ป คอตเลอร (Phillip Kotler) บ ดาแห งการตลาด ท มา : joenida2003/through-marketing-lens ส บค นเม อว นท 25 พฤษภาคม ความส าค ญของการตลาด การตลาดม บทบาทส าค ญต อการด าเน นช ว ตของมน ษย และยกระด บความเป นอย ของมน ษย ในส งคม ด งน น การตลาดจ งม ความส าค ญต อองค กรธ รก จ ระบบเศรษฐก จของประเทศชาต และ ต อบ คคล โดยม รายละเอ ยดด งน 2.1 ความส าค ญต อองค กรธ รก จ การตลาดเป นเคร องม อช วยสร างรายได และก าไรให ก บองค กร ค อ เม อก จการ ผล ตส นค าออกส ตลาดและจ าหน ายได ส งผลให ก จการม รายได สามารถน าเง นท ได จากการจ าหน าย ส นค าไปลงท นท าการผล ตส นค าออกส ตลาด สร างรายได และก าไรแก ก จการ หม นเว ยนเป นว ฎจ กร การตลาดช วยสร างค ณค าให ก บส นค า ช วยสร างภาพพจน ค าน ยมและ การยอมร บในส นค า การท ก จการพ ฒนาค ณภาพของส นค าและร กษาช อเส ยงของก จการท าให ภาพพจน ของก จการได ร บการยอมร บส นค า ส งผลให ก จการม รายได และผลก าไร

9 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด การตลาดช วยลดต นท นต อหน วยในการผล ต เน องจากม การผล ตเป นจ านวนมาก ส งผลให ต นท นการผล ตลดลง สามารถเสนอขายส นค าหร อบร การได ในราคาท ต ากว าค แข งข น เม อการตลาดเก ดการขยายต ว ก จการสามารถเพ มปร มาณการผล ตมากข น การตลาดช วยกระต นให ธ รก จเก ดการศ กษาค นคว าและประด ษฐ ส งแปลก ๆ ใหม ๆ ให ม ค ณภาพท ด เป นท ต องการของตลาดมากข น เน องจากความต องการของผ บร โภคม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ก จการจ งต องศ กษาความต องการของผ บร โภค แล วน าข อม ลท ได ไปพ ฒนาและปร บปร งส นค าให ตรงก บความต องการของผ บร โภค ท าให เก ดส นค าหร อบร การท แปลกใหม ตอบสนองผ บร โภคตลอดเวลา ในการด าเน นธ รก จ การตลาดถ อเป นเคร องม อท ส าค ญท ท าให ธ รก จด าเน นงานอย รอด ในตลาด ท งย งสร างความเจร ญเต บโตและพ ฒนาการทางเศรษฐก จของประเทศ เน องจากการตลาด เป นต วกระต นให เก ดการพ ฒนาส งแปลกใหม มาสนองความต องการและความพ งพอใจให แก ผ บร โภค 2.2 ความส าค ญต อระบบเศรษฐก จของประเทศชาต การตลาดช วยยกระด บมาตรฐานการครองช พของประชากรให ส งข นด วย การท ก จการผล ตส นค าท ท นสม ยตอบสนองความต องการของผ บร โภค ท าให ม ส นค าท ท นสม ย เทคโนโลย ช วยให ประชาชนได ร บความสะดวกสบาย ท าให เก ดการซ อเพ มข น การตลาดช วยให รายได ประชากรส งข น จากการท ตลาดช วยสร างความต องการ ซ อส นค าหร อบร การ ท าให ก จการต องเพ มปร มาณการผล ต เพ อให เพ ยงพอก บความต องการของ ผ บร โภค จ งเก ดการจ างงานเพ มข น รองร บการขยายต วของก าล งการผล ต ส งผลให ประชากร ม งานท า ม รายได เพ มมากข น อ านาจซ อก เพ มข นด วย ท าให เศรษฐก จของประเทศชาต ม ความม นคง เช น โรงงานผล ตน าอง นกระป อง ประสบความส าเร จในการส งออกน าอง นกระป อง ส งผลให โรงงานต องจ างพน กงานเพ มข น เป นต น การตลาดช วยสร างความต องการในส นค าและบร การ เน องจากม การน า เทคโนโลย สม ยใหม มาช วยในการผล ต ท าให การผล ตม ประส ทธ ภาพส งข น ตอบสนอง ความ ต องการของตลาดมากข น ประกอบก บระบบการจ าหน ายม การพ ฒนา ท าให เก ดช องทาง การจ ด จ าหน ายใหม ๆ ส งผลให เก ดการตอบสนองความต องการของผ บร โภคได รวดเร วท นเวลา การตลาดก อให เก ดการค าระหว างประเทศ เม อก จการพ ฒนาส นค าหร อบร การ ให ม ค ณภาพด และจ าหน ายในประเทศไทยจนประสบความส าเร จแล ว อาจขยายตลาดไปย ง ต างประเทศ ช วยสร างรายได ให ก บประเทศ

10 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 10 การตลาดม ความส าค ญต อระบบเศรษฐก จของประเทศ เน องจากการตลาดท าให เก ด การผล ต การลงท น ช วยให ม การจ างงาน ซ งส งผลต อรายได ประชาชนโดยท วไปจะม รายได เพ มข น ท าให ม อ านาจซ อเพ มข น ท าให เศรษฐก จของประเทศด ข น 2.3 ความส าค ญต อบ คคล การตลาดช วยยกระด บมาตรฐานความเป นอย ของคนในส งคมให ส งข นจาก การท ประชากรม รายได มากข น ม อ านาจซ อส งข น ท าให ช ว ตความเป นอย ของประชากร สะดวกสบายมากข น การต ดต อส อสาร การคมนาคม ก สะดวกรวดเร วย งข น การตลาดช วยสร างอาช พต าง ๆ ทางการตลาดเพ มมากข น เน องจากการตลาดม ก จกรรมมากมาย ท าให เก ดการสร างอาช พใหม ๆ ข นในตลาด เช น การว จ ยตลาด งานโฆษณา การผล ต การขาย งานขนส ง การคล งส นค า ฯลฯ การตลาดท าให พฤต กรรม อ ปน ส ย ความเช อ ค าน ยมและล กษณะการด ารงช พ ของบ คคลในส งคมเปล ยนไป เช น ผ หญ งในอด ตจะเป นแม บ าน แม เร อน เก งในเร องการท างานบ าน และท าอาหาร.แต ในป จจ บ นผ หญ งท างานนอกบ านมากข น และม ส งอ านวยความสะดวกต าง ๆ เช น เคร องซ กผ า เคร องด ดฝ น เตาไมโครเวฟ ท าให ม เวลาพ กผ อนและหาความบ นเท งได มากข น การตลาดช วยยกระด บมาตรฐานความเป นอย ของคนในส งคมให ส งข น เน องจาก การตลาดม การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ให แปลกใหม ท นสม ยและม ส งอ านวยความสะดวกต าง ๆ มาสนอง ความต องการท าให ประชาชนม ความเป นอย ท ด ข น 3. อรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภค 3.1 ความหมายของอรรถประโยชน น กว ชาการให ความหมายของอรรถประโยชน (Utility) ไว หลายท านด งน ว นร กษ ม งมณ นาค น (2552 :.90) ได ให ความหมายของอรรถประโยชน ว า อรรถประโยชน หมายถ ง ความพอใจท ผ บร โภคได ร บจากการอ ปโภคบร โภคส นค าหร อบร การชน ด ใดชน ดหน ง ในระยะเวลาหน ง ส ทธ ธ รสรณ (2551 : 14) ได ให ความหมายของอรรถประโยชน ว า อรรถประโยชน หมายถ ง ประโยชน ท ผ บร โภคได ร บจากผล ตภ ณฑ ท ได สร างความพ งพอใจแก ผ บร โภค น สรา บ ญสนอง (2549 :.126) ได ให ความหมายของอรรถประโยชน ว า อรรถประโยชน หมายถ ง ความพอใจในส นค าและบร การน น ซ งเป นความพอใจในร ปแบบของ ส นค าหร อในเวลา ในสถานท และการได ม กรรมส ทธ ในส นค าน น

11 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 11 สร ปได ว า อรรถประโยชน หมายถ ง ค ณสมบ ต ของส งใด ๆ ท สามารถสนอง ความต องการของผ บร โภคให พ งพอใจ 3.2 อรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภค น กการตลาดสามารถสร างอรรถประโยชน ให เก ดก บต วผล ตภ ณฑ หร อบร การ เพ อให เก ดค ณค า โดยม รายละเอ ยดด งน อรรถประโยชน ด านร ปแบบ (Form Utility) การตลาดม การพ ฒนาร ปแบบของ ส นค าให ตรงก บความต องการของผ บร โภคท เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา เช น การผล ตนาฬ กา หลากหลายร ปแบบให เหมาะสมก บเพศ ว ย เทคโนโลย แฟช น เป นต น ภาพท 1.2 อรรถประโยชน ด านร ปแบบ ท มา : ส บค นเม อว นท 25 พฤษภาคม อรรถประโยชน ด านภาพล กษณ (Image Utility) การตลาดจะส งผลให ผ บร โภค เก ดความเคยช น ประท บใจ พ งพอใจในส นค าหร อบร การ จนเก ดความจงร กภ กด ต อตราย ห อและ เล อกซ อใช เป นประจ า เช น เซเว นอ เลฟเว น สามารถท าให ผ บร โภคได ร บความสะดวกสบาย เน องจากเป นร านค าสะดวกซ อท เป ดให บร การตลอด 24 ช วโมง และย งเป นร านค าท ม ช อเส ยง ผ บร โภคร จ กเป นอย างด เพราะส วนใหญ ต งอย ในแหล งช มชน อรรถประโยชน ด านสถานท (Place Utility) การตลาดท าหน าท น าส นค าไป ตอบสนองความต องการและความพ งพอใจให ก บล กค า เก ดความสะดวกในการเล อกซ อส นค าหร อ บร การ เช น เซเว นอ เลฟเว นม สาขากระจายอย ในแหล งช มชนต าง ๆ หลายสาขา ท าให ล กค าหาซ อ ส นค าได สะดวก

12 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 12 ภาพท 1.3 ร านเซเว นอ เลฟเว น ท มา : store/01_7eleven_front0 14.jpg ส บค นเม อว นท 25 พฤษภาคม อรรถประโยชน ด านเวลา (Time Utility) การตลาดท าหน าท ในการน าส นค าไป ย งล กค า โดยม ส นค าพร อมในช วงเวลาท ล กค าต องการ เช น เซเว นอ เลฟเว น เป ดให บร การตลอด 24 ช วโมง ต ATM ของธนาคารต าง ๆ ให บร การตลอด 24 ช วโมง การขายส นค าทางอ นเทอร เน ต ภาพท 1.4 ร านเซเว นอ เลฟเว น ท มา : store/01_7eleven_front0 14.jpg ส บค นเม อว นท 25 พฤษภาคม อรรถประโยชน ด านความเป นเจ าของ (Possession. Utility) การตลาดช วยสร าง ความพ งพอใจจากการได เป นเจ าของส นค าในร ปแบบต าง ๆ เพ อท าให ผ ซ อม กรรมส ทธ ในส นค า หร อบร การ เช น ข อความโฆษณาขายรถจ กรยานยนต ท ว า ดาวน เพ ยง 999 บาท ก ออกรถได เลยท เหล อผ อนส ง 36 งวด เป นต น

13 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 13 การตลาดเป นการด าเน นก จกรรม เพ อตอบสนองความต องการของผ บร โภคให เก ด ความพ งพอใจส งส ด ซ งการตลาดสามารถสร างอรรถประโยชน ให ก บผ บร โภคได 5 ด านค อ อรรถประโยชน ด านร ปแบบ ด านภาพล กษณ ด านสถานท ด านเวลา และด านความเป นเจ าของ 4. ส วนผสมทางการตลาด ส วนผสมทางการตลาด (Marketing.Mix).เป นห วใจส าค ญของการบร หารการตลาด ซ งส วนผสมทางการตลาดเป นป จจ ยภายในท สามารถควบค มได อ กท งย งเป นเคร องม อ ทางการตลาดในการสนองความต องการของล กค ากล มเป าหมาย ท าให ล กค ากล มเป าหมายเก ด ความพ งพอใจ ส ดาพร ก ณฑลบ ตร (2549 : 12) ให ความหมายของส วนผสมทางการตลาดไว ว า ส วนผสม ทางการตลาด หมายถ ง องค ประกอบโดยตรงท เก ยวข องก บส นค าหร อบร การท จะน าเสนอส ผ บร โภค ส วนผสมทางการตลาด ประกอบด วยองค ประกอบท ส าค ญ 4 ประการ เร ยกว า 4 Ps ได แก 4.1 ผล ตภ ณฑ (Product) ผล ตภ ณฑ หมายถ ง ส งท เสนอขาย เพ อสนองความต องการของผ บร โภคให เก ด ความพ งพอใจ ผล ตภ ณฑ ท เสนอขายอาจจะเป นส นค าท ม ต วตนจ บต องได หร อเป นบร การ และ ความค ด ซ งไม ม ต วตน จ บต องไม ได เช น บร ษ ทโนเก ยม โทรศ พท ม อถ อจ าหน าย ผล ตภ ณฑ จ งเป น โทรศ พท ม อถ อ 4.2 ราคา (Price). ราคา หมายถ ง ม ลค าของส นค าหร อบร การท ก จการผล ตหร อจ ดหามาตอบสนอง ความต องการของผ บร โภคการท ก จการจะก าหนดราคาให อย ในระด บใดข นอย ก บความเหมาะสม ของกล มเป าหมาย โดยพ จารณาจากต นท น ความสามารถในการซ อของผ บร โภคและส งแวดล อม ทางการตลาด เช น บร ษ ทโนเก ย จ าหน ายโทรศ พท ม อถ อ ร น 630 ในราคา เคร องละ 8,100 บาท 4.3 การจ ดจ าหน าย (Place.or.Distribution).. การจ ดการจ าหน าย หมายถ ง ก จกรรมของก จการท ท าให ผล ตภ ณฑ ไปส กล มผ บร โภค เป าหมาย ก จกรรมท ช วยในการกระจายส นค า ประกอบด วย การขนส ง การเก บร กษาส นค า การคล งส นค า เช น บร ษ ทโนเก ยม ต วแทนจ าหน ายอ สระจ านวนมากท จ าหน ายโทรศ พท ม อถ อ หลาย ๆ ร นของบร ษ ท บร ษ ทพ จารณาเล อกต วแทนจ าหน ายอย างรอบคอบ เพ อให ท าหน าท จ าหน าย ส นค าให ก บบร ษ ท

14 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด การส งเสร มการตลาด (Promotion) การส งเสร มการตลาด หมายถ ง การต ดต อส อสาร ระหว างผ ขายก บผ ซ อ เพ อแจ งข อม ล ข าวสารเก ยวก บส นค าหร อบร การ ให ผ บร โภคได ร และกระต นให เก ดการต ดส นใจซ อส นค าเร วข น เช น บร ษ ทโนเก ยโฆษณาลดราคา 10% ส าหร บโทรศ พท ม อถ อท กร นในช วงเทศกาลป ให ม เพ อกระต นให ผ บร โภคสนใจและเก ดความอยากได เคร องม อท ใช ในการส งเสร มการตลาด เร ยกว า ส วนผสมการส งเสร มการตลาด (Promotion Mix) ได แก การโฆษณา (Advertising) ค อ การแจ งข อม ลข าวสารเก ยวก บส นค าหร อบร การ ให ผ บร โภคได ทราบผ านส อโฆษณา โดยม ผ อ ปถ มภ รายการเป นผ ออกค าใช จ าย การขายโดยใช พน กงานขาย.(Personal Selling).เป นการต ดต อซ อขายแบบ เผช ญหน าระหว างพน กงานขายและผ บร โภค พน กงานขายจะท าหน าท ในการจ งใจหร อโน มน าว ให ผ บร โภคเก ดการต ดส นใจซ อเร วข น การส งเสร มการขาย (Sales Promotion) เป นเคร องม อท กระต นให ผ บร โภค เก ดการซ อส นค าหร อบร การในปร มาณท มากข นและเร วข น ในช วงเวลาส น ๆ เช น การลดราคา การแจก การแถม การส งช นส วนช งโชค ฯลฯ การประชาส มพ นธ.( Public.Relation).เ ป นการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ความเคล อนไหวหร อก จกรรมต าง ๆ ของก จการ เพ อสร างภาพล กษณ ท ด และสร างความส มพ นธ อ นด ระหว างก จการก บประชาชนท วไป การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป นการต ดต อโดยตรงก บกล มล กค า เป าหมาย เพ อให ได ร บการตอบสนองในท นท และเป นการสร างความส มพ นธ ท ด ก บล กค า ส วนผสมทางการตลาด ส วนผสมการส งเสร มการตลาด ผล ตภ ณฑ ราคา การจ ดจ าหน าย การส งเสร มการตลาด การโฆษณา การขายโดยใช พน กงานขาย การส งเสร มการขาย การประชาส มพ นธ การตลาดทางตรง ภาพท 1.5 แสดงความส มพ นธ ของการส งเสร มการตลาดและส วนผสมการส งเสร มการตลาด ท มา : ส ว มล แม นจร ง และเกย ร ใยบ วกล น (2550 : 8)

15 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 15 น กการตลาดมองว าตนเองเป นผ ขายส นค า ผ บร โภคก มองว าตนเองเป นผ ซ อค ณค า หร อซ อ ส นค า เพ อสนองความต องการของตนเอง ผ บร โภคต องการส นค าและบร การเพ อความสะดวกสบาย เท าท จะเป นไปได ด งน นน กการตลาดจ งควรพ จารณา 4 Cs เป นพ นฐานในการสร าง 4 Ps ผล ตภ ณฑ (Product) 4 Ps ราคา (Price) การจ ดจ าหน าย (Place) การส งเสร มการตลาด (Promotion) 4 Cs ความจ าเป นและความต องการของผ บร โภค (Customer Needs and Wants) ต นท นของผ บร โภค (Cost to the Customer) ความสะดวกสบาย (Convenience) การต ดต อส อสาร (Communication) ภาพท 1.6 การใช เคร องม อทางการตลาด (4 Ps) เพ อสนองความพ งพอใจของล กค า 4 ด าน (4 Cs) ท มา : อภ ญญา สมส ข 5. ปร ชญาการจ ดการทางการตลาด ปร ชญาการจ ดการทางการตลาด เป นการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการทางการตลาด จากอด ตจนถ งป จจ บ น โดยเร มต นจากแนวความค ดม งการผล ตแล วพ ฒนาเป นแนวความค ดม ง ผล ตภ ณฑ แนวความค ดม งการขาย แนวความค ดม งการตลาดและแนวความค ดม งการตลาด เพ อส งคม โดยม รายละเอ ยดด งน 5.1 แนวความค ดม งการผล ต (Production Concept) แนวความค ดม งการผล ตเป นแนวความค ดท ให ความส าค ญทางด านการผล ตเป นหล ก โดยเน นการปร บปร งค ณภาพการผล ตให ต นท นต าลง เพ อขายส นค าในราคาต ากว าค แข งข น และเป นแนวความค ดท ใช ได ด เม ออ ปสงค ของผล ตภ ณฑ ม มากกว าอ ปทาน ด งน น ในด านการจ ดการจ งต องหาแนวทางในการเพ มปร มาณการผล ต เช น บร ษ ทโตโยต า ผล ตรถยนต หลากหลายล กษณะไม ว าจะเป นรถเก งหร อรถป คอ พ 5.2 แนวความค ดม งผล ตภ ณฑ (Product Concept) แนวความค ดม งผล ตภ ณฑ เป นแนวความค ดท ผ บร โภคสนใจซ อผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพ ม สมรรถนะและม ร ปล กษณ ท เป นนว ตกรรมมากกว าราคาของผล ตภ ณฑ ด งน นก จการ เน นการปร บปร งค ณภาพผล ตภ ณฑ อย างต อเน อง เช น สบ ในอด ตม แต สบ ก อน แต ในป จจ บ นม ท ง สบ ก อนและสบ เหลว หลายย ห อแข งข นก นในตลาด ผ ผล ตจ งน าเสนอผล ตภ ณฑ ให ตรงก บ

16 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 16 ความต องการของล กค าในเร องของการออกแบบร ปทรงผล ตภ ณฑ บรรจ ภ ณฑ ราคา และสถานท ท จะใช เป นช องทางการจ ดจ าหน าย ซ งควรจะสะดวกหาซ อได ง าย 5.3 แนวความค ดม งการขาย (Selling Concept) แนวความค ดม งการขายเป นแนวความค ดท ม งเน นถ งความพยายามในการขาย โดยจะ กระต นให ผ บร โภคเก ดความสนใจและต องการซ อผล ตภ ณฑ ท เสนอขาย แนวความค ดน ใช ได ผลด ส าหร บส นค าท ออกใหม ผ บร โภคย งไม ร จ กหร อไม เห นความจ าเป นท จะซ อ เช น การประก นช ว ต การประก นส ขภาพ เป นต น 5.4 แนวความค ดม งการตลาด (Marketing.Concept) แนวความค ดม งการตลาดเป นแนวความค ดท ให ความส าค ญท ผ บร โภค ต องศ กษา ความต องการของผ บร โภค การบรรล เป าหมายของก จการข นอย ก บการม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผลท เหน อกว าค แข งข นท งทางด านการสร างสรรค การส งมอบ และการส อสารค ณค า ให ก บล กค าท เป นตลาดเป าหมาย เช น น าม นถ วเหล องตราอง น ใช ข อความโฆษณาว า ห วงค ณ ห วงส ขภาพ 5.5 แนวความค ดม งการตลาดเพ อส งคม (Societal.Marketing.Concept) แนวความค ดม งการตลาดเพ อส งคมเป นแนวความค ดท ให ความส าค ญท ผ บร โภคและ ร บผ ดชอบต อส งคม โดยน กการตลาดผล ตส นค าตรงตามความต องการของผ บร โภคพร อมท ง ส งเสร มส งคมให อย ด ก นด ด งภาพท 1.7 ส งคม (ความสมบ รณ พ นส ข) ผ บร โภค (ความพ งพอใจ) แนว ความค ด ม งการตลาด เพ อส งคม บร ษ ท (ก าไร) ภาพท 1.7 เกณฑ ในการพ จารณาภายใต แนวความค ดม งการตลาดเพ อส งคม ท มา : อภ ญญา สมส ข

17 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 17 ก จการจะต องเข าถ งความร ส กของผ บร โภคให บร การและกระท าในส งท ด ท ส ด อย างม ความร บผ ดชอบ เพ อให ผ บร โภคและส งคมได ร บความพ งพอใจในระยะยาว เช น น ายาปร บผ าน มคอมฟอร ท ล างผ าในน าเด ยวฟองหมด ท าให ผ บร โภคลดการใช น า ในการท าความสะอาด น าด มท พย เม อด มหมดแล วบ ดขวดน าท าให ลดปร มาณพลาสต ก 35% ปร ชญาการจ ดการทางการตลาดท ม งความส าเร จของก จการข นอย ก บการต ดส นใจ ในส วนท เก ยวข องก บความจ าเป น ความต องการของผ บร โภคกล มเป าหมายและสามารถน าเสนอ ส งท จะตอบสนองความต องการหร อความพ งพอใจให แก ผ บร โภคมากกว าค แข งข นอ น ๆ 6. แนวค ดหล กทางการตลาด แนวค ดหล กทางการตลาด เป นการก าหนดแนวทางการปฏ บ ต งานทางการตลาด เพ อสร าง ความพ งพอใจให ก บผ บร โภค บรรล ว ตถ ประสงค ตามเป าหมายท วางไว โดยม รายละเอ ยดด งน 6.1 ความจ าเป น ความต องการ ความต องการซ อ ล าด บข นได ด งน การตลาดม พ นฐานอย ท ความต องการของผ บร โภค ซ งความต องการเหล าน แยกเป น ภาพท 1.8 แนวค ดหล กทางการตลาด ท มา : ส บค นเม อว นท 26 พฤษภาคม ความจ าเป น (Needs).หมายถ ง ความต องการข นพ นฐานของมน ษย ท กคน เพ อให ช ว ตสามารถด ารงอย ได แบ งออกเป น 3 ประเภท ค อ

18 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด ความจ าเป นทางร างกาย.(Physical.Need).ถ อเป นความจ าเป น ต อการด ารงช พของมน ษย ได แก อาหาร เคร องน งห ม ยาร กษาโรคและท อย อาศ ย ส งต าง ๆ ด งกล าว ท าให ท กคนต องท างาน เพ อให ได มาซ งอาหาร เส อผ าเคร องน งห ม บ านและการร กษาพยาบาล ยามเจ บป วย ก จการจ งผล ตส นค าต าง ๆ เพ อตอบสนองความต องการเหล าน น เช น หม บ านจ ดสรร ร านอาหาร ซ ปเปอร มาร เก ต ห างสรรพส นค าและโรงพยาบาล เป นต น ความจ าเป นด านส งคม.(Social.Need).เก ดจากความต องการท จะได ร บ ความร ก ความอบอ น ความม นคงและความปลอดภ ย ท าให เก ดส นค าทางด านบร การต าง ๆ ข น เช น ธ รก จประก นภ ย สถานท พ กผ อน พน กงานร กษาความปลอดภ ยท คอยด แลความปลอดภ ย และ ร านอาหารเพ อใช ส งสรรค ในหม เพ อน เป นต น \ ภาพท 1.9 ร านอาหาร เพ อใช ส งสรรค ในหม เพ อนเป นความจ าเป นด านส งคม ท มา : ส บค นเม อว นท 26 พฤษภาคม ความจ าเป นส วนบ คคล (Individual Need) เป นความจ าเป นเฉพาะต ว ท ต องการแสดงออกถ งความเป นต วของต วเอง รวมถ งการสร างความแตกต างในด านต าง ๆ จากบ คคลอ น เช น ความสามารถในด านการเล นก ฬา เป นต น ความต องการ (Wants).หมายถ ง ความปรารถนาของมน ษย ซ งเก ดข นจาก ว ฒนธรรม ส งคมและบ คล กภาพส วนต ว เช น ความต องการซ อรถยนต ย ห อเบนซ มาข บ ความต องการซ อ (Demand) ความต องการของมน ษย ไม ม ท ส นส ด แต เม อ ทร พยากรม อย อย างจ าก ด ท าให คนเราจ งต องเล อกส นค าต าง ๆ ท ม อย ในตลาด โดยเล อกซ อส นค า ท ให ประโยชน ค มค าก บเง นท ต องเส ยไปให มากท ส ด เช น รถยนต น สส น มาร ช ม ประโยชน พ นฐาน ในด านการเป นพาหนะในการเด นทาง นอกจากน แล วราคาโดยรวมก ไม ส งเก นไป และเป นรถยนต ท

19 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 19 ประหย ดน าม น ในขณะท รถยนต ฮอนด า ซ ว ค เป นรถยนต ท หร หรา สมฐานะ แต ม ราคาส ง รถยนต ท งสองย ห อสามารถน าผ บร โภคจากบ านไปท ท างานได เหม อนก น รถยนต น สส นมาร ช รถยนต ฮอนด า ซ ว ค ภาพท 1.10 รถยนต น สส น มาร ช และรถยนต ฮอนด า ซ ว ค ท มา : อภ ญญา สมส ข ก จการส วนใหญ ท ประสบความส าเร จต องตระหน กถ งความจ าเป น ความต องการ และความต องการซ อของผ บร โภค โดยการว เคราะห และว จ ยถ งความต องการของบ คคลท ย งไม ได ร บการตอบสนอง เพ อท ก จการจะสามารถพ ฒนาส นค าให สอดคล องก บความต องการด งกล าวได 6.2 ผล ตภ ณฑ (Product) รณช ย ต นตระก ล(2551 : 2) ได ให ความหมายของผล ตภ ณฑ ไว ว า ผล ตภ ณฑ หมายถ ง ส งใดก ตามท สามารถน าเสนอย งตลาดท ท าให ผ บร โภคเก ดความสนใจ การได ครอบครอง การใช หร อการบร โภค ซ งอาจท าให ผ บร โภค ได เก ดความพ งพอใจหร อไม พอใจ เม อได บร โภคส งน น ส งเหล าน นด งเช น ว ตถ ส งของ การบร การ บ คลากร สถานท องค การและความค ด ผล ตภ ณฑ แบ ง ออกเป น ส งท จ บต องได (Tangible Product) หมายถ ง ส นค าท ม ร ปร างสามารถมองเห น และจ บต องได เช น เส อผ า รองเท า โทรศ พท เคร องส าอาง รถจ กรยานยนต ส นค าเหล าน ผ บร โภค สามารถเห นและพ จารณาก อนต ดส นใจซ อ ไม ว าจะเป นภาพจากแคตตาล อค ส นค าต วอย างหร อ ส นค าท วางจ าหน ายอย จร ง ส งท ไม สามารถจ บต องได (Intangible.Product) หมายถ ง ก จกรรมผลประโยชน หร อความพ งพอใจท เสนอขายแก ล กค า เช น การให บร การห องพ กในโรงแรม ผ บร โภคเล อกโดย พ จารณาจากการให บร การท ได จากพน กงานของโรงแรม เป นส งท ไม ม ต วตน ซ งหมายถ ง ต ดส นใจ เล อกซ อไปแล วหร ออาจฟ งจากค าบอกเล าของผ อ น เป นต น

20 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 20 ผล ตภ ณฑ ไม ได จ าก ดแต เฉพาะส งท ม ล กษณะทางกายภาพเท าน น แต เป นส งท สามารถ สนองความจ าเป นได ซ งผล ตภ ณฑ นอกจากจะเป นส งท จ บต องได และส งท จ บต องไม ได แล ว ย ง รวมถ งความร ความช านาญ ประสบการณ ต วบ คคล สถานท องค การ ข อม ลสารสนเทศ และ ความค ด ก เร ยกเป นผล ตภ ณฑ ได ท งส น 6.3 ค ณค า ความพ งพอใจ ค ณภาพ ในการเล อกซ อส นค าใดส นค าหน งมาใช น น ผ บร โภคจะค าน งถ งส นค าท ให ผลประโยชน ส งส ดท งในด านค ณค า ค ณภาพและความพ งพอใจ โดยม รายละเอ ยดด งน ค ณค า (Value) หมายถ ง ท ศนคต ภายในท ผ บร โภคให ความส าค ญต อค ณค าของ ส นค าท จะซ อ ท งน ม ผลมาจากภายในจ ตใจของแต ละคน ซ งได ร บการเร ยนร และประสบการณ ท แตกต างก น ผ บร โภคต ดส นใจซ อส นค าอย างใดอย างหน ง โดยพ จารณาจากค ณค า ความพ งพอใจ ในส นค า และเง นท ล กค าต องจ าย เพ อซ อส นค าน น เช น ผ บร โภคซ อโทรศ พท ม อถ อย ห อแอปเป ล ท ราคาส งกว าบางย ห อ ค ณสมบ ต ท วไปอาจจะเหม อนก น แต ความม ช อเส ยง เคร องหมายการค าและ ความสวยงาม ท าให ผ บร โภคบางคนยอมจ ายแพงข น จะเห นได ว าค ณค าของส นค าไม ได อย ท ต วส นค า แต เพ ยงอย างเด ยวแต ย งประกอบไปด วย สภาพทางจ ตใจด านอ น ๆ ประกอบด วย ความพ งพอใจ (Satisfaction) ข นอย ก บประโยชน หร อค ณค าท ร บร ได จากการใช ส นค า เม อเท ยบก บส งท ผ บร โภคคาดหว ง หากประโยชน ท ได ร บสอดคล องหร อเก นกว าท ผ บร โภค คาดหว งก จะก อให เก ดความพ งพอใจหร อประท บใจ เช น ผ บร โภคเข าไปใช บร การเต มน าม นใน ป มน าม นของบร ษ ท บ แล วร ส กล าช า ไม สะดวก ในขณะท ป มน าม นของบร ษ ท ป ให บร การท รวดเร วและสะดวก ผ บร โภคคนด งกล าวจ งห นมาใช บร การของป มน าม นของบร ษ ท ป เป นต น ด งน น ความพ งพอใจของผ บร โภคจะเก ดข นเม อผ บร โภคร บร ในส นค าและบร การท ตนได ร บด กว า ความคาดหมาย ค ณภาพ (Quality) หมายถ ง ส งท ม ผลกระทบโดยตรงต อล กษณะของส นค าท จะ ท าให ผ บร โภค ได ร บความพอใจ ผ บร โภคจะท าการเล อกซ อส นค าหร อบร การบนพ นฐานของการร บร ในค ณค าของ ส นค าหร อบร การท ส งมอบให ด งน นก จการจ งเน นแนวทางการด าเน นงาน เพ อท จะให ผ บร โภค ได ร บความพอใจในส นค าหร อบร การน น ท าให เก ดการซ อซ าและม การบอกเล าถ งประสบการณ ท ตนได ร บไปส ผ บร โภคคาดหว งรายอ นต อไป

21 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด การแลกเปล ยน การท าการค า การตลาดเพ อสร างความส มพ นธ ท ด การตลาดจะเก ดข นได ก ต อเม อบ คคลม ความสนใจท จะซ อส นค า เพ อตอบสนอง ความจ าเป น ความต องการและเพ อสร างความพ งพอใจตามท ตนคาดหว ง ป จจ ยท จะหาซ อ ส งท ต องการไม ว าจะเป นเง น หร อส งอ น ท จะใช แลกเปล ยนส งของท ต องการ การแลกเปล ยน (Exchange) ค อ การกระท าเพ อให ได มาซ งส งท ต องการจากใคร ก ตาม โดยเสนอบางส งบางอย างให เป นการตอบแทน การแลกเปล ยนจ งเป นเพ ยงว ธ การหน งใน หลาย ๆ ว ธ การท บ คคลน ามาใช เช น เวลาท เราร ส กไม สบาย เราสามารถหายามาร กษาได ด วยว ธ การ ต าง ๆ ได แก การจ ดหาสม นไพรมาร กษา หร อการซ อยาจากร านขายยามาร บประทาน เป นต น การท าการค า (Transaction) เป นหน วยการว ดทางการตลาด การท าการค า ประกอบด วยการค าขายส งท ม ค ณค าระหว าง 2 ฝ าย ค อ ฝ ายผ ซ อและฝ ายผ ขาย เช น ล กค า ซ อเคร องซ กผ าจากห างสรรพส นค าเป นเง น 3,900 บาท การด าเน นการในล กษณะน เร ยกว า การท าการค าในร ปของเง นตรา การตลาดเพ อสร างความส มพ นธ ท ด (Relationship.Marketing) เป นกระบวนการ สร างและร กษาความส มพ นธ อ นด ในระยะยาวก บกล มต าง ๆ เช น ล กค า ผ จ ดจ าหน าย ต วแทนจ าหน าย รวมไปถ งผ จ ดหา ป จจ บ นถ อว าน กการตลาดม ส วนช วยให เศรษฐก จม นคง โดยการส งมอบส นค าท ม ค ณภาพ รวดเร วและให บร การท ด ภายใต ราคาท ย ต ธรรม โดยท วไปน กการตลาดจะใช ความพยายามทางการตลาด เพ อให ผ บร โภคได ร บ การตอบสนองในส งท ตนได เสนอ ในร ปแบบการตอบสนองท เห นได ง ายท ส ดในทางการตลาด ได แก การซ อ การขายส นค าและบร การระหว างก น 6.5 ตลาด (Market) ตลาดในระบบเศรษฐก จน บว าม ความส าค ญอย างมาก เน องจากตลาดท าหน าท เช อมโยงระหว างผ ผล ตก บผ บร โภค ซ งจะช วยท าให ส นค าจากแหล งผล ตไปส ผ บร โภคและย งช วย ให ผ บร โภคม ส นค าและบร การมาบ าบ ดความต องการได อย างท วถ ง ตลาด ในความหมายด งเด ม หมายถ ง สถานท ท ผ ซ อและผ ขายมาพบก น เพ อ การแลกเปล ยนส นค าและบร การ เช น ตลาดขายเส อผ าท ประต น า ตลาดขายส งผ กและผลไม ท ตลาดไท ในป จจ บ นตลาดอาจไม ต องการสถานท พบปะ เพ อแลกเปล ยนส นค าและบร การ แต สามารถท ารายการแลกเปล ยนส นค าและบร การท ไม ปรากฏสถานท แน ช ด เช น การท าการ ซ อด วยระบบพาณ ชย อ เล กทรอน กส (E-commerce)

22 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 22 สร ป ช ว ตประจ าว นของมน ษย ท กคน ย อมเก ยวข องก บการตลาดอย ตลอดเวลาโดยไม ร ต ว เร มต งแต เช าจนถ งเวลาเข านอน เราม โอกาสได ส มผ สและได ใช ส นค าหร อบร การตลอดเวลา ในอด ต ว ตถ ประสงค ทางการตลาดจะม งเน นไปท ก าไรเท าน น แต ในป จจ บ นแนวความค ดทางการตลาด ได เปล ยนแปลงไปเป นต องการก าไรจากความพ งพอใจของผ บร โภคและต องตอบสนอง ความต องการของส งคม โดยไม ผล ตส นค าท เป นอ นตรายต อสภาพแวดล อม การตลาดเป นก จกรรมท ท าให ส นค าหร อบร การเคล อนย ายจากผ ผล ตไปส ผ บร โภค โดยม กระบวนการทางการตลาดเข ามาเก ยวข อง ซ งการตลาดก อให เก ดการลงท น การจ างงานเพ มข น ท าให คนม อาช พ ม งานท า ม การก นด อย ด และม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ในป จจ บ นผ บร โภคม โอกาสเล อกและเปร ยบเท ยบส นค าก อนการต ดส นใจซ อได มากข น เพราะม ส นค าหร อบร การให เล อกมากมาย หลายชน ด หลายประเภท หลายร ปแบบ ระบบ การจ ดจ าหน ายม หลายช องทาง สามารถหาซ อได ง าย ท าให ผ บร โภคได ร บส นค าหร อบร การ ท ตรง ตามความต องการในเวลาท รวดเร วและสะดวกสบายมากข น น กการตลาดต องเข าใจถ งความจ าเป นและความต องการของกล มเป าหมายในตลาด โดยน กการตลาดจะต องม การพ ฒนาส นค าและบร การ ด วยการสร างสรรค ค ณค า และ สร างความพอใจให ก บล กค าในตลาดน น ๆ เพ อสร างยอดขายและผลก าไรส งส ดให ก บก จการ

23 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 23 แบบฝ กห ด หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด ตอนท 1 ให น กศ กษาตอบค าถามต อไปน ให ได ใจความถ กต อง 1. Kotler ได ให ความหมายของการตลาดไว อย างไร 2. การตลาดช วยพ ฒนาเศรษฐก จของประเทศชาต อย างไรบ าง จงอธ บาย 3. การตลาดสร างอรรถประโยชน ให ผ บร โภค ด านใดบ าง จงอธ บาย 4. ส วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด วยอะไรบ าง จงอธ บาย 5. ปร ชญาการจ ดการทางการตลาด ประกอบด วยอะไรบ าง จงอธ บาย 6. ความจ าเป นแบ งออกได ก ประเภทอะไรบ าง จงอธ บาย ตอนท 2 จ บค ให น าอ กษรด านขวาม อมาใส ไว หน าข อความด านซ ายม อ...1. การตลาด ก. Possession Utility...2. อรรถประโยชน ด านภาพล กษณ ข. Advertising...3. ความจ าเป นส วนบ คคล ค. Exchange...4. การโฆษณา ง. Marketing...5. การท าการค า จ. Selling Concept...6. การขายโดยใช พน กงานขาย ฉ. Transaction...7. อรรถประโยชน ด านความเป นเจ าของ ช. Image Utility...8. ความสะดวกของล กค า ซ. Convenience...9. การแลกเปล ยน ฌ. Individual Need แนวความค ดด านการขาย ญ. Personal Selling

24 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 24 ใบงานท 1.1 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด เร องเคร องม อการส งเสร มการตลาด ประกอบการเร ยนรายว ชา หล กการตลาด รห สว ชา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. อธ บายความส าค ญของการตลาดได 2. บอกส วนผสมทางการตลาดได 3. น าความร เร องการตลาดและความส าค ญของการตลาดมาประย กต ใช ในการว เคราะห สถานการณ ทางการตลาดได รายการสอน 1. ความส าค ญของการตลาด 2. ส วนผสมทางการตลาด ล าด บข นการปฏ บ ต 1. แบ งน กศ กษาเป นกล ม 4 กล ม น กศ กษาแต ละกล มเล อกประธานกล ม 2. ให น กศ กษาแต ละกล มศ กษาส นค าอ ปโภคบร โภคในท องตลาดท ได จ ดเตร ยมมากล มละ 3 ชน ดว า ส นค าแต ละชน ดใช เคร องม อการส งเสร มการตลาดประเภทใดบ าง ใช เคร องม อแต ละชน ด มากน อยเพ ยงใด และให เปร ยบเท ยบ ข อเหม อนและข อแตกต างของการใช เคร องม อการส งเสร ม การตลาดของส นค าต าง ๆ 3. ให ท างานส งภายใน 1 ช วโมง และรวบรวมผลงานส งคร ผ สอนในช วโมงเร ยน 4. ให น กศ กษาแต ละกล มส งต วแทนน าเสนอหน าช นเร ยน กล มละ 5 นาท 5. กล มท น าเสนอผลงาน ประเม นตนเอง 6. ให น กศ กษากล มอ น ร วมก นแสดงความค ดเห น และประเม นผลงานกล มท น าเสนอ 7. ผ สอนรวบรวมแบบประเม นจาก 4 กล ม พร อมประเม นผลกล ม ท น าเสนอผลงาน แหล งข อม ล 1. ห องสม ดว ทยาล ย 2. ค นคว าจากอ นเทอร เน ต 3. น ตยสาร วารสาร โทรท ศน

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information