หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด"

Transcription

1 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด

2 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 2 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด สาระส าค ญ การตลาดม ความส าค ญต อการด าเน นช ว ตประจ าว นของคนในส งคมป จจ บ น ต งแต เก ดจนตาย เพราะคนหร อธ รก จในส งคมต างแสวงหาส นค าหร อบร การต าง ๆ มาตอบสนอง ความต องการ เพ อให ช ว ตสามารถด ารงอย ได อย างม ความส ข ย คท การด าเน นธ รก จการค าม การแข งข นก นอย างร นแรง ประกอบก บความเจร ญก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศ และ คอมพ วเตอร ระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต ท าให ผ ประกอบการต องม ความรอบร ม ว ส ยท ศน และร จ ก พ ฒนาการค าให ท นก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นตลอดเวลา ห วข อเร อง 1. ความหมายของการตลาด 2. ความส าค ญของการตลาด 3. อรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภค 4. ส วนผสมทางการตลาด 5. ปร ชญาการจ ดการทางการตลาด 6. แนวค ดหล กทางการตลาด จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บความหมายของการตลาด 2. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บความส าค ญของการตลาด 3. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บอรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภค 4. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บส วนผสมทางการตลาด 5. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บปร ชญาการจ ดการทางการตลาด 6. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บแนวค ดหล กทางการตลาด

3 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 3 จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. อธ บายความหมายของการตลาดได 2. อธ บายความส าค ญของการตลาดได 3. อธ บายอรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภคได 4. บอกส วนผสมทางการตลาดได 5. บอกปร ชญาการจ ดการทางการตลาดได 6. อธ บายแนวค ดหล กทางการตลาดได 7. ว เคราะห ปร ชญาการจ ดการทางการตลาดได 8. สามารถน าความร เร องการตลาดและความส าค ญของการตลาดมาประย กต ใช ใน การว เคราะห สถานการณ ทางการตลาดได 9. ปฏ บ ต งานร วมก บผ อ นได เป นอย างด 10. ม ความร บผ ดชอบต องานท ได ร บมอบหมาย

4 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 4 แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด ว ตถ ประสงค เพ อประเม นผลความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร พ นฐานด านการตลาด ค าแนะน า อ านค าถามต อไปน ท ละข อ แล วท าเคร องหมาย หน าค าตอบตามต วเล อก ท เห นว าถ กต องเพ ยงข อเด ยว น กศ กษาม เวลาในการท าแบบประเม นช ดน 10 นาท จ ดประสงค ท 1 อธ บายความหมายของการตลาดได 1. Kotler and Keller ให ค าจ าก ดความของการตลาดไว ตมข อใด ก. การตลาดเป นหน าท ทางธ รก จ ข. การตลาดเป นว ถ ทางน าไปส ผลส าเร จ ค. การตลาดเป นขบวนการค นหาความจ าเป นและความต องการของมน ษย ง. การตลาดเป นก จกรรมทางธ รก จท ท าให ส นค าและบร การผ านจากผ ผล ตไปส ผ บร โภค จ. กระบวนการทางส งคมและการบร หาร ท าให บ คคลและกล มบ คคลได ร บส งท สนอง ความจ าเป นและความต องการ จ ดประสงค ท 2 อธ บายความส าค ญของการตลาดได 2. ข อใดท ถ อว าเป นความส าค ญของการตลาดท ม ต อบ คคล ก. การตลาดช วยยกระด บมาตรฐานการก นด อย ด มากข น ข. การตลาดช วยท าให ระบบการเง นในธ รก จม สภาพคล องมากข น ค. การตลาดช วยในการท างานม การประสานก นระหว างหน วยงานต าง ๆ ง. การตลาดช วยกระต นให ธ รก จเก ดการศ กษาค นคว าและประด ษฐ ส งแปลก ๆ ใหม ๆ จ. การตลาดช วยสร างก าไรให ก บองค กรทางธ รก จต าง ๆ โดยม ว ตถ ประสงค ให ได ร บ ก าไรส งส ด จ ดประสงค ท 3 อธ บายอรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภคได 3. ท เร ยนทอดจ ดเป นอรรถประโยชน ในด านใด ก. ด านเวลา ข. ด านร ปแบบ ค. ด านสถานท ง. ด านภาพล กษณ จ. ด านความเป นเจ าของ

5 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 5 4. ร านสะดวกซ อ จ ดเป นอรรถประโยชน ในด านใด ก. ด านเวลา ข. ด านร ปแบบ ค. ด านสถานท ง. ด านภาพล กษณ จ. ด านความเป นเจ าของ จ ดประสงค ท 4 บอกส วนผสมทางการตลาดได 5. การจ ดจ าหน าย (Place) ต องค าน งถ งการตอบสนองล กค าด านใด ก. Cost ข. Concept ค. Customer ง. Convenience จ. Communication 6. ข อใดไม ใช ส วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ก. Price ข. Place ค. Promotion ง. Production จ. Distribution จ ดประสงค ท 5 บอกปร ชญาการจ ดการทางการตลาดได 7. ปร มาณความต องการของส นค าม มากกว าปร มาณการผล ต ถ อเป นปร ชญาการจ ดการทาง การตลาด ตามข อใด ก. แนวความค ดด านการผล ต ข. แนวความค ดด านการขาย ค. แนวความค ดด านการตลาด ง. แนวความค ดด านผล ตภ ณฑ จ. แนวความค ดด านภาระความร บผ ดชอบต อส งคมและมน ษยชาต

6 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 6 8. ข อใดถ อว าเป นล กษณะของแนวความค ดด านการตลาดเพ อส งคม ก. บร ษ ทย งพ ฒนา จ าก ด ขายส นค าท ท นสม ย ร ปแบบแปลกใหม ข. บร ษ ทจงเจร ญ จ าก ด ขายส นค า โดยเน นท ความต องการของล กค าเป นหล ก ค. บร ษ ทมารวย จ าก ด เสนอส นค าต วใหม ออกมา เพ อเน นร ปแบบการขายใหม ง. บร ษ ทเจร ญพ ฒนา จ าก ด ออกส นค าต วใหม ออกมา โดยส นค าไม ท าลายส งแวดล อม และผ ใช จ. บร ษ ทจรวย จ าก ด พยายามเปล ยนแนวทางในกรรมว ธ การผล ตใหม ๆ เพ อเพ มศ กยภาพ ในการผล ตให ส งข น จ ดประสงค ท 6 อธ บายแนวค ดหล กทางการตลาดได 9. นางสาวพ มพา ซ อดอกก หลาบให เพ อนในว นวาเลนไทน ตรงก บความจ าเป นข อใด ก. ความจ าเป นส วนบ คคล ข. ความจ าเป นด านส งคม ค. ความจ าเป นทางร างกาย ง. ความจ าเป นด านบ คล กภาพ จ. ความจ าเป นด านความเป นอย 10. ผ บร โภคซ อโทรศ พท ม อถ อย ห อแอปเป ล เพราะความม ช อเส ยง เคร องหมายการค าและ ความสวยงามซ งม ราคาแพง ตรงก บแนวค ดหล กทางการตลาดข อใด ก. ค ณค า ข. ความจ าเป น ค. ความต องการ ง. ความพ งพอใจ จ. ความต องการซ อ

7 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 7 เน อหาสาระ มน ษย สามารถเร ยนร หลายส งหลายอย างเก ยวก บการตลาดได เพราะการตลาดอย รอบต วเรา โดยอาจเห นการตลาดในร ปของผล ตภ ณฑ ต าง ๆ ท วางจ าหน ายอย ในร านขายของช าซ ปเปอร เซ นเตอร หร อห างสรรพส นค า ในล กษณะของการโฆษณา แม ว าการตลาดจะอย รอบต วเราไม ว าจะเป นท บ าน ท ท างานหร อท ไหน ๆ ก ตาม การตลาดน นม มากกว าส งท คนเราสามารถเห นได ด วยตา เพราะ การตลาดม เคร อข ายท เก ยวข องก บคนกล มต าง ๆ และก จกรรมการแข งข นในหลาย ๆ ร ปแบบ เพ อ กระต นความสนใจของล กค าให ต ดส นใจซ อส นค าและบร การในท ส ด 1. ความหมายของการตลาด น กว ชาการได ให ความหมายของค าว า การตลาด (Marketing) ไว หลายท าน ด งน ศ ร วรรณ เสร ร ตน และคณะ (2552: 17 อ างจาก Kotler and Keller, 2009 : 787) ให ความหมาย ของการตลาดว า การตลาด หมายถ ง กระบวนการทางส งคมและการบร หาร.(Social.and.Managerial Process) ซ งแต ละบ คคลและกล มบ คคลได ร บส งท สนองความจ าเป น และความต องการของเขาจาก การสร าง การเสนอ และการแลกเปล ยนผล ตภ ณฑ และบร การท ม ค ณค าก บบ คคลอ นได อย างเสร นภวรรณ คณาน ร กษ (2552 : 1-12 อ างจาก Kotler, 2008 : 8) ให ความหมายของการตลาดว า การตลาด หมายถ ง การจ ดการตลาดเพ อก อให เก ดการแลกเปล ยนท สามารถตอบสนองความจ าเป น และความอยากของบ คคลได รณช ย..ต นตระก ล (2551.:.1).ให ความหมายของการตลาดว า การตลาด หมายถ ง กระบวนการทางส งคมและการบร หารจ ดการท ม ต อความจ าเป น (Needs) และความต องการ (Wants) ของบ คคลและกล มบ คคลโดยผ านการน าเสนอ (Offering) การสร างสรรค (Creating) และ การแลกเปล ยน (Exchanging) ผล ตภ ณฑ และค ณค าก บส งอ น ๆ สร ปได ว า การตลาด หมายถ ง กระบวนการทางส งคมและการจ ดการท ม งสนอง ความจ าเป นและความต องการให ก บบ คคลและกล มต าง ๆ โดยอาศ ยการสร างสรรค และ การแลกเปล ยนผล ตภ ณฑ และค ณค าก บส งอ น ๆ

8 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 8 ภาพท 1.1 ฟ ลล ป คอตเลอร (Phillip Kotler) บ ดาแห งการตลาด ท มา : joenida2003/through-marketing-lens ส บค นเม อว นท 25 พฤษภาคม ความส าค ญของการตลาด การตลาดม บทบาทส าค ญต อการด าเน นช ว ตของมน ษย และยกระด บความเป นอย ของมน ษย ในส งคม ด งน น การตลาดจ งม ความส าค ญต อองค กรธ รก จ ระบบเศรษฐก จของประเทศชาต และ ต อบ คคล โดยม รายละเอ ยดด งน 2.1 ความส าค ญต อองค กรธ รก จ การตลาดเป นเคร องม อช วยสร างรายได และก าไรให ก บองค กร ค อ เม อก จการ ผล ตส นค าออกส ตลาดและจ าหน ายได ส งผลให ก จการม รายได สามารถน าเง นท ได จากการจ าหน าย ส นค าไปลงท นท าการผล ตส นค าออกส ตลาด สร างรายได และก าไรแก ก จการ หม นเว ยนเป นว ฎจ กร การตลาดช วยสร างค ณค าให ก บส นค า ช วยสร างภาพพจน ค าน ยมและ การยอมร บในส นค า การท ก จการพ ฒนาค ณภาพของส นค าและร กษาช อเส ยงของก จการท าให ภาพพจน ของก จการได ร บการยอมร บส นค า ส งผลให ก จการม รายได และผลก าไร

9 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด การตลาดช วยลดต นท นต อหน วยในการผล ต เน องจากม การผล ตเป นจ านวนมาก ส งผลให ต นท นการผล ตลดลง สามารถเสนอขายส นค าหร อบร การได ในราคาท ต ากว าค แข งข น เม อการตลาดเก ดการขยายต ว ก จการสามารถเพ มปร มาณการผล ตมากข น การตลาดช วยกระต นให ธ รก จเก ดการศ กษาค นคว าและประด ษฐ ส งแปลก ๆ ใหม ๆ ให ม ค ณภาพท ด เป นท ต องการของตลาดมากข น เน องจากความต องการของผ บร โภคม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ก จการจ งต องศ กษาความต องการของผ บร โภค แล วน าข อม ลท ได ไปพ ฒนาและปร บปร งส นค าให ตรงก บความต องการของผ บร โภค ท าให เก ดส นค าหร อบร การท แปลกใหม ตอบสนองผ บร โภคตลอดเวลา ในการด าเน นธ รก จ การตลาดถ อเป นเคร องม อท ส าค ญท ท าให ธ รก จด าเน นงานอย รอด ในตลาด ท งย งสร างความเจร ญเต บโตและพ ฒนาการทางเศรษฐก จของประเทศ เน องจากการตลาด เป นต วกระต นให เก ดการพ ฒนาส งแปลกใหม มาสนองความต องการและความพ งพอใจให แก ผ บร โภค 2.2 ความส าค ญต อระบบเศรษฐก จของประเทศชาต การตลาดช วยยกระด บมาตรฐานการครองช พของประชากรให ส งข นด วย การท ก จการผล ตส นค าท ท นสม ยตอบสนองความต องการของผ บร โภค ท าให ม ส นค าท ท นสม ย เทคโนโลย ช วยให ประชาชนได ร บความสะดวกสบาย ท าให เก ดการซ อเพ มข น การตลาดช วยให รายได ประชากรส งข น จากการท ตลาดช วยสร างความต องการ ซ อส นค าหร อบร การ ท าให ก จการต องเพ มปร มาณการผล ต เพ อให เพ ยงพอก บความต องการของ ผ บร โภค จ งเก ดการจ างงานเพ มข น รองร บการขยายต วของก าล งการผล ต ส งผลให ประชากร ม งานท า ม รายได เพ มมากข น อ านาจซ อก เพ มข นด วย ท าให เศรษฐก จของประเทศชาต ม ความม นคง เช น โรงงานผล ตน าอง นกระป อง ประสบความส าเร จในการส งออกน าอง นกระป อง ส งผลให โรงงานต องจ างพน กงานเพ มข น เป นต น การตลาดช วยสร างความต องการในส นค าและบร การ เน องจากม การน า เทคโนโลย สม ยใหม มาช วยในการผล ต ท าให การผล ตม ประส ทธ ภาพส งข น ตอบสนอง ความ ต องการของตลาดมากข น ประกอบก บระบบการจ าหน ายม การพ ฒนา ท าให เก ดช องทาง การจ ด จ าหน ายใหม ๆ ส งผลให เก ดการตอบสนองความต องการของผ บร โภคได รวดเร วท นเวลา การตลาดก อให เก ดการค าระหว างประเทศ เม อก จการพ ฒนาส นค าหร อบร การ ให ม ค ณภาพด และจ าหน ายในประเทศไทยจนประสบความส าเร จแล ว อาจขยายตลาดไปย ง ต างประเทศ ช วยสร างรายได ให ก บประเทศ

10 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 10 การตลาดม ความส าค ญต อระบบเศรษฐก จของประเทศ เน องจากการตลาดท าให เก ด การผล ต การลงท น ช วยให ม การจ างงาน ซ งส งผลต อรายได ประชาชนโดยท วไปจะม รายได เพ มข น ท าให ม อ านาจซ อเพ มข น ท าให เศรษฐก จของประเทศด ข น 2.3 ความส าค ญต อบ คคล การตลาดช วยยกระด บมาตรฐานความเป นอย ของคนในส งคมให ส งข นจาก การท ประชากรม รายได มากข น ม อ านาจซ อส งข น ท าให ช ว ตความเป นอย ของประชากร สะดวกสบายมากข น การต ดต อส อสาร การคมนาคม ก สะดวกรวดเร วย งข น การตลาดช วยสร างอาช พต าง ๆ ทางการตลาดเพ มมากข น เน องจากการตลาดม ก จกรรมมากมาย ท าให เก ดการสร างอาช พใหม ๆ ข นในตลาด เช น การว จ ยตลาด งานโฆษณา การผล ต การขาย งานขนส ง การคล งส นค า ฯลฯ การตลาดท าให พฤต กรรม อ ปน ส ย ความเช อ ค าน ยมและล กษณะการด ารงช พ ของบ คคลในส งคมเปล ยนไป เช น ผ หญ งในอด ตจะเป นแม บ าน แม เร อน เก งในเร องการท างานบ าน และท าอาหาร.แต ในป จจ บ นผ หญ งท างานนอกบ านมากข น และม ส งอ านวยความสะดวกต าง ๆ เช น เคร องซ กผ า เคร องด ดฝ น เตาไมโครเวฟ ท าให ม เวลาพ กผ อนและหาความบ นเท งได มากข น การตลาดช วยยกระด บมาตรฐานความเป นอย ของคนในส งคมให ส งข น เน องจาก การตลาดม การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ให แปลกใหม ท นสม ยและม ส งอ านวยความสะดวกต าง ๆ มาสนอง ความต องการท าให ประชาชนม ความเป นอย ท ด ข น 3. อรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภค 3.1 ความหมายของอรรถประโยชน น กว ชาการให ความหมายของอรรถประโยชน (Utility) ไว หลายท านด งน ว นร กษ ม งมณ นาค น (2552 :.90) ได ให ความหมายของอรรถประโยชน ว า อรรถประโยชน หมายถ ง ความพอใจท ผ บร โภคได ร บจากการอ ปโภคบร โภคส นค าหร อบร การชน ด ใดชน ดหน ง ในระยะเวลาหน ง ส ทธ ธ รสรณ (2551 : 14) ได ให ความหมายของอรรถประโยชน ว า อรรถประโยชน หมายถ ง ประโยชน ท ผ บร โภคได ร บจากผล ตภ ณฑ ท ได สร างความพ งพอใจแก ผ บร โภค น สรา บ ญสนอง (2549 :.126) ได ให ความหมายของอรรถประโยชน ว า อรรถประโยชน หมายถ ง ความพอใจในส นค าและบร การน น ซ งเป นความพอใจในร ปแบบของ ส นค าหร อในเวลา ในสถานท และการได ม กรรมส ทธ ในส นค าน น

11 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 11 สร ปได ว า อรรถประโยชน หมายถ ง ค ณสมบ ต ของส งใด ๆ ท สามารถสนอง ความต องการของผ บร โภคให พ งพอใจ 3.2 อรรถประโยชน ของการตลาดท ม ต อผ บร โภค น กการตลาดสามารถสร างอรรถประโยชน ให เก ดก บต วผล ตภ ณฑ หร อบร การ เพ อให เก ดค ณค า โดยม รายละเอ ยดด งน อรรถประโยชน ด านร ปแบบ (Form Utility) การตลาดม การพ ฒนาร ปแบบของ ส นค าให ตรงก บความต องการของผ บร โภคท เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา เช น การผล ตนาฬ กา หลากหลายร ปแบบให เหมาะสมก บเพศ ว ย เทคโนโลย แฟช น เป นต น ภาพท 1.2 อรรถประโยชน ด านร ปแบบ ท มา : ส บค นเม อว นท 25 พฤษภาคม อรรถประโยชน ด านภาพล กษณ (Image Utility) การตลาดจะส งผลให ผ บร โภค เก ดความเคยช น ประท บใจ พ งพอใจในส นค าหร อบร การ จนเก ดความจงร กภ กด ต อตราย ห อและ เล อกซ อใช เป นประจ า เช น เซเว นอ เลฟเว น สามารถท าให ผ บร โภคได ร บความสะดวกสบาย เน องจากเป นร านค าสะดวกซ อท เป ดให บร การตลอด 24 ช วโมง และย งเป นร านค าท ม ช อเส ยง ผ บร โภคร จ กเป นอย างด เพราะส วนใหญ ต งอย ในแหล งช มชน อรรถประโยชน ด านสถานท (Place Utility) การตลาดท าหน าท น าส นค าไป ตอบสนองความต องการและความพ งพอใจให ก บล กค า เก ดความสะดวกในการเล อกซ อส นค าหร อ บร การ เช น เซเว นอ เลฟเว นม สาขากระจายอย ในแหล งช มชนต าง ๆ หลายสาขา ท าให ล กค าหาซ อ ส นค าได สะดวก

12 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 12 ภาพท 1.3 ร านเซเว นอ เลฟเว น ท มา : store/01_7eleven_front0 14.jpg ส บค นเม อว นท 25 พฤษภาคม อรรถประโยชน ด านเวลา (Time Utility) การตลาดท าหน าท ในการน าส นค าไป ย งล กค า โดยม ส นค าพร อมในช วงเวลาท ล กค าต องการ เช น เซเว นอ เลฟเว น เป ดให บร การตลอด 24 ช วโมง ต ATM ของธนาคารต าง ๆ ให บร การตลอด 24 ช วโมง การขายส นค าทางอ นเทอร เน ต ภาพท 1.4 ร านเซเว นอ เลฟเว น ท มา : store/01_7eleven_front0 14.jpg ส บค นเม อว นท 25 พฤษภาคม อรรถประโยชน ด านความเป นเจ าของ (Possession. Utility) การตลาดช วยสร าง ความพ งพอใจจากการได เป นเจ าของส นค าในร ปแบบต าง ๆ เพ อท าให ผ ซ อม กรรมส ทธ ในส นค า หร อบร การ เช น ข อความโฆษณาขายรถจ กรยานยนต ท ว า ดาวน เพ ยง 999 บาท ก ออกรถได เลยท เหล อผ อนส ง 36 งวด เป นต น

13 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 13 การตลาดเป นการด าเน นก จกรรม เพ อตอบสนองความต องการของผ บร โภคให เก ด ความพ งพอใจส งส ด ซ งการตลาดสามารถสร างอรรถประโยชน ให ก บผ บร โภคได 5 ด านค อ อรรถประโยชน ด านร ปแบบ ด านภาพล กษณ ด านสถานท ด านเวลา และด านความเป นเจ าของ 4. ส วนผสมทางการตลาด ส วนผสมทางการตลาด (Marketing.Mix).เป นห วใจส าค ญของการบร หารการตลาด ซ งส วนผสมทางการตลาดเป นป จจ ยภายในท สามารถควบค มได อ กท งย งเป นเคร องม อ ทางการตลาดในการสนองความต องการของล กค ากล มเป าหมาย ท าให ล กค ากล มเป าหมายเก ด ความพ งพอใจ ส ดาพร ก ณฑลบ ตร (2549 : 12) ให ความหมายของส วนผสมทางการตลาดไว ว า ส วนผสม ทางการตลาด หมายถ ง องค ประกอบโดยตรงท เก ยวข องก บส นค าหร อบร การท จะน าเสนอส ผ บร โภค ส วนผสมทางการตลาด ประกอบด วยองค ประกอบท ส าค ญ 4 ประการ เร ยกว า 4 Ps ได แก 4.1 ผล ตภ ณฑ (Product) ผล ตภ ณฑ หมายถ ง ส งท เสนอขาย เพ อสนองความต องการของผ บร โภคให เก ด ความพ งพอใจ ผล ตภ ณฑ ท เสนอขายอาจจะเป นส นค าท ม ต วตนจ บต องได หร อเป นบร การ และ ความค ด ซ งไม ม ต วตน จ บต องไม ได เช น บร ษ ทโนเก ยม โทรศ พท ม อถ อจ าหน าย ผล ตภ ณฑ จ งเป น โทรศ พท ม อถ อ 4.2 ราคา (Price). ราคา หมายถ ง ม ลค าของส นค าหร อบร การท ก จการผล ตหร อจ ดหามาตอบสนอง ความต องการของผ บร โภคการท ก จการจะก าหนดราคาให อย ในระด บใดข นอย ก บความเหมาะสม ของกล มเป าหมาย โดยพ จารณาจากต นท น ความสามารถในการซ อของผ บร โภคและส งแวดล อม ทางการตลาด เช น บร ษ ทโนเก ย จ าหน ายโทรศ พท ม อถ อ ร น 630 ในราคา เคร องละ 8,100 บาท 4.3 การจ ดจ าหน าย (Place.or.Distribution).. การจ ดการจ าหน าย หมายถ ง ก จกรรมของก จการท ท าให ผล ตภ ณฑ ไปส กล มผ บร โภค เป าหมาย ก จกรรมท ช วยในการกระจายส นค า ประกอบด วย การขนส ง การเก บร กษาส นค า การคล งส นค า เช น บร ษ ทโนเก ยม ต วแทนจ าหน ายอ สระจ านวนมากท จ าหน ายโทรศ พท ม อถ อ หลาย ๆ ร นของบร ษ ท บร ษ ทพ จารณาเล อกต วแทนจ าหน ายอย างรอบคอบ เพ อให ท าหน าท จ าหน าย ส นค าให ก บบร ษ ท

14 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด การส งเสร มการตลาด (Promotion) การส งเสร มการตลาด หมายถ ง การต ดต อส อสาร ระหว างผ ขายก บผ ซ อ เพ อแจ งข อม ล ข าวสารเก ยวก บส นค าหร อบร การ ให ผ บร โภคได ร และกระต นให เก ดการต ดส นใจซ อส นค าเร วข น เช น บร ษ ทโนเก ยโฆษณาลดราคา 10% ส าหร บโทรศ พท ม อถ อท กร นในช วงเทศกาลป ให ม เพ อกระต นให ผ บร โภคสนใจและเก ดความอยากได เคร องม อท ใช ในการส งเสร มการตลาด เร ยกว า ส วนผสมการส งเสร มการตลาด (Promotion Mix) ได แก การโฆษณา (Advertising) ค อ การแจ งข อม ลข าวสารเก ยวก บส นค าหร อบร การ ให ผ บร โภคได ทราบผ านส อโฆษณา โดยม ผ อ ปถ มภ รายการเป นผ ออกค าใช จ าย การขายโดยใช พน กงานขาย.(Personal Selling).เป นการต ดต อซ อขายแบบ เผช ญหน าระหว างพน กงานขายและผ บร โภค พน กงานขายจะท าหน าท ในการจ งใจหร อโน มน าว ให ผ บร โภคเก ดการต ดส นใจซ อเร วข น การส งเสร มการขาย (Sales Promotion) เป นเคร องม อท กระต นให ผ บร โภค เก ดการซ อส นค าหร อบร การในปร มาณท มากข นและเร วข น ในช วงเวลาส น ๆ เช น การลดราคา การแจก การแถม การส งช นส วนช งโชค ฯลฯ การประชาส มพ นธ.( Public.Relation).เ ป นการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ความเคล อนไหวหร อก จกรรมต าง ๆ ของก จการ เพ อสร างภาพล กษณ ท ด และสร างความส มพ นธ อ นด ระหว างก จการก บประชาชนท วไป การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป นการต ดต อโดยตรงก บกล มล กค า เป าหมาย เพ อให ได ร บการตอบสนองในท นท และเป นการสร างความส มพ นธ ท ด ก บล กค า ส วนผสมทางการตลาด ส วนผสมการส งเสร มการตลาด ผล ตภ ณฑ ราคา การจ ดจ าหน าย การส งเสร มการตลาด การโฆษณา การขายโดยใช พน กงานขาย การส งเสร มการขาย การประชาส มพ นธ การตลาดทางตรง ภาพท 1.5 แสดงความส มพ นธ ของการส งเสร มการตลาดและส วนผสมการส งเสร มการตลาด ท มา : ส ว มล แม นจร ง และเกย ร ใยบ วกล น (2550 : 8)

15 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 15 น กการตลาดมองว าตนเองเป นผ ขายส นค า ผ บร โภคก มองว าตนเองเป นผ ซ อค ณค า หร อซ อ ส นค า เพ อสนองความต องการของตนเอง ผ บร โภคต องการส นค าและบร การเพ อความสะดวกสบาย เท าท จะเป นไปได ด งน นน กการตลาดจ งควรพ จารณา 4 Cs เป นพ นฐานในการสร าง 4 Ps ผล ตภ ณฑ (Product) 4 Ps ราคา (Price) การจ ดจ าหน าย (Place) การส งเสร มการตลาด (Promotion) 4 Cs ความจ าเป นและความต องการของผ บร โภค (Customer Needs and Wants) ต นท นของผ บร โภค (Cost to the Customer) ความสะดวกสบาย (Convenience) การต ดต อส อสาร (Communication) ภาพท 1.6 การใช เคร องม อทางการตลาด (4 Ps) เพ อสนองความพ งพอใจของล กค า 4 ด าน (4 Cs) ท มา : อภ ญญา สมส ข 5. ปร ชญาการจ ดการทางการตลาด ปร ชญาการจ ดการทางการตลาด เป นการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการทางการตลาด จากอด ตจนถ งป จจ บ น โดยเร มต นจากแนวความค ดม งการผล ตแล วพ ฒนาเป นแนวความค ดม ง ผล ตภ ณฑ แนวความค ดม งการขาย แนวความค ดม งการตลาดและแนวความค ดม งการตลาด เพ อส งคม โดยม รายละเอ ยดด งน 5.1 แนวความค ดม งการผล ต (Production Concept) แนวความค ดม งการผล ตเป นแนวความค ดท ให ความส าค ญทางด านการผล ตเป นหล ก โดยเน นการปร บปร งค ณภาพการผล ตให ต นท นต าลง เพ อขายส นค าในราคาต ากว าค แข งข น และเป นแนวความค ดท ใช ได ด เม ออ ปสงค ของผล ตภ ณฑ ม มากกว าอ ปทาน ด งน น ในด านการจ ดการจ งต องหาแนวทางในการเพ มปร มาณการผล ต เช น บร ษ ทโตโยต า ผล ตรถยนต หลากหลายล กษณะไม ว าจะเป นรถเก งหร อรถป คอ พ 5.2 แนวความค ดม งผล ตภ ณฑ (Product Concept) แนวความค ดม งผล ตภ ณฑ เป นแนวความค ดท ผ บร โภคสนใจซ อผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพ ม สมรรถนะและม ร ปล กษณ ท เป นนว ตกรรมมากกว าราคาของผล ตภ ณฑ ด งน นก จการ เน นการปร บปร งค ณภาพผล ตภ ณฑ อย างต อเน อง เช น สบ ในอด ตม แต สบ ก อน แต ในป จจ บ นม ท ง สบ ก อนและสบ เหลว หลายย ห อแข งข นก นในตลาด ผ ผล ตจ งน าเสนอผล ตภ ณฑ ให ตรงก บ

16 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 16 ความต องการของล กค าในเร องของการออกแบบร ปทรงผล ตภ ณฑ บรรจ ภ ณฑ ราคา และสถานท ท จะใช เป นช องทางการจ ดจ าหน าย ซ งควรจะสะดวกหาซ อได ง าย 5.3 แนวความค ดม งการขาย (Selling Concept) แนวความค ดม งการขายเป นแนวความค ดท ม งเน นถ งความพยายามในการขาย โดยจะ กระต นให ผ บร โภคเก ดความสนใจและต องการซ อผล ตภ ณฑ ท เสนอขาย แนวความค ดน ใช ได ผลด ส าหร บส นค าท ออกใหม ผ บร โภคย งไม ร จ กหร อไม เห นความจ าเป นท จะซ อ เช น การประก นช ว ต การประก นส ขภาพ เป นต น 5.4 แนวความค ดม งการตลาด (Marketing.Concept) แนวความค ดม งการตลาดเป นแนวความค ดท ให ความส าค ญท ผ บร โภค ต องศ กษา ความต องการของผ บร โภค การบรรล เป าหมายของก จการข นอย ก บการม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผลท เหน อกว าค แข งข นท งทางด านการสร างสรรค การส งมอบ และการส อสารค ณค า ให ก บล กค าท เป นตลาดเป าหมาย เช น น าม นถ วเหล องตราอง น ใช ข อความโฆษณาว า ห วงค ณ ห วงส ขภาพ 5.5 แนวความค ดม งการตลาดเพ อส งคม (Societal.Marketing.Concept) แนวความค ดม งการตลาดเพ อส งคมเป นแนวความค ดท ให ความส าค ญท ผ บร โภคและ ร บผ ดชอบต อส งคม โดยน กการตลาดผล ตส นค าตรงตามความต องการของผ บร โภคพร อมท ง ส งเสร มส งคมให อย ด ก นด ด งภาพท 1.7 ส งคม (ความสมบ รณ พ นส ข) ผ บร โภค (ความพ งพอใจ) แนว ความค ด ม งการตลาด เพ อส งคม บร ษ ท (ก าไร) ภาพท 1.7 เกณฑ ในการพ จารณาภายใต แนวความค ดม งการตลาดเพ อส งคม ท มา : อภ ญญา สมส ข

17 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 17 ก จการจะต องเข าถ งความร ส กของผ บร โภคให บร การและกระท าในส งท ด ท ส ด อย างม ความร บผ ดชอบ เพ อให ผ บร โภคและส งคมได ร บความพ งพอใจในระยะยาว เช น น ายาปร บผ าน มคอมฟอร ท ล างผ าในน าเด ยวฟองหมด ท าให ผ บร โภคลดการใช น า ในการท าความสะอาด น าด มท พย เม อด มหมดแล วบ ดขวดน าท าให ลดปร มาณพลาสต ก 35% ปร ชญาการจ ดการทางการตลาดท ม งความส าเร จของก จการข นอย ก บการต ดส นใจ ในส วนท เก ยวข องก บความจ าเป น ความต องการของผ บร โภคกล มเป าหมายและสามารถน าเสนอ ส งท จะตอบสนองความต องการหร อความพ งพอใจให แก ผ บร โภคมากกว าค แข งข นอ น ๆ 6. แนวค ดหล กทางการตลาด แนวค ดหล กทางการตลาด เป นการก าหนดแนวทางการปฏ บ ต งานทางการตลาด เพ อสร าง ความพ งพอใจให ก บผ บร โภค บรรล ว ตถ ประสงค ตามเป าหมายท วางไว โดยม รายละเอ ยดด งน 6.1 ความจ าเป น ความต องการ ความต องการซ อ ล าด บข นได ด งน การตลาดม พ นฐานอย ท ความต องการของผ บร โภค ซ งความต องการเหล าน แยกเป น ภาพท 1.8 แนวค ดหล กทางการตลาด ท มา : ส บค นเม อว นท 26 พฤษภาคม ความจ าเป น (Needs).หมายถ ง ความต องการข นพ นฐานของมน ษย ท กคน เพ อให ช ว ตสามารถด ารงอย ได แบ งออกเป น 3 ประเภท ค อ

18 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด ความจ าเป นทางร างกาย.(Physical.Need).ถ อเป นความจ าเป น ต อการด ารงช พของมน ษย ได แก อาหาร เคร องน งห ม ยาร กษาโรคและท อย อาศ ย ส งต าง ๆ ด งกล าว ท าให ท กคนต องท างาน เพ อให ได มาซ งอาหาร เส อผ าเคร องน งห ม บ านและการร กษาพยาบาล ยามเจ บป วย ก จการจ งผล ตส นค าต าง ๆ เพ อตอบสนองความต องการเหล าน น เช น หม บ านจ ดสรร ร านอาหาร ซ ปเปอร มาร เก ต ห างสรรพส นค าและโรงพยาบาล เป นต น ความจ าเป นด านส งคม.(Social.Need).เก ดจากความต องการท จะได ร บ ความร ก ความอบอ น ความม นคงและความปลอดภ ย ท าให เก ดส นค าทางด านบร การต าง ๆ ข น เช น ธ รก จประก นภ ย สถานท พ กผ อน พน กงานร กษาความปลอดภ ยท คอยด แลความปลอดภ ย และ ร านอาหารเพ อใช ส งสรรค ในหม เพ อน เป นต น \ ภาพท 1.9 ร านอาหาร เพ อใช ส งสรรค ในหม เพ อนเป นความจ าเป นด านส งคม ท มา : ส บค นเม อว นท 26 พฤษภาคม ความจ าเป นส วนบ คคล (Individual Need) เป นความจ าเป นเฉพาะต ว ท ต องการแสดงออกถ งความเป นต วของต วเอง รวมถ งการสร างความแตกต างในด านต าง ๆ จากบ คคลอ น เช น ความสามารถในด านการเล นก ฬา เป นต น ความต องการ (Wants).หมายถ ง ความปรารถนาของมน ษย ซ งเก ดข นจาก ว ฒนธรรม ส งคมและบ คล กภาพส วนต ว เช น ความต องการซ อรถยนต ย ห อเบนซ มาข บ ความต องการซ อ (Demand) ความต องการของมน ษย ไม ม ท ส นส ด แต เม อ ทร พยากรม อย อย างจ าก ด ท าให คนเราจ งต องเล อกส นค าต าง ๆ ท ม อย ในตลาด โดยเล อกซ อส นค า ท ให ประโยชน ค มค าก บเง นท ต องเส ยไปให มากท ส ด เช น รถยนต น สส น มาร ช ม ประโยชน พ นฐาน ในด านการเป นพาหนะในการเด นทาง นอกจากน แล วราคาโดยรวมก ไม ส งเก นไป และเป นรถยนต ท

19 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 19 ประหย ดน าม น ในขณะท รถยนต ฮอนด า ซ ว ค เป นรถยนต ท หร หรา สมฐานะ แต ม ราคาส ง รถยนต ท งสองย ห อสามารถน าผ บร โภคจากบ านไปท ท างานได เหม อนก น รถยนต น สส นมาร ช รถยนต ฮอนด า ซ ว ค ภาพท 1.10 รถยนต น สส น มาร ช และรถยนต ฮอนด า ซ ว ค ท มา : อภ ญญา สมส ข ก จการส วนใหญ ท ประสบความส าเร จต องตระหน กถ งความจ าเป น ความต องการ และความต องการซ อของผ บร โภค โดยการว เคราะห และว จ ยถ งความต องการของบ คคลท ย งไม ได ร บการตอบสนอง เพ อท ก จการจะสามารถพ ฒนาส นค าให สอดคล องก บความต องการด งกล าวได 6.2 ผล ตภ ณฑ (Product) รณช ย ต นตระก ล(2551 : 2) ได ให ความหมายของผล ตภ ณฑ ไว ว า ผล ตภ ณฑ หมายถ ง ส งใดก ตามท สามารถน าเสนอย งตลาดท ท าให ผ บร โภคเก ดความสนใจ การได ครอบครอง การใช หร อการบร โภค ซ งอาจท าให ผ บร โภค ได เก ดความพ งพอใจหร อไม พอใจ เม อได บร โภคส งน น ส งเหล าน นด งเช น ว ตถ ส งของ การบร การ บ คลากร สถานท องค การและความค ด ผล ตภ ณฑ แบ ง ออกเป น ส งท จ บต องได (Tangible Product) หมายถ ง ส นค าท ม ร ปร างสามารถมองเห น และจ บต องได เช น เส อผ า รองเท า โทรศ พท เคร องส าอาง รถจ กรยานยนต ส นค าเหล าน ผ บร โภค สามารถเห นและพ จารณาก อนต ดส นใจซ อ ไม ว าจะเป นภาพจากแคตตาล อค ส นค าต วอย างหร อ ส นค าท วางจ าหน ายอย จร ง ส งท ไม สามารถจ บต องได (Intangible.Product) หมายถ ง ก จกรรมผลประโยชน หร อความพ งพอใจท เสนอขายแก ล กค า เช น การให บร การห องพ กในโรงแรม ผ บร โภคเล อกโดย พ จารณาจากการให บร การท ได จากพน กงานของโรงแรม เป นส งท ไม ม ต วตน ซ งหมายถ ง ต ดส นใจ เล อกซ อไปแล วหร ออาจฟ งจากค าบอกเล าของผ อ น เป นต น

20 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 20 ผล ตภ ณฑ ไม ได จ าก ดแต เฉพาะส งท ม ล กษณะทางกายภาพเท าน น แต เป นส งท สามารถ สนองความจ าเป นได ซ งผล ตภ ณฑ นอกจากจะเป นส งท จ บต องได และส งท จ บต องไม ได แล ว ย ง รวมถ งความร ความช านาญ ประสบการณ ต วบ คคล สถานท องค การ ข อม ลสารสนเทศ และ ความค ด ก เร ยกเป นผล ตภ ณฑ ได ท งส น 6.3 ค ณค า ความพ งพอใจ ค ณภาพ ในการเล อกซ อส นค าใดส นค าหน งมาใช น น ผ บร โภคจะค าน งถ งส นค าท ให ผลประโยชน ส งส ดท งในด านค ณค า ค ณภาพและความพ งพอใจ โดยม รายละเอ ยดด งน ค ณค า (Value) หมายถ ง ท ศนคต ภายในท ผ บร โภคให ความส าค ญต อค ณค าของ ส นค าท จะซ อ ท งน ม ผลมาจากภายในจ ตใจของแต ละคน ซ งได ร บการเร ยนร และประสบการณ ท แตกต างก น ผ บร โภคต ดส นใจซ อส นค าอย างใดอย างหน ง โดยพ จารณาจากค ณค า ความพ งพอใจ ในส นค า และเง นท ล กค าต องจ าย เพ อซ อส นค าน น เช น ผ บร โภคซ อโทรศ พท ม อถ อย ห อแอปเป ล ท ราคาส งกว าบางย ห อ ค ณสมบ ต ท วไปอาจจะเหม อนก น แต ความม ช อเส ยง เคร องหมายการค าและ ความสวยงาม ท าให ผ บร โภคบางคนยอมจ ายแพงข น จะเห นได ว าค ณค าของส นค าไม ได อย ท ต วส นค า แต เพ ยงอย างเด ยวแต ย งประกอบไปด วย สภาพทางจ ตใจด านอ น ๆ ประกอบด วย ความพ งพอใจ (Satisfaction) ข นอย ก บประโยชน หร อค ณค าท ร บร ได จากการใช ส นค า เม อเท ยบก บส งท ผ บร โภคคาดหว ง หากประโยชน ท ได ร บสอดคล องหร อเก นกว าท ผ บร โภค คาดหว งก จะก อให เก ดความพ งพอใจหร อประท บใจ เช น ผ บร โภคเข าไปใช บร การเต มน าม นใน ป มน าม นของบร ษ ท บ แล วร ส กล าช า ไม สะดวก ในขณะท ป มน าม นของบร ษ ท ป ให บร การท รวดเร วและสะดวก ผ บร โภคคนด งกล าวจ งห นมาใช บร การของป มน าม นของบร ษ ท ป เป นต น ด งน น ความพ งพอใจของผ บร โภคจะเก ดข นเม อผ บร โภคร บร ในส นค าและบร การท ตนได ร บด กว า ความคาดหมาย ค ณภาพ (Quality) หมายถ ง ส งท ม ผลกระทบโดยตรงต อล กษณะของส นค าท จะ ท าให ผ บร โภค ได ร บความพอใจ ผ บร โภคจะท าการเล อกซ อส นค าหร อบร การบนพ นฐานของการร บร ในค ณค าของ ส นค าหร อบร การท ส งมอบให ด งน นก จการจ งเน นแนวทางการด าเน นงาน เพ อท จะให ผ บร โภค ได ร บความพอใจในส นค าหร อบร การน น ท าให เก ดการซ อซ าและม การบอกเล าถ งประสบการณ ท ตนได ร บไปส ผ บร โภคคาดหว งรายอ นต อไป

21 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด การแลกเปล ยน การท าการค า การตลาดเพ อสร างความส มพ นธ ท ด การตลาดจะเก ดข นได ก ต อเม อบ คคลม ความสนใจท จะซ อส นค า เพ อตอบสนอง ความจ าเป น ความต องการและเพ อสร างความพ งพอใจตามท ตนคาดหว ง ป จจ ยท จะหาซ อ ส งท ต องการไม ว าจะเป นเง น หร อส งอ น ท จะใช แลกเปล ยนส งของท ต องการ การแลกเปล ยน (Exchange) ค อ การกระท าเพ อให ได มาซ งส งท ต องการจากใคร ก ตาม โดยเสนอบางส งบางอย างให เป นการตอบแทน การแลกเปล ยนจ งเป นเพ ยงว ธ การหน งใน หลาย ๆ ว ธ การท บ คคลน ามาใช เช น เวลาท เราร ส กไม สบาย เราสามารถหายามาร กษาได ด วยว ธ การ ต าง ๆ ได แก การจ ดหาสม นไพรมาร กษา หร อการซ อยาจากร านขายยามาร บประทาน เป นต น การท าการค า (Transaction) เป นหน วยการว ดทางการตลาด การท าการค า ประกอบด วยการค าขายส งท ม ค ณค าระหว าง 2 ฝ าย ค อ ฝ ายผ ซ อและฝ ายผ ขาย เช น ล กค า ซ อเคร องซ กผ าจากห างสรรพส นค าเป นเง น 3,900 บาท การด าเน นการในล กษณะน เร ยกว า การท าการค าในร ปของเง นตรา การตลาดเพ อสร างความส มพ นธ ท ด (Relationship.Marketing) เป นกระบวนการ สร างและร กษาความส มพ นธ อ นด ในระยะยาวก บกล มต าง ๆ เช น ล กค า ผ จ ดจ าหน าย ต วแทนจ าหน าย รวมไปถ งผ จ ดหา ป จจ บ นถ อว าน กการตลาดม ส วนช วยให เศรษฐก จม นคง โดยการส งมอบส นค าท ม ค ณภาพ รวดเร วและให บร การท ด ภายใต ราคาท ย ต ธรรม โดยท วไปน กการตลาดจะใช ความพยายามทางการตลาด เพ อให ผ บร โภคได ร บ การตอบสนองในส งท ตนได เสนอ ในร ปแบบการตอบสนองท เห นได ง ายท ส ดในทางการตลาด ได แก การซ อ การขายส นค าและบร การระหว างก น 6.5 ตลาด (Market) ตลาดในระบบเศรษฐก จน บว าม ความส าค ญอย างมาก เน องจากตลาดท าหน าท เช อมโยงระหว างผ ผล ตก บผ บร โภค ซ งจะช วยท าให ส นค าจากแหล งผล ตไปส ผ บร โภคและย งช วย ให ผ บร โภคม ส นค าและบร การมาบ าบ ดความต องการได อย างท วถ ง ตลาด ในความหมายด งเด ม หมายถ ง สถานท ท ผ ซ อและผ ขายมาพบก น เพ อ การแลกเปล ยนส นค าและบร การ เช น ตลาดขายเส อผ าท ประต น า ตลาดขายส งผ กและผลไม ท ตลาดไท ในป จจ บ นตลาดอาจไม ต องการสถานท พบปะ เพ อแลกเปล ยนส นค าและบร การ แต สามารถท ารายการแลกเปล ยนส นค าและบร การท ไม ปรากฏสถานท แน ช ด เช น การท าการ ซ อด วยระบบพาณ ชย อ เล กทรอน กส (E-commerce)

22 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 22 สร ป ช ว ตประจ าว นของมน ษย ท กคน ย อมเก ยวข องก บการตลาดอย ตลอดเวลาโดยไม ร ต ว เร มต งแต เช าจนถ งเวลาเข านอน เราม โอกาสได ส มผ สและได ใช ส นค าหร อบร การตลอดเวลา ในอด ต ว ตถ ประสงค ทางการตลาดจะม งเน นไปท ก าไรเท าน น แต ในป จจ บ นแนวความค ดทางการตลาด ได เปล ยนแปลงไปเป นต องการก าไรจากความพ งพอใจของผ บร โภคและต องตอบสนอง ความต องการของส งคม โดยไม ผล ตส นค าท เป นอ นตรายต อสภาพแวดล อม การตลาดเป นก จกรรมท ท าให ส นค าหร อบร การเคล อนย ายจากผ ผล ตไปส ผ บร โภค โดยม กระบวนการทางการตลาดเข ามาเก ยวข อง ซ งการตลาดก อให เก ดการลงท น การจ างงานเพ มข น ท าให คนม อาช พ ม งานท า ม การก นด อย ด และม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ในป จจ บ นผ บร โภคม โอกาสเล อกและเปร ยบเท ยบส นค าก อนการต ดส นใจซ อได มากข น เพราะม ส นค าหร อบร การให เล อกมากมาย หลายชน ด หลายประเภท หลายร ปแบบ ระบบ การจ ดจ าหน ายม หลายช องทาง สามารถหาซ อได ง าย ท าให ผ บร โภคได ร บส นค าหร อบร การ ท ตรง ตามความต องการในเวลาท รวดเร วและสะดวกสบายมากข น น กการตลาดต องเข าใจถ งความจ าเป นและความต องการของกล มเป าหมายในตลาด โดยน กการตลาดจะต องม การพ ฒนาส นค าและบร การ ด วยการสร างสรรค ค ณค า และ สร างความพอใจให ก บล กค าในตลาดน น ๆ เพ อสร างยอดขายและผลก าไรส งส ดให ก บก จการ

23 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 23 แบบฝ กห ด หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด ตอนท 1 ให น กศ กษาตอบค าถามต อไปน ให ได ใจความถ กต อง 1. Kotler ได ให ความหมายของการตลาดไว อย างไร 2. การตลาดช วยพ ฒนาเศรษฐก จของประเทศชาต อย างไรบ าง จงอธ บาย 3. การตลาดสร างอรรถประโยชน ให ผ บร โภค ด านใดบ าง จงอธ บาย 4. ส วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด วยอะไรบ าง จงอธ บาย 5. ปร ชญาการจ ดการทางการตลาด ประกอบด วยอะไรบ าง จงอธ บาย 6. ความจ าเป นแบ งออกได ก ประเภทอะไรบ าง จงอธ บาย ตอนท 2 จ บค ให น าอ กษรด านขวาม อมาใส ไว หน าข อความด านซ ายม อ...1. การตลาด ก. Possession Utility...2. อรรถประโยชน ด านภาพล กษณ ข. Advertising...3. ความจ าเป นส วนบ คคล ค. Exchange...4. การโฆษณา ง. Marketing...5. การท าการค า จ. Selling Concept...6. การขายโดยใช พน กงานขาย ฉ. Transaction...7. อรรถประโยชน ด านความเป นเจ าของ ช. Image Utility...8. ความสะดวกของล กค า ซ. Convenience...9. การแลกเปล ยน ฌ. Individual Need แนวความค ดด านการขาย ญ. Personal Selling

24 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด 24 ใบงานท 1.1 หน วยท 1 ความร พ นฐานด านการตลาด เร องเคร องม อการส งเสร มการตลาด ประกอบการเร ยนรายว ชา หล กการตลาด รห สว ชา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. อธ บายความส าค ญของการตลาดได 2. บอกส วนผสมทางการตลาดได 3. น าความร เร องการตลาดและความส าค ญของการตลาดมาประย กต ใช ในการว เคราะห สถานการณ ทางการตลาดได รายการสอน 1. ความส าค ญของการตลาด 2. ส วนผสมทางการตลาด ล าด บข นการปฏ บ ต 1. แบ งน กศ กษาเป นกล ม 4 กล ม น กศ กษาแต ละกล มเล อกประธานกล ม 2. ให น กศ กษาแต ละกล มศ กษาส นค าอ ปโภคบร โภคในท องตลาดท ได จ ดเตร ยมมากล มละ 3 ชน ดว า ส นค าแต ละชน ดใช เคร องม อการส งเสร มการตลาดประเภทใดบ าง ใช เคร องม อแต ละชน ด มากน อยเพ ยงใด และให เปร ยบเท ยบ ข อเหม อนและข อแตกต างของการใช เคร องม อการส งเสร ม การตลาดของส นค าต าง ๆ 3. ให ท างานส งภายใน 1 ช วโมง และรวบรวมผลงานส งคร ผ สอนในช วโมงเร ยน 4. ให น กศ กษาแต ละกล มส งต วแทนน าเสนอหน าช นเร ยน กล มละ 5 นาท 5. กล มท น าเสนอผลงาน ประเม นตนเอง 6. ให น กศ กษากล มอ น ร วมก นแสดงความค ดเห น และประเม นผลงานกล มท น าเสนอ 7. ผ สอนรวบรวมแบบประเม นจาก 4 กล ม พร อมประเม นผลกล ม ท น าเสนอผลงาน แหล งข อม ล 1. ห องสม ดว ทยาล ย 2. ค นคว าจากอ นเทอร เน ต 3. น ตยสาร วารสาร โทรท ศน

โครงการ ยกระด บมาตรฐานการผล ต เคร อข ายว สาหก จไหม ประกอบด วย 3 หล กส ตร ได แก

โครงการ ยกระด บมาตรฐานการผล ต เคร อข ายว สาหก จไหม ประกอบด วย 3 หล กส ตร ได แก โครงการ ยกระด บมาตรฐานการผล ต เคร อข ายว สาหก จไหม ประกอบด วย 3 หล กส ตร ได แก หล กส ตรการบร หารจ ดการกล มและการตลาด ผ ปล กหม อนเล ยงไหม หล กส ตรการบร หารจ ดการกล มและการตลาด ของผ สาวไหม หล กส ตรการบร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 1 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 รห สว ชา 2201-2206 ช อว ชา การจ ดแสดงส นค า ช อหน วย ความร ท วไปเก ยวก บการจ ดแสดงส นค า (8 ช วโมง) สาระสาค ญ การสร างความส าเร จให ก บธ รก จค าปล กเป นส งท ยาก ความส าเร

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน (Final Report) ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ระยะเวลาของโครงการ: ว นท เร มต น 21 เมษายน 2549 ว นท จบโครงการ 20 ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด ในป จจ บ น การตลาดม ความจ าเป นและเก ยวข องในช ว ตประจ าว นของผ บร โภคเป นอย างมาก ว งส าค ญค อ น กการตลาดจะต องสร างความต องการให เก ดก บผ บร โภค และเม อผ บร โภคเก ดความ

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11.

สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11. คำ นำ ธ รก จร านค าปล กถ อว าเป นธ รก จท อย ใกล บ าน ให บร การความสะดวกสบาย ในการซ อหาส นค าท ต องการ โดยไม ต องเด นทางไปหาซ อส นค าย งท ห างไกลออกไป เม อการเปล ยนแปลงเก ดข นอย างรวดเร วในย คป จจ บ น การส

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

ค ำน ำ. The Department of Business Development

ค ำน ำ. The Department of Business Development ค ำน ำ ธ รก จ ถ อเป นการลงท นท ม ความเส ยง การเร มต นประกอบธ รก จท จะ ท ำให มองเห นความส ำเร จและความเต บโตต องม การเตร ยมความพร อม ด านข อม ล การว เคราะห ศ กษาสถานการณ การวางแผน การด ำเน นงานอย าง เป

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาความพ งพอใจในการใช บร การอาคารสถานท เพ อการก ฬาและน นทนาการของ น ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยนเรศวร ได แนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อก าหนด เป นแนวทางในการว

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554) กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554)

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ เพ ญศร คลองโป งเกต เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ

More information

รายงานการศ กษาว จ ย เร อง

รายงานการศ กษาว จ ย เร อง รายงานการศ กษาว จ ย เร อง การพ ฒนากระบวนการการให ท นสน บสน นท นว จ ยของข าราชการ และพน กงานสายสน บสน น: กรณ ศ กษาท นรางว ลค นคว าในว ทยาการ การเข ยนเอกสารว ชาการ โดย นางคณ ตตา บ ญนาค ส าน กว จ ย สถาบ นบ

More information

รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ

รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ (อช31002) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม รายงาน การจ ดทาและผลการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอน ช ดส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายว ชาน ทรรศการงานห องสม ด ง 40213 เร อง การจ ดน ทรรศการห องสม ด ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป

More information

กลย ทธ การจ ดก จกรรมช มชนส มพ นธ บร ษ ท จ ดการและพ ฒนาทร พยากรน า ภาคตะว นออก จาก ด (มหาชน)

กลย ทธ การจ ดก จกรรมช มชนส มพ นธ บร ษ ท จ ดการและพ ฒนาทร พยากรน า ภาคตะว นออก จาก ด (มหาชน) กลย ทธ การจ ดก จกรรมช มชนส มพ นธ บร ษ ท จ ดการและพ ฒนาทร พยากรน า ภาคตะว นออก จาก ด (มหาชน) ปณยา บ ษบาศร การศ กษาน เป นส วนหน งของว ชา CA 599 การศ กษาค นคว าอ สระ สาขาว ชาน เทศศาสตร การตลาด บ ณฑ ตว ทยาล

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ

การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการภาษ อากร บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

More information

ค าน า สถาบ นเสร มสร างข ดความสามารถมน ษย สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ต ลาคม 2556

ค าน า สถาบ นเสร มสร างข ดความสามารถมน ษย สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ต ลาคม 2556 ค าน า ค ม อคร ฝ กในสถานประกอบการ ในโครงการจ ดการศ กษาทว ภาค ในสถานประกอบการของสภา อ ตสาหกรรมแห งประเทศไทยเพ อสน บสน นโครงการกองท นการศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อให สถานศ กษา สถานประกอบการ และผ เก ยวข อง

More information