RAyong Science Academy: RASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "RAyong Science Academy: RASA"

Transcription

1 สร างประเทศ ด วยการศ กษาย คใหม บ มเพาะจ ตว ญญาณน กว จ ย ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง RAyong Science Academy: RASA

2 ว ส ยท ศน พ นธก จ 1 สร างประเทศด วยการศ กษาย คใหม 2 บ มเพาะจ ตว ญญาณน กว จ ย ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดประกายการศ กษา 4 ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อค ณภาพช ว ตท ด และย งย น อ ตล กษณ ท โดดเด น 6 ทร พยากรบ คคล-ผล ตผลทางการศ กษา 8 ส ตรส ความส าเร จ 10 ปล กฝ งท กษะน กค ดและว จ ย 14 ส อสารอย างสากล 15 ส งคมแห งการเร ยนร 16 สร างอนาคตท ด และย งย น 18 ป จจ ยส ความส าเร จของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง

3 โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง RAyong Science Academy: RASA ว ส ยท ศน เป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นนำา สร างป ญญาเพ อพ ฒนาประเทศอย างย งย น จ ดการศ กษาท ม มาตรฐาน ค ณภาพระด บโลกให ก บผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย บ มเพาะจ ตว ญญาณของการเป นน กว จ ย น กประด ษฐ และน กนว ตกรรมท ม จ ตสาธารณะและ เจตคต ท ด ต อธรรมชาต และเพ อนร วมโลก Be a leading science high school; Promoting wisdom for sustainable national development; Educating gifted and talented students in mathematics and science; Nurturing future researchers, inventors and innovators with passion and positive thinking toward nature and mankind. พ นธก จ ค นคว าว จ ยเพ อสร างองค ความร เก ยวก บการสรรหาและการจ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ดำาเน นการสรรหาและจ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ในล กษณะของโรงเร ยนประจำา โดยใช ภาษาอ งกฤษ เป นหล กในการจ ดการเร ยนการสอน เพ อให น กเร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพเป นรายบ คคล ม ค ณภาพท กด านไม ต ากว าน กเร ยนของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นนำาระด บนานาชาต ดำาเน นการสรรหาคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม ความสามารถส ง และจ ดให ม การพ ฒนาว ชาช พ อย างต อเน อง เพ อกระต นและส งเสร มการเร ยนร ของน กเร ยนอย างเต มศ กยภาพ เป นคนเก ง คนด และม ความส ข สร างโอกาสให ก บน กเร ยนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ท ม กระจาย อย ในท กภ ม ภาคของประเทศ และน กเร ยนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ท ด อยโอกาสและขาดแคลนท นทร พย โดยจ ดให ม ท นการศ กษาให ก บน กเร ยนของโรงเร ยนท กคน ตามความจำาเป น ร วมม อก บหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน ท งในและต างประเทศ ท เก ยวก บการจ ดการศ กษา สำาหร บผ ม ความสามารถพ เศษท กด านและท กระด บการศ กษา

4 Rayo 2 RASA สร างประเทศด วยการศ กษาย คใหม บ มเพาะจ ตว ญญาณน กว จ ย ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จากรายงาน The Global Competitiveness Report พบว า เศรษฐก จของประเทศไทยย งถ กจ ดอย ในกล ม Eff iciency-driven Economies ขณะท ระด บความสามารถในการแข งข นอย ในอ นด บท 39 การศ กษา ในระด บอ ดมศ กษาอย ในอ นด บท 62 และความพร อมทางด านเทคโนโลย อย ในอ นด บท 84 หากจะให ประเทศไทยเก ดการพ ฒนาแบบก าวกระโดด ท ดเท ยมประเทศช นนำาในเอเช ย เช น ญ ป น เกาหล และส งคโปร ท เศรษฐก จ ถ กจ ดอย ในกล ม Innovation-Driven Economies จำาเป นจะต องสน บสน น และพ ฒนาด านการศ กษา สน บสน นการว จ ยแบบล าสม ย (Frontier Research) รวมถ งการสร างน กว จ ยอย างเป นระบบและต อเน อง ม ความสอดคล องในเช ง นโยบายภาคร ฐและเอกชน

5 ด วยเหต น กล ม ปตท. เล งเห นว าประเทศไทยควรม สถาบ นอ ดมศ กษา ท ม งเน นด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และเป นสถาบ นอ ดมศ กษาเฉพาะ ด านว จ ยอย างแท จร ง โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อผล ตน กว จ ย สร างองค ความร และนว ตกรรม เพ อสร างสรรค พล งแห งการเร ยนร ท ช วยข บเคล อนส งคมไทย ให บ งเก ดอย างเป นร ปธรรมภายใน พ.ศ อ นเป นป มหามงคลท สมเด จ- พระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ทรงเจร ญพระชนมาย ครบ 60 พรรษา กล ม ปตท. จ งม ความม งม นท จะร เร ม โครงการจ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาและ โรงเร ยนว ทยาศาสตร กล ม ปตท. พ นท ภาคตะว นออก เพ อเท ดพระเก ยรต พระองค ท านในโอกาสน กล ม ปตท. ม เจตนารมณ ท จะจ ดต งสถาบ นการศ กษาช นน าข นท จ งหว ด ระยอง ซ งถ อเป นศ นย กลางเศรษฐก จของประเทศ ท สามารถสร างผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ให ไทยมากถ งร อยละ 7 ของ GDP ประเทศ โดยจะจ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาแห งแรกในจ งหว ดระยอง ให ม ค ณภาพท ดเท ยมสถาบ นอ ดมศ กษาช นนำาของโลก ม งเน นด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และการทำาว จ ยอย างเข มข น เพ อสร างผลงานทางว ชาการ องค ความร และนว ตกรรมระด บแนวหน า รวมถ งจ ดต งโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย เป ดร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด าน คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ซ งจะเต บโตไปศ กษาต อในข นอ ดมศ กษา เป นน กว จ ย น กว ทยาศาสตร ในอนาคต เพ อให ส งคมไทยเป นส งคมอ ดมป ญญา อย างแท จร ง นอกจากให การสน บสน นท น สถานท เคร องม อ อ ปกรณ การเร ยนการสอน การทำาว จ ย และบ คลากรในการจ ดต งแล ว กล ม ปตท. ม ความม งม นให สถาบ น การศ กษาท งสองแห งน ม ความเป นอ สระทางว ชาการอย างแท จร ง จ งม ปณ ธาน ท จะไม แทรกแซงการบร หารจ ดการ เพ อให การสรรหาและจ ดการระบบการศ กษา สำาหร บน กเร ยน น กศ กษาระด บปร ญญาตร โท เอก ท ม ความสามารถพ เศษ ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ค ณภาพท ดเท ยมก บสถาบ นการศ กษา ช นนำาของโลก เพ อช วยเพ มศ กยภาพในการแข งข นให ก บคนไทย สร างบ คลากร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ด เล ศในระด บโลก เพ อข บเคล อนการพ ฒนา ประเทศ และสร างความเจร ญอย างย งย น ng ดร.ไพร นทร ช โชต ถาวร 3 ประธานเจ าหน าท บร หารและกรรมการผ จ ดการใหญ บร ษ ท ปตท. จำาก ด (มหาชน) RASA

6 จ ดประกายการศ กษา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อค ณภาพช ว ตท ด และย งย น การศ กษา น บเป นห วใจส าค ญในการหล อหลอมและพ ฒนาบ คคล ให เป นมน ษย ท สมบ รณ พร อมท กด าน ท งสต ป ญญา ร างกาย จ ตใจ อารมณ และส งคม การได ร บการปล กฝ งทางการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ย อมก อให เก ดการสร างสรรค ทร พยากรบ คคล อ นม ค ณค า และเป นป จจ ยส าค ญในการพ ฒนาข บเคล อนประเทศให เจร ญก าวหน าต อไป หากเราต งคำาถามถ งเป าหมายส งส ด ของการพ ฒนาประเทศว าค ออะไร คำาตอบ ของคำาถามน ก จะย อนกล บมาส ส งท ใกล ต วเราท ส ด น นก ค อการม ช ว ตท ด หร อ ค ณภาพช ว ตท ด ของคนท งประเทศ ด วยเหต น การศ กษาอ นเป นรากฐานของ การพ ฒนาจ งต องกำาหนดท ศทางเพ อดำาเน น ไปส เป าหมายส งส ดด งกล าว การศ กษา ต องม จ ดม งหมายท มากไปกว าการนำาว ชา ความร มาประกอบอาช พเพ ยงอย างเด ยว แ ต ย ง ต อ ง เ ป น ก า ร ศ ก ษ า ท ม ง เ น น การแก ป ญหาค ณภาพช ว ตและยกระด บ ค ณภาพส งคมให ได อย างย งย นด วยเช นก น ประเทศท ม ความเจร ญก าวหน า ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ล วนให ความสำาค ญต อการจ ดการศ กษาด าน คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ก บน กเร ยนกล มท ม ศ กยภาพในการเร ยนร ส ง เม อเท ยบก บน กเร ยนในว ยเด ยวก น หร อ เร ยกว า กล มผ ม ความสามารถพ เศษ ด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร น กเร ยนเหล าน จะได ร บการสรรหา ส งเสร ม และพ ฒนา เพ อให ในอนาคตข างหน า พวกเขาจะได เต บโตข นเป นน กว ชาการ น กค ด น กว จ ย และน กประด ษฐ ท ม ศ กยภาพส งในระด บนานาชาต ซ งประเทศไทย 4 RASA

7 ย งขาดแคลนทร พยากรบ คคลเหล าน อย เป นจำานวนมาก และบ คคลท จะทำาหน าท ด งกล าวได จำาเป นต องม พ นฐานการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพส ง อ กท งย งต องได ร บ การปล กฝ งและส งเสร มมาต งแต เยาว ว ย การจ ดการศ กษาให แก ผ ม ความสามารถพ เศษ ทางด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร จ งไม ได เป น เพ ยงแค การดำาเน นการเพ อให บ คคลได ร บโอกาส ทางการศ กษาตามส ทธ เท าน น แต ย งเป นการตอบสนอง ความต องการของประเทศชาต ให สามารถดำารงอย ได อย างม บทบาทและม ศ กยภาพในประชาคมโลก นอกจากน ย งเป นการสร างส งคมแห งภ ม ป ญญาและ การเร ยนร เพ อก าวไปส การเป นส งคมแห งค ณภาพ ได อย างย งย น ด วยเหต น แนวค ดของการจ ดต งสถาบ นการศ กษา ท ม ว ถ ทางสอดร บก บเป าหมายของการพ ฒนาประเทศ และม แนวทางจ ดการศ กษาด วยร ปแบบท เหมาะสม โดยคำาน งถ งความสามารถของบ คคลซ งม ความสามารถ พ เศษ จ งได จ ดประกายข นจากหล กการด งกล าว โดยกล ม ปตท. ได จ ดต ง ม ลน ธ โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง เพ อให ม ลน ธ ด งกล าวดำาเน นการจ ดต ง โรงเร ยน ว ทยาศาสตร ระยอง ให เป นสถาบ นการศ กษาท เป น แหล งผล ตทร พยากรบ คคลท ม ค ณค าและม ศ กยภาพ ออกส ส งคมไทย โดยม เป าหมายท จะเป ดภาค การศ กษาแรกใน พ.ศ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง 1. เพ อสรรหาและจ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนผ ม ความ สามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย ให ม ค ณภาพส งเย ยม สามารถ ศ กษาต อทางด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมหาว ทยาล ยว จ ยช นนำาของโลกจนถ งระด บปร ญญาเอก และหล งปร ญญาเอกได 2. เพ อเพ มจำานวนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ท ได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 3. เพ อสร างโอกาสให ก บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ ด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร และผ ขาดแคลนท นทร พย ท ม ความสามารถพ เศษ ซ งม กระจายอย ท กภ ม ภาคของ ประเทศให ได ร บโอกาสมากข น 4. เพ อส งเสร มและสน บสน นนโยบายการพ ฒนากำาล งคน ด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของประเทศ RASA 5

8 อ ตล กษณ ท โดดเด น 1 เป นโรงเร ยนท จ ดการเร ยนการสอนสำาหร บผ ม ความสามารถ พ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย ในล กษณะของโรงเร ยนประจำา 2 ม ท นการศ กษาให ก บน กเร ยนตามความจำาเป นเพ อสร าง โอกาสให ก บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร / ว ทยาศาสตร และน กเร ยนผ ขาดแคลนท นทร พย ท ม ความสามารถ พ เศษ 3 ม กระบวนการค ดกรองน กเร ยนเข าศ กษาในโรงเร ยนอย าง โปร งใสและเป นธรรม ค ดสรรเฉพาะผ ท ม ความสามารถพ เศษ ด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร อย างแท จร ง 4 เป นโรงเร ยนท ม ขนาดเล ก ม งเน นค ณภาพมากกว าปร มาณ 5 ม อ ดมการณ และเป าหมายในการพ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณภาพ ในระด บเด ยวก บน กเร ยนของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นนำา ของนานาชาต 6 ใช หล กส ตรท เน นการส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยนเป นรายบ คคล (Customized Curriculum) ในรายว ชาฟ ส กส เคม ช วว ทยา คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร ให น กเร ยนสามารถเล อกเร ยน ตามหล กส ตรระด บปกต หร อหล กส ตรระด บส ง (Advance) 7 ม ความเช อและเคารพในความแตกต างระหว างบ คคล ม เป าหมายท จะส งเสร มให น กเร ยนแต ละคนได ค นพบความถน ด และความสนใจของตนเอง ส งเสร มให น กเร ยนแต ละคน ได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ ให เป นผ ร รอบและรอบร เป นท งคนด และคนเก ง 8 จ ดให ม คร ชาวต างชาต สอนว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ในเร องท เคยเร ยนมาแล วก บคร ไทย เพ อเป นการเร ยนว ชา ภาษาอ งกฤษและทบทวนว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ควบค ก นไป 9 ใช ภาษาอ งกฤษในการเร ยนการสอนท กรายว ชา ยกเว นรายว ชา ภาษาไทย ประว ต ศาสตร ไทย และศ ลปว ฒนธรรมไทย 10 กำาหนดให น กเร ยนท กคนต องม ผลการทดสอบความสามารถ ทางด านภาษาอ งกฤษไม ต ากว า 60 คะแนนของแบบทดสอบ TOEFL IBT ก อนจบการศ กษา 11 กำาหนดให น กเร ยนท กคนต องทำาว จ ยและนำาเสนอผลงาน เป นภาษาอ งกฤษก อนจบการศ กษา รวมถ งต องต พ มพ เผยแพร ผลงานด งกล าวเป นภาษาอ งกฤษในวารสารว ชาการของ โรงเร ยน หร อวารสารอ นๆ ท โรงเร ยนให ความเห นชอบ 6 RASA

9 12 จ ดให ม คล น กว ชาการ โดยคร ผ สอนสาขาว ชาต างๆ หม นเว ยน มาให คำาปร กษาด านว ชาการแก น กเร ยน 13 จ ดก จกรรมเสร มหล กส ตร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรม ศ ลปะ ดนตร ก ฬา และน นทนาการ รวมท งก จกรรมช มน ม ให น กเร ยนได เข าร วมตามความสนใจ 14 ม ระบบ ICT ท ล าสม ย น กเร ยนสามารถส บค นข อม ล เพ อการเร ยนร ได อย างรวดเร ว ท กเวลา และท กสถานท โดยไม ม ข อจำาก ดใดๆ 15 ม ห องปฏ บ ต การทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม เคร องม อและอ ปกรณ ท ล าสม ย เป ดให บร การแก น กเร ยน เพ อทำางานว จ ย 16 ม ศ นย ว ทยบร การ (ห องสม ด) ท ล าสม ย ม ส อการเร ยนร ท งส ออ เล กทรอน กส ส อออนไลน ส อส งพ มพ ฯลฯ ท ม ค ณภาพส งและม ปร มาณเพ ยงพอ 17 ม ห องปฏ บ ต ธรรม ห องปฏ บ ต การศ ลปะ-ดนตร ห อง ออกกำาล งกาย และสนามก ฬา ท ม อ ปกรณ ท นสม ยและเป ด ให บร การท กว น 18 ม เคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นนำาท งในและต างประเทศ 19 ส งเสร มให น กเร ยนได ม โอกาสไปนำาเสนอผลงาน เข าร วม การแข งข น และเข าร วมก จกรรมทางว ชาการในระด บนานาชาต 20 คร ท กคนต องผ านการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาท กษะความ สามารถในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให แก น กเร ยน ท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย ไม น อยกว า 60 ช วโมง ม แผนการพ ฒนาคร อย างต อเน องเป นรายบ คคล คร ว ชาหล ก ม ว ฒ ข นต าระด บ ปร ญญาโทในสาขาว ชาท สอน และผ านการทดสอบ ความสามารถด านภาษาอ งกฤษตามเกณฑ ท โรงเร ยนกำาหนด 21 จ ดระบบหอพ กแบบบ านพ กให ม ภ ม สถาป ตย ท สง างาม และร มร น พร อมท งกำาหนดให แต ละบ านม ครอบคร วคร หน งครอบคร วเป นผ ด แล ม น กเร ยนไม เก นบ านละ 24 คน RASA 7

10 ทร พยากรบ คคล-ผล ตผลทางการศ กษา: ค ณสมบ ต และสมรรถนะของคร นอกเหน อจากภาระหน าท หล กในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาศ กยภาพและท กษะความสามารถของน กเร ยนทางด านเน อหา ว ชาการแล ว บ คลากรคร ของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองย งต องม ความม งม น ท มเทในการพ ฒนาน กเร ยนให ม อ ดมการณ ตามเป าหมายของการพ ฒนา น กเร ยน ค อ ให น กเร ยนม จ ตว ญญาณของการเป นน กว จ ย น กประด ษฐ และน กนว ตกรรม เป นน กปราชญ น กค ด และน กสร างสรรค ของส งคมไทย ต อไปในอนาคต พร อมท งเป นคนด ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม จ ตสาธารณะ ม ความเส ยสละทำางานเพ อส งคมและประเทศชาต ร จ กตนเองและบทบาท หน าท ของตนอย างเหมาะสม โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองจ งม งเน นค ดสรรบ คลากรคร ท ม ค ณภาพ เพ อตอบสนองต อภารก จหล กด งกล าว คร ว ชาหล กโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ต องม ค ณสมบ ต จบการศ กษาว ฒ ข นต าระด บปร ญญาโทในสาขาว ชาท สอน ม พ นฐานองค ความร ในกล มสาระการเร ยนร และรายว ชาท สอนเป นอย างด พร อมท งม ประสบการณ ในการว จ ยหร อเคยทำาว ทยาน พนธ ในการศ กษา ระด บปร ญญาโทหร อปร ญญาเอก ม ความร ความเข าใจเก ยวก บจ ตว ทยา การศ กษาและจ ตว ทยาการเร ยนร สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท เหมาะสำาหร บน กเร ยนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร นอกจากน คร โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองย งต องม ท กษะและ ความเช ยวชาญในการใช ภาษาอ งกฤษในระด บด เย ยม เพ อให สอดคล อง ก บแนวทางการจ ดการเร ยนการสอนเป นภาษาอ งกฤษของโรงเร ยน ควบค ไปก บศ กยภาพในการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท งเพ อการค นหาข อม ลและการจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนสามารถประสานความร วมม อและการสน บสน นจากสถาบ น อ ดมศ กษา ศ นย ว จ ย และหน วยงานอ นๆ ท งภาคร ฐและภาคเอกชน ท งในและ ต างประเทศได เพ อให บรรล เป าหมายของการจ ดการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลส งส ด 8 RASA

11 ค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ของน กเร ยน โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองม เป าหมายในการจ ดการเร ยนการสอน ท ม งเน นการพ ฒนาผ เร ยนให ม สมรรถนะ ความสามารถ และม ค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ได แก การเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน ตระหน กในความสำาค ญของ การศ กษา ม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ม ระเบ ยบว น ย ซ อส ตย ส จร ต ม จ ตสาธารณะและม อ ดมการณ ม งม นในการพ ฒนาประเทศ เป นท ง คนเก ง และ คนด น กเร ยนโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองต องได ร บการปล กฝ งให ม พ นฐาน ของการเป นน กว ทยาศาสตร และน กว จ ยท ด กล าวค อ เห นค ณค าของการว จ ย และการประด ษฐ ค ดค น ม ความสามารถในการใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร เพ อหาคำาตอบของป ญหา สร างองค ความร และประด ษฐ ค ดค นนว ตกรรม ทางด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได อย างชำานาญและ สร างสรรค เป นคนช างส งเกต สามารถต งคำาถามเช งสร างสรรค ท นำามา ซ งคำาตอบได ม กระบวนการในการแก ป ญหาเพ อใช ในการหาคำาตอบ ตลอดจน นำาคำาตอบเหล าน นไปประย กต ใช ได จร ง ม ความสามารถในการเล อกใช เทคโนโลย ต างๆ อย างเหมาะสม ท งเพ อการเร ยนร การทำางาน และการแก ป ญหา ม การต ดส นใจท ม ประส ทธ ภาพ โดยคำาน งถ งผลกระทบและความร บผ ดชอบ ท งต อตนเอง ส งคม และส งแวดล อม นอกจากน น กเร ยนโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองย งต องม ความสามารถ ในการใช ภาษาอ งกฤษครบท กท กษะ ท งการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน เพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการเร ยน การค นคว าหาความร การประช ม ส มมนา การเจรจาต อรอง และการทำางานร วมก บชาวต างชาต ได อย างคล องแคล ว และม ประส ทธ ภาพ การค ดสรรน กเร ยน ร นแรก ป การศ กษา 2558 โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง จะด าเน นการค ดสรรน กเร ยน ภายใต หล กการต างๆ ด งน เป นน กเร ยนท ผ านการค ดเล อกโครงการพ ฒนาอ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นน กเร ยนท ผ านการเข าร วมโครงการพ ฒนาอ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ เป นน กเร ยนท ได ร บรางว ลการแข งข นด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บชาต หร อนานาชาต ม ผลการเร ยนว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษา ป ท 1 และระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ต งแต 3.50 ข นไป และม ผลการเร ยนรวมท กว ชาต งแต 3.00 ข นไป กล ม ปตท. ได กำาหนดให โควตาน กเร ยนในภาคตะว นออก ร อยละ 15 ของการร บสม ครน กเร ยนในแต ละป แต ต องผ านเกณฑ มาตรฐานข นต า ตามท โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองกำาหนด RASA 9

12 ส ตรส ความส าเร จ: หล กส ตรโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง การศ กษาท ด อาจไม ม ส ตรส าเร จใดๆ ท ตายต ว และการท จะสร างสรรค หล กส ตรการเร ยนร ให ตอบโจทย และสอดคล องก บเป าหมายท ก าหนด อาจม ห วใจส าค ญอย ท การบ รณาการ ทางการศ กษา เพ อปร บประย กต ท กองค ความร และภ ม ป ญญาให เป น เคร องม อ ท ม ประส ทธ ภาพในการน าพาผ เร ยนให ก าวไปส จ ดหมายแห งความส าเร จในอนาคต โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองม จ ดม งหมายส าค ญท จะพ ฒนาน กเร ยนให ม ท กษะและ ความสามารถเท ยบเค ยงได ก บน กเร ยนของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าในระด บนานาชาต รวมถ งม ศ กยภาพในการเข าศ กษาต อทางด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมหาว ทยาล ยว จ ยช นน าของโลก พร อมๆ ไปก บการก าวไปส การเป นโรงเร ยนช นน า ทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บแนวหน าของประเทศ 10 RASA

13 education +innovation =excellence ในการท จะบรรล จ ดม งหมายด งกล าว ได น น โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองจำาเป น จะต องม หล กส ตรการศ กษาท ได ร บการ ออกแบบเป นอย างด เพ อช วยป แนวทาง และวางรากฐานไปส ความสำาเร จตามท ม งหว ง ผ านร ปแบบการจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนท ม เอกล กษณ เฉพาะ สอดคล องก บอ ตล กษณ ของสถานศ กษา และม ประส ทธ ภาพส งส ด มาประย กต ใช ในการจ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษทางด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ซ งเป นผล ตผลท สำาค ญ ของสถานศ กษา โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองจ งได กำาหนดแนวทางบ รณาการ ทางการศ กษาด งต อไปน การจ ดทำาหล กส ตร ภายใต การนำาของ ดร.ธงช ย ช วปร ชา ผ อำานวยการคนแรก ของโรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ พร อมด วยคณาจารย ผ ทรงค ณว ฒ มากด วย ประสบการณ ทางด านว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ช นนำาของไทย ร วมออกแบบ หล กส ตรท ช วยให น กเร ยนค นพบความถน ดและความสนใจตนเอง และช วยส งเสร ม ให น กเร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพเป นรายบ คคล ก จกรรมการเร ยนการสอนรายว ชาพ นฐานของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง จะม เน อหาสาระท กว างและล กกว ามาตรฐานการเร ยนร ท กระทรวงศ กษาธ การกำาหนด การเร ยนการสอนว ชาฟ ส กส เคม และช วว ทยา ม แนวทางให น กเร ยนท ม ศ กยภาพ ทางการเร ยนร สามารถเล อกเร ยนใน ระด บส ง นอกเหน อจาก ระด บปกต ตามหล กส ตร ของกระทรวงศ กษาธ การ ซ งการเร ยนการสอนว ชาฟ ส กส เคม และช วว ทยาในระด บส ง ของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ม เน อหาสาระเท ยบเท าก บหล กส ตรของม ลน ธ ส งเสร มโอล มป กว ชาการและพ ฒนามาตรฐานว ทยาศาสตร ศ กษาในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าพ นางเธอ เจ าฟ าก ลยาณ ว ฒนา กรมหลวงนราธ วาสราชนคร นทร (สอวน.) RASA 11

14 ว ชาภาษาอ งกฤษ ม งเน นพ ฒนา ศ กยภาพภาษาอ งกฤษของน กเร ยน ให สอดคล องก บการจ ดการเร ยน การสอนเป นภาษาอ งกฤษ (English Program) สามารถใช ภาษาอ งกฤษ ในการส อสารการเร ยนการส บค น ข อม ล การนำาเสนอผลงานการเข ยน รายงานเผยแพร ในเอกสารว ชาการ การสม ครขอร บท น และการสม คร เข าศ กษาต อในมหาว ทยาล ยว จ ย ช นนำาของโลกได ว ชาภาษาต างประเทศภาษาท 2 ม งเน นภาษาของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนและประเทศในภ ม ภาค เอเช ยตะว นออกไกล โดยให น กเร ยน เล อกเร ยน 1 ภาษา เพ อใช ร วมก บ ภาษาอ งกฤษ และเป นพ นฐานต อยอด ไปส การศ กษาภาษาต างประเทศ ภาษาท 2 ท น กเร ยนสนใจในระด บ ท ส งข นไป รายว ชาการเร ยนล วงหน า (Advanced Placement Program: AP) เป ดสอนรายว ชาเคม ช วว ทยา และฟ ส กส ระด บอ ดมศ กษา (โดยความเห นชอบของสถาบ น อ ดมศ กษาน นๆ) น กเร ยนสามารถ เล อกเร ยนรายว ชาน ได ตาม ความถน ดและความสนใจ ซ ง น กเร ยนจะได ร บยกเว นไม ต องเร ยน รายว ชาเหล าน นซ าอ กเม อเข าไป ศ กษาต อในสถาบ นอ ดมศ กษาน นๆ ก จกรรมแนะแนว เน นส งเสร ม และพ ฒนาผ เร ยนให ร จ กตนเอง สามารถกำาหนดเป าหมายและ วางแผนช ว ต ท งด านความเป นอย การเร ยน การศ กษาต อ และ การประกอบอาช พ ตลอดจนม ความร ความเข าใจถ งล กษณะต างๆ ของอาช พท หลากหลาย โดยเฉพาะ อาช พการเป นน กว จ ย น กประด ษฐ น กนว ตกรรม และน กว ชาการ ด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 12 RASA

15 โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองม แนวทาง การจ ดการเร ยนการสอนบางรายว ชา ในร ปแบบท แตกต างออกไป เพ อให น กเร ยนสามารถเร ยนร ได ด ข น และบรรล เป าหมายของการจ ด การเร ยนการสอนท ม งเน น ประส ทธ ภาพส งส ด แนวทางการจ ดการเร ยนการสอนเพ มเต ม นอกจากการเร ยนการสอนตามปกต แล ว โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองม แนวทาง การจ ดการเร ยนการสอนบางรายว ชาในร ปแบบท แตกต างออกไป เพ อให น กเร ยนสามารถ เร ยนร ได ด ข น และบรรล เป าหมายของการจ ดการเร ยนการสอนท ม งเน นประส ทธ ภาพส งส ด ซ งแนวทางการจ ดการเร ยนการสอนบางรายว ชาตามหล กส ตรโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง อาจจ ดได ในร ปแบบด งต อไปน การเข าค ายเร ยนร ในช วงระยะเวลาหน ง (เช น 3-5 ว น หร อมากกว า) โดยไม ม การเร ยน ในตารางเร ยนปกต การเร ยนการสอนแบบผสมผสาน ค อ เร ยนในตารางเร ยนตามปกต จำานวนหน ง แล วไปเข าค ายเร ยนร เพ มเต ม การศ กษาค นคว าอ สระ (Independent Study) ภายใต การกำาก บด แลของคร เจ าของว ชา โดยไม กำาหนดเวลาการเร ยนการสอนท แน นอนในตารางเร ยนปกต การฝ กงานเพ อทำาก จกรรมในแหล งเร ยนร นอกโรงเร ยน สร างเสร มประสบการณ ทางการเร ยนร ท ช วยเป ดโลกท ศน และม มมองใหม ๆ ให แก ผ เร ยน RASA 13

16 ปล กฝ งท กษะน กค ดและว จ ย: แนวทางส งเสร มศ กยภาพการท างานว จ ยของน กเร ยน ก อนจบการศ กษาระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 น กเร ยนโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองต องผล ตผลงานว จ ย อย างน อย 1 ห วข อ ได อย างถ กต องตามหล กว ธ กระบวนการว จ ย ซ งแนวทางด งกล าวนอกจากเป นต วบ งช สำาค ญ ถ งความสำาเร จในการดำาเน นงานของโรงเร ยนแล ว ย งสามารถใช เป นต วทำานายค ณภาพของการเป นน กว จ ย น กประด ษฐ หร อน กนว ตกรรมของน กเร ยนในอนาคตได อย างม ความน าเช อถ ออ กด วย โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ม แนวทางส งเสร มศ กยภาพการทำางานว จ ยของน กเร ยนด งน การสร างแรงบ นดาลใจ ให น กเร ยนเห นค ณค าและความสำาค ญของงานว จ ย ตลอดจนม ความม งม น ท จะศ กษาต อทางด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมหาว ทยาล ยว จ ยช นนำาของโลก จนถ งระด บปร ญญาเอกหร อหล งปร ญญาเอก การสร างเคร อข ายสน บสน นจากสถาบ นอ ดมศ กษา ศ นย ว จ ย และห องปฏ บ ต การว จ ยภายนอก เพ อขอความอน เคราะห บ คลากรมาเป นท ปร กษา และอน ญาตให น กเร ยนไปใช เคร องม อและอ ปกรณ ของสถาบ นอ ดมศ กษา ศ นย ว จ ย และห องปฏ บ ต การว จ ยน นๆ ในการทำาว จ ย ความพร อมของเคร องม อ อ ปกรณ และห องปฏ บ ต การ จ ดหาอ ปกรณ และเคร องม อค ณภาพส ง ให เพ ยงพอสำาหร บใช ท งในการจ ดการเร ยนการสอนและรองร บการทำางานว จ ยของน กเร ยน และเป ดโอกาส ให น กเร ยนเข ามาใช งานห องปฏ บ ต การได จนถ งเวลา น. ภายใต การด แลของคร อย างใกล ช ด กรอบเวลาการทำางานว จ ย หล กส ตรของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองกำาหนดให น กเร ยนเร มลงทะเบ ยน รายว ชาการทำางานว จ ยต อเน องก น 3 ภาคเร ยน ค อ ภาคเร ยนท 2 ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 5 และในกรณ จำาเป นอาจต องทำาต อในช นม ธยมศ กษาป ท 6 การนำาเสนอผลงานว จ ย น กเร ยนต องนำาเสนอผลงานว จ ยเป นภาษาอ งกฤษ ท งภาคโปสเตอร และภาคบรรยาย ในท ประช มว ชาการท โรงเร ยนจ ดข น หร อท ประช มว ชาการอ นๆ และต องเผยแพร ผลงานเป นภาษาอ งกฤษในเอกสารว ชาการตามท โรงเร ยนเห นชอบ ท นว จ ยและการให รางว ล จ ดให ม ระบบจ งใจเพ อส งเสร มให น กเร ยนม ความม งม นในการทำางานว จ ย เช น ท นการทำางานว จ ย รางว ลงานว จ ยด เด น โอกาสในการเสนอผลงานว จ ยท งในและต างประเทศ และการประสานก บสถาบ นอ ดมศ กษาให ใช งานว จ ยเป นเกณฑ ในการร บเข าศ กษาต อหร อให ท นการศ กษา 14 RASA

17 ส อสารอย างสากล: แนวทางส งเสร มศ กยภาพการใช ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน ท กษะความสามารถด านภาษาอ งกฤษ ของน กเร ยน เป นต วช ว ดสำาค ญต วหน ง ท แสดงถ งความสำาเร จในการดำาเน นงาน ของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง โรงเร ยนม แผนการจ ดก จกรรมท หลากหลาย เพ อพ ฒนา ท กษะและความสามารถในการใช ภาษา อ งกฤษของน กเร ยน โดยต งเป าหมายว า น กเร ยนท เร ยนจบจากโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองต องม ท กษะความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษด เย ยม โดยม แนวทาง การดำาเน นงานด งน จ ดค ายเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเร งร ด เป นเวลา 2-3 เด อน ให ก บน กเร ยน ในช วงป ดภาคฤด ร อน ก อนเร มเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 แล วจ ดให ม การทดสอบด วยข อสอบมาตรฐาน เช น TOEIC, TOEFL (PB), TOEFL (CBT), TOEFL (IBT), IELTS เพ อจ ดกล ม การเร ยนภาษาอ งกฤษให สอดคล องก บ พ นฐานของน กเร ยนแต ละคน จ ดให ม คร ชาวต างชาต ท ใช ภาษา อ งกฤษเป นภาษาแม และม ความ สามารถในการสอนภาษาอ งกฤษ ในฐานะภาษาต างประเทศ (English as a Foreign Language) มาเป นผ สอน ภาษาอ งกฤษรายว ชาพ นฐาน ในรายว ชาภาษาอ งกฤษเพ มเต ม จ ดให ม คร ชาวต างชาต ท ใช ภาษา อ งกฤษเป นภาษาแม และม พ นฐาน การศ กษาทางด านคณ ตศาสตร หร อว ทยาศาสตร มาเป นผ สอนว ชา คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ในห วข อ ท น กเร ยนเคยเร ยนมาแล วก บคร ไทย เป นการเร ยนภาษาอ งกฤษควบค ไปก บการทบทวนว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร จ ดให ม การจ ดการเร ยนการสอนเป น ภาษาอ งกฤษในรายว ชาของกล มสาระ การเร ยนร ศ ลปะ (ส วนท เก ยวก บศ ลปะ สากล) กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม (ส วนท เก ยวก บ เศรษฐศาสตร ภ ม ศาสตร และ ประว ต ศาสตร สากล) กล มสาระ การเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา และกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ใช ภาษาอ งกฤษเป นส อในการจ ด ก จกรรมช มน ม มากกว าร อยละ 50 ของจำานวนช มน มท งหมด กำาหนดให น กเร ยนเสนอผลการทำางาน ว จ ยเป นภาษาอ งกฤษ ท งภาคโปสเตอร และภาคบรรยาย และต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการของ โรงเร ยน หร อวารสารว ชาการอ นๆ เป น ภาษาอ งกฤษ จ ดให ม ส อส งพ มพ ส อออนไลน และ ส อด จ ท ลท เป นภาษาอ งกฤษของ ท กกล มสาระการเร ยนร สำาหร บให น กเร ยนศ กษา ค นคว า และเร ยนร ด วยตนเอง และจ ดให ม ส อสำาหร บ ฝ กท กษะและความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษด วยตนเองภายใน ศ น ย ว ท ย บ ร ก า ร ข อ ง โ ร ง เ ร ย น อย างหลากหลาย เหมาะสม และ เพ ยงพอ ตำาราและหน งส อเร ยนรายว ชา คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร รวมถ ง ส อท คร ใช ในการเร ยนการสอน กำาหนด ให ใช ภาษาอ งกฤษเป นหล ก ส งเสร มให น กเร ยนม โอกาสไปร วม ก จกรรมว ชาการ การแข งข นทาง ว ชาการ และการเสนอผลงานในเวท ระด บนานาชาต จ ดให ม โครงการแลกเปล ยนน กเร ยน ก บโรงเร ยนเคร อข ายในต างประเทศ และส งเสร มให น กเร ยนเข าโครงการ น กเร ยนแลกเปล ยนระยะยาว (1 ป ) RASA 15

18 ส งคมแห งการเร ยนร แนวค ดหล กในการออกแบบภ ม สถาป ตย ของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง การศ กษาแบบองค รวม (Holistic Education) แนวความค ดของโครงการ ม ความสอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษาและการว จ ยสม ยใหม คาร บอนสมด ล (Carbon Neutral) ม งเน นแนวทางการอน ร กษ พล งงาน และไม ส งผลกระทบก บส งแวดล อมท ม อย รายรอบบร เวณโรงเร ยน อ ตล กษณ ทางด านว ทยาศาสตร (Scientif ic Identity) สร างอ ตล กษณ ของ สถาบ นทางด านว ทยาศาสตร เพ อให เป นท จดจำาของผ คนท วไป แนวความค ดป าน เวศน (Eco-forest) ใช ประโยชน ของป าไม และพ ชในท องถ น เพ อตอบโจทย เร องการศ กษา การอน ร กษ พล งงาน และอ ตล กษณ ของโรงเร ยน โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ได ร บการออกแบบภายใต แนวค ดของ การจ ดการพ นท อย างม ประส ทธ ภาพ ช วยให น กเร ยนสามารถเร ยนร จาก แหล งเร ยนร ต างๆ ภายในโรงเร ยน ด วยตนเองได อย างเต มศ กยภาพ อาคารสถานท ภ ม สถาป ตย ตลอดจนว สด อ ปกรณ ต างๆ ได ร บ การออกแบบให เอ อต อการเร ยนร ของ น กเร ยน สะท อนท งความเป นไทยและ ความเป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ม บรรยากาศ ของความเป นว ชาการ ขร มแต สง างาม (Classic) และเป นม ตรต อส งแวดล อม การต ดต งระบบ Server เคร อข าย ใยแก วและเคร อข ายไร สายให เช อมต อก น ได ครอบคล มท กห องเร ยนและท กสถานท ภายในโรงเร ยน สามารถเร ยกข อม ลผ าน เคร อข ายอ นเทอร เน ตข นฉายบนจอ ประกอบการเร ยนการสอนได นอกจากน ย งช วยอำานวยความสะดวกให คร และ น กเร ยนสามารถค นคว าความร ต ดต อ ส อสาร ส งงาน ตรวจงานและขอค าปร กษา แบบออนไลน 16 RASA

19 ศ นย ว ทยบร การ (ห องสม ด) มอบประสบการณ คล ายก บเป นบ าน ของน กเร ยนเอง โดยเป นศ นย รวม ของหน งส อและสารน เทศหลากหลาย ประเภทท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ โดยแบ งพ นท ออกเป นหลายโซน เพ อตอบสนองความต องการใช งาน ท ต างก นท งโซนอ านหน งส อท ต องการ ความเง ยบและความเป นส วนต ว โซนอ านหน งส อเป นกล มท ต องการ การปร กษาหาร อ โซนน งเล น และ ห องสำาหร บชมภาพยนตร ห องเร ยนภาษาต างประเทศ อำานวยความสะดวกในการจ ดการเร ยน การสอน ม ห องปฏ บ ต การโภชนาการ สำาหร บการเร ยนภาษาต างประเทศ เพ อส งเสร มการเร ยนร ผ านการเช อมโยง คำาศ พท ก บก จกรรมการทำาอาหาร Mini Theater ส งเสร มการเร ยนร ภาษาท ใช ในสถานการณ จร งผ านส อ ภาพยนตร ให น กเร ยนได ร บชมภาพยนตร ผ านจอภาพขนาดใหญ พร อมระบบเส ยง Surround ห อง Video Wall ต ดต งเทคโนโลย จ อ ภ า พ ท เ ห ม า ะ ก บ ก า ร จำ า ล อ ง สถานการณ จร งและเพ มร ปแบบ ท น าสนใจในการเร ยนการสอน ห องปฏ บ ต การเคม ฟ ส กส และช วว ทยา ม เคร องม อและอ ปกรณ ท ล าสม ย เพ อประโยชน ในการค นคว า ว จ ย ห องดาราศาสตร ต ดต งกล อง โทรทรรศน บนดาดฟ าภายในโดมหอ ด ดาวแบบสะท อนแสง ม ขนาดและ ประส ทธ ภาพเท ยบเท าหอด ดาวภ ม ภาค เพ อให น กเร ยนได ส งเกตและเร ยนร เก ยวก บปรากฏการณ ต างๆ บนท องฟ า ห องปฏ บ ต การด านดนตร และ นาฏศ ลป เป นห องเก บเส ยง เพ อลด เส ยงด งรบกวนห องเร ยนอ นๆ สามารถใช ในการเร ยนการสอนท งภาคปฏ บ ต และ ภาคทฤษฎ ห องปฏ บ ต การด านศ ลปะ เอ อต อ การส งเสร มจ นตนาการและความค ด สร างสรรค เพ อสร างสมด ลระหว าง พ ฒนาการของสมองซ กซ ายและซ กขวา อาคารศ นย ก ฬาในร ม ม อ ปกรณ ก ฬาหลากหลายประเภทครบคร น เพ อเสร มสร างส ขภาพและพลานาม ย ของน กเร ยน ท พ ก ออกแบบมาให รองร บระบบ การอย ประจำา แต ละบ านพ กประกอบด วย ห องพ กนอนของน กเร ยน 6 ห อง ห องละ 4 คน รองร บน กเร ยน 24 คน ต อบ านพ ก แยกเป นบ านพ กน กเร ยน หญ งและบ านพ กน กเร ยนชาย ม ห องน า ในต ว ม ห องศ กษาเร ยนร ด วยตนเอง และห องน นทนาการอย ภายในบ าน พร อมด วยครอบคร วคร ประจำาบ านพ ก บ านละ 1 ครอบคร ว คอยด แลน กเร ยน อย างใกล ช ด RASA 17

20 สร างอนาคตท ด และย งย น ป จจ ยส ความส าเร จของ โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง บ มเพาะผ ม ความสามารถพ เศษทางคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ให ได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพท กด าน เป นผ ม ความม งม น ม จ ตสาธารณะ ม จ ตว ญญาณของน กว จ ย สามารถสร าง และนำาป ญญาไปร วมก นพ ฒนาประเทศ จากจ ดเร มต นของโครงการจ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษา และโรงเร ยนว ทยาศาสตร กล ม ปตท. พ นท ภาคตะว นออก ใน พ.ศ โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ได เร มก อร าง สร างพ นฐานข นจากความม งม นและต งใจของกล ม ปตท. ภายใต พ นธก จของการดำาเน นธ รก จท ควบค ไปก บการสร าง ค ณค าส ส งคมไทย เป ดภาคการศ กษา - โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง: ม ถ นายน สถาบ นว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยอง: ส งหาคม RAS RASA ม พ ธ วางศ ลาฤกษ เพ อเร มก อสร างโครงการ จ ดซ ออ ปกรณ ส อการเร ยน การสอน และห อง LAB ค ดเล อกน กเร ยน และน กศ กษา ก อต งโครงการจ ดต ง สถาบ นอ ดมศ กษา และโรงเร ยนว ทยาศาสตร ศ กษา Model ของสถาบ น การศ กษาช นน าท วโลก ประย กต ป จจ ยความส าเร จ เพ อเป น Model ในการจ ดต ง สถาบ นอ ดมศ กษาและโรงเร ยน ออกแบบ Conceptual Design อาคารเร ยน ห อง LAB และศ นย การเร ยนร จ ดหาคณาจารย น กว จ ย และบ คลากร

21 บนเส นทางของการสร างสรรค พล งแห งการเร ยนร ให เก ดข นอย างเป นร ปธรรม กล ม ปตท. ได ให การสน บสน นอย างเต มท ในท กด าน ท งเง นท น ทร พยากรบ คลากร และองค ความร ต างๆ พร อมท งย งได เช ญน กว ชาการผ เช ยวชาญด านการศ กษา 2 ท าน ค อ ดร.ธงช ย ช วปร ชา อด ตผ อำานวยการโรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ มาเป นท ปร กษา และผ ร างหล กส ตรโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง และ ศาสตราจารย ดร.จำาร ส ล มตระก ล ผ เช ยวชาญด านว ทยาศาสตร และเคม จากมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มาเป นท ปร กษา ในโครงการจ ดต งสถาบ นว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยอง สถาบ นอ ดมศ กษาท เน น การว จ ยและพ ฒนาอย างเต มร ปแบบ ท งน โครงการจ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาและโรงเร ยนว ทยาศาสตร ได กำาหนด ป จจ ยสำาค ญท จะช วยให สถาบ นการศ กษาท จ ดต งข นบรรล ผลสำาเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของการดำาเน นงาน ได แก กระบวนการ ม กระบวนการ สรรหาน กเร ยน ท ม ประส ทธ ภาพ A หล กส ตร หล กส ตร เน นการพ ฒนา น กเร ยน เป นรายบ คคล ส อล าสม ย ม ส อท ล ำาสม ย ใช ภาษาอ งกฤษ เป นหล ก ในการเร ยน การสอน โรงเร ยน เป นโรงเร ยน ประจำา ระบบบ านพ ก ม น กเร ยน 18 คน ต อห อง คร ค ณภาพ คร ม ค ณภาพส ง ท งด านว ชาการ ด านการสอน และด าน จ ตว ญญาณ การเป นคร เป าหมายต อไปท ทางโครงการฯ ม งหว งให เก ดข นในอนาคตอ นใกล น ค อ การเป ดการเร ยนการสอนของ สถาบ นอ ดมศ กษาและโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ท จะเร มต นข นใน พ.ศ เพ อเร มเด นหน า ผล ตน กเร ยนน กศ กษาท ม ศ กยภาพในการก าวไปส สาขาอาช พน กว จ ย น กนว ตกรรม และน กว ชาการ ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ควบค ไปก บการกำาหนดเป าหมายท จะเป นสถานศ กษาช นนำาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของประเทศ และเป นท ยอมร บในระด บนานาชาต ป จจ ยส ความสำาเร จท งหมดท งมวลน จะเป นพล งข บเคล อนสำาค ญในการพ ฒนาประเทศไทยต อไป ในอนาคต ตอบโจทย เป าหมายของว ถ การพ ฒนา ซ งม งเน นการใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในการยกระด บค ณภาพช ว ตท ด ของท กคนให ได อย างย งย น RASA 19

22

23

24 โครงการจ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาและโรงเร ยนว ทยาศาสตร กล ม ปตท. พ นท ภาคตะว นออก 555 ถนนว ภาวด ร งส ต เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทร Be a leading science high school; Promoting wisdom for sustainable national development; Educating gifted and talented students in mathematics and science; Nurturing future researchers, inventors and innovators with passion and positive thinking toward nature and mankind. RAyong Science Academy: RASA

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1 การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนสตร ภ เก ต จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อม งพ ฒนาผ เร ยนให ม พ ฒนาเต มตามศ กยภาพและรอบด าน เพ อความเป นมน ษย ท สมบ รณ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

2. การจ ดก จกรรม / โครงการท เป นการส งเสร มการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยนใน สถานศ กษา / ช มชน

2. การจ ดก จกรรม / โครงการท เป นการส งเสร มการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยนใน สถานศ กษา / ช มชน 2. การจ ดก จกรรม / โครงการท เป นการส งเสร มการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยนใน สถานศ กษา / ช มชน โรงเร ยนเทศบาล ๒ (ว ดสมอราย) ได จ ดการศ กษาตามว ส ยท ศน ของโรงเร ยน ค อ น กเร ยนม ความร ค ค ณธรรม ก าวล าเทคโนโลย

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information