RAyong Science Academy: RASA

Size: px
Start display at page:

Download "RAyong Science Academy: RASA"

Transcription

1 สร างประเทศ ด วยการศ กษาย คใหม บ มเพาะจ ตว ญญาณน กว จ ย ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง RAyong Science Academy: RASA

2 ว ส ยท ศน พ นธก จ 1 สร างประเทศด วยการศ กษาย คใหม 2 บ มเพาะจ ตว ญญาณน กว จ ย ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดประกายการศ กษา 4 ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อค ณภาพช ว ตท ด และย งย น อ ตล กษณ ท โดดเด น 6 ทร พยากรบ คคล-ผล ตผลทางการศ กษา 8 ส ตรส ความส าเร จ 10 ปล กฝ งท กษะน กค ดและว จ ย 14 ส อสารอย างสากล 15 ส งคมแห งการเร ยนร 16 สร างอนาคตท ด และย งย น 18 ป จจ ยส ความส าเร จของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง

3 โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง RAyong Science Academy: RASA ว ส ยท ศน เป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นนำา สร างป ญญาเพ อพ ฒนาประเทศอย างย งย น จ ดการศ กษาท ม มาตรฐาน ค ณภาพระด บโลกให ก บผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย บ มเพาะจ ตว ญญาณของการเป นน กว จ ย น กประด ษฐ และน กนว ตกรรมท ม จ ตสาธารณะและ เจตคต ท ด ต อธรรมชาต และเพ อนร วมโลก Be a leading science high school; Promoting wisdom for sustainable national development; Educating gifted and talented students in mathematics and science; Nurturing future researchers, inventors and innovators with passion and positive thinking toward nature and mankind. พ นธก จ ค นคว าว จ ยเพ อสร างองค ความร เก ยวก บการสรรหาและการจ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ดำาเน นการสรรหาและจ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ในล กษณะของโรงเร ยนประจำา โดยใช ภาษาอ งกฤษ เป นหล กในการจ ดการเร ยนการสอน เพ อให น กเร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพเป นรายบ คคล ม ค ณภาพท กด านไม ต ากว าน กเร ยนของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นนำาระด บนานาชาต ดำาเน นการสรรหาคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม ความสามารถส ง และจ ดให ม การพ ฒนาว ชาช พ อย างต อเน อง เพ อกระต นและส งเสร มการเร ยนร ของน กเร ยนอย างเต มศ กยภาพ เป นคนเก ง คนด และม ความส ข สร างโอกาสให ก บน กเร ยนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ท ม กระจาย อย ในท กภ ม ภาคของประเทศ และน กเร ยนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ท ด อยโอกาสและขาดแคลนท นทร พย โดยจ ดให ม ท นการศ กษาให ก บน กเร ยนของโรงเร ยนท กคน ตามความจำาเป น ร วมม อก บหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน ท งในและต างประเทศ ท เก ยวก บการจ ดการศ กษา สำาหร บผ ม ความสามารถพ เศษท กด านและท กระด บการศ กษา

4 Rayo 2 RASA สร างประเทศด วยการศ กษาย คใหม บ มเพาะจ ตว ญญาณน กว จ ย ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จากรายงาน The Global Competitiveness Report พบว า เศรษฐก จของประเทศไทยย งถ กจ ดอย ในกล ม Eff iciency-driven Economies ขณะท ระด บความสามารถในการแข งข นอย ในอ นด บท 39 การศ กษา ในระด บอ ดมศ กษาอย ในอ นด บท 62 และความพร อมทางด านเทคโนโลย อย ในอ นด บท 84 หากจะให ประเทศไทยเก ดการพ ฒนาแบบก าวกระโดด ท ดเท ยมประเทศช นนำาในเอเช ย เช น ญ ป น เกาหล และส งคโปร ท เศรษฐก จ ถ กจ ดอย ในกล ม Innovation-Driven Economies จำาเป นจะต องสน บสน น และพ ฒนาด านการศ กษา สน บสน นการว จ ยแบบล าสม ย (Frontier Research) รวมถ งการสร างน กว จ ยอย างเป นระบบและต อเน อง ม ความสอดคล องในเช ง นโยบายภาคร ฐและเอกชน

5 ด วยเหต น กล ม ปตท. เล งเห นว าประเทศไทยควรม สถาบ นอ ดมศ กษา ท ม งเน นด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และเป นสถาบ นอ ดมศ กษาเฉพาะ ด านว จ ยอย างแท จร ง โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อผล ตน กว จ ย สร างองค ความร และนว ตกรรม เพ อสร างสรรค พล งแห งการเร ยนร ท ช วยข บเคล อนส งคมไทย ให บ งเก ดอย างเป นร ปธรรมภายใน พ.ศ อ นเป นป มหามงคลท สมเด จ- พระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ทรงเจร ญพระชนมาย ครบ 60 พรรษา กล ม ปตท. จ งม ความม งม นท จะร เร ม โครงการจ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาและ โรงเร ยนว ทยาศาสตร กล ม ปตท. พ นท ภาคตะว นออก เพ อเท ดพระเก ยรต พระองค ท านในโอกาสน กล ม ปตท. ม เจตนารมณ ท จะจ ดต งสถาบ นการศ กษาช นน าข นท จ งหว ด ระยอง ซ งถ อเป นศ นย กลางเศรษฐก จของประเทศ ท สามารถสร างผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ให ไทยมากถ งร อยละ 7 ของ GDP ประเทศ โดยจะจ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาแห งแรกในจ งหว ดระยอง ให ม ค ณภาพท ดเท ยมสถาบ นอ ดมศ กษาช นนำาของโลก ม งเน นด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และการทำาว จ ยอย างเข มข น เพ อสร างผลงานทางว ชาการ องค ความร และนว ตกรรมระด บแนวหน า รวมถ งจ ดต งโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย เป ดร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด าน คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ซ งจะเต บโตไปศ กษาต อในข นอ ดมศ กษา เป นน กว จ ย น กว ทยาศาสตร ในอนาคต เพ อให ส งคมไทยเป นส งคมอ ดมป ญญา อย างแท จร ง นอกจากให การสน บสน นท น สถานท เคร องม อ อ ปกรณ การเร ยนการสอน การทำาว จ ย และบ คลากรในการจ ดต งแล ว กล ม ปตท. ม ความม งม นให สถาบ น การศ กษาท งสองแห งน ม ความเป นอ สระทางว ชาการอย างแท จร ง จ งม ปณ ธาน ท จะไม แทรกแซงการบร หารจ ดการ เพ อให การสรรหาและจ ดการระบบการศ กษา สำาหร บน กเร ยน น กศ กษาระด บปร ญญาตร โท เอก ท ม ความสามารถพ เศษ ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ค ณภาพท ดเท ยมก บสถาบ นการศ กษา ช นนำาของโลก เพ อช วยเพ มศ กยภาพในการแข งข นให ก บคนไทย สร างบ คลากร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ด เล ศในระด บโลก เพ อข บเคล อนการพ ฒนา ประเทศ และสร างความเจร ญอย างย งย น ng ดร.ไพร นทร ช โชต ถาวร 3 ประธานเจ าหน าท บร หารและกรรมการผ จ ดการใหญ บร ษ ท ปตท. จำาก ด (มหาชน) RASA

6 จ ดประกายการศ กษา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อค ณภาพช ว ตท ด และย งย น การศ กษา น บเป นห วใจส าค ญในการหล อหลอมและพ ฒนาบ คคล ให เป นมน ษย ท สมบ รณ พร อมท กด าน ท งสต ป ญญา ร างกาย จ ตใจ อารมณ และส งคม การได ร บการปล กฝ งทางการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ย อมก อให เก ดการสร างสรรค ทร พยากรบ คคล อ นม ค ณค า และเป นป จจ ยส าค ญในการพ ฒนาข บเคล อนประเทศให เจร ญก าวหน าต อไป หากเราต งคำาถามถ งเป าหมายส งส ด ของการพ ฒนาประเทศว าค ออะไร คำาตอบ ของคำาถามน ก จะย อนกล บมาส ส งท ใกล ต วเราท ส ด น นก ค อการม ช ว ตท ด หร อ ค ณภาพช ว ตท ด ของคนท งประเทศ ด วยเหต น การศ กษาอ นเป นรากฐานของ การพ ฒนาจ งต องกำาหนดท ศทางเพ อดำาเน น ไปส เป าหมายส งส ดด งกล าว การศ กษา ต องม จ ดม งหมายท มากไปกว าการนำาว ชา ความร มาประกอบอาช พเพ ยงอย างเด ยว แ ต ย ง ต อ ง เ ป น ก า ร ศ ก ษ า ท ม ง เ น น การแก ป ญหาค ณภาพช ว ตและยกระด บ ค ณภาพส งคมให ได อย างย งย นด วยเช นก น ประเทศท ม ความเจร ญก าวหน า ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ล วนให ความสำาค ญต อการจ ดการศ กษาด าน คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ก บน กเร ยนกล มท ม ศ กยภาพในการเร ยนร ส ง เม อเท ยบก บน กเร ยนในว ยเด ยวก น หร อ เร ยกว า กล มผ ม ความสามารถพ เศษ ด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร น กเร ยนเหล าน จะได ร บการสรรหา ส งเสร ม และพ ฒนา เพ อให ในอนาคตข างหน า พวกเขาจะได เต บโตข นเป นน กว ชาการ น กค ด น กว จ ย และน กประด ษฐ ท ม ศ กยภาพส งในระด บนานาชาต ซ งประเทศไทย 4 RASA

7 ย งขาดแคลนทร พยากรบ คคลเหล าน อย เป นจำานวนมาก และบ คคลท จะทำาหน าท ด งกล าวได จำาเป นต องม พ นฐานการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพส ง อ กท งย งต องได ร บ การปล กฝ งและส งเสร มมาต งแต เยาว ว ย การจ ดการศ กษาให แก ผ ม ความสามารถพ เศษ ทางด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร จ งไม ได เป น เพ ยงแค การดำาเน นการเพ อให บ คคลได ร บโอกาส ทางการศ กษาตามส ทธ เท าน น แต ย งเป นการตอบสนอง ความต องการของประเทศชาต ให สามารถดำารงอย ได อย างม บทบาทและม ศ กยภาพในประชาคมโลก นอกจากน ย งเป นการสร างส งคมแห งภ ม ป ญญาและ การเร ยนร เพ อก าวไปส การเป นส งคมแห งค ณภาพ ได อย างย งย น ด วยเหต น แนวค ดของการจ ดต งสถาบ นการศ กษา ท ม ว ถ ทางสอดร บก บเป าหมายของการพ ฒนาประเทศ และม แนวทางจ ดการศ กษาด วยร ปแบบท เหมาะสม โดยคำาน งถ งความสามารถของบ คคลซ งม ความสามารถ พ เศษ จ งได จ ดประกายข นจากหล กการด งกล าว โดยกล ม ปตท. ได จ ดต ง ม ลน ธ โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง เพ อให ม ลน ธ ด งกล าวดำาเน นการจ ดต ง โรงเร ยน ว ทยาศาสตร ระยอง ให เป นสถาบ นการศ กษาท เป น แหล งผล ตทร พยากรบ คคลท ม ค ณค าและม ศ กยภาพ ออกส ส งคมไทย โดยม เป าหมายท จะเป ดภาค การศ กษาแรกใน พ.ศ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง 1. เพ อสรรหาและจ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนผ ม ความ สามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย ให ม ค ณภาพส งเย ยม สามารถ ศ กษาต อทางด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมหาว ทยาล ยว จ ยช นนำาของโลกจนถ งระด บปร ญญาเอก และหล งปร ญญาเอกได 2. เพ อเพ มจำานวนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ท ได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 3. เพ อสร างโอกาสให ก บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ ด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร และผ ขาดแคลนท นทร พย ท ม ความสามารถพ เศษ ซ งม กระจายอย ท กภ ม ภาคของ ประเทศให ได ร บโอกาสมากข น 4. เพ อส งเสร มและสน บสน นนโยบายการพ ฒนากำาล งคน ด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของประเทศ RASA 5

8 อ ตล กษณ ท โดดเด น 1 เป นโรงเร ยนท จ ดการเร ยนการสอนสำาหร บผ ม ความสามารถ พ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย ในล กษณะของโรงเร ยนประจำา 2 ม ท นการศ กษาให ก บน กเร ยนตามความจำาเป นเพ อสร าง โอกาสให ก บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร / ว ทยาศาสตร และน กเร ยนผ ขาดแคลนท นทร พย ท ม ความสามารถ พ เศษ 3 ม กระบวนการค ดกรองน กเร ยนเข าศ กษาในโรงเร ยนอย าง โปร งใสและเป นธรรม ค ดสรรเฉพาะผ ท ม ความสามารถพ เศษ ด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร อย างแท จร ง 4 เป นโรงเร ยนท ม ขนาดเล ก ม งเน นค ณภาพมากกว าปร มาณ 5 ม อ ดมการณ และเป าหมายในการพ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณภาพ ในระด บเด ยวก บน กเร ยนของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นนำา ของนานาชาต 6 ใช หล กส ตรท เน นการส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยนเป นรายบ คคล (Customized Curriculum) ในรายว ชาฟ ส กส เคม ช วว ทยา คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร ให น กเร ยนสามารถเล อกเร ยน ตามหล กส ตรระด บปกต หร อหล กส ตรระด บส ง (Advance) 7 ม ความเช อและเคารพในความแตกต างระหว างบ คคล ม เป าหมายท จะส งเสร มให น กเร ยนแต ละคนได ค นพบความถน ด และความสนใจของตนเอง ส งเสร มให น กเร ยนแต ละคน ได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ ให เป นผ ร รอบและรอบร เป นท งคนด และคนเก ง 8 จ ดให ม คร ชาวต างชาต สอนว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ในเร องท เคยเร ยนมาแล วก บคร ไทย เพ อเป นการเร ยนว ชา ภาษาอ งกฤษและทบทวนว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ควบค ก นไป 9 ใช ภาษาอ งกฤษในการเร ยนการสอนท กรายว ชา ยกเว นรายว ชา ภาษาไทย ประว ต ศาสตร ไทย และศ ลปว ฒนธรรมไทย 10 กำาหนดให น กเร ยนท กคนต องม ผลการทดสอบความสามารถ ทางด านภาษาอ งกฤษไม ต ากว า 60 คะแนนของแบบทดสอบ TOEFL IBT ก อนจบการศ กษา 11 กำาหนดให น กเร ยนท กคนต องทำาว จ ยและนำาเสนอผลงาน เป นภาษาอ งกฤษก อนจบการศ กษา รวมถ งต องต พ มพ เผยแพร ผลงานด งกล าวเป นภาษาอ งกฤษในวารสารว ชาการของ โรงเร ยน หร อวารสารอ นๆ ท โรงเร ยนให ความเห นชอบ 6 RASA

9 12 จ ดให ม คล น กว ชาการ โดยคร ผ สอนสาขาว ชาต างๆ หม นเว ยน มาให คำาปร กษาด านว ชาการแก น กเร ยน 13 จ ดก จกรรมเสร มหล กส ตร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรม ศ ลปะ ดนตร ก ฬา และน นทนาการ รวมท งก จกรรมช มน ม ให น กเร ยนได เข าร วมตามความสนใจ 14 ม ระบบ ICT ท ล าสม ย น กเร ยนสามารถส บค นข อม ล เพ อการเร ยนร ได อย างรวดเร ว ท กเวลา และท กสถานท โดยไม ม ข อจำาก ดใดๆ 15 ม ห องปฏ บ ต การทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม เคร องม อและอ ปกรณ ท ล าสม ย เป ดให บร การแก น กเร ยน เพ อทำางานว จ ย 16 ม ศ นย ว ทยบร การ (ห องสม ด) ท ล าสม ย ม ส อการเร ยนร ท งส ออ เล กทรอน กส ส อออนไลน ส อส งพ มพ ฯลฯ ท ม ค ณภาพส งและม ปร มาณเพ ยงพอ 17 ม ห องปฏ บ ต ธรรม ห องปฏ บ ต การศ ลปะ-ดนตร ห อง ออกกำาล งกาย และสนามก ฬา ท ม อ ปกรณ ท นสม ยและเป ด ให บร การท กว น 18 ม เคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นนำาท งในและต างประเทศ 19 ส งเสร มให น กเร ยนได ม โอกาสไปนำาเสนอผลงาน เข าร วม การแข งข น และเข าร วมก จกรรมทางว ชาการในระด บนานาชาต 20 คร ท กคนต องผ านการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาท กษะความ สามารถในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให แก น กเร ยน ท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย ไม น อยกว า 60 ช วโมง ม แผนการพ ฒนาคร อย างต อเน องเป นรายบ คคล คร ว ชาหล ก ม ว ฒ ข นต าระด บ ปร ญญาโทในสาขาว ชาท สอน และผ านการทดสอบ ความสามารถด านภาษาอ งกฤษตามเกณฑ ท โรงเร ยนกำาหนด 21 จ ดระบบหอพ กแบบบ านพ กให ม ภ ม สถาป ตย ท สง างาม และร มร น พร อมท งกำาหนดให แต ละบ านม ครอบคร วคร หน งครอบคร วเป นผ ด แล ม น กเร ยนไม เก นบ านละ 24 คน RASA 7

10 ทร พยากรบ คคล-ผล ตผลทางการศ กษา: ค ณสมบ ต และสมรรถนะของคร นอกเหน อจากภาระหน าท หล กในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาศ กยภาพและท กษะความสามารถของน กเร ยนทางด านเน อหา ว ชาการแล ว บ คลากรคร ของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองย งต องม ความม งม น ท มเทในการพ ฒนาน กเร ยนให ม อ ดมการณ ตามเป าหมายของการพ ฒนา น กเร ยน ค อ ให น กเร ยนม จ ตว ญญาณของการเป นน กว จ ย น กประด ษฐ และน กนว ตกรรม เป นน กปราชญ น กค ด และน กสร างสรรค ของส งคมไทย ต อไปในอนาคต พร อมท งเป นคนด ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม จ ตสาธารณะ ม ความเส ยสละทำางานเพ อส งคมและประเทศชาต ร จ กตนเองและบทบาท หน าท ของตนอย างเหมาะสม โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองจ งม งเน นค ดสรรบ คลากรคร ท ม ค ณภาพ เพ อตอบสนองต อภารก จหล กด งกล าว คร ว ชาหล กโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ต องม ค ณสมบ ต จบการศ กษาว ฒ ข นต าระด บปร ญญาโทในสาขาว ชาท สอน ม พ นฐานองค ความร ในกล มสาระการเร ยนร และรายว ชาท สอนเป นอย างด พร อมท งม ประสบการณ ในการว จ ยหร อเคยทำาว ทยาน พนธ ในการศ กษา ระด บปร ญญาโทหร อปร ญญาเอก ม ความร ความเข าใจเก ยวก บจ ตว ทยา การศ กษาและจ ตว ทยาการเร ยนร สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท เหมาะสำาหร บน กเร ยนผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร นอกจากน คร โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองย งต องม ท กษะและ ความเช ยวชาญในการใช ภาษาอ งกฤษในระด บด เย ยม เพ อให สอดคล อง ก บแนวทางการจ ดการเร ยนการสอนเป นภาษาอ งกฤษของโรงเร ยน ควบค ไปก บศ กยภาพในการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท งเพ อการค นหาข อม ลและการจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนสามารถประสานความร วมม อและการสน บสน นจากสถาบ น อ ดมศ กษา ศ นย ว จ ย และหน วยงานอ นๆ ท งภาคร ฐและภาคเอกชน ท งในและ ต างประเทศได เพ อให บรรล เป าหมายของการจ ดการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลส งส ด 8 RASA

11 ค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ของน กเร ยน โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองม เป าหมายในการจ ดการเร ยนการสอน ท ม งเน นการพ ฒนาผ เร ยนให ม สมรรถนะ ความสามารถ และม ค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ได แก การเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน ตระหน กในความสำาค ญของ การศ กษา ม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ม ระเบ ยบว น ย ซ อส ตย ส จร ต ม จ ตสาธารณะและม อ ดมการณ ม งม นในการพ ฒนาประเทศ เป นท ง คนเก ง และ คนด น กเร ยนโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองต องได ร บการปล กฝ งให ม พ นฐาน ของการเป นน กว ทยาศาสตร และน กว จ ยท ด กล าวค อ เห นค ณค าของการว จ ย และการประด ษฐ ค ดค น ม ความสามารถในการใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร เพ อหาคำาตอบของป ญหา สร างองค ความร และประด ษฐ ค ดค นนว ตกรรม ทางด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได อย างชำานาญและ สร างสรรค เป นคนช างส งเกต สามารถต งคำาถามเช งสร างสรรค ท นำามา ซ งคำาตอบได ม กระบวนการในการแก ป ญหาเพ อใช ในการหาคำาตอบ ตลอดจน นำาคำาตอบเหล าน นไปประย กต ใช ได จร ง ม ความสามารถในการเล อกใช เทคโนโลย ต างๆ อย างเหมาะสม ท งเพ อการเร ยนร การทำางาน และการแก ป ญหา ม การต ดส นใจท ม ประส ทธ ภาพ โดยคำาน งถ งผลกระทบและความร บผ ดชอบ ท งต อตนเอง ส งคม และส งแวดล อม นอกจากน น กเร ยนโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองย งต องม ความสามารถ ในการใช ภาษาอ งกฤษครบท กท กษะ ท งการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน เพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการเร ยน การค นคว าหาความร การประช ม ส มมนา การเจรจาต อรอง และการทำางานร วมก บชาวต างชาต ได อย างคล องแคล ว และม ประส ทธ ภาพ การค ดสรรน กเร ยน ร นแรก ป การศ กษา 2558 โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง จะด าเน นการค ดสรรน กเร ยน ภายใต หล กการต างๆ ด งน เป นน กเร ยนท ผ านการค ดเล อกโครงการพ ฒนาอ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นน กเร ยนท ผ านการเข าร วมโครงการพ ฒนาอ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ เป นน กเร ยนท ได ร บรางว ลการแข งข นด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บชาต หร อนานาชาต ม ผลการเร ยนว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษา ป ท 1 และระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ต งแต 3.50 ข นไป และม ผลการเร ยนรวมท กว ชาต งแต 3.00 ข นไป กล ม ปตท. ได กำาหนดให โควตาน กเร ยนในภาคตะว นออก ร อยละ 15 ของการร บสม ครน กเร ยนในแต ละป แต ต องผ านเกณฑ มาตรฐานข นต า ตามท โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองกำาหนด RASA 9

12 ส ตรส ความส าเร จ: หล กส ตรโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง การศ กษาท ด อาจไม ม ส ตรส าเร จใดๆ ท ตายต ว และการท จะสร างสรรค หล กส ตรการเร ยนร ให ตอบโจทย และสอดคล องก บเป าหมายท ก าหนด อาจม ห วใจส าค ญอย ท การบ รณาการ ทางการศ กษา เพ อปร บประย กต ท กองค ความร และภ ม ป ญญาให เป น เคร องม อ ท ม ประส ทธ ภาพในการน าพาผ เร ยนให ก าวไปส จ ดหมายแห งความส าเร จในอนาคต โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองม จ ดม งหมายส าค ญท จะพ ฒนาน กเร ยนให ม ท กษะและ ความสามารถเท ยบเค ยงได ก บน กเร ยนของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าในระด บนานาชาต รวมถ งม ศ กยภาพในการเข าศ กษาต อทางด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมหาว ทยาล ยว จ ยช นน าของโลก พร อมๆ ไปก บการก าวไปส การเป นโรงเร ยนช นน า ทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บแนวหน าของประเทศ 10 RASA

13 education +innovation =excellence ในการท จะบรรล จ ดม งหมายด งกล าว ได น น โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองจำาเป น จะต องม หล กส ตรการศ กษาท ได ร บการ ออกแบบเป นอย างด เพ อช วยป แนวทาง และวางรากฐานไปส ความสำาเร จตามท ม งหว ง ผ านร ปแบบการจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนท ม เอกล กษณ เฉพาะ สอดคล องก บอ ตล กษณ ของสถานศ กษา และม ประส ทธ ภาพส งส ด มาประย กต ใช ในการจ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษทางด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ซ งเป นผล ตผลท สำาค ญ ของสถานศ กษา โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองจ งได กำาหนดแนวทางบ รณาการ ทางการศ กษาด งต อไปน การจ ดทำาหล กส ตร ภายใต การนำาของ ดร.ธงช ย ช วปร ชา ผ อำานวยการคนแรก ของโรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ พร อมด วยคณาจารย ผ ทรงค ณว ฒ มากด วย ประสบการณ ทางด านว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ช นนำาของไทย ร วมออกแบบ หล กส ตรท ช วยให น กเร ยนค นพบความถน ดและความสนใจตนเอง และช วยส งเสร ม ให น กเร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพเป นรายบ คคล ก จกรรมการเร ยนการสอนรายว ชาพ นฐานของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง จะม เน อหาสาระท กว างและล กกว ามาตรฐานการเร ยนร ท กระทรวงศ กษาธ การกำาหนด การเร ยนการสอนว ชาฟ ส กส เคม และช วว ทยา ม แนวทางให น กเร ยนท ม ศ กยภาพ ทางการเร ยนร สามารถเล อกเร ยนใน ระด บส ง นอกเหน อจาก ระด บปกต ตามหล กส ตร ของกระทรวงศ กษาธ การ ซ งการเร ยนการสอนว ชาฟ ส กส เคม และช วว ทยาในระด บส ง ของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ม เน อหาสาระเท ยบเท าก บหล กส ตรของม ลน ธ ส งเสร มโอล มป กว ชาการและพ ฒนามาตรฐานว ทยาศาสตร ศ กษาในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าพ นางเธอ เจ าฟ าก ลยาณ ว ฒนา กรมหลวงนราธ วาสราชนคร นทร (สอวน.) RASA 11

14 ว ชาภาษาอ งกฤษ ม งเน นพ ฒนา ศ กยภาพภาษาอ งกฤษของน กเร ยน ให สอดคล องก บการจ ดการเร ยน การสอนเป นภาษาอ งกฤษ (English Program) สามารถใช ภาษาอ งกฤษ ในการส อสารการเร ยนการส บค น ข อม ล การนำาเสนอผลงานการเข ยน รายงานเผยแพร ในเอกสารว ชาการ การสม ครขอร บท น และการสม คร เข าศ กษาต อในมหาว ทยาล ยว จ ย ช นนำาของโลกได ว ชาภาษาต างประเทศภาษาท 2 ม งเน นภาษาของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนและประเทศในภ ม ภาค เอเช ยตะว นออกไกล โดยให น กเร ยน เล อกเร ยน 1 ภาษา เพ อใช ร วมก บ ภาษาอ งกฤษ และเป นพ นฐานต อยอด ไปส การศ กษาภาษาต างประเทศ ภาษาท 2 ท น กเร ยนสนใจในระด บ ท ส งข นไป รายว ชาการเร ยนล วงหน า (Advanced Placement Program: AP) เป ดสอนรายว ชาเคม ช วว ทยา และฟ ส กส ระด บอ ดมศ กษา (โดยความเห นชอบของสถาบ น อ ดมศ กษาน นๆ) น กเร ยนสามารถ เล อกเร ยนรายว ชาน ได ตาม ความถน ดและความสนใจ ซ ง น กเร ยนจะได ร บยกเว นไม ต องเร ยน รายว ชาเหล าน นซ าอ กเม อเข าไป ศ กษาต อในสถาบ นอ ดมศ กษาน นๆ ก จกรรมแนะแนว เน นส งเสร ม และพ ฒนาผ เร ยนให ร จ กตนเอง สามารถกำาหนดเป าหมายและ วางแผนช ว ต ท งด านความเป นอย การเร ยน การศ กษาต อ และ การประกอบอาช พ ตลอดจนม ความร ความเข าใจถ งล กษณะต างๆ ของอาช พท หลากหลาย โดยเฉพาะ อาช พการเป นน กว จ ย น กประด ษฐ น กนว ตกรรม และน กว ชาการ ด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 12 RASA

15 โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองม แนวทาง การจ ดการเร ยนการสอนบางรายว ชา ในร ปแบบท แตกต างออกไป เพ อให น กเร ยนสามารถเร ยนร ได ด ข น และบรรล เป าหมายของการจ ด การเร ยนการสอนท ม งเน น ประส ทธ ภาพส งส ด แนวทางการจ ดการเร ยนการสอนเพ มเต ม นอกจากการเร ยนการสอนตามปกต แล ว โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองม แนวทาง การจ ดการเร ยนการสอนบางรายว ชาในร ปแบบท แตกต างออกไป เพ อให น กเร ยนสามารถ เร ยนร ได ด ข น และบรรล เป าหมายของการจ ดการเร ยนการสอนท ม งเน นประส ทธ ภาพส งส ด ซ งแนวทางการจ ดการเร ยนการสอนบางรายว ชาตามหล กส ตรโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง อาจจ ดได ในร ปแบบด งต อไปน การเข าค ายเร ยนร ในช วงระยะเวลาหน ง (เช น 3-5 ว น หร อมากกว า) โดยไม ม การเร ยน ในตารางเร ยนปกต การเร ยนการสอนแบบผสมผสาน ค อ เร ยนในตารางเร ยนตามปกต จำานวนหน ง แล วไปเข าค ายเร ยนร เพ มเต ม การศ กษาค นคว าอ สระ (Independent Study) ภายใต การกำาก บด แลของคร เจ าของว ชา โดยไม กำาหนดเวลาการเร ยนการสอนท แน นอนในตารางเร ยนปกต การฝ กงานเพ อทำาก จกรรมในแหล งเร ยนร นอกโรงเร ยน สร างเสร มประสบการณ ทางการเร ยนร ท ช วยเป ดโลกท ศน และม มมองใหม ๆ ให แก ผ เร ยน RASA 13

16 ปล กฝ งท กษะน กค ดและว จ ย: แนวทางส งเสร มศ กยภาพการท างานว จ ยของน กเร ยน ก อนจบการศ กษาระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 น กเร ยนโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองต องผล ตผลงานว จ ย อย างน อย 1 ห วข อ ได อย างถ กต องตามหล กว ธ กระบวนการว จ ย ซ งแนวทางด งกล าวนอกจากเป นต วบ งช สำาค ญ ถ งความสำาเร จในการดำาเน นงานของโรงเร ยนแล ว ย งสามารถใช เป นต วทำานายค ณภาพของการเป นน กว จ ย น กประด ษฐ หร อน กนว ตกรรมของน กเร ยนในอนาคตได อย างม ความน าเช อถ ออ กด วย โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ม แนวทางส งเสร มศ กยภาพการทำางานว จ ยของน กเร ยนด งน การสร างแรงบ นดาลใจ ให น กเร ยนเห นค ณค าและความสำาค ญของงานว จ ย ตลอดจนม ความม งม น ท จะศ กษาต อทางด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมหาว ทยาล ยว จ ยช นนำาของโลก จนถ งระด บปร ญญาเอกหร อหล งปร ญญาเอก การสร างเคร อข ายสน บสน นจากสถาบ นอ ดมศ กษา ศ นย ว จ ย และห องปฏ บ ต การว จ ยภายนอก เพ อขอความอน เคราะห บ คลากรมาเป นท ปร กษา และอน ญาตให น กเร ยนไปใช เคร องม อและอ ปกรณ ของสถาบ นอ ดมศ กษา ศ นย ว จ ย และห องปฏ บ ต การว จ ยน นๆ ในการทำาว จ ย ความพร อมของเคร องม อ อ ปกรณ และห องปฏ บ ต การ จ ดหาอ ปกรณ และเคร องม อค ณภาพส ง ให เพ ยงพอสำาหร บใช ท งในการจ ดการเร ยนการสอนและรองร บการทำางานว จ ยของน กเร ยน และเป ดโอกาส ให น กเร ยนเข ามาใช งานห องปฏ บ ต การได จนถ งเวลา น. ภายใต การด แลของคร อย างใกล ช ด กรอบเวลาการทำางานว จ ย หล กส ตรของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองกำาหนดให น กเร ยนเร มลงทะเบ ยน รายว ชาการทำางานว จ ยต อเน องก น 3 ภาคเร ยน ค อ ภาคเร ยนท 2 ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 5 และในกรณ จำาเป นอาจต องทำาต อในช นม ธยมศ กษาป ท 6 การนำาเสนอผลงานว จ ย น กเร ยนต องนำาเสนอผลงานว จ ยเป นภาษาอ งกฤษ ท งภาคโปสเตอร และภาคบรรยาย ในท ประช มว ชาการท โรงเร ยนจ ดข น หร อท ประช มว ชาการอ นๆ และต องเผยแพร ผลงานเป นภาษาอ งกฤษในเอกสารว ชาการตามท โรงเร ยนเห นชอบ ท นว จ ยและการให รางว ล จ ดให ม ระบบจ งใจเพ อส งเสร มให น กเร ยนม ความม งม นในการทำางานว จ ย เช น ท นการทำางานว จ ย รางว ลงานว จ ยด เด น โอกาสในการเสนอผลงานว จ ยท งในและต างประเทศ และการประสานก บสถาบ นอ ดมศ กษาให ใช งานว จ ยเป นเกณฑ ในการร บเข าศ กษาต อหร อให ท นการศ กษา 14 RASA

17 ส อสารอย างสากล: แนวทางส งเสร มศ กยภาพการใช ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน ท กษะความสามารถด านภาษาอ งกฤษ ของน กเร ยน เป นต วช ว ดสำาค ญต วหน ง ท แสดงถ งความสำาเร จในการดำาเน นงาน ของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง โรงเร ยนม แผนการจ ดก จกรรมท หลากหลาย เพ อพ ฒนา ท กษะและความสามารถในการใช ภาษา อ งกฤษของน กเร ยน โดยต งเป าหมายว า น กเร ยนท เร ยนจบจากโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยองต องม ท กษะความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษด เย ยม โดยม แนวทาง การดำาเน นงานด งน จ ดค ายเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเร งร ด เป นเวลา 2-3 เด อน ให ก บน กเร ยน ในช วงป ดภาคฤด ร อน ก อนเร มเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 แล วจ ดให ม การทดสอบด วยข อสอบมาตรฐาน เช น TOEIC, TOEFL (PB), TOEFL (CBT), TOEFL (IBT), IELTS เพ อจ ดกล ม การเร ยนภาษาอ งกฤษให สอดคล องก บ พ นฐานของน กเร ยนแต ละคน จ ดให ม คร ชาวต างชาต ท ใช ภาษา อ งกฤษเป นภาษาแม และม ความ สามารถในการสอนภาษาอ งกฤษ ในฐานะภาษาต างประเทศ (English as a Foreign Language) มาเป นผ สอน ภาษาอ งกฤษรายว ชาพ นฐาน ในรายว ชาภาษาอ งกฤษเพ มเต ม จ ดให ม คร ชาวต างชาต ท ใช ภาษา อ งกฤษเป นภาษาแม และม พ นฐาน การศ กษาทางด านคณ ตศาสตร หร อว ทยาศาสตร มาเป นผ สอนว ชา คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ในห วข อ ท น กเร ยนเคยเร ยนมาแล วก บคร ไทย เป นการเร ยนภาษาอ งกฤษควบค ไปก บการทบทวนว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร จ ดให ม การจ ดการเร ยนการสอนเป น ภาษาอ งกฤษในรายว ชาของกล มสาระ การเร ยนร ศ ลปะ (ส วนท เก ยวก บศ ลปะ สากล) กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม (ส วนท เก ยวก บ เศรษฐศาสตร ภ ม ศาสตร และ ประว ต ศาสตร สากล) กล มสาระ การเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา และกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ใช ภาษาอ งกฤษเป นส อในการจ ด ก จกรรมช มน ม มากกว าร อยละ 50 ของจำานวนช มน มท งหมด กำาหนดให น กเร ยนเสนอผลการทำางาน ว จ ยเป นภาษาอ งกฤษ ท งภาคโปสเตอร และภาคบรรยาย และต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการของ โรงเร ยน หร อวารสารว ชาการอ นๆ เป น ภาษาอ งกฤษ จ ดให ม ส อส งพ มพ ส อออนไลน และ ส อด จ ท ลท เป นภาษาอ งกฤษของ ท กกล มสาระการเร ยนร สำาหร บให น กเร ยนศ กษา ค นคว า และเร ยนร ด วยตนเอง และจ ดให ม ส อสำาหร บ ฝ กท กษะและความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษด วยตนเองภายใน ศ น ย ว ท ย บ ร ก า ร ข อ ง โ ร ง เ ร ย น อย างหลากหลาย เหมาะสม และ เพ ยงพอ ตำาราและหน งส อเร ยนรายว ชา คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร รวมถ ง ส อท คร ใช ในการเร ยนการสอน กำาหนด ให ใช ภาษาอ งกฤษเป นหล ก ส งเสร มให น กเร ยนม โอกาสไปร วม ก จกรรมว ชาการ การแข งข นทาง ว ชาการ และการเสนอผลงานในเวท ระด บนานาชาต จ ดให ม โครงการแลกเปล ยนน กเร ยน ก บโรงเร ยนเคร อข ายในต างประเทศ และส งเสร มให น กเร ยนเข าโครงการ น กเร ยนแลกเปล ยนระยะยาว (1 ป ) RASA 15

18 ส งคมแห งการเร ยนร แนวค ดหล กในการออกแบบภ ม สถาป ตย ของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง การศ กษาแบบองค รวม (Holistic Education) แนวความค ดของโครงการ ม ความสอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษาและการว จ ยสม ยใหม คาร บอนสมด ล (Carbon Neutral) ม งเน นแนวทางการอน ร กษ พล งงาน และไม ส งผลกระทบก บส งแวดล อมท ม อย รายรอบบร เวณโรงเร ยน อ ตล กษณ ทางด านว ทยาศาสตร (Scientif ic Identity) สร างอ ตล กษณ ของ สถาบ นทางด านว ทยาศาสตร เพ อให เป นท จดจำาของผ คนท วไป แนวความค ดป าน เวศน (Eco-forest) ใช ประโยชน ของป าไม และพ ชในท องถ น เพ อตอบโจทย เร องการศ กษา การอน ร กษ พล งงาน และอ ตล กษณ ของโรงเร ยน โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ได ร บการออกแบบภายใต แนวค ดของ การจ ดการพ นท อย างม ประส ทธ ภาพ ช วยให น กเร ยนสามารถเร ยนร จาก แหล งเร ยนร ต างๆ ภายในโรงเร ยน ด วยตนเองได อย างเต มศ กยภาพ อาคารสถานท ภ ม สถาป ตย ตลอดจนว สด อ ปกรณ ต างๆ ได ร บ การออกแบบให เอ อต อการเร ยนร ของ น กเร ยน สะท อนท งความเป นไทยและ ความเป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ม บรรยากาศ ของความเป นว ชาการ ขร มแต สง างาม (Classic) และเป นม ตรต อส งแวดล อม การต ดต งระบบ Server เคร อข าย ใยแก วและเคร อข ายไร สายให เช อมต อก น ได ครอบคล มท กห องเร ยนและท กสถานท ภายในโรงเร ยน สามารถเร ยกข อม ลผ าน เคร อข ายอ นเทอร เน ตข นฉายบนจอ ประกอบการเร ยนการสอนได นอกจากน ย งช วยอำานวยความสะดวกให คร และ น กเร ยนสามารถค นคว าความร ต ดต อ ส อสาร ส งงาน ตรวจงานและขอค าปร กษา แบบออนไลน 16 RASA

19 ศ นย ว ทยบร การ (ห องสม ด) มอบประสบการณ คล ายก บเป นบ าน ของน กเร ยนเอง โดยเป นศ นย รวม ของหน งส อและสารน เทศหลากหลาย ประเภทท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ โดยแบ งพ นท ออกเป นหลายโซน เพ อตอบสนองความต องการใช งาน ท ต างก นท งโซนอ านหน งส อท ต องการ ความเง ยบและความเป นส วนต ว โซนอ านหน งส อเป นกล มท ต องการ การปร กษาหาร อ โซนน งเล น และ ห องสำาหร บชมภาพยนตร ห องเร ยนภาษาต างประเทศ อำานวยความสะดวกในการจ ดการเร ยน การสอน ม ห องปฏ บ ต การโภชนาการ สำาหร บการเร ยนภาษาต างประเทศ เพ อส งเสร มการเร ยนร ผ านการเช อมโยง คำาศ พท ก บก จกรรมการทำาอาหาร Mini Theater ส งเสร มการเร ยนร ภาษาท ใช ในสถานการณ จร งผ านส อ ภาพยนตร ให น กเร ยนได ร บชมภาพยนตร ผ านจอภาพขนาดใหญ พร อมระบบเส ยง Surround ห อง Video Wall ต ดต งเทคโนโลย จ อ ภ า พ ท เ ห ม า ะ ก บ ก า ร จำ า ล อ ง สถานการณ จร งและเพ มร ปแบบ ท น าสนใจในการเร ยนการสอน ห องปฏ บ ต การเคม ฟ ส กส และช วว ทยา ม เคร องม อและอ ปกรณ ท ล าสม ย เพ อประโยชน ในการค นคว า ว จ ย ห องดาราศาสตร ต ดต งกล อง โทรทรรศน บนดาดฟ าภายในโดมหอ ด ดาวแบบสะท อนแสง ม ขนาดและ ประส ทธ ภาพเท ยบเท าหอด ดาวภ ม ภาค เพ อให น กเร ยนได ส งเกตและเร ยนร เก ยวก บปรากฏการณ ต างๆ บนท องฟ า ห องปฏ บ ต การด านดนตร และ นาฏศ ลป เป นห องเก บเส ยง เพ อลด เส ยงด งรบกวนห องเร ยนอ นๆ สามารถใช ในการเร ยนการสอนท งภาคปฏ บ ต และ ภาคทฤษฎ ห องปฏ บ ต การด านศ ลปะ เอ อต อ การส งเสร มจ นตนาการและความค ด สร างสรรค เพ อสร างสมด ลระหว าง พ ฒนาการของสมองซ กซ ายและซ กขวา อาคารศ นย ก ฬาในร ม ม อ ปกรณ ก ฬาหลากหลายประเภทครบคร น เพ อเสร มสร างส ขภาพและพลานาม ย ของน กเร ยน ท พ ก ออกแบบมาให รองร บระบบ การอย ประจำา แต ละบ านพ กประกอบด วย ห องพ กนอนของน กเร ยน 6 ห อง ห องละ 4 คน รองร บน กเร ยน 24 คน ต อบ านพ ก แยกเป นบ านพ กน กเร ยน หญ งและบ านพ กน กเร ยนชาย ม ห องน า ในต ว ม ห องศ กษาเร ยนร ด วยตนเอง และห องน นทนาการอย ภายในบ าน พร อมด วยครอบคร วคร ประจำาบ านพ ก บ านละ 1 ครอบคร ว คอยด แลน กเร ยน อย างใกล ช ด RASA 17

20 สร างอนาคตท ด และย งย น ป จจ ยส ความส าเร จของ โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง บ มเพาะผ ม ความสามารถพ เศษทางคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ให ได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพท กด าน เป นผ ม ความม งม น ม จ ตสาธารณะ ม จ ตว ญญาณของน กว จ ย สามารถสร าง และนำาป ญญาไปร วมก นพ ฒนาประเทศ จากจ ดเร มต นของโครงการจ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษา และโรงเร ยนว ทยาศาสตร กล ม ปตท. พ นท ภาคตะว นออก ใน พ.ศ โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ได เร มก อร าง สร างพ นฐานข นจากความม งม นและต งใจของกล ม ปตท. ภายใต พ นธก จของการดำาเน นธ รก จท ควบค ไปก บการสร าง ค ณค าส ส งคมไทย เป ดภาคการศ กษา - โรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง: ม ถ นายน สถาบ นว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยอง: ส งหาคม RAS RASA ม พ ธ วางศ ลาฤกษ เพ อเร มก อสร างโครงการ จ ดซ ออ ปกรณ ส อการเร ยน การสอน และห อง LAB ค ดเล อกน กเร ยน และน กศ กษา ก อต งโครงการจ ดต ง สถาบ นอ ดมศ กษา และโรงเร ยนว ทยาศาสตร ศ กษา Model ของสถาบ น การศ กษาช นน าท วโลก ประย กต ป จจ ยความส าเร จ เพ อเป น Model ในการจ ดต ง สถาบ นอ ดมศ กษาและโรงเร ยน ออกแบบ Conceptual Design อาคารเร ยน ห อง LAB และศ นย การเร ยนร จ ดหาคณาจารย น กว จ ย และบ คลากร

21 บนเส นทางของการสร างสรรค พล งแห งการเร ยนร ให เก ดข นอย างเป นร ปธรรม กล ม ปตท. ได ให การสน บสน นอย างเต มท ในท กด าน ท งเง นท น ทร พยากรบ คลากร และองค ความร ต างๆ พร อมท งย งได เช ญน กว ชาการผ เช ยวชาญด านการศ กษา 2 ท าน ค อ ดร.ธงช ย ช วปร ชา อด ตผ อำานวยการโรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ มาเป นท ปร กษา และผ ร างหล กส ตรโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง และ ศาสตราจารย ดร.จำาร ส ล มตระก ล ผ เช ยวชาญด านว ทยาศาสตร และเคม จากมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มาเป นท ปร กษา ในโครงการจ ดต งสถาบ นว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยอง สถาบ นอ ดมศ กษาท เน น การว จ ยและพ ฒนาอย างเต มร ปแบบ ท งน โครงการจ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาและโรงเร ยนว ทยาศาสตร ได กำาหนด ป จจ ยสำาค ญท จะช วยให สถาบ นการศ กษาท จ ดต งข นบรรล ผลสำาเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของการดำาเน นงาน ได แก กระบวนการ ม กระบวนการ สรรหาน กเร ยน ท ม ประส ทธ ภาพ A หล กส ตร หล กส ตร เน นการพ ฒนา น กเร ยน เป นรายบ คคล ส อล าสม ย ม ส อท ล ำาสม ย ใช ภาษาอ งกฤษ เป นหล ก ในการเร ยน การสอน โรงเร ยน เป นโรงเร ยน ประจำา ระบบบ านพ ก ม น กเร ยน 18 คน ต อห อง คร ค ณภาพ คร ม ค ณภาพส ง ท งด านว ชาการ ด านการสอน และด าน จ ตว ญญาณ การเป นคร เป าหมายต อไปท ทางโครงการฯ ม งหว งให เก ดข นในอนาคตอ นใกล น ค อ การเป ดการเร ยนการสอนของ สถาบ นอ ดมศ กษาและโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระยอง ท จะเร มต นข นใน พ.ศ เพ อเร มเด นหน า ผล ตน กเร ยนน กศ กษาท ม ศ กยภาพในการก าวไปส สาขาอาช พน กว จ ย น กนว ตกรรม และน กว ชาการ ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ควบค ไปก บการกำาหนดเป าหมายท จะเป นสถานศ กษาช นนำาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของประเทศ และเป นท ยอมร บในระด บนานาชาต ป จจ ยส ความสำาเร จท งหมดท งมวลน จะเป นพล งข บเคล อนสำาค ญในการพ ฒนาประเทศไทยต อไป ในอนาคต ตอบโจทย เป าหมายของว ถ การพ ฒนา ซ งม งเน นการใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในการยกระด บค ณภาพช ว ตท ด ของท กคนให ได อย างย งย น RASA 19

22

23

24 โครงการจ ดต งสถาบ นอ ดมศ กษาและโรงเร ยนว ทยาศาสตร กล ม ปตท. พ นท ภาคตะว นออก 555 ถนนว ภาวด ร งส ต เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทร Be a leading science high school; Promoting wisdom for sustainable national development; Educating gifted and talented students in mathematics and science; Nurturing future researchers, inventors and innovators with passion and positive thinking toward nature and mankind. RAyong Science Academy: RASA

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศ ลรว ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๔

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๔ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๒๙ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช เลขท ๖๐๐

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ในช วง 4 ป (พ.ศ.2556-2560) โดย รองศาสตราจารย ดร. ส บสก ล อย ย นยง คณบด คณะว ทยาศาสตร ส งหาคม 2556

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ในช วง 4 ป (พ.ศ.2556-2560) โดย รองศาสตราจารย ดร. ส บสก ล อย ย นยง คณบด คณะว ทยาศาสตร ส งหาคม 2556 แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ในช วง 4 ป (พ.ศ.25562560) โดย รองศาสตราจารย ดร. ส บสก ล อย ย นยง คณบด คณะว ทยาศาสตร ส งหาคม 2556 คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร ฉบ บน ข าพเจ าจ ดท าข นเพ อเสนอต อสภามหาว

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา -๑- ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา ว ส ยท ศน เป นโรงเร ยนท จ ดการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ฉบ บท 5 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ถ นายน

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 0 คานา เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นกรอบ ท ศทางในการจ ด ส งเสร มและสน บสน นการจ ด การศ กษาข นพ นฐานของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา 1. ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องปฏ บ ต ม 4 ประการ ค อ การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การให

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ยรรยง ชาร มย เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ

More information

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ง ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร กล มย ทธศาสตร และแผน สป. ค าน า ตามท ส าน กงานปล ดกระทรวงศ

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ประจ าป การศ กษา 2554 ค าน า ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information