วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 330 Journal of Education, Mahasarakham University (Special Issue)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 330 Journal of Education, Mahasarakham University (Special Issue)"

Transcription

1 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 330 การพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 The Development of Instructional Model to Communicative English Speaking and Listening Based on Multiple Intelligence Theory for Prathomsuksa 1 Students ป ยมาภรณ นาสาทร 1, จ ระพร ชะโน 2 3, อภ ส ทธ โคตรนร นทร Piyamaporn Nasatorn 1, Jiraporn Cha-No 2, Apisit Khotnarin 3 บทค ดย อ ในย คปฏ ร ปการศ กษาทฤษฎ พห ป ญญาม ความสาค ญอย างย งต อกระบวนการ จ ดการเร ยนการสอน การว จ ยคร งน ม ความม งหมาย 1) เพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการ สอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา 2) เพ อ ศ กษาผลการใช ร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาได แก 2.1) เพ อหาประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการ สอนด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา 80/80 2.2) เพ อเปร ยบเท ยบความสามารถ ด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา 2.3) เพ อศ กษาความฉลาดทางอารมณ กล มต วอย างท ใช ใน การว จ ยคร งน เป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนส นทรว ฒนา ตาบลในเม อง อาเภอเม อง จ งหว ดช ยภ ม ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 จานวน 84 คน ซ งได มา โดยการส มแบบกล ม (Cluster Random Sampling) ผ ว จ ยดาเน นการในล กษณะของการว จ ย และพ ฒนา (Research and Development) โดยแบ งข นตอนการดาเน นการเป น 3 ระยะค อ 1 น ส ตระด บปร ญญาโท สาขาหล กส ตรและการสอน คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 2 ผ ช วยศาสตราจารย, คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 3 อาจารย โรงเร ยนภ เว ยงว ทยาคม 1 M.Ed. Condidate in curriculum and lnstruction, Faculty of Education, Mahasarakham University 2 Asst. Prof, Faculty of Education, Mahasarakham University 3 Lecturer, Phuwiangwittayakom School, khonkaen

2 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 331 ระยะท 1 ศ กษาบร บท ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลพ นฐานและเอสารท เก ยวข อง ระยะท 2 พ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน ระยะท 3 นาร ปแบบการเร ยนการสอนไปใช และ ประเม นประส ทธ ภาพ เคร องม อท ใช ในการจ ดการเร ยนการสอน ค อร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา และแผนการจ ดการ เร ยนร เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวบข อม ล ค อ แบบทดสอบว ดความสามารถด านการฟ งและ พ ด แบบส งเกตพฤต กรรมด านการฟ งและการพ ด และแบบว ดความฉลาดทางอารมณ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ค อ ค าเฉล ย ร อยละ ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent) ผลการว จ ยปรากฏด งน 1. ได ร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา ประกอบด วย องค ประกอบ ค อ 1) แนวค ดทฤษฎ พ นฐาน 2) ว ตถ ประสงค 3) ข นตอนการสอนได แก 3.1) ข นเตร ยมความพร อม 3.2) ข นน าเสนอเน อหา 3.3) ข นการฝ กปฏ บ ต 3.4) ข นการใช ภาษาเพ อการส อสาร 3.5) ข นสะท อนผล 4) ระบบ ส งคม 5) หล กการตอบสนอง 6) ระบบสน บสน น 2. ร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ม ประส ทธ ภาพเท าก บ 85.00/ ผลการทดลองใช ร ปแบบการเร ยนการสอน พบว าน กเร ยนม ความสามารถด าน การฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร หล งเร ยนส งกว าก อนเร ยนอย างม น ยส าค ญทาง สถ ต ระด บ ผลการศ กษาความฉลาดทางอารมณ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โดย ภาพรวมน กเร ยนม ความฉลาดทางอารมณ อย ในเกณฑ ด โดยสร ป ร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท ผ ว จ ยสร างข น สามารถพ ฒนาความสามารถด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร สาหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 1 ได อย างม ประส ทธ ภาพ คาสาค ญ : การฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษ ร ปแบบการเร ยนการสอนพห ป ญญา Abstract The Theory of Multiple Intelligences is very significant to the process of organization learning for creating and developing learner s skill in full potentiality.

3 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 332 The purpose of this study were: 1) The development of Instructional Model to communicative English speaking and listening based on theory of multiple intelligences. 2) To study the result of using the instruction model based on multiple intelligence theory were: 2.1) To evaluate the efficiency of the instruction model based on Multiple Intelligence Theory of 80/80 2.2) to study and compare skills of English speaking and listening base on Multiple Intelligent 2.3) To study the Emotion Quotation. The sample consisted of 84 Prathomsuksa 1 students at Sunthonwattana School, Chaiyaphum provice, being enrolled in the second semester of the 2013 academic year, obtained using the cluster random sampling. The researcher conducted the research and development with 3 phases: Phase 1: study of the context, analysis, synthesis of basic data and documents related, Phases 2: development of teaching instruction, and Phase 3: implementation and evaluation of performance. The instruments were used the instructional model to communicative English speaking and listening based on Multiple Intelligence Theory and lesson plans, English speaking and listening test, an observation form and Emotional Quotation form. The statistics employed in the data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test Dependent. The results of the study were as follows : 1. The Instructional Model to Communicative English Speaking and Listening Based on Multiple Intelligence Theory consisted of 6 elements : 1) concepts and basic theories, 2) objective, 3) procedure in learning activities organization with 5 steps in including Law of Readiness, Presentation, Practice, Production, Reflection 4) social system 5) principles of response 6) support system. 2.The Instructional Model to Communicative English Speaking and Listening Based on Multiple Intelligence Theory had an efficiency of 85.00/ The students achievement after the intervention was significantly higher than before at.01 4.The overall of finding of Emotion Quotation for Prathomsuksa 1 Students was in good level In conclusion, the developer of Instruction Model to Communicative

4 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 333 English Speaking and Listening Based on Multiple Intelligence Theory for Prathomsuksa 1 Students could develop the communicative English speaking and listening. Keywords : English Speaking and Listening ; Instructional Model ; Multiple Intelligence. บทนา ในส งคมโลกป จจ บ น การเร ยนร ภาษาต างประเทศม ความสาค ญและจาเป นอย างย ง ในช ว ตประจ าว น เน องจากเป นเคร องม อส าค ญในการต ดต อส อสาร การศ กษา การแสวงหา ความร การประกอบอาช พ การสร างความเข าใจเก ยวก บว ฒนธรรมและว ส ยท ศน ของช มชนโลก และตระหน กถ งความหลากหลายทางว ฒนธรรมและม มมองของส งคมโลก นามาซ งม ตรไมตร และ ความร วมม อก บประเทศต างๆ ช วยพ ฒนาผ เร ยนให ม ความเข าใจตนเองและผ อ นด ข น เร ยนร และ เข าใจความแตกต างของภาษาและว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ การค ด ส งคม เศรษฐก จ การเม อง การปกครอง ม เจตคต ท ด ต อการใช ภาษา ต างประเทศ ใช ภาษาต างประเทศเพ อการส อสารได รวมท งเข าถ งองค ความร ต างๆ ได ง ายและกว างข น และม ว ส ยท ศน ในการดาเน นช ว ต (กระทรวง ศ กษาธ การ : 2) ว ชาภาษาอ งกฤษ จ งน บว าเป นว ชาท ม ความส าค ญอย างย งเพราะเป นกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศท เสร มสร างพ นฐานความเป นมน ษย และสร างศ กยภาพในการค ดและการทางานอย างสร างสรรค (กรมว ชาการ : 2)ท กษะการฟ ง เป นท กษะท สาค ญท ส ดท จะน าไปส ท กษะต อไป เช น การพ ด การอ าน และการเข ยน (สาน กงานคณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต : 5) การส อสารเป นภาษาอ งกฤษของคนไทยจ ดเป นความจ าเป นเร งด วนของประเทศไทยใน ป จจ บ น ในสภาวะท ระด บความสามารถของคนไทยในด านภาษาอ งกฤษย งอย ในระด บต ามาก ขณะท ต องเร งพ ฒนาประเทศให ก าวท นการเปล ยนแปลงของโลกและรองร บภาวะการค า การลงท น การเช อมโยงระหว างประเทศ และการเข าร วมเป นสมาช กของประชาคมทางเศรษฐก จ ท ใช ภาษาอ งกฤษเป นภาษากลาง การปฏ ร ปการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษจ งเป นนโยบายท สาค ญ (กระทรวงศ กษาธ การ. 2557) การจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยประย กต ใช ทฤษฏ พห ป ญญาเป นแนวทางหน งท สามารถ นามาใช ในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ทาให ผ เร ยนพ ฒนาศ กยภาพ ของตนและช วยส งเสร มให ผ เร ยนประสบผลสาเร จในการเร ยนภาษาอ งกฤษ เน องจากก จกรรม ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาม ก จกรรมหลากหลายตอบสนองความแตกต างระหว างบ คคล ส งเสร ม

5 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 334 ความสามารถแต ละด าน ซ งเก ยวก บสต ป ญญา ความสามารถ ความเก งของมน ษย ตามทฤษฏ พห ป ญญาเช อว าคนท กคนม ป ญญาท ง 8 ด าน เพ ยงแต ว าจะมากน อยด านใด ซ งสามารถพ ฒนา ป ญญาแต ละด านให ส งข นถ งระด บท ใช การได ถ าม การให กาล งใจท ด ม การฝ กอบรมและได ร บ ความร วมม อจากผ ปกครองรวมท งสภาพแวดล อมท เหมาะสม (อาร ส ณหฉว ก : 2) จากสภาพป จจ บ น ป ญหา และความสาค ญท กล าวมาข างต น ผ ว จ ยในฐานะคร ผ สอน ว ชาภาษาอ งกฤษจ งสนใจพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อ การส อสาร ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ซ งจะท าให การ จ ดการเร ยนการสอนตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา ท ง 8 ด าน สามารถพ ฒนาความสามารถของ น กเร ยนได เต มศ กยภาพและครอบคล มท กด านอย างม ประส ทธ ภาพ ความม งหมายของการว จ ย 1. เพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อ การส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท ม ค ณภาพ 2. เพ อศ กษาผลการใช ร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและการพ ดภาษา อ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท เพ อหาประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 กาหนดเกณฑ E 1 /E 2 เป น 80/ เพ อเปร ยบเท ยบความสามารถด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อ การส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา ระหว างก อนและหล งเร ยนของน กเร ยนช นประถม ศ กษาป ท เพ อศ กษาความฉลาดทางอารมณ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 สมมต ฐานของการว จ ย น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท ได ร บการจ ดการเร ยนร ตามร ปแบบการเร ยน การสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา ม ความสามารถในด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษหล งเร ยนส งกว าก อนเร ยน ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โรงเร ยน ส นทรว ฒนา ตาบลในเม อง อาเภอเม อง จ งหว ดช ยภ ม ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

6 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 335 จานวน 210 คน จาก 5 ห องเร ยน กล มต วอย าง ได แก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนส นทรว ฒนา ตาบล ในเม อง อาเภอเม อง จ งหว ดช ยภ ม ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 จ านวน 42 คน เป น น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/8 และจานวน 42 คน เป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/7 ในการทดลอง หาประส ทธ ภาพของกระบวนการและประส ทธ ภาพของผลล พธ ของร ปแบบ การเร ยนการสอน ซ งได มา โดยการส มแบบกล ม (Cluster Random Sampling) แล วกาหนดเป นกล มทดลองและกล มควบค มโดยการจ บสลาก (Random assignment) เคร องม อท ใช ในการว จ ย 1. ร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตาม แนวทฤษฏ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 2. แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร(เพ มเต ม) เร อง First Day at school โดยจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา ประกอบด วยร ปแบบการจ ดการเร ยนร จานวน 8 แผน เวลา 40 ช วโมง 3.แบบทดสอบว ดความสามารถด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 เป นข อทดสอบแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ 3 ต วเล อก จานวน 30 ข อ ม ค าอานาจจาแนก (r) รายข อต งแต.20 ถ ง.45 ม ค าความยากง าย (p) รายข อ ต งแต.23 ถ ง.45 ม ค าความเช อม นท งฉบ บ (r cc ) เท าก บ แบบส งเกตพฤต กรรมด านการฟ งและพ ด แบ งออกเป น 5 ด าน ด งน ด านความ สนใจ การแสดงท าทางประกอบ การตอบคาถาม การยอมร บฟ งคนอ น และทางานตามท ได ร บมอบหมาย เกณฑ การให คะแนนระด บค ณภาพของแต ละพฤต กรรม ด านละ 4 คะแนน ด งน ด มาก 4 คะแนน ด 3 คะแนน ปานกลาง 2 คะแนน และปร บปร ง 1 คะแนน 5. แบบว ดความฉลาดทางด านอารมณ สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ม คาตอบท เป นไปได 4 คาตอบ สาหร บข อความแต ละประโยคค อ ไม เป นเลย เป นบางคร ง เป นบ อยคร ง และเป นประจ า การประเม นให ใช ความร ส กของผ ประเม นเป นหล ก ข นตอนการว จ ย การพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา ผ ว จ ยดาเน นการในล กษณะของการว จ ยและพ ฒนา โดยแบ งข นตอน กาดาเน นการ เป น 3 ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 ศ กษาว เคราะห และส งเคราะห ข อม ลพ นฐาน ข นตอนท 2 พ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษ

7 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 336 เพ อการส อสาร ข นตอนท 3 นาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารไปใช สร ปผล และประเม นประส ทธ ผลและปร บปร ง การว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยได ดาเน นการว เคราะห ข อม ลตามล าด บข นตอน 3 ระยะด งน ระยะท 1 ศ กษาบร บท ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลพ นฐานและเอกสารท เก ยวข อง ผ ว จ ยได ท าการพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โดยประย กต ใช แนวค ดทฤษฎ พห ป ญญา แนวค ดเก ยวก บธรรมชาต ในการเร ยนร ภาษาต างประเทศ แนวค ดเก ยวก บความ ฉลาดทางอารมณ ของเด ก อาย 6-11 ป และศ กษาเอกสารเก ยวก บการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการ เร ยนร ว เคราะห แนวทางการพ ฒนาการว ดและประเม นความฉลาดทางอารมณ เพ อใช กาหนด กรอบแนวค ดและเป นข อม ลพ นฐานในการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนร ระยะท 2 พ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน 1. ออกแบบโครงร างร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ด ภาษา อ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ระยะท 3 นาร ปแบบการเร ยนการสอนไปใช และประเม นประส ทธ ภาพน าร ปแบบ การเร ยนการสอนไปใช ก บกล มต วอย าง ซ งเป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/7 ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 จ านวน 42 คน และประเม นประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ด (E 1 /E 2 ) สถ ต พ นฐานท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก ร อยละ (Percentage) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test (Dependent) ผลการว จ ย 1. ผลการพ ฒนาร ปแบบการเร ยนร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร โดยผ เช ยวชาญจ านวน 5 ท าน พบว า ร ปแบบการเร ยนการ สอนม ค าเฉล ยโดยรวมเท าก บ 4.59 แยกตามองค ประกอบด งน ความเป นมาและความ สาค ญของร ปแบบการเร ยนการสอน ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.35 ว ตถ ประสงค ของร ปแบบการเร ยน การสอน ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.67 แนวค ดหร อทฤษฎ พ นฐาน ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.68 ข นตอนการจ ดการเร ยนร ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.93 ระบบส งคม ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.80 บทบาทคร ม ค าเฉล ยเท าก บ 5.00 บทบาทผ เร ยน ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.60 หล กการ ตอบสนอง ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.60 ระบบสน บสน น ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.20 โดยท กองค ประกอบม ความเหมาะสมอย ในระด บมาก

8 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) ผลการว เคราะห หาประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามเกณฑ 80/80 พบว าน กเร ยนได คะแนนเฉล ยจากการท าใบ งาน แบบประเม นเพ อว ดความสามารถด านการฟ งและพ ด แบบส งเกตพฤต กรรมระหว างเร ยน ด วยการจ ดการเร ยนร ตามร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษา อ งกฤษเพ อการ ส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ม คะแนนเฉล ยเท าก บ คะแนน จากคะแนนเต ม 192 คะแนน ค ดเป นร อยละ น นค อร ปแบบการเร ยน การสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา ม ประส ทธ ภาพของกระบวนการ (E 1 ) เท าก บ และพบว าน กเร ยนได คะแนนเฉล ยจากการ ทาแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งการจ ดการเร ยนร ตามร ปแบบม ค าเฉล ยเท าก บ คะแนน จากคะแนนเต ม 30 คะแนน ค ดเป นร อยละ น นค อ ร ปแบบการเร ยน การสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา ม ประส ทธ ภาพของผลล พธ (E 2 ) เท าก บ ตาราง 1 ประส ทธ ภาพของการจ ดการเร ยนร ตามร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ ง และพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา ผลการเร ยน คะแนน X S ร อยละของ เต ม คะแนนเฉล ย ประส ทธ ภาพของกระบวนการ (E 1 ) ประส ทธ ภาพผลของผลล พธ (E 2 ) ประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1(E 1 /E 2 ) เท าก บ / ผลการเปร ยบเท ยบความสามารถด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาศ กษาป ท 1 ก อนเร ยน และหล งเร ยน โดยใช สถ ต ทดสอบผลการเปร ยบเท ยบ เป นการเก บข อม ล 2 คร ง Pre test Post test โดยใช ส ตร t-test Dependent. ด งตาราง 2

9 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 338 ตารางท 2 ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ค าสถ ต ทดสอบท และระด บน ยส าค ญทาง สถ ต การเปร ยบเท ยบเปร ยบเท ยบความสามารถด านการฟ งและพ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช น ประถมศ กษาศ กษาป ท 1 รายการว ด n Mean S ผลต างของ df t P-value ความสามารถ ด านการฟ ง และพ ด ก อน เร ยน หล ง เร ยน ค าเฉล ย ว เคราะห ผลการศ กษาความฉลาดทางอารมณ ของน กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 1 หล งจากได ร บการจ ดการเร ยนร โดยใช ร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 1 พบว าน กเร ยนส วนใหญ ม ความฉลาดทางอารมณ อย ในเกณฑ ด ด งตาราง 3 เกณฑ คะแนน (T-Score Norms) ตาราง 3 ผลการศ กษาความฉลาดทางอามรณ 1. ด 2. เก ง 3. ส ข ความฉลาดทาง อารมณ รวม อย ในเกณฑ ด ควรได ร บ การพ ฒนา จาเป นต อง ได ร บการพ ฒนา อย างจร งจ ง อภ ปรายผล จากผลการว จ ยคร งน เป นเร องการพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ ง และพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถม ศ กษาป ท 1 พบว าม ประเด นสาค ญท ควรอภ ปราย ด งน

10 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) การพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท ม ค ณภาพ เหมาะสมอย ในระด บมากท ส ด ท งน เน องมาจากผ ว จ ยได ศ กษาบร บท ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลพ นฐานและเอกสารท เก ยวข อง ศ กษาเอกสารเก ยวก บการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการ เร ยนร ว เคราะห หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ และสร างกรอบแนว ค ดของร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนเพ อเป นแนวทางในการน ามาส งเคราะห ในการ จ ดร ปแบบการจ ดการเร ยนร ให สอดคล องก บความต องการของคร และน กเร ยน จากการท ร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนท พ ฒนาข นสามารถน าไปใช ได อย างม ค ณภาพน นเป น เพราะร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนว ทฤษฏ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1ท ผ ว จ ยพ ฒนาข นน ได ผ านข นตอน การสร างอย างเป นระบบและเหมาะสม ท งน ได น าหล กการ แนวค ดทฤษฎ ท หลากหลายโดย เร มจากการศ กษาทฤษฎ พห ป ญญาซ งเป นทฤษฎ หล กในการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยน การสอน ซ งทฤษฎ พห ป ญญา (MI Theory) ไม เพ ยงอธ บายถ งล กษณะของป ญญา ท ง 7 ด านเท าน น แต ม ห วข อสาค ญเก ยวก บป ญญาเหล าน ค อ 1. คนท กคนม ป ญญาท ง 7 ด าน ทฤษฏ น เช อว าคนท กคนม ป ญญาท ง 7 ด าน เพ ยงแต จะม มากน อยด านใด กว คนสาค ญของเยอรม นค อ (Johann Wolfgang van Goethe) เป นท งกว ร ฐบ ร ษ น กว ทยาศาสตร และน กปร ชญา ด เหม อนจะม ป ญญาท ง 7 ด านในระด บส งท กด าน แต คน ส วนใหญ ม กจะม เพ ยงหน งหร อสองด าน ส วนด านอ นจะม ไม ส งน ก 2. ท กคนสามารถ พ ฒนาแต ละด านให ส งข นถ งระด บท ใช การได แม บางคนจะม ความร ส กว าตนม ป ญญาด อยใน บางส วน เช น ด านดนตร ด านคณ ตศาสตร ฯลฯ ถ าม การให กาล งใจ ฝ กฝนอบรม ก อาจจะ เสร มสมรรถภาพของป ญญาด านต างๆ ได ยกต วอย างโปรแกรมการสอนดนตร ให แก เด ก ของ (Suzuki Talent Education Program) ซ งสามารถฝ กเด กให ม ความสามารถทางดนตร ข นส งต งแต เด ก โดยม ส งแวดล อมท เหมาะสม เช น ความร วมม อของผ ปกครอง การม ประสบ การณ ทางดนตร ต งแต ย งเป นเด กอ อนและได ร บการสอนให เล นดนตร ต งแต เด ก การจ ดการ ศ กษาเพ อส งเสร มป ญญาด านต างๆ ต งแต เยาว ว ยน ย งม จ ดก นอ กมาก 3. ป ญญาด านต างๆ ทางานร วมก นม ว ธ ท ซ บซ อน Grardner (1993) ช แจงว าป ญญาแต ละด านท งเจ ดด านท กล าวมาน นเป นการอธ บายล กษณะแต ละชน ดเท าน น ท จร งแล วป ญญาหลายด านจะท างาน ปฏ ส มพ นธ ร วมก น (ยกเว นในกรณ ท ม ความการทางสมองหร อน กปราชญ ท ฉลาดล าเฉพาะ ด าน) เช น ในการประกอบอาหารจะต องสามารถอ านว ธ การท า(ด านภาษา) และค ดคานวณ ปร มาณ ของส วนผสม (ด านคณ ตศาสตร ) เม อประกอบอาหารเร ยบร อยทาให สมาธ ใน ครอบคร ว ม ความพอใจ (ด านปฏ ส มพ นธ ) และทาให ตนเองม ความส ขภาคภ ม ใจ (ด านการ เข าใจร จ กตนเอง) การกล าวถ งล กษณะของป ญญาด านต างๆ เป นเพ ยงการน าล กษณะ พ เศษเฉพาะ ออกมาศ กษาเพ อหาทางใช ให เหมาะสม 4. ป ญญาแต ละด านจะม การแสดง

11 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 340 ความสามารถ หลายทาง เช น คนบางคนไม ม ความสามารถทางด านการอ าน แต ก ม ได หมายความว าด อยป ญญาทางภาษาเพราะบ คคลน นอาจจะเป นผ ท เล าน ทานและเร องได เก ง ใช ภาษาพ ดคล องแคล ว หร อบางคนท ไม ม ความสามารถทางก ฬาและการเล นในสนาม ซ งด เหม อนจะด อยป ญญาทางด านร างกาย แต บ คคลน นอาจใช ร างกายในการถ กทอผ าได ด หร อ เล นหมากร กได เก ง ฉะน น จะเห นได ว าแม แต ในล กษณะป ญญาด านหน งๆ ก จะม การแสดง ออกถ งความสามารถหลากหลาย อาร ส นหฉว (2543 ข : 64) ถ าเคร องม อช นเด ยว ท ท านม ค อค อนแล วไซร ท กส งท กอย างรอบต วท านก มองด เหม อนตะป ไปหมด ทฤษฏ พห ป ญญาเป ดประต กว างให แก ย ทธว ธ การสอนหลากหลายท จะนามาใช ในช นเร ยน ใน หลายกรณ คร ด ๆ ใช ย ทธว ธ การสอนต างๆ อย เป นเวลานาน แต ในกรณ อ น พห ป ญญาก เป ด โอกาสให คร ได ใช ว ธ การสอนใหม ๆ ต อวงการศ กษา ไม ว ากรณ ใด ทฤษฏ แบบพห ป ญญา แนะว าไม ม ย ทธว ธ การสอนช ดใดท ด ท ส ดส าหร บเด กท กคน เพราะเด กแต ละคนม ความ สามารถความฉลาดและความชอบแตกต างก น ย ทธว ธ การสอนท เหมาะสมก บเด กกล ม หน งอาจจะไม เหมาะสมก บเด กอ กกล ม เช น ถ าคร สอนโดยใช เพลงดนตร จ งหวะ ว ธ สอนน เด กท ฉลาดด านดนตร จะสนใจเป นพ เศษ แต เด กท ไม ถน ดดนตร อาจไม สนใจเลย หร อการ สอนโดยใช ภาพอาจจะเหมาะสาหร บเด กท ฉลาดด านม ต แต เด กท ฉลาดด านภาษาคาพ ดจะ ไม สนใจ เพราะว าเด กน กเร ยนม ความแตกต างก นมาก คร จ งควรใช ย ทธว ธ การสอนหลายว ธ (Gardner) เสนอว าป ญญาแต ละด านจะม ช ดความสามารถของตนเอง เช นป ญญาทางดนตร จะม ความสามารถซ งท าให เก ดความไวต อจ งหวะ เส ยงทานอง หร อป ญญาทางด านร างกาย การเคล อนไหวจะม ช ดความสามารถท จะเล ยน แบบการเคล อนไหวของผ อ นม ความสามารถ ในการใช กล ามเน อม ดเล ก ต งความคาดหว งว าจะพยายามหาทางค นหาช ดความสามารถ ของป ญญา เพ อจะน ามาใช และเข าเคร องคอมพ วเตอร นอกจากน ร ปแบบการจ ดการเร ยนร ย งม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เร ยนได แสดงความร ความสามารถของตนเองได อย างเหมาะสม ซ งสอดคล องก บพห ป ญญาท ง 8 ด านของ Howard Gardner ท กล าวว าคนเราม อ จฉร ยะภาพ หร อป ญญาอย างน อย 8 ด าน และในคนหน งก ม ครบท ง 8 ด าน เพ ยงแต ว าจะม บางด านท เด น กว าด านอ นท งน ข นอย ก บช วว ทยาของบ คคล สภาพแวดล อม ประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม ครอบคร ว และการฝ กฝนแต ว ยเยาว (อาร ส ณหฉว : 2543 ) นอกจากน ร ปแบบการจ ดการ เร ยนร น ย งได ผ าน ข นตอนการหาค ณภาพโดยผ เช ยวชาญ ท ได ให ข อเสนอแนะแนวทางการ พ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนเพ อให ร ปแบบการจ ดการเร ยนร ม ประส ทธ ภาพสามารถ เสร มสร างความสามารถในการค ดว เคราะห ได 2. ประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษา อ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ม ค าเท าก บ / แสดงว าร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนน สามารถน าไปใช จ ดการเร ยนร ได เพราะม ประส ทธ ภาพส งกว าเกณฑ 80/80 ท ผ ว จ ยก าหนดไว ท งน อาจเน อง

12 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 341 มาจากผ ว จ ยได ศ กษาหล กส ตร ร ปแบบการจ ดการเร ยนร การจ ดก จกรรมการเร ยนร การว ดและประเม นผล เพ อนาข อม ลมาส งเคราะห โดยอาศ ยแนวค ด ทฤษฎ เอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข อง ตลอดจนพ นฐานทางจ ตว ทยาเป นข นตอนในการจ ดก จกรรมท ส งเสร ม ให ผ เร ยนได เร ยนโดยการศ กษาค นคว า ลงม อปฏ บ ต ด วยตนเอง และนอกจากน ร ปแบบการ จ ดการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาท ผ ว จ ยสร างข นม ก จกรรมการเร ยนร ท เป นลาด บข นตอนท ช ดเจน ซ งสอดคล องก บ ธว ช โสมาบ ตร (2553 : 75) พบว าการประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญา ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป 6 ม ประส ทธ ภาพ เท าก บ /76.08 ซ งส งกว าเกณฑ ท ต งไว ค อ 75/75 3. ผลการเปร ยบเท ยบ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท เร ยนโดยใช ร ปแบบการ จ ดการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาท ผ ว จ ยพ ฒนา ข นม คะแนนความสามารถด านการฟ งและพ ดส งกว าก อนเร ยน อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 ท งน เน องมาจากผ ว จ ยได ศ กษาหล กส ตร ร ปแบบการ จ ดการเร ยนร การจ ดก จกรรมการเร ยนร การว ดและประเม นผล เพ อนาข อม ลมาส งเคราะห โดยอาศ ยแนวค ด ทฤษฎ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ตลอดจนความร เก ยวก บการค ด ว เคราะห เป นข นตอนในการจ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนได เร ยนโดยการศ กษาค นคว า ลงม อปฏ บ ต ด วยตนเอง จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามข นตอน ของร ปแบบท เป ด โอกาสให ผ เร ยนได แสดงความค ดเห นร วมก น ได ม การซ กถามแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น ได ลงม อปฏ บ ต ก จกรรมด วยตนเอง ได ค ด วางแผน ม การจ ดก จกรรมการเร ยนร ท ให ผ เร ยน ได แสดงความร ความร ความสามารถท หลากหลาย สอดคล องก บความ สามารถด านป ญญา ต างๆ ของน กเร ยน คร ผ สอนได ทราบถ งศ กยภาพในด านต างๆ ของน กเร ยนอย างช ดเจน นอกจากน น การใช แผนกการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาอ งกฤษ จากก จกรรมท หลากหลาย ทาให น กเร ยนเก ดความสนใจและต งใจเร ยนมากข น บรรยากาศในช นเร ยนเป นไปอย า สน กสนาน ลดความว ตกก งวลของน กเร ยน ซ งเอ อต อการเร ยนร ท าให ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนส งข น สอดคล องก บผลการศ กษาของ ธว ช โสมาบ ตร (2553 : 75) การจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษโดยประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญา ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนส งกว าก อนเร ยน อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 แสดงว าการจ ดก จกรรมการ เร ยนร โดยประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญาม ประส ทธ ภาพ และ สอดคล องก บ Ford. (2000) พบว าน กเร ยนท ได ร บการสอนโดยใช ทฤษฏ พห ป ญญาและว ธ ผสมผสานม คะแนนด าน ภาษาส งกว าน กเร ยนท ได ร บการสอนด วยว ธ ด งเด ม 4. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท เร ยนโดยใช ร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอน ด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาท ผ ว จ ยพ ฒนา พร อมก บประย กต ก จกรรมเสร มเพ อพ ฒนาความฉลาดทางด านอารมณ (EQ) โดยภาพรวม

13 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 342 น กเร ยนม ความฉลาดทางอารมณ อย ในเกณฑ ด และเม อพ จารณาเป นรายด านพบว าด านท ต า กว าช วงคะแนนปกต ได แก ด านใส ใจและเข าใจผ อ น ผลค อควรได ร บการพ ฒนา และด าน ปร บต วต อป ญหา ผลค อจาเป นต องได ร บการพ ฒนาความฉลาดทางอารมณ ในด านน ต อไป ซ งสอดคล องก บ อ งส ร ย พ นธ แก ว. (2552) พบว าความฉลาดทางอารมณ ของน กศ กษา ปร ญญาช นป ท 1 ป การศ กษา 2551 โดยภาพรวมอย ในระด บ ปานกลางค ออย ในช วงคะแนน ปกต และเม อพ จารณาเป นรายด าน พบว าด านท ต ากว าช วงคะแนนปกต ได แก ด านควบค ม ตนเอง ด านต ดส นใจ แก ป ญหา และด านภ ม ใจตนเอง ข อเสนอแนะ 1. ข อเสนอแนะสาหร บการนาผลการว จ ยไปใช 1.1 ร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ไปใช ในก จกรรมการ เร ยนร คร ผ สอนควรศ กษาด านต างๆ ให เข าใจ เพ อท จะสามารถน ามาประย กต ใช ในการ จ ดก จกรราการเร ยนร ได 1.2 ในการจ ดกล มน กเร ยนควรคละน กเร ยนท ม ความสามารถและความถน ด ท แตกต างก นอย ด วยก น เพ อให น กเร ยนแต ละกล มได ใช ความสามารถของตนท างานอย าง เต มท ทาให ได ผลงานอย างม ค ณภาพ 1.3 ในการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญาคร ควรจ ด ก จกรรมโดยคาน งถ งความสามารถของผ เร ยนเป นส าค ญ เพราะน กเร ยนแต ละคนม ความสามารถท แตกต างก นและให น กเร ยนได แสดงความสามารถของตนเองให มากท ส ด 2. ข อเสนอแนะในการศ กษาค นคว าต อไป 2.1 ควรศ กษาค นคว าเก ยวก บการประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญาในกล มสาระอ นๆ เพ อเป นแนวทางการพ ฒนาการเร ยนร ต อไป 2.2 ควรม การศ กษาเปร ยบเท ยบผลการเร ยนร โดยประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญา ด านดนตร จ งหวะ ในการจ ดการเร ยนการสอน 2.3 ควรพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนคร งต อไป ควรศ กษาองค ประกอบ ของการนาเสนอร ปแบบให ครอบคล ม ท ง 4 ส วนได แก 1) ท มาของร ปแบบการสอน 2) ร ปแบบการสอน 3) การน าเสนอร ปแบบการสอนไปใช 4) ผลการสอนและผลการส งเสร ม

14 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 343 เอกสารอ างอ ง กรมว ชาการ.(2545). ค ม อการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ. กร งเทพฯ : โรงพ มพ องค การร บส งส นค าและพ สด ภ ณฑ. กรมว ชาการ.(2543). พห ป ญญาในห องเร ยน ว ธ การสอนเพ อพ ฒนาป ญญาหลายด าน. กร งเทพฯ : ศ นย พ ฒนาหน งส อ. กระทรวงศ กษาธ การ.(2540). ช ดฝ กอบรมการสอนภาษาอ งกฤษระด บประถมศ กษา เร องเทคน คการสอนภาษาอ งกฤษ. กร งเทพฯ : โรงพ มพ ค ร สภาลาดพร าว. กระทรวงศ กษาธ การ.(2552). ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ พ ธศ กราช กร งเทพฯ : โรงพ มพ ช มน มสหกรณ การเกษตร แห งประเทศไทย จ าก ด. กระทรวงศ กษาธ การ.(2557). แนวปฎ บ ต ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ, นโยบายการ ปฏ ร ปการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ. กร งเทพฯ : กระทรวงศ กษาธ การ. กระทรวงศ กษาธ การ.(2552). หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช กร งเทพฯ : โรงพ มพ ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จาก ด. กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข.(2544). อ ค ว : ความฉลาดทางอารมณ. นนทบ ร : พ มพ โดยส าน กพ ฒนาส ขภาพจ ต. ท ศนา แขมมณ.(2551) ศาสตร การสอน องค ความร เพ อการจ ดกระบวนการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ. กร งเทพฯ : บร ษ ทด านส ทธาการพ มพ. ธว ช โสมาบ ตร.(2546). การศ กษาการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาภาษาอ งกฤษ โดย ประย กต ใช ทฤษฏ พห ป ญญา ช นประถมศ กษาป ท 6. ว ทยาน พนธ กศ.ม. มหาว ทยาล ยมหาสารคาม, มหาสารคาม. อาร ส ณหฉว.(2543). พห ป ญญาและการเร ยนแบบร วมม อ. กร งเทพฯ : แว นแก ว. อาร ย ปร ด ก ล.(2553). การพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนท กษะการฟ ง-พ ด ภาษาอ งกฤษตามหล กการสอนภาษาเพ อการส อสารและการเร ยนร โดยใช สมอง เป นฐานเพ อเสร มสร างความสามารถในการใช ภาษาเพ อการส อสารของน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎ : มหาว ทยาล ยนเรศวร. อ งส ร ย พ นธ แก ว.(2552). แนวทางการพ ฒนาความฉลาดทางอารมณ ของน กศ กษาปร ญญาตร ช นป ท 1 ป การศ กษา 2551 คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร, บทความว ชาการจากงานว จ ยคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร, Gardner, H.(1993) Frames of Mid. 2 nd ed. London : Fontana press, 1993.

15 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 344 Ford, D. Michael. A study of the Effects of Implementation of Multiple Intelligence Techniques and Integrated Thematic Instruction on Seventh-Grade Students, Dissertation Abstract International, 2000.

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา 2557 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย โดย ม สปท ตตา ต งพรถ รก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ศ นย ภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการให

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information