วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 330 Journal of Education, Mahasarakham University (Special Issue)

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 330 Journal of Education, Mahasarakham University (Special Issue)"

Transcription

1 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 330 การพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 The Development of Instructional Model to Communicative English Speaking and Listening Based on Multiple Intelligence Theory for Prathomsuksa 1 Students ป ยมาภรณ นาสาทร 1, จ ระพร ชะโน 2 3, อภ ส ทธ โคตรนร นทร Piyamaporn Nasatorn 1, Jiraporn Cha-No 2, Apisit Khotnarin 3 บทค ดย อ ในย คปฏ ร ปการศ กษาทฤษฎ พห ป ญญาม ความสาค ญอย างย งต อกระบวนการ จ ดการเร ยนการสอน การว จ ยคร งน ม ความม งหมาย 1) เพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการ สอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา 2) เพ อ ศ กษาผลการใช ร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาได แก 2.1) เพ อหาประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการ สอนด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา 80/80 2.2) เพ อเปร ยบเท ยบความสามารถ ด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา 2.3) เพ อศ กษาความฉลาดทางอารมณ กล มต วอย างท ใช ใน การว จ ยคร งน เป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนส นทรว ฒนา ตาบลในเม อง อาเภอเม อง จ งหว ดช ยภ ม ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 จานวน 84 คน ซ งได มา โดยการส มแบบกล ม (Cluster Random Sampling) ผ ว จ ยดาเน นการในล กษณะของการว จ ย และพ ฒนา (Research and Development) โดยแบ งข นตอนการดาเน นการเป น 3 ระยะค อ 1 น ส ตระด บปร ญญาโท สาขาหล กส ตรและการสอน คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 2 ผ ช วยศาสตราจารย, คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 3 อาจารย โรงเร ยนภ เว ยงว ทยาคม 1 M.Ed. Condidate in curriculum and lnstruction, Faculty of Education, Mahasarakham University 2 Asst. Prof, Faculty of Education, Mahasarakham University 3 Lecturer, Phuwiangwittayakom School, khonkaen

2 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 331 ระยะท 1 ศ กษาบร บท ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลพ นฐานและเอสารท เก ยวข อง ระยะท 2 พ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน ระยะท 3 นาร ปแบบการเร ยนการสอนไปใช และ ประเม นประส ทธ ภาพ เคร องม อท ใช ในการจ ดการเร ยนการสอน ค อร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา และแผนการจ ดการ เร ยนร เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวบข อม ล ค อ แบบทดสอบว ดความสามารถด านการฟ งและ พ ด แบบส งเกตพฤต กรรมด านการฟ งและการพ ด และแบบว ดความฉลาดทางอารมณ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ค อ ค าเฉล ย ร อยละ ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent) ผลการว จ ยปรากฏด งน 1. ได ร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา ประกอบด วย องค ประกอบ ค อ 1) แนวค ดทฤษฎ พ นฐาน 2) ว ตถ ประสงค 3) ข นตอนการสอนได แก 3.1) ข นเตร ยมความพร อม 3.2) ข นน าเสนอเน อหา 3.3) ข นการฝ กปฏ บ ต 3.4) ข นการใช ภาษาเพ อการส อสาร 3.5) ข นสะท อนผล 4) ระบบ ส งคม 5) หล กการตอบสนอง 6) ระบบสน บสน น 2. ร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ม ประส ทธ ภาพเท าก บ 85.00/ ผลการทดลองใช ร ปแบบการเร ยนการสอน พบว าน กเร ยนม ความสามารถด าน การฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร หล งเร ยนส งกว าก อนเร ยนอย างม น ยส าค ญทาง สถ ต ระด บ ผลการศ กษาความฉลาดทางอารมณ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โดย ภาพรวมน กเร ยนม ความฉลาดทางอารมณ อย ในเกณฑ ด โดยสร ป ร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท ผ ว จ ยสร างข น สามารถพ ฒนาความสามารถด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร สาหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 1 ได อย างม ประส ทธ ภาพ คาสาค ญ : การฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษ ร ปแบบการเร ยนการสอนพห ป ญญา Abstract The Theory of Multiple Intelligences is very significant to the process of organization learning for creating and developing learner s skill in full potentiality.

3 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 332 The purpose of this study were: 1) The development of Instructional Model to communicative English speaking and listening based on theory of multiple intelligences. 2) To study the result of using the instruction model based on multiple intelligence theory were: 2.1) To evaluate the efficiency of the instruction model based on Multiple Intelligence Theory of 80/80 2.2) to study and compare skills of English speaking and listening base on Multiple Intelligent 2.3) To study the Emotion Quotation. The sample consisted of 84 Prathomsuksa 1 students at Sunthonwattana School, Chaiyaphum provice, being enrolled in the second semester of the 2013 academic year, obtained using the cluster random sampling. The researcher conducted the research and development with 3 phases: Phase 1: study of the context, analysis, synthesis of basic data and documents related, Phases 2: development of teaching instruction, and Phase 3: implementation and evaluation of performance. The instruments were used the instructional model to communicative English speaking and listening based on Multiple Intelligence Theory and lesson plans, English speaking and listening test, an observation form and Emotional Quotation form. The statistics employed in the data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test Dependent. The results of the study were as follows : 1. The Instructional Model to Communicative English Speaking and Listening Based on Multiple Intelligence Theory consisted of 6 elements : 1) concepts and basic theories, 2) objective, 3) procedure in learning activities organization with 5 steps in including Law of Readiness, Presentation, Practice, Production, Reflection 4) social system 5) principles of response 6) support system. 2.The Instructional Model to Communicative English Speaking and Listening Based on Multiple Intelligence Theory had an efficiency of 85.00/ The students achievement after the intervention was significantly higher than before at.01 4.The overall of finding of Emotion Quotation for Prathomsuksa 1 Students was in good level In conclusion, the developer of Instruction Model to Communicative

4 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 333 English Speaking and Listening Based on Multiple Intelligence Theory for Prathomsuksa 1 Students could develop the communicative English speaking and listening. Keywords : English Speaking and Listening ; Instructional Model ; Multiple Intelligence. บทนา ในส งคมโลกป จจ บ น การเร ยนร ภาษาต างประเทศม ความสาค ญและจาเป นอย างย ง ในช ว ตประจ าว น เน องจากเป นเคร องม อส าค ญในการต ดต อส อสาร การศ กษา การแสวงหา ความร การประกอบอาช พ การสร างความเข าใจเก ยวก บว ฒนธรรมและว ส ยท ศน ของช มชนโลก และตระหน กถ งความหลากหลายทางว ฒนธรรมและม มมองของส งคมโลก นามาซ งม ตรไมตร และ ความร วมม อก บประเทศต างๆ ช วยพ ฒนาผ เร ยนให ม ความเข าใจตนเองและผ อ นด ข น เร ยนร และ เข าใจความแตกต างของภาษาและว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ การค ด ส งคม เศรษฐก จ การเม อง การปกครอง ม เจตคต ท ด ต อการใช ภาษา ต างประเทศ ใช ภาษาต างประเทศเพ อการส อสารได รวมท งเข าถ งองค ความร ต างๆ ได ง ายและกว างข น และม ว ส ยท ศน ในการดาเน นช ว ต (กระทรวง ศ กษาธ การ : 2) ว ชาภาษาอ งกฤษ จ งน บว าเป นว ชาท ม ความส าค ญอย างย งเพราะเป นกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศท เสร มสร างพ นฐานความเป นมน ษย และสร างศ กยภาพในการค ดและการทางานอย างสร างสรรค (กรมว ชาการ : 2)ท กษะการฟ ง เป นท กษะท สาค ญท ส ดท จะน าไปส ท กษะต อไป เช น การพ ด การอ าน และการเข ยน (สาน กงานคณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต : 5) การส อสารเป นภาษาอ งกฤษของคนไทยจ ดเป นความจ าเป นเร งด วนของประเทศไทยใน ป จจ บ น ในสภาวะท ระด บความสามารถของคนไทยในด านภาษาอ งกฤษย งอย ในระด บต ามาก ขณะท ต องเร งพ ฒนาประเทศให ก าวท นการเปล ยนแปลงของโลกและรองร บภาวะการค า การลงท น การเช อมโยงระหว างประเทศ และการเข าร วมเป นสมาช กของประชาคมทางเศรษฐก จ ท ใช ภาษาอ งกฤษเป นภาษากลาง การปฏ ร ปการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษจ งเป นนโยบายท สาค ญ (กระทรวงศ กษาธ การ. 2557) การจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยประย กต ใช ทฤษฏ พห ป ญญาเป นแนวทางหน งท สามารถ นามาใช ในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ทาให ผ เร ยนพ ฒนาศ กยภาพ ของตนและช วยส งเสร มให ผ เร ยนประสบผลสาเร จในการเร ยนภาษาอ งกฤษ เน องจากก จกรรม ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาม ก จกรรมหลากหลายตอบสนองความแตกต างระหว างบ คคล ส งเสร ม

5 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 334 ความสามารถแต ละด าน ซ งเก ยวก บสต ป ญญา ความสามารถ ความเก งของมน ษย ตามทฤษฏ พห ป ญญาเช อว าคนท กคนม ป ญญาท ง 8 ด าน เพ ยงแต ว าจะมากน อยด านใด ซ งสามารถพ ฒนา ป ญญาแต ละด านให ส งข นถ งระด บท ใช การได ถ าม การให กาล งใจท ด ม การฝ กอบรมและได ร บ ความร วมม อจากผ ปกครองรวมท งสภาพแวดล อมท เหมาะสม (อาร ส ณหฉว ก : 2) จากสภาพป จจ บ น ป ญหา และความสาค ญท กล าวมาข างต น ผ ว จ ยในฐานะคร ผ สอน ว ชาภาษาอ งกฤษจ งสนใจพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อ การส อสาร ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ซ งจะท าให การ จ ดการเร ยนการสอนตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา ท ง 8 ด าน สามารถพ ฒนาความสามารถของ น กเร ยนได เต มศ กยภาพและครอบคล มท กด านอย างม ประส ทธ ภาพ ความม งหมายของการว จ ย 1. เพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อ การส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท ม ค ณภาพ 2. เพ อศ กษาผลการใช ร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและการพ ดภาษา อ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท เพ อหาประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 กาหนดเกณฑ E 1 /E 2 เป น 80/ เพ อเปร ยบเท ยบความสามารถด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อ การส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา ระหว างก อนและหล งเร ยนของน กเร ยนช นประถม ศ กษาป ท เพ อศ กษาความฉลาดทางอารมณ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 สมมต ฐานของการว จ ย น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท ได ร บการจ ดการเร ยนร ตามร ปแบบการเร ยน การสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา ม ความสามารถในด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษหล งเร ยนส งกว าก อนเร ยน ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โรงเร ยน ส นทรว ฒนา ตาบลในเม อง อาเภอเม อง จ งหว ดช ยภ ม ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

6 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 335 จานวน 210 คน จาก 5 ห องเร ยน กล มต วอย าง ได แก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนส นทรว ฒนา ตาบล ในเม อง อาเภอเม อง จ งหว ดช ยภ ม ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 จ านวน 42 คน เป น น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/8 และจานวน 42 คน เป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/7 ในการทดลอง หาประส ทธ ภาพของกระบวนการและประส ทธ ภาพของผลล พธ ของร ปแบบ การเร ยนการสอน ซ งได มา โดยการส มแบบกล ม (Cluster Random Sampling) แล วกาหนดเป นกล มทดลองและกล มควบค มโดยการจ บสลาก (Random assignment) เคร องม อท ใช ในการว จ ย 1. ร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตาม แนวทฤษฏ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 2. แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร(เพ มเต ม) เร อง First Day at school โดยจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา ประกอบด วยร ปแบบการจ ดการเร ยนร จานวน 8 แผน เวลา 40 ช วโมง 3.แบบทดสอบว ดความสามารถด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 เป นข อทดสอบแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ 3 ต วเล อก จานวน 30 ข อ ม ค าอานาจจาแนก (r) รายข อต งแต.20 ถ ง.45 ม ค าความยากง าย (p) รายข อ ต งแต.23 ถ ง.45 ม ค าความเช อม นท งฉบ บ (r cc ) เท าก บ แบบส งเกตพฤต กรรมด านการฟ งและพ ด แบ งออกเป น 5 ด าน ด งน ด านความ สนใจ การแสดงท าทางประกอบ การตอบคาถาม การยอมร บฟ งคนอ น และทางานตามท ได ร บมอบหมาย เกณฑ การให คะแนนระด บค ณภาพของแต ละพฤต กรรม ด านละ 4 คะแนน ด งน ด มาก 4 คะแนน ด 3 คะแนน ปานกลาง 2 คะแนน และปร บปร ง 1 คะแนน 5. แบบว ดความฉลาดทางด านอารมณ สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ม คาตอบท เป นไปได 4 คาตอบ สาหร บข อความแต ละประโยคค อ ไม เป นเลย เป นบางคร ง เป นบ อยคร ง และเป นประจ า การประเม นให ใช ความร ส กของผ ประเม นเป นหล ก ข นตอนการว จ ย การพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา ผ ว จ ยดาเน นการในล กษณะของการว จ ยและพ ฒนา โดยแบ งข นตอน กาดาเน นการ เป น 3 ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 ศ กษาว เคราะห และส งเคราะห ข อม ลพ นฐาน ข นตอนท 2 พ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษ

7 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 336 เพ อการส อสาร ข นตอนท 3 นาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารไปใช สร ปผล และประเม นประส ทธ ผลและปร บปร ง การว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยได ดาเน นการว เคราะห ข อม ลตามล าด บข นตอน 3 ระยะด งน ระยะท 1 ศ กษาบร บท ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลพ นฐานและเอกสารท เก ยวข อง ผ ว จ ยได ท าการพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โดยประย กต ใช แนวค ดทฤษฎ พห ป ญญา แนวค ดเก ยวก บธรรมชาต ในการเร ยนร ภาษาต างประเทศ แนวค ดเก ยวก บความ ฉลาดทางอารมณ ของเด ก อาย 6-11 ป และศ กษาเอกสารเก ยวก บการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการ เร ยนร ว เคราะห แนวทางการพ ฒนาการว ดและประเม นความฉลาดทางอารมณ เพ อใช กาหนด กรอบแนวค ดและเป นข อม ลพ นฐานในการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนร ระยะท 2 พ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน 1. ออกแบบโครงร างร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ด ภาษา อ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ระยะท 3 นาร ปแบบการเร ยนการสอนไปใช และประเม นประส ทธ ภาพน าร ปแบบ การเร ยนการสอนไปใช ก บกล มต วอย าง ซ งเป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/7 ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 จ านวน 42 คน และประเม นประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ด (E 1 /E 2 ) สถ ต พ นฐานท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก ร อยละ (Percentage) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test (Dependent) ผลการว จ ย 1. ผลการพ ฒนาร ปแบบการเร ยนร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร โดยผ เช ยวชาญจ านวน 5 ท าน พบว า ร ปแบบการเร ยนการ สอนม ค าเฉล ยโดยรวมเท าก บ 4.59 แยกตามองค ประกอบด งน ความเป นมาและความ สาค ญของร ปแบบการเร ยนการสอน ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.35 ว ตถ ประสงค ของร ปแบบการเร ยน การสอน ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.67 แนวค ดหร อทฤษฎ พ นฐาน ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.68 ข นตอนการจ ดการเร ยนร ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.93 ระบบส งคม ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.80 บทบาทคร ม ค าเฉล ยเท าก บ 5.00 บทบาทผ เร ยน ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.60 หล กการ ตอบสนอง ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.60 ระบบสน บสน น ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.20 โดยท กองค ประกอบม ความเหมาะสมอย ในระด บมาก

8 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) ผลการว เคราะห หาประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามเกณฑ 80/80 พบว าน กเร ยนได คะแนนเฉล ยจากการท าใบ งาน แบบประเม นเพ อว ดความสามารถด านการฟ งและพ ด แบบส งเกตพฤต กรรมระหว างเร ยน ด วยการจ ดการเร ยนร ตามร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษา อ งกฤษเพ อการ ส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ม คะแนนเฉล ยเท าก บ คะแนน จากคะแนนเต ม 192 คะแนน ค ดเป นร อยละ น นค อร ปแบบการเร ยน การสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา ม ประส ทธ ภาพของกระบวนการ (E 1 ) เท าก บ และพบว าน กเร ยนได คะแนนเฉล ยจากการ ทาแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งการจ ดการเร ยนร ตามร ปแบบม ค าเฉล ยเท าก บ คะแนน จากคะแนนเต ม 30 คะแนน ค ดเป นร อยละ น นค อ ร ปแบบการเร ยน การสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญา ม ประส ทธ ภาพของผลล พธ (E 2 ) เท าก บ ตาราง 1 ประส ทธ ภาพของการจ ดการเร ยนร ตามร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ ง และพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญา ผลการเร ยน คะแนน X S ร อยละของ เต ม คะแนนเฉล ย ประส ทธ ภาพของกระบวนการ (E 1 ) ประส ทธ ภาพผลของผลล พธ (E 2 ) ประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1(E 1 /E 2 ) เท าก บ / ผลการเปร ยบเท ยบความสามารถด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาศ กษาป ท 1 ก อนเร ยน และหล งเร ยน โดยใช สถ ต ทดสอบผลการเปร ยบเท ยบ เป นการเก บข อม ล 2 คร ง Pre test Post test โดยใช ส ตร t-test Dependent. ด งตาราง 2

9 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 338 ตารางท 2 ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ค าสถ ต ทดสอบท และระด บน ยส าค ญทาง สถ ต การเปร ยบเท ยบเปร ยบเท ยบความสามารถด านการฟ งและพ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช น ประถมศ กษาศ กษาป ท 1 รายการว ด n Mean S ผลต างของ df t P-value ความสามารถ ด านการฟ ง และพ ด ก อน เร ยน หล ง เร ยน ค าเฉล ย ว เคราะห ผลการศ กษาความฉลาดทางอารมณ ของน กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 1 หล งจากได ร บการจ ดการเร ยนร โดยใช ร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฎ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 1 พบว าน กเร ยนส วนใหญ ม ความฉลาดทางอารมณ อย ในเกณฑ ด ด งตาราง 3 เกณฑ คะแนน (T-Score Norms) ตาราง 3 ผลการศ กษาความฉลาดทางอามรณ 1. ด 2. เก ง 3. ส ข ความฉลาดทาง อารมณ รวม อย ในเกณฑ ด ควรได ร บ การพ ฒนา จาเป นต อง ได ร บการพ ฒนา อย างจร งจ ง อภ ปรายผล จากผลการว จ ยคร งน เป นเร องการพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ ง และพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาสาหร บน กเร ยนช นประถม ศ กษาป ท 1 พบว าม ประเด นสาค ญท ควรอภ ปราย ด งน

10 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) การพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท ม ค ณภาพ เหมาะสมอย ในระด บมากท ส ด ท งน เน องมาจากผ ว จ ยได ศ กษาบร บท ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลพ นฐานและเอกสารท เก ยวข อง ศ กษาเอกสารเก ยวก บการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการ เร ยนร ว เคราะห หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ และสร างกรอบแนว ค ดของร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนเพ อเป นแนวทางในการน ามาส งเคราะห ในการ จ ดร ปแบบการจ ดการเร ยนร ให สอดคล องก บความต องการของคร และน กเร ยน จากการท ร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนท พ ฒนาข นสามารถน าไปใช ได อย างม ค ณภาพน นเป น เพราะร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนว ทฤษฏ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1ท ผ ว จ ยพ ฒนาข นน ได ผ านข นตอน การสร างอย างเป นระบบและเหมาะสม ท งน ได น าหล กการ แนวค ดทฤษฎ ท หลากหลายโดย เร มจากการศ กษาทฤษฎ พห ป ญญาซ งเป นทฤษฎ หล กในการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยน การสอน ซ งทฤษฎ พห ป ญญา (MI Theory) ไม เพ ยงอธ บายถ งล กษณะของป ญญา ท ง 7 ด านเท าน น แต ม ห วข อสาค ญเก ยวก บป ญญาเหล าน ค อ 1. คนท กคนม ป ญญาท ง 7 ด าน ทฤษฏ น เช อว าคนท กคนม ป ญญาท ง 7 ด าน เพ ยงแต จะม มากน อยด านใด กว คนสาค ญของเยอรม นค อ (Johann Wolfgang van Goethe) เป นท งกว ร ฐบ ร ษ น กว ทยาศาสตร และน กปร ชญา ด เหม อนจะม ป ญญาท ง 7 ด านในระด บส งท กด าน แต คน ส วนใหญ ม กจะม เพ ยงหน งหร อสองด าน ส วนด านอ นจะม ไม ส งน ก 2. ท กคนสามารถ พ ฒนาแต ละด านให ส งข นถ งระด บท ใช การได แม บางคนจะม ความร ส กว าตนม ป ญญาด อยใน บางส วน เช น ด านดนตร ด านคณ ตศาสตร ฯลฯ ถ าม การให กาล งใจ ฝ กฝนอบรม ก อาจจะ เสร มสมรรถภาพของป ญญาด านต างๆ ได ยกต วอย างโปรแกรมการสอนดนตร ให แก เด ก ของ (Suzuki Talent Education Program) ซ งสามารถฝ กเด กให ม ความสามารถทางดนตร ข นส งต งแต เด ก โดยม ส งแวดล อมท เหมาะสม เช น ความร วมม อของผ ปกครอง การม ประสบ การณ ทางดนตร ต งแต ย งเป นเด กอ อนและได ร บการสอนให เล นดนตร ต งแต เด ก การจ ดการ ศ กษาเพ อส งเสร มป ญญาด านต างๆ ต งแต เยาว ว ยน ย งม จ ดก นอ กมาก 3. ป ญญาด านต างๆ ทางานร วมก นม ว ธ ท ซ บซ อน Grardner (1993) ช แจงว าป ญญาแต ละด านท งเจ ดด านท กล าวมาน นเป นการอธ บายล กษณะแต ละชน ดเท าน น ท จร งแล วป ญญาหลายด านจะท างาน ปฏ ส มพ นธ ร วมก น (ยกเว นในกรณ ท ม ความการทางสมองหร อน กปราชญ ท ฉลาดล าเฉพาะ ด าน) เช น ในการประกอบอาหารจะต องสามารถอ านว ธ การท า(ด านภาษา) และค ดคานวณ ปร มาณ ของส วนผสม (ด านคณ ตศาสตร ) เม อประกอบอาหารเร ยบร อยทาให สมาธ ใน ครอบคร ว ม ความพอใจ (ด านปฏ ส มพ นธ ) และทาให ตนเองม ความส ขภาคภ ม ใจ (ด านการ เข าใจร จ กตนเอง) การกล าวถ งล กษณะของป ญญาด านต างๆ เป นเพ ยงการน าล กษณะ พ เศษเฉพาะ ออกมาศ กษาเพ อหาทางใช ให เหมาะสม 4. ป ญญาแต ละด านจะม การแสดง

11 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 340 ความสามารถ หลายทาง เช น คนบางคนไม ม ความสามารถทางด านการอ าน แต ก ม ได หมายความว าด อยป ญญาทางภาษาเพราะบ คคลน นอาจจะเป นผ ท เล าน ทานและเร องได เก ง ใช ภาษาพ ดคล องแคล ว หร อบางคนท ไม ม ความสามารถทางก ฬาและการเล นในสนาม ซ งด เหม อนจะด อยป ญญาทางด านร างกาย แต บ คคลน นอาจใช ร างกายในการถ กทอผ าได ด หร อ เล นหมากร กได เก ง ฉะน น จะเห นได ว าแม แต ในล กษณะป ญญาด านหน งๆ ก จะม การแสดง ออกถ งความสามารถหลากหลาย อาร ส นหฉว (2543 ข : 64) ถ าเคร องม อช นเด ยว ท ท านม ค อค อนแล วไซร ท กส งท กอย างรอบต วท านก มองด เหม อนตะป ไปหมด ทฤษฏ พห ป ญญาเป ดประต กว างให แก ย ทธว ธ การสอนหลากหลายท จะนามาใช ในช นเร ยน ใน หลายกรณ คร ด ๆ ใช ย ทธว ธ การสอนต างๆ อย เป นเวลานาน แต ในกรณ อ น พห ป ญญาก เป ด โอกาสให คร ได ใช ว ธ การสอนใหม ๆ ต อวงการศ กษา ไม ว ากรณ ใด ทฤษฏ แบบพห ป ญญา แนะว าไม ม ย ทธว ธ การสอนช ดใดท ด ท ส ดส าหร บเด กท กคน เพราะเด กแต ละคนม ความ สามารถความฉลาดและความชอบแตกต างก น ย ทธว ธ การสอนท เหมาะสมก บเด กกล ม หน งอาจจะไม เหมาะสมก บเด กอ กกล ม เช น ถ าคร สอนโดยใช เพลงดนตร จ งหวะ ว ธ สอนน เด กท ฉลาดด านดนตร จะสนใจเป นพ เศษ แต เด กท ไม ถน ดดนตร อาจไม สนใจเลย หร อการ สอนโดยใช ภาพอาจจะเหมาะสาหร บเด กท ฉลาดด านม ต แต เด กท ฉลาดด านภาษาคาพ ดจะ ไม สนใจ เพราะว าเด กน กเร ยนม ความแตกต างก นมาก คร จ งควรใช ย ทธว ธ การสอนหลายว ธ (Gardner) เสนอว าป ญญาแต ละด านจะม ช ดความสามารถของตนเอง เช นป ญญาทางดนตร จะม ความสามารถซ งท าให เก ดความไวต อจ งหวะ เส ยงทานอง หร อป ญญาทางด านร างกาย การเคล อนไหวจะม ช ดความสามารถท จะเล ยน แบบการเคล อนไหวของผ อ นม ความสามารถ ในการใช กล ามเน อม ดเล ก ต งความคาดหว งว าจะพยายามหาทางค นหาช ดความสามารถ ของป ญญา เพ อจะน ามาใช และเข าเคร องคอมพ วเตอร นอกจากน ร ปแบบการจ ดการเร ยนร ย งม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เร ยนได แสดงความร ความสามารถของตนเองได อย างเหมาะสม ซ งสอดคล องก บพห ป ญญาท ง 8 ด านของ Howard Gardner ท กล าวว าคนเราม อ จฉร ยะภาพ หร อป ญญาอย างน อย 8 ด าน และในคนหน งก ม ครบท ง 8 ด าน เพ ยงแต ว าจะม บางด านท เด น กว าด านอ นท งน ข นอย ก บช วว ทยาของบ คคล สภาพแวดล อม ประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม ครอบคร ว และการฝ กฝนแต ว ยเยาว (อาร ส ณหฉว : 2543 ) นอกจากน ร ปแบบการจ ดการ เร ยนร น ย งได ผ าน ข นตอนการหาค ณภาพโดยผ เช ยวชาญ ท ได ให ข อเสนอแนะแนวทางการ พ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนเพ อให ร ปแบบการจ ดการเร ยนร ม ประส ทธ ภาพสามารถ เสร มสร างความสามารถในการค ดว เคราะห ได 2. ประส ทธ ภาพของร ปแบบการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษา อ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ม ค าเท าก บ / แสดงว าร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนน สามารถน าไปใช จ ดการเร ยนร ได เพราะม ประส ทธ ภาพส งกว าเกณฑ 80/80 ท ผ ว จ ยก าหนดไว ท งน อาจเน อง

12 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 341 มาจากผ ว จ ยได ศ กษาหล กส ตร ร ปแบบการจ ดการเร ยนร การจ ดก จกรรมการเร ยนร การว ดและประเม นผล เพ อนาข อม ลมาส งเคราะห โดยอาศ ยแนวค ด ทฤษฎ เอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข อง ตลอดจนพ นฐานทางจ ตว ทยาเป นข นตอนในการจ ดก จกรรมท ส งเสร ม ให ผ เร ยนได เร ยนโดยการศ กษาค นคว า ลงม อปฏ บ ต ด วยตนเอง และนอกจากน ร ปแบบการ จ ดการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาท ผ ว จ ยสร างข นม ก จกรรมการเร ยนร ท เป นลาด บข นตอนท ช ดเจน ซ งสอดคล องก บ ธว ช โสมาบ ตร (2553 : 75) พบว าการประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญา ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป 6 ม ประส ทธ ภาพ เท าก บ /76.08 ซ งส งกว าเกณฑ ท ต งไว ค อ 75/75 3. ผลการเปร ยบเท ยบ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท เร ยนโดยใช ร ปแบบการ จ ดการเร ยนการสอน ด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาท ผ ว จ ยพ ฒนา ข นม คะแนนความสามารถด านการฟ งและพ ดส งกว าก อนเร ยน อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 ท งน เน องมาจากผ ว จ ยได ศ กษาหล กส ตร ร ปแบบการ จ ดการเร ยนร การจ ดก จกรรมการเร ยนร การว ดและประเม นผล เพ อนาข อม ลมาส งเคราะห โดยอาศ ยแนวค ด ทฤษฎ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ตลอดจนความร เก ยวก บการค ด ว เคราะห เป นข นตอนในการจ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนได เร ยนโดยการศ กษาค นคว า ลงม อปฏ บ ต ด วยตนเอง จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามข นตอน ของร ปแบบท เป ด โอกาสให ผ เร ยนได แสดงความค ดเห นร วมก น ได ม การซ กถามแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น ได ลงม อปฏ บ ต ก จกรรมด วยตนเอง ได ค ด วางแผน ม การจ ดก จกรรมการเร ยนร ท ให ผ เร ยน ได แสดงความร ความร ความสามารถท หลากหลาย สอดคล องก บความ สามารถด านป ญญา ต างๆ ของน กเร ยน คร ผ สอนได ทราบถ งศ กยภาพในด านต างๆ ของน กเร ยนอย างช ดเจน นอกจากน น การใช แผนกการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาอ งกฤษ จากก จกรรมท หลากหลาย ทาให น กเร ยนเก ดความสนใจและต งใจเร ยนมากข น บรรยากาศในช นเร ยนเป นไปอย า สน กสนาน ลดความว ตกก งวลของน กเร ยน ซ งเอ อต อการเร ยนร ท าให ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนส งข น สอดคล องก บผลการศ กษาของ ธว ช โสมาบ ตร (2553 : 75) การจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษโดยประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญา ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนส งกว าก อนเร ยน อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 แสดงว าการจ ดก จกรรมการ เร ยนร โดยประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญาม ประส ทธ ภาพ และ สอดคล องก บ Ford. (2000) พบว าน กเร ยนท ได ร บการสอนโดยใช ทฤษฏ พห ป ญญาและว ธ ผสมผสานม คะแนนด าน ภาษาส งกว าน กเร ยนท ได ร บการสอนด วยว ธ ด งเด ม 4. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท เร ยนโดยใช ร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอน ด านการฟ งและการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาท ผ ว จ ยพ ฒนา พร อมก บประย กต ก จกรรมเสร มเพ อพ ฒนาความฉลาดทางด านอารมณ (EQ) โดยภาพรวม

13 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 342 น กเร ยนม ความฉลาดทางอารมณ อย ในเกณฑ ด และเม อพ จารณาเป นรายด านพบว าด านท ต า กว าช วงคะแนนปกต ได แก ด านใส ใจและเข าใจผ อ น ผลค อควรได ร บการพ ฒนา และด าน ปร บต วต อป ญหา ผลค อจาเป นต องได ร บการพ ฒนาความฉลาดทางอารมณ ในด านน ต อไป ซ งสอดคล องก บ อ งส ร ย พ นธ แก ว. (2552) พบว าความฉลาดทางอารมณ ของน กศ กษา ปร ญญาช นป ท 1 ป การศ กษา 2551 โดยภาพรวมอย ในระด บ ปานกลางค ออย ในช วงคะแนน ปกต และเม อพ จารณาเป นรายด าน พบว าด านท ต ากว าช วงคะแนนปกต ได แก ด านควบค ม ตนเอง ด านต ดส นใจ แก ป ญหา และด านภ ม ใจตนเอง ข อเสนอแนะ 1. ข อเสนอแนะสาหร บการนาผลการว จ ยไปใช 1.1 ร ปแบบการเร ยนการสอนด านการฟ งและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ตามแนวทฤษฏ พห ป ญญาส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ไปใช ในก จกรรมการ เร ยนร คร ผ สอนควรศ กษาด านต างๆ ให เข าใจ เพ อท จะสามารถน ามาประย กต ใช ในการ จ ดก จกรราการเร ยนร ได 1.2 ในการจ ดกล มน กเร ยนควรคละน กเร ยนท ม ความสามารถและความถน ด ท แตกต างก นอย ด วยก น เพ อให น กเร ยนแต ละกล มได ใช ความสามารถของตนท างานอย าง เต มท ทาให ได ผลงานอย างม ค ณภาพ 1.3 ในการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญาคร ควรจ ด ก จกรรมโดยคาน งถ งความสามารถของผ เร ยนเป นส าค ญ เพราะน กเร ยนแต ละคนม ความสามารถท แตกต างก นและให น กเร ยนได แสดงความสามารถของตนเองให มากท ส ด 2. ข อเสนอแนะในการศ กษาค นคว าต อไป 2.1 ควรศ กษาค นคว าเก ยวก บการประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญาในกล มสาระอ นๆ เพ อเป นแนวทางการพ ฒนาการเร ยนร ต อไป 2.2 ควรม การศ กษาเปร ยบเท ยบผลการเร ยนร โดยประย กต ใช ทฤษฎ พห ป ญญา ด านดนตร จ งหวะ ในการจ ดการเร ยนการสอน 2.3 ควรพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนคร งต อไป ควรศ กษาองค ประกอบ ของการนาเสนอร ปแบบให ครอบคล ม ท ง 4 ส วนได แก 1) ท มาของร ปแบบการสอน 2) ร ปแบบการสอน 3) การน าเสนอร ปแบบการสอนไปใช 4) ผลการสอนและผลการส งเสร ม

14 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 343 เอกสารอ างอ ง กรมว ชาการ.(2545). ค ม อการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ. กร งเทพฯ : โรงพ มพ องค การร บส งส นค าและพ สด ภ ณฑ. กรมว ชาการ.(2543). พห ป ญญาในห องเร ยน ว ธ การสอนเพ อพ ฒนาป ญญาหลายด าน. กร งเทพฯ : ศ นย พ ฒนาหน งส อ. กระทรวงศ กษาธ การ.(2540). ช ดฝ กอบรมการสอนภาษาอ งกฤษระด บประถมศ กษา เร องเทคน คการสอนภาษาอ งกฤษ. กร งเทพฯ : โรงพ มพ ค ร สภาลาดพร าว. กระทรวงศ กษาธ การ.(2552). ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ พ ธศ กราช กร งเทพฯ : โรงพ มพ ช มน มสหกรณ การเกษตร แห งประเทศไทย จ าก ด. กระทรวงศ กษาธ การ.(2557). แนวปฎ บ ต ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ, นโยบายการ ปฏ ร ปการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ. กร งเทพฯ : กระทรวงศ กษาธ การ. กระทรวงศ กษาธ การ.(2552). หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช กร งเทพฯ : โรงพ มพ ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จาก ด. กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข.(2544). อ ค ว : ความฉลาดทางอารมณ. นนทบ ร : พ มพ โดยส าน กพ ฒนาส ขภาพจ ต. ท ศนา แขมมณ.(2551) ศาสตร การสอน องค ความร เพ อการจ ดกระบวนการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ. กร งเทพฯ : บร ษ ทด านส ทธาการพ มพ. ธว ช โสมาบ ตร.(2546). การศ กษาการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาภาษาอ งกฤษ โดย ประย กต ใช ทฤษฏ พห ป ญญา ช นประถมศ กษาป ท 6. ว ทยาน พนธ กศ.ม. มหาว ทยาล ยมหาสารคาม, มหาสารคาม. อาร ส ณหฉว.(2543). พห ป ญญาและการเร ยนแบบร วมม อ. กร งเทพฯ : แว นแก ว. อาร ย ปร ด ก ล.(2553). การพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนท กษะการฟ ง-พ ด ภาษาอ งกฤษตามหล กการสอนภาษาเพ อการส อสารและการเร ยนร โดยใช สมอง เป นฐานเพ อเสร มสร างความสามารถในการใช ภาษาเพ อการส อสารของน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎ : มหาว ทยาล ยนเรศวร. อ งส ร ย พ นธ แก ว.(2552). แนวทางการพ ฒนาความฉลาดทางอารมณ ของน กศ กษาปร ญญาตร ช นป ท 1 ป การศ กษา 2551 คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร, บทความว ชาการจากงานว จ ยคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร, Gardner, H.(1993) Frames of Mid. 2 nd ed. London : Fontana press, 1993.

15 วารสารคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ฉบ บพ เศษ) 344 Ford, D. Michael. A study of the Effects of Implementation of Multiple Intelligence Techniques and Integrated Thematic Instruction on Seventh-Grade Students, Dissertation Abstract International, 2000.

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ รายงานการว จ ย เร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎจ กร การเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อ และการเร ยนแบบปกต

More information

บทค ดย อ. (2) Dr.Phinyo Thonglao

บทค ดย อ. (2) Dr.Phinyo Thonglao ผลการจ ดก จกรรมการเร ยนร ท ใช สมองเป นฐานโดยใช แผนผ งความค ดร วมก บการ เร ยนด วยเทคน ค ซ ไอ อาร ซ ท ม ผลต อความสามารถในการค ดว เคราะห ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านการอ านภาษาไทย และความพ งพอใจต อการเร ยน ของน

More information

น กศ กษาปร ญญาโท หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาหล กส ตรและการสอน, มหาว ทยาล ยหาดใหญ 1

น กศ กษาปร ญญาโท หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาหล กส ตรและการสอน, มหาว ทยาล ยหาดใหญ 1 การสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง การสร างตารางค านวณด วยโปรแกรม สาเร จร ปสาหร บน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นท ป 2 Development of Computer Assisted Instruction in Creating Spreadsheets Using

More information

การจ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรตามแนวทางคาร ล ออร ฟ เพ อพ ฒนาท กษะในรายว ชาดนตร -นาฏศ ลป ของน กเร ยนช นประถมศ กษา

การจ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรตามแนวทางคาร ล ออร ฟ เพ อพ ฒนาท กษะในรายว ชาดนตร -นาฏศ ลป ของน กเร ยนช นประถมศ กษา การจ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรตามแนวทางคาร ล ออร ฟ เพ อพ ฒนาท กษะในรายว ชาดนตร -นาฏศ ลป ของน กเร ยนช นประถมศ กษา USE OF CARL ORFF-BASED EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES TO DEVELOP MUSIC AND DRAMA SKILLS OF PRIMARY

More information

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk**

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk** หน งส ออ านเพ มเต มว ชางานเกษตรเร อง การปล กพ ช ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 Supplementary Reading Book in Agricultural Subject on Plantation for Grade V Students ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ

More information

บทค ดย อ. คำสำค ญ : การเร ยนร แบบกล มร วมม อ, เทคน ค Co op Co op, ล กเส อ

บทค ดย อ. คำสำค ญ : การเร ยนร แบบกล มร วมม อ, เทคน ค Co op Co op, ล กเส อ การพ ฒนาการจ ดก จกรรมการเร ยนร ล กเส อสาม ญ เร อง ก จกรรมการบ กเบ ก ช นประถมศ กษาป ท 6 โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบกล มร วมม อ เทคน ค Co - op Co op Development of Senior Scouts Learning Activities for Prathomsuksa

More information

ศร น นทรา ส ทองส ข Srinuntra Srithongsook

ศร น นทรา ส ทองส ข Srinuntra Srithongsook การศ กษาผลส มฤทธ การเร ยนว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 เร องร ปส ญล กษณ ต างๆ โดยใช แบบฝ กด วยส อ PowerPoint ของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 ว ทยาล ยเทคโนโลย ว มลบร หารธ รก จ A Study of Learning

More information

รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน

รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง การใช ส อการสอน เช งม ลต ม เด ย เพ อเพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนของ น กศ กษารายว ชา LSC303/LSM211 การจ ดการขนส ง สาขาว ชาการจ ดการ โลจ สต กส และโซ อ ปทาน คณะบร หารธ

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า

สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า การศ กษาการจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ของโรงเร ยนว ดจ นทร ประด ษฐาราม ส งก ดส าน กงานเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ

More information

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume ๔ Number ๒ may August 20๑๒

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume ๔ Number ๒ may August 20๑๒ การเปร ยบเท ยบผลการจ ดก จกรรมการเร ยนร เร อง เศษส วน กล มสาระ การเร ยนร คณ ตศาสตร ประถมศ กป ท 5 ระหว างการจ ดก จกรรมการเร ยน ร ร ปแบบซ ปปาก บการจ ดก จกรรมการเร ยนร ร ปแบบ 4 MAT Comparisons of Learning

More information

ผลการจ ดก จกรรมประกอบอาหารท ม ต อความสามารถในการค ดว เคราะห ของเด ก ปฐมว ยโรงเร ยนบ านก ดน าใส (3 พระคร อน สรณ ) จ งหว ดช ยภ ม

ผลการจ ดก จกรรมประกอบอาหารท ม ต อความสามารถในการค ดว เคราะห ของเด ก ปฐมว ยโรงเร ยนบ านก ดน าใส (3 พระคร อน สรณ ) จ งหว ดช ยภ ม 1 ผลการจ ดก จกรรมประกอบอาหารท ม ต อความสามารถในการค ดว เคราะห ของเด ก ปฐมว ยโรงเร ยนบ านก ดน าใส (3 พระคร อน สรณ ) จ งหว ดช ยภ ม Results of Cooking Activity Affecting Young Children s Analytical Thinking

More information

การพ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห โดยใช ร ปแบบการสอนผ งกราฟ ก สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3

การพ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห โดยใช ร ปแบบการสอนผ งกราฟ ก สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 การพ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห โดยใช ร ปแบบการสอนผ งกราฟ ก สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 THE DEVELOPMENT ANALYTICAL THINKING SKILLS BY USE GRAPHIC ORGANIZER INSTRUCTIONAL MODEL FOR GRADE 9 STUDENTS ว มล

More information

ส ธ รา เภาสระค 1 / กระพ น ศร งาน 2 / โกว ท ว ชร นทรางก ร 3 Suthira Phaosakoo / Krapan Sri-ngran / Kovit Vajarintarangoon

ส ธ รา เภาสระค 1 / กระพ น ศร งาน 2 / โกว ท ว ชร นทรางก ร 3 Suthira Phaosakoo / Krapan Sri-ngran / Kovit Vajarintarangoon Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015 การพ ฒนาระบบการบร หารงานการจ ดการเร ยนร เพ อส งเสร ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของน กเร ยน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน Development of Administrative System of learning activity to

More information

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(1): January-June 2014 135 สมถว ล เชส งเน น* 1 และ พจน ย เสง ยมจ ตต ** 2

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(1): January-June 2014 135 สมถว ล เชส งเน น* 1 และ พจน ย เสง ยมจ ตต ** 2 Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(1): January-June 2014 135 การพ ฒนาช ดการสอน เร อง งานเกษตรค บ าน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 The Development of Instructional Packages

More information

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ป จจ บ นส งคมไทยม กระแสการเปล ยนแปลงด านต างๆ เก ดข นอย างรวดเร วมากจนส งผลให เก ด ว กฤต การณ หลายร ปแบบข นในส งคมท งทางด านเศรษฐก จส งคม การเม อง ว ฒนธรรมและส งแวดล

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ค ม อการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 2 ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยช นนาแห งโลกอาช พ A Leading University for Diverse Carees เอกล กษณ RMUTP Uniqueness มหาว ทยาล ยแห งโลกอาช พ University for Diverse

More information

ดร., อาจารย ประจาคณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยหาดใหญ อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา 90110 ประเทศไทย

ดร., อาจารย ประจาคณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยหาดใหญ อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา 90110 ประเทศไทย 1930 ความคาดหว งต อการจ ดการเร ยนการสอนการวางแผนเช งกลย ทธ และ การจ ดการของน กศ กษามหาว ทยาล ยหาดใหญ Expectations for teaching strategic planning and management of Hatyai University ร ชตา ธรรมเจร ญ 1,

More information

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 11 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ผ รายงานได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยเก ยวข อง เพ อนามาเป นแนวทางในการจ ดทารายงาน ผลการใช เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาแอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม Namo FreeMotion

More information

บทค ดย อ ของ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร

บทค ดย อ ของ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร การศ กษาผลของการจ ดการเร ยนโดยใช ว ธ การจ ดการเร ยนแบบเพ อนช วยเพ อนก บ การจ ดการเร ยนแบบปกต ตามค ม อคร ของ สสวท. ท ม ต อผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาคณ ตศาสตร และเจตคต ของน กเร ยนท ม ต อว ชาคณ ตศาสตร ของน

More information

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการด าเน นงานโครงการว จ ยและพ ฒนาเพ อปฏ ร ปการเร ยนร ท งโรงเร ยนได ม การศ กษาเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องในประเด นต าง ๆ ด งต อไปน 1. การปฏ ร ปการเร ยนร ตามพระราชบ

More information

การศ กษาสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการ สอนระด บอน บาล ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร

การศ กษาสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการ สอนระด บอน บาล ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร 81 การศ กษาสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการ สอนระด บอน บาล ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร a study of usage status in information technology for learning and teaching of kindergarten under bangkok

More information

อ มาพร บ ญทร พย ชาญณรงค ศ ร อ าพ นธ ก ล 2 Umaporn Boonsup 1 Channarong Sririaumpunkul 2 บทค ดย อ

อ มาพร บ ญทร พย ชาญณรงค ศ ร อ าพ นธ ก ล 2 Umaporn Boonsup 1 Channarong Sririaumpunkul 2 บทค ดย อ 1 การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบโครงงานโรงเร ยนส งหว ทยาคม อ าเภอนางรอง จ งหว ดบ ร ร มย The Development of Staffs on Conducting Project Work Learning Activities of Singha Wittayakhom School,

More information

เสนอต อมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาธ รก จศ กษา พฤษภาคม 2555

เสนอต อมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาธ รก จศ กษา พฤษภาคม 2555 ความค ดเห นของผ ปกครองท ม ต อการบร หารงานโรงเร ยนระด บช นอน บาล โรงเร ยนปราโมชว ทยารามอ นทรา สารน พนธ ของ ท ศน ยา กาฬพ นธ เสนอต อมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาการศ

More information

รายงานว จ ยในช นเร ยน

รายงานว จ ยในช นเร ยน รายงานว จ ยในช นเร ยน การใช ว ธ สอนแบบจ กซอว เพ อพ ฒนาความร ความเข าใจ ท กษะ และเจตคต เร อง มาตรฐานว ชาช พทางการศ กษา รายว ชาการบร หารจ ดการในห องเร ยน น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร ท วไป คณะคร

More information

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

ผ ช วยศาสตราจารย ธ ดาล กษณ อย เย น ส าน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ E-mail : sc_thidaluk@cru.in.th

ผ ช วยศาสตราจารย ธ ดาล กษณ อย เย น ส าน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ E-mail : sc_thidaluk@cru.in.th การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชา CP2401 การเข ยนโปรแกรมภาษาคอมพ วเตอร 1 ของน กศ กษาสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ โดยใช ร ปแบบการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ The investigation of

More information

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช ช อว จ ย การศ กษาผลการใช ส อการสอนช ด Amazing Word ในการจาคาศ พท ภาษาอ งกฤษ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ผ ทาว จ ย นางสาวบงกช บ ญเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค

More information

ศ ร ร ตน ส ดใจ* Siriratana Sudjai*

ศ ร ร ตน ส ดใจ* Siriratana Sudjai* แนวทางการเตร ยมความพร อมบ คลากรทางการศ กษาของโรงเร ยนเตร ยมทหาร เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน Guidelines on Readiness of the Armed Forces Academies Preparatory School s Educational Personnels for the

More information