ภาษ เง นได น ต บ คคล

Size: px
Start display at page:

Download "ภาษ เง นได น ต บ คคล"

Transcription

1 ภาษ เง นได น ต บ คคล

2 ก าไรส ทธ ก าไรส ทธ = รายได จากก จการหร อเน องจากก จการ ท กระท าในรอบ บ/ช ห กด วย รายจ ายตามเง อนไข ตามกรมสรรพากรก าหนด (มาตรา 65 ทว, 65 ตร ) เกณฑ ท ใช ในการค านวณก าไรส ทธ ใช เกณฑ ส ทธ (ท.ป. 1/2528 แก ไขโดย ท.ป. 155/2549)

3 การลดอ ตราภาษ จากปกต 30% 1. บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลเป นเวลาสามรอบ ระยะเวลาบ ญช (1) 23% ส าหร บหน งรอบระยะเวลาบ ญช แรกท เร มใน หร อหล งว นท 1 ม.ค.2555 (2) 20% ส าหร บสองรอบระยะเวลาบ ญช ถ ดมาท เร มใน หร อหล งว นท 1 ม.ค.2556 (พระราชกฤษฎ กา ฉบ บท

4 การลดอ ตราภาษ จากปกต 30% 2. SMEs ท นช าระแล วในว นส ดท ายของรอบระยะเวลา บ ญช ไม เก น 5 ล านบาทและม รายได จากขายส นค า และการให บร การไม เก น 30 ล านบาท 15% เฉพาะก าไรส วนท เก น 150,000-1,000,000 บาท 23% เฉพาะก าไรส วนท เก น 1 ล านบาท (ส าหร บรอบ ระยะเวลาบ ญช 1 ม.ค. 2555)

5 การลดอ ตราภาษ จากปกต 30% 20%เฉพาะก าไรส วนท เก น 1 ล านบาท (ส าหร บรอบ ระยะเวลาบ ญช 1 ม.ค. 2556) (ก าไรส ทธ 150,000 บาทได ร บยกเว น ) (พระราชกฤษฎ กาฉบ บท 530 )

6 ขาย ค าว า ขาย หมายความว า จ าหน าย จ าย โอนส นค า โดยม หร อ ไม ม ประโยชน หร อค าตอบแทน และให หมายความรวมถ ง ส ญญาให เช าซ อส นค า ส ญญาซ อขายผ อนช าระท กรรมส ทธ ในส นค าย งไม โอนไปย งผ ซ อเม อม การส งมอบ ส นค าให แก ผ ซ อแล ว และการส งส นค าออกนอก ราชอาณาจ กร

7 ส นค า ค าว า ส นค า หมายความว า ทร พย ส นท ม ร ปร างหร อ ไม ม ร ปร างท อาจม ราคาและถ อเอาได ท ม ไว เพ อขายเท าน น

8 บร การ ค าว า บร การ หมายความว า การกระท าใด ๆ อ นอาจหา ประโยชน อ นม ม ลค า ซ งม ใช การขาย

9 การลดอ ตราภาษ จากปกต 30% 3. ลดอ ตราบร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย อ ตราร อยละ 20 ของก าไรส ทธ ส าหร บบร ษ ทท น าหล กทร พย มาจดทะเบ ยน ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ

10 การลดอ ตราภาษ จากปกต 30% - น าหล กทร พย มาจดทะเบ ยนก บตลาดหล กทร พย ระหว างว นท 1 มกราคม 2550 ถ ง 31 ธ นวาคม 2551 และได ร บการจดทะเบ ยนหล กทร พย ภายในว นท 31 ธ นวาคม 2552 โดยจะได ร บส ทธ เป นเวลาสามรอบ ระยะเวลาบ ญช (ตามพระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 467) และแก ไขเพ มเต มพระราชกฤษฏ กา(ฉบ บท 474))

11 การลดอ ตราภาษ จากปกต 30% 4. ลดอ ตราภาษ บร ษ ทตลาดหล กทร พย ) ลดเหล อร อยละ 25 ของก าไรส ทธ เฉพาะส วน ท ไม เก นห าส บล านบาท ส าหร บบร ษ ทท ม หล กทร พย จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ ส าหร บรอบระยะเวลาบ ญช 1 ม.ค เท าน น (ตามพระราชกฤษฎ กาฉบ บท 531 )

12 การยกเว นรายได (๑) สาหร บเง นได เท าจานวนเง นชดเชยท ได ร บจาก ร ฐบาล (๒) สาหร บเง นได เท าจานวนเง นหร อราคาทร พย ส นท ได ร บบร จาคหร อช วยเหล อ เพ อชดเชยความ เส ยหายท ได ร บนอกเหน อจากกรณ ตาม (๑) ท งน ต องไม เก นกว าม ลค าความเส ยหายท ได ร บ (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท ๕๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ ) 12

13 การยกเว นรายได ยกเว นเง นได ให แก บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลสาหร บเง น ได ท เป นค าส นไหมทดแทนซ งได ร บจากบร ษ ทท ประกอบธ รก จ ประก นภ ย เพ อชดเชยความเส ยหายท เก ดข นเน องจากอ ทกภ ย วาตภ ย อ คค ภ ยหร อภ ยธรรมชาต อ นท เก ดข นในประเทศไทย ต งแต ว นท ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นต นไป เฉพาะส วนท เก นม ลค าต นท นของ ทร พย ส นท เหล อจากการห กค าส กหรอและค าเส อมราคาตามมาตรา ๖๕ ทว (๒) แห งประมวลร ษฎากร ท งน สาหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท ได ร บค าส นไหมทดแทน ด งกล าว (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท ๕๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ ) 13

14 พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 551) - ขายทร พย ส นประเภทเคร องจ กรท ใช ประกอบก จการ - ซ อเคร องจ กรใหม แทนเคร องเก าภายในหน งป - ไม น าม ลค าต นท นส วนท เหล อของเคร องจ กรท ขายห กเป น รายจ าย - บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลม ท นช าระแล วในว นส ดท าย ของรอบระยะเวลาบ ญช ไม เก น 5 ล านบาทและม รายได จาก ขายส นค าและการให บร การไม เก น 30 ล านบาท

15 ส ทธ ประโยชน ทางภาษ ด านรายจ าย รายจ ายบางอย างทางภาษ ห กได มากกว าท ได จ ายไป (เป นส ทธ ประโยชน ทางภาษ ด านรายจ าย) 1. เง นท ได จ ายเป นค าจ างเพ อท า R & D ยกเว นภาษ ได ร อยละ 100 ข อส งเกต หน วยงานว จ ยพ ฒนา ต องเป นหน วยงาน ของร ฐ หร อ หน วยงานว จ ยของเอกชน ท กระทรวงการคล งร บรอง (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 297)

16 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 2.1 เง นได ท จ ายเป นค าใช จ ายเพ อสน บสน นการศ กษา ยกเว นเป นจ านวน 2 เท า ของรายจ าย แต ต องไม เก น ร อยละ 10 (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 420)) 2.2เง นได ท บร จาคสถานศ กษาของร ฐและโรงเร ยนเอกชน แต รวมโรงเร ยนนอกระบบ และสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน ยกเว นเป นจ านวน 2 เท าแต ไม เก นร อยละ 10 ส าหร บการ กระท าต งแต 1 มกราคม ธ นวาคม 2558 (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 558))

17 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 2.1 เง นได ท จ ายเป นค าใช จ ายเพ อสน บสน นการศ กษา ยกเว นเป นจ านวน 2 เท า ของรายจ าย แต ต องไม เก น ร อยละ 10 (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 420)) 2.2เง นได ท บร จาคสถานศ กษาของร ฐและโรงเร ยนเอกชน แต รวมโรงเร ยนนอกระบบ และสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน ยกเว นเป นจ านวน 2 เท าแต ไม เก นร อยละ 10 ส าหร บการ กระท าต งแต 1 มกราคม ธ นวาคม 2558 (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 558))

18 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 3. เง นได ท จ ายเป นค าใช จ ายในการจ ดสร างและบ าร งร กษา สนามเด กเล น สวนสาธารณะ หร อสนามก ฬาของเอกชน หร อราชการ ยกเว นเป นจ าจ านวน 2 เท า ของรายจ าย แต ต องไม เก นร อยละ 10 (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 428))

19 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 4. รายจ ายท ให สถานศ กษาของทางราชการ สถานศ กษาของ องค การของร ฐบาล โรงเร ยนเอกชนท ต งข นตามกฎหมาย ว าด วยโรงเร ยนเอกชน สถาบ นอ ดมศ กษาท ต งข นตาม กฎหมายสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน เพ อใช ในการจ ดหา หน งส อ หร อส ออ เล กทรอน กส เพ อส งเสร มการอ านไม ว า จะได จ ายเป นเง นหร อทร พย ส นให ห กได 2 เท า แต ไม เก น ร อยละ 10 (พระราชกฤษฎ กาฉบ บท 515)

20 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 5. รายจ ายท ได จ ายไปเป นค าใช จ ายในการจ ดหาหน งส อ หร อส ออ เล กทรอน กส เพ อส งเสร มการอ านส าหร บ หอสม ดหร อห องสม ดของบร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคล ห กได ร อยละ 100 เฉพาะในส วนท ไม เก น ห าหม นบาท (พระราชกฤษฎ กาฉบ บท 515)

21 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 6. เง นได ท จ ายเป นค าใช จ ายเพ อการได มาซ งทร พย ส น ประเภทอ ปกรณ ท ม ผลต อการประหย ดพล งงาน เพ อการปร บเปล ยนแทนอ ปกรณ เด มเป นจ านวน ร อยละย ส บห าของค าใช จ าย(ไม รวมยานพาหนะ) (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 532))

22 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 7. เง นท ได จ ายเป นค าการศ กษาหร อฝ กอบรมล กจ าง เพ อพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ยกเว นภาษ ได ร อยละ 100 ข อส งเกต ต องศ กษาหร อฝ กอบรมในสถานศ กษา สถานฝ กอบรมว ชาช พ ท ทางราชการ จ ดต งหร อท รมว. คล งประกาศก าหนด (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 437))

23 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 8.ให บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลท ได ร บ ผลกระทบจากอ ทกภ ยในระหว างว นท 25 กรกฎาคม 2554ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2555 จ ายเพ อการได มาซ ง เคร องจ กรท ใช ในการผล ตส นค าหร อให บร การร บจ าง ผล ตส นค ายกเว นได อ กร อยละ 25 (พระราชกฤษฎ กาฉบ บท 536 )

24 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 9.ให บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลท นช าระไม เก น ห าล านและรายได จากการขายส นค าและบร การรวมก น ไม เก นสามส บล านจ ายเป นค าจ างให แก ล กจ างเฉพาะใน ส วนท เป นยอดรวมของส วนต างระหว างอ ตราค าจ างท จ ายต งแต 1 เมษายน 2555เฉพาะส วนท ไม เก นสามร อย บาทก บอ ตราค าจ างข นต าแล วแต จ านวนส งกว ายกเว น ได อ กร อยละ 50 (พระราชกฤษฎ กาฉบ บท 553 )

25 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 10. การบร จาคให แก การก ฬาแห งประเทศไทย คณะกรรมการก ฬาจ งหว ด ฯ สมาคมก ฬาจ งหว ดหร อ สมาคมก ฬาแห งประเทศไทย กรมพลศ กษาหร อกองท น พ ฒนาการก ฬาแห งชาต เพ อน าไปจ ดหาอ ปกรณ ก ฬา การ ฝ กซ อมหร อการแข งข น การจ ดสร างและพ ฒนาสนาม ก ฬาหร อศ นย ฝ กก ฬา ฯ ยกเว นเง นได 2 เท า ของรายจ าย แต ต องไม เก นร อยละ 10 (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 559))

26 ส ทธ ประโยชน ทางด านภาษ ด านรายจ าย 20. การบร จาคให แก การก ฬาแห งประเทศไทย คณะกรรมการก ฬาจ งหว ด ฯ สมาคมก ฬาจ งหว ดหร อ สมาคมก ฬาแห งประเทศไทย กรมพลศ กษาหร อกองท น พ ฒนาการก ฬาแห งชาต เพ อน าไปจ ดหาอ ปกรณ ก ฬา การ ฝ กซ อมหร อการแข งข น การจ ดสร างและพ ฒนาสนาม ก ฬาหร อศ นย ฝ กก ฬา ฯ ยกเว นเง นได 2 เท า ของรายจ าย แต ต องไม เก นร อยละ 10 (พระราชกฤษฎ กา (ฉบ บท 559))

27 1.ส ทธ ประโยชน เก ยวก บการห กค าส กหรอส าหร บ SMEs. คนงานไม เก นสองร อยคนและส นทร พย ถาวรไม เก นสอง ร อยล านบาทไม รวมราคาท ด น. คอมพ วเตอร, อ ปกรณ คอมฯ (ท ได มาต งแต 31 ม.ค. 45) - ห กเบ องต นในอ ตราร อยละ 40 - ส วนท เหล อห กได ภายใน 3 รอบ บ/ช ตาม จ. - ต งแต 7 ส งหาคม 2551 รวมถ งโปรแกรมคอมพ วเตอร

28 2.ส ทธ ประโยชน เก ยวก บการห กค าส กหรอส าหร บ SMEs. ท นช าระไม เก นห าล านและม รายได จากการขายส นค าและ บร การรวมก นไม เก นสามส บล านบาท -เคร องท ใช ในการผล ตส นค าหร อให บร การร บจ างผล ต - ห กเบ องต นในอ ตราร อยละ เป นทร พย ส นซ งได ซ อมาต งแต 1 มกราคม 2555 ถ ง 31 ธ นวาคม อย ในสภาพพร อมใช งานตามประสงค ในว นท 31 ธ นวาคม 2555 (พระราชกฤษฎ กาฯ 552 )

29 ส ทธ ประโยชน เก ยวก บการห กค าส กหรอส าหร บเคร องจ กร ท ใช ในการผล ตส นค าหร อให บร การร บจ างผล ตส นค าท บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลซ งอย ในพ นท ท ทาง ราชการประกาศให เป นพ นท ท เก ดอ ทกภ ยและได ร บความ เส ยหายจากอ ทกภ ยในระหว างว นท 25 กรกฎาคม 2554 ถ ง ว นท 31 ธ นวาคม 2555 ให ห กค าส กหรอและค าเส อมราคา เบ องต นในอ ตราร อยละ 40

30 ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax

31 ผ ม หน าท เส ยภาษ ม ลค าเพ มให กรมสรรพากร 1. ผ ประกอบการ 2. ผ น าเข า 3. ผ ท กฎหมายก าหนดไว เป นพ เศษ

32 องค ประกอบของค าว า ผ ประกอบการ 1. บ คคลธรรมดา บร ษ ท ห างห นส วน น ต บ คคล 2. ม การขายส นค าหร อ ให บร การเป นธ รก จและอาช พ 3. ในราชอาณาจ กร

33 ส นค า ค าว า ส นค า หมายถ ง ทร พย ส นท ม ร ปร างหร อไม ม ร ปร าง ท ม ไว เพ อขาย หร อเพ อ การใดๆรวมถ งส งของท กชน ด ท น าเข า

34 ขาย ค าว า ขาย หมายถ ง การจ าหน าย จ าย โอน ส นค าไม ว า จะม ประโยชน หร อค าตอบแทนหร อไม เช นการซ อขาย ส นค าท วๆไป การแจก การแถม การมอบรางว ลในการ ช งโชค การให ทดลองใช ส นค า นอกจากน นย งหมายความ รวมถ ง

35 บร การ ค าว า บร การ หมายถ ง การกระท าใด ๆ อ นอาจหา ประโยชน อ นม ม ลค า ซ งม ใช การขาย และให หมายความรวม ถ งการใช บร การของตนเอง

36 บร การ แต ท งน ไม รวมถ ง (ก)การใช บร การหร อการน าส นค าไปใช เพ อประกอบ ก จการของตนเองโดยตรงตามหล กเกณฑ ประกาศอธ บด ฯ ก าหนด(ฉบ บท 2) (ข) การน าเง นไปหาประโยชน ในการฝากธนาคารหร อ ซ อพ นธบ ตร หร อหล กทร พย

37 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 1. การขายพ ชผลทางการเกษตร - สด เช น ดอกไม สด ผลไม สด - ร กษาไม ให เส ย เช น ผลไม ดอง กระเท ยมดอง - แปรสภาพแล ว ไม ยกเว นภาษ เช น ซ อสมะเข อเทศ น าตาล เส นก วยเต ยว ต งฉ าย การน าข าวสารมาเคล อบ ว ตาม น เพ อให ม ค ณภาพด ข น ย งไม ถ อว าเป นการแปร สภาพให เป นผล ตภ ณฑ อาหาร

38 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม ผล ตภ ณฑ ท ได จากกระบวนการกล นน าม นของพ ช ไม ได ร บยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม - การขายไม ฟ น ไม ซาง ไม ได ร บยกเว นภาษ - เกล อ ไม ใช พ ชผลทางการเกษตร 2. การขายส ตว ถ าส ตว แปรสภาพแล ว ฟอกแล ว ไม ได ร บยกเว นภาษ เช น ส ตว สต าฟ หน งส ตว 3. การขายป ย การขายปลาป น อาหารส ตว

39 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 4. การขายยาหร อเคม ภ ณฑ ท ใช ส าหร บพ ชหร อส ตว เพ อ บ าร ง ร กษา ป องก น ท าลาย หร อก าจ ดศ ตร หร อโรคของ พ ชหร อส ตว 5. การขายหน งส อพ มพ น ตยสาร หร อต าราเร ยน - การขายหร อน าเข าหน งส อท กชน ด เอกสารประกอบ การเร ยนการสอน เช น แผนท โลก ภาพประกอบการ เร ยน ถ อเป นต าราเร ยน

40 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 1. การให บร การศ กษาของสถานศ กษา 2. การให บร การประกอบโรคศ ลป การสอบบ ญช การ ว าความ - การให บร การปร กษากฎหมาย การร บจ างท าบ ญช ร บจดทะเบ ยนน ต บ คคล ไม ได ร บยกเว นภาษ

41 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 3. การให บร การร กษาพยาบาลของสถานพยาบาล - การจ าหน ายอ ปกรณ ทางการแพทย ไม ยกเว น - บร ษ ท ประกอบก จการให บร การว น จฉ ยโรคด วย เคร องเอ กซเรย บร การตรวจเล อด โดยม ได จดทะเบ ยน จ ดต งเป นสถานพยาบาล ตามกฎหมายว าด วย สถานพยาบาล ไม ได ร บยกเว นภาษ

42 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 4. การให บร การขนส งในราชอาณาจ กร การขายพร อมขนถ อเป นการขาย 5. การให บร การขนส งระหว างประเทศ ซ งม ใช เป น การขนส งโดยอากาศยาน หร อเร อเด นทะเล 6. การให บร การเช าอส งหาร มทร พย เช น การเช าพ นท ในห างสรรพส นค า

43 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นภาษ ม ลค าเพ มส าหร บก จการขนาดย อม ก จการขนาดย อม = ม รายได ไม เก น 1,800,000 บาท/ป

44 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นตามพระราชกฤษฎ กาฉบ บท 239 (1) การขายบ หร ซ กาแรตท ผล ตโดยผ ประกอบการ อ ตสาหกรรมยาส บท เป นองค การของร ฐบาลโดยผ ขายท ม ใช ผ ประกอบอ ตสาหกรรมยาส บท ผล ตส นค าด งกล าว แต ไม รวมถ งผ ขายท เป นคล งส นค าท ณฑ บนประเภท ร านค าปลอดอากร พระราชกฤษฎ กาท 539 ให ยกเล กให ม ผลต งแต ว นท 15 ต ลาคม 2555

45 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม (4) การบร จาคส นค าให แก สถานพยาบาลและสถานศ กษา ของทางราชการ สถาบ นอ ดมศ กษาของเอกชน องค การ สถานสาธารณก ศลตามท กฎหมายก าหนด การยกเว นตามพระราชกฤษฎ กาฉบ บท 527 การบร จาคส นค าเพ อช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย วาตภ ย อ คค ภ ยหร อภ ยธรรมชาต อ นท เก ดข นในประเทศไทย

ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax

ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax 1 ภาษ ม ลค าเพ มเป นภาษ ท เร ยกเก บจากการบร โภค ของ ประชาชน แตกต างจากภาษ เง นได 2 ภาษ ม ลค าเพ ม เส ยเป นรายเด อน โดยคานวณจาก ภาษ ขาย - ภาษ ซ อ ภาษ ขาย หมายถ ง ภาษ ม ลค

More information

ค ม อแนะนาการชาระภาษ อากร ก จการโรงแรม

ค ม อแนะนาการชาระภาษ อากร ก จการโรงแรม ค ม อแนะนาการชาระภาษ อากร ก จการโรงแรม คานา กรมสรรพากรได ม นโยบายส งเสร มองค ความร ด านภาษ อากรโดยจ ดท าค ม อแนะน าการช าระ ภาษ อากร และเผยแพร ส ผ ประกอบธ รก จเพ อให ผ ประกอบธ รก จเก ดความร ความเข าใจ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

การย นบ ญช แสดงรายการร บ-จ ายของโครงการท ทาส ญญา ก บหน วยงานภาคร ฐ เพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมสรรพากร

การย นบ ญช แสดงรายการร บ-จ ายของโครงการท ทาส ญญา ก บหน วยงานภาคร ฐ เพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมสรรพากร การย นบ ญช แสดงรายการร บ-จ ายของโครงการท ทาส ญญา ก บหน วยงานภาคร ฐ เพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมสรรพากร ห วข อการนาเสนอ ๑ หล กการและเหต ผล ๒ ๓ พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

กองส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กองส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน ค ม อการพ จารณาร บรองหล กส ตรและอน ม ต ค าใช จ าย ท ใช ในการฝ กยกระด บฝ ม อแรงงาน และการฝ กเปล ยนสาขาอาช พ (ฝ กอบรมล กจ างของผ ประกอบก จการ) ตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน พ.ศ. 2545 กองส งเสร

More information

ว ธ กรอกแบบแสดงรายการ ภาษ เง นได บ คคลธรรมดา ป ภาษ 2557

ว ธ กรอกแบบแสดงรายการ ภาษ เง นได บ คคลธรรมดา ป ภาษ 2557 ว ธ กรอกแบบแสดงรายการ ภาษ เง นได บ คคลธรรมดา ป ภาษ 2557 สำหร บผ ม เง นได ตามมาตรา 40 (1) แห งประมวลร ษฎากร ภ.ง.ด.91 ท านสามารถย นแบบ ภ.ง.ด.91 และชำระภาษ หร อขอค นภาษ ผ านระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต หร อใช

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

เอกสารประกอบการบรรยาย หล กการจ ดเก บภาษ สรรพสาม ต

เอกสารประกอบการบรรยาย หล กการจ ดเก บภาษ สรรพสาม ต เอกสารประกอบการบรรยาย หล กการจ ดเก บภาษ สรรพสาม ต หล กส ตร โครงการบ รณาการความร 3 กรมภาษ กระทรวงการคล ง ว นท โดย... รองอธ บด คำนำ เอกสารช ด หล กกำรจ ดเก บภำษ สรรพสำม ต น เป นการนาบทกฎหมายในมาตราท เก ยวข

More information

การย นแบบแสดงรายการภาษ และ ย นแสดงบ ญช รายการร บ-จ ายทางอ เล กทรอน กส เพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 25 26 ม ถ นายน 2555

การย นแบบแสดงรายการภาษ และ ย นแสดงบ ญช รายการร บ-จ ายทางอ เล กทรอน กส เพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 25 26 ม ถ นายน 2555 การย นแบบแสดงรายการภาษ และ ย นแสดงบ ญช รายการร บ-จ ายทางอ เล กทรอน กส เพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 25 26 ม ถ นายน 2555 ห วข อการนาเสนอ ๑ ๒ ๓ พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญว

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

การก าก บ ตรวจสอบ ผ ม หน าท รายงาน การท าธ รกรรม

การก าก บ ตรวจสอบ ผ ม หน าท รายงาน การท าธ รกรรม การปฏ บ ต ตาม กฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง นและ กฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการสน บสน นทางการเง น แก การก อการร าย โดย กองก าก บและตรวจสอบ ส าน กงาน ปปง. ๓๑/๐๓/๕๘ การก าก บ ตรวจสอบ

More information

แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น

แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น เอกสารแนบ 1 แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น กล มงานระบบบ ญช ภาคร ฐ ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2556 กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า ความเป นมา 1 ว ตถ ประสงค

More information

ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส

ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส --------------------------------------------- เน องด วยกฎหมายว าด วยธ

More information

คล งส นค าท ณฑ บนส าหร บอ ซ อมหร อสร างเร อ (มาตรา

คล งส นค าท ณฑ บนส าหร บอ ซ อมหร อสร างเร อ (มาตรา ส ทธ ประโยชน ทางภาษ อากรของคล งส นค าท ณฑ บน ตามพระราชบ ญญ ต ศ ลกากร พ.ศ. 2469 และท แก ไขเพ มเต ม รวบรวมโดยนายสมยศ ส นถาวร ร กษาการในตาแหน งห วหน าฝ ายหล กเกณฑ และทะเบ ยน สลท. สสอ. คล งส นค าท ณฑ บน (BONDED

More information

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

๑. การเป ดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางไว ในระบบ

๑. การเป ดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางไว ในระบบ 03/08/56 การจ ดหาพ สด ของหน วยงานร ฐใช เง นของแผ นด น(งบประมาณ เง นก เง น ช วยเหล อ หร อรายได ของหน วยงานร ฐ) การด าเน นการท )ผ านมาม การท จร ตแสวงหาประโยชน โดยม ชอบท าให ร ฐ เส ยหาย ม การสมยอมในการเสนอราคา

More information

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หน า ๑ พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๒ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นป ท ๖๖ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

(๒) ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการร บเง น การเบ กจ ายเง น การฝากเง น การเก บร กษาเง น

(๒) ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการร บเง น การเบ กจ ายเง น การฝากเง น การเก บร กษาเง น หน า ๒๕ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการร บเง น การเบ กจ ายเง น การฝากเง น การเก บร กษาเง น และการตรวจเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการร

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 17 เร อง ส ญญาเช า ซ งเป นฉบ บปร บปร งของคณะกรรมการมาตรฐานการบ

More information

ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก สารบ ญ ล าด บ หน า 1. การย มเง นทดรองราชการ... 1 2. การย มเง นราชการ...

More information

งบประมาณของสถานศ กษา ค ม อการเบ กจ ายเง นสถานศ กษา หน า 1

งบประมาณของสถานศ กษา ค ม อการเบ กจ ายเง นสถานศ กษา หน า 1 งบประมาณของสถานศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ให กระทรวงศ กษาธ การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษาท งด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารบ คคล

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย หน า ๕ พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นป ท ๖๖ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information