โดย นายก ลย ก ลยาณม ตร

Size: px
Start display at page:

Download "โดย นายก ลย ก ลยาณม ตร"

Transcription

1 รายงานการว จ ยในช นเร ยน เร อง การศ กษาการเสร มประสบการณ ส บค นเอกสารส ทธ บ ตรเพ อส งเสร ม การเร ยนร ด วยต วเองของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา A study of Patent Searching Experience for Self-directed Learning of Graduated Student โดย นายก ลย ก ลยาณม ตร สาขาว ชาเทคโนโลย หล งการเก บเก ยว คณะว ศวกรรมและอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยแม โจ ภาคการศ กษา 1 / 255๓

2 ก ค าน า รายงานการว จ ยในช นเร ยน เร อง การศ กษาการเสร มประสบการณ ส บค นเอกสาร ส ทธ บ ตรเพ อส งเสร มการเร ยนร ด วยต วเองของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา เป นการศ กษาแนว ทางการเสร มท กษะการเร ยนร ด วยต วเอง (Self-directed Learning) ของน กศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษาผ านการศ กษาค นคว าโดยใช การส บค นเอกสารส ทธ บ ตร เพ อพ ฒนาการเร ยนและ งานว จ ยเพ อว ทยาน พนธ ของน กศ กษาส งเสร มให น กศ กษาได เร ยนร เทคโนโลย ของภาคเอกชนท ผล ต นว ตกรรมออกมาใช ประโยชน ได จร ง และน าไปส ว ถ แห งกระบวนการเร ยนร ด วยต วเอง และการ เร ยนร ตลอดช ว ต (Lifelong Learning) ในท ายท ส ด ก ลย ก ลยาณม ตร ผ ว จ ย พฤษภาคม ๒๕๕๔

3 ข สารบ ญ ค าน า ก สารบ ญ ข ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ๑ น ยามศ พท เฉพาะ ๑ บทน า ๒ ทฤษฏ หร อกรอบแนวความค ดของโครงการว จ ย ๓ ว ธ การด าเน นการว จ ย ๕ ผลการว จ ย ๗ สร ป ๘ ข อเสนอแนะ ๘ บรรณาน กรม ๙ ภาคผนวก ๑๐ ประว ต น กว จ ย ๒๘

4 ๑ ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา การเร ยนร ด วยต วเอง (Self-directed Learning) เป นกระบวนการเร ยนร ท ส าค ญส าหร บ การศ กษา โดยเฉพาะน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาการเร ยนร ด วยต วเองจะเป นพ นฐานต อ การศ กษาค นคว าเพ อพ ฒนางานว จ ยให ก าวหน าต อไปด วยต วเอง ตามความสนใจ ความต องการ และความถน ด อย างม เป าหมาย การเสร มสร างแหล งเร ยนร ท ได ช อว าคล งความร ของโลก จะม ส วนอย างย งต อการสร างกระบวนการเร ยนร ให เก ดข น การศ กษาเอกสารส ทธ บ ตร เป นทางล ดในการพ ฒนาประเทศท ได ช อว าเป นประเทศพ ฒนา แล วในป จจ บ น เช น ญ ป น เกาหล ไต หว น เป นต น ประเทศเหล าน เร มต นพ ฒนาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย จากการศ กษาเอกสารส ทธ บ ตร และค อยๆ พ ฒนาเทคโนโลย ของต วเองในภายหล ง (Copy and Development) ด งน น งานว จ ยในช นเร ยนฉบ บน จะส งเสร มให น กศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษาได เร ยนร เทคโนโลย ของภาคเอกชนท ผล ตนว ตกรรมออกมาใช ประโยชน ได จร ง และน าไปส ว ถ แห ง กระบวนการเร ยนร ด วยต วเอง และการเร ยนร ตลอดช ว ต (Lifelong Learning) ในท ายท ส ด น ยามศ พท เฉพาะ แผนท ส ทธ บ ตร (Patent Mapping) ค อการท าแผนภาพหร อกราฟท ช วยให การอธ บายผล การว เคราะห ข อม ลจากเอกสารส ทธ บ ตรให ง ายต อความเข าใจ โดยให ความส าค ญต อแนวโน ม ร ปแบบ และความส มพ นธ ระหว างข อม ล เพ อศ กษาแนวโน มของเทคโนโลย ตลอดจนเป นประโยชน ต อการต อยอดเทคโนโลย

5 ๒ บทน า เอกสารส ทธ บ ตรเป นแหล งรวมผลงานประด ษฐ ค ดค นท วโลก และได เป ดเผยว ธ การผล ตใน แต ละส นค าอ ตสาหกรรมท ขอร บการค มครอง ด วยเง อนไขของส ทธ บ ตรท ใช หล กด นแดนในการ ค มครองกล าวค อค มครองเป นรายประเทศ จดทะเบ ยนในประเทศใด ก ค มครองเฉพาะในประเทศ น น หมายถ งบ คคลท วไปสามารถน าเทคโนโลย ท ไม ได จดทะเบ ยนส ทธ บ ตรในประเทศไทยมาผล ต ส นค า และจ าหน ายในประเทศได ตลอดจนสามารถผล ตหร อส งออกไปจ าหน ายในประเทศท ไม ได จดทะเบ ยนส ทธ บ ตรในเร องน นๆ และ/หร อน าความร จากส ทธ บ ตรมาใช เป นฐานความร ในการว จ ย พ ฒนาและต อยอดได การว จ ยในช นเร ยน เร อง การศ กษาการเสร มประสบการณ ส บค นเอกสารส ทธ บ ตรเพ อ ส งเสร มการเร ยนร ด วยต วเองของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ส งเสร มให เก ดประโยชน ในด าน ต างๆ ท งแก น กศ กษา และอาจารย ผ สอนในด านต างๆ กล าวค อ - น กศ กษาจะสามารถน าเทคน คและว ธ การส บค นส ทธ บ ตรไปใช ประโยชน ต อการเร ยนได ท งในว ชา ทก 521 และว ชาอ นๆ - น กศ กษาจะสามารถน าเทคน คและว ธ การส บค นส ทธ บ ตรไปใช ประโยชน ต อการท างาน ว จ ยในระด บบ ณฑ ตศ กษา ตลอดจนการใช ประโยชน ต อว ชาช พในอนาคต - อาจารย ผ สอนสามารถประย กต แนวทางการจ ดการความร จากการส บค นเอกสาร ส ทธ บ ตร ไปใช ในว ชาเก ยวก บว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได การเสร มประสบการณ ส บค นส ทธ บ ตรเพ อส งเสร มการเร ยนร ด วยต วเองของน กศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา จะช วยให น กศ กษาสามารถพ ฒนากระบวนการเร ยนร ด วยต วเอง สามารถน าเอกสาร ส ทธ บ ตรท ส บค นได มาพ ฒนาการเร ยนและงานว จ ยของน กศ กษาให ด มากข น การว จ ยในช นเร ยนคร งน ม ว ตถ ประสงค ของการว จ ยด งน - เพ อให น กศ กษาสามารถเข าใจพ นฐานของการใช ประโยชน จากเอกสารส ทธ บ ตร - เพ อให น กศ กษาสามารถน าการส บค นส ทธ บ ตรมาใช เพ อพ ฒนาการเร ยนและงานว จ ยใน ระด บบ ณฑ ตศ กษาด วยตนเอง และเป นแนวทางหน งของกระบวนการเร ยนร ด วยตนเอง - เพ อให ผ เสนอโครงการว จ ยพ ฒนาร ปแบบการสอดแทรกการส บค นส ทธ บ ตรให ก บ น กศ กษาได น าไปใช ประโยชน ต อการเร ยนและงานว จ ย

6 ๓ ทฤษฏ หร อกรอบแนวความค ดของโครงการว จ ย การว จ ยในช นเร ยน (Classroom Action Research) เป นว ธ การว จ ยท ออกแบบ และพ ฒนาข น มาเพ อช วยให คร สามารถค นพบว าม อะไรเก ดข นในห องเร ยนบ าง และย งช วยให คร ทราบข อม ลท จะ น าไปใช เพ อการพ ฒนาการเร ยนการสอนท จะม ข นต อไปในอนาคต โดยเล อกใช ว ธ การว จ ยเช ง ค ณภาพ การว จ ยเช งปร มาณ การว จ ยเช งบรรยาย หร อการว จ ยเช งทดลอง อย างใดอย างหน งเป น ว ธ การศ กษา การว จ ยในช นเร ยน เป นร ปแบบหน งของการว จ ยเช งปฏ บ ต การ (Action Research) ซ ง เป นการว จ ยท ม งแก ป ญหาท เก ดข นเฉพาะหน าเป นคร งๆ ไป หร อเป นเร องใดเร องหน งในช วง ระยะเวลาหน ง ผลการว จ ยท ค นพบน ไม สามารถน าไปใช อ างอ งก บกล มอ นๆ ได เพราะเป นป ญหาท เก ดข นในวงจ าก ด หร อเป นป ญหาเฉพาะท เช น ป ญหาท เก ดข นในห องเร ยนบางอย างท คร ต องการ ค าตอบมาอธ บายเฉพาะท เก ดข นในห องท ตนร บผ ดชอบอย เท าน น ไม เก ยวก บป ญหาของห องเร ยน อ นๆ (ร ตนา, 2553) ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ให น ยามของการเร ยนร ด วย ต วเอง ค อกระบวนการเร ยนร ท ผ เร ยนร เร มการเร ยนร ด วยตนเอง ตามความสนใจ ความต องการ และความถน ด อย างม เป าหมาย ร จ กแสวงหารแหล งเร ยนร เล อกว ธ การเร ยนและประเม น ความก าวหน าการเร ยนร ของตนเอง ซ งท าด วยตนเอง หร อขอความช วยเหล อจากผ อ นก ได [2] การส งเสร มให ผ เร ยนเก ดแรงจ งใจท จะเร ยนร ด วยตนเอง (Self - directed Learning) ม งพ ฒนา บ คคลให สามารถพ ฒนาตนเอง และปร บตนเองให ก าวท นความเปล ยนแปลงของส งคมการเม องและ เศรษฐก จของโลก จะช วยให เค าเหล าน นสามารถจ ดกระบวนการทางการศ กษา เพ อให เก ดการ เร ยนร ตลอดช ว ต (กล า, 2553) เอกสารส ทธ บ ตร เป นแหล งรวบรวมข อม ลสารสนเทศท เป ดเผยกรรมว ธ การผล ตส นค า อ ตสาหกรรมท กชน ดท กสาขาท วโลก ตลอดจนว ธ การบร หารธ รก จ การจ ดการศ กษา การจ ดการ เร ยนการสอน ว ธ การผล ตส อการสอนท รวมความค ดของคนท วโลกท สะสมและพ ฒนาต อเน องมา หลายย คหลายสม ย ต งแต โบราณส ด จนถ งท นสม ยท ส ดท เจ าของผ ผล ตได ย นขอร บส ทธ บ ตรไว (ปราโมทย และว ภาพร, มปป.) ก ษมาพร และปราโมทย (2548) กล าวถ งการท าแผนท ส ทธ บ ตร ค อการท าแผนภาพหร อ กราฟท ช วยให การอธ บายผลการว เคราะห ข อม ลจากเอกสารส ทธ บ ตรให ง ายต อความเข าใจ แผนท ส ทธ บ ตรช วยให เก ดประโยชน ท ส าค ญ 3 ด าน ประกอบด วย

7 1) ด านการว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย แผนท ส ทธ บ ตรสามารถศ กษาถ งความส มพ นธ และ แนวโน มทางเทคน คของเอกสารส ทธ บ ตร ท าให เก ดความสะดวกต อการต อยอดพ ฒนาเทคโนโลย ช วยป องก นการท าว จ ยและพ ฒนาท ซ าซ อนในด านต างๆอ กท งย งช วยให สามารถค ดเล อกเทคโนโลย ท ม อย แล ว ท าให เห นช องว างของเทคโนโลย ท สามารถต อยอดได 2) ด านการบร หารและวางแผน เม อแผนท ส ทธ บ ตรช วยให เห นถ งแนวโน มการว จ ยพ ฒนา ของหน วยงานต างๆ ท าให หน วยงานของเราสามารถวางแผนการว จ ยและพ ฒนา รวมไปถ งกลย ทธ ทางการตลาด และการวางร ปแบบความส มพ นธ ขององค กรว าควรเป นค แข งหร อเป นพ นธม ตร และ 3) ด านการจ ดการเทคโนโลย การท าแผนท ส ทธ บ ตรช วยให สามารถต ดตามการละเม ด ส ทธ ในส ทธ บ ตรของเรา ตลอดจนการศ กษาข อถ อส ทธ ของส ทธ บ ตรผ อ น เพ อเป นแนวทางการ จ ดท าค าขอร บส ทธ บ ตรของเราต อไป การว จ ยในช นเร ยนคร งน ต องการให เก ดประโยชน ต อการ พ ฒนาประส ทธ ภาพการเร ยน การสอน ช วยพ ฒนาปร บปร งค ณภาพการเร ยนการสอนและเพ อพ ฒนาเทคน คการเร ยนการสอน ม งพ ฒนาค ณภาพของต วผ เร ยนและประส ทธ ภาพของคร ผ สอน โดยอาศ ยร ปแบบของการว จ ยในช น เร ยนในล กษณะการสร างแบบฝ กท กษะด านการส บค นข อม ลจากเอกสารส ทธ บ ตรของน กศ กษาท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาการเร ยนและงานว จ ย ซ งจะน าไปส กระบวนการเร ยนร ด วยต วเอง ๔

8 ๕ ว ธ การด าเน นการว จ ย กล มต วอย างและเคร องม อท ใช กล มต วอย างเป นน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาท งหมดท ลงทะเบ ยนเร ยนในว ชา ทก 521 การจ ดการค ณภาพของผล ตผลเกษตร ในภาคการศ กษา 1 / 2553 จ านวน 3 คน เคร องม อท ใช ค อแบบสอบถามประเม นผลการใช ประโยชน จากการส บค นเอกสารส ทธ บ ตร ท ม ต อการเร ยนและงานว จ ย ตลอดจนแบบฝ กห ดท ให ก บน กศ กษาท งก อน ระหว าง และหล งการได เร ยนร การส บค นเอกสารส ทธ บ ตร เคร องม อการส บค นส ทธ บ ตร อาศ ยการส บค นผ านเว บไซต ของหน วยงานทร พย ส นทาง ป ญญาของประเทศไทย สหร ฐอเมร กา กล มประเทศย โรป ญ ป น และองค กรทร พย ส นทางป ญญา โลก พร อมท งส บค นผ านเว บไซต ท ให บร การส บค นส ทธ บ ตรฟร ผ านอ นเทอร เน ต ตลอดจนการท า แผนท ส ทธ บ ตรผ านเว บไซต ขององค กรทร พย ส นทางป ญญาโลก และโปรแกรมท าแผนท ส ทธ บ ตร ประเภททดลองใช งานฟร ข นตอนการด าเน นการ 1) เร มให แบบฝ กห ดคร งท 1 ก บน กศ กษาเพ อให น กศ กษาได ค นหาข อม ลเก ยวก บการเร ยน และงานว จ ย โดยอาศ ยท กษะความร การส บค นข อม ลเด มท น กศ กษาแต ละคนม อย (ว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๓) 2) ประเม นผลแบบฝ กห ดคร งท 1 ว าน กศ กษาแต ละคนได ใช เคร องม ออะไรในการส บค น ย งขาดประเด นอะไร กรณ น กศ กษาไม ได ใช เคร องม อของการส บค นเอกสารส ทธ บ ตร จะแจก แบบสอบถามคร งท 1 เพ อสอบถามความเข าใจ และพ นความร เบ องต นเก ยวก บการส บค นเอกสาร ส ทธ บ ตร 3) กรณ น กศ กษาไม เคยม ความร เก ยวก บการส บค นเอกสารส ทธ บ ตร จะเร มสอน สอดแทรกเน อหาการส บค นส ทธ บ ตร และการท าแผนท ส ทธ บ ตรให ก บน กศ กษาในระหว างช วโมง ปฏ บ ต การเป นหล ก และเสร มในช วโมงบรรยาย 4) ให แบบฝ กห ดคร งท 2 ก บน กศ กษาเพ อทดสอบความร ภายหล งการสอนการส บค น ส ทธ บ ตร (ว นท ๑๓ ก นยายน ๒๕๕๓) 5) ประเม นผลการเร ยนร คร งท 2 โดยน กศ กษา และผ เสนอโครงการว จ ย 6) ให แบบฝ กห ดคร งท 3 ท เป นประโยชน ต อการเร ยนและงานว จ ยของน กศ กษา เพ อให น กศ กษาได ค นหาข อม ลอ กคร งโดยม ความร การส บค นเอกสารส ทธ บ ตรแล ว (ว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๓)

9 7) ประเม นผลการเร ยนร คร งท 3 จากการน าเสนอโดยน กศ กษา โดยผ เสนอโครงการว จ ย ให ค าแนะน า 8) รวบรวมข อม ลแบบสอบถาม และการประเม นผลท งหมดมาว เคราะห และสร ปผล รายงาน ๖

10 ๗ ผลการว จ ย ผลการศ กษาโดยเร มให แบบฝ กห ดคร งท 1 ก บน กศ กษาเพ อให น กศ กษาได ค นหาข อม ล เก ยวก บการเร ยนและงานว จ ย โดยอาศ ยท กษะความร การส บค นข อม ลเด มท น กศ กษาแต ละคนม อย พบว าเคร องม อท น กศ กษาท ง ๓ คนใช ไม แตกต างก นกล าวค อการส บค นวารสารว ชาการจาก ห องสม ด และฐานข อม ลอ เล กทรอน กส ของมหาว ทยาล ย อย างไรก ตามเม อสอบถามถ งความ ต องการเคร องม อ หร อว ธ การส บค นท นอกเหน อจากว ธ การใช เคร องม อด งกล าว ท าให ทราบว า น กศ กษาท งหมดม ความสนใจและต องการอยากเร ยนร แนวทางการศ กษา หร อส บค นข อม ลใหม ๆ จากข อม ลเบ องต นท ได ร บ จ งได เร มให ความร ท เก ยวข องก บการส บค นเอกสารส ทธ บ ตร และการท าแผนท ส ทธ บ ตรเพ อส งเสร มการเร ยนร ด วยต วเองของน กศ กษา และน าไปใช ประโยชน ก บ การเร ยนและการว จ ยเพ อว ทยาน พนธ ภายหล งการเร ยนร เทคน ค ว ธ การ เพ อส บค นเอกสาร ส ทธ บ ตรเป นเวลา ๓ ส ปดาห ได สอบถามข อม ลก บน กศ กษาโดยให แบบฝ กห ดคร งท 2 พบว า น กศ กษา ๒ ใน ๓ คน (ร อยละ ๖๖.๖๖) ได น าไปปฏ บ ต จร งก บการค นคว าข อม ลเพ อประกอบการ เร ยนและการท าว จ ยเพ อว ทยาน พนธ และได ข อม ลท หลากหลาย รวดเร ว ส าหร บน กศ กษาอ ก ๑ คน ท ย งไม ได น าไปปฏ บ ต ให ข อม ลว าย งไม ม โอกาสได น าไปใช งาน อย างไรก ตามน กศ กษาเห นว าการ ส บค นเอกสารส ทธ บ ตรเป นการส บค นท ม ประโยชน แต ย งม การใช ประโยชน ในมหาว ทยาล ยไม มาก เห นควรให เผยแพร ให ม การใช งานมากข น ภายหล งน กศ กษาได ร บเทคน ค ว ธ การ ส บค นเอกสารส ทธ บ ตร ๖ ส ปดาห ได ให แบบฝ กห ด คร งท 3 ท เป นประโยชน ต อการเร ยนและงานว จ ยของน กศ กษา เพ อให น กศ กษาได ค นหาข อม ลอ ก คร งโดยส บค นเอกสารท ม ความร ใกล เค ยงก น หร อเหม อนก นจากเอกสารในวารสารว ชาการ เปร ยบเท ยบก บการส บค นเอกสารส ทธ บ ตร และให น กศ กษาน าเสนอข อม ลให เพ อน กศ กษาและ อาจารย ผ สอน การประเม นผลการเร ยนร ในคร งท ๓ พบว าน กศ กษาท งหมดเห นประโยชน ของการ ส บค นเอกสารส ทธ บ ตรท ได ร บข อม ลท ใหม และหลากหลายมากข น เม อเปร ยบเท ยบก บเอกสาร จากวารสารว ชาการ พร อมก นน น กศ กษาจะได น าความร จากการส บค นเอกสารส ทธ บ ตรไปใช ประโยชน ในอนาคตเพ อใช ในการท างาน การศ กษาต อ หร อการท าว ทยาน พนธ อย างไรก ตาม น กศ กษาต องการให อาจารย ผ สอนได แนะแนวทางในการอ านและการศ กษาเอกสารส ทธ บ ตรให มากข น ตลอดจนความเข าใจส าหร บการส บค นเอกสารส ทธ บ ตรท ควรปร บให ฝ กปฏ บ ต จาก คอมพ วเตอร ไปพร อมๆ ก บการให ค าปร กษาจากอาจารย ผ สอนให มากข น

11 ๘ สร ป น กศ กษาสามารถเข าใจพ นฐานการส บค นเอกสารส ทธ บ ตร และการท าแผนท ส ทธ บ ตร และเห นประโยชน จากการน าเอกสารส ทธ บ ตรไปใช เพ อพ ฒนาการเร ยนและงานว จ ยในระด บ บ ณฑ ตศ กษาด วยตนเอง ในขณะเด ยวก นอาจารย ผ สอนสามารถพ ฒนาร ปแบบการสอดแทรกการ ส บค นเอกสารส ทธ บ ตรให ก บน กศ กษาได น าไปใช ประโยชน ต อการเร ยนและงานว จ ย ข อเสนอแนะ จากความค ดเห นท ได ร บจากน กศ กษา อาจารย ผ สอนจะได ปร บปร งแนวทางการสอน และ จะได น าเทคน ค ว ธ การส บค นเอกสารส ทธ บ ตร และการท าแผนท ส ทธ บ ตร ไปเผยแพร และปร บใช ก บน กศ กษาในรายว ชาอ นๆ ในระด บท เหมาะสมต อไป

12 ๙ บรรณาน กรม กล า สมตระก ล การศ กษาตลอดช ว ต. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก: (ว นท ค นข อม ล: 10 ส งหาคม 2553) ก ษมาพร ป ญต ะบ ตร และปราโมทย ธรรมร ตน คล งความร ของโลกจากส ทธ บ ตร นานาชาต (6): แผนท ส ทธ บ ตร (Patent Mapping). ประชาคมว จ ย 62, หน า ปราโมทย ธรรมร ตน และว ภาพร น ธ ปร ชานนท. มปป. แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมการศ กษาจาก การส บค นเอกสารส ทธ บ ตรนานาชาต ด วยเว บไซต ต อยอด ดอท คอม ส าน กงานกองท นสน บสน นการว จ ย. สสวพ. สกว. และสถาบ นค นคว าและพ ฒนา ผล ตภ ณฑ อาหาร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร กร งเทพฯ, 8 หน า. ร ตนา ศร เหร ญ การว จ ยในช นเร ยน Classroom Action Research. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก: (ว นท ค น ข อม ล: 10 ส งหาคม 2553) ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ค มภ ร กศน. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ: ห างห นส วนจ าก ด เอ น.เอ.ร ตนะเทรดด ง.

13 ภาคผนวก ๑๐

14 ๑๑

15 ๑๒

16 ๑๓

17 ๑๔

18 ๑๕

19 ๑๖

20 ๑๗

21 ๑๘

22 ๑๙

23 ๒๐

24 ๒๑

25 ๒๒

26 ๒๓

27 ๒๔

28 ๒๕

29 ๒๖

30 ๒๗

31 ๒๘ ประว ต ผ ว จ ย ต าแหน งป จจ บ น: อาจารย ประว ต การศ กษา: ป ท จบ ระด บ ค ณว ฒ สาขาว ชา สถานศ กษา ประเทศ การศ กษา ปร ญญา 253๘ ตร ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต ส ตวศาสตร มหาว ทยาล ย ไทย เช ยงใหม 2541 โท ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต ว ทยาการหล ง มหาว ทยาล ย ไทย การเก บเก ยว เช ยงใหม 254๘ เอก ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต ช วว ทยา มหาว ทยาล ย เช ยงใหม ไทย

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2553

ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2553 ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2553 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Office of the Higher Education Commission (OHEC) ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2553

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2553 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2553 (ฉบ บเด อนพฤศจ กายน 2553) ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Office of the Higher Education Commission (OHEC) ค าน า คณะกรรมการประก นค

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

บทบาทของคร ไทยในศตวรรษท 21 ส ร ยา ฆ องเสนาะ ว ทยากรช านาญการ กล มงานบร การว ชาการ 3 ส าน กว ชาการ

บทบาทของคร ไทยในศตวรรษท 21 ส ร ยา ฆ องเสนาะ ว ทยากรช านาญการ กล มงานบร การว ชาการ 3 ส าน กว ชาการ บทบาทของคร ไทยในศตวรรษท 21 ส ร ยา ฆ องเสนาะ ว ทยากรช านาญการ กล มงานบร การว ชาการ 3 ส าน กว ชาการ คร เป นผ ม บทบาทส าค ญในการปล กฝ งท งว ชาความร และความประพฤต แก เด กและเยาวชน ด งน นคร จ งเป นบ คคลท ส

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา 1. ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องปฏ บ ต ม 4 ประการ ค อ การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การให

More information

หน วยท 3 การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน

หน วยท 3 การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน 44 หน วยท 3 การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน 45 หน วย ท 3 การต ดตาม ตรวจสอบ ค ณภาพการศ กษา เวลา 1 ช วโมง กรอบแนวค ด กระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศ ระบบหล กเกณฑ และว ธ การในการประก นค

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

รายงานผลโครงการประช มส มมนา พ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษานอกระบบ

รายงานผลโครงการประช มส มมนา พ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษานอกระบบ รายงานผลโครงการประช มส มมนา พ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษานอกระบบ (รอบ 6 เด อน) ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ มกราคม 2556 ก ค าน า จากท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 ได ระบ ว า ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ

More information

แนวการจ ดการศ กษาตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต

แนวการจ ดการศ กษาตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต แนวการจ ดการศ กษาตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ค าช แจง ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ได ด าเน นโครงการ ตามแนวพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 ซ งม สาระส

More information

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร เป นย ทธศาสตร การว

More information

รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112)

รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112) รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112) มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร คณะมน ษยศาสตร

More information

การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม ร งส นต โยศร ค ณ สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาระด บภาคว ชา ป การศ กษา 2557-2558

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาระด บภาคว ชา ป การศ กษา 2557-2558 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาระด บภาคว ชา ป การศ กษา 2557-2558 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พ ทธช นราช สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข สารบ ญ หน า ค าน า ก บทน า 1 ว ตถ ประสงค ของการประก

More information

ค ม อ การร บรองสถาบ นการศ กษาว ชาการพยาบาลและการผด งครรภ

ค ม อ การร บรองสถาบ นการศ กษาว ชาการพยาบาลและการผด งครรภ ค ม อ การร บรองสถาบ นการศ กษาว ชาการพยาบาลและการผด งครรภ สภาการพยาบาล พ.ศ. 2556 ค ม อการร บรองสถาบ นการศ กษาการพยาบาลและการผด งครรภ พ มพ คร งท 1 ต ลาคม 2556 จ านวน เล ม เจ าของล ขส ทธ สภาการพยาบาล สถานท

More information

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ฉบ บหล งการตรวจประเม น 23 กรกฎาคม 2553 ค าน า ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information