แนวนโยบาย ด านการต างประเทศ

Size: px
Start display at page:

Download "แนวนโยบาย ด านการต างประเทศ"

Transcription

1 225 แนวนโยบาย ด านการต างประเทศ มาตรา ๘๒ ร ฐต องส งเสร มส มพ นธไมตร และความร วมม อก บนานา ประเทศ และพ งถ อหล กในการปฏ บ ต ต อก นอย างเสมอภาค ตลอดจน ต องปฏ บ ต ตามสนธ ส ญญาด านส ทธ มน ษยชนท ประเทศไทยเป นภาค รวมท งตามพ นธกรณ ท ได กระทำาไว ก บนานาประเทศและองค การ ระหว างประเทศ ร ฐต องส งเสร มการค า การลงท น และการท องเท ยวก บนานา ประเทศ ตลอดจนต องให ความค มครองและด แลผลประโยชน ของ คนไทยในต างประเทศ

2 226 สร างความร วมม อทาง เศรษฐก จท ส ำค ญ เช น การเป ดจ ดผ านแดนถาวร เม ยวด การสร าง ท าเร อนำ ำล กทวาย และเส นทางคมนาคม ไทย-เม ยนมาร การยกระด บ จ ดผ านแดน ระหว างไทย-ลาว การสร างความม นคง ทางชายแดนไทย-ก มพ ชา ความร วมม อทางเศรษฐก จ ในพ นท ชายแดน ไทย-มาเลเซ ย ใน ๖ สาขา ได แก น ำม นและก าซ พล งงาน ยานยนต ยางพารา น ำตาลและข าว และการท องเท ยว มาตรา ๘๒ ส งเสร มส มพ นธไมตร และความร วมม อก บนานาประเทศ และพ งถ อหล กในการปฏ บ ต ต อก นอย างเสมอภาค ตลอดจนต องปฏ บ ต ตามสนธ ส ญญาด านส ทธ มน ษยชนท ประเทศไทยเป นภาค รวมท ง ตามพ นธกรณ ท ได กระทำาไว ก บนานาประเทศและองค การระหว างประเทศ ส งเสร มการค า การลงท น และการท องเท ยวก บนานา ประเทศ ตลอดจนต องให ความค มครองและด แลผลประโยชน ของ คนไทยในต างประเทศ ในช วงป แรกของการท ำงาน ร ฐบาลประสบความส ำเร จในการเร ยกค นความเช อม น และสร างภาพล กษณ ท ด ให ก บประเทศ โดยเฉพาะในแง เสถ ยรภาพทางการเม องและ ความสามารถในการบร หารจ ดการในภาวะว กฤตจากกรณ อ ทกภ ย นอกจากน น ร ฐบาลประสบความส ำเร จในการส งเสร มความส มพ นธ และขยายความร วมม อก บ ประเทศเพ อนบ าน เช น ราชอาณาจ กรก มพ ชา สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร สาธารณร ฐส งคมน ยมเว ยดนาม ประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยน ตลอดจนนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศท เป นห นส วนส ำค ญทาง ย ทธศาสตร และตลาดใหม นอกจากน น ย งได ด ำเน นการเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยนและเสร มสร างบทบาทท สร างสรรค ของไทยในอาเซ ยน ตลอดจน ขยายบทบาทของไทยในเวท ระหว างประเทศ เพ อส งเสร มความก าวหน า ท งของไทย และของประชาคมระหว างประเทศ โดยม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๑. พ ฒนาความร วมม อและความส มพ นธ ก บประเทศเพ อนบ าน และนานาประเทศ โดยด ำเน นการอย บนพ นฐานหล ก ได แก (๑) ร กษาช องทาง ต ดต อส อสารท ใกล ช ด (๒) เสร มสร างบรรยากาศท เก อก ลต อความร วมม อทว ภาค ให คงอย อย างต อเน อง (๓) เสร มสร างและร กษาความเช อม นและความไว เน อเช อใจ ในระด บร ฐและผ น ำระด บส ง (๔) ร กษาภาพล กษณ ท ด ของไทยให คงอย ใน ความร ส กและท ศนคต ในระด บประชาชน และ (๕) ย ดม นว าความม นคง และความม งค งของประเทศเพ อนบ านค อ ความม นคงและความม งค งของไทย ท งน ได ม การแลกเปล ยนการเย อนระด บส งก บต างประเทศอย างต อเน อง โดยนายกร ฐมนตร ได เย อนต างประเทศแบบทว ภาค รวม ๑๘ ประเทศ (ประเทศ ในอาเซ ยน ๙ ประเทศ สาธารณร ฐประชาชนจ น สาธารณร ฐเกาหล ญ ป น สาธารณร ฐ อ นเด ย ราชอาณาจ กรบาห เรน ร ฐกาตาร เคร อร ฐออสเตรเล ย สหพ นธ สาธารณร ฐ เยอรมน และสาธารณร ฐฝร งเศส) รวมท งพระราชวงศ ผ น ำร ฐบาล และบ คคลส ำค ญ จากต างประเทศมาเย อนไทยรวม ๑๗ คร ง (เช น สมเด จพระราชาธ บด แห งบร ไน

3 227 ดาร สซาลาม ประธานาธ บด สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร สาธารณร ฐอ นโดน เซ ย และสาธารณร ฐส งคมน ยมประชาธ ปไตยศร ล งกา นายกร ฐมนตร สาธารณร ฐ ส งคมน ยมเว ยดนาม สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจ กร บาห เรน แคนาดา และเลขาธ การสหประชาชาต ) การท นายกร ฐมนตร และผ บร หาร ในร ฐบาลได ร บเช ญไปเย อนต างประเทศ รวมท งม ผ น ำและบ คคลส ำค ญจาก ต างประเทศมาเย อนไทยเป นจ ำนวนมาก แสดงให เห นอย างช ดเจนว าร ฐบาลได ร บ การยอมร บจากนานาประเทศเป นอย างด ประเทศต าง ๆ ให ความเช อม นในฐานะ ท เป นร ฐบาลท มาจากการเล อกต งโดยเส ยงส วนใหญ ของประชาชน และให ความเช อม น ต อความสามารถของร ฐบาลในการพ ฒนาเศรษฐก จของประเทศ ตลอดจนฟ นฟ ประเทศภายหล งว กฤตอ ทกภ ย ผลการด ำเน นงานท ส ำค ญของร ฐบาล ม ด งน ๑.๑ ความส มพ นธ ก บประเทศในกล มอาเซ ยน ได ม การหาร อ และพ ฒนาความร วมม อก บประเทศในกล มอาเซ ยนท กประเทศ ด งน ๑.๑.๑ ความส มพ นธ ไทย-เม ยนมาร นายกร ฐมนตร ได เด นทางเย อนสาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร อย างเป นทางการเม อเด อน ต ลาคม ๒๕๕๔ ท ำให ม การเป ดจ ดผ านแดนถาวรแม สอด-เม ยวด ตรงข าม อ ำเภอแม สอด จ งหว ดตาก เม อเด อนธ นวาคม ๒๕๕๔ หล งจากป ดมากว า ๑ ป (เด อนกรกฎาคม ๒๕๕๓) การเป ดจ ดผ านแดนช วคราว ท บ านพ น ำร อน อ ำเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร เพ อส งเสร ม ความร วมม อในการก อสร างท าเร อน ำล กทวายและเส นทางคมนาคม ไทย-เม ยนมาร ประธานาธ บด สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร ได มาเย อนไทยอย างเป นทางการเม อเด อนกรกฎาคม ๒๕๕๕ และได ม การลงนามในบ นท กความเข าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ๒ ฉบ บ ค อ บ นท กความเข าใจ ว าด วยการพ ฒนาท ครอบคล มเขตเศรษฐก จพ เศษทวายและ พ นท ใกล เค ยง และบ นท กความเข าใจว าด วยความร วมม อ เพ อการพ ฒนาในเม ยนมาร ๑.๑.๒ ความส มพ นธ ไทย-ลาว ม ความใกล ช ดมากในท กระด บ โดยได ม การแลกเปล ยนการเย อนระด บส งและด ำเน นโครงการร วมก นอย างต อเน อง อาท การเย อนสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว อย างเป นทางการของนายกร ฐมนตร (ก นยายน ๒๕๕๔) การเย อนไทย อย างเป นทางการของนายกร ฐมนตร สาธารณร ฐประชาธ ปไตย ประชาชนลาว (ม ถ นายน ๒๕๕๕) การประช มคณะกรรมาธ การร วม ว าด วยความร วมม อไทย-ลาว คร งท ๑๗ ท ประเทศลาว (ม นาคม ๒๕๕๕) การเป ดสะพานม ตรภาพไทย-ลาวแห งท ๓ (พฤศจ กายน ๒๕๕๔) และการผล กด นให ยกระด บจ ดผ านแดนระหว างก น เช น ท ภ ด จ งหว ดอ ตรด ตถ บ านฮวก จ งหว ดพะเยา ให เป นจ ดผ านแดนถาวร

4 228 ๑.๑.๓ ความส มพ นธ ไทย-ก มพ ชา เพ อความสงบส ข ส นต ภาพ และความม นคงของชายแดน ร ฐบาลไทยก บก มพ ชาจ งเห นพ องก น ในการแยกประเด นข อข ดแย งออกจากประเด นด านความร วมม อรวมท ง ม การแลกเปล ยนการเย อนระด บส ง เช น การเย อนราชอาณาจ กรก มพ ชา อย างเป นทางการของนายกร ฐมนตร (ก นยายน ๒๕๕๔) และการเย อน ราชอาณาจ กรก มพ ชาของร ฐมนตร ว าการกระทรวงการต างประเทศ (ธ นวาคม ๒๕๕๔) นอกจากน ย งได ม การข บเคล อนกลไกทว ภาค อ น ๆ เช น การประช มคณะกรรมการชายแดนท วไปไทย ก มพ ชา (General Border Committee: GBC) และการประช ม คณะกรรมการชายแดนส วนภ ม ภาค (Regional Border Committee: RBC) ด านกองท พภาคท ๑ ก บภ ม ภาคทหารท ๕ (ม นาคม ๒๕๕๕) และม การเป ดด านไทย-ก มพ ชา เช น บ านหนองเอ ยน จ งหว ดสระแก ว ๑.๑.๔ ความส มพ นธ ไทย-มาเลเซ ย นายกร ฐมนตร ได เย อน มาเลเซ ยอย างเป นทางการเม อเด อนก มภาพ นธ ๒๕๕๕ และได ผล กด นให ม ความค บหน าในการเจรจาร างความตกลงว าด วยการเด นทางข ามแดนไทย-มาเลเซ ย ฉบ บปร บปร งจากความตกลงด งกล าวเม อป พ.ศ. ๒๔๘๓ (เร มเจรจาต งแต ป ๒๕๔๗) ซ งหน วยงานท เก ยวข องได บรรล ข อตกลงในการประช มเจรจาก น เป นคร งท ๕ เม อเด อนเมษายน ๒๕๕๕ โดยร างความตกลง ฉบ บปร บปร งจะส งเสร มให ประชาชนในพ นท ชายแดนเด นทาง ไปมาหาส ก นได สะดวกข น นอกจากน ไทยและมาเลเซ ยก ำล ง เตร ยมการส ำหร บการหาร อประจ ำป คร งท ๕ ระหว าง นายกร ฐมนตร ท งสองประเทศ เพ อผล กด นความร วมม อท เป น ผลประโยชน ร วมของท งสองประเทศ รวมท งอย ระหว างเตร ยม จ ดการประช มคณะกรรมาธ การร วมว าด วยความร วมม อทว ภาค คร งท ๑๒ (Joint Commission: JC) การประช มคณะกรรมการ ว าด วยย ทธศาสตร การพ ฒนาร วมส ำหร บพ นท ชายแดนไทย-มาเลเซ ย ระด บร ฐมนตร (Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) คร งท ๓ และ การส งเสร มความร วมม อทางเศรษฐก จในพ นท ชายแดนไทย-มาเลเซ ย ใน ๖ สาขา ได แก น ำม นและก าซ พล งงาน ยานยนต ยางพารา น ำตาลและข าว และการ ท องเท ยว

5 229 รายงานแสดงผลการดำ เน นการของคณะร ฐมนตร ตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ๑.๑.๕ ความส มพ นธ ไทย-เว ยดนาม ร ฐบาลได ผล กด น ให ห น ว ยงานท เ ก ย วข อ งของท ง สองฝ า ยต ง คณะท ำ งานเพ อ หาร อ เร อ ง ความร วมม อด านข าว นอกจากน ไทยและสาธารณร ฐส งคมน ยมเว ยดนาม ได เห นชอบให ม การประช มคณะร ฐมนตร ร วมในโอกาสแรก เพ อกระช บ ความส ม พ น ธ ร ะหว า งก น ท ก ด า น และล า ส ด ท ง สองฝ า ยเห น ชอบให ม การจ ดประช มคณะร ฐมนตร ร วมในช วงเด อนต ลาคม ๒๕๕๕ ๑.๑.๖ ความส มพ นธ ไทย-อ นโดน เซ ย ม ความค บหน า โดยท งสองฝ ายได เจรจารายละเอ ยดของร างบ นท กความเข าใจว าด วยการ ป องก นและปราบปรามอาชญากรรมข ามชาต นอกจากน ร ฐบาลผล กด น ให ม การเร งร ดการต ออาย MOU ด านประมง โดยท งสองฝ ายก ำล งเจรจา เน อหาของ MOU โดยเฉพาะประเด นเร องความร บผ ดชอบในการส งกล บ ล กเร อประมงต างชาต ท ถ กจ บและเป นโรคต ดต อหร อโรคอ บ ต ใหม เม อเด อน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได ม การประช มคณะอน กรรมการความร วมม อทางการ ประมงไทย-อ นโดน เซ ย คร ง ท ๘ ร วมก บฝ ายสาธารณร ฐอ นโดน เซ ยเพ อ หาร อ ถ อยค ำท เหมาะสมเร องการร บผ ดชอบส งกล บล กเร อ นอกจากน น ร ฐบาล ท งสองฝ ายย งเห นชอบให กระช บความร วมม อด านอาหารฮาลาลด วย ๑.๑.๗ ความส มพ นธ ไทย-ส งคโปร ร ฐบาลผล กด นให ม การประช ม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relations (STEER) คร งท ๓ ในโอกาสแรก เพ อส งเสร มการค าการลงท น ๑.๑.๘ ความส มพ นธ ไทย-ฟ ล ปป นส ร ฐบาลได ผล กด น ให ม การเจรจาแก ไขอ ปสรรคทางการค า โดยเฉพาะผ ก ผลไม และส ตว ป ก ๑.๑.๙ ความส มพ นธ ไทย-บร ไนดาร สซาลาม ร ฐบาล ได เจรจาผล กด นการขายข าวหอมมะล ส งเสร มความร วมม อด านอาหารฮาลาล และได เจรจาให เนการาบร ไนดาร สซาลามพ จารณาเพ มการจ างแรงงานไทย

6 230 ๑.๒ ความส มพ นธ ไทย จ น ม การแลกเปล ยนการเย อน ระด บส งของท งสองฝ าย รวมท งได ม การลงนามแผนปฏ บ ต การร วม ว าด วยความร วมม อเช งย ทธศาสตร ไทย-จ น ซ งก ำหนดแนวทางภาพรวม ย ทธศาสตร ความร วมม อไทย-จ น จ ำนวน ๑๗ สาขา ในช วง ๕ ป (ระหว างป ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการลงนามบ นท กความเข าใจร วม ว าด วยความร วมม อเพ อการพ ฒนาอย างย งย นในประเทศไทย ๔ ด าน ได แก การจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา การสร างระบบการบร หาร จ ดการน ำ โครงการรถไฟไทย-จ น (ความเร วส ง) และพล งงานทดแทน ซ งตอบสนองประโยชน ของประเทศและประชาชนของสองฝ าย ท งน ร ฐบาลได ต งเป าหมายการค าไทย-จ น เพ มข นร อยละ ๒๐ ต อป ในช วง ๕ ป ข างหน า และเป าหมายการลงท นเพ มข นร อยละ ๑๕ ต อป ๑.๓ ความส มพ นธ ไทย ญ ป น อย ในระด บท ด มาอย างต อเน อง ม การแลกเปล ยนการเย อนระด บพระราชวงศ และ ผ น ำระด บส งระหว างก นอย างสม ำเสมอ โดยเม อเด อนม นาคม ๒๕๕๕ นายกร ฐมนตร ได เด นทางเย อนญ ป นอย างเป นทางการ ในขณะเด ยวก น ม การให ความช วยเหล อระหว างก นจากท กภาคส วนในยามประสบ ภ ยพ บ ต เช น ในเหต การณ อ ทกภ ยในไทยเม อปลายป ๒๕๕๔ ญ ป น ให ความช วยเหล อไทยท งส น ๕๘๗ ล านบาท ในด านการค า ร ฐบาล ต งเป าหมายการค าก บญ ป นประมาณ ๓ ล านล านบาทภายในป ๒๕๖๐ ๑.๔ ความส มพ นธ ไทย เกาหล ใต นายกร ฐมนตร ได เย อนสาธารณร ฐเกาหล เม อเด อนม นาคม ๒๕๕๕ และได หาร อก บ ประธานาธ บด สาธารณร ฐเกาหล เร องความร วมม อในการบร หารจ ดการน ำ ความร วมม อด านการท องเท ยว การเกษตร การค า พล งงาน และ ด านเทคโนโลย ๑.๕ ความส มพ นธ ไทย-กล มประเทศในภ ม ภาคย โรป ร ฐบาลได ขยายความส มพ นธ ในท กม ต บนพ นฐานของความเป นห นส วนทาง ย ทธศาสตร อาท กรอบความตกลงว าด วยความเป นห นส วนและความร วมม อ (Partnership and Cooperation Agreement: PCA) การแลกเปล ยนประสบการณ และร บการถ ายทอดองค ความร จากย โรป และการจ ดก จกรรมฉลองครบรอบ ๕๐๐ ป ความส มพ นธ ไทย-โปรต เกส รวมท งการเด นทางเย อนสาธารณร ฐฝร งเศส และสหพ นธ สาธารณร ฐเยอรมน อย างเป นทางการของนายกร ฐมนตร เม อเด อน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซ งในการเย อนสหพ นธ สาธารณร ฐเยอรมน นายกร ฐมนตร

7 231 รายงานแสดงผลการดำ เน นการของคณะร ฐมนตร ตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ได หาร อก บผ น ำสหพ นธ สาธารณร ฐเยอรมน เร องการแก ป ญหาอ ทกภ ย การลงท น ความร วมม อก บภาคว ทยาล ยอาช วะ ความร วมม อในเร องเศรษฐก จส เข ยวและ การใช พล งงานทดแทน ซ ง สอดคล องก บแนวทางพ ฒนาประเทศของไทย โดยเยอรมน จะส งเจ าหน าท เทคน คมาให ความร เก ยวก บค ณภาพส นค าของไทย เพ อเพ มโอกาส ในการส งออกไปย โรป ในการเย อนสาธารณร ฐฝร งเศสนายกร ฐมนตร ได หาร อก บ นายกร ฐมนตร สาธารณร ฐฝร งเศสเร องการขยายตลาดอ ตสาหกรรมส งทอ อ ญมณ และคร วไทยส คร วโลก เน องจากประเทศไทยม ศ กยภาพส งในเร องเหล าน ๑.๖ ความส มพ นธ ไทย ประเทศในภ ม ภาคอเมร กาและแปซ ฟ กใต เพ อพบปะหาร อและแลกเปล ยนองค ความร ก บส วนราชการ องค กร และภาคเอกชน ของสหร ฐอเมร กา แคนาดา และเคร อร ฐออสเตรเล ย ซ งท ำให ความร วมม อของ ท งสองฝ ายม ผลเป นร ปธรรม ด งน ๑.๖.๑ ความร ว มม อ ไทย-สหร ฐ อเมร ก า ม การแลกเปล ยน การเย อ นระด บ ส ง เช น การเย อ นไทยของนางฮ ล ลาร คล น ต น ร ฐ มนตร ว าการกระทรวงการต างประเทศของสหร ฐอเมร กา เม อเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๔ การหาร อทว ภาค ระหว างนายกร ฐมนตร ก บประธานาธ บด บาร ก โอบามา เม อเด อน พฤศจ กายน ๒๕๕๔ และการเย อนสหร ฐอเมร กา ของร ฐมนตร ว าการกระทรวง การต างประเทศเพ อ ประช มเช งย ทธศาสตร (Strategic Dialogue) เม อ เด อนม ถน ายน ๒๕๕๕ ซ งได หาร อประเด นด านความม นคงในภ ม ภาค บทบาทของสหร ฐอเมร กา ในการส งเสร มความก าวหน าในภ ม ภาค ตลอดจนความร วมม อไทย-สหร ฐอเมร กา ในม ต ต าง ๆ ๑.๖.๒ ความร ว มม อ ไทย-แคนาดา การเย อ นไทยของ นายกร ฐมนตร แคนาดา เม อเด อนม นาคม ๒๕๕๕ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป ของ การสถาปนาความส มพ นธ ทางการท ตไทย-แคนาดา ซ งได ม ความร วมม อเก ยวก บ การแลกเปล ยนเยาวชน ความร วมม อ ในการปราบปรามการล ก ลอบเข า เม อ ง การป องก นการก อการร าย และการพ จารณาเจรจาความตกลงเขตการค าเสร ไทย-แคนาดา ๑.๖.๓ ความส ม พ น ธ ไ ทย ออสเตรเล ย ม การจ ดก จกรรม เฉล ม ฉลองครบรอบ ๖๐ ป ข องการสถาปนาความส ม พ น ธ ท างการท ต ไทย-ออสเตรเล ย รวมถ งการเด นทางเย อนเคร อร ฐออสเตรเล ยอย างเป นทางการ ของนายกร ฐมนตร เม อเด อนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ซ งท งสองฝ ายหาร อเก ยวก บ การส งเสร มการค า การลงท น พล งงาน ว ทยาศาสตร และการศ กษา

8 232 การไปเย อนประเทศต าง ๆ ท ำให สามารถเป ดตลาด ส ำค ญ ๆ เช น ตลาดไก ในราชอาณาจ กรบาห เรน การยกเล ก การห ามน ำเข าไก จากไทย ของญ ป น ๑.๖.๔ ประเทศในภ ม ภาคลาต นอเมร กา ซ งเป นตลาดใหม (Emerging Market) ท ไทยอาจขยายโอกาสทางการค าและการลงท น ร ฐบาล สน บสน นการจ ด Road Show เพ อสร างความเช อม นด านการค าและการลงท น รวมถ งข บเคล อนการจ ดท ำความตกลงการค าเสร ฉบ บสมบ รณ ระหว างไทย-เปร และไทย-ช ล ซ งอย ระหว างด ำเน นการ ๑.๗ ความส มพ นธ ก บกล มประเทศอ น ๆ ท ส ำค ญ ด งน ๑.๗.๑ ความส มพ นธ ไทย-ประเทศในภ ม ภาคเอเช ยใต โดยเฉพาะความร วมม อไทย-อ นเด ย ซ งท งสองประเทศได จ ดการประช ม คณะกรรมาธ การร วม (JC) ท กร งน วเดล รวมท งนายกร ฐมนตร ได ไปเย อน สาธารณร ฐอ นเด ยอย างเป นทางการในฐานะแขกเก ยรต ยศของร ฐบาลแห ง สาธารณร ฐอ นเด ย เพ อร วมงานเฉล มฉลองว นสถาปนาสาธารณร ฐ ระหว าง ว นท ๒๔ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ซ งแสดงให เห นว าสาธารณร ฐอ นเด ยให เก ยรต และ ให ความส ำค ญแก ไทย ในการเย อนด งกล าว ท งสองฝ ายเห นชอบท จะยกระด บ ความส มพ นธ ไทย-อ นเด ยให เป น ห นส วนทางย ทธศาสตร อย างรอบด าน รวมท ง การเป นประต ระหว างก นในการเช อมโยงระด บภ ม ภาค ๑.๗.๒ ความส มพ นธ ไทย-ภ ม ภาคตะว นออกกลาง นายกร ฐมนตร ได เด นทางเย อนราชอาณาจ กรบาห เรนและร ฐกาตาร อย างเป นทางการ ระหว างว นท ๑๓-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซ งนอกจากจะเป นการท ำความร จ กและ สร างความค นเคยก บผ น ำท งสองประเทศแล ว ย งประสบความส ำเร จในการเจรจา ความร วมม อด านอ น ๆ เช น ความร วมม อไทย-กาตาร ด านพล งงาน (โดยไทยจะซ อ ก าซ LPG จากกาตาร ) สาธารณส ข แรงงาน การลงท นในผล ตภ ณฑ การเกษตร และฮาลาล ความร วมม อไทย-บาห เรนด านการลงท นในตลาดท น ด านความม นคง ทางอาหาร ด านพล งงาน ๑.๗.๓ ความส มพ นธ ไทย เอเช ยกลาง ร ฐบาลได แสวงหา ล ทางการขยายแหล งพล งงาน ตลาดการค าและการลงท นใหม ๆ ในกล มประเทศ ในเอเช ยกลาง เช น ความส มพ นธ ไทย คาซ คสถาน ม การประช ม คณะกรรมาธ การร วมเพ อความร วมม อทว ภาค ไทย คาซ คสถาน คร งท ๒ และ การเป ดสถานเอกอ ครราชท ตท กร งอ สตานาของสาธารณร ฐคาซ คสถานในป ๒๕๕๕ และความส มพ นธ ไทย อ ซเบก สถาน ท งสองประเทศได ร วมก นจ ดงานเฉล มฉลอง ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ป ความส มพ นธ ทางการท ตไทย-อ ซเบก สถาน เม อเด อนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ท กระทรวงการต างประเทศ

9 233 ๑.๗.๔ ความส มพ นธ ไทย-ประเทศในภ ม ภาคแอฟร กา ร ฐบาลส งเสร มการค าและความร วมม อด านต าง ๆ รวมถ งการให ความช วยเหล อ เพ อการพ ฒนา โดยเฉพาะในด านท ไทยม ความเช ยวชาญ อาท ด านการเกษตรและ ประมง สาธารณส ข การสร างรายได และการศ กษา ส ำหร บการแลกเปล ยน การเย อนระด บส ง ประธานาธ บด สาธารณร ฐก น ได มาเย อนไทยอย างเป นทางการ ระหว างว นท ๒๔-๒๖ ม ถ นายน ๒๕๕๕ และหาร อก บนายกร ฐมนตร ในประเด น ความร วมม อต าง ๆ ก บไทย เช น ด านการค า เหม องแร พล งงาน ๑.๘ แก ไขป ญหากระทบกระท งตามแนวพรมแดน ผ านกระบวนการ ทางการท ต สนธ ส ญญา และกฎหมาย ร ฐบาลได ให ความส ำค ญในการแก ไขป ญหา ตามแนวพรมแดนก บประเทศเพ อนบ าน ด งน ๑.๘.๑ สำารวจและจ ดทำาหล กเขตแดน ตามหล กการของกฎหมายและสนธ ส ญญาท เก ยวข อง โดยได ร วมม อก บประเทศเพ อนบ านอย างใกล ช ด เช น การตรวจพ นท ชายแดนไทย-เม ยนมาร บร เวณด านส งขร จ งหว ดประจวบค ร ข นธ เม อเด อนต ลาคม ๒๕๕๔ การตรวจสอบหล กเขตแดนไทย-มาเลเซ ย ท ร ฐเกดะห มาเลเซ ย เม อเด อนมกราคม ๒๕๕๕ และการตรวจพ นท ชายแดนไทย-ก มพ ชา เม อเด อนก มภาพ นธ ๒๕๕๕ ๑.๘.๒ ผล กด นและจ ดการประช มท เก ยวก บก จการชายแดน ความสงบเร ยบร อยบร เวณชายแดน และการป องก นและปราบปรามป ญหา ข ามแดนอย างสมำ ำเสมอ เช น การประช มคณะกรรมการชายแดนท วไป (GBC) ไทย-มาเลเซ ย ท กร งก วลาล มเปอร การประช มคณะกรรมการชายแดนท วไป (GBC) ไทย-ก มพ ชา ท กร งพนมเปญ การประช มคณะกรรมการร วมร กษา ความสงบเร ยบร อยตามชายแดนท วไป ไทย-ลาว (GBC) ท กร งเทพมหานคร การประช มคณะกรรมการชายแดนส วนภ ม ภาค (RBC) ไทย-เม ยนมาร ท เม องตองจ

10 234 ๒. กระช บความร วมม อและความเป นห นส วนทางย ทธศาสตร ก บ ประเทศ กล มประเทศ และองค การระหว างประเทศท ม บทบาทสำาค ญของโลก เพ อส งเสร มความร วมม อในเช งย ทธศาสตร ขยายตลาด และเพ มข ดความสามารถ ทางเศรษฐก จของไทย ร ฐบาลได ยกระด บความร วมม อและความเป นห นส วน ทางย ทธศาสตร ก บประเทศอ น ๆ รวมท งในกรอบความร วมม อท งในระด บภ ม ภาค และระด บโลก ด งน ๒.๑ สร างความส มพ นธ และความร วมม อในกรอบอน ภ ม ภาค ให ม ความค บหน า ด งน ๒.๑.๑ ย ทธศาสตร ความร วมม อทางเศรษฐก จอ รวด -เจ าพระยา- แม โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ไทยม บทบาทเด นในฐานะ ประเทศผ ให ความช วยเหล อแก ประเทศสมาช กอ น ๆ ในกล ม ท งทางด านโครงสร างพ นฐานและด านว ชาการ เพ อป ทางไปส การค า การลงท น ซ งจะช วยสร างงานและ สร างรายได โดยม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ได แก การจ ดท ำ แผนการลงท นเกษตรแบบม ส ญญา (Contract Farming) การจ ดต งศ นย บร การ จ ดเด ยวแบบเบ ดเสร จ ณ ด านชายแดน จ ำนวน ๑๐ แห ง การเจรจาก บก มพ ชา ให ม การด ำเน นการตามความตกลง ACMECS Single Visa (ซ งเป นโครงการ น ำร องระหว างไทยก บก มพ ชา) และการพ ฒนาเส นทางเช อมโยงในเส นทางสายรอง อาท เส นทางเช งเขาตะนาวศร -กอกะเร ก การซ อมแซมเส นทางเม ยวด -เช งเขา ตะนาวศร ๒.๑.๒ ความร เร มแห งอ าวเบงกอลสำาหร บความร วมม อ หลากหลายสาขาทางว ชาการและเศรษฐก จ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ร ฐบาลม บทบาทอย างต อเน อง โดยส งผ แทนเข าร วมการประช มต าง ๆ เพ อผล กด น ความร วมม อในหม ประเทศสมาช กในประเด นท เป นประโยชน ร วมก น เช น การประช มร ฐมนตร ว าด วยการลดความยากจนภายใต กรอบ BIMSTEC คร งท ๒ เม อเด อนมกราคม ๒๕๕๕ ท สหพ นธ สาธารณร ฐประชาธ ปไตยเนปาล

11 235 ๒.๑.๓ ความร วมม อในอน ภ ม ภาคล มนำ ำโขงซ งม กรอบ ความร วมม อล มนำ ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ไทยม บทบาท ในการผล กด นการพ ฒนาล มน ำโขงร วมก บประเทศห นส วนเพ อการพ ฒนาต าง ๆ ท ส ำค ญ ค อ แผนงานการพ ฒนาความร วมม อ ทางเศรษฐก จในอน ภ ม ภาคล มแม นำ ำโขง ๓ ประเทศ ซ งเน นการพ ฒนาความเช อมโยงทางกายภาพ การเพ ม ความสามารถในการแข งข นและการพ ฒนาช มชน และส งคม โดยบ รณาการผ านการพ ฒนาแนวระเบ ยง เศรษฐก จ ท งน ในการประช มส ดยอดผ น ำ ๖ ประเทศ ล มน ำโขง คร งท ๔ (ธ นวาคม ๒๕๕๔) นายกร ฐมนตร ของไทยได ร วมให ความเห นชอบแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา GMS ระยะ ๑๐ ป ฉบ บใหม ซ งจะน ำไปส การจ ดท ำแผนการลงท น ของอน ภ ม ภาคต อไป ความร วมม อล มนำ ำโขงก บญ ป น (Mekong-Japan Cooperation Framework) โดยท ง ๒ กรอบความร วมม อเน นการพ ฒนา โครงสร างพ นฐาน การส งเสร มการค า การลงท น และโลจ สต กส ตาม แนวพ นท เศรษฐก จ การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การอน ร กษ ส งแวดล อม ความร วมม อระหว างภาคร ฐและเอกชน และการเร ยนร ประสบการณ จากญ ป น ในการจ ดการภ ยพ บ ต ข อร เร มล มนำ ำโขงตอนล างก บสหร ฐอเมร กา (US-Lower Mekong Initiative: US-LMI) ไทยสน บสน นการท สหร ฐอเมร กา เพ มความสนใจ ในภ ม ภาค โดยเน นการใช ประโยชน จากสถาบ นฝ กอบรมท ต งอย ในประเทศไทย และการพ ฒนาทร พยากรมน ษย และความร วมม อล มนำ ำโขงก บสาธารณร ฐเกาหล (Mekong Korea Cooperation) ซ งให ความส ำค ญก บการบร หารจ ดการ ทร พยากรน ำ ความร วมม อในกรอบอน ภ ม ภาคและความร วมม อก บประเทศ นอกภ ม ภาคด งกล าวข างต น ตอบสนองผลประโยชน ของไทยและภ ม ภาค เช น ในเร องความม นคงทางอาหาร ความร วมม อในการบร หารจ ดการน ำ ความร วมม อ ด านภ ยพ บ ต ท งน ในช วงปลายป ๒๕๕๕ ประเทศไทยจะเป นเจ าภาพ จ ดการประช มระหว างประเทศว าด วยการพ ฒนาท ย งย นในอน ภ ม ภาคแม น ำ ล านช าง-แม น ำโขง เพ อน ำไปส การประช มในระด บร ฐมนตร ในช วงต นป ๒๕๕๖ ด วย

12 236 ๒.๒ ส งเสร มการค า การลงท นระหว างประเทศ และการพ ฒนา ศ กยภาพให ก บภาคเอกชนไทย ซ งม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๒.๒.๑ สานต อการเจรจาความตกลงส งเสร มและค มครอง การลงท นก บประเทศต าง ๆ ท ได ด ำเน นการอย ก อนหน าน แล ว อาท ระหว างไทย ก บสาธารณร ฐมาดาก สการ สหร ฐอาหร บเอม เรตส และร ฐกาตาร นอกจากน ย งได ด ำเน นการเจรจาเพ อจ ดท ำความตกลงเขตการค าเสร (Free Trade Agreement: FTA) ก บต างประเทศ เช น สาธารณร ฐช ล สาธารณร ฐเปร ๒.๒.๒ ส งเสร มการค าและการลงท น และเสร มศ กยภาพ ของภาคเอกชนไทยในต างประเทศอย างต อเน อง เช น การจ ดก จกรรม Road Show ในต างประเทศ การจ ดงานแสดง เผยแพร และจ ำหน ายส นค าไทย รวมถ งการพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม และการจ ดทำาข อม ล ทางเศรษฐก จ เพ อ ช ช องทาง สร างโอกาส และ เต อนภ ย เก ยวก บการค า และการลงท นในต างประเทศ และกฎระเบ ยบท เก ยวข อง ผ านทางช องทางต าง ๆ เช น การส งเสร มส นค าเกษตรและปศ ส ตว เพ อการส งออก นโยบายคร วไทยส คร วโลก การส งเสร มการท องเท ยวไทย นอกจากน ม การนำาคณะน กธ รก จไทยเย อน ต างประเทศพร อมก บนายกร ฐมนตร และผ บร หารของร ฐบาล โดยเน นสาขา ท ไทยม ความสนใจ และแต ละประเทศม ความเช ยวชาญเป นพ เศษ อาท สาขา ช นส วนยานยนต เคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส เกษตรและอาหาร ท องเท ยว การแพทย และศ ลยกรรม โดยเด อนม นาคม กรกฎาคม ๒๕๕๕ ม การเย อนแล ว ๘ ประเทศ ได แก ญ ป น สาธารณร ฐเกาหล สาธารณร ฐประชาชนจ น ราชอาณาจ กร บาห เรน ร ฐกาตาร เคร อร ฐออสเตรเล ย สาธารณร ฐฝร งเศส และสหพ นธ สาธารณร ฐ เยอรมน

13 237 ๒.๓ ส งเสร มความร วมม อระหว างประเทศด านการท องเท ยว โดยม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๒.๓.๑ โครงการพ ฒนาความเช อมโยงด านการท องเท ยว ก บประเทศเพ อนบ าน โดยจ ดท ำแผนปฏ บ ต การข บเคล อนความร วมม อ ด านการท องเท ยว ตามกรอบความร วมม อล มน ำโขง (GMS) และสร างความร ความเข าใจ ส งเสร มและพ ฒนาความร วมม อในการด ำเน นงานข บเคล อนงานภายใต กรอบความร วมม อต าง ๆ ๒.๓.๒ โครงการส งเสร มความเป นศ นย กลางการท องเท ยว เช งการแพทย และส ขภาพตามแนวทางพ ฒนาเขตเศรษฐก จสามฝ าย อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย และไทย โดยจ ดท ำข อม ลสถ ต และศ กษาพฤต กรรมของน กท องเท ยว ท เข ามาใช บร การทางการแพทย และส ขภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะพ นท ๑๔ จ งหว ดภาคใต เพ อการวางแผนพ ฒนาการตลาดการท องเท ยว ซ งอย ระหว าง การจ ดเก บสถ ต ข อม ลเพ อด ำเน นโครงการ ๒.๓.๓ ผล กด นการพ ฒนาด านการท องเท ยวในภ ม ภาค โดยได เป นเจ าภาพการประช มคณะท ำงานด านท องเท ยว คร งท ๒๙ การประช ม Mekong Tourism Forum 2012 ภายใต กรอบความร วมม อล มน ำโขง (GMS) รวมท งการจ ดประช มร วมคณะกรรมาธ การภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกและแปซ ฟ ก และคณะกรรมาธ การภ ม ภาคเอเช ยใต คร งท ๒๔ เพ อร บทราบผลส ำเร จท ผ านมา รวมท งแลกเปล ยนแนวทางการบร หารจ ดการด านการท องเท ยว และร วมก น ก ำหนดแนวทางการพ ฒนาด านการท องเท ยวร วมก น

14 238 การค าชายแดน ระหว างไทยก บประเทศ เพ อนบ าน ขยายต ว ๕.๒% ๒.๔ สน บสน นการค าชายแดนของไทย (มาเลเซ ย เม ยนมาร ลาว และก มพ ชา) โดยในป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ต ลาคม ๒๕๕๔ ส งหาคม ๒๕๕๕) ม ม ลค า ๘๓๕,๓๑๙ ล านบาท เม อเท ยบก บช วงเด ยวก นของป งบประมาณ ๒๕๕๔ ท ม ม ลค า ๗๙๓,๘๑๓ ล านบาท เพ มข นร อยละ ๕.๒ โดยไทยเป นฝ ายได เปร ยบ ด ลการค าม ลค า ๑๓๗,๙๒๒ ล านบาท เป นการส งออกม ลค า ๓๓๖,๖๙๗ ล านบาท และน ำเข าม ลค า ๒๓๘,๗๗๕ ล านบาท ๒.๔.๑ พ ฒนาการค าชายแดนและการลงท นของไทยก บ ประเทศเพ อนบ าน โดยจ ดประช มและส มมนาให ความร ข อม ลด านกฎระเบ ยบ การค าการลงท นในประเทศเพ อนบ าน และส ทธ พ เศษทางการค าก บหน วยงาน ภาคร ฐ ภาคเอกชน ผ ประกอบการ ได แก จ ดส มมนาเร อง โอกาสการค า การลงท นไทยในประเทศเพ อนบ าน จ ดส มมนาเร อง เจาะตลาดใหม ก าวไกล แดนภารตะ และจ ดส มมนาและเป นว ทยากรการค าชายแดนและการค าผ านแดน ๒.๔.๒ ผล กด นความร วมม อการค าชายแดนผ านกลไกต าง ๆ ได แก การประช มเช งปฏ บ ต การจ ดทำาแผนแม บทการข บเคล อนห นส วนการพ ฒนา เขตเศรษฐก จ ๓ ฝ าย อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย และไทย (The IMT-GT Regional Implementation Blueprint Workshop) ณ สาธารณร ฐฟ ล ปป นส โดยได ร บทราบผลความค บหน าและสร ปโครงการของท ง ๓ ประเทศ ท จะถ ก บรรจ ในแผนแม บทการข บเคล อน (Implementation Blueprint) ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ การประช มเจ าหน าท อาว โส คร งท ๑๘ และการประช มระด บม ขมนตร และ ผ ว าราชการจ งหว ด คร งท ๘ ภายใต แผนงานการพ ฒนาเศรษฐก จสามฝ าย อ นโดน เซ ย-มาเลเซ ย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และการประช มส มมนาแลกเปล ยนความร เพ อต ดตามการข บเคล อน และเสร มสร างความเข าใจและการม ส วนร วมในโครงการภายใต IMT-GT Implementation Blueprint (IB) ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ อต ดตามการข บเคล อน โครงการอย างจร งจ งท งในด านการเตร ยมการด านงบประมาณและรายละเอ ยด การด ำเน นการโครงการภายใต IMT-GT การประช มเก ยวก บอ ปสรรคการค า ตามแนวชายแดนระหว างไทยก บประเทศเพ อนบ าน ณ ท ำเน ยบร ฐบาล การประช มเตร ยมการฝ ายไทย สำาหร บการประช มคณะกรรมาธ การร วม ไทย-ลาว คร งท ๑๗ เพ อร บทราบความค บหน าโครงการความร วมม อ

15 239 ๒.๔.๓ จ ดคณะผ แทนการค าและการลงท นเย อนประเทศ ต าง ๆ ในภ ม ภาค เพ อจ บค เจรจาธ รก จ (Business Matching) ระหว าง ผ ประกอบการไทยและผ ประกอบการในประเทศต าง ๆ อาท จ ดคณะผ แทนการค า และการลงท นไทยเย อนนครค นหม ง สาธารณร ฐประชาชนจ น นครหลวงเว ยงจ นทน แขวงสะหว นนะเขต และแขวงจ ำปาส ก สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว เม องม มไบและเจนไน สาธารณร ฐอ นเด ย ๒.๔.๔ โครงการเพ มประส ทธ ภาพการให บร การเพ อรองร บ ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community: AEC) โดย อย ระหว างการจ ดต งส ำน กงานการค าต างประเทศในส วนภ ม ภาค (สคต.) เพ มเต ม จ ำนวน ๓ แห ง ได แก สคต.จ งหว ดม กดาหาร สคต.จ งหว ดตาก และ สคต. จ งหว ดศร สะเกษ (จากเด มท ม อย แล ว ๖ แห ง ในจ งหว ดเช ยงใหม ชลบ ร สระแก ว หนองคาย เช ยงราย และอ ำเภอหาดใหญ ) ๓. สร างความสาม คค และส งเสร มความร วมม อระหว างประเทศอาเซ ยน ม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๓.๑ เตร ยมความพร อมของไทยในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน พ.ศ. ๒๕๕๘ ร ฐบาลได ม การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ร วมก บห วหน าส วนราชการระด บปล ดกระทรวง และหน วยงาน ข นตรงต อนายกร ฐมนตร รวม ๓๒ หน วยงาน โดยให ความส ำค ญก บการ ด ำเน นงานใน ๖ ประเด น ได แก (๑) การข บเคล อนประชาคมอาเซ ยนใน ๓ เสาหล ก ได แก ด านเศรษฐก จ ด านส งคมและว ฒนธรรม และด านการเม องและ ความม นคง (๒) การเช อมโยงในภ ม ภาคอาเซ ยน เพ อวางแผนพ ฒนาศ กยภาพ การเป นศ นย กลางอาเซ ยนของไทยใน ๓ เร อง ประกอบด วย การขนส ง การท องเท ยว และการสร างความเจร ญทางเศรษฐก จและส งคม (๓) การพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อวางแผนก ำล งคนท งระบบ (๔) การบ รณาการกล มจ งหว ด โดยให ความส ำค ญ ก บพ นท จ งหว ดชายแดน เขตเศรษฐก จพ เศษและพ นท ท ม ศ กยภาพในการเต บโต รวมท งการพ ฒนาส นค าหน งต ำบลหน งผล ตภ ณฑ (OTOP) (๕) การบ รณาการ ร วมก บภาคเอกชน ๕ สถาบ น และ (๖) การพ ฒนาป จจ ยสน บสน นในการ ข บเคล อน ๓ เสาหล ก โดยด ำเน นงาน ด งน เตร ยมความพร อม และให ความร แก หน วยงาน ภาคร ฐและเอกชน เพ อก าวส ประชาคมอาเซ ยน

16 240 ๓.๑.๑ เตร ยมความพร อมของภาคร ฐ ร ฐบาลได พ ฒนา ศ กยภาพและความตระหน กร ของบ คลากรภาคร ฐ โดยเฉพาะการฝ กอบรม และพ ฒนาท กษะต าง ๆ รวมถ งยกระด บมาตรฐานต าง ๆ ให พ ฒนาข นอย างต อเน อง เช น การพ ฒนามาตรฐานการค มครองผ บร โภค การพ ฒนาระบบบร หารแรงงาน เพ อเสร มสร างความร วมม อทางการค าภายในอาเซ ยน การพ ฒนาความร ด านกฎหมาย และการศ กษาแนวทางเพ อแก ไขและปร บปร งกฎหมายและกฎระเบ ยบของไทย เพ อให สอดคล องก บพ นธกรณ ของไทยภายใต ประชาคมอาเซ ยน เพ อให กฎหมาย ม ความท นสม ยและใช โอกาสจากประชาคมอาเซ ยนได อย างเต มท การเตร ยม ความพร อมด านท องเท ยวและก ฬาส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) โดย ว เคราะห ผลกระทบและจ ดท ำข อตกลงว าด วยการยอมร บค ณสมบ ต บ คลากร ว ชาช พด านการท องเท ยวอาเซ ยนในป ๒๕๕๘ เม อม การเคล อนย ายแรงงานฝ ม อ อย างเสร ๓.๑.๒ เตร ยมความพร อมของภาคเอกชน ร ฐบาลผล กด น การพ ฒนาศ กยภาพของภาคเอกชนและแรงงานไทยให ตอบสนองความต องการ และม ข ดความสามารถในการแข งข นในตลาดอาเซ ยน รวมถ งการร กษาค ณภาพ ส นค าให ได ตามความต องการของตลาดและผ านเกณฑ มาตรฐานระหว าง ประเทศท ก ำหนด โดยการให ค ำแนะน ำและค ำปร กษาแก ผ ประกอบการไทย การจ ดก จกรรมเตร ยมความพร อมแก ผ ประกอบการอย างต อเน อง เช น การจ ด ส มมนาผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) ท วประเทศ และ การสน บสน นการสร างเคร อข ายผ ประกอบการไทยก บผ ประกอบการจาก ประเทศอ น ๆ ในอาเซ ยน โดยเฉพาะผ ประกอบการ SMEs ๓.๑.๓ เตร ยมความพร อมของประชาชน ร ฐบาลเน นการสร างความตระหน กร โดยด ำเน น โครงการและก จกรรมหลายร ปแบบ เพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลความร เก ยวก บอาเซ ยนแก ประชาชน อาท การจ ดหล กส ตรฝ กอบรมและส มมนา เฉพาะกล ม การจ ดก จกรรม อาเซ ยนส ญจร ซ งในช วง เด อนส งหาคม ๒๕๕๔-ส งหาคม ๒๕๕๕ ได จ ดไปแล ว กว า ๑๐ คร งท วประเทศ การสร างความตระหน กร ให แก สาธารณชนส ำหร บการเป ดตลาดการค าบร การสาขา

17 241 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รวมท งการเผยแพร ข อม ลความร ผ านส อ แขนงต าง ๆ ท งโทรท ศน ว ทย ส อส งพ มพ เว บไซต และเคร อข ายส งคมออนไลน เพ อส งเสร มให ประชาชนเข าใจความส ำค ญ ความเช อมโยง ประโยชน และ ผลกระทบของประชาคมอาเซ ยน ๓.๑.๔ จ ดต ง ศ นย บร การข อม ลประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน (AEC Information Center) และ ศ นย ประสานงานและบร การ ข อม ลประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน หร อ ศ นย AEC ของกระทรวงพาณ ชย ระด บจ งหว ด เพ อเผยแพร ผลการเจรจาการค าระหว างประเทศ และให ค ำปร กษา เก ยวก บการใช ส ทธ ประโยชน ภายใต กรอบความตกลงการเป ดเสร ทางการค า ตลอดจนให บร การและอ ำนวยความสะดวกในการเข าถ งข อม ลเก ยวก บประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ในแต ละจ งหว ดและท องถ นท วประเทศ ซ งผ ใช บร การ จะน ำความร ความเข าใจไปใช ประโยชน ในการประกอบธ รก จได อย างเป นร ปธรรม รวมท งเป นกระบวนการส อสารให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นในร ปแบบการส อสาร สองทาง (Two-Way Communication) เพ อเช อมโยงข อม ลจากผ เจรจา (Negotiators) ไปส ผ ใช ส ทธ ประโยชน จากความตกลงการค าเสร (Stakeholders) ๓.๑.๕ ลงนามบ นท กความร วมม อ (MOU) ก บองค กร พ นธม ตรต าง ๆ เพ อสน บสน นโครงการเตร ยมความพร อมท กภาคส วนก าวส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ในป ๒๕๕๘ ได แก ส ำน กงานส งเสร ม การจ ดประช มและน ทรรศการ (สสปน.) ธนาคารกส กรไทย ส ำน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา คณะกรรมาธ การเศรษฐก จและส งคมแห งสหประชาชาต ส ำหร บ เอเช ยและแปซ ฟ ก (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) และสถาบ นระหว างประเทศเพ อการค า และการพ ฒนา (International Institute for Trade and Development: ITD) ส ำน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ และสภา ผ ส งส นค าทางเร อแห งประเทศไทย

18 242 ความร วมม ออ นด ระหว าง ประเทศสมาช กอาเซ ยน ส งผลต อการพ ฒนา เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม และความม นคง ซ งท ำให ประเทศสมาช ก รวมท งไทยได ร บประโยชน ๓.๒ ส งเสร มความร วมม อระหว างประเทศสมาช กอาเซ ยนและ สน บสน นบทบาทของไทย ร ฐบาลได ด ำเน นการส งเสร มความร วมม อระหว างประเทศ อาเซ ยนอย างต อเน องในด านต าง ๆ ด งน ๓.๒.๑ ด านความม นคง ไทยและประเทศสมาช กอาเซ ยน ม ความร วมม อท ใกล ช ด ท งน เม อเด อนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงกลาโหมได เข าร วมการประช มร ฐมนตร ว าการกระทรวงกลาโหมอาเซ ยน ท กร งพนมเปญ นอกจากน ไทยแลกเปล ยนข อม ลก บหน วยงานด านข าวกรอง ในอาเซ ยนผ านเคร อข ายผ น ำหน วยประชาคมข าวกรองอาเซ ยนอย างสม ำเสมอ ๓.๒.๒ ด านเศรษฐก จ ร ฐบาลด ำเน นการตามข อผ กพ น ในการรวมต วเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนท ส ำค ญ ด งน ๓.๒.๒.๑ ดำาเน นการตามข อผ กพ นในการรวมต ว เป นประชาคมอาเซ ยนในป ๒๕๕๘ โดยม การยกเล กมาตรการโควตาภาษ ส ำหร บส นค าเกษตร ๒๓ รายการ ภายใต ความตกลงเขตการค าเสร อาเซ ยน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) พร อมพ จารณามาตรการบร หารการน ำเข า ส ำหร บส นค าบางชน ด เตร ยมการต อการเป ดเสร และการเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน ท งด านการศ กษาว เคราะห ผลกระทบจากการเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ต อภาคการเกษตร รวบรวมข อม ลพ นฐานและ กฎระเบ ยบด านการลงท นของกล มประเทศ CLMV (ราชอาณาจ กรก มพ ชา สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร และ สาธารณร ฐส งคมน ยมเว ยดนาม) ศ กษาเพ อประเม นผลกระทบจากการเป นประชาคม อาเซ ยนต อส นค าเกษตรของไทย ๓.๒.๒.๒ ศ กษา ว เคราะห ต ดตาม เผยแพร และ รายงานข อม ลด านการเกษตรและสถานการณ ความเคล อนไหวด านการเกษตร รวมท งเจรจาความร วมม อด านการเกษตรต างประเทศ และการป องก นและ แก ไขป ญหาอ ปสรรคและข อก ดก นในการส งออกส นค าเกษตร ตลอดจนผล กด น การขยายตลาดส นค าเกษตร ๓.๒.๒.๓ จ ดทำาความร วมม อพ ฒนาการเกษตร แบบม ส ญญา (AC-4) ระหว างประเทศไทยก บประเทศเพ อนบ านภายใต กรอบ ACMECS รวมท งพ จารณาแผนลงท นการเกษตรแบบม ส ญญาภายใต กรอบ ACMECS และร วมการประช มข บเคล อนนโยบายความร วมม อ ก บประเทศเพ อนบ านส การปฏ บ ต ในพ นท ชายแดน รวมท งรวบรวม ต ดตามข อม ล สถานการณ การค าชายแดน

19 243 ๓.๒.๒.๔ จ ดทำาความร วมม อด านการเกษตร ภายใต กรอบความร วมม อทางเศรษฐก จในอน ภ ม ภาคล มนำ ำโขง ท งการพ จารณา ข อเสนอกรอบนโยบายความร วมม อด านการเกษตร และการก ำหนดท าท แนวทาง ความร วมม อภาคเอกชนท เสนอต อประเทศสมาช กกรอบความร วมม อล มน ำโขง (GMS) รวมท งรวบรวมข อม ลและป ญหาอ ปสรรคในความร วมม อระหว างไทย ก บประเทศสมาช กเพ อสน บสน นการศ กษาว เคราะห พ ชเศรษฐก จ ๓.๒.๒.๕ เป นศ นย กลางอาเซ ยน และเป นจ ดเช อมโยง และศ นย กลางในหลายด าน เช น การเช อมโยงเส นทางคมนาคม ผ านโครงการ พ ฒนาการเช อมต อก นภายในอาเซ ยน (ASEAN Connectivity) และร เร มแนวค ด เร องการเช อมโยงอาเซ ยนก บประเทศนอกภ ม ภาค (Connectivity Beyond ASEAN) เช น การสร างเส นทางระเบ ยงเศรษฐก จต าง ๆ เช น แนวตะว นออก-ตะว นตก (East-West Economic Corridor) ซ งครอบคล มการเช อมโยงถนนสามฝ าย ไทย-เม ยนมาร -อ นเด ย โดยม เป าประสงค ท จะเช อมโยงแหลมฉบ งก บทวาย ในสาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร และต อไปถ งสาธารณร ฐอ นเด ย และ แนวเหน อ-ใต (North-South Economic Corridor) ซ งจะเช อมไปถ ง สาธารณร ฐประชาชนจ น ๓.๒.๒.๖ ผล กด นความร วมม อในการพ ฒนา ด านเทคโนโลย สารสนเทศในอาเซ ยน และการด ำเน นการตามแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารอาเซ ยน (ASEAN ICT Master Plan 2015) ให บรรล เป าหมายการใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อสร างความเจร ญ ทางเศรษฐก จ ๓.๒.๓ ด านส งคม ว ฒนธรรม ส งแวดล อม และอ น ๆ ร ฐบาลได ผล กด นให ผ น ำอาเซ ยนร บรองปฏ ญญาอาเซ ยนว าด วยเขตปลอด ยาเสพต ดภายในป ๒๕๕๘ จ ดการประช มคณะกรรมการอาเซ ยน ด านว ฒนธรรมและสนเทศ คร งท ๔๖ ส งเสร มความร วมม อด านส งแวดล อม ตามข อตกลงอาเซ ยนด านมลพ ษจากหมอกคว นข ามแดน สน บสน นภารก จ ของคณะกรรมาธ การระหว างร ฐบาลอาเซ ยนว าด วยส ทธ มน ษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) นอกจากน ในระหว างการประช มส ดยอดอาเซ ยน คร งท ๑๙ ท อ นโดน เซ ย เม อเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๔ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการต างประเทศได ลงนามในความตกลงว าด วย การจ ดต งศ นย ประสานงานอาเซ ยนในการให ความช วยเหล อด านมน ษยธรรม

๑. การจ ดส มมนาว ชาการ และสถานท การละหมาดในโอกาสเทศกาลว นตร ษอ กล บมาส จ งหว ดชายแดน

๑. การจ ดส มมนาว ชาการ และสถานท การละหมาดในโอกาสเทศกาลว นตร ษอ กล บมาส จ งหว ดชายแดน รายงานผลการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการของนายกร ฐมนตร นางสาวย งล กษณ ช นว ตร กระทรวงการต างประเทศ ระหว างว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๔ ๒๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ๑. ล าด บ ราชอาณาจ กรไทย ว นท สาระส าค ญ แผนงาน/โครงการ/ผล

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

ช อหน งส อ รอบร เร องการลงท นในอาเซ ยน : สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว

ช อหน งส อ รอบร เร องการลงท นในอาเซ ยน : สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว ช อหน งส อ รอบร เร องการลงท นในอาเซ ยน : : สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว ผ แต ง : กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ กระทรวงพาณ ชย ป ท พ มพ : คร งท 1 พ.ศ. 2557 จำนวน 5,000 เล ม จำนวนหน า : 144 หน า ISBN : 978-616-7722-22-1

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย

ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย บทว เคราะห โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย จากการเข าร วมประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) สารบ ญ ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic

More information

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให ประกาศว า โดยท คณะร ฐมนตร ได พ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

การศ กษา : การสร างประชาคมอาเซ ยน

การศ กษา : การสร างประชาคมอาเซ ยน การศ กษา : การสร างประชาคมอาเซ ยน 2558 การศ กษา : การสร างประชาคมอาเซ ยน 2558 I 2 การศ กษา : การสร างประชาคมอาเซ ยน 2558 กำเน ดอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต เร มก อต งเม อเด อนกรกฎาคม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA

ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA ส วนเศรษฐก จและการค า ส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร

More information

เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส

เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส วนใด ส วนหน งหร อท งหมดแก บ คคลภายนอก โดยม ได ร บอน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค

นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค ดร.ปรเมธ ว มลศ ร รองเลขาธ การ สศช. หล กส ตรน กบร หารการคล ง (นบค.) ร นท 4 12 พฤศจ กายน 2555 เวลา 13.00 16.00 น. อาคารจ ต ร สจามจ ร ประเด

More information

รายว ชา GEN1143 ประชาคมอาเซ ยน

รายว ชา GEN1143 ประชาคมอาเซ ยน เอกสารประกอบการสอน รายว ชา GEN1143 ประชาคมอาเซ ยน วรรณะ ร ตนพงษ กมลกาญจน อ าบ ว ชาญช ย ฤทธ ร วม วช รว ชญ วรช ษณ พงศ นพช ย ฟองอ สสระ ส าน กว ชาส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 2557 คำน ำ เอกสารประกอบการสอนรายว

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ค ม อการจ ดก จกรรรมการเร ยนร

ค ม อการจ ดก จกรรรมการเร ยนร ค ม อการจ ดก จกรรรมการเร ยนร รายว ชาเล อก สาระการพ ฒนาส งคม อาเซ ยนศ กษา รห ส สค02015 จ านวน 3 หน วยก ต (120 ช วโมง) ระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ

More information

นางสมใจ กงเต ม คณะคร ศาสตร ว จ ยฉบ บน ได ร บท นอ ดหน นจากสถาบ นว จ ยและพ ฒนา

นางสมใจ กงเต ม คณะคร ศาสตร ว จ ยฉบ บน ได ร บท นอ ดหน นจากสถาบ นว จ ยและพ ฒนา การศ กษาความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยนของของน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ The Study of Readiness to ASEAN Community of Students in Phetchabun Rajabhat University นางสมใจ กงเต ม คณะคร ศาสตร มหาว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information

(สร ปสาระส สาค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส สวนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ธ นวาคม

(สร ปสาระส สาค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส สวนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ธ นวาคม Error! Number cannot be represented in specified format. ๑ เล มท (สร ปสาระส ส าค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส ส วนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธ นวาคม

More information

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล มย ทธศาสตร พ ฒนาการเกษตร สาน กงานเกษตรและสหกรณ จ งหว

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย 1 นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย นท ขล บทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร ความส าค ญของยางพาราต อการพ ฒนาประเทศ ประเทศไทยเป นผ ผล ตยางธรรมชาต อ นด บหน งของโลก ม ศ กยภาพการผล ตมากกว า 2 ล านต น

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย

สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย คำนำ ตามท ประธานสภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย (นายส พ นธ มงคลส ธ ) เข าดำรงตำแหน งประธาน สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทยในวาระป 2557 2559 ต งแต ว นท 8 เมษายน พ.ศ. 2557 เป นต นมา ได ม การ กำหนดนโยบายการบร หารงานไว

More information