แนวนโยบาย ด านการต างประเทศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวนโยบาย ด านการต างประเทศ"

Transcription

1 225 แนวนโยบาย ด านการต างประเทศ มาตรา ๘๒ ร ฐต องส งเสร มส มพ นธไมตร และความร วมม อก บนานา ประเทศ และพ งถ อหล กในการปฏ บ ต ต อก นอย างเสมอภาค ตลอดจน ต องปฏ บ ต ตามสนธ ส ญญาด านส ทธ มน ษยชนท ประเทศไทยเป นภาค รวมท งตามพ นธกรณ ท ได กระทำาไว ก บนานาประเทศและองค การ ระหว างประเทศ ร ฐต องส งเสร มการค า การลงท น และการท องเท ยวก บนานา ประเทศ ตลอดจนต องให ความค มครองและด แลผลประโยชน ของ คนไทยในต างประเทศ

2 226 สร างความร วมม อทาง เศรษฐก จท ส ำค ญ เช น การเป ดจ ดผ านแดนถาวร เม ยวด การสร าง ท าเร อนำ ำล กทวาย และเส นทางคมนาคม ไทย-เม ยนมาร การยกระด บ จ ดผ านแดน ระหว างไทย-ลาว การสร างความม นคง ทางชายแดนไทย-ก มพ ชา ความร วมม อทางเศรษฐก จ ในพ นท ชายแดน ไทย-มาเลเซ ย ใน ๖ สาขา ได แก น ำม นและก าซ พล งงาน ยานยนต ยางพารา น ำตาลและข าว และการท องเท ยว มาตรา ๘๒ ส งเสร มส มพ นธไมตร และความร วมม อก บนานาประเทศ และพ งถ อหล กในการปฏ บ ต ต อก นอย างเสมอภาค ตลอดจนต องปฏ บ ต ตามสนธ ส ญญาด านส ทธ มน ษยชนท ประเทศไทยเป นภาค รวมท ง ตามพ นธกรณ ท ได กระทำาไว ก บนานาประเทศและองค การระหว างประเทศ ส งเสร มการค า การลงท น และการท องเท ยวก บนานา ประเทศ ตลอดจนต องให ความค มครองและด แลผลประโยชน ของ คนไทยในต างประเทศ ในช วงป แรกของการท ำงาน ร ฐบาลประสบความส ำเร จในการเร ยกค นความเช อม น และสร างภาพล กษณ ท ด ให ก บประเทศ โดยเฉพาะในแง เสถ ยรภาพทางการเม องและ ความสามารถในการบร หารจ ดการในภาวะว กฤตจากกรณ อ ทกภ ย นอกจากน น ร ฐบาลประสบความส ำเร จในการส งเสร มความส มพ นธ และขยายความร วมม อก บ ประเทศเพ อนบ าน เช น ราชอาณาจ กรก มพ ชา สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร สาธารณร ฐส งคมน ยมเว ยดนาม ประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยน ตลอดจนนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศท เป นห นส วนส ำค ญทาง ย ทธศาสตร และตลาดใหม นอกจากน น ย งได ด ำเน นการเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยนและเสร มสร างบทบาทท สร างสรรค ของไทยในอาเซ ยน ตลอดจน ขยายบทบาทของไทยในเวท ระหว างประเทศ เพ อส งเสร มความก าวหน า ท งของไทย และของประชาคมระหว างประเทศ โดยม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๑. พ ฒนาความร วมม อและความส มพ นธ ก บประเทศเพ อนบ าน และนานาประเทศ โดยด ำเน นการอย บนพ นฐานหล ก ได แก (๑) ร กษาช องทาง ต ดต อส อสารท ใกล ช ด (๒) เสร มสร างบรรยากาศท เก อก ลต อความร วมม อทว ภาค ให คงอย อย างต อเน อง (๓) เสร มสร างและร กษาความเช อม นและความไว เน อเช อใจ ในระด บร ฐและผ น ำระด บส ง (๔) ร กษาภาพล กษณ ท ด ของไทยให คงอย ใน ความร ส กและท ศนคต ในระด บประชาชน และ (๕) ย ดม นว าความม นคง และความม งค งของประเทศเพ อนบ านค อ ความม นคงและความม งค งของไทย ท งน ได ม การแลกเปล ยนการเย อนระด บส งก บต างประเทศอย างต อเน อง โดยนายกร ฐมนตร ได เย อนต างประเทศแบบทว ภาค รวม ๑๘ ประเทศ (ประเทศ ในอาเซ ยน ๙ ประเทศ สาธารณร ฐประชาชนจ น สาธารณร ฐเกาหล ญ ป น สาธารณร ฐ อ นเด ย ราชอาณาจ กรบาห เรน ร ฐกาตาร เคร อร ฐออสเตรเล ย สหพ นธ สาธารณร ฐ เยอรมน และสาธารณร ฐฝร งเศส) รวมท งพระราชวงศ ผ น ำร ฐบาล และบ คคลส ำค ญ จากต างประเทศมาเย อนไทยรวม ๑๗ คร ง (เช น สมเด จพระราชาธ บด แห งบร ไน

3 227 ดาร สซาลาม ประธานาธ บด สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร สาธารณร ฐอ นโดน เซ ย และสาธารณร ฐส งคมน ยมประชาธ ปไตยศร ล งกา นายกร ฐมนตร สาธารณร ฐ ส งคมน ยมเว ยดนาม สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจ กร บาห เรน แคนาดา และเลขาธ การสหประชาชาต ) การท นายกร ฐมนตร และผ บร หาร ในร ฐบาลได ร บเช ญไปเย อนต างประเทศ รวมท งม ผ น ำและบ คคลส ำค ญจาก ต างประเทศมาเย อนไทยเป นจ ำนวนมาก แสดงให เห นอย างช ดเจนว าร ฐบาลได ร บ การยอมร บจากนานาประเทศเป นอย างด ประเทศต าง ๆ ให ความเช อม นในฐานะ ท เป นร ฐบาลท มาจากการเล อกต งโดยเส ยงส วนใหญ ของประชาชน และให ความเช อม น ต อความสามารถของร ฐบาลในการพ ฒนาเศรษฐก จของประเทศ ตลอดจนฟ นฟ ประเทศภายหล งว กฤตอ ทกภ ย ผลการด ำเน นงานท ส ำค ญของร ฐบาล ม ด งน ๑.๑ ความส มพ นธ ก บประเทศในกล มอาเซ ยน ได ม การหาร อ และพ ฒนาความร วมม อก บประเทศในกล มอาเซ ยนท กประเทศ ด งน ๑.๑.๑ ความส มพ นธ ไทย-เม ยนมาร นายกร ฐมนตร ได เด นทางเย อนสาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร อย างเป นทางการเม อเด อน ต ลาคม ๒๕๕๔ ท ำให ม การเป ดจ ดผ านแดนถาวรแม สอด-เม ยวด ตรงข าม อ ำเภอแม สอด จ งหว ดตาก เม อเด อนธ นวาคม ๒๕๕๔ หล งจากป ดมากว า ๑ ป (เด อนกรกฎาคม ๒๕๕๓) การเป ดจ ดผ านแดนช วคราว ท บ านพ น ำร อน อ ำเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร เพ อส งเสร ม ความร วมม อในการก อสร างท าเร อน ำล กทวายและเส นทางคมนาคม ไทย-เม ยนมาร ประธานาธ บด สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร ได มาเย อนไทยอย างเป นทางการเม อเด อนกรกฎาคม ๒๕๕๕ และได ม การลงนามในบ นท กความเข าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ๒ ฉบ บ ค อ บ นท กความเข าใจ ว าด วยการพ ฒนาท ครอบคล มเขตเศรษฐก จพ เศษทวายและ พ นท ใกล เค ยง และบ นท กความเข าใจว าด วยความร วมม อ เพ อการพ ฒนาในเม ยนมาร ๑.๑.๒ ความส มพ นธ ไทย-ลาว ม ความใกล ช ดมากในท กระด บ โดยได ม การแลกเปล ยนการเย อนระด บส งและด ำเน นโครงการร วมก นอย างต อเน อง อาท การเย อนสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว อย างเป นทางการของนายกร ฐมนตร (ก นยายน ๒๕๕๔) การเย อนไทย อย างเป นทางการของนายกร ฐมนตร สาธารณร ฐประชาธ ปไตย ประชาชนลาว (ม ถ นายน ๒๕๕๕) การประช มคณะกรรมาธ การร วม ว าด วยความร วมม อไทย-ลาว คร งท ๑๗ ท ประเทศลาว (ม นาคม ๒๕๕๕) การเป ดสะพานม ตรภาพไทย-ลาวแห งท ๓ (พฤศจ กายน ๒๕๕๔) และการผล กด นให ยกระด บจ ดผ านแดนระหว างก น เช น ท ภ ด จ งหว ดอ ตรด ตถ บ านฮวก จ งหว ดพะเยา ให เป นจ ดผ านแดนถาวร

4 228 ๑.๑.๓ ความส มพ นธ ไทย-ก มพ ชา เพ อความสงบส ข ส นต ภาพ และความม นคงของชายแดน ร ฐบาลไทยก บก มพ ชาจ งเห นพ องก น ในการแยกประเด นข อข ดแย งออกจากประเด นด านความร วมม อรวมท ง ม การแลกเปล ยนการเย อนระด บส ง เช น การเย อนราชอาณาจ กรก มพ ชา อย างเป นทางการของนายกร ฐมนตร (ก นยายน ๒๕๕๔) และการเย อน ราชอาณาจ กรก มพ ชาของร ฐมนตร ว าการกระทรวงการต างประเทศ (ธ นวาคม ๒๕๕๔) นอกจากน ย งได ม การข บเคล อนกลไกทว ภาค อ น ๆ เช น การประช มคณะกรรมการชายแดนท วไปไทย ก มพ ชา (General Border Committee: GBC) และการประช ม คณะกรรมการชายแดนส วนภ ม ภาค (Regional Border Committee: RBC) ด านกองท พภาคท ๑ ก บภ ม ภาคทหารท ๕ (ม นาคม ๒๕๕๕) และม การเป ดด านไทย-ก มพ ชา เช น บ านหนองเอ ยน จ งหว ดสระแก ว ๑.๑.๔ ความส มพ นธ ไทย-มาเลเซ ย นายกร ฐมนตร ได เย อน มาเลเซ ยอย างเป นทางการเม อเด อนก มภาพ นธ ๒๕๕๕ และได ผล กด นให ม ความค บหน าในการเจรจาร างความตกลงว าด วยการเด นทางข ามแดนไทย-มาเลเซ ย ฉบ บปร บปร งจากความตกลงด งกล าวเม อป พ.ศ. ๒๔๘๓ (เร มเจรจาต งแต ป ๒๕๔๗) ซ งหน วยงานท เก ยวข องได บรรล ข อตกลงในการประช มเจรจาก น เป นคร งท ๕ เม อเด อนเมษายน ๒๕๕๕ โดยร างความตกลง ฉบ บปร บปร งจะส งเสร มให ประชาชนในพ นท ชายแดนเด นทาง ไปมาหาส ก นได สะดวกข น นอกจากน ไทยและมาเลเซ ยก ำล ง เตร ยมการส ำหร บการหาร อประจ ำป คร งท ๕ ระหว าง นายกร ฐมนตร ท งสองประเทศ เพ อผล กด นความร วมม อท เป น ผลประโยชน ร วมของท งสองประเทศ รวมท งอย ระหว างเตร ยม จ ดการประช มคณะกรรมาธ การร วมว าด วยความร วมม อทว ภาค คร งท ๑๒ (Joint Commission: JC) การประช มคณะกรรมการ ว าด วยย ทธศาสตร การพ ฒนาร วมส ำหร บพ นท ชายแดนไทย-มาเลเซ ย ระด บร ฐมนตร (Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) คร งท ๓ และ การส งเสร มความร วมม อทางเศรษฐก จในพ นท ชายแดนไทย-มาเลเซ ย ใน ๖ สาขา ได แก น ำม นและก าซ พล งงาน ยานยนต ยางพารา น ำตาลและข าว และการ ท องเท ยว

5 229 รายงานแสดงผลการดำ เน นการของคณะร ฐมนตร ตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ๑.๑.๕ ความส มพ นธ ไทย-เว ยดนาม ร ฐบาลได ผล กด น ให ห น ว ยงานท เ ก ย วข อ งของท ง สองฝ า ยต ง คณะท ำ งานเพ อ หาร อ เร อ ง ความร วมม อด านข าว นอกจากน ไทยและสาธารณร ฐส งคมน ยมเว ยดนาม ได เห นชอบให ม การประช มคณะร ฐมนตร ร วมในโอกาสแรก เพ อกระช บ ความส ม พ น ธ ร ะหว า งก น ท ก ด า น และล า ส ด ท ง สองฝ า ยเห น ชอบให ม การจ ดประช มคณะร ฐมนตร ร วมในช วงเด อนต ลาคม ๒๕๕๕ ๑.๑.๖ ความส มพ นธ ไทย-อ นโดน เซ ย ม ความค บหน า โดยท งสองฝ ายได เจรจารายละเอ ยดของร างบ นท กความเข าใจว าด วยการ ป องก นและปราบปรามอาชญากรรมข ามชาต นอกจากน ร ฐบาลผล กด น ให ม การเร งร ดการต ออาย MOU ด านประมง โดยท งสองฝ ายก ำล งเจรจา เน อหาของ MOU โดยเฉพาะประเด นเร องความร บผ ดชอบในการส งกล บ ล กเร อประมงต างชาต ท ถ กจ บและเป นโรคต ดต อหร อโรคอ บ ต ใหม เม อเด อน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได ม การประช มคณะอน กรรมการความร วมม อทางการ ประมงไทย-อ นโดน เซ ย คร ง ท ๘ ร วมก บฝ ายสาธารณร ฐอ นโดน เซ ยเพ อ หาร อ ถ อยค ำท เหมาะสมเร องการร บผ ดชอบส งกล บล กเร อ นอกจากน น ร ฐบาล ท งสองฝ ายย งเห นชอบให กระช บความร วมม อด านอาหารฮาลาลด วย ๑.๑.๗ ความส มพ นธ ไทย-ส งคโปร ร ฐบาลผล กด นให ม การประช ม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relations (STEER) คร งท ๓ ในโอกาสแรก เพ อส งเสร มการค าการลงท น ๑.๑.๘ ความส มพ นธ ไทย-ฟ ล ปป นส ร ฐบาลได ผล กด น ให ม การเจรจาแก ไขอ ปสรรคทางการค า โดยเฉพาะผ ก ผลไม และส ตว ป ก ๑.๑.๙ ความส มพ นธ ไทย-บร ไนดาร สซาลาม ร ฐบาล ได เจรจาผล กด นการขายข าวหอมมะล ส งเสร มความร วมม อด านอาหารฮาลาล และได เจรจาให เนการาบร ไนดาร สซาลามพ จารณาเพ มการจ างแรงงานไทย

6 230 ๑.๒ ความส มพ นธ ไทย จ น ม การแลกเปล ยนการเย อน ระด บส งของท งสองฝ าย รวมท งได ม การลงนามแผนปฏ บ ต การร วม ว าด วยความร วมม อเช งย ทธศาสตร ไทย-จ น ซ งก ำหนดแนวทางภาพรวม ย ทธศาสตร ความร วมม อไทย-จ น จ ำนวน ๑๗ สาขา ในช วง ๕ ป (ระหว างป ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการลงนามบ นท กความเข าใจร วม ว าด วยความร วมม อเพ อการพ ฒนาอย างย งย นในประเทศไทย ๔ ด าน ได แก การจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา การสร างระบบการบร หาร จ ดการน ำ โครงการรถไฟไทย-จ น (ความเร วส ง) และพล งงานทดแทน ซ งตอบสนองประโยชน ของประเทศและประชาชนของสองฝ าย ท งน ร ฐบาลได ต งเป าหมายการค าไทย-จ น เพ มข นร อยละ ๒๐ ต อป ในช วง ๕ ป ข างหน า และเป าหมายการลงท นเพ มข นร อยละ ๑๕ ต อป ๑.๓ ความส มพ นธ ไทย ญ ป น อย ในระด บท ด มาอย างต อเน อง ม การแลกเปล ยนการเย อนระด บพระราชวงศ และ ผ น ำระด บส งระหว างก นอย างสม ำเสมอ โดยเม อเด อนม นาคม ๒๕๕๕ นายกร ฐมนตร ได เด นทางเย อนญ ป นอย างเป นทางการ ในขณะเด ยวก น ม การให ความช วยเหล อระหว างก นจากท กภาคส วนในยามประสบ ภ ยพ บ ต เช น ในเหต การณ อ ทกภ ยในไทยเม อปลายป ๒๕๕๔ ญ ป น ให ความช วยเหล อไทยท งส น ๕๘๗ ล านบาท ในด านการค า ร ฐบาล ต งเป าหมายการค าก บญ ป นประมาณ ๓ ล านล านบาทภายในป ๒๕๖๐ ๑.๔ ความส มพ นธ ไทย เกาหล ใต นายกร ฐมนตร ได เย อนสาธารณร ฐเกาหล เม อเด อนม นาคม ๒๕๕๕ และได หาร อก บ ประธานาธ บด สาธารณร ฐเกาหล เร องความร วมม อในการบร หารจ ดการน ำ ความร วมม อด านการท องเท ยว การเกษตร การค า พล งงาน และ ด านเทคโนโลย ๑.๕ ความส มพ นธ ไทย-กล มประเทศในภ ม ภาคย โรป ร ฐบาลได ขยายความส มพ นธ ในท กม ต บนพ นฐานของความเป นห นส วนทาง ย ทธศาสตร อาท กรอบความตกลงว าด วยความเป นห นส วนและความร วมม อ (Partnership and Cooperation Agreement: PCA) การแลกเปล ยนประสบการณ และร บการถ ายทอดองค ความร จากย โรป และการจ ดก จกรรมฉลองครบรอบ ๕๐๐ ป ความส มพ นธ ไทย-โปรต เกส รวมท งการเด นทางเย อนสาธารณร ฐฝร งเศส และสหพ นธ สาธารณร ฐเยอรมน อย างเป นทางการของนายกร ฐมนตร เม อเด อน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซ งในการเย อนสหพ นธ สาธารณร ฐเยอรมน นายกร ฐมนตร

7 231 รายงานแสดงผลการดำ เน นการของคณะร ฐมนตร ตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ได หาร อก บผ น ำสหพ นธ สาธารณร ฐเยอรมน เร องการแก ป ญหาอ ทกภ ย การลงท น ความร วมม อก บภาคว ทยาล ยอาช วะ ความร วมม อในเร องเศรษฐก จส เข ยวและ การใช พล งงานทดแทน ซ ง สอดคล องก บแนวทางพ ฒนาประเทศของไทย โดยเยอรมน จะส งเจ าหน าท เทคน คมาให ความร เก ยวก บค ณภาพส นค าของไทย เพ อเพ มโอกาส ในการส งออกไปย โรป ในการเย อนสาธารณร ฐฝร งเศสนายกร ฐมนตร ได หาร อก บ นายกร ฐมนตร สาธารณร ฐฝร งเศสเร องการขยายตลาดอ ตสาหกรรมส งทอ อ ญมณ และคร วไทยส คร วโลก เน องจากประเทศไทยม ศ กยภาพส งในเร องเหล าน ๑.๖ ความส มพ นธ ไทย ประเทศในภ ม ภาคอเมร กาและแปซ ฟ กใต เพ อพบปะหาร อและแลกเปล ยนองค ความร ก บส วนราชการ องค กร และภาคเอกชน ของสหร ฐอเมร กา แคนาดา และเคร อร ฐออสเตรเล ย ซ งท ำให ความร วมม อของ ท งสองฝ ายม ผลเป นร ปธรรม ด งน ๑.๖.๑ ความร ว มม อ ไทย-สหร ฐ อเมร ก า ม การแลกเปล ยน การเย อ นระด บ ส ง เช น การเย อ นไทยของนางฮ ล ลาร คล น ต น ร ฐ มนตร ว าการกระทรวงการต างประเทศของสหร ฐอเมร กา เม อเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๔ การหาร อทว ภาค ระหว างนายกร ฐมนตร ก บประธานาธ บด บาร ก โอบามา เม อเด อน พฤศจ กายน ๒๕๕๔ และการเย อนสหร ฐอเมร กา ของร ฐมนตร ว าการกระทรวง การต างประเทศเพ อ ประช มเช งย ทธศาสตร (Strategic Dialogue) เม อ เด อนม ถน ายน ๒๕๕๕ ซ งได หาร อประเด นด านความม นคงในภ ม ภาค บทบาทของสหร ฐอเมร กา ในการส งเสร มความก าวหน าในภ ม ภาค ตลอดจนความร วมม อไทย-สหร ฐอเมร กา ในม ต ต าง ๆ ๑.๖.๒ ความร ว มม อ ไทย-แคนาดา การเย อ นไทยของ นายกร ฐมนตร แคนาดา เม อเด อนม นาคม ๒๕๕๕ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป ของ การสถาปนาความส มพ นธ ทางการท ตไทย-แคนาดา ซ งได ม ความร วมม อเก ยวก บ การแลกเปล ยนเยาวชน ความร วมม อ ในการปราบปรามการล ก ลอบเข า เม อ ง การป องก นการก อการร าย และการพ จารณาเจรจาความตกลงเขตการค าเสร ไทย-แคนาดา ๑.๖.๓ ความส ม พ น ธ ไ ทย ออสเตรเล ย ม การจ ดก จกรรม เฉล ม ฉลองครบรอบ ๖๐ ป ข องการสถาปนาความส ม พ น ธ ท างการท ต ไทย-ออสเตรเล ย รวมถ งการเด นทางเย อนเคร อร ฐออสเตรเล ยอย างเป นทางการ ของนายกร ฐมนตร เม อเด อนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ซ งท งสองฝ ายหาร อเก ยวก บ การส งเสร มการค า การลงท น พล งงาน ว ทยาศาสตร และการศ กษา

8 232 การไปเย อนประเทศต าง ๆ ท ำให สามารถเป ดตลาด ส ำค ญ ๆ เช น ตลาดไก ในราชอาณาจ กรบาห เรน การยกเล ก การห ามน ำเข าไก จากไทย ของญ ป น ๑.๖.๔ ประเทศในภ ม ภาคลาต นอเมร กา ซ งเป นตลาดใหม (Emerging Market) ท ไทยอาจขยายโอกาสทางการค าและการลงท น ร ฐบาล สน บสน นการจ ด Road Show เพ อสร างความเช อม นด านการค าและการลงท น รวมถ งข บเคล อนการจ ดท ำความตกลงการค าเสร ฉบ บสมบ รณ ระหว างไทย-เปร และไทย-ช ล ซ งอย ระหว างด ำเน นการ ๑.๗ ความส มพ นธ ก บกล มประเทศอ น ๆ ท ส ำค ญ ด งน ๑.๗.๑ ความส มพ นธ ไทย-ประเทศในภ ม ภาคเอเช ยใต โดยเฉพาะความร วมม อไทย-อ นเด ย ซ งท งสองประเทศได จ ดการประช ม คณะกรรมาธ การร วม (JC) ท กร งน วเดล รวมท งนายกร ฐมนตร ได ไปเย อน สาธารณร ฐอ นเด ยอย างเป นทางการในฐานะแขกเก ยรต ยศของร ฐบาลแห ง สาธารณร ฐอ นเด ย เพ อร วมงานเฉล มฉลองว นสถาปนาสาธารณร ฐ ระหว าง ว นท ๒๔ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ซ งแสดงให เห นว าสาธารณร ฐอ นเด ยให เก ยรต และ ให ความส ำค ญแก ไทย ในการเย อนด งกล าว ท งสองฝ ายเห นชอบท จะยกระด บ ความส มพ นธ ไทย-อ นเด ยให เป น ห นส วนทางย ทธศาสตร อย างรอบด าน รวมท ง การเป นประต ระหว างก นในการเช อมโยงระด บภ ม ภาค ๑.๗.๒ ความส มพ นธ ไทย-ภ ม ภาคตะว นออกกลาง นายกร ฐมนตร ได เด นทางเย อนราชอาณาจ กรบาห เรนและร ฐกาตาร อย างเป นทางการ ระหว างว นท ๑๓-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซ งนอกจากจะเป นการท ำความร จ กและ สร างความค นเคยก บผ น ำท งสองประเทศแล ว ย งประสบความส ำเร จในการเจรจา ความร วมม อด านอ น ๆ เช น ความร วมม อไทย-กาตาร ด านพล งงาน (โดยไทยจะซ อ ก าซ LPG จากกาตาร ) สาธารณส ข แรงงาน การลงท นในผล ตภ ณฑ การเกษตร และฮาลาล ความร วมม อไทย-บาห เรนด านการลงท นในตลาดท น ด านความม นคง ทางอาหาร ด านพล งงาน ๑.๗.๓ ความส มพ นธ ไทย เอเช ยกลาง ร ฐบาลได แสวงหา ล ทางการขยายแหล งพล งงาน ตลาดการค าและการลงท นใหม ๆ ในกล มประเทศ ในเอเช ยกลาง เช น ความส มพ นธ ไทย คาซ คสถาน ม การประช ม คณะกรรมาธ การร วมเพ อความร วมม อทว ภาค ไทย คาซ คสถาน คร งท ๒ และ การเป ดสถานเอกอ ครราชท ตท กร งอ สตานาของสาธารณร ฐคาซ คสถานในป ๒๕๕๕ และความส มพ นธ ไทย อ ซเบก สถาน ท งสองประเทศได ร วมก นจ ดงานเฉล มฉลอง ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ป ความส มพ นธ ทางการท ตไทย-อ ซเบก สถาน เม อเด อนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ท กระทรวงการต างประเทศ

9 233 ๑.๗.๔ ความส มพ นธ ไทย-ประเทศในภ ม ภาคแอฟร กา ร ฐบาลส งเสร มการค าและความร วมม อด านต าง ๆ รวมถ งการให ความช วยเหล อ เพ อการพ ฒนา โดยเฉพาะในด านท ไทยม ความเช ยวชาญ อาท ด านการเกษตรและ ประมง สาธารณส ข การสร างรายได และการศ กษา ส ำหร บการแลกเปล ยน การเย อนระด บส ง ประธานาธ บด สาธารณร ฐก น ได มาเย อนไทยอย างเป นทางการ ระหว างว นท ๒๔-๒๖ ม ถ นายน ๒๕๕๕ และหาร อก บนายกร ฐมนตร ในประเด น ความร วมม อต าง ๆ ก บไทย เช น ด านการค า เหม องแร พล งงาน ๑.๘ แก ไขป ญหากระทบกระท งตามแนวพรมแดน ผ านกระบวนการ ทางการท ต สนธ ส ญญา และกฎหมาย ร ฐบาลได ให ความส ำค ญในการแก ไขป ญหา ตามแนวพรมแดนก บประเทศเพ อนบ าน ด งน ๑.๘.๑ สำารวจและจ ดทำาหล กเขตแดน ตามหล กการของกฎหมายและสนธ ส ญญาท เก ยวข อง โดยได ร วมม อก บประเทศเพ อนบ านอย างใกล ช ด เช น การตรวจพ นท ชายแดนไทย-เม ยนมาร บร เวณด านส งขร จ งหว ดประจวบค ร ข นธ เม อเด อนต ลาคม ๒๕๕๔ การตรวจสอบหล กเขตแดนไทย-มาเลเซ ย ท ร ฐเกดะห มาเลเซ ย เม อเด อนมกราคม ๒๕๕๕ และการตรวจพ นท ชายแดนไทย-ก มพ ชา เม อเด อนก มภาพ นธ ๒๕๕๕ ๑.๘.๒ ผล กด นและจ ดการประช มท เก ยวก บก จการชายแดน ความสงบเร ยบร อยบร เวณชายแดน และการป องก นและปราบปรามป ญหา ข ามแดนอย างสมำ ำเสมอ เช น การประช มคณะกรรมการชายแดนท วไป (GBC) ไทย-มาเลเซ ย ท กร งก วลาล มเปอร การประช มคณะกรรมการชายแดนท วไป (GBC) ไทย-ก มพ ชา ท กร งพนมเปญ การประช มคณะกรรมการร วมร กษา ความสงบเร ยบร อยตามชายแดนท วไป ไทย-ลาว (GBC) ท กร งเทพมหานคร การประช มคณะกรรมการชายแดนส วนภ ม ภาค (RBC) ไทย-เม ยนมาร ท เม องตองจ

10 234 ๒. กระช บความร วมม อและความเป นห นส วนทางย ทธศาสตร ก บ ประเทศ กล มประเทศ และองค การระหว างประเทศท ม บทบาทสำาค ญของโลก เพ อส งเสร มความร วมม อในเช งย ทธศาสตร ขยายตลาด และเพ มข ดความสามารถ ทางเศรษฐก จของไทย ร ฐบาลได ยกระด บความร วมม อและความเป นห นส วน ทางย ทธศาสตร ก บประเทศอ น ๆ รวมท งในกรอบความร วมม อท งในระด บภ ม ภาค และระด บโลก ด งน ๒.๑ สร างความส มพ นธ และความร วมม อในกรอบอน ภ ม ภาค ให ม ความค บหน า ด งน ๒.๑.๑ ย ทธศาสตร ความร วมม อทางเศรษฐก จอ รวด -เจ าพระยา- แม โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ไทยม บทบาทเด นในฐานะ ประเทศผ ให ความช วยเหล อแก ประเทศสมาช กอ น ๆ ในกล ม ท งทางด านโครงสร างพ นฐานและด านว ชาการ เพ อป ทางไปส การค า การลงท น ซ งจะช วยสร างงานและ สร างรายได โดยม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ได แก การจ ดท ำ แผนการลงท นเกษตรแบบม ส ญญา (Contract Farming) การจ ดต งศ นย บร การ จ ดเด ยวแบบเบ ดเสร จ ณ ด านชายแดน จ ำนวน ๑๐ แห ง การเจรจาก บก มพ ชา ให ม การด ำเน นการตามความตกลง ACMECS Single Visa (ซ งเป นโครงการ น ำร องระหว างไทยก บก มพ ชา) และการพ ฒนาเส นทางเช อมโยงในเส นทางสายรอง อาท เส นทางเช งเขาตะนาวศร -กอกะเร ก การซ อมแซมเส นทางเม ยวด -เช งเขา ตะนาวศร ๒.๑.๒ ความร เร มแห งอ าวเบงกอลสำาหร บความร วมม อ หลากหลายสาขาทางว ชาการและเศรษฐก จ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ร ฐบาลม บทบาทอย างต อเน อง โดยส งผ แทนเข าร วมการประช มต าง ๆ เพ อผล กด น ความร วมม อในหม ประเทศสมาช กในประเด นท เป นประโยชน ร วมก น เช น การประช มร ฐมนตร ว าด วยการลดความยากจนภายใต กรอบ BIMSTEC คร งท ๒ เม อเด อนมกราคม ๒๕๕๕ ท สหพ นธ สาธารณร ฐประชาธ ปไตยเนปาล

11 235 ๒.๑.๓ ความร วมม อในอน ภ ม ภาคล มนำ ำโขงซ งม กรอบ ความร วมม อล มนำ ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ไทยม บทบาท ในการผล กด นการพ ฒนาล มน ำโขงร วมก บประเทศห นส วนเพ อการพ ฒนาต าง ๆ ท ส ำค ญ ค อ แผนงานการพ ฒนาความร วมม อ ทางเศรษฐก จในอน ภ ม ภาคล มแม นำ ำโขง ๓ ประเทศ ซ งเน นการพ ฒนาความเช อมโยงทางกายภาพ การเพ ม ความสามารถในการแข งข นและการพ ฒนาช มชน และส งคม โดยบ รณาการผ านการพ ฒนาแนวระเบ ยง เศรษฐก จ ท งน ในการประช มส ดยอดผ น ำ ๖ ประเทศ ล มน ำโขง คร งท ๔ (ธ นวาคม ๒๕๕๔) นายกร ฐมนตร ของไทยได ร วมให ความเห นชอบแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา GMS ระยะ ๑๐ ป ฉบ บใหม ซ งจะน ำไปส การจ ดท ำแผนการลงท น ของอน ภ ม ภาคต อไป ความร วมม อล มนำ ำโขงก บญ ป น (Mekong-Japan Cooperation Framework) โดยท ง ๒ กรอบความร วมม อเน นการพ ฒนา โครงสร างพ นฐาน การส งเสร มการค า การลงท น และโลจ สต กส ตาม แนวพ นท เศรษฐก จ การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การอน ร กษ ส งแวดล อม ความร วมม อระหว างภาคร ฐและเอกชน และการเร ยนร ประสบการณ จากญ ป น ในการจ ดการภ ยพ บ ต ข อร เร มล มนำ ำโขงตอนล างก บสหร ฐอเมร กา (US-Lower Mekong Initiative: US-LMI) ไทยสน บสน นการท สหร ฐอเมร กา เพ มความสนใจ ในภ ม ภาค โดยเน นการใช ประโยชน จากสถาบ นฝ กอบรมท ต งอย ในประเทศไทย และการพ ฒนาทร พยากรมน ษย และความร วมม อล มนำ ำโขงก บสาธารณร ฐเกาหล (Mekong Korea Cooperation) ซ งให ความส ำค ญก บการบร หารจ ดการ ทร พยากรน ำ ความร วมม อในกรอบอน ภ ม ภาคและความร วมม อก บประเทศ นอกภ ม ภาคด งกล าวข างต น ตอบสนองผลประโยชน ของไทยและภ ม ภาค เช น ในเร องความม นคงทางอาหาร ความร วมม อในการบร หารจ ดการน ำ ความร วมม อ ด านภ ยพ บ ต ท งน ในช วงปลายป ๒๕๕๕ ประเทศไทยจะเป นเจ าภาพ จ ดการประช มระหว างประเทศว าด วยการพ ฒนาท ย งย นในอน ภ ม ภาคแม น ำ ล านช าง-แม น ำโขง เพ อน ำไปส การประช มในระด บร ฐมนตร ในช วงต นป ๒๕๕๖ ด วย

12 236 ๒.๒ ส งเสร มการค า การลงท นระหว างประเทศ และการพ ฒนา ศ กยภาพให ก บภาคเอกชนไทย ซ งม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๒.๒.๑ สานต อการเจรจาความตกลงส งเสร มและค มครอง การลงท นก บประเทศต าง ๆ ท ได ด ำเน นการอย ก อนหน าน แล ว อาท ระหว างไทย ก บสาธารณร ฐมาดาก สการ สหร ฐอาหร บเอม เรตส และร ฐกาตาร นอกจากน ย งได ด ำเน นการเจรจาเพ อจ ดท ำความตกลงเขตการค าเสร (Free Trade Agreement: FTA) ก บต างประเทศ เช น สาธารณร ฐช ล สาธารณร ฐเปร ๒.๒.๒ ส งเสร มการค าและการลงท น และเสร มศ กยภาพ ของภาคเอกชนไทยในต างประเทศอย างต อเน อง เช น การจ ดก จกรรม Road Show ในต างประเทศ การจ ดงานแสดง เผยแพร และจ ำหน ายส นค าไทย รวมถ งการพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม และการจ ดทำาข อม ล ทางเศรษฐก จ เพ อ ช ช องทาง สร างโอกาส และ เต อนภ ย เก ยวก บการค า และการลงท นในต างประเทศ และกฎระเบ ยบท เก ยวข อง ผ านทางช องทางต าง ๆ เช น การส งเสร มส นค าเกษตรและปศ ส ตว เพ อการส งออก นโยบายคร วไทยส คร วโลก การส งเสร มการท องเท ยวไทย นอกจากน ม การนำาคณะน กธ รก จไทยเย อน ต างประเทศพร อมก บนายกร ฐมนตร และผ บร หารของร ฐบาล โดยเน นสาขา ท ไทยม ความสนใจ และแต ละประเทศม ความเช ยวชาญเป นพ เศษ อาท สาขา ช นส วนยานยนต เคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส เกษตรและอาหาร ท องเท ยว การแพทย และศ ลยกรรม โดยเด อนม นาคม กรกฎาคม ๒๕๕๕ ม การเย อนแล ว ๘ ประเทศ ได แก ญ ป น สาธารณร ฐเกาหล สาธารณร ฐประชาชนจ น ราชอาณาจ กร บาห เรน ร ฐกาตาร เคร อร ฐออสเตรเล ย สาธารณร ฐฝร งเศส และสหพ นธ สาธารณร ฐ เยอรมน

13 237 ๒.๓ ส งเสร มความร วมม อระหว างประเทศด านการท องเท ยว โดยม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๒.๓.๑ โครงการพ ฒนาความเช อมโยงด านการท องเท ยว ก บประเทศเพ อนบ าน โดยจ ดท ำแผนปฏ บ ต การข บเคล อนความร วมม อ ด านการท องเท ยว ตามกรอบความร วมม อล มน ำโขง (GMS) และสร างความร ความเข าใจ ส งเสร มและพ ฒนาความร วมม อในการด ำเน นงานข บเคล อนงานภายใต กรอบความร วมม อต าง ๆ ๒.๓.๒ โครงการส งเสร มความเป นศ นย กลางการท องเท ยว เช งการแพทย และส ขภาพตามแนวทางพ ฒนาเขตเศรษฐก จสามฝ าย อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย และไทย โดยจ ดท ำข อม ลสถ ต และศ กษาพฤต กรรมของน กท องเท ยว ท เข ามาใช บร การทางการแพทย และส ขภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะพ นท ๑๔ จ งหว ดภาคใต เพ อการวางแผนพ ฒนาการตลาดการท องเท ยว ซ งอย ระหว าง การจ ดเก บสถ ต ข อม ลเพ อด ำเน นโครงการ ๒.๓.๓ ผล กด นการพ ฒนาด านการท องเท ยวในภ ม ภาค โดยได เป นเจ าภาพการประช มคณะท ำงานด านท องเท ยว คร งท ๒๙ การประช ม Mekong Tourism Forum 2012 ภายใต กรอบความร วมม อล มน ำโขง (GMS) รวมท งการจ ดประช มร วมคณะกรรมาธ การภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกและแปซ ฟ ก และคณะกรรมาธ การภ ม ภาคเอเช ยใต คร งท ๒๔ เพ อร บทราบผลส ำเร จท ผ านมา รวมท งแลกเปล ยนแนวทางการบร หารจ ดการด านการท องเท ยว และร วมก น ก ำหนดแนวทางการพ ฒนาด านการท องเท ยวร วมก น

14 238 การค าชายแดน ระหว างไทยก บประเทศ เพ อนบ าน ขยายต ว ๕.๒% ๒.๔ สน บสน นการค าชายแดนของไทย (มาเลเซ ย เม ยนมาร ลาว และก มพ ชา) โดยในป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ต ลาคม ๒๕๕๔ ส งหาคม ๒๕๕๕) ม ม ลค า ๘๓๕,๓๑๙ ล านบาท เม อเท ยบก บช วงเด ยวก นของป งบประมาณ ๒๕๕๔ ท ม ม ลค า ๗๙๓,๘๑๓ ล านบาท เพ มข นร อยละ ๕.๒ โดยไทยเป นฝ ายได เปร ยบ ด ลการค าม ลค า ๑๓๗,๙๒๒ ล านบาท เป นการส งออกม ลค า ๓๓๖,๖๙๗ ล านบาท และน ำเข าม ลค า ๒๓๘,๗๗๕ ล านบาท ๒.๔.๑ พ ฒนาการค าชายแดนและการลงท นของไทยก บ ประเทศเพ อนบ าน โดยจ ดประช มและส มมนาให ความร ข อม ลด านกฎระเบ ยบ การค าการลงท นในประเทศเพ อนบ าน และส ทธ พ เศษทางการค าก บหน วยงาน ภาคร ฐ ภาคเอกชน ผ ประกอบการ ได แก จ ดส มมนาเร อง โอกาสการค า การลงท นไทยในประเทศเพ อนบ าน จ ดส มมนาเร อง เจาะตลาดใหม ก าวไกล แดนภารตะ และจ ดส มมนาและเป นว ทยากรการค าชายแดนและการค าผ านแดน ๒.๔.๒ ผล กด นความร วมม อการค าชายแดนผ านกลไกต าง ๆ ได แก การประช มเช งปฏ บ ต การจ ดทำาแผนแม บทการข บเคล อนห นส วนการพ ฒนา เขตเศรษฐก จ ๓ ฝ าย อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย และไทย (The IMT-GT Regional Implementation Blueprint Workshop) ณ สาธารณร ฐฟ ล ปป นส โดยได ร บทราบผลความค บหน าและสร ปโครงการของท ง ๓ ประเทศ ท จะถ ก บรรจ ในแผนแม บทการข บเคล อน (Implementation Blueprint) ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ การประช มเจ าหน าท อาว โส คร งท ๑๘ และการประช มระด บม ขมนตร และ ผ ว าราชการจ งหว ด คร งท ๘ ภายใต แผนงานการพ ฒนาเศรษฐก จสามฝ าย อ นโดน เซ ย-มาเลเซ ย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และการประช มส มมนาแลกเปล ยนความร เพ อต ดตามการข บเคล อน และเสร มสร างความเข าใจและการม ส วนร วมในโครงการภายใต IMT-GT Implementation Blueprint (IB) ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ อต ดตามการข บเคล อน โครงการอย างจร งจ งท งในด านการเตร ยมการด านงบประมาณและรายละเอ ยด การด ำเน นการโครงการภายใต IMT-GT การประช มเก ยวก บอ ปสรรคการค า ตามแนวชายแดนระหว างไทยก บประเทศเพ อนบ าน ณ ท ำเน ยบร ฐบาล การประช มเตร ยมการฝ ายไทย สำาหร บการประช มคณะกรรมาธ การร วม ไทย-ลาว คร งท ๑๗ เพ อร บทราบความค บหน าโครงการความร วมม อ

15 239 ๒.๔.๓ จ ดคณะผ แทนการค าและการลงท นเย อนประเทศ ต าง ๆ ในภ ม ภาค เพ อจ บค เจรจาธ รก จ (Business Matching) ระหว าง ผ ประกอบการไทยและผ ประกอบการในประเทศต าง ๆ อาท จ ดคณะผ แทนการค า และการลงท นไทยเย อนนครค นหม ง สาธารณร ฐประชาชนจ น นครหลวงเว ยงจ นทน แขวงสะหว นนะเขต และแขวงจ ำปาส ก สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว เม องม มไบและเจนไน สาธารณร ฐอ นเด ย ๒.๔.๔ โครงการเพ มประส ทธ ภาพการให บร การเพ อรองร บ ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community: AEC) โดย อย ระหว างการจ ดต งส ำน กงานการค าต างประเทศในส วนภ ม ภาค (สคต.) เพ มเต ม จ ำนวน ๓ แห ง ได แก สคต.จ งหว ดม กดาหาร สคต.จ งหว ดตาก และ สคต. จ งหว ดศร สะเกษ (จากเด มท ม อย แล ว ๖ แห ง ในจ งหว ดเช ยงใหม ชลบ ร สระแก ว หนองคาย เช ยงราย และอ ำเภอหาดใหญ ) ๓. สร างความสาม คค และส งเสร มความร วมม อระหว างประเทศอาเซ ยน ม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๓.๑ เตร ยมความพร อมของไทยในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน พ.ศ. ๒๕๕๘ ร ฐบาลได ม การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ร วมก บห วหน าส วนราชการระด บปล ดกระทรวง และหน วยงาน ข นตรงต อนายกร ฐมนตร รวม ๓๒ หน วยงาน โดยให ความส ำค ญก บการ ด ำเน นงานใน ๖ ประเด น ได แก (๑) การข บเคล อนประชาคมอาเซ ยนใน ๓ เสาหล ก ได แก ด านเศรษฐก จ ด านส งคมและว ฒนธรรม และด านการเม องและ ความม นคง (๒) การเช อมโยงในภ ม ภาคอาเซ ยน เพ อวางแผนพ ฒนาศ กยภาพ การเป นศ นย กลางอาเซ ยนของไทยใน ๓ เร อง ประกอบด วย การขนส ง การท องเท ยว และการสร างความเจร ญทางเศรษฐก จและส งคม (๓) การพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อวางแผนก ำล งคนท งระบบ (๔) การบ รณาการกล มจ งหว ด โดยให ความส ำค ญ ก บพ นท จ งหว ดชายแดน เขตเศรษฐก จพ เศษและพ นท ท ม ศ กยภาพในการเต บโต รวมท งการพ ฒนาส นค าหน งต ำบลหน งผล ตภ ณฑ (OTOP) (๕) การบ รณาการ ร วมก บภาคเอกชน ๕ สถาบ น และ (๖) การพ ฒนาป จจ ยสน บสน นในการ ข บเคล อน ๓ เสาหล ก โดยด ำเน นงาน ด งน เตร ยมความพร อม และให ความร แก หน วยงาน ภาคร ฐและเอกชน เพ อก าวส ประชาคมอาเซ ยน

16 240 ๓.๑.๑ เตร ยมความพร อมของภาคร ฐ ร ฐบาลได พ ฒนา ศ กยภาพและความตระหน กร ของบ คลากรภาคร ฐ โดยเฉพาะการฝ กอบรม และพ ฒนาท กษะต าง ๆ รวมถ งยกระด บมาตรฐานต าง ๆ ให พ ฒนาข นอย างต อเน อง เช น การพ ฒนามาตรฐานการค มครองผ บร โภค การพ ฒนาระบบบร หารแรงงาน เพ อเสร มสร างความร วมม อทางการค าภายในอาเซ ยน การพ ฒนาความร ด านกฎหมาย และการศ กษาแนวทางเพ อแก ไขและปร บปร งกฎหมายและกฎระเบ ยบของไทย เพ อให สอดคล องก บพ นธกรณ ของไทยภายใต ประชาคมอาเซ ยน เพ อให กฎหมาย ม ความท นสม ยและใช โอกาสจากประชาคมอาเซ ยนได อย างเต มท การเตร ยม ความพร อมด านท องเท ยวและก ฬาส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) โดย ว เคราะห ผลกระทบและจ ดท ำข อตกลงว าด วยการยอมร บค ณสมบ ต บ คลากร ว ชาช พด านการท องเท ยวอาเซ ยนในป ๒๕๕๘ เม อม การเคล อนย ายแรงงานฝ ม อ อย างเสร ๓.๑.๒ เตร ยมความพร อมของภาคเอกชน ร ฐบาลผล กด น การพ ฒนาศ กยภาพของภาคเอกชนและแรงงานไทยให ตอบสนองความต องการ และม ข ดความสามารถในการแข งข นในตลาดอาเซ ยน รวมถ งการร กษาค ณภาพ ส นค าให ได ตามความต องการของตลาดและผ านเกณฑ มาตรฐานระหว าง ประเทศท ก ำหนด โดยการให ค ำแนะน ำและค ำปร กษาแก ผ ประกอบการไทย การจ ดก จกรรมเตร ยมความพร อมแก ผ ประกอบการอย างต อเน อง เช น การจ ด ส มมนาผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) ท วประเทศ และ การสน บสน นการสร างเคร อข ายผ ประกอบการไทยก บผ ประกอบการจาก ประเทศอ น ๆ ในอาเซ ยน โดยเฉพาะผ ประกอบการ SMEs ๓.๑.๓ เตร ยมความพร อมของประชาชน ร ฐบาลเน นการสร างความตระหน กร โดยด ำเน น โครงการและก จกรรมหลายร ปแบบ เพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลความร เก ยวก บอาเซ ยนแก ประชาชน อาท การจ ดหล กส ตรฝ กอบรมและส มมนา เฉพาะกล ม การจ ดก จกรรม อาเซ ยนส ญจร ซ งในช วง เด อนส งหาคม ๒๕๕๔-ส งหาคม ๒๕๕๕ ได จ ดไปแล ว กว า ๑๐ คร งท วประเทศ การสร างความตระหน กร ให แก สาธารณชนส ำหร บการเป ดตลาดการค าบร การสาขา

17 241 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รวมท งการเผยแพร ข อม ลความร ผ านส อ แขนงต าง ๆ ท งโทรท ศน ว ทย ส อส งพ มพ เว บไซต และเคร อข ายส งคมออนไลน เพ อส งเสร มให ประชาชนเข าใจความส ำค ญ ความเช อมโยง ประโยชน และ ผลกระทบของประชาคมอาเซ ยน ๓.๑.๔ จ ดต ง ศ นย บร การข อม ลประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน (AEC Information Center) และ ศ นย ประสานงานและบร การ ข อม ลประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน หร อ ศ นย AEC ของกระทรวงพาณ ชย ระด บจ งหว ด เพ อเผยแพร ผลการเจรจาการค าระหว างประเทศ และให ค ำปร กษา เก ยวก บการใช ส ทธ ประโยชน ภายใต กรอบความตกลงการเป ดเสร ทางการค า ตลอดจนให บร การและอ ำนวยความสะดวกในการเข าถ งข อม ลเก ยวก บประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ในแต ละจ งหว ดและท องถ นท วประเทศ ซ งผ ใช บร การ จะน ำความร ความเข าใจไปใช ประโยชน ในการประกอบธ รก จได อย างเป นร ปธรรม รวมท งเป นกระบวนการส อสารให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นในร ปแบบการส อสาร สองทาง (Two-Way Communication) เพ อเช อมโยงข อม ลจากผ เจรจา (Negotiators) ไปส ผ ใช ส ทธ ประโยชน จากความตกลงการค าเสร (Stakeholders) ๓.๑.๕ ลงนามบ นท กความร วมม อ (MOU) ก บองค กร พ นธม ตรต าง ๆ เพ อสน บสน นโครงการเตร ยมความพร อมท กภาคส วนก าวส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ในป ๒๕๕๘ ได แก ส ำน กงานส งเสร ม การจ ดประช มและน ทรรศการ (สสปน.) ธนาคารกส กรไทย ส ำน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา คณะกรรมาธ การเศรษฐก จและส งคมแห งสหประชาชาต ส ำหร บ เอเช ยและแปซ ฟ ก (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) และสถาบ นระหว างประเทศเพ อการค า และการพ ฒนา (International Institute for Trade and Development: ITD) ส ำน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ และสภา ผ ส งส นค าทางเร อแห งประเทศไทย

18 242 ความร วมม ออ นด ระหว าง ประเทศสมาช กอาเซ ยน ส งผลต อการพ ฒนา เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม และความม นคง ซ งท ำให ประเทศสมาช ก รวมท งไทยได ร บประโยชน ๓.๒ ส งเสร มความร วมม อระหว างประเทศสมาช กอาเซ ยนและ สน บสน นบทบาทของไทย ร ฐบาลได ด ำเน นการส งเสร มความร วมม อระหว างประเทศ อาเซ ยนอย างต อเน องในด านต าง ๆ ด งน ๓.๒.๑ ด านความม นคง ไทยและประเทศสมาช กอาเซ ยน ม ความร วมม อท ใกล ช ด ท งน เม อเด อนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงกลาโหมได เข าร วมการประช มร ฐมนตร ว าการกระทรวงกลาโหมอาเซ ยน ท กร งพนมเปญ นอกจากน ไทยแลกเปล ยนข อม ลก บหน วยงานด านข าวกรอง ในอาเซ ยนผ านเคร อข ายผ น ำหน วยประชาคมข าวกรองอาเซ ยนอย างสม ำเสมอ ๓.๒.๒ ด านเศรษฐก จ ร ฐบาลด ำเน นการตามข อผ กพ น ในการรวมต วเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนท ส ำค ญ ด งน ๓.๒.๒.๑ ดำาเน นการตามข อผ กพ นในการรวมต ว เป นประชาคมอาเซ ยนในป ๒๕๕๘ โดยม การยกเล กมาตรการโควตาภาษ ส ำหร บส นค าเกษตร ๒๓ รายการ ภายใต ความตกลงเขตการค าเสร อาเซ ยน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) พร อมพ จารณามาตรการบร หารการน ำเข า ส ำหร บส นค าบางชน ด เตร ยมการต อการเป ดเสร และการเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน ท งด านการศ กษาว เคราะห ผลกระทบจากการเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ต อภาคการเกษตร รวบรวมข อม ลพ นฐานและ กฎระเบ ยบด านการลงท นของกล มประเทศ CLMV (ราชอาณาจ กรก มพ ชา สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร และ สาธารณร ฐส งคมน ยมเว ยดนาม) ศ กษาเพ อประเม นผลกระทบจากการเป นประชาคม อาเซ ยนต อส นค าเกษตรของไทย ๓.๒.๒.๒ ศ กษา ว เคราะห ต ดตาม เผยแพร และ รายงานข อม ลด านการเกษตรและสถานการณ ความเคล อนไหวด านการเกษตร รวมท งเจรจาความร วมม อด านการเกษตรต างประเทศ และการป องก นและ แก ไขป ญหาอ ปสรรคและข อก ดก นในการส งออกส นค าเกษตร ตลอดจนผล กด น การขยายตลาดส นค าเกษตร ๓.๒.๒.๓ จ ดทำาความร วมม อพ ฒนาการเกษตร แบบม ส ญญา (AC-4) ระหว างประเทศไทยก บประเทศเพ อนบ านภายใต กรอบ ACMECS รวมท งพ จารณาแผนลงท นการเกษตรแบบม ส ญญาภายใต กรอบ ACMECS และร วมการประช มข บเคล อนนโยบายความร วมม อ ก บประเทศเพ อนบ านส การปฏ บ ต ในพ นท ชายแดน รวมท งรวบรวม ต ดตามข อม ล สถานการณ การค าชายแดน

19 243 ๓.๒.๒.๔ จ ดทำาความร วมม อด านการเกษตร ภายใต กรอบความร วมม อทางเศรษฐก จในอน ภ ม ภาคล มนำ ำโขง ท งการพ จารณา ข อเสนอกรอบนโยบายความร วมม อด านการเกษตร และการก ำหนดท าท แนวทาง ความร วมม อภาคเอกชนท เสนอต อประเทศสมาช กกรอบความร วมม อล มน ำโขง (GMS) รวมท งรวบรวมข อม ลและป ญหาอ ปสรรคในความร วมม อระหว างไทย ก บประเทศสมาช กเพ อสน บสน นการศ กษาว เคราะห พ ชเศรษฐก จ ๓.๒.๒.๕ เป นศ นย กลางอาเซ ยน และเป นจ ดเช อมโยง และศ นย กลางในหลายด าน เช น การเช อมโยงเส นทางคมนาคม ผ านโครงการ พ ฒนาการเช อมต อก นภายในอาเซ ยน (ASEAN Connectivity) และร เร มแนวค ด เร องการเช อมโยงอาเซ ยนก บประเทศนอกภ ม ภาค (Connectivity Beyond ASEAN) เช น การสร างเส นทางระเบ ยงเศรษฐก จต าง ๆ เช น แนวตะว นออก-ตะว นตก (East-West Economic Corridor) ซ งครอบคล มการเช อมโยงถนนสามฝ าย ไทย-เม ยนมาร -อ นเด ย โดยม เป าประสงค ท จะเช อมโยงแหลมฉบ งก บทวาย ในสาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร และต อไปถ งสาธารณร ฐอ นเด ย และ แนวเหน อ-ใต (North-South Economic Corridor) ซ งจะเช อมไปถ ง สาธารณร ฐประชาชนจ น ๓.๒.๒.๖ ผล กด นความร วมม อในการพ ฒนา ด านเทคโนโลย สารสนเทศในอาเซ ยน และการด ำเน นการตามแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารอาเซ ยน (ASEAN ICT Master Plan 2015) ให บรรล เป าหมายการใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อสร างความเจร ญ ทางเศรษฐก จ ๓.๒.๓ ด านส งคม ว ฒนธรรม ส งแวดล อม และอ น ๆ ร ฐบาลได ผล กด นให ผ น ำอาเซ ยนร บรองปฏ ญญาอาเซ ยนว าด วยเขตปลอด ยาเสพต ดภายในป ๒๕๕๘ จ ดการประช มคณะกรรมการอาเซ ยน ด านว ฒนธรรมและสนเทศ คร งท ๔๖ ส งเสร มความร วมม อด านส งแวดล อม ตามข อตกลงอาเซ ยนด านมลพ ษจากหมอกคว นข ามแดน สน บสน นภารก จ ของคณะกรรมาธ การระหว างร ฐบาลอาเซ ยนว าด วยส ทธ มน ษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) นอกจากน ในระหว างการประช มส ดยอดอาเซ ยน คร งท ๑๙ ท อ นโดน เซ ย เม อเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๔ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการต างประเทศได ลงนามในความตกลงว าด วย การจ ดต งศ นย ประสานงานอาเซ ยนในการให ความช วยเหล อด านมน ษยธรรม

20 244 (ASEAN Coordination Centre for Humanitarian Assistance: AHA Centre) และร ฐบาลย งได ประสบความส ำเร จในการผล กด นให ผ น ำอาเซ ยนออก แถลงการณ ร วม เร องการป องก นอ ทกภ ย ลดผลกระทบ การบรรเทา การฟ นฟ และการบ รณะ และการจ ดท ำความตกลงส ำรองข าวฉ กเฉ นอาเซ ยน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) อ นจะเป นประโยชน ในช วงเก ดสถานการณ ภ ยพ บ ต ต าง ๆ ๓.๒.๔ ส งเสร มการพ ฒนาประชาธ ปไตย ความม นคง ทางการเม องและเศรษฐก จของประเทศสมาช ก โดยเฉพาะอย างย งการส งเสร ม พ ฒนาการทางบวกในสาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร ท ไทยม บทบาทในการ สร างความเข าใจของต างประเทศต อเม ยนมาร ซ งเป นป จจ ยหน งท สน บสน น ให โลกตะว นตกผ อนคลายนโยบายคว ำบาตรและห นมาเป นม ตรก บเม ยนมาร มากข น การด ำเน นการเหล าน ส งผลด ต อไทยและต ออาเซ ยนโดยตรง เพราะเสถ ยรภาพและ การพ ฒนาของประเทศสมาช ก ย อมส งผลในทางบวกและลดป ญหาในภ ม ภาค ๓.๓ เสร มสร างความร ความเข าใจ เตร ยมความพร อมรองร บ การเป ดเสร และการใช ส ทธ ประโยชน จากความตกลงทางการค า ส งเสร มความร ความเข าใจเก ยวก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การเป ดเสร ทางการค า ประโยชน และผลกระทบของการเป ดเสร ทางการค า โดยจ ดส มมนาให แก กล มเป าหมาย ส ำค ญ เช น กล มผ ผล ต ผ ประกอบการค า น กลงท น SMEs เกษตรกร และ สถาบ นการศ กษา รวมท วประเทศ ๕๐ คร ง ม ผ เข าร วมก จกรรม ๑๒,๑๒๗ คน

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ 2 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ.

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information