มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค"

Transcription

1 28 มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ต วบ งช : 2.1 ร อยละของงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ได ร บการจดทะเบ ยนทร พย ส น ทางป ญญา หร อน าไปใช ประโยชน ท งในระด บชาต และในระด บนานาชาต ต อจ านวน อาจารย ประจ า (สกอ. 4.4, สมศ. 2.1) ผ ร บผ ดชอบ : อ.พล บพล ง พวงธนะสาร ประเภทต วบ งช : เช งปร มาณ เป าหมาย : 15% ค าอธ บายผลการด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ไม บรรล เป าหมาย โครงการว จ ย ท 1 ช องานว จ ย เลขท หน าท ได ร บการต พ มพ เผยแพร และ/หร อ น าไปใช ประโยชน ช อ เจ าของงานว จ ย (ระบ สาขาว ชา) ช อวารสารท ต พ มพ ฯ หร อการ น าไปใช ประโยชน เลขหน าท ได ร บการต พ มพ ฯ / ช องานการประช มฯ ว น เด อน ป เล มท ของวารสารท ได ร บ การเผยแพร /สถานท จ ด ประช ม งานสร างสรรค ท 1 ช องานสร างสรรค เลขท หน าท ได ร บการ ต พ มพ เผยแพร และ/ หร อน าไปใช ประโยชน ช อเจ าของ งานสร างสรรค (ระบ สาขาว ชา) ช อวารสารท ต พ มพ ฯ หร อการ น าไปใช ประโยชน เลขหน าท ได ร บการต พ มพ ฯ / ช องานการประช มฯ ว น เด อน ป เล มท ของวารสารท ได ร บ การเผยแพร /สถานท จ ด ประช ม การจดทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญา ท ช อผลงาน ช อเจ าของผลงาน 1 เลขท ทร พย ส นทางป ญญหร อ อน ส ทธ บ ตร และว นเด อนป ท ได ร บการจดทะเบ ยนฯ sar52xx0201.doc

2 29 สาขาว ชา จ านวนอาจารย ประจ าและน กว จ ยเฉพาะท ปฏ บ ต งาน จร ง ไม น บรวมอาจารย และน กว จ ยท ลาศ กษาต อ (a) จ านวนงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ เผยแพร และ/หร อน าไปใช ประโยชน ในระด บชาต (b) จ านวนงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ เผยแพร และ/หร อน าไปใช ประโยชน ในระด บ นานาชาต (c) ร อยละของงานว จ ย และงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร และ/หร อน าไปใช ประโยชน ในระด บชาต ต อ อาจารย ประจ า (สมศ. 2.1) (d) =((b+c)/a)*100 จ านวนผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ได ร บการจด ทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญาในป การศ กษาน (e) ร อยละของงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ได ร บการจดทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญา หร อน าไปใช ประโยชน ในระด บชาต และระด บ นานาชาต ต อจ านวนอาจารย ประจ า (สกอ. 4.4) (f) = ((b+c+e)/a)*100 สาขาว ชาการบ ญช สาขาการเง นและการ ธนาคาร รวม เกณฑ ประเม น : หน วยงาน เกณฑ การประเม น มพย. 0 % 0.01% % 20.00% % 25.00% % 30.00% 65.99% มากกว าหร อ เท าก บ 66% สกอ.(4.4) - ร อยละ 1 ร อยละ 20 มากกว าหร อ - - ร อยละ 19 ร อยละ 29 เท าก บร อยละ 30 สมศ.(2.1) ผลการประเม นการด าเน นงาน : - ผลการด าเน นงานตามต วบ งช ม การเท าก บ 0 เป นไปตามเกณฑ การประเม นด งน สกอ. (เต ม 3 คะแนน) สมศ. (เต ม 3 คะแนน) มพย. (เต ม 5 คะแนน) ผลการด าเน นงาน ไม บรรล เป าหมายท ก าหนดไว - ผลการด าเน นงาน ลดลงเม อเท ยบก บรอบป การศ กษา 2551 ซ งม ผลการด าเน นงานเท าก บ 0 เกณฑ 0 คะแนน ด งน นจ งถ อว าผลการด าเน นงาน ม /ไม ม พ ฒนาการ sar52xx0201.doc

3 ป จจ ยสน บสน นการด าเน นงาน : คณะว ชาฯ ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ท างานว จ ย และสร างการเคร อข ายงานว จ ยโดยม การลง นามความร วมม อจ ดต งเคร อข ายงานว จ ย 8 สถาบ น แนวทางสน บสน นการด าเน นงานในอนาคต : กระต นให คณาจารย ท างานว จ ยมากข น อ ปสรรคในการด าเน นงาน : คณาจารย ย งขาดแรงจ งใจและท กษะพ นฐานในการท างานว จ ย ข อเสนอแนะ/แนวทางแก ไข : สร างแรงจ งใจให คณาจารย ท างานว จ ยมากข น และจ ดอบรม/ส มมนาเพ อเพ มท กษะพ นฐานต าง ๆ ใน การท างานว จ ย รายการเอกสาร/หล กฐานอ างอ ง : 30 หมายเลข รายการ/แหล งข อม ล sar52xx0201.doc

4 31 มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ต วบ งช : ผ ร บผ ดชอบ : ประเภทต วบ งช : เป าหมาย : 2.2 ม การพ ฒนาระบบและกลไกในการสน บสน นการผล ตงานว จ ยและงานสร างสรรค (สกอ. 4.1) อ.พล บพล ง พวงธนะสาร เช งค ณภาพ (ข อ) 6 ข อ ค าอธ บายผลการด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ไม บรรล เป าหมาย 1. ม การจ ดท าระบบบร หารงานว จ ยและงานสร างสรรค เพ อให บรรล เป าหมายตามแผนของสถาบ น คณะว ชาฯ ม การจ ดท าระบบบร หารงานว จ ยและงานสร างสรรค โดยม การแต งต ง คณะกรรมการว ชาการและว จ ยระด บคณะ ( ) เพ อเป นผ ประสานงานก บส าน กว จ ยซ งเป น ผ ร บผ ดชอบหล กของมหาว ทยาล ย ซ งมหาว ทยาล ยได ม การแต งต งคณะกรรมการส งเสร มการว จ ย ก าหนดระบบบร หารจ ดการงานว จ ยให เป นไปตามหล กการบร หารจ ดการท ด ต ดตาม ก าก บด แลการ ว จ ยของอาจารย และเจ าหน าท ให เป นไปตามแผนงานว จ ยของมหาว ทยาล ย รวมถ งจ ดท าค ม อการร บท น ว จ ยและได เผยแพร ให ก บท กหน วยงาน ( ) 2. ม การจ ดท าระบบฐานข อม ลและสารสนเทศท เก ยวข องก บการบร หารงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ใช ประโยชน ได จร ง คณะว ชาฯ ได จ ดส งข อม ลท เก ยวข องก บการว จ ยผ านทางระบบ e-learning ( ) ในภาค การศ กษาท 1 และผ านระบบ ของคณาจารย ในภาคการศ กษาท 2 และภาคฤด ร อน ( ) ใน ส วนของฐานข อม ลและสารสนเทศอ น คณะว ชาฯ ได ใช ฐานข อม ลของส าน กว จ ย โดยเข าใช ผ าน Website ของส าน กว จ ย ( ) 3. ม การจ ดสรร/ส งเสร มให ม การใช ทร พยากรการเง น ทร พยากรบ คคล แหล งค นคว าต างๆ เพ อสน บสน น งานว จ ยและงานสร างสรรค คณะว ชาฯ ได ม การส งเสร มให ม การใช ทร พยากรการเง น โดยได ม การส งบ คลากรไปอบรม ด านการว จ ย ( ) ด านทร พยากรบ คคลได แก จ ดให ม พ เล ยงให แก น กว จ ยหน าใหม ( ) ใน ส วนของมหาว ทยาล ยได ม การจ ดสรรงบประมาณสน บสน นให แก คณาจารย และเจ าหน าท โดยด จาก ประกาศเร องหล กเกณฑ การให ท นอ ดหน นการว จ ย ( ) นอกจากน นส าน กว จ ยย งม คล น คว จ ยซ งม บ คลากรของส าน กว จ ยช วยในการให ค าปร กษางานว จ ยแก คณาจารย sar52xx0202.doc

5 32 4. ม ระบบและกลไกพ ฒนาทร พยากรบ คคลด านการว จ ย คณะว ชาฯ ม ระบบและกลไกในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลด านการว จ ย โดยได ม การก าหนด โครงสร างการบร หารให ม ฝ ายว จ ยและประเม นผล นอกจากน นย งก าหนดแผนพ ฒนาบ คคลกรด าน งานว จ ยไว ในแผนปฏ บ ต งานประจ าป 2552 ( ) และในแผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป ( ) และใน ภาคการศ กษาท สอง ส าน กว จ ยได จ ดโครงการอบรมให ความร ความเข าใจด านการเข ยนข อเสนอ โครงการว จ ยส าหร บน กว จ ยร นใหม และคณาจารย ในคณะฯ ได ให ความส าค ญและเข าร วมในโครงการ ด งกล าว ( ) 5. ม ระบบสร างขว ญและก าล งใจและยกย องน กว จ ยท ม ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ด เด น คณะว ชาฯ ม ระบบสร างขว ญและก าล งใจโดยการเสนอข นพ เศษส าหร บผ ท ท าว จ ย ( ) นอกจากน ในป การศ กษา 2552 มหาว ทยาล ยม การให รางว ลบ คลากรด เด นด านการว จ ย ( ) เพ อเป น การสร างขว ญและก าล งใจและยกย องน กว จ ยท ม ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ด เด น 6. ม ระบบและกลไกส งเสร มความร วมม อระหว างน กว จ ย ก บองค กรภายนอกท งภาคร ฐ เอกชน และ ภาคอ ตสาหกรรม คณะว ชาฯ ได ม ระบบและกลไกส งเสร มความร วมม อระหว างน กว จ ย ในป การศ กษาท ผ านมา คณะได ท าการลงนามความร วมม อด านงานว จ ยร วมก บสถาบ นท งภาคร ฐและเอกชนรวม 10 สถาบ น ( ) นอกจากน นย งได เข าร วมก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก บคณะเศรษฐศาสตร ( ) และ ส าน กว จ ยได สร างเคร อข ายการว จ ยก บองค กรภายนอกเพ อสร างโอกาสให คณาจารย มหาว ทยาล ยพาย พ ได ร บท นอ ดหน นท าว จ ยมากข น เกณฑ ประเม น : หน วยงาน มพย. เกณฑ การประเม น ม การ ม การ ม การ ม การ ไม ครบ 3 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 5 ข อ ไม ม การ สกอ. (4.1) - ม การ ไม ครบ 3 ข อ ม การ 3-4 ข อ ม การ อย างน อย 5 ข อ ม การ 6 ข อ - - สมศ sar52xx0202.doc

6 ผลการประเม นการด าเน นงาน : - ผลการด าเน นงานตามต วบ งช ม การเท าก บ 6 ข อเป นไปตามเกณฑ การประเม นด งน 33 สกอ. (เต ม 3 คะแนน) สมศ. (เต ม 3 คะแนน) มพย. (เต ม 5 คะแนน) 3 ไม ประเม น 5 - ผลการด าเน นงาน บรรล เป าหมายท ก าหนดไว - ผลการด าเน นงานเพ มข นเม อเท ยบก บรอบป การศ กษา 2551 ซ งม ผลการด าเน นงานเท าก บ 5 ข อเกณฑ 4 คะแนน ด งน นจ งถ อว าผลการด าเน นงาน ม พ ฒนาการ ป จจ ยสน บสน นการด าเน นงาน : คณะว ชาฯ ให ความส าค ญก บการท าว จ ย จ งสน บสน นให ม การลงนามความร วมม อด านว จ ย นอกจากน นย งสน บสน นให คณาจารย ไปอบรมส มมนาเพ อเพ มพ นความร เก ยวก บการงานว จ ย นอกจากน นย งได ส งเสร มให คณาจารย เข าก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด านงานว จ ย แนวทางสน บสน นการด าเน นงานในอนาคต : คณะจะย งคงให ความส าค ญก บการท าว จ ย และจะพ ฒนาระบบและกลไกให ช ดเจนและเป นร ปธรรม เพ อผล กด นให เก ดน กว จ ยในคณะเพ มมากข น อ ปสรรคในการด าเน นงาน : คณะฯ ขาดระบบและกลไกท ช ดเจน ข อเสนอแนะ/แนวทางแก ไข : จ ดท าระบบและกลไกท ช ดเจนย งข น รายการเอกสาร/หล กฐานอ างอ ง : หมายเลข รายการ/แหล งข อม ล ค าส งแต งต งคณะกรรมการว ชาการและว จ ยระด บคณะ ค ม อการขอท นอ ดหน นการว จ ย มหาว ทยาล ยพาย พ e-learning.payap.ac.th เวปไซต ของส าน กว จ ย ต วอย าง จาก อ.ร กท ย หน งส อขอเข าร วมการส มมนา ด านการว จ ย สร ปผลการเข าร วม อบรม ส มมนา การประช มงานว จ ยของคณาจารย ในป การศ กษา ประกาศมหาว ทยาล ยพาย พ เร อง หล กเกณฑ การให ท นอ ดหน นการว จ ย มหาว ทยาล ยพาย พ - ประกาศมหาว ทยาล ยพาย พ เร อง หล กเกณฑ การให ท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น มหาว ทยาล ย พาย พ - ประกาศมหาว ทยาล ยพาย พ เร อง ให ท นสน บสน นโครงงาน/ว ทยาน พนธ /การศ กษาค นคว าอ สระ sar52xx0202.doc

7 ของน กศ กษามหาว ทยาล ยพาย พ แผนปฏ บ ต งาน ป การศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรผ สอนส งก ดฝ ายว ชาการ สร ปโครงการฝ กอบรมการเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย นโยบายคณะบ ญช การเง นและการธนาคาร (รอส าน กประก น) ร ปถ ายการลงนามความร วมม อด านงานว จ ย รายงานการประช ม ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บคณะเศรษฐศาสตร 34 sar52xx0202.doc

8 ต วบ งช : ผ ร บผ ดชอบ : ประเภทต วบ งช : เป าหมาย : 25, มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค 2.3 จ านวนเง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ภายในและภายนอกสถาบ นต อจ านวน อาจารย ประจ า (สกอ. 4.3 สมศ. 2.2) อ.พล บพล ง พวงธนะสาร เช งปร มาณ ค าอธ บายผลการด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ไม บรรล เป าหมาย โครงการว จ ย ท ช อเจ าของงานว จ ย ช องานว จ ย 1 อ.พ ก ล พงษ กลาง (2.3.1) 2 อ.ธว ลร ตน เช อวงค บ ญ (ผ ท าว จ ยร วม) (2.3.2) 3 อ.ธว ลร ตน เช อวงค บ ญ (2.3.3) 4 ผศ.บ ษบา อาร ย (2.3.4) 5 ดร.ว ร ยา จงร กษ ส ตย (2.3.5) ว นเด อนป ท ได ร บอน ม ต ท น/เบ กจ าย จ านวนท น ท ได ร บ อน ม ต จ านวนเง น ท ได ร บอน ม ต เบ กจ ายท น การศ กษาระบบบ ญช ของ คร สตจ กรท องถ น ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศ ไทย ในเขตจ งหว ดเช ยงใหม ล าพ นและล าปาง 20 ต.ค ,000 45,000 ความพ งพอใจ 37,500 28,125 แนวทางการบร หารจ ดการ ต นท นการผล ตในการปล ก ยางพาราท เหมาะสมก บการ พ ฒนาเศรษฐก จช มชนของกล ม เกษตรกรผ ปล กยางพารา ต าบล เม องนะ อ าเภอเช ยงดาว จ งหว ด เช ยงใหม การเปล ยนแปลงระบบบ ญช บร หารในประเทศไทย 1 เมษายน 2552 ก นยายน ,745 27, , ,400 59,800 29,600 sar52xx0203.doc

9 36 รวม 413, , งานสร างสรรค ช อเจ าของงานว จ ย ท / งานสร างสรรค 1 อ.พ ก ล พงษ กลาง (2.3.6) 2 อ.พามดา ช ว ฒยา กร (2.3.7) 3 ดร.ว ภา จงร กษ ส ตย (2.3.8) 4 อ.ฉ นทกร สระทอง มาก (2.3.9) 5 อ.ว ร ยา แซ หล (2.3.10) ช อ / งานสร างสรรค ส อการเร ยนการสอน อ เลคทรอน กส ช อว ชา การ บ ญช ต นท น ส อการเร ยนการสอน อ เลคทรอน กส ช อว ชา หล กการบ ญช ส อการเร ยนการสอน อ เลคทรอน กส ช อว ชา การ บ ญช เพ อการจ ดการ ส อการเร ยนการสอน อ เลคทรอน กส ช อว ชา หล กการบ ญช 2 ส อการเร ยนการสอน อ เลคทรอน กส ช อว ชา การ ภาษ อากร ว นเด อนป ท ได ร บอน ม ต ท น/เบ กจ าย 25 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2553 จ านวนท นท ได ร บอน ม ต จ านวนเง น ท ได ร บอน ม ต เบ กจ ายท น 25,000 7,500 25,000 7,500 25,000 7,500 25,000 7,500 25,000 7,500 รวม 125,000 37,500 สาขาว ชา จ านวนอาจารย ประจ า และน กว จ ยเฉพาะท ปฏ บ ต งานจร ง ไม น บรวม อาจารย และน กว จ ยท ลา ศ กษาต อ (a) จ านวนเง นท ได ร บอน ม ต เบ กจ ายเง นท นท าว จ ย หร องานสร างสรรค (b) จ านวนเง นสน บสน น งานว จ ย และงาน สร างสรรค ต ออาจารย ประจ า (c) =b/a การบ ญช , , การเง นและการธนาคาร รวม , , sar52xx0203.doc

10 37 เกณฑ ประเม น : หน วยงาน เกณฑ การประเม น มพย. 0 บาท 1 บาท - 9,999 บาท สกอ. (4.3) - อย ระหว าง 1 16,999 บาท 10,000 บาท - 14,999 บาท 17,000 24,999 บาท สมศ. (2.2) - 1-9,999 10,000-14,999 15,000 บาท - 19,999 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท - 29,999 บาท - - มากกว าหร อ เท าก บ 25,000 บาท 15, ผลการประเม นการด าเน นงาน : - ผลการด าเน นงานตามต วบ งช ม การเท าก บ 10, บาท เป นไปตามเกณฑ การประเม น ด งน สกอ. (เต ม 3 คะแนน) สมศ. (เต ม 3 คะแนน) มพย. (เต ม 5 คะแนน) ผลการด าเน นงาน ไม บรรล เป าหมายท ก าหนดไว - ผลการด าเน นงาน เพ มข น เม อเท ยบก บรอบป การศ กษา 2551 ซ งม ผลการด าเน นงานเท าก บ 6,252 บาท เกณฑ 1 คะแนน ด งน นจ งถ อว าผลการด าเน นงาน ม พ ฒนาการ ป จจ ยสน บสน นการด าเน นงาน : ม คณาจารย สนใจในการท างานว จ ยและงานสร างสรรค มากข น แนวทางสน บสน นการด าเน นงานในอนาคต : กระต นคณาจารย ให ท างานว จ ยมากข น อ ปสรรคในการด าเน นงาน : คณาจารย ม ความสนใจท าว จ ยแต ย งไม มากเท าท ควร และกระบวนการในการขอร บท นสน บสน นท า ว จ ยม ความซ บซ อนและใช เวลานานในการอน ม ต ข อเสนอแนะ/แนวทางแก ไข : กระต นให ฝ ายว จ ยและประเม นผลจ ดก จกรรมและโครงการเพ อส งเสร มและพ ฒนาท กษะ ความร ทางด านงานว จ ยแก คณาจารย sar52xx0203.doc

11 38 รายการเอกสาร/หล กฐานอ างอ ง : หมายเลข รายการ/แหล งข อม ล หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.พ ก ล พงษ กลาง หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.ธว ลร ตน เช อวงค บ ญ หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.ธว ลร ตน เช อวงค บ ญ หน งส อขอร บท นอ ดหน น ผศ.บ ษบา อาร ย หน งส อขอร บท นอ ดหน น ดร.ว ร ยา จงร กษ ส ตย หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.พ ก ล พงษ กลาง หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.พามดา ช ว ฒยากร หน งส อขอร บท นอ ดหน น ดร.ว ภา จงร กษ ส ตย หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.ฉ นทกร สระทองมาก หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.ว ร ยา แซ หล sar52xx0203.doc

12 39 มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ต วบ งช : 2.4 ม ระบบบร หารจ ดการความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค (สกอ. 4.2) ผ ร บผ ดชอบ : อ.พล บพล ง พวงธนะสาร ประเภทต วบ งช : เช งค ณภาพ (ข อ) เป าหมาย : 4 ข อ ค าอธ บายผลการด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ไม บรรล เป าหมาย 1. ม ระบบและกลไกสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท งในวงการว ชาการและการ น าไปใช ประโยชน คณะฯ ม ระบบและกลไกในการสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ย ในร ปของการ สน บสน นด านงบประมาณ และได ก าหนดหน วยงานข นมาเพ อร บผ ดชอบด านงานว จ ยอย างช ดเจน ( ) นอกจากน นมหาว ทยาล ยพาย พย งได ก าหนดหล กเกณฑ ในการสน บสน นทางการเง นแก คณาจารย ท ต องการไปเสนอผลงานทางว ชาการในต างประเทศ ( ) และส าน กว จ ยได ม การ ก าหนดแผนงานรวมถ งได วางแผนด านงบประมาณเก ยวก บการเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค 2. ม ระบบรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ท เช อถ อได และ รวดเร วท นต อการใช ประโยชน คณะฯ ได ใช ระบบรวบรวมข อม ลผลงานว จ ยของส าน กว จ ย ซ งได จ าแนกตามสาขา ว จ ยของส าน กงานคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต (วช.) แต ส าน กว จ ยย งไม ได ม การค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ท เช อถ อได 3. ม การสร างเคร อข ายเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ไปย งผ เก ยวข องท งภายในและภายนอก สถาบ น คณะฯ ได ใช เคร อข ายการเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ของส าน กว จ ย ซ ง เป นการเผยแพร ผลงานว จ ยไปย งผ เก ยวข องท งภายในและภายนอก ส าน กว จ ยได จ ดให ม เวท เสนอ ผลงานว จ ยท ใกล แล วเสร จ โดยได ม การเช ญผ ทรงค ณว ฒ มาเป นผ ว จารณ และม การ ประชาส มพ นธ ให ผ ท สนใจเข าร วมฟ ง ( ) นอกจากน นส าน กว จ ยย งได จ ดเวท ให น กว จ ยน าเสนอ รายงานผลความก าวหน าโครงการว จ ย ( ) ส วนการเผยแพร ผลงานว จ ยภายนอกน น ส าน กว จ ยได ม การสน บสน นให ม การน าเสนอผลงานว จ ยระด บชาต (Thailand Research Expo 2009) ( R ) sar52xx0204.doc

13 40 4. ม ระบบและกลไกการสน บสน นความร วมม อระหว างน กว จ ยก บองค การภายนอกสถาบ นเพ อการน า ผลงานไปใช ประโยชน คณะฯ ได สน บสน นความร วมม อระหว างน กว จ ยก บองค การภายนอกสถาบ นโดยการ ลงนามบ นท กความเข าใจเร องจ ดต งเคร อข ายว จ ยทางการบ ญช นอกจากน นส าน กว จ ยย งได จ ดระบบและ สน บสน นให คณาจารย เผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ไปย งผ เก ยวข องท งภายในและภายนอก โดย มหาว ทยาล ยได ลงนามความร วมม อก บส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช) เพ อส งผลงานว จ ยเข าร วม น าเสนอผลงานว จ ยระด บชาต ประจ าป 2552 (Thailand Research Expo 2009) ( ) รวมถ งการน าเสนอ ผลงานว จ ยเคร อข ายบร หารการว จ ยภาคเหน อตอนบน ( ) 5. ม กลไกสน บสน นการจดส ทธ บ ตรการซ อขายทร พย ส นทางป ญญา ตลอดจนการค มครองส ทธ ของ งานว จ ย หร อส งประด ษฐ หร อนว ตกรรมให แก น กว จ ยเจ าของผลงาน คณะฯ ได ใช ระบบการส งเสร ม/สน บสน นของระบบมหาว ทยาล ย โดยสน บสน นให บ คลากร น กศ กษาม ความร ความเข าใจเร องขอบเขตส ทธ ของเจ าของผลงานท สร างสรรค ด วยป ญญาและ ระบบของการค มครองด านทร พย ส นทางป ญญารวมท งการด แล การอ านวยความสะดวก การจดทะเบ ยน/ การร กษาส ทธ ประโยชน และผลประโยชน ด านทร พย ส นทางป ญญาเพ อให เก ดความย ต ธรรม ป องก นการ ผ กขาด หร อการน าทร พย ส นทางป ญญาของมหาว ทยาล ยไปแสวงหาผลประโยชน ตลอดจนการผล กด นและ การส งเสร มผลงานว จ ยของมหาว ทยาล ยเพ อให เก ดนว ตกรรมใหม ๆ รวมท งการน ามาแปลงเป นผล ตภ ณฑ ม ลค าเช งพาณ ชย ( ) แต ในป การศ กษา 2552 ไม ม ผลงานว จ ยเข าข ายท จดส ทธ บ ตร เกณฑ ประเม น : หน วยงาน มพย. เกณฑ การประเม น ม การ ม การ ม การ ม การ 1 ข อ 2 ข อ 3 ข อ 4 ข อ ไม ม การ สกอ. (4.2) - ม การ ไม ครบ 3 ข อ ม การ 3 ข อ ม การ อย างน อย 4 ข อ ม การ 5 ข อ - - สมศ ผลการประเม นการด าเน นงาน : - ผลการด าเน นงานตามต วบ งช ม การ 5 ข อ เป นไปตามเกณฑ การประเม นด งน sar52xx0204.doc

14 41 สกอ. (เต ม 3 คะแนน) สมศ. (เต ม 3 คะแนน) มพย. (เต ม 5 คะแนน) 3 ไม ประเม น 5 - ผลการด าเน นงาน บรรล เป าหมายท ก าหนดไว - ผลการด าเน นงาน เพ มข นเม อเท ยบก บรอบป การศ กษา 2551 ซ งม ผลการด าเน นงานเท าก บ 1 ข อ เกณฑ คะแนน ด งน นจ งถ อว าผลการด าเน นงาน ม พ ฒนาการ ป จจ ยสน บสน นการด าเน นงาน : ส าน กว จ ยม ระบบและกลไกสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ม การสร างเคร อข าย เผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ไปย งผ เก ยวข องท งภายในและภายนอกสถาบ นม ระบบและกลไกการ สน บสน นความร วมม อระหว างน กว จ ยก บองค การภายนอกสถาบ นเพ อการน าผลงานไปใช ประโยชน ม ระบบ รวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ท เช อถ อได และรวดเร วท นต อการ ใช ประโยชน ม กลไกสน บสน นการจดส ทธ บ ตรการซ อขายทร พย ส นทางป ญญา ตลอดจนการค มครองส ทธ ของ งานว จ ย หร อส งประด ษฐ หร อนว ตกรรมให แก น กว จ ยเจ าของผลงาน แนวทางสน บสน นการด าเน นงานในอนาคต : คณะม เคร อข ายส าหร บเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท าให ม เวท ส าหร บการเผยแพร งานว จ ย และงานสร างสรรค อ ปสรรคในการด าเน นงาน : ระบบและกลไกย งไม ช ดเจน และขาดบ คลากรท ม ความช านาญในการจ ดการความร จากงานว จ ยและ งานสร างสรรค - มหาว ทยาล ยต องม นโยบายช ดเจนในการพ ฒนาระบบกลไกสน บสน นการหาผลประโยชน รายได จาก ผลงานว จ ยท ได ร บส ทธ บ ตร พ ฒนาระบบรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงาน สร างสรรค เพ อจ ดเป นองค ความร และเผยแพร ส การใช ประโยชน อย างเป นร ปธรรม - ส าน กว จ ยย งไม ม คณะกรรมการพ ฒนาระบบกลไกสน บสน นการหาผลประโยชน รายได จากผลงานว จ ย ท ได ร บส ทธ บ ตร ขาดบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญการว เคราะห และ ส งเคราะห ความร จากผลงานว จ ย ข อเสนอแนะ/แนวทางแก ไข : พ ฒนาบ คลากรในคณะฯ ให ม ความช านาญด านการบ รหารจ ดการความร จากงานว จ ยและงาน สร างสรรค - มหาว ทยาล ยควรแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบกลไกสน บสน นการหาผลประโยชน รายได จาก ผลงานว จ ยท ได ร บส ทธ บ ตร ตลอดจนสรรหาบ คลากรท ม ความร ความสามารถและเช ยวชาญด านการว เคราะห และ ส งเคราะห ความร จากผลงานว จ ย ให ส าน กว จ ย หร อแต งต งคณะกรรมการร บผ ดชอบข นมาด าเน นโดยเฉพาะ sar52xx0204.doc

15 42 รายการเอกสาร/หล กฐานอ างอ ง : หมายเลข รายการ/แหล งข อม ล แผนภาพระบบการบร หารงาน ประกาศมหาว ทยาล ย เร อง หล กเกณฑ การสน บสน นทางการเง นแก อาจารย ท ไปเสนอผลงานทาง ว ชาการในต างประเทศ เอกสารเสนอผลงานว จ ยท ใกล แล วเสร จ เอกสารน าเสนอรายงานผลความก าวหน าโครงการว จ ย บ นท กลงนาม MOA มพย ก บ วช เอกสารน าเสนอผลงานว จ ยเคร อข ายบร หารการว จ ยภาคเหน อตอนบน ป sar52xx0204.doc

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555

แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ จ ดท าข นจากข อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยพาย พ ประจ า 2554 ประกอบด วยข อม ล 2 ส วนด งน 1. เอกสารส วนหน า (ร าง) แผนพ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล

ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล 1 ประว ต ส าน กว จ ยและประเม นผล เร มก อต งในช วงปลายป พ.ศ. 2552 ตามโครงสร างท ว ทยาล ยโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อขอเปล ยนประเภทเป นมหาว ทยาล ย ในนาม

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ 112 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 ภาวะผ น าของคณะกรรมการบร หารประจ าส วนงานและผ บร หารท กระด บของส วนงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ค าอธ บายต วบ งช : ป จจ ยสน บสน นท ส าค ญต อการเจร

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

ข อม ลเบ องต นเก ยวก บงานธ รการ

ข อม ลเบ องต นเก ยวก บงานธ รการ - 136 - ข อม ลเบ องต นเก ยวก บงานธ รการ ความเป นมา งานธ รการเป นส วนราชการของกองบร การการศ กษา ซ งจ ดต งตามหน งส อทบวงมหาว ทยาล ย ท ทม 0202/24594 ลงว นท 20 ก นยายน 2531 ภาระหน าท และความร บผ ดชอบของงานธ

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเองประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Improvement Plan) ป การศ กษา 2553 ของ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Improvement Plan) ป การศ กษา 2553 ของ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Improvement Plan) ป การศ กษา 2553 ของ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ตามรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 2 คานา

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก

นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ๑ นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ปร ชญา (Philosophy) การผล ตบ คลากรสายสน บสน นการบร การสาธารณส ข ในสาขาต าง ๆ ให ม ความร ทางว ชาช พ ท กษะในการปฏ บ ต งาน และเจตคต

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information