มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค"

Transcription

1 28 มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ต วบ งช : 2.1 ร อยละของงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ได ร บการจดทะเบ ยนทร พย ส น ทางป ญญา หร อน าไปใช ประโยชน ท งในระด บชาต และในระด บนานาชาต ต อจ านวน อาจารย ประจ า (สกอ. 4.4, สมศ. 2.1) ผ ร บผ ดชอบ : อ.พล บพล ง พวงธนะสาร ประเภทต วบ งช : เช งปร มาณ เป าหมาย : 15% ค าอธ บายผลการด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ไม บรรล เป าหมาย โครงการว จ ย ท 1 ช องานว จ ย เลขท หน าท ได ร บการต พ มพ เผยแพร และ/หร อ น าไปใช ประโยชน ช อ เจ าของงานว จ ย (ระบ สาขาว ชา) ช อวารสารท ต พ มพ ฯ หร อการ น าไปใช ประโยชน เลขหน าท ได ร บการต พ มพ ฯ / ช องานการประช มฯ ว น เด อน ป เล มท ของวารสารท ได ร บ การเผยแพร /สถานท จ ด ประช ม งานสร างสรรค ท 1 ช องานสร างสรรค เลขท หน าท ได ร บการ ต พ มพ เผยแพร และ/ หร อน าไปใช ประโยชน ช อเจ าของ งานสร างสรรค (ระบ สาขาว ชา) ช อวารสารท ต พ มพ ฯ หร อการ น าไปใช ประโยชน เลขหน าท ได ร บการต พ มพ ฯ / ช องานการประช มฯ ว น เด อน ป เล มท ของวารสารท ได ร บ การเผยแพร /สถานท จ ด ประช ม การจดทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญา ท ช อผลงาน ช อเจ าของผลงาน 1 เลขท ทร พย ส นทางป ญญหร อ อน ส ทธ บ ตร และว นเด อนป ท ได ร บการจดทะเบ ยนฯ sar52xx0201.doc

2 29 สาขาว ชา จ านวนอาจารย ประจ าและน กว จ ยเฉพาะท ปฏ บ ต งาน จร ง ไม น บรวมอาจารย และน กว จ ยท ลาศ กษาต อ (a) จ านวนงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ เผยแพร และ/หร อน าไปใช ประโยชน ในระด บชาต (b) จ านวนงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ เผยแพร และ/หร อน าไปใช ประโยชน ในระด บ นานาชาต (c) ร อยละของงานว จ ย และงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร และ/หร อน าไปใช ประโยชน ในระด บชาต ต อ อาจารย ประจ า (สมศ. 2.1) (d) =((b+c)/a)*100 จ านวนผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ได ร บการจด ทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญาในป การศ กษาน (e) ร อยละของงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ได ร บการจดทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญา หร อน าไปใช ประโยชน ในระด บชาต และระด บ นานาชาต ต อจ านวนอาจารย ประจ า (สกอ. 4.4) (f) = ((b+c+e)/a)*100 สาขาว ชาการบ ญช สาขาการเง นและการ ธนาคาร รวม เกณฑ ประเม น : หน วยงาน เกณฑ การประเม น มพย. 0 % 0.01% % 20.00% % 25.00% % 30.00% 65.99% มากกว าหร อ เท าก บ 66% สกอ.(4.4) - ร อยละ 1 ร อยละ 20 มากกว าหร อ - - ร อยละ 19 ร อยละ 29 เท าก บร อยละ 30 สมศ.(2.1) ผลการประเม นการด าเน นงาน : - ผลการด าเน นงานตามต วบ งช ม การเท าก บ 0 เป นไปตามเกณฑ การประเม นด งน สกอ. (เต ม 3 คะแนน) สมศ. (เต ม 3 คะแนน) มพย. (เต ม 5 คะแนน) ผลการด าเน นงาน ไม บรรล เป าหมายท ก าหนดไว - ผลการด าเน นงาน ลดลงเม อเท ยบก บรอบป การศ กษา 2551 ซ งม ผลการด าเน นงานเท าก บ 0 เกณฑ 0 คะแนน ด งน นจ งถ อว าผลการด าเน นงาน ม /ไม ม พ ฒนาการ sar52xx0201.doc

3 ป จจ ยสน บสน นการด าเน นงาน : คณะว ชาฯ ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ท างานว จ ย และสร างการเคร อข ายงานว จ ยโดยม การลง นามความร วมม อจ ดต งเคร อข ายงานว จ ย 8 สถาบ น แนวทางสน บสน นการด าเน นงานในอนาคต : กระต นให คณาจารย ท างานว จ ยมากข น อ ปสรรคในการด าเน นงาน : คณาจารย ย งขาดแรงจ งใจและท กษะพ นฐานในการท างานว จ ย ข อเสนอแนะ/แนวทางแก ไข : สร างแรงจ งใจให คณาจารย ท างานว จ ยมากข น และจ ดอบรม/ส มมนาเพ อเพ มท กษะพ นฐานต าง ๆ ใน การท างานว จ ย รายการเอกสาร/หล กฐานอ างอ ง : 30 หมายเลข รายการ/แหล งข อม ล sar52xx0201.doc

4 31 มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ต วบ งช : ผ ร บผ ดชอบ : ประเภทต วบ งช : เป าหมาย : 2.2 ม การพ ฒนาระบบและกลไกในการสน บสน นการผล ตงานว จ ยและงานสร างสรรค (สกอ. 4.1) อ.พล บพล ง พวงธนะสาร เช งค ณภาพ (ข อ) 6 ข อ ค าอธ บายผลการด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ไม บรรล เป าหมาย 1. ม การจ ดท าระบบบร หารงานว จ ยและงานสร างสรรค เพ อให บรรล เป าหมายตามแผนของสถาบ น คณะว ชาฯ ม การจ ดท าระบบบร หารงานว จ ยและงานสร างสรรค โดยม การแต งต ง คณะกรรมการว ชาการและว จ ยระด บคณะ ( ) เพ อเป นผ ประสานงานก บส าน กว จ ยซ งเป น ผ ร บผ ดชอบหล กของมหาว ทยาล ย ซ งมหาว ทยาล ยได ม การแต งต งคณะกรรมการส งเสร มการว จ ย ก าหนดระบบบร หารจ ดการงานว จ ยให เป นไปตามหล กการบร หารจ ดการท ด ต ดตาม ก าก บด แลการ ว จ ยของอาจารย และเจ าหน าท ให เป นไปตามแผนงานว จ ยของมหาว ทยาล ย รวมถ งจ ดท าค ม อการร บท น ว จ ยและได เผยแพร ให ก บท กหน วยงาน ( ) 2. ม การจ ดท าระบบฐานข อม ลและสารสนเทศท เก ยวข องก บการบร หารงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ใช ประโยชน ได จร ง คณะว ชาฯ ได จ ดส งข อม ลท เก ยวข องก บการว จ ยผ านทางระบบ e-learning ( ) ในภาค การศ กษาท 1 และผ านระบบ ของคณาจารย ในภาคการศ กษาท 2 และภาคฤด ร อน ( ) ใน ส วนของฐานข อม ลและสารสนเทศอ น คณะว ชาฯ ได ใช ฐานข อม ลของส าน กว จ ย โดยเข าใช ผ าน Website ของส าน กว จ ย ( ) 3. ม การจ ดสรร/ส งเสร มให ม การใช ทร พยากรการเง น ทร พยากรบ คคล แหล งค นคว าต างๆ เพ อสน บสน น งานว จ ยและงานสร างสรรค คณะว ชาฯ ได ม การส งเสร มให ม การใช ทร พยากรการเง น โดยได ม การส งบ คลากรไปอบรม ด านการว จ ย ( ) ด านทร พยากรบ คคลได แก จ ดให ม พ เล ยงให แก น กว จ ยหน าใหม ( ) ใน ส วนของมหาว ทยาล ยได ม การจ ดสรรงบประมาณสน บสน นให แก คณาจารย และเจ าหน าท โดยด จาก ประกาศเร องหล กเกณฑ การให ท นอ ดหน นการว จ ย ( ) นอกจากน นส าน กว จ ยย งม คล น คว จ ยซ งม บ คลากรของส าน กว จ ยช วยในการให ค าปร กษางานว จ ยแก คณาจารย sar52xx0202.doc

5 32 4. ม ระบบและกลไกพ ฒนาทร พยากรบ คคลด านการว จ ย คณะว ชาฯ ม ระบบและกลไกในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลด านการว จ ย โดยได ม การก าหนด โครงสร างการบร หารให ม ฝ ายว จ ยและประเม นผล นอกจากน นย งก าหนดแผนพ ฒนาบ คคลกรด าน งานว จ ยไว ในแผนปฏ บ ต งานประจ าป 2552 ( ) และในแผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป ( ) และใน ภาคการศ กษาท สอง ส าน กว จ ยได จ ดโครงการอบรมให ความร ความเข าใจด านการเข ยนข อเสนอ โครงการว จ ยส าหร บน กว จ ยร นใหม และคณาจารย ในคณะฯ ได ให ความส าค ญและเข าร วมในโครงการ ด งกล าว ( ) 5. ม ระบบสร างขว ญและก าล งใจและยกย องน กว จ ยท ม ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ด เด น คณะว ชาฯ ม ระบบสร างขว ญและก าล งใจโดยการเสนอข นพ เศษส าหร บผ ท ท าว จ ย ( ) นอกจากน ในป การศ กษา 2552 มหาว ทยาล ยม การให รางว ลบ คลากรด เด นด านการว จ ย ( ) เพ อเป น การสร างขว ญและก าล งใจและยกย องน กว จ ยท ม ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ด เด น 6. ม ระบบและกลไกส งเสร มความร วมม อระหว างน กว จ ย ก บองค กรภายนอกท งภาคร ฐ เอกชน และ ภาคอ ตสาหกรรม คณะว ชาฯ ได ม ระบบและกลไกส งเสร มความร วมม อระหว างน กว จ ย ในป การศ กษาท ผ านมา คณะได ท าการลงนามความร วมม อด านงานว จ ยร วมก บสถาบ นท งภาคร ฐและเอกชนรวม 10 สถาบ น ( ) นอกจากน นย งได เข าร วมก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก บคณะเศรษฐศาสตร ( ) และ ส าน กว จ ยได สร างเคร อข ายการว จ ยก บองค กรภายนอกเพ อสร างโอกาสให คณาจารย มหาว ทยาล ยพาย พ ได ร บท นอ ดหน นท าว จ ยมากข น เกณฑ ประเม น : หน วยงาน มพย. เกณฑ การประเม น ม การ ม การ ม การ ม การ ไม ครบ 3 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 5 ข อ ไม ม การ สกอ. (4.1) - ม การ ไม ครบ 3 ข อ ม การ 3-4 ข อ ม การ อย างน อย 5 ข อ ม การ 6 ข อ - - สมศ sar52xx0202.doc

6 ผลการประเม นการด าเน นงาน : - ผลการด าเน นงานตามต วบ งช ม การเท าก บ 6 ข อเป นไปตามเกณฑ การประเม นด งน 33 สกอ. (เต ม 3 คะแนน) สมศ. (เต ม 3 คะแนน) มพย. (เต ม 5 คะแนน) 3 ไม ประเม น 5 - ผลการด าเน นงาน บรรล เป าหมายท ก าหนดไว - ผลการด าเน นงานเพ มข นเม อเท ยบก บรอบป การศ กษา 2551 ซ งม ผลการด าเน นงานเท าก บ 5 ข อเกณฑ 4 คะแนน ด งน นจ งถ อว าผลการด าเน นงาน ม พ ฒนาการ ป จจ ยสน บสน นการด าเน นงาน : คณะว ชาฯ ให ความส าค ญก บการท าว จ ย จ งสน บสน นให ม การลงนามความร วมม อด านว จ ย นอกจากน นย งสน บสน นให คณาจารย ไปอบรมส มมนาเพ อเพ มพ นความร เก ยวก บการงานว จ ย นอกจากน นย งได ส งเสร มให คณาจารย เข าก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด านงานว จ ย แนวทางสน บสน นการด าเน นงานในอนาคต : คณะจะย งคงให ความส าค ญก บการท าว จ ย และจะพ ฒนาระบบและกลไกให ช ดเจนและเป นร ปธรรม เพ อผล กด นให เก ดน กว จ ยในคณะเพ มมากข น อ ปสรรคในการด าเน นงาน : คณะฯ ขาดระบบและกลไกท ช ดเจน ข อเสนอแนะ/แนวทางแก ไข : จ ดท าระบบและกลไกท ช ดเจนย งข น รายการเอกสาร/หล กฐานอ างอ ง : หมายเลข รายการ/แหล งข อม ล ค าส งแต งต งคณะกรรมการว ชาการและว จ ยระด บคณะ ค ม อการขอท นอ ดหน นการว จ ย มหาว ทยาล ยพาย พ e-learning.payap.ac.th เวปไซต ของส าน กว จ ย ต วอย าง จาก อ.ร กท ย หน งส อขอเข าร วมการส มมนา ด านการว จ ย สร ปผลการเข าร วม อบรม ส มมนา การประช มงานว จ ยของคณาจารย ในป การศ กษา ประกาศมหาว ทยาล ยพาย พ เร อง หล กเกณฑ การให ท นอ ดหน นการว จ ย มหาว ทยาล ยพาย พ - ประกาศมหาว ทยาล ยพาย พ เร อง หล กเกณฑ การให ท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น มหาว ทยาล ย พาย พ - ประกาศมหาว ทยาล ยพาย พ เร อง ให ท นสน บสน นโครงงาน/ว ทยาน พนธ /การศ กษาค นคว าอ สระ sar52xx0202.doc

7 ของน กศ กษามหาว ทยาล ยพาย พ แผนปฏ บ ต งาน ป การศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรผ สอนส งก ดฝ ายว ชาการ สร ปโครงการฝ กอบรมการเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย นโยบายคณะบ ญช การเง นและการธนาคาร (รอส าน กประก น) ร ปถ ายการลงนามความร วมม อด านงานว จ ย รายงานการประช ม ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บคณะเศรษฐศาสตร 34 sar52xx0202.doc

8 ต วบ งช : ผ ร บผ ดชอบ : ประเภทต วบ งช : เป าหมาย : 25, มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค 2.3 จ านวนเง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ภายในและภายนอกสถาบ นต อจ านวน อาจารย ประจ า (สกอ. 4.3 สมศ. 2.2) อ.พล บพล ง พวงธนะสาร เช งปร มาณ ค าอธ บายผลการด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ไม บรรล เป าหมาย โครงการว จ ย ท ช อเจ าของงานว จ ย ช องานว จ ย 1 อ.พ ก ล พงษ กลาง (2.3.1) 2 อ.ธว ลร ตน เช อวงค บ ญ (ผ ท าว จ ยร วม) (2.3.2) 3 อ.ธว ลร ตน เช อวงค บ ญ (2.3.3) 4 ผศ.บ ษบา อาร ย (2.3.4) 5 ดร.ว ร ยา จงร กษ ส ตย (2.3.5) ว นเด อนป ท ได ร บอน ม ต ท น/เบ กจ าย จ านวนท น ท ได ร บ อน ม ต จ านวนเง น ท ได ร บอน ม ต เบ กจ ายท น การศ กษาระบบบ ญช ของ คร สตจ กรท องถ น ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศ ไทย ในเขตจ งหว ดเช ยงใหม ล าพ นและล าปาง 20 ต.ค ,000 45,000 ความพ งพอใจ 37,500 28,125 แนวทางการบร หารจ ดการ ต นท นการผล ตในการปล ก ยางพาราท เหมาะสมก บการ พ ฒนาเศรษฐก จช มชนของกล ม เกษตรกรผ ปล กยางพารา ต าบล เม องนะ อ าเภอเช ยงดาว จ งหว ด เช ยงใหม การเปล ยนแปลงระบบบ ญช บร หารในประเทศไทย 1 เมษายน 2552 ก นยายน ,745 27, , ,400 59,800 29,600 sar52xx0203.doc

9 36 รวม 413, , งานสร างสรรค ช อเจ าของงานว จ ย ท / งานสร างสรรค 1 อ.พ ก ล พงษ กลาง (2.3.6) 2 อ.พามดา ช ว ฒยา กร (2.3.7) 3 ดร.ว ภา จงร กษ ส ตย (2.3.8) 4 อ.ฉ นทกร สระทอง มาก (2.3.9) 5 อ.ว ร ยา แซ หล (2.3.10) ช อ / งานสร างสรรค ส อการเร ยนการสอน อ เลคทรอน กส ช อว ชา การ บ ญช ต นท น ส อการเร ยนการสอน อ เลคทรอน กส ช อว ชา หล กการบ ญช ส อการเร ยนการสอน อ เลคทรอน กส ช อว ชา การ บ ญช เพ อการจ ดการ ส อการเร ยนการสอน อ เลคทรอน กส ช อว ชา หล กการบ ญช 2 ส อการเร ยนการสอน อ เลคทรอน กส ช อว ชา การ ภาษ อากร ว นเด อนป ท ได ร บอน ม ต ท น/เบ กจ าย 25 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2553 จ านวนท นท ได ร บอน ม ต จ านวนเง น ท ได ร บอน ม ต เบ กจ ายท น 25,000 7,500 25,000 7,500 25,000 7,500 25,000 7,500 25,000 7,500 รวม 125,000 37,500 สาขาว ชา จ านวนอาจารย ประจ า และน กว จ ยเฉพาะท ปฏ บ ต งานจร ง ไม น บรวม อาจารย และน กว จ ยท ลา ศ กษาต อ (a) จ านวนเง นท ได ร บอน ม ต เบ กจ ายเง นท นท าว จ ย หร องานสร างสรรค (b) จ านวนเง นสน บสน น งานว จ ย และงาน สร างสรรค ต ออาจารย ประจ า (c) =b/a การบ ญช , , การเง นและการธนาคาร รวม , , sar52xx0203.doc

10 37 เกณฑ ประเม น : หน วยงาน เกณฑ การประเม น มพย. 0 บาท 1 บาท - 9,999 บาท สกอ. (4.3) - อย ระหว าง 1 16,999 บาท 10,000 บาท - 14,999 บาท 17,000 24,999 บาท สมศ. (2.2) - 1-9,999 10,000-14,999 15,000 บาท - 19,999 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท - 29,999 บาท - - มากกว าหร อ เท าก บ 25,000 บาท 15, ผลการประเม นการด าเน นงาน : - ผลการด าเน นงานตามต วบ งช ม การเท าก บ 10, บาท เป นไปตามเกณฑ การประเม น ด งน สกอ. (เต ม 3 คะแนน) สมศ. (เต ม 3 คะแนน) มพย. (เต ม 5 คะแนน) ผลการด าเน นงาน ไม บรรล เป าหมายท ก าหนดไว - ผลการด าเน นงาน เพ มข น เม อเท ยบก บรอบป การศ กษา 2551 ซ งม ผลการด าเน นงานเท าก บ 6,252 บาท เกณฑ 1 คะแนน ด งน นจ งถ อว าผลการด าเน นงาน ม พ ฒนาการ ป จจ ยสน บสน นการด าเน นงาน : ม คณาจารย สนใจในการท างานว จ ยและงานสร างสรรค มากข น แนวทางสน บสน นการด าเน นงานในอนาคต : กระต นคณาจารย ให ท างานว จ ยมากข น อ ปสรรคในการด าเน นงาน : คณาจารย ม ความสนใจท าว จ ยแต ย งไม มากเท าท ควร และกระบวนการในการขอร บท นสน บสน นท า ว จ ยม ความซ บซ อนและใช เวลานานในการอน ม ต ข อเสนอแนะ/แนวทางแก ไข : กระต นให ฝ ายว จ ยและประเม นผลจ ดก จกรรมและโครงการเพ อส งเสร มและพ ฒนาท กษะ ความร ทางด านงานว จ ยแก คณาจารย sar52xx0203.doc

11 38 รายการเอกสาร/หล กฐานอ างอ ง : หมายเลข รายการ/แหล งข อม ล หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.พ ก ล พงษ กลาง หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.ธว ลร ตน เช อวงค บ ญ หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.ธว ลร ตน เช อวงค บ ญ หน งส อขอร บท นอ ดหน น ผศ.บ ษบา อาร ย หน งส อขอร บท นอ ดหน น ดร.ว ร ยา จงร กษ ส ตย หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.พ ก ล พงษ กลาง หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.พามดา ช ว ฒยากร หน งส อขอร บท นอ ดหน น ดร.ว ภา จงร กษ ส ตย หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.ฉ นทกร สระทองมาก หน งส อขอร บท นอ ดหน น อ.ว ร ยา แซ หล sar52xx0203.doc

12 39 มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ต วบ งช : 2.4 ม ระบบบร หารจ ดการความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค (สกอ. 4.2) ผ ร บผ ดชอบ : อ.พล บพล ง พวงธนะสาร ประเภทต วบ งช : เช งค ณภาพ (ข อ) เป าหมาย : 4 ข อ ค าอธ บายผลการด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ไม บรรล เป าหมาย 1. ม ระบบและกลไกสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท งในวงการว ชาการและการ น าไปใช ประโยชน คณะฯ ม ระบบและกลไกในการสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ย ในร ปของการ สน บสน นด านงบประมาณ และได ก าหนดหน วยงานข นมาเพ อร บผ ดชอบด านงานว จ ยอย างช ดเจน ( ) นอกจากน นมหาว ทยาล ยพาย พย งได ก าหนดหล กเกณฑ ในการสน บสน นทางการเง นแก คณาจารย ท ต องการไปเสนอผลงานทางว ชาการในต างประเทศ ( ) และส าน กว จ ยได ม การ ก าหนดแผนงานรวมถ งได วางแผนด านงบประมาณเก ยวก บการเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค 2. ม ระบบรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ท เช อถ อได และ รวดเร วท นต อการใช ประโยชน คณะฯ ได ใช ระบบรวบรวมข อม ลผลงานว จ ยของส าน กว จ ย ซ งได จ าแนกตามสาขา ว จ ยของส าน กงานคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต (วช.) แต ส าน กว จ ยย งไม ได ม การค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ท เช อถ อได 3. ม การสร างเคร อข ายเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ไปย งผ เก ยวข องท งภายในและภายนอก สถาบ น คณะฯ ได ใช เคร อข ายการเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ของส าน กว จ ย ซ ง เป นการเผยแพร ผลงานว จ ยไปย งผ เก ยวข องท งภายในและภายนอก ส าน กว จ ยได จ ดให ม เวท เสนอ ผลงานว จ ยท ใกล แล วเสร จ โดยได ม การเช ญผ ทรงค ณว ฒ มาเป นผ ว จารณ และม การ ประชาส มพ นธ ให ผ ท สนใจเข าร วมฟ ง ( ) นอกจากน นส าน กว จ ยย งได จ ดเวท ให น กว จ ยน าเสนอ รายงานผลความก าวหน าโครงการว จ ย ( ) ส วนการเผยแพร ผลงานว จ ยภายนอกน น ส าน กว จ ยได ม การสน บสน นให ม การน าเสนอผลงานว จ ยระด บชาต (Thailand Research Expo 2009) ( R ) sar52xx0204.doc

13 40 4. ม ระบบและกลไกการสน บสน นความร วมม อระหว างน กว จ ยก บองค การภายนอกสถาบ นเพ อการน า ผลงานไปใช ประโยชน คณะฯ ได สน บสน นความร วมม อระหว างน กว จ ยก บองค การภายนอกสถาบ นโดยการ ลงนามบ นท กความเข าใจเร องจ ดต งเคร อข ายว จ ยทางการบ ญช นอกจากน นส าน กว จ ยย งได จ ดระบบและ สน บสน นให คณาจารย เผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ไปย งผ เก ยวข องท งภายในและภายนอก โดย มหาว ทยาล ยได ลงนามความร วมม อก บส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช) เพ อส งผลงานว จ ยเข าร วม น าเสนอผลงานว จ ยระด บชาต ประจ าป 2552 (Thailand Research Expo 2009) ( ) รวมถ งการน าเสนอ ผลงานว จ ยเคร อข ายบร หารการว จ ยภาคเหน อตอนบน ( ) 5. ม กลไกสน บสน นการจดส ทธ บ ตรการซ อขายทร พย ส นทางป ญญา ตลอดจนการค มครองส ทธ ของ งานว จ ย หร อส งประด ษฐ หร อนว ตกรรมให แก น กว จ ยเจ าของผลงาน คณะฯ ได ใช ระบบการส งเสร ม/สน บสน นของระบบมหาว ทยาล ย โดยสน บสน นให บ คลากร น กศ กษาม ความร ความเข าใจเร องขอบเขตส ทธ ของเจ าของผลงานท สร างสรรค ด วยป ญญาและ ระบบของการค มครองด านทร พย ส นทางป ญญารวมท งการด แล การอ านวยความสะดวก การจดทะเบ ยน/ การร กษาส ทธ ประโยชน และผลประโยชน ด านทร พย ส นทางป ญญาเพ อให เก ดความย ต ธรรม ป องก นการ ผ กขาด หร อการน าทร พย ส นทางป ญญาของมหาว ทยาล ยไปแสวงหาผลประโยชน ตลอดจนการผล กด นและ การส งเสร มผลงานว จ ยของมหาว ทยาล ยเพ อให เก ดนว ตกรรมใหม ๆ รวมท งการน ามาแปลงเป นผล ตภ ณฑ ม ลค าเช งพาณ ชย ( ) แต ในป การศ กษา 2552 ไม ม ผลงานว จ ยเข าข ายท จดส ทธ บ ตร เกณฑ ประเม น : หน วยงาน มพย. เกณฑ การประเม น ม การ ม การ ม การ ม การ 1 ข อ 2 ข อ 3 ข อ 4 ข อ ไม ม การ สกอ. (4.2) - ม การ ไม ครบ 3 ข อ ม การ 3 ข อ ม การ อย างน อย 4 ข อ ม การ 5 ข อ - - สมศ ผลการประเม นการด าเน นงาน : - ผลการด าเน นงานตามต วบ งช ม การ 5 ข อ เป นไปตามเกณฑ การประเม นด งน sar52xx0204.doc

14 41 สกอ. (เต ม 3 คะแนน) สมศ. (เต ม 3 คะแนน) มพย. (เต ม 5 คะแนน) 3 ไม ประเม น 5 - ผลการด าเน นงาน บรรล เป าหมายท ก าหนดไว - ผลการด าเน นงาน เพ มข นเม อเท ยบก บรอบป การศ กษา 2551 ซ งม ผลการด าเน นงานเท าก บ 1 ข อ เกณฑ คะแนน ด งน นจ งถ อว าผลการด าเน นงาน ม พ ฒนาการ ป จจ ยสน บสน นการด าเน นงาน : ส าน กว จ ยม ระบบและกลไกสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ม การสร างเคร อข าย เผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ไปย งผ เก ยวข องท งภายในและภายนอกสถาบ นม ระบบและกลไกการ สน บสน นความร วมม อระหว างน กว จ ยก บองค การภายนอกสถาบ นเพ อการน าผลงานไปใช ประโยชน ม ระบบ รวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ท เช อถ อได และรวดเร วท นต อการ ใช ประโยชน ม กลไกสน บสน นการจดส ทธ บ ตรการซ อขายทร พย ส นทางป ญญา ตลอดจนการค มครองส ทธ ของ งานว จ ย หร อส งประด ษฐ หร อนว ตกรรมให แก น กว จ ยเจ าของผลงาน แนวทางสน บสน นการด าเน นงานในอนาคต : คณะม เคร อข ายส าหร บเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท าให ม เวท ส าหร บการเผยแพร งานว จ ย และงานสร างสรรค อ ปสรรคในการด าเน นงาน : ระบบและกลไกย งไม ช ดเจน และขาดบ คลากรท ม ความช านาญในการจ ดการความร จากงานว จ ยและ งานสร างสรรค - มหาว ทยาล ยต องม นโยบายช ดเจนในการพ ฒนาระบบกลไกสน บสน นการหาผลประโยชน รายได จาก ผลงานว จ ยท ได ร บส ทธ บ ตร พ ฒนาระบบรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงาน สร างสรรค เพ อจ ดเป นองค ความร และเผยแพร ส การใช ประโยชน อย างเป นร ปธรรม - ส าน กว จ ยย งไม ม คณะกรรมการพ ฒนาระบบกลไกสน บสน นการหาผลประโยชน รายได จากผลงานว จ ย ท ได ร บส ทธ บ ตร ขาดบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญการว เคราะห และ ส งเคราะห ความร จากผลงานว จ ย ข อเสนอแนะ/แนวทางแก ไข : พ ฒนาบ คลากรในคณะฯ ให ม ความช านาญด านการบ รหารจ ดการความร จากงานว จ ยและงาน สร างสรรค - มหาว ทยาล ยควรแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบกลไกสน บสน นการหาผลประโยชน รายได จาก ผลงานว จ ยท ได ร บส ทธ บ ตร ตลอดจนสรรหาบ คลากรท ม ความร ความสามารถและเช ยวชาญด านการว เคราะห และ ส งเคราะห ความร จากผลงานว จ ย ให ส าน กว จ ย หร อแต งต งคณะกรรมการร บผ ดชอบข นมาด าเน นโดยเฉพาะ sar52xx0204.doc

15 42 รายการเอกสาร/หล กฐานอ างอ ง : หมายเลข รายการ/แหล งข อม ล แผนภาพระบบการบร หารงาน ประกาศมหาว ทยาล ย เร อง หล กเกณฑ การสน บสน นทางการเง นแก อาจารย ท ไปเสนอผลงานทาง ว ชาการในต างประเทศ เอกสารเสนอผลงานว จ ยท ใกล แล วเสร จ เอกสารน าเสนอรายงานผลความก าวหน าโครงการว จ ย บ นท กลงนาม MOA มพย ก บ วช เอกสารน าเสนอผลงานว จ ยเคร อข ายบร หารการว จ ยภาคเหน อตอนบน ป sar52xx0204.doc

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน

โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานธ รการ งานส งเสร มการว จ ย และบ ณฑ ตศ กษา * งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน งานประก นค ณภาพ การศ กษา งานเคร อข าย ทางการศ กษา** - หน วยสารบรรณ - หน วยส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร แผนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ดผลงาน ผลการ ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร ๑. จ ดประช มเพ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information