เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษชายแดน

Size: px
Start display at page:

Download "เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษชายแดน"

Transcription

1 เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษชายแดน นายสมชาย ศ กดาเวค อ ศร ท ปร กษาด านการวางแผนการพ ฒนาพ นท และจ งหว ดชายแดนภาคใต สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต งานเสวนา เพ อนค ค ด ม ตรค AEC คร งท 2/2557 ห วข อ จ ดท พธ รก จ พ ช ตตลาดชายแดนเม ยนมาร ว นพ ธท 27 ส งหาคม 2557 เวลา น. ธนาคารกร งเทพ สาน กงานใหญ 27 ส งหาคม

2 Outline 27 ส งหาคม การดาเน นงานเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย แนวทางการพ ฒนา พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ แผนการดาเน นงานในระยะต อไป

3 1. การดาเน นงานเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ - ความเป นมา 27 ส งหาคม การดาเน นงานท ผ านมาของ สศช. ก อต ง การน คม อ ตสาหกรรม แห งประเทศ ไทย 3 ธ.ค ระเบ ยบ สร.ว าด วยเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ม ประเด นสาค ญ 3 เร อง 1) ให ม กนพ. เป นกลไกหล ก 2) ให ม สนพ. ต งอย ท สศช. 3) ให หน วยงานท ประสงค จะจ ดต งเขตพ ฒนา เศรษฐก จพ เศษจ ดทาร างแผนแม บทเสนอ กนพ. และ ครม. 24 ก.ค (1) การศ กษาเพ อวางย ทธศาสตร การพ ฒนา ระด บประเทศและระด บพ นท (2) การหาร อร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง ด านส ทธ ประโยชน การ ให บร การแบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จ และแรงงานต างด าว (3) การเตร ยมความพร อม สร างความเข าใจและการร บฟ งความเห น (4) การศ กษาต วอย างการพ ฒนาเขตเศรษฐก จพ เศษในต างประเทศ (5) การสารวจพ นท ชายแดนท ม ศ กยภาพและโอกาสการเช อมโยงส ภ ม ภาค (6) การประสานความร วมม อในระด บทว ภาค ในการพ ฒนาเขตเศรษฐก จ ร วมก บประเทศเพ อบ าน (ก มพ ชาและมาเลเซ ย) ห วหน า คสช. แต งต ง คณะกรรมการ กนพ. 19 ม.ย ม.ค มต ครม. มอบหมาย สศช. ศ กษาความเหมาะสมการจ ดต ง เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ 6 ส.ค มต ครม. ร บทราบผลการประช ม คณะกรรมการร วมไทย-ก มพ ชา ด านการ พ ฒนาพ นท ชายแดนและเส นทางคมนาคม 15 ก.ค มต กนพ. 1/2557 ประกาศพ นท เป าหมายระยะแรก 5 พ นท

4 1. การดาเน นงานเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ - คณะกรรมการ กนพ. ห วหน าคสช. แต งต ง คณะกรรมการนโยบายเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ (กนพ.) ในค าส ง คสช. ท 72/2557 ลงว นท 19 ม ถ นายน 2557 โดยได มอบนโยบายเก ยวก บการจ ดต งเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษซ งม งหมายให เป นส วนหน ง ของโรดแมบ คสช. ในการสน บสน นการน าประเทศเข าส ประชาคมอาเซ ยน กระต นเศรษฐก จ ลดความเหล อมล า และช วย ร กษาความม นคงของประเทศ องค ประกอบ รวม 22 คน อานาจหน าท 8 ข อ ห วหน าฝ ายเศรษฐก จ คสช. ปล ด นร ปล ด กค ปล ด กต ปล ด กษ ปล ด คค ปล ด พณ ห วหน า คสช. ประธาน รองหน.ฝ ายเศรษฐก จ คสช. เลขาธ การ สมช. เลขาธ การ สคก. เลขาธ การ BOI ผอ. สาน กงบประมาณ ผบ. สตช. ประธาน หอการค าไทย 8 ปล ด มท ประธาน สภาอ ตสาหกรรมฯ 18 9 ปล ด รง ประธาน สมาคมธนาคารไทย ปล ด อก ปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม เลขาธ การ สศช. กรรมการและเลขาน การ รองเลขาธ การ สศช. กรรมการและผ ช วยเลขาน การ (นายชาญว ทย อมตะมาท ชาต ) ให ความเห นชอบและเสนอร างหล กเกณฑ และว ธ การสน บสน น การจ ดต งและดาเน นการเขตพ ฒนา ศก.พ เศษ 2. กาหนดแนวทางให หน วยงานถ อปฏ บ ต เพ อการพ ฒนา เขตพ ฒนา ศก.พ เศษ 3. กาก บด แล ต ดตามและประเม นผลการดาเน นงานฯ 4. แต งต งคณะอน กรรมการหร อคณะทางานตามความเหมาะสม 5. เช ญเจ าหน าท บ คคล หร อหน วยงานท เก ยวข องมาช แจง 6. ออกระเบ ยบ ประกาศ และคาส ง เพ อปฏ บ ต การตามคาส งน 7. เสนอแนะต อ คสช. เพ อให หร อปร บปร งแก ไขกฎระเบ ยบ 8. ปฏ บ ต การอ นใดเพ อให เป นไปตามคาส งน หร อ ตามท คสช. / ห วหน า คสช. มอบหมาย 27 ส งหาคม

5 1. การดาเน นงานเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ - คณะอน กรรมการฯ เป นกลไกข บเคล อน คณะกรรมการ กนพ. เห นชอบให ต งคณะอน กรรมการ 3 ช ด เพ อจ ดทาแนวทางการดาเน นงานในส วนท เก ยวข อง และเสนอให กนพ. พ จารณาภายในเด อนส งหาคม 2557 คณะกรรมการ กนพ. คณะอน กรรมการด านส ทธ ประโยชน ขอบเขตพ นท และศ นย บร การ เบ ดเสร จด านการลงท น คณะอน กรรมการศ นย บร การเบ ดเสร จ ด านแรงงาน การสาธารณส ข และความม นคง คณะอน กรรมการด าน โครงสร างพ นฐานและด านศ ลกากร ประธาน: ปล ดกระทรวงการคล ง เลขา: ผอ.สศค./ BOI และ สศช. ประธาน: ปล ดกระทรวงแรงงาน เลขา: ผ แทนกระทรวงแรงงาน/ สศช. ประธาน: ปล ดกระทรวงคมนาคม เลขา: ผอ.สนข./ กรมศ ลกากร และ สศช. อานาจหน าท 1) กาหนดขอบเขตพ นท การจ ดต งเขต พ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ 2) กาหนดการให ส ทธ ประโยชน 3) จ ดทาแผนพ ฒนาระบบบร การแบบ เบ ดเสร จด านการลงท น (on site mobile internet) 1) กาหนดแนวทางจ ดระบบแรงงานต างด าว ท เข ามาทางานล กษณะไป-กล บ 2) แนวทางการฝ กอบรมฝ ม อแรงงาน 3) จ ดทาแผนจ ดต ง OSS แรงงานต างด าว โดยครอบคล มงานสาธารณส ข และ ตรวจคนเข าเม อง 1) เสนอแผนการลงท นโครงสร างพ นฐาน ท จาเป น 2) เสนอแผนการปร บปร งด านศ ลกากร/ จ ดผ านแดน 3) เสนอแผนพ ฒนาน คมอ ตสาหกรรม องค ประกอบ ผ แทน 16 หน วยงาน: คสช. สมช. มท. กษ. พณ. กรอ. กรม ศ ลกากร กรมป าไม กรมอ ทยานฯ กนอ. หอการค าไทย สอท. สศค. BOI สศช. ผ แทน 15 หน วยงาน: คสช. สมช. มท กรมการจ ดหางาน กพร. กรมเอเช ยตะว นออก กรมการกงส ล สปส. ตม. สป.สธ หอการค าไทย สอท. รง สศช. ผ แทน 20 หน วยงาน: คสช. มท. ทล. ทช. กรมการบ นพลเร อน กรมเจ าท า กรมโยธาฯ ชป. คพ. สผ. กนอ. รฟท. กฟภ. หอการค าไทย สอท. สนข. กรมศ ลกากร สศช. 27 ส งหาคม

6 Outline 27 ส งหาคม การดาเน นงานเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย แนวทางการพ ฒนา พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ แผนการดาเน นงานในระยะต อไป

7 2. แนวทางการพ ฒนา - น ยาม ว ตถ ประสงค กลย ทธ น ยาม บร เวณพ นท ท กนพ. กาหนดให เป นเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ซ งร ฐจะ สน บสน นโครงสร างพ นฐาน ส ทธ ประโยชน การลงท น การบร หารแรงงาน ต างด าวแบบไป-กล บ การให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ และการอ นท จาเป น ว ตถ ประสงค ด งด ด FDI เพ มข ดความสามารถของประเทศ กระจายความเจร ญส ภ ม ภาค ลดความเหล อมล า ยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน และแก ป ญหา ความม นคง กลย ทธ สร างพ นท เศรษฐก จใหม เน นบร เวณชายแดนสาหร บระยะแรก โดยใช ประโยชน จากการเช อมโยงก บประเทศเพ อนบ าน สน บสน น SMEs ไทยและการลงท นต อเน องของไทยในประเทศเพ อนบ าน จ ดระเบ ยบพ นท เศรษฐก จชายแดน แก ป ญหาแรงงานต างด าวผ ด กฎหมายและส นค าเกษตรล กลอบจากประเทศเพ อนบ าน 27 ส งหาคม

8 2. แนวทางการพ ฒนา - หล กการ 27 ส งหาคม ดาเน นงานภายใต กรอบกฎหมายป จจ บ น 2 ร ฐ - ให ส ทธ ประโยชน จ ดโครงสร างพ นฐาน ปร บกฎระเบ ยบ เอกชน - ลงท น ประชาชน - ม ส วนร วม และได ร บประโยชน จากการพ ฒนา 3 ไม ส งผลกระทบทางลบต อทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม ส งคม และความม นคง 4 ม ความย ดหย น สามารถปร บเปล ยนได ตามสถานการณ 5 กาหนดพ นท ตามเขตปกครอง เพ อความสะดวกในการบร หารจ ดการ

9 2. แนวทางการพ ฒนา - หล กเกณฑ และว ธ การสน บสน นการจ ดต งเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ หล กเกณฑ และว ธ การสน บสน นฯ ตามท กนพ. เห นชอบ 4 ด าน ได แก BOI zone (1) ส ทธ ประโยชน สาหร บการลงท น (2) การให บร การจ ดเด ยวแบบเบ ดเสร จ (3) มาตรการสน บสน นการใช แรงงานต างด าว (4) การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและด านศ ลกากรในพ นท ท งน เพ อให สามารถรองร บก จกรรมในพ นท เขตเศรษฐก จ และเช อมโยง ประเทศในภ ม ภาคได อย างม ประส ทธ ภาพ 27 ส งหาคม

10 2. แนวทางการพ ฒนา - การสน บสน นจากภาคร ฐ 27 ส งหาคม ส ทธ ประโยชน ให ส ทธ ประโยชน ตามเขตการส งเสร มการลงท นเขต 3 พ เศษ ส ทธ ประโยชน อ นท งท เป นภาษ และไม ใช ภาษ การให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ คณะอน กรรมการด าน ส ทธ ประโยชน ฯ จ ดต ง OSS ด านการลงท น โดยม สาน กงานในพ นท และเช อมโยงก บศ นย บร การด านการลงท นของ BOI จ ดต ง OSS ด านแรงงาน สาธารณส ข และการตรวจคนเข าเม อง แรงงานต างด าว จ ดระบบแรงงานต างด าวแบบไป-กล บ กาหนดแนวทางการฝ กอบรมแรงงาน คณะอน กรรมการด าน แรงงานฯ โครงสร างพ นฐาน ด านศ ลกากรและการผ านแดน โครงสร างพ นฐานด านการขนส ง ระบบน า ไฟฟ า และอ นๆ คณะอน กรรมการด าน โครงสร างพ นฐาน และด านศ ลกากร

11 Outline 27 ส งหาคม การดาเน นงานเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย แนวทางการพ ฒนา พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ แผนการดาเน นงานในระยะต อไป

12 3. พ นท ท ม ศ กยภาพ - ผลการประช ม กนพ. คร งท 1/2557 เห นชอบพ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต ง เป นเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษระยะแรกของไทย ใน 5 พ นท ชายแดน (1) อาเภอแม สอด จ.ตาก (4) พ นท ชายแดน จ.ม กดาหาร (2) อาเภออร ญประเทศ จ.สระแก ว (5) อาเภอสะเดา จ.สงขลา (3) พ นท ชายแดน จ.ตราด (ด านสะเดา ด านปาด งเบซาร ) หล กเกณฑ การพ จารณา ตาแหน งท ต งทางภ ม ศาสตร ม ความได เปร ยบ การคมนาคม การผ านแดน การเข าถ งป จจ ยการผล ตและการตลาด พ นท ม ศ กยภาพและความพร อมในการพ ฒนา ฐานการผล ตท โดดเด น ม โอกาสขยายต ว ม ความพร อมในเร องโครงสร างพ นฐาน/ การเง น/แรงงาน ไม ม ภ ยพ บ ต ร นแรงและไม ม ผลกระทบความม นคง พ นท ม ความจาเป นต องม การพ ฒนาเป นพ เศษหร อเร งด วน ม ข อตกลงระหว างประเทศ หร อต องพ ฒนาเพ อแก ป ญหาข อจาก ด ประชาชนและท กภาคส วนในพ นท ให การยอมร บและสน บสน น เน นการตอบสนองต อเป าหมายการพ ฒนาด าน เศรษฐก จ ส งคม และความม นคงของประเทศ เพ อ กระต นเศรษฐก จในพ นท ชายแดน สร างความเป นอย ท ด ให ประชาชน แก ป ญหาแรงงานต างด าวล กลอบเข า มาย งพ นท ตอนใน แก ป ญหาการล กลอบนาเข าส นค า เกษตรผ ดกฎหมายจากประเทศเพ อนบ าน และป ญหา ความแออ ดบร เวณด านชายแดน 27 ส งหาคม

13 3. พ นท ท ม ศ กยภาพ - 5 พ นท ชายแดนท เหมาะสมจ ดต งเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ระยะแรก 27 ส งหาคม แม สอด จ.ตาก อ.สะเดา จ.สงขลา ชายแดน จ.ม กดาหาร อร ญประเทศ จ.สระแก ว ชายแดน จ.ตราด ใ น ส ว น ข อ ง 5 พ น ท ชายแดน ท ได ร บพ จารณาเป น เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ระยะแรกน น ให ด าเน นการ ต งแต ป งบประมาณ 2557 เป น ต นไป โดยปร บแผนงานของ หน วยงานท เก ยวข อง และ เตร ยมงบประมาณประจ าป 2558 เป นลาด บแรก ท ง น ใ ห ส า ม า ร ถ ดาเน นการได อย างเป นร ปธรรม ภายในป 2558

14 3. พ นท ท ม ศ กยภาพ - พ นท ท เหมาะสมในการจ ดต งเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ระยะต อไป 27 ส งหาคม ชายแดน จ.หนองคาย 1 ชายแดน จ.เช ยงราย 4 ชายแดน จ.นครพนม 2 ชายแดน จ.กาญจนบ ร ส าหร บในระยะท สอง ซ งม 5 พ นท 7 ด านท เหล อ ให เตร ยมความพร อมและเร มดาเน นการ ในป 2559 เป น ต นไป โดยให ม การประเม นผลการด าเน นงานของ ระยะแรกเพ อปร บปร งการด าเน นงานของพ นท ในระยะ ต อไป 5 ชายแดน จ.นราธ วาส

15 3. พ นท ท ม ศ กยภาพ - การพ ฒนาพ นท เช อมโยงภ ม ภาคตามแนว GMS Economic Corridors พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเป นเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ระยะท 1 และ 2 ท ง 10 จ งหว ด ล วนเป นพ นท ชายแดนท ต งอย บนแนว ระเบ ยงเศรษฐก จอน ภ ม ภาคล มน าโขง (GMS Economic Corridors) เพ อเตร ยมความพร อมของประเทศไทย ในการเข าส การเป นประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน (AEC) โดยแนวทางการพ ฒนาสาหร บพ นท เป าหมาย แต ละแห ง พ จารณาจากป จจ ยต างๆ ด งน 1. ศ กยภาพ ข ดความสามารถในการแข งข น 2. โอกาส 3. ความพร อมของโครงสร างพ นฐาน 4. ป จจ ยการผล ตในพ นท 5. ล กษณะและม ลค าการค าชายแดน 6. แนวทางการพ ฒนาพ นท ของ ประเทศเพ อนบ าน 7. ป ญหา/ข อจาก ดในการพ ฒนา 27 ส งหาคม

16 3. พ นท ท ม ศ กยภาพ - แม สอด จ.ตาก การเช อมโยงระด บภ ม ภาค เป นประต ฝ งตะว นตกของไทยบนแนวระเบ ยง เศรษฐก จ EWEC เช อมตรงก บเขตเศรษฐก จชายแดนเม ยวด สามารถเช อมต อส ท าเร อเมาะละแหม ง และ กร งย างก งของเม ยนมาร ศ กยภาพ แนวทางการพ ฒนา ม ฐานการลงท นเด มในพ นท แรงงานพร อม อ ตสาหกรรมใช แรงงานเข มข น เช น ส งทอ อ ตสาหกรรมส นค าเกษตรแปรร ป เฟอร น เจอร การใช ประโยชน พ นท เพ อจ ดต งคล งส นค า พ ฒนาพ นท อ ตสาหกรรม พ นท ศ ลกากร ศ นย โลจ สต กส การพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ขยายถนน 4 เลน (เส นทางตาก-แม สอด) สะพานข ามแม น าเมยแห งท 2 การพ ฒนาสนามบ นแม สอด ป ญหา ข อจาก ด ย างก ง เม ยวด เมาะละแหม ง แม สอด EWEC ม ลค าการค าชายแดนด านแม สอดป 2556 : ประมาณ 46, ล านบาท เพ มข นเฉล ยป : ร อยละ 19.6 ต อป การจราจรแออ ดบร เวณ ด านพรมแดน การล กลอบขนส นค าข าม แดนผ ดกฎหมาย ขาดการวางแผนพ ฒนา เม องอย างเป นระบบ ป ญหาส งคมด านต างๆ จากแรงงานต างด าว เส นทางแม สอด-ตาก ม ความคดเค ยว-ช น เส นทางถนนในเม ยนมาร ย งไม พ ฒนาเท าท ควร 27 ส งหาคม EWEC

17 3. พ นท ท ม ศ กยภาพ - บทบาทพ นท เขตพ ฒนาเศรษฐก จแม สอด (ค ขนานก บเขตเศรษฐก จเม ยวด ) เขตพ ฒนาเศรษฐก จแม สอด จ.ตาก เขตเศรษฐก จเม ยวด เม ยนมาร เขตเศรษฐก จพ เศษ-เขตอ ตสาหกรรมชายแดน : - อ ตสาหกรรมท ใช แรงงานเข มข น - การแปรร ปส นค าเกษตร พ นท อานวยความสะดวกในการขนส งส นค า ข ามแดน/คล งส นค า/ผ ให บร การโลจ กต กส ตลาดการค าชายแดน ส งอานวยความสะดวกในการท องเท ยว (โรงแรม บร ษ ทนาเท ยว) สถาบ นการเง น ศ นย กระจายส นค า (Distribution Center) พ นท เกษตรกรรม น คมอ ตสาหกรรม และการพาณ ชย (ข อม ลอย ระหว างการศ กษา โครงการศ กษาเพ อวางย ทธศาสตร การพ ฒนา ระด บประเทศและระด บพ นท ) 27 ส งหาคม

18 3. พ นท ท ม ศ กยภาพ - จ.ม กดาหาร การเช อมโยงระด บภ ม ภาค ประต ฝ งตะว นออกของไทยบนแนว EWEC ม สะพานม ตรภาพไทย-ลาว เช อมส สปป.ลาว ผ านเขตเศรษฐก จพ เศษสะหว น-เซโน สามารถ เช อมต อส ท าเร อดาน งของเว ยดนาม หร อข นส จ นตอนใต (หนานหน ง) ศ กยภาพ แนวทางการพ ฒนา ฐานการผล ตอ ตสาหกรรมอ เล กทรอน กส การค าส ง พ นท ค าส ง ศ นย กระจายส นค า การขนส งต อเน องหลายร ปแบบ พ ฒนาพ นท ศ ลกากร การใช ประโยชน พ นท เพ อจ ดต ง คล งส นค า ศ นย โลจ สต กส การท องเท ยวข ามแดน การพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน การขยายทางหลวง (หมายเลข 12) การพ ฒนาระบบรถไฟรางค ระยะทาง 336 กม. (สาย บ านไผ มหาสารคาม ร อยเอ ด ม กดาหาร นครพนม) ป ญหา ข อจาก ด ย างก ง เม ยวด เมาะละแหม ง EWEC EWEC ม กดาหาร ม ลค าการค าชายแดนป 2556 : ประมาณ 30,441.5 ล านบาท เพ มข นเฉล ยป : ร อยละ 20.1 ต อป โครงข ายเส นทาง คมนาคมเช อมโยงก บ ประเทศเพ อนบ าน ย งไม ได ร บการปร บปร ง อย ห างจากท าเร อ (520 กม.) การขนส งผ าน ท าเร อดาน งม ต นท นส ง ใช เวลานาน ขาดการวางแผนพ ฒนา เม องอย างเป นระบบ 27 ส งหาคม

19 3. พ นท ท ม ศ กยภาพ - อร ญประเทศ จ.สระแก ว การเช อมโยงระด บภ ม ภาค ประต ฝ งตะว นออกของไทยบนแนว SEC เช อมต อส ก มพ ชา ซ งม เขตเศรษฐก จพ เศษปอย เปต-โอเน ยง Sanco-Poipet เส ยมเร ยบ และ เม องศร โสภณ โดยสามารถเช อมต อออกส ทะเล ผ านท าเร อของเว ยดนาม ศ กยภาพ แนวทางการพ ฒนา พ นท ค าส ง-ค าปล ก ฐานการผล ตอ ตสาหกรรมแปรร ปส นค าเกษตร การขนส งต อเน อง คล งส นค าระหว างประเทศ ม คณะทางานร วมไทย-ก มพ ชาเพ อจ ดต งเขต เศรษฐก จพ เศษ การพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ขยายทางหลวง 4 เลน (สาย 304 อ.สารคาม บรรจบก บ สาย 33 สระแก ว 27.7 กม.) (สาย 33 ท าข าม บรรจบก บ สาย 3511 หนองเอ ยน 12 กม.) ขยายเส นทางอร ญ-ชายแดน เป น 4 เลน ระยะ 22 กม. ป ญหา ข อจาก ด ทวาย อร ญประเทศ ปอยเปต เส ยมเร ยบ การจราจรบร เวณด าน พรมแดนแออ ด SEC SEC โครงข ายเส นทาง คมนาคมในประเทศเพ อน บ านไม สะดวก ป ญหาส งคม เช น แรงงานผ ดกฎหมาย ยาเสพต ดการค ามน ษย ม ลค าการค าชายแดนป 2556 : ประมาณ 59,651.6 ล านบาท เพ มข นเฉล ยป : ร อยละ 28.2 ต อป ป ญหาความม นคง การ แบ งเขตพรมแดน 27 ส งหาคม

20 3. พ นท ท ม ศ กยภาพ - จ.ตราด การเช อมโยงระด บภ ม ภาค ประต ฝ งตะว นออกของไทยบนแนว Southern Coastal Road Corridor / SubCorridor) เช อมต อเขตเศรษฐก จพ เศษเกาะกง ของก มพ ชา สามารถเช อมเข าถ งท าเร อส หน ว ลล (233 กม.) และท าเร อแหลมฉบ ง (230 กม.) ศ กยภาพ แนวทางการพ ฒนา พ นท ท องเท ยว การท องเท ยวเช งน เวศ การขนส งต อเน องหลายร ปแบบ คล งส นค า ศ นย โลจ สต กส การค าชายแดน พ นท การค าชายแดนปลอดภาษ ม คณะทางานร วมไทย-ก มพ ชาเพ อจ ดต งเขต เศรษฐก จพ เศษ การพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน การขยายทางหลวง 4 เลน (สาย 3 ตราด-หาดเล ก 35 กม.) พ ฒนารถไฟ สาย แหลมฉบ ง-มาบตาพ ด ท าเท ยบเร อคลองใหญ ป ญหา ข อจาก ด ทวาย SEC ตราด ปอยเปต เส ยมเร ยบ เศรษฐก จม ขนาดเล ก ขาดแคลนแรงงานใน พ นท ขาดการวางแผนพ ฒนา เม องอย างเป นระบบ SCRC SCRC เกาะกง ม ลค าการค าชายแดนป 2556 : ประมาณ 26, ล านบาท เพ มข นเฉล ยป : ร อยละ 10.5 ต อป 27 ส งหาคม

21 3. พ นท ท ม ศ กยภาพ - อ.สะเดา จ.สงขลา การเช อมโยงระด บภ ม ภาค ประต ทางใต ของไทยบนแนว NSEC เป นช องทางขนส งหล กทางถนนและ ราง เช อมต อก บมาเลเซ ย ส ส งคโปร ใกล ท าเร อป น งและท าเร อกลางของ มาเลเซ ย อย ใกล พ นท อ ตสาหกรรมหน ก อ ตฯ ยางพารา อ ตฯฮาลาล ของมาเลเซ ย ศ กยภาพ แนวทางการพ ฒนา พ นท ต อขยายน คมอ ตสาหกรรมรองร บ อ ตสาหกรรมเช อมโยงเพ อการส งออก ม ถนนและระบบรางเช อมโยงชายแดน ม คณะทางานร วมไทย-มาเลเซ ย ด านปาด งเบซาร การขนส งต อเน อง ยางพารา อาหารฮาลาล ด านสะเดา ยางพารา อาหารทะเล การพ ฒนา โครงสร างพ นฐาน ถนนมอเตอร เวย สาย หาดใหญ -ชายแดน พ ฒนารถไฟรางค เส นทาง หาดใหญ ปาด งเบซาร การก อสร างท าเร อ (ท าเร อสงขลา) ป ญหา ข อจาก ด พ นท /การจราจรแออ ด ขาดแคลนแรงงาน ส งแวดล อมเส อมโทรม ขาดการบร หารจ ดการ ตลาดส นค าเกษตรครบ วงจร การวางแผนพ ฒนาเม อง ปาด งเบซาร สะเดา NSEC ม ลค าการค าชายแดนป 2556 : ด านสะเดา 330, ล านบาท ด านปาด งเบซาร 163, ล านบาท เพ มข นเฉล ยป : ด านสะเดา ร อยละ 9.1 ต อป ด านปาด งเบซาร ร อยละ 6.2 ต อป 27 ส งหาคม ด าน ปาด งเบซาร ด าน สะเดา 21

22 Outline 27 ส งหาคม การดาเน นงานเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย แนวทางการพ ฒนา พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ แผนการดาเน นงานในระยะต อไป

23 4. แผนการดาเน นงานในระยะต อไป คณะอน กรรมการฯ ท ง 3 คณะ จ ดทาข อเสนอต อ กนพ. (ภายใน ส.ค. 2557) คณะกรรมการ กนพ. กาหนดแนวทางให หน วยงาน ท เก ยวข องนาไปดาเน นการ หน วยงานท ต างๆ ดาเน นการตามแผนงาน หน วยงาน/ภาคส วนท เก ยวข องในพ นท เป าหมาย รายงานความก าวหน าการดาเน นงานเป นระยะ การดาเน นโครงการประเม นผลเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ (ประมาณ ต.ค. 57 ธ.ค. 58) ระยะแรก (ข อม ลอย ระหว างการศ กษา โครงการศ กษาเพ อวางย ทธศาสตร การพ ฒนา ระด บประเทศและระด บพ นท ) 27 ส งหาคม

24 27 ส งหาคม

25 ..ขอขอบค ณ.. 27 ส งหาคม

การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย

การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย ข อม ล ณ ว นท 10 เมษายน 2558 www.nesdb.go.th 1 การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ข อม ล ณ ว นท 10 เม.ย. 58 ประเด นการบรรยาย ข อม ล ณ ว นท 10 เมษายน 2558

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

นโยบายและท ศทางการบร หารราชการ กรมทางหลวง 2558 นายช ศ กด เกว อธ บด กรมทางหลวง 20 เมษายน 2558

นโยบายและท ศทางการบร หารราชการ กรมทางหลวง 2558 นายช ศ กด เกว อธ บด กรมทางหลวง 20 เมษายน 2558 นโยบายและท ศทางการบร หารราชการ กรมทางหลวง 2558 นายช ศ กด เกว อธ บด กรมทางหลวง 20 เมษายน 2558 ว ส ยท ศน ตามย ทธศาสตร กรมทางหลวง พ.ศ. 2555-2559 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม นโยบายกรมทางหลวง 2558 ตามหล กการก

More information

รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร

รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ผ ช วยศาสตราจารย ดร. พ พ ฒน นนทนาธรณ และคณะ ๒๕๕๕ รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล มย ทธศาสตร พ ฒนาการเกษตร สาน กงานเกษตรและสหกรณ จ งหว

More information

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง (ร าง) จ ดทาว นท 3 ก มภาพ นธ 2557 คานา สารบ ญ บทท 1 : บทนา 1.1 ท มา และความสาค ญ 1.2 ว ตถ ประสงค 1.3 แนวทางการจ ดทาแผนพ ฒนาสถ ต ระด บกล มจ งหว ด บทท 2 : ศ กยภาพ และประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 ค าน า ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 76 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

ข อสร ปงานส มมนา ปฏ ร ปผ งเม อง 5 ภ ม ภาค ณ จ งหว ดเช ยงใหม, จ งหว ดอ ดรธาน และจ งหว ดสงขลา

ข อสร ปงานส มมนา ปฏ ร ปผ งเม อง 5 ภ ม ภาค ณ จ งหว ดเช ยงใหม, จ งหว ดอ ดรธาน และจ งหว ดสงขลา The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand ข อสร ปงานส มมนา ปฏ ร ปผ งเม อง 5 ภ ม ภาค ณ จ งหว ดเช ยงใหม, จ งหว ดอ ดรธาน และจ งหว ดสงขลา การดาเน นก จกรรมภายใต สายงานสน บสน นสมาคมการค า 1.

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1. จากการว เคราะห ป ญหาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในบทท 3 ม ประเด น ป ญหาหล กสร ปได 3 ประการ ค อ ป ญหาประการแรก การใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต เฉพาะ ด

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ รายงานฉบ บสมบ รณ คาน า คำน ำ สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได มอบหมายให มหาว ทยาล ย วล ยล กษณ ศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาค จ งหว ดสต ล

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กร งเทพฯ... 1. นโยบายการบร หารจ ดการส นค

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

ล นญ ป นร วมท น ทวาย ก.พ.น (ไทยโพสต ออนไลน )

ล นญ ป นร วมท น ทวาย ก.พ.น (ไทยโพสต ออนไลน ) เร อง สร ปข าวเด นว นท (ภาคเช า) เร ยน เลขาธ การคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และผ บร หาร สศช. จาก นางสาวว นทน ย ส ขร ตน (ปชส.) ล นญ ป นร วมท น ทวาย ก.พ.น ด น ปลดล อก โซนห ามลงท น ททท.หว งฟ

More information

(สร ปสาระส สาค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส สวนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ธ นวาคม

(สร ปสาระส สาค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส สวนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ธ นวาคม Error! Number cannot be represented in specified format. ๑ เล มท (สร ปสาระส ส าค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส ส วนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธ นวาคม

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น คานา ส บเน องจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส แห งชาต พ.ศ 2550-2554

More information

การขนส งส นค าและผ โดยสารจากไทยไปมาเลเซ ย และผลกระทบภายใต บ นท กความตกลงระหว างไทย-มาเลเซ ย

การขนส งส นค าและผ โดยสารจากไทยไปมาเลเซ ย และผลกระทบภายใต บ นท กความตกลงระหว างไทย-มาเลเซ ย การขนส งส นค าและผ โดยสารจากไทยไปมาเลเซ ย และผลกระทบภายใต บ นท กความตกลงระหว างไทย-มาเลเซ ย ประเทศไทยม อาณาเขตต ดต อก บมาเลเซ ยท งทางบกและทางน า และม แนวพรมแดนต ดก น เป นระยะประมาณกว า ๕๐๐ ก โลเมตร ครอบคล

More information

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554) กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554)

More information

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain ผ อานวยการส าน กวางแผนการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ประเด นนาเสนอ 1 สถานการณ

More information

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ โครงการศ กษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเข อนก นทรายและคล น

More information

รายงานการประช ม คณะอน กรรมการพ ฒนาแรงงานและประสานงานการฝ กอาช พจ งหว ด (กพร.ปจ

รายงานการประช ม คณะอน กรรมการพ ฒนาแรงงานและประสานงานการฝ กอาช พจ งหว ด (กพร.ปจ รายงานการประช ม คณะอน กรรมการพ ฒนาแรงงานและประสานงานการฝ กอาช พจ งหว ด (กพร.ปจ.) คร งท 1/2556 และคณะท ปร กษาด านการพ ฒนาฝ ม อแรงงานประจาศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดเช ยงใหม ในว นอ งคารท ๒๗ ส งหาคม 255๖

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563 สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม 2554-2563 เสนอโดย บร ษ ท พ ซ บ เค อ นเตอร เนช นแนล จำก ด สถาบ นว จ ยและให คำปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ก มภาพ นธ 2554

More information