บทท 6 การใช ประโยชน ท ด น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 6 การใช ประโยชน ท ด น"

Transcription

1 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) บทท 6 การใช ประโยชน ท ด น 6.1 ว ตถ ประสงค 1) เพ อศ กษาล กษณะการใช ท ด นป จจ บ นในพ นท ศ กษา ค อ บร เวณหนองหานก มภวาป และ อาณาบร เวณโดยรอบร ศม ประมาณ 3 ก โลเมตรจากร มขอบหนองหาน รวมท งแนวโน มการ เปล ยนแปลงการใช ท ด นท เก ดข นเน องจากสาเหต ต างๆ เช น โครงการพ ฒนาของร ฐหร อ เอกชน 2) เพ อว เคราะห ถ งผลกระทบจากก จกรรมของการใช ท ด นตามข อ 1 ท ม ต อค ณค าของพ นท ช มน าหนองหานก มภวาป ว าก อให เก ดผลด หร อผลเส ยหร อไม ประการใด 3) เพ อหาแนวทางกาหนดเขตการใช ท ด นและก จกรรมในแต ละเขตท เหมาะสม ส าหร บ การค มครองอน ร กษ ค ณค าของพ นท ช มน าหนองหานก มภวาป โดยค าน งถ งค ณค า ด านว ฒนธรรม รวมท งกฎหมายและประกาศท เก ยวข องก บพ นท ช มน า 6.2 ว ธ การศ กษา การศ กษาประกอบด วยการรวบรวมเอกสารท ม อย และการส ารวจภาคสนามเพ อศ กษา ข อเท จจร ง เน องจากก จกรรมการใช ท ด นต างๆ จะส งผลกระทบต อระบบน เวศ และค ณค าของพ นท ช มน า โดยดาเน นการศ กษาด วยว ธ การต อไปน 1) รวบรวมข อม ลท ต ยภ ม โดยการเก บรวบรวมข อม ลการใช ท ด นจากหน วยงานของร ฐและ ท องถ น เช น ส าน กงานพ ฒนาท ด น กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมโยธาธ การและผ ง เม อง องค การบร หารส วนตาบล และโครงการพ ฒนาท งภาคร ฐและเอกชนในพ นท ศ กษา บ นท กลงในแผนท Base Map ซ งปร บปร งจากแผนท 1: 50,000 ของแผนท ทหาร 2) เข าศ กษาและตรวจสอบข อม ลตามแผนท Base Map ในข อ 1 โดยการสารวจภาคสนามเพ อ บ นท กสภาพข อเท จจร ง และปร บแก ข อม ลให เป นป จจ บ นและถ กต องท ส ด 3) ว เคราะห หาสาเหต และผลกระทบจากก จกรรมการใช ท ด นในป จจ บ นและแนวโน มใน อนาคต ต อค ณค าของพ นท ช มน าหนองหานก มภวาป และหาว ธ ป องก นแก ไข 4) เสนอแนะการกาหนดเขตการใช ท ด น เพ อค มครองและอน ร กษ พ นท ช มน าหนองหาน ก มภวาป ให คงไว ซ งค ณค าทางน เวศว ทยาอย างสมบ รณ ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น

2 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) 6.3 ผลการศ กษา เน องจากในพ นท ศ กษาประกอบด วย พ นท ช มน าหนองหานก มภวาป ซ งม อาณาเขตภายใน ค นด นส วนหน ง และพ นท โดยรอบหนองหานในร ศม ประมาณ 3 ก โลเมตรภายนอกค นด น ซ งเป น พ นท ช มชน 19 หม บ านของ 4 ตาบลอ กส วนหน ง ด งน นในการศ กษาด านกรรมส ทธ ท ด นและการใช ท ด นของพ นท ศ กษาจ งแบ งออกเป น 2 ส วน ด งน พ นท หนองหานก มภวาป 1) กรรมส ทธ ท ด น หนองหานก มภวาป เป นหนองน าธรรมชาต และเป นหนองน าสาธารณประโยชน ซ งอย ในเขต การปกครองของ 4 ตาบล ได แก ตาบลอ มจาน ก งอาเภอประจ กษ ศ ลปาคมทางด านท ศเหน อ และ อาเภอก มภวาป ค อ ตาบลเช ยงแหว ด านท ศตะว นตก ตาบลแชแล ด านท ศตะว นออก และตาบลก ม ภวาป ด านท ศใต พ นท ท งหมดภายในแนวเขตค นด นโดยรอบประมาณ 28,125 ไร (ส าน ก ชลประทานท 5, 2547) ป ญหากรรมส ทธ ท ด น จากการสอบถามประชาชนในพ นท ศ กษาพบว า การก อสร างค นด น โดยรอบหนองหานก มภวาป เม อประมาณป พ.ศ ได ม การเวนค นท ด นและจ ายค าชดเชยให แก ประชาชนผ ส ญเส ยท ด นตามแนวค นด นและภายในเขตค นด น แต ม บางรายได ร บค าชดเชยไม ครบถ วนตามท ตกลง 2) การใช ประโยชน หนองหานเป นแหล งน าเพ อการชลประทานในหลายอาเภอ เช น ก งอาเภอก แก ว ก งอาเภอ ประจ กษ ศ ลปาคม และอาเภอก มภวาป นอกจากน นหนองหานย งเป นแหล งทร พยากรช วภาพท สาค ญ ชาวบ านเก บหาผล ตผลหลากหลายชน ด อาท ปลา หอย กบ เข ยด แมลง รวมท งพ ชน า เช น บ ว สาหร าย เป นต น ภายในพ นท หนองหานม เกาะขนาดเล กๆ ประมาณ 20 เกาะ แต เกาะท ม ขนาดใหญ ท ประชาชนสามารถเข าไปใช ประโยชน จากพ นท ได แก ดอนแก ว ดอนหลวง ดอนโนนท น ดอนโนน เต า โดยเฉพาะดอนโนนท นและดอนโนนเต าม ชาวบ านเข าไปใช ประโยชน ปล กเพ งพ กอาศ ยช วคราว เพ อทาการประมง และเล ยงส ตว เช น เป ด ไก และปล กผ กสวนคร ว ส วนดอนหลวงเป นท ต งศาล เทพาร กษ ไม ม คนอาศ ย เป นเพ ยงท พ กเร อท ออกไปหาปลา ป ญหาด านการใช ประโยชน ม การเข าไปย ดครองท ด นเป นเพ งพ กค างค นและท อย อาศ ย ค อนข างถาวรเป นจานวนมาก และม แนวโน มเพ มมากข นเร อยๆ นอกจากน นม กม ความสกปรกจาก ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-2

3 กระบวนการผล ต เช น การทาปลา หอย แล วม การท งเศษซากต างๆ ลงในน าหร อบนด นร มชายน า จานวนมากก อให เก ดมลพ ษแก สภาพแวดล อม ค นด นม ขนาดแคบ รถยนต ไม สามารถว งสวนก นได และผ วถนนเป นด นล กร ง เม อฝนตกไม สามารถรองร บการส ญจรของยานพาหนะได ด เท าท ควร พ นท รอบหนองหาน พ นท รอบหนองหานก มภวาป ในร ศม 3 ก โลเมตร นอกค นด นท ก นพ นท หนองหานออกจาก พ นท เกษตรกรรมและช มชน เป นเขตปกครอง 19 หม บ าน 4 ตาบล ผลการศ กษาแยกเป นด าน กรรมส ทธ ท ด น และการใช ประโยชน เป นรายหม บ าน 1) กรรมส ทธ ท ด น กรมท ด นม นโยบายออกเอกสารส ทธ การถ อครองท ด นบร เวณรอบหนองหานก มภวาป ให แล วเสร จภายในป พ.ศ.2552 ขณะน ได ม การดาเน นการออกสารวจร งว ดและออกเอกสารส ทธ ไปแล ว บางส วน จากการส มภาษณ ผ นาช มชนในพ นท ศ กษาพบว า บางตาบลดาเน นการไปแล วประมาณ ร อยละ 40 ถ ง 50 เป นอย างน อย และพบว าม บางตาบลท ดาเน นการไปแล วถ งร อยละ 80 ถ ง 90 กรรมส ทธ ท ด นท รวบรวมจากศ นย อานวยการเด นส ารวจ กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประกอบก บข อม ลของหน วยงานระด บท องถ นและจากการส มภาษณ ผ นาช มชนและล กบ านในพ นท ศ กษา สามารถจาแนกกรรมส ทธ ท ด นออกเป น 3 ประเภท ค อ ท ด นของเอกชน ซ งม เอกสารส ทธ ท งท เป นโฉนด นส. 3 ก. นส. 3 และ สค. 1 ท สาธารณประโยชน ได แก ป าช า ท งหญ าเล ยงส ตว บ อน า สาธารณะ และท ด นของราชการ ค อ ท ราชพ สด ซ งม กเป นท ต งของสถาบ นการศ กษา ท ทาการของ หน วยงานราชการ เป นต น รายละเอ ยดภายในตาบลม ด งต อไปน ตารางท 6-1 และร ปท 6-1 ถ ง ร ปท 6-5 ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-3

4 ตารางท 6-1 กรรมส ทธ ท ด นใน 19 หม บ าน 4 ตาบล ลาด บ อาเภอ ตาบล หม บ าน ท ด นเอกชน ไร -งาน-ตร.วา ท สาธารณประโยชน ไร -งาน-ตร.วา ท ด นราชการ ไร -งาน-ตร.วา 1 ก ง อ.ประจ กษ อ มจาน ดอนกลางหม 1 1, ศ ลปาคม 2 ดอนคงหม 2 1, อ มจานหม 8 2, อ มจานหม 10 1, รวม 7, แชแลหม 1 3, เหล าเช ยงสมหม 2 2, หนองแวงหม 5 2, ยางหล อหม 6 4, ก มภวาป แชแล เหล าหมากบ าหม 7 3, ดอนเง นหม 10 3, หนองแวงน อยหม 3, ดอนเง นใต หม 12 3, โนนน าย อยหม 13 1, รวม 27, เช ยงแหวหม 1 1, ก มภวาป เช ยงแหว เช ยงแหวหม 2 3, เด ยมหม 5 1, เช ยงแหวหม 7 3, เด ยมหม 10 2, รวม 11, ก มภวาป ก มภวาป ดอนแก วหม 5 1, รวม 1, รวมพ นท ศ กษาโครงการ 48, ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-4

5 ร ปท 6-1 พ นท ศ กษาโครงการ ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-5

6 ร ปท 6-2 พ นท ศ กษาตาบลอ มจาน ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-6

7 ร ปท 6-3 พ นท ศ กษาตาบลแชแล ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-7

8 ร ปท 6-4 พ นท ศ กษาตาบลเช ยงแหว ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-8

9 ร ปท 6-5 พ นท ศ กษาตาบลก มภวาป ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-9

10 (1) ตาบลอ มจาน ก งอาเภอประจ กษ ศ ลปาคม พ นท ศ กษาในตาบลอ มจาน ม 4 หม บ าน ได แก ดอนกลางหม 1 ดอนคงหม 2 อ มจานหม 8 และอ มจานหม 10 ได ดาเน นการออกเอกสารส ทธ การถ อครองท ด นไปแล วประมาณ ร อยละ 70 ถ ง 80 ส วนท เหล อกาล งดาเน นการสารวจร งว ดเพ อดาเน นการออกเอกสารส ทธ ต อไป - ท ด นเอกชนในท ง 4 หม บ าน ม พ นท ประมาณ 7,017 ไร - ท สาธารณประโยชน ท ง 4 หม บ าน ม ประมาณ 113 ไร บ านดอนกลาง หม 1 ม ท สาธารณประโยชน 14 ไร เป นป าช า สาธารณประโยชน บ านดอนคง หม 2 ม ท สาธารณประโยชน รวม 8 ไร ได แก ท สาธารณประโยชน ซ งเร ยกว า ส นแก ว เป นท ต งศาลเทพาร กษ ท ส กการะของชาวบ านและเป นท ต งประปาหม บ าน บร เวณช ดค นด น พ นท ประมาณ 5 ไร และม สระน าสาธารณะประโยชน หนองจ พาง พ นท ประมาณ 3 ไร บ านอ มจาน หม 8 ม ท สาธารณประโยชน รวม 54 ไร เป นป าช า สาธารณประโยชน 12 ไร (ใช ร วมก บหม 10,13 และ 14) ทาเลเล ยง ส ตว สาธารณะ 32 ไร และหนองน าสาธารณะ 10 ไร บ านอ มจาน หม 10 ม ท สาธารณประโยชน รวม 37 ไร เป นทาเลเล ยง ส ตว สาธารณะ 25 ไร และหนองน าสาธารณะ 12 ไร - ท ด นราชการ เป นท ราชพ สด ม ใน 2 หม บ าน พ นท รวม 32 ไร 3 งาน 46 ตารางวา บ านดอนกลาง หม 1 ทะเบ ยนท อด. 229 นสล. เลขท อด พ นท 16 ไร 3 งาน 33 ตารางวา เป นท ต งของโรงเร ยนบ านดอนกลาง ดอนคง เม องป ง บ านอ มจาน หม 8 ทะเบ ยนท อด. 294 นสล. เลขท อด ม พ นท 16 ไร 13 ตารางวา เป นท ต งของโรงเร ยนบ านอ มจาน (2) ตาบล แชแล อาเภอก มภวาป พ นท ศ กษาในตาบลแชแล ม 9 หม บ าน ประกอบด วย หนองแวงใหญ หม 5, ยาง หล อ หม 6, เหล าหมากบ า หม 7, ดอนเง น หม 10, หนองแวงน อย หม 11, ดอนเง นใต หม 12, และ โนนน าย อย หม 13, ส วนใหญ ม การดาเน นการสารวจร งว ดและออกเอกสารส ทธ ไปแล วร อยละ 40 ถ ง ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-10

11 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) ร อยละ50 ยกเว นในบ านดอนเง นใต หม 12 ได ดาเน นการแล วเสร จไปถ งร อยละ 90 ท เหล อกาล ง ดาเน นการสารวจร งว ดเพ อออกเอกสารส ทธ ให แล วเสร จตามกาหนดต อไป - ท ด นเอกชนในท ง 9 หม บ าน ม พ นท ประมาณ 27,342 ไร - ท สาธารณประโยชน ใน 9 หม บ าน รวม 300 ไร 1 งาน 2 ตารางวา ม รายละเอ ยด ด งน บ านแชแล หม 1 ม ท สาธารณประโยชน ประมาณ 101 ไร เป นป าช า สาธารณประโยชน ใช ร วมก บบ านหนองแวงหม 5 และหนองแวงน อย หม 11 บ านยางหล อ หม 6 ม ท สาธารณประโยชน 11 ไร 1 งาน เป นป าช า สาธารณประโยชน ป จจ บ นไม ได ใช ประโยชน และเป นท ท งขยะ บ านเหล าหมากบ า หม 7 ม ท สาธารณประโยชน ประมาณ 109 ไร เป น ท ต งประปาหม บ าน 8 ไร โรงเร ยนแชแลพ ทยาน สรณ และสนามก ฬา ช มชน 81 ไร และท ต งท ทาการองค การบร หารส วนตาบลแชแล 20 ไร บ านดอนเง น หม 10 ม ท สาธารณประโยชน 14 ไร 2 งาน 2 ตารางวา เป นท ต งประปาหม บ าน โดยข ดสระส าหร บเก บน าท ส บมาจากหนอง หานมาไว เพ อผล ตน าประปา และม บางส วนทาเป นลานก ฬาช มชน บ านหนองแวงน อย หม 11 ม ท สาธารณประโยชน ประมาณ 60 ไร เป นท สาธารณประโยชน และสระน าสาธารณประโยชน บ าน ดอนเง นใต หม 12 ม ท สาธารณประโยชน 4 ไร 2 งาน เป นป าช า เก าอย ทางท ศใต ของว ดป าศร ดอนเง น ซ งป จจ บ นไม ม การใช ประโยชน - ท ด นราชการ เป นท ราชพ สด ใน 4 หม บ าน ท งหมดรวม 43 ไร 1 งาน 29 ตารางวา ได แก บ านหนองแวง หม 5 ได แก โรงเร ยนบ านเหล าแชแลหนองแวง ทะเบ ยนท อด. 239 นสล. เลขท 0529 พ นท 14 ไร 3 งาน 19 ตารางวา บ านยางหล อ หม 6 ได แก โรงเร ยนบ านยางหล อโนนน าย อย ทะเบ ยนท อด. 304 นสล. เลขท อด พ นท 9 ไร บ านเหล าหมากบ า หม 7 ได แก โรงเร ยนบ านเหล าหมากบ าเช ยงสม ทะเบ ยนท อด.245 นสล. เลขท อด.0215 พ นท 9 ไร 3 งาน 45 ตารางวา บ านดอนเง น หม 10 ได แก โรงเร ยนบ านดอนเง น ทะเบ ยนท อด. 243 นสล. เลขท อด พ นท 9 ไร 2 งาน 65 ตารางวา ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-11

12 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) (3) ตาบลเช ยงแหว อาเภอก มภวาป พ นท ศ กษาในตาบลเช ยงแหวม 5 หม บ าน ได แก เช ยงแหว หม 1, เช ยงแหวหม 2, เด ยม หม 5, เช ยงแหว หม 7, และเด ยม หม 10 ร อยละ90 ของท ด นม การออกเอกสารส ทธ แล ว และย ง อย ในระหว างดาเน นการอ กประมาณร อยละ 10 - ท ด นเอกชนในท ง 5 หม บ าน ม พ นท ประมาณ 11,869 ไร - ท สาธารณประโยชน ม ใน 4 หม บ าน รวม 188 ไร 90 ตารางวา ม รายละเอ ยดด งน บ านเช ยงแหว หม 1 ม ท สาธารณประโยชน 5 ไร เป นศาลเจ าเทพาร กษ ท ทาการองค การบร หารส วนตาบลและตลาดช มชน บ านเช ยงแหว หม 2 ม ท สาธารณประโยชน 59 ไร เป นป าช าเก ารวม ก บสระน าสาธารณประโยชน 40 ไร และสถานท ก อสร างท ทาการ บร หารส วนตาบลแห งใหม และหอประปาหม บ าน 19 ไร บ านเด ยม หม 5 ม ท สาธารณประโยชน 41ไร 90 ตารางวา เป นศาลา กลางบ าน 1 งาน ป าช าเก า 14 ไร 3 งาน 63 ตารางวา ป าช าบ านเด ยม สาธารณประโยชน 15 ไร 2 งาน 8 ตารางวา และ ทาเลเล ยงส ตว สาธารณประโยชน 10 ไร 2 งาน 19 ตารางวา บ านเด ยม หม 10 ม ท สาธารณประโยชน 83 ไร 2 งาน เป นศาลา กลางบ าน 2 งาน ทาเลเล ยงส ตว สาธารณประโยชน ประมาณ 71ไร และ สระน าสาธารณประโยชน อ กประมาณ 12 ไร - ท ด นราชการ เป นท ราชพ สด ใน 3 หม บ าน ม พ นท รวม 19 ไร 2 งาน 5 ตารางวา ได แก บ านเช ยงแหว หม 1 ทะเบ ยนท อด. 210 นสล. เลขท อด เป น ท ต งโรงเร ยนบ านเช ยงแหว พ นท 5 ไร 1 งาน 93 ตารางวา บ านเด ยม หม 5 ทะเบ ยนท อด. 294 นสล. เลขท อด เป นท ต ง โรงเร ยนบ านเด ยม พ นท 12 ไร 30 ตารางวา บ านเช ยงแหว หม 7 ทะเบ ยนท อด นสล. เลขท อด เป น ท ต งสถาน อนาม ยตาบลเช ยงแหว พ นท 1 ไร 3 งาน 82 ตารางวา ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-12

13 (4) ตาบลก มภวาป อาเภอก มภวาป พ นท ศ กษาในตาบลก มภวาป ม 1 หม บ าน ค อบ านดอนแก วหม 5 ม การถ อครอง กรรมส ทธ ด งน - ท ด นเอกชนในบ านดอนแก วหม 5 ม 1,973 ไร 3 งาน - ท ด นสาธารณประโยชน ประมาณ 12 ไร 1 งาน เป นศาลากลางบ าน 1 งาน ทาเล เล ยงส ตว สาธารณะ 3 ไร ป าช าเก า 9 ไร เป นท ต งของประปาหม บ านและสาน ก สงฆ - ท ด นราชการ ค อ ท ราชพ สด เลขทะเบ ยนท อด เป นท ต งโรงเร ยนบ าน ดอนแก ว พ นท 12 ไร ป ญหาด านกรรมส ทธ ท ด นพบการร กล าท สาธารณประโยชน ซ งส วนใหญ เป นป าช า เก าท ป จจ บ นไม ได ใช ประโยชน และอย ท ามกลางพ นท เกษตรกรรม จ งถ กบ กร กใช ทาการเกษตรจาก เจ าของท ด นใกล เค ยง นอกจากน นค อเร องการส ารวจร งว ดและออกเอกสารส ทธ ในพ นท ศ กษาซ งย ง ไม ครบถ วนสมบ รณ 2) การใช ประโยชน ใน 4 ตาบลม พ นท รวมท งหมดประมาณ ตารางก โลเมตร หร อ 117,885.2 ไร และม ประชากรรวมท งหมด 30,632 คน โดยท วไปม ความหนาแน นเฉล ยของการใช ท ด นค อนข างต าค อ เฉล ยประมาณ 162 คนต อตารางก โลเมตร หร อเฉล ยคนละประมาณ 3.85 ไร โดยม ความหนาแน นส ง ท ส ดท ตาบลเช ยงแหว ค อ ประมาณ คนต อตารางก โลเมตร หร อเฉล ยคนละประมาณ 3.3 ไร และความหนาแน นต าท ส ดท ตาบลก มภวาป ค อ ประมาณ คนต อตารางก โลเมตร หร อเฉล ย คนละประมาณ 5.27 ไร ด งตารางท 6-2 ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-13

14 ตารางท 6-2 ความหนาแน นของประชากรต อพ นท ใน 4 ตาบล ตาบล/ อาเภอ จานวนประชากร (คน) พ นท ท งหมด (ไร ) พ นท ท งหมด (ตร.กม.) ความหนาแน นเฉล ย (คน/ตร.กม.) ต. อ มจาน ก ง อ.ประจ กษ ศ ลปาคม 7,803 25, ต. แชแล อ.ก มภวาป 10,446 43, ต. เช ยงแหว อ.ก มภวาป 8,327 27, ต. ก มภวาป อ.ก มภวาป 4,056 21, , , ในพ นท ศ กษา 19 หม บ านของ 4 ตาบล ม พ นท รวมท งหมดประมาณ 49,545 ไร แบ งการใช ประโยชน ท ด นออกเป น 3 ประเภท ค อ - พ นท ช มชน ได แก ท ด นท ม การใช ประโยชน เพ อการอย อาศ ย สร างบ านเร อนรวมต วก น เป นจานวนมาก โดยม ระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ และสถาบ นด านว ฒนธรรม การปกครอง รวมท งการพาณ ชยกรรมระด บท องถ นรวมต วอย ในบร เวณเด ยวก น ในพ นท ศ กษาม พ นท ช มชนรวม ท งหมดประมาณ 2,651 ไร หร อประมาณร อยละ 5.35 ของพ นท ศ กษา - พ นท เกษตรกรรม ได แก ท ด นท ม การใช ประโยชน ด านการเกษตรโดยรอบและภายนอก ช มชนแต ละหม บ าน เช น นา สวน ไร และฟาร มปศ ส ตว ในพ นท ศ กษาม พ นท การเกษตรรวมท งหมด ประมาณ 46,173 ไร 5 ตารางวา หร อประมาณร อยละ ของพ นท ศ กษา - พ นท ก จกรรมสาธารณะ ได แก พ นท ท ม การใช ประโยชน เพ อส วนรวม เช น ทาเลเล ยงส ตว สาธารณะ หนองน า สระน าสาธารณะ ท ทาการบร หารส วนท องถ นท ต งอย นอกพ นท ช มชน และ โรงเร ยน เป นต น ในพ นท ศ กษาม พ นท ก จกรรมสาธารณะท งหมดประมาณ 730 ไร 1 งาน 70 ตารางวา หร อประมาณร อยละ 1.48 ของพ นท ศ กษา รายละเอ ยดการใช ท ด นรายหม บ านของแต ละตาบลม ด งแสดงในตารางท 6-3 ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-14

15 ตารางท 6-3 การใช ประโยชน ท ด น แยกรายหม บ าน ตาบล หม บ าน พ นท ท งหมด (ไร -งาน-ตร.วา) พ นท เกษตรกรรม (ไร -งาน-ตร.วา) พ นท ก จกรรม สาธารณะ (ไร -งาน-ตร.วา) ช มชน (ไร -งาน-ตร.วา) อ มจาน - (ก งอ.ประจ กษ ฯ) 1 ดอนกลาง หม 1 1, , ดอนคง หม 2 1, , อ มจาน หม 8 2, , อ มจาน หม 10 1, , , , แชแล 5 แชแล หม 1 3, , (อ.ก มภวาป ) 6 เหล าเช ยงสม หม 2 2, , หนองแวง หม 5 2, , ยางหล อ หม 6 5, , เหล าหมากบ า หม 7 3, , ดอนเง น หม 10 3, , หนองแวงน อย หม 11 4, , ดอนเง นใต หม 12 3, , โนนน าย อย หม 13 1, , , , , เช ยงแหว 14 เช ยงแหว หม 1 1, , (อ.ก มภวาป ) 15 เช ยงแหว หม 2 3, , เด ยม หม 5 1, , เช ยงแหว หม 7 3, , เด ยม หม 10 2, , , , ก มภวาป 19 ดอนแก ว หม 5 1, , (อ.ก มภวาป ) 1, , รวมพ นท ศ กษาโครงการ 49, , , ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-15

16 (1) ตาบลอ มจาน ก งอาเภอประจ กษ ศ ลปาคม การใช ท ด นในตาบลอ มจานซ งครอบคล มพ นท ศ กษา 4 หม บ าน ม พ นท รวมท งหมด 7,164 ไร 3 งาน 46 ตารางวา ม การใช ประโยชน เพ อการเกษตรกรรมท งหมด 6,697 ไร หร อประมาณ ร อยละ 94 ส วนใหญ เป นนาข าว ซ งหล งจากการทาค นด นรอบหนองหาน ทาให สามารถแก ไขป ญหา น าท วมท นา จ งทานาได ป ละ 2 คร ง ป ญหาด านการประกอบอาช พด านการประมง การจ บปลาใน ลา ห วยธรรมชาต ได จานวนน อยลง เน องจากปลาในหนองหานไม สามารถข นไปวางไข ตามลาห วยได สาหร บพ นท ช มชนท ง 4 หม บ านต งอย ห างจากหนองหานประมาณ 500 เมตร ม พ นท รวมท งหมดประมาณ 322 ไร หร อประมาณร อยละ 4 ของพ นท ท งหมด ล กษณะท วไปเป นช มชน ชนบท ถนนภายในหม บ านเป นถนนคอนกร ต โดยม ทางหลวงชนบท อด เป นถนนสายหล ก เช อมออกไปส บ านนาด และก งอาเภอประจ กษ ศ ลปาคม ในท กหม บ านม ท ทาการช มชน ร านค าย อย และม ว ดจ นทร ประส ทธารามหร อว ดโบสถ ขาวในบ านอ มจาน หม 10 และว ดล มพ น ว นในบ าน ดอนกลาง หม 1 เป นศ นย กลางช มชน พ นท ก จกรรมสาธารณะในท ง 4 หม บ าน ม ท งหมดประมาณ 145 ไร 3 งาน 46 ตารางวา หร อประมาณร อยละ 2 ของพ นท ท งหมด ส วนใหญ ใช ท ด นสาธารณะประโยชน ม บาง หม บ านท ม การใช พ นท สาธารณะปะปนในพ นท ช มชน เช น ป าช า สนามก ฬาช มชน และท ทาการ องค การบร หารส วนตาบล เป นต น (2) ตาบลแชแล อาเภอก มภวาป การใช ท ด นในตาบลแชแล ครอบคล มพ นท ศ กษา 9 หม บ าน ม พ นท รวมท งหมด 28,306 ไร 2 งาน 29 ตารางวา ม การใช ประโยชน เพ อการเกษตรกรรมท งหมดประมาณ 26,607 ไร หร อประมาณร อยละ 94 ของพ นท ศ กษาท งตาบล ส วนใหญ เป นนาข าว รองลงไปได แก ไร อ อย ไร ม น สาปะหล ง และไร ปอแก ว พ นท ช มชนในตาบลแชแล ม ล กษณะกระจ กต วเป นกล มๆ พ นท ช มชนของท ง 9 หม บ านรวมก นประมาณ 1,355 ไร หร อประมาณร อยละ 4.75 แต ละช มชนกระจายต วอย ในพ นท เกษตรกรรม โดยม สาธารณ ปโภคสาธารณ ปการภายในกล ม ม ว ดเป นศ นย กลางช มชน และม ทาง หลวงชนบทสาย อด เป นโครงข ายคมนาคมสายหล ก ช มชนท อย ใกล หนองหานมากท ส ด ประมาณไม เก น 1 ก โลเมตร ค อ บ านแชแลหม 1 รองลงมาได แก บ านดอนเง นใต หม 12 บ านดอนเง น หม 10 บ านยางหล อหม 6 และบ านโนนน าย อยหม 13 ตามลาด บ ส วนบ านเหล าเช ยงสมหม 2 บ าน หนองแวง หม 5 บ านเหล าหมากบ า หม 7 และบ านหนองแวงน อย หม 11 ต งอย ห างจากหนองหาน ออกมาประมาณ 1-3 ก โลเมตร ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-16

17 พ นท ก จกรรมสาธารณะในท ง 9 หม บ าน ม ท งหมดประมาณ 353 ไร 2 งาน 29 ตารางวา หร อประมาณร อยละ 1.25 ของพ นท ท งหมด ส วนใหญ ต งอย นอกช มชน ได แก โรงเร ยน ประถมท ง 4 แห งในพ นท ศ กษา และท ด นสาธารณประโยชน ซ งในป จจ บ นส วนใหญ เป นท รกร าง ไม ได ใช ประโยชน อย างเต มท เช น ป าช าสาธารณประโยชน บ านยางหล อ สระสาธารณประโยชน บ าน หนองแวง เป นต น (3) ตาบลเช ยงแหว อาเภอก มภวาป พ นท ศ กษาในตาบลเช ยงแหว ครอบคล ม 5 หม บ าน ม พ นท รวมท งหมด 12,077 ไร ม การใช ประโยชน ท ด นเพ อการเกษตรกรรมประมาณ 11,047 ไร 1 งาน หร อประมาณร อยละ 91.8 ส วน ใหญ เป นนาข าว พ นท ช มชนท งหมดประมาณ 822 ไร หร อประมาณร อยละ 6.8 โดยม การกระจ กต ว เป น 2 กล มใหญ ๆ ค อ บ านเช ยงแหวหม 1 หม 2 และหม 7 ก บกล มบ านเด ยมหม 5 และหม 10 โดยม ทางหลวงชนบทสาย อด.2028 (โนนสา - เช ยงแหว) เป นโครงข ายคมนาคมสายหล ก ช มชนท ง 5 หม บ านเป นช มชนชนบท ม การจ ดระบบสาธารณ ปโภคสาธาณ ปการค อนข างด ในบ านเด ยมหม 5 และหม 10 ม การจ ดต งเป นหม บ านการท องเท ยวเช งอน ร กษ และม การท องเท ยวแบบพ กค างค นใน หม บ าน (Home Stay) เพ อต อนร บน กท องเท ยว พ นท ก จกรรมสาธารณะใน 5 หม บ าน ม ท งหมดประมาณ 207 ไร 2 งาน 95 ตารางวา หร อประมาณร อยละ 2 ของพ นท ท งหมด ส วนใหญ ใช ท ด นสาธารณะประโยชน ได แก ป าช า สาธารณประโยชน หนองและสระสาธารณประโยชน และทาเลเล ยงส ตว สาธารณประโยชน (4) ตาบลก มภวาป อาเภอก มภวาป พ นท ศ กษาในตาบลก มภวาป ม 1 หม บ าน ค อ บ านดอนแก ว หม 5 พ นท ท งหมด ประมาณ 1,997 ไร ส วนใหญ เป นพ นท เกษตรกรรม ทาสวนผลไม และไร ม นส าปะหล ง 1,821 ไร 3 งาน หร อประมาณร อยละ โดยม พ นท ทานาเพ ยงเล กน อยไม เก นร อยละ 5 ของพ นท เกษตรกรรมท งหมด ท งน เน องจากพ นท รอบเกาะดอนแก วม น าท วมตลอดป ทาให ไม สามารถทานา ได อาช พหล กของชาวบ านค อการประมง การต งช มชนกระจายต วอย ท วเกาะ ม การกระจ กต วบร เวณ กลางเกาะเป นบางส วนปะปนก บพ นท เกษตรกรรมซ งเป นสวนผลไม และไร ม นสาปะหล ง ท งน ม ศาลา กลางบ านและว ดมหาธาต เจด ย เป นศ นย กลางช มชน พ นท ก จกรรมสาธารณะ 23 ไร 1 งาน หร อประมาณร อยละ 1.16 ได แก ป าช าเก า ซ ง ป จจ บ นเป นสาน กสงฆ รอข นทะเบ ยนเป นว ดป าอร ญญว เวกธรรม และใช เป นท ต งประปาหม บ านใน บร เวณเด ยวก น นอกน นเป นทาเลเล ยงส ตว สาธารณประโยชน และศาลากลางบ าน ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-17

18 ป ญหาด านการใช ประโยชน ท ด นท พบในพ นท ศ กษาค อการใช ประโยชน ท ด นไม เหมาะสม เช น พ นท ป าช าสาธารณประโยชน ซ งป จจ บ นเป นท รกร างถ กช มชนใช เป นท ท งขยะ พ นท สาธารณประโยชน บางแห งขาดการพ ฒนาพ นท ให ช มชนใช ประโยชน ได อย างเต มท และขาด การพ ฒนาพ นท ท ม ความส าค ญทางด านศ ลปว ฒนธรรมและการท องเท ยวของช มชนให ม ศ กยภาพ รองร บก จกรรมทางประเพณ ว ฒนธรรม และการท องเท ยวท งด านการท องเท ยวเช งว ฒนธรรมและ การท องเท ยวเช งน เวศของท องถ นได 3) สถานท ส าค ญด านศ ลปว ฒนธรรม ในพ นท ศ กษาม สถานท ส าค ญทางด านศ ลปว ฒนธรรม เช น ว ด ศาสนสถาน แหล ง ประว ต ศาสตร และโบราณคด และสถานท ท ประกอบก จกรรมเก ยวก บว ฒนธรรมท องถ นซ งส วน ใหญ ม ว ดเป นศ นย กลางช มชน ด งตารางท 6-4 ตารางท 6-4 ช อว ดในพระพ ทธศาสนาในพ นท ศ กษา จาแนกตามรายหม บ าน ตาบล หม บ าน ศาสนสถาน อ มจาน 1 ดอนกลาง หม 1 1) ว ดล มพ น ว นวราราม ก ง อ.ประจ กษ 2 ดอนคง หม 2 2) ว ดม ชฌ มาวาส 3 อ มจาน หม 10 3) ว ดจ นทร ประส ทธาราม (ว ดโบสถ ขาว) แชแล 4 แชแล หม 1 4) ว ดโพธ โมกฆาวาส อ. ก มภวาป 5 เหล าเช ยงสม หม 2 5) ว ดบ านเหล าเช ยงสม 6 หนองแวงใหญ หม 5 6) ว ดธาต จอมศร 7) ว ดนครศร สว าง 7 ยางหล อ หม 6 8) ว ดโพธ สว าง 9) ว ดป าบ านยางหล อ 8 เหล าหมากบ า หม 7 10) ว ดนรวาสคงคา 9 ดอนเง น หม 10 11) ว ดโนนท าราชคงคา 10 หนองแวงน อย หม 11 12) ว ดโพธ ไทรทอง 11 ดอนเง นใต หม 12 13) ว ดป าศร ดอนเง น 12 โนนน าย อย หม 13 14) ว ดโนนน าย อยว ฒนาราม เช ยงแหว 13 เช ยงแหว หม 1 15) ว ดท งสว าง อ. ก มภวาป 14 เช ยงแหว หม 2 17) ว ดป าดงยาง 15 เด ยม หม 5 18) ว ดมหาธาต เทพจ นดา 16 เช ยงแหว หม 7 19) ว ดสมศร สะอาด ก มภวาป 17 ดอนแก ว หม 5 20) ว ดมหาธาต เจด ย อ. ก มภวาป 21) สาน กสงฆ อร ญญว เวกธรรม ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-18

19 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) นอกจากสถานท ส าค ญทางศาสนาแล ว ย งม การส ารวจแหล งโบราณคด ในพ นท โครงการ ซ งครอบคล มบร เวณรอบหนองหานก มภวาป ในร ศม 3 ก โลเมตร สร ปได ด งน การค นคว าทางโบราณคด ในเขตแอ งสกลนครของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อของประเทศไทย พบหล กฐานว าม ความเป นไปได ส งมาก ท ม ช มชนก อนประว ต ศาสตร ต งแต เก อบ 6,000 ป มาแล ว และช มชนเหล าน นได พ ฒนาต อเน องมาอ กน บพ นป โดยคาดว าเป นช มชนท ดารงช ว ตด วยการเกษตร เป นหล ก แหล งโบราณคด บ านเช ยง อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน เป นหน งในบรรดาแหล ง โบราณคด ท ม หล กฐานแสดงถ งว ฒนธรรมสม ยก อนประว ต ศาสตร อาย ราว 5,600 ป ล วงมาแล ว ม ความเจร ญระด บหม บ านเกษตรกรรมท ย ดอาช พการปล กข าว เล ยงส ตว ม ว ทยาการในการทาภาชนะ ด นเผา การทอผ า การทาเคร องจ กสาน ฯลฯ ต อมาในราว 4,000-4,500 ป มาแล ว พบว าช มชนบ าน เช ยงน ได ม พ ฒนาการด านโลหะกรรมข นเร อยๆ จนถ งราว 1,800 ป ล วงมาแล ว นอกจากท บ านเช ยงแล ว ย งม การข ดค นทางด านโบราณคด ท แหล งอ นๆ ในเขตจ งหว ด อ ดรธาน พบหล กฐานทางโบราณคด อ กมากมาย แหล งโบราณคด เหล าน พบกระจายต วอย ตามล มน า ใหญ น อยในแอ งสกลนครแถบจ งหว ดอ ดรธาน สกลนคร และหนองคาย ได แก บร เวณล มน า สงคราม ห วยน ายาม ห วยหางปลา ล มน าห วยหลวง หนองหานก มภวาป รวมท งบร เวณลาน าสาขา ของลาน าหล กเหล าน น ในเขตพ นท หนองหานก มภวาป ซ งหมายถ งบร เวณรอบๆ หนองหานก มภวาป และพ นท โดยรอบร ศม 3 ก โลเมตรได ม การส ารวจค นคว าทางโบราณคด จากหน วยงานท ร บผ ดชอบบ างแล ว จากการศ กษาพบแหล งโบราณคด จานวน 4 แหล ง ด งตารางท 6-5 ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-19

20 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) ตารางท 6-5 ท ต งแหล งโบราณคด และข อม ลทางโบราณคด และประว ต ศาสตร ในพ นท โครงการ ท ต งแหล งโบราณคด หล กฐานทางโบราณคด หมายเหต 1. แหล งโบราณคด บ านดอนแก ว สม ย ประว ต ศาสตร พ ทธศตวรรษท (สม ยทวา อย ในพ นท โครงการ ราวด ) อย ในพ นท หนองหาน ท ต ง บ านดอนแก วหม ท 5 ตาบลก มภวาป อาเภอก มภวา ป จ งหว ดอ ดรธาน กรมศ ลปากรสารวจ พ.ศ ห างจากต วอาเภอก มภวาป ไปทางท ศเหน อ ประมาณ 4 ก โลเมตร สภาพท วไป เป นเน นด นขนาดใหญ พ นท ประมาณ 2,000 ไร บร เวณรอบหม บ านม ค น าเก ากว าง 5-6 เมตร ป จจ บ นหม บ านน ม ล กษณะคล ายเกาะกลางหนองหาน ก มภวาป ป จจ บ นม ประชาชนต งช มชนอย กระจ ด กระจายท วเกาะ เป นช มชนทาประมงเป นหล ก และ ทาเกษตรกรรมสวนผลไม และไร ม นสาปะหล ง หล กฐานท พบ 1. บร เวณว ดมหาธาต เจด ย ตรงท เป นอ โบสถเก าพบ โบราณว ตถ ด งน 1.1 ไหบรรจ กระด กมน ษย (BURIAL JARS) 1.2 ห นบด 1.3 แวด นเผา (SPINDLE WHORLS) 1.4 เคร องม อโลหะ 1.8 ใบเสมาป กกระจายอย ท วๆไป เป นใบเสมา ห นทรายไม ม ลวดลาย ม ท งแบบแท งห น ร ปแปด เหล ยมและส เหล ยม ม ขนาดใหญ มาก 2. บร เวณไร นายบ ญธรรม ส หอาไพ ห างจากว ด มหาธาต เจด ย ไปทางท ศตะว นออกเฉ ยงเหน อ 200 เมตร พบจาร กบนแผ นห นคล ายเสมาและเศษภาชนะ ด นเผา 3. เศษภาชนะด นเผาเน อหยาบในหม บ าน เคล อบ น าม นด นส เหล องปนแดง และเศษภาชนะเน อแกร ง เคล อบส เข ยวไข กา ก มภวาป ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-20

21 ตารางท 6-5 ท ต งแหล งโบราณคด และข อม ลทางโบราณคด และประว ต ศาสตร ในพ นท โครงการ(ต อ) ท ต งแหล งโบราณคด หล กฐานทางโบราณคด หมายเหต 2. แหล งโบราณคด บ านหนองแวง หล กฐานท พบ อย ในพ นท โครงการ ใกล ค นก นน า ท ต ง บ านหนองแวงหม ท 5 ตาบลแชแล อาเภอก มภวาป จ งหว ดอ ดรธาน ย งไม ม การสารวจจากหน วยงานใด 1. ท ว ดธาต จอมศร อย ใกล ค นก นน ามาก ม พระธาต เจด ย คล ายพระธาต ว ดมหาธาต เจด ย บ านดอนแก ว และม ใบเสมาห นทรายรอบโบสถ 2. ท ว ดนครศร สว าง ม โบสถ เก าอาย ไม เก น 200 ป แต ม ใบเสมาห นทราย ขนาดกว าง ซม. ว ด โดยรอบจานวน 8 หล ก 3. แหล งโบราณคด บ านเช ยงแหว ท ต ง บ านเช ยงแหวหม ท 2และหม ท 7 ตาบลเช ยงแหว อาเภอก มภวาป จ งหว ดอ ดรธาน ย งไม ม การสารวจจากหน วยงานใด หล กฐานท พบ 1. ท ว ดสมศร สะอาด ม ใบเสมาห นทรายขนาดใหญ ป กรอบโบสถ ซ งสร างใหม 2. ท ว ดป าดงยาง ม โบสถ เก าเหล อแต ฐานศ ลาแลง ซ งทางว ดเก บกองรวบรวมไว 3. เศษกระเบ อง ไหบรรจ กระด ก พร อมท งกระด ก มน ษย ป จจ บ นเก บไว ท เจ าอาวาส อย ในพ นท โครงการ ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-21

22 ตารางท 6-5 ท ต งแหล งโบราณคด และข อม ลทางโบราณคด และประว ต ศาสตร ในพ นท โครงการ(ต อ) ท ต งแหล งโบราณคด หล กฐานทางโบราณคด หมายเหต 4. แหล งโบราณคด ว ดมหาธาต เทพจ นดา ท ต ง บ านเด ยมหม ท 5 ตาบลเช ยงแหว อาเภอก มภวาป จ งหว ดอ ดรธาน กรมศ ลปากรสารวจ พ.ศ สม ย ประว ต ศาสตร พ ทธศตวรรษท (สม ยทวา ราวด ) หล กฐานท พบ 1. ฐานศ ลาแลง 2. พระเจด ย องค ใหญ 3. ภาชนะด นเผาเน อแกร งร ปไห เคล อบผ ว ม ห 2 ห อย ในพ นท โครงการ ใกล ค นก นน า ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-22

23 เอกสารอ างอ ง สาน กชลประทานท 5, โครงการฝายก มภวาป จ งหว ดอ ดรธาน. (เอกสารอ ดสาเนา) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-23

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ หน า ๘๓ ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง ใช หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ดหร อบางประเภท ในท องท องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ อ าเภอบางบ อ จ งหว ดสม ทรปราการ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information