บทท 6 การใช ประโยชน ท ด น

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 6 การใช ประโยชน ท ด น"

Transcription

1 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) บทท 6 การใช ประโยชน ท ด น 6.1 ว ตถ ประสงค 1) เพ อศ กษาล กษณะการใช ท ด นป จจ บ นในพ นท ศ กษา ค อ บร เวณหนองหานก มภวาป และ อาณาบร เวณโดยรอบร ศม ประมาณ 3 ก โลเมตรจากร มขอบหนองหาน รวมท งแนวโน มการ เปล ยนแปลงการใช ท ด นท เก ดข นเน องจากสาเหต ต างๆ เช น โครงการพ ฒนาของร ฐหร อ เอกชน 2) เพ อว เคราะห ถ งผลกระทบจากก จกรรมของการใช ท ด นตามข อ 1 ท ม ต อค ณค าของพ นท ช มน าหนองหานก มภวาป ว าก อให เก ดผลด หร อผลเส ยหร อไม ประการใด 3) เพ อหาแนวทางกาหนดเขตการใช ท ด นและก จกรรมในแต ละเขตท เหมาะสม ส าหร บ การค มครองอน ร กษ ค ณค าของพ นท ช มน าหนองหานก มภวาป โดยค าน งถ งค ณค า ด านว ฒนธรรม รวมท งกฎหมายและประกาศท เก ยวข องก บพ นท ช มน า 6.2 ว ธ การศ กษา การศ กษาประกอบด วยการรวบรวมเอกสารท ม อย และการส ารวจภาคสนามเพ อศ กษา ข อเท จจร ง เน องจากก จกรรมการใช ท ด นต างๆ จะส งผลกระทบต อระบบน เวศ และค ณค าของพ นท ช มน า โดยดาเน นการศ กษาด วยว ธ การต อไปน 1) รวบรวมข อม ลท ต ยภ ม โดยการเก บรวบรวมข อม ลการใช ท ด นจากหน วยงานของร ฐและ ท องถ น เช น ส าน กงานพ ฒนาท ด น กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมโยธาธ การและผ ง เม อง องค การบร หารส วนตาบล และโครงการพ ฒนาท งภาคร ฐและเอกชนในพ นท ศ กษา บ นท กลงในแผนท Base Map ซ งปร บปร งจากแผนท 1: 50,000 ของแผนท ทหาร 2) เข าศ กษาและตรวจสอบข อม ลตามแผนท Base Map ในข อ 1 โดยการสารวจภาคสนามเพ อ บ นท กสภาพข อเท จจร ง และปร บแก ข อม ลให เป นป จจ บ นและถ กต องท ส ด 3) ว เคราะห หาสาเหต และผลกระทบจากก จกรรมการใช ท ด นในป จจ บ นและแนวโน มใน อนาคต ต อค ณค าของพ นท ช มน าหนองหานก มภวาป และหาว ธ ป องก นแก ไข 4) เสนอแนะการกาหนดเขตการใช ท ด น เพ อค มครองและอน ร กษ พ นท ช มน าหนองหาน ก มภวาป ให คงไว ซ งค ณค าทางน เวศว ทยาอย างสมบ รณ ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น

2 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) 6.3 ผลการศ กษา เน องจากในพ นท ศ กษาประกอบด วย พ นท ช มน าหนองหานก มภวาป ซ งม อาณาเขตภายใน ค นด นส วนหน ง และพ นท โดยรอบหนองหานในร ศม ประมาณ 3 ก โลเมตรภายนอกค นด น ซ งเป น พ นท ช มชน 19 หม บ านของ 4 ตาบลอ กส วนหน ง ด งน นในการศ กษาด านกรรมส ทธ ท ด นและการใช ท ด นของพ นท ศ กษาจ งแบ งออกเป น 2 ส วน ด งน พ นท หนองหานก มภวาป 1) กรรมส ทธ ท ด น หนองหานก มภวาป เป นหนองน าธรรมชาต และเป นหนองน าสาธารณประโยชน ซ งอย ในเขต การปกครองของ 4 ตาบล ได แก ตาบลอ มจาน ก งอาเภอประจ กษ ศ ลปาคมทางด านท ศเหน อ และ อาเภอก มภวาป ค อ ตาบลเช ยงแหว ด านท ศตะว นตก ตาบลแชแล ด านท ศตะว นออก และตาบลก ม ภวาป ด านท ศใต พ นท ท งหมดภายในแนวเขตค นด นโดยรอบประมาณ 28,125 ไร (ส าน ก ชลประทานท 5, 2547) ป ญหากรรมส ทธ ท ด น จากการสอบถามประชาชนในพ นท ศ กษาพบว า การก อสร างค นด น โดยรอบหนองหานก มภวาป เม อประมาณป พ.ศ ได ม การเวนค นท ด นและจ ายค าชดเชยให แก ประชาชนผ ส ญเส ยท ด นตามแนวค นด นและภายในเขตค นด น แต ม บางรายได ร บค าชดเชยไม ครบถ วนตามท ตกลง 2) การใช ประโยชน หนองหานเป นแหล งน าเพ อการชลประทานในหลายอาเภอ เช น ก งอาเภอก แก ว ก งอาเภอ ประจ กษ ศ ลปาคม และอาเภอก มภวาป นอกจากน นหนองหานย งเป นแหล งทร พยากรช วภาพท สาค ญ ชาวบ านเก บหาผล ตผลหลากหลายชน ด อาท ปลา หอย กบ เข ยด แมลง รวมท งพ ชน า เช น บ ว สาหร าย เป นต น ภายในพ นท หนองหานม เกาะขนาดเล กๆ ประมาณ 20 เกาะ แต เกาะท ม ขนาดใหญ ท ประชาชนสามารถเข าไปใช ประโยชน จากพ นท ได แก ดอนแก ว ดอนหลวง ดอนโนนท น ดอนโนน เต า โดยเฉพาะดอนโนนท นและดอนโนนเต าม ชาวบ านเข าไปใช ประโยชน ปล กเพ งพ กอาศ ยช วคราว เพ อทาการประมง และเล ยงส ตว เช น เป ด ไก และปล กผ กสวนคร ว ส วนดอนหลวงเป นท ต งศาล เทพาร กษ ไม ม คนอาศ ย เป นเพ ยงท พ กเร อท ออกไปหาปลา ป ญหาด านการใช ประโยชน ม การเข าไปย ดครองท ด นเป นเพ งพ กค างค นและท อย อาศ ย ค อนข างถาวรเป นจานวนมาก และม แนวโน มเพ มมากข นเร อยๆ นอกจากน นม กม ความสกปรกจาก ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-2

3 กระบวนการผล ต เช น การทาปลา หอย แล วม การท งเศษซากต างๆ ลงในน าหร อบนด นร มชายน า จานวนมากก อให เก ดมลพ ษแก สภาพแวดล อม ค นด นม ขนาดแคบ รถยนต ไม สามารถว งสวนก นได และผ วถนนเป นด นล กร ง เม อฝนตกไม สามารถรองร บการส ญจรของยานพาหนะได ด เท าท ควร พ นท รอบหนองหาน พ นท รอบหนองหานก มภวาป ในร ศม 3 ก โลเมตร นอกค นด นท ก นพ นท หนองหานออกจาก พ นท เกษตรกรรมและช มชน เป นเขตปกครอง 19 หม บ าน 4 ตาบล ผลการศ กษาแยกเป นด าน กรรมส ทธ ท ด น และการใช ประโยชน เป นรายหม บ าน 1) กรรมส ทธ ท ด น กรมท ด นม นโยบายออกเอกสารส ทธ การถ อครองท ด นบร เวณรอบหนองหานก มภวาป ให แล วเสร จภายในป พ.ศ.2552 ขณะน ได ม การดาเน นการออกสารวจร งว ดและออกเอกสารส ทธ ไปแล ว บางส วน จากการส มภาษณ ผ นาช มชนในพ นท ศ กษาพบว า บางตาบลดาเน นการไปแล วประมาณ ร อยละ 40 ถ ง 50 เป นอย างน อย และพบว าม บางตาบลท ดาเน นการไปแล วถ งร อยละ 80 ถ ง 90 กรรมส ทธ ท ด นท รวบรวมจากศ นย อานวยการเด นส ารวจ กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประกอบก บข อม ลของหน วยงานระด บท องถ นและจากการส มภาษณ ผ นาช มชนและล กบ านในพ นท ศ กษา สามารถจาแนกกรรมส ทธ ท ด นออกเป น 3 ประเภท ค อ ท ด นของเอกชน ซ งม เอกสารส ทธ ท งท เป นโฉนด นส. 3 ก. นส. 3 และ สค. 1 ท สาธารณประโยชน ได แก ป าช า ท งหญ าเล ยงส ตว บ อน า สาธารณะ และท ด นของราชการ ค อ ท ราชพ สด ซ งม กเป นท ต งของสถาบ นการศ กษา ท ทาการของ หน วยงานราชการ เป นต น รายละเอ ยดภายในตาบลม ด งต อไปน ตารางท 6-1 และร ปท 6-1 ถ ง ร ปท 6-5 ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-3

4 ตารางท 6-1 กรรมส ทธ ท ด นใน 19 หม บ าน 4 ตาบล ลาด บ อาเภอ ตาบล หม บ าน ท ด นเอกชน ไร -งาน-ตร.วา ท สาธารณประโยชน ไร -งาน-ตร.วา ท ด นราชการ ไร -งาน-ตร.วา 1 ก ง อ.ประจ กษ อ มจาน ดอนกลางหม 1 1, ศ ลปาคม 2 ดอนคงหม 2 1, อ มจานหม 8 2, อ มจานหม 10 1, รวม 7, แชแลหม 1 3, เหล าเช ยงสมหม 2 2, หนองแวงหม 5 2, ยางหล อหม 6 4, ก มภวาป แชแล เหล าหมากบ าหม 7 3, ดอนเง นหม 10 3, หนองแวงน อยหม 3, ดอนเง นใต หม 12 3, โนนน าย อยหม 13 1, รวม 27, เช ยงแหวหม 1 1, ก มภวาป เช ยงแหว เช ยงแหวหม 2 3, เด ยมหม 5 1, เช ยงแหวหม 7 3, เด ยมหม 10 2, รวม 11, ก มภวาป ก มภวาป ดอนแก วหม 5 1, รวม 1, รวมพ นท ศ กษาโครงการ 48, ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-4

5 ร ปท 6-1 พ นท ศ กษาโครงการ ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-5

6 ร ปท 6-2 พ นท ศ กษาตาบลอ มจาน ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-6

7 ร ปท 6-3 พ นท ศ กษาตาบลแชแล ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-7

8 ร ปท 6-4 พ นท ศ กษาตาบลเช ยงแหว ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-8

9 ร ปท 6-5 พ นท ศ กษาตาบลก มภวาป ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-9

10 (1) ตาบลอ มจาน ก งอาเภอประจ กษ ศ ลปาคม พ นท ศ กษาในตาบลอ มจาน ม 4 หม บ าน ได แก ดอนกลางหม 1 ดอนคงหม 2 อ มจานหม 8 และอ มจานหม 10 ได ดาเน นการออกเอกสารส ทธ การถ อครองท ด นไปแล วประมาณ ร อยละ 70 ถ ง 80 ส วนท เหล อกาล งดาเน นการสารวจร งว ดเพ อดาเน นการออกเอกสารส ทธ ต อไป - ท ด นเอกชนในท ง 4 หม บ าน ม พ นท ประมาณ 7,017 ไร - ท สาธารณประโยชน ท ง 4 หม บ าน ม ประมาณ 113 ไร บ านดอนกลาง หม 1 ม ท สาธารณประโยชน 14 ไร เป นป าช า สาธารณประโยชน บ านดอนคง หม 2 ม ท สาธารณประโยชน รวม 8 ไร ได แก ท สาธารณประโยชน ซ งเร ยกว า ส นแก ว เป นท ต งศาลเทพาร กษ ท ส กการะของชาวบ านและเป นท ต งประปาหม บ าน บร เวณช ดค นด น พ นท ประมาณ 5 ไร และม สระน าสาธารณะประโยชน หนองจ พาง พ นท ประมาณ 3 ไร บ านอ มจาน หม 8 ม ท สาธารณประโยชน รวม 54 ไร เป นป าช า สาธารณประโยชน 12 ไร (ใช ร วมก บหม 10,13 และ 14) ทาเลเล ยง ส ตว สาธารณะ 32 ไร และหนองน าสาธารณะ 10 ไร บ านอ มจาน หม 10 ม ท สาธารณประโยชน รวม 37 ไร เป นทาเลเล ยง ส ตว สาธารณะ 25 ไร และหนองน าสาธารณะ 12 ไร - ท ด นราชการ เป นท ราชพ สด ม ใน 2 หม บ าน พ นท รวม 32 ไร 3 งาน 46 ตารางวา บ านดอนกลาง หม 1 ทะเบ ยนท อด. 229 นสล. เลขท อด พ นท 16 ไร 3 งาน 33 ตารางวา เป นท ต งของโรงเร ยนบ านดอนกลาง ดอนคง เม องป ง บ านอ มจาน หม 8 ทะเบ ยนท อด. 294 นสล. เลขท อด ม พ นท 16 ไร 13 ตารางวา เป นท ต งของโรงเร ยนบ านอ มจาน (2) ตาบล แชแล อาเภอก มภวาป พ นท ศ กษาในตาบลแชแล ม 9 หม บ าน ประกอบด วย หนองแวงใหญ หม 5, ยาง หล อ หม 6, เหล าหมากบ า หม 7, ดอนเง น หม 10, หนองแวงน อย หม 11, ดอนเง นใต หม 12, และ โนนน าย อย หม 13, ส วนใหญ ม การดาเน นการสารวจร งว ดและออกเอกสารส ทธ ไปแล วร อยละ 40 ถ ง ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-10

11 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) ร อยละ50 ยกเว นในบ านดอนเง นใต หม 12 ได ดาเน นการแล วเสร จไปถ งร อยละ 90 ท เหล อกาล ง ดาเน นการสารวจร งว ดเพ อออกเอกสารส ทธ ให แล วเสร จตามกาหนดต อไป - ท ด นเอกชนในท ง 9 หม บ าน ม พ นท ประมาณ 27,342 ไร - ท สาธารณประโยชน ใน 9 หม บ าน รวม 300 ไร 1 งาน 2 ตารางวา ม รายละเอ ยด ด งน บ านแชแล หม 1 ม ท สาธารณประโยชน ประมาณ 101 ไร เป นป าช า สาธารณประโยชน ใช ร วมก บบ านหนองแวงหม 5 และหนองแวงน อย หม 11 บ านยางหล อ หม 6 ม ท สาธารณประโยชน 11 ไร 1 งาน เป นป าช า สาธารณประโยชน ป จจ บ นไม ได ใช ประโยชน และเป นท ท งขยะ บ านเหล าหมากบ า หม 7 ม ท สาธารณประโยชน ประมาณ 109 ไร เป น ท ต งประปาหม บ าน 8 ไร โรงเร ยนแชแลพ ทยาน สรณ และสนามก ฬา ช มชน 81 ไร และท ต งท ทาการองค การบร หารส วนตาบลแชแล 20 ไร บ านดอนเง น หม 10 ม ท สาธารณประโยชน 14 ไร 2 งาน 2 ตารางวา เป นท ต งประปาหม บ าน โดยข ดสระส าหร บเก บน าท ส บมาจากหนอง หานมาไว เพ อผล ตน าประปา และม บางส วนทาเป นลานก ฬาช มชน บ านหนองแวงน อย หม 11 ม ท สาธารณประโยชน ประมาณ 60 ไร เป นท สาธารณประโยชน และสระน าสาธารณประโยชน บ าน ดอนเง นใต หม 12 ม ท สาธารณประโยชน 4 ไร 2 งาน เป นป าช า เก าอย ทางท ศใต ของว ดป าศร ดอนเง น ซ งป จจ บ นไม ม การใช ประโยชน - ท ด นราชการ เป นท ราชพ สด ใน 4 หม บ าน ท งหมดรวม 43 ไร 1 งาน 29 ตารางวา ได แก บ านหนองแวง หม 5 ได แก โรงเร ยนบ านเหล าแชแลหนองแวง ทะเบ ยนท อด. 239 นสล. เลขท 0529 พ นท 14 ไร 3 งาน 19 ตารางวา บ านยางหล อ หม 6 ได แก โรงเร ยนบ านยางหล อโนนน าย อย ทะเบ ยนท อด. 304 นสล. เลขท อด พ นท 9 ไร บ านเหล าหมากบ า หม 7 ได แก โรงเร ยนบ านเหล าหมากบ าเช ยงสม ทะเบ ยนท อด.245 นสล. เลขท อด.0215 พ นท 9 ไร 3 งาน 45 ตารางวา บ านดอนเง น หม 10 ได แก โรงเร ยนบ านดอนเง น ทะเบ ยนท อด. 243 นสล. เลขท อด พ นท 9 ไร 2 งาน 65 ตารางวา ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-11

12 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) (3) ตาบลเช ยงแหว อาเภอก มภวาป พ นท ศ กษาในตาบลเช ยงแหวม 5 หม บ าน ได แก เช ยงแหว หม 1, เช ยงแหวหม 2, เด ยม หม 5, เช ยงแหว หม 7, และเด ยม หม 10 ร อยละ90 ของท ด นม การออกเอกสารส ทธ แล ว และย ง อย ในระหว างดาเน นการอ กประมาณร อยละ 10 - ท ด นเอกชนในท ง 5 หม บ าน ม พ นท ประมาณ 11,869 ไร - ท สาธารณประโยชน ม ใน 4 หม บ าน รวม 188 ไร 90 ตารางวา ม รายละเอ ยดด งน บ านเช ยงแหว หม 1 ม ท สาธารณประโยชน 5 ไร เป นศาลเจ าเทพาร กษ ท ทาการองค การบร หารส วนตาบลและตลาดช มชน บ านเช ยงแหว หม 2 ม ท สาธารณประโยชน 59 ไร เป นป าช าเก ารวม ก บสระน าสาธารณประโยชน 40 ไร และสถานท ก อสร างท ทาการ บร หารส วนตาบลแห งใหม และหอประปาหม บ าน 19 ไร บ านเด ยม หม 5 ม ท สาธารณประโยชน 41ไร 90 ตารางวา เป นศาลา กลางบ าน 1 งาน ป าช าเก า 14 ไร 3 งาน 63 ตารางวา ป าช าบ านเด ยม สาธารณประโยชน 15 ไร 2 งาน 8 ตารางวา และ ทาเลเล ยงส ตว สาธารณประโยชน 10 ไร 2 งาน 19 ตารางวา บ านเด ยม หม 10 ม ท สาธารณประโยชน 83 ไร 2 งาน เป นศาลา กลางบ าน 2 งาน ทาเลเล ยงส ตว สาธารณประโยชน ประมาณ 71ไร และ สระน าสาธารณประโยชน อ กประมาณ 12 ไร - ท ด นราชการ เป นท ราชพ สด ใน 3 หม บ าน ม พ นท รวม 19 ไร 2 งาน 5 ตารางวา ได แก บ านเช ยงแหว หม 1 ทะเบ ยนท อด. 210 นสล. เลขท อด เป น ท ต งโรงเร ยนบ านเช ยงแหว พ นท 5 ไร 1 งาน 93 ตารางวา บ านเด ยม หม 5 ทะเบ ยนท อด. 294 นสล. เลขท อด เป นท ต ง โรงเร ยนบ านเด ยม พ นท 12 ไร 30 ตารางวา บ านเช ยงแหว หม 7 ทะเบ ยนท อด นสล. เลขท อด เป น ท ต งสถาน อนาม ยตาบลเช ยงแหว พ นท 1 ไร 3 งาน 82 ตารางวา ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-12

13 (4) ตาบลก มภวาป อาเภอก มภวาป พ นท ศ กษาในตาบลก มภวาป ม 1 หม บ าน ค อบ านดอนแก วหม 5 ม การถ อครอง กรรมส ทธ ด งน - ท ด นเอกชนในบ านดอนแก วหม 5 ม 1,973 ไร 3 งาน - ท ด นสาธารณประโยชน ประมาณ 12 ไร 1 งาน เป นศาลากลางบ าน 1 งาน ทาเล เล ยงส ตว สาธารณะ 3 ไร ป าช าเก า 9 ไร เป นท ต งของประปาหม บ านและสาน ก สงฆ - ท ด นราชการ ค อ ท ราชพ สด เลขทะเบ ยนท อด เป นท ต งโรงเร ยนบ าน ดอนแก ว พ นท 12 ไร ป ญหาด านกรรมส ทธ ท ด นพบการร กล าท สาธารณประโยชน ซ งส วนใหญ เป นป าช า เก าท ป จจ บ นไม ได ใช ประโยชน และอย ท ามกลางพ นท เกษตรกรรม จ งถ กบ กร กใช ทาการเกษตรจาก เจ าของท ด นใกล เค ยง นอกจากน นค อเร องการส ารวจร งว ดและออกเอกสารส ทธ ในพ นท ศ กษาซ งย ง ไม ครบถ วนสมบ รณ 2) การใช ประโยชน ใน 4 ตาบลม พ นท รวมท งหมดประมาณ ตารางก โลเมตร หร อ 117,885.2 ไร และม ประชากรรวมท งหมด 30,632 คน โดยท วไปม ความหนาแน นเฉล ยของการใช ท ด นค อนข างต าค อ เฉล ยประมาณ 162 คนต อตารางก โลเมตร หร อเฉล ยคนละประมาณ 3.85 ไร โดยม ความหนาแน นส ง ท ส ดท ตาบลเช ยงแหว ค อ ประมาณ คนต อตารางก โลเมตร หร อเฉล ยคนละประมาณ 3.3 ไร และความหนาแน นต าท ส ดท ตาบลก มภวาป ค อ ประมาณ คนต อตารางก โลเมตร หร อเฉล ย คนละประมาณ 5.27 ไร ด งตารางท 6-2 ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-13

14 ตารางท 6-2 ความหนาแน นของประชากรต อพ นท ใน 4 ตาบล ตาบล/ อาเภอ จานวนประชากร (คน) พ นท ท งหมด (ไร ) พ นท ท งหมด (ตร.กม.) ความหนาแน นเฉล ย (คน/ตร.กม.) ต. อ มจาน ก ง อ.ประจ กษ ศ ลปาคม 7,803 25, ต. แชแล อ.ก มภวาป 10,446 43, ต. เช ยงแหว อ.ก มภวาป 8,327 27, ต. ก มภวาป อ.ก มภวาป 4,056 21, , , ในพ นท ศ กษา 19 หม บ านของ 4 ตาบล ม พ นท รวมท งหมดประมาณ 49,545 ไร แบ งการใช ประโยชน ท ด นออกเป น 3 ประเภท ค อ - พ นท ช มชน ได แก ท ด นท ม การใช ประโยชน เพ อการอย อาศ ย สร างบ านเร อนรวมต วก น เป นจานวนมาก โดยม ระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ และสถาบ นด านว ฒนธรรม การปกครอง รวมท งการพาณ ชยกรรมระด บท องถ นรวมต วอย ในบร เวณเด ยวก น ในพ นท ศ กษาม พ นท ช มชนรวม ท งหมดประมาณ 2,651 ไร หร อประมาณร อยละ 5.35 ของพ นท ศ กษา - พ นท เกษตรกรรม ได แก ท ด นท ม การใช ประโยชน ด านการเกษตรโดยรอบและภายนอก ช มชนแต ละหม บ าน เช น นา สวน ไร และฟาร มปศ ส ตว ในพ นท ศ กษาม พ นท การเกษตรรวมท งหมด ประมาณ 46,173 ไร 5 ตารางวา หร อประมาณร อยละ ของพ นท ศ กษา - พ นท ก จกรรมสาธารณะ ได แก พ นท ท ม การใช ประโยชน เพ อส วนรวม เช น ทาเลเล ยงส ตว สาธารณะ หนองน า สระน าสาธารณะ ท ทาการบร หารส วนท องถ นท ต งอย นอกพ นท ช มชน และ โรงเร ยน เป นต น ในพ นท ศ กษาม พ นท ก จกรรมสาธารณะท งหมดประมาณ 730 ไร 1 งาน 70 ตารางวา หร อประมาณร อยละ 1.48 ของพ นท ศ กษา รายละเอ ยดการใช ท ด นรายหม บ านของแต ละตาบลม ด งแสดงในตารางท 6-3 ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-14

15 ตารางท 6-3 การใช ประโยชน ท ด น แยกรายหม บ าน ตาบล หม บ าน พ นท ท งหมด (ไร -งาน-ตร.วา) พ นท เกษตรกรรม (ไร -งาน-ตร.วา) พ นท ก จกรรม สาธารณะ (ไร -งาน-ตร.วา) ช มชน (ไร -งาน-ตร.วา) อ มจาน - (ก งอ.ประจ กษ ฯ) 1 ดอนกลาง หม 1 1, , ดอนคง หม 2 1, , อ มจาน หม 8 2, , อ มจาน หม 10 1, , , , แชแล 5 แชแล หม 1 3, , (อ.ก มภวาป ) 6 เหล าเช ยงสม หม 2 2, , หนองแวง หม 5 2, , ยางหล อ หม 6 5, , เหล าหมากบ า หม 7 3, , ดอนเง น หม 10 3, , หนองแวงน อย หม 11 4, , ดอนเง นใต หม 12 3, , โนนน าย อย หม 13 1, , , , , เช ยงแหว 14 เช ยงแหว หม 1 1, , (อ.ก มภวาป ) 15 เช ยงแหว หม 2 3, , เด ยม หม 5 1, , เช ยงแหว หม 7 3, , เด ยม หม 10 2, , , , ก มภวาป 19 ดอนแก ว หม 5 1, , (อ.ก มภวาป ) 1, , รวมพ นท ศ กษาโครงการ 49, , , ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-15

16 (1) ตาบลอ มจาน ก งอาเภอประจ กษ ศ ลปาคม การใช ท ด นในตาบลอ มจานซ งครอบคล มพ นท ศ กษา 4 หม บ าน ม พ นท รวมท งหมด 7,164 ไร 3 งาน 46 ตารางวา ม การใช ประโยชน เพ อการเกษตรกรรมท งหมด 6,697 ไร หร อประมาณ ร อยละ 94 ส วนใหญ เป นนาข าว ซ งหล งจากการทาค นด นรอบหนองหาน ทาให สามารถแก ไขป ญหา น าท วมท นา จ งทานาได ป ละ 2 คร ง ป ญหาด านการประกอบอาช พด านการประมง การจ บปลาใน ลา ห วยธรรมชาต ได จานวนน อยลง เน องจากปลาในหนองหานไม สามารถข นไปวางไข ตามลาห วยได สาหร บพ นท ช มชนท ง 4 หม บ านต งอย ห างจากหนองหานประมาณ 500 เมตร ม พ นท รวมท งหมดประมาณ 322 ไร หร อประมาณร อยละ 4 ของพ นท ท งหมด ล กษณะท วไปเป นช มชน ชนบท ถนนภายในหม บ านเป นถนนคอนกร ต โดยม ทางหลวงชนบท อด เป นถนนสายหล ก เช อมออกไปส บ านนาด และก งอาเภอประจ กษ ศ ลปาคม ในท กหม บ านม ท ทาการช มชน ร านค าย อย และม ว ดจ นทร ประส ทธารามหร อว ดโบสถ ขาวในบ านอ มจาน หม 10 และว ดล มพ น ว นในบ าน ดอนกลาง หม 1 เป นศ นย กลางช มชน พ นท ก จกรรมสาธารณะในท ง 4 หม บ าน ม ท งหมดประมาณ 145 ไร 3 งาน 46 ตารางวา หร อประมาณร อยละ 2 ของพ นท ท งหมด ส วนใหญ ใช ท ด นสาธารณะประโยชน ม บาง หม บ านท ม การใช พ นท สาธารณะปะปนในพ นท ช มชน เช น ป าช า สนามก ฬาช มชน และท ทาการ องค การบร หารส วนตาบล เป นต น (2) ตาบลแชแล อาเภอก มภวาป การใช ท ด นในตาบลแชแล ครอบคล มพ นท ศ กษา 9 หม บ าน ม พ นท รวมท งหมด 28,306 ไร 2 งาน 29 ตารางวา ม การใช ประโยชน เพ อการเกษตรกรรมท งหมดประมาณ 26,607 ไร หร อประมาณร อยละ 94 ของพ นท ศ กษาท งตาบล ส วนใหญ เป นนาข าว รองลงไปได แก ไร อ อย ไร ม น สาปะหล ง และไร ปอแก ว พ นท ช มชนในตาบลแชแล ม ล กษณะกระจ กต วเป นกล มๆ พ นท ช มชนของท ง 9 หม บ านรวมก นประมาณ 1,355 ไร หร อประมาณร อยละ 4.75 แต ละช มชนกระจายต วอย ในพ นท เกษตรกรรม โดยม สาธารณ ปโภคสาธารณ ปการภายในกล ม ม ว ดเป นศ นย กลางช มชน และม ทาง หลวงชนบทสาย อด เป นโครงข ายคมนาคมสายหล ก ช มชนท อย ใกล หนองหานมากท ส ด ประมาณไม เก น 1 ก โลเมตร ค อ บ านแชแลหม 1 รองลงมาได แก บ านดอนเง นใต หม 12 บ านดอนเง น หม 10 บ านยางหล อหม 6 และบ านโนนน าย อยหม 13 ตามลาด บ ส วนบ านเหล าเช ยงสมหม 2 บ าน หนองแวง หม 5 บ านเหล าหมากบ า หม 7 และบ านหนองแวงน อย หม 11 ต งอย ห างจากหนองหาน ออกมาประมาณ 1-3 ก โลเมตร ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-16

17 พ นท ก จกรรมสาธารณะในท ง 9 หม บ าน ม ท งหมดประมาณ 353 ไร 2 งาน 29 ตารางวา หร อประมาณร อยละ 1.25 ของพ นท ท งหมด ส วนใหญ ต งอย นอกช มชน ได แก โรงเร ยน ประถมท ง 4 แห งในพ นท ศ กษา และท ด นสาธารณประโยชน ซ งในป จจ บ นส วนใหญ เป นท รกร าง ไม ได ใช ประโยชน อย างเต มท เช น ป าช าสาธารณประโยชน บ านยางหล อ สระสาธารณประโยชน บ าน หนองแวง เป นต น (3) ตาบลเช ยงแหว อาเภอก มภวาป พ นท ศ กษาในตาบลเช ยงแหว ครอบคล ม 5 หม บ าน ม พ นท รวมท งหมด 12,077 ไร ม การใช ประโยชน ท ด นเพ อการเกษตรกรรมประมาณ 11,047 ไร 1 งาน หร อประมาณร อยละ 91.8 ส วน ใหญ เป นนาข าว พ นท ช มชนท งหมดประมาณ 822 ไร หร อประมาณร อยละ 6.8 โดยม การกระจ กต ว เป น 2 กล มใหญ ๆ ค อ บ านเช ยงแหวหม 1 หม 2 และหม 7 ก บกล มบ านเด ยมหม 5 และหม 10 โดยม ทางหลวงชนบทสาย อด.2028 (โนนสา - เช ยงแหว) เป นโครงข ายคมนาคมสายหล ก ช มชนท ง 5 หม บ านเป นช มชนชนบท ม การจ ดระบบสาธารณ ปโภคสาธาณ ปการค อนข างด ในบ านเด ยมหม 5 และหม 10 ม การจ ดต งเป นหม บ านการท องเท ยวเช งอน ร กษ และม การท องเท ยวแบบพ กค างค นใน หม บ าน (Home Stay) เพ อต อนร บน กท องเท ยว พ นท ก จกรรมสาธารณะใน 5 หม บ าน ม ท งหมดประมาณ 207 ไร 2 งาน 95 ตารางวา หร อประมาณร อยละ 2 ของพ นท ท งหมด ส วนใหญ ใช ท ด นสาธารณะประโยชน ได แก ป าช า สาธารณประโยชน หนองและสระสาธารณประโยชน และทาเลเล ยงส ตว สาธารณประโยชน (4) ตาบลก มภวาป อาเภอก มภวาป พ นท ศ กษาในตาบลก มภวาป ม 1 หม บ าน ค อ บ านดอนแก ว หม 5 พ นท ท งหมด ประมาณ 1,997 ไร ส วนใหญ เป นพ นท เกษตรกรรม ทาสวนผลไม และไร ม นส าปะหล ง 1,821 ไร 3 งาน หร อประมาณร อยละ โดยม พ นท ทานาเพ ยงเล กน อยไม เก นร อยละ 5 ของพ นท เกษตรกรรมท งหมด ท งน เน องจากพ นท รอบเกาะดอนแก วม น าท วมตลอดป ทาให ไม สามารถทานา ได อาช พหล กของชาวบ านค อการประมง การต งช มชนกระจายต วอย ท วเกาะ ม การกระจ กต วบร เวณ กลางเกาะเป นบางส วนปะปนก บพ นท เกษตรกรรมซ งเป นสวนผลไม และไร ม นสาปะหล ง ท งน ม ศาลา กลางบ านและว ดมหาธาต เจด ย เป นศ นย กลางช มชน พ นท ก จกรรมสาธารณะ 23 ไร 1 งาน หร อประมาณร อยละ 1.16 ได แก ป าช าเก า ซ ง ป จจ บ นเป นสาน กสงฆ รอข นทะเบ ยนเป นว ดป าอร ญญว เวกธรรม และใช เป นท ต งประปาหม บ านใน บร เวณเด ยวก น นอกน นเป นทาเลเล ยงส ตว สาธารณประโยชน และศาลากลางบ าน ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-17

18 ป ญหาด านการใช ประโยชน ท ด นท พบในพ นท ศ กษาค อการใช ประโยชน ท ด นไม เหมาะสม เช น พ นท ป าช าสาธารณประโยชน ซ งป จจ บ นเป นท รกร างถ กช มชนใช เป นท ท งขยะ พ นท สาธารณประโยชน บางแห งขาดการพ ฒนาพ นท ให ช มชนใช ประโยชน ได อย างเต มท และขาด การพ ฒนาพ นท ท ม ความส าค ญทางด านศ ลปว ฒนธรรมและการท องเท ยวของช มชนให ม ศ กยภาพ รองร บก จกรรมทางประเพณ ว ฒนธรรม และการท องเท ยวท งด านการท องเท ยวเช งว ฒนธรรมและ การท องเท ยวเช งน เวศของท องถ นได 3) สถานท ส าค ญด านศ ลปว ฒนธรรม ในพ นท ศ กษาม สถานท ส าค ญทางด านศ ลปว ฒนธรรม เช น ว ด ศาสนสถาน แหล ง ประว ต ศาสตร และโบราณคด และสถานท ท ประกอบก จกรรมเก ยวก บว ฒนธรรมท องถ นซ งส วน ใหญ ม ว ดเป นศ นย กลางช มชน ด งตารางท 6-4 ตารางท 6-4 ช อว ดในพระพ ทธศาสนาในพ นท ศ กษา จาแนกตามรายหม บ าน ตาบล หม บ าน ศาสนสถาน อ มจาน 1 ดอนกลาง หม 1 1) ว ดล มพ น ว นวราราม ก ง อ.ประจ กษ 2 ดอนคง หม 2 2) ว ดม ชฌ มาวาส 3 อ มจาน หม 10 3) ว ดจ นทร ประส ทธาราม (ว ดโบสถ ขาว) แชแล 4 แชแล หม 1 4) ว ดโพธ โมกฆาวาส อ. ก มภวาป 5 เหล าเช ยงสม หม 2 5) ว ดบ านเหล าเช ยงสม 6 หนองแวงใหญ หม 5 6) ว ดธาต จอมศร 7) ว ดนครศร สว าง 7 ยางหล อ หม 6 8) ว ดโพธ สว าง 9) ว ดป าบ านยางหล อ 8 เหล าหมากบ า หม 7 10) ว ดนรวาสคงคา 9 ดอนเง น หม 10 11) ว ดโนนท าราชคงคา 10 หนองแวงน อย หม 11 12) ว ดโพธ ไทรทอง 11 ดอนเง นใต หม 12 13) ว ดป าศร ดอนเง น 12 โนนน าย อย หม 13 14) ว ดโนนน าย อยว ฒนาราม เช ยงแหว 13 เช ยงแหว หม 1 15) ว ดท งสว าง อ. ก มภวาป 14 เช ยงแหว หม 2 17) ว ดป าดงยาง 15 เด ยม หม 5 18) ว ดมหาธาต เทพจ นดา 16 เช ยงแหว หม 7 19) ว ดสมศร สะอาด ก มภวาป 17 ดอนแก ว หม 5 20) ว ดมหาธาต เจด ย อ. ก มภวาป 21) สาน กสงฆ อร ญญว เวกธรรม ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-18

19 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) นอกจากสถานท ส าค ญทางศาสนาแล ว ย งม การส ารวจแหล งโบราณคด ในพ นท โครงการ ซ งครอบคล มบร เวณรอบหนองหานก มภวาป ในร ศม 3 ก โลเมตร สร ปได ด งน การค นคว าทางโบราณคด ในเขตแอ งสกลนครของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อของประเทศไทย พบหล กฐานว าม ความเป นไปได ส งมาก ท ม ช มชนก อนประว ต ศาสตร ต งแต เก อบ 6,000 ป มาแล ว และช มชนเหล าน นได พ ฒนาต อเน องมาอ กน บพ นป โดยคาดว าเป นช มชนท ดารงช ว ตด วยการเกษตร เป นหล ก แหล งโบราณคด บ านเช ยง อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน เป นหน งในบรรดาแหล ง โบราณคด ท ม หล กฐานแสดงถ งว ฒนธรรมสม ยก อนประว ต ศาสตร อาย ราว 5,600 ป ล วงมาแล ว ม ความเจร ญระด บหม บ านเกษตรกรรมท ย ดอาช พการปล กข าว เล ยงส ตว ม ว ทยาการในการทาภาชนะ ด นเผา การทอผ า การทาเคร องจ กสาน ฯลฯ ต อมาในราว 4,000-4,500 ป มาแล ว พบว าช มชนบ าน เช ยงน ได ม พ ฒนาการด านโลหะกรรมข นเร อยๆ จนถ งราว 1,800 ป ล วงมาแล ว นอกจากท บ านเช ยงแล ว ย งม การข ดค นทางด านโบราณคด ท แหล งอ นๆ ในเขตจ งหว ด อ ดรธาน พบหล กฐานทางโบราณคด อ กมากมาย แหล งโบราณคด เหล าน พบกระจายต วอย ตามล มน า ใหญ น อยในแอ งสกลนครแถบจ งหว ดอ ดรธาน สกลนคร และหนองคาย ได แก บร เวณล มน า สงคราม ห วยน ายาม ห วยหางปลา ล มน าห วยหลวง หนองหานก มภวาป รวมท งบร เวณลาน าสาขา ของลาน าหล กเหล าน น ในเขตพ นท หนองหานก มภวาป ซ งหมายถ งบร เวณรอบๆ หนองหานก มภวาป และพ นท โดยรอบร ศม 3 ก โลเมตรได ม การส ารวจค นคว าทางโบราณคด จากหน วยงานท ร บผ ดชอบบ างแล ว จากการศ กษาพบแหล งโบราณคด จานวน 4 แหล ง ด งตารางท 6-5 ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-19

20 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) ตารางท 6-5 ท ต งแหล งโบราณคด และข อม ลทางโบราณคด และประว ต ศาสตร ในพ นท โครงการ ท ต งแหล งโบราณคด หล กฐานทางโบราณคด หมายเหต 1. แหล งโบราณคด บ านดอนแก ว สม ย ประว ต ศาสตร พ ทธศตวรรษท (สม ยทวา อย ในพ นท โครงการ ราวด ) อย ในพ นท หนองหาน ท ต ง บ านดอนแก วหม ท 5 ตาบลก มภวาป อาเภอก มภวา ป จ งหว ดอ ดรธาน กรมศ ลปากรสารวจ พ.ศ ห างจากต วอาเภอก มภวาป ไปทางท ศเหน อ ประมาณ 4 ก โลเมตร สภาพท วไป เป นเน นด นขนาดใหญ พ นท ประมาณ 2,000 ไร บร เวณรอบหม บ านม ค น าเก ากว าง 5-6 เมตร ป จจ บ นหม บ านน ม ล กษณะคล ายเกาะกลางหนองหาน ก มภวาป ป จจ บ นม ประชาชนต งช มชนอย กระจ ด กระจายท วเกาะ เป นช มชนทาประมงเป นหล ก และ ทาเกษตรกรรมสวนผลไม และไร ม นสาปะหล ง หล กฐานท พบ 1. บร เวณว ดมหาธาต เจด ย ตรงท เป นอ โบสถเก าพบ โบราณว ตถ ด งน 1.1 ไหบรรจ กระด กมน ษย (BURIAL JARS) 1.2 ห นบด 1.3 แวด นเผา (SPINDLE WHORLS) 1.4 เคร องม อโลหะ 1.8 ใบเสมาป กกระจายอย ท วๆไป เป นใบเสมา ห นทรายไม ม ลวดลาย ม ท งแบบแท งห น ร ปแปด เหล ยมและส เหล ยม ม ขนาดใหญ มาก 2. บร เวณไร นายบ ญธรรม ส หอาไพ ห างจากว ด มหาธาต เจด ย ไปทางท ศตะว นออกเฉ ยงเหน อ 200 เมตร พบจาร กบนแผ นห นคล ายเสมาและเศษภาชนะ ด นเผา 3. เศษภาชนะด นเผาเน อหยาบในหม บ าน เคล อบ น าม นด นส เหล องปนแดง และเศษภาชนะเน อแกร ง เคล อบส เข ยวไข กา ก มภวาป ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-20

21 ตารางท 6-5 ท ต งแหล งโบราณคด และข อม ลทางโบราณคด และประว ต ศาสตร ในพ นท โครงการ(ต อ) ท ต งแหล งโบราณคด หล กฐานทางโบราณคด หมายเหต 2. แหล งโบราณคด บ านหนองแวง หล กฐานท พบ อย ในพ นท โครงการ ใกล ค นก นน า ท ต ง บ านหนองแวงหม ท 5 ตาบลแชแล อาเภอก มภวาป จ งหว ดอ ดรธาน ย งไม ม การสารวจจากหน วยงานใด 1. ท ว ดธาต จอมศร อย ใกล ค นก นน ามาก ม พระธาต เจด ย คล ายพระธาต ว ดมหาธาต เจด ย บ านดอนแก ว และม ใบเสมาห นทรายรอบโบสถ 2. ท ว ดนครศร สว าง ม โบสถ เก าอาย ไม เก น 200 ป แต ม ใบเสมาห นทราย ขนาดกว าง ซม. ว ด โดยรอบจานวน 8 หล ก 3. แหล งโบราณคด บ านเช ยงแหว ท ต ง บ านเช ยงแหวหม ท 2และหม ท 7 ตาบลเช ยงแหว อาเภอก มภวาป จ งหว ดอ ดรธาน ย งไม ม การสารวจจากหน วยงานใด หล กฐานท พบ 1. ท ว ดสมศร สะอาด ม ใบเสมาห นทรายขนาดใหญ ป กรอบโบสถ ซ งสร างใหม 2. ท ว ดป าดงยาง ม โบสถ เก าเหล อแต ฐานศ ลาแลง ซ งทางว ดเก บกองรวบรวมไว 3. เศษกระเบ อง ไหบรรจ กระด ก พร อมท งกระด ก มน ษย ป จจ บ นเก บไว ท เจ าอาวาส อย ในพ นท โครงการ ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-21

22 ตารางท 6-5 ท ต งแหล งโบราณคด และข อม ลทางโบราณคด และประว ต ศาสตร ในพ นท โครงการ(ต อ) ท ต งแหล งโบราณคด หล กฐานทางโบราณคด หมายเหต 4. แหล งโบราณคด ว ดมหาธาต เทพจ นดา ท ต ง บ านเด ยมหม ท 5 ตาบลเช ยงแหว อาเภอก มภวาป จ งหว ดอ ดรธาน กรมศ ลปากรสารวจ พ.ศ สม ย ประว ต ศาสตร พ ทธศตวรรษท (สม ยทวา ราวด ) หล กฐานท พบ 1. ฐานศ ลาแลง 2. พระเจด ย องค ใหญ 3. ภาชนะด นเผาเน อแกร งร ปไห เคล อบผ ว ม ห 2 ห อย ในพ นท โครงการ ใกล ค นก นน า ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-22

23 เอกสารอ างอ ง สาน กชลประทานท 5, โครงการฝายก มภวาป จ งหว ดอ ดรธาน. (เอกสารอ ดสาเนา) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ศ นย การจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยขอนแก น 6-23

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ จ ดท าโดย ศ นย ว จ ยส งคมอน ภ ม ภาคล มน าโขง คณะผ ว จ ย ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย อาจารย ส รสม กฤษณะจ ฑะ อาจารย นพพร ช วงช ง ห วหน าโครงการว

More information

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ โครงการศ กษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเข อนก นทรายและคล น

More information

ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก. 1Company Logo

ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก. 1Company Logo ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก 1 คานา ข อม ลพ นฐานถ อเป นส งท ม ความสาค ญอย างย ง โดยในส วนของเทศบาลการจ ดทา รายงานข อม ลพ นฐานจะเป นเหม อนการเป ดให ประชาชนและผ สนใจท วไปได เข าถ งเทศบาล

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) (ร าง) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ น 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ

More information

แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร

แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร คานา องค การบร หารส วนตาบลจะต องจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ นของตนเอง ตามกฎหมายการกาหนด แผนและข นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542

More information

2. กล มเป าหมาย 3. รายละเอ ยดการดาเน นการ 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

2. กล มเป าหมาย 3. รายละเอ ยดการดาเน นการ 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ การประช มส มมนา คร งท 2 และการร บฟ งความค ดเห นเพ อทบทวนร างรายงานการว เคราะห โครงการศ กษาและสารวจออกแบบบร เวณอ าวไร เลย ตะว นออก ตาบลอ าวนาง อาเภอเม อง จ งหว ดกระบ ภายใต โครงการศ กษาและสารวจออกแบบปร บปร

More information

แผนพ ฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบล อาเภอแกดา จ งหว ดมหาสารคาม

แผนพ ฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบล อาเภอแกดา จ งหว ดมหาสารคาม แผนพ ฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบล อาเภอแกดา จ งหว ดมหาสารคาม สารบ ญ หน า ส วนท บทนา ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนตาบล 2 - ส วนท 3 ผลการพ ฒนาตาบลในป ท ผ านมา 2-7 ส

More information

การประเม นศ กยภาพของท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนาเป นโฮมสเตย ในพ นท แหล งท องเท ยว เช งเกษตร กรณ ศ กษา พ นท แหล งท องเท ยวเช งเกษตร หม ท ๓ ต าบลคลองเข อน

การประเม นศ กยภาพของท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนาเป นโฮมสเตย ในพ นท แหล งท องเท ยว เช งเกษตร กรณ ศ กษา พ นท แหล งท องเท ยวเช งเกษตร หม ท ๓ ต าบลคลองเข อน การประเม นศ กยภาพของท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนาเป นโฮมสเตย ในพ นท แหล งท องเท ยว เช งเกษตร กรณ ศ กษา พ นท แหล งท องเท ยวเช งเกษตร หม ท ๓ ต าบลคลองเข อน อ าเภอคลองเข อน จ งหว ดฉะเช งเทรา โดย ณ ชชา ป ยว ฒ สก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2557 2561) เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด สาน กปล ดเทศบาล งานว เคราะห นโยบายและแผน โทร.0-4355-1221 ต อ 21 สารบ ญ หน าท บทท 1 บทนา 1-2 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ

More information

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3: กรณ ศ กษาโรงเร ยนบ านส นกอง อาเภอแม จ น จ งหว ดเช ยงราย อ จฉราวรรณ ใจยะเข ยว บทค ดย อ การศ กษาในคร

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของ เทศบาลตาบลภ ผาแดง อาเภอหนองว วซอ จ งหว ดอ ดรธาน คานา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 กาหนดให องค กรปกครองส วนท องถ

More information

รายงานการพ ฒนาหม บ าน

รายงานการพ ฒนาหม บ าน รายงานการพ ฒนาหม บ าน บ านก ดน าใส หม 2 ต าบลก ดน าใส อ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด จ ดท าโดย นายจ รว ฒน ธ รราษฎร ร งษ เจ าพน กงานพ ฒนาช มชนช านาญงาน ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด โทร

More information

เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2

เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2 เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2 บทท 2 การจ ดท าแผนท แม บท หน า 23 บทท 3 การค ดลอกข อม ลท ด น หน า 45 บทท 4 การส

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

เอกสารประกอบการบรรยาย รายว ชาแนวค ดและทฤษฎ การปกครองท องถ น หน า 1 ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา

เอกสารประกอบการบรรยาย รายว ชาแนวค ดและทฤษฎ การปกครองท องถ น หน า 1 ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา เอกสารประกอบการบรรยาย รายว ชาแนวค ดและทฤษฎ การปกครองท องถ น หน า 1 ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ ร ฐศาสตร สาขา การปกครองท องถ น. รห สว ชา 262201 ว ชา แนวค ดและทฤษฎ การปกครองท องถ น จาหน วยก ต 3 หน วยก ต อาจารย

More information

สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน ของเทศบาลนครนครปฐม

สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน ของเทศบาลนครนครปฐม สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน ของเทศบาลนครนครปฐม ๑ สภาพท วไปของเทศบาลนครนครปฐม ประว ต ความเป นมาและท ต ง เทศบาลนครนครปฐม เด มม ฐานะเป นส ขาภ บาล จ ดต งตามพระราชบ ญญ ต จ ดการส ขาภ บาลตามห วเม อง ร ตนโกส นทร

More information

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน.

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. 1 ความเป นมาโครงการ อพป.แห งชาต ต งแต ส นส ดสงครามโลกคร งท 2 เป นต นมา โลกแบ ง ออกเป น 2 ฝ ายค อ ฝ ายเสร น ยม ฝ

More information

ค าน า กองว ชาการและแผนงาน

ค าน า กองว ชาการและแผนงาน ค าน า แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554 2556) ถ อว าเป นเคร องม อส าค ญอย างย งท จะช วย ว เคราะห สภาพป ญหา ความต องการของท องถ นเพ อน าไปส การก าหนดจ ดม งหมายในการพ ฒนาการก าหนด ภารก จ และแนวทางการด าเน นงานอย างเป

More information

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 -ร าง- แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 องค การบร หารส วนต าบลบางโรง อ าเภอคลองเข อน จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า **************** การจ ดท าแผนพ ฒนาสามป เป นการตระเตร ยมการด าเน นงานด านต างๆ

More information

จ งหว ดจ ดการตนเอง : แนวค ดในการปฏ ร ปการปกครองส วนท องถ น

จ งหว ดจ ดการตนเอง : แนวค ดในการปฏ ร ปการปกครองส วนท องถ น จ งหว ดจ ดการตนเอง : แนวค ดในการปฏ ร ปการปกครองส วนท องถ น ศร นยา ส มา น ต กรชานาญการพ เศษ กล มงานบร การว ชาการ 1 สาน กว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารราชการแผ นด นของประเทศไทยในป จจ บ น เป นไปตามพระราชบ

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

คานา สาน กงานจ งหว ดพระนครศร อย ธยา 9 มกราคม 2558 บรรยายสร ปจ งหว ดพระนครศร อย ธยา ประจาป 2557

คานา สาน กงานจ งหว ดพระนครศร อย ธยา 9 มกราคม 2558 บรรยายสร ปจ งหว ดพระนครศร อย ธยา ประจาป 2557 ๑ คานา.. เอกสารข อม ลจ งหว ดพระนครศร อย ธยา จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร ข อม ลท วไปของ จ งหว ด ข อม ลพ นฐานสภาพส งคม เศรษฐก จ เกษตรกรรม ทร พยากรธรรมชาต สภาวะการจ างงาน โครงสร างพ นฐาน และแหล งท

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

รายงานสถานการณ ค ณภาพส งแวดล อม ประจาป 2557

รายงานสถานการณ ค ณภาพส งแวดล อม ประจาป 2557 รายงานสถานการณ ค ณภาพส งแวดล อม ประจาป 2557 (ล มนาป งตอนล าง ล มนาเจ าพระยาตอนบน และล มนาสะแกกร ง) สาน กงานส งแวดล อมภาคท 4 กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม คำนำ รายงานสถานการณ ค ณภาพส งแวดล อม ล มน

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ รายงานฉบ บสมบ รณ คาน า คำน ำ สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได มอบหมายให มหาว ทยาล ย วล ยล กษณ ศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาค จ งหว ดสต ล

More information

ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน

ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน คำนำ จ งหว ดปท มธาน ได ให ความสำค ญในเร องการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลมาใน อ นด บต นๆ จากป ท ผ านมาทางจ งหว ดได บรรจ ลงในย ทธศาสตร ของจ งหว ดประจำป 2553-2556 โดยได กำหนดเป นวาระของจ งหว ด ท งน เพ

More information

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ ประเภทเอกสารส ทธ การได มา ความเส ยง การตรวจสอบ ผลกระทบต อม ลค า ม ท ด นเป นโฉนดต องไปด ท ก 10 ป น.ส.3ก. น.ส.3 ต องไปด ท กป ไม ง นอาจเส ยไป เพราะถ กครอบครองปรป กษ การตรวจสอบท

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information