การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก บ:ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จท ประจ กษ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก บ:ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จท ประจ กษ"

Transcription

1 1 การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก บ:ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จท ประจ กษ โดย วรเชษฐ จ นทร ภ รมย ผ อานวยการโรงเร ยนบ านดอยคา สพป.ลาพ น เขต ๑ ท มาและความสาค ญของป ญหา การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการเร ยนร เพ อความเจร ญงอกงามของบ คคลและส งคม ตาม ว ตถ ประสงค ของแผนพ ฒนาการศ กษาแห งชาต ฉบ บท 9 (พ.ศ ) ข อ 1 ระบ ไว ว าจะต อง พ ฒนาคนอย างรอบด านและสมด ล เพ อเป นฐานหล กของการพ ฒนา ซ งม แนวนโยบาย เพ อการ ดาเน นการ ค อ การปฏ ร ปการเร ยนร เพ อการพ ฒนาผ เร ยนตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ โดยม เป าหมายให ผ เร ยนเป นคนเก งท พ ฒนาตนเองได อย างเต มตามศ กยภาพ เป นคนด และม ความส ข ตลอดจน ส งเสร มให คร ท กคน ได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในการจ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนม ความสาค ญท ส ด เพราะการศ กษาเป นกระบวนการท จะช วยให คนได พ ฒนาตนเองในด านต าง ๆ ตลอดจนพ ฒนาศ กยภาพและข ดความสามารถด านต าง ๆ ท จะดารงช ว ต และประกอบอาช พได อย างม ความส ข ร เท าท นการเปล ยนแปลง และเป นพล งสร างสรรค การพ ฒนาประเทศอย างย งย นได ตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ หมวด 1 บท ท วไป ความม งหมายและหล กการ มาตรา 6 ท ระบ ไว ว า การจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทย ให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรม ในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข นอกจากน หมวด 4 แนวการจ ดการศ กษา มาตรา 22 ระบ ไว ว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว า ผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนา ตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความสาค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถ พ ฒนาตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ (สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต, หน า 12-13) แนวความค ดของการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างเป นระบบ ซ งใช เป นต วกาหนดความ เป นโรงเร ยนค ณภาพม การกล าวถ งอย างกว างขวางเป นสากล กล าวค อสถาบ นนานาชาต เพ อการ วางแผนการศ กษาขององค การย เนสโก (Aletta Grisay and Lars Mahlek 1991:4) ได กาหนดแนวการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาประกอบด วยม ต ท ส มพ นธ ก น 3 ม ต ค อ ค ณภาพของทร พยากรท ใช ในการ เร ยนการสอนและค ณภาพของคร และบ คคลากรทางการศ กษา (Input) ค ณภาพของกระบวนการเร ยน การสอน (Teaching Process) และค ณภาพของผลผล ต (Output) ในทานองเด ยวก น ค มส (Coombs 1969 อ างถ งใน UNESGO 1991 : 3) ได อธ บายความหมายของค ณภาพการศ กษาว าอาจหมายรวมถ ง เน อหา ว ธ การสอนการจ ดกระบวนการทางการศ กษา ความพยายามต างๆ ท จะปร บการศ กษาให เหมาะสมก บความต องการท กาล งเปล ยนแปลงไปส นว ตกรรมในขณะท ไมลาเรท (Mialaret 1985 อ างถ ง ใน UNESGO 1991 : 3) ได กล าวถ งค ณภาพการศ กษาว าข นอย ก บความคาดหว งของช มชน (Context) ท แสดงให เห นได จากว ตถ ประสงค ของการศ กษาก บค ณล กษณะท แท จร งของกระบวนการทางการศ กษา และการเปล ยนแปลงต างๆ ท ส งเกตได จากผ เร ยน สต เฟ นส (Stephens 1990 อ างถ งใน Robson and Matthews 1995 : 5) ได ระบ ถ งเป าหมายการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนเพ อตอบสนองความ ต องการของบ คคลและช มชน ท งท เป นความต องการในป จจ บ นและอนาคต วางรากฐานการเร ยนร ใน 1

2 ช ว ต ให ประสบการณ เช งล กสาหร บพ ฒนาป ญญา สาหร บหล กการปฏ บ ต เพ อบรรล เป าหมายของ ค ณภาพการศ กษา ได แก การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นศ นย กลางท งในแง กายภาพและการพ ฒนา เช งศ ลธรรม การเร ยนการสอนท เช อมโยงก บประสบการณ ส วนบ คคล และการใช ทร พยากรท ม อย ให เก ด ประโยชน ส งส ด การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ นโยบายการจ ดการศ กษา สาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) รวมถ งส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เป นกรอบภารก จท สถานศ กษาจะต องนามาว เคราะห ส งเคราะห กล นกรองเป นว ส ยท ศน พ นธก จ แปลงนโยบายเป นกลย ทธ เพ อข บเคล อนองค กรให สามารถบร หารจ ดการศ กษาได อย างม ค ณภาพภายใต การบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐานแบบม ส วนร วม การสร างองค กรเคร อข ายอ ปถ มภ ท เข มแข ง การพ ฒนาบ คลากรส ม อ อาช พ ส อเทคโนโลย และอ ปกรณ ทางการศ กษาท ม ค ณภาพและท นสม ย ตลอดจนป จจ ยสน บสน นจาก ช มชนและท องถ น ล วนเป นแรงผล กด นให เก ดการพ ฒนา นาพาองค กรส ความเป นเล ศ พ ฒนาการศ กษา ส ค ณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต องการและอานวยประโยชน แก ประชาชนในช มชนและ ท องถ นอย างม ประส ทธ ภาพ แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาส องค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง ท นต อโลกของการ เปล ยนแปลง ตอบสนองความต องการของสาธารณชน เช น การประย กต ใช เคร องม อบร หารจ ดการ สม ยใหม ด านการบร หารเช งกลย ทธ (Strategic Planning) และการประเม นผลงานเช งสมด ล (Balance Scorecard) เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ตามเกณฑ รางว ลพระราชทาน ด านค ณภาพ น กเร ยน ด านการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ ด านการบร หารจ ดการ ด านบ คลากร และการ บร หารงานบ คคล และด านความด เด นของสถานศ กษา ภายใต กรอบการบร หารจ ดการ ซ งด านน ถ อว า เป นส วนสาค ญอย างย ง เป นต วช ว ดความสาเร จขององค กร การยกระด บค ณภาพขององค กรส ความเป นเล ศ เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา พ ฒนาผ เร ยนตามเกณฑ รางว ลโรงเร ยนพระราชทาน จะต องทางานอย างเป นระบบ สามารถตรวจสอบ ได ก าวท นต อความเปล ยนแปลง นาพาองค กรส มาตรฐานการจ ดการศ กษาของชาต อย างย งย น ว ธ ดาเน นการจ ดทาผลงานการนาเสนอผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จท ประจ กษ ว ธ ดาเน นการจ ดทาผลงาน การพ ฒนาโรงเร ยนเพ อเข าส การประเม นโรงเร ยนเพ อร บรางว ลโรงเร ยนพระราชทานน น ทางโรงเร ยนบ านดอยคาได ตระหน กเสมอว ากระบวนการข นตอนในการพ ฒนาหร อการก าวเด นเพ อให ถ ง เป าหมายท วางไว หนทางไม ได โรยด วยกล บก หลาบ ป ญหาอ ปสรรคมากมายท ทางโรงเร ยนจะต องเผช ญ เหน อส งอ นใดเร องของการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในท กด านต องม การ ดาเน นการอย างช ดเจนและต องม ค ณภาพ ความร วมม อก บท กภาคส วนเป นเร องสาค ญท ทางโรงเร ยน ได ให ความสาค ญ โดยเฉพาะคณะคร และบ คลากรทางการศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ผ ปกครองน กเร ยน ช มชนและผ ท ม ส วนเก ยวข องท กภาคส วนท ได ให ความร วมม อเป นอย างด การเด น ไปส เป าหมายความสาเร จว ธ ดาเน นการจ ดทาผลงานการนาเสนอผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จท ประจ กษ โรงเร ยนบ านดอยคาม ว ธ ดาเน นการได ด งน 2

3 ว เคราะห องค กร โรงเร ยนบ านดอยคาโดยคณะคร คณะกรรมการสถานศ กข นพ นฐาน ผ ปกครองน กเร ยน ช มชนและผ ท ม ส วนเก ยวข องท กภาคส วนได ร วมก นศ กษาสถานภาพของโรงเร ยน เพ อสร ปประเด นการ ว เคราะห สถานภาพของโรงเร ยน ซ งปรากฏผล ด งน ประว ต ความเป นมา โรงเร ยนบ านดอยคา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลาพ นเขต 1 ต งอย เลขท 68 หม ท 7 ตาบลทากาศ อาเภอแม ทา จ งหว ดลาพ น เป นโรงเร ยนขนาดเล ก ม น กเร ยน จานวน 114 คน จ ดการศ กษาต งแต ระด บช นอน บาล 1 ถ งช นประถมศ กษาป ท 6 ม ผ บร หาร 1 คน ม ข าราชการคร จานวน 6 คน อ ตราจ างจานวน 3 คน และ เจ าหน าท คร ภ ณฑ จานวน 1 คน รวมม ข าราชการคร และบ คลากรท งหมดจานวน 11 คน ม เขตบร การจานวน 3 หม บ าน ค อ หม ท 7 หม บ านนา ห า หม ท 8 หม บ านแม ขะนาด และ หม ท 13 หม บ านดอยคา ประชากรร อยละ 90 ของเขตบร การ โรงเร ยนบ านดอยคาเป นชาวเขาเผ ากะเหร ยง และประชากรอ กร อยละ 10 เป นชาวไทยพ นราบ ประกอบ อาช พร บจ าง อาช พเกษตร อาช พค าขาย และอ น ๆ รายได เฉล ยของประชากรท ง 3 หม บ าน ประมาณ บาท/ป (ข อม ล จากเทศบาลตาบลทากาศเหน อ ป พ ทธศ กราช 2552) ซ งจะเห นว า เป นรายได เฉล ยท ม อ ตราต า เพ ยง จ งจ ดอย ในกล มผ ม รายได น อยฐานะยากจน ผลการว เคราะห ป จจ ยภายนอก ด านส งคมและว ฒนธรรม ด านสภาพสถานท ต งของช มชน ต งในพ นท ราบ เขตองค การบร หารส วนตาบลทากาศ ม เขต บร การจานวน 3 หม บ าน ม พ นท ต ดต อก น ประชากรส วนใหญ เป นชาวเขาเผ ากะเหร ยง สภาพส งคมม ความเข มแข งเน องจากม สภาพการเป นส งคมญาต พ น อง สภาพการคมนาคม ม ความสะดวกในการเด นทางมาเร ยน โดยม ผ ปกครองมาส ง และ รถยนต ร บส งน กเร ยนประจา สภาพช มชนเป นช มชนใหญ ม ว ฒนธรรมท หลากหลาย เน องจากม หลายชนเผ า ได แก ชาว ไทยพ นเม อง ชาวเขาเผ ากะเหร ยง ต างก ม ว ฒนธรรมท ม เอกล กษณ ของตนเอง อย างไรก ด ว ฒนธรรม ด งกล าวไม เป นอ ปสรรคในการอย ร วมก น เน องจากม การน บถ อศาสนาพ ทธร วมก นส วนจ ดอ อนท พบใน ด านส งคมและว ฒนธรรม ค อ สถาบ นครอบคร ว ม ป ญหาการหย าร างก นมาก เน องมาจากสภาวะทาง เศรษฐก จ ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ช มชนท องถ นในเขตบร การ เป นช มชนท ย งไม เจร ญเท าท ควรความ เจร ญก าวหน าในด าน การส อสาร เทคโนโลย ย งให บร การย งไม ท วถ ง การให บร การข อม ลส อสารทาง Internet ไม ม แต ป จจ บ นประชาชนส วนใหญ มากกว าร อยละ 80 ใช โทรศ พท ม อถ อใช ในการต ดต อส อสาร ม การเช อมโยงเคร อข ายครอบคล มพ นท ส งท เป นอ ปสรรคด านเทคโนโลย และการส อสาร ค อ การให องค ความร ท ถ กต องในการใช งานของเทคโนโลย สารสนเทศโดยเฉพาะส อพ วเตอร จะต องให ความร ความเข าใจและสร างค ณธรรม สาหร บการใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศในทางท เป นประโยชน 3

4 ด านเศรษฐก จ สภาพช มชนในเขตบร การ อาช พของประชาชนส วนใหญ อาช พ ร บจ าง อาช พการเกษตร อาช พหาของป า รายได ไม แน นอน ประชากรมากว าร อยละ 80 ส วนใหญ ย ง ยากจน อย างไรก ตามป ญหาอ ปสรรคท พบของท มาด านเศรษฐก จของประชากรในเขตบร การค อภาระ การว างงานของประชาชนท ย งส งข นท กว น ด านกฎหมายและการเม อง สถานภาพในเช งกฎหมายของภาคราชการ ในด านการปฏ ร ปการศ กษา โดยกฎหมาย ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย เป นกฎหมายท เอ อต อการจ ดการศ กษาท ม ส วนร วมขององค กร ช มชน ท องถ น ครอบคร ว สถานประกอบการ และม ท ศทางการจ ดการศ กษาท เป นร ปธรรม ส งท เป น อ ปสรรค การดาเน นการแก กฎหมายประกอบร ฐธรรมน ญม จานวนมาก การบ งค บใช ล าช าไม ท น กาหนดเวลา และความเข าใจท ไม ตรงก น ความข ดแย งค อนข างส งในท กระด บ การเม อง ในภาคร ฐ ม แนวนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาอย างช ดเจน แต แนวทางปฏ บ ต ค อนข างล าช า ม การเปล ยนร ฐมนตร กระทรวงศ กษาธ การ ค อนข างบ อย นโยบายเช งปฏ บ ต ม การปร บเปล ยนตามด วย ความส บสนของฝ ายปฏ บ ต ม มากต องปร บเปล ยนย ทธศาสตร ส วนการเม องท องถ น ย งไม ม นโยบาย ด านการศ กษาท ช ดเจน การโอนถ ายภารก จการศ กษาไม เป นไปตามกาหนด การช วยเหล อสน บสน นจาก ท องถ นม น อย เป นอ ปสรรคอย างมากในการจ ดการศ กษาโดยการม ส วนร วม ป จจ ยภายใน ป จจ ยภายใน ด านโครงสร างและนโยบายโรงเร ยน โรงเร ยนม โครงสร างการจ ดการศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน เน นให ท กภาคม ส วนร วมการ บร หารงานในร ปแบบองค คณะบ คคล ส งท เป นจ ดอ อนในด านการกาหนดโครงสร างและนโยบาย ได แก การประสานงานดาเน นการ การประชาส มพ นธ ทาความเข าใจต อบทบาทอานาจหน าท ในองค คณะบ คคล ผ ปกครองน กเร ยน และประชาชนโดยท วไป ด านบร หารจ ดการ โรงเร ยนได จ ดให ม การบร หารจ ดการโดยท องถ น กาหนดให ม แผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนเป นกรอบท ศทางจ ดการศ กษา และม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณเป นแผน ดาเน นงานภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน จ ดอ อนท เป นอ ปสรรคการบร หารจ ดการ การม ส วนร วมของช มชนส วนใหญ ม เวลาเป น ต วกาหนด โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยน คณะกรรมการท ปร กษาผ นา ท องถ น ด านป จจ ยเก ยวก บการปฏ บ ต งาน โรงเร ยนเป นสถานศ กษาท ได ร บการสน บสน นเป นอย างด จากท กภาคส วนท งภาคเอกชน ประชาชน ในการบร จาคทร พย ส นในการก อสร างอาคารเร ยน การสน บสน นว สด คร ภ ณฑ มาโดยตลอด และม ผ อ ปถ มภ ป จจ ยในการจ ดการศ กษา อย างพอเพ ยง ผ ปกครองส วนใหญ ให ความสาค ญในการให ความช วยเหล อท งด านแรงงานและการระดมทร พยากรเพ อพ ฒนาการศ กษา 4

5 ด านประส ทธ ภาพทางการเง น โรงเร ยนได ร บการสน บสน นงบประมาณจากภาคร ฐ เป นเง นอ ดหน นทางการศ กษา และเง น ท ผ ม จ ตศร ทธาบร จาคให ส วนองค กรปกครองส วนท องถ น ได สน บสน นงบประมาณภายใต กรอบการ บร หารงบประมาณเน องจากงบประมาณท ม อย อย างจาก ด ไม สามารถเอ อให ก บทางโรงเร ยนได อย าง เพ ยงพอ จ ดอ อนการระดมทร พยากรมาจ ดการศ กษา ด านความค ด ท มาจากกรอบตาม ร ฐธรรมน ญ ร ฐจ ดการศ กษาโดยไม เก บค าใช จ าย จ งเป นป จจ ยสาค ญต อการรณรงค ระดม ทร พยากรและม ป ญหาในเช งปฏ บ ต ประส ทธ ภาพทางการเง นโรงเร ยนม แผนการบร หารจ ดการโดย แผนปฏ บ ต การงบประมาณประจาป เป นการควบค ม กาก บ จ ดอ อนในการบร หารงบประมาณ ม ข อจาก ดเช งระเบ ยบปฏ บ ต มาก ไม เอ อต อการบร หารจ ดการ โดยเฉพาะความย งยากในการบร หาร จ ดการงบประมาณท เป นงบดาเน นการ ด านปร มาณและค ณภาพบ คลากร โรงเร ยนม จ ดแข งท ม จานวนคร เพ ยงพอต อการจ ดการศ กษา คร ส วนใหญ เป นคนท องถ น เร ยนร องค กรช มชนท องถ นเป นอย างด คณะคร ม ความร ความสามารถประสบการณ ในการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอน และท มเทต อการทางาน จ ดอ อน โรงเร ยนขาดแคลนคร สาขา ว ชาเอก สาขาคอมพ วเตอร สาขาคณ ตศาสตร สาขา ว ทยาศาสตร สาขาศ ลปะและสาขาดนตร นาฏศ ลป เป นต น ด านผลผล ตและการบร การ การจ ดการศ กษาด านข นพ นฐาน ได ร บการประเม นตามมาตรฐานของสาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน อย ในระด บด จ ดอ อนท ต องพ ฒนาหล กส ตร กระบวนการจ ดการ เร ยนการสอนโรงเร ยนดาเน นงานโดยการพ ฒนาท กษะการเร ยนร ของผ เร ยนในการใช ส อและเทคโนโลย ใน การจ ดการเร ยนร ส ขภาพอนาม ย น กเร ยนได ร บการพ ฒนาโดยจ ดอาหารกลางว นท กคน นมพร อมด ม การ จ ดก จกรรมพ ฒนาด านร างกาย ได มาตรฐานเด กไทย ส วนท เป นจ ดอ อนม กล มน กเร ยนท เป น โรคอ วน จากการร บประทานอาหารไม ถ กต อง ค ณล กษณะท พ งประสงค น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ส งท ต องพ ฒนาค อด านความ ร บผ ดชอบ และด านระเบ ยบว น ย การให บร การ โรงเร ยนจ ดบร การด านห องสม ด ศ นย การเร ยนร แหล งว ทยาการในการเพาะ เห ดนางฟ า สนามก ฬา ห องประช มบร การน กเร ยน เยาวชน ประชาชน และหน วยงานทางราชการ สร ปโดยรวม สถานภาพบร บทของโรงเร ยนต อการจ ดการศ กษาระด บข นพ นฐาน เอ อและ แข ง ด งน นย ทธศาสตร ในการบร หารจ ดการศ กษาของโรงเร ยน เป นเช งร ก ม งเน นค ณภาพ การศ กษา และสร างโรงเร ยนส ความเป นเล ศต อไป สะท อนป ญหา จากภาพรวมของการว เคราะห สถานภาพของสถานศ กษา ซ งพบว า สถานะภาพอย ในสถานะ เอ อและแข ง ย ทธศาสตร ในการบร หารจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ต องดาเน นการในเช งร ก ม งเน น ค ณภาพการศ กษา และสร างโรงเร ยนส ความเป นเล ศ แต เม อด จากผลการว เคราะห ในรายละเอ ยดซ งจะ พบว า สถานะภาพป ญหาท ปรากฏ ม เก อบท กด าน ซ งสามารถสดงออกมาให เห นได ด งน 1. ค ณภาพด านผ เร ยน ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง(สมศ.) ซ งม ผลการ ประเม นในภาพรวมอย ในระด บค ณภาพอย ในระด บด ม ค าเฉล ย 3.38 และจากการว เคราะห ผลการ 5

6 ประเม นรายมาตรฐาน พบว า มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และม ว ส ยท ศน ม ค าเฉล ยระด บค ณภาพต าส ด ม ค าเฉล ย 2.94 มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ม ค าเฉล ย 3.00 และ มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง ม ค าเฉล ย 3.00 ซ งถ อว าย งเป นจ ดด อยท ความพ ฒนาอย เม อว เคราะห ในรายละเอ ยดในแต ละมาตรฐานตามต วช ว ดท อย ในระด บพอใช พบว า ต วช ว ด ท 4.2 ผ เร ยนม ท กษะการค ดอย างม ว จารณญาณและค ดไตร ตรอง ม ระด บผลการประเม นม ค าเฉล ย ร อยละ ต วช ว ดท 4.3 ผ เร ยนม ท กษะการค ดสร างสรรค และจ นตนาการ ม ค าเฉล ย ร อยละ ในมาตรฐานท 5 พบว า ต วช ว ดท 5.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม ค าเฉล ย ร อยละ ตามลาด บ 2. ด านค ณภาพคร ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง(สมศ.) ซ งม ผลการประเม น ในภาพรวมอย ในระด บค ณภาพอย ในระด บด ม ค าเฉล ย 3.19 และจากการว เคราะห ผลการประเม นราย มาตรฐาน พบว า มาตรฐานท 8 คร ม ว ฒ /ความร ความสามารถความร ตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ ม ค าเฉล ย 3.20 และมาตรฐานท 9 คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพและเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ม ค าเฉล ย ด านผ บร หาร ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง(สมศ.) ซ งม ผลการประเม นใน ภาพรวมอย ในระด บค ณภาพอย ในระด บด ม ค าเฉล ย 3.19 และจากการว เคราะห ผลการประเม นราย มาตรฐาน พบว า มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น สาค ญ ม ค าเฉล ย 3.19 และมาตรฐานท 13 สถานศ กษาม หล กส ตรท เหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ นม ส อการเร ยนท เอ อต อการเร ยนร ม ค าเฉล ย 3.30 เม อว เคราะห ในรายละเอ ยดในแต ละมาตรฐานตามต วช ว ดท อย ในระด บพอใช พบว า ต วช ว ด ท 12.2 สถานศ กษาม การจ ดกระบวนการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ จากผลการว เคราะห สภาพป ญหาจะเห นว า ในรายละเอ ยดของแต ละด านจะม ป ญหาซ อนอย ภายในท จะต องสะท อนและฉายภาพออกมาให เห นว า สภาพป ญหาเหล าน จะได ร บการแก ไขป ญหาอย างไร ก บป ญหาท ค นพบในท กด าน พ ฒนาส กรอบแนวค ด จากการสะท อนป ญหาในเช งล กในภาพรวมซ งพบว าม หลากหลาย ป ญหาท จะต องได ร บการแก ไข ซ งทางโรงเร ยนบ านดอยคาได เช ญผ ท ม ส วนเก ยวข องท กภาคส วนท ง คณะคร และบ คลากรทางการศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ผ ปกครองน กเร ยนและช มชน ร วมประช มเพ อกาหนดเป าหมายในการพ ฒนาร วมก น โดยกาหนดเป าหมายหล กค อ แนวค ดพ ฒนา โรงเร ยนส โรงเร ยนค ณภาพโดยม กรอบแนวค ดการดาเน นงาน ด งน 1. กาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย และกลย ทธ 2. กาหนดแผนงานโครงการตามแผนกลย ทธ ของสถานศ กษา 3. แนวค ดการพ ฒนาส โรงเร ยนค ณภาพ 4. กรอบแนวค ดส การพ ฒนาโรงเร ยนค ณภาพ 5. การพ ฒนาคร และบ คลากรส ม ออาช พ จากการดาเน นการตามแนวค ดพ ฒนาโรงเร ยนส โรงเร ยนค ณภาพ โรงเร ยนบ านดอยคาได กาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย และกลย ทธ 6

7 ว ส ยท ศน (Vision) ภายในป พ.ศ โรงเร ยนบ านดอยคาเป นองค กรแห งการเร ยนร ม งส ค ณภาพ จ ดการศ กษาได ตาม มาตรฐาน สานฝ นให เป นจร ง พ งพ งภ ม ป ญญา พ ฒนาด วยเทคโนโลย ปณ ธาน (Wish) สร างโรงเร ยนให เป นองค กรท ด ม ค ณภาพ ม สภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ม ส อ และแหล งเร ยนร ท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยนอย างหลากหลาย น กเร ยนเป นคนด ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานการศ กษาของชาต ผ บร หารสถานศ กษา คณะคร และบ คลากรทางการศ กษาเป นผ ท ม ค ณภาพ เป นคนด ม ค ณธรรม จร ยธรรม และเป นแบบอย างท ด ของส งคม จ ดเน นปณ ธาน ด งน พ ฒนาโรงเร ยนเป นองค กรแห งการเร ยนร ค ณภาพ 1. จ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ม ส อการเร ยนร ท ท นสม ยได มาตรฐานเพ ยงพอต อ ความต องการของผ เร ยนตลอดถ งเป นแหล งว ทยาการสาหร บการเร ยนร และการพ ฒนา ศ กยภาพของช มชน 2. ช มชน ผ ปกครองม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา พ ฒนาน กเร ยนเป นคนด ม ค ณภาพ 1. น กเร ยนม ความร ด 2. น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมด 3. น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมด 4. น กเร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐาน พ ฒนาผ บร หารและคร ด 1. ค ณภาพของผ บร หารและคณะคร เป นผ ท ม ความร ความสามารถตามมาตรฐานสถานศ กษา 2. ผ บร หารและคณะคร ม ความใฝ เร ยน ใฝ ร 3. คร ม ค ณภาพด านการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนและการประเม นผล 4. ผ บร หารและคณะคร เป นผ ท ม ค ณธรรมจร ยธรรม จ ดเน นการบร หาร 1. เร งร ดพ ฒนาประส ทธ ผลท เก ดก บผ เร ยน ให บรรล ผลผล ตตามเป าหมายท สถานศ กษา กาหนด 2. ส งเสร มการให บร การทางการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม งส มฤทธ ผล ท เก ดก บผ เร ยน เป นสาค ญ 3. พ ฒนาส งคมฐานความร ด วยนว ตกรรมและเทคโนโลย ในการเพ มประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผลการบร หารจ ดการ 4. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการด านการเง น และทร พยากรเพ อการศ กษา ให เก ดความ ประหย ด ค มค า และประโยชน 5. บร หารโดยย ดหล กธรรมาภ บาล โดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 7

8 พ นธก จ 1. ส งเสร ม สน บสน นให ม การพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาและผ เร ยนให ม ค ณธรรมนาความร ตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 2. ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น ให ให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา 4. ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยม งเน น การพ ฒนา ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา พ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร และการใช ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในการจ ดการเร ยนร อย างเป นระบบ เป าประสงค 1. น กเร ยนท กคนได ร บการปล กฝ งค าน ยมในการนาค ณธรรมเป นหล กในการดาเน นช ว ต ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐาน 12 ป ตามส ทธ อย างเท า เท ยม ท วถ ง และตรงตามศ กยภาพ 3. ผ เร ยนท กคนได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 4. สถานศ กษาม ความเข มแข งในการบร หารและการจ ดการศ กษา กลย ทธ 1. ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงให แก น กเร ยนท กคน 2. สร างความเสมอภาคและเพ มโอกาสให ผ เร ยนได ร บการศ กษาข นพ นฐาน 3. ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานการศ กษาของชาต พ ฒนาผ เร ยน สมรรถนะ คร และบ คลากรอย างเป นระบบ เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานและ ปฐมว ย และการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 4. ส งเสร มการม ส วนร วมของผ ปกครอง ช มชน ภาคเอกชน ท องถ นและภาค เคร อข ายให ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา กาหนดแผนงานส โครงการตามกลย ทธ โครงการภายใต กลย ทธ ท 1 1. โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะท พ งประสงค 6 ก จกรรม 2. โครงการส งเสร มประชาธ ปไตยเสร มสร างว น ยน กเร ยน 4 ก จกรรม 3. โครงการพ ฒนาท กษะช ว ตด วยเศรษฐก จพอเพ ยง 10 ก จกรรม รวม 20 ก จกรรม โครงการภายใต กลย ทธ ท 2 1. โครงการระบบด แลน กเร ยน 3 ก จกรรม 2. โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ 7 ก จกรรม รวม 10 ก จกรรม โครงการภายใต กลย ทธ ท 3 1. โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนร 3 ก จกรรม 8

9 2. โครงการห องสม ดม ช ว ต 10 ก จกรรม 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพงานว ชาการท ใช ICT ในการจ ดการเร ยนร 4 ก จกรรม 4. โครงการเป ดประต ส โลกกว างก บภาษาอ งกฤษ 4 ก จกรรม 5. โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส ม ออาช พ 4 ก จกรรม 6. โครงการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา 3 ก จกรรม 7. โครงการส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนตามความถน ดและความสนใจ 4 ก จกรรม รวม 32 ก จกรรม โครงการภายใต กลย ทธ ท 4 1. โครงการการบร หารเช งกลย ทธ แบบม ส วนร วมของช มชน 3 ก จกรรม 2. โครงการเร ยนร ก บภ ม ป ญญาไทยในท องถ น 4 ก จกรรม รวม 7 ก จกรรม 9

10 2 แนวค ดการพ ฒนาโรงเร ยนส ความเป นโรงเร ยนค ณภาพส โรงเร ยนพระราชทาน แนวค ดการพ ฒนาโรงเร ยนค ณภาพ ได ม กระบวนการข นตอนการ ดาเน นงานตามกรอบแนวค ดในม ต องค ประกอบเช งระบบ 14 องค ประกอบ ด งน 1. สภาพแวดล อมภายนอกของโรงเร ยนด ม ส งคม บรรยากาศ ส งแวดล อมเอ ออานวย ต อการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ 2. คร ผ บร หารและบ คลากรทางการศ กษาม ออาช พ และจานวนเพ ยงพอ 3. ล กษณะทางกายภาพของโรงเร ยนได มาตรฐาน 4. หล กส ตรเหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น 5. ส อ / อ ปกรณ เทคโนโลย ท นสม ย 6. แหล งการเร ยนร ในโรงเร ยนหลากหลาย 7. งบประมาณม งเน นผลงาน 8. การจ ดกระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนสาค ญท ส ด 9. การจ ดบรรยากาศการเร ยนร เอ อต อการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 10. การบร หารจ กการด ใช โรงเร ยนเป นมาตรฐาน เน นการม ส วนร วม 11. การประก นค ณภาพการศ กษาม ประส ทธ ภาพ เป นส วนหน งของระบบบร หารโรงเร ยน 12. ผ เร ยนม ค ณภาพมาตรฐาน ม พ ฒนาการท กด าน เป นคนด คนเก ง ม ความส ข เร ยนต อ และประกอบอาช พได 13. โรงเร ยนเป นท ช นชมของช มชน 14. โรงเร ยนเป นแบบอย างและให ความช วยเหล อแก ช มชนและโรงเร ยนอ น จากองค ประกอบเช งระบบ 14 องค ประกอบ ซ งจะเห นได ว าแต ละองค ประกอบทาง โรงเร ยนจะต องดาเน นดาเน นการพ ฒนาและจ ดก จกรรม โดยม แผนงาน/โครงการของโรงเร ยนรองร บ ด งน 10

11 กรอบแนวค ด : การพ ฒนาโรงเร ยนส ความเป นโรงเร ยนค ณภาพ โรงเร ยนค ณภาพส โรงเร ยนพระราชทาน ทร พยากรบ คคล ป จจ ย คร ผ บร หารและบ คลากรทางการ ศ กษาม ออาช พ ทร พยากรว ตถ เทคโนโลย และงบประมาณ ล กษณะทางกายภาพของโรงเร ยน ได มาตรฐาน หล กส ตรเหมาะสมก บผ เร ยนและ ท องถ น ส อ / อ ปกรณ เทคโนโลย ท นสม ย แหล งการเร ยนร ในโรงเร ยน หลากหลาย งบประมาณม งเน นผลงาน กระบวนการ กระบวนการเร ยนร การจ ดกระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนสาค ญท ส ด การจ ดบรรยากาศการ เร ยนร เอ อต อการพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน กระบวนการบร หาร การบร หารจ กการด ใช โรงเร ยนเป นมาตรฐาน เน นการม ส วนร วม การประก นค ณภาพ การประก นค ณภาพ การศ กษาม ประส ทธ ภาพ เป นส วนหน งของระบบ บร หารโรงเร ยน ผลผล ต/ผลล พธ ผ เร ยน ผ เร ยนม ค ณภาพมาตรฐาน ม พ ฒนาการท กด าน เป น คนด คนเก ง ม ความส ข เร ยนต อและประกอบ อาช พได โรงเร ยน โรงเร ยนเป นท ช นชมของ ช มชน โรงเร ยนเป นแบบอย าง และให ความช วยเหล อแก ช มชนและโรงเร ยนอ น บร บท สภาพแวดล อม สภาพแวดล อมภายนอกของโรงเร ยนด ม ส งคม บรรยากาศ ส งแวดล อมเอ ออานวยต อการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ 11

12 ร วมพ ช ตขจ ดป ญหา การพ ฒนาโรงเร ยนส ความเป นโรงเร ยนค ณภาพ เป นย ทธศาสตร หน งท โรงเร ยนบ าน ดอยคาได นามากาหนดร ปแบบในการยกระด บผลการพ ฒนาท งระบบ ด งน ด านบร บท 1 องค ประกอบ 1. สภาพแวดล อมภายนอกของโรงเร ยนด ม ส งคม บรรยากาศ ส งแวดล อมเอ ออานวย ต อการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ด านป จจ ย ซ งม 6 องค ประกอบ ค อ 1. คร ผ บร หารและบ คลากรทางการศ กษาม ออาช พ และจานวนเพ ยงพอ 2. ล กษณะทางกายภาพของโรงเร ยนได มาตรฐาน 3. หล กส ตรเหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น 4. ส อ / อ ปกรณ เทคโนโลย ท นสม ย 5. แหล งการเร ยนร ในโรงเร ยนหลากหลาย 6. งบประมาณม งเน นผลงาน ด านกระบวนการ ม 4 องค ประกอบ ค อ 1. การจ ดกระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนสาค ญท ส ด 2. การจ ดบรรยากาศการเร ยนร เอ อต อการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 3. การบร หารจ กการด ใช โรงเร ยนเป นมาตรฐาน เน นการม ส วนร วม 4. การประก นค ณภาพการศ กษาม ประส ทธ ภาพ เป นส วนหน งของระบบบร หารโรงเร ยน ด านผลล พธ / ผลผล ต ม 3 องค ประกอบ ค อ 1. ผ เร ยนม ค ณภาพมาตรฐาน ม พ ฒนาการท กด าน เป นคนด คนเก ง ม ความส ข เร ยนต อ และประกอบอาช พได 2. โรงเร ยนเป นท ช นชมของช มชน 3. โรงเร ยนเป นแบบอย างและให ความช วยเหล อแก ช มชนและโรงเร ยนอ น จากกรอบแนวค ดในการพ ฒนาโรงเร ยนส ค ณภาพ โรงเร ยนบ านดอยคาได จ ดก จกรรม โครงการ/แผนงาน ท ใช ในการส งเสร มและพ ฒนา ด งน การดาเน นงานพ ฒนาสภาพแวดล อมภายนอกของโรงเร ยนด ม ส งคม บรรยากาศ ส งแวดล อมเอ ออานวยต อการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ด านบร บทโรงเร ยนได จ ดทาโครงการพ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร ในโรงเร ยน ซ งม ก จกรรม ด งน 1. ปร บปร งภ ม ท ศน โรงเร ยน 2. ปร บปร งห องน าห องส วม 3. จ ดทาโรงเร อนเพาะเห ดนางฟ า 4. จ ดทาบ อเล ยงปลา/บ อเล ยงกบ 5. จ ดทาบ านพอเพ ยง 1. สภาพโรงเร ยนม ความสะอาด ปลอดภ ย บรรยากาศร มร น สวยงาม ปลอดจากแหล ง อบายม ขและมลภาวะ 2. ช มชนให ความร วมม อ ม ความส มพ นธ ท ด ให การสน บสน นในท กด าน 12

13 3. โรงเร ยนเป นแหล งเร ยนร ในช มชนอย างหลากหลายม แหล งเร ยนร และแหล งว ทยาการ รวมท งภ ม ป ญญาท องถ นท เอ อต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ด านป จจ ย ซ งม 6 องค ประกอบโรงเร ยนได จ ดทาโครงการ ตามแต ละองค ประกอบ ด งน 1. การพ ฒนาคร ผ บร หารและบ คลากรทางการศ กษาม ออาช พ และจานวน เพ ยงพอ โรงเร ยนได ดาเน นการจ ดทาโครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส ม ออาช พ ซ งม ก จกรรมท ส งเสร มและพ ฒนาคร และบ คลากร ด งน 1.1 ก จกรรมพ ฒนาอบรมตามหน วยงานในสาระท สนใจ 1.2 ก จกรรมการศ กษาด งาน/พ ฒนาตนเอง 1.3 ก จกรรมประช มส มมนา 1.4 ก จกรรมน เทศ/แลกเปล ยนเร ยนร 1.5 พ ฒนาท กษะการจ ดทาว จ ยในช นเร ยน 1) คร ได ร บการพ ฒนาตามเกณฑ ว ชาช พ/ตรงตามความต องการและสอดคล องก บ ภาระหน าท และความร บผ ดชอบ 2) คร ม ความร ความสามารถในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามมาตรฐาน ว ชาช พ 3) คร ม ความประพฤต ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พคร 2. ล กษณะทางกายภาพของโรงเร ยนได มาตรฐาน โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและ พ ฒนา ด งน 2.1 วางแผนการบร หารจ ดการใช สอยพ นท 2.2 จ ดทาห องพ เศษ อาท ห องคอมพ วเตอร ห องภาษาอ งกฤษ ห องว ทยาศาสตร ห องสม ดลานก ฬา สนามเด กเล น ฯลฯ 1) โรงเร ยนม สถานท ท เหมาะสมต อการใช สอย 2) ม ป จจ ยโครงสร างพ นฐานท เหมาะสมก บสภาพของสถานศ กษา 3) ม อาคารเร ยน อาคารประกอบ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การท ม ความพร อมต อการใช งานและเพ ยงพอ 4) ม พ นท สาหร บพ กผ อนและสามารถเล นก ฬาได 3. หล กส ตรเหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 3.1 ปร บปร งพ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยน 3.2 พ ฒนาหล กส ตรท องถ นให ม ความเหมาะสมก บสถานภาพของช มชน 3.3 นาหล กส ตรไปใช และพ ฒนาผ เร ยนอย างเป นระบบ 3.4 ประเม นผลการใช หล กส ตร 1) สถานศ กษาม หล กส ตรท สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานตอบสนองต อ ความต องการของผ เร ยนและท องถ น 13

14 2) สถานศ กษาประเม นผลการใช และปร บปร งพ ฒนาหล กส ตรอย างต อเน อง 4. ส อ / อ ปกรณ เทคโนโลย ท นสม ย โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 4.1 โครงการจ ดหาส อ / พ ฒนาส อ/การใช ส อ 1) โรงเร ยนม ส อ อ ปกรณ เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการบร หารจ ดการ เหมาะสม ท นสม ย และเพ ยงพอ 2) คร ได ร บการพ ฒนาในการผล ตส อและใช ส อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. แหล งการเร ยนร ในโรงเร ยนหลากหลาย โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 5.1 ก จกรรมส งเสร มน ส ยร กการอ าน 5.2 โครงการพ ฒนาท กษะช ว ตส ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 5.3 โครงการเร ยนร ก บภ ม ป ญญาไทยในท องถ น 5.4 โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ 1) โรงเร ยนม ห องสม ดท ได มาตรฐาน 2) ม แหล งเร ยนร ท สะท อนว ถ ช ว ตของช มชน 3) ม แหล งเร ยนร และเทคโนโลย สารสนเทศท หลากหลายไว บร การแก ผ เร ยนและ ช มชน 6. งบประมาณม งเน นผลงานโรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 6.1 จ ดสรรงบประมาณให ม ความสอดคล องและเหมาะสมก บแผนงานโครงการ 6.2 วางแผนการใช งบประมาณอย างเป นระบบ 1) ม การจ ดงบประมาณตามมาตรฐานการจ ดการทางการเง นได อย างเป นระบบ การวางแผนการใช งบประมาณ การคานวณต นท นผลผล ต การจ ดระบบการจ ดซ อ/จ ดจ าง การบร หารการเง นและการควบค มงบประมาณ การบร หารส นทร พย การรายงานทางการเง นและผลการดาเน นงาน ตรวจสอบภายใน ด านกระบวนการ ม 4 องค ประกอบโรงเร ยนได จ ดทาโครงการ ตามแต ละองค ประกอบ ด งน 1. การจ ดกระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนสาค ญ โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 1.1 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะท พ งประสงค 1.2 โครงการส งเสร มประชาธ ปไตยเสร มสร างว น ยน กเร ยน 1.3 โครงการพ ฒนาท กษะช ว ตด วยเศรษฐก จพอเพ ยง 14

15 1.4 โครงการระบบด แลน กเร ยน 1.5 โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ 1.6 โครงการหน งโรงเร ยนหน งนว ตกรรม 1.7 โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนร 1.8 โครงการห องสม ดม ช ว ต 1.9 โครงการพ ฒนาศ กยภาพงานว ชาการท ใช ICT ในการจ ดการเร ยนร 1.10 โครงการเป ดประต ส โลกกว างก บภาษาอ งกฤษ 1.11 โครงการส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนตามความถน ดและความสนใจ 1.12 โครงการเร ยนร ก บภ ม ป ญญาไทยในท องถ น 1) ผ เร ยนม ส วนร วมในการกาหนดจ ดม งหมายก จกรรมการเร ยนร และว ธ ประเม นผล การเร ยนร 2) ผ เร ยนค ดเอง และปฏ บ ต จร ง 3) คร จ ดการเร ยนร ให ผ เร ยนได พ ฒนาเต มตามศ กยภาพ 4) ผ ปกครองและช มชนม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนร 2. การจ ดบรรยากาศการเร ยนร เอ อต อการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนโรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 2.1 โครงการพ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร 2.2 ก จกรรมพ ฒนาแหล งเร ยนร ในโรงเร ยน 1) อาคารสถานท ห องเร ยน และบร เวณโรงเร ยน ถ กส ขล กษณะ ร มร น ปลอดภ ย สวยงาม เอ อต อการเร ยนร 2) ผ เร ยนม ว ฒนธรรมการเร ยนร 3. การบร หารจ กการด ใช โรงเร ยนเป นมาตรฐาน เน นการม ส วนร วมโรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 3.1 โครงการบร หารเช งกลย ทธ แบบม ส วนร วม 1) บร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐานเน นให โรงเร ยนได บร หารจ ดการด วยตนเอง ม ความเป นอ สระ เน นการม ส วนร วม 2) บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล ย ดระเบ ยบ กฎหมายค ณธรรม ความโปร งใส การม ส วนร วมความร บผ ดชอบ และความค มค า 4. การประก นค ณภาพการศ กษาม ประส ทธ ภาพ เป นส วนหน งของระบบบร หาร โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 4.1 โครงการระบบประก นค ณภาพภายใน 1) ม ระบบการประก นค ณภาพ ภายในท ช ดเจน ครบวงจรปฏ บ ต ได 15

16 2) ม ความพร อมก บการประเม นภายนอก ด านผลล พธ / ผลผล ต 1. ผ เร ยนม ค ณภาพมาตรฐาน ม พ ฒนาการท กด าน เป นคนด คนเก ง ม ความส ข เร ยนต อ และประกอบอาช พได ม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 1.1 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะท พ งประสงค 1.2 โครงการส งเสร มประชาธ ปไตยเสร มสร างว น ยน กเร ยน 1.3 โครงการพ ฒนาท กษะช ว ตด วยเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 โครงการระบบด แลน กเร ยน 1.5 โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ 1.6 โครงการหน งโรงเร ยนหน งนว ตกรรม 1.7 โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนร 1.8 โครงการห องสม ดม ช ว ต 1.9 โครงการพ ฒนาศ กยภาพงานว ชาการท ใช ICT ในการจ ดการเร ยนร 1.10 โครงการเป ดประต ส โลกกว างก บภาษาอ งกฤษ 1.11 โครงการส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนตามความถน ดและความสนใจ 1.12 โครงการเร ยนร ก บภ ม ป ญญาไทยในท องถ น 1) ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามจ ดม งหมายหล กส ตรสถานศ กษา 2) ผ เร ยนเป นคนด ม ค ณธรรม ร กการเร ยนร ม ว น ยในตนเอง กล าค ด กล าแสดงออก ร บผ ดชอบต อภารงานท ร บผ ดชอบ 3) ผ เร ยนเป นคนเก ง ม ว ส ยท ศน ม ท กษะการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ค ดสร างสรรค ม ท กษะการเร ยนร ใช เทคโนโลย แสวงหาความร ได ด วยตนเอง ม ท กษะการใช ภาษาในการส อสารร กการ ทางานและม เจตคต ท ด ต อว ชาช พ 4) ผ เร ยนเป นคนม ความส ข ม ส ขภาพกายด ม ส ขภาพจ ตด ม ส นทร ยภาพและม บ คล กภาพท ด 5) ผ เร ยนม พ ฒนาการด านร างกาย สต ป ญญา อารมณ และส งคมเต มตามศ กยภาพ 6) ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ผ านเกณฑ ตามท หล กส ตรกาหนด 7) ค ณภาพผ เร ยนเป นท ยอมร บของส งคม 2. โรงเร ยนเป นท ช นชมของช มชน ม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 2.1 โครงการหน งโรงเร ยนหน งนว ตกรรม 2.2 โครงการประเม นโรงเร ยนเพ อร บรางว ลพระราชทาน 2.3 โครงการสถานศ กษาแบบอย างการจ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หาร จ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สถานศ กษาพอเพ ยง โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน 1) ช มชนพ งพอใจและศร ทธาต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 2) โรงเร ยนประสบผลสาเร จในการพ ฒนาค ณภาพ 16

17 3. โรงเร ยนเป นแบบอย างและให ความช วยเหล อแก ช มชนและโรงเร ยนอ นม ก จกรรมส งเสร ม และพ ฒนา ด งน 3.1 โครงการหน งโรงเร ยนหน งนว ตกรรม 3.2 โครงการประเม นโรงเร ยนเพ อร บรางว ลพระราชทาน 3.3 โครงการสถานศ กษาแบบอย างการจ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หาร จ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สถานศ กษาพอเพ ยง โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน 1) โรงเร ยนเป นแบบอย างท ด แก ช มชนและโรงเร ยนอ นในการพ ฒนา 2) คร และบ คลากรในโรงเร ยนร วมก จกรรมช มชน บร การช มชนส งเสร มสน บสน นก จกรรมของ ช มชนอย างต อเน อง 3) เป นแหล งเร ยนร ให ก บโรงเร ยนอ น ส การพ ฒนาอย างย งย น จากการดาเน นการใช ร ปแบบการพ ฒนาโรงเร ยนส โรงเร ยนค ณภาพ ซ งม ข นตอน กระบวนการทางานอย างเป นระบบ โดยม แผนงาน โครงการต าง ๆ ส งเสร มสน บสน น ซ งส งผลต อการ พ ฒนาท งระบบท งด านบร บท ด านป จจ ย ด านกระบวนและผลล พธ /ผลผล ต จากการประเม นผลการ ดาเน นงานโรงเร ยนได ดาเน นการสร ปและรวบรวมผลการพ ฒนา ร วมสร ปทบทวนกระบวนการทางาน มาพ ฒนาและปร บปร งอย างต อเน องและส งผลต อการดาเน นตามกรอบการโรงเร ยนพระราชทาน 17

18 2 ผลสาเร จท ปรากฎ ผลการประเม นโรงเร ยนพระราชทาน ด านท 1 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และล กษณะท พ งประสงค ผลการพ ฒนาในด านท 1 พบว า โรงเร ยนบ านดอยคาได จ ดก จกรรมโครงการ พ ฒนา ค ณธรรมจร ยส งเสร มให น กเร ยนได ม ค ณธรรม จร ยธรรม และล กษณะท พ งประสงค โดยเน นให น กเร ยน เป นคนด ท งกาย และใจ ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย เส ยสละ ปฏ บ ต หน าท ของตนเองได ด วยตนเอง รวมท งการทางานร วมก บผ อ นได โดยให ตระหน กถ งค ณค าของภ ม ป ญญาไทย ภ ม ใจในความเป นคนไทย ม จ ตสาน กในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม น กเร ยนม ความร ความสามารถทางว ชาการ โรงเร ยนบ านดอยค าม การพ ฒนาการเร ยน การสอน โดยเน นน กเร ยนเป นส าค ญม การจ ด ก จกรรมส งเสร มและสน บสน นให น กเร ยนได เร ยนร อย างหลากหลาย โดยเฉพาะการพ ฒนาให น กเร ยน ร จ กการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห การใช เหต ผลในการเร ยนร การใช ภาษา ในการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมถ งการส บค น ค นคว าหาข อม ลโดยนาเทคโนโลย ไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได อย าง สร างสรรค ส งผลให น กเร ยนม ความร สามารถน าองค ความร ท ได ร บมาสร างเป นองค ความร ใหม น าพา ส ความสามารถท หลากหลายจนกลายเป นความสามารถพ เศษ ซ งเห นได จากการได ร บรางว ลจากการ แข งข นท งในระด บเคร อข าย ระด บเขตพ นท การศ กษาและระด บประเทศมากมาย ส งผลให น กเร ยนม ผลส มฤทธ โดยภาพรวมของสถานศ กษาในท กสาระส งกว าระด บเขตพ นท และระด บประเทศ น กเร ยนม ส ขภาพแข งแรง จ ตใจแจ มใส ม ส นทร ยภาพด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา ในด านส ขภาพและพลานาม ยของน กเร ยน ทางงานอนาม ยของโรงเร ยนและกล มสาระท เก ยวข องได ประสานการท างานได อย างยอดเย ยมในการท จะพ ฒนาน กเร ยนให เป นผ ท ม พ ฒนาการตาม ว ย ให ม ส ขภาพแข งแรง จ ตใจแจ มใส ม ส นทร ยภาพทางด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา สถานศ กษาได ส งเสร มให น กเร ยนท กคนได ออกก าล งกายอย างสม าเสมอ ส งเสร มให ม ส วนร วมในก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร และก ฬาท กร ปแบบ ตามมาตรฐานของโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ ท าให น กเร ยนเป นผ ม ร างกาย สมบ รณ แข งแรง ม มน ษยส มพ นธ ท ด ม การปร บต วเข าก บเพ อนๆ ห างไกลจากสารเสพต ด ป ญหาทาง เพศ และอบายม ขท งปวง ด านท 2 การพ ฒนาหล กส ตรและว ชาการ การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านดอยค าได จ ดท าหล กส ตรสถานศ กษา โดยได ด าเน นการให สอดคล องก บ เป าประสงค และว ส ยท ศน ของโรงเร ยนตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ม การว เคราะห ความ ต องการของสถานศ กษา ช มชน ย ดหล กแห งการบ รณาการ ความย ดหย น ความหลากหลายความ ต องการของน กเร ยนโดยอาศ ยการม ส วนร วมของผ เก ยวข อง และช มชนในการต ดตาม น เทศการใช หล กส ตรสถานศ กษาอย างต อเน อง เพ อน าผลการประเม นมาปร บปร ง และพ ฒนาหล กส ตรของ สถานศ กษาของเรา 18

19 การจ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นน กเร ยนเป นสาค ญ โรงเร ยนบ านดอยค าได ตระหน กและให ความส าค ญเป นอย างย งก บการจ ดกระบวนการ เร ยนร ท เน นน กเร ยนเป นส าค ญ เพ อม งหว งพ ฒนาน กเร ยนซ งเป นผลผล ตของเราให ออกส ส งคมเป นคน ด คนเก ง และม ความส ข ท าการศ กษาข อม ลน กเร ยน ว เคราะห เป นรายบ คคล เพ อน าข อม ลมาพ ฒนา ศ กยภาพต วน กเร ยนต อไป โรงเร ยนได จ ดก จกรรมโดยเน นให น กเร ยนค ด ว เคราะห และลงม อปฏ บ ต จร ง ใช หล กการบ รณาการ กระบวนการกล มจากแหล งเร ยนร ท หลากหลาย การพ ฒนาระบบการว ดและการประเม นผลการเร ยน กระบวนการว ดและประเม นผลตามสภาพจร ง โรงเร ยนได มอบภารก จท ส าค ญน ให ก บกล มสาระ การเร ยนร โดยฝ ายบร หารว ชาการ ได น เทศต ดตามอย างต อเน อง ในการท จะสร างเคร องม อว ดและ ประเม นผลการเร ยนให ม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บผลการเร ยนร ท คาดหว ง ใช ว ธ การท หลากหลาย ม ง ฝ กให น กเร ยนได ค ดว เคราะห ส งเคราะห และประเม นค าครอบคล มพฤต กรรมของน กเร ยน โดยก าหนด เกณฑ การต ดส นรายว ชาเป นรายป ท จะช วยยกระด บค ณภาพของน กเร ยนเอง โดยม การรายงานผลให น กเร ยนและผ ปกครองทราบป ละ 1 คร งเพ อให น กเร ยนได น าผลการเร ยนไปปร บปร ง และพ ฒนาตนเอง รวมท งเพ อพ ฒนาการสอนหล กส ตรควบค ก นไปด วย การผล ต การใช และการพ ฒนาส อเทคโนโลย เพ อการเร ยนร โรงเร ยนบ านดอยค าม ห องคอมพ วเตอร และห องปฏ บ ต การท ม ว สด อ ปกรณ ครบคร น เพ ยงพอต อการส งเสร ม และสน บสน นบ คลกรในการพ ฒนาน กเร ยน ตลอดจนจ ดให ม การอบรมการใช คอมพ วเตอร ในโปรแกรมต างๆ แกบ คลากร น กเร ยน และช มชน ม การให บร การบ าร งร กษาอย างช ดเจน ส งผลให โรงเร ยนม ความโดดเด นในการส งเสร มและสน บสน นผ เร ยนในด านการจ ดก จกรรมการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กเร ยน ก จกรรมน กเร ยนเป นก จกรรมท ส งเสร มการเร ยนร ท จ ดตามกล มสาระ ตามความถน ดและ ตามความต องการของน กเร ยน ทางโรงเร ยนจะเน นก จกรรมท ม งส งเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค ใน การแนะแนวด านให ค าปร กษา ด านส ขภาพจ ต ด านการศ กษาต อ และการประกอบอาช พ จ ดระบบด แล ช วยเหล อน กเร ยน เพ อคอยช วยเหล อและแก ป ญหาของน กเร ยน การพ ฒนาแหล งเร ยนร โรงเร ยนม ห องปฏ บ ต การท ครบคร น ม อาคารสถานท เพ ยบพร อม โดยจ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร โดยเน นความร มร น สะอาด และปลอดภ ย ใช ส อการเร ยนการสอนท ท นสม ย การ จ ดการบร หารในห องเร ยนม การจ ดม มต างๆท ส งเสร มการจ ดการเร ยนร ห องสม ดของโรงเร ยนม ท ง เอกสาร ส อ ต าราเร ยน และหน งส อส งเสร มจ นตนาการ ไว ส าหร บน กเร ยนศ กษาค นคว าเพ มเต มในยาม ว าง และโรงเร ยนม การจ ดก จกรรมท ส งเสร มให น กเร ยนม น ส ยร กการอ าน รวมท งห องปฏ บ ต การทาง คอมพ วเตอร ของโรงเร ยน ท เป ดโอกาสให น กเร ยนได เร ยนร ผ านเคร อข ายอ นเทอเน ต ท าให น กเร ยนเก ด การเร ยนร อย างม ความส ข ไม จาก ดขอบเขต สามารถเร ยนร เร องท ต องการได อย างท นเหต การณ 19

20 ด านท 3 การบร หารการจ ดการ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ทางโรงเร ยนได พ ฒนาระบบสารสนเทศของสถานศ กษา และช มชนอย างเป นระบบ ท นสม ย ท สามารถน าไปใช ในการบร หารการจ ดการ ก จกรรมการเร ยนการสอน ม การพ ฒนาระบบอย าง ต อเน อง โดยทาการเผยแพร ข อม ลข าวสารทางเคร อข าย โดยเฉพาะได นาระบบ E-Office มาใช ในการบร หาร การจ ดการพ ฒนาบร หารในท กฝ าย เผ อให สามารถร บข อม ลข าวสารทางเคร อข าย และส าน กงานเขต พ นท ได อย างรวดเร วย งข น การพ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษา ผ บร หารและบ คลากรท กคนม ความม งม นท จะพ ฒนาโรงเร ยนบ านดอยค า ให เป น สถานศ กษาท เป นแหล งเร ยนร สามารถพ ฒนาผ เร ยน ให ม ความร ความสามารถท หลากหลาย ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค ม การบร หารจ ดการด านบ คลากรในการท างานอย าง เป นระบบ และม ประส ทธ ภาพ พร อมท งจ ดสภาพแวดล อม ส อ นว ตกรรม และแหล งเร ยนร ให เหมาะสม ก บผ เร ยน โดยอาศ ยหล กการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ให บ งเก ดผลตามว ส ยท ศน พ นธก จและกลย ทธ ของสถานศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ การบร หารงบประมาณและการบร การ การปฏ บ ต งานของบ คลากรโรงเร ยนบ านดอยคา เป นการปฏ บ ต งานแบบม งเน นผลงาน น น ค อค ณภาพของน กเร ยน ม แผนในการควบค มการใช งบประมาณให เป นไปตามแผนและแหล งท มาของ งบประมาณได อย างช ดเจน เช อมโยงอย างเป นระบบ และนอกเหน อจากส งอ นใดน นค อสามารถตรวจสอบ ได ท กเวลา สร างความพอใจให แก บ คลากร การบร หารงานอาคารสถานท สถานท ของเราม สภาพแวดล อมท สวยงาม เป นเอกล กษณ ของโรงเร ยนท เด นสง า อ ดมไป ด วยไม ดอก ไม ประด บนานาพ นธ ม อาคารเร ยนท สะอาด ถ กส ขล กษณะ ม นคงแข งแรง สามารถจ ดการ เร ยนการสอนได อย างเหมาะสม ม การจ ดระบบซ อมบ าร งท ได มาตรฐาน ระบบสาธารณ ปโภคม การใช งานได ด และปลอดภ ย ด านท 4 ความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บผ ปกครองและช มชน การม ส วนร วมของผ ปกครองและช มชนต อการจ ดการศ กษา ทางโรงเร ยนบ านดอยค าได ม ส วนร วมก บผ ปกครองและช มชนอย างไม ขาดสาย และถ อว า ผ ปกครองก บช มชนน นให ความร วมม อก บโรงเร ยนได ท กเร อง อาท เช น ว ทยากรท องถ น ผ ร จากช มชน ได ให การสน บสน นโรงเร ยนในการจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาน กเร ยนโดยทางโรงเร ยนได ด าเน นการส ารวจ ความต องการของต วน กเร ยน ผ ปกครองและช มชนน ามาก าหนดว ส ยท ศน เป าประสงค ในการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา การม ส วนร วมของสถานศ กษาต อการพ ฒนาท องถ นและช มชน โรงเร ยนและช มชนได ประสานความร วมม อในการพ ฒนาท องถ นด วยด เสมอมา ท าการ อน ร กษ ส งแวดล อม การร กษาไว ซ งขนบธรรมเน ยมประเพณ ท องถ น อาท เช น การส บสานประเพณ ใน ท องถ น การร วมก จกรรมท ช มชนจ ดข น การรณรงค ต อต านยาเสพต ด นอกจากน โรงเร ยนย งเป นแหล ง ว ทยาการให ความร และบร การแก ช มชนโดยจ ดการอบรมการเร ยนร ทางด านคอมพ วเตอร การพ ฒนา 20

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา 50 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตามจรรยาบรรณของว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาของชาต 1อ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาของชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด านการศ กษาของร

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information