การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก บ:ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จท ประจ กษ

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก บ:ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จท ประจ กษ"

Transcription

1 1 การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก บ:ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จท ประจ กษ โดย วรเชษฐ จ นทร ภ รมย ผ อานวยการโรงเร ยนบ านดอยคา สพป.ลาพ น เขต ๑ ท มาและความสาค ญของป ญหา การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการเร ยนร เพ อความเจร ญงอกงามของบ คคลและส งคม ตาม ว ตถ ประสงค ของแผนพ ฒนาการศ กษาแห งชาต ฉบ บท 9 (พ.ศ ) ข อ 1 ระบ ไว ว าจะต อง พ ฒนาคนอย างรอบด านและสมด ล เพ อเป นฐานหล กของการพ ฒนา ซ งม แนวนโยบาย เพ อการ ดาเน นการ ค อ การปฏ ร ปการเร ยนร เพ อการพ ฒนาผ เร ยนตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ โดยม เป าหมายให ผ เร ยนเป นคนเก งท พ ฒนาตนเองได อย างเต มตามศ กยภาพ เป นคนด และม ความส ข ตลอดจน ส งเสร มให คร ท กคน ได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในการจ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนม ความสาค ญท ส ด เพราะการศ กษาเป นกระบวนการท จะช วยให คนได พ ฒนาตนเองในด านต าง ๆ ตลอดจนพ ฒนาศ กยภาพและข ดความสามารถด านต าง ๆ ท จะดารงช ว ต และประกอบอาช พได อย างม ความส ข ร เท าท นการเปล ยนแปลง และเป นพล งสร างสรรค การพ ฒนาประเทศอย างย งย นได ตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ หมวด 1 บท ท วไป ความม งหมายและหล กการ มาตรา 6 ท ระบ ไว ว า การจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทย ให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรม ในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข นอกจากน หมวด 4 แนวการจ ดการศ กษา มาตรา 22 ระบ ไว ว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว า ผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนา ตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความสาค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถ พ ฒนาตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ (สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต, หน า 12-13) แนวความค ดของการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างเป นระบบ ซ งใช เป นต วกาหนดความ เป นโรงเร ยนค ณภาพม การกล าวถ งอย างกว างขวางเป นสากล กล าวค อสถาบ นนานาชาต เพ อการ วางแผนการศ กษาขององค การย เนสโก (Aletta Grisay and Lars Mahlek 1991:4) ได กาหนดแนวการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาประกอบด วยม ต ท ส มพ นธ ก น 3 ม ต ค อ ค ณภาพของทร พยากรท ใช ในการ เร ยนการสอนและค ณภาพของคร และบ คคลากรทางการศ กษา (Input) ค ณภาพของกระบวนการเร ยน การสอน (Teaching Process) และค ณภาพของผลผล ต (Output) ในทานองเด ยวก น ค มส (Coombs 1969 อ างถ งใน UNESGO 1991 : 3) ได อธ บายความหมายของค ณภาพการศ กษาว าอาจหมายรวมถ ง เน อหา ว ธ การสอนการจ ดกระบวนการทางการศ กษา ความพยายามต างๆ ท จะปร บการศ กษาให เหมาะสมก บความต องการท กาล งเปล ยนแปลงไปส นว ตกรรมในขณะท ไมลาเรท (Mialaret 1985 อ างถ ง ใน UNESGO 1991 : 3) ได กล าวถ งค ณภาพการศ กษาว าข นอย ก บความคาดหว งของช มชน (Context) ท แสดงให เห นได จากว ตถ ประสงค ของการศ กษาก บค ณล กษณะท แท จร งของกระบวนการทางการศ กษา และการเปล ยนแปลงต างๆ ท ส งเกตได จากผ เร ยน สต เฟ นส (Stephens 1990 อ างถ งใน Robson and Matthews 1995 : 5) ได ระบ ถ งเป าหมายการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนเพ อตอบสนองความ ต องการของบ คคลและช มชน ท งท เป นความต องการในป จจ บ นและอนาคต วางรากฐานการเร ยนร ใน 1

2 ช ว ต ให ประสบการณ เช งล กสาหร บพ ฒนาป ญญา สาหร บหล กการปฏ บ ต เพ อบรรล เป าหมายของ ค ณภาพการศ กษา ได แก การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นศ นย กลางท งในแง กายภาพและการพ ฒนา เช งศ ลธรรม การเร ยนการสอนท เช อมโยงก บประสบการณ ส วนบ คคล และการใช ทร พยากรท ม อย ให เก ด ประโยชน ส งส ด การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ นโยบายการจ ดการศ กษา สาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) รวมถ งส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เป นกรอบภารก จท สถานศ กษาจะต องนามาว เคราะห ส งเคราะห กล นกรองเป นว ส ยท ศน พ นธก จ แปลงนโยบายเป นกลย ทธ เพ อข บเคล อนองค กรให สามารถบร หารจ ดการศ กษาได อย างม ค ณภาพภายใต การบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐานแบบม ส วนร วม การสร างองค กรเคร อข ายอ ปถ มภ ท เข มแข ง การพ ฒนาบ คลากรส ม อ อาช พ ส อเทคโนโลย และอ ปกรณ ทางการศ กษาท ม ค ณภาพและท นสม ย ตลอดจนป จจ ยสน บสน นจาก ช มชนและท องถ น ล วนเป นแรงผล กด นให เก ดการพ ฒนา นาพาองค กรส ความเป นเล ศ พ ฒนาการศ กษา ส ค ณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต องการและอานวยประโยชน แก ประชาชนในช มชนและ ท องถ นอย างม ประส ทธ ภาพ แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาส องค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง ท นต อโลกของการ เปล ยนแปลง ตอบสนองความต องการของสาธารณชน เช น การประย กต ใช เคร องม อบร หารจ ดการ สม ยใหม ด านการบร หารเช งกลย ทธ (Strategic Planning) และการประเม นผลงานเช งสมด ล (Balance Scorecard) เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ตามเกณฑ รางว ลพระราชทาน ด านค ณภาพ น กเร ยน ด านการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ ด านการบร หารจ ดการ ด านบ คลากร และการ บร หารงานบ คคล และด านความด เด นของสถานศ กษา ภายใต กรอบการบร หารจ ดการ ซ งด านน ถ อว า เป นส วนสาค ญอย างย ง เป นต วช ว ดความสาเร จขององค กร การยกระด บค ณภาพขององค กรส ความเป นเล ศ เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา พ ฒนาผ เร ยนตามเกณฑ รางว ลโรงเร ยนพระราชทาน จะต องทางานอย างเป นระบบ สามารถตรวจสอบ ได ก าวท นต อความเปล ยนแปลง นาพาองค กรส มาตรฐานการจ ดการศ กษาของชาต อย างย งย น ว ธ ดาเน นการจ ดทาผลงานการนาเสนอผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จท ประจ กษ ว ธ ดาเน นการจ ดทาผลงาน การพ ฒนาโรงเร ยนเพ อเข าส การประเม นโรงเร ยนเพ อร บรางว ลโรงเร ยนพระราชทานน น ทางโรงเร ยนบ านดอยคาได ตระหน กเสมอว ากระบวนการข นตอนในการพ ฒนาหร อการก าวเด นเพ อให ถ ง เป าหมายท วางไว หนทางไม ได โรยด วยกล บก หลาบ ป ญหาอ ปสรรคมากมายท ทางโรงเร ยนจะต องเผช ญ เหน อส งอ นใดเร องของการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในท กด านต องม การ ดาเน นการอย างช ดเจนและต องม ค ณภาพ ความร วมม อก บท กภาคส วนเป นเร องสาค ญท ทางโรงเร ยน ได ให ความสาค ญ โดยเฉพาะคณะคร และบ คลากรทางการศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ผ ปกครองน กเร ยน ช มชนและผ ท ม ส วนเก ยวข องท กภาคส วนท ได ให ความร วมม อเป นอย างด การเด น ไปส เป าหมายความสาเร จว ธ ดาเน นการจ ดทาผลงานการนาเสนอผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จท ประจ กษ โรงเร ยนบ านดอยคาม ว ธ ดาเน นการได ด งน 2

3 ว เคราะห องค กร โรงเร ยนบ านดอยคาโดยคณะคร คณะกรรมการสถานศ กข นพ นฐาน ผ ปกครองน กเร ยน ช มชนและผ ท ม ส วนเก ยวข องท กภาคส วนได ร วมก นศ กษาสถานภาพของโรงเร ยน เพ อสร ปประเด นการ ว เคราะห สถานภาพของโรงเร ยน ซ งปรากฏผล ด งน ประว ต ความเป นมา โรงเร ยนบ านดอยคา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลาพ นเขต 1 ต งอย เลขท 68 หม ท 7 ตาบลทากาศ อาเภอแม ทา จ งหว ดลาพ น เป นโรงเร ยนขนาดเล ก ม น กเร ยน จานวน 114 คน จ ดการศ กษาต งแต ระด บช นอน บาล 1 ถ งช นประถมศ กษาป ท 6 ม ผ บร หาร 1 คน ม ข าราชการคร จานวน 6 คน อ ตราจ างจานวน 3 คน และ เจ าหน าท คร ภ ณฑ จานวน 1 คน รวมม ข าราชการคร และบ คลากรท งหมดจานวน 11 คน ม เขตบร การจานวน 3 หม บ าน ค อ หม ท 7 หม บ านนา ห า หม ท 8 หม บ านแม ขะนาด และ หม ท 13 หม บ านดอยคา ประชากรร อยละ 90 ของเขตบร การ โรงเร ยนบ านดอยคาเป นชาวเขาเผ ากะเหร ยง และประชากรอ กร อยละ 10 เป นชาวไทยพ นราบ ประกอบ อาช พร บจ าง อาช พเกษตร อาช พค าขาย และอ น ๆ รายได เฉล ยของประชากรท ง 3 หม บ าน ประมาณ บาท/ป (ข อม ล จากเทศบาลตาบลทากาศเหน อ ป พ ทธศ กราช 2552) ซ งจะเห นว า เป นรายได เฉล ยท ม อ ตราต า เพ ยง จ งจ ดอย ในกล มผ ม รายได น อยฐานะยากจน ผลการว เคราะห ป จจ ยภายนอก ด านส งคมและว ฒนธรรม ด านสภาพสถานท ต งของช มชน ต งในพ นท ราบ เขตองค การบร หารส วนตาบลทากาศ ม เขต บร การจานวน 3 หม บ าน ม พ นท ต ดต อก น ประชากรส วนใหญ เป นชาวเขาเผ ากะเหร ยง สภาพส งคมม ความเข มแข งเน องจากม สภาพการเป นส งคมญาต พ น อง สภาพการคมนาคม ม ความสะดวกในการเด นทางมาเร ยน โดยม ผ ปกครองมาส ง และ รถยนต ร บส งน กเร ยนประจา สภาพช มชนเป นช มชนใหญ ม ว ฒนธรรมท หลากหลาย เน องจากม หลายชนเผ า ได แก ชาว ไทยพ นเม อง ชาวเขาเผ ากะเหร ยง ต างก ม ว ฒนธรรมท ม เอกล กษณ ของตนเอง อย างไรก ด ว ฒนธรรม ด งกล าวไม เป นอ ปสรรคในการอย ร วมก น เน องจากม การน บถ อศาสนาพ ทธร วมก นส วนจ ดอ อนท พบใน ด านส งคมและว ฒนธรรม ค อ สถาบ นครอบคร ว ม ป ญหาการหย าร างก นมาก เน องมาจากสภาวะทาง เศรษฐก จ ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ช มชนท องถ นในเขตบร การ เป นช มชนท ย งไม เจร ญเท าท ควรความ เจร ญก าวหน าในด าน การส อสาร เทคโนโลย ย งให บร การย งไม ท วถ ง การให บร การข อม ลส อสารทาง Internet ไม ม แต ป จจ บ นประชาชนส วนใหญ มากกว าร อยละ 80 ใช โทรศ พท ม อถ อใช ในการต ดต อส อสาร ม การเช อมโยงเคร อข ายครอบคล มพ นท ส งท เป นอ ปสรรคด านเทคโนโลย และการส อสาร ค อ การให องค ความร ท ถ กต องในการใช งานของเทคโนโลย สารสนเทศโดยเฉพาะส อพ วเตอร จะต องให ความร ความเข าใจและสร างค ณธรรม สาหร บการใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศในทางท เป นประโยชน 3

4 ด านเศรษฐก จ สภาพช มชนในเขตบร การ อาช พของประชาชนส วนใหญ อาช พ ร บจ าง อาช พการเกษตร อาช พหาของป า รายได ไม แน นอน ประชากรมากว าร อยละ 80 ส วนใหญ ย ง ยากจน อย างไรก ตามป ญหาอ ปสรรคท พบของท มาด านเศรษฐก จของประชากรในเขตบร การค อภาระ การว างงานของประชาชนท ย งส งข นท กว น ด านกฎหมายและการเม อง สถานภาพในเช งกฎหมายของภาคราชการ ในด านการปฏ ร ปการศ กษา โดยกฎหมาย ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย เป นกฎหมายท เอ อต อการจ ดการศ กษาท ม ส วนร วมขององค กร ช มชน ท องถ น ครอบคร ว สถานประกอบการ และม ท ศทางการจ ดการศ กษาท เป นร ปธรรม ส งท เป น อ ปสรรค การดาเน นการแก กฎหมายประกอบร ฐธรรมน ญม จานวนมาก การบ งค บใช ล าช าไม ท น กาหนดเวลา และความเข าใจท ไม ตรงก น ความข ดแย งค อนข างส งในท กระด บ การเม อง ในภาคร ฐ ม แนวนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาอย างช ดเจน แต แนวทางปฏ บ ต ค อนข างล าช า ม การเปล ยนร ฐมนตร กระทรวงศ กษาธ การ ค อนข างบ อย นโยบายเช งปฏ บ ต ม การปร บเปล ยนตามด วย ความส บสนของฝ ายปฏ บ ต ม มากต องปร บเปล ยนย ทธศาสตร ส วนการเม องท องถ น ย งไม ม นโยบาย ด านการศ กษาท ช ดเจน การโอนถ ายภารก จการศ กษาไม เป นไปตามกาหนด การช วยเหล อสน บสน นจาก ท องถ นม น อย เป นอ ปสรรคอย างมากในการจ ดการศ กษาโดยการม ส วนร วม ป จจ ยภายใน ป จจ ยภายใน ด านโครงสร างและนโยบายโรงเร ยน โรงเร ยนม โครงสร างการจ ดการศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน เน นให ท กภาคม ส วนร วมการ บร หารงานในร ปแบบองค คณะบ คคล ส งท เป นจ ดอ อนในด านการกาหนดโครงสร างและนโยบาย ได แก การประสานงานดาเน นการ การประชาส มพ นธ ทาความเข าใจต อบทบาทอานาจหน าท ในองค คณะบ คคล ผ ปกครองน กเร ยน และประชาชนโดยท วไป ด านบร หารจ ดการ โรงเร ยนได จ ดให ม การบร หารจ ดการโดยท องถ น กาหนดให ม แผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนเป นกรอบท ศทางจ ดการศ กษา และม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณเป นแผน ดาเน นงานภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน จ ดอ อนท เป นอ ปสรรคการบร หารจ ดการ การม ส วนร วมของช มชนส วนใหญ ม เวลาเป น ต วกาหนด โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยน คณะกรรมการท ปร กษาผ นา ท องถ น ด านป จจ ยเก ยวก บการปฏ บ ต งาน โรงเร ยนเป นสถานศ กษาท ได ร บการสน บสน นเป นอย างด จากท กภาคส วนท งภาคเอกชน ประชาชน ในการบร จาคทร พย ส นในการก อสร างอาคารเร ยน การสน บสน นว สด คร ภ ณฑ มาโดยตลอด และม ผ อ ปถ มภ ป จจ ยในการจ ดการศ กษา อย างพอเพ ยง ผ ปกครองส วนใหญ ให ความสาค ญในการให ความช วยเหล อท งด านแรงงานและการระดมทร พยากรเพ อพ ฒนาการศ กษา 4

5 ด านประส ทธ ภาพทางการเง น โรงเร ยนได ร บการสน บสน นงบประมาณจากภาคร ฐ เป นเง นอ ดหน นทางการศ กษา และเง น ท ผ ม จ ตศร ทธาบร จาคให ส วนองค กรปกครองส วนท องถ น ได สน บสน นงบประมาณภายใต กรอบการ บร หารงบประมาณเน องจากงบประมาณท ม อย อย างจาก ด ไม สามารถเอ อให ก บทางโรงเร ยนได อย าง เพ ยงพอ จ ดอ อนการระดมทร พยากรมาจ ดการศ กษา ด านความค ด ท มาจากกรอบตาม ร ฐธรรมน ญ ร ฐจ ดการศ กษาโดยไม เก บค าใช จ าย จ งเป นป จจ ยสาค ญต อการรณรงค ระดม ทร พยากรและม ป ญหาในเช งปฏ บ ต ประส ทธ ภาพทางการเง นโรงเร ยนม แผนการบร หารจ ดการโดย แผนปฏ บ ต การงบประมาณประจาป เป นการควบค ม กาก บ จ ดอ อนในการบร หารงบประมาณ ม ข อจาก ดเช งระเบ ยบปฏ บ ต มาก ไม เอ อต อการบร หารจ ดการ โดยเฉพาะความย งยากในการบร หาร จ ดการงบประมาณท เป นงบดาเน นการ ด านปร มาณและค ณภาพบ คลากร โรงเร ยนม จ ดแข งท ม จานวนคร เพ ยงพอต อการจ ดการศ กษา คร ส วนใหญ เป นคนท องถ น เร ยนร องค กรช มชนท องถ นเป นอย างด คณะคร ม ความร ความสามารถประสบการณ ในการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอน และท มเทต อการทางาน จ ดอ อน โรงเร ยนขาดแคลนคร สาขา ว ชาเอก สาขาคอมพ วเตอร สาขาคณ ตศาสตร สาขา ว ทยาศาสตร สาขาศ ลปะและสาขาดนตร นาฏศ ลป เป นต น ด านผลผล ตและการบร การ การจ ดการศ กษาด านข นพ นฐาน ได ร บการประเม นตามมาตรฐานของสาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน อย ในระด บด จ ดอ อนท ต องพ ฒนาหล กส ตร กระบวนการจ ดการ เร ยนการสอนโรงเร ยนดาเน นงานโดยการพ ฒนาท กษะการเร ยนร ของผ เร ยนในการใช ส อและเทคโนโลย ใน การจ ดการเร ยนร ส ขภาพอนาม ย น กเร ยนได ร บการพ ฒนาโดยจ ดอาหารกลางว นท กคน นมพร อมด ม การ จ ดก จกรรมพ ฒนาด านร างกาย ได มาตรฐานเด กไทย ส วนท เป นจ ดอ อนม กล มน กเร ยนท เป น โรคอ วน จากการร บประทานอาหารไม ถ กต อง ค ณล กษณะท พ งประสงค น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ส งท ต องพ ฒนาค อด านความ ร บผ ดชอบ และด านระเบ ยบว น ย การให บร การ โรงเร ยนจ ดบร การด านห องสม ด ศ นย การเร ยนร แหล งว ทยาการในการเพาะ เห ดนางฟ า สนามก ฬา ห องประช มบร การน กเร ยน เยาวชน ประชาชน และหน วยงานทางราชการ สร ปโดยรวม สถานภาพบร บทของโรงเร ยนต อการจ ดการศ กษาระด บข นพ นฐาน เอ อและ แข ง ด งน นย ทธศาสตร ในการบร หารจ ดการศ กษาของโรงเร ยน เป นเช งร ก ม งเน นค ณภาพ การศ กษา และสร างโรงเร ยนส ความเป นเล ศต อไป สะท อนป ญหา จากภาพรวมของการว เคราะห สถานภาพของสถานศ กษา ซ งพบว า สถานะภาพอย ในสถานะ เอ อและแข ง ย ทธศาสตร ในการบร หารจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ต องดาเน นการในเช งร ก ม งเน น ค ณภาพการศ กษา และสร างโรงเร ยนส ความเป นเล ศ แต เม อด จากผลการว เคราะห ในรายละเอ ยดซ งจะ พบว า สถานะภาพป ญหาท ปรากฏ ม เก อบท กด าน ซ งสามารถสดงออกมาให เห นได ด งน 1. ค ณภาพด านผ เร ยน ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง(สมศ.) ซ งม ผลการ ประเม นในภาพรวมอย ในระด บค ณภาพอย ในระด บด ม ค าเฉล ย 3.38 และจากการว เคราะห ผลการ 5

6 ประเม นรายมาตรฐาน พบว า มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และม ว ส ยท ศน ม ค าเฉล ยระด บค ณภาพต าส ด ม ค าเฉล ย 2.94 มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ม ค าเฉล ย 3.00 และ มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง ม ค าเฉล ย 3.00 ซ งถ อว าย งเป นจ ดด อยท ความพ ฒนาอย เม อว เคราะห ในรายละเอ ยดในแต ละมาตรฐานตามต วช ว ดท อย ในระด บพอใช พบว า ต วช ว ด ท 4.2 ผ เร ยนม ท กษะการค ดอย างม ว จารณญาณและค ดไตร ตรอง ม ระด บผลการประเม นม ค าเฉล ย ร อยละ ต วช ว ดท 4.3 ผ เร ยนม ท กษะการค ดสร างสรรค และจ นตนาการ ม ค าเฉล ย ร อยละ ในมาตรฐานท 5 พบว า ต วช ว ดท 5.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม ค าเฉล ย ร อยละ ตามลาด บ 2. ด านค ณภาพคร ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง(สมศ.) ซ งม ผลการประเม น ในภาพรวมอย ในระด บค ณภาพอย ในระด บด ม ค าเฉล ย 3.19 และจากการว เคราะห ผลการประเม นราย มาตรฐาน พบว า มาตรฐานท 8 คร ม ว ฒ /ความร ความสามารถความร ตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ ม ค าเฉล ย 3.20 และมาตรฐานท 9 คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพและเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ม ค าเฉล ย ด านผ บร หาร ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง(สมศ.) ซ งม ผลการประเม นใน ภาพรวมอย ในระด บค ณภาพอย ในระด บด ม ค าเฉล ย 3.19 และจากการว เคราะห ผลการประเม นราย มาตรฐาน พบว า มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น สาค ญ ม ค าเฉล ย 3.19 และมาตรฐานท 13 สถานศ กษาม หล กส ตรท เหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ นม ส อการเร ยนท เอ อต อการเร ยนร ม ค าเฉล ย 3.30 เม อว เคราะห ในรายละเอ ยดในแต ละมาตรฐานตามต วช ว ดท อย ในระด บพอใช พบว า ต วช ว ด ท 12.2 สถานศ กษาม การจ ดกระบวนการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ จากผลการว เคราะห สภาพป ญหาจะเห นว า ในรายละเอ ยดของแต ละด านจะม ป ญหาซ อนอย ภายในท จะต องสะท อนและฉายภาพออกมาให เห นว า สภาพป ญหาเหล าน จะได ร บการแก ไขป ญหาอย างไร ก บป ญหาท ค นพบในท กด าน พ ฒนาส กรอบแนวค ด จากการสะท อนป ญหาในเช งล กในภาพรวมซ งพบว าม หลากหลาย ป ญหาท จะต องได ร บการแก ไข ซ งทางโรงเร ยนบ านดอยคาได เช ญผ ท ม ส วนเก ยวข องท กภาคส วนท ง คณะคร และบ คลากรทางการศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ผ ปกครองน กเร ยนและช มชน ร วมประช มเพ อกาหนดเป าหมายในการพ ฒนาร วมก น โดยกาหนดเป าหมายหล กค อ แนวค ดพ ฒนา โรงเร ยนส โรงเร ยนค ณภาพโดยม กรอบแนวค ดการดาเน นงาน ด งน 1. กาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย และกลย ทธ 2. กาหนดแผนงานโครงการตามแผนกลย ทธ ของสถานศ กษา 3. แนวค ดการพ ฒนาส โรงเร ยนค ณภาพ 4. กรอบแนวค ดส การพ ฒนาโรงเร ยนค ณภาพ 5. การพ ฒนาคร และบ คลากรส ม ออาช พ จากการดาเน นการตามแนวค ดพ ฒนาโรงเร ยนส โรงเร ยนค ณภาพ โรงเร ยนบ านดอยคาได กาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย และกลย ทธ 6

7 ว ส ยท ศน (Vision) ภายในป พ.ศ โรงเร ยนบ านดอยคาเป นองค กรแห งการเร ยนร ม งส ค ณภาพ จ ดการศ กษาได ตาม มาตรฐาน สานฝ นให เป นจร ง พ งพ งภ ม ป ญญา พ ฒนาด วยเทคโนโลย ปณ ธาน (Wish) สร างโรงเร ยนให เป นองค กรท ด ม ค ณภาพ ม สภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ม ส อ และแหล งเร ยนร ท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยนอย างหลากหลาย น กเร ยนเป นคนด ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานการศ กษาของชาต ผ บร หารสถานศ กษา คณะคร และบ คลากรทางการศ กษาเป นผ ท ม ค ณภาพ เป นคนด ม ค ณธรรม จร ยธรรม และเป นแบบอย างท ด ของส งคม จ ดเน นปณ ธาน ด งน พ ฒนาโรงเร ยนเป นองค กรแห งการเร ยนร ค ณภาพ 1. จ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ม ส อการเร ยนร ท ท นสม ยได มาตรฐานเพ ยงพอต อ ความต องการของผ เร ยนตลอดถ งเป นแหล งว ทยาการสาหร บการเร ยนร และการพ ฒนา ศ กยภาพของช มชน 2. ช มชน ผ ปกครองม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา พ ฒนาน กเร ยนเป นคนด ม ค ณภาพ 1. น กเร ยนม ความร ด 2. น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมด 3. น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมด 4. น กเร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐาน พ ฒนาผ บร หารและคร ด 1. ค ณภาพของผ บร หารและคณะคร เป นผ ท ม ความร ความสามารถตามมาตรฐานสถานศ กษา 2. ผ บร หารและคณะคร ม ความใฝ เร ยน ใฝ ร 3. คร ม ค ณภาพด านการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนและการประเม นผล 4. ผ บร หารและคณะคร เป นผ ท ม ค ณธรรมจร ยธรรม จ ดเน นการบร หาร 1. เร งร ดพ ฒนาประส ทธ ผลท เก ดก บผ เร ยน ให บรรล ผลผล ตตามเป าหมายท สถานศ กษา กาหนด 2. ส งเสร มการให บร การทางการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม งส มฤทธ ผล ท เก ดก บผ เร ยน เป นสาค ญ 3. พ ฒนาส งคมฐานความร ด วยนว ตกรรมและเทคโนโลย ในการเพ มประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผลการบร หารจ ดการ 4. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการด านการเง น และทร พยากรเพ อการศ กษา ให เก ดความ ประหย ด ค มค า และประโยชน 5. บร หารโดยย ดหล กธรรมาภ บาล โดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 7

8 พ นธก จ 1. ส งเสร ม สน บสน นให ม การพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาและผ เร ยนให ม ค ณธรรมนาความร ตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 2. ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น ให ให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา 4. ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยม งเน น การพ ฒนา ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา พ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร และการใช ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในการจ ดการเร ยนร อย างเป นระบบ เป าประสงค 1. น กเร ยนท กคนได ร บการปล กฝ งค าน ยมในการนาค ณธรรมเป นหล กในการดาเน นช ว ต ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐาน 12 ป ตามส ทธ อย างเท า เท ยม ท วถ ง และตรงตามศ กยภาพ 3. ผ เร ยนท กคนได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 4. สถานศ กษาม ความเข มแข งในการบร หารและการจ ดการศ กษา กลย ทธ 1. ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงให แก น กเร ยนท กคน 2. สร างความเสมอภาคและเพ มโอกาสให ผ เร ยนได ร บการศ กษาข นพ นฐาน 3. ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานการศ กษาของชาต พ ฒนาผ เร ยน สมรรถนะ คร และบ คลากรอย างเป นระบบ เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานและ ปฐมว ย และการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 4. ส งเสร มการม ส วนร วมของผ ปกครอง ช มชน ภาคเอกชน ท องถ นและภาค เคร อข ายให ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา กาหนดแผนงานส โครงการตามกลย ทธ โครงการภายใต กลย ทธ ท 1 1. โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะท พ งประสงค 6 ก จกรรม 2. โครงการส งเสร มประชาธ ปไตยเสร มสร างว น ยน กเร ยน 4 ก จกรรม 3. โครงการพ ฒนาท กษะช ว ตด วยเศรษฐก จพอเพ ยง 10 ก จกรรม รวม 20 ก จกรรม โครงการภายใต กลย ทธ ท 2 1. โครงการระบบด แลน กเร ยน 3 ก จกรรม 2. โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ 7 ก จกรรม รวม 10 ก จกรรม โครงการภายใต กลย ทธ ท 3 1. โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนร 3 ก จกรรม 8

9 2. โครงการห องสม ดม ช ว ต 10 ก จกรรม 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพงานว ชาการท ใช ICT ในการจ ดการเร ยนร 4 ก จกรรม 4. โครงการเป ดประต ส โลกกว างก บภาษาอ งกฤษ 4 ก จกรรม 5. โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส ม ออาช พ 4 ก จกรรม 6. โครงการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา 3 ก จกรรม 7. โครงการส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนตามความถน ดและความสนใจ 4 ก จกรรม รวม 32 ก จกรรม โครงการภายใต กลย ทธ ท 4 1. โครงการการบร หารเช งกลย ทธ แบบม ส วนร วมของช มชน 3 ก จกรรม 2. โครงการเร ยนร ก บภ ม ป ญญาไทยในท องถ น 4 ก จกรรม รวม 7 ก จกรรม 9

10 2 แนวค ดการพ ฒนาโรงเร ยนส ความเป นโรงเร ยนค ณภาพส โรงเร ยนพระราชทาน แนวค ดการพ ฒนาโรงเร ยนค ณภาพ ได ม กระบวนการข นตอนการ ดาเน นงานตามกรอบแนวค ดในม ต องค ประกอบเช งระบบ 14 องค ประกอบ ด งน 1. สภาพแวดล อมภายนอกของโรงเร ยนด ม ส งคม บรรยากาศ ส งแวดล อมเอ ออานวย ต อการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ 2. คร ผ บร หารและบ คลากรทางการศ กษาม ออาช พ และจานวนเพ ยงพอ 3. ล กษณะทางกายภาพของโรงเร ยนได มาตรฐาน 4. หล กส ตรเหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น 5. ส อ / อ ปกรณ เทคโนโลย ท นสม ย 6. แหล งการเร ยนร ในโรงเร ยนหลากหลาย 7. งบประมาณม งเน นผลงาน 8. การจ ดกระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนสาค ญท ส ด 9. การจ ดบรรยากาศการเร ยนร เอ อต อการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 10. การบร หารจ กการด ใช โรงเร ยนเป นมาตรฐาน เน นการม ส วนร วม 11. การประก นค ณภาพการศ กษาม ประส ทธ ภาพ เป นส วนหน งของระบบบร หารโรงเร ยน 12. ผ เร ยนม ค ณภาพมาตรฐาน ม พ ฒนาการท กด าน เป นคนด คนเก ง ม ความส ข เร ยนต อ และประกอบอาช พได 13. โรงเร ยนเป นท ช นชมของช มชน 14. โรงเร ยนเป นแบบอย างและให ความช วยเหล อแก ช มชนและโรงเร ยนอ น จากองค ประกอบเช งระบบ 14 องค ประกอบ ซ งจะเห นได ว าแต ละองค ประกอบทาง โรงเร ยนจะต องดาเน นดาเน นการพ ฒนาและจ ดก จกรรม โดยม แผนงาน/โครงการของโรงเร ยนรองร บ ด งน 10

11 กรอบแนวค ด : การพ ฒนาโรงเร ยนส ความเป นโรงเร ยนค ณภาพ โรงเร ยนค ณภาพส โรงเร ยนพระราชทาน ทร พยากรบ คคล ป จจ ย คร ผ บร หารและบ คลากรทางการ ศ กษาม ออาช พ ทร พยากรว ตถ เทคโนโลย และงบประมาณ ล กษณะทางกายภาพของโรงเร ยน ได มาตรฐาน หล กส ตรเหมาะสมก บผ เร ยนและ ท องถ น ส อ / อ ปกรณ เทคโนโลย ท นสม ย แหล งการเร ยนร ในโรงเร ยน หลากหลาย งบประมาณม งเน นผลงาน กระบวนการ กระบวนการเร ยนร การจ ดกระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนสาค ญท ส ด การจ ดบรรยากาศการ เร ยนร เอ อต อการพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน กระบวนการบร หาร การบร หารจ กการด ใช โรงเร ยนเป นมาตรฐาน เน นการม ส วนร วม การประก นค ณภาพ การประก นค ณภาพ การศ กษาม ประส ทธ ภาพ เป นส วนหน งของระบบ บร หารโรงเร ยน ผลผล ต/ผลล พธ ผ เร ยน ผ เร ยนม ค ณภาพมาตรฐาน ม พ ฒนาการท กด าน เป น คนด คนเก ง ม ความส ข เร ยนต อและประกอบ อาช พได โรงเร ยน โรงเร ยนเป นท ช นชมของ ช มชน โรงเร ยนเป นแบบอย าง และให ความช วยเหล อแก ช มชนและโรงเร ยนอ น บร บท สภาพแวดล อม สภาพแวดล อมภายนอกของโรงเร ยนด ม ส งคม บรรยากาศ ส งแวดล อมเอ ออานวยต อการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ 11

12 ร วมพ ช ตขจ ดป ญหา การพ ฒนาโรงเร ยนส ความเป นโรงเร ยนค ณภาพ เป นย ทธศาสตร หน งท โรงเร ยนบ าน ดอยคาได นามากาหนดร ปแบบในการยกระด บผลการพ ฒนาท งระบบ ด งน ด านบร บท 1 องค ประกอบ 1. สภาพแวดล อมภายนอกของโรงเร ยนด ม ส งคม บรรยากาศ ส งแวดล อมเอ ออานวย ต อการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ด านป จจ ย ซ งม 6 องค ประกอบ ค อ 1. คร ผ บร หารและบ คลากรทางการศ กษาม ออาช พ และจานวนเพ ยงพอ 2. ล กษณะทางกายภาพของโรงเร ยนได มาตรฐาน 3. หล กส ตรเหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น 4. ส อ / อ ปกรณ เทคโนโลย ท นสม ย 5. แหล งการเร ยนร ในโรงเร ยนหลากหลาย 6. งบประมาณม งเน นผลงาน ด านกระบวนการ ม 4 องค ประกอบ ค อ 1. การจ ดกระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนสาค ญท ส ด 2. การจ ดบรรยากาศการเร ยนร เอ อต อการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 3. การบร หารจ กการด ใช โรงเร ยนเป นมาตรฐาน เน นการม ส วนร วม 4. การประก นค ณภาพการศ กษาม ประส ทธ ภาพ เป นส วนหน งของระบบบร หารโรงเร ยน ด านผลล พธ / ผลผล ต ม 3 องค ประกอบ ค อ 1. ผ เร ยนม ค ณภาพมาตรฐาน ม พ ฒนาการท กด าน เป นคนด คนเก ง ม ความส ข เร ยนต อ และประกอบอาช พได 2. โรงเร ยนเป นท ช นชมของช มชน 3. โรงเร ยนเป นแบบอย างและให ความช วยเหล อแก ช มชนและโรงเร ยนอ น จากกรอบแนวค ดในการพ ฒนาโรงเร ยนส ค ณภาพ โรงเร ยนบ านดอยคาได จ ดก จกรรม โครงการ/แผนงาน ท ใช ในการส งเสร มและพ ฒนา ด งน การดาเน นงานพ ฒนาสภาพแวดล อมภายนอกของโรงเร ยนด ม ส งคม บรรยากาศ ส งแวดล อมเอ ออานวยต อการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ด านบร บทโรงเร ยนได จ ดทาโครงการพ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร ในโรงเร ยน ซ งม ก จกรรม ด งน 1. ปร บปร งภ ม ท ศน โรงเร ยน 2. ปร บปร งห องน าห องส วม 3. จ ดทาโรงเร อนเพาะเห ดนางฟ า 4. จ ดทาบ อเล ยงปลา/บ อเล ยงกบ 5. จ ดทาบ านพอเพ ยง 1. สภาพโรงเร ยนม ความสะอาด ปลอดภ ย บรรยากาศร มร น สวยงาม ปลอดจากแหล ง อบายม ขและมลภาวะ 2. ช มชนให ความร วมม อ ม ความส มพ นธ ท ด ให การสน บสน นในท กด าน 12

13 3. โรงเร ยนเป นแหล งเร ยนร ในช มชนอย างหลากหลายม แหล งเร ยนร และแหล งว ทยาการ รวมท งภ ม ป ญญาท องถ นท เอ อต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ด านป จจ ย ซ งม 6 องค ประกอบโรงเร ยนได จ ดทาโครงการ ตามแต ละองค ประกอบ ด งน 1. การพ ฒนาคร ผ บร หารและบ คลากรทางการศ กษาม ออาช พ และจานวน เพ ยงพอ โรงเร ยนได ดาเน นการจ ดทาโครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส ม ออาช พ ซ งม ก จกรรมท ส งเสร มและพ ฒนาคร และบ คลากร ด งน 1.1 ก จกรรมพ ฒนาอบรมตามหน วยงานในสาระท สนใจ 1.2 ก จกรรมการศ กษาด งาน/พ ฒนาตนเอง 1.3 ก จกรรมประช มส มมนา 1.4 ก จกรรมน เทศ/แลกเปล ยนเร ยนร 1.5 พ ฒนาท กษะการจ ดทาว จ ยในช นเร ยน 1) คร ได ร บการพ ฒนาตามเกณฑ ว ชาช พ/ตรงตามความต องการและสอดคล องก บ ภาระหน าท และความร บผ ดชอบ 2) คร ม ความร ความสามารถในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามมาตรฐาน ว ชาช พ 3) คร ม ความประพฤต ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พคร 2. ล กษณะทางกายภาพของโรงเร ยนได มาตรฐาน โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและ พ ฒนา ด งน 2.1 วางแผนการบร หารจ ดการใช สอยพ นท 2.2 จ ดทาห องพ เศษ อาท ห องคอมพ วเตอร ห องภาษาอ งกฤษ ห องว ทยาศาสตร ห องสม ดลานก ฬา สนามเด กเล น ฯลฯ 1) โรงเร ยนม สถานท ท เหมาะสมต อการใช สอย 2) ม ป จจ ยโครงสร างพ นฐานท เหมาะสมก บสภาพของสถานศ กษา 3) ม อาคารเร ยน อาคารประกอบ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การท ม ความพร อมต อการใช งานและเพ ยงพอ 4) ม พ นท สาหร บพ กผ อนและสามารถเล นก ฬาได 3. หล กส ตรเหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 3.1 ปร บปร งพ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยน 3.2 พ ฒนาหล กส ตรท องถ นให ม ความเหมาะสมก บสถานภาพของช มชน 3.3 นาหล กส ตรไปใช และพ ฒนาผ เร ยนอย างเป นระบบ 3.4 ประเม นผลการใช หล กส ตร 1) สถานศ กษาม หล กส ตรท สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานตอบสนองต อ ความต องการของผ เร ยนและท องถ น 13

14 2) สถานศ กษาประเม นผลการใช และปร บปร งพ ฒนาหล กส ตรอย างต อเน อง 4. ส อ / อ ปกรณ เทคโนโลย ท นสม ย โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 4.1 โครงการจ ดหาส อ / พ ฒนาส อ/การใช ส อ 1) โรงเร ยนม ส อ อ ปกรณ เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการบร หารจ ดการ เหมาะสม ท นสม ย และเพ ยงพอ 2) คร ได ร บการพ ฒนาในการผล ตส อและใช ส อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. แหล งการเร ยนร ในโรงเร ยนหลากหลาย โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 5.1 ก จกรรมส งเสร มน ส ยร กการอ าน 5.2 โครงการพ ฒนาท กษะช ว ตส ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 5.3 โครงการเร ยนร ก บภ ม ป ญญาไทยในท องถ น 5.4 โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ 1) โรงเร ยนม ห องสม ดท ได มาตรฐาน 2) ม แหล งเร ยนร ท สะท อนว ถ ช ว ตของช มชน 3) ม แหล งเร ยนร และเทคโนโลย สารสนเทศท หลากหลายไว บร การแก ผ เร ยนและ ช มชน 6. งบประมาณม งเน นผลงานโรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 6.1 จ ดสรรงบประมาณให ม ความสอดคล องและเหมาะสมก บแผนงานโครงการ 6.2 วางแผนการใช งบประมาณอย างเป นระบบ 1) ม การจ ดงบประมาณตามมาตรฐานการจ ดการทางการเง นได อย างเป นระบบ การวางแผนการใช งบประมาณ การคานวณต นท นผลผล ต การจ ดระบบการจ ดซ อ/จ ดจ าง การบร หารการเง นและการควบค มงบประมาณ การบร หารส นทร พย การรายงานทางการเง นและผลการดาเน นงาน ตรวจสอบภายใน ด านกระบวนการ ม 4 องค ประกอบโรงเร ยนได จ ดทาโครงการ ตามแต ละองค ประกอบ ด งน 1. การจ ดกระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนสาค ญ โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 1.1 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะท พ งประสงค 1.2 โครงการส งเสร มประชาธ ปไตยเสร มสร างว น ยน กเร ยน 1.3 โครงการพ ฒนาท กษะช ว ตด วยเศรษฐก จพอเพ ยง 14

15 1.4 โครงการระบบด แลน กเร ยน 1.5 โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ 1.6 โครงการหน งโรงเร ยนหน งนว ตกรรม 1.7 โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนร 1.8 โครงการห องสม ดม ช ว ต 1.9 โครงการพ ฒนาศ กยภาพงานว ชาการท ใช ICT ในการจ ดการเร ยนร 1.10 โครงการเป ดประต ส โลกกว างก บภาษาอ งกฤษ 1.11 โครงการส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนตามความถน ดและความสนใจ 1.12 โครงการเร ยนร ก บภ ม ป ญญาไทยในท องถ น 1) ผ เร ยนม ส วนร วมในการกาหนดจ ดม งหมายก จกรรมการเร ยนร และว ธ ประเม นผล การเร ยนร 2) ผ เร ยนค ดเอง และปฏ บ ต จร ง 3) คร จ ดการเร ยนร ให ผ เร ยนได พ ฒนาเต มตามศ กยภาพ 4) ผ ปกครองและช มชนม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนร 2. การจ ดบรรยากาศการเร ยนร เอ อต อการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนโรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 2.1 โครงการพ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร 2.2 ก จกรรมพ ฒนาแหล งเร ยนร ในโรงเร ยน 1) อาคารสถานท ห องเร ยน และบร เวณโรงเร ยน ถ กส ขล กษณะ ร มร น ปลอดภ ย สวยงาม เอ อต อการเร ยนร 2) ผ เร ยนม ว ฒนธรรมการเร ยนร 3. การบร หารจ กการด ใช โรงเร ยนเป นมาตรฐาน เน นการม ส วนร วมโรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 3.1 โครงการบร หารเช งกลย ทธ แบบม ส วนร วม 1) บร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐานเน นให โรงเร ยนได บร หารจ ดการด วยตนเอง ม ความเป นอ สระ เน นการม ส วนร วม 2) บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล ย ดระเบ ยบ กฎหมายค ณธรรม ความโปร งใส การม ส วนร วมความร บผ ดชอบ และความค มค า 4. การประก นค ณภาพการศ กษาม ประส ทธ ภาพ เป นส วนหน งของระบบบร หาร โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 4.1 โครงการระบบประก นค ณภาพภายใน 1) ม ระบบการประก นค ณภาพ ภายในท ช ดเจน ครบวงจรปฏ บ ต ได 15

16 2) ม ความพร อมก บการประเม นภายนอก ด านผลล พธ / ผลผล ต 1. ผ เร ยนม ค ณภาพมาตรฐาน ม พ ฒนาการท กด าน เป นคนด คนเก ง ม ความส ข เร ยนต อ และประกอบอาช พได ม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 1.1 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะท พ งประสงค 1.2 โครงการส งเสร มประชาธ ปไตยเสร มสร างว น ยน กเร ยน 1.3 โครงการพ ฒนาท กษะช ว ตด วยเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 โครงการระบบด แลน กเร ยน 1.5 โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ 1.6 โครงการหน งโรงเร ยนหน งนว ตกรรม 1.7 โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนร 1.8 โครงการห องสม ดม ช ว ต 1.9 โครงการพ ฒนาศ กยภาพงานว ชาการท ใช ICT ในการจ ดการเร ยนร 1.10 โครงการเป ดประต ส โลกกว างก บภาษาอ งกฤษ 1.11 โครงการส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนตามความถน ดและความสนใจ 1.12 โครงการเร ยนร ก บภ ม ป ญญาไทยในท องถ น 1) ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามจ ดม งหมายหล กส ตรสถานศ กษา 2) ผ เร ยนเป นคนด ม ค ณธรรม ร กการเร ยนร ม ว น ยในตนเอง กล าค ด กล าแสดงออก ร บผ ดชอบต อภารงานท ร บผ ดชอบ 3) ผ เร ยนเป นคนเก ง ม ว ส ยท ศน ม ท กษะการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ค ดสร างสรรค ม ท กษะการเร ยนร ใช เทคโนโลย แสวงหาความร ได ด วยตนเอง ม ท กษะการใช ภาษาในการส อสารร กการ ทางานและม เจตคต ท ด ต อว ชาช พ 4) ผ เร ยนเป นคนม ความส ข ม ส ขภาพกายด ม ส ขภาพจ ตด ม ส นทร ยภาพและม บ คล กภาพท ด 5) ผ เร ยนม พ ฒนาการด านร างกาย สต ป ญญา อารมณ และส งคมเต มตามศ กยภาพ 6) ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ผ านเกณฑ ตามท หล กส ตรกาหนด 7) ค ณภาพผ เร ยนเป นท ยอมร บของส งคม 2. โรงเร ยนเป นท ช นชมของช มชน ม ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนา ด งน 2.1 โครงการหน งโรงเร ยนหน งนว ตกรรม 2.2 โครงการประเม นโรงเร ยนเพ อร บรางว ลพระราชทาน 2.3 โครงการสถานศ กษาแบบอย างการจ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หาร จ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สถานศ กษาพอเพ ยง โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน 1) ช มชนพ งพอใจและศร ทธาต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 2) โรงเร ยนประสบผลสาเร จในการพ ฒนาค ณภาพ 16

17 3. โรงเร ยนเป นแบบอย างและให ความช วยเหล อแก ช มชนและโรงเร ยนอ นม ก จกรรมส งเสร ม และพ ฒนา ด งน 3.1 โครงการหน งโรงเร ยนหน งนว ตกรรม 3.2 โครงการประเม นโรงเร ยนเพ อร บรางว ลพระราชทาน 3.3 โครงการสถานศ กษาแบบอย างการจ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หาร จ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สถานศ กษาพอเพ ยง โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน 1) โรงเร ยนเป นแบบอย างท ด แก ช มชนและโรงเร ยนอ นในการพ ฒนา 2) คร และบ คลากรในโรงเร ยนร วมก จกรรมช มชน บร การช มชนส งเสร มสน บสน นก จกรรมของ ช มชนอย างต อเน อง 3) เป นแหล งเร ยนร ให ก บโรงเร ยนอ น ส การพ ฒนาอย างย งย น จากการดาเน นการใช ร ปแบบการพ ฒนาโรงเร ยนส โรงเร ยนค ณภาพ ซ งม ข นตอน กระบวนการทางานอย างเป นระบบ โดยม แผนงาน โครงการต าง ๆ ส งเสร มสน บสน น ซ งส งผลต อการ พ ฒนาท งระบบท งด านบร บท ด านป จจ ย ด านกระบวนและผลล พธ /ผลผล ต จากการประเม นผลการ ดาเน นงานโรงเร ยนได ดาเน นการสร ปและรวบรวมผลการพ ฒนา ร วมสร ปทบทวนกระบวนการทางาน มาพ ฒนาและปร บปร งอย างต อเน องและส งผลต อการดาเน นตามกรอบการโรงเร ยนพระราชทาน 17

18 2 ผลสาเร จท ปรากฎ ผลการประเม นโรงเร ยนพระราชทาน ด านท 1 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และล กษณะท พ งประสงค ผลการพ ฒนาในด านท 1 พบว า โรงเร ยนบ านดอยคาได จ ดก จกรรมโครงการ พ ฒนา ค ณธรรมจร ยส งเสร มให น กเร ยนได ม ค ณธรรม จร ยธรรม และล กษณะท พ งประสงค โดยเน นให น กเร ยน เป นคนด ท งกาย และใจ ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย เส ยสละ ปฏ บ ต หน าท ของตนเองได ด วยตนเอง รวมท งการทางานร วมก บผ อ นได โดยให ตระหน กถ งค ณค าของภ ม ป ญญาไทย ภ ม ใจในความเป นคนไทย ม จ ตสาน กในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม น กเร ยนม ความร ความสามารถทางว ชาการ โรงเร ยนบ านดอยค าม การพ ฒนาการเร ยน การสอน โดยเน นน กเร ยนเป นส าค ญม การจ ด ก จกรรมส งเสร มและสน บสน นให น กเร ยนได เร ยนร อย างหลากหลาย โดยเฉพาะการพ ฒนาให น กเร ยน ร จ กการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห การใช เหต ผลในการเร ยนร การใช ภาษา ในการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมถ งการส บค น ค นคว าหาข อม ลโดยนาเทคโนโลย ไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได อย าง สร างสรรค ส งผลให น กเร ยนม ความร สามารถน าองค ความร ท ได ร บมาสร างเป นองค ความร ใหม น าพา ส ความสามารถท หลากหลายจนกลายเป นความสามารถพ เศษ ซ งเห นได จากการได ร บรางว ลจากการ แข งข นท งในระด บเคร อข าย ระด บเขตพ นท การศ กษาและระด บประเทศมากมาย ส งผลให น กเร ยนม ผลส มฤทธ โดยภาพรวมของสถานศ กษาในท กสาระส งกว าระด บเขตพ นท และระด บประเทศ น กเร ยนม ส ขภาพแข งแรง จ ตใจแจ มใส ม ส นทร ยภาพด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา ในด านส ขภาพและพลานาม ยของน กเร ยน ทางงานอนาม ยของโรงเร ยนและกล มสาระท เก ยวข องได ประสานการท างานได อย างยอดเย ยมในการท จะพ ฒนาน กเร ยนให เป นผ ท ม พ ฒนาการตาม ว ย ให ม ส ขภาพแข งแรง จ ตใจแจ มใส ม ส นทร ยภาพทางด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา สถานศ กษาได ส งเสร มให น กเร ยนท กคนได ออกก าล งกายอย างสม าเสมอ ส งเสร มให ม ส วนร วมในก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร และก ฬาท กร ปแบบ ตามมาตรฐานของโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ ท าให น กเร ยนเป นผ ม ร างกาย สมบ รณ แข งแรง ม มน ษยส มพ นธ ท ด ม การปร บต วเข าก บเพ อนๆ ห างไกลจากสารเสพต ด ป ญหาทาง เพศ และอบายม ขท งปวง ด านท 2 การพ ฒนาหล กส ตรและว ชาการ การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านดอยค าได จ ดท าหล กส ตรสถานศ กษา โดยได ด าเน นการให สอดคล องก บ เป าประสงค และว ส ยท ศน ของโรงเร ยนตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ม การว เคราะห ความ ต องการของสถานศ กษา ช มชน ย ดหล กแห งการบ รณาการ ความย ดหย น ความหลากหลายความ ต องการของน กเร ยนโดยอาศ ยการม ส วนร วมของผ เก ยวข อง และช มชนในการต ดตาม น เทศการใช หล กส ตรสถานศ กษาอย างต อเน อง เพ อน าผลการประเม นมาปร บปร ง และพ ฒนาหล กส ตรของ สถานศ กษาของเรา 18

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเกาะส เหร (Strategy Planning)

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเกาะส เหร (Strategy Planning) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเกาะส เหร (Strategy Planning) พ.ศ. 2557-2559 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาภ เก ต สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนเกาะส

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศ ลรว ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๔

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๔ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๒๙ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช เลขท ๖๐๐

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

เอกสารค ม อประกอบการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2558

เอกสารค ม อประกอบการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2558 เอกสารค ม อประกอบการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2558 งานแผนงานและจ ดสรรงบประมาณ นโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา กล มบร หารงบประมาณและบ คลากร โรงเร ยนเดชอ ดม จ งหว ดอ บลราชธาน สาน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต ประเม นตนเอง รายงานการ โรงเร ยน อบจ.บ านนาบอน สร ป ป การศ กษา 2557 ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น กระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทนา สร ปผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

Õ π«ß π πß πªø Ÿª π Õπ µ µπ å «ß» çúıù ªï Ààß ªØ Ÿª π Õπé. ÚıÙ ªï Ààß ªØ Ÿª π Õπ. π ß π» Èπæ Èπ π

Õ π«ß π πß πªø Ÿª π Õπ µ µπ å «ß» çúıù ªï Ààß ªØ Ÿª π Õπé. ÚıÙ ªï Ààß ªØ Ÿª π Õπ. π ß π» Èπæ Èπ π Õ π«ß π πß πªø Ÿª π Õπ µ µπ å «ß» çúıù ªï Ààß ªØ Ÿª π Õπé ÚıÙ ªï Ààß ªØ Ÿª π Õπ π «µ π» π ß π» Èπæ Èπ π «ß» Õ π«ß π πß πªø Ÿª π Õπ µ µπ å «ß» çúıù ªï Ààß ªØ Ÿª π Õπé π«ß ª π ÿ æ π π» ÚıÙ ªï Ààß ªØ Ÿª π

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อร ปแบบการพ ฒนาการบร หารสถานศ กษาแบบบร หารตนเอง โดยใช ร ปแบบ TAWATS's Model โรงเร ยนสตร อ างทอง

ค ม อร ปแบบการพ ฒนาการบร หารสถานศ กษาแบบบร หารตนเอง โดยใช ร ปแบบ TAWATS's Model โรงเร ยนสตร อ างทอง ค ม อร ปแบบการพ ฒนาการบร หารสถานศ กษาแบบบร หารตนเอง โดยใช ร ปแบบ TAWATS's Model โรงเร ยนสตร อ างทอง นายธว ช ศร สว าง ผ อ านวยการโรงเร ยนสตร อ างทอง โรงเร ยนสตร อ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาอ างทอง

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน

บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน 10 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 1 นโยบาย (ต วช ว ดท 1 4) บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จได น าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาบ รณา 1.แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ การเป นนโยบายของโรงเร

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ๑.แนวค ดเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ๑.๑ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประก

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2551-2554

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2551-2554 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2551-2554 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2553) 389 ถนนประชาพ ฒนา แขวงท บยาว เขตลาดกระบ ง จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10520 โทรศ พท 02-1729736 - 41, โทรสาร 02-1729736 -41 ต อ 214 Web site: www.mrl.ac.th

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง การศ กษาสภาพและแนวทางการจ ดอ สลามศ กษาในโรงเร ยนของร ฐ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information