การจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต : ภารก จท ท าทาย

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต : ภารก จท ท าทาย"

Transcription

1 การจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต : ภารก จท ท าทาย นายทว ส ทธ ใจห าว** ประเทศไทยในฐานะภาค ขององค การสหประชาชาต ตามสนธ ส ญญาด านส ทธ มน ษยชน ม อน ส ญญาว าด วยส ทธ เด กซ งได กล าวถ งส ทธ เด กในด านต าง ๆ รวมท งด านการศ กษา ซ งประเทศไทย โดยร ฐบาลท กร ฐบาลได ให ความส าค ญก บการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาทร พยากรมน ษย โดยได ม มต คณะร ฐมนตร และระเบ ยบ กฎหมายเพ อสร างโอกาสและความเสมอภาคในการจ ดการศ กษามาอย าง ต อเน อง แต ตลอดระยะเวลาท ผ านมาย งไม ม ผลการศ กษาว จ ยหร อการประเม นผลการจ ดการศ กษา โดยเฉพาะการจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต หร อเด กท ไม ม ส ญชาต ไทย ผมและคณะจ งเห น ความจาเป นท จะต องม การศ กษาว จ ย เพ อประเม นผลการจ ดการศ กษาส าหร บล กแรงงานต างชาต หร อ เด กท ไม ม ส ญชาต ไทยในประเทศไทย โดยได ส งข อเสนอขอร บท นอ ดหน นการว จ ยจากส าน กงาน คณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) และได ร บงบประมาณสน บสน นการว จ ยจากส าน กงาน คณะกรรมการว จ ยแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ การว จ ยด งกล าว ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นการจ ดการศ กษาส าหร บล กแรงงานต างชาต หร อเด กท ไม ม ส ญชาต ไทยในระด บนโยบายและเพ อรวบรวม ว เคราะห ส งเคราะห ป ญหาอ ปสรรค และเสนอแนวทางการจ ดการศ กษาส าหร บล กแรงงานต างชาต หร อเด กท ไม ม ส ญชาต ไทยเช งนโยบาย ประชากรท ใช ในการว จ ยและกล มต วอย างท ใช ในการว จ ย เป นหน วยงานทางการศ กษาระด บนโยบาย หร อระด บกระทรวง และระด บปฏ บ ต ท ร บผ ดชอบการจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต และเด กไม ม ส ญชาต ไทย ท งภาคร ฐ และองค กรเอกชนท งในและนอกส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ โดยเล อกกล ม ต วอย างจากหน วยงานทางการศ กษาและสถานศ กษาท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาแก ล กแรงงาน ต างชาต ในพ นท จ งหว ดตาก กาญจนบ ร ระนอง และสม ทรสาคร ได กล มต วอย าง ระด บนโยบาย จานวน 20 แห ง ระด บปฏ บ ต จานวน 90 แห ง ผลการประเม นการจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต ในประเทศไทย พบว า โดยภาพรวมม ค าเฉล ยอย ในระด บปานกลาง เม อพ จารณาเป นรายด าน พบว า ด านบร บทม ค าเฉล ยอย ในระด บมาก ด านป จจ ยน าเข า ด านกระบวนการและด านผลผล ตม ค าเฉล ยอย ในระด บปานกลาง ผลการศ กษา ว เคราะห ป ญหาการจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต ในประเทศไทย พบว า ประเทศไทยย งม ป ญหา อ ปสรรคในการจ ดการศ กษาหลายด าน ได แก ป ญหาการเคล อนย าย แรงงานเข าประเทศ ทาให เก ดป ญหาการให บร การข นพ นฐานและการให บร การการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กมน ษยธรรมของไทยเพ มข น ป ญหาด านความเช อ เจตคต และความเข าใจในนโยบายการจ ด การศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต ซ งพบว าย งม ผ บร หาร คร ผ สอน ผ ปกครอง และช มชน ท ม เจตคต **นายทว ส ทธ ใจห าว ห วหน าโครงการว จ ย เร อง การประเม นผลการจ ดการศ กษาแก ล กแรงงาน ต างชาต ในประเทศไทย โดยได ร บงบประมาณสน บสน นการว จ ยจากสาน กงานคณะกรรมการว จ ย แห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ งบประมาณ 1,020,000 บาท

2 2 ทางลบต อการจ ดการศ กษาและการให บ ตรหลานเร ยนร วมก บล กแรงงานต างชาต หร อเด ก ท ไม ม ส ญชาต ไทย ป ญหาผ บร หารสถานศ กษา คร น กเร ยน และผ ปกครองย งขาดความร ความเข าใจ ในการจ ดการศ กษาตามบทบาทหน าท และระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยหล กฐานในการร บ น กเร ยนน กศ กษาเข าเร ยนในสถานศ กษา พ.ศ ท บ ญญ ต ไว ว า ให สถานศ กษาถ อเป นหน าท ในการท จะร บเด กท อย ในว ยการศ กษาตามกฎหมายว าด วยการศ กษาภาคบ งค บเข าเร ยน ในสถานศ กษา ป จจ บ นการจ ดการศ กษาโดยบ คคลและองค กรช มชนหร อองค กรเอกชนในร ปศ นย การเร ยน โดยเฉพาะในพ นท จ งหว ดตากและจ งหว ดระนอง ส วนใหญ ม ป ญหาหน วยงานท เก ยวข อง ภาคร ฐไม สามารถเข าถ ง ควบค ม ก าก บหร อม ส วนร วมในการก าหนดหล กส ตร ก จกรรมการสอน และการประเม นผลการเร ยนได การจ ดการศ กษาในศ นย การเร ยนด งกล าวป จจ บ น นอกจากไม ปฏ บ ต ตามกฎหมายแล วย งม ความเส ยงท จะสร างผลกระทบด านส ทธ มน ษยชนและอาจส งผลกระทบต อส งคม และความม นคงของชาต ได เป นต น จากการศ กษาว จ ยด งกล าว ผมได เสนอแนวทางการพ ฒนาระบบการจ ดการศ กษา แก ล กแรงงานต างชาต ในระด บนโยบายในด านต าง ๆ จานวน 6 ด าน ด งน 1. ด านย ทธศาสตร และการวางแผน 1) กระทรวงศ กษาธ การโดยคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและหน วยงาน ท เก ยวข อง จ ดท าข อม ลสถานการณ การเคล อนย ายของแรงงานต างชาต และจ ดท าแผนย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาแก เด กต างชาต รองร บการอพยพ เคล อนย ายของแรงงานต างชาต 2) ร ฐบาลและกระทรวงศ กษาธ การ ส งเสร มการจ ดการศ กษาแก เด กด อยโอกาส เด กต างชาต และเด กท ไม ม หล กฐานทางทะเบ ยนราษฎร พร อมท งเป ดโอกาสและประชาส มพ นธ ให ประชาชน องค กรช มชน ม ลน ธ และองค กรเอกชนได ม ส วนร วมในการบร จาคหร อระดมทร พยากร เพ อการศ กษาแก เด กกล มน ท งน อาจจ ดทาในร ปของกองท น 3) ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานเสนอนโยบายหร อแนวทาง การจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต และมาตรการ แผนงาน โครงการและงบประมาณเพ อการเผยแพร ประชาส มพ นธ สร างความร ความเข าใจและความตระหน กในการจ ดการศ กษาเพ อปวงชนและการปฏ บ ต ตามอน ส ญญาว าด วยส ทธ เด กแก ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา 4) กระทรวงศ กษาธ การโดยส าน กงานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานต องเร ง ประชาส มพ นธ เพ อสร างความร ความเข าใจแก ผ บร หารโรงเร ยนและคร ผ สอน รวมท งผ ปกครอง และช มชนในบทบาทหน าท เพ อให หน วยงานทางการศ กษาปฏ บ ต ตามอน ส ญญาว าด วยส ทธ เด ก 5) กระทรวงศ กษาธ การควรก าหนดนโยบายหร อจ ดเน นท ช ดเจนเก ยวก บการจ ด การศ กษาข นพ นฐานแก เด กท กคนท อาศ ยอย ในประเทศไทย พร อมท งการก าหนดหน วยงานท เป น เจ าภาพหล กในการร บผ ดชอบส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาสามารถน านโยบายไปปฏ บ ต ได อย างจร งจ ง ต อเน อง เป นร ปธรรมไปถ งเด กกล มด งกล าว เพ อให สถานศ กษาสามารถน าไปปฏ บ ต ได อย างถ กต อง จร งจ งและเป นไปในแนวทางเด ยวก น 6) กระทรวงศ กษาธ การควรม คณะกรรมการย ทธศาสตร ด านการจ ดการศ กษา แก เด กด อยโอกาสและเด กท ไม ม หล กฐานทางทะเบ ยนราษฎร และไม ม ส ญชาต ไทย โดยส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การและสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เพ อท าหน าท ในส วนงาน

3 3 ส งเสร มการศ กษาเด กต างด าว ซ งส าน กส งเสร มก จการการศ กษาด แลให อย ในความร บผ ดชอบ ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานในฐานะหน วยงานเลขาน การ 2. ด านการสร างโอกาสทางการศ กษาและการปฏ บ ต ตามกฎหมาย 1) ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานควรเร งร ดให คณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา ปฏ บ ต หน าท ตามอน ส ญญาว าด วยส ทธ เด กและพระราชบ ญญ ต การศ กษาภาคบ งค บ พ.ศ มาตรา 5 ในการส ารวจและด าเน นการให เด กได เข าเร ยนในสถานศ กษา และมาตรา 7 วรรคสอง การพ จารณารายงานของพน กงานเจ าหน าท ในกรณ ท ไม สามารถด าเน นการให เด กได เข าเร ยน เพ อให เด กได เข าเร ยนในสถานศ กษาและอ านาจตามกฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ การแบ งส วน ราชการภายในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา พ.ศ ข อ 6 (11) การประสานการปฏ บ ต ราชการ ท วไปก บองค กร หน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐเอกชนและองค กรปกครองส วนท องถ นในฐานะส าน กงาน ผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา ท งน เพ อให องค กร หน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ เอกชนและองค กรปกครองส วนท องถ นม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาแก เด กต างชาต อย างเต มท 2) ร ฐบาลและกระทรวงศ กษาธ การต องเพ มความเข มข นในการประชาส มพ นธ สร างความตระหน ก ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดการศ กษาเพ อปวงชนและการจ ดการศ กษา แก เด กต างชาต การน าเสนอให เห นโอกาสและประโยชน ของเด กไทยท ได เร ยนร วมก บเด กต างชาต เพ อให ผ ปกครองเก ดความม นใจในการให บ ตรหลานเร ยนร วมก บเด กต างชาต โดยมอบให ส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานเป นหน วยงานท เป นเจ าภาพหล กในการประชาส มพ นธ และสร างความร ความเข าใจด งกล าว 3. ด านการจ ดการศ กษาในระบบโรงเร ยน 1) ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ควรสรรหาหร อค ดเล อกสถานศ กษาท เป นโรงเร ยนแกนกลางในการจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต หร อเด กท ไม ม ส ญชาต ไทย กล มเคร อข ายละ 1 2 โรงเร ยน และให การสน บสน นให เป นโรงเร ยน ต นแบบ ท ม ความพร อมท งด านบ คลากร อาคารสถานท ส อการเร ยนและงบประมาณ ส าหร บ จ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต โดยเฉพาะในพ นท จ งหว ดเช ยงใหม เช ยงราย แม ฮ องสอน ตาก กาญจนบ ร และสม ทรสาคร เป นต น 2) กระทรวงศ กษาธ การควรเป นเจ าภาพหล กในการส งเสร ม สน บสน นสถานศ กษา ท กส งก ด เพ อให การจ ดสรรงบประมาณเป นกรณ พ เศษแก สถานศ กษาท เสนอความประสงค จะจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต เป นโรงเร ยนแกนน าในพ นท เพ อจ ดจ างคร หร อบ คลากร พ เล ยงท าหน าท เป นล าม เป นพ เล ยงหร อช วยเหล อการจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในพ นท จ งหว ดเช ยงใหม เช ยงราย แม ฮ องสอน ตาก กาญจนบ ร และสม ทรสาคร เป นต น 3) ร ฐบาลและกระทรวงศ กษาธ การควรจ ดสรรงบประมาณเพ อปร บปร ง พ ฒนา อาคารสถานท ว สด อ ปกรณ แก สถานศ กษาในชนบทให เพ ยงพอตามความเหมาะสมและจาเป น 4) กระทรวงศ กษาธ การควรกระจายอ านาจการจ ดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะ อย างย งเง นอ ดหน นรายห วน กเร ยนให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาหร อหน วยงานทางการศ กษา ท ร บผ ดชอบ การจ ดการศ กษาระด บเขตพ นท หร อระด บจ งหว ด ม อ านาจใจการจ ดสรรงบประมาณ

4 4 อ ดหน นแก สถานศ กษาตามความจาเป นและความเหมาะสมแทนการจ ดสรรเง นอ ดหน นเป นเง นรายห ว จากส วนกลางไปย งสถานศ กษาโดยตรง 5) กระทรวงศ กษาธ การและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส งเสร ม สน บสน นให ภาคร ฐ ภาคเอกชนและองค กรปกครองส วนท องถ นเข ามาช วยเหล อด แล สน บสน น งบประมาณให สถานศ กษาท จ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต เพ อให ม อาคารสถานท ว สด อ ปกรณ ให เพ ยงพอตามความเหมาะสมและจาเป น 6) ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานควรสร างความตระหน ก แก สถานศ กษาซ งในป จจ บ นม การบร หารสถานศ กษาในร ปคณะบ คคล โดยคณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานและสถานศ กษาส งเสร มให ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมร บผ ดชอบในการจ ด การศ กษาของสถานศ กษา เพ อสร างกระบวนการม ส วนร วมของช มชนและการม ส วนร วมในการแก ไข ป ญหาท เก ดข นก บสถานศ กษาให มากข น โดยเฉพาะการด าเน นงานระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน การต ดตามต วน กเร ยนและการจ ดทาทะเบ ยนประว ต น กเร ยนเป นรายบ คคล 7) สถานศ กษาในพ นท ชายแดนหร อพ นท ท ม แรงงานต างชาต หนาแน นควรปร บ หล กส ตรและกระบวนการเร ยนให เข มข น สอดคล องก บสถานการณ และความต องการของผ เร ยนมากข น เช น การทาให เป นโรงเร ยน 2 ภาษา หร อโรงเร ยน 3 ภาษา เพ อเตร ยมความพร อมผ เร ยนท งเด กไทย และล กแรงงานต างชาต เข าส ประชาคมอาเซ ยน โรงเร ยนท เป นแบบอย างในการจ ดหล กส ตรด งกล าว ได แก โรงเร ยนบ านท าอาจ อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก 8) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาตาก เขต 2 ซ งม แนวทางการจ ด การศ กษาหลายร ปแบบมาศ กษาและขยายผล ได แก ร ปแบบท 1) ร บเด กน กเร ยนท อย ในว ยเร ยนท กคน เข าเร ยนท งท ม หล กฐานทางทะเบ ยนราษฎร และไม ม หล กฐานทางทะเบ ยนราษฎร ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 5 กรกฎาคม 2548 ร ปแบบท 2) ส งเสร มให ศ นย การเร ยนเด กต างด าว ท ม ความพร อมให เป นโรงเร ยนเอกชน (Private School) ร ปแบบท 3) ศ นย การเร ยนเด กต างชาต ท บร หารงานโดยองค กรเอกชน และร ปแบบท 4) School Within School ดาเน นการประสานโรงเร ยน ศ นย การเร ยนท อย บร เวณใกล เค ยงก น จ ดทาบ นท กความเข าใจหร อ MOU ช วยเหล อก นด านว ชาการ 9) การจ ดการศ กษาแบบเร ยนร วม โดยความร วมม อของสถานศ กษา บร ษ ทเอกชน องค กรเอกชนและองค การปกครองส วนท องถ น สถานศ กษาท เป นแบบอย างท ด ได แก โรงเร ยนว ด ศร ส ทธารามและโรงเร ยนหลวงแพทย โกศลอ ถ มภ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา สม ทรสาคร 10) การแก ป ญหาการส อสารระหว างคร ก บผ เร ยนในสถานศ กษา ในระยะส น สถานศ กษาควรจ ดหาคร พ เล ยงหร อผ ช วยคร ท สามารถส อสารภาษาเด ยวก บผ เร ยนได มาช วย ในการจ ดกระบวนการเร ยนการสอน ส วนในระยะกลางและระยะยาว สถานศ กษาควรเป ดสอน ระด บปฐมว ย เพ อพ ฒนาระบบการส อสารของผ เร ยนให ม ความพร อมท จะเข าเร ยนในระด บ ประถมศ กษา รวมท งการใช ระบบพ สอนน อง ใช อาสาสม ครช วยสอน และการใช ระบบค ดกรอง น กเร ยน โดยจ ดให ม ห องค ดกรองและพ ฒนาด านภาษาและการส อสาร ก อนประเม นเด กและจ ดให เด ก ท ผ านการประเม นเข าห องเร ยนตามระด บท เหมาะสมก บพ ฒนาการของผ เร ยน

5 5 11) เน องจากพ ฒนาการและการส อสารของเด กไทยและเด กต างชาต แตกต างก น รวมท งล กแรงงานต างชาต ไม ม พ นฐานในการเร ยน อาจท าให การจ ดการเร ยนการสอนล าช า เก ดผล กระทบให น กเร ยนไทยคนอ น ๆ เร ยนล าช าไปด วย ป ญหาด งกล าวส งผลให ผ ปกครองบางคน นาน กเร ยนไทยย ายออกไปเร ยนท อ น ฉะน น กระทรวงศ กษาธ การควรศ กษาว จ ย พ จารณาศ กษาข อด ข อเส ยของการจ ดการเร ยนแบบเร ยนร วมระหว างล กแรงงานต างชาต และน กเร ยนท วไป 12) สถานศ กษาควรจ ดก จกรรม ไอ เกลอ เพ อจ บค เด กต างชาต และเด กไทย ท เร ยนร วมก น เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร ท งภาษาและว ฒนธรรมระหว างก น ท งน เพ อประโยชน ในการพ ฒนาการเร ยนและเป นฐานความส มพ นธ ท ด ท สามารถเช อมโยงก นในการใช ช ว ตและการท างาน ร วมก นในอนาคต 4. ด านการสารวจและการออกหล กฐานการร บรองบ คคล 1) กระทรวงมหาดไทยและหน วยงานท เก ยวข องควรเร งออกมาตรการแนวปฏ บ ต ใน การออกหล กฐานเลขบ ตรประจ าต วประชาชนแก เด กท ไม ม หล กฐานทางทะเบ ยนราษฎร ท ก าล งศ กษา ในสถานศ กษา โดยอาจขอความร วมม อจากคร และบ คลากรในพ นท เพ อช วยด าเน นการให การออก เอกสารหล กฐานการร บรองบ คคลหร อเลขประจ าต ว 13 หล ก ของน กเร ยนท เร ยนอย ในสถานศ กษา ให รวดเร วย งข น 2) สถานศ กษาม การประสานงานเก ยวก บหล กฐานทางทะเบ ยนราษฎร ก บหน วยงานท ร บผ ดชอบอย างใกล ช ดและสน บสน นหน วยงานท ร บผ ดชอบเก ยวก บหล กฐาน ทางทะเบ ยนราษฎร ของล กแรงงานต างชาต 5. ด านการจ ดการศ กษาของบ คคลและองค กรเอกชนในร ปศ นย การเร ยน 1) คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานควรเร งแต งต งคณะกรรมการก าหนด หล กเกณฑ การต งศ นย การเร ยน โดยบ คคลและองค กรเอกชนตามรายการในแผนการจ ดการศ กษา ตามกฎกระทรวงว าด วยส ทธ ของบ คคลและส ทธ ของบ คคลในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ในศ นย การเร ยน ข อ 4(3) (5) (6) (7) และ (8) และหล กเกณฑ การต งศ นย การเร ยนโดยองค กรเอกชน ตามรายการ ในแผนการจ ดการศ กษา ตามข อ 5(3) (5) (6) (7) และ (8) และเม อคณะกรรมการก าหนด หล กเกณฑ การต งศ นย การเร ยนโดยบ คคลและองค กรเอกชนดาเน นการแล ว คณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานควรเร งออกประกาศคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานเพ อใช บ งค บต อไป 2) คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาควรประสานงานและบ รณาการการจ ดการศ กษา แก เด กต างชาต ร วมก บส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ด และหน วยงานอ น ๆ ท เก ยวข อง เพ อให การจ ดการศ กษาท งในระบบและนอกระบบโรงเร ยนในพ นท สามารถเท ยบโอนเช อมโยงก นได อย างม ประส ทธ ภาพ 3) ร ฐบาลและกระทรวงศ กษาธ การ ควรแสวงหาการม ส วนร วมก บม ลน ธ องค กร เอกชนและหน วยงานท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาในร ปศ นย การเร ยนในระด บพ นท อย างจร งจ ง เพ อหาแนวทางการแก ป ญหาการจ ดการศ กษา เพ อความม นคงของชาต และการเพ มค ณภาพ การศ กษาแก เด กและเยาวชนโดยไม แยกเช อชาต และส ญชาต โดยย ดหล กการท ม ส วนร วมและการระดม สรรพกาล งในการจ ดการศ กษาเพ อปวงชนร วมก น

6 6 4) คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาควรให ความส าค ญก บการก าก บ ต ดตามผล การจ ดการศ กษาแก ล กแรงงานต างชาต ในสถานศ กษาท กส งก ด รวมท งศ นย การเร ยน ท งน เพ อให การจ ดการศ กษาเป นไปตามระเบ ยบ กฎหมาย มาตรฐานการศ กษาและไม ม ผลกระทบต อความม นคง ของชาต และค ณภาพช ว ตบนพ นฐานของว ฒนธรรมและขนบธรรมเน ยมประเพณ ท ด งามของไทย 5) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาควรประสานงานและด าเน นการเช งร ก เพ อสร างโอกาสในการปฏ ส มพ นธ สร างความค นเคย ความไว วางใจ เพ อให ศ นย การเร ยนท ม อย ใน พ นท เข ามาม ส วนร วมในการประช มปร กษาหาร อเพ อน าไปส การแก ป ญหาแบบม ส วนร วม เพ อ ประโยชน ร วมก นของท งสองฝ าย 6 ด านการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยแก เด กต างชาต สถานศ กษาในพ นท ช มชนหร อในเม องใหญ ๆ ควรจ ดต งศ นย เด กเล กหร อเป ดช นอน บาล ท สามารถรองร บล กแรงงานต างชาต เพ อเตร ยมความพร อมท จะเข าเร ยนในระด บประถมศ กษา ของเด กและเยาวชนกล มด งกล าว โดยเฉพาะสถานศ กษาส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ได แก เทศบาลและองค การบร หารส วนจ งหว ดซ งม ความพร อมด านงบประมาณควรเร งด าเน นการก อน จากการเก บรวบรวมข อม ล พบว า องค กรปกครองส วนท องถ นบางหน วยงาน เช น เทศบาลนครแม สอด ได จ ดต งศ นย การศ กษาสาหร บเด กต างชาต ระด บปฐมว ย เพ อเตร ยมเด กให ม พ ฒนาการท งด านร างกาย อารมณ ส งคม สต ป ญญาและการส อสาร จนได ร บรางว ลระด บชาต เป นแบบอย างท ด ท สถานศ กษา สามารถส งบ คลากรไปศ กษาด งานได สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาสยามบรมราชก มาร ฯ เคยม พระราชด าร สไว ว า ย งม กล ม คนอ กกล มหน ง ซ งคนกล มน ไม ม ช ออย ในทะเบ ยนราษฎร เป นคนไร ส ญชาต คนท ไม ได ถ อส ญชาต ไทยและเป นคนท ไม ได ถ อส ญชาต ใดๆ เลย รวมท งคนท มาจากอ กฟากหน งของชายแดน เด กๆ ท เข า ข ายกรณ เหล าน ไม สามารถเข าเร ยนในโรงเร ยนได และถ าเข าเร ยนได เขาจะไม ได ร บใบร บรองจาก โรงเร ยนหล งจากเร ยนจบการศ กษา ไม ว าจะเป นการศ กษาในระด บใดก ตาม ส งเหล าน ท าให ยากต อ การเข าศ กษาต อในสถาบ นการศ กษาในระด บหล งประถมศ กษาและยากต อการได ท างานท ด เม อพวก เขาเต บโตข น เด กๆ ท ไม ม หล กฐานการเก ดท ช ดเจนถ กต องตามระเบ ยบราชการย งไม สามารถเข า เร ยน ในโรงเร ยนได เน องจากกระบวนการท เคร งคร ด ในกฎระเบ ยบท ต องการเอกสารทางราชการ จ านวนมากและข นตอนท ใช เวลานาน ท าให ไม เพ ยงแต ผ ไร ส ญชาต เท าน นท ประสบก บป ญหาน ประชาชนชาวไทยท อย ในพ นท ห างไกล หร อบร เวณชายแดนก ประสบป ญหาเหล าน ด วยเช นก น และ ย งได ม พระดาร สว า การศ กษาเป นเร องของโครงการระยะยาวแต ในขณะเด ยวก นเป นเร องเร งด วนอย าง ย ง เราไม ม เวลาพอเพ อรอผลจากการค นหาหล กฐาน เพ อพ ส จน ว าเด กเหล าน จ ดอย ในประเภทบ คคล ท ถ กต องตามกฎหมายหร อไม เพราะเด กๆ จะเต บโตข นท กว น แม ว าป จจ บ นกระทรวงศ กษาธ การและร ฐบาลได ปร บปร งระเบ ยบกฎหมายและแนวทาง ปฏ บ ต ในให เด กไร ส ญชาต และประชาชนชาวไทยท อย ในพ นท ห างไกลม โอกาสทางการศ กษาได มากข น แต ในโอกาสท ประเทศไทยก าล งจะก าวไปส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การจ ดการศ กษาแก ผ ไร ส ญชาต และประชาชนชาวไทยท อย ในพ นท ห างไกลให เข มข น เท ยบเท าเด กไทยท วไป เป นเร องท กระทรวงศ กษาธ การและร ฐบาลต องให ความสาค ญเป นอย างย ง เช นก น

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา แนวค ด ว ตถ ประสงค ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานธ รการ ๒. กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา ๓. กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน ๔. กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

ค ำน ำ กระทรวงศ กษาธ การ ม นาคม 2555

ค ำน ำ กระทรวงศ กษาธ การ ม นาคม 2555 ค ำน ำ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) เป นแผนย ทธศาสตร ท จ ดท ำ ข นเพ อเป นกรอบและแนวทางในการด ำเน นงานพ ฒนาการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ โดยม เป าหมายส งส ดค อ คนพ การท กประเภทม ส ทธ ได ร บการศ กษาและได ร บความช

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

แนวข อสอบกฎหมายปฏ ร ปการศ กษาช ดท 1-4 400ข อพร อมเฉลย

แนวข อสอบกฎหมายปฏ ร ปการศ กษาช ดท 1-4 400ข อพร อมเฉลย 1 แนวข อสอบกฎหมายปฏ ร ปการศ กษาช ดท 1-4 400ข อพร อมเฉลย.. 1. กฎหมายพ ฒนาการศ กษาแห งชาต เก ดจากมาตราใดของกฎหมายร ฐธรรมน ญ ก. มาตรา 43 ข. มาตรา 49 ค. มาตรา 81 ง. มาตรา 80 2. มาตรา 49 ของกฎหมายร ฐธรรมน ญข

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 8 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาว จ ยน ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องเพ อก าหนดเป นกรอบแนวค ด ในการว จ ย ประกอบด วย 8 ตอน ด งน 1. แนวค ดเก ยวก บองค กรปกครองส วนท องถ น 2. โครงสร

More information

คาน า กล มงานข อม ลสารสนเทศ

คาน า กล มงานข อม ลสารสนเทศ 1 คาน า สารสนเทศทางการศ กษา ม ความสาค ญมากในการต ดส นใจของผ บร หาร แต เน องจากสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากระบ เป นหน วยงานขนาดใหญ ท ร บผ ดชอบสถานศ กษาในส งก ด จานวน 216 โรงเร ยน 3 สาขา และย งม

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ คาอธ บายมาตรฐาน การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ หมายถ ง การดาเน นงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อให บรรล ตามเป าหมาย โดยม งเน นการสร างและพ ฒนากระบวนการบร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ.

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให ม คณะกรรมการนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาสตร แห งชาต ( กยส.

More information

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ค าน า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3: กรณ ศ กษาโรงเร ยนบ านส นกอง อาเภอแม จ น จ งหว ดเช ยงราย อ จฉราวรรณ ใจยะเข ยว บทค ดย อ การศ กษาในคร

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information