แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะศ ลปศาสตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะศ ลปศาสตร"

Transcription

1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะศ ลปศาสตร องค ประกอบ 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 (สกอ.) กระบวนการพ ฒนาแผน ใช ข อม ลป งบประมาณ (ต ลาคม ก นยายน) 1 ม การจ ดท าแผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย ของสภาสถาบ น โดยม ส วนร วมของบ คลากรใน สถาบ น และได ร บความเห นชอบจากสภาสถาบ น โดยเป นแผนท เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต สถาบ น ตลอดจนสอดคล องก บ จ ดเน นของกล มสถาบ น กรอบแผนอ ดมศ กษา ระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และ แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 10 (พ.ศ ) 2 ม การถ ายทอดแผนกลย ทธ ระด บสถาบ นไปส ท ก หน วยงานภายใน -แผนกลย ทธ ท ม ต วบ งช และค าเป าหมาย -การประช มจ ดทาแผนกลย ทธ (บ นท กการประช ม ร ปภาพ ก จกรรม เอกสารประกอบการประช ม) -หล กฐานการแสดงการเช อมโยง หร อ แผนท ย ทธศาสตร (strategy map) -หล กฐานการถ ายทอดกลย ทธ เช น รายงานการ ประช ม 3 ม กระบวนการแปลงแผนกลย ทธ เป นแผนปฏ บ ต การประจ าป ครบ 4 พ นธก จ ค อ ด านการเร ยน การสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการ และ การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 4 ม ต วบ งช ของแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต การประจ าป และค าเป าหมายของแต ละ ต วบ งช เพ อว ด ความส าเร จของ การด าเน นงานตาม แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป 5 ม การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ครบ 4 พ นธก จ 6 ม การต ดตามผลการด าเน นงานตาม ต วบ งช ของ แผนปฏ บ ต การประจ าป อย างน อยป ละ 2 คร ง และรายงานผลต อผ บร หารเพ อพ จารณา -หล กฐานการเปล ยนแปลงแผนกลย ทธ เป น แผนปฏ บ ต การประจ าป เช น การประช มเช ง ปฏ บ ต การ และแผนปฏ บ ต การประจ าป ท ได ซ ง แผนปฏ บ ต การประจ าป ม ต วบ งช และค าเป าหมาย -หล กฐานการด าเน นโครงการตามแผน เช น โครงการ หล กฐาน การใช จ ายงบประมารตามแผนและโครงงาน -แผนปฏ บ ต การประจาป -หล กฐานการต ดตามผลการดาเน นงานตามต วบ งช ของแผนปฏ บ ต งานประจาป อย างน อยป ละ 2 คร ง -หล กฐานเอกสารการรายงานผลต อผ บร หารเพ อ พ จารณาหร อรายงานการประช ม

2 7 ม ก า ร ป ร ะ เ ม น ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น ต า ม ต วบ งช ของแผนกลย ทธ อย างน อยป ละ 1 คร ง และรายงานผลต อผ บร หารและ สภาสถาบ น เพ อพ จารณา 8 ม การน าผลการพ จารณา ข อค ดเห น และ ข อเสนอแนะของสภาสถาบ นไปปร บปร ง แผนกล ย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป -หล กฐานการประเม นผลการดาเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ อย างน อยป ละ 1 คร ง -รายงานการประช มการรายงานผลต อผ บร หารและ สภาสถาบ นเพ อพ จารณา -หล กฐานการน าผลการพ จารณา ข อค ดเห น และ ข อเสนอแนะของสภาสถาบ นไปปร บปร งแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต งานประจาป เช น การรายงานการ ประช ม และแผนกลย ทธ ท ปร บแล ว ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 1

3 องค ประกอบ 2 การผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร 1 ม ระบบและกลไกการเป ดหล กส ตรใหม และ ปร บปร งหล กส ตรตามแนวทางปฏ บ ต ท ก าหนดโดยคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และดาเน นการตามระบบท กาหนด -เอกสาร ประกาศ หร อระเบ ยบการเป ด หล กส ตร การป ดหล กส ตรและเอกสาร หล กฐานท แสดงว าม การดาเน นการตามน น 2 ม ระบบและกลไกการป ดหล กส ตรตาม แนวทางปฏ บ ต ท ก าหนดโดยคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา และด าเน นการตามระบบท กาหนด 3 ท กหล กส ตรม การด าเน นงานให เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา และกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต (การด าเน นงานตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต หมายถ ง ต องม การประเม นผลตาม " ต วบ งช ผลการ ด าเน นงานตามประกาศมาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อสาขาว ชา เพ อการประก นค ณภาพ หล กส ตรและการเร ยนการสอน" กรณ ท หล กส ตรใดย งไม ม ประกาศมาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อสาขาว ชา ให ประเม นตามต วบ งช กลางท ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหร บ หล กส ตรสาขาว ชาช พต องได ร บการร บรอง หล กส ตรจากสภาหร อองค กรว ชาช พท เก ยวข องด วย (หมายเหต : ส าหร บหล กส ตรเก าหร อ หล กส ตรปร บปร งท ย งไม ได ด าเน นการตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต ก อนป การศ กษา 2555 ให ย ดตาม เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2548) -เอกสาร ประกาศ หร อระเบ ยบการเป ด หล กส ตร การป ดหล กส ตรและเอกสาร หล กฐานท แสดงว าม การดาเน นการตามน น -เล มหล กส ตร (มคอ.2) มคอ. 3 มคอ.5 มคอ.7 ท ด าเน นงานตามเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตร และกรอบ TQF ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 2

4 4 ม คณะกรรมการร บผ ดชอบควบค มก าก บให ม การด าเน นการได ครบถ วนท งข อ 1 ข อ 2 และ ข อ 3 ข างต นตลอดเวลาท จ ดการศ กษา และม การประเม นหล กส ตรท กหล กส ตรอย างน อย ตามกรอบเวลาท ก าหนดในเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตรฯ กรณ หล กส ตรท ด าเน นงานตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต จะต องควบค มก าก บให ด าเน นงาน ตามต วบ งช ในข อ 3 ผ านเกณฑ การประเม น 5 ข อแรกและอย างน อยร อยละ 80 ของต วบ งช ท กาหนดในแต ละป ท กหล กส ตร 5 ม คณะกรรมการร บผ ดชอบควบค มก าก บให ม การด าเน นการได ครบถ วนท งข อ 1 ข อ 2 และ ข อ 3 ข างต นตลอดเวลาท จ ดการศ กษา และม การพ ฒนาหล กส ตรท กหล กส ตรตามผล การประเม นในข อ 4 กรณ หล กส ตรท ด าเน นงานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต จะต องควบค ม ก าก บให การด าเน นงานตามต วบ งช ในข อ 3 ผ านเกณฑ การประเม นครบ ท กต วบ งช และ ท กหล กส ตร 6 ม ความร วมม อในการพ ฒนาและบร หาร หล กส ตรระหว างสถาบ นก บภาคร ฐหร อ ภาคเอกชนท เก ยวข องก บว ชาช พของหล กส ตร มากกว าร อยละ 30 ของจ านวนหล กส ตร ว ชาช พท งหมดท กระด บการศ กษา -รายช อกรรมการประจาหล กส ตร/ กรรมการบร หารหล กส ตรหล กฐานการ ประเม นหล กส ตรตามกรอบเวลาและตามต ว บ งช ท กาหนดไว ในหล กส ตร -รายช อกรรมการประจาหล กส ตร/ กรรมการบร หารหล กส ตรหล กฐานการ ประเม นหล กส ตรตามกรอบเวลาและตามต ว บ งช ท กาหนดไว ในหล กส ตร -หล กฐานการพ ฒนาหล กส ตร ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 3

5 ต วบ งช ท 2.2 (สกอ.) อาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ข อม ลพ นฐาน จานวนอาจารย ประจาท งหมด รวมท งท ปฏ บ ต งานจร งและลาศ กษาต อ จานวนอาจารย ประจาท งหมดท ปฏ บ ต งานจร งและลาศ กษาต อว ฒ ปร ญญาเอกหร อเท ยบเท า ร อยละของอาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกป การศ กษาท ผ านมา (กรณ ท เล อกใช เกณฑ ประเม นเป นค าการเพ มข นของร อยละฯ) จานวน รายการหล กฐาน - รายช ออาจารย พร อมค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการ ต วบ งช ท 2.3 (สกอ.) อาจารย ประจาท ดารงต าแหน งทางว ชาการ ข อม ลพ นฐาน จานวนอาจารย ประจาท งหมด รวมท งท ปฏ บ ต งานจร งและลาศ กษาต อ จานวนอาจารย ประจาท งหมดท ดารงตาแหน งอาจารย จานวนอาจารย ประจาท งหมดท ดารงตาแหน งผ ช วยศาสตราจารย จานวนอาจารย ประจาท งหมดท ดารงตาแหน งรองศาสตราจารย จานวนอาจารย ประจาท งหมดท ดารงตาแหน งศาสตราจารย ร อยละของอาจารย ประจาท ดารงตาแหน งทางว ชาการของป ท ผ านมา จานวน รายการหล กฐาน - รายช ออาจารย พร อมค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการ ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 4

6 ต วบ งช ท 2.4 (สกอ.) ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น 1 ม แผนการบร ห ารและการพ ฒ น า คณาจารย ท งด านว ชาการ เทคน คการ -ม แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสน บสน น ท มาจากการว เคราะห ข อม ลเช งประจ กษ สอนและการว ดผลและม แผนการบร หาร และพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นท ม การ ว เคราะห ข อม ลเช งประจ กษ 2 ม การบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นให เป นไปตาม แผนท กาหนด -หล กฐานแสดงว าม การดาเน นการตามแผน 3 ม สว สด การเสร มสร างส ขภาพท ด และ สร างขว ญและก าล งใจให คณาจารย และ บ คลากรสายสน บสน นสามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ 4 ม ระบบต ดตามให คณาจารย และบ คลากร สายสน บสน นน าความร และท กษะท ได จากการพ ฒนามาใช ในการจ ดการเร ยน การสอนและการว ดผลการเร ยนร ของ น กศ กษา ตลอดจน การปฏ บ ต งานท เก ยวข อง 5 ม การให ความร ด านจรรยาบรรณอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น และด แล ควบค มให คณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นถ อปฏ บ ต 6 ม การประเม นผลความส าเร จของ แ ผ น ก า ร บ ร ห า ร แ ล ะ ก า ร พ ฒ น า คณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น 7 ม การน าผลการประเม นไปปร บปร งแผน หร อปร บปร งการบร หารและการพ ฒนา คณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น -เอกสารเก ยวก บการให สว สด การ เช นการจ ดการ ตรวจส ขภาพประจาป การให รางว ลอาจารย บ คลากรด เด น ฯลฯ -ประกาศหร อแนวปฏ บ ต เพ อต ดตามการน าความร จากการอบรมมาใช ในการสอนหร อในงาตามหน าท -เอกสารและภาพก จกรรมการประช มให ความร ด านจรรยาบรรณและแนวปฏ บ ต หร อระเบ ยบเพ อ ควบค ม -เอกสารหร อแบบประเม นและผลการประเม น ความสาเร จของแผนฯ -หล กฐานการน าผลการประเม นไปปร บปร ง เช น รายงานการประช ม และแผนฯ ท ปร บปร งแล ว ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 5

7 ต วบ งช ท 2.5 (สกอ.) ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อมการเร ยนร 1 ม การจ ดการหร อจ ดบร การเพ อให น กศ กษาม เคร องคอมพ วเตอร ใช ใน อ ตราไม ส งกว า 8 FTES ต อเคร อง 2.5.1(2) สร ปรายการจ านวนเคร อง คอมพ วเตอร ให บร การน ส ต และจานวนอ ปกรณ ต างๆท ม การเช อมต อ WIFI 2.5.1(2) รายการสร ปการใช งาน WIFI MAC แยก ตามคณะ 2 ม บร การห องสม ดและแหล งเร ยนร อ นๆ ผ านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร และม การฝ กอบรมการใช งานแก น กศ กษาท กป การศ กษา 3 ม บร การด านกายภาพท เหมาะสมต อ การจ ดการเร ยนการสอนและการ พ ฒนาน กศ กษาอย างน อยในด าน ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อ ปกรณ 2.5.2(1) ภาพถ ายห องหน งส อ คณะศ ลปศาสตร 2.5.2(2) เว บไซด คณะศ ลปศาสตร (3) คาส งแต งต งคณะกรรมการพ ฒนา ห องปฏ บ ต การภาษา 2.5.2(4) ตารางการใช ห องปฏ บ ต การทางภาษา โดยประกอบด วย ห องปฏ บ ต การภาษา 1 (CE07213) และห องปฏ บ ต การภาษา 2 (CE07214) 2.5.2(5) การให บร การข อม ลแหล งเร ยนร ผ าน ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร (Self Service Room) 2.5.2(6) เว บไซ E- Learning 2.5.2(7) เว บไซด การให บร การห องสม ด (8) สร ปโครงการแนะนาการใช ห องสม ด สาหร บน ส ตใหม ป (9) สร ปผลการประเม นโครงการอบรมการ ใช งานระบบสารสนเทศให แก น ส ตใหม (1) ข อม ลการบร การจ ดเช อมต ออ นเตอร เน ต 2.5.3(2) ภาพถ ายด านกายภาพของห องปฏ บ ต การ ภาษา 2.5.3(3) ข อม ลห องเร ยน และห องปฏ บ ต การ ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 6

8 การศ กษา และจ ดเช อมอ นเตอร เน ต 4 ม บร การส งอ านวยความสะดวกท จ าเป นอ นๆ อย างน อยในด านงาน ทะเบ ยนน กศ กษาผ านระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร การบร การอนาม ยและ การร กษาพยาบาล การจ ดการหร อ จ ดบร การด านอาหารและสนามก ฬา 5 ม ระบบสาธารณ ปโภคและร กษา ความปลอดภ ยของอาคารตลอดจน บร เวณโดยรอบอย างน อยในเร อง ประปา ไฟฟ า ระบบก าจ ดของเส ย การจ ดการขยะ รวมท งม ระบบและ อ ปกรณ ป องก นอ คค ภ ยในบร เวณ อาคารต างๆโดยเป นไปตามกฎหมาย ท เก ยวข อง 6 ม ผลการประเม นค ณภาพของบร การ ในข อ 2-5 ท กข อไม ต ากว า 3.51 จากคะแนนเต ม (1) ข อม ลการบร การด านงานทะเบ ยน น กศ กษา บนเว บไซด ของมหาว ทยาล ย ( ( (2) ร ปภาพการให บร การด านส ขภาพ การ ให บร การด านโรงอาหาร รวมถ งการบร การด าน สนามก ฬา 2.5.5(1) เอกสารการจ างต ดต งกล องวงจรป ด ให บร การร กษาความปลอดภ ย 2.5.5(2) ร ปภาพการฝ กความพร อมการร กษา ความปลอดภ ย 2.5.5(3) ร ปภาพระบบการจ ดการไฟฟ าภายใน อาคาร 2.5.5(4) ร ปภาพการจ ดการระบบร กษาความ ปลอดภ ย ของอ คค ภ ย 2.5.5(5) ร ปถ ายโรงส บน า เพ อระบบ สาธารณ ปโภค 2.5.5(6) การต อส ญญาระบบผล ตน าประปา 2.5.5(7) การต อส ญญาระบบโทรศ พท 2.5.5(8) การขออน ม ต จ างเหมาบร การจ ดเก บขยะ 2.5.5(9) กรมธรรม ประก นความเส ยงภ ยทร พย ส น 2.5.5(10)ร ปถ ายการจ ดการขยะของคณะศ ลป ศาสตร (1) ผลการประเม นการให บร การด าน ห องสม ดและแหล งเร ยนร ผลการประเม น (2) โครงการแนะน าการใช ห องสม ดส าหร บ น ส ตใหม ป (3) ผลการประเม นการใช ห องปฏ บ ต การ 2557 ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 7

9 7 ม การนาผลการประเม นค ณภาพในข อ 6 มาใช เป นข อม ลในการพ ฒนาการ จ ดบร การด านกายภาพท สนอง ความ ต องการของผ ร บบร การ ผลการประเม น (4) ผลการประเม นการบร การด านกายภาพ ท เหมาะสมต อการเร ยนการสอน และพ ฒนาน ส ต ผลการประเม น 2.5.6(5) สร ปผลการประเม น ความพ งพอใจใน การให บร การด านส งอ านวยความสะดวก ท จาเป น ผลการประเม น 2.5.6(6) สร ปผลการประเม นความพ งพอใจในการ บร การด านสาธารณ ปโภคและความ ปลอดภ ย ของอาคารตลอดจนบร เวณ โดยรอบ ผลการประเม น (1) รายงานการประช มคณะกรรมการคณะฯ และบ นท กข อความร บทราบจาก มหาว ทยาล ย 2.5.7(2) คาส งแต งต งคณะกรรมการพ ฒนา ห องปฏ บ ต การภาษา 2.5.7(3) ภาพถ ายห องปฏ บ ต การภาษา 2.5.7(4) เล มรายงานการประเม นห องปฏ บ ต การ ภาษา ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 8

10 ต วบ งช ท 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจ ดการเร ยนการสอน 1 ม ระบบและก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ า พ -แผนกลย ทธ คณะ การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น สาค ญท กหล กส ตร 2 ท กรายว ชาของหล กส ตร ม รายละเอ ยดของ รายว ชาและของประสบการณ ภาคสนาม(ถ าม ) ก อนการเป ดสอนในแต ละภาคการศ กษา ตามท ก า ห น ด ใ น ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ณ ว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต -ต วอย าง มคอ.3 ของท กหล กส ตร ท ระบ ก จกรรม หน วยก ต การค นคว าด วยตนเอง 3 ท กหล กส ตรม รายว ชาท ส งเสร มท กษะการ เร ยนร ด วยตนเอง และการให ผ เร ยนได เร ยนร จากการปฏ บ ต ท งในและนอกห องเร ยนหร อจาก การทาว จ ย 4 ม การให ผ ประสบการณ ทางว ชาการหร อ ว ชาช พจากหน วยงานหร อช มชนภายนอกเข ามา ม ส วนร วมในกระบวนการเร ยนการสอนท ก หล กส ตร -ต วอย าง มคอ.3 ของท กหล กส ตร ท ระบ ก จกรรม หน วยก ต การค นคว าด วยตนเอง -รายช อว ทยากรพร อมรายว ชาท สอนของท ก หล กส ตร 5 ม การจ ดการเร ยนร ท พ ฒนาจากการว จ ย หร อ จากกระบวนการจ ดการความร เพ อพ ฒนาการ เร ยนการสอน 6 ม การประเม นความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อ ค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนและส ง สน บสน นการเร ยนร ท กรายว ชา ท กภาค การศ กษา โดยผลการประเม นความ พ ง พอใจแต ละรายว ชาต องไม ต ากว า 3.51 จาก คะแนนเต ม 5 7 ม การพ ฒนาหร อปร บปร งการจ ดการเร ยนการ สอน กลย ทธ การสอนหร อ การ ป ร ะ เ ม น ผ ล ก า ร เ ร ย น ร ท ก ร า ย ว ช า ตามผลการประเม นรายว ชา -แบบประเม นและผลการประเม นการสอนท ก รายว ชา ต องไม ต ากว า หล กฐานการน าผลการประเม นไปปร บปร ง ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 9

11 ต วบ งช ท 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนตาม ค ณล กษณะของบ ณฑ ต 1 ม การส ารวจค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ตอย างน อยส าหร บท กหล กส ตร ระด บปร ญญาตร ท กรอบระยะเวลาตาม แผนกาหนดการศ กษาของหล กส ตร -เอกสารการสารวจความต องการของผ ใช บ ณฑ ต 2 ม การนาผลจากข อ 1 มาใช ในการปร บปร ง หล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอน การ ว ดผลการศ กษาและส มฤทธ ผลทางการ เ ร ย น ท ส ง เ ส ร ม ท ก ษ ะ อ า ช พ แ ล ะ ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ ง ประสงค ตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต 3 ม การส งเสร มสน บสน นทร พยากรท งด าน บ คลากร เทคโนโลย สารสนเทศ และ ง บ ป ร ะ ม า ณ ท เ อ อ ต อ ก า ร พ ฒ น า ค ณล กษณะของบ ณฑ ต 4 ม ระบบและกลไกการส งเสร มให น กศ กษา ระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาเข า ร วมก จกรรมการประช มว ชาการหร อ น าเสนอผลงานทางว ชาการในท ประช ม ระหว างสถาบ น หร อท ประช มระด บชาต หร อนานาชาต 5 ม ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม ให แก น กศ กษาระด บปร ญญาตร และ บ ณฑ ตศ กษาท จ ดโดยสถาบ น -หล กฐานการปร บปร งหล กส ตร และหล กส ตรท ปร บปร งแล ว -หล กฐานการสน บสน นในการพ ฒนาบ ณฑ ต เช นแผนงบประมาณ -ระเบ ยบหร อแนวปฏ บ ต หร อประกาศ ในการให น กศ กษาร วมประช มว ชาการ -หล กฐานการจ ดก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 10

12 ต วบ งช ท 2.8 (สกอ.) ระด บความส าเร จของการเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมท จ ด ให ก บน กศ กษา 1 ม การก าหนดพฤต กรรมด านค ณธรรม จร ยธรรมส าหร บน กศ กษาท ต องการ ส งเสร มไว เป นลายล กษณ อ กษร - วาระการประช ม - ประกาศเร องการ ส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม ป 2555 ***ซ อส ตย ม ว น ย ใจอาสา*** 2 ม การถ ายทอดหร อเผยแพร พฤต กรรม ด านค ณธรรมจร ยธรรมสาหร บน กศ กษาท ต องการส งเสร มตามข อ 1 ไปย งผ บร หาร คณาจารย น กศ กษาและผ เก ยวข อง ทราบอย างท วถ งท งสถาบ น - บอร ดประชาส มพ นธ คณะ - ค ม ออาจารย ท ปร กษา - ค ม อผ ปกครองน ส ต ประจาป การศ กษา เวปไซด คณะศ ลปศาสตร 3 ม โครงการหร อก จกรรมส งเสร มการ พ ฒนาพฤต กรรมด านค ณธรรมจร ยธรรม ท ก าหนดในข อ 1 โดยระบ ต วบ งช และ เป าหมายว ดความสาเร จท ช ดเจน - ม การด าเน นโครงการและกาหนดต วช ว ด KPI ด าน ***ซ อส ตย ม ว น ย ใจอาสา*** 4 ม การประเม นผลโครงการหร อก จกรรม ส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมของน กศ กษา ตามต วบ งช และเป าหมายท ก าหนดในข อ 3 โดยม ผลการประเม นบรรล เป าหมาย อย างน อยร อยละ 90 ของต วบ งช 5 ม น กศ กษาหร อก จกรรมท เก ยวก บ น กศ กษาได ร บการยกย องชมเชย ประกาศเก ยรต ค ณด านค ณธรรม จร ยธรรมโดยหน วยงานหร อองค กร ระด บชาต - ต วสร ปโครงการและสร ปต วช ว ด KPI จากโครงการในข อ 3 ***ซ อส ตย ม ว น ย ใจอาสา*** - ม น ส ตหร อก จกรรมได ร บการยกย อง ชมเชย ประกาศเก ยรต ค ณด านค ณธรรม จร ยธรรมโดยหน วยงานหร อองค กร ระด บชาต เช น จากสาน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 11

13 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา ต วบ งช ท 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการให ค าปร กษาและบร การด านข อม ลข าวสาร 1 ม การจ ดบร การให คาปร กษาทางว ชาการ และแนะแนวการใช ช ว ตแก น กศ กษา - จ ดบร การ office hour ของคณาจารย ภายในคณะ - คาส งแต งต งอาจารย ท ปร กษาน ส ต ค ม ออาจารย ท ปร กษา -สร ปโครงการท เก ยวข องเก ยวก บการจ ดบร การให คาปร กษาทางว ชาการและแนะแนวการใช ช ว ตแก น กศ กษา เช น โครงการแนะแนวอาช พและจ ดหางาน/ โครงการป จฉ มน เทศ 2 ม การจ ดบร การข อม ลข าวสารท เป น ประโยชน ต อน กศ กษา 3 ม การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาการและว ชาช พแก น กศ กษา 4 การจ ดบร การข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อศ ษย เก า 5 ม การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาความร และ ประสบการณ ให ศ ษย เก า 6 ม ผลการประเม นค ณภาพของการให บร การ ในข อ 1-3 ท กข อไม ต ากว า 3.51 จาก คะแนนเต ม 5 - เวปไซด คณะ - บอร ดประชาส มพ นธ - Facebook -สร ปผลโครงการป จฉ มน เทศน กศ กษา - สร ปผลโครงการ แนะแนวอาช พและท กษะการ ทางาน - สร ปผลโครงการปฐมน เทศฝ กงาน - ม เวปไซด ศ ษย เก า - ม Facebook ศ ษย เก า - วารสารศ ษย เก า - จดหมายข าวประชาส มพ นธ ภ กามยาวน วส มหาว ทยาล ย - สร ปผลโครงการพ ฒนาความร ศ ษย เก า - สร ปผลโครงการ สานส มพ นธ และพ ฒนาน ส ตเก า คณะศ ลปศาสตร -ม ผลการประเม นค ณภาพของการให บร การใน ข อ การจ ดบร การให คาปร กษาทางว ชาการและแนะ แนวการใช ช ว ตแก น ส ต 2.การจ ดบร การข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อ น ส ต ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 12

14 7 ม การน าผลการประเม นค ณภาพของการ ให บร การมาใช เป นข อม ลในการพ ฒนาการ จ ดบร การท สนอง ความต องการของ น กศ กษา 3.การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาประสบการณ ทาง ว ชาการและว ชาช พแก น ส ต - ม การนาผลการประเม นหร อข อเสนอแนะท ได จาก ข อ 6 มาปร บปร ง/พ ฒนาข นมาเป นร ปธรรม เช น ม การพ ฒนาเวปไซด เพ อเพ มช องทางในการ ต ดต อส อสารให มากย งข น ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 13

15 ต วบ งช ท 3.2 (สกอ.)ระบบและกลไกการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา 1 สถาบ นจ ดทาแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา น กศ กษาท ส งเสร มผลการเร ยนร ตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ท กด าน - แผนปฏ บ ต การประจ าป (ตารางการด าเน น โครงการ) ช อโครงการ/ผ ร บผ ดชอบ/งบประมาณ/ระยะเวลา ดาเน นงาน/สอดคล องก บพ นธก จ/สอดคล องก บ ย ทธศาสตร /ต วบ งช สกอ /สอดคล องตามกรอบค ณว ฒ TQF/อ ต ล กษณ บ ณฑ ตมหาว ทยาล ย - แผนกลย ทธ - แผนการจ ดการความร 2 ม ก จกรรมให ความร และท กษะการประก น ค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา -ม การจ ดก จกรรมให ความร และท กษะการประก น ค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา - สร ปผลโครงการพ ฒนาศ กยภาพผ น าก จกรรม ด านก จกรรมและประก นค ณภาพการศ กษา 3 ม การส งเสร มให น กศ กษาน าความร ด านการ ประก นค ณภาพไปใช ในการจ ดก จกรรมท ดาเน นการโดยน กศ กษาอย างน อย 5 ประเภทสาหร บระด บปร ญญาตร และอย าง น อย 2 ประเภทส าหร บระด บบ ณฑ ตศ กษา จากก จกรรมต อไปน - ก จกรรมว ชาการท ส งเสร ม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค - ก จกรรมก ฬาหร อส งเสร มส ขภาพ - ก จกรรมบาเพ ญประโยชน หร อร กษา ส งแวดล อม - ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมและ จร ยธรรม - ก จกรรมส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม 4 ม การสน บสน นให น กศ กษาสร างเคร อข าย พ ฒนาค ณภาพภายในสถาบ นและระหว าง ***ระด บปร ญญาตร อย างน อย 5 ประเภท ***สาหร บระด บบ ณฑ ตศ กษา อย างน อย 2 ประเภท ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมก ฬาหร อส งเสร มส ขภาพ ก จกรรมบาเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม ก จกรรมส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม ***โดยท น ส ตระด บปร ญญตร และระด บบ ฑ ต ศ กษาต องเป นผ ด าเน นโครงการ - สร ปผลโครงการพ ฒนาศ กยภาพผ น าน ส ตด าน ก จกรรมและประก นค ณภาพการศ กษา ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 14

16 สถาบ น และม ก จกรรมร วมก น 5 ม การประเม นความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา - ม การประเม นความส าเร จตามว ตถ ประสงค ของ แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ม การน าผลการประเม นไปปร บปร งแผนหร อ ปร บปร งการจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนา น กศ กษา - ม การนาผลการประเม นความสาเร จตาม ว ตถ ประสงค ของแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา น กศ กษาจากข อ 5 มาปร บปร งพ ฒนาแผนใน ป งบประมาณต อไป ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 15

17 องค ประกอบท 4 การว จ ย ต วบ งช ท 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพ ฒนางานว จ ยหร องานสร างสรรค 1 ม ระบ บ และกลไกบ ร หารงานว จ ย หร องาน สร างสรรค เพ อให บรรล เป าหมายตามแผนด าน การว จ ยของสถาบ น และด าเน นการตามระบบท -แผนงานด านการว จ ย -คณะกรรมการว จ ยประจ าคณะฯ -ระเบ ยบการบร หารจ ดการงานว จ ย กาหนด 2 ม การบ รณาการกระบวนการว จ ยหร องาน -รายว ชาท ระบ การบ รณาการก บการว จ ย สร างสรรค ก บการจ ดการเร ยนการสอน 3 ม การพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ยหร องาน -โครงการท สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพ สร างสรรค และให ความร ด านจรรยาบรรณการ ด านการว จ ยหร องานสร างสรรค ได แก ว จ ยแก อาจารย ประจาและน กว จ ยประจ า โครงการ KM การเข ยนบทความว จ ย : หนทางส ความส าเร จ โครงการอบรมเพ อ ส งเสร มความร ด านการว จ ย : ว ธ การ/ ข นตอนการน าบทความว จ ยต พ มพ ใน วารสารว ชาการ และโครงการ KM การ ส งเคราะห งานว จ ย -เอกสารจรรยาบรรณน กว จ ย -รายงานการประช ม 4 ม การจ ดสรรงบประมาณของสถาบ น เพ อเป นท น ว จ ยหร องานสร างสรรค 5 ม การสน บสน นพ นธก จด านการว จ ยหร อ งาน สร างสรรค ตามอ ตล กษณ ของสถาบ นอย างน อยใน ประเด นต อไปน - ห องปฏ บ ต การว จ ยฯ หร อหน วยว จ ยฯ หร อศ นย เคร องม อ หร อศ นย ให ค าปร กษาและสน บสน นการ ว จ ยฯ - ห องสม ดหร อแหล งค นคว าข อม ลสน บสน นการ ว จ ยฯ - ส งอ านวยความสะดวกหร อการร กษาความ ปลอดภ ยในการว จ ยฯ เช น ระบบเทคโนโลย -หล กฐานการให ท นสน บสน นจากหน วยงาน -การอบรม/การประช มทางว ชาการ -ห องส มด/ห องปฏ บ ต การ ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 16

18 สารสนเทศ ระบบร กษาความปลอดภ ยใน ห องปฏ บ ต การว จ ย - ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มงานว จ ยฯ เช น การจ ด ประช มว ชาการ การจ ดแสดงงานสร างสรรค การ จ ดให ม ศาสตราจารย อาค นต กะหร อศาสตราจารย ร บเช ญ (visiting professor) 6 ม การต ดตามและประเม นผลการสน บสน นในข อ 4 และข อ 5 อย างครบถ วนท กประเด น 7 ม การน าผลการประเม นไปปร บปร งการสน บสน น พ นธก จด านการว จ ยหร องานสร างสรรค ของ สถาบ น 8 ม ระบบและกลไกเพ อสร างงานว จ ยหร องาน สร างสรรค บนพ นฐานภ ม ป ญญาท องถ น หร อจาก สภาพป ญหาของส งคม เพ อตอบสนองความ ต องการของท องถ นและส งคม และด าเน นการตาม ระบบท กาหนด -เอกสารการต ดตามและการประเม นผล ความพ งพอใจด านการว จ ยในท ก ๆ ด าน -ผลการประเม นความพ งพอใจด านการว จ ย -นาผลไปพ ฒนา/ปร บปร งกระบวนการ ทางานด านการว จ ย -กลไกการทางานว จ ยด านภ ม ป ญญา ท องถ น (งานว จ ยท ม ส วนในการพ ฒนา ท องถ น) ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 17

19 ต วบ งช ท 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจ ดการความร จากงานว จ ยหร องานสร างสรรค 1 ม ระบบและกลไกสน บสน นการเผยแพร ผ ล ง า น ว จ ย ห ร อ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ใ น การประช มว ชาการหร อการต พ มพ ใน วารสารระด บชาต หร อนานาชาต และม การ เผยแพร ผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ใน การประช มว ชาการหร อการ ต พ มพ ใน วารสารระด บชาต หร อนานาชาต -ระบบและกลไกการด าเน นงาน โครงการด านการ สน บสน นการน าเสนอผลงานว จ ยหร องาน สร างสรรค ในการประช มว ชาการระด บชาต และ นานาชาต ได แก โครงการสร างเคร อข ายการ ประช มว ชาการระด บชาต ร วมก บสถาบ นต าง ๆ 2 ม ระบบและกลไกการรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ย หร องานสร างสรรค เพ อให เป นองค ความร ท คนท วไปเข าใจได และด าเน นการตามระบบ ท กาหนด -ระบบและกลไกค ดสรร ว เคราะห ส งเคราะห งานว จ ย - รายงานการประช มคณะกรรมการว จ ย คร งท 4/2557 ระเบ ยบวาระท 4 เร องเสนอเพ อพ จารณา วาระท 4.1 การดาเน นโครงการส งเคราะห งานว จ ย 3 ม การประชาส มพ นธ และเผยแพร องค ความร จากงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได จากข อ 2 ส สาธารณชนและผ เก ยวข อง 4 ม การน าผลงานงานว จ ยหร องานสร างสรรค ไปใช ให เก ดประโยชน และม การร บรองการ ใช ประโยชน จร งจากหน วยงานภายนอกหร อ ช มชน 5 ม ระบบและกลไกเพ อช วยในการค มครอง ส ทธ ของงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน และด าเน นการตามระบบ ท กาหนด -การเผยแพร ทางเว บไซต /วารสาร/โปสเตอร ไปย ง หน วยงานภายนอกเพ อนาไปใช ประโยชน -หน งส อร บรองผลการนาไปใช ประโยชน -ระบบและกลไกเพ อช วยในการค มครองส ทธ ของ งานว จ ย ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 18

20 ต วบ งช ท 4.3 (สกอ.) เง นสน บสน นงานว จ ยหร องานสร างสรรค ต อจานวนอาจารย ประจาและน กว จ ยประจ า รายการหล กฐาน -รายช องานว จ ยในป การศ กษา พร อมจานวนท นสน บสน น -ส ญญาว จ ย -รายช ออาจารย ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 19

21 องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม 1 ม ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม และดาเน นการตามระบบท กาหนด -แผนบร การว ชาการพร อมปฏ ท นการ ด าเน นโครงการ/ก จกรรมด านบร การ ว ชาการ 2 ม การบ รณาการงานบร การทางว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอน 3 ม การบ รณาการงานบร การทางว ชาการแก ส งคมก บการว จ ย 4 ม ก า ร ป ร ะ เ ม น ผ ล ค ว า ม ส า เ ร จ ข อ ง การบ รณาการงานบร การทางว ชาการแก ส งคม ก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 5 ม การน าผลการประเม นไปปร บปร งการ บ รณา การงานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยน การสอนและการว จ ย -รายว ชาท บ รณาการการเร ยนการสอนก บ การบร การว ชาการ (สายภาษาและสาย ส งคมศาสตร ) -รายว ชาท บ รณาการการเร ยนการสอนก บ การว จ ย -เอกสารประเม นผลความส าเร จของการ บ รณาการ -หล กฐานการน าผลการประเม นไปปร บปร ง ก า ร บ ร ณ า ก า ร เ ช น ม ค อ. 3 ท ร ะ บ ก จกรรมใหม ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 20

22 องค ประกอบ 6 การท าน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ต วบ งช ท 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 1 ม ระบบและกลไกการท าน บ าร งศ ลปะ และว ฒนธรรม และด าเน นการตามระบบ ท กาหนด - ม การจ ดท าระบบและกลไกการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม - แผนกลย ทธ - แผนปฏ บ ต การประจ าป - คาส งแต งต งคณะกรรมการด แลงานด าน ก จการน ส ต/ โดยม การระบ บทบาทหร อ หน าท ด านก จการน ส ตและด านทาน บ าร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม 2 ม การบ รณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรมก บการจ ดการเร ยนการ สอนและก จกรรมน กศ กษา - สร ปผลโครงการบ รณาการการเร ยนการ สอนก บการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม (การ ทาโครงการร วมก บช มชน) - ม การแนบเอกสาร มคอ. ตามรายว ชาท ม การบ รณาการ น นๆ 3 ม การเผยแพร ก จกรรมหร อการบร การ ด าน ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมต อ สาธารณชน 4 ม การประเม นผลความส าเร จของการบ ร ณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมก บ การจ ดการเร ยน การสอนและก จกรรมน กศ กษา 5 ม การน าผลการประเม นไปปร บปร ง การบ รณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรมก บการจ ดการเร ยนการ - ม การนาโครงการจากข อ 2 เผยแพร ทาง เวปไซด หร อต อสาธารณชน - ม การประเม นผลความส าเร จของการบ ร ณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมก บการจ ดการเร ยนการสอนและ ก จกรรมน กศ กษาจากโครงการข อ 2 เช น ทาโครงการแล วช มชนสามารถนาเอา ไปใช ประโยชน ได จร ง - การประเม นผลความสาเร จของการบ ร ณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมเข าท ประช ม - ม ปร บปร งการบ รณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมก บการจ ดการ เร ยนการสอนและก จกรรมของน ส ต ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 21

23 สอนและก จกรรมน กศ กษา **ว าเป นประโยชน มากน อยเพ ยงใด **ข อเสนอแนะจากช มชนว าต องการอะไร เพ มเต มและนามาสอดแทรกในรายว ชาท ม การบ รณาการเร ยนการสอน เพ อท จะ สามารถพ ฒนาโครงการในการจ ดคร งต อไป 6 ม การกาหนดหร อสร างมาตรฐาน ค ณภาพ ด านศ ลปะและว ฒนธรรมและม ผลงานเป นท ยอมร บในระด บชาต -ม การก าหนดหร อสร างมาตรฐานค ณภาพ ด านศ ลปะและว ฒนธรรมหร อม ผลงานเป น ท ยอมร บในระด บชาต ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 22

24 องค ประกอบ 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 (สกอ.) ภาวะผ นาของสภาสถาบ นและผ บร หารท กระด บของสถาบ น 1 สภาสถาบ นปฏ บ ต หน าท ตามท กฎหมาย -เอกสารการประเม นตนเองของคณะกรรมการ ก าหนดครบถ วนและม การประเม นตนเอง ตามหล กเกณฑ ท กาหนดล วงหน า 2 ผ บร หารม ว ส ยท ศน ก าหนดท ศทาง -แผนกลย ทธ การด าเน นงาน และสามารถถ ายทอดไปย ง บ คลากรท กระด บ ม ความสามารถในการ วางแผนกลย ทธ ม การน าข อม ลสารสนเทศ เป นฐานในการปฏ บ ต งานและพ ฒนา สถาบ น 3 ผ บร หารม การก าก บ ต ดตามและ -ประกาศ/แนวปฏ บ ต เอกสารประเม นอาจารย ประเม นผลการด าเน นงานตามท มอบหมาย รายงานการประช มคณะกรรมการ รวมท งสามารถส อสารแผนและผลการ ด าเน นงานของสถาบ นไปย งบ คลากรใน สถาบ น 4 ผ บร หารสน บสน นให บ คลากรในสถาบ นม ส วนร วมในการบร หารจ ดการ ให อ านาจใน การต ดส นใจแก บ คลากรตามความ เหมาะสม 5 ผ บร หารถ ายทอดความร และส งเสร ม พ ฒนาผ ร วมงานเพ อให สามารถท างาน บรรล ว ตถ ประสงค ของสถาบ นเต มตาม ศ กยภาพ 6 ผ บร หารบร หารงานด วยหล กธรรมาภ บาล โดยค าน งถ งประโยชน ของสถาบ นและผ ม ส วนได ส วนเส ย 7 สภาสถาบ นประเม นผลการบร หารงานของ สถาบ นและผ บร หารน าผลการประเม นไป ปร บปร งการบร หารงานอย างเป นร ปธรรม -เอกสารการประเม นผ บร การ รายงานการประช มคณะกรรมการ -รายงานการประช มคณะกรรมการ -เอกสารสร ปผลการประเม นตามหล กธรรมมาภ บาล -ผลการประเม นผ บร หาร -หล กฐานการน าผลการประเม นไปปร บปร ง ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 23

25 ต วบ งช ท 7.2 (สกอ.) การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 1 ม การกาหนดประเด นความร และเป าหมาย ของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผน กลย ทธ ของสถาบ นอย างน อยครอบคล ม พ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการ ว จ ย -เอกสารกาหนดประเด นความร -รายงานการประช ม 2 ก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนา ความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและ ด านการว จ ยอย างช ดเจนตามประเด น ความร ท กาหนดในข อ 1 3 ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จาก ความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) เพ อค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 และ เผยแพร ไปส บ คลากรกล มเป าหมายท กาหนด 4 ม การรวบรวมความร ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 ท งท ม อย ในต วบ คคลและ แหล งเร ยนร อ นๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มา พ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบโดย เผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) 5 ม การนาความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมาท เป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) และจากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) ท เป น แนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งาน จร ง -แผนการจ ดการความร ท ม การกาหนด กล มเป าหมาย -การจ ดก จกรรม KM ท ระบ ในเกณฑ ข อท 1 -สก ดองค ความร จากการ KM เผยแพร ทางเว ป ไซต /สารศ ลป -เอกสารเผยแพร ความร ท ได การจ ดก จกรรม -เผยแพร องค ความร ทางเว ปไซต /วารสาร -หล กฐานการน าความร ท ได ไปปฏ บ ต จร ง ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 24

26 ต วบ งช ท 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ 1 ม แผนระบบสารสนเทศ (Information System -แผนพ ฒนาระบบสารสนเทศ Plan) 2 ม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการ ต ดส นใจตามพ นธก จของสถาบ น โดยอย าง -ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการ ต ดส นใจ น อยต องครอบคล มการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร หารจ ดการ และการเง น และ สามารถน าไปใช ในการด าเน นงานประก น ค ณภาพ 3 ม การประเม นความพ งพอใจของผ ใช ระบบ สารสนเทศ -แบบประเม นและผลการประเม นความพ ง พอใจ 4 ม การน าผลการประเม นความพ งพอใจของ -รายงานผลการประเม นความพ งพอใจ ผ ใช ระบบสารสนเทศมาปร บปร งระบบ สารสนเทศ 5 ม การส งข อม ลผ านระบบเคร อข ายของ หน วยงานภายนอกท เก ยวข องตามท กาหนด -เว ปไซต CHEQA Online ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 25

27 ต วบ งช ท 7.4 (สกอ.) ระบบบร หารความเส ยง 1 ม การแต งต งคณะกรรมการหร อคณะท างานบร หาร -คณะกรรมการบร หารความเส ยง ความเส ยง โดยม ผ บร หารระด บส งและต วแทนท ร บ ผ ดชอบพ น ธก จหล ก ของสถาบ นร วมเป น คณะกรรมการหร อคณะทางาน 2 ม การว เคราะห และระบ ความเส ยง และป จจ ยท -รายงานการประช ม ก อให เก ดความเส ยงอย างน อย 3 ด าน ตามบร บทของ -แผนบร หารความเส ยง สถาบ นต วอย างเช น - ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารสถานท ) - ความเส ยงด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ของสถาบ น -ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เช น ความเส ยงของ กระบวนการบร หารหล กส ตร การบร หารงานว จ ย ระบบงาน ระบบประก นค ณภาพ -ความเส ยงด านบ คลากรและความเส ยงด านธรรมาภ บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย และ บ คลากร -ค ว า ม เ ส ย ง จ า ก เ ห ต ก า ร ณ ภ า ย น อ ก - อ น ๆ ตามบร บทของสถาบ น 3 ม การประเม นโอกาสและผลกระทบของความเส ยง และจ ดลาด บความเส ยงท ได จากการว เคราะห ในข อ 2 -หล กฐานการต ดตาม/ประเม น -ประช มคณะกรรมการความเส ยง 4 ม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยงท ม ระด บความเส ยง ส ง และดาเน นการตามแผน -รายงานการประช มพ จารณาของ คณะกรรมการ 5 ม การต ดตาม และประเม นผลการด าเน นงานตามแผน และรายงานต อสภาสถาบ นเพ อพ จารณาอย างน อยป ละ 1 คร ง 6 ม การน าผลการประเม น และข อเสนอแนะจากสภา สถาบ นไปใช ในการปร บแผนหร อว เคราะห ความเส ยง ในรอบป ถ ดไป -ผลการประเม นการด าเน นงานตามแผน -แผนความเส ยงระด บคณะรอบ 6 เด อน หล กฐานการนาผลการประเม นไป ปร บปร ง เช น แผนการดาเน นการใหม ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 26

28 องค ประกอบ 8 การเง นและงบประมาณ ต วบ งช ท 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเง นและงบประมาณ ใช ข อม ลป งบประมาณ (ต ลาคม ก นยายน) 1 ม แผนกลย ทธ ทางการเง นท สอดคล องก บแผน กลย ทธ ของสถาบ น -แผนกลย ทธ ทางการเง น -แผนกลย ทธ ทางคณะ 2 ม แนวทางจ ดหาทร พยากรทางด านการเง น หล กเกณฑ การจ ดสรร และการวางแผนการ ใช เง นอย างม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบ ได -แผนกลย ทธ ทางการเง น -รายงานการเง นประจาเด อนเช าวาระประช ม ท กเด อน - 3 ม งบ ป ระมาณป ระจ าป ท สอดคล องก บ แผนปฏ บ ต การในแต ละพ นธก จและการ พ ฒนาสถาบ นและบ คลากร 4 ม การจ ดท ารายงานทางการเง นอย างเป น ระบบ และรายงานต อสภาสถาบ นอย างน อยป ละ 2 คร ง -งบประมาณประจาป คณะ -สร ปการวางแผนการใช จ ายงบประมาณ -รายงานการใช เง นเข าวาระประช ม คณะกรรมการประจาคณะ -สร ปการประช ม -รายงานต อมหาว ทยาล ย(ประช ม) 5 ม การน าข อม ลทางการเง นไปใช ในการ ว เคราะห ค าใช จ าย และว เคราะห สถานะทาง การเง นและความม นคงของสถาบ นอย าง ต อเน อง 6 ม หน วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท า หน าท ตรวจ ต ดตามการใช เง นให เป นไปตาม ระเบ ยบและกฎเกณฑ ท สถาบ นกาหนด 7 ผ บร หารระด บส งม การต ดตามผลการใช เง น ให เป นไปตามเป าหมาย และน าข อม ลจาก รายงานทางการเง นไปใช ใน การวางแผนและ การต ดส นใจ -หล กฐานการว เคราะห ค าใช จ าย -รายงานประช ม/สร ปการประช ม -คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภายนอก -รายงานการประช ม/สร ปการประช ม -รายงานเสนอมหาว ทยาล ย -สร ปการใช จ ายในระบบ 3 ม ต (ERP) ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 27

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต องค ประกอบ/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information