แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะศ ลปศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะศ ลปศาสตร"

Transcription

1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะศ ลปศาสตร องค ประกอบ 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 (สกอ.) กระบวนการพ ฒนาแผน ใช ข อม ลป งบประมาณ (ต ลาคม ก นยายน) 1 ม การจ ดท าแผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย ของสภาสถาบ น โดยม ส วนร วมของบ คลากรใน สถาบ น และได ร บความเห นชอบจากสภาสถาบ น โดยเป นแผนท เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต สถาบ น ตลอดจนสอดคล องก บ จ ดเน นของกล มสถาบ น กรอบแผนอ ดมศ กษา ระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และ แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 10 (พ.ศ ) 2 ม การถ ายทอดแผนกลย ทธ ระด บสถาบ นไปส ท ก หน วยงานภายใน -แผนกลย ทธ ท ม ต วบ งช และค าเป าหมาย -การประช มจ ดทาแผนกลย ทธ (บ นท กการประช ม ร ปภาพ ก จกรรม เอกสารประกอบการประช ม) -หล กฐานการแสดงการเช อมโยง หร อ แผนท ย ทธศาสตร (strategy map) -หล กฐานการถ ายทอดกลย ทธ เช น รายงานการ ประช ม 3 ม กระบวนการแปลงแผนกลย ทธ เป นแผนปฏ บ ต การประจ าป ครบ 4 พ นธก จ ค อ ด านการเร ยน การสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการ และ การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 4 ม ต วบ งช ของแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต การประจ าป และค าเป าหมายของแต ละ ต วบ งช เพ อว ด ความส าเร จของ การด าเน นงานตาม แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป 5 ม การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ครบ 4 พ นธก จ 6 ม การต ดตามผลการด าเน นงานตาม ต วบ งช ของ แผนปฏ บ ต การประจ าป อย างน อยป ละ 2 คร ง และรายงานผลต อผ บร หารเพ อพ จารณา -หล กฐานการเปล ยนแปลงแผนกลย ทธ เป น แผนปฏ บ ต การประจ าป เช น การประช มเช ง ปฏ บ ต การ และแผนปฏ บ ต การประจ าป ท ได ซ ง แผนปฏ บ ต การประจ าป ม ต วบ งช และค าเป าหมาย -หล กฐานการด าเน นโครงการตามแผน เช น โครงการ หล กฐาน การใช จ ายงบประมารตามแผนและโครงงาน -แผนปฏ บ ต การประจาป -หล กฐานการต ดตามผลการดาเน นงานตามต วบ งช ของแผนปฏ บ ต งานประจาป อย างน อยป ละ 2 คร ง -หล กฐานเอกสารการรายงานผลต อผ บร หารเพ อ พ จารณาหร อรายงานการประช ม

2 7 ม ก า ร ป ร ะ เ ม น ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น ต า ม ต วบ งช ของแผนกลย ทธ อย างน อยป ละ 1 คร ง และรายงานผลต อผ บร หารและ สภาสถาบ น เพ อพ จารณา 8 ม การน าผลการพ จารณา ข อค ดเห น และ ข อเสนอแนะของสภาสถาบ นไปปร บปร ง แผนกล ย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป -หล กฐานการประเม นผลการดาเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ อย างน อยป ละ 1 คร ง -รายงานการประช มการรายงานผลต อผ บร หารและ สภาสถาบ นเพ อพ จารณา -หล กฐานการน าผลการพ จารณา ข อค ดเห น และ ข อเสนอแนะของสภาสถาบ นไปปร บปร งแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต งานประจาป เช น การรายงานการ ประช ม และแผนกลย ทธ ท ปร บแล ว ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 1

3 องค ประกอบ 2 การผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร 1 ม ระบบและกลไกการเป ดหล กส ตรใหม และ ปร บปร งหล กส ตรตามแนวทางปฏ บ ต ท ก าหนดโดยคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และดาเน นการตามระบบท กาหนด -เอกสาร ประกาศ หร อระเบ ยบการเป ด หล กส ตร การป ดหล กส ตรและเอกสาร หล กฐานท แสดงว าม การดาเน นการตามน น 2 ม ระบบและกลไกการป ดหล กส ตรตาม แนวทางปฏ บ ต ท ก าหนดโดยคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา และด าเน นการตามระบบท กาหนด 3 ท กหล กส ตรม การด าเน นงานให เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา และกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต (การด าเน นงานตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต หมายถ ง ต องม การประเม นผลตาม " ต วบ งช ผลการ ด าเน นงานตามประกาศมาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อสาขาว ชา เพ อการประก นค ณภาพ หล กส ตรและการเร ยนการสอน" กรณ ท หล กส ตรใดย งไม ม ประกาศมาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อสาขาว ชา ให ประเม นตามต วบ งช กลางท ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหร บ หล กส ตรสาขาว ชาช พต องได ร บการร บรอง หล กส ตรจากสภาหร อองค กรว ชาช พท เก ยวข องด วย (หมายเหต : ส าหร บหล กส ตรเก าหร อ หล กส ตรปร บปร งท ย งไม ได ด าเน นการตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต ก อนป การศ กษา 2555 ให ย ดตาม เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2548) -เอกสาร ประกาศ หร อระเบ ยบการเป ด หล กส ตร การป ดหล กส ตรและเอกสาร หล กฐานท แสดงว าม การดาเน นการตามน น -เล มหล กส ตร (มคอ.2) มคอ. 3 มคอ.5 มคอ.7 ท ด าเน นงานตามเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตร และกรอบ TQF ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 2

4 4 ม คณะกรรมการร บผ ดชอบควบค มก าก บให ม การด าเน นการได ครบถ วนท งข อ 1 ข อ 2 และ ข อ 3 ข างต นตลอดเวลาท จ ดการศ กษา และม การประเม นหล กส ตรท กหล กส ตรอย างน อย ตามกรอบเวลาท ก าหนดในเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตรฯ กรณ หล กส ตรท ด าเน นงานตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต จะต องควบค มก าก บให ด าเน นงาน ตามต วบ งช ในข อ 3 ผ านเกณฑ การประเม น 5 ข อแรกและอย างน อยร อยละ 80 ของต วบ งช ท กาหนดในแต ละป ท กหล กส ตร 5 ม คณะกรรมการร บผ ดชอบควบค มก าก บให ม การด าเน นการได ครบถ วนท งข อ 1 ข อ 2 และ ข อ 3 ข างต นตลอดเวลาท จ ดการศ กษา และม การพ ฒนาหล กส ตรท กหล กส ตรตามผล การประเม นในข อ 4 กรณ หล กส ตรท ด าเน นงานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต จะต องควบค ม ก าก บให การด าเน นงานตามต วบ งช ในข อ 3 ผ านเกณฑ การประเม นครบ ท กต วบ งช และ ท กหล กส ตร 6 ม ความร วมม อในการพ ฒนาและบร หาร หล กส ตรระหว างสถาบ นก บภาคร ฐหร อ ภาคเอกชนท เก ยวข องก บว ชาช พของหล กส ตร มากกว าร อยละ 30 ของจ านวนหล กส ตร ว ชาช พท งหมดท กระด บการศ กษา -รายช อกรรมการประจาหล กส ตร/ กรรมการบร หารหล กส ตรหล กฐานการ ประเม นหล กส ตรตามกรอบเวลาและตามต ว บ งช ท กาหนดไว ในหล กส ตร -รายช อกรรมการประจาหล กส ตร/ กรรมการบร หารหล กส ตรหล กฐานการ ประเม นหล กส ตรตามกรอบเวลาและตามต ว บ งช ท กาหนดไว ในหล กส ตร -หล กฐานการพ ฒนาหล กส ตร ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 3

5 ต วบ งช ท 2.2 (สกอ.) อาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ข อม ลพ นฐาน จานวนอาจารย ประจาท งหมด รวมท งท ปฏ บ ต งานจร งและลาศ กษาต อ จานวนอาจารย ประจาท งหมดท ปฏ บ ต งานจร งและลาศ กษาต อว ฒ ปร ญญาเอกหร อเท ยบเท า ร อยละของอาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกป การศ กษาท ผ านมา (กรณ ท เล อกใช เกณฑ ประเม นเป นค าการเพ มข นของร อยละฯ) จานวน รายการหล กฐาน - รายช ออาจารย พร อมค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการ ต วบ งช ท 2.3 (สกอ.) อาจารย ประจาท ดารงต าแหน งทางว ชาการ ข อม ลพ นฐาน จานวนอาจารย ประจาท งหมด รวมท งท ปฏ บ ต งานจร งและลาศ กษาต อ จานวนอาจารย ประจาท งหมดท ดารงตาแหน งอาจารย จานวนอาจารย ประจาท งหมดท ดารงตาแหน งผ ช วยศาสตราจารย จานวนอาจารย ประจาท งหมดท ดารงตาแหน งรองศาสตราจารย จานวนอาจารย ประจาท งหมดท ดารงตาแหน งศาสตราจารย ร อยละของอาจารย ประจาท ดารงตาแหน งทางว ชาการของป ท ผ านมา จานวน รายการหล กฐาน - รายช ออาจารย พร อมค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการ ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 4

6 ต วบ งช ท 2.4 (สกอ.) ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น 1 ม แผนการบร ห ารและการพ ฒ น า คณาจารย ท งด านว ชาการ เทคน คการ -ม แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสน บสน น ท มาจากการว เคราะห ข อม ลเช งประจ กษ สอนและการว ดผลและม แผนการบร หาร และพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นท ม การ ว เคราะห ข อม ลเช งประจ กษ 2 ม การบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นให เป นไปตาม แผนท กาหนด -หล กฐานแสดงว าม การดาเน นการตามแผน 3 ม สว สด การเสร มสร างส ขภาพท ด และ สร างขว ญและก าล งใจให คณาจารย และ บ คลากรสายสน บสน นสามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ 4 ม ระบบต ดตามให คณาจารย และบ คลากร สายสน บสน นน าความร และท กษะท ได จากการพ ฒนามาใช ในการจ ดการเร ยน การสอนและการว ดผลการเร ยนร ของ น กศ กษา ตลอดจน การปฏ บ ต งานท เก ยวข อง 5 ม การให ความร ด านจรรยาบรรณอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น และด แล ควบค มให คณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นถ อปฏ บ ต 6 ม การประเม นผลความส าเร จของ แ ผ น ก า ร บ ร ห า ร แ ล ะ ก า ร พ ฒ น า คณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น 7 ม การน าผลการประเม นไปปร บปร งแผน หร อปร บปร งการบร หารและการพ ฒนา คณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น -เอกสารเก ยวก บการให สว สด การ เช นการจ ดการ ตรวจส ขภาพประจาป การให รางว ลอาจารย บ คลากรด เด น ฯลฯ -ประกาศหร อแนวปฏ บ ต เพ อต ดตามการน าความร จากการอบรมมาใช ในการสอนหร อในงาตามหน าท -เอกสารและภาพก จกรรมการประช มให ความร ด านจรรยาบรรณและแนวปฏ บ ต หร อระเบ ยบเพ อ ควบค ม -เอกสารหร อแบบประเม นและผลการประเม น ความสาเร จของแผนฯ -หล กฐานการน าผลการประเม นไปปร บปร ง เช น รายงานการประช ม และแผนฯ ท ปร บปร งแล ว ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 5

7 ต วบ งช ท 2.5 (สกอ.) ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อมการเร ยนร 1 ม การจ ดการหร อจ ดบร การเพ อให น กศ กษาม เคร องคอมพ วเตอร ใช ใน อ ตราไม ส งกว า 8 FTES ต อเคร อง 2.5.1(2) สร ปรายการจ านวนเคร อง คอมพ วเตอร ให บร การน ส ต และจานวนอ ปกรณ ต างๆท ม การเช อมต อ WIFI 2.5.1(2) รายการสร ปการใช งาน WIFI MAC แยก ตามคณะ 2 ม บร การห องสม ดและแหล งเร ยนร อ นๆ ผ านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร และม การฝ กอบรมการใช งานแก น กศ กษาท กป การศ กษา 3 ม บร การด านกายภาพท เหมาะสมต อ การจ ดการเร ยนการสอนและการ พ ฒนาน กศ กษาอย างน อยในด าน ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อ ปกรณ 2.5.2(1) ภาพถ ายห องหน งส อ คณะศ ลปศาสตร 2.5.2(2) เว บไซด คณะศ ลปศาสตร (3) คาส งแต งต งคณะกรรมการพ ฒนา ห องปฏ บ ต การภาษา 2.5.2(4) ตารางการใช ห องปฏ บ ต การทางภาษา โดยประกอบด วย ห องปฏ บ ต การภาษา 1 (CE07213) และห องปฏ บ ต การภาษา 2 (CE07214) 2.5.2(5) การให บร การข อม ลแหล งเร ยนร ผ าน ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร (Self Service Room) 2.5.2(6) เว บไซ E- Learning 2.5.2(7) เว บไซด การให บร การห องสม ด (8) สร ปโครงการแนะนาการใช ห องสม ด สาหร บน ส ตใหม ป (9) สร ปผลการประเม นโครงการอบรมการ ใช งานระบบสารสนเทศให แก น ส ตใหม (1) ข อม ลการบร การจ ดเช อมต ออ นเตอร เน ต 2.5.3(2) ภาพถ ายด านกายภาพของห องปฏ บ ต การ ภาษา 2.5.3(3) ข อม ลห องเร ยน และห องปฏ บ ต การ ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 6

8 การศ กษา และจ ดเช อมอ นเตอร เน ต 4 ม บร การส งอ านวยความสะดวกท จ าเป นอ นๆ อย างน อยในด านงาน ทะเบ ยนน กศ กษาผ านระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร การบร การอนาม ยและ การร กษาพยาบาล การจ ดการหร อ จ ดบร การด านอาหารและสนามก ฬา 5 ม ระบบสาธารณ ปโภคและร กษา ความปลอดภ ยของอาคารตลอดจน บร เวณโดยรอบอย างน อยในเร อง ประปา ไฟฟ า ระบบก าจ ดของเส ย การจ ดการขยะ รวมท งม ระบบและ อ ปกรณ ป องก นอ คค ภ ยในบร เวณ อาคารต างๆโดยเป นไปตามกฎหมาย ท เก ยวข อง 6 ม ผลการประเม นค ณภาพของบร การ ในข อ 2-5 ท กข อไม ต ากว า 3.51 จากคะแนนเต ม (1) ข อม ลการบร การด านงานทะเบ ยน น กศ กษา บนเว บไซด ของมหาว ทยาล ย (http://www.up.ac.th/v5/) (http://www.reg.up.ac.th/) 2.5.4(2) ร ปภาพการให บร การด านส ขภาพ การ ให บร การด านโรงอาหาร รวมถ งการบร การด าน สนามก ฬา 2.5.5(1) เอกสารการจ างต ดต งกล องวงจรป ด ให บร การร กษาความปลอดภ ย 2.5.5(2) ร ปภาพการฝ กความพร อมการร กษา ความปลอดภ ย 2.5.5(3) ร ปภาพระบบการจ ดการไฟฟ าภายใน อาคาร 2.5.5(4) ร ปภาพการจ ดการระบบร กษาความ ปลอดภ ย ของอ คค ภ ย 2.5.5(5) ร ปถ ายโรงส บน า เพ อระบบ สาธารณ ปโภค 2.5.5(6) การต อส ญญาระบบผล ตน าประปา 2.5.5(7) การต อส ญญาระบบโทรศ พท 2.5.5(8) การขออน ม ต จ างเหมาบร การจ ดเก บขยะ 2.5.5(9) กรมธรรม ประก นความเส ยงภ ยทร พย ส น 2.5.5(10)ร ปถ ายการจ ดการขยะของคณะศ ลป ศาสตร (1) ผลการประเม นการให บร การด าน ห องสม ดและแหล งเร ยนร ผลการประเม น (2) โครงการแนะน าการใช ห องสม ดส าหร บ น ส ตใหม ป (3) ผลการประเม นการใช ห องปฏ บ ต การ 2557 ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 7

9 7 ม การนาผลการประเม นค ณภาพในข อ 6 มาใช เป นข อม ลในการพ ฒนาการ จ ดบร การด านกายภาพท สนอง ความ ต องการของผ ร บบร การ ผลการประเม น (4) ผลการประเม นการบร การด านกายภาพ ท เหมาะสมต อการเร ยนการสอน และพ ฒนาน ส ต ผลการประเม น 2.5.6(5) สร ปผลการประเม น ความพ งพอใจใน การให บร การด านส งอ านวยความสะดวก ท จาเป น ผลการประเม น 2.5.6(6) สร ปผลการประเม นความพ งพอใจในการ บร การด านสาธารณ ปโภคและความ ปลอดภ ย ของอาคารตลอดจนบร เวณ โดยรอบ ผลการประเม น (1) รายงานการประช มคณะกรรมการคณะฯ และบ นท กข อความร บทราบจาก มหาว ทยาล ย 2.5.7(2) คาส งแต งต งคณะกรรมการพ ฒนา ห องปฏ บ ต การภาษา 2.5.7(3) ภาพถ ายห องปฏ บ ต การภาษา 2.5.7(4) เล มรายงานการประเม นห องปฏ บ ต การ ภาษา ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 8

10 ต วบ งช ท 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจ ดการเร ยนการสอน 1 ม ระบบและก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ า พ -แผนกลย ทธ คณะ การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น สาค ญท กหล กส ตร 2 ท กรายว ชาของหล กส ตร ม รายละเอ ยดของ รายว ชาและของประสบการณ ภาคสนาม(ถ าม ) ก อนการเป ดสอนในแต ละภาคการศ กษา ตามท ก า ห น ด ใ น ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ณ ว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต -ต วอย าง มคอ.3 ของท กหล กส ตร ท ระบ ก จกรรม หน วยก ต การค นคว าด วยตนเอง 3 ท กหล กส ตรม รายว ชาท ส งเสร มท กษะการ เร ยนร ด วยตนเอง และการให ผ เร ยนได เร ยนร จากการปฏ บ ต ท งในและนอกห องเร ยนหร อจาก การทาว จ ย 4 ม การให ผ ประสบการณ ทางว ชาการหร อ ว ชาช พจากหน วยงานหร อช มชนภายนอกเข ามา ม ส วนร วมในกระบวนการเร ยนการสอนท ก หล กส ตร -ต วอย าง มคอ.3 ของท กหล กส ตร ท ระบ ก จกรรม หน วยก ต การค นคว าด วยตนเอง -รายช อว ทยากรพร อมรายว ชาท สอนของท ก หล กส ตร 5 ม การจ ดการเร ยนร ท พ ฒนาจากการว จ ย หร อ จากกระบวนการจ ดการความร เพ อพ ฒนาการ เร ยนการสอน 6 ม การประเม นความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อ ค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนและส ง สน บสน นการเร ยนร ท กรายว ชา ท กภาค การศ กษา โดยผลการประเม นความ พ ง พอใจแต ละรายว ชาต องไม ต ากว า 3.51 จาก คะแนนเต ม 5 7 ม การพ ฒนาหร อปร บปร งการจ ดการเร ยนการ สอน กลย ทธ การสอนหร อ การ ป ร ะ เ ม น ผ ล ก า ร เ ร ย น ร ท ก ร า ย ว ช า ตามผลการประเม นรายว ชา -แบบประเม นและผลการประเม นการสอนท ก รายว ชา ต องไม ต ากว า หล กฐานการน าผลการประเม นไปปร บปร ง ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 9

11 ต วบ งช ท 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนตาม ค ณล กษณะของบ ณฑ ต 1 ม การส ารวจค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ตอย างน อยส าหร บท กหล กส ตร ระด บปร ญญาตร ท กรอบระยะเวลาตาม แผนกาหนดการศ กษาของหล กส ตร -เอกสารการสารวจความต องการของผ ใช บ ณฑ ต 2 ม การนาผลจากข อ 1 มาใช ในการปร บปร ง หล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอน การ ว ดผลการศ กษาและส มฤทธ ผลทางการ เ ร ย น ท ส ง เ ส ร ม ท ก ษ ะ อ า ช พ แ ล ะ ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ ง ประสงค ตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต 3 ม การส งเสร มสน บสน นทร พยากรท งด าน บ คลากร เทคโนโลย สารสนเทศ และ ง บ ป ร ะ ม า ณ ท เ อ อ ต อ ก า ร พ ฒ น า ค ณล กษณะของบ ณฑ ต 4 ม ระบบและกลไกการส งเสร มให น กศ กษา ระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาเข า ร วมก จกรรมการประช มว ชาการหร อ น าเสนอผลงานทางว ชาการในท ประช ม ระหว างสถาบ น หร อท ประช มระด บชาต หร อนานาชาต 5 ม ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม ให แก น กศ กษาระด บปร ญญาตร และ บ ณฑ ตศ กษาท จ ดโดยสถาบ น -หล กฐานการปร บปร งหล กส ตร และหล กส ตรท ปร บปร งแล ว -หล กฐานการสน บสน นในการพ ฒนาบ ณฑ ต เช นแผนงบประมาณ -ระเบ ยบหร อแนวปฏ บ ต หร อประกาศ ในการให น กศ กษาร วมประช มว ชาการ -หล กฐานการจ ดก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 10

12 ต วบ งช ท 2.8 (สกอ.) ระด บความส าเร จของการเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมท จ ด ให ก บน กศ กษา 1 ม การก าหนดพฤต กรรมด านค ณธรรม จร ยธรรมส าหร บน กศ กษาท ต องการ ส งเสร มไว เป นลายล กษณ อ กษร - วาระการประช ม - ประกาศเร องการ ส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม ป 2555 ***ซ อส ตย ม ว น ย ใจอาสา*** 2 ม การถ ายทอดหร อเผยแพร พฤต กรรม ด านค ณธรรมจร ยธรรมสาหร บน กศ กษาท ต องการส งเสร มตามข อ 1 ไปย งผ บร หาร คณาจารย น กศ กษาและผ เก ยวข อง ทราบอย างท วถ งท งสถาบ น - บอร ดประชาส มพ นธ คณะ - ค ม ออาจารย ท ปร กษา - ค ม อผ ปกครองน ส ต ประจาป การศ กษา เวปไซด คณะศ ลปศาสตร 3 ม โครงการหร อก จกรรมส งเสร มการ พ ฒนาพฤต กรรมด านค ณธรรมจร ยธรรม ท ก าหนดในข อ 1 โดยระบ ต วบ งช และ เป าหมายว ดความสาเร จท ช ดเจน - ม การด าเน นโครงการและกาหนดต วช ว ด KPI ด าน ***ซ อส ตย ม ว น ย ใจอาสา*** 4 ม การประเม นผลโครงการหร อก จกรรม ส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมของน กศ กษา ตามต วบ งช และเป าหมายท ก าหนดในข อ 3 โดยม ผลการประเม นบรรล เป าหมาย อย างน อยร อยละ 90 ของต วบ งช 5 ม น กศ กษาหร อก จกรรมท เก ยวก บ น กศ กษาได ร บการยกย องชมเชย ประกาศเก ยรต ค ณด านค ณธรรม จร ยธรรมโดยหน วยงานหร อองค กร ระด บชาต - ต วสร ปโครงการและสร ปต วช ว ด KPI จากโครงการในข อ 3 ***ซ อส ตย ม ว น ย ใจอาสา*** - ม น ส ตหร อก จกรรมได ร บการยกย อง ชมเชย ประกาศเก ยรต ค ณด านค ณธรรม จร ยธรรมโดยหน วยงานหร อองค กร ระด บชาต เช น จากสาน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 11

13 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา ต วบ งช ท 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการให ค าปร กษาและบร การด านข อม ลข าวสาร 1 ม การจ ดบร การให คาปร กษาทางว ชาการ และแนะแนวการใช ช ว ตแก น กศ กษา - จ ดบร การ office hour ของคณาจารย ภายในคณะ - คาส งแต งต งอาจารย ท ปร กษาน ส ต ค ม ออาจารย ท ปร กษา -สร ปโครงการท เก ยวข องเก ยวก บการจ ดบร การให คาปร กษาทางว ชาการและแนะแนวการใช ช ว ตแก น กศ กษา เช น โครงการแนะแนวอาช พและจ ดหางาน/ โครงการป จฉ มน เทศ 2 ม การจ ดบร การข อม ลข าวสารท เป น ประโยชน ต อน กศ กษา 3 ม การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาการและว ชาช พแก น กศ กษา 4 การจ ดบร การข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อศ ษย เก า 5 ม การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาความร และ ประสบการณ ให ศ ษย เก า 6 ม ผลการประเม นค ณภาพของการให บร การ ในข อ 1-3 ท กข อไม ต ากว า 3.51 จาก คะแนนเต ม 5 - เวปไซด คณะ - บอร ดประชาส มพ นธ - Facebook -สร ปผลโครงการป จฉ มน เทศน กศ กษา - สร ปผลโครงการ แนะแนวอาช พและท กษะการ ทางาน - สร ปผลโครงการปฐมน เทศฝ กงาน - ม เวปไซด ศ ษย เก า - ม Facebook ศ ษย เก า - วารสารศ ษย เก า - จดหมายข าวประชาส มพ นธ ภ กามยาวน วส มหาว ทยาล ย - สร ปผลโครงการพ ฒนาความร ศ ษย เก า - สร ปผลโครงการ สานส มพ นธ และพ ฒนาน ส ตเก า คณะศ ลปศาสตร -ม ผลการประเม นค ณภาพของการให บร การใน ข อ การจ ดบร การให คาปร กษาทางว ชาการและแนะ แนวการใช ช ว ตแก น ส ต 2.การจ ดบร การข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อ น ส ต ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 12

14 7 ม การน าผลการประเม นค ณภาพของการ ให บร การมาใช เป นข อม ลในการพ ฒนาการ จ ดบร การท สนอง ความต องการของ น กศ กษา 3.การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาประสบการณ ทาง ว ชาการและว ชาช พแก น ส ต - ม การนาผลการประเม นหร อข อเสนอแนะท ได จาก ข อ 6 มาปร บปร ง/พ ฒนาข นมาเป นร ปธรรม เช น ม การพ ฒนาเวปไซด เพ อเพ มช องทางในการ ต ดต อส อสารให มากย งข น ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 13

15 ต วบ งช ท 3.2 (สกอ.)ระบบและกลไกการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา 1 สถาบ นจ ดทาแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา น กศ กษาท ส งเสร มผลการเร ยนร ตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ท กด าน - แผนปฏ บ ต การประจ าป (ตารางการด าเน น โครงการ) ช อโครงการ/ผ ร บผ ดชอบ/งบประมาณ/ระยะเวลา ดาเน นงาน/สอดคล องก บพ นธก จ/สอดคล องก บ ย ทธศาสตร /ต วบ งช สกอ /สอดคล องตามกรอบค ณว ฒ TQF/อ ต ล กษณ บ ณฑ ตมหาว ทยาล ย - แผนกลย ทธ - แผนการจ ดการความร 2 ม ก จกรรมให ความร และท กษะการประก น ค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา -ม การจ ดก จกรรมให ความร และท กษะการประก น ค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา - สร ปผลโครงการพ ฒนาศ กยภาพผ น าก จกรรม ด านก จกรรมและประก นค ณภาพการศ กษา 3 ม การส งเสร มให น กศ กษาน าความร ด านการ ประก นค ณภาพไปใช ในการจ ดก จกรรมท ดาเน นการโดยน กศ กษาอย างน อย 5 ประเภทสาหร บระด บปร ญญาตร และอย าง น อย 2 ประเภทส าหร บระด บบ ณฑ ตศ กษา จากก จกรรมต อไปน - ก จกรรมว ชาการท ส งเสร ม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค - ก จกรรมก ฬาหร อส งเสร มส ขภาพ - ก จกรรมบาเพ ญประโยชน หร อร กษา ส งแวดล อม - ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมและ จร ยธรรม - ก จกรรมส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม 4 ม การสน บสน นให น กศ กษาสร างเคร อข าย พ ฒนาค ณภาพภายในสถาบ นและระหว าง ***ระด บปร ญญาตร อย างน อย 5 ประเภท ***สาหร บระด บบ ณฑ ตศ กษา อย างน อย 2 ประเภท ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมก ฬาหร อส งเสร มส ขภาพ ก จกรรมบาเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม ก จกรรมส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม ***โดยท น ส ตระด บปร ญญตร และระด บบ ฑ ต ศ กษาต องเป นผ ด าเน นโครงการ - สร ปผลโครงการพ ฒนาศ กยภาพผ น าน ส ตด าน ก จกรรมและประก นค ณภาพการศ กษา ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 14

16 สถาบ น และม ก จกรรมร วมก น 5 ม การประเม นความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา - ม การประเม นความส าเร จตามว ตถ ประสงค ของ แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ม การน าผลการประเม นไปปร บปร งแผนหร อ ปร บปร งการจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนา น กศ กษา - ม การนาผลการประเม นความสาเร จตาม ว ตถ ประสงค ของแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา น กศ กษาจากข อ 5 มาปร บปร งพ ฒนาแผนใน ป งบประมาณต อไป ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 15

17 องค ประกอบท 4 การว จ ย ต วบ งช ท 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพ ฒนางานว จ ยหร องานสร างสรรค 1 ม ระบ บ และกลไกบ ร หารงานว จ ย หร องาน สร างสรรค เพ อให บรรล เป าหมายตามแผนด าน การว จ ยของสถาบ น และด าเน นการตามระบบท -แผนงานด านการว จ ย -คณะกรรมการว จ ยประจ าคณะฯ -ระเบ ยบการบร หารจ ดการงานว จ ย กาหนด 2 ม การบ รณาการกระบวนการว จ ยหร องาน -รายว ชาท ระบ การบ รณาการก บการว จ ย สร างสรรค ก บการจ ดการเร ยนการสอน 3 ม การพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ยหร องาน -โครงการท สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพ สร างสรรค และให ความร ด านจรรยาบรรณการ ด านการว จ ยหร องานสร างสรรค ได แก ว จ ยแก อาจารย ประจาและน กว จ ยประจ า โครงการ KM การเข ยนบทความว จ ย : หนทางส ความส าเร จ โครงการอบรมเพ อ ส งเสร มความร ด านการว จ ย : ว ธ การ/ ข นตอนการน าบทความว จ ยต พ มพ ใน วารสารว ชาการ และโครงการ KM การ ส งเคราะห งานว จ ย -เอกสารจรรยาบรรณน กว จ ย -รายงานการประช ม 4 ม การจ ดสรรงบประมาณของสถาบ น เพ อเป นท น ว จ ยหร องานสร างสรรค 5 ม การสน บสน นพ นธก จด านการว จ ยหร อ งาน สร างสรรค ตามอ ตล กษณ ของสถาบ นอย างน อยใน ประเด นต อไปน - ห องปฏ บ ต การว จ ยฯ หร อหน วยว จ ยฯ หร อศ นย เคร องม อ หร อศ นย ให ค าปร กษาและสน บสน นการ ว จ ยฯ - ห องสม ดหร อแหล งค นคว าข อม ลสน บสน นการ ว จ ยฯ - ส งอ านวยความสะดวกหร อการร กษาความ ปลอดภ ยในการว จ ยฯ เช น ระบบเทคโนโลย -หล กฐานการให ท นสน บสน นจากหน วยงาน -การอบรม/การประช มทางว ชาการ -ห องส มด/ห องปฏ บ ต การ ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 16

18 สารสนเทศ ระบบร กษาความปลอดภ ยใน ห องปฏ บ ต การว จ ย - ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มงานว จ ยฯ เช น การจ ด ประช มว ชาการ การจ ดแสดงงานสร างสรรค การ จ ดให ม ศาสตราจารย อาค นต กะหร อศาสตราจารย ร บเช ญ (visiting professor) 6 ม การต ดตามและประเม นผลการสน บสน นในข อ 4 และข อ 5 อย างครบถ วนท กประเด น 7 ม การน าผลการประเม นไปปร บปร งการสน บสน น พ นธก จด านการว จ ยหร องานสร างสรรค ของ สถาบ น 8 ม ระบบและกลไกเพ อสร างงานว จ ยหร องาน สร างสรรค บนพ นฐานภ ม ป ญญาท องถ น หร อจาก สภาพป ญหาของส งคม เพ อตอบสนองความ ต องการของท องถ นและส งคม และด าเน นการตาม ระบบท กาหนด -เอกสารการต ดตามและการประเม นผล ความพ งพอใจด านการว จ ยในท ก ๆ ด าน -ผลการประเม นความพ งพอใจด านการว จ ย -นาผลไปพ ฒนา/ปร บปร งกระบวนการ ทางานด านการว จ ย -กลไกการทางานว จ ยด านภ ม ป ญญา ท องถ น (งานว จ ยท ม ส วนในการพ ฒนา ท องถ น) ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 17

19 ต วบ งช ท 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจ ดการความร จากงานว จ ยหร องานสร างสรรค 1 ม ระบบและกลไกสน บสน นการเผยแพร ผ ล ง า น ว จ ย ห ร อ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ใ น การประช มว ชาการหร อการต พ มพ ใน วารสารระด บชาต หร อนานาชาต และม การ เผยแพร ผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ใน การประช มว ชาการหร อการ ต พ มพ ใน วารสารระด บชาต หร อนานาชาต -ระบบและกลไกการด าเน นงาน โครงการด านการ สน บสน นการน าเสนอผลงานว จ ยหร องาน สร างสรรค ในการประช มว ชาการระด บชาต และ นานาชาต ได แก โครงการสร างเคร อข ายการ ประช มว ชาการระด บชาต ร วมก บสถาบ นต าง ๆ 2 ม ระบบและกลไกการรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ย หร องานสร างสรรค เพ อให เป นองค ความร ท คนท วไปเข าใจได และด าเน นการตามระบบ ท กาหนด -ระบบและกลไกค ดสรร ว เคราะห ส งเคราะห งานว จ ย - รายงานการประช มคณะกรรมการว จ ย คร งท 4/2557 ระเบ ยบวาระท 4 เร องเสนอเพ อพ จารณา วาระท 4.1 การดาเน นโครงการส งเคราะห งานว จ ย 3 ม การประชาส มพ นธ และเผยแพร องค ความร จากงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได จากข อ 2 ส สาธารณชนและผ เก ยวข อง 4 ม การน าผลงานงานว จ ยหร องานสร างสรรค ไปใช ให เก ดประโยชน และม การร บรองการ ใช ประโยชน จร งจากหน วยงานภายนอกหร อ ช มชน 5 ม ระบบและกลไกเพ อช วยในการค มครอง ส ทธ ของงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน และด าเน นการตามระบบ ท กาหนด -การเผยแพร ทางเว บไซต /วารสาร/โปสเตอร ไปย ง หน วยงานภายนอกเพ อนาไปใช ประโยชน -หน งส อร บรองผลการนาไปใช ประโยชน -ระบบและกลไกเพ อช วยในการค มครองส ทธ ของ งานว จ ย ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 18

20 ต วบ งช ท 4.3 (สกอ.) เง นสน บสน นงานว จ ยหร องานสร างสรรค ต อจานวนอาจารย ประจาและน กว จ ยประจ า รายการหล กฐาน -รายช องานว จ ยในป การศ กษา พร อมจานวนท นสน บสน น -ส ญญาว จ ย -รายช ออาจารย ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 19

21 องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม 1 ม ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม และดาเน นการตามระบบท กาหนด -แผนบร การว ชาการพร อมปฏ ท นการ ด าเน นโครงการ/ก จกรรมด านบร การ ว ชาการ 2 ม การบ รณาการงานบร การทางว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอน 3 ม การบ รณาการงานบร การทางว ชาการแก ส งคมก บการว จ ย 4 ม ก า ร ป ร ะ เ ม น ผ ล ค ว า ม ส า เ ร จ ข อ ง การบ รณาการงานบร การทางว ชาการแก ส งคม ก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 5 ม การน าผลการประเม นไปปร บปร งการ บ รณา การงานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยน การสอนและการว จ ย -รายว ชาท บ รณาการการเร ยนการสอนก บ การบร การว ชาการ (สายภาษาและสาย ส งคมศาสตร ) -รายว ชาท บ รณาการการเร ยนการสอนก บ การว จ ย -เอกสารประเม นผลความส าเร จของการ บ รณาการ -หล กฐานการน าผลการประเม นไปปร บปร ง ก า ร บ ร ณ า ก า ร เ ช น ม ค อ. 3 ท ร ะ บ ก จกรรมใหม ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 20

22 องค ประกอบ 6 การท าน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ต วบ งช ท 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 1 ม ระบบและกลไกการท าน บ าร งศ ลปะ และว ฒนธรรม และด าเน นการตามระบบ ท กาหนด - ม การจ ดท าระบบและกลไกการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม - แผนกลย ทธ - แผนปฏ บ ต การประจ าป - คาส งแต งต งคณะกรรมการด แลงานด าน ก จการน ส ต/ โดยม การระบ บทบาทหร อ หน าท ด านก จการน ส ตและด านทาน บ าร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม 2 ม การบ รณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรมก บการจ ดการเร ยนการ สอนและก จกรรมน กศ กษา - สร ปผลโครงการบ รณาการการเร ยนการ สอนก บการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม (การ ทาโครงการร วมก บช มชน) - ม การแนบเอกสาร มคอ. ตามรายว ชาท ม การบ รณาการ น นๆ 3 ม การเผยแพร ก จกรรมหร อการบร การ ด าน ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมต อ สาธารณชน 4 ม การประเม นผลความส าเร จของการบ ร ณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมก บ การจ ดการเร ยน การสอนและก จกรรมน กศ กษา 5 ม การน าผลการประเม นไปปร บปร ง การบ รณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรมก บการจ ดการเร ยนการ - ม การนาโครงการจากข อ 2 เผยแพร ทาง เวปไซด หร อต อสาธารณชน - ม การประเม นผลความส าเร จของการบ ร ณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมก บการจ ดการเร ยนการสอนและ ก จกรรมน กศ กษาจากโครงการข อ 2 เช น ทาโครงการแล วช มชนสามารถนาเอา ไปใช ประโยชน ได จร ง - การประเม นผลความสาเร จของการบ ร ณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมเข าท ประช ม - ม ปร บปร งการบ รณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมก บการจ ดการ เร ยนการสอนและก จกรรมของน ส ต ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 21

23 สอนและก จกรรมน กศ กษา **ว าเป นประโยชน มากน อยเพ ยงใด **ข อเสนอแนะจากช มชนว าต องการอะไร เพ มเต มและนามาสอดแทรกในรายว ชาท ม การบ รณาการเร ยนการสอน เพ อท จะ สามารถพ ฒนาโครงการในการจ ดคร งต อไป 6 ม การกาหนดหร อสร างมาตรฐาน ค ณภาพ ด านศ ลปะและว ฒนธรรมและม ผลงานเป นท ยอมร บในระด บชาต -ม การก าหนดหร อสร างมาตรฐานค ณภาพ ด านศ ลปะและว ฒนธรรมหร อม ผลงานเป น ท ยอมร บในระด บชาต ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 22

24 องค ประกอบ 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 (สกอ.) ภาวะผ นาของสภาสถาบ นและผ บร หารท กระด บของสถาบ น 1 สภาสถาบ นปฏ บ ต หน าท ตามท กฎหมาย -เอกสารการประเม นตนเองของคณะกรรมการ ก าหนดครบถ วนและม การประเม นตนเอง ตามหล กเกณฑ ท กาหนดล วงหน า 2 ผ บร หารม ว ส ยท ศน ก าหนดท ศทาง -แผนกลย ทธ การด าเน นงาน และสามารถถ ายทอดไปย ง บ คลากรท กระด บ ม ความสามารถในการ วางแผนกลย ทธ ม การน าข อม ลสารสนเทศ เป นฐานในการปฏ บ ต งานและพ ฒนา สถาบ น 3 ผ บร หารม การก าก บ ต ดตามและ -ประกาศ/แนวปฏ บ ต เอกสารประเม นอาจารย ประเม นผลการด าเน นงานตามท มอบหมาย รายงานการประช มคณะกรรมการ รวมท งสามารถส อสารแผนและผลการ ด าเน นงานของสถาบ นไปย งบ คลากรใน สถาบ น 4 ผ บร หารสน บสน นให บ คลากรในสถาบ นม ส วนร วมในการบร หารจ ดการ ให อ านาจใน การต ดส นใจแก บ คลากรตามความ เหมาะสม 5 ผ บร หารถ ายทอดความร และส งเสร ม พ ฒนาผ ร วมงานเพ อให สามารถท างาน บรรล ว ตถ ประสงค ของสถาบ นเต มตาม ศ กยภาพ 6 ผ บร หารบร หารงานด วยหล กธรรมาภ บาล โดยค าน งถ งประโยชน ของสถาบ นและผ ม ส วนได ส วนเส ย 7 สภาสถาบ นประเม นผลการบร หารงานของ สถาบ นและผ บร หารน าผลการประเม นไป ปร บปร งการบร หารงานอย างเป นร ปธรรม -เอกสารการประเม นผ บร การ รายงานการประช มคณะกรรมการ -รายงานการประช มคณะกรรมการ -เอกสารสร ปผลการประเม นตามหล กธรรมมาภ บาล -ผลการประเม นผ บร หาร -หล กฐานการน าผลการประเม นไปปร บปร ง ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 23

25 ต วบ งช ท 7.2 (สกอ.) การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 1 ม การกาหนดประเด นความร และเป าหมาย ของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผน กลย ทธ ของสถาบ นอย างน อยครอบคล ม พ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการ ว จ ย -เอกสารกาหนดประเด นความร -รายงานการประช ม 2 ก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนา ความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและ ด านการว จ ยอย างช ดเจนตามประเด น ความร ท กาหนดในข อ 1 3 ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จาก ความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) เพ อค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 และ เผยแพร ไปส บ คลากรกล มเป าหมายท กาหนด 4 ม การรวบรวมความร ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 ท งท ม อย ในต วบ คคลและ แหล งเร ยนร อ นๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มา พ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบโดย เผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) 5 ม การนาความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมาท เป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) และจากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) ท เป น แนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งาน จร ง -แผนการจ ดการความร ท ม การกาหนด กล มเป าหมาย -การจ ดก จกรรม KM ท ระบ ในเกณฑ ข อท 1 -สก ดองค ความร จากการ KM เผยแพร ทางเว ป ไซต /สารศ ลป -เอกสารเผยแพร ความร ท ได การจ ดก จกรรม -เผยแพร องค ความร ทางเว ปไซต /วารสาร -หล กฐานการน าความร ท ได ไปปฏ บ ต จร ง ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 24

26 ต วบ งช ท 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ 1 ม แผนระบบสารสนเทศ (Information System -แผนพ ฒนาระบบสารสนเทศ Plan) 2 ม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการ ต ดส นใจตามพ นธก จของสถาบ น โดยอย าง -ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการ ต ดส นใจ น อยต องครอบคล มการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร หารจ ดการ และการเง น และ สามารถน าไปใช ในการด าเน นงานประก น ค ณภาพ 3 ม การประเม นความพ งพอใจของผ ใช ระบบ สารสนเทศ -แบบประเม นและผลการประเม นความพ ง พอใจ 4 ม การน าผลการประเม นความพ งพอใจของ -รายงานผลการประเม นความพ งพอใจ ผ ใช ระบบสารสนเทศมาปร บปร งระบบ สารสนเทศ 5 ม การส งข อม ลผ านระบบเคร อข ายของ หน วยงานภายนอกท เก ยวข องตามท กาหนด -เว ปไซต CHEQA Online ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 25

27 ต วบ งช ท 7.4 (สกอ.) ระบบบร หารความเส ยง 1 ม การแต งต งคณะกรรมการหร อคณะท างานบร หาร -คณะกรรมการบร หารความเส ยง ความเส ยง โดยม ผ บร หารระด บส งและต วแทนท ร บ ผ ดชอบพ น ธก จหล ก ของสถาบ นร วมเป น คณะกรรมการหร อคณะทางาน 2 ม การว เคราะห และระบ ความเส ยง และป จจ ยท -รายงานการประช ม ก อให เก ดความเส ยงอย างน อย 3 ด าน ตามบร บทของ -แผนบร หารความเส ยง สถาบ นต วอย างเช น - ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารสถานท ) - ความเส ยงด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ของสถาบ น -ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เช น ความเส ยงของ กระบวนการบร หารหล กส ตร การบร หารงานว จ ย ระบบงาน ระบบประก นค ณภาพ -ความเส ยงด านบ คลากรและความเส ยงด านธรรมาภ บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย และ บ คลากร -ค ว า ม เ ส ย ง จ า ก เ ห ต ก า ร ณ ภ า ย น อ ก - อ น ๆ ตามบร บทของสถาบ น 3 ม การประเม นโอกาสและผลกระทบของความเส ยง และจ ดลาด บความเส ยงท ได จากการว เคราะห ในข อ 2 -หล กฐานการต ดตาม/ประเม น -ประช มคณะกรรมการความเส ยง 4 ม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยงท ม ระด บความเส ยง ส ง และดาเน นการตามแผน -รายงานการประช มพ จารณาของ คณะกรรมการ 5 ม การต ดตาม และประเม นผลการด าเน นงานตามแผน และรายงานต อสภาสถาบ นเพ อพ จารณาอย างน อยป ละ 1 คร ง 6 ม การน าผลการประเม น และข อเสนอแนะจากสภา สถาบ นไปใช ในการปร บแผนหร อว เคราะห ความเส ยง ในรอบป ถ ดไป -ผลการประเม นการด าเน นงานตามแผน -แผนความเส ยงระด บคณะรอบ 6 เด อน หล กฐานการนาผลการประเม นไป ปร บปร ง เช น แผนการดาเน นการใหม ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 26

28 องค ประกอบ 8 การเง นและงบประมาณ ต วบ งช ท 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเง นและงบประมาณ ใช ข อม ลป งบประมาณ (ต ลาคม ก นยายน) 1 ม แผนกลย ทธ ทางการเง นท สอดคล องก บแผน กลย ทธ ของสถาบ น -แผนกลย ทธ ทางการเง น -แผนกลย ทธ ทางคณะ 2 ม แนวทางจ ดหาทร พยากรทางด านการเง น หล กเกณฑ การจ ดสรร และการวางแผนการ ใช เง นอย างม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบ ได -แผนกลย ทธ ทางการเง น -รายงานการเง นประจาเด อนเช าวาระประช ม ท กเด อน - 3 ม งบ ป ระมาณป ระจ าป ท สอดคล องก บ แผนปฏ บ ต การในแต ละพ นธก จและการ พ ฒนาสถาบ นและบ คลากร 4 ม การจ ดท ารายงานทางการเง นอย างเป น ระบบ และรายงานต อสภาสถาบ นอย างน อยป ละ 2 คร ง -งบประมาณประจาป คณะ -สร ปการวางแผนการใช จ ายงบประมาณ -รายงานการใช เง นเข าวาระประช ม คณะกรรมการประจาคณะ -สร ปการประช ม -รายงานต อมหาว ทยาล ย(ประช ม) 5 ม การน าข อม ลทางการเง นไปใช ในการ ว เคราะห ค าใช จ าย และว เคราะห สถานะทาง การเง นและความม นคงของสถาบ นอย าง ต อเน อง 6 ม หน วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท า หน าท ตรวจ ต ดตามการใช เง นให เป นไปตาม ระเบ ยบและกฎเกณฑ ท สถาบ นกาหนด 7 ผ บร หารระด บส งม การต ดตามผลการใช เง น ให เป นไปตามเป าหมาย และน าข อม ลจาก รายงานทางการเง นไปใช ใน การวางแผนและ การต ดส นใจ -หล กฐานการว เคราะห ค าใช จ าย -รายงานประช ม/สร ปการประช ม -คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภายนอก -รายงานการประช ม/สร ปการประช ม -รายงานเสนอมหาว ทยาล ย -สร ปการใช จ ายในระบบ 3 ม ต (ERP) ฉบ บแก ไขปร บปร งคร งท 2 27

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการจ ดเก บเอกสารหล กฐานประกอบ ต วบ งช ค ณภาพการศ กษา คณะสหเวชศาสตร

ค ม อการจ ดเก บเอกสารหล กฐานประกอบ ต วบ งช ค ณภาพการศ กษา คณะสหเวชศาสตร ค ม อการจ ดเก บเอกสารหล กฐานประกอบ ต วบ งช ค ณภาพการศ กษา คณะสหเวชศาสตร 1 2 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ ต วบ งช ท สกอ. 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

กำรอบรมหล กส ตร QA อำสำ ป 3 7-8 พฤษภำคม 2556 ห องประช มส ร ค ณำกร 3 สำน กงำนประเม นและประก นค ณภำพ

กำรอบรมหล กส ตร QA อำสำ ป 3 7-8 พฤษภำคม 2556 ห องประช มส ร ค ณำกร 3 สำน กงำนประเม นและประก นค ณภำพ กำรอบรมหล กส ตร QA อำสำ ป 3 7-8 พฤษภำคม 2556 ห องประช มส ร ค ณำกร 3 สำน กงำนประเม นและประก นค ณภำพ ต วช ว ดในการตรวจประเม น ระด บมหำว ทยำล ยและคณะ ใช ท กต วช ว ดของ สกอ. (23 ต วช ว ด) ระด บภำคว ชำและหน

More information

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก

More information

องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต

องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท 2.1 : ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การค ดรอบป : ป การศ กษา 2553 ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ (P) ค าอธ บายต วบ งช : สถาบ นอ ดมศ กษาม หน าท พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล

ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล 1 ประว ต ส าน กว จ ยและประเม นผล เร มก อต งในช วงปลายป พ.ศ. 2552 ตามโครงสร างท ว ทยาล ยโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อขอเปล ยนประเภทเป นมหาว ทยาล ย ในนาม

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 1. ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขต จ กรพงษภ วนารถ ภารก จหล กของสาน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถต

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

รายงานการประเม นตนเอง

รายงานการประเม นตนเอง รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report SAR) กองบร หารงานบ คคล (ระหว างว นท ๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ถ งว นท ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คานา กองบร

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

รายงานการประเม นตนเอง

รายงานการประเม นตนเอง รายงานการประเม นตนเอง Self Assessment Report ประจำป กำรศ กษำ 2554 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยส นตพล สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร ก บทท 1 ข อม ลท วไปของหน วยงาน ประว ต ความเป นมา 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ

More information

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชาฯ ********* เป นการประก นค ณภาพการดานเน นงานของคณะว ชาเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนของแต ละ หล กส ตร/สาขาว ชาท คณะด แลพ จารณาเฉพาะองค ประกอบท เก ยวข อง โดยครอบค

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Improvement Plan) ป การศ กษา 2553 ของ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Improvement Plan) ป การศ กษา 2553 ของ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Improvement Plan) ป การศ กษา 2553 ของ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ตามรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 2 คานา

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเองประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ 2556-2560

แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ 2556-2560 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 6-2560 1 แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ 2556-2560 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ม การดาเน นการ 1 ข อ 4 หร อ 5 ข อ

เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ม การดาเน นการ 1 ข อ 4 หร อ 5 ข อ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : (สกอ. 7.1) ภาวะผ นาของสภามหาว ทยาล ยหร อคณะกรรมการประจาหน วยงานและผ บร หาร ท กระด บ ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป การศ กษา เกณฑ การประเม

More information