การจาแนกพฤต กรรมการเร ยนร

Size: px
Start display at page:

Download "การจาแนกพฤต กรรมการเร ยนร"

Transcription

1 การจาแนกพฤต กรรมการเร ยนร Bloom (1956) และคณะ ได จาแนกการ เร ยนร ออกเป น 3 ด าน ด งน 1. ด านพ ทธ พ ส ย (Cognitive Domain) 2. ด านเจตพ ส ย (Affective Domain) 3. ด านท กษะพ ส ย (Psychomotor Domain)

2 ด านพ ทธ พ ส ย (COGNITIVE DOMAIN)

3 ด านพ ทธ พ ส ย (COGNITIVE DOMAIN) เป นความสามารถทางสมอง หร อความรอบร ในเน อหาว ชา หล กการหร อทฤษฎ พฤต กรรมการเร ยนร ด านน สามารถว ด ได จากการให ผ เร ยนแจกแจงความร เข ยนรายการส งท ร ยกต วอย าง ประย กต กฎต างๆ ท เร ยนไป หร อว เคราะห สถานการณ เป นต น พฤต กรรมตามระด บการเร ยนร ด าน พ ทธ พ ส ยแบ งไว 6 ข น ซ งการเร ยนร ในระด บท ส งข นไป ต องอาศ ยระด บการเร ยนร ท ต ากว าเสมอ

4 ด านพ ทธ พ ส ย (COGNITIVE DOMAIN) การประเม นค า (Evaluation) สามารถต ดส นค ณค า หร อความเหมาะสมของส งหน ง โดยใช เกณฑ เหมาะสม และม เหต ผล การส งเคราะห (Synthesis) สามารถประมวล หร อรวบรวมความร ท เป นส วนๆ มาเป นแนวค ดใหม ท เป นหน งเด ยว การว เคราะห (Analysis) จาแนกองค ปะกอบย อยของส งต างๆ จ ดประเภท แบ งแยกส งต างๆ และบอกความส มพ นธ ได การนาไปใช (Application) ความสามารถใช ส งท เร ยนร แล ว มาใช ในการแก ไขป ญหา หร อสร างแนวทางเล อกใหม ความเข าใจ (Comprehension) ความเข าใจในส งท เร ยนร สามารถแปลความ ต ความขยายความด วยภาษาตนเอง ความร -ความจา(Knowledge) ความคาศ พท ข อเท จจร ง กระบวนการ มโนท ศน ต างๆ พฤต กรรมการเร ยนร ด านพ ทธ พ ส ยตามทฤษฎ ของ Bloom (Bloom s Taxonomy) 4

5 สร างสรรค (Create) การสร างส งต างๆ ให เป นร ปแบบใหม ประเม นค า (Evaluation) การต ดส นส งต างๆ โดยใช เกณฑ หร อมาตรฐาน ว เคราะห (Analyze) การจาแนกส งต างๆ ให เป นองค ประกอยย อยและอธ บายความส มพ นธ ใช (Apply) การนาความร ไปใช ในสถานการณ เฉพาะ เข าใจ (Understand) การสร างความหมายเพ อส อสาร จา (Remember) การจดจาข อม ลสารสนเทศ Bloom s Taxonomy (Revised) Based on an APA adaption of Anderson, L. W., Krathwohl, D. R. (Eds.) (2001)

6 COGNITIVE DOMAIN Bloom s Taxonomy 1956 Bloom s Taxonomy (Revised) 2001 Evaluation Synthesis Analysis Application Comprehension Knowledge Create Evaluate Analyze Apply Understand Remember

7 ระด บพฤต กรรมด านพ ทธ พ ส ย ต วอย างคากร ยาท ใช 1. ความร ความจา ความสามารถในการจดจาส ง ท เร ยนมาแล ว อาจเป นข อม ลง ายๆ จนถ งทฤษฎ 2. ความเข าใจ ความสามารถในการจ บใจความ การแปลความหมาย การสร ป หร อขยายความ 3. การนาไปใช ความสามารถในการนาส งท ได เร ยนร ไปใช ในสถานการณ ใหม 4. การว เคราะห ความสามารถในการแยกส ง ต างๆ ออกเป นส วนย อยเหล าน นได 5. การส งเคราะห ความสามารถในการรวบรวม ส วนย อยๆ เพ อสร างร ปแบบหร อโครงสร างใหม 6. การประเม น ความสามารถในการว น จฉ ย ค ณค าของส งต าง ๆ โดยม หล กเกณฑ ท แน นอน จ ดทารายการ ระบ บอก พรรณนา บอกช อ แสดง ต ดป ายบอก รวบรวม ตรวจ จ ดทาตาราง จด บ นท ก เล อก สร ป อภ ปราย อธ บาย เช อมโยง ประมาณ ทานาย พยากรณ พรรณนา ต ความ บอกความ แตกต าง เร ยบเร ยง เปล ยน ใช สาธ ต คานวณ ทดลอง แสดงให ด แก ป ญหา ตรวจสอบ ปร บ ทาให สมบ รณ เปล ยนแปลง จ ด ประเภท เปล ยนแปลง ต ดต ง ถ ายโอน สร าง ว เคราะห เข ยนโครงร าง แยกแยะ จ ดลาด บ เปร ยบท ยบ เช อมโยง พาดพ ง แบ ง บอกเหต ผล ผนวก รวบรวม บ รณาการ ต อรอง จ ดเร ยงใหม แทนท วางแผน ประด ษฐ สร างส ตร ออกแบบ แก ไขเข ยนใหม ประด ษฐ วางหล กการ ประเม น ต ดส นใจ จ ดอ นด บ ให ระด บ ทดสอบ ว ด สร ป ว จารณ ช ดจ ง ปกป อง ต ดส น ลงความ ค ดเห น ว จารณ

8 ต วอย าง ข อคาถามว ดพฤต กรรมระด บความร -ความจา เม องหลวงของพม า ช ออะไร อาหารท บร โภค จะถ กเปล ยนเป นพล งงานโดย กระบวนการอะไร พระป ยมหาราช ค อกษ ตร ย พระองค ใด การจาแนกแบบสอบปรน ยก บอ ตน ยใช เกณฑ ใดใน การจาแนก จงบอกข นตอนของการออกข อสอบ

9 ต วอย าง ข อคาถามว ดพฤต กรรมระด บความเข าใจ คาว า ขายผ าเอาหน ารอด หมายความว าอะไร (ม กราฟให ด แล วต งคาถาม) จากกราฟแปลความได ว า อย างไร การเจ บหน าอกน าหน กต วลด ไอแห ง ๆ ม ไข เวลาบ ายหร อ เหง อออกเวลากลางค น เป นอาการของโรคใด ก. ปอดบวม ข. หว ดใหญ ค. ว ณโรค ง. หลอดลมอ กเสบ การว ด (measurement) ท ม ค ณภาพย อมทาให เก ดส งใด

10 ต วอย าง ข อคาถามว ดพฤต กรรมระด บการนาไปใช ถ าขาดแคลนผงซ กผ า เราสามารถใช อะไรแทนได จงสาธ ตการต อไฟกระแสตรงให ถ กต อง จะหาปร มาตรของห นขร ขระ ควรทาอย างไร ก. แทนท น ำ ข. ป นแล วย อยตวง ค. หำปร มำตรเช งเรขำคณ ตในแต ละส วน ง. ป นร ปเท ำด วยด นแล วหำปร มำตรด น

11 ต วอย าง ข อคาถามว ดพฤต กรรมระด บการว เคราะห ป ญหาใดเป นป ญหาสาค ญในการทานาของชาวนาไทย เพราะเหต ใดร งก นน าจ งต องโค งตามแนวโค งของโลก คากล าวใด สอดคล องก บหล กว ทยาศาสตร ก. ฆ ำส ตว จะตกนรก ข. คนด ต องถ อศ ลห ำ ค. ส งท เก ดย อมม สำเหต ง. ทำบ ญจะได ข นสวรรค รถจ กรยาน 2 ล อว งได โดยอาศ ยหล กการใด ไข ราคาฟองละ 1 บาท ซ อมา 1 ชะลอม จะเป นเง นเท าใด โจทย ข อน ไม สามารถหาคาตอบได เพราะอะไร

12 ต วอย าง ข อคาถามว ดพฤต กรรมระด บการส งเคราะห จงเข ยนเร ยงความเร อง คร ในดวงใจ ท านจะดาเน นการอย างไรจ งจะทาให ผ เร ยนม ผลการเร ยนด นางงามท กคนเป นคนสวย คนสวยส วนมากผ วขาว คนผ วขาวบางคนกล วแดด สร ปได ว าอย างไร

13 ต วอย าง ข อคาถามว ดพฤต กรรมระด บการประเม นค า ถ าย ดหล กประชาธ ปไตย การท นางรจนาเล อก เจ าเงาะ ถ อเป นความผ ดหร อไม เพราะเหต ใด ถ าน กเร ยนท จร ตในการสอบขณะท ท านค มสอบอย ท านจะทาอย างไร

14 ด านจ ตพ ส ย (AFFECTIVE DOMAIN)

15 ด านจ ตพ ส ย (AFFECTIVE DOMAIN) เป นพฤต กรรมการเร ยนร ท เน นหน กในด านความ สนใจ เจตคต ค าน ยม อารมณ และความประท บใจ ซ งว ดได โดยการส งเกต แต บางเร องก ไม สามารถ ส งเกตได โดยตรง การระบ พฤต กรรมท คาดหว งให ผ เร ยนแสดงออกน น ต องอาศ ยการรวบรวม พฤต กรรมท ช ถ งความร ส ก เจตคต และค าน ยมของ ตนเองและผ อ น แล วน ามาใช ในการก าหนดเป น พฤต กรรมท คาดหว ง พฤต กรรมตามระด บการเร ยนร ด านจ ตพ ส ยแบ งไว 5 ข น

16 ด านจ ตพ ส ย (AFFECTIVE DOMAIN) การกาหนดล กษณะ (Characterization by a Value) การจ ดระบบค าน ยม (Organization) การเห นค ณค า (Valuing) การตอบสนอง (Responding) การร บร (Receiving) 16

17 ระด บพฤต กรรมด านจ ตพ ส ย ต วอย างคากร ยาท ใช 1. การร บร การสนใจ ต งใจ ยอมร บความค ด กระบวนการ หร อส งเร าต าง ๆ 2. การตอบสนอง ความเต มใจท จะ ตอบสนองต อส งท ร บร 3. การเห นค ณค า ความร ส กน ยมพอใจในส ง ใดส งหน งจนเก ดการปฏ บ ต ตามส งท น ยม 4. การจ ดระบบค าน ยม การนาเอาค ณค า ต างๆ ท เก ดจากการเร ยนร มาผสมผสานและ จ ดระบบเข าด วยก นเพ อเสร มสร างระบบ ค ณค าข นภายในตนเอง 5. การกาหนดค ณล กษณะ การนาค าน ยมท จ ดระบบแล วมาปฏ บ ต จนเป นน ส ยเฉพาะตน เล อก ช ต ดตาม ยอมร บ ต งใจ อภ ปราย เล อก เข ยนช อกาก บ อภ ปราย ร เร ม เล อก แสวงหา ประพฤต ตาม นามาใช จาแนก จ ดลาด บ จ ดระเบ ยบ ผสมผสาน สน บสน น ต อต าน ใช เหต ผล แสดงออก ช กชวน

18 ด านท กษะพ ส ย (PSYCHOMOTOR DOMAIN)

19 ด านท กษะพ ส ย (PSYCHOMOTOR DOMAIN) จ ดประสงค การเร ยนร เก ยวก บการพ ฒนาท กษะทางกาย เน นหน กด านการวางท าทางให ถ กต อง และเหมาะสมก บ การปฏ บ ต งานแต ละชน ด สามารถระบ พฤต กรรมท แสดงออกได จากการต ความท กษะหร อการปฏ บ ต ออกมา เป นพฤต กรรม ซ งส งเกตได จากความถ กต องแม นยา ความว องไว คล องแคล ว และสม าเสมอ พฤต กรรมตาม ระด บการเร ยนร ด านท กษะพ ส ยแบ งไว 5 ข น

20 ด านท กษะพ ส ย (PSYCHOMOTOR DOMAIN) การปฏ บ ต โดยอ ตโนม ต เป นธรรมชาต (Naturalization) การปฏ บ ต อย างต อเน องและผสมผสาน (Articulation) การปฏ บ ต ได อย างถ กต อง (Precision) การลงม อปฏ บ ต (Manipulation) 20 การเล ยนแบบ (Imitation)

21 ระด บพฤต กรรมด านท กษะพ ส ย ต วอย างคากร ยาท ใช 1. การเล ยนแบบ สามารถท จะส งเกตและทา ส งเกต ด ทาตาม เล ยนแบบ ทดลอง ตามต นแบบ ฝ กห ด 2. การลงม อปฏ บ ต การกระทาได ด วยตนเอง โดยลาพ ง 3. การปฏ บ ต ได อย างถ กต อง เน นความ ถ กต องในการแสดงพฤต กรรมและควบค ม และลดความผ ดพลาด 4. การปฏ บ ต อย างต อเน องและผสมผสาน ปฏ บ ต งานหลายๆ ข นตอนได อย างต อเน อง ด วยความถ กต อง 5. การปฏ บ ต โดยอ ตโนม ต เป นธรรมชาต ปฏ บ ต งานด วยความคล องแคล วเหม อน อ ตโนม ต แสดงออกอย างช ดเจนถ งความ ชานาญ ความถ กต องและเท ยงตรง จ ดกระทา ปฏ บ ต ปฏ บ ต ท กษะท ถ กต อง ปฏ บ ต ตามข นตอนท ถ กต อง ทางานด วยความกระฉ บกระเฉง ปฏ บ ต จนเป นน ส ย

22 พ ทธ พ ส ย จ ตพ ส ย ท กษะพ ส ย เก ยวข องก นหร อไม?

23 ความส มพ นธ ระหว างพฤต กรรมด าน พ ทธ พ ส ย - จ ตพ ส ย - ท กษะพ ส ย คร มอบหมายงาน ด งน ให น กเร ยนสามารถพ ดทางว ชาการหน าช นได ด วยความสน ก การออกเส ยงพ ด พฤต กรรมด านท กษะพ ส ย ม ความสน กสนานในการพ ด พฤต กรรมด านจ ตพ ส ย ความสามารถในการถ ายทอดเร องท พ ด พฤต กรรมด านพ ทธ พ ส ย

24

การจ ดการเร ยนการสอน และ การว ดผลประเม นผล พ ชโรบล พ นธน ยะ

การจ ดการเร ยนการสอน และ การว ดผลประเม นผล พ ชโรบล พ นธน ยะ การจ ดการเร ยนการสอน และ การว ดผลประเม นผล พ ชโรบล พ นธน ยะ ร ปแบบการจ ดการศ กษาไทยในศตวรรษท 1 ( พ.ศ. 2542-2551) การจ ดการศ กษาไทยในป จจ บ นย งเป นย คการเร ยนร ของศตวรรษ ท 20 ค อ เน นการเร ยนการสอนในเน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด 1. การว ดผล (Measurement) หมายถ ง กระบวนการกาหนดจานวนเพ อใช เป นเกณฑ การว ด โดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร

More information

หล กการว ดและประเม นผลการศ กษา (The Principle of Educational Measurement and Evaluation)

หล กการว ดและประเม นผลการศ กษา (The Principle of Educational Measurement and Evaluation) หล กการว ดและประเม นผลการศ กษา (The Principle of Educational Measurement and Evaluation) โดย ร.ต.ส นต งามเสร ฐร.น. รรก.ประจ าแผนกศ กษาและว จ ย กถจ.รร.นร. การจ ดการศ กษาน นจ าเป นต องม ระเบ ยบแบบแผน/ จ

More information

การจ ดทาเอกสารประกอบการสอน

การจ ดทาเอกสารประกอบการสอน 0 โครงการส งเสร มการทาผลงานว ชาการ การจ ดทาเอกสารประกอบการสอน สมส น วางข นทด สมชาย ศร สก ลเต ยว มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน กรกฎาคม 2556 1 ลาด บนาเสนอเน อหา * ความหมายของเอกสารประกอบการสอน * ส วนประกอบของเอกสารประกอบการสอน

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องร อะไร? ก อนทาแผนการจ ดการเร ยนร 1. ร เน อหาว ชาท จะสอนอย างช ดเจน

More information

การว ดและประเม นผลการ เร ยนร ตามกรอบ TQF ผศ.ดร.ส นทรา โตบ ว สาขาการว จ ยและประเม นทางการศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

การว ดและประเม นผลการ เร ยนร ตามกรอบ TQF ผศ.ดร.ส นทรา โตบ ว สาขาการว จ ยและประเม นทางการศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร การว ดและประเม นผลการ เร ยนร ตามกรอบ TQF ผศ.ดร.ส นทรา โตบ ว สาขาการว จ ยและประเม นทางการศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ห วข อ 1. หล กการประเม นการเร ยนร ตาม TQF 3. การวางแผนการว ดและประเม นผล 4. เคร องม อในการว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร.การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา และเทคโนโลย ช อหน วยการเร ยนร ประโยชน และโทษของ เวลา ๖ ช วโมง เร อง ประโยชน ของ เวลา ๔ ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข

More information

การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย

การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย ความหมายของการจ ดประสบการณ การจ ดประสบการณ เป นการจ ดการเร ยนการสอน หร อ การจ ดการศ กษาให ก บเด กปฐมว ย โดยให เด กได ร บ ประสบการณ ตรงจากการกระทา เพ อส งเสร

More information

สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ อ.ส รพล เอ ยมอ

More information

แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน

แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน คาช แจง 1. แบบประเม นฉบ บน ใช สาหร บประเม นค ณภาพด านผ เร ยนของน กเร ยนแต ละคนตามความเป นจร

More information

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ป จจ บ นส งคมไทยม กระแสการเปล ยนแปลงด านต างๆ เก ดข นอย างรวดเร วมากจนส งผลให เก ด ว กฤต การณ หลายร ปแบบข นในส งคมท งทางด านเศรษฐก จส งคม การเม อง ว ฒนธรรมและส งแวดล

More information

6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ

6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6.1 การเป นบ คคลแห งการเร ยนร บ คคลแห งการเร ยนร หมายถ ง ผ ท ม ค ณล กษณะน ส ยใฝ ร ใฝ เร ยน ม พฤต กรรมท แสดงออกถ ง ความกระต อร อร น สนใจเสาะแสวงหาความร

More information

อาจารย นาโชค อ นเว ยง โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ อาจารย ปก ต ว เศษป กษา โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาฯ อาจารย ภาส ดา ภาคาผล ว ทยาล ยนาฏศ ลปเช ยงใหม

อาจารย นาโชค อ นเว ยง โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ อาจารย ปก ต ว เศษป กษา โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาฯ อาจารย ภาส ดา ภาคาผล ว ทยาล ยนาฏศ ลปเช ยงใหม อาจารย นาโชค อ นเว ยง โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ อาจารย ปก ต ว เศษป กษา โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาฯ อาจารย ภาส ดา ภาคาผล ว ทยาล ยนาฏศ ลปเช ยงใหม การจ ดการเร ยนร แบบโครงงาน กรมว ชาการ (2544:1) ให ความหมายของโครงงาน

More information

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน แบ งออกเป น 5 ด าน ได แก 1) มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ม 6 มาตรฐาน 26 ต วบ งช 2) มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ม 6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช 3) มาตรฐานด าน

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร - 1 คานา เด มการด าเน นงานก จกรรมพ ฒนาน กศ

More information

ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 หล กการทางานเพ อการดารงช ว ต

ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 หล กการทางานเพ อการดารงช ว ต ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 หล กการทางานเพ อการดารงช ว ต (เวลา 2 ช วโมง) ประส

More information

การใช ผ งความค ด (Mind Map) จ ดระบบความค ดด านพ ทธ พ ส ยในอาช พภ ม ป ญญาท องถ น ของน กศ กษาระด บ ปวช.3 ว ชา การบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต

การใช ผ งความค ด (Mind Map) จ ดระบบความค ดด านพ ทธ พ ส ยในอาช พภ ม ป ญญาท องถ น ของน กศ กษาระด บ ปวช.3 ว ชา การบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต การใช ผ งความค ด (Mind Map) จ ดระบบความค ดด านพ ทธ พ ส ยในอาช พภ ม ป ญญาท องถ น ของน กศ กษาระด บ ปวช.3 ว ชา การบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต พ นธวด น ลว ล ย * บทค ดย อ การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งทดลองเบ

More information

ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ค ม อประเม นสมรรถนะสำค ญของผ เร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ค ม อประเม นสมรรถนะสำค ญของผ เร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ค ม อประเม นสมรรถนะสำค ญของผ เร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 (Handbook of a Competency Appraisal for Basic Education students based on

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ค ม อการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 2 ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยช นนาแห งโลกอาช พ A Leading University for Diverse Carees เอกล กษณ RMUTP Uniqueness มหาว ทยาล ยแห งโลกอาช พ University for Diverse

More information

ค ม อการประเม นสมรรถนะคร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. 2553

ค ม อการประเม นสมรรถนะคร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. 2553 ค ม อการประเม นสมรรถนะคร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. 2553 คาช แจง ค ม อการประเม นสมรรถนะคร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการน าแบบประเม น สมรรถนะคร ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

หลากหลาย ร ปแบบการ สอน

หลากหลาย ร ปแบบการ สอน หลากหลาย ร ปแบบการ สอน ความหมายของการสอน - การสอน หมายถ ง การถ ายทอดความร - การสอน หมายถ ง การจ ดให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร - การสอน หมายถ ง การฝ กให ผ เร ยนค ดแก ป ญหาต าง ๆ - การสอน หมายถ ง การแนะแนวทางแก

More information

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD)

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 1 2 3 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 5 เล อน ตาแหน ง ว น ยและ ให ออก วางแผน ประเม น HRM กาหนด ตาแหน ง พ ฒนาบ คคล และอบรม สรรหา ค าตอบ แทน 6 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ค ออะไร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส

More information