นายแพทย สมเก ยรต ว ฒนศ ร ช ยก ล 1 ก มภาพ นธ 2553

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นายแพทย สมเก ยรต ว ฒนศ ร ช ยก ล 1 ก มภาพ นธ 2553"

Transcription

1 ก บทค ดย อ ในการท ประเทศไทยจะเข าร วมเป นหน งในประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป ค.ศ ให เก ดประโยชน ส งส ดแก ประเทศชาต และประชาชนชาวไทย ให ม ค ณภาพช ว ตท ด ท ม ความ เจร ญก าวหน าในด านเศรษฐก จ ส งคมและการเม อง อย ร วมก บประชาคมอาเซ ยนด วยส นต และ เก อก ลต อก น การศ กษาน ได รวบรวมข อม ลจากหน วยงานภาคร ฐและเอกชน ข าวจากเว บไซต และ หน งส อพ มพ บทส มภาษณ ผ น าองค กร เพ อท าการส งเคราะห แผนย ทธศาสตร ชาต ในการเตร ยม ความพร อมประเทศก อนเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน จากการศ กษาพบว า ท งหน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชน และประชาชนท วไป ส วนใหญ ย งขาดการร บร ในเร องการรวมเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยนเลย ห วใจหล กของแผนย ทธศาสตร ชาต ม งเน นสร าง เศรษฐก จเช งสร างสรรค ซ งต องอาศ ย การพ ฒนา คน เป นศ นย กลางในการพ ฒนาท กด าน แรงงานของไทยไม ม ป ญหาเร องท กษะของ งาน แต ประเด นส าค ญท จะน าไปส การแข งข นในเวท ภ ม ภาคและเวท โลกได ต องพ ฒนาผ น าท ก ระด บท กสาขาว ชาช พให ม ท กษะด านการใช ภาษาอ งกฤษและคอมพ วเตอร โดยปฏ ร ประบบ การศ กษาให บรรล เป าหมายการรวมเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ภาคร ฐควรประชาส มพ นธ เช ง บวกให ท กภาคส วนได เห นโอกาสในการพ ฒนาธ รก จเพ อแข งข น รวมพล งและเน นการม ส วนร วม และระดมสมองท งภาคร ฐและเอกชนให ม ท ศทางและเป าหมายเด ยวก น บ รณาการศาสตร ท หลากหลายเพ อจ ดท าโครงการร วมร ฐและเอกชน (Public Private Partnerships) จ ดต งกองท นว จ ย และพ ฒนาเพ อด าเน นการตามย ทธศาสตร ท วางไว เร งร ดพ ฒนากฎหมายให เอ ออ านวยในการจ ดต ง บร ษ ทและการควบรวมบร ษ ท ปร บระบบโครงสร างภาษ ให สอดร บก บการไหลเล อนของประชาคม ในภาคพ นอาเซ ยนท จะเก ดข น มาตรการการเก บภาษ ทางตรงให มากข นเพ อลดช องว างระหว างคน จนและคนรวยในระยะยาว ลดหย อนภาษ กรณ ท ภาคเอกชนลงท นในงานว จ ยและพ ฒนา ลดภาษ น ต บ คคลเพ อจ งใจให ภาคธ รก จท จะม การขยายต วมากกว า 10 เท าให เข าระบบภาษ ได มากข น ส งผลให รายได เข าร ฐได มากข น แผนย ทธศาสตร ชาต ได ออกแบบมาเพ อพ ฒนาประเทศโดยได มาจากการว เคราะห สถานการณ ป จจ บ นไปส จ ดวางต ว (positioning) ท เหมาะสม เพ อสร างโอกาสและความค ด สร างสรรค ให เก ดข นอย างต อเน อง และรวมพล งท งภาคร ฐและเอกชนเพ อร วมก นสร างเศรษฐก จเช ง สร างสรรค ให ส งคมไทยม ความเจร ญก าวหน า อย ร วมก นก บประชาคมอาเซ ยนอย างส นต ส ข

2 ข ก ตต กรรมประกาศ ขอขอบค ณส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต งท ให โอกาสกระผมเข ามาศ กษาอบรมใน หล กส ตรการพ ฒนาการเม องและการเล อกต งระด บส ง ร นท 1 ประจ าป 2552 ซ งได ให โอกาสท ยอด เย ยมในการพบก บแหล งข อม ลท ส าค ญของประเทศ และได ม โอกาสเข ยนเร อง แผนย ทธศาสตร ชาต เพ อพ ฒนาประเทศไทยก อนเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป ค.ศ.2015 ความประท บใจจากการเข าฟ งบรรยายและร บร ถ งกรอบแนวค ดจากว ทยากรท หลากหลาย จากการศ กษาในหล กส ตรน ม ส วนช วยกระผมในการยกร างแผนย ทธศาสตร น ขอขอบค ณว ทยากร ผ ทรงว ฒ ท กท าน ท ประส ทธ ประศาสตร ว ชาความร แนวค ดและเจตคต ท ม โลกท ศน ท กว างไกล ท า ให รายงานศ กษาน ส าเร จลงได ขอขอบค ณท านอาจารย ท ปร กษา ดร.ว รว ทย ว รวรว ทย และ ดร.ล ดดาว ลย ต นต ว ทยาพ ท กษ ท านท งสองต างให ก าล งใจค ณหมออย างกระผมในการเข ยนรายงานแผนย ทธศาสตร ชาต และ ขณะท ไปก บคณะน กศ กษา พตส. 1 เพ อศ กษาด งานท ประเทศเกาหล ใต ก ได ร บความค ดเห นและ ข อเสนอแนะทางด านอาเซ ยนศ กษา อ นเป นประโยชน อย างมากจากท านศาสตราจารย ดร.ไชยว ฒน ค าช ค าแนะน าจากอาจารย ท งสามท านม ค ณค าอย างส งต อการเข ยนรายงานทางร ฐประศาสนศาสตร ช นน ซ งถ อเป นงานว จ ยช นแรกทางด านส งคมของกระผมหล งจากผ านงานว จ ยด านว ทยาศาสตร การแพทย มาพอสมควรแล ว การศ กษาว จ ยช นน ส าเร จสมบ รณ ลงได เพราะความค ดเห นจากผ ทรงค ณว ฒ หลากหลาย สาขาท ให ความกร ณาแก กระผมส มภาษณ ถ งกรอบว ถ ค ด ท กล นกรองจากช ว ตและประสบการณ ของแต ละท าน กระผมขอขอบค ณท านพล.อ.สนธ บ ญยร ตกล น, นายส นต ว ลาศศ กดานนท, นาย พาน ชย เจร ญเผ า, นายส รท พย ก รต บ ตร, นายสก ล ส อทรงธรรม, นายประเสร ฐ ประค ณศ กษาพ นธ และนายอน ศ กด คงมาล ย มา ณ โอกาสน ด วย ขอขอบค ณอาจารย พงษ ศ กด ผ ยพอกส น มา ณ โอกาสน ท ท านเป นผ ท ให แนวค ดท ม ว ส ยท ศน และม มมองแห งโลกท ศน ท กว างไกล เช อมโยงท กส งท กอย างของส งคมอด ต ป จจ บ นและ อนาคต อ กท งย งช วยพ ฒนาว ถ เช งย ทธศาสตร ร ฐศาสตร และน ต ศาสตร ให กระผมเป นอย างมาก เอกสารท เข ยนข นมาน กระผมเข ยนด วยความเข าใจท รวบร ดต ดความ อาจท าให อ านแล ว สะด ด และต อเร องไม ได จ งต องขอของค ณผ ท ตรวจทาน กล นกรองภาษา และเพ มอรรถรสเช ง ว ชาการจากศาสตราจารย แพทย หญ งดวงฤด ว ฒนศ ร ช ยก ล ท ก าล งศ กษาอย ในหล กส ตรปร ญญาโท การจ ดการภาคร ฐและเอกชน ร นท 14 สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (น ด า)

3 ค ท ายท ส ดน ขอขอบค ณแรงบ นดาลใจท ม อย ในต วกระผม ท คอยผล กด นให กระผมได ม ความพยายามค นคว า หาข อม ล ต งกรอบแนวค ดทฤษฎ ในเร องท ต วเองไม ม ความช านาญเลย ให กล บกลายเป นส งท ต วเองได เข าไปท าความเข าใจในประเด นป ญหาอ นเก ดจากป จจ ยต างๆ ท เช อมโยงเร องราวต างๆ ท เก ดข นในส งคมได อย างเข าใจและล กซ งมากข น นายแพทย สมเก ยรต ว ฒนศ ร ช ยก ล 1 ก มภาพ นธ 2553

4 สารบ ญ หน า บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ข สารบ ญตาราง ฉ สารบ ญร ป ช สารบ ญแผนภ ม ซ บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ขอบเขตของการศ กษา ว ตถ ประสงค ของการศ กษา น ยามศ พท เฉพาะ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการศ กษา 6 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง แนวค ดทฤษฎ วรรณกรรมท เก ยวข อง สร ปกรอบแนวค ด 23 บทท 3 ว ธ การศ กษา ว ธ การศ กษา ประชากรและกล มต วอย างหร อแหล งข อม ลท ใช ในการศ กษา เคร องม อและว ธ การเก บรวบรวมข อม ล ว ธ ว เคราะห และประมวลผลข อม ล 26 บทท 4 ผลการศ กษา ผลการว เคราะห สถานะป จจ บ น (Situation Analysis) การส งเคราะห ป จจ ยหล กท ม ผลต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ ว เคราะห ประเด นป ญหาเช งย ทธศาสตร การบ รณาการแผนย ทธศาสตร ชาต 47 ง

5 จ สารบ ญ(ต อ) หน า บทท 5 สร ปผลการศ กษาและข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะเช งนโยบาย ข อเสนอแนะในการด าเน นการ ข อเสนอแนะในการศ กษาคร งต อไป 69 บรรณาน กรม 71 ภาคผนวก 76 ภาคผนวก ก: ASEAN Member States 76 ภาคผนวก ข: Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint 80 ประว ต ผ เข ยนรายงานว ชาการ 83

6 สารบ ญตาราง ตาราง หน า ตารางท 4.1 อ ตราภาษ น ต บ คคลของประเทศต างๆ ในภ ม ภาคอาเซ ยน 42 ตารางท 4.2 ตลาดส งออกของไทยในช วง 9 เด อนแรกของป พ.ศ ตารางท 4.3 นว ตกรรมและการลงท นด านว จ ยและพ ฒนาในประเทศต าง 52 ฉ

7 สารบ ญร ป หน า ร ปท 1.1 ตราส ญล กษณ ของ ASEAN 1 ร ปท 1.2 การรวมกล มทางเศรษฐก จในภ ม ภาคเอเช ย-แปซ ฟ ก 4 ร ปท 2.1 ความเช อมโยงของโครงสร าง ความเป นเหน อชาต (Supranationalism) 8 ร ปท 2.2 ร ปแบบของห นส วนภาคร ฐร วมเอกชน (PPP) 11 ร ปท 2.3 Triple Bottom Line 13 ร ปท 4.1 โอกาสและข อจ าก ดของการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของไทย ในระยะยาว 43 ร ปท 4.2 การประย กต ใช เทคโนโลย WINDS (Wideband InterNetworking Engineering Test and Demonstration Satellite) ในการสร างเคร อข ายเช อมโยง จากงานบร การหลายสาขา 49 ร ปท 4.3 กราฟแสดงความส มพ น ระหว างนว ตกรรมก บค ณภาพช ว ตของประชากร 54 ร ปท 5.1 โมเดลการสร างเศรษฐก จเช งสร างสรรค 66 ช

8 สารบ ญแผนภ ม หน า แผนภ ม ท 2.1 กรอบความค ดท ใช ในการศ กษา 24 ซ

9 1 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ในว นท 8 ส งหาคม พ.ศ.2510 ร ฐมนตร ต างประเทศของไทย อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส มาเลเซ ย และส งคโปร ได ร วมลงนามใน "ค าประกาศอาเซ ยน" ซ งเป นท มาของการก อต ง "สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต " (Association of South East Asian Nations) หร ออาเซ ยน (ASEAN) ม ตราส ญล กษณ ของ ASEAN (ร ปท 1.1) และในป พ.ศ.2535 ได ตกลงท จะจ ดต งเขตการค าเสร อาเซ ยน หร อ AFTA ข น นอกจากน นอาเซ ยนย งได จ ดต งเวท การหาร อทางด านความม นคง ซ ง เร ยกว า ASEAN Regional Forum หร อ RAF ข น ต อมาอาเซ ยนได บ รณาการในเช งกว าง โดยการ ขยายจ านวนสมาช กด วยการด งประเทศในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ท งหมด 10 ประเทศ เข า มาเป นสมาช ก ร ปท 1.1 ตราส ญล กษณ ของ ASEAN ในป พ.ศ.2540 อาเซ ยนประสบก บมรส มหน ก ค อ ว กฤตเศรษฐก จเอเช ย หล งผ านพ นมรส ม ด งกล าวไปได จ งเก ดศ กราชใหม ของความร วมม อระหว างก น โดยในป พ.ศ.2546 ในการประช มส ด ยอดท บาหล อาเซ ยนได เด นหน าบ รณาการในเช งล กด วยการต งเป าว าจะพ ฒนาไปเป น "ประชาคม อาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยนน จะประกอบด วย 3 เสาหล ก (pillars) ได แก ประชาคมความม นคง อาเซ ยน (ASEAN Security Community ASC) ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic

10 2 Community-AEC) และประชาคมส งคม-ว ฒนธรรมอาเซ ยน (ASEAN Socio-Cultural Community- 1, 2, 3 ASCC) ป จจ ยท จ าเป นต อง สร าง เพ อให อาเซ ยนก าวส การเป นประชาคมได จะต องม กต กาในการ อย ร วมก น ซ งป จจ บ นได ม การประกาศกฎบ ตรอาเซ ยน ซ งถ อเป นธรรมน ญส าหร บกล มประเทศ อาเซ ยน ซ งจะเป ดโอกาสให อาเซ ยนกลายเป นกล มก อนเด ยวก น ท จะสร างความเข มแข งให ก บ อาเซ ยนม อ านาจการต อรองเพ มมากข น สร างความเข าใจซ งก นและก นในกล มประเทศอาเซ ยน ไม ว าในด านของภาษา ว ฒนธรรม และการเม องการปกครองภายในประเทศ ซ งอาเซ ยนม นโยบายท ช ดเจนว าจะสน บสน นให ประเทศสมาช กม การปกครองแบบระบอบประชาธ ปไตยเช นเด ยวก น และ ย งจ าเป นต องม การบ รณาการว ฒนธรรมของประเทศต างๆ เข าไว ด วยก นมากกว าน ท งน ประเทศ สมาช กต องด าเน นการเพ อให ช องว างของความแตกต างในประเทศสมาช กแคบลง ซ งจร ง ๆ แล วใน ป จจ บ น สภาพทางเศรษฐก จการเง นของประเทศสมาช กของอาเซ ยนน นย งม ช องว างท กว างอย มาก จนไม สามารถก าวไปข างหน าได พร อมๆ ก นได อย างแท จร ง การท าให อาเซ ยนเป นของประชาชน ค อ ให ประชาชนม ส าน กร ถ งความเป นเจ าของ ประชาคมอาเซ ยนให ได ท ผ านมาอาเซ ยนน นเป นเวท ของข อตกลงในภาคร ฐบาลและข าราชการ ระด บส งเท าน น เม อม ความม งหว งท จะท าให อาเซ ยนกลายเป นประชาคม ก ย อมต องม การม ส วน ร วมและการร วมร บร ของภาคประชาชนด วย จะต องลดก าแพงภาษ ระหว างก น รวมถ งการลด เง อนไขท ไม ใช ภาษ ระหว างก น เพ อสร างความไหลล นในการด าเน นการค าขาย และการขนส ง ส นค าไปท วอาเซ ยน 1.2 ขอบเขตของการศ กษา การศ กษารวบรวมข อม ล หล กฐาน ผ านกระบวนการประมวลข อม ล น ามาว เคราะห ม ต ต างๆ ท ม ผลต อการก าหนดจ ดม งหมายของแนวทางในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคมและการเม องใน ภาพรวม โดยม ขอบเขตในการศ กษาว เคราะห ด งน 1. ขอบเขตในเช งเน อหา ม งเน นไปท 11 สาขาบร การท ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ต องการพ ฒนาศ นย ความเป นเล ศให ม ศ กยภาพระด บสากลของภ ม ภาคแห งน 2. ขอบเขตของการว เคราะห ม งเน นการใช กรอบความค ดทางร ฐประศาสนศาสตร ว าด วย การว เคราะห นโยบายสาธารณะ การวางแผนย ทธศาสตร และการบร หารการพ ฒนา แล ว 1 หน งส อพ มพ สยามร ฐ. ว นท 4 พฤศจ กายน พ.ศ ส าน กข าวไทย. ว นท 4 พฤศจ กายน พ.ศ ส าน กข าวกรมประชาส มพ นธ. ว นท 5 พฤศจ กายน พ.ศ.2551

11 3 ท าการส งเคราะห แผนย ทธศาสตร ชาต ท เป นไปได เพ อเป นแนวทางส าค ญให ฝ าย การเม องน าไปประย กต และปฏ บ ต ได 3. ขอบเขตด านเวลา ก าหนดช วงเวลาท ต องเร มพ ฒนาประเทศต งแต ป พ.ศ.2553 ไปอ ก 5 ป ซ งเป นป ท ประกาศให รวมกล มประเทศสมาช กเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community; AEC) ในป ค.ศ.2015 (พ.ศ. 2558) 1.3 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 1. เพ อว เคราะห สถานะป จจ บ น (situation analysis) และระบ ช องว างเปร ยบเท ยบ (gap analysis) ท จะน าเศรษฐก จและส งคมไทยส การเป นผ น าในประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน 2. เพ อส งเคราะห สมรรถนะและบทบาทขององค การภาคร ฐและภาคเอกชนในการ ก าหนดป จจ ยหล กท ม ผลต อการจ ดการเช งย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ของประเทศ 3. เพ อสร างแรงเสร มในกระบวนการพ ฒนานโยบายสาธารณะของร ฐบาล ท ม งสร าง กลไกส าค ญให ระบบเศรษฐก จและส งคมหล งเข าส ระยะแรกของการเปล ยนแปลงด วย การบ รณาการแผนย ทธศาสตร ชาต ท เก ยวข อง 4. เพ อรวบรวมกลย ทธ ในการพ ฒนาระบบเศรษฐก จและส งคมท สมด ลภายใต เง อนไขใน การม ส วนร วมของภาคเอกชนและภาคประชาส งคม ส งผลให ประเทศชาต ม ความ เจร ญอย างย งย น

12 4 ร ปท 1.2 การรวมกล มทางเศรษฐก จในภ ม ภาคเอเช ย-แปซ ฟ ก 1.4 น ยามศ พท เฉพาะ ASEAN ค อ สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต (Association of South East Asian Nations) หร ออาเซ ยน (ASEAN) ประกอบด วยประเทศสมาช ก 10 ประเทศ (เร ยงตามล าด บ อ กษรน าภาษาอ งกฤษ) ได แก บร ไนดาร สซาลาม ราชอาณาจ กรก มพ ชา อ นโดน เซ ย สาธารณร ฐ ประชาธ ปไตยประชาชนลาว มาเลเซ ย เม ยนมาร ฟ ล ปป นส ส งคโปร ไทย และเว ยดนาม ASEAN+3 ประกอบด วยกล มประเทศสมาช กอาเซ ยน และรวมประเทศจ น ญ ป น เกาหล ใต ASEAN+6 (ด ท EAS) ASEAN Economic Community ค อ ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community - AEC) ซ งเป นหน งในเสาหล ก 3 เสาของการจ ดต งประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) โดยอ ก 2 เสาหล กค อเสาหล กด านการเม องและความม นคง (Political and Security Pillar) และเสาหล กด านส งคมและว ฒนธรรม (Socio-Cultural Pillar) AEC เก ดข นจากการประช ม ส ดยอดอาเซ ยน คร งท 9 ท เกาะบาหล สาธารณร ฐอ นโดน เซ ย เม อว นท 7 ต ลาคม ค.ศ.2003 ซ งได ให การร บรองและลงนามในปฏ ญญาว าด วยความร วมม อในอาเซ ยน (Declaration of ASEAN Concord II หร อ Bali Concord II) โดยท ประช มย งเห นชอบให ม การรวมต วเป น AEC ภายในป ค.ศ และถ กเร งร ดให เก ดข นภายในป ค.ศ.2015

13 5 EAS ค อ การประช มส ดยอดเอเช ยตะว นออก (East Asia Summit) เป นการประช มอาเซ ยน+6 ซ งประกอบด วยกล มประเทศสมาช กอาเซ ยน และประเทศจ น ญ ป น เกาหล ใต อ นเด ย ออสเตรเล ย และน วซ แลนด ซ งเป นภ ม ภาคท ม เศรษฐก จรวมก นม ม ลค า 14.1 ล านล านดอลลาร ม ประชากร 4 รวมก นกว า 3,300 ล านคน และม เง นส ารองระหว างประเทศรวมก นกว า 39,000 ล านดอลลาร Free trade area (FTA) ค อ เขตการค าเสร ท ประเทศค ส ญญาจ ดท าข นมา อาท เช น เขต การค าเสร อาเซ ยน หร อ ASEAN-FTA หร อย อว า AFTA AFTA (ASEAN-FTA) ความตกลงเขตการค าเสร อาเซ ยน ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม ค.ศ จ ดประสงค ค อ ลดอ ตราภาษ ศ ลกากรแก ส นค าน าเข าจากประเทศสมาช ก อาเซ ยนด วยก น โดยใช ข อตกลงว าด วยการใช อ ตราภาษ ศ ลกากรพ เศษท เท าก น (Common Effective Preferential Tariff: CEPT) เป นกลไกในการลดภาษ 5 เพ อบรรล เป าหมายให การไหลเว ยนของส นค า ในอาเซ ยนเป นไปอย างเสร (Free flow) กล าวค อให การส งออกน าเข าส นค าในอาเซ ยนเป นไป ปราศจากข อจ าก ดอ นเป นว ธ การส าค ญท จะก อให เก ดตลาดเด ยว (Single market) ท งน ต องการสร าง ความสามารถในการแข งข นของส นค าอาเซ ยนในตลาดโลก ด งด ดการลงท นจากต างประเทศให เข า มาย งภ ม ภาคและสร างอ านาจต อรองในเวท การค าโลก 6 AFTA ได ตกลงก บประเทศค ค าต างๆ อ น ได แก ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม ค.ศ ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม ค.ศ.2010 ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA) ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม ค.ศ ASEAN-India Free trade Agreement (AIFTA) ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม ค.ศ AEM ย อมาจาก ASEAN Economic Ministers เป นการประช มร ฐมนตร เศรษฐก จอาเซ ยนซ ง อาจเป นทางการ (Formal AEM) หร อไม เป นทางการ (Informal AEM) ก ได กล มประเทศ CLMVได แก ก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม จากการประช มส ดยอดอาเซ ยน คร งท 10 ท เว ยงจ นทน ในเด อนพฤศจ กายน ค.ศ.2004 ได เห นชอบให ก าหนดป ค.ศ เป นป เส น 4 อาเซ ยน-อ เอเอสเด นหน าประชาคมเอเช ย ตอ. กร งเทพธ รก จ (รายว น) ว นท 20 ต ลาคม สกล หาญส ทธ วาร นทร. ช วยก นเพ มการส งออกโดยใช ส ทธ ประโยชน ตาม FTA. กร งเทพธ รก จ (รายว น) ว นท 22 ธ นวาคม เขตการค าเสร อาเซ ยน. กร งเทพธ รก จ (รายว น) ว นท 26 ต ลาคม 2552.

14 6 ตาย (deadline) ส าหร บการรวมต วของส นค าและบร การ 11 สาขาของประเทศกล มสมาช กอาเซ ยน โดยกล มประเทศ CLMV จะได ร บการผ อนปรนระยะเวลาออกไปถ งป ค.ศ.2015 Mutual Recognition Arrangement (MRA) ความตกลงระหว างประเทศ ต งแต 2 ประเทศ ข นไป เพ อยอมร บกระบวนและข นตอนท เป นมาตรฐานของประเทศค ส ญญา ปฏ ญญาอาเซ ยน (ASEAN Declaration) เอกสารในการก อต งสมาคมประชาชาต แห งเอเช ย ตะว นออกเฉ ยงใต ซ งได ร บการลงนาม ณ กร งเทพมหานคร ในว นท 8 ส งหาคม พ.ศ โดย ในขณะน นม สมาช กผ ก อต งจ านวน 5 ประเทศ ได แก ไทย อ นโดน เซ ย ส งคโปร มาเลเซ ยและ ฟ ล ปป นส โดยม ว ตถ ประสงค เพ อท จะสก ดการแพร ขยายของล ทธ คอมม วน สต ในเว ยดนาม โดย ก าหนดหล กการเบ องต นของอาเซ ยน อย างเช น การร วมม อก น ม ตรภาพและการไม เข าไปย งเก ยวต อ สถานการณ ภายในประเทศสมาช กท งหมด ในการประช มจะม ผลจากการประช มเก ดเป นประเภท ต างๆของข อตกลงหร อส ญญา - สนธ ส ญญา (Treaty) - สนธ ส ญญาส นต ภาพ (Peace Treaty) - ข อตกลง (Accord) - กรรมสาร (Act) - ความตกลง (Agreement) - การประช มว าด วย... (Conference on...) - อน ส ญญา (Convention) - ปฏ ญญา (Declaration) - แถลงการณ ร วม (Joint Declaration) - กต กาส ญญา (Pact) - พ ธ สาร (Protocol) 1.5 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการศ กษา ในฐานะท ประเทศไทยเป นประเทศสมาช กแรกๆ ในการก อต งอาเซ ยนน ข นมา และได ก าหนดกรอบเวลา ณ ป ค.ศ.2015 จะรวมกล มประเทศสมาช กท ง 10 ประเทศให เป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน โดยใช ภาษาอ งกฤษเป นภาษากลางในการส อสาร ประเทศไทยจ งควรม การ วางแผนย ทธศาสตร ชาต เพ อการพ ฒนาก อนเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ผ ว จ ยจ งท าการศ กษา ว จ ยเร องน ได ประมวลข อม ลท แสดงให เห นถ งความเช อมโยงต างๆ ของท กภาคส วนของส งคม ภายในประเทศและต างประเทศ รวมไปถ งต างภ ม ภาค ท น าจะม ส วนข บเคล อนให เก ดม การ

15 7 เปล ยนแปลงในช วงระยะเวลา 5 ป เพ อเตร ยมการความพร อมของโครงสร างพ นฐานภายในประเทศ ให ก าวส เวท สากลได อย างสง างาม ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากงานว จ ยช นน ค อ 1. เป นเอกสารว ชาการท รวบรวมเหต ผล ข อเท จจร งและบทว เคราะห ต างๆ ท ระบ ถ ง ความส าค ญของ การก าเน ดของประชาคมอาเซ ยนน นเป นรากฐานในการพ ฒนากล ม ประเทศสมาช กในท กๆ ด าน 2. เป นเอกสารว ชาการท ใช อ างอ งในการวางแผนย ทธศาสตร ของหน วยงานทางราชการ และภาคเอกชน 3. สร างกรอบแนวค ดหล กในการวางย ทธศาสตร ชาต เพ อการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคมและ การเม องน น จะต องก าหนดเป นวาระแห งชาต ต องถ กฝ งตร ง (embedded) ไว ใน โดครง สร างพ นฐาน (infrastructure) ของกลไกหล กของประเทศ ซ งต องใช เวลานานกว าจะ บ งเก ดผล ฝ ายการเม องท อย ในอ านาจตามวาระไม เก น 4 ป ต องตระหน กในเร องน และ ให ถ อเป นนโยบายหล กของการบร หารประเทศ เพ อเก บเก ยวผลพวงท เก ดข นระหว าง ทางแล วน าส งเคราะห แผนปฏ บ ต การต อไปให ถ งเป าหมาย โดยสร ป งานว จ ยน ได เช อมโยงระหว างนโยบายสาธารณะในฐานะท เป นกฎหมายและ ข อบ งค บต างๆ ก บแนวทางในการน านโยบายไปปฏ บ ต เพ อบรรล เป าหมายในการพ ฒนาท ม งเน น ความสมด ล และความย งย นของประชาคมท อาศ ยอาศ ยอย ในภ ม อาเซ ยนแห งน

16 8 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง ในการศ กษาว จ ยน ได น าทฤษฎ และแนวความค ดว าด วยความท นสม ย กระแสโลกาภ ว ตน มาว เคราะห สถานการณ ภายในประเทศไทย เพ อสร างโอกาสในการค นหากลไกในการข บเคล อน ส งคมไทยไปส ความสมด ล ณ จ ดใหม ท งในด านเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรมและการเม อง 2.1 แนวค ดทฤษฎ เพ อให เก ดความเข าใจในเน อหาสาระส าค ญของงานว จ ยน จ งเสนอกรอบแนวค ด ทฤษฎ พอส งเขปด งน การรวมกล มประเทศเป นร ฐเหน อชาต (Supranationalism) แนวทางหล กในการพ ฒนาตามทฤษฎ ภาวะท นสม ย ห นส วนร ฐร วมเอกชน (Public Private Partnership; PPP) บรรษ ทบร บาล (Corporate Social Responsibility; CSR) ร ปท 2.1 ความเช อมโยงของโครงสร าง ความเป นร ฐเหน อชาต (Supranationalism)

17 การรวมกล มประเทศเป นร ฐเหน อชาต (Supranationalism) การรวมกล มของร ฐหร อเป นองค การระหว างประเทศ แต โครงสร างขององค กรใหม น จะม ล กษณะ "ร ฐเหน อชาต " (supranational trait) อย างช ดเจน ท กล าวเช นน เพราะบรรดาร ฐสมาช กไม เพ ยงรวมต วก นเท าน น หากย งร วมสร างสรรค สถาบ นหร อหน วยงานภายใน ซ งม อ านาจเหน อร ฐ สมาช กร ฐใดร ฐหน งโดยเฉพาะ อ นประกอบไปด วย สภา คณะมนตร คณะกรรมาธ การ และศาล ย ต ธรรม (ร ปท 2.1) ภารก จหล กของสภากล มของร ฐใหม จะเป นการร วมต ดส นใจก บคณะมนตร ใน ประเด นต างๆ ได แก การพ จารณาร างกฎหมายของกล มของร ฐซ งร เร มโดยคณะกรรมาธ การ การ อน ม ต งบประมาณของรวมกล มของร ฐ ให การร บรองความตกลงระหว างประเทศของกล มประเทศ ท เป นสมาช กก บประเทศนอกกล ม และท ส าค ญท ส ดค อการให การร บรองผ ด ารงต าแหน งใน คณะกรรมาธ การ ต วอย างเช น สหภาพย โรป (European Union; EU) เป นองค การระหว างประเทศ ท ประกอบด วยร ฐสมาช ก 27 ประเทศ ก อต งเม อว นท 7 ก มภาพ นธ พ.ศ ภายใต สนธ ส ญญา มาสทร ชต แทนท ประชาคมเศรษฐก จย โรป (EEC) สหภาพย โรปม อ ทธ พลส งต อเวท โลก เน องด วย ม ประชากรกว า 500 ล านคนและม ผล ตภ ณฑ มวลรวมภายในประเทศ ค ดเป นกว า 30% ของโลก ม ส าน กงานใหญ ต งอย ท กร งบร สเซลส ประเทศเบลเย ยม การรวมกล มประเทศโดยอย ร วมก นก บ ประเทศเพ อนบ านด วยความเคารพซ งก นและก น และการร วมท กข ร วมส ขเท าน น ท จะเป นพ นฐาน ของความส มพ นธ ท ย งย นของการรวมเป นประชาคมอย ได แผนปฏ บ ต การของประชาคมส งคม-ว ฒนธรรมอาเซ ยน เน นการด าเน นการใน 4 ประเด น หล ก 7 ค อ 1. สร างประชาคมแห งส งคมท เอ ออาทร โดยเน นการแก ไขป ญหาความยากจน เสร มสร าง ความเสมอภาค และการพ ฒนามน ษย อาท การพ ฒนาสตร เด ก และเยาวชน การส งเสร ม สว สด การส งคม การพ ฒนาชนบทและขจ ดความยากจน การพ ฒนาการศ กษาและ สาธารณส ข และการเสร มสร างความม นคงของมน ษย (human security) ในด านต างๆ ซ ง รวมถ งการปราบปรามอาชญากรรมข ามชาต เช น การค ามน ษย การค าอาว ธ และยาเสพต ด รวมท งการป องก นและจ ดการภ ยพ บ ต 2. แก ไขผลกระทบต อส งคมอ นเน องมาจากการรวมต วทางเศรษฐก จ โดยสร างฐานทร พยากร มน ษย ท สามารถแข งข นได ด และม ระบบการป องก นทางส งคมท เพ ยงพอ โดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาและส งเสร มแรงงาน และเสร มสร างความร วมม อในด านอ นๆ ท เก ยวข อง เช น สว สด การส งคม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาธารณส ข (ป ญหาท มา ก บโลกาภ ว ตน เช น โรคระบาด โรคอ บ ต ใหม และอ บ ต ซ า) 7 ด รายละเอ ยดเพ มเต มท

18 10 3. ส งเสร มความย งย นของส งแวดล อมและการจ ดการด แลส งแวดล อมอย างถ กต อง โดยม กลไกท พ ฒนาอย างสมบ รณ ส าหร บจ ดการและด แลส งแวดล อมอย างเหมาะสม ตลอดจน การป องก นและขจ ดภ ยพ บ ต ด านส งแวดล อม 4. เสร มสร างรากฐานท จะน าไปส ประชาคมอาเซ ยนในป ค.ศ.2020 ซ งจะเป นภ ม ภาคท ประชาชนตระหน กถ งอ ตล กษณ (identity) ร วมก นของภ ม ภาคท ามกลางความ หลากหลายทางด านประว ต ศาสตร และว ฒนธรรม ด วยการส งเสร มความเข าใจระหว าง ประชาชนในระด บและวงการต างๆ การเร ยนร ประว ต ศาสตร และว ฒนธรรมของก น และก น แนวทางหล กในการพ ฒนาตามทฤษฎ ภาวะท นสม ย 8 หล งสงครามโลกคร งท 2 ทฤษฎ และแนวความค ดว าด วยการสร างภาวะท นสม ยเป นทฤษฎ กระแสหล กในการพ ฒนาประเทศก าล งพ ฒนา โดยองค การสหประชาชาต ม บทบาทส าค ญในการ ข บเคล อนเพ อพ ฒนาเศรษฐก จด วยกลไกการเพ มสมรรถนะการออมภายในประเทศเพ อการลงท น ระยะยาว แนวความค ดภาวะท นสม ยให ความส าค ญก บการพ ฒนาท นน ยม ผ านกระบวนการพ ฒนา เศรษฐก จและอ ตสาหกรรม พอสร ปได ด งน 1. เน นการสร างความเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จ ด วยการเพ มผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต (GDP) และรายได เฉล ยต อห วของประชากร 2. เน นการพ ฒนาเม องให ม ร ปแบบการผล ตแบบอ ตสาหกรรมเป นพ นฐาน โดยเช อว าผลแห ง การพ ฒนาจะแผ กระจายความเจร ญไปส ส งคมชนบทได เองโดยอ ตโนม ต 3. เสร มสร างความเข มแข งและความก าวหน าของระบบราชการ เพ อเป นแกนน าในการพ ฒนา ประเทศและการสร างส งคมท ท นสม ย 4. เน นให หน วยงานร ฐม บทบาทส าค ญในการวางแผนพ ฒนาอาท เช นการสร างพ นฐานทาง เศรษฐก จและการพ ฒนาส งคมให เก ดความพร อมในการพ ฒนาประเทศตามแนวทางท น น ยม 5. ส งเสร มการลงท นจากต างประเทศ ท งทางตรงและทางอ อม เพ อขจ ดป ญหาการขาด แหล งท นในการพ ฒนา รวมท งการร บถ ายโอนเทคโนโลย ท ก าวหน าจากประเทศท พ ฒนาแล ว 8 ปกรณ ปร ยากร เอกสารการสอนช ดการบร หารการพ ฒนาชนบท หน วยท 1 นนทบ ร ส าน กพ มพ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

19 11 6. การยอมร บความช วยเหล อจากต างประเทศท งในร ปแบบให เปล าและการให แบบม เง อนไข ห นส วนร ฐร วมเอกชน (Public Private Partnership; PPP) ทฤษฎ ห นส วน (Partnership Theories) ประกอบด วย ท กภาคส วนค าน งถ งประโยชน ของ ตน (The Property Rights Theory), ร ฐปกป องประโยชน จากงานบร การเพ อสาธารณะ (The Public Interest Theory), และผ บร หารภาคร ฐม งเพ มประส ทธ ภาพด วยการเพ มคนและงบประมาณ (The Public Choice Theory) ร ปท 2.2 ร ปแบบของห นส วนภาคร ฐร วมเอกชน (PPP) PPP เป นการผสานความร วมม อร ปแบบหน งท เป นการเก อก ลเสร มพล งให เก ดผลล พธ ทาง เศรษฐก จและการจ ดการท ด ให ท งภาคร ฐและภาคเอกชนท ร วมม อก น ท งน ร ฐย งควบค มด แลจ ดสรร งบประมาณอ ดหน นในงานบร การสาธารณะน อย อ นได แก การคมนาคมและการขนส ง การบร การ ส ขภาพ โรงเร ยนและสถานท ฝ กอบรม รวมไปถ งงานโครงสร างพ นฐานสาธารณ ปโภคอ นๆ การใช ร ปแบบ PPP จะช วยให เก ดโอกาสทางธ รก จ ม สมรรถนะส งของภาคเอกชนในด านท กษะและงาน บร การ เป นการลดความเส ยง (ร ปท 2.2)

20 บรรษ ทบร บาล (Corporate social responsibility; CSR) การด าเน นก จกรรมภายในและภายนอกองค กรท ค าน งถ งผลกระทบต อส งคมท งในระด บ ใกล และไกล ด วยการใช ทร พยากรท ม อย ท งในและนอกองค กรให อย ร วมก นในส งคมได อย างเป น ปกต ส ข 9 การแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมประกอบด วย 7 หล กการส าค ญ ได แก หล กการท 1 การบร หารภายในก จการท ด หล กการท 2 การค าน งถ งส งแวดล อม หล กการท 3 การเคารพส ทธ มน ษยชน หล กการท 4 การด แลพน กงานและการใช แรงงาน หล กการท 5 การท าธ รก จด วยการไม เอาเปร ยบผ อ น หล กการท 6 การด แลผ บร โภค หล กการท 7 การม ส วนร วมของช มชนและการช วยพ ฒนาส งคม การท า CSR (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR- DIW) หร อการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมน น ม ความหมายและม ม ต ของการน าไปใช ได อย าง หลากหลาย หล กการส าค ญท กล าวไว ในมาตรฐานสากล ISO (ในแต ละระด บ ท สอดคล อง ก บมาตรฐานสากล ( ISO Social Responsibility) และได ประกาศใช อย างเป นทางการเม อ ว นท 23 เมษายน พ.ศ.2551 ในมาตรฐาน CSR-DIW ม จ ดท เหม อนก บ ร างมาตรฐาน ISO ค อ 10 หล กการ (10 เข มท ศ) ซ งเปร ยบเสม อน เข มท ศ ของแนวทางปฏ บ ต ให ก บกล มเป าหมายหล ก ซ งได แก ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมท งหลายท ม อย ในป จจ บ นหลายแห ง ได ย ดเป นหล กด าเน นการ ด าน CSR ไว อย างน าสนใจ ท ง 10 เข มท ศน เป นห วใจส าค ญต องม ครบ เพราะต องการสร าง ความค นเคย และเตร ยมความพร อมก อนท มาตรฐานสากลจร งจะประกาศใช โดยประเด น รายละเอ ยดได ม การต ดออกไปหลายข อ เพ อความเหมาะสม CSR ถ อเป นการลงท นส าหร บอนาคต เพราะ CSR เองจะท าให องค การเจร ญก าวหน าได อย างย งย น พ ฒนาธ รก จให ควบค ไปก บช มชนและส งแวดล อม สร างความเข าใจของธ รก จท ท าอย ให คนในช มชนร บร และได ร บความเช อถ อจากส งคม CSR เป นกระบวนการของการข นอาสาท จะท า ให ค ณภาพช ว ตของช มชนด ข น 10 (ร ปท 2.3) 9 CSR World: How to do CSR? กร งเทพธ รก จ ฉบ บพ เศษ ป ท 1 ธ นวาคม ว รว ฒน ป นน ตาม ย. การร บผ ดชอบของธ รก จต อส งคม (Corporate social responsibility-csr). ใน: การจ ดการภาคร ฐและเอกชน. เอกสารประกอบการสอนว ชา รอ.6003, สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร, พ.ศ.2552.

21 13 ร ปท 2.3 Triple Bottom Line 10 เข มท ศ CSR-DIW 11 ในมาตรฐานแสดงความร บผ ดชอบของโรงงานอ ตสาหกรรมต อส งคม หร อ CSR-DIW ได ก าหนดหล กการส าค ญ ประกอบด วย 10 หล กการ ได แก หล กการท 1 การปฏ บ ต ตามกฎหมาย ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมควรต งใจท จะปฏ บ ต ตาม กฎหมายท งในเช งร กและเช งร บอย างต อเน อง แต ไม ครอบคล มถ งการร บผ ดชอบต อการกระท าท เป นเร องส วนต วของสมาช กของโรงงานอ ตสาหกรรม หล กการท 2 การเคารพต อแนวปฏ บ ต สากล ผ ประกอบอ ตสาหกรรมควรท จะยอมปฏ บ ต ตามสนธ ส ญญาสากล ค าส ง ค าประกาศ อน ส ญญา มต และข อแนะน า ท ได ร บการร บรองจาก องค กรระด บประเทศท เก ยวข องก บโรงงานอ ตสาหกรรมน นๆ หล กการท 3 การยอมร บผ ม ส วนได ส วนเส ยและความเห นของผ ม ส วนได ส วนเส ย ผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ควรยอมร บว าผ ม ส วนได ส วนเส ยอาจม ส วนได ส วนเส ยในการ ด าเน นการผล ตภ ณฑ และผล ตภ ณฑ พลอยได ของก จกรรมของตน โดยควรหาร อและเป ดโอกาสให ผ ม ส วนได ส วนเส ยได แสดงความเห นเก ยวก บก จกรรมของโรงงานอ ตสาหกรรม และให ได ร บ ทราบถ งนโยบายข อเสนอ และการต ดส นใจท ม ผลกระทบต อข อม ลต างๆ เช น นโยบาย ข อเสนอ และการต ดส นใจท ม ผลกระทบต อผ ม ส วนได ส วนเส ย รวมถ งการช บ งผ ม ส วนได ส วนเส ย การ ก าหนดว ธ การท เหมาะสมในการส อสาร และการพ จารณาความเห นท ชอบด วยกฎหมายของผ ม ส วน ส วนเส ย 11 (เข าถ งว นท 22 ธ นวาคม 2552).

22 14 หล กการท 4 การแสดงความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได ผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ควร แสดงและอธ บายให ผ ม ส วนได ส วนเส ยได ทราบอย างช ดเจนและสมเหต สมผลถ งหน าท นโยบาย การต ดส นใจและการกระท าท โรงงานอ ตสาหกรรมร บผ ดชอบและผลกระทบท ม หร ออาจม ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย โรงงานอ ตสาหกรรมควรแสดงถ งว ตถ ประสงค และความก าวหน า ความส าเร จและ ความล มเหลว และอ ปสรรคและโอกาสของโรงงานอ ตสาหกรรม ซ งควรม การรายงานอย าง สม าเสมอด วยความระม ดระว งโดยค าน งถ งในแง การค าหร อความปลอดภ ยอ นๆ หล กการท 5 การม ความโปร งใส ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมควรม ความต งใจในการ เป ดเผยโครงสร างภายใน นโยบาย กฎระเบ ยบ ว ธ ป องก น ความร บผ ดชอบ กระบวนการต ดส นใจ และข อม ลอ นๆ ผ านช องทางการส อสารท เหมาะสมอย างท นท วงท หล กการท 6 การพ ฒนาอย างย งย น ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมควรม ความพยายามอย าง ต อเน องใน การบรรล ความต องการในป จจ บ นโดยไม ท าให ความต องการของคนร นอนาคตเส ย ไป การพ ฒนาอย างย งย นอาจพ จารณาได หลายม ต ท งด านส งคม (รวมถ งด านว ฒนธรรม) ส งแวดล อม และเศรษฐก จ ซ งควรเป นไปอย างต อเน องและค อยเป นค อยไป ไม ใช เป าหมาย ณ เวลา ใดเวลาหน ง โดยค าน งถ งสว สด ภาพของส งคมโลกท งในป จจ บ นและอนาคต และเพ อการจ ดการ ความอ ดมสมบ รณ และทร พยากรธรรมชาต หล กการท 7 การปฏ บ ต อย างม จร ยธรรม ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมควรม การบร หาร จ ดการและด าเน นการก จกรรมของตนในล กษณะท ม ศ ลธรรมจรรยาและน าช นชมยกย อง ซ ง ประกอบด วยความจร งใจ ความซ อส ตย และความซ อตรง ต วอย างของการปฏ บ ต ท ไม ม จร ยธรรม ได แก คอร ปช น ความไม ซ อส ตย การบ ดเบ อน การข มข การเล อกปฏ บ ต และการเล นพรรคเล นพวก หล กการท 8 การป องก นล วงหน า ผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ควรท าการคาดการณ ล วงหน าอย างรอบคอบ ในการกระท าเพ อหล กเล ยงอ นตรายและร กษาผลประโยชน ของตนในกรณ ท ม ความเส ยง การป องก นล วงหน าม ความส าค ญอย างย งในกรณ ท ม ความเส ยงหร อความเส ยหาย ร ายแรงท ไม สามารถแก ไขได ต อส ขภาพและทร พย ส นของมน ษย หร อต อส งแวดล อม การป องก น ล วงหน าควรพ จารณาผลล พธ ของการด าเน นการในเช งว ทยาศาสตร ซ งควรม ข อม ลและองค ความร ครบถ วนมารองร บก อนต ดส นใจด าเน นก จกรรมใดๆ เคร องม อส าค ญส าหร บการใช หล กการน ค อ การประเม นความเส ยง และการทบทวนอย างรอบคอบ หล กการท 9 การเคารพต อส ทธ มน ษยชนพ นฐาน ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมควรด าเน น นโยบายและก จกรรมท สอดคล องก บปฏ ญญาสากลว าด วยส ทธ มน ษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และประกาศจากองค กรระด บสากล

23 15 หล กการท 10 การเคารพต อความหลากหลาย ผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ควรจ างงานโดย ไม ม การเล อกปฏ บ ต ในเร องเช อชาต ส ผ ว ศาสนา อาย เพศ หร อความค ดเห นทางการเม อง ม ว ธ การ ปฏ บ ต เช งบวกต อความหลากหลายว าเป นป จจ ยส าหร บการเปล ยนแปลง และควรยอมร บความ แตกต างทางส งคมส งแวดล อม กฎหมาย และว ฒนธรรมในโรงงานอ ตสาหกรรมและระหว าง โรงงานอ ตสาหกรรม ยอมร บข ดจ าก ดในเร องความสามารถในการส อสารทางภาษา ประสบการณ การฝ กอบรมหร อการศ กษา ความพ การ หร ออ นๆ และให ความส าค ญในการปฏ บ ต ตามกฎหมาย แรงงานเด ก และนโยบายการปลดจากงานท ไม เล อกปฏ บ ต ล าส ดกล มประเทศในและนอก OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ได ท าข อตกลงด าน CSR เป นท เร ยบร อยแล ว ถ าโรงงานอ ตสาหกรรมไทยไม ม มาตรฐานเก ยวก บ CSR อนาคตจะประสบป ญหาล าบาก โดยเฉพาะหากต องม การท าธ รก จใน ต างประเทศ โดยอาจส งผลถ งความไม ย งย นทางธ รก จ และอาจขายส นค าไม ได แม ว าขณะน อาจ ไม ได ม ข อก าหนด CSR เป นมาตรการก ดก นทางการค านอกเหน อจากเร องภาษ ก ตาม ป จจ บ น CSR ได ร บการพ ฒนาข นมาเพ อเป นต นแบบให องค กรธ รก จนานาชาต ได ย ดถ อเป นหล กการเด ยวก น ใน อนาคต เร องการท า CSR อาจจะถ กยกมาเป นข อต อรองหร อการสร างร ปแบบการก ดก นทางการค า แบบใหม ก เป นได แม ว ตถ ประสงค จ าเพาะในการรวมประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ค อการเพ มค ณภาพ ช ว ตของประชากรในภ ม ภาคอาเซ ยน แต ก อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนและสภาพแวดล อม ของประเทศในเคร อสมาช ก ประเทศค ค า ไปถ งประชาคมส งคมโลกจากภ ม ภาคอ นท ต องต ดต อ ค าขายก นอย างต อเน อง การสร างความร วมม อระหว างกล มหร อเคร อข ายต างๆ ในการพ ฒนาส งคม ในภาพรวม ส งผลให ม การกล นก นด านภาษาและว ฒนธรรมรวมไปถ งภ ม ป ญญาท องถ น การ แบ งป นหร อการใช ทร พยากรร วมก นต องท าอย างระม ดระว งในการผสานผลประโยชน อย างเป น ธรรม ไม เอาร ดเอาเปร ยบต อประเทศในเคร อสมาช กและประเทศค ค า ท งน การเต บโตและความ ย งย นของ AEC ต องพ ฒนาหมายรวมเอาส วนท เป นเล ศของภ ม ภาคและส วนท ด เข าไว ด วยก น จะก อให เก ดความย งย น (sustainability) ของประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนน ไว ได

24 วรรณกรรมท เก ยวข อง 12, 13 ก าเน ดอาเซ ยน เม อว นท 8 ส งหาคม ค.ศ.1967 ร ฐมนตร ต างประเทศของไทย อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส มาเลเซ ย และส งคโปร ได ร วมลงนามใน "ค าประกาศอาเซ ยน" ซ งเป นท มาของการก อต ง "สมาคม ประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต " (Association of South East Asian Nations) หร ออาเซ ยน (ASEAN) หล งจากน น ม สมาช กเพ มข นอ ก 5 ประเทศ 14 ตามล าด บค อ บร ไนดาร สซาลาม เข าร วมใน ป ค.ศ สาธารณร ฐส งคมน ยมเว ยดนาม เข าร วมในป ค.ศ.1995 สาธารณร ฐประชาธ ปไตย ประชาชนลาว และสหภาพเม ยนมาร เข าร วมในป ค.ศ.1997 และประเทศส ดท ายค อราชอาณาจ กร ก มพ ชา เข าร วมในป ค.ศ.1999 ในป ค.ศ.1992 ได ตกลงท จะจ ดต งเขตการค าเสร อาเซ ยน หร อ AFTA เก ดข นเป นคร งแรก โดยม ว ตถ ประสงค ของเขตการค าเสร อาเซ ยน ค อ เพ อน าไปส การอ านวยความสะดวกต อการค าภายใน ภ ม ภาค ซ งประกอบด วยการด าเน นการด งต อไปน 1. การปร บปร งกระบวนการด านการตรวจคนเข าเม องและภาษ ของประเทศสมาช กให สอดคล องก น เช น (1) ปร บข นตอนการตรวจคนเข าเม องให สอดคล องก น (Harmonization of Custom Procedures) (2) ปร บ Tariff Nomenclature ให สอดคล องก น (3) ให ประเทศสมาช กปฏ บ ต ตาม GATT Valuation Agreement (4) อ านวยความสะดวกพ ธ การตรวจคนเข าเม องด วย Green Lane 2. ลดอ ปสรรคอ นเก ดจากมาตรการก ดก นทางการค าท ม ใช ภาษ เช น (1) ยกเล กค าธรรมเน ยมการตรวจคนเข าเม อง (Custom Surcharge) (2) ปร บมาตรฐานผล ตภ ณฑ และการตรวจประเม นเพ อการร บรองของประเทศสมาช กให สอดคล องก น (Harmonization of Product Standards and Conformity Assessments) (3) จ ดท าความตกลงว าด วยการยอมร บร วม (Mutual Recognition Arrangement-MRA) ต างๆ 12 กองอาเซ ยน 3, กรมอาเซ ยน, ม ถ นายน พ.ศ กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ. ว นอ งคารท 10 ส งหาคม ค.ศ.2004 เวลา น (เข าถ งว นท 29 ธ นวาคม พ.ศ.2552).

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ 2 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information