นายแพทย สมเก ยรต ว ฒนศ ร ช ยก ล 1 ก มภาพ นธ 2553

Size: px
Start display at page:

Download "นายแพทย สมเก ยรต ว ฒนศ ร ช ยก ล 1 ก มภาพ นธ 2553"

Transcription

1 ก บทค ดย อ ในการท ประเทศไทยจะเข าร วมเป นหน งในประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป ค.ศ ให เก ดประโยชน ส งส ดแก ประเทศชาต และประชาชนชาวไทย ให ม ค ณภาพช ว ตท ด ท ม ความ เจร ญก าวหน าในด านเศรษฐก จ ส งคมและการเม อง อย ร วมก บประชาคมอาเซ ยนด วยส นต และ เก อก ลต อก น การศ กษาน ได รวบรวมข อม ลจากหน วยงานภาคร ฐและเอกชน ข าวจากเว บไซต และ หน งส อพ มพ บทส มภาษณ ผ น าองค กร เพ อท าการส งเคราะห แผนย ทธศาสตร ชาต ในการเตร ยม ความพร อมประเทศก อนเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน จากการศ กษาพบว า ท งหน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชน และประชาชนท วไป ส วนใหญ ย งขาดการร บร ในเร องการรวมเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยนเลย ห วใจหล กของแผนย ทธศาสตร ชาต ม งเน นสร าง เศรษฐก จเช งสร างสรรค ซ งต องอาศ ย การพ ฒนา คน เป นศ นย กลางในการพ ฒนาท กด าน แรงงานของไทยไม ม ป ญหาเร องท กษะของ งาน แต ประเด นส าค ญท จะน าไปส การแข งข นในเวท ภ ม ภาคและเวท โลกได ต องพ ฒนาผ น าท ก ระด บท กสาขาว ชาช พให ม ท กษะด านการใช ภาษาอ งกฤษและคอมพ วเตอร โดยปฏ ร ประบบ การศ กษาให บรรล เป าหมายการรวมเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ภาคร ฐควรประชาส มพ นธ เช ง บวกให ท กภาคส วนได เห นโอกาสในการพ ฒนาธ รก จเพ อแข งข น รวมพล งและเน นการม ส วนร วม และระดมสมองท งภาคร ฐและเอกชนให ม ท ศทางและเป าหมายเด ยวก น บ รณาการศาสตร ท หลากหลายเพ อจ ดท าโครงการร วมร ฐและเอกชน (Public Private Partnerships) จ ดต งกองท นว จ ย และพ ฒนาเพ อด าเน นการตามย ทธศาสตร ท วางไว เร งร ดพ ฒนากฎหมายให เอ ออ านวยในการจ ดต ง บร ษ ทและการควบรวมบร ษ ท ปร บระบบโครงสร างภาษ ให สอดร บก บการไหลเล อนของประชาคม ในภาคพ นอาเซ ยนท จะเก ดข น มาตรการการเก บภาษ ทางตรงให มากข นเพ อลดช องว างระหว างคน จนและคนรวยในระยะยาว ลดหย อนภาษ กรณ ท ภาคเอกชนลงท นในงานว จ ยและพ ฒนา ลดภาษ น ต บ คคลเพ อจ งใจให ภาคธ รก จท จะม การขยายต วมากกว า 10 เท าให เข าระบบภาษ ได มากข น ส งผลให รายได เข าร ฐได มากข น แผนย ทธศาสตร ชาต ได ออกแบบมาเพ อพ ฒนาประเทศโดยได มาจากการว เคราะห สถานการณ ป จจ บ นไปส จ ดวางต ว (positioning) ท เหมาะสม เพ อสร างโอกาสและความค ด สร างสรรค ให เก ดข นอย างต อเน อง และรวมพล งท งภาคร ฐและเอกชนเพ อร วมก นสร างเศรษฐก จเช ง สร างสรรค ให ส งคมไทยม ความเจร ญก าวหน า อย ร วมก นก บประชาคมอาเซ ยนอย างส นต ส ข

2 ข ก ตต กรรมประกาศ ขอขอบค ณส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต งท ให โอกาสกระผมเข ามาศ กษาอบรมใน หล กส ตรการพ ฒนาการเม องและการเล อกต งระด บส ง ร นท 1 ประจ าป 2552 ซ งได ให โอกาสท ยอด เย ยมในการพบก บแหล งข อม ลท ส าค ญของประเทศ และได ม โอกาสเข ยนเร อง แผนย ทธศาสตร ชาต เพ อพ ฒนาประเทศไทยก อนเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป ค.ศ.2015 ความประท บใจจากการเข าฟ งบรรยายและร บร ถ งกรอบแนวค ดจากว ทยากรท หลากหลาย จากการศ กษาในหล กส ตรน ม ส วนช วยกระผมในการยกร างแผนย ทธศาสตร น ขอขอบค ณว ทยากร ผ ทรงว ฒ ท กท าน ท ประส ทธ ประศาสตร ว ชาความร แนวค ดและเจตคต ท ม โลกท ศน ท กว างไกล ท า ให รายงานศ กษาน ส าเร จลงได ขอขอบค ณท านอาจารย ท ปร กษา ดร.ว รว ทย ว รวรว ทย และ ดร.ล ดดาว ลย ต นต ว ทยาพ ท กษ ท านท งสองต างให ก าล งใจค ณหมออย างกระผมในการเข ยนรายงานแผนย ทธศาสตร ชาต และ ขณะท ไปก บคณะน กศ กษา พตส. 1 เพ อศ กษาด งานท ประเทศเกาหล ใต ก ได ร บความค ดเห นและ ข อเสนอแนะทางด านอาเซ ยนศ กษา อ นเป นประโยชน อย างมากจากท านศาสตราจารย ดร.ไชยว ฒน ค าช ค าแนะน าจากอาจารย ท งสามท านม ค ณค าอย างส งต อการเข ยนรายงานทางร ฐประศาสนศาสตร ช นน ซ งถ อเป นงานว จ ยช นแรกทางด านส งคมของกระผมหล งจากผ านงานว จ ยด านว ทยาศาสตร การแพทย มาพอสมควรแล ว การศ กษาว จ ยช นน ส าเร จสมบ รณ ลงได เพราะความค ดเห นจากผ ทรงค ณว ฒ หลากหลาย สาขาท ให ความกร ณาแก กระผมส มภาษณ ถ งกรอบว ถ ค ด ท กล นกรองจากช ว ตและประสบการณ ของแต ละท าน กระผมขอขอบค ณท านพล.อ.สนธ บ ญยร ตกล น, นายส นต ว ลาศศ กดานนท, นาย พาน ชย เจร ญเผ า, นายส รท พย ก รต บ ตร, นายสก ล ส อทรงธรรม, นายประเสร ฐ ประค ณศ กษาพ นธ และนายอน ศ กด คงมาล ย มา ณ โอกาสน ด วย ขอขอบค ณอาจารย พงษ ศ กด ผ ยพอกส น มา ณ โอกาสน ท ท านเป นผ ท ให แนวค ดท ม ว ส ยท ศน และม มมองแห งโลกท ศน ท กว างไกล เช อมโยงท กส งท กอย างของส งคมอด ต ป จจ บ นและ อนาคต อ กท งย งช วยพ ฒนาว ถ เช งย ทธศาสตร ร ฐศาสตร และน ต ศาสตร ให กระผมเป นอย างมาก เอกสารท เข ยนข นมาน กระผมเข ยนด วยความเข าใจท รวบร ดต ดความ อาจท าให อ านแล ว สะด ด และต อเร องไม ได จ งต องขอของค ณผ ท ตรวจทาน กล นกรองภาษา และเพ มอรรถรสเช ง ว ชาการจากศาสตราจารย แพทย หญ งดวงฤด ว ฒนศ ร ช ยก ล ท ก าล งศ กษาอย ในหล กส ตรปร ญญาโท การจ ดการภาคร ฐและเอกชน ร นท 14 สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (น ด า)

3 ค ท ายท ส ดน ขอขอบค ณแรงบ นดาลใจท ม อย ในต วกระผม ท คอยผล กด นให กระผมได ม ความพยายามค นคว า หาข อม ล ต งกรอบแนวค ดทฤษฎ ในเร องท ต วเองไม ม ความช านาญเลย ให กล บกลายเป นส งท ต วเองได เข าไปท าความเข าใจในประเด นป ญหาอ นเก ดจากป จจ ยต างๆ ท เช อมโยงเร องราวต างๆ ท เก ดข นในส งคมได อย างเข าใจและล กซ งมากข น นายแพทย สมเก ยรต ว ฒนศ ร ช ยก ล 1 ก มภาพ นธ 2553

4 สารบ ญ หน า บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ข สารบ ญตาราง ฉ สารบ ญร ป ช สารบ ญแผนภ ม ซ บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ขอบเขตของการศ กษา ว ตถ ประสงค ของการศ กษา น ยามศ พท เฉพาะ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการศ กษา 6 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง แนวค ดทฤษฎ วรรณกรรมท เก ยวข อง สร ปกรอบแนวค ด 23 บทท 3 ว ธ การศ กษา ว ธ การศ กษา ประชากรและกล มต วอย างหร อแหล งข อม ลท ใช ในการศ กษา เคร องม อและว ธ การเก บรวบรวมข อม ล ว ธ ว เคราะห และประมวลผลข อม ล 26 บทท 4 ผลการศ กษา ผลการว เคราะห สถานะป จจ บ น (Situation Analysis) การส งเคราะห ป จจ ยหล กท ม ผลต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ ว เคราะห ประเด นป ญหาเช งย ทธศาสตร การบ รณาการแผนย ทธศาสตร ชาต 47 ง

5 จ สารบ ญ(ต อ) หน า บทท 5 สร ปผลการศ กษาและข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะเช งนโยบาย ข อเสนอแนะในการด าเน นการ ข อเสนอแนะในการศ กษาคร งต อไป 69 บรรณาน กรม 71 ภาคผนวก 76 ภาคผนวก ก: ASEAN Member States 76 ภาคผนวก ข: Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint 80 ประว ต ผ เข ยนรายงานว ชาการ 83

6 สารบ ญตาราง ตาราง หน า ตารางท 4.1 อ ตราภาษ น ต บ คคลของประเทศต างๆ ในภ ม ภาคอาเซ ยน 42 ตารางท 4.2 ตลาดส งออกของไทยในช วง 9 เด อนแรกของป พ.ศ ตารางท 4.3 นว ตกรรมและการลงท นด านว จ ยและพ ฒนาในประเทศต าง 52 ฉ

7 สารบ ญร ป หน า ร ปท 1.1 ตราส ญล กษณ ของ ASEAN 1 ร ปท 1.2 การรวมกล มทางเศรษฐก จในภ ม ภาคเอเช ย-แปซ ฟ ก 4 ร ปท 2.1 ความเช อมโยงของโครงสร าง ความเป นเหน อชาต (Supranationalism) 8 ร ปท 2.2 ร ปแบบของห นส วนภาคร ฐร วมเอกชน (PPP) 11 ร ปท 2.3 Triple Bottom Line 13 ร ปท 4.1 โอกาสและข อจ าก ดของการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของไทย ในระยะยาว 43 ร ปท 4.2 การประย กต ใช เทคโนโลย WINDS (Wideband InterNetworking Engineering Test and Demonstration Satellite) ในการสร างเคร อข ายเช อมโยง จากงานบร การหลายสาขา 49 ร ปท 4.3 กราฟแสดงความส มพ น ระหว างนว ตกรรมก บค ณภาพช ว ตของประชากร 54 ร ปท 5.1 โมเดลการสร างเศรษฐก จเช งสร างสรรค 66 ช

8 สารบ ญแผนภ ม หน า แผนภ ม ท 2.1 กรอบความค ดท ใช ในการศ กษา 24 ซ

9 1 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ในว นท 8 ส งหาคม พ.ศ.2510 ร ฐมนตร ต างประเทศของไทย อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส มาเลเซ ย และส งคโปร ได ร วมลงนามใน "ค าประกาศอาเซ ยน" ซ งเป นท มาของการก อต ง "สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต " (Association of South East Asian Nations) หร ออาเซ ยน (ASEAN) ม ตราส ญล กษณ ของ ASEAN (ร ปท 1.1) และในป พ.ศ.2535 ได ตกลงท จะจ ดต งเขตการค าเสร อาเซ ยน หร อ AFTA ข น นอกจากน นอาเซ ยนย งได จ ดต งเวท การหาร อทางด านความม นคง ซ ง เร ยกว า ASEAN Regional Forum หร อ RAF ข น ต อมาอาเซ ยนได บ รณาการในเช งกว าง โดยการ ขยายจ านวนสมาช กด วยการด งประเทศในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ท งหมด 10 ประเทศ เข า มาเป นสมาช ก ร ปท 1.1 ตราส ญล กษณ ของ ASEAN ในป พ.ศ.2540 อาเซ ยนประสบก บมรส มหน ก ค อ ว กฤตเศรษฐก จเอเช ย หล งผ านพ นมรส ม ด งกล าวไปได จ งเก ดศ กราชใหม ของความร วมม อระหว างก น โดยในป พ.ศ.2546 ในการประช มส ด ยอดท บาหล อาเซ ยนได เด นหน าบ รณาการในเช งล กด วยการต งเป าว าจะพ ฒนาไปเป น "ประชาคม อาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยนน จะประกอบด วย 3 เสาหล ก (pillars) ได แก ประชาคมความม นคง อาเซ ยน (ASEAN Security Community ASC) ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic

10 2 Community-AEC) และประชาคมส งคม-ว ฒนธรรมอาเซ ยน (ASEAN Socio-Cultural Community- 1, 2, 3 ASCC) ป จจ ยท จ าเป นต อง สร าง เพ อให อาเซ ยนก าวส การเป นประชาคมได จะต องม กต กาในการ อย ร วมก น ซ งป จจ บ นได ม การประกาศกฎบ ตรอาเซ ยน ซ งถ อเป นธรรมน ญส าหร บกล มประเทศ อาเซ ยน ซ งจะเป ดโอกาสให อาเซ ยนกลายเป นกล มก อนเด ยวก น ท จะสร างความเข มแข งให ก บ อาเซ ยนม อ านาจการต อรองเพ มมากข น สร างความเข าใจซ งก นและก นในกล มประเทศอาเซ ยน ไม ว าในด านของภาษา ว ฒนธรรม และการเม องการปกครองภายในประเทศ ซ งอาเซ ยนม นโยบายท ช ดเจนว าจะสน บสน นให ประเทศสมาช กม การปกครองแบบระบอบประชาธ ปไตยเช นเด ยวก น และ ย งจ าเป นต องม การบ รณาการว ฒนธรรมของประเทศต างๆ เข าไว ด วยก นมากกว าน ท งน ประเทศ สมาช กต องด าเน นการเพ อให ช องว างของความแตกต างในประเทศสมาช กแคบลง ซ งจร ง ๆ แล วใน ป จจ บ น สภาพทางเศรษฐก จการเง นของประเทศสมาช กของอาเซ ยนน นย งม ช องว างท กว างอย มาก จนไม สามารถก าวไปข างหน าได พร อมๆ ก นได อย างแท จร ง การท าให อาเซ ยนเป นของประชาชน ค อ ให ประชาชนม ส าน กร ถ งความเป นเจ าของ ประชาคมอาเซ ยนให ได ท ผ านมาอาเซ ยนน นเป นเวท ของข อตกลงในภาคร ฐบาลและข าราชการ ระด บส งเท าน น เม อม ความม งหว งท จะท าให อาเซ ยนกลายเป นประชาคม ก ย อมต องม การม ส วน ร วมและการร วมร บร ของภาคประชาชนด วย จะต องลดก าแพงภาษ ระหว างก น รวมถ งการลด เง อนไขท ไม ใช ภาษ ระหว างก น เพ อสร างความไหลล นในการด าเน นการค าขาย และการขนส ง ส นค าไปท วอาเซ ยน 1.2 ขอบเขตของการศ กษา การศ กษารวบรวมข อม ล หล กฐาน ผ านกระบวนการประมวลข อม ล น ามาว เคราะห ม ต ต างๆ ท ม ผลต อการก าหนดจ ดม งหมายของแนวทางในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคมและการเม องใน ภาพรวม โดยม ขอบเขตในการศ กษาว เคราะห ด งน 1. ขอบเขตในเช งเน อหา ม งเน นไปท 11 สาขาบร การท ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ต องการพ ฒนาศ นย ความเป นเล ศให ม ศ กยภาพระด บสากลของภ ม ภาคแห งน 2. ขอบเขตของการว เคราะห ม งเน นการใช กรอบความค ดทางร ฐประศาสนศาสตร ว าด วย การว เคราะห นโยบายสาธารณะ การวางแผนย ทธศาสตร และการบร หารการพ ฒนา แล ว 1 หน งส อพ มพ สยามร ฐ. ว นท 4 พฤศจ กายน พ.ศ ส าน กข าวไทย. ว นท 4 พฤศจ กายน พ.ศ ส าน กข าวกรมประชาส มพ นธ. ว นท 5 พฤศจ กายน พ.ศ.2551

11 3 ท าการส งเคราะห แผนย ทธศาสตร ชาต ท เป นไปได เพ อเป นแนวทางส าค ญให ฝ าย การเม องน าไปประย กต และปฏ บ ต ได 3. ขอบเขตด านเวลา ก าหนดช วงเวลาท ต องเร มพ ฒนาประเทศต งแต ป พ.ศ.2553 ไปอ ก 5 ป ซ งเป นป ท ประกาศให รวมกล มประเทศสมาช กเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community; AEC) ในป ค.ศ.2015 (พ.ศ. 2558) 1.3 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 1. เพ อว เคราะห สถานะป จจ บ น (situation analysis) และระบ ช องว างเปร ยบเท ยบ (gap analysis) ท จะน าเศรษฐก จและส งคมไทยส การเป นผ น าในประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน 2. เพ อส งเคราะห สมรรถนะและบทบาทขององค การภาคร ฐและภาคเอกชนในการ ก าหนดป จจ ยหล กท ม ผลต อการจ ดการเช งย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ของประเทศ 3. เพ อสร างแรงเสร มในกระบวนการพ ฒนานโยบายสาธารณะของร ฐบาล ท ม งสร าง กลไกส าค ญให ระบบเศรษฐก จและส งคมหล งเข าส ระยะแรกของการเปล ยนแปลงด วย การบ รณาการแผนย ทธศาสตร ชาต ท เก ยวข อง 4. เพ อรวบรวมกลย ทธ ในการพ ฒนาระบบเศรษฐก จและส งคมท สมด ลภายใต เง อนไขใน การม ส วนร วมของภาคเอกชนและภาคประชาส งคม ส งผลให ประเทศชาต ม ความ เจร ญอย างย งย น

12 4 ร ปท 1.2 การรวมกล มทางเศรษฐก จในภ ม ภาคเอเช ย-แปซ ฟ ก 1.4 น ยามศ พท เฉพาะ ASEAN ค อ สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต (Association of South East Asian Nations) หร ออาเซ ยน (ASEAN) ประกอบด วยประเทศสมาช ก 10 ประเทศ (เร ยงตามล าด บ อ กษรน าภาษาอ งกฤษ) ได แก บร ไนดาร สซาลาม ราชอาณาจ กรก มพ ชา อ นโดน เซ ย สาธารณร ฐ ประชาธ ปไตยประชาชนลาว มาเลเซ ย เม ยนมาร ฟ ล ปป นส ส งคโปร ไทย และเว ยดนาม ASEAN+3 ประกอบด วยกล มประเทศสมาช กอาเซ ยน และรวมประเทศจ น ญ ป น เกาหล ใต ASEAN+6 (ด ท EAS) ASEAN Economic Community ค อ ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community - AEC) ซ งเป นหน งในเสาหล ก 3 เสาของการจ ดต งประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) โดยอ ก 2 เสาหล กค อเสาหล กด านการเม องและความม นคง (Political and Security Pillar) และเสาหล กด านส งคมและว ฒนธรรม (Socio-Cultural Pillar) AEC เก ดข นจากการประช ม ส ดยอดอาเซ ยน คร งท 9 ท เกาะบาหล สาธารณร ฐอ นโดน เซ ย เม อว นท 7 ต ลาคม ค.ศ.2003 ซ งได ให การร บรองและลงนามในปฏ ญญาว าด วยความร วมม อในอาเซ ยน (Declaration of ASEAN Concord II หร อ Bali Concord II) โดยท ประช มย งเห นชอบให ม การรวมต วเป น AEC ภายในป ค.ศ และถ กเร งร ดให เก ดข นภายในป ค.ศ.2015

13 5 EAS ค อ การประช มส ดยอดเอเช ยตะว นออก (East Asia Summit) เป นการประช มอาเซ ยน+6 ซ งประกอบด วยกล มประเทศสมาช กอาเซ ยน และประเทศจ น ญ ป น เกาหล ใต อ นเด ย ออสเตรเล ย และน วซ แลนด ซ งเป นภ ม ภาคท ม เศรษฐก จรวมก นม ม ลค า 14.1 ล านล านดอลลาร ม ประชากร 4 รวมก นกว า 3,300 ล านคน และม เง นส ารองระหว างประเทศรวมก นกว า 39,000 ล านดอลลาร Free trade area (FTA) ค อ เขตการค าเสร ท ประเทศค ส ญญาจ ดท าข นมา อาท เช น เขต การค าเสร อาเซ ยน หร อ ASEAN-FTA หร อย อว า AFTA AFTA (ASEAN-FTA) ความตกลงเขตการค าเสร อาเซ ยน ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม ค.ศ จ ดประสงค ค อ ลดอ ตราภาษ ศ ลกากรแก ส นค าน าเข าจากประเทศสมาช ก อาเซ ยนด วยก น โดยใช ข อตกลงว าด วยการใช อ ตราภาษ ศ ลกากรพ เศษท เท าก น (Common Effective Preferential Tariff: CEPT) เป นกลไกในการลดภาษ 5 เพ อบรรล เป าหมายให การไหลเว ยนของส นค า ในอาเซ ยนเป นไปอย างเสร (Free flow) กล าวค อให การส งออกน าเข าส นค าในอาเซ ยนเป นไป ปราศจากข อจ าก ดอ นเป นว ธ การส าค ญท จะก อให เก ดตลาดเด ยว (Single market) ท งน ต องการสร าง ความสามารถในการแข งข นของส นค าอาเซ ยนในตลาดโลก ด งด ดการลงท นจากต างประเทศให เข า มาย งภ ม ภาคและสร างอ านาจต อรองในเวท การค าโลก 6 AFTA ได ตกลงก บประเทศค ค าต างๆ อ น ได แก ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม ค.ศ ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม ค.ศ.2010 ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA) ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม ค.ศ ASEAN-India Free trade Agreement (AIFTA) ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 มกราคม ค.ศ AEM ย อมาจาก ASEAN Economic Ministers เป นการประช มร ฐมนตร เศรษฐก จอาเซ ยนซ ง อาจเป นทางการ (Formal AEM) หร อไม เป นทางการ (Informal AEM) ก ได กล มประเทศ CLMVได แก ก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม จากการประช มส ดยอดอาเซ ยน คร งท 10 ท เว ยงจ นทน ในเด อนพฤศจ กายน ค.ศ.2004 ได เห นชอบให ก าหนดป ค.ศ เป นป เส น 4 อาเซ ยน-อ เอเอสเด นหน าประชาคมเอเช ย ตอ. กร งเทพธ รก จ (รายว น) ว นท 20 ต ลาคม สกล หาญส ทธ วาร นทร. ช วยก นเพ มการส งออกโดยใช ส ทธ ประโยชน ตาม FTA. กร งเทพธ รก จ (รายว น) ว นท 22 ธ นวาคม เขตการค าเสร อาเซ ยน. กร งเทพธ รก จ (รายว น) ว นท 26 ต ลาคม 2552.

14 6 ตาย (deadline) ส าหร บการรวมต วของส นค าและบร การ 11 สาขาของประเทศกล มสมาช กอาเซ ยน โดยกล มประเทศ CLMV จะได ร บการผ อนปรนระยะเวลาออกไปถ งป ค.ศ.2015 Mutual Recognition Arrangement (MRA) ความตกลงระหว างประเทศ ต งแต 2 ประเทศ ข นไป เพ อยอมร บกระบวนและข นตอนท เป นมาตรฐานของประเทศค ส ญญา ปฏ ญญาอาเซ ยน (ASEAN Declaration) เอกสารในการก อต งสมาคมประชาชาต แห งเอเช ย ตะว นออกเฉ ยงใต ซ งได ร บการลงนาม ณ กร งเทพมหานคร ในว นท 8 ส งหาคม พ.ศ โดย ในขณะน นม สมาช กผ ก อต งจ านวน 5 ประเทศ ได แก ไทย อ นโดน เซ ย ส งคโปร มาเลเซ ยและ ฟ ล ปป นส โดยม ว ตถ ประสงค เพ อท จะสก ดการแพร ขยายของล ทธ คอมม วน สต ในเว ยดนาม โดย ก าหนดหล กการเบ องต นของอาเซ ยน อย างเช น การร วมม อก น ม ตรภาพและการไม เข าไปย งเก ยวต อ สถานการณ ภายในประเทศสมาช กท งหมด ในการประช มจะม ผลจากการประช มเก ดเป นประเภท ต างๆของข อตกลงหร อส ญญา - สนธ ส ญญา (Treaty) - สนธ ส ญญาส นต ภาพ (Peace Treaty) - ข อตกลง (Accord) - กรรมสาร (Act) - ความตกลง (Agreement) - การประช มว าด วย... (Conference on...) - อน ส ญญา (Convention) - ปฏ ญญา (Declaration) - แถลงการณ ร วม (Joint Declaration) - กต กาส ญญา (Pact) - พ ธ สาร (Protocol) 1.5 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการศ กษา ในฐานะท ประเทศไทยเป นประเทศสมาช กแรกๆ ในการก อต งอาเซ ยนน ข นมา และได ก าหนดกรอบเวลา ณ ป ค.ศ.2015 จะรวมกล มประเทศสมาช กท ง 10 ประเทศให เป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน โดยใช ภาษาอ งกฤษเป นภาษากลางในการส อสาร ประเทศไทยจ งควรม การ วางแผนย ทธศาสตร ชาต เพ อการพ ฒนาก อนเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ผ ว จ ยจ งท าการศ กษา ว จ ยเร องน ได ประมวลข อม ลท แสดงให เห นถ งความเช อมโยงต างๆ ของท กภาคส วนของส งคม ภายในประเทศและต างประเทศ รวมไปถ งต างภ ม ภาค ท น าจะม ส วนข บเคล อนให เก ดม การ

15 7 เปล ยนแปลงในช วงระยะเวลา 5 ป เพ อเตร ยมการความพร อมของโครงสร างพ นฐานภายในประเทศ ให ก าวส เวท สากลได อย างสง างาม ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากงานว จ ยช นน ค อ 1. เป นเอกสารว ชาการท รวบรวมเหต ผล ข อเท จจร งและบทว เคราะห ต างๆ ท ระบ ถ ง ความส าค ญของ การก าเน ดของประชาคมอาเซ ยนน นเป นรากฐานในการพ ฒนากล ม ประเทศสมาช กในท กๆ ด าน 2. เป นเอกสารว ชาการท ใช อ างอ งในการวางแผนย ทธศาสตร ของหน วยงานทางราชการ และภาคเอกชน 3. สร างกรอบแนวค ดหล กในการวางย ทธศาสตร ชาต เพ อการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคมและ การเม องน น จะต องก าหนดเป นวาระแห งชาต ต องถ กฝ งตร ง (embedded) ไว ใน โดครง สร างพ นฐาน (infrastructure) ของกลไกหล กของประเทศ ซ งต องใช เวลานานกว าจะ บ งเก ดผล ฝ ายการเม องท อย ในอ านาจตามวาระไม เก น 4 ป ต องตระหน กในเร องน และ ให ถ อเป นนโยบายหล กของการบร หารประเทศ เพ อเก บเก ยวผลพวงท เก ดข นระหว าง ทางแล วน าส งเคราะห แผนปฏ บ ต การต อไปให ถ งเป าหมาย โดยสร ป งานว จ ยน ได เช อมโยงระหว างนโยบายสาธารณะในฐานะท เป นกฎหมายและ ข อบ งค บต างๆ ก บแนวทางในการน านโยบายไปปฏ บ ต เพ อบรรล เป าหมายในการพ ฒนาท ม งเน น ความสมด ล และความย งย นของประชาคมท อาศ ยอาศ ยอย ในภ ม อาเซ ยนแห งน

16 8 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง ในการศ กษาว จ ยน ได น าทฤษฎ และแนวความค ดว าด วยความท นสม ย กระแสโลกาภ ว ตน มาว เคราะห สถานการณ ภายในประเทศไทย เพ อสร างโอกาสในการค นหากลไกในการข บเคล อน ส งคมไทยไปส ความสมด ล ณ จ ดใหม ท งในด านเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรมและการเม อง 2.1 แนวค ดทฤษฎ เพ อให เก ดความเข าใจในเน อหาสาระส าค ญของงานว จ ยน จ งเสนอกรอบแนวค ด ทฤษฎ พอส งเขปด งน การรวมกล มประเทศเป นร ฐเหน อชาต (Supranationalism) แนวทางหล กในการพ ฒนาตามทฤษฎ ภาวะท นสม ย ห นส วนร ฐร วมเอกชน (Public Private Partnership; PPP) บรรษ ทบร บาล (Corporate Social Responsibility; CSR) ร ปท 2.1 ความเช อมโยงของโครงสร าง ความเป นร ฐเหน อชาต (Supranationalism)

17 การรวมกล มประเทศเป นร ฐเหน อชาต (Supranationalism) การรวมกล มของร ฐหร อเป นองค การระหว างประเทศ แต โครงสร างขององค กรใหม น จะม ล กษณะ "ร ฐเหน อชาต " (supranational trait) อย างช ดเจน ท กล าวเช นน เพราะบรรดาร ฐสมาช กไม เพ ยงรวมต วก นเท าน น หากย งร วมสร างสรรค สถาบ นหร อหน วยงานภายใน ซ งม อ านาจเหน อร ฐ สมาช กร ฐใดร ฐหน งโดยเฉพาะ อ นประกอบไปด วย สภา คณะมนตร คณะกรรมาธ การ และศาล ย ต ธรรม (ร ปท 2.1) ภารก จหล กของสภากล มของร ฐใหม จะเป นการร วมต ดส นใจก บคณะมนตร ใน ประเด นต างๆ ได แก การพ จารณาร างกฎหมายของกล มของร ฐซ งร เร มโดยคณะกรรมาธ การ การ อน ม ต งบประมาณของรวมกล มของร ฐ ให การร บรองความตกลงระหว างประเทศของกล มประเทศ ท เป นสมาช กก บประเทศนอกกล ม และท ส าค ญท ส ดค อการให การร บรองผ ด ารงต าแหน งใน คณะกรรมาธ การ ต วอย างเช น สหภาพย โรป (European Union; EU) เป นองค การระหว างประเทศ ท ประกอบด วยร ฐสมาช ก 27 ประเทศ ก อต งเม อว นท 7 ก มภาพ นธ พ.ศ ภายใต สนธ ส ญญา มาสทร ชต แทนท ประชาคมเศรษฐก จย โรป (EEC) สหภาพย โรปม อ ทธ พลส งต อเวท โลก เน องด วย ม ประชากรกว า 500 ล านคนและม ผล ตภ ณฑ มวลรวมภายในประเทศ ค ดเป นกว า 30% ของโลก ม ส าน กงานใหญ ต งอย ท กร งบร สเซลส ประเทศเบลเย ยม การรวมกล มประเทศโดยอย ร วมก นก บ ประเทศเพ อนบ านด วยความเคารพซ งก นและก น และการร วมท กข ร วมส ขเท าน น ท จะเป นพ นฐาน ของความส มพ นธ ท ย งย นของการรวมเป นประชาคมอย ได แผนปฏ บ ต การของประชาคมส งคม-ว ฒนธรรมอาเซ ยน เน นการด าเน นการใน 4 ประเด น หล ก 7 ค อ 1. สร างประชาคมแห งส งคมท เอ ออาทร โดยเน นการแก ไขป ญหาความยากจน เสร มสร าง ความเสมอภาค และการพ ฒนามน ษย อาท การพ ฒนาสตร เด ก และเยาวชน การส งเสร ม สว สด การส งคม การพ ฒนาชนบทและขจ ดความยากจน การพ ฒนาการศ กษาและ สาธารณส ข และการเสร มสร างความม นคงของมน ษย (human security) ในด านต างๆ ซ ง รวมถ งการปราบปรามอาชญากรรมข ามชาต เช น การค ามน ษย การค าอาว ธ และยาเสพต ด รวมท งการป องก นและจ ดการภ ยพ บ ต 2. แก ไขผลกระทบต อส งคมอ นเน องมาจากการรวมต วทางเศรษฐก จ โดยสร างฐานทร พยากร มน ษย ท สามารถแข งข นได ด และม ระบบการป องก นทางส งคมท เพ ยงพอ โดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาและส งเสร มแรงงาน และเสร มสร างความร วมม อในด านอ นๆ ท เก ยวข อง เช น สว สด การส งคม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาธารณส ข (ป ญหาท มา ก บโลกาภ ว ตน เช น โรคระบาด โรคอ บ ต ใหม และอ บ ต ซ า) 7 ด รายละเอ ยดเพ มเต มท

18 10 3. ส งเสร มความย งย นของส งแวดล อมและการจ ดการด แลส งแวดล อมอย างถ กต อง โดยม กลไกท พ ฒนาอย างสมบ รณ ส าหร บจ ดการและด แลส งแวดล อมอย างเหมาะสม ตลอดจน การป องก นและขจ ดภ ยพ บ ต ด านส งแวดล อม 4. เสร มสร างรากฐานท จะน าไปส ประชาคมอาเซ ยนในป ค.ศ.2020 ซ งจะเป นภ ม ภาคท ประชาชนตระหน กถ งอ ตล กษณ (identity) ร วมก นของภ ม ภาคท ามกลางความ หลากหลายทางด านประว ต ศาสตร และว ฒนธรรม ด วยการส งเสร มความเข าใจระหว าง ประชาชนในระด บและวงการต างๆ การเร ยนร ประว ต ศาสตร และว ฒนธรรมของก น และก น แนวทางหล กในการพ ฒนาตามทฤษฎ ภาวะท นสม ย 8 หล งสงครามโลกคร งท 2 ทฤษฎ และแนวความค ดว าด วยการสร างภาวะท นสม ยเป นทฤษฎ กระแสหล กในการพ ฒนาประเทศก าล งพ ฒนา โดยองค การสหประชาชาต ม บทบาทส าค ญในการ ข บเคล อนเพ อพ ฒนาเศรษฐก จด วยกลไกการเพ มสมรรถนะการออมภายในประเทศเพ อการลงท น ระยะยาว แนวความค ดภาวะท นสม ยให ความส าค ญก บการพ ฒนาท นน ยม ผ านกระบวนการพ ฒนา เศรษฐก จและอ ตสาหกรรม พอสร ปได ด งน 1. เน นการสร างความเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จ ด วยการเพ มผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต (GDP) และรายได เฉล ยต อห วของประชากร 2. เน นการพ ฒนาเม องให ม ร ปแบบการผล ตแบบอ ตสาหกรรมเป นพ นฐาน โดยเช อว าผลแห ง การพ ฒนาจะแผ กระจายความเจร ญไปส ส งคมชนบทได เองโดยอ ตโนม ต 3. เสร มสร างความเข มแข งและความก าวหน าของระบบราชการ เพ อเป นแกนน าในการพ ฒนา ประเทศและการสร างส งคมท ท นสม ย 4. เน นให หน วยงานร ฐม บทบาทส าค ญในการวางแผนพ ฒนาอาท เช นการสร างพ นฐานทาง เศรษฐก จและการพ ฒนาส งคมให เก ดความพร อมในการพ ฒนาประเทศตามแนวทางท น น ยม 5. ส งเสร มการลงท นจากต างประเทศ ท งทางตรงและทางอ อม เพ อขจ ดป ญหาการขาด แหล งท นในการพ ฒนา รวมท งการร บถ ายโอนเทคโนโลย ท ก าวหน าจากประเทศท พ ฒนาแล ว 8 ปกรณ ปร ยากร เอกสารการสอนช ดการบร หารการพ ฒนาชนบท หน วยท 1 นนทบ ร ส าน กพ มพ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

19 11 6. การยอมร บความช วยเหล อจากต างประเทศท งในร ปแบบให เปล าและการให แบบม เง อนไข ห นส วนร ฐร วมเอกชน (Public Private Partnership; PPP) ทฤษฎ ห นส วน (Partnership Theories) ประกอบด วย ท กภาคส วนค าน งถ งประโยชน ของ ตน (The Property Rights Theory), ร ฐปกป องประโยชน จากงานบร การเพ อสาธารณะ (The Public Interest Theory), และผ บร หารภาคร ฐม งเพ มประส ทธ ภาพด วยการเพ มคนและงบประมาณ (The Public Choice Theory) ร ปท 2.2 ร ปแบบของห นส วนภาคร ฐร วมเอกชน (PPP) PPP เป นการผสานความร วมม อร ปแบบหน งท เป นการเก อก ลเสร มพล งให เก ดผลล พธ ทาง เศรษฐก จและการจ ดการท ด ให ท งภาคร ฐและภาคเอกชนท ร วมม อก น ท งน ร ฐย งควบค มด แลจ ดสรร งบประมาณอ ดหน นในงานบร การสาธารณะน อย อ นได แก การคมนาคมและการขนส ง การบร การ ส ขภาพ โรงเร ยนและสถานท ฝ กอบรม รวมไปถ งงานโครงสร างพ นฐานสาธารณ ปโภคอ นๆ การใช ร ปแบบ PPP จะช วยให เก ดโอกาสทางธ รก จ ม สมรรถนะส งของภาคเอกชนในด านท กษะและงาน บร การ เป นการลดความเส ยง (ร ปท 2.2)

20 บรรษ ทบร บาล (Corporate social responsibility; CSR) การด าเน นก จกรรมภายในและภายนอกองค กรท ค าน งถ งผลกระทบต อส งคมท งในระด บ ใกล และไกล ด วยการใช ทร พยากรท ม อย ท งในและนอกองค กรให อย ร วมก นในส งคมได อย างเป น ปกต ส ข 9 การแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมประกอบด วย 7 หล กการส าค ญ ได แก หล กการท 1 การบร หารภายในก จการท ด หล กการท 2 การค าน งถ งส งแวดล อม หล กการท 3 การเคารพส ทธ มน ษยชน หล กการท 4 การด แลพน กงานและการใช แรงงาน หล กการท 5 การท าธ รก จด วยการไม เอาเปร ยบผ อ น หล กการท 6 การด แลผ บร โภค หล กการท 7 การม ส วนร วมของช มชนและการช วยพ ฒนาส งคม การท า CSR (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR- DIW) หร อการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมน น ม ความหมายและม ม ต ของการน าไปใช ได อย าง หลากหลาย หล กการส าค ญท กล าวไว ในมาตรฐานสากล ISO (ในแต ละระด บ ท สอดคล อง ก บมาตรฐานสากล ( ISO Social Responsibility) และได ประกาศใช อย างเป นทางการเม อ ว นท 23 เมษายน พ.ศ.2551 ในมาตรฐาน CSR-DIW ม จ ดท เหม อนก บ ร างมาตรฐาน ISO ค อ 10 หล กการ (10 เข มท ศ) ซ งเปร ยบเสม อน เข มท ศ ของแนวทางปฏ บ ต ให ก บกล มเป าหมายหล ก ซ งได แก ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมท งหลายท ม อย ในป จจ บ นหลายแห ง ได ย ดเป นหล กด าเน นการ ด าน CSR ไว อย างน าสนใจ ท ง 10 เข มท ศน เป นห วใจส าค ญต องม ครบ เพราะต องการสร าง ความค นเคย และเตร ยมความพร อมก อนท มาตรฐานสากลจร งจะประกาศใช โดยประเด น รายละเอ ยดได ม การต ดออกไปหลายข อ เพ อความเหมาะสม CSR ถ อเป นการลงท นส าหร บอนาคต เพราะ CSR เองจะท าให องค การเจร ญก าวหน าได อย างย งย น พ ฒนาธ รก จให ควบค ไปก บช มชนและส งแวดล อม สร างความเข าใจของธ รก จท ท าอย ให คนในช มชนร บร และได ร บความเช อถ อจากส งคม CSR เป นกระบวนการของการข นอาสาท จะท า ให ค ณภาพช ว ตของช มชนด ข น 10 (ร ปท 2.3) 9 CSR World: How to do CSR? กร งเทพธ รก จ ฉบ บพ เศษ ป ท 1 ธ นวาคม ว รว ฒน ป นน ตาม ย. การร บผ ดชอบของธ รก จต อส งคม (Corporate social responsibility-csr). ใน: การจ ดการภาคร ฐและเอกชน. เอกสารประกอบการสอนว ชา รอ.6003, สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร, พ.ศ.2552.

21 13 ร ปท 2.3 Triple Bottom Line 10 เข มท ศ CSR-DIW 11 ในมาตรฐานแสดงความร บผ ดชอบของโรงงานอ ตสาหกรรมต อส งคม หร อ CSR-DIW ได ก าหนดหล กการส าค ญ ประกอบด วย 10 หล กการ ได แก หล กการท 1 การปฏ บ ต ตามกฎหมาย ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมควรต งใจท จะปฏ บ ต ตาม กฎหมายท งในเช งร กและเช งร บอย างต อเน อง แต ไม ครอบคล มถ งการร บผ ดชอบต อการกระท าท เป นเร องส วนต วของสมาช กของโรงงานอ ตสาหกรรม หล กการท 2 การเคารพต อแนวปฏ บ ต สากล ผ ประกอบอ ตสาหกรรมควรท จะยอมปฏ บ ต ตามสนธ ส ญญาสากล ค าส ง ค าประกาศ อน ส ญญา มต และข อแนะน า ท ได ร บการร บรองจาก องค กรระด บประเทศท เก ยวข องก บโรงงานอ ตสาหกรรมน นๆ หล กการท 3 การยอมร บผ ม ส วนได ส วนเส ยและความเห นของผ ม ส วนได ส วนเส ย ผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ควรยอมร บว าผ ม ส วนได ส วนเส ยอาจม ส วนได ส วนเส ยในการ ด าเน นการผล ตภ ณฑ และผล ตภ ณฑ พลอยได ของก จกรรมของตน โดยควรหาร อและเป ดโอกาสให ผ ม ส วนได ส วนเส ยได แสดงความเห นเก ยวก บก จกรรมของโรงงานอ ตสาหกรรม และให ได ร บ ทราบถ งนโยบายข อเสนอ และการต ดส นใจท ม ผลกระทบต อข อม ลต างๆ เช น นโยบาย ข อเสนอ และการต ดส นใจท ม ผลกระทบต อผ ม ส วนได ส วนเส ย รวมถ งการช บ งผ ม ส วนได ส วนเส ย การ ก าหนดว ธ การท เหมาะสมในการส อสาร และการพ จารณาความเห นท ชอบด วยกฎหมายของผ ม ส วน ส วนเส ย 11 (เข าถ งว นท 22 ธ นวาคม 2552).

22 14 หล กการท 4 การแสดงความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได ผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ควร แสดงและอธ บายให ผ ม ส วนได ส วนเส ยได ทราบอย างช ดเจนและสมเหต สมผลถ งหน าท นโยบาย การต ดส นใจและการกระท าท โรงงานอ ตสาหกรรมร บผ ดชอบและผลกระทบท ม หร ออาจม ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย โรงงานอ ตสาหกรรมควรแสดงถ งว ตถ ประสงค และความก าวหน า ความส าเร จและ ความล มเหลว และอ ปสรรคและโอกาสของโรงงานอ ตสาหกรรม ซ งควรม การรายงานอย าง สม าเสมอด วยความระม ดระว งโดยค าน งถ งในแง การค าหร อความปลอดภ ยอ นๆ หล กการท 5 การม ความโปร งใส ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมควรม ความต งใจในการ เป ดเผยโครงสร างภายใน นโยบาย กฎระเบ ยบ ว ธ ป องก น ความร บผ ดชอบ กระบวนการต ดส นใจ และข อม ลอ นๆ ผ านช องทางการส อสารท เหมาะสมอย างท นท วงท หล กการท 6 การพ ฒนาอย างย งย น ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมควรม ความพยายามอย าง ต อเน องใน การบรรล ความต องการในป จจ บ นโดยไม ท าให ความต องการของคนร นอนาคตเส ย ไป การพ ฒนาอย างย งย นอาจพ จารณาได หลายม ต ท งด านส งคม (รวมถ งด านว ฒนธรรม) ส งแวดล อม และเศรษฐก จ ซ งควรเป นไปอย างต อเน องและค อยเป นค อยไป ไม ใช เป าหมาย ณ เวลา ใดเวลาหน ง โดยค าน งถ งสว สด ภาพของส งคมโลกท งในป จจ บ นและอนาคต และเพ อการจ ดการ ความอ ดมสมบ รณ และทร พยากรธรรมชาต หล กการท 7 การปฏ บ ต อย างม จร ยธรรม ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมควรม การบร หาร จ ดการและด าเน นการก จกรรมของตนในล กษณะท ม ศ ลธรรมจรรยาและน าช นชมยกย อง ซ ง ประกอบด วยความจร งใจ ความซ อส ตย และความซ อตรง ต วอย างของการปฏ บ ต ท ไม ม จร ยธรรม ได แก คอร ปช น ความไม ซ อส ตย การบ ดเบ อน การข มข การเล อกปฏ บ ต และการเล นพรรคเล นพวก หล กการท 8 การป องก นล วงหน า ผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ควรท าการคาดการณ ล วงหน าอย างรอบคอบ ในการกระท าเพ อหล กเล ยงอ นตรายและร กษาผลประโยชน ของตนในกรณ ท ม ความเส ยง การป องก นล วงหน าม ความส าค ญอย างย งในกรณ ท ม ความเส ยงหร อความเส ยหาย ร ายแรงท ไม สามารถแก ไขได ต อส ขภาพและทร พย ส นของมน ษย หร อต อส งแวดล อม การป องก น ล วงหน าควรพ จารณาผลล พธ ของการด าเน นการในเช งว ทยาศาสตร ซ งควรม ข อม ลและองค ความร ครบถ วนมารองร บก อนต ดส นใจด าเน นก จกรรมใดๆ เคร องม อส าค ญส าหร บการใช หล กการน ค อ การประเม นความเส ยง และการทบทวนอย างรอบคอบ หล กการท 9 การเคารพต อส ทธ มน ษยชนพ นฐาน ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมควรด าเน น นโยบายและก จกรรมท สอดคล องก บปฏ ญญาสากลว าด วยส ทธ มน ษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และประกาศจากองค กรระด บสากล

23 15 หล กการท 10 การเคารพต อความหลากหลาย ผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ควรจ างงานโดย ไม ม การเล อกปฏ บ ต ในเร องเช อชาต ส ผ ว ศาสนา อาย เพศ หร อความค ดเห นทางการเม อง ม ว ธ การ ปฏ บ ต เช งบวกต อความหลากหลายว าเป นป จจ ยส าหร บการเปล ยนแปลง และควรยอมร บความ แตกต างทางส งคมส งแวดล อม กฎหมาย และว ฒนธรรมในโรงงานอ ตสาหกรรมและระหว าง โรงงานอ ตสาหกรรม ยอมร บข ดจ าก ดในเร องความสามารถในการส อสารทางภาษา ประสบการณ การฝ กอบรมหร อการศ กษา ความพ การ หร ออ นๆ และให ความส าค ญในการปฏ บ ต ตามกฎหมาย แรงงานเด ก และนโยบายการปลดจากงานท ไม เล อกปฏ บ ต ล าส ดกล มประเทศในและนอก OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ได ท าข อตกลงด าน CSR เป นท เร ยบร อยแล ว ถ าโรงงานอ ตสาหกรรมไทยไม ม มาตรฐานเก ยวก บ CSR อนาคตจะประสบป ญหาล าบาก โดยเฉพาะหากต องม การท าธ รก จใน ต างประเทศ โดยอาจส งผลถ งความไม ย งย นทางธ รก จ และอาจขายส นค าไม ได แม ว าขณะน อาจ ไม ได ม ข อก าหนด CSR เป นมาตรการก ดก นทางการค านอกเหน อจากเร องภาษ ก ตาม ป จจ บ น CSR ได ร บการพ ฒนาข นมาเพ อเป นต นแบบให องค กรธ รก จนานาชาต ได ย ดถ อเป นหล กการเด ยวก น ใน อนาคต เร องการท า CSR อาจจะถ กยกมาเป นข อต อรองหร อการสร างร ปแบบการก ดก นทางการค า แบบใหม ก เป นได แม ว ตถ ประสงค จ าเพาะในการรวมประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ค อการเพ มค ณภาพ ช ว ตของประชากรในภ ม ภาคอาเซ ยน แต ก อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนและสภาพแวดล อม ของประเทศในเคร อสมาช ก ประเทศค ค า ไปถ งประชาคมส งคมโลกจากภ ม ภาคอ นท ต องต ดต อ ค าขายก นอย างต อเน อง การสร างความร วมม อระหว างกล มหร อเคร อข ายต างๆ ในการพ ฒนาส งคม ในภาพรวม ส งผลให ม การกล นก นด านภาษาและว ฒนธรรมรวมไปถ งภ ม ป ญญาท องถ น การ แบ งป นหร อการใช ทร พยากรร วมก นต องท าอย างระม ดระว งในการผสานผลประโยชน อย างเป น ธรรม ไม เอาร ดเอาเปร ยบต อประเทศในเคร อสมาช กและประเทศค ค า ท งน การเต บโตและความ ย งย นของ AEC ต องพ ฒนาหมายรวมเอาส วนท เป นเล ศของภ ม ภาคและส วนท ด เข าไว ด วยก น จะก อให เก ดความย งย น (sustainability) ของประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนน ไว ได

24 วรรณกรรมท เก ยวข อง 12, 13 ก าเน ดอาเซ ยน เม อว นท 8 ส งหาคม ค.ศ.1967 ร ฐมนตร ต างประเทศของไทย อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส มาเลเซ ย และส งคโปร ได ร วมลงนามใน "ค าประกาศอาเซ ยน" ซ งเป นท มาของการก อต ง "สมาคม ประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต " (Association of South East Asian Nations) หร ออาเซ ยน (ASEAN) หล งจากน น ม สมาช กเพ มข นอ ก 5 ประเทศ 14 ตามล าด บค อ บร ไนดาร สซาลาม เข าร วมใน ป ค.ศ สาธารณร ฐส งคมน ยมเว ยดนาม เข าร วมในป ค.ศ.1995 สาธารณร ฐประชาธ ปไตย ประชาชนลาว และสหภาพเม ยนมาร เข าร วมในป ค.ศ.1997 และประเทศส ดท ายค อราชอาณาจ กร ก มพ ชา เข าร วมในป ค.ศ.1999 ในป ค.ศ.1992 ได ตกลงท จะจ ดต งเขตการค าเสร อาเซ ยน หร อ AFTA เก ดข นเป นคร งแรก โดยม ว ตถ ประสงค ของเขตการค าเสร อาเซ ยน ค อ เพ อน าไปส การอ านวยความสะดวกต อการค าภายใน ภ ม ภาค ซ งประกอบด วยการด าเน นการด งต อไปน 1. การปร บปร งกระบวนการด านการตรวจคนเข าเม องและภาษ ของประเทศสมาช กให สอดคล องก น เช น (1) ปร บข นตอนการตรวจคนเข าเม องให สอดคล องก น (Harmonization of Custom Procedures) (2) ปร บ Tariff Nomenclature ให สอดคล องก น (3) ให ประเทศสมาช กปฏ บ ต ตาม GATT Valuation Agreement (4) อ านวยความสะดวกพ ธ การตรวจคนเข าเม องด วย Green Lane 2. ลดอ ปสรรคอ นเก ดจากมาตรการก ดก นทางการค าท ม ใช ภาษ เช น (1) ยกเล กค าธรรมเน ยมการตรวจคนเข าเม อง (Custom Surcharge) (2) ปร บมาตรฐานผล ตภ ณฑ และการตรวจประเม นเพ อการร บรองของประเทศสมาช กให สอดคล องก น (Harmonization of Product Standards and Conformity Assessments) (3) จ ดท าความตกลงว าด วยการยอมร บร วม (Mutual Recognition Arrangement-MRA) ต างๆ 12 กองอาเซ ยน 3, กรมอาเซ ยน, ม ถ นายน พ.ศ กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ. ว นอ งคารท 10 ส งหาคม ค.ศ.2004 เวลา น. 14 (เข าถ งว นท 29 ธ นวาคม พ.ศ.2552).

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

นางสมใจ กงเต ม คณะคร ศาสตร ว จ ยฉบ บน ได ร บท นอ ดหน นจากสถาบ นว จ ยและพ ฒนา

นางสมใจ กงเต ม คณะคร ศาสตร ว จ ยฉบ บน ได ร บท นอ ดหน นจากสถาบ นว จ ยและพ ฒนา การศ กษาความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยนของของน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ The Study of Readiness to ASEAN Community of Students in Phetchabun Rajabhat University นางสมใจ กงเต ม คณะคร ศาสตร มหาว

More information

ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย

ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย บทว เคราะห โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย จากการเข าร วมประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) สารบ ญ ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ย ทธศาสตร กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย พ.ศ. 2555-2559 สาน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย พฤศจ กายน 2554 ก คำน ำ ย ทธศาสตร กระทรวงการพ

More information

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให ประกาศว า โดยท คณะร ฐมนตร ได พ

More information

เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส

เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส วนใด ส วนหน งหร อท งหมดแก บ คคลภายนอก โดยม ได ร บอน

More information

รายว ชา GEN1143 ประชาคมอาเซ ยน

รายว ชา GEN1143 ประชาคมอาเซ ยน เอกสารประกอบการสอน รายว ชา GEN1143 ประชาคมอาเซ ยน วรรณะ ร ตนพงษ กมลกาญจน อ าบ ว ชาญช ย ฤทธ ร วม วช รว ชญ วรช ษณ พงศ นพช ย ฟองอ สสระ ส าน กว ชาส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 2557 คำน ำ เอกสารประกอบการสอนรายว

More information

ช อหน งส อ รอบร เร องการลงท นในอาเซ ยน : สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว

ช อหน งส อ รอบร เร องการลงท นในอาเซ ยน : สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว ช อหน งส อ รอบร เร องการลงท นในอาเซ ยน : : สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว ผ แต ง : กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ กระทรวงพาณ ชย ป ท พ มพ : คร งท 1 พ.ศ. 2557 จำนวน 5,000 เล ม จำนวนหน า : 144 หน า ISBN : 978-616-7722-22-1

More information

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง ผลกระทบต อระบบบร การส ขภาพจากการย ายถ นของ แรงงานอาเซ ยนเม อประเทศไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community): กรณ ศ กษาเคร อข าย บร การส ขภาพ เคร อข ายท

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

การศ กษา : การสร างประชาคมอาเซ ยน

การศ กษา : การสร างประชาคมอาเซ ยน การศ กษา : การสร างประชาคมอาเซ ยน 2558 การศ กษา : การสร างประชาคมอาเซ ยน 2558 I 2 การศ กษา : การสร างประชาคมอาเซ ยน 2558 กำเน ดอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต เร มก อต งเม อเด อนกรกฎาคม

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA

ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA ส วนเศรษฐก จและการค า ส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

ค าน า กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ก นยายน 2556

ค าน า กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ก นยายน 2556 ค าน า ประเทศไทย เป นประเทศหน งท เป นร ฐภาค ขององค การสหประชาชาต และได ให การร บรองปฏ ญญา สากลว าด วยส ทธ มน ษยชน รวมท งเข าร วมเป นภาค สนธ ส ญญาระหว างประเทศด านส ทธ มน ษยชนหลายฉบ บ ท าให ม ผลผ กพ นท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน ช ดท 1 เร องอาเซ ยนของเรา รายว ชาอาเซ ยนศ กษา รห สว ชา ส20207 ช นม ธยมศ กษาป ท 1

เอกสารประกอบการเร ยน ช ดท 1 เร องอาเซ ยนของเรา รายว ชาอาเซ ยนศ กษา รห สว ชา ส20207 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เอกสารประกอบการเร ยน ช ดท 1 เร องอาเซ ยนของเรา รายว ชาอาเซ ยนศ กษา รห สว ชา ส20207 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 นางชน ดา นาคประเสร ฐ ตาแหน งคร ว ทยฐานะชานาญการ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม โรงเร

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย การส มมนาเร อง " ว กฤตและโอกาสในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย " ซ งจ ดข น เม อว นท 21 ก นยายน 2542 ม จ ดประสงค เพ อน าเสนอรายงานสภาวะการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย 1 นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย นท ขล บทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร ความส าค ญของยางพาราต อการพ ฒนาประเทศ ประเทศไทยเป นผ ผล ตยางธรรมชาต อ นด บหน งของโลก ม ศ กยภาพการผล ตมากกว า 2 ล านต น

More information

ค ม อการจ ดก จกรรรมการเร ยนร

ค ม อการจ ดก จกรรรมการเร ยนร ค ม อการจ ดก จกรรรมการเร ยนร รายว ชาเล อก สาระการพ ฒนาส งคม อาเซ ยนศ กษา รห ส สค02015 จ านวน 3 หน วยก ต (120 ช วโมง) ระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ

More information