เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว"

Transcription

1 เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว นางสาวพจณ อรรถโรจน ภ ญโญ ท ปร กษาด านนโยบายและแผนงาน สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต งานเสวนา สระแก ว : อนาคตหล งเขตเศรษฐก จพ เศษ จ ดโดย กระทรวงพาณ ชย เวลา น. ว นพฤห สบด ท 26 ม นาคม 2558 ณ โรงแรมอ นโดไชน า อ.อร ญประเทศ จ.สระแก ว 26 ม นาคม

2 ประเด นการบรรยาย เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ความก าวหน าการพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว 26 ม นาคม

3 เขตเศรษฐก จพ เศษ : น ยาม ว ตถ ประสงค กลย ทธ น ยาม บร เวณพ นท ท กนพ. ก าหนดให เป นเขตเศรษฐก จพ เศษ ซ งร ฐจะสน บสน น โครงสร างพ นฐาน ส ทธ ประโยชน ส งเสร มการลงท น การบร หารแรงงานต างด าว แบบไป-กล บ การให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ และการอ นท จ าเป น ว ตถ ประสงค ด งด ด FDI เพ มข ดความสามารถของประเทศ กระจายความเจร ญส ภ ม ภาค ลดความเหล อมล า ยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน และแก ป ญหาความม นคง กลย ทธ สร างพ นท เศรษฐก จใหม เน นบร เวณชายแดนสาหร บระยะแรก โดยใช ประโยชน จากการเช อมโยงก บประเทศเพ อนบ าน สน บสน น SMEs ไทยและการลงท นต อเน องของไทยในประเทศเพ อนบ าน จ ดระเบ ยบพ นท เศรษฐก จชายแดน แก ป ญหาแรงงานต างด าวผ ดกฎหมายและส นค า เกษตรล กลอบจากประเทศเพ อนบ าน 26 ม นาคม

4 เขตเศรษฐก จพ เศษ : กรอบแนวค ด เขตเศรษฐก จพ เศษ ของไทย เพ มความสามารถการแข งข น + ลดความเหล อมล าการพ ฒนา + เสร มสร างความม นคง พ ฒนำเขตเศรษฐก จพ เศษระยะแรกในพ นท ชำยแดนท ม ศ กยภำพ กำหนด ขอบเขตพ นท SEZ ให ส ทธ ประโยชน OSS ใช แรงงำน ต ำงด ำว โครงสร ำง พ นฐำน-ด ำน ศ นย รวบรวมและ ร บซ อส นค ำ เกษตร 26 ม นาคม

5 เขตเศรษฐก จพ เศษ : บทบาทและความเช อมโยงก บประเทศเพ อนบ าน Special Economic Zone Special Border Economic Zone SEZ SBEZ การพ ฒนาเขตพ ฒนา เศรษฐก จพ เศษ การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษข ามพรมแดน 3 ระด บ ได แก (1) แต ละประเทศดาเน นการพ ฒนาในส วนของตนเอง (2) ม ความ ร วมม อในการพ ฒนาระด บ ทว ภาค ระหว าง 2 ประเทศแบบไม เป นทางการ โดยอาจม การสร างโครงสร างพ นฐานร วมก น และ (3) ม ความร วมม อระหว างประเทศเพ อ ร วมก นพ ฒนาในเร องท ซ บซ อนมากข น เช น การแก กฎหมาย/กฎระเบ ยบ ให เป น มาตรฐานเด ยวก น 26 ม นาคม

6 เขตเศรษฐก จพ เศษ : แนวทางดาเน นงาน 1 2 ด าเน นงานภายใต กรอบกฎหมายป จจ บ น บทบาทแต ละภาคส วน ร ฐ - ให ส ทธ ประโยชน จ ดโครงสร างพ นฐาน ปร บกฎระเบ ยบ เอกชน - ลงท น ประชาชน - ม ส วนร วม และได ร บประโยชน จากการพ ฒนา 3 ไม ส งผลกระทบทางลบต อทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม ส งคม และความม นคง 4 ม ความย ดหย น สามารถปร บเปล ยนได ตามสถานการณ 5 กาหนดพ นท ตามเขตปกครอง เพ อความสะดวกในการบร หารจ ดการ 26 ม นาคม

7 กลไกการบร หารเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ คณะอน กรรมการด านส ทธ ประโยชน และ ศ นย บร การเบ ดเสร จด านการลงท น คณะกรรมการ กนพ. คณะอน กรรมการศ นย บร การเบ ดเสร จ ด านแรงงาน การสาธารณส ข และความม นคง สาน กงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ (สนพ.) คณะอน กรรมการด าน โครงสร างพ นฐานและด านศ ลกากร อย ระหว างเสนอ กนพ. แต งต ง คณะอน กรรมการจ ดหาท ด น คณะทางาน เขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษตาก คณะทางาน เขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษสระแก ว คณะทางาน เขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษม กดาหาร คณะทางาน เขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษสงขลา คณะทางาน เขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษตราด ศ นย OSS ศ นย OSS ศ นย OSS ศ นย OSS ศ นย OSS 26 ม นาคม

8 เขตเศรษฐก จพ เศษ : พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเป นเขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษ ระยะท 1 และ 2 ท ง 10 จ งหว ด ล วนเป นพ นท ชายแดน บนแนวระเบ ยงเศรษฐก จอน ภ ม ภาคล มน าโขง (GMS Economic Corridors) ซ งสามารถเข าถ งป จจ ยการผล ตในพ นท ใกลเค ยงและเขต เศรษฐก จ รวมท งฐานการผล ตของประเทศเพ อนบ าน และเป นการเตร ยม ความพร อมของประเทศไทยในการเข าส การเป นประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน (AEC) โดยแนวทางการพ ฒนาสาหร บพ นท เป าหมาย แต ละแห ง พ จารณาจากป จจ ยต างๆ ด งน 1.ศ กยภาพ ข ดความสามารถในการแข งข น 2.โอกาส 3.ความพร อมของโครงสร างพ นฐาน 4.ป จจ ยการผล ตในพ นท 5.ล กษณะและม ลค าการค าชายแดน 6.แนวทางการพ ฒนาพ นท ของ ประเทศเพ อนบ าน 7.ป ญหา/ข อจ าก ดในการพ ฒนา 26 ม นาคม

9 ขอบเขตพ นท เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ : ประกาศเม อว นท 19 มกราคม 2558 ใน 5 พ นท ชายแดนเป าหมาย รวม 36 ตาบล 10 อาเภอ พ นท รวมประมาณ 1.83 ล านไร (2,932 ตร.กม.) ด งน ตาก : 14 ต าบล 886,875ไร (1,419 ตร.กม.) ใน อ.แม สอด อ.พบพระ และ อ.แม ระมาด ม กดาหาร : 11 ต าบล 361,542 ไร (578.5 ตร.กม.) ใน อ.เม อง อ.หว านใหญ และ อ.ดอนตาล สงขลา : 4 ต าบล 345,187 ไร (552.3 ตร.กม.) ใน อ.สะเดา สระแก ว : 4 ต าบล 207,500 ไร (332.0 ตร.กม.) ใน อ.อร ญประเทศ และ อ.ว ฒนานคร ตราด : 3 ต าบล 31,375 ไร (50.2 ตร.กม.) ซ งเป นพ นท อ.คลองใหญ ท งอ าเภอ 26 ม นาคม

10 พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเขตเศรษฐก จพ เศษ ระยะต อไป 1 ชายแดน จ. เช ยงราย 3 ชายแดน จ. หนองคาย 4 ชายแดน จ.นครพนม 2 ชายแดน จ. กาญจนบ ร ส าหร บในระยะท สอง ซ งม 5 พ นท 7 ด านท เหล อ ให เตร ยมความพร อมและเร ม ด าเน นการในป 2559 เป นต นไป โดยให ม การประเม นผลการดาเน นงานของระยะแรก เพ อปร บปร งการดาเน นงานของพ นท ในระยะ ต อไป 5 ชายแดน จ. นราธ วาส 26 ม นาคม

11 ประเด นการบรรยาย เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ความก าวหน าการพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว 26 ม นาคม

12 ความก าวหน าด านส ทธ ประโยชน : ประกาศคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ท 4/2557 สกท.ได ออกประกาศ คกท.ท 4/2557 ลงว นท 18 ธค. 57 เร อง นโยบายส งเสร มการลงท น ในเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ โดยม สาระสาค ญของการให ส ทธ ประโยชน จ าแนกเป น 2 กรณ 1) กรณ เป นก จการท วไป ตามประกาศ คกท. ให ได ร บส ทธ ประโยชน เท าก บกรณ ต งสถานประกอบการในพ นท ท ม รายได ต อห วต าท ส ดของ ประเทศ 20 จ งหว ด 2) กรณ เป นก จการเป าหมายส าหร บ เขตเศรษฐก จพ เศษตามท กนพ.ก าหนด ให ได ร บส ทธ ประโยชน ในระด บส งส ด กรณ เป นก จการท วไปท สกท. ให การส งเสร ม กรณ เป นก จการเป าหมาย ตามท กนพ. ก าหนด 1. ยกเว นภาษ เง นได น ต บ คคลเพ มเต มเป นเวลา 3 ป แต รวมแล วไม เก น 8 ป 1. ยกเว นภาษ เง นได น ต บ คคลเป นเวลา 8 ป 2. กรณ ได ร บยกเว นภาษ เง นได น ต บ คคลเป นเวลา 8 ป อย แล ว (กล ม A1 A2) ให 2 ลดหย อนภาษ เง นได น ต บ คคลร อยละ 50 เพ มเต ม ได ร บลดหย อนภาษ เง นได น ต บ คคลร อยละ 50 เพ มเต มอ ก 5 ป อ ก 5 ป 3. ให ห กค าขนส ง ค าไฟฟ า และค าประปา 2 เท า ในการค านวณภาษ เป นเวลา 10 ป 4. ให ห กค าต ดต งหร อก อสร างส งอ านวยความสะดวกได ร อยละ25 ในการค านวณภาษ 5. ยกเว นอากรขาเข าส าหร บเคร องจ กร 6. ยกเว นอากรขาเข าว ตถ ด บและว สด จ าเป นส าหร บส วนท ผล ตเพ อการส งออกเป นระยะเวลา 5 ป 7. ให ใช แรงงานต างด าวไร ฝ ม อในโครงการท ได ร บการส งเสร ม ตามท BOI จะก าหนด 8. ส ทธ และประโยชน ท ม ใช ภาษ อากร (ซ งจะก าหนดในภายหล ง) 26 ม นาคม

13 ส ทธ ประโยชน ก จการส งเสร มการลงท น : ก จการ เป าหมายในเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ 13 กล มก จการ ด งน 1. อ ตสาหกรรมการเกษตร ประมงและก จการท เก ยวข อง 2. เซราม กส 3. อ ตสาหกรรมส งทอ เคร องน งห ม และเคร องหน ง 4. อ ตสาหกรรมผล ตเคร องเร อน 5. อ ตสาหกรรมอ ญมณ และเคร องประด บ 6. การผล ตเคร องม อแพทย 7. อ ตสาหกรรมยานยนต เคร องจ กร และช นส วน 8. อ ตสาหกรรมเคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส 9. การผล ตพลาสต ก 10. การผล ตยา 11. ก จการโลจ สต กส 12. น คมหร อเขตอ ตสาหกรรม 13. ก จการเพ อส งเสร มการท องเท ยว 26 ม นาคม

14 ส ทธ ประโยชน ก จการส งเสร มการลงท น : ก จการเป าหมายในเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษระยะแรก แม สอด จ.ตาก (เม ยวด /เม ยนมาร ) อ ตสาหกรรมการเกษตร ประมงและก จการท เก ยวข อง เซราม กส อ ตสาหกรรมส งทอ เคร องน งห มและเคร อง หน ง อ ตสาหกรรมผล ตเคร อง เร อน อ ตสาหกรรมอ ญมณ และ เคร องประด บ อ ตสาหกรรมยานยนต เคร องจ กรและช นส วน อ ตสาหกรรม เคร องใช ไฟฟ าและ อ เล กทรอน คส ก จการโลจ สต กส น คมหร อเขตอ ตสาหกรรม ก จการสน บสน นการ ท องเท ยว ตราด (เกาะกง/ก มพ ชา) อ ตสาหกรรม เกษตร ประมงและ ก จการท เก ยวข อง ก จการโลจ สต กส น คมหร อเขต อ ตสาหกรรม ก จการสน บสน น การท องเท ยว สะเดาและปาด งเบ ซาร จ.สงขลา (บ ก ตกาย ฮ ต ม/ มาเลเซ ย) อ ตสาหกรรมเกษตร ประมงและก จการท เก ยวข อง อ ตสาหกรรมส งทอ เคร องน งห ม และ เคร องหน ง อ ตสาหกรรมเคร อง เร อน ก จการโลจ สต กส น คมหร อเขต อ ตสาหกรรม ก จการสน บสน นการ ท องเท ยว อร ญประเทศ จ.สระแก ว (บ นเต ยเม ยนเจย/ ก มพ ชา) อ ตสาหกรรมการเกษตร ประมงและก จการท เก ยวข อง อ ตสาหกรรมส งทอ เคร องน งห มและเคร องหน ง อ ตสาหกรรมผล ตเคร อง เร อน อ ตสาหกรรมอ ญมณ และ เคร องประด บ อ ตสาหกรรมยานยนต เคร องจ กรและช นส วน อ ตสาหกรรมเคร องไฟฟ า และอ เล กทรอน คส ก จการโลจ สต กส น คมหร อเขตอ ตสาหกรรม ก จการสน บสน นการ ท องเท ยว ม กดาหาร (สะหว นนะเขต/ สปป.ลาว) อ ตสาหกรรม การเกษตร ประมง และก จการท เก ยวข อง อ ตสาหกรรม เคร องใช ไฟฟ าและ อ เล กทรอ น คส ก จการโลจ สต กส น คมหร อเขต อ ตสาหกรรม ก จการสน บสน นการ ท องเท ยว 26 ม นาคม

15 ความก าวหน าในการให ส ทธ ประโยชน ก จการท ไม ได ร บการส งเสร มจาก BOI มาตรการ ทางภาษ กรมสรรพากรอย ระหว างน าเสนอร างพระราชกฤษฎ กาออกตามความใน ประมวลร ษฎากร ว าด วยการลดอ ตราและยกเว นร ษฎากร (ฉบ บท...) พ.ศ.... ต อคณะร ฐมนตร เพ อ ลดหย อนภาษ เง นได น ต บ คคลจากร อยละ 20 เหล อร อยละ 10 เป นเวลา 10 รอบระยะเวลาบ ญช มาตรการ ทางการเง น กระทรวงการคล งอย ระหว างด าเน นการ เพ อ จ ดหาเง นก รายละ 1-20 ล าน บาทดอกเบ ยผ อนปรน ผ านธนาคารออมส นโดย บรรษ ทประก นส นเช อ ขนาดย อม (บสย.) ให การค าประก นท งจ านวน 26 ม นาคม

16 ความก าวหน าในการจ ดหาท ด นสาหร บพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ คณะอน กรรมการด านการจ ดหาท ด นและบร หารจ ดการ ซ ง รมว. มหาดไทย เป นประธาน ได ประช ม คร งท 1/2558 เม อ 5 ม นาคม 2558 ณ กระทรวงมหาดไทย เพ อพ จารณาพ นท ของร ฐ ท ม ศ กยภาพในการพ ฒนาเขตเศรษฐก จพ เศษของพ นท เป าหมายระยะแรก 5+1 พ นท สร ปผลได ด งน 1 ข อเสนอแปลงท ด น จ งหว ด มต คณะอน กรรมการฯ ขนาดพ นท 1 สระแก ว ต.บ านป าไร อ.อร ญประเทศ (ท นสล.) เป นพ นท รองร บอ ตสาหกรรม 679 ไร 2 ตาก 3 สงขลา 4 ม กดาหาร 5 ตราด ต.ท าสายลวด และ ต.แม ปะ อ.แม สอด (เป นพ นท ป าไม ถาวรตามมต ครม.) ป จจ บ นกรมป าไม ด แลอย ต.ส าน กขาม อ.สะเดา (ท ด นท ถ ก ปปง.ย ดทร พย ) อย ต ดก บถนน กาญจนวน ช ส าหร บประกอบอ ตสาหกรรมบร การ Logistics และพาณ ชยกรรม ต.ค าอาฮวน อ.เม องม กดาหาร (ท ส.ป.ก.) ป จจ บ นกรมว ชาการเกษตรขอใช พ นท และ บางส วนเป น นสล. ซ งจะต องด าเน นการถอนสภาพและขอใช ประโยชน ต อไป ต.ไม ร ด อ.คลองใหญ (ท นสล.) ใช เป นพ นท รองร บน คมอ ตสาหกรรมบร การ และ บางส วนใช ส าหร บ Logistic Park รวมท ง CIQ ของกรมศ ลกากร 14,858 ไร (5,603 ไร + 9,255 ไร ) 1,095 ไร 1,085 ไร 740 ไร 6 หนองคาย ต.โพนสว าง อ.เม องหนองคาย ซ ง กนอ. ได อน ม ต จ ดต งน คมฯ แล วเม อ 25 ก.ย. 57 2,960 ไร 26 ม นาคม

17 ประเด นการบรรยาย เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ความก าวหน าการพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว 26 ม นาคม

18 ศ กยภาพพ นท สระแก ว : บทบาท และความเช อมโยงก บประเทศเพ อนบ าน เศรษฐก จของสระแก วพ งพาสาขาบร การเป นหล ก (ร อยละ 55) การค าชายแดนระหว างไทย-ก มพ ชาม ม ลค าส งท ส ดของประเทศ และม ตลาดการค า ชายแดนขนาดใหญ (ตลาดโรงเกล อ) อ ตสาหกรรมในพ นท สระแก วส วนใหญ เป น อ ตสาหกรรมเกษตร (ส ข าว อบพ ช ไซโล) อาหาร และห องเย น รวมถ งม การแปรร ปพ ชพล งงานทดแทน (ม นสาปะหล ง/อ อย) ฝ งก มพ ชาม เขตเศรษฐก จพ เศษปอยเปต-โอเน ยง ห างจากชายแดน 40 กม. (พ นท ระยะแรก 2,424 ไร ) เน นต ดเย บเส อผ า แปรร ปเกษตร ช นส วนเคร องยนต และเคร องจ กร ม แหล งท องเท ยวท หลากหลายท งทางธรรมชาต และประว ต ศาสตร ม ถนนสามารถเช อมโยงพ นท ก บเม องหลวงของไทย และก มพ ชารวมถ งเส ยมราฐ พระตะบอง และ ESB ได และไทยได ก อสร างเส นทางรถไฟท ขาดหายใน ฝ งไทย 6 กม. แล ว เพ อเตร ยมเช อมต อก บก มพ ชา เตร ยมการเป ดจ ดผ านแดนถาวรแห งใหม เพ อ แก ป ญหาความแออ ดของด านพรมแดน พ นท จ ดต งเขตเศรษฐก จร วมไทย-ก มพ ชา Hi-Tech Apparel Co., Ltd. Sc Wado Co., Ltd. 26 ม นาคม

19 ศ กยภาพพ นท สระแก ว : การค าชายแดน ม ลค าการค าผ านคลองล กในป 2557 ม ม ลค า 72,600 ลบ. (ค ดเป นร อยละ 7.4 ของการค า ชายแดนรวมของประเทศ) เพ มจากป ก อนร อยละ 25 โดยไทยได เปร ยบด ลการค า 46,417 ลบ. ด าน คลองล กม ม ลค าการค าชายแดนเต บโตอย าง ต อเน องต งแต ป 2554 โดยไทยได เปร ยบด ลการค า ก บก มพ ชามาโดยตลอด ม ลค ำกำรค ำชำยแดนด ำนศ ลกำกรอร ญประเทศ (คลองล ก) รอบ 4 ป ต งแต ป ด ำนศ ลกำกร อร ญประเทศ อ ตรำกำร เปล ยนแปลง ป 56/57 อ ตรำกำร เปล ยนแปลง เฉล ยป 54/57 (ร อยละ) กำรค ำรวม 36, , , , ส งออก 33, , , , นำเข ำ 3, , , , ด ลกำรค ำ 29, , , , ท มำ : กรมกำรค ำต ำงประเทศ กระทรวงพำณ ชย ส นค าน าเข า-ส งออกท ส าค ญ ส นค าส งออก ได แก เคร องด มไม ม แอลกอฮอล ยานพาหนะอ นๆ และส วนประกอบ เคร องยนต ส นดาป ภายในล กส บและส วนประกอบ รถยนต อ ปกรณ และส วนประกอบ รถจ กรยานยนต และส วนประกอบ ส นค าน าเข า ได แก เคร องร บส งส ญญาณและอ ปกรณ ต ดต งฯ (โทรศ พท ว ทย โทรเลข โทรท ศน อ ปกรณ ) ลวดและสายเคเบ ล ท ห มฉนวน เคร องจ กรกลอ นๆ และส วนประกอบ ผ กและของปร งแต ง จากผ ก อล ม เน ยมและผล ตภ ณฑ 26 ม นาคม

20 ท ศทางและโอกาสในการพ ฒนาจ งหว ดสระแก ว : ผ งช น าการพ ฒนา ศ นย ค าส ง/ค า ปล ก ตลาดการค า ชายแดน เขตเศรษฐก จพ เศษปอยเปต โอเน ยง ฐานการผล ตอ ตสาหกรรมท ใช แรงงานเข มข น ฐานการผล ตอ ตสาหกรรม สน บสน นอ ตสาหกรรมยาน ยนต และอ เล กทรอน คส ฐานการผล ตอ ตสาหกรรม เกษตร อ ตสาหกรรมช นส วนมอเตอร ไซท แหล งท องเท ยวมรดก โลก ศ นย โลจ สต กส ศ ลกากร CIQ พ นท เกษตรพรรม (ข าว) ประมงน าจ ด ตลาดหล กของ ก มพ ชา ท าอากาศยาน ท าเร อพนมเปญ (แม น า) ท มา : โครงการศ กษาแผนย ทธศาสตร การพ ฒาเขตเสรษฐก จพ เศษ (รายงานข นกลาง 2) 26 ม นาคม

21 ท ศทางและโอกาสในการพ ฒนาจ งหว ดสระแก ว : แนวทางการพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา พ ฒนาเป นศ นย อ ตสาหกรรมแปรร ป ส นค าเกษตรและการขนส งต อเน องหลายร ปแบบเป นการ ขยายผลประโยชน จากการม ท ต งอย บนเส นทางระเบ ยง เศรษฐก จตอนกลางส วนบน ด านการใช ประโยชน ท ด น เป นพ นท เกษตรกรรม ค อท นา ผสมพ ชไร ไม ม ส งปล กสร างท เป นอ ปสรรคต อการพ ฒนา พ นท ก จกรรม o ย านสาน กงานการค าส งระหว างประเทศ เป นพ นท สาน กงานเพ อการต ดต อเจรจาทางการค าและ อานวยความสะดวกให แก ผ ซ อและผ ขาย o พ นท ค าส ง สาน กงานศ ลกากร คล งส นค า o ศ นย กลางการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ เพ อ เช อมโยงการขนส งส นค าทางถนนและทางรางเข า ด วยก นอย างสะดวก รวมถ งการเช อมโยงก บตลาด โรงเกล อท เป นย านค าปล กระหว างประเทศ o สถาน รถไฟ ท เป ดข นมาใหม เพ อรองร บการขนส ง ส นค า โครงการ พ ฒนาพ นท เขตเศรษฐก จระหว างประเทศ โดย จ ดวางพ นท การค าระหว างประเทศไว ระหว างทางหลวง แผ นด นหมายเลข 3379 ต อเน องไปย ง 3381และทาง รถไฟสายตะว นออก ท มา : โครงการศ กษาแผนย ทธศาสตร การพ ฒาเขตเสรษฐก จพ เศษ (รายงานข นกลาง 2) 26 ม นาคม

22 ความพร อมเข าส การเป นเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของ จ. สระแก ว การด าเน นงาน แล ว เสร จ อย ระหว าง ด าเน นการ ข อม ล/รายละเอ ยด ส ทธ ประโยชน สามารถร บการส งเสร มการลงท นตามประกาศ BOI ความพร อมท ต ง ประกาศพ นท SEZ ใน 2 อาเภอ 4 ตาบล การได มาซ งท ด น พ นท สาธารณประโยชน น.ส.ล. เลขท สก 0371 เพ อให เอกชนเช า ต.ป าไร ในพ นท ท บซ อนป าไม ถาวร/ป าสงวนแห งชาต ป าเขาฉกรรจ ฝ งเหน อ ไร (กรมท ด น กรม พ ฒนาท ด น กรมป าไม กรมธนาร กษ ) เส นทางคมนาคม ทล.อร ญประเทศ-หนองเอ ยน (งปม. 59) สารวจออกแบบสถาน ขนส งส นค า (งปม. 59) โครงสร างพ นฐาน ระบบไฟฟ า(งบกลาง 58) แก มล งคลองห วยไผ (งปม. 59) ศ กษาความเหมาะสมน คมฯ (งปม. 59) พ ฒนาระบบประปา (งปม. 59) ด านศ ลกากร/ เพ มศ กยภาพด านส นค าเกษตร ปศ ส ตว ประมง ด านพรมแดน (งบกลาง 58) สร างด านพรมแดนแห งท 2 หนองเอ ยน (งปม. 59) OSS การลงท น เป ดท าการ ณ สนง.พาณ ชย จ.สระแก ว OSS แรงงาน จ ดท ต งบร เวณอาคารกองอานวยการตลาดโรงเกล อ การต ดตามแผนงานท เก ยวข องก บการพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ : 19 ม นาคม 2558 ได ร บจ ดสรรงบประมาณกลางป 2558 รวม ลบ.ครอบคล มโครงการด านและโครงสร างพ นฐานอ นๆ ก จการเป าหมายในพ นท อย ระหว างการจ ดทาประกาศ 22

23 การดาเน นการของจ งหว ดสระแก วและหน วยงานท เก ยวข อง เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว จ ดต งคณะท างานเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ สระแก ว ต ดตามผลการด าเน นงานการพ ฒนาใน พ นท จ ดต งศ นย บร การเบ ดเสร จการลงท น/แรงงาน จ ดระเบ ยบพ นท ชายแดน เพ อเสร มสร างความ ม นคง และการท องเท ยว ส งเสร มธ รก จ SMEs ในพ นท เขตพ ฒนา เศรษฐก จพ เศษ รองร บอ ตสาหกรรมเป าหมาย ส งเสร มความส มพ นธ ก บจ งหว ดบ นเต ยเม ยนเจย ประเทศก มพ ชาท งทางด านเศรษฐก จและส งคม ประชาส มพ นธ ให ประชาชนและผ ประกอบการ ท งในและนอกพ นท เข าใจ 26 ม นาคม

24 ..ขอขอบค ณ.. 26 ม นาคม

25 ประเด นการพ ฒนาในพ นท สระแก ว - บ นเต ยเม ยนเจย : อร ญประเทศ ปอยเปต 1. สภาพถนนเข าส SEZ ในฝ งปอยเปต ย งไม ได มาตรฐาน 3. สภาพการจราจรและความแออ ดบร เวณด าน Access Road to SEZ : Expansion 2. ก บระเบ ดท ย ง หลงเหล ออย บร เวณชายแดน Ban Pa Rai Border Area Hi-Tech Apparel Co., Ltd. Sc Wado Co., Ltd. รง.ไทยใน เขต เศรษฐก จฯ ปอยเปต- โอเน ยง ผล ต เส อผ า สาเร จร ป รง.ญ ป นใน ปอยเปต นอกเขต เศรษฐก จฯ ผล ตช นส วน ฮาร ดด สก 26 ม นาคม

26 ความก าวหน าเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ (4) การดาเน นงาน ความก าวหน าภารก จสน บสน น ด านอ นๆ วางผ งพ นท เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ กระทรวงมหาดไทยอย ระหว างออกแบบ 5 พ นท เป าหมายระยะแรก โดยสงขลาและม กดาหารแล วเสร จ ม.ค.58 และตาก สระแก ว ตราด แล ว เสร จ ม.ค. 58 การประชาส มพ นธ ด งด ดน กลงท น มต กนพ.2/2558 มอบ สศช. หน วยงานท เก ยวข อง และภาคเอกชน ดาเน นการประชาส มพ นธ การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ซ ง ป จจ บ นม ความพร อมท งในเร องพ นท ซ งได ร บการสน บสน นจากภาคร ฐ และส ทธ ประโยชน ด านภาษ และการส งเสร มการลงท นตามนโยบายของ สกท. ศ นย บร หารส นค าเกษตร กษ.ร วมก บ พณ. อย ระหว างดาเน นการ การจ ดระบบด แลทร พยากรธรรมชาต กรมป าไม /กรมอ ทยานฯ งปม. 59 การพ ฒนาส งคม เตร ยมดาเน นการ พ ฒนาส ขภาพจ งหว ดชายแดน ป องก น/ควบค ม โรคต ดต อ จ ดหาคร ภ ณฑ การแพทย และฝ กอบรม การต ดตามประเม นผล สศช.เตร ยมด าเน นการป ม นาคม

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย

การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย ข อม ล ณ ว นท 10 เมษายน 2558 www.nesdb.go.th 1 การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ข อม ล ณ ว นท 10 เม.ย. 58 ประเด นการบรรยาย ข อม ล ณ ว นท 10 เมษายน 2558

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน

รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ บร หารจ ดการขยะในทะเลและชายฝ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายภ ชงค สฤษฎ ช ยก ล ต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย อน ร กษ ฯ ท 1 (จ.ระยอง) หน วยงาน ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ งท 1

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information