เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว

Size: px
Start display at page:

Download "เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว"

Transcription

1 เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว นางสาวพจณ อรรถโรจน ภ ญโญ ท ปร กษาด านนโยบายและแผนงาน สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต งานเสวนา สระแก ว : อนาคตหล งเขตเศรษฐก จพ เศษ จ ดโดย กระทรวงพาณ ชย เวลา น. ว นพฤห สบด ท 26 ม นาคม 2558 ณ โรงแรมอ นโดไชน า อ.อร ญประเทศ จ.สระแก ว 26 ม นาคม

2 ประเด นการบรรยาย เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ความก าวหน าการพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว 26 ม นาคม

3 เขตเศรษฐก จพ เศษ : น ยาม ว ตถ ประสงค กลย ทธ น ยาม บร เวณพ นท ท กนพ. ก าหนดให เป นเขตเศรษฐก จพ เศษ ซ งร ฐจะสน บสน น โครงสร างพ นฐาน ส ทธ ประโยชน ส งเสร มการลงท น การบร หารแรงงานต างด าว แบบไป-กล บ การให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ และการอ นท จ าเป น ว ตถ ประสงค ด งด ด FDI เพ มข ดความสามารถของประเทศ กระจายความเจร ญส ภ ม ภาค ลดความเหล อมล า ยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน และแก ป ญหาความม นคง กลย ทธ สร างพ นท เศรษฐก จใหม เน นบร เวณชายแดนสาหร บระยะแรก โดยใช ประโยชน จากการเช อมโยงก บประเทศเพ อนบ าน สน บสน น SMEs ไทยและการลงท นต อเน องของไทยในประเทศเพ อนบ าน จ ดระเบ ยบพ นท เศรษฐก จชายแดน แก ป ญหาแรงงานต างด าวผ ดกฎหมายและส นค า เกษตรล กลอบจากประเทศเพ อนบ าน 26 ม นาคม

4 เขตเศรษฐก จพ เศษ : กรอบแนวค ด เขตเศรษฐก จพ เศษ ของไทย เพ มความสามารถการแข งข น + ลดความเหล อมล าการพ ฒนา + เสร มสร างความม นคง พ ฒนำเขตเศรษฐก จพ เศษระยะแรกในพ นท ชำยแดนท ม ศ กยภำพ กำหนด ขอบเขตพ นท SEZ ให ส ทธ ประโยชน OSS ใช แรงงำน ต ำงด ำว โครงสร ำง พ นฐำน-ด ำน ศ นย รวบรวมและ ร บซ อส นค ำ เกษตร 26 ม นาคม

5 เขตเศรษฐก จพ เศษ : บทบาทและความเช อมโยงก บประเทศเพ อนบ าน Special Economic Zone Special Border Economic Zone SEZ SBEZ การพ ฒนาเขตพ ฒนา เศรษฐก จพ เศษ การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษข ามพรมแดน 3 ระด บ ได แก (1) แต ละประเทศดาเน นการพ ฒนาในส วนของตนเอง (2) ม ความ ร วมม อในการพ ฒนาระด บ ทว ภาค ระหว าง 2 ประเทศแบบไม เป นทางการ โดยอาจม การสร างโครงสร างพ นฐานร วมก น และ (3) ม ความร วมม อระหว างประเทศเพ อ ร วมก นพ ฒนาในเร องท ซ บซ อนมากข น เช น การแก กฎหมาย/กฎระเบ ยบ ให เป น มาตรฐานเด ยวก น 26 ม นาคม

6 เขตเศรษฐก จพ เศษ : แนวทางดาเน นงาน 1 2 ด าเน นงานภายใต กรอบกฎหมายป จจ บ น บทบาทแต ละภาคส วน ร ฐ - ให ส ทธ ประโยชน จ ดโครงสร างพ นฐาน ปร บกฎระเบ ยบ เอกชน - ลงท น ประชาชน - ม ส วนร วม และได ร บประโยชน จากการพ ฒนา 3 ไม ส งผลกระทบทางลบต อทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม ส งคม และความม นคง 4 ม ความย ดหย น สามารถปร บเปล ยนได ตามสถานการณ 5 กาหนดพ นท ตามเขตปกครอง เพ อความสะดวกในการบร หารจ ดการ 26 ม นาคม

7 กลไกการบร หารเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ คณะอน กรรมการด านส ทธ ประโยชน และ ศ นย บร การเบ ดเสร จด านการลงท น คณะกรรมการ กนพ. คณะอน กรรมการศ นย บร การเบ ดเสร จ ด านแรงงาน การสาธารณส ข และความม นคง สาน กงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ (สนพ.) คณะอน กรรมการด าน โครงสร างพ นฐานและด านศ ลกากร อย ระหว างเสนอ กนพ. แต งต ง คณะอน กรรมการจ ดหาท ด น คณะทางาน เขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษตาก คณะทางาน เขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษสระแก ว คณะทางาน เขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษม กดาหาร คณะทางาน เขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษสงขลา คณะทางาน เขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษตราด ศ นย OSS ศ นย OSS ศ นย OSS ศ นย OSS ศ นย OSS 26 ม นาคม

8 เขตเศรษฐก จพ เศษ : พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเป นเขตพ ฒนาเศรษฐก จ พ เศษ ระยะท 1 และ 2 ท ง 10 จ งหว ด ล วนเป นพ นท ชายแดน บนแนวระเบ ยงเศรษฐก จอน ภ ม ภาคล มน าโขง (GMS Economic Corridors) ซ งสามารถเข าถ งป จจ ยการผล ตในพ นท ใกลเค ยงและเขต เศรษฐก จ รวมท งฐานการผล ตของประเทศเพ อนบ าน และเป นการเตร ยม ความพร อมของประเทศไทยในการเข าส การเป นประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน (AEC) โดยแนวทางการพ ฒนาสาหร บพ นท เป าหมาย แต ละแห ง พ จารณาจากป จจ ยต างๆ ด งน 1.ศ กยภาพ ข ดความสามารถในการแข งข น 2.โอกาส 3.ความพร อมของโครงสร างพ นฐาน 4.ป จจ ยการผล ตในพ นท 5.ล กษณะและม ลค าการค าชายแดน 6.แนวทางการพ ฒนาพ นท ของ ประเทศเพ อนบ าน 7.ป ญหา/ข อจ าก ดในการพ ฒนา 26 ม นาคม

9 ขอบเขตพ นท เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ : ประกาศเม อว นท 19 มกราคม 2558 ใน 5 พ นท ชายแดนเป าหมาย รวม 36 ตาบล 10 อาเภอ พ นท รวมประมาณ 1.83 ล านไร (2,932 ตร.กม.) ด งน ตาก : 14 ต าบล 886,875ไร (1,419 ตร.กม.) ใน อ.แม สอด อ.พบพระ และ อ.แม ระมาด ม กดาหาร : 11 ต าบล 361,542 ไร (578.5 ตร.กม.) ใน อ.เม อง อ.หว านใหญ และ อ.ดอนตาล สงขลา : 4 ต าบล 345,187 ไร (552.3 ตร.กม.) ใน อ.สะเดา สระแก ว : 4 ต าบล 207,500 ไร (332.0 ตร.กม.) ใน อ.อร ญประเทศ และ อ.ว ฒนานคร ตราด : 3 ต าบล 31,375 ไร (50.2 ตร.กม.) ซ งเป นพ นท อ.คลองใหญ ท งอ าเภอ 26 ม นาคม

10 พ นท ท ม ศ กยภาพเหมาะสมในการจ ดต งเขตเศรษฐก จพ เศษ ระยะต อไป 1 ชายแดน จ. เช ยงราย 3 ชายแดน จ. หนองคาย 4 ชายแดน จ.นครพนม 2 ชายแดน จ. กาญจนบ ร ส าหร บในระยะท สอง ซ งม 5 พ นท 7 ด านท เหล อ ให เตร ยมความพร อมและเร ม ด าเน นการในป 2559 เป นต นไป โดยให ม การประเม นผลการดาเน นงานของระยะแรก เพ อปร บปร งการดาเน นงานของพ นท ในระยะ ต อไป 5 ชายแดน จ. นราธ วาส 26 ม นาคม

11 ประเด นการบรรยาย เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ความก าวหน าการพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว 26 ม นาคม

12 ความก าวหน าด านส ทธ ประโยชน : ประกาศคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ท 4/2557 สกท.ได ออกประกาศ คกท.ท 4/2557 ลงว นท 18 ธค. 57 เร อง นโยบายส งเสร มการลงท น ในเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ โดยม สาระสาค ญของการให ส ทธ ประโยชน จ าแนกเป น 2 กรณ 1) กรณ เป นก จการท วไป ตามประกาศ คกท. ให ได ร บส ทธ ประโยชน เท าก บกรณ ต งสถานประกอบการในพ นท ท ม รายได ต อห วต าท ส ดของ ประเทศ 20 จ งหว ด 2) กรณ เป นก จการเป าหมายส าหร บ เขตเศรษฐก จพ เศษตามท กนพ.ก าหนด ให ได ร บส ทธ ประโยชน ในระด บส งส ด กรณ เป นก จการท วไปท สกท. ให การส งเสร ม กรณ เป นก จการเป าหมาย ตามท กนพ. ก าหนด 1. ยกเว นภาษ เง นได น ต บ คคลเพ มเต มเป นเวลา 3 ป แต รวมแล วไม เก น 8 ป 1. ยกเว นภาษ เง นได น ต บ คคลเป นเวลา 8 ป 2. กรณ ได ร บยกเว นภาษ เง นได น ต บ คคลเป นเวลา 8 ป อย แล ว (กล ม A1 A2) ให 2 ลดหย อนภาษ เง นได น ต บ คคลร อยละ 50 เพ มเต ม ได ร บลดหย อนภาษ เง นได น ต บ คคลร อยละ 50 เพ มเต มอ ก 5 ป อ ก 5 ป 3. ให ห กค าขนส ง ค าไฟฟ า และค าประปา 2 เท า ในการค านวณภาษ เป นเวลา 10 ป 4. ให ห กค าต ดต งหร อก อสร างส งอ านวยความสะดวกได ร อยละ25 ในการค านวณภาษ 5. ยกเว นอากรขาเข าส าหร บเคร องจ กร 6. ยกเว นอากรขาเข าว ตถ ด บและว สด จ าเป นส าหร บส วนท ผล ตเพ อการส งออกเป นระยะเวลา 5 ป 7. ให ใช แรงงานต างด าวไร ฝ ม อในโครงการท ได ร บการส งเสร ม ตามท BOI จะก าหนด 8. ส ทธ และประโยชน ท ม ใช ภาษ อากร (ซ งจะก าหนดในภายหล ง) 26 ม นาคม

13 ส ทธ ประโยชน ก จการส งเสร มการลงท น : ก จการ เป าหมายในเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ 13 กล มก จการ ด งน 1. อ ตสาหกรรมการเกษตร ประมงและก จการท เก ยวข อง 2. เซราม กส 3. อ ตสาหกรรมส งทอ เคร องน งห ม และเคร องหน ง 4. อ ตสาหกรรมผล ตเคร องเร อน 5. อ ตสาหกรรมอ ญมณ และเคร องประด บ 6. การผล ตเคร องม อแพทย 7. อ ตสาหกรรมยานยนต เคร องจ กร และช นส วน 8. อ ตสาหกรรมเคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส 9. การผล ตพลาสต ก 10. การผล ตยา 11. ก จการโลจ สต กส 12. น คมหร อเขตอ ตสาหกรรม 13. ก จการเพ อส งเสร มการท องเท ยว 26 ม นาคม

14 ส ทธ ประโยชน ก จการส งเสร มการลงท น : ก จการเป าหมายในเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษระยะแรก แม สอด จ.ตาก (เม ยวด /เม ยนมาร ) อ ตสาหกรรมการเกษตร ประมงและก จการท เก ยวข อง เซราม กส อ ตสาหกรรมส งทอ เคร องน งห มและเคร อง หน ง อ ตสาหกรรมผล ตเคร อง เร อน อ ตสาหกรรมอ ญมณ และ เคร องประด บ อ ตสาหกรรมยานยนต เคร องจ กรและช นส วน อ ตสาหกรรม เคร องใช ไฟฟ าและ อ เล กทรอน คส ก จการโลจ สต กส น คมหร อเขตอ ตสาหกรรม ก จการสน บสน นการ ท องเท ยว ตราด (เกาะกง/ก มพ ชา) อ ตสาหกรรม เกษตร ประมงและ ก จการท เก ยวข อง ก จการโลจ สต กส น คมหร อเขต อ ตสาหกรรม ก จการสน บสน น การท องเท ยว สะเดาและปาด งเบ ซาร จ.สงขลา (บ ก ตกาย ฮ ต ม/ มาเลเซ ย) อ ตสาหกรรมเกษตร ประมงและก จการท เก ยวข อง อ ตสาหกรรมส งทอ เคร องน งห ม และ เคร องหน ง อ ตสาหกรรมเคร อง เร อน ก จการโลจ สต กส น คมหร อเขต อ ตสาหกรรม ก จการสน บสน นการ ท องเท ยว อร ญประเทศ จ.สระแก ว (บ นเต ยเม ยนเจย/ ก มพ ชา) อ ตสาหกรรมการเกษตร ประมงและก จการท เก ยวข อง อ ตสาหกรรมส งทอ เคร องน งห มและเคร องหน ง อ ตสาหกรรมผล ตเคร อง เร อน อ ตสาหกรรมอ ญมณ และ เคร องประด บ อ ตสาหกรรมยานยนต เคร องจ กรและช นส วน อ ตสาหกรรมเคร องไฟฟ า และอ เล กทรอน คส ก จการโลจ สต กส น คมหร อเขตอ ตสาหกรรม ก จการสน บสน นการ ท องเท ยว ม กดาหาร (สะหว นนะเขต/ สปป.ลาว) อ ตสาหกรรม การเกษตร ประมง และก จการท เก ยวข อง อ ตสาหกรรม เคร องใช ไฟฟ าและ อ เล กทรอ น คส ก จการโลจ สต กส น คมหร อเขต อ ตสาหกรรม ก จการสน บสน นการ ท องเท ยว 26 ม นาคม

15 ความก าวหน าในการให ส ทธ ประโยชน ก จการท ไม ได ร บการส งเสร มจาก BOI มาตรการ ทางภาษ กรมสรรพากรอย ระหว างน าเสนอร างพระราชกฤษฎ กาออกตามความใน ประมวลร ษฎากร ว าด วยการลดอ ตราและยกเว นร ษฎากร (ฉบ บท...) พ.ศ.... ต อคณะร ฐมนตร เพ อ ลดหย อนภาษ เง นได น ต บ คคลจากร อยละ 20 เหล อร อยละ 10 เป นเวลา 10 รอบระยะเวลาบ ญช มาตรการ ทางการเง น กระทรวงการคล งอย ระหว างด าเน นการ เพ อ จ ดหาเง นก รายละ 1-20 ล าน บาทดอกเบ ยผ อนปรน ผ านธนาคารออมส นโดย บรรษ ทประก นส นเช อ ขนาดย อม (บสย.) ให การค าประก นท งจ านวน 26 ม นาคม

16 ความก าวหน าในการจ ดหาท ด นสาหร บพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ คณะอน กรรมการด านการจ ดหาท ด นและบร หารจ ดการ ซ ง รมว. มหาดไทย เป นประธาน ได ประช ม คร งท 1/2558 เม อ 5 ม นาคม 2558 ณ กระทรวงมหาดไทย เพ อพ จารณาพ นท ของร ฐ ท ม ศ กยภาพในการพ ฒนาเขตเศรษฐก จพ เศษของพ นท เป าหมายระยะแรก 5+1 พ นท สร ปผลได ด งน 1 ข อเสนอแปลงท ด น จ งหว ด มต คณะอน กรรมการฯ ขนาดพ นท 1 สระแก ว ต.บ านป าไร อ.อร ญประเทศ (ท นสล.) เป นพ นท รองร บอ ตสาหกรรม 679 ไร 2 ตาก 3 สงขลา 4 ม กดาหาร 5 ตราด ต.ท าสายลวด และ ต.แม ปะ อ.แม สอด (เป นพ นท ป าไม ถาวรตามมต ครม.) ป จจ บ นกรมป าไม ด แลอย ต.ส าน กขาม อ.สะเดา (ท ด นท ถ ก ปปง.ย ดทร พย ) อย ต ดก บถนน กาญจนวน ช ส าหร บประกอบอ ตสาหกรรมบร การ Logistics และพาณ ชยกรรม ต.ค าอาฮวน อ.เม องม กดาหาร (ท ส.ป.ก.) ป จจ บ นกรมว ชาการเกษตรขอใช พ นท และ บางส วนเป น นสล. ซ งจะต องด าเน นการถอนสภาพและขอใช ประโยชน ต อไป ต.ไม ร ด อ.คลองใหญ (ท นสล.) ใช เป นพ นท รองร บน คมอ ตสาหกรรมบร การ และ บางส วนใช ส าหร บ Logistic Park รวมท ง CIQ ของกรมศ ลกากร 14,858 ไร (5,603 ไร + 9,255 ไร ) 1,095 ไร 1,085 ไร 740 ไร 6 หนองคาย ต.โพนสว าง อ.เม องหนองคาย ซ ง กนอ. ได อน ม ต จ ดต งน คมฯ แล วเม อ 25 ก.ย. 57 2,960 ไร 26 ม นาคม

17 ประเด นการบรรยาย เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ความก าวหน าการพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว 26 ม นาคม

18 ศ กยภาพพ นท สระแก ว : บทบาท และความเช อมโยงก บประเทศเพ อนบ าน เศรษฐก จของสระแก วพ งพาสาขาบร การเป นหล ก (ร อยละ 55) การค าชายแดนระหว างไทย-ก มพ ชาม ม ลค าส งท ส ดของประเทศ และม ตลาดการค า ชายแดนขนาดใหญ (ตลาดโรงเกล อ) อ ตสาหกรรมในพ นท สระแก วส วนใหญ เป น อ ตสาหกรรมเกษตร (ส ข าว อบพ ช ไซโล) อาหาร และห องเย น รวมถ งม การแปรร ปพ ชพล งงานทดแทน (ม นสาปะหล ง/อ อย) ฝ งก มพ ชาม เขตเศรษฐก จพ เศษปอยเปต-โอเน ยง ห างจากชายแดน 40 กม. (พ นท ระยะแรก 2,424 ไร ) เน นต ดเย บเส อผ า แปรร ปเกษตร ช นส วนเคร องยนต และเคร องจ กร ม แหล งท องเท ยวท หลากหลายท งทางธรรมชาต และประว ต ศาสตร ม ถนนสามารถเช อมโยงพ นท ก บเม องหลวงของไทย และก มพ ชารวมถ งเส ยมราฐ พระตะบอง และ ESB ได และไทยได ก อสร างเส นทางรถไฟท ขาดหายใน ฝ งไทย 6 กม. แล ว เพ อเตร ยมเช อมต อก บก มพ ชา เตร ยมการเป ดจ ดผ านแดนถาวรแห งใหม เพ อ แก ป ญหาความแออ ดของด านพรมแดน พ นท จ ดต งเขตเศรษฐก จร วมไทย-ก มพ ชา Hi-Tech Apparel Co., Ltd. Sc Wado Co., Ltd. 26 ม นาคม

19 ศ กยภาพพ นท สระแก ว : การค าชายแดน ม ลค าการค าผ านคลองล กในป 2557 ม ม ลค า 72,600 ลบ. (ค ดเป นร อยละ 7.4 ของการค า ชายแดนรวมของประเทศ) เพ มจากป ก อนร อยละ 25 โดยไทยได เปร ยบด ลการค า 46,417 ลบ. ด าน คลองล กม ม ลค าการค าชายแดนเต บโตอย าง ต อเน องต งแต ป 2554 โดยไทยได เปร ยบด ลการค า ก บก มพ ชามาโดยตลอด ม ลค ำกำรค ำชำยแดนด ำนศ ลกำกรอร ญประเทศ (คลองล ก) รอบ 4 ป ต งแต ป ด ำนศ ลกำกร อร ญประเทศ อ ตรำกำร เปล ยนแปลง ป 56/57 อ ตรำกำร เปล ยนแปลง เฉล ยป 54/57 (ร อยละ) กำรค ำรวม 36, , , , ส งออก 33, , , , นำเข ำ 3, , , , ด ลกำรค ำ 29, , , , ท มำ : กรมกำรค ำต ำงประเทศ กระทรวงพำณ ชย ส นค าน าเข า-ส งออกท ส าค ญ ส นค าส งออก ได แก เคร องด มไม ม แอลกอฮอล ยานพาหนะอ นๆ และส วนประกอบ เคร องยนต ส นดาป ภายในล กส บและส วนประกอบ รถยนต อ ปกรณ และส วนประกอบ รถจ กรยานยนต และส วนประกอบ ส นค าน าเข า ได แก เคร องร บส งส ญญาณและอ ปกรณ ต ดต งฯ (โทรศ พท ว ทย โทรเลข โทรท ศน อ ปกรณ ) ลวดและสายเคเบ ล ท ห มฉนวน เคร องจ กรกลอ นๆ และส วนประกอบ ผ กและของปร งแต ง จากผ ก อล ม เน ยมและผล ตภ ณฑ 26 ม นาคม

20 ท ศทางและโอกาสในการพ ฒนาจ งหว ดสระแก ว : ผ งช น าการพ ฒนา ศ นย ค าส ง/ค า ปล ก ตลาดการค า ชายแดน เขตเศรษฐก จพ เศษปอยเปต โอเน ยง ฐานการผล ตอ ตสาหกรรมท ใช แรงงานเข มข น ฐานการผล ตอ ตสาหกรรม สน บสน นอ ตสาหกรรมยาน ยนต และอ เล กทรอน คส ฐานการผล ตอ ตสาหกรรม เกษตร อ ตสาหกรรมช นส วนมอเตอร ไซท แหล งท องเท ยวมรดก โลก ศ นย โลจ สต กส ศ ลกากร CIQ พ นท เกษตรพรรม (ข าว) ประมงน าจ ด ตลาดหล กของ ก มพ ชา ท าอากาศยาน ท าเร อพนมเปญ (แม น า) ท มา : โครงการศ กษาแผนย ทธศาสตร การพ ฒาเขตเสรษฐก จพ เศษ (รายงานข นกลาง 2) 26 ม นาคม

21 ท ศทางและโอกาสในการพ ฒนาจ งหว ดสระแก ว : แนวทางการพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา พ ฒนาเป นศ นย อ ตสาหกรรมแปรร ป ส นค าเกษตรและการขนส งต อเน องหลายร ปแบบเป นการ ขยายผลประโยชน จากการม ท ต งอย บนเส นทางระเบ ยง เศรษฐก จตอนกลางส วนบน ด านการใช ประโยชน ท ด น เป นพ นท เกษตรกรรม ค อท นา ผสมพ ชไร ไม ม ส งปล กสร างท เป นอ ปสรรคต อการพ ฒนา พ นท ก จกรรม o ย านสาน กงานการค าส งระหว างประเทศ เป นพ นท สาน กงานเพ อการต ดต อเจรจาทางการค าและ อานวยความสะดวกให แก ผ ซ อและผ ขาย o พ นท ค าส ง สาน กงานศ ลกากร คล งส นค า o ศ นย กลางการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ เพ อ เช อมโยงการขนส งส นค าทางถนนและทางรางเข า ด วยก นอย างสะดวก รวมถ งการเช อมโยงก บตลาด โรงเกล อท เป นย านค าปล กระหว างประเทศ o สถาน รถไฟ ท เป ดข นมาใหม เพ อรองร บการขนส ง ส นค า โครงการ พ ฒนาพ นท เขตเศรษฐก จระหว างประเทศ โดย จ ดวางพ นท การค าระหว างประเทศไว ระหว างทางหลวง แผ นด นหมายเลข 3379 ต อเน องไปย ง 3381และทาง รถไฟสายตะว นออก ท มา : โครงการศ กษาแผนย ทธศาสตร การพ ฒาเขตเสรษฐก จพ เศษ (รายงานข นกลาง 2) 26 ม นาคม

22 ความพร อมเข าส การเป นเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของ จ. สระแก ว การด าเน นงาน แล ว เสร จ อย ระหว าง ด าเน นการ ข อม ล/รายละเอ ยด ส ทธ ประโยชน สามารถร บการส งเสร มการลงท นตามประกาศ BOI ความพร อมท ต ง ประกาศพ นท SEZ ใน 2 อาเภอ 4 ตาบล การได มาซ งท ด น พ นท สาธารณประโยชน น.ส.ล. เลขท สก 0371 เพ อให เอกชนเช า ต.ป าไร ในพ นท ท บซ อนป าไม ถาวร/ป าสงวนแห งชาต ป าเขาฉกรรจ ฝ งเหน อ ไร (กรมท ด น กรม พ ฒนาท ด น กรมป าไม กรมธนาร กษ ) เส นทางคมนาคม ทล.อร ญประเทศ-หนองเอ ยน (งปม. 59) สารวจออกแบบสถาน ขนส งส นค า (งปม. 59) โครงสร างพ นฐาน ระบบไฟฟ า(งบกลาง 58) แก มล งคลองห วยไผ (งปม. 59) ศ กษาความเหมาะสมน คมฯ (งปม. 59) พ ฒนาระบบประปา (งปม. 59) ด านศ ลกากร/ เพ มศ กยภาพด านส นค าเกษตร ปศ ส ตว ประมง ด านพรมแดน (งบกลาง 58) สร างด านพรมแดนแห งท 2 หนองเอ ยน (งปม. 59) OSS การลงท น เป ดท าการ ณ สนง.พาณ ชย จ.สระแก ว OSS แรงงาน จ ดท ต งบร เวณอาคารกองอานวยการตลาดโรงเกล อ การต ดตามแผนงานท เก ยวข องก บการพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ : 19 ม นาคม 2558 ได ร บจ ดสรรงบประมาณกลางป 2558 รวม ลบ.ครอบคล มโครงการด านและโครงสร างพ นฐานอ นๆ ก จการเป าหมายในพ นท อย ระหว างการจ ดทาประกาศ 22

23 การดาเน นการของจ งหว ดสระแก วและหน วยงานท เก ยวข อง เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษสระแก ว จ ดต งคณะท างานเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ สระแก ว ต ดตามผลการด าเน นงานการพ ฒนาใน พ นท จ ดต งศ นย บร การเบ ดเสร จการลงท น/แรงงาน จ ดระเบ ยบพ นท ชายแดน เพ อเสร มสร างความ ม นคง และการท องเท ยว ส งเสร มธ รก จ SMEs ในพ นท เขตพ ฒนา เศรษฐก จพ เศษ รองร บอ ตสาหกรรมเป าหมาย ส งเสร มความส มพ นธ ก บจ งหว ดบ นเต ยเม ยนเจย ประเทศก มพ ชาท งทางด านเศรษฐก จและส งคม ประชาส มพ นธ ให ประชาชนและผ ประกอบการ ท งในและนอกพ นท เข าใจ 26 ม นาคม

24 ..ขอขอบค ณ.. 26 ม นาคม

25 ประเด นการพ ฒนาในพ นท สระแก ว - บ นเต ยเม ยนเจย : อร ญประเทศ ปอยเปต 1. สภาพถนนเข าส SEZ ในฝ งปอยเปต ย งไม ได มาตรฐาน 3. สภาพการจราจรและความแออ ดบร เวณด าน Access Road to SEZ : Expansion 2. ก บระเบ ดท ย ง หลงเหล ออย บร เวณชายแดน Ban Pa Rai Border Area Hi-Tech Apparel Co., Ltd. Sc Wado Co., Ltd. รง.ไทยใน เขต เศรษฐก จฯ ปอยเปต- โอเน ยง ผล ต เส อผ า สาเร จร ป รง.ญ ป นใน ปอยเปต นอกเขต เศรษฐก จฯ ผล ตช นส วน ฮาร ดด สก 26 ม นาคม

26 ความก าวหน าเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ (4) การดาเน นงาน ความก าวหน าภารก จสน บสน น ด านอ นๆ วางผ งพ นท เขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ กระทรวงมหาดไทยอย ระหว างออกแบบ 5 พ นท เป าหมายระยะแรก โดยสงขลาและม กดาหารแล วเสร จ ม.ค.58 และตาก สระแก ว ตราด แล ว เสร จ ม.ค. 58 การประชาส มพ นธ ด งด ดน กลงท น มต กนพ.2/2558 มอบ สศช. หน วยงานท เก ยวข อง และภาคเอกชน ดาเน นการประชาส มพ นธ การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ ซ ง ป จจ บ นม ความพร อมท งในเร องพ นท ซ งได ร บการสน บสน นจากภาคร ฐ และส ทธ ประโยชน ด านภาษ และการส งเสร มการลงท นตามนโยบายของ สกท. ศ นย บร หารส นค าเกษตร กษ.ร วมก บ พณ. อย ระหว างดาเน นการ การจ ดระบบด แลทร พยากรธรรมชาต กรมป าไม /กรมอ ทยานฯ งปม. 59 การพ ฒนาส งคม เตร ยมดาเน นการ พ ฒนาส ขภาพจ งหว ดชายแดน ป องก น/ควบค ม โรคต ดต อ จ ดหาคร ภ ณฑ การแพทย และฝ กอบรม การต ดตามประเม นผล สศช.เตร ยมด าเน นการป ม นาคม

การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย

การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย ข อม ล ณ ว นท 10 เมษายน 2558 www.nesdb.go.th 1 การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ข อม ล ณ ว นท 10 เม.ย. 58 ประเด นการบรรยาย ข อม ล ณ ว นท 10 เมษายน 2558

More information

รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร

รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ผ ช วยศาสตราจารย ดร. พ พ ฒน นนทนาธรณ และคณะ ๒๕๕๕ รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน

More information

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล มย ทธศาสตร พ ฒนาการเกษตร สาน กงานเกษตรและสหกรณ จ งหว

More information

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง (ร าง) จ ดทาว นท 3 ก มภาพ นธ 2557 คานา สารบ ญ บทท 1 : บทนา 1.1 ท มา และความสาค ญ 1.2 ว ตถ ประสงค 1.3 แนวทางการจ ดทาแผนพ ฒนาสถ ต ระด บกล มจ งหว ด บทท 2 : ศ กยภาพ และประเด นย ทธศาสตร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1. จากการว เคราะห ป ญหาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในบทท 3 ม ประเด น ป ญหาหล กสร ปได 3 ประการ ค อ ป ญหาประการแรก การใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต เฉพาะ ด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 ค าน า ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 76 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

ล นญ ป นร วมท น ทวาย ก.พ.น (ไทยโพสต ออนไลน )

ล นญ ป นร วมท น ทวาย ก.พ.น (ไทยโพสต ออนไลน ) เร อง สร ปข าวเด นว นท (ภาคเช า) เร ยน เลขาธ การคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และผ บร หาร สศช. จาก นางสาวว นทน ย ส ขร ตน (ปชส.) ล นญ ป นร วมท น ทวาย ก.พ.น ด น ปลดล อก โซนห ามลงท น ททท.หว งฟ

More information

(สร ปสาระส สาค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส สวนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ธ นวาคม

(สร ปสาระส สาค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส สวนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ธ นวาคม Error! Number cannot be represented in specified format. ๑ เล มท (สร ปสาระส ส าค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส ส วนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธ นวาคม

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554) กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554)

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ รายงานฉบ บสมบ รณ คาน า คำน ำ สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได มอบหมายให มหาว ทยาล ย วล ยล กษณ ศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาค จ งหว ดสต ล

More information

LO GO. การน คมอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย Industrial Estate Authority of Thailand

LO GO. การน คมอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย Industrial Estate Authority of Thailand LO GO การน คมอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย Industrial Estate Authority of Thailand คำนำ ค ม อการเสนอโครงการจ ดต งหร อขยายน คมอ ตสาหกรรมร วมดาเน นงาน การน คมอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย (กนอ.) ม ภารก จหน าท ในการจ

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ บทท หน า บทท 1 บทน า 1 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนต าบลฝาละม 2-7 บทท 3 การว

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

ข อเสนอโครงการฝ กอบรม หล กส ตรน กบร หารการคล ง (นบค.)

ข อเสนอโครงการฝ กอบรม หล กส ตรน กบร หารการคล ง (นบค.) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ข อเสนอโครงการฝ กอบรม หล กส ตรน กบร หารการคล ง (นบค.) ร นท 5 หล กส ตรน กบร หารการคล ง (นบค.) Executive Finance Management Program 2. หล กการและเหต ผล ป จจ บ น ประเทศไทยต

More information

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค าน า ตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม พ.ศ. 2543 มาตรา 37 ได ก าหนดให ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

ข อม ลการค าไทย-มาเลเซ ย

ข อม ลการค าไทย-มาเลเซ ย ข อม ลการค าไทย-มาเลเซ ย 1. ความส มพ นธ ทางการค า 1.1 ภาคร ฐบาล ความส มพ นธ ทว ภาค - ความตกลงจ ดต งคณะกรรมาธ การร วม (Joint Commission: JC) ไทย- มาเลเซ ย ลงนามเม อ 29 ม.ย.30 ม การประช มไปแล ว 12 คร ง คร

More information

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยกล มเป าหมายพ เศษ สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ

More information

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล หล กเกณฑ และแนวทางการบร หารจ ดการท ด ในร ฐว สาหก จได ก าหนดให ผ บร หารให ความส าค ญ ต อ การบร หารความเส ยง โดยเห นว าผ บร หารร ฐว สาหก จสามารถป องก นหร อลดความเส ยหายท อาจเก

More information

แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า

แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า ๑. บทน า ๑.๑ ทร พยากรน าม ความส าค ญต อการด ารงช ว ตของมน ษย ส ตว และการด ารงร กษาระบบน เวศ ท งการอ ปโภคบร โภค การท าเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การผล ตไฟฟ าพล งน า และการคมนาคม

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559)

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ อ าเภอหนองเส อ จ งหว ดปท มธาน ค าน า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค

More information

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ โครงการศ กษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเข อนก นทรายและคล น

More information

รายงานการประช ม คณะอน กรรมการพ ฒนาแรงงานและประสานงานการฝ กอาช พจ งหว ด (กพร.ปจ

รายงานการประช ม คณะอน กรรมการพ ฒนาแรงงานและประสานงานการฝ กอาช พจ งหว ด (กพร.ปจ รายงานการประช ม คณะอน กรรมการพ ฒนาแรงงานและประสานงานการฝ กอาช พจ งหว ด (กพร.ปจ.) คร งท 1/2556 และคณะท ปร กษาด านการพ ฒนาฝ ม อแรงงานประจาศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดเช ยงใหม ในว นอ งคารท ๒๗ ส งหาคม 255๖

More information