โครงการประช มว ชาการระด บนานาชาต มหาว ทยาล ยบ รพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 2015 ว นท ๑๐ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการประช มว ชาการระด บนานาชาต มหาว ทยาล ยบ รพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 2015 ว นท ๑๐ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ"

Transcription

1

2

3 ๑ โครงการประช มว ชาการระด บนานาชาต มหาว ทยาล ยบ รพา พ.ศ. ๒๕๕๘ Burapha University International Conference 2015 ว นท ๑๐ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบางแสนเฮอร เทจ ตาบลแสนส ข อาเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร ๑. หล กการและเหต ผล มหาว ทยาล ยบ รพา ได กาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ระหว างป พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๖๒ ในประเด นท เก ยวข องก บการว จ ยท ม งพ ฒนามหาว ทยาล ยบ รพาให เป น มหาว ทยาล ยว จ ย ให ม ผลงานว จ ยผลงาน สร างสรรค ท สามารถบ รณาการองค ความร เพ อพ ฒนาส งคมไทยให เข มแข งโดยม งพ ฒนาการว จ ยของมหาว ทยาล ยให ม ผลงานว จ ยทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ด านว ทยาศาสตร ส ขภาพและด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ท สามารถนาไปใช ประโยชน ในการตอบสนองต อความต องการของส งคมไทย ม งพ ฒนาบ ณฑ ตของมหาว ทยาล ยบ รพาให ม ค ณธรรม และม ความเช ยวชาญในศาสตร ท ศ กษา ม ความสามารถทางการบร หารจ ดการเป นท ยอมร บและเช อม นของส งคม สามารถสร างสรรค ค ณค าและค ณประโยชน แก ส งคม และม งพ ฒนามหาว ทยาล ยบ รพาให เป นองค กรแห งการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพระด บสากล และเป นองค กรอ จฉร ยะ ในช วงระยะเวลาท ผ านมามหาว ทยาล ยบ รพาได ดาเน นการพ นธก จด าน การว จ ย ด วยความ เข มแข งมาโดยตลอด ประกอบก บการท สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได กาหนดให การว จ ย เป นองค ประกอบสาค ญประการหน งในการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษาซ งปรากฏอย ในองค ประกอบ ค ณภาพท ๔ การว จ ย ท กาหนดให สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องม ระบบและกลไกในการส งเสร มและสน บสน นการสร างสรรค ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท เก ดประโยชน ซ งการส งเสร มการว จ ยและการสร างผลงานสร างสรรค ให ประสบ ความสาเร จและเก ดประโยชน ได จาเป นต องม ส วนประกอบท สาค ญ ๓ ประการ ค อ ๑. สถาบ นต องม แผนการว จ ยม ระบบและกลไก และม การสน บสน นทร พยากรการว จ ยและการสร างผลงานสร างสรรค ให สามารถดาเน นการได ตามแผน ๒. คณาจารย น กว จ ย และน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาม ส วนร วมในการว จ ยอย างเข มแข งโดยสามารถบ รณาการงานว จ ย และงานสร างสรรค ก บการจ ดการเร ยนการสอนและพ นธก จด านอ น ๆ ของสถาบ นได และ ๓. ผลงานว จ ยและงาน สร างสรรค ม ค ณภาพม ประโยชน สนองย ทธศาสตร ของชาต และม การเผยแพร อย างกว างขวาง ด วยย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยระหว างป พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๖๒ ท ม งพ ฒนามหาว ทยาล ย บ รพาให เป น มหาว ทยาล ยว จ ย และการตอบสนองการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษา ในองค ประกอบค ณภาพท ๔ การว จ ย และสอดร บก บการพ ฒนาประเทศ รวมถ งเคร อข ายอ ดมศ กษาภาคตะว นออก มหาว ทยาล ยบ รพา เห นสมควรท จะจ ดให ม โครงการประช มว ชาการระด บนานาชาต Burapha University International Conference 2015 เพ อการเผยแพร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพส สาธารณชน ในระด บชาต และนานาชาต อ นจะนาไปส การใช ประโยชน จากงานว จ ยและงานสร างสรรค อย างกว างขวางต อไป ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อจ ดให ม เวท ในการประช มว ชาการระด บนานาชาต และให ได บทสร ปอ นม ค ณค า และค ณประโยชน ท จะนาไปใช ในการพ ฒนาประเทศให ม ความเข มแข งและย งย น ๒.๒ เพ อนาเสนอผลงานว จ ยและงานสร างสรรค จากคณาจารย น กว จ ย และน ส ต/น กศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษาของมหาว ทยาล ยบ รพา สถาบ นอ ดมศ กษาท เป นสมาช กเคร อข ายอ ดมศ กษาภาคตะว นออก สถาบ นอ ดมศ กษาท วประเทศและสถาบ นอ ดมศ กษาท วโลก ๒.๓ เพ อจ ดแสดงโปสเตอร ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค เพ อการจ ดประกายและการต อยอดความค ด ในการสร างสรรค และพ ฒนาผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท เป นประโยชน ในเช งว ชาการในการถ ายทอดเทคโนโลย จากผลงานว จ ยเพ อการสร างม ลค าเพ มในเช งพาณ ชย

4 ๒.๔ เพ อเสร มสร างเคร อข ายความร วมม อการว จ ยของคณาจารย น กว จ ย และน ส ต/น กศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษาของมหาว ทยาล ยบ รพา สถาบ นอ ดมศ กษาสมาช กเคร อข ายอ ดมศ กษาภาคตะว นออก สถาบ นอ ดมศ กษา ท วประเทศ และสถาบ นอ ดมศ กษาท วโลก ๒ ๓. ประเด นการจ ดประช มว ชาการ ประเด นหล กของการจ ดประช มว ชาการค อ Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Community เพ อเป นการสนองพระราชดาร ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ และย ดตาม ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท ม งเป นส งคมอ ดมป ญญา และกาหนดร ปแบบของงานประช มเป น ๓ กล มสาขาว ชา โดยในแต ละกล มสาขาว ชา ม ห วข อด งน ๑. กล มว ทยาศาสตร และเทคโนโลย Integrating and Broadening Science and Technology to Engineer the Future. ๒. กล มว ทยาศาสตร ส ขภาพ Integrating and Broadening Health Science to Promote the Holistic Care. ๓. กล มมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร Integrating and Broadening Social Science and Humanities to Navigate the Community ในกล มสาขาว ชาอย างน อย ๑๘ กล มสาขาว ชา เป นประเด นหล กในการจ ดประช มว ชาการ ระด บนานาชาต Burapha University International Conference 2015 ประกอบด วย ๑. Agriculture & Bio-resources ๒. Art & Culture,Tourism ๓. ASEAN Community ๔. Biological Sciences ๕. Business & Commerce ๖. Cognitive Sciences ๗. Education ๘. Energy & Environment ๙. Engineering ๑๐. Geoinformatics ๑๑. Health Sciences ๑๒. Human Resources & Professional Skills ๑๓. Humanities & Social Sciences ๑๔. Logistics ๑๕. Marine Sciences & Technology ๑๖. Physical Sciences ๑๗. Sport Sciences ๑๘. Others

5 ๓ ๔. ร ปแบบการจ ดประช มว ชาการ ร ปแบบการจ ดประช มว ชาการระด บนานาชาต Burapha University International Conference 2015 จ ดให ม ก จกรรมใน ๓ ร ปแบบ ค อ ร ปแบบท ๑ การบรรยายพ เศษโดยผ ทรงค ณว ฒ ทางการว จ ยและงานสร างสรรค ภายในประเทศ และผ ทรงค ณว ฒ ทางการว จ ยและงานสร างสรรค จากต างประเทศ ร ปแบบท ๒ การนาเสนอผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ด วยวาจา (Oral Presentation) ของคณาจารย น กว จ ยและน ส ต/น กศ กษา ท งภายในประเทศและนานาชาต ร ปแบบท ๓ การนาเสนอผลงานการว จ ยและงานสร างสรรค แบบโปสเตอร (Poster Presentation) ของคณาจารย น กว จ ยและน ส ต/น กศ กษา ท งภายในประเทศและนานาชาต ๕. กล มเป าหมายผ เข าร วมประช มว ชาการ กล มเป าหมายผ เข าร วมประช มว ชาการระด บนานาชาต Burapha University International Conference 2015 ประมาณ ๓๐๐ คน ประกอบด วย ๕.๑ ผ นาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation ) ประมาณ ๑๐๐ คน (๑) ผ นาเสนอผลงานชาวต างชาต (๒) ผ นาเสนอผลงานชาวไทย (๓) ผ นาเสนอผลงานท เป นน ส ต / น กศ กษา ๕.๒ ผ นาเสนอผลงานแบบโปสเตอร ( Poster presentation ) ประมาณ ๑๐๐ คน (๑) ผ นาเสนอผลงานชาวต างชาต (๒) ผ นาเสนอผลงานชาวไทย (๓) ผ นาเสนอผลงานท เป นน ส ต / น กศ กษา ๕.๓ ผ เข าร วมประช มว ชาการท วไป (General Participant ) ประมาณ ๑๐๐ คน (๑) ผ เข าร วมประช มชาวต างชาต (๒) ผ เข าร วมประช มชาวไทย (๓) น ส ต / น กศ กษา กล มเป าหมายผ เข าร วมประช มว ชาการ ประมาณ ๓๐๐ คน ๖. กาหนดเวลา กาหนดการจ ดประช มว ชาการระด บนานาชาต มหาว ทยาล ยบ รพา พ.ศ. ๒๕๕๘ Burapha University International Conference 2015 ระหว างว นท ๑๐ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๗. สถานท กาหนดสถานท จ ดประช มว ชาการระด บนานาชาต มหาว ทยาล ยบ รพา พ.ศ. ๒๕๕๘ Burapha University International Conference 2015 ณ โรงแรมบางแสนเฮอร เทจ ตาบลแสนส ข อาเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร

6 ๔ ๘. อ ตราค าลงทะเบ ยนของผ เข าร วมประช มว ชาการ ไทย/ต างชาต พ.ศ. ๒๕๕๘ ก อน ๑๐ ม.ย. ๒๕๕๘ ๑๑ ม.ย. ๓๐ ม.ย. ๒๕๕๘ Participant ๓,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท Student ๒,๐๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท ส ทธ ท พ งได ร บจากค าลงทะเบ ยนเข าร วมประช มว ชาการ ๑. การเข าร วมก จกรรมประช มว ชาการ ๒. อาหารว างและเคร องด ม ๖ ม อ อาหารกลางว น ๓ ม อ ๓. กระเป าใส เอกสาร ๔. เล มเอกสารประกอบการประช มว ชาการ ๙. ผลท คาดว าจะได ร บ ๙.๑ ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค จากคณาจารย น กว จ ย และน ส ต/น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ของมหาว ทยาล ยบ รพา สถาบ นอ ดมศ กษาท เป นสมาช กเคร อข ายอ ดมศ กษาภาคตะว นออก สถาบ นอ ดมศ กษาในประเทศ และสถาบ นอ ดมศ กษาท วโลกได ร บโอกาสในการเผยแพร ส การร บร ของสาธารณชน ๙.๒ ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ได ร บการเผยแพร ผลงานเพ อการถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนฐานราก และการสร างม ลค าเพ มในเช งพาณ ชย ๙.๓ องค ความร จากการประช มว ชาการท สามารถใช ในการทบทวนและการพ ฒนานโยบายการว จ ยการพ ฒนา น กว จ ย ผลงานว จ ย และงานสร างสรรค ท ส งผลต อการพ ฒนาประเทศอย างม ท ศทาง และม ความย งย นต อไป ๙.๔ สามารถสร างเคร อข ายความร วมม อการว จ ยและการสร างผลงานสร างสรรค ของคณาจารย น กว จ ย และน ส ต/น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาของมหาว ทยาล ยบ รพา สถาบ นอ ดมศ กษาสมาช กเคร อข ายอ ดมศ กษา ภาคตะว นออก สถาบ นอ ดมศ กษาในประเทศ และสถาบ นอ ดมศ กษาท วโลก ในล กษณะของการบ รณาการการว จ ย ร วมก นต อไป ๑๐. หน วยงานผ ร บผ ดชอบโครงการ ๑๐.๑ มหาว ทยาล ยบ รพา ตาบลแสนส ข อาเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร ๑๐.๒ งานส งเสร มการว จ ย กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยบ รพา ๑๑. ด ชน ต วช ว ด: ผ เข าร บการอบรมได ร บความพ งพอใจ ค าเฉล ยต งแต ๔.๕๐ ๕.๐๐ ด มาก ๓.๕๑ ๔.๕๐ ด ๒.๕๑ ๓.๕๐ พอใช ๑.๕๑ ๒.๕๐ น อย ๑.๐๐ ๑.๕๐ น อยท ส ด

7 ๑๒. แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย: ๑. กลย ทธ ท ๑ เสร มสร างประส ทธ ภาพการว จ ยในกรสร างผลงานและบ กเบ กองค ความร ใหม สามารถบ รณาการองค ความร เพ อการพ ฒนาส งคมไทยให เข มแข ง และม บทบาทนาในประชาคมโลก ต วช ว ดท ๓ การยอมร บในเวท ว จ ยระด บนานาชาต ๒. กลย ทธ ท ๒ บ รณาการทร พยากรท งระบบเพ อสร างองค ความร นว ตกรรมทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และส งคมท สามารถนาไปใช ให เก ดประโยชน ท สนองตอบต อความต องการของส งคมไทยและสากล ต วช ว ดท ๔ ส ดส วนจานวนผลงานว จ ยท ได ร บเผยแพร ต อจานวนอาจารย ประจาเต มเวลาท งหมด ต วช ว ดท ๕ ร อยละของจานวนผลงานท เผยแพร แล วและได ร บอ างอ งในฐานข อม ลระด บสากล ต อจานวนผลงานว จ ยท เผยแพร ท งหมด ๑๓. ข อตกลงการปฏ บ ต งานของอธ การบด ๑. กลย ทธ ท ๒ การเป นมหาว ทยาล ยช นนา ๒.๑ การเผยแพร ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ ๕ ********************************

ว นท 2 ส งหาคม 2556 ณ หอประช มมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ **************************************************************

ว นท 2 ส งหาคม 2556 ณ หอประช มมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ************************************************************** ห น า 1 โครงการการประช มว ชาการระด บนานาชาต The Wisdom for Social Development มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ร วมก บเคร อข ายบ ณฑ ตศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏภาคเหน อ และสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล

ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล 1 ประว ต ส าน กว จ ยและประเม นผล เร มก อต งในช วงปลายป พ.ศ. 2552 ตามโครงสร างท ว ทยาล ยโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อขอเปล ยนประเภทเป นมหาว ทยาล ย ในนาม

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชาฯ ********* เป นการประก นค ณภาพการดานเน นงานของคณะว ชาเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนของแต ละ หล กส ตร/สาขาว ชาท คณะด แลพ จารณาเฉพาะองค ประกอบท เก ยวข อง โดยครอบค

More information

หล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

หล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 หล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ว าด วยว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต พ.ศ. 2551 ได ประกาศ ใน ราชก จจาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE

More information

ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ค าเป าหมาย ระยะเวลา

ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ค าเป าหมาย ระยะเวลา ประเด นย ทธศาสตร ท 1 บร หารจ ดการเช งร กอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 1.1 ระบบการบร หารองค กรม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถรองร บต อสภาวการณ ท เปล ยนแปลง 1.1 ระบบการบร หารองค กรม ประส ทธ ภาพ 1.1.1

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ก ค าน า การบร หารงานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ให ประสบความส

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

1.3 ความร วมม อก บหน วยงานอ น หน วยงานภายนอก (ระบ ) โครงการมหาว ทยาล ยไซเบอร ไทย, สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา หน วยงานภายใน (ระบ )

1.3 ความร วมม อก บหน วยงานอ น หน วยงานภายนอก (ระบ ) โครงการมหาว ทยาล ยไซเบอร ไทย, สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา หน วยงานภายใน (ระบ ) ~ 1 ~ แบบฟอร มเสนอโครงการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ประจาป งบประมาณ2558 ช อโครงการ/ก จกรรม เข าร วมโครงการประช มว ชาการ และร วมส งผลงานว ชาการเพ อนาเสนอในการประช ม นานาชาต ด านอ เล ร นน ง ป

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559

แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559 แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559 หล กการและเหต ผล ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชด าร ม จ านวน 6 แห ง กระจายอย ท กภ ม ภาคของประเทศ ซ งม ล กษณะป ญหาท แตกต างก น ศ นย

More information

ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน

ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ คาอธ บายต วบ งช : มหาว ทยาล ยม พ นธก จหล ก ค อ การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมในการดาเน นพ

More information

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ประชาพ จารณ คร งท สถานท ว น/เด อน/ป 1 เคร อข ายภาคกลางตอนบน 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 เคร อข ายภาคกลางตอนล าง 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555

แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ จ ดท าข นจากข อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยพาย พ ประจ า 2554 ประกอบด วยข อม ล 2 ส วนด งน 1. เอกสารส วนหน า (ร าง) แผนพ

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย ค าน า โรงเร ยนการท องเท ยวและบร การม ว ส ยท ศน ในการม งด าเน นการผล ตบ ณฑ ตให ม ข ดความสามารถ ในการแข งข นในด านการท องเท ยวและการบร การท งในระด บชาต และระด บภ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information