โครงการ/ก จกรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ 2558

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการ/ก จกรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ 2558"

Transcription

1 โครงการ/ก จกรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ท โครงการ/ก จกรรม / งาน 1 ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะท พ งประสงค นาช ว ต ก จกรรมท 1 พ ธ หล อเท ยนและถวายเท ยนพรรษา 2 พ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน 48,000 3 พ ฒนาการเร ยนการสอน ก จกรรมท 2 พ ฒนาการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยน เป นสาค ญ ก จกรรมท 3 จ ดซ อและพ ฒนาแหล งเร ยนร 20,000 ก จกรรมท 4 การส งเสร มการทาว จ ยในช นเร ยน ก จกรรมท 5 ส งเสร มและพ ฒนาน ส ยร กการอ าน ก จกรรมท 6 ประช มคร และน เทศต ดตาม ก จกรรมท 7 จ ดเก บระบบข อม ล ก จกรรมท 8 บ ตรค ณธรรม 4 พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนส ความเป นเล ศทางว ชาส งคมศ กษา ฯ 28,000 ก จกรรมท 9 ละครค ณธรรม ก จกรรมท 10 ละครประว ต ศาสตร ไทย ก จกรรมท 11 โครงงานค ณธรรม ก จกรรมท 12 ภาพยนตร ส น ก จกรรมท 13 เล าน ทานค ณธรรม ก จกรรมท 14 มารยาทไทย ก จกรรมท 15 สวดมนต แปล ก จกรรมท 16 เพชรยอดมงก ฎว ชาเศรษฐศาสตร ประว ต ศาสตร พระพ ทธศาสนา ก จกรรมท 17 การแข งข นตอบป ญหาภายนอก ก จกรรมท 18 เล าน ทานค ณธรรม ประเภทของงบประมาณ อ ดหน น รายได อ นๆ 40,000 (บร จาค) รวม 96,000-40,000 รวมเง นอ ดหน นและรายได 96,000 รวมท งหมด 136,000

2 ช อโครงการ ค ณธรรม จร ยธรรม และ ค ณล กษณะท พ งประสงค นาช ว ต แผนงานท 1 สอดคล องกลย ทธ ข อท 7 สอดคล องมาตรฐาน / ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ข อ 1.5 มาตรฐานท 2 ต วบ งช ข อ 2.1, 2.2, 2.4 ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 ต วบ งช ข อ 7.1,7.7 มาตรฐานท 9 ต วบ งช ข อ 9.3 ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 13 ต วบ งช ข อ 13.2 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาวส น ต จ นทร คง 2. คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรมท กคน ล กษณะโครงการ ต อเน อง ไม ต อเน อง หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และแก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 กาหนดความม งหมายและหล กการจ ดการศ กษา ให การศ กษาเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ขรวม ถ งการกาหนดค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยนตามจ ดม งหมายของ หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ให เห นค ณค าของตนเอง ม ว น ยในตนเอง ปฎ บ ต ตนเองตาม หล กธรรมของพระพ ทธศาสนา หร อศาสนาท ตนน บถ อ ม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมอ นพ งประสงค มาตรา 7 ม งปล กฝ งจ ตสาน กท ถ กต องเก ยวก บการปกครองในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรง เป นพระประม ข ประชาธ ปไตยเป นกระบวนการท เก ดจากการเร ยนร และการฝ กฝนต งแต ว ยเด ก ให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว น บ ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย เท ยงธรรม ปล กฝ งว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยให เก ด ข นก บต วน กเร ยนจนสามารถนาว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยไปปร บใช ในช ว ตประจาว นได ด วยเหต ผลด งกล าว การ ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรมท ด งามแก น กเร ยนจ งเป นส งท พ งให เก ดข นเป นอย างย ง โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระ อ ปถ มภ ฯได เล งเห นความสาค ญด งกล าว จ งได จ ดทาโครงการค ณธรรม จร ยธรรม และ ค ณล กษณะท พ ง ประสงค นาช ว ตข น กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

3 ว ตถ ประสงค โครงการ 1 เพ อส งเสร มให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมท พ งประสงค 2 เพ อให น กเร ยนเป นผ ม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ควบค ก บการม ค ณธรรม 3 เพ อให น กเร ยนเป นผ ม มารยาทท ด งามตามแบบอย างของชาวไทย 4 เพ อปล กฝ งจ ตสาน กในการอน ร กษ ดารงร กษาศ ลปว ฒนธรรมประเพณ และจ ตสาน กในความเป น ไทย 5 เพ อให น กเร ยนอย ร วมก นในโรงเร ยน ช มชน ส งคมได อย างเป นส ข 6 เพ อการร วมก นส บทอดส บสานพระพ ทธศาสนา 7 เพ อร กษาขนบธรรมเน ยมประเพณ อ นด งามของไทย 8 เพ อปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรมท ด งามให แก น กเร ยน 9 เพ อให น กเร ยนนาหล กปฏ บ ต ของพระพ ทธศาสนามาใช ในการเร ยนและการดาเน นช ว ตประจาว น เป าหมายโครงการ 1. เช งปร มาณ - น กเร ยนโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ ร อยละ เช งค ณภาพ - น กเร ยนม เมตตา ม น าใจเอ อเฟ อเผ อแผ ม จ ตใจโอบอ อมอาร เคารพเช อฟ งผ ใหญ - น กเร ยนม ผลการเร ยนด ข น - น กเร ยนม ค ณธรรมจร ยธรรมท พ งประสงค เป นคนด ของส งคม - น กเร ยนประพฤต ตนเป นคนด ต อส งคมส วนรวม - น กเร ยนม ค ณธรรมจร ยธรรมท ด งาม เป นคนด ของส งคม - ให น กเร ยนร วมก นส บสานพระพ ทธศาสนา และประเพณ ว ฒนธรรมของชาวไทย กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 3 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

4 ก จกรรมและการดาเน นการ ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1 ข นเตร ยมการ ประช มวางแผนคณะทางานตามโครงการ / ก จกรรมพ ธ หล อ เท ยนและถวายเท ยนพรรษา จ ดทาคาส งมอบหมายผ ปฏ บ ต งาน กาหนดการ -จ ดทากาหนดการ งานแผนงาน/พ สด บ นท กขออน ญาตเบ ก ว สด อ ปกรณ และ เตร ยมสร ปแผนงานเม องานเสร จส น ต ดตามหน งส อบ นท กข อความ เอกสารการเบ กค นและมอบ ห วหน ากล มสาระ เพ อร บทราบและปฏ บ ต หน าท ประสานงาน พฤศจ กายน 2557 ธ นวาคม ธ นวาคม ธ นวาคม สร างเคร องม อประเม นผลการจ ดก จกรรม พ.ย 2557 ส.ค 2. ข นดาเน นการ 2.1 ห วหน ากล มสาระประสานงานมอบ - ประชาส มพ นธ แจ งกาหนดการ จ ดก จกรรมน กเร ยนด ศร อย ธยา ร กษ ความเป นไทย, ส ภาพบ ร ษ ส ภาพสตร คนด ศร อย ธยา, เทศน มหาชาต, สวดมนต ทาว ตรเช า, ต กบาตร, พ ธ แสดงตนเป นพ ทธมามกะ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3,ค าย ค ณธรรม และพ ธ หล อเท ยนและถวายเท ยนพรรษา - ประสานงานพ ธ กร ฝ ายสถานท งานโสตท ศนศ กษา จ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ เคร องเส ยง และบ นท กภาพก จกรรม - ประสานงานพ ธ กร ฝ ายบร หาร ประชาส มพ นธ เส ยงตามสาย หน าเสาธงก จกรรมต กบาตรโรงอาหาร ธ นวาคม ธ นวาคม คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม คร ส น ต จ นทร คง งานแผนงาน/พ สด คร อ ครว ฒน งานแผนงานพ สด งานสารบรรณ คร จ ฑา คร ธ ญวร ตน งานว จ ย คร นาโชค งานประก นค ณภาพ คร อรธ มา คร ฉ ตรล กษณ คร ย ทธภ ม ห วหน า และคร กล มสาระ การเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ห วหน า และคร กล มสาระ การเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 4 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

5 ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 2.2 ฝ กซ อมน กเร ยนในการดาเน นการโครงการ / ก จกรรม ธ นวาคม คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม 2.3 ดาเน นการโครงการ / ก จกรรมต างๆ พฤศจ กายน ก นยายน - ก จกรรมค ดเล อกน กเร ยนด ศร อย ธยา ร กษ ความเป นไทย คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม - ก จกรรมส ภาพบ ร ษ ส ภาพสตร คนด ศร อย ธยา (ประกวดมารยาทไทย) - ก จกรรมเทศน มหาชาต - ก จกรรมสวดมนต ทาว ตรเช า คร จรรยาพร - ก จกรรมต กบาตร คร ศ ร พร คร จ ฑา คร อรธ มา - ก จกรรมพ ธ แสดงตนเป นพ ทธมามกะ ม 3 คร นล นร ตน คร ห วหน าสายว ชาพระ พ ทธ ระด บช น ม.ต น - ก จกรรมค ายค ณธรรม - ก จกรรมพ ธ หล อเท ยนและถวายเท ยนพรรษา 3. ข นประเม นผลการดาเน นการ ม.ค ก.ย สร ปรายงานผลว จ ย และพ ฒนา pdca เป นร ปเล ม บทท 1 หล กการและเหต ผล คร ส ภาพร บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง คร นาโชค บทท 3 การสร างแบบเคร องม อ เก บรวบรวมแบบสอบถาม นาแบบสอบถามประเม นน กเร ยน คร ฝ ายบร หาร (งานว จ ยคร นาโชค คร ส น ต) (งานประก นค ณภาพ คร ฉ ตรล กษณ, คร จ ฑา, คร นล นร ตน, คร ย ทธภ ม ) บทท 4 สร ปผลและว เคราะห ข อม ล คร จ ฑา, คร นล นร ตน,, คร ว ภา, คร จรรยาพร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 5 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

6 ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ บทท 5 อภ ปรายผล คร ส ภาพร และคร นาโชค ออกหน งส อบ นท กข อความรายงานผลแนบเล มรายงาน เสนอรองว ชาการ ท านผ อานวยการ และต ดตามค น คร ส ภาพร (งานสารบรรณ คร จ ฑา คร ธ ญวร ตน ) ภาคผนวก ก ข ค ง ร องรอยหล กฐานท กอย างเช น สาเนา เก ยรต บ ตร แบบฟอร มร บสม คร หน งส อราชการ ร ปภาพ คาส ง ฯลฯ (งานประก นค ณภาพ คร อรธ มา, คร ฉ ตรล กษณ คร ส น ต คร ย ทธภ ม ) รวบรวมและจ ดทาเล มรายงาน (งานประก นค ณภาพ คร อรธ มา, คร ฉ ตรล กษณ, คร ย ทธภ ม ) บ นท กข อความค นมาย งห วหน ากล มสาระ เพ อร บทราบการแนวการปฏ บ ต และปร บปร งงาน และมอบงานประก นค ณภาพเก บเข าต เอกสารประก น ค ณภาพ คร ส ภาพร เก บเข าต เอกสารประก นค ณภาพ คร ส น ต คร ย ทธภ ม สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ และหน วยงานภายนอก ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1.1 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมท พ งประสงค 1.2 น กเร ยนเป นผ ม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ควบค ก บการม ค ณธรรม 1.3 น กเร ยนเป นผ ม มารยาทท ด งามตามแบบอย างของชาวไทย 1.4 น กเร ยนม จ ตสาน กในการอน ร กษ ดารงร กษาศ ลปว ฒนธรรมประเพณ และจ ตสาน กในความเป น ไทย 1.5 น กเร ยนอย ร วมก นในโรงเร ยน ช มชน ส งคมได อย างเป นส ข 1.6 น กเร ยนร วมก นส บทอดส บสานพระพ ทธศาสนา 1.7 น กเร ยนร กษาขนบธรรมเน ยมประเพณ อ นด งามของไทย 1.8 น กเร ยนค ณธรรม จร ยธรรมท ด งาม 1.9 น กเร ยนนาหล กปฏ บ ต ของพระพ ทธศาสนามาใช ในการเร ยนและการดาเน นช ว ตประจาว น กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 6 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

7 งบประมาณท ใช 1. เง นงบประมาณ (บร จาค) จานวน 40,000 บาท 2. เง นนอกงบประมาณ เง นรายได จานวน - บาท เง นอ น ๆ จานวน - บาท ทร พยากรโครงการ ท รายการ จานวน 1 ค าดาเน นการซ อเท ยน หล อ เท ยนแห เท ยน และถวาย เท ยนว นเข าพรรษา ราคา/ หน วย จานวน เง น งบประมาณ แหล ง งบประมาณ จานวน เง น ,000 เง นบร จาค 40,000 รวม เง นบร จาค 40,000 การประเม นผล รวมเง นท งหมด 40,000 ว ธ การประเม นผล เคร องม อ ต วช ว ดความสาเร จ - แบบสอบถาม - การส งเกตการเข าร วมก จกรรม - ส งเกตจากการเข าร วมก จกรรม - การตอบแบบสอบถาม และ ประเม นผล - การแข งข น การอน ม ต โครงการ -น กเร ยนโรงเร ยนศร อย ธยา ใน พระอ ปถ มภ ฯ ร อยละ 100 เป น คนม ค ณธรรมและจร ยธรรมด อย ร วมก นได อย างม ความส ข ลงช อ... ผ เสนอโครงการ (นางสาวส น ต จ นทร คง) ตาแหน งห วหน ากล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ความค ดเห นฝ ายบร หาร ลงช อ... (นางอมรร ตน โพธ ตาปะนะ) รองผ อ านวยการโรงเร ยน กล มบร หารงานว ชาการ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 7 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

8 ความค ดเห นของงานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ลงช อ... (นางพ ทธน นท พ ร ณ) ห วหน างานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา อน ม ต โครงการ ไม อน ม ต โครงการ ลงช อ... (นางตร ส คนธ จ ตต สงวน) ผ อานวยการโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าภค น เธอ เจ าฟ าเพชรร ตนราชส ดา ส ร โสภาพ ณณวด กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 8 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

9 ช อโครงการ พ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน: Spirit of ASEAN แผนงานท 2 สอดคล องกลย ทธ ข อท 5 สอดคล องมาตรฐาน / ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2 ต วบ งช ข อ 2.1, 2.3, 2.4 มาตรฐานท 3 ต วบ งช ข อ 3.1, มาตรฐานท 5 ต วบ งช ข อ 5.1 ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 ต วบ งช ข อ 7.1, 7.4 มาตรฐานท 10 ต วบ งช ข อ 10.1, 10.2 ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 13 ต วบ งช ข อ 13.1, 13.2 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ผ ร บผ ดชอบโครงการ คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ล กษณะโครงการ ต อเน อง ไม ต อเน อง หล กการและเหต ผล ในป ประเทศไทยจะก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยนอย างเป นทางการ ท กฝ ายต างเตร ยมความ พร อมเพ อร บม อก บความเปล ยนแปลงท ต องเก ดข นในอนาคต โดยเฉพาะภาคการศ กษา ซ งเก ยวข องก บการ เตร ยมความพร อมของเด กและเยาวชน ท ถ อเป นอนาคตสาค ญของประเทศโดยในการบรรยายพ เศษห วข อ การ เพ มโอกาสทางการเร ยนร ของเด กไทย เตร ยมพร อมส ประชาคมอาเซ ยน จากงานประช มว ชาการ TK Conference on Reading 2012 ซ งจ ดโดยสาน กงานอ ทยานการเร ยนร (สอร.) หร อ TK park ดร.เบญจ ล กษณ น าฟ ารองเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) กล าวว า ขณะน ทางสาน กเลขาธ การ อาเซ ยนได จ ดทา Asean Curriculum Sourcebook หร อ หล กส ตรแกนกลางอาเซ ยน โดยจะกาหนดให เป นหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานของเด กไทย ต งแต ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา อาช วะศ กษา รวมถ งการศ กษา นอกโรงเร ยนท จ ดการศ กษาในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เพ อให เด กและพลเม องอาเซ ยนได เร ยนร ส งท คล ายคล ง ก น ท งน หล กส ตรแกนกลางอาเซ ยน หร อ Asean Curriculum Sourcebookม กรอบการเร ยนร ร วมก น 5 เร องหล กค อ 1. Knowing ASEAN ความร เก ยวก บอาเซ ยน 2. Valuing and Diversity การเห น ค ณค าความเป นหน งและความหลากหลาย 3. Connecting Global and Local การเช อมโยงโลกและ ท องถ น 4. Promoting Equity and Justice การส งเสร มความเสมอภาคและความย ต ธรรม และ 5. Work Together a sustainable Future การทางานร วมก นเพ ออนาคตท ย งย น ซ งขณะน สพฐ.กาล งให ผ ท เก ยวข องดาเน นการวางหล กส ตรสาหร บเด กไทย โดยหล งจากน จะม การนาหล กส ตรของแต ละประเทศท ง 10 ชาต สมาช กอาเซ ยนมาด ในภาพรวมอ กคร งเพ อให เด กไทยและพลเม องอาเซ ยนได เร ยนร ส งท คล ายก นและม ค ณล กษณะเฉพาะในความเป นอาเซ ยน ด วยเหต ผลด งกล าวกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม จ งม ภารก จในการ จ ดการเร ยนร ในท องถ นให เช อมโยงก บอาเซ ยนและการดาเน นช ว ตตามแนวพระราชดาร เศรษฐก จพอเพ ยง โดย กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 9 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

10 การเตร ยมเยาวชนให ม ความเข มแข งในการเตร ยมความพร อมท จะนาจ ดเด นในท องถ นมาพ ฒนาพร อมท จะ แข งข นในโอกาสท ประเทศไทยจะเข า ส ประชาคมอาเซ ยน: Spirit of ASEAN ด วยว ถ ช ว ตพอเพ ยง ได ตรง ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ว ตถ ประสงค โครงการ 1 เพ อให น กเร ยนในโรงเร ยน ม ความร ความเข าใจเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน 2. เพ อให น กเร ยน ม ความตระหน ก ใน Spirit of ASEAN และม เจตคต ท ด 3 เพ อให น กเร ยนม ความร ความสามารถในการนาจ ดเด นในท องถ นมาสร างสรรค เพ อแข งข นในอาเซ ยน ด วยว ถ ช ว ตพอเพ ยง เป าหมายโครงการ 1. เช งปร มาณ - ผ เข าร วมก จกรรมรวมท งส น 3,000 คน 2. เช งค ณภาพ - น กเร ยนท เข าร วมก จกรรมร อยละ 80 ม ความร ความเข าใจเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ในระด บด ข นไป - น กเร ยนท เข าร วมก จกรรมร อยละ 80 ม ความตระหน กและม เจตคต ท ด ต อ Spirit of ASEAN ในระด บ ด ข นไป - น กเร ยนม ความร ความสามารถในการนาจ ดเด นในท องถ นมาสร างสรรค ร อยละ 80 เพ อแข งข นในอาเซ ยน ด วยว ถ ช ว ตพอเพ ยง ในระด บด ข นไป ก จกรรมและการดาเน นการ ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. ข นเตร ยมการ ประช ม คณะกรรมการบร หารงาน ประชาส มพ นธ หน าเสาธง ประชาส มพ นธ น กเร ยนในห อง 2. ข นดาเน นการ ประชาส มพ นธ ประด บ ธง ไวน ว 1 ก จกรรมว นอาเซ ยน ก จกรรมประกอบด วย 1) การแสดงขบวนธง 10 ชาต อาเซ ยน 2) การแสดงระบาอาเซ ยน 3) การแสดง Finale performance 4) การแสดงน ทรรศการอาเช ยน 5) เกมและคาราโอเกะ 6) ประกวดโครงงานอาหารอาเซ ยน 7) การแข งข นตอบป ญหาอาเซ ยนภาคภาษาไทยและภาค ภาษาอ งกฤษ กล มฯ คร ร ชน คร ท กคน คร ส ภาพร คร ปราณ คร ร ชน คร ร ชน คร ปราณ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 10 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

11 ว นท 6 ส.ค รอบ 1 8) ส มมนาค ณล กษณะเยาวชนไทยในอาเซ ยน ในป 58 9) MISS ASEAN 10) ร องเพลงหม 11) การมอบรางว ล 2 ก จกรรมห องเร ยนอาเซ ยน ห องประช มอาเซ ยน 3 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตรท องถ นเพ อเข า ส ประชาคม อาเซ ยน ด วยว ถ ช ว ตพอเพ ยง ความร อาเซ ยน 1) ประว ต ศาสตร อาเซ ยน 2) แนวค ดเร องภ ม ภาคน ยม 3) โครงสร างสถาบ นของอาเซ ยน 4) อ ตล กษณ ทางว ฒนธรรม 5) การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในแต ละประเทศสมาช กซ ง ม ความแตกต างก น 6) ประเด นส งแวดล อม 7) การจ ดการภ ยพ บ ต 8) ความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จและการ บ รณาการ 9) การเช อมโยงระหว างชนบท 10) ธรรมาภ บาล 11) ส ทธ มน ษยชน 12) ส นต ภาพและการจ ดการความข ดแย ง 13) การค ามน ษย และแรงงานอพยพ 14) ว ฒนธรรมท โดดเด น 15) อาชญากรรมข ามชาต และการก อการร าย ด านเจตคต 1. ม ความภ ม ใจในความเป นไทย/ ความเป นอาเซ ยน 2. ร วมก นร บผ ดชอบต อประชาคมอาเซ ยน 3. ม ความตระหน กในความเป นอาเซ ยน 4. ม ว ถ ช ว ตประชาธ ปไตย ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ส นต ว ธ /ส นต ธรรม 5. ยอมร บความแตกต างในการน บถ อศาสนา 6. ดาเน นช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านท กษะการปฏ บ ต การประย กต กรณ ศ กษาของด ในท องถ นเพ อพ ฒนาและ คร ส ภาพร คร นาโชค คร ส ภาพร คร ร ชน คร ปาร ชาต คร อรธ มา คร ศ ร พร คร นาโชค คร ท กคน กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 11 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

12 เข าส ประชาคมอาเซ ยนด วยความพอเพ ยง 3. ข นประเม นผลการดาเน นการ สร ปรายงานผลว จ ย และพ ฒนา pdca เป นร ปเล ม บทท 1 หล กการและเหต ผล คร ส ภาพร บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง คร นาโชค บทท 3 การสร างแบบเคร องม อ เก บรวบรวม แบบสอบถาม นาแบบสอบถามประเม นน กเร ยน คร ฝ ายบร หาร คร ศ ร พร คร จ ฑา คร นล นร ตน บทท 4 สร ปผลและว เคราะห ข อม ล ค ณคร ว ภา คร จรรยาพร บทท 5 อภ ปรายผล คร ส ภาพร คร นาโชค ออกหน งส อบ นท กข อความรายงานผลแนบเล มรายงาน เสนอรองว ชาการ ท านผ อานวยการ และต ดตามค น ภาคผนวก ก ข ค ง ร องรอยหล กฐานท กอย างเช น สาเนา เก ยรต บ ตร หน งส อ ราชการเช ญแข งข น ร ปภาพ คาส ง ฯลฯ รวบรวมและจ ดทาเล มรายงาน คร ย ทธภ ม บ นท กข อความค นมาย งห วหน ากล มสาระ คร ส ภาพร เพ อร บทราบการแนวการปฏ บ ต และปร บปร งงาน และมอบงานประก นค ณภาพเก บเข าต เอกสารประก น ค ณภาพ คร ส ภาพร งานสารบรรณ คร ธ ญวร ตน คร ส น ต คร ย ทธภ ม เก บเข าต เอกสารประก นค ณภาพ คร ส น ต คร ย ทธภ ม สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนข าใจในการเป นพลเม องประชาคมอาเซ ยน 2. น กเร ยนร หน าท บทบาทการเป นพลเม องประชาคมอาเซ ยนไป ใช ได อย างถ กต องใน ช ว ตประจาว น 3. น กเร ยนเก ดความภาคภ ม ใจท ม โอกาสได เป นพลเม องประชาคมอาเซ ยน 4. ช มชนและโรงเร ยนม แหล งเร ยนร ศ นย ศ กษาอาเซ ยน 5. น กเร ยนม ความสามารถในการพ ฒนาผลงานการสร างสรรค ในท องถ นเพ อเผยแพร ส ประชาคม อาเซ ยนด วยว ถ ช ว ตพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 12 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

13 งบประมาณท ใช 1. เง นงบประมาณ (อ ดหน น) จานวน 48,000 บาท 2. เง นนอกงบประมาณ เง นรายได จานวน - บาท เง นอ น ๆ จานวน - บาท ทร พยากรโครงการ ท รายการ จานวน 1 ปร บปร งห องอาเซ ยน ราคา/ หน วย จานวนเง น แหล ง งบประมาณ งบประมาณ จานวน เง น 1.1 ป ายคาขว ญอาเซ ยนขนาด 0.5 * 8 เมตร 1 แผ น 3,000 3,000 เง นอ ดหน น 3, ป ายอค ล คประว ต ประชาคมอาเซ ยน 2 * ,000 เง นอ ดหน น 2,000 ฟ ต 2 ก จกรรมงานอาเซ ยน ของรางว ลการประกวด แข งข นภาคสนาม 2.2 ของรางว ลการประกวด แข งข นระด บม ธยมศ กษา ตอนต น ,000 เง นอ ดหน น 5,000 6,500 เง นอ ดหน น 6, ของรางว ลการประกวด - - 6,500 เง นอ ดหน น 6,500 แข งข นระด บม ธยมศ กษาตอน ปลาย 2.4 ว สด อ ปกรณ การจ ด ก จกรรมการแสดงน ทรรศการ 10 ช ด 2,460 24,600 เง นอ ดหน น 24,600 อาเซ ยน 2.5 ว สด อ ปกรณ การจ ด น ทรรศการอาเซ ยน 1ช ด เง นอ ดหน น 400 รวม เง นอ ดหน น 48,000 รวมเง นท งหมด 48,000 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 13 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

14 การประเม นผล ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ต วบ งช ความสาเร จ ส งเกต ส มภาษณ ภาพถ าย เอกสาร - แบบประเม น - ใบงาน CD - แบบฝ ก/แผ นพ บ ผลผล ต(Outputs) น กเร ยนม ความร เจต คต และการประย กต ใช ใน เร องอาเซ ยนอย างเหมาะสม การอน ม ต โครงการ ลงช อ...ผ เสนอโครงการ (นางสาวส น ต จ นทร คง) ตาแหน ง ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ความค ดเห นฝ ายบร หาร ลงช อ... (นางอมรร ตน โพธ ตาปะนะ) รองผ อ านวยการโรงเร ยน กล มบร หารงานว ชาการ ความค ดเห นของงานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ลงช อ... (นางพ ทธน นท พ ร ณ) ห วหน างานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา อน ม ต โครงการ ไม อน ม ต โครงการ ลงช อ... (นางตร ส คนธ จ ตต สงวน) ผ อานวยการโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าภค น เธอ เจ าฟ าเพชรร ตนราชส ดา ส ร โสภาพ ณณวด กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 14 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

15 ช อโครงการ พ ฒนาการเร ยนการสอน แผนงานท 3 สอดคล องกลย ทธ ข อท 3 สอดคล องมาตรฐาน / ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2 ต วบ งช ข อ 2.1, 2.4 มาตรฐานท 3 ต วบ งช ข อ 3.1, 3.2, 3.3 มาตรฐานท 4 ต วบ งช ข อ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 มาตรฐานท 6 ต วบ งช ข อ 6.1, 6.2, 6.3 ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 ต วบ งช ข อ 7.1, 7.3, 7.4, 7.7 มาตรฐานท 9 ต วบ งช ข อ 9.3 มาตรฐานท 10 ต วบ งช ข อ 10.3, 10.4 ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 13 ต วบ งช ข อ 13.1, 13.2 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาวส น ต จ นทร คง 2. คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรมท กคน ล กษณะโครงการ ต อเน อง ไม ต อเน อง หล กการและเหต ผล การจ ดการเร ยนการสอนในย คป จจ บ นจะเป นการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นศ นย กลางของการเร ยนร และ ในการจ ดการเร ยนการสอน จะต องให น กเร ยนได ร บข อม ลจาก ส อประกอบการสอน ม ร ปภาพประกอบ คอย อธ บาย ช แนะ กระต น เร าความสนใจของน กเร ยน ให น กเร ยนร บร หลายๆ ทาง ในการจ ดการเร ยนการสอน จ งต องม การพ ฒนา ทาง กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม จ งได จ ดทาโครงการ พ ฒนาการเร ยนการสอนข น ว ตถ ประสงค โครงการ 1. เพ อให น กเร ยนได เข าใจ แสดงความสามารถทางว ชาการด านส งคมศ กษา 2. เพ อให น กเร ยนเข าใจบทเร ยนด ข น เพราะเป นเคร องอานวยประโยชน ในการเร ยนร 3. เพ อให น กเร ยนม ความร ความเข าใจและม ท กษะในว ชาส งคมศ กษา และม เจตคต ท ด ต อว ชาส งคม ศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 15 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

16 เป าหมายโครงการ 1. เช งปร มาณ - น กเร ยนโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ ท กคน 2. เช งค ณภาพ - น กเร ยนม ผลการเร ยนว ชาส งคมศ กษาท ด ข น ก จกรรมและการดาเน นการ ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1 ข นเตร ยมการ ประช มวางแผนคณะทางานตามโครงการ / ก จกรรมพ ฒนาการ เร ยนการสอน โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ และก จกรรมผล ตส อและซ อมบาร ง ส งเสร มการทาว จ ยในช นเร ยน ส งเสร มและพ ฒนาน ส ยร กการอ าน ประช มคร และน เทศต ดตาม และกาจ ดเก บระบบข อม ล พฤศจ กายน 2557 ห วหน า คร กล ม สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม จ ดทาคาส งมอบหมายผ ปฏ บ ต งาน คร ส ภาพร งานแผนงานพ สด ขออน ญาตเบ ก ว สด อ ปกรณ ธ นวาคม งานแผน งาน พ สด ต ดตามหน งส อบ นท กข อความ เอกสารการเบ กค นและ มอบห วหน ากล มสาระ เพ อร บทราบและปฏ บ ต หน าท ประสานงาน ธ นวาคม สร างเคร องม อประเม นผลการจ ดก จกรรม พ.ย 2557 ส.ค 2. ข นดาเน นการ 2.1 ดาเน นการต ดต อประสานงาน ว ทยากรบรรยายการอบรมเร อง การพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ และการผล ตส อการเร ยนการสอนส งคมศ กษา มกราคม งานแผนงาน พ สด และงาน สารบรรณ งานว จ ยและ ประก นค ณภาพ คร อรธ มา คร ศ ร พร คร จ ฑา คร นล น ร ตน คร ส ภาพร คร ปราณ คร ร ชน 2. 2 ดาเน นการจ ดหา จ ดซ อว สด อ ปกรณ ต างๆ และอ นๆ ท ใช และเก ยวข องก บการอบรม มกราคม - พฤษภาคม ห วหน ากล ม สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 16 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

17 2. 3 ดาเน นการจ ดการอบรม เมษายน ดาเน นการจ ดหา จ ดซ อว สด อ ปกรณ ต างๆ และอ นๆท ใช ในการผล ตส อเพ อการจ ดการเร ยนการสอน พฤศจ กายน ก นยายน ว ฒนธรรม และ งานแผนงาน พ สด ห วหน า คร กล ม สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม 3. ข นประเม นผลการดาเน นการ ม.ค-ก.ย 58 สร ปรายงานผลว จ ย และพ ฒนา pdca เป นร ปเล ม บทท 1 หล กการและเหต ผล คร ส ภาพร บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง คร นาโชค บทท 3 การสร างแบบเคร องม อ เก บรวบรวมแบบสอบถาม นาแบบสอบถามประเม นน กเร ยน คร ฝ ายบร หาร คร ส น ต คร ฉ ตร ล กษณ คร นล นร ตน คร จ ฑา บทท 4 สร ปผลและว เคราะห ข อม ล คร นาโชค คร ว ภา คร จรรยาพร บทท 5 อภ ปรายผล ค ณคร ส ภาพร คร นาโชค ออกหน งส อบ นท กข อความรายงานผลแนบเล มรายงาน เสนอรองว ชาการ ท านผ อานวยการ และต ดตามค น ค ณคร ส ภาพร งานสารบรรณ คร ธ ญวร ตน ภาคผนวก ก ข ค ง ร องรอยหล กฐานท กอย างเช น คร ย ทธภ ม สาเนา เก ยรต บ ตร หน งส อราชการ ร ปภาพ คาส ง ฯลฯ รวบรวมและจ ดทาเล มรายงาน คร ย ทธภ ม บ นท กข อความค นมาย งห วหน ากล มสาระ คร ส ภาพร เพ อร บทราบการแนวการปฏ บ ต และปร บปร งงาน และมอบงานประก นค ณภาพเก บเข าต เอกสารประก นค ณภาพ เก บเข าต เอกสารประก นค ณภาพ คร ส น ต คร ย ทธ ภ ม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 17 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

18 สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ และหน วยงานภายนอกท เก ยวข อง ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนได เข าใจ แสดงความสามารถทางว ชาการด านส งคมศ กษา 2. น กเร ยนเข าใจบทเร ยนด ข น เพราะเป นเคร องอานวยประโยชน ในการเร ยนร 3. น กเร ยนม ความร ความเข าใจและม ท กษะในว ชาส งคมศ กษา และม เจตคต ท ด ต อว ชาส งคมศ กษา งบประมาณท ใช 3. เง นงบประมาณ (อ ดหน น) จานวน 20,000 บาท 4. เง นนอกงบประมาณ เง นรายได จานวน - บาท เง นอ น ๆ จานวน - บาท ทร พยากรโครงการ ท รายการ จานวน ราคา/หน วย 5 ส อ ว สด และอ ปกรณ ในการ จ ดทาส อ จานวน เง น แหล ง งบประมาณ งบประมาณ จานวนเง น ,000 เง นอ ดหน น 20,000 รวม เง นอ ดหน น 20,000 รวมเง นท งหมด 20,000 การประเม นผล ว ธ การประเม นผล เคร องม อ ต วช ว ดความสาเร จ - ส งเกตจากการเร ยน - แบบสอบถาม - ประเม นจากผลการเร ยน - การส งเกต - แบบสอบถาม - น กเร ยนโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระ อ ปถ มภ ฯ ร อยละ 100 ม ผลการเร ยน ด ข น การอน ม ต โครงการ ลงช อ...ผ เสนอโครงการ (นางสาวส น ต จ นทร คง) ต าแหน ง ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 18 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

19 ความค ดเห นฝ ายบร หาร ลงช อ... (นางอมรร ตน โพธ ตาปะนะ) รองผ อ านวยการโรงเร ยน กล มบร หารงานว ชาการ ความค ดเห นของงานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ลงช อ... (นางพ ทธน นท พ ร ณ) ห วหน างานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา อน ม ต โครงการ ไม อน ม ต โครงการ ลงช อ... (นางตร ส คนธ จ ตต สงวน) ผ อานวยการโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าภค น เธอ เจ าฟ าเพชรร ตนราชส ดา ส ร โสภาพ ณณวด กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 19 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

20 ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนส ความเป นเล ศ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม แผนงานท 4 สอดคล องกลย ทธ ข อท 5 สอดคล องมาตรฐาน / ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2 ต วบ งช ข อ 2.1 มาตรฐานท 4 ต วบ งช ข อ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 มาตรฐานท 5 ต วบ งช ข อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 ต วบ งช ข อ 7.1, มาตรฐานท 10 ต วบ งช ข อ 10.3 ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 13 ต วบ งช ข อ 13.1ม 13.2 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสาวส น ต จ นทร คง ล กษณะโครงการ ต อเน อง ไม ต อเน อง หล กการและเหต ผล สภาพป จจ บ นความเจร ญเต บโตทางด านเศรษฐก จ ส งคมและเทคโนโลย ได เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว และเก ยวข องก บว ถ ช ว ตของประชาชนท วไปมากย งข น ส งผลให การดารงช ว ตของท ก ๆ คน ม การพ ฒนาและ ปร บต วให เข าก บสภาวการณ ของส งคมโลกอย ตลอดเวลา ด งน น การจ ดการศ กษาจ งจาเป นต องสร างสรรค เด ก และเยาวชนให ม ความร ความสามารถ ท เปล ยนแปลงตามสภาวการณ ในป จจ บ น ในการพ ฒนาศ กษาน น จาเป นอย างย งท จะต องจ ดก จกรรมส งเสร ม สน บสน นให น กเร ยนในระด บการศ กษาข นพ นฐานม ความเป นเล ศด าน ว ชาการและม ศ กยภาพในก จกรรม เพ อเตร ยมพร อมให เด กและเยาวชนเป นกาล งสาค ญในการข บเคล อน ประเทศไทยในอนาคตเพ อให เด กและเยาวชนได ร บการส งเสร ม และพ ฒนาศ กยภาพส ความเป นเล ศทางว ชาการ และก จกรรมต าง ๆ เพ อเพ มพ นท กษะในการดารงช ว ตในส งคมได อย างม ความส ข กล มสาระการเร ยนร ส งคม ศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ในฐานะ ท เป นหน วยงานร บผ ดชอบในการจ ดการศ กษาได ประย กต การจ ด การศ กษาให แก เด กและเยาวชนให เป นผ ม ท งความร ความสามารถ เพ อสร างโอกาสให แก เด กและเยาวชนได แสดงศ กยภาพทางว ชาการและก จกรรมสร างสรรค ต าง ๆโดยจ ดทาโครงการความเป นเล ศ ป ข น เพ อ การส งเสร มและสน บสน นศ กยภาพของน กเร ยนให ม ความโดดเด น รวมท งการส งเสร มน กเร ยนให เข าร วมแข งข นใน สนามการแข งข นว ชาการก บ หน วยงานท ได มาตรฐานอย างต อเน อง ว ตถ ประสงค โครงการ 1. เพ อจ ดก จกรรมให น กเร ยนได แสดงออกซ งความสามารถในด านท กษะทางว ชาส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม 2. เพ อจ ดก จกรรมสร างสรรค ให น กเร ยนแสดงความสามารถท เป นเล ศด านว ชาส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 20 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

21 เป าหมายโครงการ 1. เช งปร มาณ - น กเร ยนม โอกาสเข าร วมก จกรรมต าง ๆ ท งก จกรรมทางว ชาการและก จกรรมสร างสรรค ต าง ๆ - กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรมจ ดก จกรรมส งเสร มศ กยภาพของน กเร ยน ในสาระภ ม ศาสตร หน าท พลเม อง เศรษฐศาสตร ประว ต ศาสตร ศาสนา - บ คลากรท กฝ ายท เก ยวข องได ม โอกาสปฏ บ ต งานร วมก นทาให เก ดท กษะการปฏ บ ต งานส งเสร ม ศ กยภาพของน กเร ยนและประสบการณ การเร ยนร อย างกว างขวาง 2. เช งค ณภาพ - น กเร ยนม ความร ความเข าใจในก จกรรมท กษะทางว ชาการส งคมศ กษา ฯ และนาท กษะท เป น ประโยชน มาประย กต ใช ในช ว ต ซ งเก ดจากการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ร วมก นร อยละ 80 - คร อาจารย ม ความค ดร เร มสร างสรรค ในการจ ดก จกรรมส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนและม โอกาส แลกเปล ยนประสบการณ ร อยละ 90 ก จกรรมและการดาเน นการ ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. ข นเตร ยมการ ประช มวางแผนคณะทางานตามโครงการการประกวด ก จกรรมท กษะทางว ชาการ ก จกรรมในระด บโรงเร ยนเพ อ เข าร วมประกวดแข งข นในก จกรรมต าง ๆ เช นตอบป ญหา กฎหมาย เพชรยอดมงก ฎ ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ละคร ค ณธรรม ละครประว ต ศาสตร ฯลฯ พฤษภาคม คณะกรรมการกล มสาระฯ งานสาน กงาน:ทาแบบฟอร มสาหร บร บสม คร กรกฎาคม สาน กงานกล มคร ย ทธภ ม จ ดทาคาส งมอบหมายผ ปฏ บ ต งาน สาน กงานกล มคร ย ทธภ ม งานแผนงานพ สด ขออน ญาตเบ ก ค าจ างว ทยากร ว สด อ ปกรณ บ นท กข อความขออน ญาตนาน กเร ยนไปแข งข น เบ กเบ ยเล ยง คร ผ ควบค มและน กเร ยน พร อมแนบหน งส อ ขออน ญาตผ ปกครอง เพ อท านผ อานวยการลงนาม อน ญาต ต ดตามหน งส อบ นท กข อความค นและมอบห วหน ากล ม สาระ เพ อร บทราบและปฏ บ ต หน าท ประสานงาน ห วหน ากล มสาระประสานงานมอบ คร ผ ควบค ม เพ อมอบหน งส อราชการขออน ญาต ผ ปกครอง งานสว สด การ ขอใช รถ เบ กเง นค าเบ ยเล ยง มอบให เง นค าเบ ยเล ยงน กเร ยนให คร ผ ควบค ม กรกฎาคม 2588 งานแผนงานพ สด คร ส น ต คร อ ครว ฒน งานสารบรรณคร ธ ญวร ตน สาน กงานกล มคร ย ทธภ ม งานสารบรรณคร ธ ญวร ตน ค ณคร ส ภาพร คร ผ ควบค มท กประเภท การแข งข น งานสว สด การ คร นล นร ตน สร างเคร องม อประเม นผลการจ ดก จกรรม งานว จ ยและประก น ค ณภาพ คร นาโชค กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 21 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

22 2. ข นดาเน นการ 2.1 งานประชาส มพ นธ แจ งน กเร ยนหน าเสาธง คร ผ สอน:ประชาส มพ นธ น กเร ยนในห องในเร อง รายการ การแข งข น กาหนดการร บสม คร เกณฑ การประเม น 2.2 ดาเน นการค ดเล อกต วแทนน กเร ยนท กประเภทการ แข งข น เช น -การค ดเล อกต วแทนน กเร ยนแข งข น เพชรยอดมงก ฎ เศรษฐศาสตร ม ต น 3 คน ม ปลาย 3 คน พระพ ทธศาสนา ม ต น 3 คน ม ปลาย 3 คน -ประว ต ศาสตร ม ต น 3 คน ม ปลาย 3 คน กรกฎาคม กรกฎาคม- กรกฎาคม- คร ร ชน คร นาโชค คร ย ทธภ ม และคร ท กท าน คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น และ ม. ปลาย ท กว ชา รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต การค ดเล อกต วแทนน กเร ยน แข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บ เขตและประเทศ ณ อ มแพคเม องทองธาน เพลงค ณธรรม ท มละ 5 คน ม ต น ม ปลาย - โครงงานค ณธรรม ท มละ 5 คน ม ต น ม ปลาย รวม เป น 10 คน ภาพยนตร ส น รวมท ม ม ต น ม ปลาย ละครค ณธรรม รวมท ม ม ต น มปลาย คน ละครประว ต ศาสตร รวมท ม มต น มปลาย คน เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ม ต น ม ปลาย รวมเป น 2 คน มารยาทไทยท ม 2 คน ม ต น ม ปลาย รวมเป น 4 คน สวดมนต แปล ท มละ 10 คน ม. ต น ม. ปลายรวมเป น 20 คน -การค ดเล อกต วแทนน กเร ยนแข งข นการตอบป ญหาว ชา กฎหมาย -การค ดเล อกอ น ๆ กรกฎาคม- กรกฎาคม- 2.3 ฝ กซ อมน กเร ยนท กประเภทการแข งข น เช น คร ร ชน คร ปราณ คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น ม. ปลาย ท กว ชา ศาสนา หน าท พลเม อง เศรษฐศาสตร ประว ต ศาสตร ภ ม ศาสตร และว ทยากรร บเช ญ -ต วต วแทนน กเร ยนแข งข น เพชรยอดมงก ฎ คร ร ชน คร ปราณ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 22 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

23 เศรษฐศาสตร พระพ ทธศาสนา ประว ต ศาสตร คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น ม. ปลาย ว ชา ศาสนา เศรษฐศาสตร ประว ต ศาสตร และ ว ทยากรร บเช ญ -ฝ กซ อมต วแทนน กเร ยนแข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บ เขตและประเทศ ณ อ มแพคเม องทองธาน เพลง ค ณธรรม โครงงานค ณธรรม ภาพยนตร ส น ละคร ค ณธรรม เล าน ทาน ค ณธรรม มารยาทไทย สวดมนต แปล ละครประว ต ศาสตร -ต วต วแทนน กเร ยนตอบป ญหากฎหมาย คร ร ชน คร ปราณ คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น ม. ปลาย ท กว ชา ศาสนา ประว ต - ศาสตร และว ทยากรร บ เช ญ คร ร ชน คร ปราณ คร อ ครว ฒน คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น ม. ปลาย และว ทยากรร บเช ญ -และรายการอ น ๆ คร ร ชน คร ปราณ คร ห วหน าสายว ชา และกรรมการ ม. ต น ม. ปลาย ท กว ชา 2.3 นาน กเร ยนแข งข น ท กประเภทการแข งข น คร ผ ร บผ ดชอบ 2.4 รายงานผลการแข งข นท กประเภท คร ส ภาพร งานสารบรรณคร ธ ญวร ตน งานประชาส มพ นธ มอบเก ยรต บ ตรหน าเสาธง ผลการค ดเล อก การเป นต วแทนโรงเร ยนแต ละประเภท การแข งข น ค ณคร ผ ควบค มนาน กเร ยนไปแข งข นตามประเภทการ แข งข น ค ณคร ผ ควบค มรายงานผลให ห วหน ากล มสาระ ผ อานวยการ (ตามแบบฟรอมกล มสาระ) ห วหน ากล มสาระ ขอบค ณคร ท เก ยวข อง และ ขออน ญาตท านผ อานวยการเป นเก ยรต มอบเก ยรต บ ตรระบ ว นเวลา สารบรรณส งหน งส อ ไปย งรองว ชาการและผ อานวยการ สารบรรณร บหน งส อค น มาย งห วหน ากล มสาระ คร ส ภาพร คร ร ชน คร ปราณ คร นาโชค คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น ม. ปลาย คร ผ ควบค ม คร ผ ควบค ม คร ส ภาพร งานสารบรรณคร ธ ญวร ตน กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 23 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

24 ห วหน ากล มสาระประสานงานมอบ -งานประชาส มพ นธ จ ดพ ธ มอบเก ยรต บ ตรหน าเสาธง ประสานงานโสตถ ายร ป -ประสานคณะกรรมการน กเร ยนพ ธ การประจาว นศ กร คร ส ภาพร คร นาโชค คร ร ชน งานก จกรรมพ ธ การมอบเก ยรต บ ตร -รองห วหน ากล มสาระ ประสานแจ งบ คลากรร วมแสดง ความย นด บ นท กภาพร วมก บน กเร ยน ฝ ายบร หาร -งานประชาส มพ นธ มอบร ปและรายงานผลก บ ประชาส มพ นธ โรงเร ยนเพ อลงวารสาร จ ดบอร ดแสดง ความย นด ใต อาคาร 2 คร ปราณ คร อรธ มา คร ย ทธภ ม 3. ข นประเม นผลการดาเน นการ สร ปรายงานผลว จ ย และพ ฒนา pdca เป นร ปเล ม บทท 1 หล กการและเหต ผล คร ส ภาพร บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง คร นาโชค บทท 3 การสร างแบบเคร องม อ เก บรวบรวม แบบสอบถาม นาแบบสอบถามประเม นน กเร ยน คร - ฝ ายบร หาร คร ศ ร พร คร ฉ ตรล กษณ คร นล นร ตน คร จ ฑา บทท 4 ส รปผลและว เคราะห ข อม ล คร นาโชค คร ว ภา คร จรรยาพร บทท 5 อภ ปรายผล คร ส ภาพร คร นาโชค ออกหน งส อบ นท กข อความรายงานผลแนบเล มรายงาน เสนอรองว ชาการ ท านผ อานวยการ และต ดตามค น ภาคผนวก ก ข ค ง ร องรอยหล กฐานท กอย างเช น สาเนา เก ยรต บ ตร แบบฟร อมร บสม คร หน งส อราชการเช ญแข งข น ร ปภาพ คาส ง ฯลฯ รวบรวมและจ ดทาเล มรายงาน คร ย ทธภ ม บ นท กข อความค นมาย งห วหน ากล มสาระ คร ส ภาพร เพ อร บทราบการแนวการปฏ บ ต และปร บปร งงาน และมอบงานประก นค ณภาพเก บเข าต เอกสารประก น ค ณภาพ คร ส ภาพร งานสารบรรณคร ธ ญวร ตน คร ย ทธภ ม เก บเข าต เอกสารประก นค ณภาพ คร ส น ต คร ย ทธภ ม สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ และหน วยงานภายนอก กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 24 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศ ลรว ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม เลขท 51 ถนนประสาทว ถ ตาบลแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560

ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560 ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560 กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน กล มการบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ หอว ง นนทบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 3 1 คำน ำ เอกสารค ม อการจ ดก

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

บทท ๒ ค ำอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม

บทท ๒ ค ำอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) บทท ๒ ต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ม แนวค ดและหล กการในการประเม นค ณภาพภายนอกตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต โดยม งเน นค ณภาพของผ

More information

โรงเร ยนร จ เสร ว ทยา

โรงเร ยนร จ เสร ว ทยา โรงเร ยนร จ เสร ว ทยา รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา 2557 เลขท 174 ซอยศ ภราช ถนนพหลโยธ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กร งเทพมหานคร ต งอย ในเขตพ นท การศ กษา กร งเทพมหานคร รห สสถานศ กษา 10100195

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๔

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๔ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๒๙ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช เลขท ๖๐๐

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ค ม อการบร หารงานบร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม และก จการพ เศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ บร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม ก จการพ เศษ 12 02 ~ ๑ ~ คานา การดาเน นงานด านบร การว ชาการ เป

More information

บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน

บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน 10 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 1 นโยบาย (ต วช ว ดท 1 4) บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จได น าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาบ รณา 1.แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ การเป นนโยบายของโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information