โครงการ/ก จกรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ 2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการ/ก จกรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ 2558"

Transcription

1 โครงการ/ก จกรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ท โครงการ/ก จกรรม / งาน 1 ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะท พ งประสงค นาช ว ต ก จกรรมท 1 พ ธ หล อเท ยนและถวายเท ยนพรรษา 2 พ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน 48,000 3 พ ฒนาการเร ยนการสอน ก จกรรมท 2 พ ฒนาการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยน เป นสาค ญ ก จกรรมท 3 จ ดซ อและพ ฒนาแหล งเร ยนร 20,000 ก จกรรมท 4 การส งเสร มการทาว จ ยในช นเร ยน ก จกรรมท 5 ส งเสร มและพ ฒนาน ส ยร กการอ าน ก จกรรมท 6 ประช มคร และน เทศต ดตาม ก จกรรมท 7 จ ดเก บระบบข อม ล ก จกรรมท 8 บ ตรค ณธรรม 4 พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนส ความเป นเล ศทางว ชาส งคมศ กษา ฯ 28,000 ก จกรรมท 9 ละครค ณธรรม ก จกรรมท 10 ละครประว ต ศาสตร ไทย ก จกรรมท 11 โครงงานค ณธรรม ก จกรรมท 12 ภาพยนตร ส น ก จกรรมท 13 เล าน ทานค ณธรรม ก จกรรมท 14 มารยาทไทย ก จกรรมท 15 สวดมนต แปล ก จกรรมท 16 เพชรยอดมงก ฎว ชาเศรษฐศาสตร ประว ต ศาสตร พระพ ทธศาสนา ก จกรรมท 17 การแข งข นตอบป ญหาภายนอก ก จกรรมท 18 เล าน ทานค ณธรรม ประเภทของงบประมาณ อ ดหน น รายได อ นๆ 40,000 (บร จาค) รวม 96,000-40,000 รวมเง นอ ดหน นและรายได 96,000 รวมท งหมด 136,000

2 ช อโครงการ ค ณธรรม จร ยธรรม และ ค ณล กษณะท พ งประสงค นาช ว ต แผนงานท 1 สอดคล องกลย ทธ ข อท 7 สอดคล องมาตรฐาน / ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ข อ 1.5 มาตรฐานท 2 ต วบ งช ข อ 2.1, 2.2, 2.4 ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 ต วบ งช ข อ 7.1,7.7 มาตรฐานท 9 ต วบ งช ข อ 9.3 ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 13 ต วบ งช ข อ 13.2 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาวส น ต จ นทร คง 2. คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรมท กคน ล กษณะโครงการ ต อเน อง ไม ต อเน อง หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และแก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 กาหนดความม งหมายและหล กการจ ดการศ กษา ให การศ กษาเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ขรวม ถ งการกาหนดค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยนตามจ ดม งหมายของ หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ให เห นค ณค าของตนเอง ม ว น ยในตนเอง ปฎ บ ต ตนเองตาม หล กธรรมของพระพ ทธศาสนา หร อศาสนาท ตนน บถ อ ม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมอ นพ งประสงค มาตรา 7 ม งปล กฝ งจ ตสาน กท ถ กต องเก ยวก บการปกครองในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรง เป นพระประม ข ประชาธ ปไตยเป นกระบวนการท เก ดจากการเร ยนร และการฝ กฝนต งแต ว ยเด ก ให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว น บ ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย เท ยงธรรม ปล กฝ งว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยให เก ด ข นก บต วน กเร ยนจนสามารถนาว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยไปปร บใช ในช ว ตประจาว นได ด วยเหต ผลด งกล าว การ ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรมท ด งามแก น กเร ยนจ งเป นส งท พ งให เก ดข นเป นอย างย ง โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระ อ ปถ มภ ฯได เล งเห นความสาค ญด งกล าว จ งได จ ดทาโครงการค ณธรรม จร ยธรรม และ ค ณล กษณะท พ ง ประสงค นาช ว ตข น กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

3 ว ตถ ประสงค โครงการ 1 เพ อส งเสร มให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมท พ งประสงค 2 เพ อให น กเร ยนเป นผ ม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ควบค ก บการม ค ณธรรม 3 เพ อให น กเร ยนเป นผ ม มารยาทท ด งามตามแบบอย างของชาวไทย 4 เพ อปล กฝ งจ ตสาน กในการอน ร กษ ดารงร กษาศ ลปว ฒนธรรมประเพณ และจ ตสาน กในความเป น ไทย 5 เพ อให น กเร ยนอย ร วมก นในโรงเร ยน ช มชน ส งคมได อย างเป นส ข 6 เพ อการร วมก นส บทอดส บสานพระพ ทธศาสนา 7 เพ อร กษาขนบธรรมเน ยมประเพณ อ นด งามของไทย 8 เพ อปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรมท ด งามให แก น กเร ยน 9 เพ อให น กเร ยนนาหล กปฏ บ ต ของพระพ ทธศาสนามาใช ในการเร ยนและการดาเน นช ว ตประจาว น เป าหมายโครงการ 1. เช งปร มาณ - น กเร ยนโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ ร อยละ เช งค ณภาพ - น กเร ยนม เมตตา ม น าใจเอ อเฟ อเผ อแผ ม จ ตใจโอบอ อมอาร เคารพเช อฟ งผ ใหญ - น กเร ยนม ผลการเร ยนด ข น - น กเร ยนม ค ณธรรมจร ยธรรมท พ งประสงค เป นคนด ของส งคม - น กเร ยนประพฤต ตนเป นคนด ต อส งคมส วนรวม - น กเร ยนม ค ณธรรมจร ยธรรมท ด งาม เป นคนด ของส งคม - ให น กเร ยนร วมก นส บสานพระพ ทธศาสนา และประเพณ ว ฒนธรรมของชาวไทย กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 3 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

4 ก จกรรมและการดาเน นการ ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1 ข นเตร ยมการ ประช มวางแผนคณะทางานตามโครงการ / ก จกรรมพ ธ หล อ เท ยนและถวายเท ยนพรรษา จ ดทาคาส งมอบหมายผ ปฏ บ ต งาน กาหนดการ -จ ดทากาหนดการ งานแผนงาน/พ สด บ นท กขออน ญาตเบ ก ว สด อ ปกรณ และ เตร ยมสร ปแผนงานเม องานเสร จส น ต ดตามหน งส อบ นท กข อความ เอกสารการเบ กค นและมอบ ห วหน ากล มสาระ เพ อร บทราบและปฏ บ ต หน าท ประสานงาน พฤศจ กายน 2557 ธ นวาคม ธ นวาคม ธ นวาคม สร างเคร องม อประเม นผลการจ ดก จกรรม พ.ย 2557 ส.ค 2. ข นดาเน นการ 2.1 ห วหน ากล มสาระประสานงานมอบ - ประชาส มพ นธ แจ งกาหนดการ จ ดก จกรรมน กเร ยนด ศร อย ธยา ร กษ ความเป นไทย, ส ภาพบ ร ษ ส ภาพสตร คนด ศร อย ธยา, เทศน มหาชาต, สวดมนต ทาว ตรเช า, ต กบาตร, พ ธ แสดงตนเป นพ ทธมามกะ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3,ค าย ค ณธรรม และพ ธ หล อเท ยนและถวายเท ยนพรรษา - ประสานงานพ ธ กร ฝ ายสถานท งานโสตท ศนศ กษา จ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ เคร องเส ยง และบ นท กภาพก จกรรม - ประสานงานพ ธ กร ฝ ายบร หาร ประชาส มพ นธ เส ยงตามสาย หน าเสาธงก จกรรมต กบาตรโรงอาหาร ธ นวาคม ธ นวาคม คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม คร ส น ต จ นทร คง งานแผนงาน/พ สด คร อ ครว ฒน งานแผนงานพ สด งานสารบรรณ คร จ ฑา คร ธ ญวร ตน งานว จ ย คร นาโชค งานประก นค ณภาพ คร อรธ มา คร ฉ ตรล กษณ คร ย ทธภ ม ห วหน า และคร กล มสาระ การเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ห วหน า และคร กล มสาระ การเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 4 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

5 ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 2.2 ฝ กซ อมน กเร ยนในการดาเน นการโครงการ / ก จกรรม ธ นวาคม คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม 2.3 ดาเน นการโครงการ / ก จกรรมต างๆ พฤศจ กายน ก นยายน - ก จกรรมค ดเล อกน กเร ยนด ศร อย ธยา ร กษ ความเป นไทย คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม - ก จกรรมส ภาพบ ร ษ ส ภาพสตร คนด ศร อย ธยา (ประกวดมารยาทไทย) - ก จกรรมเทศน มหาชาต - ก จกรรมสวดมนต ทาว ตรเช า คร จรรยาพร - ก จกรรมต กบาตร คร ศ ร พร คร จ ฑา คร อรธ มา - ก จกรรมพ ธ แสดงตนเป นพ ทธมามกะ ม 3 คร นล นร ตน คร ห วหน าสายว ชาพระ พ ทธ ระด บช น ม.ต น - ก จกรรมค ายค ณธรรม - ก จกรรมพ ธ หล อเท ยนและถวายเท ยนพรรษา 3. ข นประเม นผลการดาเน นการ ม.ค ก.ย สร ปรายงานผลว จ ย และพ ฒนา pdca เป นร ปเล ม บทท 1 หล กการและเหต ผล คร ส ภาพร บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง คร นาโชค บทท 3 การสร างแบบเคร องม อ เก บรวบรวมแบบสอบถาม นาแบบสอบถามประเม นน กเร ยน คร ฝ ายบร หาร (งานว จ ยคร นาโชค คร ส น ต) (งานประก นค ณภาพ คร ฉ ตรล กษณ, คร จ ฑา, คร นล นร ตน, คร ย ทธภ ม ) บทท 4 สร ปผลและว เคราะห ข อม ล คร จ ฑา, คร นล นร ตน,, คร ว ภา, คร จรรยาพร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 5 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

6 ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ บทท 5 อภ ปรายผล คร ส ภาพร และคร นาโชค ออกหน งส อบ นท กข อความรายงานผลแนบเล มรายงาน เสนอรองว ชาการ ท านผ อานวยการ และต ดตามค น คร ส ภาพร (งานสารบรรณ คร จ ฑา คร ธ ญวร ตน ) ภาคผนวก ก ข ค ง ร องรอยหล กฐานท กอย างเช น สาเนา เก ยรต บ ตร แบบฟอร มร บสม คร หน งส อราชการ ร ปภาพ คาส ง ฯลฯ (งานประก นค ณภาพ คร อรธ มา, คร ฉ ตรล กษณ คร ส น ต คร ย ทธภ ม ) รวบรวมและจ ดทาเล มรายงาน (งานประก นค ณภาพ คร อรธ มา, คร ฉ ตรล กษณ, คร ย ทธภ ม ) บ นท กข อความค นมาย งห วหน ากล มสาระ เพ อร บทราบการแนวการปฏ บ ต และปร บปร งงาน และมอบงานประก นค ณภาพเก บเข าต เอกสารประก น ค ณภาพ คร ส ภาพร เก บเข าต เอกสารประก นค ณภาพ คร ส น ต คร ย ทธภ ม สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ และหน วยงานภายนอก ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1.1 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมท พ งประสงค 1.2 น กเร ยนเป นผ ม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ควบค ก บการม ค ณธรรม 1.3 น กเร ยนเป นผ ม มารยาทท ด งามตามแบบอย างของชาวไทย 1.4 น กเร ยนม จ ตสาน กในการอน ร กษ ดารงร กษาศ ลปว ฒนธรรมประเพณ และจ ตสาน กในความเป น ไทย 1.5 น กเร ยนอย ร วมก นในโรงเร ยน ช มชน ส งคมได อย างเป นส ข 1.6 น กเร ยนร วมก นส บทอดส บสานพระพ ทธศาสนา 1.7 น กเร ยนร กษาขนบธรรมเน ยมประเพณ อ นด งามของไทย 1.8 น กเร ยนค ณธรรม จร ยธรรมท ด งาม 1.9 น กเร ยนนาหล กปฏ บ ต ของพระพ ทธศาสนามาใช ในการเร ยนและการดาเน นช ว ตประจาว น กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 6 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

7 งบประมาณท ใช 1. เง นงบประมาณ (บร จาค) จานวน 40,000 บาท 2. เง นนอกงบประมาณ เง นรายได จานวน - บาท เง นอ น ๆ จานวน - บาท ทร พยากรโครงการ ท รายการ จานวน 1 ค าดาเน นการซ อเท ยน หล อ เท ยนแห เท ยน และถวาย เท ยนว นเข าพรรษา ราคา/ หน วย จานวน เง น งบประมาณ แหล ง งบประมาณ จานวน เง น ,000 เง นบร จาค 40,000 รวม เง นบร จาค 40,000 การประเม นผล รวมเง นท งหมด 40,000 ว ธ การประเม นผล เคร องม อ ต วช ว ดความสาเร จ - แบบสอบถาม - การส งเกตการเข าร วมก จกรรม - ส งเกตจากการเข าร วมก จกรรม - การตอบแบบสอบถาม และ ประเม นผล - การแข งข น การอน ม ต โครงการ -น กเร ยนโรงเร ยนศร อย ธยา ใน พระอ ปถ มภ ฯ ร อยละ 100 เป น คนม ค ณธรรมและจร ยธรรมด อย ร วมก นได อย างม ความส ข ลงช อ... ผ เสนอโครงการ (นางสาวส น ต จ นทร คง) ตาแหน งห วหน ากล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ความค ดเห นฝ ายบร หาร ลงช อ... (นางอมรร ตน โพธ ตาปะนะ) รองผ อ านวยการโรงเร ยน กล มบร หารงานว ชาการ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 7 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

8 ความค ดเห นของงานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ลงช อ... (นางพ ทธน นท พ ร ณ) ห วหน างานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา อน ม ต โครงการ ไม อน ม ต โครงการ ลงช อ... (นางตร ส คนธ จ ตต สงวน) ผ อานวยการโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าภค น เธอ เจ าฟ าเพชรร ตนราชส ดา ส ร โสภาพ ณณวด กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 8 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

9 ช อโครงการ พ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน: Spirit of ASEAN แผนงานท 2 สอดคล องกลย ทธ ข อท 5 สอดคล องมาตรฐาน / ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2 ต วบ งช ข อ 2.1, 2.3, 2.4 มาตรฐานท 3 ต วบ งช ข อ 3.1, มาตรฐานท 5 ต วบ งช ข อ 5.1 ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 ต วบ งช ข อ 7.1, 7.4 มาตรฐานท 10 ต วบ งช ข อ 10.1, 10.2 ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 13 ต วบ งช ข อ 13.1, 13.2 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ผ ร บผ ดชอบโครงการ คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ล กษณะโครงการ ต อเน อง ไม ต อเน อง หล กการและเหต ผล ในป ประเทศไทยจะก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยนอย างเป นทางการ ท กฝ ายต างเตร ยมความ พร อมเพ อร บม อก บความเปล ยนแปลงท ต องเก ดข นในอนาคต โดยเฉพาะภาคการศ กษา ซ งเก ยวข องก บการ เตร ยมความพร อมของเด กและเยาวชน ท ถ อเป นอนาคตสาค ญของประเทศโดยในการบรรยายพ เศษห วข อ การ เพ มโอกาสทางการเร ยนร ของเด กไทย เตร ยมพร อมส ประชาคมอาเซ ยน จากงานประช มว ชาการ TK Conference on Reading 2012 ซ งจ ดโดยสาน กงานอ ทยานการเร ยนร (สอร.) หร อ TK park ดร.เบญจ ล กษณ น าฟ ารองเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) กล าวว า ขณะน ทางสาน กเลขาธ การ อาเซ ยนได จ ดทา Asean Curriculum Sourcebook หร อ หล กส ตรแกนกลางอาเซ ยน โดยจะกาหนดให เป นหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานของเด กไทย ต งแต ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา อาช วะศ กษา รวมถ งการศ กษา นอกโรงเร ยนท จ ดการศ กษาในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เพ อให เด กและพลเม องอาเซ ยนได เร ยนร ส งท คล ายคล ง ก น ท งน หล กส ตรแกนกลางอาเซ ยน หร อ Asean Curriculum Sourcebookม กรอบการเร ยนร ร วมก น 5 เร องหล กค อ 1. Knowing ASEAN ความร เก ยวก บอาเซ ยน 2. Valuing and Diversity การเห น ค ณค าความเป นหน งและความหลากหลาย 3. Connecting Global and Local การเช อมโยงโลกและ ท องถ น 4. Promoting Equity and Justice การส งเสร มความเสมอภาคและความย ต ธรรม และ 5. Work Together a sustainable Future การทางานร วมก นเพ ออนาคตท ย งย น ซ งขณะน สพฐ.กาล งให ผ ท เก ยวข องดาเน นการวางหล กส ตรสาหร บเด กไทย โดยหล งจากน จะม การนาหล กส ตรของแต ละประเทศท ง 10 ชาต สมาช กอาเซ ยนมาด ในภาพรวมอ กคร งเพ อให เด กไทยและพลเม องอาเซ ยนได เร ยนร ส งท คล ายก นและม ค ณล กษณะเฉพาะในความเป นอาเซ ยน ด วยเหต ผลด งกล าวกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม จ งม ภารก จในการ จ ดการเร ยนร ในท องถ นให เช อมโยงก บอาเซ ยนและการดาเน นช ว ตตามแนวพระราชดาร เศรษฐก จพอเพ ยง โดย กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 9 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

10 การเตร ยมเยาวชนให ม ความเข มแข งในการเตร ยมความพร อมท จะนาจ ดเด นในท องถ นมาพ ฒนาพร อมท จะ แข งข นในโอกาสท ประเทศไทยจะเข า ส ประชาคมอาเซ ยน: Spirit of ASEAN ด วยว ถ ช ว ตพอเพ ยง ได ตรง ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ว ตถ ประสงค โครงการ 1 เพ อให น กเร ยนในโรงเร ยน ม ความร ความเข าใจเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน 2. เพ อให น กเร ยน ม ความตระหน ก ใน Spirit of ASEAN และม เจตคต ท ด 3 เพ อให น กเร ยนม ความร ความสามารถในการนาจ ดเด นในท องถ นมาสร างสรรค เพ อแข งข นในอาเซ ยน ด วยว ถ ช ว ตพอเพ ยง เป าหมายโครงการ 1. เช งปร มาณ - ผ เข าร วมก จกรรมรวมท งส น 3,000 คน 2. เช งค ณภาพ - น กเร ยนท เข าร วมก จกรรมร อยละ 80 ม ความร ความเข าใจเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ในระด บด ข นไป - น กเร ยนท เข าร วมก จกรรมร อยละ 80 ม ความตระหน กและม เจตคต ท ด ต อ Spirit of ASEAN ในระด บ ด ข นไป - น กเร ยนม ความร ความสามารถในการนาจ ดเด นในท องถ นมาสร างสรรค ร อยละ 80 เพ อแข งข นในอาเซ ยน ด วยว ถ ช ว ตพอเพ ยง ในระด บด ข นไป ก จกรรมและการดาเน นการ ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. ข นเตร ยมการ ประช ม คณะกรรมการบร หารงาน ประชาส มพ นธ หน าเสาธง ประชาส มพ นธ น กเร ยนในห อง 2. ข นดาเน นการ ประชาส มพ นธ ประด บ ธง ไวน ว 1 ก จกรรมว นอาเซ ยน ก จกรรมประกอบด วย 1) การแสดงขบวนธง 10 ชาต อาเซ ยน 2) การแสดงระบาอาเซ ยน 3) การแสดง Finale performance 4) การแสดงน ทรรศการอาเช ยน 5) เกมและคาราโอเกะ 6) ประกวดโครงงานอาหารอาเซ ยน 7) การแข งข นตอบป ญหาอาเซ ยนภาคภาษาไทยและภาค ภาษาอ งกฤษ กล มฯ คร ร ชน คร ท กคน คร ส ภาพร คร ปราณ คร ร ชน คร ร ชน คร ปราณ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 10 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

11 ว นท 6 ส.ค รอบ 1 8) ส มมนาค ณล กษณะเยาวชนไทยในอาเซ ยน ในป 58 9) MISS ASEAN 10) ร องเพลงหม 11) การมอบรางว ล 2 ก จกรรมห องเร ยนอาเซ ยน ห องประช มอาเซ ยน 3 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตรท องถ นเพ อเข า ส ประชาคม อาเซ ยน ด วยว ถ ช ว ตพอเพ ยง ความร อาเซ ยน 1) ประว ต ศาสตร อาเซ ยน 2) แนวค ดเร องภ ม ภาคน ยม 3) โครงสร างสถาบ นของอาเซ ยน 4) อ ตล กษณ ทางว ฒนธรรม 5) การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในแต ละประเทศสมาช กซ ง ม ความแตกต างก น 6) ประเด นส งแวดล อม 7) การจ ดการภ ยพ บ ต 8) ความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จและการ บ รณาการ 9) การเช อมโยงระหว างชนบท 10) ธรรมาภ บาล 11) ส ทธ มน ษยชน 12) ส นต ภาพและการจ ดการความข ดแย ง 13) การค ามน ษย และแรงงานอพยพ 14) ว ฒนธรรมท โดดเด น 15) อาชญากรรมข ามชาต และการก อการร าย ด านเจตคต 1. ม ความภ ม ใจในความเป นไทย/ ความเป นอาเซ ยน 2. ร วมก นร บผ ดชอบต อประชาคมอาเซ ยน 3. ม ความตระหน กในความเป นอาเซ ยน 4. ม ว ถ ช ว ตประชาธ ปไตย ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ส นต ว ธ /ส นต ธรรม 5. ยอมร บความแตกต างในการน บถ อศาสนา 6. ดาเน นช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านท กษะการปฏ บ ต การประย กต กรณ ศ กษาของด ในท องถ นเพ อพ ฒนาและ คร ส ภาพร คร นาโชค คร ส ภาพร คร ร ชน คร ปาร ชาต คร อรธ มา คร ศ ร พร คร นาโชค คร ท กคน กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 11 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

12 เข าส ประชาคมอาเซ ยนด วยความพอเพ ยง 3. ข นประเม นผลการดาเน นการ สร ปรายงานผลว จ ย และพ ฒนา pdca เป นร ปเล ม บทท 1 หล กการและเหต ผล คร ส ภาพร บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง คร นาโชค บทท 3 การสร างแบบเคร องม อ เก บรวบรวม แบบสอบถาม นาแบบสอบถามประเม นน กเร ยน คร ฝ ายบร หาร คร ศ ร พร คร จ ฑา คร นล นร ตน บทท 4 สร ปผลและว เคราะห ข อม ล ค ณคร ว ภา คร จรรยาพร บทท 5 อภ ปรายผล คร ส ภาพร คร นาโชค ออกหน งส อบ นท กข อความรายงานผลแนบเล มรายงาน เสนอรองว ชาการ ท านผ อานวยการ และต ดตามค น ภาคผนวก ก ข ค ง ร องรอยหล กฐานท กอย างเช น สาเนา เก ยรต บ ตร หน งส อ ราชการเช ญแข งข น ร ปภาพ คาส ง ฯลฯ รวบรวมและจ ดทาเล มรายงาน คร ย ทธภ ม บ นท กข อความค นมาย งห วหน ากล มสาระ คร ส ภาพร เพ อร บทราบการแนวการปฏ บ ต และปร บปร งงาน และมอบงานประก นค ณภาพเก บเข าต เอกสารประก น ค ณภาพ คร ส ภาพร งานสารบรรณ คร ธ ญวร ตน คร ส น ต คร ย ทธภ ม เก บเข าต เอกสารประก นค ณภาพ คร ส น ต คร ย ทธภ ม สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนข าใจในการเป นพลเม องประชาคมอาเซ ยน 2. น กเร ยนร หน าท บทบาทการเป นพลเม องประชาคมอาเซ ยนไป ใช ได อย างถ กต องใน ช ว ตประจาว น 3. น กเร ยนเก ดความภาคภ ม ใจท ม โอกาสได เป นพลเม องประชาคมอาเซ ยน 4. ช มชนและโรงเร ยนม แหล งเร ยนร ศ นย ศ กษาอาเซ ยน 5. น กเร ยนม ความสามารถในการพ ฒนาผลงานการสร างสรรค ในท องถ นเพ อเผยแพร ส ประชาคม อาเซ ยนด วยว ถ ช ว ตพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 12 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

13 งบประมาณท ใช 1. เง นงบประมาณ (อ ดหน น) จานวน 48,000 บาท 2. เง นนอกงบประมาณ เง นรายได จานวน - บาท เง นอ น ๆ จานวน - บาท ทร พยากรโครงการ ท รายการ จานวน 1 ปร บปร งห องอาเซ ยน ราคา/ หน วย จานวนเง น แหล ง งบประมาณ งบประมาณ จานวน เง น 1.1 ป ายคาขว ญอาเซ ยนขนาด 0.5 * 8 เมตร 1 แผ น 3,000 3,000 เง นอ ดหน น 3, ป ายอค ล คประว ต ประชาคมอาเซ ยน 2 * ,000 เง นอ ดหน น 2,000 ฟ ต 2 ก จกรรมงานอาเซ ยน ของรางว ลการประกวด แข งข นภาคสนาม 2.2 ของรางว ลการประกวด แข งข นระด บม ธยมศ กษา ตอนต น ,000 เง นอ ดหน น 5,000 6,500 เง นอ ดหน น 6, ของรางว ลการประกวด - - 6,500 เง นอ ดหน น 6,500 แข งข นระด บม ธยมศ กษาตอน ปลาย 2.4 ว สด อ ปกรณ การจ ด ก จกรรมการแสดงน ทรรศการ 10 ช ด 2,460 24,600 เง นอ ดหน น 24,600 อาเซ ยน 2.5 ว สด อ ปกรณ การจ ด น ทรรศการอาเซ ยน 1ช ด เง นอ ดหน น 400 รวม เง นอ ดหน น 48,000 รวมเง นท งหมด 48,000 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 13 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

14 การประเม นผล ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ต วบ งช ความสาเร จ ส งเกต ส มภาษณ ภาพถ าย เอกสาร - แบบประเม น - ใบงาน CD - แบบฝ ก/แผ นพ บ ผลผล ต(Outputs) น กเร ยนม ความร เจต คต และการประย กต ใช ใน เร องอาเซ ยนอย างเหมาะสม การอน ม ต โครงการ ลงช อ...ผ เสนอโครงการ (นางสาวส น ต จ นทร คง) ตาแหน ง ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ความค ดเห นฝ ายบร หาร ลงช อ... (นางอมรร ตน โพธ ตาปะนะ) รองผ อ านวยการโรงเร ยน กล มบร หารงานว ชาการ ความค ดเห นของงานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ลงช อ... (นางพ ทธน นท พ ร ณ) ห วหน างานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา อน ม ต โครงการ ไม อน ม ต โครงการ ลงช อ... (นางตร ส คนธ จ ตต สงวน) ผ อานวยการโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าภค น เธอ เจ าฟ าเพชรร ตนราชส ดา ส ร โสภาพ ณณวด กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 14 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

15 ช อโครงการ พ ฒนาการเร ยนการสอน แผนงานท 3 สอดคล องกลย ทธ ข อท 3 สอดคล องมาตรฐาน / ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2 ต วบ งช ข อ 2.1, 2.4 มาตรฐานท 3 ต วบ งช ข อ 3.1, 3.2, 3.3 มาตรฐานท 4 ต วบ งช ข อ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 มาตรฐานท 6 ต วบ งช ข อ 6.1, 6.2, 6.3 ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 ต วบ งช ข อ 7.1, 7.3, 7.4, 7.7 มาตรฐานท 9 ต วบ งช ข อ 9.3 มาตรฐานท 10 ต วบ งช ข อ 10.3, 10.4 ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 13 ต วบ งช ข อ 13.1, 13.2 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาวส น ต จ นทร คง 2. คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรมท กคน ล กษณะโครงการ ต อเน อง ไม ต อเน อง หล กการและเหต ผล การจ ดการเร ยนการสอนในย คป จจ บ นจะเป นการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นศ นย กลางของการเร ยนร และ ในการจ ดการเร ยนการสอน จะต องให น กเร ยนได ร บข อม ลจาก ส อประกอบการสอน ม ร ปภาพประกอบ คอย อธ บาย ช แนะ กระต น เร าความสนใจของน กเร ยน ให น กเร ยนร บร หลายๆ ทาง ในการจ ดการเร ยนการสอน จ งต องม การพ ฒนา ทาง กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม จ งได จ ดทาโครงการ พ ฒนาการเร ยนการสอนข น ว ตถ ประสงค โครงการ 1. เพ อให น กเร ยนได เข าใจ แสดงความสามารถทางว ชาการด านส งคมศ กษา 2. เพ อให น กเร ยนเข าใจบทเร ยนด ข น เพราะเป นเคร องอานวยประโยชน ในการเร ยนร 3. เพ อให น กเร ยนม ความร ความเข าใจและม ท กษะในว ชาส งคมศ กษา และม เจตคต ท ด ต อว ชาส งคม ศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 15 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

16 เป าหมายโครงการ 1. เช งปร มาณ - น กเร ยนโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ ท กคน 2. เช งค ณภาพ - น กเร ยนม ผลการเร ยนว ชาส งคมศ กษาท ด ข น ก จกรรมและการดาเน นการ ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1 ข นเตร ยมการ ประช มวางแผนคณะทางานตามโครงการ / ก จกรรมพ ฒนาการ เร ยนการสอน โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ และก จกรรมผล ตส อและซ อมบาร ง ส งเสร มการทาว จ ยในช นเร ยน ส งเสร มและพ ฒนาน ส ยร กการอ าน ประช มคร และน เทศต ดตาม และกาจ ดเก บระบบข อม ล พฤศจ กายน 2557 ห วหน า คร กล ม สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม จ ดทาคาส งมอบหมายผ ปฏ บ ต งาน คร ส ภาพร งานแผนงานพ สด ขออน ญาตเบ ก ว สด อ ปกรณ ธ นวาคม งานแผน งาน พ สด ต ดตามหน งส อบ นท กข อความ เอกสารการเบ กค นและ มอบห วหน ากล มสาระ เพ อร บทราบและปฏ บ ต หน าท ประสานงาน ธ นวาคม สร างเคร องม อประเม นผลการจ ดก จกรรม พ.ย 2557 ส.ค 2. ข นดาเน นการ 2.1 ดาเน นการต ดต อประสานงาน ว ทยากรบรรยายการอบรมเร อง การพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ และการผล ตส อการเร ยนการสอนส งคมศ กษา มกราคม งานแผนงาน พ สด และงาน สารบรรณ งานว จ ยและ ประก นค ณภาพ คร อรธ มา คร ศ ร พร คร จ ฑา คร นล น ร ตน คร ส ภาพร คร ปราณ คร ร ชน 2. 2 ดาเน นการจ ดหา จ ดซ อว สด อ ปกรณ ต างๆ และอ นๆ ท ใช และเก ยวข องก บการอบรม มกราคม - พฤษภาคม ห วหน ากล ม สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 16 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

17 2. 3 ดาเน นการจ ดการอบรม เมษายน ดาเน นการจ ดหา จ ดซ อว สด อ ปกรณ ต างๆ และอ นๆท ใช ในการผล ตส อเพ อการจ ดการเร ยนการสอน พฤศจ กายน ก นยายน ว ฒนธรรม และ งานแผนงาน พ สด ห วหน า คร กล ม สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม 3. ข นประเม นผลการดาเน นการ ม.ค-ก.ย 58 สร ปรายงานผลว จ ย และพ ฒนา pdca เป นร ปเล ม บทท 1 หล กการและเหต ผล คร ส ภาพร บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง คร นาโชค บทท 3 การสร างแบบเคร องม อ เก บรวบรวมแบบสอบถาม นาแบบสอบถามประเม นน กเร ยน คร ฝ ายบร หาร คร ส น ต คร ฉ ตร ล กษณ คร นล นร ตน คร จ ฑา บทท 4 สร ปผลและว เคราะห ข อม ล คร นาโชค คร ว ภา คร จรรยาพร บทท 5 อภ ปรายผล ค ณคร ส ภาพร คร นาโชค ออกหน งส อบ นท กข อความรายงานผลแนบเล มรายงาน เสนอรองว ชาการ ท านผ อานวยการ และต ดตามค น ค ณคร ส ภาพร งานสารบรรณ คร ธ ญวร ตน ภาคผนวก ก ข ค ง ร องรอยหล กฐานท กอย างเช น คร ย ทธภ ม สาเนา เก ยรต บ ตร หน งส อราชการ ร ปภาพ คาส ง ฯลฯ รวบรวมและจ ดทาเล มรายงาน คร ย ทธภ ม บ นท กข อความค นมาย งห วหน ากล มสาระ คร ส ภาพร เพ อร บทราบการแนวการปฏ บ ต และปร บปร งงาน และมอบงานประก นค ณภาพเก บเข าต เอกสารประก นค ณภาพ เก บเข าต เอกสารประก นค ณภาพ คร ส น ต คร ย ทธ ภ ม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 17 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

18 สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ และหน วยงานภายนอกท เก ยวข อง ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนได เข าใจ แสดงความสามารถทางว ชาการด านส งคมศ กษา 2. น กเร ยนเข าใจบทเร ยนด ข น เพราะเป นเคร องอานวยประโยชน ในการเร ยนร 3. น กเร ยนม ความร ความเข าใจและม ท กษะในว ชาส งคมศ กษา และม เจตคต ท ด ต อว ชาส งคมศ กษา งบประมาณท ใช 3. เง นงบประมาณ (อ ดหน น) จานวน 20,000 บาท 4. เง นนอกงบประมาณ เง นรายได จานวน - บาท เง นอ น ๆ จานวน - บาท ทร พยากรโครงการ ท รายการ จานวน ราคา/หน วย 5 ส อ ว สด และอ ปกรณ ในการ จ ดทาส อ จานวน เง น แหล ง งบประมาณ งบประมาณ จานวนเง น ,000 เง นอ ดหน น 20,000 รวม เง นอ ดหน น 20,000 รวมเง นท งหมด 20,000 การประเม นผล ว ธ การประเม นผล เคร องม อ ต วช ว ดความสาเร จ - ส งเกตจากการเร ยน - แบบสอบถาม - ประเม นจากผลการเร ยน - การส งเกต - แบบสอบถาม - น กเร ยนโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระ อ ปถ มภ ฯ ร อยละ 100 ม ผลการเร ยน ด ข น การอน ม ต โครงการ ลงช อ...ผ เสนอโครงการ (นางสาวส น ต จ นทร คง) ต าแหน ง ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 18 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

19 ความค ดเห นฝ ายบร หาร ลงช อ... (นางอมรร ตน โพธ ตาปะนะ) รองผ อ านวยการโรงเร ยน กล มบร หารงานว ชาการ ความค ดเห นของงานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ลงช อ... (นางพ ทธน นท พ ร ณ) ห วหน างานพ ฒนานโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา อน ม ต โครงการ ไม อน ม ต โครงการ ลงช อ... (นางตร ส คนธ จ ตต สงวน) ผ อานวยการโรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าภค น เธอ เจ าฟ าเพชรร ตนราชส ดา ส ร โสภาพ ณณวด กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 19 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

20 ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนส ความเป นเล ศ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม แผนงานท 4 สอดคล องกลย ทธ ข อท 5 สอดคล องมาตรฐาน / ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2 ต วบ งช ข อ 2.1 มาตรฐานท 4 ต วบ งช ข อ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 มาตรฐานท 5 ต วบ งช ข อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 ต วบ งช ข อ 7.1, มาตรฐานท 10 ต วบ งช ข อ 10.3 ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 13 ต วบ งช ข อ 13.1ม 13.2 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสาวส น ต จ นทร คง ล กษณะโครงการ ต อเน อง ไม ต อเน อง หล กการและเหต ผล สภาพป จจ บ นความเจร ญเต บโตทางด านเศรษฐก จ ส งคมและเทคโนโลย ได เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว และเก ยวข องก บว ถ ช ว ตของประชาชนท วไปมากย งข น ส งผลให การดารงช ว ตของท ก ๆ คน ม การพ ฒนาและ ปร บต วให เข าก บสภาวการณ ของส งคมโลกอย ตลอดเวลา ด งน น การจ ดการศ กษาจ งจาเป นต องสร างสรรค เด ก และเยาวชนให ม ความร ความสามารถ ท เปล ยนแปลงตามสภาวการณ ในป จจ บ น ในการพ ฒนาศ กษาน น จาเป นอย างย งท จะต องจ ดก จกรรมส งเสร ม สน บสน นให น กเร ยนในระด บการศ กษาข นพ นฐานม ความเป นเล ศด าน ว ชาการและม ศ กยภาพในก จกรรม เพ อเตร ยมพร อมให เด กและเยาวชนเป นกาล งสาค ญในการข บเคล อน ประเทศไทยในอนาคตเพ อให เด กและเยาวชนได ร บการส งเสร ม และพ ฒนาศ กยภาพส ความเป นเล ศทางว ชาการ และก จกรรมต าง ๆ เพ อเพ มพ นท กษะในการดารงช ว ตในส งคมได อย างม ความส ข กล มสาระการเร ยนร ส งคม ศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ในฐานะ ท เป นหน วยงานร บผ ดชอบในการจ ดการศ กษาได ประย กต การจ ด การศ กษาให แก เด กและเยาวชนให เป นผ ม ท งความร ความสามารถ เพ อสร างโอกาสให แก เด กและเยาวชนได แสดงศ กยภาพทางว ชาการและก จกรรมสร างสรรค ต าง ๆโดยจ ดทาโครงการความเป นเล ศ ป ข น เพ อ การส งเสร มและสน บสน นศ กยภาพของน กเร ยนให ม ความโดดเด น รวมท งการส งเสร มน กเร ยนให เข าร วมแข งข นใน สนามการแข งข นว ชาการก บ หน วยงานท ได มาตรฐานอย างต อเน อง ว ตถ ประสงค โครงการ 1. เพ อจ ดก จกรรมให น กเร ยนได แสดงออกซ งความสามารถในด านท กษะทางว ชาส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม 2. เพ อจ ดก จกรรมสร างสรรค ให น กเร ยนแสดงความสามารถท เป นเล ศด านว ชาส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 20 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

21 เป าหมายโครงการ 1. เช งปร มาณ - น กเร ยนม โอกาสเข าร วมก จกรรมต าง ๆ ท งก จกรรมทางว ชาการและก จกรรมสร างสรรค ต าง ๆ - กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรมจ ดก จกรรมส งเสร มศ กยภาพของน กเร ยน ในสาระภ ม ศาสตร หน าท พลเม อง เศรษฐศาสตร ประว ต ศาสตร ศาสนา - บ คลากรท กฝ ายท เก ยวข องได ม โอกาสปฏ บ ต งานร วมก นทาให เก ดท กษะการปฏ บ ต งานส งเสร ม ศ กยภาพของน กเร ยนและประสบการณ การเร ยนร อย างกว างขวาง 2. เช งค ณภาพ - น กเร ยนม ความร ความเข าใจในก จกรรมท กษะทางว ชาการส งคมศ กษา ฯ และนาท กษะท เป น ประโยชน มาประย กต ใช ในช ว ต ซ งเก ดจากการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ร วมก นร อยละ 80 - คร อาจารย ม ความค ดร เร มสร างสรรค ในการจ ดก จกรรมส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนและม โอกาส แลกเปล ยนประสบการณ ร อยละ 90 ก จกรรมและการดาเน นการ ท รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. ข นเตร ยมการ ประช มวางแผนคณะทางานตามโครงการการประกวด ก จกรรมท กษะทางว ชาการ ก จกรรมในระด บโรงเร ยนเพ อ เข าร วมประกวดแข งข นในก จกรรมต าง ๆ เช นตอบป ญหา กฎหมาย เพชรยอดมงก ฎ ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ละคร ค ณธรรม ละครประว ต ศาสตร ฯลฯ พฤษภาคม คณะกรรมการกล มสาระฯ งานสาน กงาน:ทาแบบฟอร มสาหร บร บสม คร กรกฎาคม สาน กงานกล มคร ย ทธภ ม จ ดทาคาส งมอบหมายผ ปฏ บ ต งาน สาน กงานกล มคร ย ทธภ ม งานแผนงานพ สด ขออน ญาตเบ ก ค าจ างว ทยากร ว สด อ ปกรณ บ นท กข อความขออน ญาตนาน กเร ยนไปแข งข น เบ กเบ ยเล ยง คร ผ ควบค มและน กเร ยน พร อมแนบหน งส อ ขออน ญาตผ ปกครอง เพ อท านผ อานวยการลงนาม อน ญาต ต ดตามหน งส อบ นท กข อความค นและมอบห วหน ากล ม สาระ เพ อร บทราบและปฏ บ ต หน าท ประสานงาน ห วหน ากล มสาระประสานงานมอบ คร ผ ควบค ม เพ อมอบหน งส อราชการขออน ญาต ผ ปกครอง งานสว สด การ ขอใช รถ เบ กเง นค าเบ ยเล ยง มอบให เง นค าเบ ยเล ยงน กเร ยนให คร ผ ควบค ม กรกฎาคม 2588 งานแผนงานพ สด คร ส น ต คร อ ครว ฒน งานสารบรรณคร ธ ญวร ตน สาน กงานกล มคร ย ทธภ ม งานสารบรรณคร ธ ญวร ตน ค ณคร ส ภาพร คร ผ ควบค มท กประเภท การแข งข น งานสว สด การ คร นล นร ตน สร างเคร องม อประเม นผลการจ ดก จกรรม งานว จ ยและประก น ค ณภาพ คร นาโชค กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 21 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

22 2. ข นดาเน นการ 2.1 งานประชาส มพ นธ แจ งน กเร ยนหน าเสาธง คร ผ สอน:ประชาส มพ นธ น กเร ยนในห องในเร อง รายการ การแข งข น กาหนดการร บสม คร เกณฑ การประเม น 2.2 ดาเน นการค ดเล อกต วแทนน กเร ยนท กประเภทการ แข งข น เช น -การค ดเล อกต วแทนน กเร ยนแข งข น เพชรยอดมงก ฎ เศรษฐศาสตร ม ต น 3 คน ม ปลาย 3 คน พระพ ทธศาสนา ม ต น 3 คน ม ปลาย 3 คน -ประว ต ศาสตร ม ต น 3 คน ม ปลาย 3 คน กรกฎาคม กรกฎาคม- กรกฎาคม- คร ร ชน คร นาโชค คร ย ทธภ ม และคร ท กท าน คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น และ ม. ปลาย ท กว ชา รายการ / ข นตอนการปฏ บ ต การค ดเล อกต วแทนน กเร ยน แข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บ เขตและประเทศ ณ อ มแพคเม องทองธาน เพลงค ณธรรม ท มละ 5 คน ม ต น ม ปลาย - โครงงานค ณธรรม ท มละ 5 คน ม ต น ม ปลาย รวม เป น 10 คน ภาพยนตร ส น รวมท ม ม ต น ม ปลาย ละครค ณธรรม รวมท ม ม ต น มปลาย คน ละครประว ต ศาสตร รวมท ม มต น มปลาย คน เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ม ต น ม ปลาย รวมเป น 2 คน มารยาทไทยท ม 2 คน ม ต น ม ปลาย รวมเป น 4 คน สวดมนต แปล ท มละ 10 คน ม. ต น ม. ปลายรวมเป น 20 คน -การค ดเล อกต วแทนน กเร ยนแข งข นการตอบป ญหาว ชา กฎหมาย -การค ดเล อกอ น ๆ กรกฎาคม- กรกฎาคม- 2.3 ฝ กซ อมน กเร ยนท กประเภทการแข งข น เช น คร ร ชน คร ปราณ คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น ม. ปลาย ท กว ชา ศาสนา หน าท พลเม อง เศรษฐศาสตร ประว ต ศาสตร ภ ม ศาสตร และว ทยากรร บเช ญ -ต วต วแทนน กเร ยนแข งข น เพชรยอดมงก ฎ คร ร ชน คร ปราณ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 22 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

23 เศรษฐศาสตร พระพ ทธศาสนา ประว ต ศาสตร คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น ม. ปลาย ว ชา ศาสนา เศรษฐศาสตร ประว ต ศาสตร และ ว ทยากรร บเช ญ -ฝ กซ อมต วแทนน กเร ยนแข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บ เขตและประเทศ ณ อ มแพคเม องทองธาน เพลง ค ณธรรม โครงงานค ณธรรม ภาพยนตร ส น ละคร ค ณธรรม เล าน ทาน ค ณธรรม มารยาทไทย สวดมนต แปล ละครประว ต ศาสตร -ต วต วแทนน กเร ยนตอบป ญหากฎหมาย คร ร ชน คร ปราณ คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น ม. ปลาย ท กว ชา ศาสนา ประว ต - ศาสตร และว ทยากรร บ เช ญ คร ร ชน คร ปราณ คร อ ครว ฒน คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น ม. ปลาย และว ทยากรร บเช ญ -และรายการอ น ๆ คร ร ชน คร ปราณ คร ห วหน าสายว ชา และกรรมการ ม. ต น ม. ปลาย ท กว ชา 2.3 นาน กเร ยนแข งข น ท กประเภทการแข งข น คร ผ ร บผ ดชอบ 2.4 รายงานผลการแข งข นท กประเภท คร ส ภาพร งานสารบรรณคร ธ ญวร ตน งานประชาส มพ นธ มอบเก ยรต บ ตรหน าเสาธง ผลการค ดเล อก การเป นต วแทนโรงเร ยนแต ละประเภท การแข งข น ค ณคร ผ ควบค มนาน กเร ยนไปแข งข นตามประเภทการ แข งข น ค ณคร ผ ควบค มรายงานผลให ห วหน ากล มสาระ ผ อานวยการ (ตามแบบฟรอมกล มสาระ) ห วหน ากล มสาระ ขอบค ณคร ท เก ยวข อง และ ขออน ญาตท านผ อานวยการเป นเก ยรต มอบเก ยรต บ ตรระบ ว นเวลา สารบรรณส งหน งส อ ไปย งรองว ชาการและผ อานวยการ สารบรรณร บหน งส อค น มาย งห วหน ากล มสาระ คร ส ภาพร คร ร ชน คร ปราณ คร นาโชค คร ห วหน าสายว ชา และ กรรมการ ม. ต น ม. ปลาย คร ผ ควบค ม คร ผ ควบค ม คร ส ภาพร งานสารบรรณคร ธ ญวร ตน กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 23 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

24 ห วหน ากล มสาระประสานงานมอบ -งานประชาส มพ นธ จ ดพ ธ มอบเก ยรต บ ตรหน าเสาธง ประสานงานโสตถ ายร ป -ประสานคณะกรรมการน กเร ยนพ ธ การประจาว นศ กร คร ส ภาพร คร นาโชค คร ร ชน งานก จกรรมพ ธ การมอบเก ยรต บ ตร -รองห วหน ากล มสาระ ประสานแจ งบ คลากรร วมแสดง ความย นด บ นท กภาพร วมก บน กเร ยน ฝ ายบร หาร -งานประชาส มพ นธ มอบร ปและรายงานผลก บ ประชาส มพ นธ โรงเร ยนเพ อลงวารสาร จ ดบอร ดแสดง ความย นด ใต อาคาร 2 คร ปราณ คร อรธ มา คร ย ทธภ ม 3. ข นประเม นผลการดาเน นการ สร ปรายงานผลว จ ย และพ ฒนา pdca เป นร ปเล ม บทท 1 หล กการและเหต ผล คร ส ภาพร บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง คร นาโชค บทท 3 การสร างแบบเคร องม อ เก บรวบรวม แบบสอบถาม นาแบบสอบถามประเม นน กเร ยน คร - ฝ ายบร หาร คร ศ ร พร คร ฉ ตรล กษณ คร นล นร ตน คร จ ฑา บทท 4 ส รปผลและว เคราะห ข อม ล คร นาโชค คร ว ภา คร จรรยาพร บทท 5 อภ ปรายผล คร ส ภาพร คร นาโชค ออกหน งส อบ นท กข อความรายงานผลแนบเล มรายงาน เสนอรองว ชาการ ท านผ อานวยการ และต ดตามค น ภาคผนวก ก ข ค ง ร องรอยหล กฐานท กอย างเช น สาเนา เก ยรต บ ตร แบบฟร อมร บสม คร หน งส อราชการเช ญแข งข น ร ปภาพ คาส ง ฯลฯ รวบรวมและจ ดทาเล มรายงาน คร ย ทธภ ม บ นท กข อความค นมาย งห วหน ากล มสาระ คร ส ภาพร เพ อร บทราบการแนวการปฏ บ ต และปร บปร งงาน และมอบงานประก นค ณภาพเก บเข าต เอกสารประก น ค ณภาพ คร ส ภาพร งานสารบรรณคร ธ ญวร ตน คร ย ทธภ ม เก บเข าต เอกสารประก นค ณภาพ คร ส น ต คร ย ทธภ ม สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนศร อย ธยา ในพระอ ปถ มภ ฯ และหน วยงานภายนอก กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 24 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

2. การจ ดก จกรรม / โครงการท เป นการส งเสร มการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยนใน สถานศ กษา / ช มชน

2. การจ ดก จกรรม / โครงการท เป นการส งเสร มการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยนใน สถานศ กษา / ช มชน 2. การจ ดก จกรรม / โครงการท เป นการส งเสร มการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยนใน สถานศ กษา / ช มชน โรงเร ยนเทศบาล ๒ (ว ดสมอราย) ได จ ดการศ กษาตามว ส ยท ศน ของโรงเร ยน ค อ น กเร ยนม ความร ค ค ณธรรม ก าวล าเทคโนโลย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคม ค ณล กษณะของเด กไทยและต วช ว ดความสาเร จ การพ ฒนาการเร ยนร ของเด กไทยส ประชาคมให ประสบผลส าเร จ จ าเป นต อง กาหนดเป าหมาย ได แก ค ณล กษณะของเด กไทยท จะพ ฒนาส การเป นประชาคมให

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ศ นย ภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการให

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ช อโครงการ การพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย เพ อการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ แผนงาน พ ฒนาและยกระด บค ณภาพโรงเร ยนขนาดเล ก ผ ร บผ ดชอบ นางจ รภ ทร พงศ พ ทธ ร จ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ล กษณะโครงการ

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information