รายงานสร ปผลการดาเน นงาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการดาเน นงาน"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน โครงการคนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ (Khon Kaen : Low Carbon City) จ ดทาโดย ส าน กการสาธารณส ขและส งแวดล อม เทศบาลนครขอนแก น -1-

2 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน โครงการคนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ (Khon Kaen : Low Carbon City) เน อหาในรายงานประกอบด วย หล กการและเหต ผล 3 ว ตถ ประสงค 4 ผลการดาเน นงาน ย ทธศาสตร ท 1 ส งคมแห งต นไม 4 โครงการปล กต นไม ในห วใจคน 4 ย ทธศาสตร ท 2 ส งคมไร มลพ ษ 8 โครงการนครขอนแก นองค กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) 9 โครงการช มชน ว ดร วมใจลดสร างขยะ ณ ต นทาง 14 โครงการสร างเคร อข ายผ ค ดแยกขยะ 14 โครงการถ งข าวหม ฟ นฟ ช ว ต 14 โครงการกล องคอนกร ตหม กป ยแบบฝ งกลบประย กต 16 โครงการการจ ดการขยะอ นตราย 17 ย ทธศาสตร ท 3 ส งคมพ ช ตพล งงาน 19 ศ นย บร การยานพาหนะส วนกลาง 19 โครงการ Car Pool 20 โครงการห องประช มส เข ยว ( Green Meeting ) 20 โครงการท ศนศ กษาด งานด านอาคารประหย ดพล งงาน 21 ย ทธศาสตร ท 4 ส งคมคนร นใหม ห วใจส เข ยว (ส งคมท ม การบร โภคอย างย งย น) 22 โครงการศ กษาด งานต นร โรงเร ยนคาร บอนต า 22 โครงการเด กขอนแก นสดใสในเม องส เข ยว 23 โครงการอาหารปลอดภ ยในครอบคร วพอเพ ยง 23 ก จกรรมการจ ดซ อจ ดจ างส เข ยว 23 ต วช ว ด (KPI) :คะแนนขององค ประกอบของเม องคาร บอนต าบรรล ตามเกณฑ ท กาหนด 24 สมาช กเคร อข ายโครงการคนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ (Khon Kaen : Low Carbon City) 26 หน า -2-

3 โครงการคนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ (Khon kaen : Low Carbon City). หล กการและเหต ผล อากาศร อนมากข น ฝนตกหน ก น าท วมบ อยคร ง ลมพาย แปรปรวน หลายคนคงเจอก บป ญหาด วยต วเอง ถ าจะบอกว าน แหละผลกระทบจากภาวะโลกร อน เราคงจะร ส กค นเคยก บคาๆ น พอสมควร เพราะม การถ ายทอด ผ านส อต างๆ อย างมากมายและเป นเร องท ท กคนให ความสนใจ แต จะม ก คนท ม ส วนร วมอย างจร งจ งเพ อลดภาวะ โลกร อน ภาวะโลกร อน (Global Warming) เป นปรากฏการณ อ นเน องจากการท โลกไม สามารถระบายความร อน ออกไปได จ งทาให อ ณหภ ม ส งข น ป จจ บ นโลกของเรากาล ง ถ กปกคล มด วยก าซเร อนกระจก (Greenhouse Gases) ท มากเก นสมด ลของธรรมชาต ซ งก าซเร อนกระจกจะทาการเก บก กความร อนไม ให สะท อนออกนอกผ วโลก ทา ให อ ณหภ ม พ นผ วโลกเพ มส งข น องค การสหประชาชาต ได ประมาณการว า อ ณหภ ม ของโลก จะส งข นโดยเฉล ย 2-4 C ส งผลให ระด บน าทะเลส งข น cm. ในเวลาอ ก ป น บจากป จจ บ น โดยสาเหต หล กท ทาให อ ณหภ ม โลกส งข น ประกอบด วยก าซคาร บอนไดออกไซด (CO 2 ) ก าซม เทน (CH 4 ) ก าซไนตร สออกไซด (N 2 O) คลอโรฟล โอโรคาร บอน (CFC 3 ) และ โอโซน (O 3 ) ซ งมาจากการดาเน นก จกรรมของมน ษย ได แก การใช ไฟฟ า การใช น าม นเช อเพล งในการขนส ง และภาพอ ตสาหกรรม เป นต น ป ญหาโลกร อนไม ใช ป ญหาของใครคนใดคนหน งแต เป นป ญหาของท กคนท ต องร วมก นในการเย ยวยา และร วมร กษาโลกของเรา เทศบาลนครขอนแก นเป นองค กรท ให ความใส ใจในป ญหาน และม ก จกรรมในด าน การด แลร กษาส งแวดล อมมาอย างต อเน อง ท งด านการจ ดการเก ยวก บมลพ ษท กด านไม ว าจะเป นการแก ไขป ญหา ขยะม จานวนมากข นเร อยๆ ด วยการส งเสร มให ม การลดปร มาณขยะต งแต คร วเร อน การจ ดการน าเส ยของเม อง ด วยการสร างระบบบาบ ดน าเส ยท สามารถรองร บน าเส ยได ท งเม อง การเฝ าระว งมลพ ษทางอากาศ เหต ราคาญ การ ส งเสร มการใช พล งงานทางเล อกด วยการนาน าม นทอดซ ามาผล ตไบโอด เซล การเพ มพ นท ส เข ยวตามนโยบาย ขอนแก นเม องในสวน การพ ฒนาหล กส ตรท องถ นด านส งแวดล อมในโรงเร ยน นอกจากน ย งได ใช การสร างการม ส วนร วมด วยการก ระจายอานาจลงส ช มชนในการเข ามาม บทบาทในการด แลร กษาส งแวดล อมด านการร กษา ความสะอาดเม องและการจ ดการขยะม ลฝอยด วยตนเอง รวมท งม การศ กษาแผนแม บทระบบขนส งมวลชน (BRT) เพ อเตร ยมรองร บการเต บโตของเม องและลดป ญหามลพ ษจากการใช ยานพาหนะให น อยลง ด งน น เพ อให การข บเคล อนภารก จด านส งแวดล อมม ท ศทางและเป าหมายในทางเด ยวก นคณะผ บร หาร เทศบาลนครขอนแก นจ งได สน บสน นให ม นโยบายการพ ฒนาเม องขอนแก นไปส เม องคาร บอนต า ภายใต ช อ โครงการ คนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ เพ อให เคร อข ายท กภาคส วนท งในองค กรเทศบาล โรงเ ร ยนในส งก ด ช มชนในเขตเทศบาล ตลอดท งองค กรอ นๆ ได เข ามาม ส วนร วมในลดคาร บอน ลดมลพ ษ ทาให เม องขอนแก นม อากาศท บร ส ทธ น าอย อาศ ย ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ซ งน บได ว าเป นว ส ยท ศน อ นยาวไกลของคณะผ บร หาร เทศบาลนครขอนแก น ท เล งเห นถ งป ญหาการเ ปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศและภาวะโลกร อน และได กาหนด แนวทางข บเคล อนเป น 4 ย ทธศาสตร ได แก ย ทธศาสตร ส งคมแห งต นไม ย ทธศาสตร ส งคมไร มลพ ษ ย ทธศาสตร -3-

4 ส งคมพ ช ตพล งงาน และย ทธศาสตร ส งคม คนร นใหม ห วใจ ส เข ยว และในป 2556 ท กย ทธศาสตร ได เร มม การ ข บเคล อนไปพร อมก น ว ตถ ประสงค เพ อลดการปล อยก าซเร อนกระจกเขตพ นท เทศบาลและพ นท เคร อข าย สน บสน นการจ ดก จกรรมลดก าซ เร อนกระจกในเขตเทศบาลและพ นท เคร อข าย สร างเคร อข ายลดก าซเร อนกระจกและการตระหน กร เพ อเตร ยม ร บม อการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ และรณรงค ประชาส มพ นธ ด านส งคมคาร บอนต า ผลการดาเน นงาน ย ทธศาสตร ท 1 ส งคมแห งต นไม จากการดาเน นงานด านการเพ มพ นท ส เข ยวให ก บเม องภายใต โครงการขอนแก นเม องในสวนป 2550 หร อ 2007 KHONKAEN GREEN CITY ต งแต ป พ.ศ จานวน 55 โครงการรวมพ นท 1, ไร ค ดเป น ตร.ม. ต อประชากร 1 คน (ประชากร ป 2552 จานวน 128,786 คน) สามารถรณรงค ลดภาวะโลกร อนและช วยลดโลกร อนได ถ ง กก.คาร บอน ไดออก ไซค ต อว น หร อ 1 ป สามารถลด คาร บอนไดออกไซค ได 95,856 กก. และจากนโยบาย การเพ มพ นท ส เข ยวด งกล าว ได พบว า พ นท ส เข ยวย งขาด การด แลร กษาอย างต อเน อง ทาให ไม ย งย นเน องจากประชาชนขาดจ ตสาน กในการด แลร กษาพ นท ส เข ยวร วมก น ด งน นเทศบาลนครขอนแก นจ งได เล งเห นความสาค ญในการสร างจ ตสาน กให เก ดข นก บประชาชนและเยาว ชนท จะเต บโตมาเป นผ สานต อความเข ยวให ก บเม องต อไปในอนาคต เทศบาลนครขอนแก น จ งได กาหนดว ส ยท ศน เพ อให นครขอนแก นเป นมหานครส เข ยว(Green City) โดยได ร เร มให เก ด โครงการคนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ (Khon Kaen : Low Carbon City) ข น ประกอบด วยย ทธศาสตร ท สาค ญ 4 ย ทธศาสตร และหน งในย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บพ นท ส เข ยวท สาค ญค อ ย ทธศาสตร ด านส งคมแห งต นไม (Green Happiness Society) โดยม หล กการและแนวทางท สาค ญค อ เน นให ม พ นท ส เข ยวย งย น โดยพ นท ส เข ยวท ย งย นน นจะต องประกอบด วย ต นไม ใหญ เป นองค ประกอบหล ก และต องม การด แลร กษาให คงอย อ กท งเพ อเป นการแก ไขป ญหาด าน ส งแวดล อมโดยเฉพาะว กฤต ภาวะโลกร อนท ม ผลกระทบต อท กคนและทว ความร นแรงข นเร อยๆซ งจาเป นอย าง ย งท ท กคนจะต องม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาด งกล าว โดยเฉพาะในการร วมค ด ร วมทา และร วมตรวจสอบ ด แลร กษาอย างเร งด วน และภายใต ย ทธศาสตร ด านส งคมแห งต นไม (Green Happiness Society) จ งได จ ดทา โครงการปล กต นไม ในห วใจคน เพ อเป นการสร างส งคมแห งต นไม ส งคมแห งพ นท ส เข ยว และให นคร ขอนแก นเป นมหานครส เข ยว เป นการส งเสร มสน บสน นการด แลร กษาส งแวดล อม ร วมก นแก ไขป ญหาภาวะโลก ร อน สน บสน นให ประชาชนม ส วนร วมในการด แลพ นท ส เข ยว สร างจ ตสาน กและให ประชาชนเห นค ณค าของ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมร วมก น รวมถ งส งเสร มให ความร และจ ดให ม ข อม ลในการพ ฒนา การอน ร กษ ต นไม และพ นท ส เข ยวให คงอย ตลอดไป พร อมก บให ประชาชนม ส วนร วมในการปร บปร งภ ม ท ศน เม อง และการ ด แลความสวยงามของเม องให เป นเม องท น าอย ร มร นสวยงาม เป นมหานครส เข ยวอย างแท จร ง -4-

5 ว ตถ ประสงค ของโครงการ เพ อเป นการสนอง พระราชดาร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอ ด ลยเดช ความตอนหน งท ว า ควรจะปล กต นไม ลงในใจคนเส ยก อน แล วคนเหล าน น ก จะพาก นปล กต นไม ลง บนแผ นด นและร กษาต นไม ด วยตนเอง จ งได เก ดโครงการปล กต นไม ในห วใจคน เพ อเน นให ประชาชนม ส วน ร วมในการด แลร กษาส งแวดล อม ด แลพ นท ส เข ยว ช วยลดภาวะโลกร อน ปล กฝ งให เก ดจ ตสาน กร กต นไม หวง แหนป าไม และเห นค ณค าของทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยการส งเสร มให ความร ทางว ชาการและการ ฝ กปฏ บ ต จร งในพ นท เร อนเพาะชาของเทศบาล รวมถ งส งเสร มให ม การจ ดทาข อม ลพ นฐานด านต นไม เพ อใช เป น ข อม ลในการพ ฒนาพ นท ส เข ยวและการอน ร กษ ต นไม ในเขตเทศบาลให คงอย อย างย งย น อ กท งเพ อให ประชาชน ม ส วนร วมในการปร บปร งภ ม ท ศน เม อง การด แลความสวยงามของเม องให เป นเม องท น าอย ร มร นสวยงาม เป น การสร างส งคมแห งต นไม ส งคมแห งพ นท ส เข ยว เพ อให นครขอนแก นเป นมหานครส เข ยวอย างแท จร ง ผลการดาเน นงานในป ท ผ านมาจนถ งป จจ บ นของ โครงการปล กต นไม ในห วใจคน ม ก จกรรมท ได ดาเน นการ ด งน 1. ก จกรรมฝ กอบรมศ นย เร ยนร พ นธ ไม ม กล มเป าหมายค อ เด ก น กเร ยน ค ณคร ในส งก ดเทศบาล 11 โรงเร ยน และประชาชนท สนใจเข าฝ กอบรม จานวน 201 คน เร ยน ท งภาคทฤษฎ และ ภาคปฏ บ ต เร ยนร การเพาะพ นธ ไม ด วยว ธ การต างๆ การขยายพ นธ พ ชด วยการเพาะเล ยงเน อเย อการจ ดสวนประด บ โดยให ท กคนได ม ส วนร วมในการลงม อปฏ บ ต จร งในแปลงพ นธ ไม ท เร อนเพาะชา บ งท งสร างของเทศบาลนครขอนแก น เพ อเป นการสร างให ผ เข า อบรมได เร ยนร ต นไม ชน ดต างๆ สามารถเพาะพ นธ ต นไม เองได เข าใจและเข าถ งค ณค า ค ณประโยชน ของต นไม ท ม มากมายต อ มน ษย และต อโลกใบน ทาให เก ดความร ส กหวงแหนและต องการ ร กษาต นไม ธรรมชาต น ไว ให คงอย ถ งร นล กหลานต อไป 2. ก จกรรมการทาแผนท ต นไม เทศบาล กาหนดแนวทางการ สารวจต นไม แบ งเป น โรงเร ยน 11 โรงเร ยน ช มชน 4 เขต 92 ช มชน และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล โดยกาหนดหล กเกณฑ ชน ด ขนาดของพ นธ ไม ท สารวจ ค อ สารวจต นไม ย นต นท ม ขนาด เส นรอบวงไม น อยกว า 50 เซนต เมตร ความส งไม น อยกว า 5 เมตร และม ขนาดทรงพ มไม น อยกว า 5 ตารางเมตร รวมถ งพ นท โดยรอบต นไม เพ อใช ในการพ ฒนาเป นพ นท ส เข ยวท ย งย นของเทศบาล แล ว จ ดหาน กสารวจจากโรงเร ยนและช มชนท เป นข นพลส เข ยวเข าร วมก จกรรมในการสารวจ โดยม การอบรมให ความร ด านการสารวจพ นธ ไม และการบ นท กข อม ล แล วรวบรวมข อม ลส ง -5-

6 ให ก บเทศบาลเพ อจ ดทาแผนท ต นไม และทาการว เคราะห ข อม ลจ ดทาแผนในการพ ฒนาให เป นพ นท ส เข ยวท ย งย น เพ อการพ ฒนาอน ร กษ ต นไม ให เป นแหล งเร ยนร แก เยาวชนและประชาชนท สนใจต อไป ได เร มดาเน นการ ฝ กอบรมน กสารวจร นแรก เป นเด กน กเร ยน ค ณคร 11 โรงเร ยนๆละ 6 คน นาร องไปก อนโดยได อบรมเม อว นท 22 พฤศจ กายน 2556 ท สวนสาธารณะบ งท งสร าง และอบรมให ข นพลส เข ยว ซ งเป นภาคประชาชนท ม จ ตอาสาใน การด แลร กษา อน ร กษ ต นไม จานวน 34 คน เร ยนร การว ดต นไม เม อว นท 24 ม นาคม 2557 ท สวนส ขภาพบ งท ง สร าง เพ อทาการสารวจต นไม ในพ นท ช มชนและพ นท สวนสาธารณะในเขตเทศบาล หล งจากได อบรมน กสารวจต นไม ให ก บน กเร ยนส งก ดเทศบา ลท ง 11 โรงเร ยน และข นพลส เข ยว แล ว ก ได ดาเน นการสารวจต นไม โดยน กสารวจต นไม (น กเร ยน ) และคร จะสารวจต นไม ในโรงเร ยนของตนเอง ส วน ข นพลส เข ยว จะสารวจต นไม ในสวนสาธารณะและว ด ซ งข อม ลการสารวจต นไม (ณ ว นท 7 ส งหาคม 2557) สารวจได จานวน 6,627 ต น โดยแบ งเป น สวนสาธารณะ 3,717 ต น หน วยงานราชการ 347 ต น ถนน 776 ต น ว ด 938 ต น โรงเร ยนเทศบาล 849 ต น ซ งป จจ บ นอย ในระหว างการคานวณปร มาณก าซ คาร บอนไดออกไซด ท ต นไม ก กเก บว าม ปร มาณเท าใด และจ ดทาแผนท ต นไม น กส ารวจต นไม ส ารวจต นในโรงเร ยนส งก ดเทศบาล ข นพลส เข ยวส ารวจต นไม 3. ก จกรรมประกวดการจ ดสวนแนวต ง เป นการต อยอดจากก จกรรมฝ กอบรมศ นย เร ยนร พ นธ ไม เพ อให เด ก น กเร ยนท ผ านการฝ กอบรมได ฝ กประสบการณ จร งในการจ ดสวน ค ดเล อกชน ดพ นธ ไม ต างๆนามาประด บตกแต ง ให สวยงาม โดยได จ ดสวนแนวต งร วมในงานมห ศจรรย พรรณไม นานาชาต เม อว นท ธ.ค. 56 ท สวน ส ขภาพบ งท งสร าง ม โรงเร ยนในส งก ดเข าร วม 11 โรงเร ยน ประกาศผลรางว ลในว นท 17 ธ.ค. 57 ท ผ านมา ซ ง โรงเร ยนท ร วมประกวดจะได ร บเง นรางว ลพร อมใบประกาศ ด งตารางท 1-6-

7 ตารางท 1 ผลการประกวดการจ ดสวนแนวต ง โรงเร ยน ผลการประกวด 1. ร.ร.เทศบาลบ านสามเหล ยม ชนะเล ศ 2. ร.ร. เทศบาลโนนท น และ ร.ร. เทศบาลหนองแวงตราช รองชนะเล ศอ นด บ 1 3. ร.ร. เทศบาลว ดกลาง รองชนะเล ศอ นด บ 2 4. ร.ร. เทศบาลโนนช ย ชมเชย 5. ร.ร. เทศบาลสวนสน ก ชมเชย 6. ร.ร. เทศบาลหนองใหญ ชมเชย 7. ร.ร. เทศบาลโนนหนองว ด และ ร.ร. เทศบาลศร ฐาน ชมเชย 8. ร.ร. เทศบาลหนองค และ ร.ร. เทศบาลบ านต ม ชมเชย -7-

8 ย ทธศาสตร ท 2 ส งคมไร มลพ ษ จากป ญหาของเม องท ต องจ ดการขยะว นละกว า 200 ต น ซ งเป นน บว าเป นป ญหาหล กของเม อง จ งได เก ด ย ทธศาสตร ในการลดปร มาณขยะมาช วงหน งแต ย งไม สามารถบรรล เป าหมาย จ งได ม การปร บย ทธศาสตร เป น 4 กลย ทธ ประกอบด วย การป องก นการเก ดขยะ การรณรงค ลดการสร างขยะ การ ค ดแยกขยะไปกาจ ดด วยว ธ ท เหมาะสม และการสร างเคร อข ายผ ค ดแยกขยะ โดยเป าหมายหล กของย ทธศาสตร จะม งเน นให ปร มาณขยะนาไป กาจ ดม ปร มาณลดลงไม น อยกว า 30 % โดยม กล มโครงการส งเสร มการลดปร มาณขยะต นทาง จานวน 6 โครงการ ด งแสดงในตารางท 2 ตารางท 2 โครงการ/ก จกรรมการส งเสร มการลดปร มาณขยะต นทาง ท รายการ/ก จกรรม เป าหมาย ผลผล ต/ต วช ว ด 1 โครงการนครขอนแก นองค กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) 2 โครงการช มชน ว ดร วมใจลดสร างขยะ ณ ต น ทาง หน วยงาน 5 แห ง สถาน ประกอบการ 5 แห ง โรงเร ยนใน ส งก ด 11 แห งและ7 ส าน กกอง(เร ม ดาเน นการแล ว) ช มชน จานวน 5 แห ง(อาสา) ว ด 5 แห ง -ม เคร อข ายจ ดการขยะเพ มข น 15 แห ง -กาจ ดขยะ 1,000 กก/ว น -ม เคร อข ายจ ดการขยะเพ มข น 10 แห ง -กาจ ดขยะ 1,050 กก/ว น 3 โครงการสร างเคร อข ายผ ค ดแยกขยะ ร านร บซ อของเก า ซาเล ง -ม เคร อข ายผ ค ดแยกขยะท ม ค ณภาพ -8-

9 4 โครงการถ งข าวหม ฟ นฟ ช ว ต เคร อข ายค ดแยกขยะ ร านอาหาร 30 แห ง ตลาด 5 แห ง เคร อข ายผล ตป ย ศ นย ดงพอง ศ นย สงเป อย ศ นย โนน ท น ศ นย ท งสร าง 5 โครงการกล องคอนกร ตหม กป ยแบบฝ งกลบ ประย กต ตลาด พน กงาน อาสาฯช มชน 6 โครงการจ ดการขยะอ นตราย ช มชน คร วเร อน ว ด หน วยงานโรงเร ยน -ม เคร อข ายจ ดการขยะอ นทร ย เพ มข น -ศ นย จ ดการขยะอ นทร ย 4 แห ง -กาจ ดขยะ 4,000 กก/ว น กาจ ดขยะ 4,000 กก/ว น ค ดแยกขยะพ ษส งกาจ ด 5,000 กก/ป โครงการนครขอนแก นอง ค กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) เป นโครงการอย ภายใต โครงการคนขอนแก นห วใจ ไร มลพ ษ (Khon Kaen : Low Carbon City) ภายใต ย ทธศาสตร ส งคมไร มลพ ษ เพ อให เก ดการเร ยนร อย างจร งจ ง เทศบาลนครขอนแก นจ งได กล บมาต งต นท ตนเอง โดยการ ขย บโครงการนครขอนแก นองค ก รปลอดขยะ เพ อท จะเป นส วนหน ง ในการเข ามาแก ป ญหาขยะของเม อง และถอดบทเร ยนร จากตนเองเพ อ นาไปขยายส เคร อข ายอ นๆ ในเม องของเรา โดยม เป าหมายในการ ปร บเปล ยนพฤต กรรมองค กรของสาน กงานเทศบาลและ 11 โรงเร ยน ในส งก ด เพ อให เก ดการลดปร มาณขยะและการจ ดการขย ะท ถ ก ว ธ ในสาน กงาน โดยย ดหล กแนวค ดการจ ดการขยะต นทางและ เน นการม ส วนร วมของคนในองค กรการดาเน นงาน เร มจาก การศ กษาสถานการณ ขยะท สถานท กาจ ดขยะของแต ละ หน วยงานเพ อเป นข อม ลต งต นในการดาเน นการ การอบรมให ความร การจ ดการขยะ เพ อสร างความตระหน กและก ารม ส วน ร วมของพน กงานเทศบาล คร และน กเร ยน ในการจ ดการขยะท ถ กต อง การปร บเปล ยนพฤต กรรมในการท งขยะ เพ อลดปร มาณ ขยะในองค กรเทศบาลนครขอนแก น อ กท งส งเสร มบร หาร กองท นขยะร วมก น เพ อนาไปจ ดก จกรรมท บาเพ ญประโยชน โดยม งหว งการเป นองค กรต นแบบในการ ลดปร มาณขยะไม น อย กว า 30% -9-

10 การดาเน นงานก จกรรมของโครงการนครขอนแก นองค กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) ท ผ านมา คณะทางานได เร มข บเคล อนโครงการด งกล าวโดยจ ดศ กษาด งานสถานท กาจ ดขยะบ านคาบอน และ อบรมว เคราะห สถานการณ ขยะท โรงแรมขอนแก นโฮเต ล โดยแบ งเป น 2 กล ม ค อ แกนนาจากกล มสาน ก/กอง และกล มโรงเร ยนท ง 11 โรงเร ยน จากการอบรมด งกล าวทาให ร างลดปร มาณขยะของสาน ก/กอง และโรงเร ยน เพ อนาไปพ ฒนาต อให ได แผนลดปร มาณขยะท สมบ รณ และนาไปปฏ บ ต ได จร ง แจกแบบสารวจศ กษาพฤต กรรมและการจ ดการขยะของพน กงานเทศบาลในสาน ก/กอง และคร ใน โรงเร ยนส งก ดเทศบาล เพ อนามาประมวลผลใช ในการวางแผนจ ดทาแผนลดปร มาณขยะต อไป ว เคราะห องค ประกอบขยะของสาน ก/กอง อบรมค ดแยกขยะให ก บแกนนาการจ ดการขยะในโรงเร ยน ช วงว นท ก นยายน 2556 โดย แบ งเป น 3 กล ม ว นท 16 ก นยายน 2556 กล มเป าหมาย : โรงเร ยนเทศบาลบ านต ม โรงเร ยนเทศบาลโนนหนองว ด โรงเร ยนเทศบาล ว ดกลาง และโรงเร ยนเทศบาลสวนสน ก สถานท อบรม : โรงเร ยนเทศบาลบ านต ม ว นท 17 ก นยายน 2556 กล มเป าหมาย : โรงเร ยนเทศบาลบ านสามเหล ยม โรงเร ยนเทศบาลบ านศร ฐาน และโรงเร ยน เทศบาลบ านหนองแวง สถานท อบรม : โรงเร ยนเทศบาลบ านสามเหล ยม ว นท 18 ก นยายน 2556 กล มเป าหมาย : โรงเร ยนเทศบาลบ านหนองใหญ โรงเร ยนเทศบาลบ านโนนช ย และโรงเร ยน เทศบาลบ านหนองแวง สถานท อบรม : โรงเร ยนเทศบาลบ านสามเหล ยม อบรมค ดแยกขยะให ก บแกนนาการจ ดการขยะสาน ก/กอง ท ง 7 สาน ก/กอง เม อว นท 20 ก นยายน 2556 จ ดทาแผนลดปร มาณขยะ และมอบถ งขยะให ก บสาน ก/กอง ไปดาเน นการค ดแยกขยะในหน วยงานของ ตนเอง -10-

11 ว นท 22 ต ลาคม 2556 ได ม การมอบถ งค ดแยกขยะและอ ปกรณ ในการค ดแยกขยะให ก บโรงเร ยน ส งก ดเทศบาลท ง 11 โรงเร ยน การดาเน นงานค ดแยกขยะ เทศบาลนครขอนแก น ได ดาเน นงานโครงการนครขอนแก นองค กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) ต งแต ป 2556 โดยในป งบประมาณ 2556 ได เร มดาเน นงานในสาน กงานเทศบาล ซ งม 7 สาน ก/กอง และโรงเร ยนส งก ดเทศบาลท ง 11 แห ง โดยการดาเน นงานเร มจากการศ กษาสถานการณ ขยะท สถานท กาจ ดขยะของแต ละหน วยงานเพ อเป นข อม ล ต งต นในการดาเน นการ การอบรมให ความร การจ ดการขยะ เพ อสร างความตระหน กและการม ส วนร วมข อง พน กงานเทศบาล คร และน กเร ยน ในการจ ดการขยะท ถ กต อง การปร บเปล ยนพฤต กรรมในการท งขยะ เพ อลด ปร มาณขยะในองค กรเทศบาลนครขอนแก น อ กท งส งเสร มบร หารกองท นขยะร วมก น เพ อนาไปจ ดก จกรรมท บาเพ ญประโยชน โดยม งหว งการเป นองค กรต นแบบในการลดปร มาณขยะไม น อยกว า 30% ซ งในป 2556 ถ ง เด อนกรกฎาคม 2557 (กก.) ได ม การค ดแยกขยะออกไปใช ประโยชน ด งน 1.กล มส าน ก/กอง (ม 7 ส าน ก/กอง) สร ปสถ ต การดาเน นงานการค ดแยกขยะของสาน ก /กอง ต งแต เด อนก นยายน 2556 ถ ง กรกฎาคม2557 ได ด งตารางท 3 ตารางท 3 สถ ต การการดาเน นงานค ดแยกขยะ ต งแต เด อนก นยายน 2556 ถ ง เด อนกรกฎาคม 2557 ประเภทขยะ ส าน กปล ด ส าน ก ช าง เด อนก นยายน 2556-กรกฎาคม 2557 (กก.) ส าน กการคล ง ส าน กการศ กษา ส าน กการ สาธารณส ขและ ส งแวดล อม ส าน กสว สด การ และส งคม ขยะอ นทร ย ขยะร ไซเค ล 1, กระดาษ ขวดพลาสต ก กระป องอะล ม เน ยม/โลหะ กล องเคร องด มต างๆ อ นๆ ขยะอ นตราย กองว ชาการ และแผนงาน -11-

12 ประเภทขยะ ส าน กปล ด ส าน ก ช าง เด อนก นยายน 2556-กรกฎาคม 2557 (กก.) ส าน กการคล ง ส าน กการศ กษา ส าน กการ สาธารณส ขและ ส งแวดล อม ส าน กสว สด การ และส งคม รวม 2, , ปร มาณขยะท ค ดแยกได ท งหมดของสาน ก /กอง จานวน 4,783.6 กก. ค ดเฉล ยเท าก บ กก./เด อน ค ดเป นปร มาณ ก าซคาร บอนไดออกไซด เท ยบเท าท ลดลงจากการค ดแยกขยะ เท าก บ 6, ก โลกร มคาร บอน โดยม รายละเอ ยดการ คานวณด งน ขยะอ นทร ย 1,272.6 กก *= 3, ก โลกร มคาร บอน กระดาษ 1,643.4 กก. 0.95* = 1, ก โลกร มคาร บอน พลาสต ก 1,170.7 กก. 0.70* = ก โลกร มคาร บอน กระป องอล ม เน ยม/โลหะ กก. 0.43* = ก โลกร มคาร บอน กล องเคร องด มต างๆ กก. 2.32* = ก โลกร มคาร บอน อ นๆ กก. 2.32* = ก โลกร มคาร บอน ขยะอ นตราย 3.8 กก. 2.32* = 8.82 ก โลกร มคาร บอน (หมายเหต =* ค าแฟคเตอร ในการปล อยคาร บอนของขยะแต ละประเภท ) กองว ชาการ และแผนงาน 2. โรงเร ยนส งก ดเทศบาล ท 11 ง โรงเร ยน สร ปสถ ต การดาเน นงานการค ดแยกขยะของโรงเร ยนส งก ดเทศบาลท 11 โรงเร ยน ง ต งแต เด อนก นยายน 2556 ถ ง กรกฎาคม 2557 ได ด งตารางท 4 ตารางท 4 สถ ต การดาเน นงานการค ดแยกขยะของโรงเร ยนส งก ดเทศบาลท 11 โรงเร ยน ง ต งแต เด อนก นยายน 2556 ถ ง กรกฎาคม 2557 เด อนก นยายน 2556-กรกฏาคม2557 (กก.) ประเภทขยะ สวนสน ก ว ดกลาง ค ม หนอง บ าน โนนท น บ าน หนอง บ านโนน หนองว ด บ าน โนนช ย บ าน สามเหล ยม บ าน หนองแวง บ านต ม บ าน ศร ฐาน ค ใหญ ขยะอ นทร ย 1, , ,420.5 ขยะร ไซเค ล 9, , , กระดาษ 2, ขวดพลาสต ก 2, , กระป อง อะล ม เน ยม/โลหะ กล องเคร องด ม

13 เด อนก นยายน 2556-กรกฏาคม2557 (กก.) ประเภทขยะ สวนสน ก ว ดกลาง ค ม หนอง ค บ าน โนนท น บ าน หนอง ใหญ บ านโนน หนองว ด บ าน โนนช ย บ าน สามเหล ยม บ าน หนองแวง บ านต ม ต างๆ อ นๆ 3, บ าน ศร ฐาน ขยะอ นตราย 6.0 รวม , , , , , , , ปร มาณขยะท ค ดแยกได ท งหมดของโรงเร ย นเท าก บ 25,390.5 กก. ค ดเฉล ยเท าก บ 2,539.1 กก./เด อน ค ดเป นปร มาณก าซ คาร บอนไดออกไซด เท ยบเท าท ลดลงจากการค ดแยกขยะ เท าก บ 43, ก โลกร มคาร บอนโดยม รายละเอ ยดการ คานวณด งน ขยะอ นทร ย 8,265.8 กก *= 20, ก โลกร มคาร บอน กระดาษ 5,687.3 กก. 0.95* = 5, ก โลกร มคาร บอน พลาสต ก 5,138.1 กก. 0.70* = 3, ก โลกร มคาร บอน กระป องอล ม เน ยม/โลหะ กก. 0.43* = ก โลกร มคาร บอน กล องเคร องด มต างๆ 5,965.0 กก. 2.32* = 13, ก โลกร มคาร บอน อ นๆ 29.3 กก. 2.32* = ก โลกร มคาร บอน ขยะอ นตราย 12.5 กก. 2.32* = ก โลกร มคาร บอน (หมายเหต =* ค าแฟคเตอร ในการปล อยคาร บอนของขยะแต ละประเภท,=โรงเร ยนเทศบาล) ส วนในป งบประมาณ 2557 เทศบาลนครขอนแก น ได ม การขยายเคร อข ายไปย งหน วยงานต างๆ โดยใช ร ปแบบของการ ดาเน นงานแบบเด ยวก นก บท ดาเน นงานในสาน กงานเทศบาลและโรงเร ยนส งก ดเทศบาล ซ งได เข าไปขยายเคร อข าย โดย การเช ญชวน เข าร วมโครงการแล ว 8 หน วยงาน ประกอบด วย โรงเร ยนแก นนครว ทยาล ย โรงพยาบาลจ ตเวชราชนคร นทร ขอนแก น สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดขอนแก นศ นย อนาม ยท 6 สาน กงานส งแวดล อมภาคท 10 โรงพยาบาลขอนแก น ห างห นส วนจาก ดโรงงานทออวนเดชาพาณ ช และสาน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดขอนแก น โดยให เคร อข ายมาร วมดาเน นงานในการลด ค ดแยกขยะ ไปพร อมก นก บเทศบาลนครขอนแก น โดยเทศบาลนครขอนแก นจะ สน บสน นว สด อ ปกรณ ในการดาเน นงานบางส วน ซ งในป จจ บ นข อม ลการดาเน นงานค ดแยกขยะอย ระหว างการรวบรวม ข อม ล -13-

14 การขยายเคร อข ายองค กรปลอดขยะ (Zero Waste office) โครงการช มชน ว ดร วมใจลดสร างขยะ ณ ต นทาง เป นโครงการม งเน นการปร บเปล ยนพฤต กรรม การ ค ดจากผ สร างขยะ ค นหาว ธ แบบม ส วนร วม หาว ธ ไม ก อขยะ โดยในป 2557 ม กล มเป าหมายเป น ช มชน จานวน 5 แห ง(อาสา) ว ด 5 แห ง แนวทางในการดาเน นงาน เร มจากช กชวนเข าร วมโครงการ ว เคราะห องค ประกอบขยะ ศ กษาด งานป ญหา/ว ธ การจ ดการขยะ วางแผนจ ดการขยะโดยว ด /ช มชนเป นผ เล อกก จกรรมเอง แลสร ปผลการ ดาเน นงาน สาหร บว ธ การจ ดการขยะของช มชนและว ด จะเล อกว ธ การนาขยะอ นทร ย ไปผล ตเป นป ยน า จ ล นทร ย /ป ยหม ก ส วนขยะร ไซเค ล ก จะดาเน นการในล กษณะศ นย รวบรวมขยะร ไซเค ล จาหน ายให ร านร บซ อ ของเก า โดยม กล มช มชนท ดาเน นงานอย เด มจานวน 19 ช มชน และช มชนใหม 5 ช มชน และว ด 5 แห ง รวม ท งหมดท ดาเน นงานอย จานวน 29 แห ง ในป 2556 ปร มาณขยะท นามาใช ประโยชน จานวน 1,100 กก./ว น ส วนใน ป 2557 ปร มาณขยะท นามาใช ประโยชน จานวน 660 กก./ว น โครงการสร างเคร อข ายผ ค ดแยกขยะ เป นโครงการสร างแนวร วมในการค ดแยกขยะ โดยม กล มเป าหมายเป น ร านร บซ อของเก า และซาเล ง แนวทางการดาเน นงานในกล มร านร บซ อของเก า จะม การประช มแลกเปล ยนแนวทางเคร อข ายร านร บซ อของเก า อบรมให ความร ด านความปลอดภ ยในการทางาน (ขยะอ นตราย อาช วอนาม ย) กฎหมายท เก ยวข องก บการร บซ อของเก า (ให พร อมก บการออกประเม น ) รวบรวม สถ ต การค ดแยกขยะ ประเม นมาตรฐานร านค าของเก าและมอบป ายร านร ไซเค ลมาตรฐาน (ร านร บซ อ ของเก าส เข ยว) ส วนในกล มซาเล ง จะเน นค นหาเคร อข ายค ดแยกขยะ รวบรวมจ ดทาทะเบ ยน อบรมให ความร ด าน ความ ปลอดภ ยในการทางาน (การป องก นการต ดเช อ และ ขยะอ นตราย) และกฎหมายท เก ยวข องก บการร บซ อของเก า ซ งเป นโครงการใหม ในป 2557 จะดาเน นงานในเด อนส งห าคม 2557 โครงการถ งข าวหม ฟ นฟ ช ว ต เป นโครงการส งเสร มให ม การค ดแยกขยะอ นทร ย และใบไม มาทาป ย โดย กล มอาสาสม ครและเกษตรกร โดยม เป าหมายเป นเคร อข ายค ดแยกขยะ ร านอาหาร 30 แห ง ตลาด 5 แห ง เคร อข ายผล ตป ย เกษตรกรศ นย ดงพองและศ นย สงเป อย พน กงานศ นย โนนท น อาสาฯช มชนศ นย ท งสร าง วปอ. (ว ทยากรกระบวนการเพ อการเปล ยนแปลงส การพ งตนเองและพ งพาก นเองภาคประชาชน) โดยแนวทางการ ดาเน นงาน เป นการประช มแลกเปล ยนก บกล มเคร อข ายค ดแยกขยะ ประช มกล มเคร อข ายเกษตรกร พน กงาน อาสาฯช มชน เคร อข ายร านอาหาร ตลาดสดในเม องค ดแยกขยะอ นทร ย เทศบาลรวบรวมส งให กล มเกษตรกร พน กงาน อาสาฯช มชนผล ตป ยจากเศษอาหารและใบไม กล มเกษตรกรนาป ยไปใช แบ งป นประโยชน ให พน กงาน -14-

15 อาสาฯช มชน และส งเสร มการเป ดตลาดผ กปลอดภ ย มาขายในเม อง ผลการดาเน นงานการค ดแยกเศษอาหารมาผล ตป ยหม ก และป ยน าจ ล นทร ย แสดงด งตารางท 5 ตารางท 5 ปร มาณขยะอ นทร ย นามาใช ประโยชน โครงการถ งข าวหม ฟ นฟ ช ว ต ป ปร มาณข าวหม (ต น) ผลผล ตป ยน า (ล ตร) กากน าตาล(ต น) ผลผล ตป ยหม ก (ต น) , , , , , , , , , (กย.56-เมย. 57) ,

16 โครงการกล องคอนกร ตหม กป ยแบบฝ งกลบประย กต เป นโครงการท ม งเน นการค ดแยกขยะจาพวกเศษ ผ ก ผลไม มาผล ตป ย การต อยอดส งเสร มให ช มชนจ ดการขยะในช มชน โดยม เป าหมาย เป นตลาด พน กงาน และอาสาฯช มชน แนวทางการดาเน นงานจะเป น การอบรมพน กงานในการค ดแยกขยะ จาพวกเศษผ กผลไม และการนามาผล ตป ยแบบกล องคอนกร ต จ ดทากล องคอนกร ตหม กป ยแบบฝ งกลบประย กต เตร ยมว สด ในการทาป ยประกอบด วย เศษผ ก ผลไม และด นแดง นาร องการผล ตป ย 10 กล องโดยกล มพน กงาน และขยายผลลงช มชนท เข าร วมโครงการลดปร มาณขยะ ซ งการผล ตป ย 10 กล องจะนาขยะอ นทร ย จาพวกเศษผ ก ผลไม มาผล ตป ย มาใช ประโยชน ได 1,050 กก./ว น -16-

17 โครงการการจ ดการขยะอ นตราย เร มดาเน นโครงการต งแต เด อนก นยายน 2547 เป นก จกรรมท ม งเน น ในการค ดแยกขยะพ ษจากคร วเร อนออกมาแยกกาจ ดเหล าน ไปกาจ ด โดยจะม การเป ดโต ะร บแลกประจาและออก หน วยตามช มชนเพ อให ประชาชนเข าถ งได ง ายย งข นโดยใช กระบวนการแลกของรางว ล และเทศบาลต องลงท นในการจ าง หน วยงานเอกชนในการร บขยะพ ษ เพ อเป นการสร างจ ตสาน กให เยาวชนประชาชนได ม ส วนร วมในการค ดแยกขยะพ ษจากขยะ ท วไป เช น ถ ายไฟฉายแบตเตอร หลอดไพ ขวดบรรจ ยาฆ าแมลง ยาฆ าเช อ เป นต น โดยท เทศบาลจะเป นผ รวบรวมไปกาจ ดให ถ กต องย ง หน วยงานท ได ร บอน ญาตจากกรมโรงงานอ ตสาหกรรมต อไป ซ งประชาชนสามารถนาขยะพ ษมาแลกแต ม เพ อ สะสมคะแนนแลกร บของรางว ลได ท กว นศ กร ต งแต เวลา น. ณ บร เวณด านหน าอาคารสาน กการ สาธารณส ขและส งแวดล อม นอกจากน ย งม ก จกรรมวางกล องค ดแยกภาชนะรองร บขยะอ นตราย (Drop Off) ใน ช มชน หน วยงาน และเอกชน จานวน 20 ช ด และก จกรรมกล องค ดแยกขยะอ เล กทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า (WEEE) ในช มชน หน วยงาน ราชการ สถานศ กษา และเอกชน จานวน 36 จ ด และม การออกหน วยเช งร กลงไปย ง ช มชน โรงเร ยนอย างต อเน อง โดยใน ป 2556 ม ปร มาณขยะอ นตรายท นาไปกาจ ดปร มาณ 3.12 ต น หร อ 3,120 ก โลกร ม ส วนป งบประมาณ 2557 ค ดแยกขยะอ นตรายนาไปกาจ ดต งแต เด อนต ลาคม 2556 ถ งเมษายน 2557ได 2.75 ต น หร อ 2, ก โลกร ม ด งตารางท 6-17-

18 ตารางท 6 แสดงบ ญช สร ปปร มาณขยะขยะอ นตรายท รวบรวมได ป 2557 (ตค.56-เม.ย.57) ประเภทขยะอ นตราย ซ มร บแลก Drop off WEEE ช น กก. ช น กก. ช น กก. 1. กล มภาชนะบรรจ กล มหลอดไฟ 1, ,315 1, , กล มแบตเตอร 1, , อ ปกรณ ไฟฟ าและอ เล กทรอน ก ยาหมดอาย กล มอ น ๆ 7. สารเคม อ นตราย 8.ร บแลกท ช มชน รวม รวมช น 18, ช น รวมก โลกร ม 2, กก. -18-

19 ย ทธศาสตร ท 3 ส งคมพ ช ตพล งงาน ทธศาสตร น ได ม การดาเน นงานก จกรรมจานวน 4 ก จกรรม ซ งประกอบไปด วย ศ นย บร การยานพาหนะ ส วนกลาง โครงการ Car Pool ห องประช มส เข ยว และการเปล ยนหลอดไฟตลาดสดเทศบาลหน งเป นหลอด แอลอ ด (LED) ซ งม ผลการดาเน นงานในช วงท ผ านมาด งน ศ นย บร การยานพาหนะส วนกลาง เป นการรวมเอารถจากสาน ก/กองท ง 7 สาน ก/กอง มารวมไว ท ศ นย บร การยานพาหนะ โดยให ศ นย บร การยานพาหนะส วนกลาง เป นผ บร หารจ ดการและด แลเก ยวก บการใช รถ ของเทศบาล เพ อประหย ดน าม นเช อเพล งจากการใช รถของเทศบาลในการปฏ บ ต งาน ซ งจากเด มรถท ใช ใน สาน กงานเทศบาลนครขอนแก น ม ท งหมดจานวน 16 ค น ม โควต าในการใช น าม น 3,849 ล ตรต อเด อน ในป 2556 ต งแต เด อนมกราคม ถ งเด อนกรกฎาคม 2556 ม สถ ต การใช น าม นเต มโควตาท กเด อน รวมท งหมด 7 เด อน ใช น าม นไปท งหมด 26,943 ล ตร แสดงด งตารางท 4 หล งจากน นได ม การดาเน นงานจ ดต งศ นย บร การยานพาหนะ ส วนกลาง ต งแต เด อนส งหาคม 2556 ถ งเด อนม นาคม 2557 ม โควต าในการใช น าม น 3,849 ล ตรต อเด อน รวม ท งหมด 8 เด อน ม โควตาน าม น 30,792 ล ตร แต ใช จร ง 23,043 ล ตร คงเหล อน าม น 7,749 ล ตร แสดงด งตารางท 5 ตารางท 4 สถ ต การใช น าม นเช อเพล งเด อนมกราคม ถ งเด อนกรกฎาคม 2556 (ก อนจ ดศ นย บร การ ยานพาหนะส วนกลาง) -19-

20 ตารางท 5 สถ ต การใช น าม นเช อเพล ง ต งแต เด อนส งหาคม 56 ถ ง เด อนกรกฎาคม 2557 โครงการ Car Pool เก ดจากแนวค ดการประหย ดพล งงานน าม น เช อเพล ง การแก ป ญหาการขาดแคลนท จอดรถ และลดปร มาณรถยนต บน ท องถนน โดยร ปแบบของ CAR POOL เป นการจ ดรถสว สด การให พน กงานเทศบาลและพน กงานจ างเทศบาลนครขอนแก น เพ อลดการใช พล งงาน และส งเสร มให พน กงานมาทางเด นเด ยวก นใช รถยนต ค นเด ยวก น เพ อลดการปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ซ งเป นก าซเร อนกระจกท สาค ญ ซ งการดาเน นงานได สารวจพน กงานเทศบาลท จะมาใช บร การรถสว สด การ ม จานวนประมาณ 30 คน แบ งเป น 3 เส นทาง ประกอบด วย 1) สายบ านเอ อ อาทร 2) สายสามเหล ยม และ 3)สาย หนองใหญ โดยเร มทดลองเด นรถ ในช วงว นท ต ลาคม 2556 และเร มดาเน นการรถสว สด การให บร การ ร บ-ส ง พน กงาน ในว นท 1 พฤศจ กายน 2556 โครงการน ในช วงแรกดาเน นงานไปได ด แต พอระยะหล งมา ช วงเวลาของการเด นทางมาทางานไม ตรงก น ทาให ม ผ ใช บร การลดลง จ งทาให ยกเล กโครงการไป โครงการห องประช มส เข ยว ( Green Meeting ) เป นโครงการท ม งเน นการจ ดประช ม ส มมนา ฝ กอบรม คาน งถ งการใช ทร พยากรให เก ด ประโยชน ส งส ดและลดผลกระทบต อส งแวดล อม โดยได ม การกาหนดให ห องประช มท กห องประช มของเทศบาลนครขอนแก นเป นห องประช มส -20-

21 เข ยว ม การนามาตรการประหย ดพล งงานต างๆ มาใช ในการรณรงค ลด การใช พล งงาน และส งเสร มการใช พล งงานอย างค มค าในสาน กงาน เช น ปร บอ ณหภ ม เคร องปร บอากาศท 25 องศาเซลเซ ยส เป ดไฟแสงสว าง เท าท จาเป น ส งจดหมายเช ญประช มทางอ เลคโทรน ค การจ ดให ม พ นท ส เข ยวด วยการประด บด วยต นไม เพราะต นไม จะช วยลดอ ณหภ ม และด ด ซ บความร อนได ส วนการจ ดเตร ยมอาหารและเคร องด ม ควรม จ ดบร การ เต มน าด ม เพ อลด การใช ขวดพลาสต ก เป นต น ซ งประโยชน ท ได ร บจากโครงการน นอกจากจะเป นการสร าง จ ตสาน กและพฤต กรรมท ด ด านการอน ร กษ พล งงานและส งแวดล อมแล ว ย งสร างความภ ม ใจในการเป นส วนหน ง ของส งคมท ส งเสร มให เก ดการอน ร กษ พล งงานอย างย งย นด วย โดยห องประช มในสาน กงานเทศบาลนคร ขอนแก น ต องเป นห องประช มส เข ยวท กห อง โครงการท ศนศ กษาด งานด านอาคารประหย ดพล งงาน คณะทางานย ทธศาสตร พ ช ตพล งงานได ไปศ กษาด งานท โรงพยาบาลจ ตเวชราชนคร นทร ขอนแก น ซ งท งโรงพยาบาลได เปล ยนหลอดไฟเป นหลอดประหย ด พล งงาน (หลอด LED ) การเป ด-ป ดไฟ เคร องปร บอากาศ ต ดต งเป นระบบต งเวลาเป ด -ป ด (Timer) ทาให โรงพยาบาลประหย ดค าไฟกว าการใช ระบบเด มจานวนมาก เพ อนามาเป นแนวค ดและประย กต ใช ในการเปล ยน หลอดไฟ การควบค มการเป ด -ป ดไฟ เคร องปร บอากาศ เป นต น โดยในป งบประมาณ 2558 ได ต งงบประมาณ สาหร บจะเปล ยนหลอดไฟไว แล ว -21-

22 ย ทธศาสตร ท 4 ส งคมคนร นใหม ห วใจส เข ยว (ส งคมท ม การบร โภคอย างย งย น ) โดยย ทธศาสตร น ม แนวค ดม งเน นท จะ ปล กห วใจคนร นใหม ให ม ความร กต อส งแวดล อม โดยความเช อ ท ว าเขาเหล าน ค อผ ท จะด แลโลกต อไปและถ าเราสร างคนร นถ ดไป ให ล กข นมาด แลร กษาโลกน นแหละค อความย งย นท เก ดข นจร ง และม ส งแวดล อมท ด และคงอย อย างน ตลอดไปจนไปส ร นล กร น หลาน ซ งในป 2556 ย ทธศาสตร น ได จ ดทาโครงการอบรมและ ศ กษาด งาน หล กส ตรการศ กษาต นร โรงเร ย นคาร บอนต า เพ อ ส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนาศ กยภาพต วเอง เก ดการเร ยนร เท าท น และปร บต วในสถานการณ ความเปล ยนแปลงของส งแวดล อมโลก ในป จจ บ น ส งเสร มกระบวนการเร ยนร ร วมก นให เก ดความ ตระหน กในการลดการใช คาร บอนไดออกไซด และนาความร ท ได ไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ส งเสร มการทางานร วมก นอย างเป น ท ม และพ ฒนาการเร ยนการสอนโรงเร ยนในส งก ดเทศบาลนคร ขอนแก นท นาไปส การพ ฒนาเม องส Low Carbon city โดยก จกรรม จะพาคณะผ บร หารเทศบาล ผ อานวยการสาน ก /กอง ผ อานวยการ สถานศ กษา คร แกนนาเคร อข ายส งแวดล อมเทศบา ลนครขอนแก น จาก 11 โรงเร ยนท สนใจ เจ าหน าท และพน กงานเทศบาลท เก ยวข อง ไปท ศนศ กษาด งานและอบรมคร หล กส ตรการศ กษาต นร โรงเร ยน คาร บอนต า ณ อาศรมพล งงาน สมาคมเทคโนโลย ท เหมาะสม อาเภอ ปากช อง จ งหว ดนครราชส มา ซ งผลได ร บจากก จกรรมในคร งน ทาให บ คลากรได ร บการพ ฒนาศ กยภาพต วเอง เก ดการเร ยนร ท เท าท นและสามารถปร บต วในสถานการณ ความเปล ยนแปลงของส งแวดล อมโลกในป จจ บ นได บ คลากรเก ดความตระหน กในการลดคาร บอนไดออกไซด และนาความร ท ได ไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น และเก ดเคร อข ายข บเคล อนย ทธศาสตร สร างคนร นใหม ห วใจส เข ยว สามารถพ ฒนาการเร ยนการสอนโรงเร ยน คาร บอนต าในส งก ดเทศบาลนครขอนแก น และนาไปส การพ ฒนาเม องส Low Carbon city จากน นคร ก จะไป ถ ายทอดส น กเร ยน ซ งเป นคนร นใหม ให ตระหน กในการร กษาส งแวดล อม และช วยลดคาร บอนไดออกไซด ใน โรงเร ยน และขยายผลต อไปส ช มชนท อย ใกล เค ยงโรงเร ยน -22-

23 ส วนในป 2557 ได ดาเน นงาน โครงการเด กขอนแก นสดใสในเม องส เข ยว โดยการแสดงละครให เด ก น กเร ยนระด บประถมท กระด บช นของโรงเร ยนส งก ดเทศบาลท ง 11 โรงเร ยน ได เข าชมการแสดงละคร ละคร เร อง ไดโนน อยในเม องส เข ยว ซ งเน อหาของละครจะเก ยวก บเม องท ม คนด แลส งแวดล อม เม องท ไม ม คนด แล เป นอย างไร แล วเด กจะช วยด แลร กษาส งแวดล อมอย างไร และอยากให เม องขอนแก นเป นอย างไร เพ อสร าง จ ตสาน กให เด กร กษาและช วยด แลส งแวดล อมในเม องขอนแก น ลดโลกร อน ลดการเก ดก าซคาร บอนไดออกไซด โดยเด กน กเร ยนท เข าชมละครก ชอบและม ส วนร วมในการทาก จกรรมก บน กแสดงละคร และม จ ตสาน กในการ ร กษาส งแวดล อม ย ทธศาสตร ส งคมคนร นใหม ห วใจส เข ยว ได ม การดาเน นงานก จกรรม /โครงการก บเด กน กเร ยนในส งก ด เทศบาลนครขอนแก นท ง 11 แห ง แล ว ย งม อ ก 2 โครงการ/ก จกรรม ค อ 1.โครงการอาหารปลอดภ ยในครอบคร ว พอเพ ยง และ 2.ก จกรรมการจ ดซ อจ ดจ างส เข ยว โครงการอาหารปลอดภ ยในครอบคร วพอเพ ยง เป นโครงการท ม งเน น ให ช มชนผล ตอาหารร บประทานเอง เพ อให ช มชนหร อครอบคร ว เข าร วมได บร โภคอาหารท ปลอดภ ยปราศจากสารเคม และส ขภาพ ร างกายแข งปราศจากโรค แนวทางการดาเน นงานเร มจากอบรม ให ความร ปร บท ศนคต ปล กผ ก เพาะเห ด และเล ยงปลาด ก โดย เร มนาร อง 12 ครอบคร วก อน ผลการดาเน นงาน ครอบคร วท เข า ร วมโครงการได บร โภคอาหารท ปลอดภ ย ส ขภาพร าง กาย แข งแรง ประหย ดค าใช จ ายในการดารงช ว ต ม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ก จกรรมการจ ดซ อจ ดจ างส เข ยว เทศบาลนคร ขอนแก นได ม การดาเน นงานก จกรรมจ ดซ อจ ดจ างส เข ยวนา ร องก บว สด อ ปกรณ ท ใช ในสาน กงานบางส วน เช น การ เล อกซ อกระดาษ ท ม ฉลากเข ยว โดยใช กระดาษไอเด ยกร น โดยท กสาน ก/กอง จะใช เหม อนก นหมด เล อกใช ผล ตภ ณฑ ท ทาจากว สด ธรรมชาต โดยทาจากชานอ อยก บเย อไผ แทนการใช กล องโฟม โดยนามาทดลองใช ในก จกรรม โรงทานของเทศบาล -23-

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information