รายงานสร ปผลการดาเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการดาเน นงาน"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน โครงการคนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ (Khon Kaen : Low Carbon City) จ ดทาโดย ส าน กการสาธารณส ขและส งแวดล อม เทศบาลนครขอนแก น -1-

2 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน โครงการคนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ (Khon Kaen : Low Carbon City) เน อหาในรายงานประกอบด วย หล กการและเหต ผล 3 ว ตถ ประสงค 4 ผลการดาเน นงาน ย ทธศาสตร ท 1 ส งคมแห งต นไม 4 โครงการปล กต นไม ในห วใจคน 4 ย ทธศาสตร ท 2 ส งคมไร มลพ ษ 8 โครงการนครขอนแก นองค กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) 9 โครงการช มชน ว ดร วมใจลดสร างขยะ ณ ต นทาง 14 โครงการสร างเคร อข ายผ ค ดแยกขยะ 14 โครงการถ งข าวหม ฟ นฟ ช ว ต 14 โครงการกล องคอนกร ตหม กป ยแบบฝ งกลบประย กต 16 โครงการการจ ดการขยะอ นตราย 17 ย ทธศาสตร ท 3 ส งคมพ ช ตพล งงาน 19 ศ นย บร การยานพาหนะส วนกลาง 19 โครงการ Car Pool 20 โครงการห องประช มส เข ยว ( Green Meeting ) 20 โครงการท ศนศ กษาด งานด านอาคารประหย ดพล งงาน 21 ย ทธศาสตร ท 4 ส งคมคนร นใหม ห วใจส เข ยว (ส งคมท ม การบร โภคอย างย งย น) 22 โครงการศ กษาด งานต นร โรงเร ยนคาร บอนต า 22 โครงการเด กขอนแก นสดใสในเม องส เข ยว 23 โครงการอาหารปลอดภ ยในครอบคร วพอเพ ยง 23 ก จกรรมการจ ดซ อจ ดจ างส เข ยว 23 ต วช ว ด (KPI) :คะแนนขององค ประกอบของเม องคาร บอนต าบรรล ตามเกณฑ ท กาหนด 24 สมาช กเคร อข ายโครงการคนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ (Khon Kaen : Low Carbon City) 26 หน า -2-

3 โครงการคนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ (Khon kaen : Low Carbon City). หล กการและเหต ผล อากาศร อนมากข น ฝนตกหน ก น าท วมบ อยคร ง ลมพาย แปรปรวน หลายคนคงเจอก บป ญหาด วยต วเอง ถ าจะบอกว าน แหละผลกระทบจากภาวะโลกร อน เราคงจะร ส กค นเคยก บคาๆ น พอสมควร เพราะม การถ ายทอด ผ านส อต างๆ อย างมากมายและเป นเร องท ท กคนให ความสนใจ แต จะม ก คนท ม ส วนร วมอย างจร งจ งเพ อลดภาวะ โลกร อน ภาวะโลกร อน (Global Warming) เป นปรากฏการณ อ นเน องจากการท โลกไม สามารถระบายความร อน ออกไปได จ งทาให อ ณหภ ม ส งข น ป จจ บ นโลกของเรากาล ง ถ กปกคล มด วยก าซเร อนกระจก (Greenhouse Gases) ท มากเก นสมด ลของธรรมชาต ซ งก าซเร อนกระจกจะทาการเก บก กความร อนไม ให สะท อนออกนอกผ วโลก ทา ให อ ณหภ ม พ นผ วโลกเพ มส งข น องค การสหประชาชาต ได ประมาณการว า อ ณหภ ม ของโลก จะส งข นโดยเฉล ย 2-4 C ส งผลให ระด บน าทะเลส งข น cm. ในเวลาอ ก ป น บจากป จจ บ น โดยสาเหต หล กท ทาให อ ณหภ ม โลกส งข น ประกอบด วยก าซคาร บอนไดออกไซด (CO 2 ) ก าซม เทน (CH 4 ) ก าซไนตร สออกไซด (N 2 O) คลอโรฟล โอโรคาร บอน (CFC 3 ) และ โอโซน (O 3 ) ซ งมาจากการดาเน นก จกรรมของมน ษย ได แก การใช ไฟฟ า การใช น าม นเช อเพล งในการขนส ง และภาพอ ตสาหกรรม เป นต น ป ญหาโลกร อนไม ใช ป ญหาของใครคนใดคนหน งแต เป นป ญหาของท กคนท ต องร วมก นในการเย ยวยา และร วมร กษาโลกของเรา เทศบาลนครขอนแก นเป นองค กรท ให ความใส ใจในป ญหาน และม ก จกรรมในด าน การด แลร กษาส งแวดล อมมาอย างต อเน อง ท งด านการจ ดการเก ยวก บมลพ ษท กด านไม ว าจะเป นการแก ไขป ญหา ขยะม จานวนมากข นเร อยๆ ด วยการส งเสร มให ม การลดปร มาณขยะต งแต คร วเร อน การจ ดการน าเส ยของเม อง ด วยการสร างระบบบาบ ดน าเส ยท สามารถรองร บน าเส ยได ท งเม อง การเฝ าระว งมลพ ษทางอากาศ เหต ราคาญ การ ส งเสร มการใช พล งงานทางเล อกด วยการนาน าม นทอดซ ามาผล ตไบโอด เซล การเพ มพ นท ส เข ยวตามนโยบาย ขอนแก นเม องในสวน การพ ฒนาหล กส ตรท องถ นด านส งแวดล อมในโรงเร ยน นอกจากน ย งได ใช การสร างการม ส วนร วมด วยการก ระจายอานาจลงส ช มชนในการเข ามาม บทบาทในการด แลร กษาส งแวดล อมด านการร กษา ความสะอาดเม องและการจ ดการขยะม ลฝอยด วยตนเอง รวมท งม การศ กษาแผนแม บทระบบขนส งมวลชน (BRT) เพ อเตร ยมรองร บการเต บโตของเม องและลดป ญหามลพ ษจากการใช ยานพาหนะให น อยลง ด งน น เพ อให การข บเคล อนภารก จด านส งแวดล อมม ท ศทางและเป าหมายในทางเด ยวก นคณะผ บร หาร เทศบาลนครขอนแก นจ งได สน บสน นให ม นโยบายการพ ฒนาเม องขอนแก นไปส เม องคาร บอนต า ภายใต ช อ โครงการ คนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ เพ อให เคร อข ายท กภาคส วนท งในองค กรเทศบาล โรงเ ร ยนในส งก ด ช มชนในเขตเทศบาล ตลอดท งองค กรอ นๆ ได เข ามาม ส วนร วมในลดคาร บอน ลดมลพ ษ ทาให เม องขอนแก นม อากาศท บร ส ทธ น าอย อาศ ย ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ซ งน บได ว าเป นว ส ยท ศน อ นยาวไกลของคณะผ บร หาร เทศบาลนครขอนแก น ท เล งเห นถ งป ญหาการเ ปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศและภาวะโลกร อน และได กาหนด แนวทางข บเคล อนเป น 4 ย ทธศาสตร ได แก ย ทธศาสตร ส งคมแห งต นไม ย ทธศาสตร ส งคมไร มลพ ษ ย ทธศาสตร -3-

4 ส งคมพ ช ตพล งงาน และย ทธศาสตร ส งคม คนร นใหม ห วใจ ส เข ยว และในป 2556 ท กย ทธศาสตร ได เร มม การ ข บเคล อนไปพร อมก น ว ตถ ประสงค เพ อลดการปล อยก าซเร อนกระจกเขตพ นท เทศบาลและพ นท เคร อข าย สน บสน นการจ ดก จกรรมลดก าซ เร อนกระจกในเขตเทศบาลและพ นท เคร อข าย สร างเคร อข ายลดก าซเร อนกระจกและการตระหน กร เพ อเตร ยม ร บม อการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ และรณรงค ประชาส มพ นธ ด านส งคมคาร บอนต า ผลการดาเน นงาน ย ทธศาสตร ท 1 ส งคมแห งต นไม จากการดาเน นงานด านการเพ มพ นท ส เข ยวให ก บเม องภายใต โครงการขอนแก นเม องในสวนป 2550 หร อ 2007 KHONKAEN GREEN CITY ต งแต ป พ.ศ จานวน 55 โครงการรวมพ นท 1, ไร ค ดเป น ตร.ม. ต อประชากร 1 คน (ประชากร ป 2552 จานวน 128,786 คน) สามารถรณรงค ลดภาวะโลกร อนและช วยลดโลกร อนได ถ ง กก.คาร บอน ไดออก ไซค ต อว น หร อ 1 ป สามารถลด คาร บอนไดออกไซค ได 95,856 กก. และจากนโยบาย การเพ มพ นท ส เข ยวด งกล าว ได พบว า พ นท ส เข ยวย งขาด การด แลร กษาอย างต อเน อง ทาให ไม ย งย นเน องจากประชาชนขาดจ ตสาน กในการด แลร กษาพ นท ส เข ยวร วมก น ด งน นเทศบาลนครขอนแก นจ งได เล งเห นความสาค ญในการสร างจ ตสาน กให เก ดข นก บประชาชนและเยาว ชนท จะเต บโตมาเป นผ สานต อความเข ยวให ก บเม องต อไปในอนาคต เทศบาลนครขอนแก น จ งได กาหนดว ส ยท ศน เพ อให นครขอนแก นเป นมหานครส เข ยว(Green City) โดยได ร เร มให เก ด โครงการคนขอนแก นห วใจไร มลพ ษ (Khon Kaen : Low Carbon City) ข น ประกอบด วยย ทธศาสตร ท สาค ญ 4 ย ทธศาสตร และหน งในย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บพ นท ส เข ยวท สาค ญค อ ย ทธศาสตร ด านส งคมแห งต นไม (Green Happiness Society) โดยม หล กการและแนวทางท สาค ญค อ เน นให ม พ นท ส เข ยวย งย น โดยพ นท ส เข ยวท ย งย นน นจะต องประกอบด วย ต นไม ใหญ เป นองค ประกอบหล ก และต องม การด แลร กษาให คงอย อ กท งเพ อเป นการแก ไขป ญหาด าน ส งแวดล อมโดยเฉพาะว กฤต ภาวะโลกร อนท ม ผลกระทบต อท กคนและทว ความร นแรงข นเร อยๆซ งจาเป นอย าง ย งท ท กคนจะต องม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาด งกล าว โดยเฉพาะในการร วมค ด ร วมทา และร วมตรวจสอบ ด แลร กษาอย างเร งด วน และภายใต ย ทธศาสตร ด านส งคมแห งต นไม (Green Happiness Society) จ งได จ ดทา โครงการปล กต นไม ในห วใจคน เพ อเป นการสร างส งคมแห งต นไม ส งคมแห งพ นท ส เข ยว และให นคร ขอนแก นเป นมหานครส เข ยว เป นการส งเสร มสน บสน นการด แลร กษาส งแวดล อม ร วมก นแก ไขป ญหาภาวะโลก ร อน สน บสน นให ประชาชนม ส วนร วมในการด แลพ นท ส เข ยว สร างจ ตสาน กและให ประชาชนเห นค ณค าของ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมร วมก น รวมถ งส งเสร มให ความร และจ ดให ม ข อม ลในการพ ฒนา การอน ร กษ ต นไม และพ นท ส เข ยวให คงอย ตลอดไป พร อมก บให ประชาชนม ส วนร วมในการปร บปร งภ ม ท ศน เม อง และการ ด แลความสวยงามของเม องให เป นเม องท น าอย ร มร นสวยงาม เป นมหานครส เข ยวอย างแท จร ง -4-

5 ว ตถ ประสงค ของโครงการ เพ อเป นการสนอง พระราชดาร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอ ด ลยเดช ความตอนหน งท ว า ควรจะปล กต นไม ลงในใจคนเส ยก อน แล วคนเหล าน น ก จะพาก นปล กต นไม ลง บนแผ นด นและร กษาต นไม ด วยตนเอง จ งได เก ดโครงการปล กต นไม ในห วใจคน เพ อเน นให ประชาชนม ส วน ร วมในการด แลร กษาส งแวดล อม ด แลพ นท ส เข ยว ช วยลดภาวะโลกร อน ปล กฝ งให เก ดจ ตสาน กร กต นไม หวง แหนป าไม และเห นค ณค าของทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยการส งเสร มให ความร ทางว ชาการและการ ฝ กปฏ บ ต จร งในพ นท เร อนเพาะชาของเทศบาล รวมถ งส งเสร มให ม การจ ดทาข อม ลพ นฐานด านต นไม เพ อใช เป น ข อม ลในการพ ฒนาพ นท ส เข ยวและการอน ร กษ ต นไม ในเขตเทศบาลให คงอย อย างย งย น อ กท งเพ อให ประชาชน ม ส วนร วมในการปร บปร งภ ม ท ศน เม อง การด แลความสวยงามของเม องให เป นเม องท น าอย ร มร นสวยงาม เป น การสร างส งคมแห งต นไม ส งคมแห งพ นท ส เข ยว เพ อให นครขอนแก นเป นมหานครส เข ยวอย างแท จร ง ผลการดาเน นงานในป ท ผ านมาจนถ งป จจ บ นของ โครงการปล กต นไม ในห วใจคน ม ก จกรรมท ได ดาเน นการ ด งน 1. ก จกรรมฝ กอบรมศ นย เร ยนร พ นธ ไม ม กล มเป าหมายค อ เด ก น กเร ยน ค ณคร ในส งก ดเทศบาล 11 โรงเร ยน และประชาชนท สนใจเข าฝ กอบรม จานวน 201 คน เร ยน ท งภาคทฤษฎ และ ภาคปฏ บ ต เร ยนร การเพาะพ นธ ไม ด วยว ธ การต างๆ การขยายพ นธ พ ชด วยการเพาะเล ยงเน อเย อการจ ดสวนประด บ โดยให ท กคนได ม ส วนร วมในการลงม อปฏ บ ต จร งในแปลงพ นธ ไม ท เร อนเพาะชา บ งท งสร างของเทศบาลนครขอนแก น เพ อเป นการสร างให ผ เข า อบรมได เร ยนร ต นไม ชน ดต างๆ สามารถเพาะพ นธ ต นไม เองได เข าใจและเข าถ งค ณค า ค ณประโยชน ของต นไม ท ม มากมายต อ มน ษย และต อโลกใบน ทาให เก ดความร ส กหวงแหนและต องการ ร กษาต นไม ธรรมชาต น ไว ให คงอย ถ งร นล กหลานต อไป 2. ก จกรรมการทาแผนท ต นไม เทศบาล กาหนดแนวทางการ สารวจต นไม แบ งเป น โรงเร ยน 11 โรงเร ยน ช มชน 4 เขต 92 ช มชน และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล โดยกาหนดหล กเกณฑ ชน ด ขนาดของพ นธ ไม ท สารวจ ค อ สารวจต นไม ย นต นท ม ขนาด เส นรอบวงไม น อยกว า 50 เซนต เมตร ความส งไม น อยกว า 5 เมตร และม ขนาดทรงพ มไม น อยกว า 5 ตารางเมตร รวมถ งพ นท โดยรอบต นไม เพ อใช ในการพ ฒนาเป นพ นท ส เข ยวท ย งย นของเทศบาล แล ว จ ดหาน กสารวจจากโรงเร ยนและช มชนท เป นข นพลส เข ยวเข าร วมก จกรรมในการสารวจ โดยม การอบรมให ความร ด านการสารวจพ นธ ไม และการบ นท กข อม ล แล วรวบรวมข อม ลส ง -5-

6 ให ก บเทศบาลเพ อจ ดทาแผนท ต นไม และทาการว เคราะห ข อม ลจ ดทาแผนในการพ ฒนาให เป นพ นท ส เข ยวท ย งย น เพ อการพ ฒนาอน ร กษ ต นไม ให เป นแหล งเร ยนร แก เยาวชนและประชาชนท สนใจต อไป ได เร มดาเน นการ ฝ กอบรมน กสารวจร นแรก เป นเด กน กเร ยน ค ณคร 11 โรงเร ยนๆละ 6 คน นาร องไปก อนโดยได อบรมเม อว นท 22 พฤศจ กายน 2556 ท สวนสาธารณะบ งท งสร าง และอบรมให ข นพลส เข ยว ซ งเป นภาคประชาชนท ม จ ตอาสาใน การด แลร กษา อน ร กษ ต นไม จานวน 34 คน เร ยนร การว ดต นไม เม อว นท 24 ม นาคม 2557 ท สวนส ขภาพบ งท ง สร าง เพ อทาการสารวจต นไม ในพ นท ช มชนและพ นท สวนสาธารณะในเขตเทศบาล หล งจากได อบรมน กสารวจต นไม ให ก บน กเร ยนส งก ดเทศบา ลท ง 11 โรงเร ยน และข นพลส เข ยว แล ว ก ได ดาเน นการสารวจต นไม โดยน กสารวจต นไม (น กเร ยน ) และคร จะสารวจต นไม ในโรงเร ยนของตนเอง ส วน ข นพลส เข ยว จะสารวจต นไม ในสวนสาธารณะและว ด ซ งข อม ลการสารวจต นไม (ณ ว นท 7 ส งหาคม 2557) สารวจได จานวน 6,627 ต น โดยแบ งเป น สวนสาธารณะ 3,717 ต น หน วยงานราชการ 347 ต น ถนน 776 ต น ว ด 938 ต น โรงเร ยนเทศบาล 849 ต น ซ งป จจ บ นอย ในระหว างการคานวณปร มาณก าซ คาร บอนไดออกไซด ท ต นไม ก กเก บว าม ปร มาณเท าใด และจ ดทาแผนท ต นไม น กส ารวจต นไม ส ารวจต นในโรงเร ยนส งก ดเทศบาล ข นพลส เข ยวส ารวจต นไม 3. ก จกรรมประกวดการจ ดสวนแนวต ง เป นการต อยอดจากก จกรรมฝ กอบรมศ นย เร ยนร พ นธ ไม เพ อให เด ก น กเร ยนท ผ านการฝ กอบรมได ฝ กประสบการณ จร งในการจ ดสวน ค ดเล อกชน ดพ นธ ไม ต างๆนามาประด บตกแต ง ให สวยงาม โดยได จ ดสวนแนวต งร วมในงานมห ศจรรย พรรณไม นานาชาต เม อว นท ธ.ค. 56 ท สวน ส ขภาพบ งท งสร าง ม โรงเร ยนในส งก ดเข าร วม 11 โรงเร ยน ประกาศผลรางว ลในว นท 17 ธ.ค. 57 ท ผ านมา ซ ง โรงเร ยนท ร วมประกวดจะได ร บเง นรางว ลพร อมใบประกาศ ด งตารางท 1-6-

7 ตารางท 1 ผลการประกวดการจ ดสวนแนวต ง โรงเร ยน ผลการประกวด 1. ร.ร.เทศบาลบ านสามเหล ยม ชนะเล ศ 2. ร.ร. เทศบาลโนนท น และ ร.ร. เทศบาลหนองแวงตราช รองชนะเล ศอ นด บ 1 3. ร.ร. เทศบาลว ดกลาง รองชนะเล ศอ นด บ 2 4. ร.ร. เทศบาลโนนช ย ชมเชย 5. ร.ร. เทศบาลสวนสน ก ชมเชย 6. ร.ร. เทศบาลหนองใหญ ชมเชย 7. ร.ร. เทศบาลโนนหนองว ด และ ร.ร. เทศบาลศร ฐาน ชมเชย 8. ร.ร. เทศบาลหนองค และ ร.ร. เทศบาลบ านต ม ชมเชย -7-

8 ย ทธศาสตร ท 2 ส งคมไร มลพ ษ จากป ญหาของเม องท ต องจ ดการขยะว นละกว า 200 ต น ซ งเป นน บว าเป นป ญหาหล กของเม อง จ งได เก ด ย ทธศาสตร ในการลดปร มาณขยะมาช วงหน งแต ย งไม สามารถบรรล เป าหมาย จ งได ม การปร บย ทธศาสตร เป น 4 กลย ทธ ประกอบด วย การป องก นการเก ดขยะ การรณรงค ลดการสร างขยะ การ ค ดแยกขยะไปกาจ ดด วยว ธ ท เหมาะสม และการสร างเคร อข ายผ ค ดแยกขยะ โดยเป าหมายหล กของย ทธศาสตร จะม งเน นให ปร มาณขยะนาไป กาจ ดม ปร มาณลดลงไม น อยกว า 30 % โดยม กล มโครงการส งเสร มการลดปร มาณขยะต นทาง จานวน 6 โครงการ ด งแสดงในตารางท 2 ตารางท 2 โครงการ/ก จกรรมการส งเสร มการลดปร มาณขยะต นทาง ท รายการ/ก จกรรม เป าหมาย ผลผล ต/ต วช ว ด 1 โครงการนครขอนแก นองค กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) 2 โครงการช มชน ว ดร วมใจลดสร างขยะ ณ ต น ทาง หน วยงาน 5 แห ง สถาน ประกอบการ 5 แห ง โรงเร ยนใน ส งก ด 11 แห งและ7 ส าน กกอง(เร ม ดาเน นการแล ว) ช มชน จานวน 5 แห ง(อาสา) ว ด 5 แห ง -ม เคร อข ายจ ดการขยะเพ มข น 15 แห ง -กาจ ดขยะ 1,000 กก/ว น -ม เคร อข ายจ ดการขยะเพ มข น 10 แห ง -กาจ ดขยะ 1,050 กก/ว น 3 โครงการสร างเคร อข ายผ ค ดแยกขยะ ร านร บซ อของเก า ซาเล ง -ม เคร อข ายผ ค ดแยกขยะท ม ค ณภาพ -8-

9 4 โครงการถ งข าวหม ฟ นฟ ช ว ต เคร อข ายค ดแยกขยะ ร านอาหาร 30 แห ง ตลาด 5 แห ง เคร อข ายผล ตป ย ศ นย ดงพอง ศ นย สงเป อย ศ นย โนน ท น ศ นย ท งสร าง 5 โครงการกล องคอนกร ตหม กป ยแบบฝ งกลบ ประย กต ตลาด พน กงาน อาสาฯช มชน 6 โครงการจ ดการขยะอ นตราย ช มชน คร วเร อน ว ด หน วยงานโรงเร ยน -ม เคร อข ายจ ดการขยะอ นทร ย เพ มข น -ศ นย จ ดการขยะอ นทร ย 4 แห ง -กาจ ดขยะ 4,000 กก/ว น กาจ ดขยะ 4,000 กก/ว น ค ดแยกขยะพ ษส งกาจ ด 5,000 กก/ป โครงการนครขอนแก นอง ค กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) เป นโครงการอย ภายใต โครงการคนขอนแก นห วใจ ไร มลพ ษ (Khon Kaen : Low Carbon City) ภายใต ย ทธศาสตร ส งคมไร มลพ ษ เพ อให เก ดการเร ยนร อย างจร งจ ง เทศบาลนครขอนแก นจ งได กล บมาต งต นท ตนเอง โดยการ ขย บโครงการนครขอนแก นองค ก รปลอดขยะ เพ อท จะเป นส วนหน ง ในการเข ามาแก ป ญหาขยะของเม อง และถอดบทเร ยนร จากตนเองเพ อ นาไปขยายส เคร อข ายอ นๆ ในเม องของเรา โดยม เป าหมายในการ ปร บเปล ยนพฤต กรรมองค กรของสาน กงานเทศบาลและ 11 โรงเร ยน ในส งก ด เพ อให เก ดการลดปร มาณขยะและการจ ดการขย ะท ถ ก ว ธ ในสาน กงาน โดยย ดหล กแนวค ดการจ ดการขยะต นทางและ เน นการม ส วนร วมของคนในองค กรการดาเน นงาน เร มจาก การศ กษาสถานการณ ขยะท สถานท กาจ ดขยะของแต ละ หน วยงานเพ อเป นข อม ลต งต นในการดาเน นการ การอบรมให ความร การจ ดการขยะ เพ อสร างความตระหน กและก ารม ส วน ร วมของพน กงานเทศบาล คร และน กเร ยน ในการจ ดการขยะท ถ กต อง การปร บเปล ยนพฤต กรรมในการท งขยะ เพ อลดปร มาณ ขยะในองค กรเทศบาลนครขอนแก น อ กท งส งเสร มบร หาร กองท นขยะร วมก น เพ อนาไปจ ดก จกรรมท บาเพ ญประโยชน โดยม งหว งการเป นองค กรต นแบบในการ ลดปร มาณขยะไม น อย กว า 30% -9-

10 การดาเน นงานก จกรรมของโครงการนครขอนแก นองค กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) ท ผ านมา คณะทางานได เร มข บเคล อนโครงการด งกล าวโดยจ ดศ กษาด งานสถานท กาจ ดขยะบ านคาบอน และ อบรมว เคราะห สถานการณ ขยะท โรงแรมขอนแก นโฮเต ล โดยแบ งเป น 2 กล ม ค อ แกนนาจากกล มสาน ก/กอง และกล มโรงเร ยนท ง 11 โรงเร ยน จากการอบรมด งกล าวทาให ร างลดปร มาณขยะของสาน ก/กอง และโรงเร ยน เพ อนาไปพ ฒนาต อให ได แผนลดปร มาณขยะท สมบ รณ และนาไปปฏ บ ต ได จร ง แจกแบบสารวจศ กษาพฤต กรรมและการจ ดการขยะของพน กงานเทศบาลในสาน ก/กอง และคร ใน โรงเร ยนส งก ดเทศบาล เพ อนามาประมวลผลใช ในการวางแผนจ ดทาแผนลดปร มาณขยะต อไป ว เคราะห องค ประกอบขยะของสาน ก/กอง อบรมค ดแยกขยะให ก บแกนนาการจ ดการขยะในโรงเร ยน ช วงว นท ก นยายน 2556 โดย แบ งเป น 3 กล ม ว นท 16 ก นยายน 2556 กล มเป าหมาย : โรงเร ยนเทศบาลบ านต ม โรงเร ยนเทศบาลโนนหนองว ด โรงเร ยนเทศบาล ว ดกลาง และโรงเร ยนเทศบาลสวนสน ก สถานท อบรม : โรงเร ยนเทศบาลบ านต ม ว นท 17 ก นยายน 2556 กล มเป าหมาย : โรงเร ยนเทศบาลบ านสามเหล ยม โรงเร ยนเทศบาลบ านศร ฐาน และโรงเร ยน เทศบาลบ านหนองแวง สถานท อบรม : โรงเร ยนเทศบาลบ านสามเหล ยม ว นท 18 ก นยายน 2556 กล มเป าหมาย : โรงเร ยนเทศบาลบ านหนองใหญ โรงเร ยนเทศบาลบ านโนนช ย และโรงเร ยน เทศบาลบ านหนองแวง สถานท อบรม : โรงเร ยนเทศบาลบ านสามเหล ยม อบรมค ดแยกขยะให ก บแกนนาการจ ดการขยะสาน ก/กอง ท ง 7 สาน ก/กอง เม อว นท 20 ก นยายน 2556 จ ดทาแผนลดปร มาณขยะ และมอบถ งขยะให ก บสาน ก/กอง ไปดาเน นการค ดแยกขยะในหน วยงานของ ตนเอง -10-

11 ว นท 22 ต ลาคม 2556 ได ม การมอบถ งค ดแยกขยะและอ ปกรณ ในการค ดแยกขยะให ก บโรงเร ยน ส งก ดเทศบาลท ง 11 โรงเร ยน การดาเน นงานค ดแยกขยะ เทศบาลนครขอนแก น ได ดาเน นงานโครงการนครขอนแก นองค กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) ต งแต ป 2556 โดยในป งบประมาณ 2556 ได เร มดาเน นงานในสาน กงานเทศบาล ซ งม 7 สาน ก/กอง และโรงเร ยนส งก ดเทศบาลท ง 11 แห ง โดยการดาเน นงานเร มจากการศ กษาสถานการณ ขยะท สถานท กาจ ดขยะของแต ละหน วยงานเพ อเป นข อม ล ต งต นในการดาเน นการ การอบรมให ความร การจ ดการขยะ เพ อสร างความตระหน กและการม ส วนร วมข อง พน กงานเทศบาล คร และน กเร ยน ในการจ ดการขยะท ถ กต อง การปร บเปล ยนพฤต กรรมในการท งขยะ เพ อลด ปร มาณขยะในองค กรเทศบาลนครขอนแก น อ กท งส งเสร มบร หารกองท นขยะร วมก น เพ อนาไปจ ดก จกรรมท บาเพ ญประโยชน โดยม งหว งการเป นองค กรต นแบบในการลดปร มาณขยะไม น อยกว า 30% ซ งในป 2556 ถ ง เด อนกรกฎาคม 2557 (กก.) ได ม การค ดแยกขยะออกไปใช ประโยชน ด งน 1.กล มส าน ก/กอง (ม 7 ส าน ก/กอง) สร ปสถ ต การดาเน นงานการค ดแยกขยะของสาน ก /กอง ต งแต เด อนก นยายน 2556 ถ ง กรกฎาคม2557 ได ด งตารางท 3 ตารางท 3 สถ ต การการดาเน นงานค ดแยกขยะ ต งแต เด อนก นยายน 2556 ถ ง เด อนกรกฎาคม 2557 ประเภทขยะ ส าน กปล ด ส าน ก ช าง เด อนก นยายน 2556-กรกฎาคม 2557 (กก.) ส าน กการคล ง ส าน กการศ กษา ส าน กการ สาธารณส ขและ ส งแวดล อม ส าน กสว สด การ และส งคม ขยะอ นทร ย ขยะร ไซเค ล 1, กระดาษ ขวดพลาสต ก กระป องอะล ม เน ยม/โลหะ กล องเคร องด มต างๆ อ นๆ ขยะอ นตราย กองว ชาการ และแผนงาน -11-

12 ประเภทขยะ ส าน กปล ด ส าน ก ช าง เด อนก นยายน 2556-กรกฎาคม 2557 (กก.) ส าน กการคล ง ส าน กการศ กษา ส าน กการ สาธารณส ขและ ส งแวดล อม ส าน กสว สด การ และส งคม รวม 2, , ปร มาณขยะท ค ดแยกได ท งหมดของสาน ก /กอง จานวน 4,783.6 กก. ค ดเฉล ยเท าก บ กก./เด อน ค ดเป นปร มาณ ก าซคาร บอนไดออกไซด เท ยบเท าท ลดลงจากการค ดแยกขยะ เท าก บ 6, ก โลกร มคาร บอน โดยม รายละเอ ยดการ คานวณด งน ขยะอ นทร ย 1,272.6 กก *= 3, ก โลกร มคาร บอน กระดาษ 1,643.4 กก. 0.95* = 1, ก โลกร มคาร บอน พลาสต ก 1,170.7 กก. 0.70* = ก โลกร มคาร บอน กระป องอล ม เน ยม/โลหะ กก. 0.43* = ก โลกร มคาร บอน กล องเคร องด มต างๆ กก. 2.32* = ก โลกร มคาร บอน อ นๆ กก. 2.32* = ก โลกร มคาร บอน ขยะอ นตราย 3.8 กก. 2.32* = 8.82 ก โลกร มคาร บอน (หมายเหต =* ค าแฟคเตอร ในการปล อยคาร บอนของขยะแต ละประเภท ) กองว ชาการ และแผนงาน 2. โรงเร ยนส งก ดเทศบาล ท 11 ง โรงเร ยน สร ปสถ ต การดาเน นงานการค ดแยกขยะของโรงเร ยนส งก ดเทศบาลท 11 โรงเร ยน ง ต งแต เด อนก นยายน 2556 ถ ง กรกฎาคม 2557 ได ด งตารางท 4 ตารางท 4 สถ ต การดาเน นงานการค ดแยกขยะของโรงเร ยนส งก ดเทศบาลท 11 โรงเร ยน ง ต งแต เด อนก นยายน 2556 ถ ง กรกฎาคม 2557 เด อนก นยายน 2556-กรกฏาคม2557 (กก.) ประเภทขยะ สวนสน ก ว ดกลาง ค ม หนอง บ าน โนนท น บ าน หนอง บ านโนน หนองว ด บ าน โนนช ย บ าน สามเหล ยม บ าน หนองแวง บ านต ม บ าน ศร ฐาน ค ใหญ ขยะอ นทร ย 1, , ,420.5 ขยะร ไซเค ล 9, , , กระดาษ 2, ขวดพลาสต ก 2, , กระป อง อะล ม เน ยม/โลหะ กล องเคร องด ม

13 เด อนก นยายน 2556-กรกฏาคม2557 (กก.) ประเภทขยะ สวนสน ก ว ดกลาง ค ม หนอง ค บ าน โนนท น บ าน หนอง ใหญ บ านโนน หนองว ด บ าน โนนช ย บ าน สามเหล ยม บ าน หนองแวง บ านต ม ต างๆ อ นๆ 3, บ าน ศร ฐาน ขยะอ นตราย 6.0 รวม , , , , , , , ปร มาณขยะท ค ดแยกได ท งหมดของโรงเร ย นเท าก บ 25,390.5 กก. ค ดเฉล ยเท าก บ 2,539.1 กก./เด อน ค ดเป นปร มาณก าซ คาร บอนไดออกไซด เท ยบเท าท ลดลงจากการค ดแยกขยะ เท าก บ 43, ก โลกร มคาร บอนโดยม รายละเอ ยดการ คานวณด งน ขยะอ นทร ย 8,265.8 กก *= 20, ก โลกร มคาร บอน กระดาษ 5,687.3 กก. 0.95* = 5, ก โลกร มคาร บอน พลาสต ก 5,138.1 กก. 0.70* = 3, ก โลกร มคาร บอน กระป องอล ม เน ยม/โลหะ กก. 0.43* = ก โลกร มคาร บอน กล องเคร องด มต างๆ 5,965.0 กก. 2.32* = 13, ก โลกร มคาร บอน อ นๆ 29.3 กก. 2.32* = ก โลกร มคาร บอน ขยะอ นตราย 12.5 กก. 2.32* = ก โลกร มคาร บอน (หมายเหต =* ค าแฟคเตอร ในการปล อยคาร บอนของขยะแต ละประเภท,=โรงเร ยนเทศบาล) ส วนในป งบประมาณ 2557 เทศบาลนครขอนแก น ได ม การขยายเคร อข ายไปย งหน วยงานต างๆ โดยใช ร ปแบบของการ ดาเน นงานแบบเด ยวก นก บท ดาเน นงานในสาน กงานเทศบาลและโรงเร ยนส งก ดเทศบาล ซ งได เข าไปขยายเคร อข าย โดย การเช ญชวน เข าร วมโครงการแล ว 8 หน วยงาน ประกอบด วย โรงเร ยนแก นนครว ทยาล ย โรงพยาบาลจ ตเวชราชนคร นทร ขอนแก น สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดขอนแก นศ นย อนาม ยท 6 สาน กงานส งแวดล อมภาคท 10 โรงพยาบาลขอนแก น ห างห นส วนจาก ดโรงงานทออวนเดชาพาณ ช และสาน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดขอนแก น โดยให เคร อข ายมาร วมดาเน นงานในการลด ค ดแยกขยะ ไปพร อมก นก บเทศบาลนครขอนแก น โดยเทศบาลนครขอนแก นจะ สน บสน นว สด อ ปกรณ ในการดาเน นงานบางส วน ซ งในป จจ บ นข อม ลการดาเน นงานค ดแยกขยะอย ระหว างการรวบรวม ข อม ล -13-

14 การขยายเคร อข ายองค กรปลอดขยะ (Zero Waste office) โครงการช มชน ว ดร วมใจลดสร างขยะ ณ ต นทาง เป นโครงการม งเน นการปร บเปล ยนพฤต กรรม การ ค ดจากผ สร างขยะ ค นหาว ธ แบบม ส วนร วม หาว ธ ไม ก อขยะ โดยในป 2557 ม กล มเป าหมายเป น ช มชน จานวน 5 แห ง(อาสา) ว ด 5 แห ง แนวทางในการดาเน นงาน เร มจากช กชวนเข าร วมโครงการ ว เคราะห องค ประกอบขยะ ศ กษาด งานป ญหา/ว ธ การจ ดการขยะ วางแผนจ ดการขยะโดยว ด /ช มชนเป นผ เล อกก จกรรมเอง แลสร ปผลการ ดาเน นงาน สาหร บว ธ การจ ดการขยะของช มชนและว ด จะเล อกว ธ การนาขยะอ นทร ย ไปผล ตเป นป ยน า จ ล นทร ย /ป ยหม ก ส วนขยะร ไซเค ล ก จะดาเน นการในล กษณะศ นย รวบรวมขยะร ไซเค ล จาหน ายให ร านร บซ อ ของเก า โดยม กล มช มชนท ดาเน นงานอย เด มจานวน 19 ช มชน และช มชนใหม 5 ช มชน และว ด 5 แห ง รวม ท งหมดท ดาเน นงานอย จานวน 29 แห ง ในป 2556 ปร มาณขยะท นามาใช ประโยชน จานวน 1,100 กก./ว น ส วนใน ป 2557 ปร มาณขยะท นามาใช ประโยชน จานวน 660 กก./ว น โครงการสร างเคร อข ายผ ค ดแยกขยะ เป นโครงการสร างแนวร วมในการค ดแยกขยะ โดยม กล มเป าหมายเป น ร านร บซ อของเก า และซาเล ง แนวทางการดาเน นงานในกล มร านร บซ อของเก า จะม การประช มแลกเปล ยนแนวทางเคร อข ายร านร บซ อของเก า อบรมให ความร ด านความปลอดภ ยในการทางาน (ขยะอ นตราย อาช วอนาม ย) กฎหมายท เก ยวข องก บการร บซ อของเก า (ให พร อมก บการออกประเม น ) รวบรวม สถ ต การค ดแยกขยะ ประเม นมาตรฐานร านค าของเก าและมอบป ายร านร ไซเค ลมาตรฐาน (ร านร บซ อ ของเก าส เข ยว) ส วนในกล มซาเล ง จะเน นค นหาเคร อข ายค ดแยกขยะ รวบรวมจ ดทาทะเบ ยน อบรมให ความร ด าน ความ ปลอดภ ยในการทางาน (การป องก นการต ดเช อ และ ขยะอ นตราย) และกฎหมายท เก ยวข องก บการร บซ อของเก า ซ งเป นโครงการใหม ในป 2557 จะดาเน นงานในเด อนส งห าคม 2557 โครงการถ งข าวหม ฟ นฟ ช ว ต เป นโครงการส งเสร มให ม การค ดแยกขยะอ นทร ย และใบไม มาทาป ย โดย กล มอาสาสม ครและเกษตรกร โดยม เป าหมายเป นเคร อข ายค ดแยกขยะ ร านอาหาร 30 แห ง ตลาด 5 แห ง เคร อข ายผล ตป ย เกษตรกรศ นย ดงพองและศ นย สงเป อย พน กงานศ นย โนนท น อาสาฯช มชนศ นย ท งสร าง วปอ. (ว ทยากรกระบวนการเพ อการเปล ยนแปลงส การพ งตนเองและพ งพาก นเองภาคประชาชน) โดยแนวทางการ ดาเน นงาน เป นการประช มแลกเปล ยนก บกล มเคร อข ายค ดแยกขยะ ประช มกล มเคร อข ายเกษตรกร พน กงาน อาสาฯช มชน เคร อข ายร านอาหาร ตลาดสดในเม องค ดแยกขยะอ นทร ย เทศบาลรวบรวมส งให กล มเกษตรกร พน กงาน อาสาฯช มชนผล ตป ยจากเศษอาหารและใบไม กล มเกษตรกรนาป ยไปใช แบ งป นประโยชน ให พน กงาน -14-

15 อาสาฯช มชน และส งเสร มการเป ดตลาดผ กปลอดภ ย มาขายในเม อง ผลการดาเน นงานการค ดแยกเศษอาหารมาผล ตป ยหม ก และป ยน าจ ล นทร ย แสดงด งตารางท 5 ตารางท 5 ปร มาณขยะอ นทร ย นามาใช ประโยชน โครงการถ งข าวหม ฟ นฟ ช ว ต ป ปร มาณข าวหม (ต น) ผลผล ตป ยน า (ล ตร) กากน าตาล(ต น) ผลผล ตป ยหม ก (ต น) , , , , , , , , , (กย.56-เมย. 57) ,

16 โครงการกล องคอนกร ตหม กป ยแบบฝ งกลบประย กต เป นโครงการท ม งเน นการค ดแยกขยะจาพวกเศษ ผ ก ผลไม มาผล ตป ย การต อยอดส งเสร มให ช มชนจ ดการขยะในช มชน โดยม เป าหมาย เป นตลาด พน กงาน และอาสาฯช มชน แนวทางการดาเน นงานจะเป น การอบรมพน กงานในการค ดแยกขยะ จาพวกเศษผ กผลไม และการนามาผล ตป ยแบบกล องคอนกร ต จ ดทากล องคอนกร ตหม กป ยแบบฝ งกลบประย กต เตร ยมว สด ในการทาป ยประกอบด วย เศษผ ก ผลไม และด นแดง นาร องการผล ตป ย 10 กล องโดยกล มพน กงาน และขยายผลลงช มชนท เข าร วมโครงการลดปร มาณขยะ ซ งการผล ตป ย 10 กล องจะนาขยะอ นทร ย จาพวกเศษผ ก ผลไม มาผล ตป ย มาใช ประโยชน ได 1,050 กก./ว น -16-

17 โครงการการจ ดการขยะอ นตราย เร มดาเน นโครงการต งแต เด อนก นยายน 2547 เป นก จกรรมท ม งเน น ในการค ดแยกขยะพ ษจากคร วเร อนออกมาแยกกาจ ดเหล าน ไปกาจ ด โดยจะม การเป ดโต ะร บแลกประจาและออก หน วยตามช มชนเพ อให ประชาชนเข าถ งได ง ายย งข นโดยใช กระบวนการแลกของรางว ล และเทศบาลต องลงท นในการจ าง หน วยงานเอกชนในการร บขยะพ ษ เพ อเป นการสร างจ ตสาน กให เยาวชนประชาชนได ม ส วนร วมในการค ดแยกขยะพ ษจากขยะ ท วไป เช น ถ ายไฟฉายแบตเตอร หลอดไพ ขวดบรรจ ยาฆ าแมลง ยาฆ าเช อ เป นต น โดยท เทศบาลจะเป นผ รวบรวมไปกาจ ดให ถ กต องย ง หน วยงานท ได ร บอน ญาตจากกรมโรงงานอ ตสาหกรรมต อไป ซ งประชาชนสามารถนาขยะพ ษมาแลกแต ม เพ อ สะสมคะแนนแลกร บของรางว ลได ท กว นศ กร ต งแต เวลา น. ณ บร เวณด านหน าอาคารสาน กการ สาธารณส ขและส งแวดล อม นอกจากน ย งม ก จกรรมวางกล องค ดแยกภาชนะรองร บขยะอ นตราย (Drop Off) ใน ช มชน หน วยงาน และเอกชน จานวน 20 ช ด และก จกรรมกล องค ดแยกขยะอ เล กทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า (WEEE) ในช มชน หน วยงาน ราชการ สถานศ กษา และเอกชน จานวน 36 จ ด และม การออกหน วยเช งร กลงไปย ง ช มชน โรงเร ยนอย างต อเน อง โดยใน ป 2556 ม ปร มาณขยะอ นตรายท นาไปกาจ ดปร มาณ 3.12 ต น หร อ 3,120 ก โลกร ม ส วนป งบประมาณ 2557 ค ดแยกขยะอ นตรายนาไปกาจ ดต งแต เด อนต ลาคม 2556 ถ งเมษายน 2557ได 2.75 ต น หร อ 2, ก โลกร ม ด งตารางท 6-17-

18 ตารางท 6 แสดงบ ญช สร ปปร มาณขยะขยะอ นตรายท รวบรวมได ป 2557 (ตค.56-เม.ย.57) ประเภทขยะอ นตราย ซ มร บแลก Drop off WEEE ช น กก. ช น กก. ช น กก. 1. กล มภาชนะบรรจ กล มหลอดไฟ 1, ,315 1, , กล มแบตเตอร 1, , อ ปกรณ ไฟฟ าและอ เล กทรอน ก ยาหมดอาย กล มอ น ๆ 7. สารเคม อ นตราย 8.ร บแลกท ช มชน รวม รวมช น 18, ช น รวมก โลกร ม 2, กก. -18-

19 ย ทธศาสตร ท 3 ส งคมพ ช ตพล งงาน ทธศาสตร น ได ม การดาเน นงานก จกรรมจานวน 4 ก จกรรม ซ งประกอบไปด วย ศ นย บร การยานพาหนะ ส วนกลาง โครงการ Car Pool ห องประช มส เข ยว และการเปล ยนหลอดไฟตลาดสดเทศบาลหน งเป นหลอด แอลอ ด (LED) ซ งม ผลการดาเน นงานในช วงท ผ านมาด งน ศ นย บร การยานพาหนะส วนกลาง เป นการรวมเอารถจากสาน ก/กองท ง 7 สาน ก/กอง มารวมไว ท ศ นย บร การยานพาหนะ โดยให ศ นย บร การยานพาหนะส วนกลาง เป นผ บร หารจ ดการและด แลเก ยวก บการใช รถ ของเทศบาล เพ อประหย ดน าม นเช อเพล งจากการใช รถของเทศบาลในการปฏ บ ต งาน ซ งจากเด มรถท ใช ใน สาน กงานเทศบาลนครขอนแก น ม ท งหมดจานวน 16 ค น ม โควต าในการใช น าม น 3,849 ล ตรต อเด อน ในป 2556 ต งแต เด อนมกราคม ถ งเด อนกรกฎาคม 2556 ม สถ ต การใช น าม นเต มโควตาท กเด อน รวมท งหมด 7 เด อน ใช น าม นไปท งหมด 26,943 ล ตร แสดงด งตารางท 4 หล งจากน นได ม การดาเน นงานจ ดต งศ นย บร การยานพาหนะ ส วนกลาง ต งแต เด อนส งหาคม 2556 ถ งเด อนม นาคม 2557 ม โควต าในการใช น าม น 3,849 ล ตรต อเด อน รวม ท งหมด 8 เด อน ม โควตาน าม น 30,792 ล ตร แต ใช จร ง 23,043 ล ตร คงเหล อน าม น 7,749 ล ตร แสดงด งตารางท 5 ตารางท 4 สถ ต การใช น าม นเช อเพล งเด อนมกราคม ถ งเด อนกรกฎาคม 2556 (ก อนจ ดศ นย บร การ ยานพาหนะส วนกลาง) -19-

20 ตารางท 5 สถ ต การใช น าม นเช อเพล ง ต งแต เด อนส งหาคม 56 ถ ง เด อนกรกฎาคม 2557 โครงการ Car Pool เก ดจากแนวค ดการประหย ดพล งงานน าม น เช อเพล ง การแก ป ญหาการขาดแคลนท จอดรถ และลดปร มาณรถยนต บน ท องถนน โดยร ปแบบของ CAR POOL เป นการจ ดรถสว สด การให พน กงานเทศบาลและพน กงานจ างเทศบาลนครขอนแก น เพ อลดการใช พล งงาน และส งเสร มให พน กงานมาทางเด นเด ยวก นใช รถยนต ค นเด ยวก น เพ อลดการปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ซ งเป นก าซเร อนกระจกท สาค ญ ซ งการดาเน นงานได สารวจพน กงานเทศบาลท จะมาใช บร การรถสว สด การ ม จานวนประมาณ 30 คน แบ งเป น 3 เส นทาง ประกอบด วย 1) สายบ านเอ อ อาทร 2) สายสามเหล ยม และ 3)สาย หนองใหญ โดยเร มทดลองเด นรถ ในช วงว นท ต ลาคม 2556 และเร มดาเน นการรถสว สด การให บร การ ร บ-ส ง พน กงาน ในว นท 1 พฤศจ กายน 2556 โครงการน ในช วงแรกดาเน นงานไปได ด แต พอระยะหล งมา ช วงเวลาของการเด นทางมาทางานไม ตรงก น ทาให ม ผ ใช บร การลดลง จ งทาให ยกเล กโครงการไป โครงการห องประช มส เข ยว ( Green Meeting ) เป นโครงการท ม งเน นการจ ดประช ม ส มมนา ฝ กอบรม คาน งถ งการใช ทร พยากรให เก ด ประโยชน ส งส ดและลดผลกระทบต อส งแวดล อม โดยได ม การกาหนดให ห องประช มท กห องประช มของเทศบาลนครขอนแก นเป นห องประช มส -20-

21 เข ยว ม การนามาตรการประหย ดพล งงานต างๆ มาใช ในการรณรงค ลด การใช พล งงาน และส งเสร มการใช พล งงานอย างค มค าในสาน กงาน เช น ปร บอ ณหภ ม เคร องปร บอากาศท 25 องศาเซลเซ ยส เป ดไฟแสงสว าง เท าท จาเป น ส งจดหมายเช ญประช มทางอ เลคโทรน ค การจ ดให ม พ นท ส เข ยวด วยการประด บด วยต นไม เพราะต นไม จะช วยลดอ ณหภ ม และด ด ซ บความร อนได ส วนการจ ดเตร ยมอาหารและเคร องด ม ควรม จ ดบร การ เต มน าด ม เพ อลด การใช ขวดพลาสต ก เป นต น ซ งประโยชน ท ได ร บจากโครงการน นอกจากจะเป นการสร าง จ ตสาน กและพฤต กรรมท ด ด านการอน ร กษ พล งงานและส งแวดล อมแล ว ย งสร างความภ ม ใจในการเป นส วนหน ง ของส งคมท ส งเสร มให เก ดการอน ร กษ พล งงานอย างย งย นด วย โดยห องประช มในสาน กงานเทศบาลนคร ขอนแก น ต องเป นห องประช มส เข ยวท กห อง โครงการท ศนศ กษาด งานด านอาคารประหย ดพล งงาน คณะทางานย ทธศาสตร พ ช ตพล งงานได ไปศ กษาด งานท โรงพยาบาลจ ตเวชราชนคร นทร ขอนแก น ซ งท งโรงพยาบาลได เปล ยนหลอดไฟเป นหลอดประหย ด พล งงาน (หลอด LED ) การเป ด-ป ดไฟ เคร องปร บอากาศ ต ดต งเป นระบบต งเวลาเป ด -ป ด (Timer) ทาให โรงพยาบาลประหย ดค าไฟกว าการใช ระบบเด มจานวนมาก เพ อนามาเป นแนวค ดและประย กต ใช ในการเปล ยน หลอดไฟ การควบค มการเป ด -ป ดไฟ เคร องปร บอากาศ เป นต น โดยในป งบประมาณ 2558 ได ต งงบประมาณ สาหร บจะเปล ยนหลอดไฟไว แล ว -21-

22 ย ทธศาสตร ท 4 ส งคมคนร นใหม ห วใจส เข ยว (ส งคมท ม การบร โภคอย างย งย น ) โดยย ทธศาสตร น ม แนวค ดม งเน นท จะ ปล กห วใจคนร นใหม ให ม ความร กต อส งแวดล อม โดยความเช อ ท ว าเขาเหล าน ค อผ ท จะด แลโลกต อไปและถ าเราสร างคนร นถ ดไป ให ล กข นมาด แลร กษาโลกน นแหละค อความย งย นท เก ดข นจร ง และม ส งแวดล อมท ด และคงอย อย างน ตลอดไปจนไปส ร นล กร น หลาน ซ งในป 2556 ย ทธศาสตร น ได จ ดทาโครงการอบรมและ ศ กษาด งาน หล กส ตรการศ กษาต นร โรงเร ย นคาร บอนต า เพ อ ส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนาศ กยภาพต วเอง เก ดการเร ยนร เท าท น และปร บต วในสถานการณ ความเปล ยนแปลงของส งแวดล อมโลก ในป จจ บ น ส งเสร มกระบวนการเร ยนร ร วมก นให เก ดความ ตระหน กในการลดการใช คาร บอนไดออกไซด และนาความร ท ได ไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ส งเสร มการทางานร วมก นอย างเป น ท ม และพ ฒนาการเร ยนการสอนโรงเร ยนในส งก ดเทศบาลนคร ขอนแก นท นาไปส การพ ฒนาเม องส Low Carbon city โดยก จกรรม จะพาคณะผ บร หารเทศบาล ผ อานวยการสาน ก /กอง ผ อานวยการ สถานศ กษา คร แกนนาเคร อข ายส งแวดล อมเทศบา ลนครขอนแก น จาก 11 โรงเร ยนท สนใจ เจ าหน าท และพน กงานเทศบาลท เก ยวข อง ไปท ศนศ กษาด งานและอบรมคร หล กส ตรการศ กษาต นร โรงเร ยน คาร บอนต า ณ อาศรมพล งงาน สมาคมเทคโนโลย ท เหมาะสม อาเภอ ปากช อง จ งหว ดนครราชส มา ซ งผลได ร บจากก จกรรมในคร งน ทาให บ คลากรได ร บการพ ฒนาศ กยภาพต วเอง เก ดการเร ยนร ท เท าท นและสามารถปร บต วในสถานการณ ความเปล ยนแปลงของส งแวดล อมโลกในป จจ บ นได บ คลากรเก ดความตระหน กในการลดคาร บอนไดออกไซด และนาความร ท ได ไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น และเก ดเคร อข ายข บเคล อนย ทธศาสตร สร างคนร นใหม ห วใจส เข ยว สามารถพ ฒนาการเร ยนการสอนโรงเร ยน คาร บอนต าในส งก ดเทศบาลนครขอนแก น และนาไปส การพ ฒนาเม องส Low Carbon city จากน นคร ก จะไป ถ ายทอดส น กเร ยน ซ งเป นคนร นใหม ให ตระหน กในการร กษาส งแวดล อม และช วยลดคาร บอนไดออกไซด ใน โรงเร ยน และขยายผลต อไปส ช มชนท อย ใกล เค ยงโรงเร ยน -22-

23 ส วนในป 2557 ได ดาเน นงาน โครงการเด กขอนแก นสดใสในเม องส เข ยว โดยการแสดงละครให เด ก น กเร ยนระด บประถมท กระด บช นของโรงเร ยนส งก ดเทศบาลท ง 11 โรงเร ยน ได เข าชมการแสดงละคร ละคร เร อง ไดโนน อยในเม องส เข ยว ซ งเน อหาของละครจะเก ยวก บเม องท ม คนด แลส งแวดล อม เม องท ไม ม คนด แล เป นอย างไร แล วเด กจะช วยด แลร กษาส งแวดล อมอย างไร และอยากให เม องขอนแก นเป นอย างไร เพ อสร าง จ ตสาน กให เด กร กษาและช วยด แลส งแวดล อมในเม องขอนแก น ลดโลกร อน ลดการเก ดก าซคาร บอนไดออกไซด โดยเด กน กเร ยนท เข าชมละครก ชอบและม ส วนร วมในการทาก จกรรมก บน กแสดงละคร และม จ ตสาน กในการ ร กษาส งแวดล อม ย ทธศาสตร ส งคมคนร นใหม ห วใจส เข ยว ได ม การดาเน นงานก จกรรม /โครงการก บเด กน กเร ยนในส งก ด เทศบาลนครขอนแก นท ง 11 แห ง แล ว ย งม อ ก 2 โครงการ/ก จกรรม ค อ 1.โครงการอาหารปลอดภ ยในครอบคร ว พอเพ ยง และ 2.ก จกรรมการจ ดซ อจ ดจ างส เข ยว โครงการอาหารปลอดภ ยในครอบคร วพอเพ ยง เป นโครงการท ม งเน น ให ช มชนผล ตอาหารร บประทานเอง เพ อให ช มชนหร อครอบคร ว เข าร วมได บร โภคอาหารท ปลอดภ ยปราศจากสารเคม และส ขภาพ ร างกายแข งปราศจากโรค แนวทางการดาเน นงานเร มจากอบรม ให ความร ปร บท ศนคต ปล กผ ก เพาะเห ด และเล ยงปลาด ก โดย เร มนาร อง 12 ครอบคร วก อน ผลการดาเน นงาน ครอบคร วท เข า ร วมโครงการได บร โภคอาหารท ปลอดภ ย ส ขภาพร าง กาย แข งแรง ประหย ดค าใช จ ายในการดารงช ว ต ม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ก จกรรมการจ ดซ อจ ดจ างส เข ยว เทศบาลนคร ขอนแก นได ม การดาเน นงานก จกรรมจ ดซ อจ ดจ างส เข ยวนา ร องก บว สด อ ปกรณ ท ใช ในสาน กงานบางส วน เช น การ เล อกซ อกระดาษ ท ม ฉลากเข ยว โดยใช กระดาษไอเด ยกร น โดยท กสาน ก/กอง จะใช เหม อนก นหมด เล อกใช ผล ตภ ณฑ ท ทาจากว สด ธรรมชาต โดยทาจากชานอ อยก บเย อไผ แทนการใช กล องโฟม โดยนามาทดลองใช ในก จกรรม โรงทานของเทศบาล -23-

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล 2557 ก รมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ได ด าเน นการในการแก ไขและป องก นป ญหาส งแวดล อม โดยให การสน

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของ เทศบาลตาบลภ ผาแดง อาเภอหนองว วซอ จ งหว ดอ ดรธาน คานา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 กาหนดให องค กรปกครองส วนท องถ

More information

ค าน า กองว ชาการและแผนงาน

ค าน า กองว ชาการและแผนงาน ค าน า แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554 2556) ถ อว าเป นเคร องม อส าค ญอย างย งท จะช วย ว เคราะห สภาพป ญหา ความต องการของท องถ นเพ อน าไปส การก าหนดจ ดม งหมายในการพ ฒนาการก าหนด ภารก จ และแนวทางการด าเน นงานอย างเป

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลตาบลบ านด อาเภอเม องเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย พ ฒนาช ว ตความเป นอย ม งส การท องเท ยว สารบ ญ ห วข อ หน า 1. ส วนท 1 บทนา - ล กษณะของแผนพ ฒนาสามป 1 - ว ตถ ประสงค ของการจ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔...

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... 1 รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... เร ยน ประธานสภาเทศบาลเม องกระบ และสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท ได ม ประกาศคณะกรรมการการเล อกต

More information

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå ISBN 974-9632-48-6 à Ë 2/3 ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå π ß ππ ºπ æ µ Ëß «âõ «ß æ µ Ëß «âõ ค าน า ป จจ บ นประเทศไทยย งขาดการจ ดการขยะม ลฝอยท เป นระบบอย างครบวงจร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2557 2561) เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด สาน กปล ดเทศบาล งานว เคราะห นโยบายและแผน โทร.0-4355-1221 ต อ 21 สารบ ญ หน าท บทท 1 บทนา 1-2 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๕ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให เป นหน วยงานหล กในการข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โดยการดาเน นงานหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบซ งถ อเป นการพ ฒนา หม บ านหร อช มชนให ม ว ถ ช

More information

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยกล มเป าหมายพ เศษ สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ

More information

ป จจ ยท ม ความส มพ นธ ก บพฤต กรรมการจ ดการขยะ ของบ คลากรองค กรปกครองส วนท องถ น ในจ งหว ดลพบ ร

ป จจ ยท ม ความส มพ นธ ก บพฤต กรรมการจ ดการขยะ ของบ คลากรองค กรปกครองส วนท องถ น ในจ งหว ดลพบ ร ป จจ ยท ม ความส มพ นธ ก บพฤต กรรมการจ ดการขยะ ของบ คลากรองค กรปกครองส วนท องถ น ในจ งหว ดลพบ ร ช ดช ย บ ญพ ท กษ ส วนส งแวดล อม ส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดลพบ ร 2557 ป จจ ยท ม ความส มพ

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน

ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน คำนำ จ งหว ดปท มธาน ได ให ความสำค ญในเร องการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลมาใน อ นด บต นๆ จากป ท ผ านมาทางจ งหว ดได บรรจ ลงในย ทธศาสตร ของจ งหว ดประจำป 2553-2556 โดยได กำหนดเป นวาระของจ งหว ด ท งน เพ

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ

รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ 40 รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ ************************ ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ๑ พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษาป ญหาการด าเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดในจ งหว ดสงขลา คร งน ผ ว จ ยศ กษาเอกสารเก ยวก บ ความส าค ญของการจ ดการศ กษาให แก เด กปฐมว

More information

ผ เร ยบเร ยง น นทพร ว รว ฒน พ มพ คร งแรก ก นยายน 2555 จำ นวน สน บสน นโดย

ผ เร ยบเร ยง น นทพร ว รว ฒน พ มพ คร งแรก ก นยายน 2555 จำ นวน สน บสน นโดย ร ปแบบการบร หารจ ดการอาหารและโภชนาการในโรงเร ยนอย าง ครบวงจร ตามรอยพระย คลบาทสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร : ด านการพ ฒนาอาหารโภชนาการและส ขภาพ อนาม ยในโรงเร ยน ผ เร ยบเร ยง น นทพร ว รว ฒน

More information

แผนพ ฒนาความซ อตรงแห งชาต พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาความซ อตรงแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2555-2559 จากการประช มสม ชชาค ณธรรมแห งชาต คร งท 5 ป งบประมาณ 2554 จ ดโดย ศ นย ค ณธรรม (องค การมหาชน) และ หน วยงานองค กรภาค ย ทธศาสตร 22 องค กร พ.ศ. 2555-2559 จากการประช มสม ชชาค ณธรรมแห งชาต คร งท

More information

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554) กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554)

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก. 1Company Logo

ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก. 1Company Logo ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก 1 คานา ข อม ลพ นฐานถ อเป นส งท ม ความสาค ญอย างย ง โดยในส วนของเทศบาลการจ ดทา รายงานข อม ลพ นฐานจะเป นเหม อนการเป ดให ประชาชนและผ สนใจท วไปได เข าถ งเทศบาล

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง (ร าง) จ ดทาว นท 3 ก มภาพ นธ 2557 คานา สารบ ญ บทท 1 : บทนา 1.1 ท มา และความสาค ญ 1.2 ว ตถ ประสงค 1.3 แนวทางการจ ดทาแผนพ ฒนาสถ ต ระด บกล มจ งหว ด บทท 2 : ศ กยภาพ และประเด นย ทธศาสตร

More information