โครงการร บน กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยเช ยงใหม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการร บน กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยเช ยงใหม"

Transcription

1 เอกสารแนบท ายประกาศการร บสม ครน กเร ยนเข าศ กษาในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและช มชน ระด บปร ญญาตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา 2557 (ช วงท 2) โครงการท 1 1. การค ดเล อก/สอบค ดเล อก โครงการร บน กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยเช ยงใหม 1.1 พ จารณาใบสม ครและเอกสารประกอบการสม ครท ผ สม ครเล อก โครงการ/คณะ/สาขาว ชา ท ประสงค จะเข าศ กษาเพ ยง 1 สาขาว ชาเท าน น 1.2 นาผลการเร ยนเฉล ยสะสม และค ณสมบ ต เฉพาะท คณะกาหนดมาพ จารณาผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ และ/หร อทดสอบ ทางว ชาการของคณะ 1.3 พ จารณาจากผลคะแนนการสอบ GAT / PAT ตามเกณฑ ท แต ละคณะกาหนด 1.4 สอบส มภาษณ และ/หร อทดสอบทางว ชาการอ น ๆ ตามท คณะเห นสมควร 2. ค ณสมบ ต เฉพาะของคณะ/สาขาว ชา ผ สม ครเข าศ กษาในคณะ/สาขาว ชาต าง ๆ ในมหาว ทยาล ยเช ยงใหม จะต องม ค ณสมบ ต เพ มเต มจากค ณสมบ ต ท วไปด งต อไปน 2.1 คณะเทคน คการแพทย รห ส 0103 สาขาว ชาก จกรรมบาบ ด จานวนร บ 10 คน กล มการเร ยนว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร 5 เทอม ไม น อยกว า 2. ต องม ส ขภาพจ ตท สมบ รณ 3. ม สภาวะทางร างกายปกต ไม เป นผ ท ม ความพ การ ด งต อไปน - ตาบอดท งสองข าง - ม ความพ การของน วม อ ม อ แขน ขา จนเป นอ ปสรรคต องานในว ชาช พ - เป นใบ หร อห หนวกท งสองข าง - ม ป ญหาในการพ ดจา ไม สามารถส อสารได เช น พ ดต ดอ าง พ ดล นค บปาก 4. ไม เป นโรคหร อความพ การอ น ๆ ศ กษา ข นตอนและรายละเอ ยดการพ จารณา ข นตอนท 1 และม ผลการเร ยนเฉล ยสะสม ซ งม ได ระบ ไว ในระเบ ยบน ท คณะกรรมการค ดเล อกเห นว าม อ ปสรรคต อการ 1. พ จารณาจากคะแนนสอบ GAT และ PAT 2 โดยเร ยงคะแนนรวมจากมากไปหาน อย 2. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบค ดเล อกไม เก น 3 เท าของจานวนร บ ข นตอนท 2 1. ผ ผ านการค ดเล อกจะต องตรวจส ขภาพและตาบอดส โดยศ นย สร างเสร มส ขภาพฯ คณะแพทยศาสตร และคณะ เทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แล วนาผลมาแสดงในว นสอบส มภาษณ 2. สอบส มภาษณ รห ส 0104 สาขาว ชาร งส เทคน ค กล มการเร ยนว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร 5 เทอม ไม น อยกว า จานวนร บ 3 คน และม ผลการเร ยนเฉล ยสะสม

2 2. ต องม ส ขภาพจ ตท สมบ รณ 3. ม สภาวะทางร างกายปกต ไม เป นผ ท ม ความพ การ ด งต อไปน - ตาบอดท งสองข างหร อตาบอดส จนเป นอ ปสรรคต องานในว ชาช พ - ม ความพ การของน วม อ ม อ แขน ขา จนเป นอ ปสรรคต องานในว ชาช พ - เป นใบ หร อห หนวกท งสองข าง - ม ป ญหาในการพ ดจาไม สามารถส อสารได เช น พ ดต ดอ าง พ ดล นค บปาก 4. ไม เป นโรคหร อความพ การอ น ๆ ศ กษา ข นตอนและรายละเอ ยดการพ จารณา ข นตอนท 1 ซ งม ได ระบ ไว ในระเบ ยบน ท คณะกรรมการค ดเล อกเห นว าม อ ปสรรคต อการ 1. พ จารณาจากคะแนนสอบ GAT และ PAT 2 โดยเร ยงคะแนนรวมจากมากไปหาน อย 2. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบค ดเล อกไม เก น 3 เท าของจานวนร บ ข นตอนท 2 1. ผ ผ านการค ดเล อกจะต องตรวจส ขภาพและตาบอดส โดยศ นย สร างเสร มส ขภาพฯ คณะแพทยศาสตร และคณะ เทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แล วนาผลมาแสดงในว นสอบส มภาษณ 2. สอบส มภาษณ 2.2 คณะว ทยาศาสตร รห ส สาขาว ชา จานวนร บ เคม เคม อ ตสาหกรรม ช วเคม และช วเคม เทคโนโลย 4 คน ช วว ทยา จ ลช วว ทยา ส ตวว ทยา 4 คน ฟ ส กส ว สด ศาสตร 3 คน ธรณ ว ทยา อ ญมณ ว ทยา 3 คน คณ ตศาสตร สถ ต 4 คน ว ทยาการคอมพ วเตอร 2 คน กล มการเร ยนว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร เท าน น 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 5 เทอม ไม น อยกว า 3. ม ผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT 1, PAT 2 ท นการศ กษาและส ทธ พ เศษท น กศ กษาจะได ร บ - น กศ กษาจะได ร บท นการศ กษา 10,000 บาทต อป ตลอดหล กส ตร 4 ป ท งน ต องม ผลการเร ยนเฉล ยไม น อยกว า ท กป การศ กษา - ม ส ทธ ในการเข าร วมก จกรรมเสร มหล กส ตรร วมก บน กศ กษาโครงการพ เศษอ น ๆ ท งน ผ ผ านการค ดเล อกเบ องต น จะต องเข าร บการสอบส มภาษณ ก บคณะกรรมการของคณะว ทยาศาสตร โดยผลการ พ จารณาของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด

3 2.3 คณะว ศวกรรมศาสตร รห ส จานวนร บ 0111 ว ศวกรรมเคร องกล 24 คน 0112 ว ศวกรรมอ ตสาหการ 20 คน 0113 ว ศวกรรมไฟฟ า 20 คน 0114 ว ศวกรรมคอมพ วเตอร 10 คน 0115 ว ศวกรรมส งแวดล อม 8 คน 0116 ว ศวกรรมโยธา 20 คน 0117 ว ศวกรรมเกษตร 15 คน 0118 ว ศวกรรมเหม องแร 4 คน 0119 ว ศวกรรมระบบสารสนเทศและเคร อข าย หล กส ตรสองภาษา 10 คน 0120 ว ศวกรรมเคร องกล หล กส ตรนานาชาต 5 คน กล มการเร ยนว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร เท าน น 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมช นมธยมศ กษาป ท 4-6 (5 เทอม) ไม น อยกว า 3. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมในกล มสาระคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร (แต ละกล ม) ไม น อยกว า 4. จะต องม คะแนนมาตรฐานของ สทศ. ในว ชา PAT 1 ไม น อยกว า 50 คะแนน และคะแนนมาตรฐานของ สทศ. ในว ชา PAT 3 ไม น อยกว า 50 คะแนน ท นการศ กษาและส ทธ พ เศษท น กศ กษาจะได ร บ ผ ท ม ค ณสมบ ต ตามท คณะกาหนด จะได ร บการค ดเล อกให ได ร บท นการศ กษาต อเน องป ละ 36,000 บาท โดยต องม ผล การเร ยนอย ในเกณฑ ไม น อยกว า 3.25 ท กป การศ กษา 2.4 คณะมน ษยศาสตร รห ส 0121 มน ษยศาสตร / ภาษาอ งกฤษ จานวนร บ 40 คน 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมรายว ชาภาษาอ งกฤษ (ไม น อยกว า 4 กระบวนว ชา) ในช นม ธยมศ กษาป ท 4-5 ไม น อย กว า 3. ม ประสบการณ ในการใช ภาษาอ งกฤษในการส อสาร อาจจะม ประกาศน ยบ ตร/เก ยรต บ ตร หร อรางว ลมาแสดง โดยถ ายเอกสารให อาจารย ท ปร กษาร บรองและแนบมาก บใบสม คร 1.1 พ จารณา 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยน 1.3 สอบข อเข ยน และสอบส มภาษณ ในว นเด ยวก น สาขาว ชา 2.1 สอบข อเข ยนว ชาภาษาอ งกฤษของสาขาว ชาฯ เวลา น. และประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข า สอบส มภาษณ เวลา 1 น.

4 2.2 สอบส มภาษณ เป นภาษาอ งกฤษ ต งแต เวลา น. เป นต นไป 2.3 พ จารณาแฟ มประว ต ส วนต ว (ส งในว นสอบส มภาษณ ) คณะฯ จะค ดเล อกและให ท นการศ กษาเพ อเป นค าธรรมเน ยมการศ กษา การร บท นการศ กษาของคณะฯ จานวน 3 ท น รห ส 0122 มน ษยศาสตร / ภาษาฝร งเศส จานวนร บ 12 คน ในแต ละป ตลอดหล กส ตร 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมรายว ชาภาษาฝร งเศส (ไม น อยกว า 8 หน วยก ต) ในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ไม น อย กว า 3. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมรายว ชาภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ แต ละรายว ชาในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ไม น อย กว า 4. คะแนนการสอบ PAT 7.1 (ความถน ดทางภาษาฝร งเศส) คะแนน DELF / DALF หร ออ น ๆ ท เท ยบเท า 50% ข นไป (ถ าม ) 1.1 พ จารณา โดยค ดเล อกผ ท ม ผลการเร ยนเฉล ยตาม ข อ 1 และ ข อ 2 ข างต น เร ยง ลาด บจากมากไปหาน อย จานวนไม เก น 3 เท าของจานวนร บจร งเพ อเข าสอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยน 1.3 สอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ ในว นเด ยวก น 2.1 สอบข อเข ยน ภาษาฝร งเศส 2.2 สอบส มภาษณ ภาษาฝร งเศสและภาษาไทย 2.3 พ จารณาแฟ มประว ต ส วนต ว (ส งในว นสอบส มภาษณ ) รห ส 0123 มน ษยศาสตร / ภาษาเยอรม น จานวนร บ 10 คน (ประกาศสารอง 5 คน) 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมรายว ชาภาษาเยอรม น ในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ไม น อยกว า ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมรายว ชาภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ แต ละรายว ชาในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ไม น อย กว า

5 4. คะแนนการสอบ PAT 7.2 (ความถน ดทางภาษาเยอรม น) คะแนน DELF / DALF หร ออ น ๆ ท เท ยบเท า 35% ข นไป (ถ าม ) 1.1 พ จารณาและพ จารณาผลการเร ยน 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยน 1.3 สอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ ในว นเด ยวก น 2.1 สอบข อเข ยน 2.2 สอบส มภาษณ 2.3 พ จารณาแฟ มประว ต ส วนต ว (ส งในว นสอบส มภาษณ ) คณะฯ จะค ดเล อกและให ท นการศ กษาเพ อเป นค าธรรมเน ยมการศ กษา ในแต ละป ตลอดหล กส ตร หมายเหต : ผ ผ านการพ จารณาค ดเล อกและม ส ทธ เข าศ กษาต อในสาขาว ชาภาษาเยอรม น คณะมน ษยศาสตร จะต องย นย นการ เป นน กศ กษาตามกาหนดการของคณะมน ษยศาสตร โดยทางคณะฯ จะเร ยกผ ม ส ทธ สารองในอ นด บต อไปท นท เม อ ผ ม ส ทธ ไม มาย นย นส ทธ ในว นและเวลาด งกล าว รห ส 0124 มน ษยศาสตร / ประว ต ศาสตร จานวนร บ 4 คน 1.1 พ จารณา โดยเร ยงลาด บผลการเร ยนเฉล ยสะสม และคะแนนการสอบ GAT จาก มากไปหาน อย จานวนไม น อยกว า 16 คน แต ไม เก น 30 คน 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยน 1.3 สอบข อเข ยน และสอบส มภาษณ ในว นเด ยวก น 2.1 สอบข อเข ยนเพ อว ดความร พ นฐานก อนเข าสอบส มภาษณ 30 นาท ม การกาหนดเกณฑ ในการพ จารณา ความเร ยง โดยด จากค ณภาพของงานท เข ยนได ใจความและการอธ บายท เป นเหต เป นผล 2.2 สอบส มภาษณ โดยจะนาข อเข ยนของผ เข าสอบมาใช ประกอบการสอบส มภาษณ ด วย

6 รห ส 0125 มน ษยศาสตร / บ านและช มชน จานวนร บ 5 คน (ประกาศสารอง 2 คน) 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา อ งกฤษ ในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 รวมก นไม น อยกว า และรายว ชาภาษา 1.1 พ จารณา โดยเร ยงลาด บผลการเร ยนเฉล ยสะสมจากมากไปหาน อยจานวนไม น อย กว า 10 คน แต ไม เก น 20 คน 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยน 1.3 สอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ ในว นเด ยวก น 2.1 สอบข อเข ยนความร ท วไปของสาขาว ชาบ านและช มชน (60 คะแนน) 2.2 สอบส มภาษณ (40 คะแนน) โดยม การประเม นล กษณะท วไป เช น การแต งกาย ก ร ยามารยาท ความค ด ร เร มสร างสรรค ท ศนคต ต อว ชาช พ การร วมก จกรรม ความสนใจส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต ท นต อเหต การณ ข าวสารบ านเม อง เป นต น 2.3 พ จารณาแฟ มประว ต ส วนต ว (ส งในว นสอบส มภาษณ ) หมายเหต : ผ ผ านการพ จารณาค ดเล อกและม ส ทธ เข าศ กษาต อในสาขาว ชาบ านและช มชน คณะมน ษยศาสตร จะต องย นย นการ เป นน กศ กษาตามกาหนดการของคณะมน ษยศาสตร โดยทางคณะฯ จะเร ยกผ ม ส ทธ สารองในอ นด บต อไปท นท เม อ ผ ม ส ทธ ไม มาย นย นส ทธ ในว นและเวลาด งกล าว รห ส 0126 มน ษยศาสตร / สารสนเทศศ กษา จานวนร บ 12 คน พ จารณา 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยน 1.3 สอบข อเข ยน และสอบส มภาษณ ในว นเด ยวก น 2.1 สอบข อเข ยนความร ด านสารสนเทศ และว ชาภาษาอ งกฤษ เวลา น. 2.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ 2.3 สอบส มภาษณ เวลา น.เป นต นไป

7 3. การต ดส นของคณะกรรมการท กข นตอนถ อเป นท ส นส ด รห ส 0127 มน ษยศาสตร / ปร ชญา จานวนร บ 2 คน 2. ส งแฟ มสะสมงานฉบ บสาเนาพร อมใบสม คร 1.1 พ จารณา 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ 2.1 สอบส มภาษณ 2.2 พ จารณาแฟ มประว ต ส วนต ว รห ส จานวนร บ 0128 มน ษยศาสตร / จ ตว ทยาคล น ค ประเภทว ทย 4 คน 0129 มน ษยศาสตร / จ ตว ทยาคล น ค ประเภทศ ลป 4 คน 0130 มน ษยศาสตร / จ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ ประเภทว ทย 4 คน 0131 มน ษยศาสตร / จ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ ประเภทศ ลป 4 คน 1.1 พ จารณา โดยเร ยงลาด บผลการเร ยนเฉล ยสะสมจากมากไปหาน อยแยกประเภท สายว ทย และสายศ ลป แต ละประเภทจานวนไม น อยกว า 12 คน แต ไม เก น 15 คน 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบ 1.3 สอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ ในว นเด ยวก น คณะ / สาขาว ชา 2.1 สอบข อเข ยนว ชาภาษาอ งกฤษ เวลา น. 2.2 สอบส มภาษณ ( เวลา 1 น. เป นต นไป) 2.3 พ จารณาแฟ มประว ต ส วนต ว (ส งก อนเวลาสอบข อเข ยน)

8 3. การต ดส นของคณะกรรมการท กข นตอนถ อเป นท ส นส ด รห ส 0132 มน ษยศาสตร / ภาษาไทย หร อ 2. ม ผลการเร ยนด านภาษาไทยระด บด มาก จานวนร บ 7 คน 3. ส งสาเนาแฟ มสะสมงานย อนหล ง 5 ป พร อมใบสม คร เน นผลงานก จกรรมด านภาษาไทย 4. ม ความสามารถพ เศษทางภาษาไทย ม ผลงานท ได ร บรางว ลท งระด บโรงเร ยน ระด บชาต 1.1 พ จารณา 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยน 1.3 สอบข อเข ยน และสอบส มภาษณ ในว นเด ยวก น 2.1 สอบข อเข ยนเร ยงความ 1 เร อง (20 คะแนน) เวลา น. คะแนนสอบส มภาษณ 2.2 สอบส มภาษณ (80 คะแนน) โดยพ จารณาจาก - ท ศนคต เก ยวก บภาษาและวรรณกรรมไทย - การทาก จกรรมและท กษะความสามารถพ เศษทางภาษาไทย - ผลงานโครงงานภาษาไทยท ได ร บรางว ล - ประสบการณ การอ านวรรณกรรมท หลากหลายและล กซ ง รห ส 0133 มน ษยศาสตร / ภาษาญ ป น จานวนร บ 11 คน โดยจะนาคะแนนไปค ดรวมก บ 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระภาษาต างประเทศ (ไม น อยกว า 10 หน วยก ต) ในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ไม น อยกว า 3. ม ผลคะแนนการสอบ PAT 7.3 (ความถน ดทางภาษาญ ป น) ไม น อยกว า 50%

9 1.1 พ จารณา โดยค ดเล อกผ ท ม ผลการเร ยนเฉล ยตามข อ 1-3 และผ ท ม ผลคะแนน ตามข อ 3 ข างต น โดยเร ยงลาด บจากมากไปหาน อย จานวนไม เก น 3 เท าของจานวนร บจร ง เพ อเข า สอบส มภาษณ 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ สอบส มภาษณ 100 คะแนน โดยม เกณฑ ในการสอบส มภาษณ ด งน - ความร รอบต ว และการต ดตามข าวสารของโลก (50 คะแนน) - ท ศนคต ความสนใจในการเร ยนภาษาญ ป น (30 คะแนน) - การใช ภาษา บ คล กภาพ กร ยามารยาท (20 คะแนน) รห ส 0134 มน ษยศาสตร / ภาษาจ น จานวนร บ 10 คน 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระภาษาต างประเทศในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ไม น อยกว า 3. ม ผลคะแนนการสอบ PAT 7.4 (ความถน ดทางภาษาจ น) ไม น อยกว า 50% 1.1 พ จารณา ตามค ณสมบ ต ท ง 3 ข อด งกล าว โดยเร ยงลาด บจากคะแนน PAT 7.4 จากมากไปหาน อย จานวนไม เก น 3 เท าของจานวนร บจร ง เพ อเข าสอบส มภาษณ 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ สอบส มภาษณ 100 คะแนน โดยม เกณฑ ในการสอบส มภาษณ ด งน - ความร ท วไปเก ยวก บจ น (40 คะแนน) - ความสามารถในการใช ภาษาจ น (40 คะแนน) - ท ศนคต ความสนใจในการเร ยนภาษาจ น (20 คะแนน) รห ส 0135 มน ษยศาสตร / การท องเท ยวและการโรงแรม จานวนร บ 10 คน

10 1. ข นตอนท พ จารณา โดยเร ยงลาด บผลการเร ยนเฉล ยสะสมจากมากไปหาน อย จานวนไม เก น 3 เท าของจานวนร บจร ง 1.2 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยน 1.3 สอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ ในว นเด ยวก น 2. ข นตอนท สอบข อเข ยนว ชาภาษาอ งกฤษเวลา น. และประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ เวลา 1 น สอบส มภาษณ ต งแต เวลา น. เป นต นไป โดยม เกณฑ ในการสอบส มภาษณ ด งน - ม ความสามารถในการพ ด ฟ ง และส อสารในระด บด (10 คะแนน) - บ คล กภาพด (10 คะแนน) - ท ศนคต ต ออ ตสาหกรรมการท องเท ยว (20 คะแนน) - ความร รอบต ว และการต ดตามข าวสารของโลก (10 คะแนน) 2.5 คณะการส อสารมวลชน รห ส 0136 การส อสารมวลชน จานวนร บ 3 คน 2. เป นคนด ม ค ณธรรม จร ยธรรม ทาประโยชน ให ก บส งคม 3. น กเร ยนส งแฟ มสะสมผลงาน (Portfolio) ท ม อาจารย ท ปร กษาร บรอง 4. ม ผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT โดยไม นาผลคะแนนสอบ GAT และ PAT มาพ จารณาการค ดเล อก 4.1 GAT ความถน ดท วไป โดยม เกณฑ ข นต า 30% (ไม น อยกว า 90 คะแนน) 4.2 PAT 1 ความถน ดทางคณ ตศาสตร โดยม เกณฑ ข นต า 25% (ไม น อยกว า 75 คะแนน) หร อ PAT 2 ความถน ดทางว ทยาศาสตร โดยม เกณฑ ข นต า 30% (ไม น อยกว า 90 คะแนน) หร อ PAT 7 ความถน ดทางภาษาต างประเทศ (เล อกสอบภาษาฝร งเศส,ภาษาเยอรม น,ภาษาญ ป น,ภาษาจ น) โดยม เกณฑ ข นต า 30% (ไม น อยกว า 90 คะแนน) การสม คร ให โรงเร ยนออกหน งส อส งช อน กเร ยนพร อมแฟ มสะสมผลงาน (Portfolio) และเหต ผลในการเสนอช อ เพ ยงโรงเร ยนละ 1 คนเท าน น 1. พ จารณาจากผลการเร ยน (20%) 2. พ จารณาจากแฟ มสะสมผลงาน (Portfolio) ท แสดงความร และท กษะด านการส อสาร และการส อสารมวลชน ของผ สม คร รวมถ งการประกอบก จกรรมท ทาประโยชน ต อส งคมและสะท อนค ณธรรม จร ยธรรมเป นสาค ญ โดยคาน งถ งความสาค ญในบทบาทท เข าร วมโครงการและประโยชน ท ม ต อส งคม ในระด บประเทศ ระด บภ ม ภาค และระด บช มชน ตามลาด บ (60%)

11 3. ค ดเล อกผ ม ส ทธ สอบส มภาษณ จากผ ท ม คะแนนส งส ดไม น อยกว า 3 คน โดยการสอบส มภาษณ จะเน นบ คล ก- ภาพและความร ท วไป และความร ด านการส อสารมวลชน (20%) หมายเหต.- หากผ สม ครไม ปฏ บ ต ตามเง อนไขข อใดข อหน งคณะกรรมการจะไม พ จารณาใบสม คร คณะฯ จะพ จารณามอบท นการศ กษาให แก ผ ผ านการค ดเล อกฯ โดยให ได ร บการยกเว นค าธรรมเน ยมลงทะเบ ยนเร ยน ตลอดหล กส ตร ป การศ กษาละ 50,000 บาท ส ทธ ประโยชน น จะถ กยกเล กในป ถ ดไป หากผลการเร ยนเฉล ยสะสม น อยกว า ท งน ให เป นไปตามประกาศของคณะฯ จานวน 3 ท น 2.6 คณะบร หารธ รก จ รห ส 0137 บร หารธ รก จ ประเภทว ทย จานวนร บ 25 คน รห ส 0138 บร หารธ รก จ ประเภทศ ลป จานวนร บ 30 คน ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระภาษาไทย คณ ตศาสตร ส งคมศ กษาและภาษาต างประเทศ ศ กษาป ท 4-6 ตามรายละเอ ยดด งน - ภาษาไทย ผลการเร ยนเฉล ยสะสม ไม น อยกว า - คณ ตศาสตร ผลการเร ยนเฉล ยสะสม ไม น อยกว า - ส งคมศ กษา ผลการเร ยนเฉล ยสะสม ไม น อยกว า - ภาษาต างประเทศ ผลการเร ยนเฉล ยสะสม ไม น อยกว า 3. ม ผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT คณะเศรษฐศาสตร รห ส 0139 รห ส 0140 เศรษฐศาสตร ประเภทว ทย เศรษฐศาสตร ประเภทศ ลป รห ส 0141 เศรษฐศาสตร หล กส ตรตร -โท สองภาษา 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 4 กล มสาระ ในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ด งน จานวนร บ 25 คน สารอง 25 คน จานวนร บ 25 คน สารอง 25 คน จานวนร บ 24 คน สารอง 24 คน ในช นม ธยม - ภาษาไทย ผลการเร ยนเฉล ยสะสม ไม น อยกว า - คณ ตศาสตร ผลการเร ยนเฉล ยสะสม ไม น อยกว า - ส งคมศ กษา ผลการเร ยนเฉล ยสะสม ไม น อยกว า - ภาษาต างประเทศ ผลการเร ยนเฉล ยสะสม ไม น อยกว า 3. ม ผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT 1 4. ให ผ สม ครกรอกแบบฟอร มแสดงรายละเอ ยดผ สม คร และแนบมาพร อมใบสม คร (สามารถดาวน โหลดแบบ ฟอร มได ท ) หมายเหต : ผ ผ านการพ จารณาค ดเล อกและม ส ทธ เข าศ กษาต อในคณะเศรษฐศาสตร จะต องย นย นการเป นน กศ กษาตาม กาหนดการของคณะเศรษฐศาสตร โดยทางคณะฯ จะเร ยกผ ม ส ทธ สารองในอ นด บต อไปท นท เม อผ ม ส ทธ ไม มา ย นย นส ทธ ในว นและเวลาด งกล าว

12 2.8 คณะส งคมศาสตร รห ส 0142 สาขาว ชาส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา 2. ม ผลคะแนนการสอบ GAT 1. พ จารณา 2. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบ 3. ผ ม ส ทธ เข าสอบต องมาสอบข อเข ยน ศ กษาว ชาการ (Portfolio) และสอบส มภาษณ ในว นเด ยวก น จานวนร บ 8 คน พร อมจ ดส งแฟ มสะสมผลงานก จกรรมนอกหล กส ตรท เก ยวข องก บการ 4. การต ดส นของคณะกรรมการท กข นตอนถ อเป นท ส นส ด ท นการศ กษาและส ทธ พ เศษท น กศ กษาจะได ร บ ผ ท ได คะแนนส งส ดจะได ร บท นการศ กษา จานวน 1 ท น 2.9 คณะร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร รห ส 0143 สาขาว ชาการเม องและการปกครอง จานวนร บ 16 คน 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระส งคมศ กษา ภาษาไทย และรายว ชาภาษาอ งกฤษ ในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 รวมก นไม น อยกว า 3. เสนอแฟ มสะสมผลงานก จกรรมนอกหล กส ตรท เก ยวข องก บการศ กษาว ชาการด านร ฐศาสตร ปกครอง (Portfolio) (ส งพร อมใบสม คร) 4. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ โดยพ จารณาจากใบสม คร 5. ม คะแนนผลการสอบ GAT และ PAT 1 หร อ PAT 7 ส ทธ พ เศษท น กศ กษาจะได ร บ ได ร บยกเว นค าธรรมเน ยมการศ กษาท กประเภทตลอดหล กส ตร จานวน 5 ท น รห ส 0144 สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร จานวนร บ 12 คน การเม องการ 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระส งคมศ กษา ภาษาไทย และรายว ชาภาษาอ งกฤษ ในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 รวมก นไม น อยกว า 3. เสนอแฟ มสะสมผลงานก จกรรมนอกหล กส ตรท เก ยวข องก บการศ กษาว ชา (Portfolio) (ส งพร อมใบสม คร) 4. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ โดยพ จารณาจากใบสม คร 5. ม คะแนนผลการสอบ GAT และ PAT 1 หร อ PAT 7 ส ทธ พ เศษท น กศ กษาจะได ร บ ได ร บยกเว นค าธรรมเน ยมการศ กษาท กประเภทตลอดหล กส ตร ในสาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร จานวน 5 ท น

13 รห ส 0145 สาขาว ชาการระหว างประเทศ จานวนร บ 30 คน 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระส งคมศ กษา ภาษาไทย และภาษาต างประเทศ ในช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 รวมก นไม น อยกว า 3. เสนอแฟ มสะสมผลงานก จกรรมนอกหล กส ตรท เก ยวข องก บการศ กษาว ชาการ (Portfolio) เก ยวข องก บการระหว างประเทศเท าน น (ส งพร อมใบสม คร) 4. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ โดยพ จารณาจากใบสม คร 5. ม คะแนนผลการสอบ GAT และ PAT 1 หร อ PAT 7 ส ทธ พ เศษท น กศ กษาจะได ร บ ได ร บยกเว นค าธรรมเน ยมการศ กษาท กประเภทตลอดหล กส ตร ในสาขาการระหว างประเทศ จานวน 5 ท น 2.10 คณะว จ ตรศ ลป รห ส 0146 สาขาว ชาศ ลปะภาพพ มพ จานวนร บ 12 คน รห ส 0147 สาขาว ชาจ ตรกรรม จานวนร บ 8 คน รห ส 0148 สาขาว ชาประต มากรรม จานวนร บ 8 คน เฉพาะก จกรรมท 2. ผ สม ครต องส งแฟ มประว ต ทางด านศ ลปะมาพร อมใบสม ครเพ อประกอบการพ จารณา ด งน 2.1 ภาพผลงานสร างสรรค ด านศ ลปะ 2.2 สาเนาเก ยรต บ ตร (ถ าม ) ท เก ยวข องในด านศ ลปะ 2.3 ภาพก จกรรมต าง ๆ ด านศ ลปะ 2.4 ภาพอ น ๆ ท เก ยวข องด านศ ลปะ 3. ผ ผ านการค ดเล อกเข าส มภาษณ จะต องเข าทดสอบทางว ชาการ ได แก 3.1 ทดสอบความสามารถว ชาวาดเส น 3.2 ทดสอบความสามารถว ชาสาระการเร ยนร ด านศ ลปะ รห ส 0149 สาขาว ชาสหศาสตร ศ ลป จานวนร บ 8 คน 2. ผ สม ครต องทาการทดสอบว ชาวาดเส น 3. เข ยนบรรยายท ศนคต ต อการทางานศ ลปะของตนเอง ( 1 หน ากระดาษ A4 ) 4. สร างผลงานศ ลปะ โดยเล อกเทคน คและแนวค ดตามความถน ด รห ส 0150 สาขาว ชาศ ลปะไทย จานวนร บ 15 คน

14 2. ผ สม ครต องส งแฟ มภาพภาพถ ายผลงานทางศ ลปว ฒนธรรมและสาเนาเก ยรต บ ตรอ น ๆ ท ได ร บมาพร อมใบสม คร เพ อใช ประกอบการพ จารณา รห ส 0151 สาขาว ชาศ ลปะการถ ายภาพ จานวนร บ 15 คน 2. ผ สม ครต องส งแฟ มผลงานศ ลปะภาพถ ายท แสดงให เห นถ งความสนใจทางด านการถ ายภาพของผ สม คร โดยส ง มาพร อมใบสม ครเพ อประกอบการพ จารณา รห ส 0152 สาขาว ชาการออกแบบ จานวนร บ 20 คน ผ สม ครต องส งแฟ มภาพถ ายผลงานและ/หร อภาพถ ายก จกรรมท เก ยวข องทางด านศ ลปะ และงาน สร างสรรค พร อมท งสาเนาเก ยรต บ ตรอ น ๆ ท ได ร บมาพร อมใบสม ครเพ อประกอบการพ จารณา รห ส 0153 สาขาว ชาส อศ ลปะ และการออกแบบส อ จานวน 16 คน 2. สาเนาหล กฐานประกาศน ยบ ตร เก ยรต บ ตร ของผ สม ครท เก ยวข องก บภาษาอ งกฤษ เช น ท กษะการพ ด การอ าน การเข ยน (ถ าม ) 3. ผ สม ครต องส งแฟ มสะสมผลงาน (Portfolio) ม รายละเอ ยดด งน 3.1 ประว ต ผ สม คร (Curriculum Vitae หร อ Resume) พร อมระบ ความสามารถการใช คอมพ วเตอร กราฟ กและ/ หร ออ ปกรณ อ เลคโทรน คต าง ๆ รวมท งการเข าร วมก จกรรมสร างสรรค ต าง ๆ เช น การเข าอบรม การเข า ค าย การเด นทางท องเท ยว การเข าประกวดแข งข น และรางว ลท ได ร บ ความสามารถพ เศษอ น ๆ เช น ดนตร ก ฬา คอมพ วเตอร เป นต น ความยาวไม เก น 4 หน ากระดาษ A4 3.2 ผ สม ครราบรวมผลงานท แสดงถ งท กษะทางด านศ ลปะ และ/หร อการออกแบบส อท ประย กต ใช โปรแกรม กราฟ กต าง ๆ เช น ผลงานวาดเส น จ ตรกรรม ภาพถ าย ภาพกราฟ ก 2 ม ต 3 ม ต ส อภาพและเส ยง ฯลฯ ต องเป นผลงานของผ สม ครท สร างสรรค ข นมาด วยตนเอง ระหว างในช วงม ธยมศ กษาป ท 4-6 หากเป น งานกล มให ระบ ผลงานของผ สม ครท เก ยวข องอย างช ดเจน และเข ยนคาบรรยายแนวค ดประกอบผลงาน สร างสรรค ต าง ๆ ข นตอนและรายละเอ ยดการพ จารณา 1. ย นใบสม ครและเอกสารสาค ญท มหาว ทยาล ยระบ พร อมแฟ มสะสมผลงาน (Portfolio) 2. พ จารณา เอกสารประกอบต าง ๆ และแฟ มสะสมผลงาน (Portfolio) 3. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการค ดเล อก 4. สอบค ดเล อกม 3 ส วน สอบต งแต เวลา น. 4.1 ว ชาความร รอบต วท เก ยวข องก บส อและว ฒนธรรมศ กษา (Media and Cultural Studies) ออกแบบ (Art & Design) ส อใหม (New Media) (เวลาสอบ น.) ศ ลปะและการ รวมท งว ดท กษะการอ าน การแปลภาษาอ งกฤษเฉพาะทาง

15 4.2 ว ชาความถน ดทางศ ลปะ ม 2 ส วนค อ วาดเส นแนวเหม อนจร งจากแบบท กาหนด (Drawing) สอบเวลา น. และการจ ดองค ประกอบ (Composition) สอบเวลา น. ท งน ผ สม ครต องเตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน เช น ด นสอดา ยางลบ แผ นกระดานรอง ส ไม ส น า ส ฝ น ฯลฯ มา ด วยตนเอง 4.3 การสอบส มภาษณ (เวลา น.) 5. ผลการต ดส นของคณะกรรมการค ดเล อกฯ ถ อเป นท ส นส ด 2.11 ว ทยาล ยศ ลปะ ส อ และเทคโนโลย รห ส 0154 สาขาว ชาการจ ดการสม ยใหม และเทคโนโลย สารสนเทศ จานวนร บ 10 คน 1. เป นน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดยม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 (5 เทอม) ไม น อยกว า 2. สาหร บกล มการเร ยนว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร ต องม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระว ทยาศาสตร คณ ต- ศาสตร และภาษาอ งกฤษ รวมก นไม น อยกว า 3.25 และม ผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT 1 3. สาหร บกล มการเร ยนศ ลป -คานวณ หร อกล มการเร ยนศ ลป -ภาษา ต องม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระ ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และภาษาต างประเทศ รวมก นไม น อยกว า และม ผลคะแนน GAT และ PAT 7 4. แฟ มสะสมงาน (Portfolio ) แนบมาพร อมก บใบสม คร (ถ าม ) 5. ผลการพ จารณาของคณะกรรมการท กข นตอนถ อเป นท ส นส ด ส ทธ พ เศษท น กศ กษาจะได ร บ สาหร บผ ท ผ านการค ดเล อกเป นลาด บท 1 จะได ร บยกเว นค าธรรมเน ยมการศ กษา ภาคการศ กษาละ 25,000 บาท โดยส ทธ ประโยชน น จะยกเล กในภาคการศ กษาถ ดไป หากผลการเร ยนเฉล ยน อยกว า 3.25 รห ส 0155 สาขาว ชาแอนน เมช น จานวนร บ 10 คน 1. เป นน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดยม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 (5 เทอม) ไม น อยกว า 2. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระว ชาว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร รวมก นไม น อยกว า หร อ 3. ผ ท ผ านเข ารอบส ดท ายของการประกวดโครงการ และม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมในกล มสาระคณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร รวมก นไม น อยกว า ด งต อไปน 3.1 โครงการแข งข นพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร แห งประเทศไทย (NSC) หร อ 3.2 โครงการประกวดโครงงานของน กว ทยาศาสตร ร นเยาว สาขาว ทยาการคอมพ วเตอร และว ศวกรรมศาสตร (YSC.CS & YSC.EN) หร อ 3.3 ผ ได ร บรางว ลจากการประกวดผลงานด านศ ลปะ หร อ แอนน เมช นระด บประเทศ และม ผลการเร ยนเฉล ย ในกล มสาระว ชาภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร รวมก นไม น อยกว า 4. ม ผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT 1, PAT 2 สาหร บกล มการเร ยนว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร หร อ GAT และ PAT 7 สาหร บกล มการเร ยนภาษาต างประเทศ 5. แฟ มประว ต ส วนต วและสะสมงาน (Portfolio) แนบมาพร อมก บใบสม คร 6. ผลการพ จารณาของคณะกรรมการท กข นตอนถ อเป นท ส นส ด ส ทธ พ เศษท น กศ กษาจะได ร บ สาหร บผ ท ผ านการค ดเล อกเป นลาด บท 1 จะได ร บยกเว นค าธรรมเน ยมการศ กษา ภาคการศ กษาละ 35,000 บาท โดยส ทธ ประโยชน น จะยกเล กในภาคการศ กษาถ ดไป หากผลการเร ยนเฉล ยน อยกว า 3.25

16 รห ส 0156 สาขาว ชาว ศวกรรมซอฟต แวร หล กส ตรนานาชาต จานวนร บ 10 คน และม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมกล มสาระว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร รวมก นไม น อยกว า และราย ว ชาภาษาอ งกฤษ ไม น อยกว า หร อ 2. ผ านเข ารอบส ดท ายของการประกวดโครงการ ต อไปน โครงการแข งข นพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร แห งประเทศไทย (NSC) หร อ 2.2 โครงการประกวดโครงงานของน กว ทยาศาสตร ร นเยาว สาขาว ทยาการคอมพ วเตอร และว ศวกรรมศาสตร (YSC.CS &YSC.EN) หร อ 2.3 โครงการแข งข นโปรแกรมคอมพ วเตอร ระด บประเทศ หร อ 2.4 ผ านการเข าค ายโอล มป กว ชาการ ค ายว ชาสาขาคอมพ วเตอร 3. ม ผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT 1, PAT 2 สาหร บกล มการเร ยนว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร 4. แฟ มสะสมงาน (Portfolio) แนบมาพร อมก บใบสม คร (ถ าม ) 5. ผลการพ จารณาของคณะกรรมการท กข นตอนถ อเป นท ส นส ด ส ทธ พ เศษท น กศ กษาจะได ร บ สาหร บผ ท ผ านการค ดเล อกเป นลาด บท 1 จะได ร บยกเว นค าธรรมเน ยมการศ กษา ภาคการศ กษาละ 40,000 บาท โดยส ทธ ประโยชน น จะยกเล กในภาคการศ กษาถ ดไป หากผลการเร ยนเฉล ยน อยกว า 3.25

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว

รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว 1. ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาท กษะว ชาช พด านการท องเท ยวของน กเร ยน น กศ กษา 2. เพ อพ ฒนาบ คล กภาพและความม นใจในว ชาช พด านการท องเท ยว 3. เพ อส งเสร มและพ ฒนาความค ดสร างสรรค ให แก น กเร ยน น กศ กษา 2.

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

/ 3. จ านวนร บเข าศ กษา

/ 3. จ านวนร บเข าศ กษา ประกาศมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ว ธ ร บตรง โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ประจ าป การศ กษา 2556 ด วยมหาว ทยาล

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา คณะคร ศาสตร หล กส ตรภาษาไทย คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาปฐมว ย) ปร ญญาตร 5 ป 447 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาพ เศษ) ปร ญญาตร 5 ป 105 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกคณ ตศาสตร )

More information

โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ภาคปกต ภาคพ เศษ ๒. หน วยงาน องค การน กศ กษา สภาน กศ กษา สโมสรน กศ กษา ชมรม อ นๆ ๓. ประเภทโครงการ 1. ด านส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

แผน/ปฏ ท นการจ ดก จกรรมตามหล กส ตรพ ฒนาน ส ต(นอกช นเร ยน) สาหร บน ส ตระด บปร ญญาตร ว ทยาเขตสงขลา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 (ส งหาคม ธ นวาคม 2558)

แผน/ปฏ ท นการจ ดก จกรรมตามหล กส ตรพ ฒนาน ส ต(นอกช นเร ยน) สาหร บน ส ตระด บปร ญญาตร ว ทยาเขตสงขลา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 (ส งหาคม ธ นวาคม 2558) แผน/ปฏ ท นการจ ดก จกรรมตามหล กส ตรพ ฒนาน ส ต(นอกช นเร ยน) สาหร บน ส ตระด บปร ญญาตร ว ทยาเขตสงขลา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 (ส งหาคม ธ นวาคม 2558) คาช แจง 1 1. น ส ตระด บปร ญญาตร ท กคนต องเข าร วมก จกรรมตามหล

More information

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ 1. ประเภทโครงการ 1.1 การบร การว ชาการแก ส งคม 1.2 ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช งาน Excel สาหร บว ศวกร 3. กล

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

ระเบ ยนท นการศ กษาโครงการน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษภาคภาษาอ งกฤษ (EPTS) แก ไขเพ มเต มพ ทธศ กราช ๒๕๕๗

ระเบ ยนท นการศ กษาโครงการน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษภาคภาษาอ งกฤษ (EPTS) แก ไขเพ มเต มพ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ระเบ ยนท นการศ กษาโครงการน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษภาคภาษาอ งกฤษ (EPTS) แก ไขเพ มเต มพ ทธศ กราช ๒๕๕๗ เพ อให การมอบท นการศ กษาเก ดประโยชน ส งส ดและสอดคล องก บนโยบายในการบร หารด านงบประมาณ ท ม งพ ฒนาท กด

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ

ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ าป การศ กษา 2557 ******************************* ด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3)

ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3) ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3)...... ด วยมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร ม ความประสงค ร บสม ครบ คคล เพ อบรรจ เป นผ ปฏ บ ต งาน ในตาแหน

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information