Tool Application ส าหร บน กเร ยน

Size: px
Start display at page:

Download "Tool Application ส าหร บน กเร ยน"

Transcription

1 Tool Application ส าหร บน กเร ยน No. Icon App Name Description Price 1 eclicker Audience App เคร องล กข$ายส าหร บเช อมต$อก บ eclicker Presenter ส าหร บ Free เคร องของน กเร ยน โดยน กเร ยนสามารถท จะแสดงว$าค ดเห นและ สามารถท จะเข ยนคอมเม;นได; 2 Mathway App เก ยวก บการค านวณต$างๆ เช$น จ านวนบวก ลบ ค ณ หาร เศษส$วน Free ไปจนถ ง สแควรIร ท สามารถน าไปใช;ได;ท กช นเร ยน และสามารถพ มพI อธ บายหร อโน ตต$างๆ เข;าไปด;วย 3 Edmodo App ร ปแบบการใช;งานคล;ายเฟสบ ค คร สามารถโพสข;อความ สร;าง Free แบบทดสอบ ส งงาน แจ;งเกรด แชรIไฟลIก บน กเร ยนได; 4 Pages App ส าหร บการท าเอกสารในร ปแบบท คล;ายคล งก บ Microsoft Word Keynote App ส าหร บสร;างไฟลIน าเสนอ ในร ปแบบท คล;ายคล งก บ Microsoft 9.99 PowerPoint 6 Numbers App ส าหร บท าข;อม ลตารางในร ปแบบท คล;ายคล งก บ Microsoft Excel 9.99 สามารถใช;ส ตรค านวณต$างๆ และย งสามารถสร;างแผนภ ม ชน ดต$างๆได; ด;วย 7 imovie App ส าหร บต ดต$อว ด โอ ซ งสามารถสร;างภาพยนตรIส น, ต วอย$าง 4.99 ภาพยนตรI โดยม เอฟเฟคท สวยงาม 8 BigMind Pro App ส าหร บสร;างผ งมโนท ศนI Longdo Dict HD App ส าหร บแปลภาษาของเว บ บร การค;นหาค าและร$วมสร;าง Free พจนาน กรมไทย longdo dict ส าหร บอ ปกรณI ipad บร การ longdo dict ม การใช;งานข;อม ลจากแหล$งข;อม ลฟร หลายแหล$ง และเปfดให;ผ ;ใช; ร$วมก นสร;างเน อหา โดยการส$งค าใหม$ๆ เข;ามาในระบบด;วย 10 Evernote App สร;างและจ ดการ note ได;หลายร ปแบบ ท งการแทรกร ปภาพ, Free เส ยง และการแนบข;อม ล metadata ต$างๆ เช$น Tags, Location เปiน ต;น โน;ตใน App น จะสามารถเปfดด ได;ท กอ ปกรณIไม$จ าก ด Platform 11 Google Drive App ใช;งาน Drive เสม อนผ$าน Cloud service ของ Google ท ท าให; Free ไม$ต;องเซฟงานลง flash drive อ กต$อไป ใน Google Drive ย งม Google Docs ซ งช$วยให;สามารถแก;ไขเอกสารร$วมก บผ ;อ นได;พร;อมๆก น 12 PDF Master App เข ยน, พ มพI, และ highlight ข;อความในไฟลI PDF ได; Free 13 Prezi App น าเสนอ Prezi ท สร;างจาก prezi.com บน ipad และ Apple TV Free เปiนงานน าเสนอท รวบรวม idea ท งหมดไว;ในพ นท ส าหร บท างานเพ ยง แผ$นเด ยว 14 Toontastic App สร;างภาพยนตรI animation อย$างง$ายๆ Free 15 iphoto App ตกแต$งร ปภาพ จ ดการอ ลบ มร ปภาพ สร;างว ด โอน าเสนอในร ปแบบ 4.99 slideshow 16 Garageband App แต$งเพลงด;วยเคร องดนตร เสม อนต$างๆ อย$างง$ายๆ Free 17 Google Map App แสดงข;อม ลเช งภ ม ศาสตรIจาก Google Free

2 No. Icon App Name Description Price 18 YouTube App เปfดว ด โอจาก YouTube.com Free 19 Manga FX Camera App สร;างภาพในร ปแบบการIต นได;อย$างรวดเร ว เหมาะส าหร บการฝpก Free สร;างประโยคจากภาพ 20 ibooks App แอพช นหน งส อ สามารถซ อหน งส อจาก store ได; ใช;เปfดหน งส อ Free จาก ibooks Author ได; 21 itune U App ส าหร บการหา App music, video บนอ นเตอรIเน ต ส าหร บ Free อ ปกรณIของ Apple เท$าน น 22 Podcast App เปiนว ธ ท ง$ายท ส ดท จะค;นหาสม ครและเล$นพอดคาสตIท ค ณช นชอบ Free เส ยงว ด โอจากแค ตตาล อก Podcasts และพอดคาสตIเล$นท น ยมมาก ท ส ดจ ดตามห วข;อท ม สถาน ใหม$ท งหมด 23 Dropbox App ส าหร บฝากไฟลIหร อเอกสารต$างๆ เหมาะส าหร บให;น กเร ยนส$ง Free การบ;านท ท ามาจากไฟลIต$างๆ 24 Story Creator App สร;างหน งส อภาพพร;อมบ นท กเส ยงอ$านในร ปแบบ Karaoke Free เหมาะส าหร บใช;ก บว ชาภาษาศาสตรI โดยให;น กเร ยนสร;างหน งส อด;วย ต วเอง 25 Action Movie FX App ส าหร บต ดต$อว ด โอ ซ งสามารถสร;างภาพยนตรIส น, ต วอย$าง Free ภาพยนตรI โดยม เอฟเฟคแอ คช นได;หลากหลาย 26 USB Flash Drive App การถ$ายโอนไฟลIท ช$วยให;การจ ดเก บด และจ ดการไฟลIงานต$างและ 1.99 & File Transfer ย งม ความสามารถในการจ ดการไฟลIได;หลาหลายและท งน ในการ ถ$าย โอนไฟลI จากเคร องหน ง ไปย งอ กอ ปกรณIท งสองจะต;องม การต ดต ง App น 27 WorldScan HD App เปiนโปรแกรมสแกนเอกสารโดยใช;ว ธ การถ$ายร ปซ งไฟลIท ได;ออกมา 3.99 น นจะเปiนไฟลI pdf ท าให;น กเร ยนสามารถท จะส$งงานคร หร อส$งข;อม ล ต$างๆให;ต$อก นได;ง$ายโดยไม$ต;องพ งพาเคร องสแกน 28 Explain Everything App ส าหร บท าการสอนเร องราวต$างๆบน ipad โดยใช;เคร องม อชน ด 2.99 ต$างๆเช$น ปากกา, เลเซอรI, ร ปภาพและว ด โอ ฯลฯ และย งสามารถ บ นท กบทเร ยนเปiน VDO เอาไว;เพ อว ตถ ประสงคIต$างๆ 29 DocScanner Pro App ส าหร บถ$ายเอกสาร ใบงาน หร อหน งส อเพ อ scan ให;เปiนไฟลI 6.99 ร ปภาพเหม อนก บ scan ด;วย scanner 30 Comic Life App สร;างหน งส อการIต นด;วยร ปภาพ พร;อมใส$เอฟเฟคต$างๆอย$างง$ายๆ 4.99 เหมาะส าหร บสร;างงานน าเสนอในว ชาภาษาศาสตรI 31 Puppet Pal App สร;างภาพยนตรI stop motion animation อย$างง$ายๆ Wiki Links App ส าหร บการค;นหาข;อม ลต$างๆ ท างานล กษณะคล;ายก บ google Free 33 Wolfram Alpha App ค;นหาข;อม ลเช งสถ ต, คณ ตศาสตรI, ว ทยาศาสตรI, ดาราศาสตรI และอ นๆอ กมากมายด;วยการใส$ค าหล กท ต;องการค;นหาหร อจะใส$ สมการทางคณ ตศาสตรIก ได; 2.99

3 eclicker Presenter App ส าหร บควบค มเคร อง ipad ท ลง App ต วน เอาไว; ซ งท าให;สามารถร ;ได;ว$าเคร องแต$ละเคร อง ก าล งท าอะไรอย $ และสามารถออกข;อสอบและให;เคร องล กข$ายท าข;อสอบได; ผ ;พร เซนทI สามารถ สร;างแบบทดสอบเล อกตอบ ถ ก/ผ ด เห นด;วย/ไม$เห นด;วย แทรกร ปภาพในค าถาม ด ผลการตอบ ค าถามของผ ;ฟwงในหน;าจอ

4 Mathway App เก ยวก บการค านวณต$างๆ เช$น จ านวนบวก ลบ ค ณ หาร เศษส$วนไปจนถ ง สแควรIร ท สามารถน าไปใช;ได;ท กช นเร ยน และสามารถพ มพIอธ บายหร อโน ตต$างๆ เข;าไปด;วย

5 Edmodo App ร ปแบบการใช;งานคล;ายเฟสบ ค คร สามารถโพสข;อความ สร;างแบบทดสอบ ส งงาน แจ;งเกรด แชรIไฟลIก บน กเร ยนได;

6 Pages App ส าหร บการท าเอกสารในร ปแบบท คล;ายคล งก บ Microsoft Word Keynote

7 App ส าหร บสร;างไฟลIน าเสนอ ในร ปแบบท คล;ายคล งก บ Microsoft PowerPoint Numbers

8 App ส าหร บท าข;อม ลตารางในร ปแบบท คล;ายคล งก บ Microsoft Excel สามารถใช;ส ตรค านวณ ต$างๆ และย งสามารถสร;างแผนภ ม ชน ดต$างๆ ได;ด;วย imovie

9 App ส าหร บต ดต$อว ด โอ ซ งสามารถสร;างภาพยนตรIส น, ต วอย$างภาพยนตรI โดยม เอฟเฟคท สวยงาม BigMind Pro

10 App ส าหร บสร;างผ งมโนท ศนI Longdo Dict HD

11 App ส าหร บแปลภาษาของเว บ บร การค;นหาค าและร$วมสร;างพจนาน กรมไทย longdo dict ส าหร บอ ปกรณI ipad บร การ longdo dict ม การใช;งานข;อม ลจากแหล$งข;อม ลฟร หลายแหล$ง และ เปfดให;ผ ;ใช;ร$วมก นสร;างเน อหา โดยการส$งค าใหม$ๆ เข;ามาในระบบด;วย Evernote

12 App สร;างและจ ดการ note ได;หลายร ปแบบ ท งการแทรกร ปภาพ, เส ยง และการแนบข;อม ล metadata ต$างๆ เช$น Tags, Location เปiนต;น โน;ตใน App น จะสามารถเปfดด ได;ท กอ ปกรณIไม$ จ าก ด Platform Google Drive

13 App ใช;งาน Drive เสม อนผ$าน Cloud service ของ Google ท ท าให;ไม$ต;องเซฟงานลง flash drive อ กต$อไป ใน Google Drive ย งม Google Docs ซ งช$วยให;สามารถแก;ไขเอกสารร$วมก บ ผ ;อ นได;พร;อมๆ ก น

14 PDF Master App เข ยน, พ มพI, และ highlight ข;อความในไฟลI PDF ได;

15 Prezi App น าเสนอ Prezi ท สร;างจาก prezi.com บน ipad และ Apple TV เปiนงานน าเสนอท รวบรวม idea ท งหมดไว;ในพ นท ส าหร บท างานเพ ยงแผ$นเด ยว

16 Toontastic Jr. Pirates Puppet Theater App สร;างภาพยนตรI animation อย$างง$ายๆ

17 iphoto App ตกแต$งร ปภาพ จ ดการอ ลบ มร ปภาพ สร;างว ด โอน าเสนอในร ปแบบ slide show

18 Garageband App แต$งเพลงด;วยเคร องดนตร เสม อนต$างๆ อย$างง$ายๆ

19 Google Map App แสดงข;อม ลเช งภ ม ศาสตรIจาก Google

20 YouTube App เปfดว ด โอจาก YouTube.com

21 Manga FX Camera free for ipad App สร;างภาพในร ปแบบการIต นได;อย$างรวดเร ว เหมาะส าหร บการฝpกสร;างประโยคจากภาพ

22 ibooks App หน งส อ สามารถซ อหน งส อจาก store ได; ใช;เปfดหน งส อจาก ibooks Author ได;

23 itune U App ส าหร บการหา App, music, video บนอ นเตอรIเน ต ส าหร บ อ ปกรณIของ Apple เท$าน น

24 Podcast App เปiนว ธ ท ง$ายท ส ดท จะค;นหาสม ครและเล$นพอดคาสตIท ค ณช นชอบเส ยงว ด โอจากแค ตตาล อก Podcasts และพอดคาสตIเล$นท น ยมมากท ส ดจ ดตามห วข;อท ม สถาน ใหม$ท งหมด

25 Dropbox App ส าหร บฝากไฟลIหร อเอกสารต$างๆ เหมาะส าหร บให;น กเร ยนส$งการบ;านท ท ามาจากไฟลIต$างๆ

26 Story Creator App สร;างหน งส อภาพพร;อมบ นท กเส ยงอ$านในร ปแบบ Karaoke เหมาะส าหร บใช;ก บว ชา ภาษาศาสตรI โดยให;น กเร ยนสร;างหน งส อด;วยต วเอง

27 Action Movie FX App ส าหร บต ดต$อว ด โอ ซ งสามารถสร;างภาพยนตรIส น, ต วอย$างภาพยนตรI โดยม เอฟเฟคแอ คช น ได;หลากหลาย

28 USB Flash Drive & File Transfer App การถ$ายโอนไฟลIท ช$วยให;การจ ดเก บด และจ ดการไฟลIงานต$างและย งม ความสามารถในการ จ ดการไฟลIได;หลาหลาย ท งน ในการ ถ$ายโอนไฟลI จากเคร องหน ง ไปย งอ กอ ปกรณIท งสองจะต;องม การต ดต ง App น

29 WorldScan HD App เปiนโปรแกรมสแกนเอกสารโดยใช;ว ธ การถ$ายร ปซ งไฟลIท ได;ออกมาน นจะเปiนไฟลI pdf ท าให; น กเร ยนสามารถท จะส$งงานคร หร อส$งข;อม ลต$างๆ ให;ต$อก นได;ง$ายโดยไม$ต;องพ งพาเคร องสแกน

30 Explain Everything App ส าหร บท าการสอนเร องราวต$างๆบน ipad โดยใช;เคร องม อชน ดต$างๆเช$น ปากกา, เลเซอรI, ร ปภาพและว ด โอ ฯลฯ และย งสามารถบ นท กบทเร ยนเปiน VDO เอาไว;เพ อว ตถ ประสงคIต$างๆ

31 DocScanner Pro App ส าหร บถ$ายเอกสาร ใบงาน หร อหน งส อเพ อ scan ให;เปiนไฟลIร ปภาพเหม อนก บ scan ด;วย scanner

32 Comic Life App สร;างหน งส อการIต นด;วยร ปภาพ พร;อมใส$เอฟเฟคต$างๆอย$างง$ายๆ เหมาะส าหร บสร;างงาน น าเสนอในว ชาภาษาศาสตรI

33 Puppet Pal App สร;างภาพยนตรI stop motion animation อย$างง$ายๆ

34 Wiki Links App ส าหร บการค;นหาข;อม ลต$างๆ ท างานล กษณะคล;ายก บ google

35 Wolfram Alpha App ค;นหาข;อม ลเช งสถ ต, คณ ตศาสตรI, ว ทยาศาสตรI, ดาราศาสตรI และอ นๆ อ กมากมายด;วยการ ใส$ค าหล กท ต;องการค;นหาหร อจะใส$ สมการทางคณ ตศาสตรIก ได;

ค าน า อ มาพร ไชยจ าเร ญ

ค าน า อ มาพร ไชยจ าเร ญ ค าน า ระบบการจ ดการเร ยนการสอนของ moodle เป นโปรแกรมส าเร จร ปประเภท LMS ท ไดร บความน ยมอยางมาก เน องจากเป นโปรแกรมฟร แวร ท ม ระบบการจ ดการเกยวกบการเร ยนการ สอนเอาไวอยางครบถวน ม การพ ฒนาเวอร ช นตาง ๆ

More information

หน วยท 5 การเช อมโยงเน อหาในหน าเว บเพจ

หน วยท 5 การเช อมโยงเน อหาในหน าเว บเพจ หนวยท 5 การเช อมโยงเน อหาในหนาเว บเพจ ผลการเร ยนรท คาดหว ง 1. บอกร ปแบบค าส งของ การเช อมโยงแบบตางๆ ได 2. สามารถเข ยนค าส ง (Tag) กาหนดร ปแบบการเช อมโยงจากต วอ กษรขอความหร อร ปภาพ ไดถ กตอง สาระส าค ญ การท

More information

Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม

Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 0 ค ม อการใช Adobe Captivate 3 สมยงค จ นทร งาม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 1 Adobe Captivate 3.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย

More information

บทท 1 ทาความร จ กเบ องต นก บ. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เน อหา เข าส เน อหา. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

บทท 1 ทาความร จ กเบ องต นก บ. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เน อหา เข าส เน อหา. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 บทท โปรแกรม Microsoft PowerPoint 007 เน อหา. ส วนประกอบและหน าท ของส วนประกอบแต ละส วน ในหน าต างโปรแกรม. การใช ม มมองการทางานของโปรแกรม เข าส เน อหา โปรแกรม Microsoft PowerPoint 007 เป นโปรแกรมหน งท อย

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

ก จกรรมท 3.1 การเข ยนแบบเสนอห วข!อว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาผ!เร ยน

ก จกรรมท 3.1 การเข ยนแบบเสนอห วข!อว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาผ!เร ยน เอกสารประกอบการอบรมโครงการพ ฒนาอาจารย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 1 การว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาผ เร ยนตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแห งชาต หน วยท 4 การวางแผนการว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาผ เร ยนตามกรอบ มาตรฐานค

More information

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา 1 ค ม อการใช งานบทเร ยนออนไลน แบบเว บเควสท เร องโรคท ท าให คนไทยเส ยช ว ต รายว ชาส ขศ กษา(เพ มเต ม) ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส

More information

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม สาระสาค ญ Microsoft PowerPoint 2010 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office 2010 เหมาะส าหร บสร างงานน าเสนอข อม ล ซ งถ กน าไปใช อย างกว างขวางท งทางด านธ รก จ การประช ม ส มมนาหร อทางด านการศ กษา เพราะม

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

Microsoft PowerPoint 2010/2007

Microsoft PowerPoint 2010/2007 P a g e 1 P a g e Microsoft PowerPoint 2010/2007 (Level: Advance) ระยะเวลาในการอบรม: >>> 2 ว น ว ตถ ประสงค : >>> การสร าง Presentation ใน PowerPoint น นไม ยาก ซ งหลายๆ คนก ท าก นได อย แล ว แต ทว าการท

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า

หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า -139- หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลค าท น ยมใช ก นมากอย ในป จจ บ นน เพราะม ค ณล กษณะท ด เช น ม ผ ช วยคอยให

More information

หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส

หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส 1 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส าหร บส วนประกอบของหน าจอ Word 2007 ม ด งน 2 เมน ของ

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน

รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน เอกสารประกอบการสอน รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007 ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน ว ทยาล ยสารพ ดชางพ ษณ โลก ส าน

More information

แผนบร หารการสอนประจ าบทท 10 โปรแกรมน าเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2003)

แผนบร หารการสอนประจ าบทท 10 โปรแกรมน าเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2003) แผนบร หารการสอนประจ าบทท 10 โปรแกรมน าเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2003) ห วข อเน อหา บทน า ว ธ เข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint การสร างงาน Presentation

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013

การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013 การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 03. ร จ กโปรแกรม PowerPoint Microsoft PowerPoint 03 เป!นโปรแกรมในช ด Microsoft Office ท ม ความสามารถทางดานการ สรางงานน าเสนอ หร อท เร ยกว/า งานพร เซ นเตช น (คลายก

More information

การสร างเว บไซต ด วย Google Sites

การสร างเว บไซต ด วย Google Sites การสร างเว บไซต ด วย Google Sites Google Sites ค อโปรแกรมของ Google ท ให บร การสร างเว บไซต ฟร สามารถสร างเว บไซต ได ง าย ปร บแต งร ปล กษณ ได อย างอ สระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข อม ลไว ในท เด ยว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา ง31101 เทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร หน วยการเร ยนร ท 2 คอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา ง31101 เทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร หน วยการเร ยนร ท 2 คอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา ง31101 เทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร หน วยการเร ยนร ท 2 คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 4 เวลา 2 ช วโมง โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

More information

น เทศคร Online การสร างบทเร ยน E-Learning หน วยท 2 การสร างเน อหารายว ชา

น เทศคร Online การสร างบทเร ยน E-Learning หน วยท 2 การสร างเน อหารายว ชา น เทศคร Online การสร างบทเร ยน E-Learning หน วยท 2 การสร างเน อหารายว ชา ว ตถ ประสงค 1.คร พ มพ หร อวางเน อหารายว ชาเป น ข อความ ส ญล กษณ ได 2.คร แทรกร ปภาพ (jpg, gif, png) ได เน อหาสาระ 1.ว เคราะห หล กส

More information

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรม Moodle 1 คร ส ข ม แป นศร การสร างหร อเพ มรายว ชา การสร างรายว ชาสามารถกระท าได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ผ ด แลระบบสร างให จากน นคร ท ได ร บมอบหมายเข าไปสร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

โปรดทราบว า Fuji Xerox Co., Ltd. ไม ร บผ ดชอบเก ยวก บความบกพร องหร อความเส ยหายท เก ดข นจากไวร สคอมพ วเตอร หร อการเข าใช งานอย างไม ถ กกฎหมาย

โปรดทราบว า Fuji Xerox Co., Ltd. ไม ร บผ ดชอบเก ยวก บความบกพร องหร อความเส ยหายท เก ดข นจากไวร สคอมพ วเตอร หร อการเข าใช งานอย างไม ถ กกฎหมาย Microsoft, Windows และ PowerPoint เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนหร อเคร องหมายการค าของ Microsoft Corporation ในสหร ฐอเมร กาและ/หร อประเทศอ นๆ Google โลโก Google และ Google Translate เป นเคร องหมายการค

More information

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร บทท 1 บทน า ความเป นมาของการว จ ย การน าเสนองาน เป นส งท จ าเป นส าหร บน กเร ยน น กศ กษา รวมไปถ งท ประกอบอาช พแล ว ในการ น าเสนองานน น ได ม ร ปแบบในการเสนองานมากมายไม ว าจะเป น การเสนองานด วยการอธ บาย

More information

3.2.7 ค าถามแบบเร ยงความ (Essay question) 47 3.2.8 การสร างค าถามจ บค จากอ ตน ย (Random Short-Answer Matching question) 48 3.3 การน าเข าค าถามจากไฟล

3.2.7 ค าถามแบบเร ยงความ (Essay question) 47 3.2.8 การสร างค าถามจ บค จากอ ตน ย (Random Short-Answer Matching question) 48 3.3 การน าเข าค าถามจากไฟล สารบ ญ หน า 1. การจ ดการเน อหารายว ชา 1.1 การล อกอ นเข าระบบในฐานะผ สอน 3 1.2 ส วนประกอบหน าต างรายว ชา 4 1.3 การเพ มกรอบบล อกในหน าต างรายว ชา 5 1.4 การปร บต งค ารายว ชา 9 1.5 การเพ มแหล งข อม ลแบบต างๆ

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 00 จ ดประสงค การเร ยนร.. ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 00... บอกความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได... บอกประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Power

More information