บทท 3 การม ปฏ ส มพ นธ (The interaction) Human and Computer Interaction

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 การม ปฏ ส มพ นธ (The interaction) Human and Computer Interaction"

Transcription

1 บทท 3 การม ปฏ ส มพ นธ (The interaction) Human and Computer Interaction

2 ห วข อภายในบทน 2 แบบจาลองการโต ตอบ prototype ผลกระทบจากกายภาพศาสตร ผลทางการใช คอมพ วเตอร นานๆๆ ส วนโต ตอบก บผ ใช งาน ผลกระทบจากป จจ ยทางส งคมและองค กร

3 แบบจาลองการโต ตอบ 3 การออกแบบระบบโต ตอบท ด ต องสามารถแปลความหมายเพ อส งผ านความ ต องการของมน ษญ ไปย งคอมพ วเตอร เพ อให คอมพ วเตอร สามารถปฏ บ ต งาน ตามท ต องการได ว ตถ ประสงค 3 ข อ ทาให เข าใจว าเก ดอะไรข นบ างในระหว างการโต ตอบ ผ ใช ก บต วระบบ ร ถ งร ปแบบท ม กก อให เก ดข อผ ดพลาด textbox ม กเก ดข อผ ดพลาด ใช สาหร บเปร ยบเท ยบร ปแบบการโต ตอบแบบต างๆ

4 ความหมายของการโต ตอบ 4 ระบบการการโต ตอบม ไว เพ อสน บสน นให ผ ใช ทางาน ตามห วข อต างๆ ด งน เป าหมาย(Goal) เป าหมายท ต องการให สาเร จ การสร างร ปท ต องการ เน องาน(Domain) โดยจะเป นต วกาหนดขอบเขตของท กษะและความร ภายใต ก จกรรมท เก ดข นจร ง โดยจะประกอบด วยแนวความค ดซ งแสดงถ งความสาค ญของ การทางานน นๆ เช น การออกแบบทางกราฟฟ ก การความค มข นตอนการทางานภายในโรงงาน งาน(Task) ข นตอนการดาเน นงานเพ อให ได ตามเป าหมาย หร อ ระบ เป นการทางาน หร อก จกรรมท เก ยวข อง select fill tool, click over triangle

5 วงจรการประมวลผลและประเม นผลของ Norman 5 สร างเป าหมาย (Establishing the goal) เป าหมายทาเพ ออะไร เช นด งด ดความ น าสนใจ รวบรวมร ปแบบของเจตนา (Forming the intention) สอบถามผ ใช งาน เช นอยาก ได หน าตาแบบไหน ใช ออกแบบ prototype หน าจอง ายท ส ด ระบ ข นตอนการทางาน (Specifying the action sequence) ดาเน นงานตามข นตอน (Executing the action) ตรวจสอบสถานะของระบบ (Perceiving the system state) ตอนทดลองใช งาน เวลาท เราใช ม สถานะเป นอย างไรบ าง การโต ตอบ แปลความหมายของสถานะระบบ (Interpreting they system state) ประเม นสถานะของระบบโดยใช เป าหมายและเจตนาเป นต วช ว ด (Evaluating the system state with respect to the goals and intentions)

6 โครงร างของการโต ตอบ(The Interaction framework) 6 ประกอบด วย 4 ส วนประกอบ ค อ ระบบ(System) ผ ใช งาน(User) อ นพ ท(Input) เอาท พ ท(Output) S core O output U task โดยท ในแต ละส วนจะม ภาษาของ ตนเองแยกก น ซ งอ นพ ทและเอาท พ ทเม อรวมก น น นจะแสดงถ งต วประสานการ ทางานระหว างระบบก บผ ใช น นเอง 3-1 I input

7 โครงร างของการโต ตอบ (ต อ) 7 เร มจากผ ใช สร างเป าหมายและกาหนดข นตอน การดาเน นงานเพ อบรรล เป าหมายน น ทางเด ยวท ผ ใช จะส อสารไปย งระบบได ก ค อการ ทาผ านอ นพ ท ซ งเป าหมายจะถ กเปล ยนเป นภาษาอ นพ ท (articulate) (อย ในวงจรของการประมวลผล) หล งจากน นภาษาอ นพ ทจะถ กแปลงเป นภาษา ระบบก อนส งต อให ระบบ(performance) เม อระบบดาเน นงานแล ว (เป นการเร มวงจรของ การประเม นผล) ซ งจะเร มนาเสนอสถานะของ ระบบใหม ผ านเอาท พ ท(presentation) และอาศ ย การส งเกตการเปล ยนแปลง(observation) จาก ผ ใช เพ อประเม นสถานะของระบบใหม น ก บ เป าหมายท ต งไว ตอนแรกต อไป presentation S core performance 3-2 วงจรการประเม นผล O output I input วงจรการประมวลผล observation U task articulation

8 8 โครงร างของการโต ตอบ (ต อ)

9 โครงร างของการโต ตอบ (ต อ) 9 ช วงท 1 : การแปลงเป าหมายของผ ใช เป นภาษาอ นพ ท(articulate) ถ าการใช งานอ นพ ทสามารถทาได สอดคล องก บความเข าใจในทางจ ตว ทยาของมน ษย การ โต ตอบก จะเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ช วงท 2 : การแปลงภาษาอ นพ ทเพ อกระต นการทางานของระบบ ม แนวค ดท ว าการโต ตอบท ด น น อ นพ ทจะต องสามารถกระต นการทางานของระบบท สถานะต างๆ ได อย างครอบค ลมมากท ส ด เช น ร โมทเคร องเล น mp3 บางร นไม ม ป มเป ดป ด เคร องอย ท ร โมท ถ าผ ใช ต องการเป ด-ป ด ก จะไม สะดวก ด งน นประส ทธ ภาพข นก บการช ง น าหน กระหว างระบบอ นพ ทท ด ก บค าใช จ ายในการออกแบบ ช วงท 3 : เป นการเร มต นวงจรการประเม นผล โดยระบบจะส งผลท ได ไปกระต นส วนเอาท พ ทกล บไปย งผ ใช ซ งเอาท พ ทจะต องสามารถ แสดงข อม ลภายใต เน อหาของการดาเน นงานได อย างช ดเจน เช น word ผ ใช เห นผลท นท ท ทา

10 โครงร างของการโต ตอบ (ต อ) 10 U ก บ I : ควรม ความสอดคล องก บความเข าใจของมน ษย เช น การออกแบบแผงสว ทช เป ดป ดไฟในห อง I ก บ S : ข นอย ก บการลงท นในการออกแบบเช น ป มกดแบบ advance บนร โมท S ก บ O : แสดงผล O ก บ U : ผ านการส งเกต เช น การออกแบบระบบอ ดว ด โอ ท ผ ใช ทราบถ งสถานะการอ ด

11 โครงร างและ HCI 11 ความต งใจของผ ใช แปลงเป นข นตอนการทางานในส วนของการโต ตอบ แปลงเป นสถานะของระบบท เปล ยนไป ส งผลไปย งส วนของเอาท พ ท ถ กประเม นการทางานโดยผ ใช โครงร างพ นฐานในการทาความเข าใจก บ HCI การออกแบบไม ข นก บระบบคอมพ วเตอร ต องระบ ส วนประกอบหล กในการโต ตอบท งหมด สามารถประเม นเปร ยบเท ยบได เป นหล กการทางนามธรรม

12 การศ กษาล กษณะทางกายภาพ(Ergonomics) 12 ด งเด มน นเป นการศ กษาเก ยวก บล กษณะทางกายภาพของการโต ตอบ เช น การออกแบบการควบค ม ส งแวดล อมจร งท เก ดข นเม อม การโต ตอบ ร ปแบบการจ ดวางหน าจอ โดยม งเน นไปท การเพ มประส ทธ ภาพในการทางานของผ ใช

13 ต วอย าง Ergonomics 13 การจ ดวางแผงควบค มและหน าจอ การควบค มสามารถจ ดกล มได ตามฟ งก ช นท ใช ลาด บการใช งาน และความถ ในการ ใช งาน ส งแวดล อม การจ ดเก าอ น งให เหมาะสมก บผ ใช ป จจ ยด านส ขภาพ สถานท ใช งาน อ ณหภ ม ความช น แสงสว างและเส ยง ป จจ ยด านส ส แดงสาหร บการเต อน ส เหล องสาหร บการเตร ยมพร อม ป ญหาผ ใช ตาบอดส และ ป จจ ยด านว ฒนธรรมของแต ละประเทศท ม ต อส

14 Industrial interfaces 14 Office interface vs. industrial interface? office industrial type of data ข อความ ต วเลข rate of change ช า เร ว environment สะอาด สกปรก

15 Glass interfaces? 15 industrial interface: ด งเด ม หน าป ด และ ป มบ ด ป จจ บ น หน าจอ และ ป มกด glass interface ราคาถ ก, ย ดหย นกว า, แสดงผลได หลายหลาย, ค าท ได แม นยา ไม ต องม พ นท ต ง, หน าจอซ บซ อน may need both Vessel B Temp multiple representations of same information

16 Indirect manipulation 16 office direct manipulation ผ ใช ม ปฏ ส มพ นธ ก บโลกท ประด ษฐ ข น system industrial indirect manipulation ผ ใช ม ปฏ ส มพ นธ ก บโลกแห งความเป นจร งผ านอ นเตอร เฟส ประเด นท พบ feedback delays immediate feedback interface plant instruments

17 Interaction Styles ล กษณะปฏ ส มพ นธ 17 Menu Button Text Input Selector Progress Slide DatePicker Tabs

18 18 Window Form UI

19 19 Window Form UI

20 20 Web User Interface

21 21 Web User Interface

22 แบบทดสอบ 22 ให ออกแบบฟอร มร บข อม ล และแสดงผล ข อม ลด งน รห สบ ตรประชาชน ช อ-สก ล ว น เด อน ป เก ด เพศ : ชาย หญ ง ท อย บ านเลขท หม ตาบล อาเภอ จ งหว ด รห สไปรษณ อ เมล เบอร โทร ป ม เสร จส น ยกเล ก

23 23

ตามความหมายโดยท วไปแล ว ค าว าISO9000 ใช แทนช อเร ยกช ดมาตรฐานของISO9000 ซ งประกอบด วยช ด ของมาตรฐานด งน

ตามความหมายโดยท วไปแล ว ค าว าISO9000 ใช แทนช อเร ยกช ดมาตรฐานของISO9000 ซ งประกอบด วยช ด ของมาตรฐานด งน ISO หมายถ งอะไร สาระส าค ญของ ISO9001:2000 ISO เป นต วย อขององค กรระหว างประเทศว าด วยการมาตรฐาน (Internatioanal Organization for Standardization ) ซ งม ส าน กงานต งอย ท กร งเจน วา ประเทศ สว สเซอร แลนด

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

เอกสารเผยแพร โครงการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป การศ กษา 2555

เอกสารเผยแพร โครงการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป การศ กษา 2555 เอกสารเผยแพร โครงการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป การศ กษา 2555 การแลกเปล ยนเร ยนร เร อง แนวปฏ บ ต ท ด ในการทาโครงงานสารสนเทศ ให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดการความร คณะว ทยาศาสตร

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หล กเกณฑ การบร หารโครงการบร การว ชาการแก ส งคม กระบวนการในการบร หารโครงการ หล งจากท โครงการได

More information

เร อง แนวทางการพ ฒนาระบบสารสนเทศของศ นย อนาม ยท ๓

เร อง แนวทางการพ ฒนาระบบสารสนเทศของศ นย อนาม ยท ๓ ข อเสนอแนวค ด/ว ธ การเพ อพ ฒนางานหร อปร บปร งงานให ม ประส ทธ ภาพมากข น เร อง แนวทางการพ ฒนาระบบสารสนเทศของศ นย อนาม ยท ๓ โดย นางสาวลล ตา ส กแสงป ญญา น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ ตาแหน งเลขท ๖๕๔ ขอประเม

More information

องค ประกอบท 3 การศ กษาข อม ลด านต างๆ

องค ประกอบท 3 การศ กษาข อม ลด านต างๆ องค ประกอบท 3 การศ กษาข อม ลด านต างๆ หล กการ ร การว เคราะห เห นความต าง ร ความหลายหลาก สาระการเร ยนร ร ว ธ การว เคราะห เบ องต น ร ว ธ การจาแนก ร ความต าง ร ความหลายหลาก ลาด บการเร ยนร 1. การศ กษาพรรณไม

More information

การบร หารระบบสารสนเทศในองค กรทางการศ กษา

การบร หารระบบสารสนเทศในองค กรทางการศ กษา 1 การบร หารระบบสารสนเทศในองค กรทางการศ กษา คาว า ระบบ (System) หมายถ ง เป นกล มขององค ประกอบต างๆ ท ทางานร วมก น เพ อจ ดประสงค ใน ส งเด ยวก น ระบบอาจประกอบด วยบ คลากร เคร องม อเคร องใช พ สด ว ธ การ ซ งท

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

บทท 13 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม

บทท 13 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม บทท 13 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม การทาเอกสารประกอบโปรแกรมเป นงานท ส าค ญของการพ ฒนาโปรแกรม เอกสาร ประกอบโปรแกรมช วยให ผ ใช โปรแกรมเข าใจว ตถ ประสงค ข อม ลท จะต องใช ก บ โปรแกรม ตลอดจนผลล พธ ท จะได จากโปรแกรม

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

1. ข อใดค อหล กพ นฐานท สาค ญท ท กองค การจาเป นต องย ดถ อในการบร หารทร พยากรมน ษย

1. ข อใดค อหล กพ นฐานท สาค ญท ท กองค การจาเป นต องย ดถ อในการบร หารทร พยากรมน ษย 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยนหน วยท 4 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง การบร หารงานทร พยากรมน ษย ใน สาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อค าตอบท ถ กต องท

More information

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร.

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร. แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร... ๑. แนวทางปฏ บ ต น ใช ประกอบการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และประเม นผลการปฏ บ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากผลการประเม นและว เคราะห ผลต างของระด บความเส ยง เปร ยบเท ยบก บระด บการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศ พบว ากระบวนการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศท ควรได ร บการปร บปร งให เพ ยงพอต อ

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร - 1 คานา เด มการด าเน นงานก จกรรมพ ฒนาน กศ

More information

L O G O ร ปแบบการประเม นโครงการ

L O G O ร ปแบบการประเม นโครงการ L O G O ร ปแบบการประเม นโครงการ ร ปแบบการประเม นโครงการ Evaluation Models หมายถ ง กรอบแนวค ดเค าโครงหร อร างในการประเม น โครงการ ซ งแสดงให เห นถ งภาพรวมท งหมดเก ยวก บการประเม น โครงการ ร ปแบบของการประเม

More information

ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร

ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร างต วแบบท ซ บซ อน ภายใต ซอฟต แวร เด ยวก น เพ อแก ป ญหาท

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ ค ม อการใช งานระบบ ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศเพ อการสร างเสร มส ขภาวะองค กร

More information

การส มมนาหล กส ตร การทางานอย างประสบความสาเร จภายใต ความส ข (SUCCESS UNDER HAPPINESS)

การส มมนาหล กส ตร การทางานอย างประสบความสาเร จภายใต ความส ข (SUCCESS UNDER HAPPINESS) การส มมนาหล กส ตร การทางานอย างประสบความสาเร จภายใต ความส ข (SUCCESS UNDER HAPPINESS) หล กการและเหต ผล ป จจ บ นหลายองค กรม งเน นการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ เพ อให องค กรบรรล ว ตถ ประสงค และ เป

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

คำน ำ ค ม อการใช งานก เก ลแคเลนเดอร เบ องต น โดย ม.ศราว ธ ชนะบาร ง

คำน ำ ค ม อการใช งานก เก ลแคเลนเดอร เบ องต น โดย ม.ศราว ธ ชนะบาร ง คำน ำ ป จจ บ นคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ได เข ามาเก ยวข องก บช ว ตของพวกเราอย าง หล กเล ยงไม ได แล ว พวกเราต าง ๆ ก ม บทบาทช ว ตของแต ละคนท แตกต างก นไปตามว ถ ช ว ตของแต ละ บ คคล และย งน บว นคอมพ

More information

บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ

บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ จากสภาพเศรษฐก จในป จจ บ นน จะพบว าธ รก จม การแข งข นการส งมาก ต องอาศ ยว ธ การและกล ย ทธ ต าง ๆ มากมายเพ อให ธ รก จอย รอด ต องม การวางแผนการด าเน นงานอย างด ร จ กความต องการของ

More information

การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย

การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย ดร.ส รศ กด ราษ งานว จ ย พ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คเลย ป จจ บ นโลกได ก าวส ย คของการส อสารแบบไร

More information