แผนการจ ดการเร ยนร แผนปฐมน เทศ เวลา 1 ช วโมง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร แผนปฐมน เทศ เวลา 1 ช วโมง"

Transcription

1 แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 แผนปฐมน เทศ เวลา 1 ช วโมง 1. สาระส าค ญ การเร ยนร ว ชาว ทยาศาสตร พ นฐาน 3 ว22101 เป นก จกรรมท ให น กเร ยนได ใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร ฝ กแก ป ญหา และควบค ไปก บการการพ ฒนาจ ตว ทยาศาสตร เพ อให น กเร ยนบรรล มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ด ของหล กส ตร และสามารถนาความร ท ได ไปใช ในช ว ตประจาว นได 2. ต วช ว ด - 3. จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายความสาค ญ ล กษณะว ชา ต วช ว ด ว ธ การร วมก จกรรมการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร พ นฐาน3 ว ร วมสร างข อตกลงร วมก นเก ยวก บการว ดผลประเม นผลการเร ยน 3. สร ปบทบาทของน กเร ยนและคร ในการเร ยนร 4. สาระการเร ยนร ล กษณะว ชา ต วช ว ด ว ธ การร วมก จกรรมการเร ยนร ว ธ การประเม นผล รายว ชา ว ทยาศาสตร พ นฐาน3 ว กระบวนการจ ดการเร ยนร 1. น กเร ยนและคร สนทนาเก ยวก บล กษณะของเน อหาว ชาว ทยาศาสตร พ นฐาน เน อหาท เร ยน การร วมก จกรรม การประเม นผล บทบาทของน กเร ยนและคร 2. ให น กเร ยนศ กษาเก ยวก บ มาตรฐานการจ ดการเร ยนร ต วช ว ด สาระการเร ยนร คาอธ บายรายว ชา ต วอย างแนวทางการว ดประเม นผล และเอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาว ทยาศาสตร พ นฐาน3 ว น กเร ยนศ กษาเกณฑ การว ดผลประเม นผลจากเอกสารแนะนาว ชา และอภ ปราย ร วมก น พร อมเสนอว ธ การว ดผลประเม นผล

2 4. น กเร ยนและคร หาข อตกลงร วมก นเก ยวก บการว ดผลประเม นผล โดยกาหนดแนว ปฏ บ ต หล กเกณฑ ว ธ การ โดยเน นการประเม นตามสภาพจร ง 5. จ ดกล มน กเร ยนเป น 7 กล ม กล มละ 5 คน 6 กล ม กล ม 6 คน 1 กล ม โดยคละเพศ และความสามารถ 6. กาหนดหมายเลขกล มให แต ละกล ม 7. น กเร ยนท กคนและคร สร างข อตกลงร วมก น ด งน 7.1 กาหนดบทบาทหน าท ของสมาช กแต ละคนในกล ม 7.2 กาหนดความร บผ ดชอบการทาความสะอาดห องปฏ บ ต การหล งจากเสร จส น การเร ยนแต ละคร ง 6. ส อ/แหล งเร ยนร 1. เอกสารเก ยวก บมาตรฐานการจ ดการเร ยนร ต วช ว ด สาระการเร ยนร คาอธ บาย รายว ชา ต วอย างแนวทางการว ดประเม นผล 2. เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาว ทยาศาสตร พ นฐาน3 ว ต วอย างเคร องม อว ดประเม นผลการเร ยนร 7. การว ดผลและประเม นผล ส งท จะว ด ว ธ การว ด เคร องม อว ด เกณฑ การว ด ด านค ณล กษณะอ น พ งประสงค ส งเกตพฤต กรรมการ ร วมก จกรรม 8. ข อเสนอแนะ - แบบส งเกต พฤต กรรมการร วม ก จกรรม ผลการประเม นผ าน เกณฑ อย ในระด บ ค ณภาพ 2

3 ความเห นของรองผ อานวยการสถานศ กษาฝ ายว ชาการ... ลงช อ ( นายสมพร ส งวาระ ) รองผ อานวยการสถานศ กษาฝ ายว ชาการ

4 บ นท กผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ลงช อ.. ( นางก ลยร ตน พรหมเดช ) ผ สอน

5 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา ว ทยาศาสตร พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 2 รห สว ชา ว22101 เวลา 60 ช วโมง ศ กษาว เคราะห โครงสร างและหน าท ของระบบร างกายมน ษย และส ตว บางชน ด ความส มพ นธ ของระบบต างๆ พฤต กรรมของมน ษย และส ตว ท ตอบสนองต อส งเร า เทคโนโลย ช วภาพเก ยวก บส ตว อาหาร และความสาค ญของอาหารต อร างกาย สารในส งเสพ ต ดและผลต อร างกาย ธาต และสารประกอบ การแยกสาร การเก ดปฏ ก ร ยาเคม สมการเคม ตลอดจนการใช สารเคม อย างปลอดภ ยโดยกระบวนการทางว ทยาศาสตร การส บเสาะหา ความร การสารวจตรวจสอบ การส บค นข อม ล และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถส อสารส งท เร ยนร ม ความสามารถในการต ดส นใจ นาความร ไปใช ใน ช ว ตประจาว น ม จ ตว ทยาศาสตร จร ยธรรม ค ณธรรมและค าน ยมท เหมาะสม

6 ตารางว เคราะห มาตรฐานการเร ยนร ต วช ว ด และ สาระการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช วงช นท 3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2 รายว ชาว ทยาศาสตร 3 รห สว ชา ว เวลาเร ยน 3 ช วโมง/ส ปดาห สาระการเร ยนร หน วยท 1 1. ระบบร างกายมน ษย 2. ระบบย อยอาหารของมน ษย 3. ระบบหม นเว ยนเล อดของมน ษย 4. ระบบหายใจของมน ษย 5. ระบบข บถ ายของมน ษย 6.ระบบส บพ นธ ของมน ษย 7. ระบบประสาทของมน ษย 8. การทางานท ส มพ นธ ก นของ ระบบต างๆของมน ษย หน วยท 2 9. ระบบร างกายส ตว 10. ระบบย อยอาหารของส ตว 11. ระบบหม นเว ยนเล อดของส ตว 12. ระบบหายใจของส ตว 13. ระบบข บถ ายของส ตว 14. ระบบส บพ นธ ของส ตว 15. ระบบประสาทของส ตว 16. การทางานท ส มพ นธ ก นของ ระบบต าง ๆ ของส ตว มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐาน ว 1.1 : เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร างและหน าท ของระบบ ต างๆ ของส งม ช ว ตท ทางานส มพ นธ ก นม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ในการดาเน นช ว ตของตนเองและ ด แลส งม ช ว ต ต วช ว ด 1. อธ บายโครงสร างและการทางานของ ระบบ ย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของมน ษย และส ตว รวมท งระบบประสาทของมน ษย (ว 1.1-1) 2. อธ บายความส มพ นธ ของระบบต างๆ ของ มน ษย และนาความร ไปใช ประโยชน (ว 1.1-2)

7 สาระการเร ยนร หน วยท พฤต กรรมของมน ษย และส ตว ท ตอบสนองต อส งเร า ภายนอกและ ภายใน 18. เทคโนโลย ช วภาพท ใช ในการ ขยายพ นธ และปร บปร งพ นธ มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐาน ว1.1 : เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร างและหน าท ของระบบ ต างๆ ของส งม ช ว ตท ทางานส มพ นธ ก นม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ในการดาเน นช ว ตของตนเองและ ด แลส งม ช ว ต ต วช ว ด 3. ส งเกตและอธ บายพฤต กรรมของมน ษย และส ตว ท ตอบสนองต อส งเร าภายนอกและภายใน (1.1-3 ) 4. อธ บายหล กการและผลการใช เทคโนโลย ช วภาพ ในการขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ และเพ มผลผล ตของ ส ตว และนาความร ไปใช ประโยชน (1.1-4 ) หน วยท ความสาค ญของอาหาร 20. การทดสอบสารอาหาร 21. สารอาหารประเภทให พล งงาน 22. สารอาหารประเภทไม ให พล งงาน 23. การก นอาหารให ได ส ดส วน 24. ความหมายและประเภทของสาร เสพต ด 25. ผลของสารเสพต ดต อการทางาน ของระบบต าง ๆ ของร างกาย การ ป องก นและต อต านสารเสพต ด 5. ทดลอง ว เคราะห และอธ บายสาร อาหารในอาหาร ม ปร มาณพล งงานและส ดส วนท เหมาะสมก บเพศและ ว ย(1.1-5 ) 6. อภ ปรายผลของสารเสพต ดต อระบบต างๆของ ร างกายและแนวทางในการป องก นตนเองจากสาร เสพต ด(1.1-6 )

8 สาระการเร ยนร หน วยท สมบ ต ของธาต และสารประกอบ 27. ธาต โลหะ อโลหะและก งโลหะ 28. ธาต ก มม นตร งส 29. ประโยชน ของธาต และ สารประกอบ 30. การแยกสาร 31. การสก ดด วยต วทาละลาย 32. การแยกสารโดยการกล น 33. การแยกสารโดยว ธ โครมาโทกราฟ 34. การเก ดปฏ ก ร ยาเคม - สมการเคม - ปฏ ก ร ยาเคม ระหว างโลหะก บ ออกซ เจน - ปฏ ก ร ยาเคม ระหว างโลหะก บน า - ปฏ ก ร ยาเคม ระหว างโลหะก บกรด -ปฏ ก ร ยาเคม ระหว างกรดก บเบส - ปฏ ก ร ยาเคม ระหว างกรดก บ คาร บอเนต 35. ปฏ ก ร ยาเคม ในช ว ตประจาว น มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด มาตรฐาน ว3.1 เข าใจสมบ ต ของสารความส มพ นธ ระหว างสมบ ต ของ สารก บโครงสร างและแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาคม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน ต วช ว ด 1. ส ารวจและอธ บายองค ประกอบ สมบ ต ของธาต และสารประกอบ (ว 3.1-1) 2. ส บค นข อม ลและเปร ยบเท ยบสมบ ต ของธาต โลหะ ธาต อโลหะ ธาต ก งโลหะ และธาต ก มม นตร งส และนา ความร ไปใช ประโยชน (ว 3.1-2) 3. ทดลองและอธ บายการหล กการแยกสารด วยว ธ การ กรอง การตกผล ก การสก ด การกล น และโครมาโทกราฟ และนา ความร ไปใช ประโยชน (ว 3.1-3) มาตรฐาน ว3.2 : เข าใจหล กการและธรรมชาต ของ การเปล ยนสถานะของสารการเก ดการละลาย การ เก ดปฏ ก ร ยาเคม ม กระบวนการส บเสาะหาความร และ จ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาไปใช ต วช ว ด 1. ทดลองและอธ บายการเปล ยนแปลงสมบ ต มวล และพล งงานเม อสารเก ดปฏ ก ร ยาเคม รวมท งอธ บาย ป จจ ยท ม ผลต อการเก ดปฏ ก ร ยาเคม (ว 3.2-1) 2. ทดลอง อธ บายและเข ยนสมการเคม ของปฏ ก ร ยา ของสารต างๆ และนาความร ไปใช ประโยชน (ว 3.2-2) 3. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผลของสารเคม ปฏ ก ร ยา เคม ต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม (ว 3.2-3) 4. ส บค นข อม ลและอธ บายการใช สารเคม อย างถ กต อง ปลอดภ ย ว ธ ป องก นและแก ไขอ นตรายท เก ดข นจาก การใช สารเคม (ว 3.2-4)

9 จานวนช วโมง คะแนนระหว างภาค คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมคะแนน คะแนนต วช ว ด สาระการเร ยนร ข อ มาตรฐาน / ต วช ว ด 1 อธ บายโครงสร างและการ ทางานของระบบ ย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบ หายใจ ระบบข บถ าย ระบบ ส บพ นธ ของมน ษย และส ตว รวมท งระบบประสาทของ มน ษย 2 อธ บายความส มพ นธ ของระบบ ต างๆ ของ มน ษย และนา ความร ไปใช ประโยชน 3 ส งเกตและอธ บายพฤต กรรม ของมน ษย และส ตว ท ตอบสนองต อส งเร าภายนอก และภายใน 4 อธ บายหล กการและผลการใช เทคโนโลย ช วภาพในการ ขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ และ เพ มผลผล ตของส ตว และนา ความร ไปใช ประโยชน ความร (k) กระบวนการ (P) ค ณล กษณะ (A)

10 ความร (k) จานวนช วโมง กระบวนการ (P) ค ณล กษณะ (A) คะแนนระหว างภาค คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมคะแนน สาระการเร ยนร ข อ มาตรฐาน / ต วช ว ด 5 ทดลอง ว เคราะห และอธ บาย สาร อาหารในอาหารม ปร มาณ พล งงานและส ดส วนท เหมาะสมก บเพศและว ย 6. อภ ปรายผลของสารเสพ ต ดต อระบบต างๆของร างกาย และแนวทางในการป องก น ตนเองจากสารเสพต ด 7 สารวจและอธ บาย องค ประกอบ สมบ ต ของธาต และสารประกอบ 8 ส บค นข อม ลและเปร ยบเท ยบ สมบ ต ของธาต โลหะ ธาต อโลหะ ธาต ก งโลหะ และธาต ก มม นตร งส และนาความร ไป ใช ประโยชน

11 ความร (k) จานวนช วโมง กระบวนการ (P) ค ณล กษณะ (A) คะแนนระหว างภาค คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมคะแนน สาระการเร ยนร ข อ มาตรฐาน / ต วช ว ด 9 ทดลองและอธ บายการ หล กการแยกสารด วยว ธ การกรอง การตกผล ก การสก ด การกล น และ โครมาโทกราฟ และนาความร ไป ใช ประโยชน 10 ท ด ล อ ง แ ล ะ อ ธ บ า ย ก า ร เปล ยนแปลงสมบ ต มวล และ พล งงานเม อสารเก ดปฏ ก ร ยา เคม รวมท งอธ บายป จจ ยท ม ผลต อการเก ดปฏ ก ร ยาเคม 11 ทดลอง อธ บายและเข ยน สมการเคม ของปฏ ก ร ยาของ สารต างๆ และนาความร ไปใช ประโยชน 12 ส บค นข อม ลและอภ ปรายผล ของสารเคม ปฏ ก ร ยาเคม ต อ ส งม ช ว ตและส งแวดล อม 13 ส บค นข อม ลและอธ บายการ ใช สารเคม อย างถ กต อง ปลอดภ ย ว ธ ป องก นและแก ไขอ นตราย ท เก ดข นจากการใช สารเคม รวม

12 ต วอย างเคร องม อว ดประเม นผลการเร ยนร แบบประเม นท กษะการทดลอง ช อกล ม ช อสมาช ก ว นท เด อน.พ.ศ. รายการท ประเม น คะแนนท ได หมายเหต 1. ว ธ ดาเน นการทดลอง 2. การปฏ บ ต การทดลอง 3. ความคล องแคล วในการปฏ บ ต การทดลอง 4. การนาเสนอผลงาน รวม ระด บคะแนนและเกณฑ การประเม น รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 4 ด มาก รวมคะแนน 12 คะแนน ระด บค ณภาพ 3 ด รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 2 พอใช รวมคะแนน 1-9 คะแนน ระด บค ณภาพ 1 ต องปร บปร ง ลงช อ ผ ประเม น (..)

13 มาตราส วนประเม นค า ประเด นท ประเม น ระด บคะแนน 1. ว ธ การทดลอง - กาหนดว ธ การและข นตอนถ กต อง การใช เคร องม อและว สด อ ปกรณ เหมาะสม 4 - กาหนดว ธ การและข นตอนถ กต อง การใช เคร องม อและว สด อ ปกรณ ย งไม เหมาะสม 3 - กาหนดว ธ การและข นตอนไม ถ ก ต องให ความช วยเหล อ 2 - ต องให ความช วยเหล อเป นอย างมากในการกาหนดการ ข นตอนและการใช เคร องม อ 1 2. การปฏ บ ต การทดลอง - ดาเน นการทดลองเป นข นตอนและใช อ ปกรณ ได ถ กต อง 4 - ดาเน นการทดลองเป นข นตอนและใช อ ปกรณ ได ถ กต องถ า ให คาแนะนา 3 - ต องให ความช วยเหล อในการทาการทดลองและใช อ ปกรณ 2 - ต องให ความช วยเหล ออย างมากในการดาเน นการทดลองและใช อ ปกรณ 1 3. ความคล องแคล วในการปฏ บ ต การ - ม ความคล องแคล วในการทาการทดลองและการใช อ ปกรณ ดาเน นการทดลองได อย างปลอดภ ย เสร จท นเวลา 4 - ม ความคล องแคล วในการทาการทดลองและการใช อ ปกรณ แต ต องช แนะเร องการใช อ ปกรณ อย างปลอดภ ย 3 - ทาการทดลองไม ท นเวลาท กาหนด เน องจากขาดความคล องแคล ว ในการใช อ ปกรณ และดาเน นการทดลอง 2 - ทาการทดลองไม ท นเวลาท กาหนด และทาอ ปกรณ เคร องใช แตกเส ยหาย 1 4. การนาเสนอผลงาน - บ นท กผลการทดลองและสร ปผลการทดลองถ กต อง ร ดก ม บ นท กการนาเสนอเป นข นตอนช ดเจน 4 - บ นท กผลการทดลองและสร ปผลการทดลองถ กต อง แต การนาเสนอย งไม เป นธรรมชาต 3 - ต องให คาช แนะในการบ นท กผลการทดลอง การสร ปผลและการนาเสนอ จ งจะปฏ บ ต ได 2 - การนาเสนอต องให ความช วยเหล ออย างมาก ในการบ นท กผลการทดลอง การสร ปผล และการนาเสนอ 1

14 เกณฑ การให คะแนนการค นคว าส บค นข อม ล การส บค น เร อง ผ ส บค น. เกณฑ การประเม น 1. กระบวนการศ กษาค นคว า 2. ร ปแบบการนาเสนอ 3. การเร ยบเร ยงข อม ล 4. แหล งอ างอ ง รวม ระด บค ณภาพ หมายเหต ระด บคะแนนและเกณฑ การประเม น รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 4 ด มาก รวมคะแนน 12 คะแนน ระด บค ณภาพ 3 ด รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 2 พอใช รวมคะแนน 1-9 คะแนน ระด บค ณภาพ 1 ต องปร บปร ง ลงช อ ผ ประเม น (..)

15 ประเด นท ประเม น ระด บคะแนน 1. กระบวนการศ กษาค นคว า - ม การวางแผนการค นคว าลาด บข นตอนช ดเจน ม การบ นท กและหล กฐานส บค น 4 - ม การวางแผนการค นคว าลาด บข นตอนช ดเจน ม การบ นท กแต ขาดหล กฐานส บค น 3 - ม การวางแผนการค นคว าลาด บข นตอนช ดเจน ขาดการบ นท กและร องรอย การศ กษาค นคว า 2 - ไม ม การวางแผน ขาดการบ นท กและขาดร องรอยหล กฐาน 1 2. ร ปแบบการนาเสนอ - ร ปแบบการนาเสนอเหมาะสมก บประเด นท ค นคว า การนาเสนอป ญหา แปลกใหม น าสนใจ และระบ ว ธ การรวบรวมข อม ลช ดเจน 4 - ร ปแบบการนาเสนอเหมาะสมก บประเด นท ศ กษา การนาเสนอป ญหา แปลกใหม น าสนใจ และระบ ว ธ การรวบรวมข อม ลช ดเจน 3 - ร ปแบบการนาเสนอเหมาะสมก บประเด นท ศ กษา การนาเสนอป ญหา แปลกใหม น าสนใจ แต ไม ระบ ว ธ การรวบรวมข อม ลช ดเจน 2 - ร ปแบบการนาเสนอไม เหมาะสมก บป ญหา ไม น าสนใจ และไม ระบ ว ธ การรวบรวมข อม ล 1 3. การเร ยบเร ยงข อม ล - เร ยบเร ยงเน อหาถ กต องเหมาะสม ม เน อหาครบถ วน สมบ รณ 4 - เร ยบเร ยงเน อหาถ กต องเหมาะสม ม เน อหาครบค อนข าง สมบ รณ 3 - เร ยบเร ยงเน อหาถ กต องเหมาะสม ม เน อหา สมบ รณ ค อนข างน อย 2 - เร ยบเร ยงเน อหาส บสน ไม สมบ รณ ครบถ วน 1 4. แหล งอ างอ ง - ถ กต องตามหล กการเข ยนบรรณาน กรม ม แหล งค นคว ามากกว า 3 แหล ง 4 - ถ กต องตามหล กการเข ยนบรรณาน กรม ม แหล งค นคว า 2-3 แหล ง 3 - ถ กต องตามหล กการเข ยนบรรณาน กรม ม แหล งค นคว า 1 แหล ง 2 - ระบ แหล งค นคว าไม ช ดเจน 1

16 แบบส งเกตพฤต กรรมการร วมก จกรรม เร อง. ท ช อ - สก ล ความ ร วมม อใน การ ทางาน (4) องค ประกอบและคะแนนเต ม ความ ยอมร บ ความค ด ต งใจ ฟ งความ ร เร ม (4) ค ดเห น สร างสรรค ของผ อ น (4) (4) ตรงต อ เวลา (4) รวม (20) ระด บคะแนนและเกณฑ การประเม น รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 4 ด มาก รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 3 ด รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 2 พอใช รวมคะแนน 1-11 คะแนน ระด บค ณภาพ 1 ต องปร บปร ง ลงช อ ผ ประเม น (.)

17 แนวการให คะแนนส งเกตพฤต กรรม ประเด นท ประเม น ระด บคะแนน 1. ยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ น - ร วมแสดงความค ดเห น และยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ นเป นอย างด 4 - ยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ น 3 - ยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ นเป นบางคร ง 2 - ยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ นบ าง 1 2. ความต งใจ - ม ความต งใจในการทางานอย างด เย ยม 4 - ม ความต งใจในการทางานด 3 - ม ความต งใจในการทางานพอใช 2 - ไม ม ความต งใจในการทางาน ขาดความร บผ ดชอบ 1 3. ความร วมม อในการทางาน - ให ความร วมม อในการทางานกล มอย างด เย ยม 4 - ให ความร วมม อในการทางานกล มอย างด 3 - ให ความร วมม อในการทางานพอใช 2 - ไม ให ความร วมม อในการทางานกล ม 1 4. ม ความค ดร เร มสร างสรรค - ม ความค ดร เร มสร างสรรค ส งใหม 4 - ม ความค ดร เร มสร างสรรค 3 - ม ความค ดร เร มสร างสรรค บ าง 2 - ขาดความค ดร เร มสร างสรรค 1 5. ตรงต อเวลา - ทางานเสร จท นเวลาท กาหนด 4 - ทางานเสร จช ากว าเวลาท กาหนดไม เก น 5 นาท 3 - ทางานเสร จช ากว าเวลาท กาหนดไม เก น 10 นาท 2 - ทางานไม เสร จ 1

18 แบบประเม นการน าเสนอผลงาน กล มท ช น / ห อง ท รายการประเม น 1 ความพร อม 2 เน อหาครอบคล มช ดเจน 3 ร ปแบบในการนาเสนอ 4 การม ส วนร วมของสมาช ก 5 การร กษาเวลาและการนาเสนอ รวม คะแนน หมายเหต ลงช อ ผ ประเม น ว นท เด อน..พ.ศ.. ระด บคะแนนและเกณฑ การประเม น รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 4 ด มาก รวมคะแนน 11 คะแนน ระด บค ณภาพ 3 ด รวมคะแนน 9-10 คะแนน ระด บค ณภาพ 2 พอใช รวมคะแนน 1-8 คะแนน ระด บค ณภาพ 1 ต องปร บปร ง

19 เกณฑ ค ณภาพ ข อ 1 คะแนน 3 เตร ยมคาตอบ และผ งมโมท ศน /ส อพร อม 2 ขาดความพร อมบางส วน 1 ขาดการเตร ยมต ว ข อ 2 คะแนน 3 ครบถ วนตรงจ ดประสงค 2 ตรงจ ดประสงค สาระไม ครบ 1 ไม ตรงจ ดประสงค ข อ 3 คะแนน 3 น าสนใจ สวยงาม อ านง าย ถ กต อง 2 น าสนใจ แต ขาดส อ 1 ไม เหมาะสม ข อ 4 คะแนน 3 ท กคนร วมก จกรรม 2 ร วมก จกรรมเป นส วนใหญ 1 สมาช กร วมก จกรรมน อย ข อ 5 คะแนน 3 นาเสนอราบร น ม การทางานเป นท ม แบ งเวลา เหมาะสม 2 นาเสนอราบร น ม การทางานเป นท ม แบ งเวลาไม เหมาะสม 1 การนาเสนอเสร จท นเวลา แต ข นตอนการนาเสนอไม เป นระบบ

20 แบบประเม นผ งมโนท ศน ว ชา...ช น... เร อง... ช อกล ม... ผ ประเม น น กเร ยน เพ อน คร ผ สอน เลขท ช อ-สก ลสมาช กภายในกล ม ระด บคะแนน หมาย เหต รวม ลงช อ ผ ประเม น ว นท เด อน..พ.ศ..

21 เกณฑ การประเม น ระด บคะแนน 5 หมายถ งแผนผ งมโนท ศน เร ยงลาด บจากมโนท ศน หล กท ม ความหมายกว าง ท ส ดไปหามโนท ศน ท ม ความหมายรอง และมโนท ศน ท ม ความหมายเฉพาะเจาะจงหร อ ต วอย างได อย างถ กต องสมบ รณ และใช คาเช อมความส มพ นธ ระหว างมโนท ศน เข าด วยก น และเช อมโยงความส มพ นธ ของมโมต ต างๆด วยเส นเช อมอย างม ความหมายถ กต อง ระด บคะแนน 4 หมายถ งแผนผ งมโนท ศน เร ยงลาด บจากมโนท ศน หล กท ม ความหมายกว าง ท ส ดไปหามโนท ศน ท ม ความหมายรอง และมโนท ศน ท ม ความหมายเฉพาะเจาะจงหร อ ต วอย างได อย างถ กต อง และใช คาเช อมความส มพ นธ ระหว างมโนท ศน เข าด วยก น รวมท ง เช อมโยงความส มพ นธ ของมโมต ต างๆด วยเส นเช อมอย างม ความหมายถ กต องบางส วน ระด บคะแนน 3 หมายถ งแผนผ งมโนท ศน เร ยงลาด บจากมโนท ศน หล กท ม ความหมายกว าง ท ส ดไปหามโนท ศน ท ม ความหมายรอง และมโนท ศน ท ม ความหมายเฉพาะเจาะจงหร อ ต วอย างส วนมากถ กต อง และใช คาเช อมความส มพ นธ ระหว างมโนท ศน เข าด วยก น รวมท ง เช อมโยงความส มพ นธ ของมโมต ต างๆด วยเส นเช อมอย างม ความหมายถ กต องบางส วน ระด บคะแนน 2 หมายถ งแผนผ งมโนท ศน เร ยงลาด บจากมโนท ศน หล กท ม ความหมายกว าง ท ส ดไปหามโนท ศน ท ม ความหมายรอง และมโนท ศน ท ม ความหมายเฉพาะเจาะจงหร อ ต วอย างได ถ กต องบางส วน และใช เส นเช อมเช อมโยงความส มพ นธ ของมโนท ศน ต าง ๆ เข า ด วยก นอย างม ความหมายถ กต องบางส วน และไม ม คาเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างมโน ท ศน ระด บคะแนน 1 หมายถ งแผนผ งมโนท ศน เร ยงลาด บจากมโนท ศน หล กท ม ความหมายกว าง ท ส ดไปหามโนท ศน ท ม ความหมายรอง และมโนท ศน ท ม ความเฉพาะเจาะจง หร อต วอย างไม ถ กต อง และใช เส นเช อมเช อมโยงความส มพ นธ ของมโนท ศน ต าง ๆ เข าด วยก นไม ถ กต อง และไม ม คาเช อมความส มพ นธ ระหว างมโนท ศน

22 แบบประเม นค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยน ช อใบก จกรรมท... ช อ / กล มท...ช น... ท ประเด นการประเม น 1 ความร บผ ดชอบ - ตรงต อเวลา 2 ความขย น - อดทน 3 ความซ อส ตย 4 ความประหย ด 5 ความม งม น รวม ระด บคะแนน รวม20 คะแนน เกณฑ การต ดส น ผ ประเม น คะแนน หมายถ ง ด เย ยม คร ผ สอน คะแนน หมายถ ง ด ตนเอง คะแนน หมายถ ง ผ านการประเม น เพ อน คะแนน 1-10 หมายถ ง ปร บปร ง ผ ปกครอง

23 เกณฑ การให คะแนนค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยน ท ข อประเม น ระด บคะแนน ความร บผ ดชอบ - ตรงต อเวลา 2 ความขย น อดทน ต งใจปฏ บ ต งาน ท ได ร บ มอบหมายตาม ระยะเวลาท กาหนด ท กคร ง โดย พ จารณา จากจานวนการ ส งเกต 4 คร ง ผลงาน สาเร จ ครบถ วนตามท ตกลง ก นไว และม ค ณภาพ ต งใจทางานของ หม คณะและของ ตนเองด วยความ ม งม น และ พยายาม แก ป ญหาด วย ตนเอง ก อนขอความ ช วยเหล อจาก ผ อ น ปฏ บ ต งานท ได ร บ มอบหมายตาม ระยะเวลาท กาหนดได 3 คร ง จากการส งเกต 4 คร ง ผลงาน สาเร จครบถ วน ตามท ตกลงก นไว ต งใจทางานของ หม คณะหร อของ ตนเองจนสาเร จ เม อม ป ญหาม ก ขอให ผ อ นช วย ก อน จนได ผลงานท ด ปฏ บ ต งาน ตามท ได ร บ มอบหมายตาม ระยะเวลาท กาหนดเป น บางคร ง ค อ 2 คร ง จากการ ส งเกต 4 คร ง ผลงานสาเร จ เป นบางส วน ต งใจทางานใน ส วนท ตน ร บผ ดชอบ จนสาเร จและ เก ดผลงานท ด ปฏ บ ต งาน ตามท ได ร บ มอบหมายตาม ระยะเวลาท กาหนดได ไม ครบถ วนจาก การส งเกต 4 คร ง ปฏ บ ต ได ครบถ วน 1 คร ง ผลงานสาเร จ เป นบางส วน ทางานเฉพาะ ท ตนร บผ ดชอบ และม ความถน ด เม อเก ดป ญหา ม กทอดท งงาน

24 ท ข อประเม น ระด บคะแนน ความซ อส ตย ผลงานม ค ณภาพ ทางานเต ม ความสามารถ ของ ตนเองอย าง ตรงไปตรงมา ไม ท จร ตแม ม โอกาส ไม เบ ยดบ ง ผลประโยชน ของ ส วนรวมและ ต อต าน การท จร ต ร กษา คาม นส ญญาและ ย นด ก บ ความสาเร จ ของผ อ น 4 ความประหย ด -ใช ว สด ส งของ พอเหมาะ พอควร และเก ด ประโยชน มากท ส ดในการ ทางาน -ปร บปร งหร อ ด ดแปลงส งอ นท ประหย ดกว ามา ทดแทนส งท จาเป นต องใช ทางานตาม ความสามารถของ ตนเอง ไม ท จร ต ไม เห นแก ประโยชน ส วนต วแม ม โอกาสและ ร กษาส ญญา ใช ว สด ส งของ พอเหมาะพอควร และเก ดประโยชน ได มาก ในการ ทางาน หาส งอ นมา ทดแทนส งท จาเป นต องใช วางแผนการใช จ าย บ อยคร ง ทางานตาม ความสามารถ ของตนเอง ถ าม โอกาสก ท จร ตแต ร กษา ส ญญา ใช ว สด ส งของ พอควรจ บจ าย ใช สอยในส งท จาเป นพอเหมาะ ก บรายได ม การ วางแผนการ ใช จ ายเป น บางคร ง ทางานตาม ความสามารถ ของตนเองและ หาช องทางท จะ ท จร ต ใช ว สด ส งของ โดยไม คาน งถ ง รายได ขาดการ วางแผนการ ใช จ าย

25 ท ข อประเม น ระด บคะแนน วางแผนการใช จ ายให เหมาะสม ก บรายได 5 ความม งม น ม ความต งใจ ในการปฏ บ ต ปร บรายละเอ ยด งาน จนสาเร จล ล วง แม ม ป ญหา อ ปสรรค ม ความต งใจในการ ปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมาย จน สาเร จล ล วง ทางานตามท ได ร บมอบหมาย จนสาเร จล ล วง เป นบางคร ง ทางานตาม ท ได ร บ มอบหมาย ได บ าง

26 แบบส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล ช อ....ช น เลขท.... ช อใบก จกรรม... คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ในตารางขวาม อท ตรงก บความเป นจร งท ส ด โดยกาหนดเกณฑ การให คะแนนแต ละประเด นด งน คะแนน 3 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมบ อยคร ง คะแนน 2 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมเป นบางคร ง คะแนน 1 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมนาน ๆ คร ง พฤต กรรมท น กเร ยนแสดง 1. ม ความร บผ ดชอบในงานท ได ร บมอบหมาย 2. ยอมร บฟ งความค ดเห นของเพ อนร วมงาน 3. ม ความเอ อเฟ อเผ อแผ 4. ม ความอดทน อดกล นในการทางาน 5. ร วมแสดงความค ดเห นในการทางาน 6. ยอมร บบทบาทหน าท ของตนเองในฐานะผ นา และผ ตาม รวม ระด บ คะแนน รวม 18 บ นท ก เพ มเต ม ของผ ประเม น เกณฑ การต ดส น ผ ประเม น คะแนน หมายถ ง ด เย ยม คร ผ สอน คะแนน หมายถ ง ด เพ อน คะแนน หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น ตนเอง คะแนน 1-9 หมายถ ง ปร บปร ง

27 การม ส วนร วม ความสาม คค การตรงต อเวลา การแสดงความค ดเห นท เป นประโยชน อเผ อแผ อเฟ ความเอ ความอดทนอดกล ความอดทนอดกล แบบส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานภายในกล ม คาช แจง โปรดกรอกคะแนนท ได ในตารางขาวม อ โดยพ จารณาตามเกณฑ การให คะแนนแต ละประเด นด งน คะแนน 3 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมบ อยคร ง คะแนน 2 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมเป นบางคร ง คะแนน 1 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมนาน ๆ คร ง พฤต กรรม เลขท ช อ - สก ล น น คะแนน รวม เกณฑ การต ดส น ผ ประเม น คะแนน หมายถ ง ด เย ยม คร ผ สอน คะแนน หมายถ ง ด เพ อน คะแนน หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น ตนเอง คะแนน 1-12 หมายถ ง ปร บปร ง

28 แบบส งเกตพฤต กรรมการทางานกล ม ว นท ประเม น.. เด อน.. พ.ศ. ช อ.. กล มท. ช น. ท รายการพฤต กรรม 1 การร วมม อในการเสนอแนวค ดในการทางานกล ม 2 การตรงต อเวลาในการทางาน 3 การต งใจทางานท ได ร บมอบหมายจากกล ม 4 การร วมปร บปร งผลงานของกล มให ถ กต อง รวม รวมท งหมด ด (5) ระด บค ณภาพ ปานกลาง (3) ปร บปร ง (1) เกณฑ การต ดส น ผ ประเม น คะแนน หมายถ ง ด เย ยม คร ผ สอน คะแนน หมายถ ง ด ตนเอง คะแนน หมายถ ง ผ านการประเม น เพ อน คะแนน 1-10 หมายถ ง ปร บปร ง ผ ปกครอง

29 เกณฑ การให น าหน กคะแนน ท รายการพฤต กรรม ระด บค ณภาพ ด (5) ปานกลาง (3) ปร บปร ง (1) 1 การร วมม อในการเสนอ แนวค ดในการทางาน กล ม เสนอความค ดเห น และกระต นให สมาช ก แสดงความค ดเห น เสนอความ ค ดเห น ไม แสดงความ ค ดเห น 2 การตรงต อเวลาในการ ทางาน ทางานเสร จตรงตาม เวลา ต องต อเวลาอ ก 1-2 นาท ไม สามารถ ทางานเสร จ ตามเวลาท เล อนให ได 3 การต งใจทางานท ได ร บ มอบหมายจากกล ม ม ความสนใจ กระต อร อร นในการ ทางาน ม กเป นผ นา เป นผ ตามใน การ ทางานกล มด วย ความ เต มใจ ไม ค อยให ความ ร วมใน การทางาน 4 การร วมปร บปร งผลงาน ของกล มให ถ กต อง ม ความกระต อร อร น ในการท จะแก ไข ผลงานของกล มให ด ข น ให ความร วมม อ ในการ ปร บปร งผลงาน ของ กล ม ไม ม ความ สนใจในการ ปร บปร ง ผลงานของ กล ม

30 แบบบ นท กการตอบคาถาม กล มท..ช น คาช แจง ให ทาเคร องหมาย 3 ในช องท ตรงก บความเป นจร ง กล มท ข อท รวม ลงช อ...ผ ประเม น (...)

31 แบบประเม นผลงาน ว ชา...เร อง... ช น...กล มท... เลขท ช อ-นามสก ล ระด บค ณภาพ เกณฑ การประเม น ค ณภาพงานระด บ 4 หมายถ ง ( ด มาก ) ค ณภาพงานระด บ 3 หมายถ ง ( ด ) ค ณภาพงานระด บ 2 ( พอใช ) หมายถ ง ค ณภาพงานระด บ 1 ( ปร บปร ง ) หมายถ ง งานท ทาม ความถ กต องสมบ รณ ท งหมด ม ความเร ยบร อยด และทาด วยตนเอง และทาด วยตนเองหร อหาร อก บเพ อน งานท ทาม ความถ กต องสมบ รณ ท งหมด ม ความเร ยบร อย พอสมควร และทาด วยตนเองหร อหาร อก บเพ อน งานท ทาม ความถ กต องเป นส วนใหญ (ม บางส วนไม ถ กต อง ) ม ความเร ยบร อยพอสมควร และทาด วยตนเอง หร อหาร อก บเพ อน งานท ทาม ความถ กต องเป นส วนน อย ม ความไม เร ยบร อย และไม ได ทาด วยตนเอง

32 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 เร องโครงสร างและหน าท ของระบบต างๆในร างกายมน ษย ผ งมโนท ศน หน วยการเร ยนร ระบบย อยอาหาร ระบบต าง ๆ ของร างกาย ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ใน ร างกายมน ษย ระบบหม นเว ยนโลห ต ระบบประสาท ระบบภ ม ค มก น ระบบโครงกระด กและกล ามเน อ การทางานท ส มพ นธ ก นของระบบ ต าง ๆ ของมน ษย

33 แผนการจ ดการเร ยนร แผนท 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต ช อหน วยการเร ยนร โครงสร างและหน าท ของระบบต างๆในร างกายมน ษย แผนท 1 ระบบต าง ๆ ของร างกายมน ษย เวลา 1 ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร ช วงช น ว ต วช ว ด 3.จ ดประสงค การ เร ยนร 4.สาระการเร ยนร 5.สมรรถนะสาค ญ ของผ เร ยน 6. ค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช ว ตท ทางานส มพ นธ ก นม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ในการดาเน นช ว ตของตนเองและด แลส งม ช ว ต 1. อธ บายโครงสร างและการทางานของระบบ ย อยอาหาร ระบบ หม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของ มน ษย และส ตว รวมท งระบบประสาทของมน ษย (ว 1.1-1) 2. อธ บายความส มพ นธ ของระบบต างๆ ของ มน ษย และนา ความร ไปใช ประโยชน (ว 1.1-2) บอกความหมายและหน าท ของ เซลล เน อเย อ อว ยวะ และระบบ อว ยวะของร างกายมน ษย ระบบต าง ๆ ของร างกายมน ษย 1. ม ความสามารถในการส อสาร การเร ยนร 2. ม ความสามารถในการค ดว เคราะห 3. ม ความสามารถในการแก ป ญหา 4. ม ความสามารถในการนาความร มาใช ในช ว ตประจาว น 1. ม ว น ยใฝ เร ยนร และซ อส ตย 2. ม ความม งม นในการทดลอง 3. อย อย างพอเพ ยง 4. ใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร

34 7. แนวค ดหล ก ร างกายมน ษย ประกอบด วยเซลล จานวนมากมายหลายล าน เซลล ซ งเซลล แต ละชน ดม ร ปร างและหน าท แตกต างก น เซลล ท ร ปร างเหม อนก นเข ามาอย ร วมก นทาหน าท เฉพาะอย าง เร ยกว า เน อเย อ หลาย ๆ เน อเย อมารวมก นและทาหน าท อย างเด ยวก น เร ยกว า อว ยวะ หลาย ๆ อว ยวะมาทางานประสานก น เร ยกว า ระบบอว ยวะ 1. ก จกรรมการเร ยนการสอน ข นสร างความสนใจ 1.ให น กเร ยนส งเกตอว ยวะต าง ๆ ของร างกายมน ษย จากห นจาลองแสดงอว ยวะ ร างกายมน ษย 2. น กเร ยนร วมก นอภ ปรายว าร างกายมน ษย ท เราเห นเป นร ปร างสมบ รณ น ประกอบด วยอะไรบ าง 3. น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน เร อง โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ใน ร างกายมน ษย ข นส ารวจและค นหา 4. น กเร ยนแต ละกล มศ กษา เร อง การจ ดระบบในร างกายมน ษย จากเอกสาร ประกอบการเร ยน หน วยการเร ยนร เร อง โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ในร างกาย มน ษย หน า 3-5 ข นอธ บายและลงข อสร ป 5. ส มต วแทนน กเร ยนนาเสนอหน าช นเร ยน เก ยวก บการจ ดระบบต างๆในร างกาย มน ษย ตามลาด บท ได ศ กษามาจากเอกสารประกอบการเร ยนร 6. น กเร ยนเข ยนผ งความค ดเร องการจ ดระบบต างๆของร างกายมน ษย ข นขยายความร 7. คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายสร ปเก ยวก บการจ ดระบบต าง ๆ ในร างกายมน ษย โดยคร ใช ส อ Power Point เร อง การจ ดระบบร างกายประกอบการอภ ปราย ข นประเม นผล 8. น กเร ยนตอบคาถามในแบบฝ กห ด เร อง การจ ดระบบของร างกาย จากเอกสาร ประกอบการเร ยน หน วยการเร ยนร เร อง โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ในร างกาย มน ษย หน า 6

35 2.ว สด อ ปกรณ ส อและแหล งเร ยนร 1. เอกสารประกอบการเร ยน หน วยการเร ยนร โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ในร างกายมน ษย 2. ห นจาลองแสดงอว ยวะร างกายมน ษย 3. ส อ Power Point เร อง การจ ดระบบร างกาย 4. แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ในร างกาย มน ษย 5. ส ออ นเตอร เน ต เว บไซต (e-book ส อpower point 3.การว ดผลและประเม นผล ส งท จะว ด ว ธ การว ด เคร องม อว ด เกณฑ การว ด ด านความร ( K ) ตรวจแบบฝ กห ด แบบฝ กห ด ตอบคาถามถ ก มากกว าหร อเท าก บ 60 % ข นไป ด านท กษะ กระบวนการ ( P ) ส งเกตพฤต กรรมการ ร วมก จกรรม แบบส งเกต พฤต กรรมการ ร วมก จกรรม ผ านเกณฑ ได ระด บ ค ณภาพ 2 ข นไป ด านค ณล กษณะอ น พ งประสงค ( A ) ส งเกตค ณล กษณะ อ นพ งประสงค แบบประเม น ค ณล กษณะอ น พ งประสงค ผ านเกณฑ ได ระด บ ค ณภาพ2 ข นไป 4.ข อเสนอแนะ -

36 ความเห นของรองผ อานวยการสถานศ กษาฝ ายว ชาการ ลงช อ ( นายสมพร ส งวาระ ) รองผ อานวยการสถานศ กษาฝ ายว ชาการ

37 บ นท กผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ลงช อ.. (นางก ลยร ตน พรหมเดช ) ผ สอน

38 โรงเร ยนเม อง นครศร ธรรมราช แบบทดสอบก อนเร ยน หล งเร ยน โครงสร างและหน าท ของระบบต างๆในร างกายมน ษย รายว ชาว ทยาศาสตร ว22101 ช นม ธยมศ กษาป ท 2. คาอธ บาย 1. ข อสอบจานวน 30 ข อ แต ละข อม ต วเล อก 4 ต วเล อก ต วช ว ด 1. ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กท ส ดของแต ละข อและทาเคร องหมาย ให ตรงก บช อง ก ข ค หร อ ง ลงในกระดาษคาตอบ 2. ห ามทาเคร องหมายใด ๆ ลงในข อสอบ 3. นาข อสอบส งค นกรรมการค มสอบหล งจากทาเสร จเร ยบร อยแล ว 1. อธ บายโครงสร างและการทางานของระบบ ย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของมน ษย และส ตว รวมท งระบบประสาทของมน ษย (ว 1.1-1) 2. อธ บายความส มพ นธ ของระบบต างๆ ของ มน ษย และนาความร ไปใช ประโยชน (ว 1.1-2)

39 1. สารอาหารชน ดใดบ างท ต องผ านกระบวนการย อยอาหาร ก. โปรต น และเกล อแร ข. เกล อแร และว ตาม น ค. ไขม น คาร โบไฮเดรต และโปรต น ง. คาร โบไฮเดรต ไขม น และว ตาม น 2. โปรต นเม อย อยเสร จสมบ รณ แล วจะกลายเป นอะไร ก. น าตาลกล โคส ข. กรดอะม โน ค. กรดไขม น ง. เซลล โลส 3. ข อใดเร ยงลาด บต บอ อน กระเพาะอาหาร ต บ ตาม หมายเลขในร ปได ถ กต อง ก. 3,4,5 ข. 4,5,3 ค. 5,4,3 ง. 4,5,6 4. เม อร บประทานอาหารเข าไป อาหารจะเร มต นและส นส ดการย อยท อว ยวะใดในระบบ ย อยอาหารของคน ก. ปาก ลาไส เล ก ข. ปาก ลาไส ใหญ ค. กระเพาะอาหาร ลาไส เล ก ง. กระเพาะอาหาร ลาไส ใหญ 5. สารละลายในข อใดจะให ผลการทดสอบก บสารละลายเบเนด กต เป นส ส ม ก. น าแป ง + น าลายต ม ข. น าแป งต ม + น าลาย ค. น าแป ง + น าลาย + กรดเกล อ ง. น าแป ง + น าลาย + โซเด ยมไฮดรอกไซด

40 6. ข อความต อไปน ข อใดผ ด ก. สารอาหารต างชน ดก นจะถ กย อยด วยเอนไซม ต างชน ดก น ข. สารอาหารท สามารถด ดซ มผ านเข าส เซลล ได โดยไม ต องผ านการย อย ค อ ว ตาม นและเกล อแร ค. เอนไซม จะทางานได ด ข นอย ก บภาวะท เหมาะสม และเน อท ท ส มผ สก บอาหาร ง. การย อยอาหารประเภทต าง ๆ จะส นส ดท ลาไส ใหญ 7. ระบบหลอดเล อดของคนเท ยบได ก บโครงสร างใดในพ ช ก. ท อลาเล ยงน า ข. ท อลาเล ยงอาหาร ค. วาสค ลาร บ นเด ล ง. ท อลาเล ยงน าและท อลาเล ยงอาหาร 8. ข อใดแสดงการหม นเว ยนเล อดในร างกายได ถ กต อง ก. เล อดจากร างกาย เอเตร ยมขวา เอเตร ยมซ าย ปอด เวนตร เค ลซ าย เวนตร เค ลขวา ข. เล อดจากร างกาย เอเตร ยมซ าย เวนตร เค ลซ าย ปอด เอเตร ยมขวา เวนตร เค ลซ าย ค. เล อดจากร างกาย เวนตร เค ลขวา เอเตร ยมขวา ปอด เอเตร ยมซ าย เวนตร เค ลซ าย ง. เล อดจากร างกาย เอเตร ยมขวา เวนตร เค ลขวา ปอด เอเตร ยมซ าย เวนตร เค ลซ าย 9. หลอดเล อดเอออร ตาจะนาเล อดแดงออกจากห วใจทางห องใด ก. ห องบนซ าย ข. ห องล างซ าย ค. ห องบนขวา ง. ห องล างขวา 10. หลอดเล อดชน ดใดท นาเล อดท ใช แล วจากส วนต าง ๆ ของร างกายได ถ กต อง ก. เออร ตา ข. เวน ค. อาร เทอร ง. ถ กท กข อ

41 11. การลาเล ยงสารอาหารในหลอดเล อดจะถ กลาเล ยงโดยส วนประกอบใดในเล อด ก. พลาสมา ข. เม ดเล อดขาว ค. เม ดเล อดแดง ง. เกล ดเล อด 12. ห วใจห องใดม ก าซคาร บอนไดออกไซด มาก ก. ห องบนขวา ห องล างขวา ข. ห องบนซ าย ห องล างซ าย ค. ห องบนขวา ห องล างซ าย ง. ห องบนซ าย ห องล างขวา 13. กระบวนการหายใจเก ดข นก บส วนใดของร างกายและเวลาใด ก. ปอด เวลาม การแลกเปล ยนก าซ ข. ห วใจ เวลาม การออกกาล งกาย ค. ปอด ตลอดเวลา ง. เซลล ท กเซลล เก ดข นตลอดเวลา 14. อ ตราการหายใจเข า ออกจะมากหร อน อย ข นอย ก บอะไร ก. ความจ ของปอด ข. ความสามารถในการกล นลมหายใจ ค. ความเข มข นของก าซออกซ เจนในเล อด ง. ความเข มข นของก าซคาร บอนไดออกไซด ในเล อด 15. เม อม การหายใจ อว ยวะท เก ดการเปล ยนแปลง ค ออะไร ก. กระด กซ โครง หลอดลม ข. หลอดลม กะบ งลม ค. กระด กซ โครง กะบ งลม ง. ห วใจ หลอดลม 16. ล กโป งในปอดเท ยมเปร ยบเท ยบได ก บส วนใดในปอดจร ง ก. กระด กซ โครง ข. ปอด ค. กะบ งลม ง. หลอดลม

42 17. ก จกรรมในข อใดท ม การหายใจมากท ส ด ก. การว ายน า ข. การอ านหน งส อ ค. น งด โทรท ศน ง. ย นรอรถเมล 18. ส งท ใช ในกระบวนการหายใจ ค ออะไร ก. สารอาหาร ข. ก าซคาร บอนไดออกไซด ค. สารอาหาร + ก าซออกซ เจน ง. สารอาหาร + ก าซคาร บอนไดออกไซด 19. ส วนใดของไตท ทาหน าท กรองสารท ม อย ในเล อด ก. หน วยไต ข. กรวยไต ค. เปล อกไตช นใน ง. เปล อกไตช นนอก 20. ไตจะข บน าป สสาวะออกมาเร อย ๆ แล วเก บไว ท ใด ก. ท อป สสาวะ ข. กรวยไต ค. หลอดไต ง. กระเพาะป สสาวะ 21. ข อใดไม ใช อว ยวะท ทาหน าท กาจ ดของเส ยออกจากร างกายท งหมด ก. ไต ผ วหน ง ข. ผ วหน ง ปอด ค. ผอด ลาไส ใหญ ง. ลาไส ใหญ ต บ 22. กล ามเน อชน ดใดท ทางานอย นอกอานาจจ ตใจ ก. เฉพาะกล ามเน อห วใจ ข. กล ามเน อห วใจ กล ามเน อลาย ค. กล ามเน อลาย กล ามเน อเร ยบ ง. กล ามเน อเร ยบ กล ามเน อห วใจ

43 23. ส วนประกอบของโครงกระด กในข อใดถ กต อง ก. กระด กแกน กระด กอ อน กระด ก ข. เอ นเทนดอน กระด กระยางค กระด กอ อน ค. กระด กอ อน เอ นล กาเมนต กระด กเอ นเทนดอน ง. เอ นล กาเมนต กระด กแกน กระด กอ อน กระด ก 24. นายสมศ กด ชอบร บประทานอาหารรสจ ด ด มน าน อย ก นกล วยเป นประจา ชอบออกกาล ง กาย และเป นโรคเก ยวก บไต ท สมศ กด เป นโรคเก ยวก บไตน าจะม สาเหต ใดมากท ส ด ก. ด มน าน อยเก นไป ข. ร บประทานอาหารรสจ ด ค. ร บประทานกล วยเป นประจา ง. ออกกาล งกายมากเก นไป 25. ศ นย กลางการผล ตเซลล ท ใช ต อต านเช อโรคค อข อใด ก. น าเหล อง ข. ท อน าเหล อง ค. อว ยวะน าเหล อง ง. ถ กท กข อ 26. อว ยวะน าเหล องท ม ขนาดใหญ ท ส ด ค อข อใด ก. ต อมไทม ส ข. ต อมน าเหล อง ค. ทอนซ ล ง. ม าม 27. ทาหน าท ควบค มการทางานของส วนต าง ๆ ของร างกายค ออว ยวะในข อใด ก. ไขส นหล ง ข. เซลล ประสาท ค. สมอง ง. เส นประสาทไขส นหล ง 28. อว ยวะหมายเลขใดท เป นแหล งผล ตอส จ และฮอร โมนเพศชาย ก. หมายเลข 1 ข. หมายเลข 2 ค. หมายเลข 3 ง. หมายเลข 4

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร. รห ส ว 22101.

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร. รห ส ว 22101. โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร. รห ส ว 22101. คร ผ สอน ม สอ งคณา ล จ ตรจา.. ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 2/2-5. ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 136 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 5 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สานฝ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง 31101 จานวน 0.5 หน วยก ต (1คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา www.yorosor.com20201description.pdf คาอธ บายรายว ชา รายว ชาการใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน (ง ๐๐๑) กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ เวลา ๔๐ ช วโมง จ านวน ๑ หน วยก ต ภาคเร ยนท ศ กษาค ณล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information