แผนการจ ดการเร ยนร แผนปฐมน เทศ เวลา 1 ช วโมง

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร แผนปฐมน เทศ เวลา 1 ช วโมง"

Transcription

1 แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 แผนปฐมน เทศ เวลา 1 ช วโมง 1. สาระส าค ญ การเร ยนร ว ชาว ทยาศาสตร พ นฐาน 3 ว22101 เป นก จกรรมท ให น กเร ยนได ใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร ฝ กแก ป ญหา และควบค ไปก บการการพ ฒนาจ ตว ทยาศาสตร เพ อให น กเร ยนบรรล มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ด ของหล กส ตร และสามารถนาความร ท ได ไปใช ในช ว ตประจาว นได 2. ต วช ว ด - 3. จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายความสาค ญ ล กษณะว ชา ต วช ว ด ว ธ การร วมก จกรรมการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร พ นฐาน3 ว ร วมสร างข อตกลงร วมก นเก ยวก บการว ดผลประเม นผลการเร ยน 3. สร ปบทบาทของน กเร ยนและคร ในการเร ยนร 4. สาระการเร ยนร ล กษณะว ชา ต วช ว ด ว ธ การร วมก จกรรมการเร ยนร ว ธ การประเม นผล รายว ชา ว ทยาศาสตร พ นฐาน3 ว กระบวนการจ ดการเร ยนร 1. น กเร ยนและคร สนทนาเก ยวก บล กษณะของเน อหาว ชาว ทยาศาสตร พ นฐาน เน อหาท เร ยน การร วมก จกรรม การประเม นผล บทบาทของน กเร ยนและคร 2. ให น กเร ยนศ กษาเก ยวก บ มาตรฐานการจ ดการเร ยนร ต วช ว ด สาระการเร ยนร คาอธ บายรายว ชา ต วอย างแนวทางการว ดประเม นผล และเอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาว ทยาศาสตร พ นฐาน3 ว น กเร ยนศ กษาเกณฑ การว ดผลประเม นผลจากเอกสารแนะนาว ชา และอภ ปราย ร วมก น พร อมเสนอว ธ การว ดผลประเม นผล

2 4. น กเร ยนและคร หาข อตกลงร วมก นเก ยวก บการว ดผลประเม นผล โดยกาหนดแนว ปฏ บ ต หล กเกณฑ ว ธ การ โดยเน นการประเม นตามสภาพจร ง 5. จ ดกล มน กเร ยนเป น 7 กล ม กล มละ 5 คน 6 กล ม กล ม 6 คน 1 กล ม โดยคละเพศ และความสามารถ 6. กาหนดหมายเลขกล มให แต ละกล ม 7. น กเร ยนท กคนและคร สร างข อตกลงร วมก น ด งน 7.1 กาหนดบทบาทหน าท ของสมาช กแต ละคนในกล ม 7.2 กาหนดความร บผ ดชอบการทาความสะอาดห องปฏ บ ต การหล งจากเสร จส น การเร ยนแต ละคร ง 6. ส อ/แหล งเร ยนร 1. เอกสารเก ยวก บมาตรฐานการจ ดการเร ยนร ต วช ว ด สาระการเร ยนร คาอธ บาย รายว ชา ต วอย างแนวทางการว ดประเม นผล 2. เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาว ทยาศาสตร พ นฐาน3 ว ต วอย างเคร องม อว ดประเม นผลการเร ยนร 7. การว ดผลและประเม นผล ส งท จะว ด ว ธ การว ด เคร องม อว ด เกณฑ การว ด ด านค ณล กษณะอ น พ งประสงค ส งเกตพฤต กรรมการ ร วมก จกรรม 8. ข อเสนอแนะ - แบบส งเกต พฤต กรรมการร วม ก จกรรม ผลการประเม นผ าน เกณฑ อย ในระด บ ค ณภาพ 2

3 ความเห นของรองผ อานวยการสถานศ กษาฝ ายว ชาการ... ลงช อ ( นายสมพร ส งวาระ ) รองผ อานวยการสถานศ กษาฝ ายว ชาการ

4 บ นท กผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ลงช อ.. ( นางก ลยร ตน พรหมเดช ) ผ สอน

5 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา ว ทยาศาสตร พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 2 รห สว ชา ว22101 เวลา 60 ช วโมง ศ กษาว เคราะห โครงสร างและหน าท ของระบบร างกายมน ษย และส ตว บางชน ด ความส มพ นธ ของระบบต างๆ พฤต กรรมของมน ษย และส ตว ท ตอบสนองต อส งเร า เทคโนโลย ช วภาพเก ยวก บส ตว อาหาร และความสาค ญของอาหารต อร างกาย สารในส งเสพ ต ดและผลต อร างกาย ธาต และสารประกอบ การแยกสาร การเก ดปฏ ก ร ยาเคม สมการเคม ตลอดจนการใช สารเคม อย างปลอดภ ยโดยกระบวนการทางว ทยาศาสตร การส บเสาะหา ความร การสารวจตรวจสอบ การส บค นข อม ล และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถส อสารส งท เร ยนร ม ความสามารถในการต ดส นใจ นาความร ไปใช ใน ช ว ตประจาว น ม จ ตว ทยาศาสตร จร ยธรรม ค ณธรรมและค าน ยมท เหมาะสม

6 ตารางว เคราะห มาตรฐานการเร ยนร ต วช ว ด และ สาระการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช วงช นท 3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2 รายว ชาว ทยาศาสตร 3 รห สว ชา ว เวลาเร ยน 3 ช วโมง/ส ปดาห สาระการเร ยนร หน วยท 1 1. ระบบร างกายมน ษย 2. ระบบย อยอาหารของมน ษย 3. ระบบหม นเว ยนเล อดของมน ษย 4. ระบบหายใจของมน ษย 5. ระบบข บถ ายของมน ษย 6.ระบบส บพ นธ ของมน ษย 7. ระบบประสาทของมน ษย 8. การทางานท ส มพ นธ ก นของ ระบบต างๆของมน ษย หน วยท 2 9. ระบบร างกายส ตว 10. ระบบย อยอาหารของส ตว 11. ระบบหม นเว ยนเล อดของส ตว 12. ระบบหายใจของส ตว 13. ระบบข บถ ายของส ตว 14. ระบบส บพ นธ ของส ตว 15. ระบบประสาทของส ตว 16. การทางานท ส มพ นธ ก นของ ระบบต าง ๆ ของส ตว มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐาน ว 1.1 : เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร างและหน าท ของระบบ ต างๆ ของส งม ช ว ตท ทางานส มพ นธ ก นม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ในการดาเน นช ว ตของตนเองและ ด แลส งม ช ว ต ต วช ว ด 1. อธ บายโครงสร างและการทางานของ ระบบ ย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของมน ษย และส ตว รวมท งระบบประสาทของมน ษย (ว 1.1-1) 2. อธ บายความส มพ นธ ของระบบต างๆ ของ มน ษย และนาความร ไปใช ประโยชน (ว 1.1-2)

7 สาระการเร ยนร หน วยท พฤต กรรมของมน ษย และส ตว ท ตอบสนองต อส งเร า ภายนอกและ ภายใน 18. เทคโนโลย ช วภาพท ใช ในการ ขยายพ นธ และปร บปร งพ นธ มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐาน ว1.1 : เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร างและหน าท ของระบบ ต างๆ ของส งม ช ว ตท ทางานส มพ นธ ก นม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ในการดาเน นช ว ตของตนเองและ ด แลส งม ช ว ต ต วช ว ด 3. ส งเกตและอธ บายพฤต กรรมของมน ษย และส ตว ท ตอบสนองต อส งเร าภายนอกและภายใน (1.1-3 ) 4. อธ บายหล กการและผลการใช เทคโนโลย ช วภาพ ในการขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ และเพ มผลผล ตของ ส ตว และนาความร ไปใช ประโยชน (1.1-4 ) หน วยท ความสาค ญของอาหาร 20. การทดสอบสารอาหาร 21. สารอาหารประเภทให พล งงาน 22. สารอาหารประเภทไม ให พล งงาน 23. การก นอาหารให ได ส ดส วน 24. ความหมายและประเภทของสาร เสพต ด 25. ผลของสารเสพต ดต อการทางาน ของระบบต าง ๆ ของร างกาย การ ป องก นและต อต านสารเสพต ด 5. ทดลอง ว เคราะห และอธ บายสาร อาหารในอาหาร ม ปร มาณพล งงานและส ดส วนท เหมาะสมก บเพศและ ว ย(1.1-5 ) 6. อภ ปรายผลของสารเสพต ดต อระบบต างๆของ ร างกายและแนวทางในการป องก นตนเองจากสาร เสพต ด(1.1-6 )

8 สาระการเร ยนร หน วยท สมบ ต ของธาต และสารประกอบ 27. ธาต โลหะ อโลหะและก งโลหะ 28. ธาต ก มม นตร งส 29. ประโยชน ของธาต และ สารประกอบ 30. การแยกสาร 31. การสก ดด วยต วทาละลาย 32. การแยกสารโดยการกล น 33. การแยกสารโดยว ธ โครมาโทกราฟ 34. การเก ดปฏ ก ร ยาเคม - สมการเคม - ปฏ ก ร ยาเคม ระหว างโลหะก บ ออกซ เจน - ปฏ ก ร ยาเคม ระหว างโลหะก บน า - ปฏ ก ร ยาเคม ระหว างโลหะก บกรด -ปฏ ก ร ยาเคม ระหว างกรดก บเบส - ปฏ ก ร ยาเคม ระหว างกรดก บ คาร บอเนต 35. ปฏ ก ร ยาเคม ในช ว ตประจาว น มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด มาตรฐาน ว3.1 เข าใจสมบ ต ของสารความส มพ นธ ระหว างสมบ ต ของ สารก บโครงสร างและแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาคม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน ต วช ว ด 1. ส ารวจและอธ บายองค ประกอบ สมบ ต ของธาต และสารประกอบ (ว 3.1-1) 2. ส บค นข อม ลและเปร ยบเท ยบสมบ ต ของธาต โลหะ ธาต อโลหะ ธาต ก งโลหะ และธาต ก มม นตร งส และนา ความร ไปใช ประโยชน (ว 3.1-2) 3. ทดลองและอธ บายการหล กการแยกสารด วยว ธ การ กรอง การตกผล ก การสก ด การกล น และโครมาโทกราฟ และนา ความร ไปใช ประโยชน (ว 3.1-3) มาตรฐาน ว3.2 : เข าใจหล กการและธรรมชาต ของ การเปล ยนสถานะของสารการเก ดการละลาย การ เก ดปฏ ก ร ยาเคม ม กระบวนการส บเสาะหาความร และ จ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาไปใช ต วช ว ด 1. ทดลองและอธ บายการเปล ยนแปลงสมบ ต มวล และพล งงานเม อสารเก ดปฏ ก ร ยาเคม รวมท งอธ บาย ป จจ ยท ม ผลต อการเก ดปฏ ก ร ยาเคม (ว 3.2-1) 2. ทดลอง อธ บายและเข ยนสมการเคม ของปฏ ก ร ยา ของสารต างๆ และนาความร ไปใช ประโยชน (ว 3.2-2) 3. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผลของสารเคม ปฏ ก ร ยา เคม ต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม (ว 3.2-3) 4. ส บค นข อม ลและอธ บายการใช สารเคม อย างถ กต อง ปลอดภ ย ว ธ ป องก นและแก ไขอ นตรายท เก ดข นจาก การใช สารเคม (ว 3.2-4)

9 จานวนช วโมง คะแนนระหว างภาค คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมคะแนน คะแนนต วช ว ด สาระการเร ยนร ข อ มาตรฐาน / ต วช ว ด 1 อธ บายโครงสร างและการ ทางานของระบบ ย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบ หายใจ ระบบข บถ าย ระบบ ส บพ นธ ของมน ษย และส ตว รวมท งระบบประสาทของ มน ษย 2 อธ บายความส มพ นธ ของระบบ ต างๆ ของ มน ษย และนา ความร ไปใช ประโยชน 3 ส งเกตและอธ บายพฤต กรรม ของมน ษย และส ตว ท ตอบสนองต อส งเร าภายนอก และภายใน 4 อธ บายหล กการและผลการใช เทคโนโลย ช วภาพในการ ขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ และ เพ มผลผล ตของส ตว และนา ความร ไปใช ประโยชน ความร (k) กระบวนการ (P) ค ณล กษณะ (A)

10 ความร (k) จานวนช วโมง กระบวนการ (P) ค ณล กษณะ (A) คะแนนระหว างภาค คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมคะแนน สาระการเร ยนร ข อ มาตรฐาน / ต วช ว ด 5 ทดลอง ว เคราะห และอธ บาย สาร อาหารในอาหารม ปร มาณ พล งงานและส ดส วนท เหมาะสมก บเพศและว ย 6. อภ ปรายผลของสารเสพ ต ดต อระบบต างๆของร างกาย และแนวทางในการป องก น ตนเองจากสารเสพต ด 7 สารวจและอธ บาย องค ประกอบ สมบ ต ของธาต และสารประกอบ 8 ส บค นข อม ลและเปร ยบเท ยบ สมบ ต ของธาต โลหะ ธาต อโลหะ ธาต ก งโลหะ และธาต ก มม นตร งส และนาความร ไป ใช ประโยชน

11 ความร (k) จานวนช วโมง กระบวนการ (P) ค ณล กษณะ (A) คะแนนระหว างภาค คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมคะแนน สาระการเร ยนร ข อ มาตรฐาน / ต วช ว ด 9 ทดลองและอธ บายการ หล กการแยกสารด วยว ธ การกรอง การตกผล ก การสก ด การกล น และ โครมาโทกราฟ และนาความร ไป ใช ประโยชน 10 ท ด ล อ ง แ ล ะ อ ธ บ า ย ก า ร เปล ยนแปลงสมบ ต มวล และ พล งงานเม อสารเก ดปฏ ก ร ยา เคม รวมท งอธ บายป จจ ยท ม ผลต อการเก ดปฏ ก ร ยาเคม 11 ทดลอง อธ บายและเข ยน สมการเคม ของปฏ ก ร ยาของ สารต างๆ และนาความร ไปใช ประโยชน 12 ส บค นข อม ลและอภ ปรายผล ของสารเคม ปฏ ก ร ยาเคม ต อ ส งม ช ว ตและส งแวดล อม 13 ส บค นข อม ลและอธ บายการ ใช สารเคม อย างถ กต อง ปลอดภ ย ว ธ ป องก นและแก ไขอ นตราย ท เก ดข นจากการใช สารเคม รวม

12 ต วอย างเคร องม อว ดประเม นผลการเร ยนร แบบประเม นท กษะการทดลอง ช อกล ม ช อสมาช ก ว นท เด อน.พ.ศ. รายการท ประเม น คะแนนท ได หมายเหต 1. ว ธ ดาเน นการทดลอง 2. การปฏ บ ต การทดลอง 3. ความคล องแคล วในการปฏ บ ต การทดลอง 4. การนาเสนอผลงาน รวม ระด บคะแนนและเกณฑ การประเม น รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 4 ด มาก รวมคะแนน 12 คะแนน ระด บค ณภาพ 3 ด รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 2 พอใช รวมคะแนน 1-9 คะแนน ระด บค ณภาพ 1 ต องปร บปร ง ลงช อ ผ ประเม น (..)

13 มาตราส วนประเม นค า ประเด นท ประเม น ระด บคะแนน 1. ว ธ การทดลอง - กาหนดว ธ การและข นตอนถ กต อง การใช เคร องม อและว สด อ ปกรณ เหมาะสม 4 - กาหนดว ธ การและข นตอนถ กต อง การใช เคร องม อและว สด อ ปกรณ ย งไม เหมาะสม 3 - กาหนดว ธ การและข นตอนไม ถ ก ต องให ความช วยเหล อ 2 - ต องให ความช วยเหล อเป นอย างมากในการกาหนดการ ข นตอนและการใช เคร องม อ 1 2. การปฏ บ ต การทดลอง - ดาเน นการทดลองเป นข นตอนและใช อ ปกรณ ได ถ กต อง 4 - ดาเน นการทดลองเป นข นตอนและใช อ ปกรณ ได ถ กต องถ า ให คาแนะนา 3 - ต องให ความช วยเหล อในการทาการทดลองและใช อ ปกรณ 2 - ต องให ความช วยเหล ออย างมากในการดาเน นการทดลองและใช อ ปกรณ 1 3. ความคล องแคล วในการปฏ บ ต การ - ม ความคล องแคล วในการทาการทดลองและการใช อ ปกรณ ดาเน นการทดลองได อย างปลอดภ ย เสร จท นเวลา 4 - ม ความคล องแคล วในการทาการทดลองและการใช อ ปกรณ แต ต องช แนะเร องการใช อ ปกรณ อย างปลอดภ ย 3 - ทาการทดลองไม ท นเวลาท กาหนด เน องจากขาดความคล องแคล ว ในการใช อ ปกรณ และดาเน นการทดลอง 2 - ทาการทดลองไม ท นเวลาท กาหนด และทาอ ปกรณ เคร องใช แตกเส ยหาย 1 4. การนาเสนอผลงาน - บ นท กผลการทดลองและสร ปผลการทดลองถ กต อง ร ดก ม บ นท กการนาเสนอเป นข นตอนช ดเจน 4 - บ นท กผลการทดลองและสร ปผลการทดลองถ กต อง แต การนาเสนอย งไม เป นธรรมชาต 3 - ต องให คาช แนะในการบ นท กผลการทดลอง การสร ปผลและการนาเสนอ จ งจะปฏ บ ต ได 2 - การนาเสนอต องให ความช วยเหล ออย างมาก ในการบ นท กผลการทดลอง การสร ปผล และการนาเสนอ 1

14 เกณฑ การให คะแนนการค นคว าส บค นข อม ล การส บค น เร อง ผ ส บค น. เกณฑ การประเม น 1. กระบวนการศ กษาค นคว า 2. ร ปแบบการนาเสนอ 3. การเร ยบเร ยงข อม ล 4. แหล งอ างอ ง รวม ระด บค ณภาพ หมายเหต ระด บคะแนนและเกณฑ การประเม น รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 4 ด มาก รวมคะแนน 12 คะแนน ระด บค ณภาพ 3 ด รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 2 พอใช รวมคะแนน 1-9 คะแนน ระด บค ณภาพ 1 ต องปร บปร ง ลงช อ ผ ประเม น (..)

15 ประเด นท ประเม น ระด บคะแนน 1. กระบวนการศ กษาค นคว า - ม การวางแผนการค นคว าลาด บข นตอนช ดเจน ม การบ นท กและหล กฐานส บค น 4 - ม การวางแผนการค นคว าลาด บข นตอนช ดเจน ม การบ นท กแต ขาดหล กฐานส บค น 3 - ม การวางแผนการค นคว าลาด บข นตอนช ดเจน ขาดการบ นท กและร องรอย การศ กษาค นคว า 2 - ไม ม การวางแผน ขาดการบ นท กและขาดร องรอยหล กฐาน 1 2. ร ปแบบการนาเสนอ - ร ปแบบการนาเสนอเหมาะสมก บประเด นท ค นคว า การนาเสนอป ญหา แปลกใหม น าสนใจ และระบ ว ธ การรวบรวมข อม ลช ดเจน 4 - ร ปแบบการนาเสนอเหมาะสมก บประเด นท ศ กษา การนาเสนอป ญหา แปลกใหม น าสนใจ และระบ ว ธ การรวบรวมข อม ลช ดเจน 3 - ร ปแบบการนาเสนอเหมาะสมก บประเด นท ศ กษา การนาเสนอป ญหา แปลกใหม น าสนใจ แต ไม ระบ ว ธ การรวบรวมข อม ลช ดเจน 2 - ร ปแบบการนาเสนอไม เหมาะสมก บป ญหา ไม น าสนใจ และไม ระบ ว ธ การรวบรวมข อม ล 1 3. การเร ยบเร ยงข อม ล - เร ยบเร ยงเน อหาถ กต องเหมาะสม ม เน อหาครบถ วน สมบ รณ 4 - เร ยบเร ยงเน อหาถ กต องเหมาะสม ม เน อหาครบค อนข าง สมบ รณ 3 - เร ยบเร ยงเน อหาถ กต องเหมาะสม ม เน อหา สมบ รณ ค อนข างน อย 2 - เร ยบเร ยงเน อหาส บสน ไม สมบ รณ ครบถ วน 1 4. แหล งอ างอ ง - ถ กต องตามหล กการเข ยนบรรณาน กรม ม แหล งค นคว ามากกว า 3 แหล ง 4 - ถ กต องตามหล กการเข ยนบรรณาน กรม ม แหล งค นคว า 2-3 แหล ง 3 - ถ กต องตามหล กการเข ยนบรรณาน กรม ม แหล งค นคว า 1 แหล ง 2 - ระบ แหล งค นคว าไม ช ดเจน 1

16 แบบส งเกตพฤต กรรมการร วมก จกรรม เร อง. ท ช อ - สก ล ความ ร วมม อใน การ ทางาน (4) องค ประกอบและคะแนนเต ม ความ ยอมร บ ความค ด ต งใจ ฟ งความ ร เร ม (4) ค ดเห น สร างสรรค ของผ อ น (4) (4) ตรงต อ เวลา (4) รวม (20) ระด บคะแนนและเกณฑ การประเม น รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 4 ด มาก รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 3 ด รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 2 พอใช รวมคะแนน 1-11 คะแนน ระด บค ณภาพ 1 ต องปร บปร ง ลงช อ ผ ประเม น (.)

17 แนวการให คะแนนส งเกตพฤต กรรม ประเด นท ประเม น ระด บคะแนน 1. ยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ น - ร วมแสดงความค ดเห น และยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ นเป นอย างด 4 - ยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ น 3 - ยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ นเป นบางคร ง 2 - ยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ นบ าง 1 2. ความต งใจ - ม ความต งใจในการทางานอย างด เย ยม 4 - ม ความต งใจในการทางานด 3 - ม ความต งใจในการทางานพอใช 2 - ไม ม ความต งใจในการทางาน ขาดความร บผ ดชอบ 1 3. ความร วมม อในการทางาน - ให ความร วมม อในการทางานกล มอย างด เย ยม 4 - ให ความร วมม อในการทางานกล มอย างด 3 - ให ความร วมม อในการทางานพอใช 2 - ไม ให ความร วมม อในการทางานกล ม 1 4. ม ความค ดร เร มสร างสรรค - ม ความค ดร เร มสร างสรรค ส งใหม 4 - ม ความค ดร เร มสร างสรรค 3 - ม ความค ดร เร มสร างสรรค บ าง 2 - ขาดความค ดร เร มสร างสรรค 1 5. ตรงต อเวลา - ทางานเสร จท นเวลาท กาหนด 4 - ทางานเสร จช ากว าเวลาท กาหนดไม เก น 5 นาท 3 - ทางานเสร จช ากว าเวลาท กาหนดไม เก น 10 นาท 2 - ทางานไม เสร จ 1

18 แบบประเม นการน าเสนอผลงาน กล มท ช น / ห อง ท รายการประเม น 1 ความพร อม 2 เน อหาครอบคล มช ดเจน 3 ร ปแบบในการนาเสนอ 4 การม ส วนร วมของสมาช ก 5 การร กษาเวลาและการนาเสนอ รวม คะแนน หมายเหต ลงช อ ผ ประเม น ว นท เด อน..พ.ศ.. ระด บคะแนนและเกณฑ การประเม น รวมคะแนน คะแนน ระด บค ณภาพ 4 ด มาก รวมคะแนน 11 คะแนน ระด บค ณภาพ 3 ด รวมคะแนน 9-10 คะแนน ระด บค ณภาพ 2 พอใช รวมคะแนน 1-8 คะแนน ระด บค ณภาพ 1 ต องปร บปร ง

19 เกณฑ ค ณภาพ ข อ 1 คะแนน 3 เตร ยมคาตอบ และผ งมโมท ศน /ส อพร อม 2 ขาดความพร อมบางส วน 1 ขาดการเตร ยมต ว ข อ 2 คะแนน 3 ครบถ วนตรงจ ดประสงค 2 ตรงจ ดประสงค สาระไม ครบ 1 ไม ตรงจ ดประสงค ข อ 3 คะแนน 3 น าสนใจ สวยงาม อ านง าย ถ กต อง 2 น าสนใจ แต ขาดส อ 1 ไม เหมาะสม ข อ 4 คะแนน 3 ท กคนร วมก จกรรม 2 ร วมก จกรรมเป นส วนใหญ 1 สมาช กร วมก จกรรมน อย ข อ 5 คะแนน 3 นาเสนอราบร น ม การทางานเป นท ม แบ งเวลา เหมาะสม 2 นาเสนอราบร น ม การทางานเป นท ม แบ งเวลาไม เหมาะสม 1 การนาเสนอเสร จท นเวลา แต ข นตอนการนาเสนอไม เป นระบบ

20 แบบประเม นผ งมโนท ศน ว ชา...ช น... เร อง... ช อกล ม... ผ ประเม น น กเร ยน เพ อน คร ผ สอน เลขท ช อ-สก ลสมาช กภายในกล ม ระด บคะแนน หมาย เหต รวม ลงช อ ผ ประเม น ว นท เด อน..พ.ศ..

21 เกณฑ การประเม น ระด บคะแนน 5 หมายถ งแผนผ งมโนท ศน เร ยงลาด บจากมโนท ศน หล กท ม ความหมายกว าง ท ส ดไปหามโนท ศน ท ม ความหมายรอง และมโนท ศน ท ม ความหมายเฉพาะเจาะจงหร อ ต วอย างได อย างถ กต องสมบ รณ และใช คาเช อมความส มพ นธ ระหว างมโนท ศน เข าด วยก น และเช อมโยงความส มพ นธ ของมโมต ต างๆด วยเส นเช อมอย างม ความหมายถ กต อง ระด บคะแนน 4 หมายถ งแผนผ งมโนท ศน เร ยงลาด บจากมโนท ศน หล กท ม ความหมายกว าง ท ส ดไปหามโนท ศน ท ม ความหมายรอง และมโนท ศน ท ม ความหมายเฉพาะเจาะจงหร อ ต วอย างได อย างถ กต อง และใช คาเช อมความส มพ นธ ระหว างมโนท ศน เข าด วยก น รวมท ง เช อมโยงความส มพ นธ ของมโมต ต างๆด วยเส นเช อมอย างม ความหมายถ กต องบางส วน ระด บคะแนน 3 หมายถ งแผนผ งมโนท ศน เร ยงลาด บจากมโนท ศน หล กท ม ความหมายกว าง ท ส ดไปหามโนท ศน ท ม ความหมายรอง และมโนท ศน ท ม ความหมายเฉพาะเจาะจงหร อ ต วอย างส วนมากถ กต อง และใช คาเช อมความส มพ นธ ระหว างมโนท ศน เข าด วยก น รวมท ง เช อมโยงความส มพ นธ ของมโมต ต างๆด วยเส นเช อมอย างม ความหมายถ กต องบางส วน ระด บคะแนน 2 หมายถ งแผนผ งมโนท ศน เร ยงลาด บจากมโนท ศน หล กท ม ความหมายกว าง ท ส ดไปหามโนท ศน ท ม ความหมายรอง และมโนท ศน ท ม ความหมายเฉพาะเจาะจงหร อ ต วอย างได ถ กต องบางส วน และใช เส นเช อมเช อมโยงความส มพ นธ ของมโนท ศน ต าง ๆ เข า ด วยก นอย างม ความหมายถ กต องบางส วน และไม ม คาเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างมโน ท ศน ระด บคะแนน 1 หมายถ งแผนผ งมโนท ศน เร ยงลาด บจากมโนท ศน หล กท ม ความหมายกว าง ท ส ดไปหามโนท ศน ท ม ความหมายรอง และมโนท ศน ท ม ความเฉพาะเจาะจง หร อต วอย างไม ถ กต อง และใช เส นเช อมเช อมโยงความส มพ นธ ของมโนท ศน ต าง ๆ เข าด วยก นไม ถ กต อง และไม ม คาเช อมความส มพ นธ ระหว างมโนท ศน

22 แบบประเม นค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยน ช อใบก จกรรมท... ช อ / กล มท...ช น... ท ประเด นการประเม น 1 ความร บผ ดชอบ - ตรงต อเวลา 2 ความขย น - อดทน 3 ความซ อส ตย 4 ความประหย ด 5 ความม งม น รวม ระด บคะแนน รวม20 คะแนน เกณฑ การต ดส น ผ ประเม น คะแนน หมายถ ง ด เย ยม คร ผ สอน คะแนน หมายถ ง ด ตนเอง คะแนน หมายถ ง ผ านการประเม น เพ อน คะแนน 1-10 หมายถ ง ปร บปร ง ผ ปกครอง

23 เกณฑ การให คะแนนค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยน ท ข อประเม น ระด บคะแนน ความร บผ ดชอบ - ตรงต อเวลา 2 ความขย น อดทน ต งใจปฏ บ ต งาน ท ได ร บ มอบหมายตาม ระยะเวลาท กาหนด ท กคร ง โดย พ จารณา จากจานวนการ ส งเกต 4 คร ง ผลงาน สาเร จ ครบถ วนตามท ตกลง ก นไว และม ค ณภาพ ต งใจทางานของ หม คณะและของ ตนเองด วยความ ม งม น และ พยายาม แก ป ญหาด วย ตนเอง ก อนขอความ ช วยเหล อจาก ผ อ น ปฏ บ ต งานท ได ร บ มอบหมายตาม ระยะเวลาท กาหนดได 3 คร ง จากการส งเกต 4 คร ง ผลงาน สาเร จครบถ วน ตามท ตกลงก นไว ต งใจทางานของ หม คณะหร อของ ตนเองจนสาเร จ เม อม ป ญหาม ก ขอให ผ อ นช วย ก อน จนได ผลงานท ด ปฏ บ ต งาน ตามท ได ร บ มอบหมายตาม ระยะเวลาท กาหนดเป น บางคร ง ค อ 2 คร ง จากการ ส งเกต 4 คร ง ผลงานสาเร จ เป นบางส วน ต งใจทางานใน ส วนท ตน ร บผ ดชอบ จนสาเร จและ เก ดผลงานท ด ปฏ บ ต งาน ตามท ได ร บ มอบหมายตาม ระยะเวลาท กาหนดได ไม ครบถ วนจาก การส งเกต 4 คร ง ปฏ บ ต ได ครบถ วน 1 คร ง ผลงานสาเร จ เป นบางส วน ทางานเฉพาะ ท ตนร บผ ดชอบ และม ความถน ด เม อเก ดป ญหา ม กทอดท งงาน

24 ท ข อประเม น ระด บคะแนน ความซ อส ตย ผลงานม ค ณภาพ ทางานเต ม ความสามารถ ของ ตนเองอย าง ตรงไปตรงมา ไม ท จร ตแม ม โอกาส ไม เบ ยดบ ง ผลประโยชน ของ ส วนรวมและ ต อต าน การท จร ต ร กษา คาม นส ญญาและ ย นด ก บ ความสาเร จ ของผ อ น 4 ความประหย ด -ใช ว สด ส งของ พอเหมาะ พอควร และเก ด ประโยชน มากท ส ดในการ ทางาน -ปร บปร งหร อ ด ดแปลงส งอ นท ประหย ดกว ามา ทดแทนส งท จาเป นต องใช ทางานตาม ความสามารถของ ตนเอง ไม ท จร ต ไม เห นแก ประโยชน ส วนต วแม ม โอกาสและ ร กษาส ญญา ใช ว สด ส งของ พอเหมาะพอควร และเก ดประโยชน ได มาก ในการ ทางาน หาส งอ นมา ทดแทนส งท จาเป นต องใช วางแผนการใช จ าย บ อยคร ง ทางานตาม ความสามารถ ของตนเอง ถ าม โอกาสก ท จร ตแต ร กษา ส ญญา ใช ว สด ส งของ พอควรจ บจ าย ใช สอยในส งท จาเป นพอเหมาะ ก บรายได ม การ วางแผนการ ใช จ ายเป น บางคร ง ทางานตาม ความสามารถ ของตนเองและ หาช องทางท จะ ท จร ต ใช ว สด ส งของ โดยไม คาน งถ ง รายได ขาดการ วางแผนการ ใช จ าย

25 ท ข อประเม น ระด บคะแนน วางแผนการใช จ ายให เหมาะสม ก บรายได 5 ความม งม น ม ความต งใจ ในการปฏ บ ต ปร บรายละเอ ยด งาน จนสาเร จล ล วง แม ม ป ญหา อ ปสรรค ม ความต งใจในการ ปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมาย จน สาเร จล ล วง ทางานตามท ได ร บมอบหมาย จนสาเร จล ล วง เป นบางคร ง ทางานตาม ท ได ร บ มอบหมาย ได บ าง

26 แบบส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล ช อ....ช น เลขท.... ช อใบก จกรรม... คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ในตารางขวาม อท ตรงก บความเป นจร งท ส ด โดยกาหนดเกณฑ การให คะแนนแต ละประเด นด งน คะแนน 3 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมบ อยคร ง คะแนน 2 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมเป นบางคร ง คะแนน 1 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมนาน ๆ คร ง พฤต กรรมท น กเร ยนแสดง 1. ม ความร บผ ดชอบในงานท ได ร บมอบหมาย 2. ยอมร บฟ งความค ดเห นของเพ อนร วมงาน 3. ม ความเอ อเฟ อเผ อแผ 4. ม ความอดทน อดกล นในการทางาน 5. ร วมแสดงความค ดเห นในการทางาน 6. ยอมร บบทบาทหน าท ของตนเองในฐานะผ นา และผ ตาม รวม ระด บ คะแนน รวม 18 บ นท ก เพ มเต ม ของผ ประเม น เกณฑ การต ดส น ผ ประเม น คะแนน หมายถ ง ด เย ยม คร ผ สอน คะแนน หมายถ ง ด เพ อน คะแนน หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น ตนเอง คะแนน 1-9 หมายถ ง ปร บปร ง

27 การม ส วนร วม ความสาม คค การตรงต อเวลา การแสดงความค ดเห นท เป นประโยชน อเผ อแผ อเฟ ความเอ ความอดทนอดกล ความอดทนอดกล แบบส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานภายในกล ม คาช แจง โปรดกรอกคะแนนท ได ในตารางขาวม อ โดยพ จารณาตามเกณฑ การให คะแนนแต ละประเด นด งน คะแนน 3 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมบ อยคร ง คะแนน 2 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมเป นบางคร ง คะแนน 1 หมายถ ง แสดงพฤต กรรมนาน ๆ คร ง พฤต กรรม เลขท ช อ - สก ล น น คะแนน รวม เกณฑ การต ดส น ผ ประเม น คะแนน หมายถ ง ด เย ยม คร ผ สอน คะแนน หมายถ ง ด เพ อน คะแนน หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น ตนเอง คะแนน 1-12 หมายถ ง ปร บปร ง

28 แบบส งเกตพฤต กรรมการทางานกล ม ว นท ประเม น.. เด อน.. พ.ศ. ช อ.. กล มท. ช น. ท รายการพฤต กรรม 1 การร วมม อในการเสนอแนวค ดในการทางานกล ม 2 การตรงต อเวลาในการทางาน 3 การต งใจทางานท ได ร บมอบหมายจากกล ม 4 การร วมปร บปร งผลงานของกล มให ถ กต อง รวม รวมท งหมด ด (5) ระด บค ณภาพ ปานกลาง (3) ปร บปร ง (1) เกณฑ การต ดส น ผ ประเม น คะแนน หมายถ ง ด เย ยม คร ผ สอน คะแนน หมายถ ง ด ตนเอง คะแนน หมายถ ง ผ านการประเม น เพ อน คะแนน 1-10 หมายถ ง ปร บปร ง ผ ปกครอง

29 เกณฑ การให น าหน กคะแนน ท รายการพฤต กรรม ระด บค ณภาพ ด (5) ปานกลาง (3) ปร บปร ง (1) 1 การร วมม อในการเสนอ แนวค ดในการทางาน กล ม เสนอความค ดเห น และกระต นให สมาช ก แสดงความค ดเห น เสนอความ ค ดเห น ไม แสดงความ ค ดเห น 2 การตรงต อเวลาในการ ทางาน ทางานเสร จตรงตาม เวลา ต องต อเวลาอ ก 1-2 นาท ไม สามารถ ทางานเสร จ ตามเวลาท เล อนให ได 3 การต งใจทางานท ได ร บ มอบหมายจากกล ม ม ความสนใจ กระต อร อร นในการ ทางาน ม กเป นผ นา เป นผ ตามใน การ ทางานกล มด วย ความ เต มใจ ไม ค อยให ความ ร วมใน การทางาน 4 การร วมปร บปร งผลงาน ของกล มให ถ กต อง ม ความกระต อร อร น ในการท จะแก ไข ผลงานของกล มให ด ข น ให ความร วมม อ ในการ ปร บปร งผลงาน ของ กล ม ไม ม ความ สนใจในการ ปร บปร ง ผลงานของ กล ม

30 แบบบ นท กการตอบคาถาม กล มท..ช น คาช แจง ให ทาเคร องหมาย 3 ในช องท ตรงก บความเป นจร ง กล มท ข อท รวม ลงช อ...ผ ประเม น (...)

31 แบบประเม นผลงาน ว ชา...เร อง... ช น...กล มท... เลขท ช อ-นามสก ล ระด บค ณภาพ เกณฑ การประเม น ค ณภาพงานระด บ 4 หมายถ ง ( ด มาก ) ค ณภาพงานระด บ 3 หมายถ ง ( ด ) ค ณภาพงานระด บ 2 ( พอใช ) หมายถ ง ค ณภาพงานระด บ 1 ( ปร บปร ง ) หมายถ ง งานท ทาม ความถ กต องสมบ รณ ท งหมด ม ความเร ยบร อยด และทาด วยตนเอง และทาด วยตนเองหร อหาร อก บเพ อน งานท ทาม ความถ กต องสมบ รณ ท งหมด ม ความเร ยบร อย พอสมควร และทาด วยตนเองหร อหาร อก บเพ อน งานท ทาม ความถ กต องเป นส วนใหญ (ม บางส วนไม ถ กต อง ) ม ความเร ยบร อยพอสมควร และทาด วยตนเอง หร อหาร อก บเพ อน งานท ทาม ความถ กต องเป นส วนน อย ม ความไม เร ยบร อย และไม ได ทาด วยตนเอง

32 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 เร องโครงสร างและหน าท ของระบบต างๆในร างกายมน ษย ผ งมโนท ศน หน วยการเร ยนร ระบบย อยอาหาร ระบบต าง ๆ ของร างกาย ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ใน ร างกายมน ษย ระบบหม นเว ยนโลห ต ระบบประสาท ระบบภ ม ค มก น ระบบโครงกระด กและกล ามเน อ การทางานท ส มพ นธ ก นของระบบ ต าง ๆ ของมน ษย

33 แผนการจ ดการเร ยนร แผนท 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต ช อหน วยการเร ยนร โครงสร างและหน าท ของระบบต างๆในร างกายมน ษย แผนท 1 ระบบต าง ๆ ของร างกายมน ษย เวลา 1 ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร ช วงช น ว ต วช ว ด 3.จ ดประสงค การ เร ยนร 4.สาระการเร ยนร 5.สมรรถนะสาค ญ ของผ เร ยน 6. ค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช ว ตท ทางานส มพ นธ ก นม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ในการดาเน นช ว ตของตนเองและด แลส งม ช ว ต 1. อธ บายโครงสร างและการทางานของระบบ ย อยอาหาร ระบบ หม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของ มน ษย และส ตว รวมท งระบบประสาทของมน ษย (ว 1.1-1) 2. อธ บายความส มพ นธ ของระบบต างๆ ของ มน ษย และนา ความร ไปใช ประโยชน (ว 1.1-2) บอกความหมายและหน าท ของ เซลล เน อเย อ อว ยวะ และระบบ อว ยวะของร างกายมน ษย ระบบต าง ๆ ของร างกายมน ษย 1. ม ความสามารถในการส อสาร การเร ยนร 2. ม ความสามารถในการค ดว เคราะห 3. ม ความสามารถในการแก ป ญหา 4. ม ความสามารถในการนาความร มาใช ในช ว ตประจาว น 1. ม ว น ยใฝ เร ยนร และซ อส ตย 2. ม ความม งม นในการทดลอง 3. อย อย างพอเพ ยง 4. ใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร

34 7. แนวค ดหล ก ร างกายมน ษย ประกอบด วยเซลล จานวนมากมายหลายล าน เซลล ซ งเซลล แต ละชน ดม ร ปร างและหน าท แตกต างก น เซลล ท ร ปร างเหม อนก นเข ามาอย ร วมก นทาหน าท เฉพาะอย าง เร ยกว า เน อเย อ หลาย ๆ เน อเย อมารวมก นและทาหน าท อย างเด ยวก น เร ยกว า อว ยวะ หลาย ๆ อว ยวะมาทางานประสานก น เร ยกว า ระบบอว ยวะ 1. ก จกรรมการเร ยนการสอน ข นสร างความสนใจ 1.ให น กเร ยนส งเกตอว ยวะต าง ๆ ของร างกายมน ษย จากห นจาลองแสดงอว ยวะ ร างกายมน ษย 2. น กเร ยนร วมก นอภ ปรายว าร างกายมน ษย ท เราเห นเป นร ปร างสมบ รณ น ประกอบด วยอะไรบ าง 3. น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน เร อง โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ใน ร างกายมน ษย ข นส ารวจและค นหา 4. น กเร ยนแต ละกล มศ กษา เร อง การจ ดระบบในร างกายมน ษย จากเอกสาร ประกอบการเร ยน หน วยการเร ยนร เร อง โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ในร างกาย มน ษย หน า 3-5 ข นอธ บายและลงข อสร ป 5. ส มต วแทนน กเร ยนนาเสนอหน าช นเร ยน เก ยวก บการจ ดระบบต างๆในร างกาย มน ษย ตามลาด บท ได ศ กษามาจากเอกสารประกอบการเร ยนร 6. น กเร ยนเข ยนผ งความค ดเร องการจ ดระบบต างๆของร างกายมน ษย ข นขยายความร 7. คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายสร ปเก ยวก บการจ ดระบบต าง ๆ ในร างกายมน ษย โดยคร ใช ส อ Power Point เร อง การจ ดระบบร างกายประกอบการอภ ปราย ข นประเม นผล 8. น กเร ยนตอบคาถามในแบบฝ กห ด เร อง การจ ดระบบของร างกาย จากเอกสาร ประกอบการเร ยน หน วยการเร ยนร เร อง โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ในร างกาย มน ษย หน า 6

35 2.ว สด อ ปกรณ ส อและแหล งเร ยนร 1. เอกสารประกอบการเร ยน หน วยการเร ยนร โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ในร างกายมน ษย 2. ห นจาลองแสดงอว ยวะร างกายมน ษย 3. ส อ Power Point เร อง การจ ดระบบร างกาย 4. แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง โครงสร างและหน าท ของระบบต าง ๆ ในร างกาย มน ษย 5. ส ออ นเตอร เน ต เว บไซต (e-book ส อpower point 3.การว ดผลและประเม นผล ส งท จะว ด ว ธ การว ด เคร องม อว ด เกณฑ การว ด ด านความร ( K ) ตรวจแบบฝ กห ด แบบฝ กห ด ตอบคาถามถ ก มากกว าหร อเท าก บ 60 % ข นไป ด านท กษะ กระบวนการ ( P ) ส งเกตพฤต กรรมการ ร วมก จกรรม แบบส งเกต พฤต กรรมการ ร วมก จกรรม ผ านเกณฑ ได ระด บ ค ณภาพ 2 ข นไป ด านค ณล กษณะอ น พ งประสงค ( A ) ส งเกตค ณล กษณะ อ นพ งประสงค แบบประเม น ค ณล กษณะอ น พ งประสงค ผ านเกณฑ ได ระด บ ค ณภาพ2 ข นไป 4.ข อเสนอแนะ -

36 ความเห นของรองผ อานวยการสถานศ กษาฝ ายว ชาการ ลงช อ ( นายสมพร ส งวาระ ) รองผ อานวยการสถานศ กษาฝ ายว ชาการ

37 บ นท กผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ลงช อ.. (นางก ลยร ตน พรหมเดช ) ผ สอน

38 โรงเร ยนเม อง นครศร ธรรมราช แบบทดสอบก อนเร ยน หล งเร ยน โครงสร างและหน าท ของระบบต างๆในร างกายมน ษย รายว ชาว ทยาศาสตร ว22101 ช นม ธยมศ กษาป ท 2. คาอธ บาย 1. ข อสอบจานวน 30 ข อ แต ละข อม ต วเล อก 4 ต วเล อก ต วช ว ด 1. ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กท ส ดของแต ละข อและทาเคร องหมาย ให ตรงก บช อง ก ข ค หร อ ง ลงในกระดาษคาตอบ 2. ห ามทาเคร องหมายใด ๆ ลงในข อสอบ 3. นาข อสอบส งค นกรรมการค มสอบหล งจากทาเสร จเร ยบร อยแล ว 1. อธ บายโครงสร างและการทางานของระบบ ย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของมน ษย และส ตว รวมท งระบบประสาทของมน ษย (ว 1.1-1) 2. อธ บายความส มพ นธ ของระบบต างๆ ของ มน ษย และนาความร ไปใช ประโยชน (ว 1.1-2)

39 1. สารอาหารชน ดใดบ างท ต องผ านกระบวนการย อยอาหาร ก. โปรต น และเกล อแร ข. เกล อแร และว ตาม น ค. ไขม น คาร โบไฮเดรต และโปรต น ง. คาร โบไฮเดรต ไขม น และว ตาม น 2. โปรต นเม อย อยเสร จสมบ รณ แล วจะกลายเป นอะไร ก. น าตาลกล โคส ข. กรดอะม โน ค. กรดไขม น ง. เซลล โลส 3. ข อใดเร ยงลาด บต บอ อน กระเพาะอาหาร ต บ ตาม หมายเลขในร ปได ถ กต อง ก. 3,4,5 ข. 4,5,3 ค. 5,4,3 ง. 4,5,6 4. เม อร บประทานอาหารเข าไป อาหารจะเร มต นและส นส ดการย อยท อว ยวะใดในระบบ ย อยอาหารของคน ก. ปาก ลาไส เล ก ข. ปาก ลาไส ใหญ ค. กระเพาะอาหาร ลาไส เล ก ง. กระเพาะอาหาร ลาไส ใหญ 5. สารละลายในข อใดจะให ผลการทดสอบก บสารละลายเบเนด กต เป นส ส ม ก. น าแป ง + น าลายต ม ข. น าแป งต ม + น าลาย ค. น าแป ง + น าลาย + กรดเกล อ ง. น าแป ง + น าลาย + โซเด ยมไฮดรอกไซด

40 6. ข อความต อไปน ข อใดผ ด ก. สารอาหารต างชน ดก นจะถ กย อยด วยเอนไซม ต างชน ดก น ข. สารอาหารท สามารถด ดซ มผ านเข าส เซลล ได โดยไม ต องผ านการย อย ค อ ว ตาม นและเกล อแร ค. เอนไซม จะทางานได ด ข นอย ก บภาวะท เหมาะสม และเน อท ท ส มผ สก บอาหาร ง. การย อยอาหารประเภทต าง ๆ จะส นส ดท ลาไส ใหญ 7. ระบบหลอดเล อดของคนเท ยบได ก บโครงสร างใดในพ ช ก. ท อลาเล ยงน า ข. ท อลาเล ยงอาหาร ค. วาสค ลาร บ นเด ล ง. ท อลาเล ยงน าและท อลาเล ยงอาหาร 8. ข อใดแสดงการหม นเว ยนเล อดในร างกายได ถ กต อง ก. เล อดจากร างกาย เอเตร ยมขวา เอเตร ยมซ าย ปอด เวนตร เค ลซ าย เวนตร เค ลขวา ข. เล อดจากร างกาย เอเตร ยมซ าย เวนตร เค ลซ าย ปอด เอเตร ยมขวา เวนตร เค ลซ าย ค. เล อดจากร างกาย เวนตร เค ลขวา เอเตร ยมขวา ปอด เอเตร ยมซ าย เวนตร เค ลซ าย ง. เล อดจากร างกาย เอเตร ยมขวา เวนตร เค ลขวา ปอด เอเตร ยมซ าย เวนตร เค ลซ าย 9. หลอดเล อดเอออร ตาจะนาเล อดแดงออกจากห วใจทางห องใด ก. ห องบนซ าย ข. ห องล างซ าย ค. ห องบนขวา ง. ห องล างขวา 10. หลอดเล อดชน ดใดท นาเล อดท ใช แล วจากส วนต าง ๆ ของร างกายได ถ กต อง ก. เออร ตา ข. เวน ค. อาร เทอร ง. ถ กท กข อ

41 11. การลาเล ยงสารอาหารในหลอดเล อดจะถ กลาเล ยงโดยส วนประกอบใดในเล อด ก. พลาสมา ข. เม ดเล อดขาว ค. เม ดเล อดแดง ง. เกล ดเล อด 12. ห วใจห องใดม ก าซคาร บอนไดออกไซด มาก ก. ห องบนขวา ห องล างขวา ข. ห องบนซ าย ห องล างซ าย ค. ห องบนขวา ห องล างซ าย ง. ห องบนซ าย ห องล างขวา 13. กระบวนการหายใจเก ดข นก บส วนใดของร างกายและเวลาใด ก. ปอด เวลาม การแลกเปล ยนก าซ ข. ห วใจ เวลาม การออกกาล งกาย ค. ปอด ตลอดเวลา ง. เซลล ท กเซลล เก ดข นตลอดเวลา 14. อ ตราการหายใจเข า ออกจะมากหร อน อย ข นอย ก บอะไร ก. ความจ ของปอด ข. ความสามารถในการกล นลมหายใจ ค. ความเข มข นของก าซออกซ เจนในเล อด ง. ความเข มข นของก าซคาร บอนไดออกไซด ในเล อด 15. เม อม การหายใจ อว ยวะท เก ดการเปล ยนแปลง ค ออะไร ก. กระด กซ โครง หลอดลม ข. หลอดลม กะบ งลม ค. กระด กซ โครง กะบ งลม ง. ห วใจ หลอดลม 16. ล กโป งในปอดเท ยมเปร ยบเท ยบได ก บส วนใดในปอดจร ง ก. กระด กซ โครง ข. ปอด ค. กะบ งลม ง. หลอดลม

42 17. ก จกรรมในข อใดท ม การหายใจมากท ส ด ก. การว ายน า ข. การอ านหน งส อ ค. น งด โทรท ศน ง. ย นรอรถเมล 18. ส งท ใช ในกระบวนการหายใจ ค ออะไร ก. สารอาหาร ข. ก าซคาร บอนไดออกไซด ค. สารอาหาร + ก าซออกซ เจน ง. สารอาหาร + ก าซคาร บอนไดออกไซด 19. ส วนใดของไตท ทาหน าท กรองสารท ม อย ในเล อด ก. หน วยไต ข. กรวยไต ค. เปล อกไตช นใน ง. เปล อกไตช นนอก 20. ไตจะข บน าป สสาวะออกมาเร อย ๆ แล วเก บไว ท ใด ก. ท อป สสาวะ ข. กรวยไต ค. หลอดไต ง. กระเพาะป สสาวะ 21. ข อใดไม ใช อว ยวะท ทาหน าท กาจ ดของเส ยออกจากร างกายท งหมด ก. ไต ผ วหน ง ข. ผ วหน ง ปอด ค. ผอด ลาไส ใหญ ง. ลาไส ใหญ ต บ 22. กล ามเน อชน ดใดท ทางานอย นอกอานาจจ ตใจ ก. เฉพาะกล ามเน อห วใจ ข. กล ามเน อห วใจ กล ามเน อลาย ค. กล ามเน อลาย กล ามเน อเร ยบ ง. กล ามเน อเร ยบ กล ามเน อห วใจ

43 23. ส วนประกอบของโครงกระด กในข อใดถ กต อง ก. กระด กแกน กระด กอ อน กระด ก ข. เอ นเทนดอน กระด กระยางค กระด กอ อน ค. กระด กอ อน เอ นล กาเมนต กระด กเอ นเทนดอน ง. เอ นล กาเมนต กระด กแกน กระด กอ อน กระด ก 24. นายสมศ กด ชอบร บประทานอาหารรสจ ด ด มน าน อย ก นกล วยเป นประจา ชอบออกกาล ง กาย และเป นโรคเก ยวก บไต ท สมศ กด เป นโรคเก ยวก บไตน าจะม สาเหต ใดมากท ส ด ก. ด มน าน อยเก นไป ข. ร บประทานอาหารรสจ ด ค. ร บประทานกล วยเป นประจา ง. ออกกาล งกายมากเก นไป 25. ศ นย กลางการผล ตเซลล ท ใช ต อต านเช อโรคค อข อใด ก. น าเหล อง ข. ท อน าเหล อง ค. อว ยวะน าเหล อง ง. ถ กท กข อ 26. อว ยวะน าเหล องท ม ขนาดใหญ ท ส ด ค อข อใด ก. ต อมไทม ส ข. ต อมน าเหล อง ค. ทอนซ ล ง. ม าม 27. ทาหน าท ควบค มการทางานของส วนต าง ๆ ของร างกายค ออว ยวะในข อใด ก. ไขส นหล ง ข. เซลล ประสาท ค. สมอง ง. เส นประสาทไขส นหล ง 28. อว ยวะหมายเลขใดท เป นแหล งผล ตอส จ และฮอร โมนเพศชาย ก. หมายเลข 1 ข. หมายเลข 2 ค. หมายเลข 3 ง. หมายเลข 4

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 11 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.1 เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บทค ดย อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บทค ดย อ ห วข อว จ ย การพ ฒนาและหาประส ทธ ภาพเอกสารประกอบการสอนว ชาการออกแบบ โปรแกรมใช คอมพ วเตอร ช วยสอนสาหร บน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตร ว ชาช พป ท 2 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ กก จ ช อผ ว จ ย นางสาวอ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 หน วยการเร ยนร ท

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร แบบร วมม อท ส งเสร ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห รายว ชาว ทยาศาสตร เร อง สารรอบต วส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560

ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560 ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560 กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน กล มการบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ หอว ง นนทบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 3 1 คำน ำ เอกสารค ม อการจ ดก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม สาหร บ

แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม สาหร บ แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม สาหร บ การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บการศ กษาปฐมว ย (๒-๕ ป ) ช อสถานศ กษา... เลขท...แขวง/ตาบล... เขต/อาเภอ...จ งหว ด... ส งก ดหร อหน วยงานท ม หน าท กาก บด แลสถานศ

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 11 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ผ รายงานได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยเก ยวข อง เพ อนามาเป นแนวทางในการจ ดทารายงาน ผลการใช เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาแอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม Namo FreeMotion

More information

โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น

โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ๑๐๐ โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น รายว ชาพ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ว๒๑๑๐๑ ว ทยาศาสตร ๑ ๖๐ ช วโมง ๓ ช วโมง/ส ปดาห /ภาคเร ยน ๑.๕ หน วยก ต ว๒๑๑๐๒ ว ทยาศาสตร ๒ ๖๐ ช วโมง ๓

More information

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท าไมต องเร ยนว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ม บทบาทส าค ญย งในส งคมโลกป จจ บ นและอนาคต เพราะว ทยาศาสตร เก ยวข อง ก บท กคนท งในช ว ตประจ าว นและการงานอาช พต าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย เคร

More information

นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ

นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ ค ม อการใช ช ดการสอน กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา (ส ขศ กษา) รห สว ชา พ 13101 ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง พ ฒนาการทางร างกายและค ณค าของช ว ต นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ อาเภอเม อง

More information

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน แบ งออกเป น 5 ด าน ได แก 1) มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ม 6 มาตรฐาน 26 ต วบ งช 2) มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ม 6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช 3) มาตรฐานด าน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน ช ดท 1 เร องอาเซ ยนของเรา รายว ชาอาเซ ยนศ กษา รห สว ชา ส20207 ช นม ธยมศ กษาป ท 1

เอกสารประกอบการเร ยน ช ดท 1 เร องอาเซ ยนของเรา รายว ชาอาเซ ยนศ กษา รห สว ชา ส20207 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เอกสารประกอบการเร ยน ช ดท 1 เร องอาเซ ยนของเรา รายว ชาอาเซ ยนศ กษา รห สว ชา ส20207 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 นางชน ดา นาคประเสร ฐ ตาแหน งคร ว ทยฐานะชานาญการ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม โรงเร

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย

ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย จ กรพงศ ส วรรณร ศม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 3 ก ค าน า ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย จ ดพ มพ คร งแรกโดยใช ช อว าค ม อการจ ดก จกรรม สร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น

แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น ๑ แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น ระด บม ธยมศ กษา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๒ คานา ย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นปราบปรามการท จร ต ของส าน กงานคณะกรรมการป

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร.การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา และเทคโนโลย ช อหน วยการเร ยนร ประโยชน และโทษของ เวลา ๖ ช วโมง เร อง ประโยชน ของ เวลา ๔ ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข

More information

ช ดก จกรรมกำรเร ยนร แบบว ฏจ กรกำรเร ยนร 7 ข น (7E) เพ อพ

ช ดก จกรรมกำรเร ยนร แบบว ฏจ กรกำรเร ยนร 7 ข น (7E) เพ อพ แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนและท กษะการค ดว เคราะห โดยใช ผ งมโนท ศน เร อง พ นธ กรรม ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลาในการทาข อสอบ 1 ช วโมง คะแนน 40 คะแนน คาช แจง 1. ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กต องเพ ยงคาตอบเด

More information

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information