ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ช ศร ส วรรณ คณะคร ศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ช ศร ส วรรณ คณะคร ศาสตร E-mail : chusri@thaimail.com"

Transcription

1 การจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลาย เพ อลดความเคร ยดของน กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย Learning Activities by Using Peer Assisted Learning and Relaxation Training on Stress Reduction of Student in Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ช ศร ส วรรณ คณะคร ศาสตร Assistant Professor Dr. Chusri Suwan Faculty of Education บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อเปร ยบเท ยบความเคร ยดของน กศ กษาท ได ร บการจ ด ก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลาย ก อนและหล งการทดลอง และศ กษา ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ ก ผ อนคลาย กล มต วอย าง ได แก น กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ท ลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาจ ตว ทยาส าหร บคร ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จ านวน 30 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ย ประกอบด วย แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนร วมก บ การฝ กผ อนคลาย จานวน 4 แผน แบบว ดความเคร ยดสวนปร ง และแบบสอบถามความพ งพอใจท ม ต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนร วมก บการฝ กผ อนคลาย สถ ต ท ใช ใน การว เคราะห ข อม ล ได แก ความถ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent) ผลการว จ ยพบว า 1. ความเคร ยดของน กศ กษาหล งการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บ การฝ กผ อนคลายน อยกว าก อนการจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.01

2 2. น กศ กษาม ความพ งพอใจต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ ก ผ อนคลาย ภาพรวมอย ในระด บมาก โดยม ความพ งพอใจในระด บมากท ส ด ค อผ เร ยนสามารถนา ความร และการฝ กผ อนคลายความเคร ยดไปใช ในการดาเน นช ว ตประจาว นและการประกอบ ว ชาช พคร คาสาค ญ : ความเคร ยด การจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อน การฝ กผ อนคลาย Abstract The purposes of this research were to compare stress of students in Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University before and after participating learning activities and to study student s satisfaction towards using the learning activities. The sample group comprised 30 students studying the Psychology for Teacher course in the first semester, academic year The instruments used in this study were; 1) 4 Plans learning activities by using peer assisted learning and relaxation training 2) Suanprung Stress Test-20 and 3) A questionnaire for assessing the students satisfaction towards learning activities by using peer assisted learning and relaxation training. The data were analyzed in terms of frequency, arithmetic means, standard deviation and t-test (Dependent). Findings of the research were revealed as follows : 1. Students stress after the experiment were lower than the ones before participated in learning activities at level.01 of significance. 2. The students were satisfied in total. The students participated in learning activities could apply their learning for everyday life and professional teacher. Keyword : Stress, Peer Assisted Learning, Relaxation Training ความเป นมาและความสาค ญ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายเป นสถาบ นท ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชาช พคร ออกส ส งคม ตามท ได ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ มาตรา 7 ท ก าหนดให 2

3 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ม ภารก จหน งท ส าค ญค อการผล ตคร และส งเสร มว ทยฐานะคร และมาตรา 8 ข อ 5 ได ก าหนดให มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายม หน าท เสร มสร างความเข มแข งของว ชาช พคร ผล ตและพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพ และมาตรฐานท เหมาะสมก บการเป นว ชาช พช นส ง ( พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย พ.ศ : 2) การผล ตบ ณฑ ตของคณะคร ศาสตร ท จะประสบความสาเร จน น บ ณฑ ตของ คณะคร ศาสตร จะต องเป นผ ท ม ความร และท กษะท งด านว ชาการ ว ชาช พคร และม ค ณล กษณะ ความเป นคร น กศ กษาคณะคร ศาสตร จ งต องใช ช ว ตในมหาว ทยาล ยเพ อการเร ยนร ท งในห องเร ยน และนอกห องเร ยน ส าหร บน กศ กษาท ม ความพร อมในด านต างๆ เช น ด านร างกาย สต ป ญญา เศรษฐก จและส งคม และม ส ขภาพจ ตด จะสามารถปร บต วในการด าเน นช ว ตได แต จากการจ ด ก จกรรมการเร ยนร รายว ชาจ ตว ทยาสาหร บคร ท กภาคเร ยน ผ ว จ ยได ให น กศ กษาฝ กปฏ บ ต การใช เคร องม อทางจ ตว ทยาเพ อรวบรวมข อม ลของเด กท ศ กษารายกรณ ท าให ทราบว า เม อฝ กใช แบบทดสอบความเคร ยดน นพบว า ม น กศ กษาท ม ความเคร ยดในระด บส งและระด บร นแรงท กหม เร ยน เช น ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 น ม น กศ กษาท ผ ว จ ยร บผ ดชอบสอน 4 หม เร ยน จานวน 183 คน ผลการทดสอบพบว า ม น กศ กษาท ม ความเคร ยดในระด บส ง จานวน 60 คนและ ความเคร ยดในระด บร นแรง จานวน 35 คน การท น กศ กษาม ความเคร ยดในระด บส งและระด บร นแรงน จะส งผลต อการดาเน นช ว ต โดยเฉพาะการเร ยนร และส งผลต อส ขภาพจ ตของน กศ กษา เพราะความเคร ยดในระด บส ง (Height Stress) หมายถ งระด บความเคร ยดท บ คคล ไม สามารถปร บต วให ลดความเคร ยดลงได ในเวลาอ นส น ถ อว า อย ในเขตอ นตราย หากไม ได ร บการบรรเทาจะนาไปส ความเคร ยดเร อร ง เก ดโรคต าง ๆ ใน ภายหล งได ส วนความเคร ยดในระด บร นแรง (Severe Stress) หมายถ ง ความเคร ยดระด บส งท ดาเน นต ดต อก นมาอย างต อเน องจนทาให บ คคลม ความล มเหลวในการปร บต วจนเก ดความเบ อ หน าย ท อแท หมดแรง ควบค มต วเองไม ได เก ดอาการทางกายหร อโรคภ ยต างๆ ตามมาได ง าย (กรมส ขภาพจ ต ) จ งม ความจาเป นท ต องให น กศ กษาเร ยนร ว ธ การจ ดการความเคร ยด ซ งจากการศ กษางานว จ ยต างๆ พบว า ม ว ธ การต างๆ เช น เปรม วาทบ ณฑ ตก ลการ (2552 : บทค ดย อ) ได ศ กษาการจ ดการความเคร ยดของน กก ฬามหาว ทยาล ย เช ยงใหม ในการแข งข นก ฬามหาว ทยาล ยแห งประเทศไทย พบว า แนวทางการจ ดการความเคร ยดท น กก ฬาใช มากท ส ด ค อ การผ อนคลายทางร างกายและจ ตใจ นอกจากน ย งม เทคน คการผ อนคลาย ตนเองเพ อลดความเคร ยด เช น การปร บเปล ยนว ธ ค ด ฝ กการคลายกล ามเน อ การฝ กสมาธ การนวด การสร างจ นตนาการ การฟ งเพลง/ดนตร และกล มช วยเหล อก นเองหร อเพ อนช วยเพ อน และ อรวรรณ รอนราญ (2552 : 6) ได ศ กษาผลของโปรแกรมการจ ดการความเคร ยดต อความเคร ยด 3

4 และอาการปวดศ รษะในผ ม อาการปวดศ รษะจากความต งเคร ยด ซ งโปรแกรมการจ ดการความเคร ยด ประกอบด วย ว ธ การจ ดการความเคร ยด 4 ว ธ ค อ การฝ กหายใจ การฝ กผ อนคลายกล ามเน อ การฝ กทาสมาธ และการปร บความค ด ซ งผลการว จ ยพบว า กล มทดลองม ค าเฉล ยของความเคร ยด และอาการปวดศ รษะหล งการเข าร วมโปรแกรมการจ ดการความเคร ยดลดลงกว าก อนเข าร วม โปรแกรมฯ และได ม ผ นาว ธ การเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนมาใช การจ ดก จกรรมการเร ยนร ในระด บ ต างๆ เช น ว ไล พ พ ฒน มงคล (2535 : บทค ดย อ) ได จ ดก จกรรมการเร ยนร แบบกล มเพ อนช วย เพ อนก บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ซ งผลการศ กษาพบว า การจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบกล ม เพ อนช วยเพ อนนอกจากจะทาให ผลส มฤทธ ทางการเร ยนภาษาไทยของน กเร ยนเพ มข นแล ว น กเร ยนส วนใหญ เห นว า ควรจ ดก จกรรมการเร ยนร เป นกล ม ร ส กชอบและสน กในการเร ยน ส วน ช ว น บ ญต น (2546 : 47-49) ได ศ กษาเร อง การใช กลว ธ การเร ยนแบบเพ อนช วยเพ อนเพ อเพ มพ น ความเข าใจในการอ านภาษาอ งกฤษและการมองเห นค ณค าในตนเอง ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 ผลการว จ ยพบว า น กเร ยนท ใช กลว ธ การเร ยนแบบเพ อนช วยเพ อนม ความเข าใจในการอ าน ภาษาอ งกฤษและการมองเห นค ณค าในตนเอง และธ ดา โมส กร ตน และคณะ (2551 : 108) ได กล าวถ งการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนว า เป นย ทธศาสตร การจ ดก จกรรมการเร ยนร ท ช วยให ผ เร ยนม ว ธ การเร ยนท ประสบความสาเร จโดยการช วยเหล อก นได แลกเปล ยนความร ประสบการณ และร วมก นทาก จกรรมการเร ยนในล กษณะพ งพาซ งก นและก น ทาให เสร มสร าง ค ณล กษณะท ด ในการทางาน เพราะเป นการเร ยนโดยใช หล กกระบวนการกล มและการทางาน ร วมก น ได พ ฒนาบ คล กภาพด านความร บผ ดชอบ ฝ กท กษะทางส งคม และฝ กการเป นผ นา การ ต ดส นใจ การสร างความไว ใจ การส อสารและท กษะการจ ดการความข ดแย ง เป นต น จากความสาค ญท กล าวมาข างต น ผ ว จ ยจ งสนใจศ กษาการลดระด บความเคร ยดของ น กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายท เร ยนรายว ชาจ ตว ทยาสาหร บคร ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 โดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลายเร อง ความเคร ยดและการจ ดการความเคร ยด ซ งผลการว จ ยน จะเป นแนวทางในการจ ดก จกรรม การเร ยนร เพ อให ผ เร ยนสามารถนาประสบการณ ท ได ร บไปใช ในการจ ดการความเคร ยดของตนเอง ต อไป โจทย ว จ ย 1. น กศ กษาท ได ร บการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลาย ม ความเคร ยด หล งการทดลองน อยกว าก อนการทดลองหร อไม 4

5 2. น กศ กษาท ได ร บการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนร วมก บการฝ กผ อน คลาย ม ความพ งพอใจหล งการทดลอง อย ในระด บใด ว ตถ ประสงค การว จ ยเร อง การจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลาย เพ อลดความเคร ยดของน กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เปร ยบเท ยบความเคร ยดของน กศ กษาท ได ร บการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อน ช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลาย ก อนและหล งการทดลอง 2. ศ กษาความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วย เพ อนก บการฝ กผ อนคลาย ว ธ ดาเน นการว จ ย การว จ ยคร งน ศ กษาการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลาย เพ อลดความเคร ยด โดยเป นการว จ ยเช งทดลอง ม รายละเอ ยดด งน กล มท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก น กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ท ศ กษาในรายว ชาจ ตว ทยาสาหร บคร ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จานวน 30 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ยคร งน ประกอบด วย 1. นว ตกรรมท ใช ในการว จ ย ได แก แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อน ก บการฝ กผ อนคลาย จานวน 4 แผน 2. เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ได แก 2.1 แบบว ดความเคร ยดสวนปร ง 2.2 แบบสอบถามความพ งพอใจท ม ต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อน ก บการฝ กผ อนคลาย โครงสร างของแผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลาย ได มาจากการศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บก จกรรมกล ม และพฤต กรรมกล าแสดงออก อย าง 5

6 เหมาะสม และผลการสารวจป ญหาการแสดงออกของน กศ กษาท เป นกล มเป าหมาย ซ งผลการศ กษา พบว า น กศ กษาม ป ญหาด านการแสดงออกค อ ไม กล าพ ดในท ช มชน เม อรายงานหน าช นจะพ ด ตะก กตะก ก ส น และบางคร งล มในเร องท เตร ยมมา และประหม า อายท จะพ ดก บคนท ไม ค นเคย หร อล กข นตอบคาถามคนเด ยว ซ งม โครงสร างด งตารางต อไปน ตาราง โครงสร างของก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสม คร งท เน อหา ว ตถ ประสงค ก จกรรม 1 ปฐมน เทศ และ การสร าง ความค นเคย 1. เพ อช แจงว ตถ ประสงค กต กา และ บทบาทของสมาช กในกล ม 2. เพ อสร างความค นเคยระหว างสมาช ก และผ ว จ ย 3. เพ อให สมาช กร จ กก นมากข น ก จกรรม ปฐมน เทศ และสร างความค นเคย คร งท เน อหา ว ตถ ประสงค ก จกรรม 2 การกล า แสดงออกอย าง เหมาะสม 3 ฝ กผ อนคลาย ความเคร ยดของ กล ามเน อ 1. เพ อให สมาช กสามารถแยกแยะ ระหว างพฤต กรรมท แสดงออกอย าง เหมาะสม พฤต กรรมก าวร าว และ พฤต กรรมไม กล าแสดงออกอย าง เหมาะสม 2. เพ อให สมาช กตรวจสอบตนเองว า ม พฤต กรรมการแสดงออกแบบใด 1. เพ อให สมาช กส งเกตตนเองเม อม ความเคร ยด 2. เพ อให สมาช กสามารถผ อนคลาย ความเคร ยดของกล ามเน อได ก จกรรม การแสดงออกอย าง เหมาะสมทาอย างไร ก จกรรม ผ อนคลาย ความเคร ยดของ กล ามเน อ 6

7 4 ฝ กการประสาน สายตาและ การแสดงส หน า 5 ฝ กการแสดง ความค ดเห นใน กล มและ การว จารณ ผ อ น 1. เพ อให สมาช กสามารถประสาน สายตาก บค สนทนาได 2. เพ อให สมาช กสามารถแสดงออกทาง ส หน าได อย างเหมาะสม 3. เพ อให สมาช กฝ กการเป ดเผยตนเอง 1. เพ อให สมาช กสามารถแสดง ความค ดเห นในกล มได อย างเหมาะสม 2. เพ อให สมาช กสามารถว จารณ ความค ดเห นของผ อ นได อย าง เหมาะสม 6 ฝ กการปฏ เสธ 1. เพ อให สมาช กสามารถปฏ เสธผ อ น เม อต องการปฏ เสธได อย างเหมาะสม 2. เพ อให สมาช กสามารถแสดงความ ค ดเห นและให คาแนะนาก บผ อ นได อย างเหมาะสม ก จกรรม ฝ กการ ประสานสายตาและ การแสดงส หน า ก จกรรม ฝ กการแสดง ความค ดเห นในกล ม และการว จารณ ผ อ น ก จกรรม ฝ ก การปฏ เสธ คร งท เน อหา ว ตถ ประสงค ก จกรรม 7 ฝ กการพ ดหน า ช นเร ยน 1. เพ อให สมาช กสามารถพ ดหน าช น เร ยนได อย างเหมาะสม 2. เพ อให สมาช กสามารถแสดง ความค ดเห นและให คาแนะนาก บผ อ น ได อย างเหมาะสม ก จกรรม ฝ กการพ ด หน าช นเร ยน 7

8 8 สร ปบทเร ยน และป ดก จกรรม กล ม 1. เพ อให สมาช กร วมก นทบทวนความร ท ได ร บจากการเข าร วมก จกรรม 2. เพ อให สมาช กสามารถนาความร ไป ประย กต ใช ในการดาเน นช ว ตและการ ทางานว ชาช พคร 3. เพ อให สมาช กได ร บทราบความ ประท บใจของผ อ นท ม ต อตนอ นเป น การสร างส มพ นธภาพท ด ต อก น ก จกรรม สร ป บทเร ยน การว จ ยคร งน ใช แผนแบบการทดลองร ปแบบกล มเด ยว ทดสอบก อนและหล ง (One- Group Pretest-Posttest Design) สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยว เคราะห ค าทางสถ ต โดยใช โปรแกรม คอมพ วเตอร สาเร จร ป ด งน 1. ว เคราะห หาค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการประเม นพฤต กรรม กล าแสดงออกอย างเหมาะสมของกล มท ศ กษาก อนและหล งการทดลอง 2. เปร ยบเท ยบค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน ของพฤต กรรมกล าแสดงออกอย าง เหมาะสมของกล มท ศ กษาก อนและหล งการทดลอง 3. ว เคราะห หาค าความถ ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความพ งพอใจท ม ต อการใช ก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมของกล มท ศ กษาหล ง การทดลอง และว เคราะห หาค าความถ ของเน อหาส วนท เป นคาถามปลายเป ด ผลการว จ ย ผลการว จ ยพบว า 1. การเปร ยบเท ยบคะแนนพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมก อนและหล ง การใช ก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมม ความแตกต างก น โดย น กศ กษาท กคนม คะแนนพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมหล งการใช ก จกรรมกล มส งกว า 8

9 ก อนการใช ก จกรรมกล ม ซ งก อนใช ก จกรรมกล ม น กศ กษาม คะแนนพฤต กรรมกล าแสดงออก อย างเหมาะสม เฉล ย คะแนน ซ งน กศ กษาได คะแนนส งส ดค อ 113 คะแนน ต าส ดค อ 104 คะแนน ส วนหล งการใช ก จกรรมกล ม น กศ กษาม คะแนนพฤต กรรมกล าแสด งออกอย าง เหมาะสม โดยเฉล ย คะแนน ซ งน กศ กษาได คะแนนส งส ดค อ 137 คะแนน ต าส ดค อ 119 คะแนน และม คะแนนเฉล ยหล งการใช ก จกรรมกล มเพ มข น 14 คะแนน 2. ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการเข าร วมก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล า แสดงออกอย างเหมาะสม โดยภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.08) โดยม ความพ งพอใจใน ระด บมากท ส ด (ค าเฉล ย = 4.50) ค อน กศ กษาสามารถนาประโยชน ท ได จากก จกรรมการเร ยนร ไป ใช ในช ว ตประจาว นและว ชาช พคร ได ส วนรายการอ นๆ น กศ กษาม ความพ งพอใจระด บมาก น กศ กษาได แสดงความค ดเห นเพ มเต ม ได แก 1. ด านเน อหาของก จกรรมกล ม ม ความเห นว า เน อหาเป นประโยชน สามารถนาไปใช ใน การประกอบว ชาช พคร ได ทาให ม นใจในการรายงานหน าช นเร ยน ได ความร ในการพ ฒนาตนเอง ทาให ม บ คล กภาพท ด ในการย น การพ ด การตอบคาถาม และการรายงานหน าช น 2. ด านการจ ดก จกรรมการเร ยนร ม ความเห นว า ควรเพ มเวลาให ม การฝ กมากกว าน เป นก จกรรมท ทาให ผ เร ยนม ส วนร วม ก จกรรมสน กสนาน และสมาช กให กาล งใจก น ทาให ม ความม นใจในตนเองมากข น 3. ความค ดเห นและข อเสนอแนะอ นๆ ม ความเห นว า ควรจ ดก จกรรมเช นน ให ก บ น กศ กษาคณะคร ศาสตร ท กคน และควรม ส อว ด ท ศน ให ศ กษาเพ มเต ม สร ป อภ ปรายผล ผลการว จ ย สร ปได ด งน 1. การเปร ยบเท ยบพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมของน กศ กษาก อนและหล ง การใช ก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสม พบว า คะแนนพฤต กรรม กล าแสดงออกอย างเหมาะสมก อนและหล งการใช ก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออก อย างเหมาะสมม ความแตกต างก น โดยน กศ กษาท กคนม คะแนนพฤต กรรมกล าแสดงออกอย าง เหมาะสมหล งการใช ก จกรรมกล มส งกว าก อนการใช ก จกรรมกล ม และก อนใช ก จกรรมกล ม น กศ กษาม คะแนนพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสม เฉล ย คะแนน ซ งน กศ กษาท ได คะแนนส งส ดค อ 113 คะแนน และต าส ดค อ 104 คะแนน 9

10 ส วนหล งการใช ก จกรรมกล ม น กศ กษาม คะแนนพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสม โดยเฉล ย คะแนน ซ งน กศ กษาได คะแนนส งส ดค อ 137 คะแนน ต าส ดค อ 119 คะแนน และม คะแนนเฉล ยหล งการใช ก จกรรมกล มเพ มข น 14 คะแนน 2. การศ กษาความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการใช ก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรม กล าแสดงออกอย างเหมาะสม พบว า น กศ กษาม ความพ งพอใจต อการเข าร วมก จกรรมกล มภาพ รวมอย ในระด บมาก โดยม ความพ งพอใจในระด บมากท ส ด ค อ น กศ กษาสามารถน าประโยชน ท ได จากก จกรรมการเร ยนร ไปใช ในช ว ตประจ าว นและว ชาช พคร ได ส วนรายการอ นๆ น กศ กษาม ความพ งพอใจระด บมาก อภ ปรายผล ผลการว จ ยคร งน ม ประเด นสาค ญท จะอภ ปรายผล ได ด งน 1. การจ ดก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมทาให น กศ กษา ม คะแนนพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมส งกว าก อนการเข าร วมก จกรรมกล ม ท งน เพราะ ป ญหาพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมของน กศ กษากล มท ศ กษา เป นพฤต กรรมท น กศ กษา ไม กล าพ ดในท ช มชน และขาดความม นใจเม อรายงานหน าช นและส อสารก บคนท ไม ค นเคยหร อล ก ข นตอบคาถามคนเด ยว ด งน นการจ ดก จกรรมกล มทาให น กศ กษาได ทางานเป นกล ม ม การช วยเหล อ ซ งก นและก น ม เป าหมายในการแสวงหาความร ท ช ดเจนโดยม ว ทยากรม หน าท แนะนาและกระต น น กศ กษา (สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา : 59) โดยจ ดก จกรรมการเร ยนร ในบรรยากาศ ท ม ความเป นก ลยาณม ตร ด งท น กศ กษาได แสดงความเห นว า สมาช กให กาล งใจก น ทาให ม ความม นใจในตนเองมากข น และช ดก จกรรมได ก าหนดให น กศ กษาได ฝ กปฏ บ ต การผ อนคลาย ความเคร ยด และฝ กการพ ดหน าช นเร ยน จ งท าให น กศ กษาม ความกล าแสดงออกในการรายงาน หน าช นเร ยน และการส อสารก บบ คคลอ นๆ และผลการว จ ยคร งน สอดคล องก บผลงานว จ ยของ พ ศม ย ศาลาส ข (2542 : บทค ดย อ) ท พบว า กล มส มพ นธ สามารถพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกท เหมาะสม ของน กศ กษาพยาบาลศาสตร ช นป ท 1 ว ทยาล ยพยาบาลศร มหาสารคาม จ งหว ด มหาสารคามได โดยน กศ กษาพยาบาลท ได ร บการฝ กด วยกล มส มพ นธ ม พฤต กรรมกล าแสดงออกท เหมาะสมส งกว าก อนการฝ กด วยกล มส มพ นธ อย างม น ยสาค ญท ระด บ.01 และผลการว จ ยของ บ ญ สม ภ ศ ร (2546 : บทค ดย อ) ท พบว า การใช บทบาทสมมต ซ งเป นก จกรรมหน งของการจ ดก จกรรม กล ม สามารถพ ฒนาท กษะการพ ดและพฤต กรรมกล าแสดงออกทางการพ ดโดยของน กศ กษา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ตร งได โดยน กศ กษาท ได ร บ 10

11 การสอนแบบบทบาทสมมต ม ท กษะการพ ดส งกว าน กศ กษาท ได ร บการสอนแบบปกต และ สอดคล องการผลการว จ ยของน ตยา ว เศษพาน ช (2552 : บทค ดย อ) ท พบว า การใช ก จกรรมกล ม สามารถพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนบ านปงสน ก จ งหว ดลาปางได โดยภายหล งการเข าร วมก จกรรมกล ม น กเร ยนม พฤต กรรมกล าแสดงออกเพ มข น กว าก อนการเข าร วมก จกรรมกล ม 2. น กศ กษาม ความพ งพอใจต อการเข าร วมก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล า แสดงออกอย างเหมาะสมภาพรวมอย ในระด บมาก โดยม ความพ งพอใจในระด บมากท ส ด ค อ น กศ กษาสามารถนาประโยชน ท ได จากก จกรรมการเร ยนร ไปใช ในช ว ตประจาว นและว ชาช พคร ได ท งน เพราะการจ ดก จกรรมกล มม ก จกรรมการเร ยนร ท หลากหลาย ซ งในการว จ ยคร งน ผ ว จ ยได ใช ก จกรรมบทบาทสมมต กรณ ต วอย าง สถานการณ จาลอง และกล มย อย ซ งเป นการจ ดก จกรรม การเร ยนร โดยย ดผ เร ยนเป นสาค ญ ให ผ เร ยนได ทางานร วมก นเป นกล ม (ส รางค โค วตระก ล : ) และจ ดก จกรรมการเร ยนร ในบรรยากาศท เป นก ลยาณม ตร นอกจากน ก จกรรมการเร ยนร ย งสอดคล องก บธรรมชาต ของผ เร ยนระด บอ ดมศ กษา เช น สอดคล องก บพ ฒนาการของน กศ กษา ซ งอย ในช วงว ยร นตอนปลาย โดยม พ ฒนาการทางส งคมท ให ความสาค ญก บกล ม และต องการการ ยอมร บจากกล ม ชอบร วมก จกรรมทางส งคม และเล ยนแบบบ คคลท ช นชอบ (ส รางค โค วตระก ล : 92-93) และน กศ กษาเห นประโยชน ของการเข าร วมก จกรรมกล ม เพราะสามารถนาไปใช ใน ช ว ตจร งและการประกอบว ชาช พคร น กศ กษาจ งม ความพ งพอใจต อการเข าร วมก จกรรมกล มเพ อ พ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสม ด งน นจะเห นได ว า ก จกรรมกล มสามารถนามาใช ในการพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออก อย างเหมาะสมให ก บน กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายได ข อเสนอแนะ ผ ว จ ยได เสนอแนะการนาผลการว จ ยไปใช ด งน 1. การนาก จกรรมกล มไปใช ในการพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมให ก บ น กศ กษา ว ทยากรต องม ความร พ นฐานและเข าใจกระบวนการจ ดก จกรรมกล ม และศ กษาจากค ม อ 11

12 การจ ดก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสม โดยจ ดเตร ยมสถานท ส อ ประกอบการดาเน นก จกรรม เคร องม อว ดและประเม นผล รวมท งส งอานวยความสะดวกต างๆ 2. การจ ดก จกรรมกล มน เน นการฝ กพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสม ด งน น เพ อให พฤต กรรมคงทน หล งจากส นส ดการเข าจ ดก จกรรมกล ม ว ทยากรควรกระต นให น กศ กษานา ส งท เร ยนร ไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น และม การต ดตามผลน กศ กษาต อไป ข อเสนอแนะการว จ ยคร งต อไป 1. ควรนาก จกรรมกล มน ทดลองซ าก บน กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงรายกล มอ นๆ เพ อนาผลท ได มาพ ฒนาก จกรรมกล มให ม ประส ทธ ภาพย งข น 2. ควรม การศ กษาผลของการใช ก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมอ นๆ 3. ควรม การประย กต ก จกรรมกล มน ไปใช เพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกอย าง เหมาะสมก บน กศ กษาสาขาอ นๆ โดยการฝ กพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมท สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ งประสงค ของน กศ กษาสาขาน นๆ การว จ ยคร งน แสดงให เห นว า การจ ดก จกรรมกล มเป นการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยน เป นสาค ญ ซ งช วยพ ฒนาความกล าแสดงออกอย างเหมาะสมให ก บน กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย และเพ มความเช อม นให ก บน กศ กษาในการสนทนาก บบ คคลอ น และ การพ ดหน าช นเร ยน ซ งเป นค ณสมบ ต ท สาค ญของการประกอบว ชาช พคร บรรณาน กรม จ ไรทอง ทองจ ไร. ผลการฝ กพฤต กรรมกล าแสดงของน กเร ยนชาวเขา ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนเว ยงป าเป าว ทยาคม จ งหว ดเช ยงราย. การค นคว าแบบอ สระ ศษ.ม. (จ ตว ทยา การศ กษาและการแนะแนว). เช ยงใหม : มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, ช ศร ส วรรณ. การพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมพ ฒนาการค ดอย างม ว จารณญาณในการดาเน นช ว ต แบบเศรษฐก จพอเพ ยง สาหร บน กศ กษาคร มหาว ทยาล ยราชภ ฏภาคเหน อตอนบน. ว ทยาน พนธ ปร.ด. (การศ กษาและการพ ฒนาส งคม) เช ยงราย : มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงราย, ดวงเด อน ท สโรห. ผลการฝ กพฤต กรรมกล าแสดงออกต อพฤต กรรมกล าแสดงออกและ ความว ตกก งวล ของน กศ กษาพยาบาลช นป ท 1 มหาว ทยาล ยขอนแก น. ว ทยาน พนธ ศษ.ม. (จ ตว ทยาการศ กษาและการแนะแนว) ขอนแก น : มหาว ทยาล ยขอนแก น, เทพ สงวนก ตต พ นธ. การแสดงออกท เหมาะสม = Assertion ท กษะการสร างความส มพ นธ ท ด 12

13 ระหว างบ คคลและสร างความเช อม นในตนเอง. กร งเทพมหานคร : โรงพ มพ พงษ พาณ ชย เจร ญผล, น ตยา ว เศษพาน ช. การใช ก จกรรมกล มเพ อพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนบ านปงสน ก จ งหว ดลาปาง. การค นคว าแบบอ สระ ศษ.ม. (จ ตว ทยาการศ กษาและการแนะแนว) เช ยงใหม : มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, บ ญสม ภ ศ ร. การพ ฒนาท กษะการพ ดและพฤต กรรมกล าแสดงออกทางการพ ดโดยใช บทบาท สมมต ของน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ตร ง ว ทยาน พนธ ศษ.ม. (หล กส ตรและการสอน) เช ยงใหม : มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ. 2547, ใน ราชก จจาน เบกษา. หน า 2. เล มท 121 ตอนท 23 ก. 14 ม ถ นายน พ ศม ย ศาลาส ข. การพ ฒนาพฤต กรรมกล าแสดงออกท เหมาะสมด วยกล มส มพ นธ ของน กศ กษา พยาบาลศาสตร ช นป ท 1 ว ทยาล ยพยาบาลศร มหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม. ว ทยาน พนธ กศ.ม. (จ ตว ทยาการศ กษา) มหาสารคาม : มหาว ทยาล ยมหาสารคาม, ว ชร ทร พย ม. การพ ฒนาแบบว ดพฤต กรรมกล าแสดงออกอย างเหมาะสมก บว ฒนธรรมไทย สาหร บน กศ กษาคร. กร งเทพมหานคร : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, สมโภชน เอ ยมส ภาษ ต. ทฤษฎ และเทคน คการปร บพฤต กรรม. กร งเทพมหานคร : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, สมรท พย ว ภาวน ช. ผลการฝ กผ อนคลายกล ามเน อควบค ก บการฝ กพฤต กรรมกล าแสดงออกเพ อ ลดความว ตกก งวลในการพ ดหน าช นเร ยนของน กศ กษาช นป ท 1 สาขาการท องเท ยวและ การโรงแรม คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม. ปร ญญาน พนธ กศ.ม. (การแนะแนว) กร งเทพมหานคร : มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ, สาย ณห หน ม. ผลการใช เทคน คแม แบบและเทคน คการเสร มแรงจากเพ อนต อพฤต กรรมกล า แสดงออกของเด กข อาย. ว ทยาน พนธ กศ. ม. (จ ตว ทยาการศ กษา) มหาสารคาม : มหาว ทยาล ยมหาสารคาม, สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา. แผนการศ กษาแห งชาต (พ.ศ ) (ออนไลน ). แหล งท มา : fullplan/fullplan.pdf รายงานการว จ ย การส งเคราะห องค ความร เก ยวก บการจ ดการเร ยนร ท เน น ผ เร ยนเป นส าค ญต งแต พ.ศ (ฉบ บเล มสมบ รณ ). กร งเทพมหานคร : สาน กงานฯ,

14 ส รางค โค วตระก ล. จ ตว ทยาการศ กษา. พ มพ คร งท 8. กร งเทพมหานคร : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย,

การจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลายเพ อลดความเคร ยด ของน กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

การจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลายเพ อลดความเคร ยด ของน กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย การจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อนก บการฝ กผ อนคลายเพ อลด ของน กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย Using Peer Assisted Learning Activities and Relaxation Training to Reduce Stress of Students

More information

บทค ดย อ. (2) Dr.Phinyo Thonglao

บทค ดย อ. (2) Dr.Phinyo Thonglao ผลการจ ดก จกรรมการเร ยนร ท ใช สมองเป นฐานโดยใช แผนผ งความค ดร วมก บการ เร ยนด วยเทคน ค ซ ไอ อาร ซ ท ม ผลต อความสามารถในการค ดว เคราะห ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านการอ านภาษาไทย และความพ งพอใจต อการเร ยน ของน

More information

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk**

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk** หน งส ออ านเพ มเต มว ชางานเกษตรเร อง การปล กพ ช ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 Supplementary Reading Book in Agricultural Subject on Plantation for Grade V Students ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ

More information

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ รายงานการว จ ย เร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎจ กร การเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อ และการเร ยนแบบปกต

More information

น กศ กษาปร ญญาโท หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาหล กส ตรและการสอน, มหาว ทยาล ยหาดใหญ 1

น กศ กษาปร ญญาโท หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาหล กส ตรและการสอน, มหาว ทยาล ยหาดใหญ 1 การสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง การสร างตารางค านวณด วยโปรแกรม สาเร จร ปสาหร บน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นท ป 2 Development of Computer Assisted Instruction in Creating Spreadsheets Using

More information

การจ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรตามแนวทางคาร ล ออร ฟ เพ อพ ฒนาท กษะในรายว ชาดนตร -นาฏศ ลป ของน กเร ยนช นประถมศ กษา

การจ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรตามแนวทางคาร ล ออร ฟ เพ อพ ฒนาท กษะในรายว ชาดนตร -นาฏศ ลป ของน กเร ยนช นประถมศ กษา การจ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรตามแนวทางคาร ล ออร ฟ เพ อพ ฒนาท กษะในรายว ชาดนตร -นาฏศ ลป ของน กเร ยนช นประถมศ กษา USE OF CARL ORFF-BASED EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES TO DEVELOP MUSIC AND DRAMA SKILLS OF PRIMARY

More information

มหาว ทยาล ยศร ปท ม รายงานการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง

มหาว ทยาล ยศร ปท ม รายงานการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง มหาว ทยาล ยศร ปท ม รายงานการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง การศ กษาผลของการใช กรณ ศ กษาจ ดการเร ยนการสอนในรายว ชา IMG462 ส มมนาการจ ดการอ ตสาหกรรม สาขาว ชาการจ ดการอ ตสาหกรรม คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล

More information

รายงานการค ดสรร ว เคราะห และ ส งเคราะห งานว จ ยการเร ยนการสอน ป การศ กษา 2555

รายงานการค ดสรร ว เคราะห และ ส งเคราะห งานว จ ยการเร ยนการสอน ป การศ กษา 2555 รายงานการค ดสรร ว เคราะห และ ส งเคราะห งานการเร ยนการสอน ป การศ กษา 2555 สาน ก มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย ประจาป การศ กษา 2555 สารบ ญ บทท 1 บทนา - ความเป นมาและความสาค ญ 1 - ว ตถ ประสงค ของการ 2 - ขอบเขตของการ

More information

สมเจตน ภ ศร และ อน สรณ ถ ส นแก น 2 น กศ กษาคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต 1* และ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 2 Krootook2554@gmail.

สมเจตน ภ ศร และ อน สรณ ถ ส นแก น 2 น กศ กษาคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต 1* และ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 2 Krootook2554@gmail. The 1 st NationalConference on Technology and Innovation Management การพ ฒนาคร ในการจ ดทาหน งส ออ เล กทรอน กส สาหร บโรงเร ยนบ านโนนราษ ฝางว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 A

More information

ศร น นทรา ส ทองส ข Srinuntra Srithongsook

ศร น นทรา ส ทองส ข Srinuntra Srithongsook การศ กษาผลส มฤทธ การเร ยนว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 เร องร ปส ญล กษณ ต างๆ โดยใช แบบฝ กด วยส อ PowerPoint ของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 ว ทยาล ยเทคโนโลย ว มลบร หารธ รก จ A Study of Learning

More information

สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า

สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า การศ กษาการจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ของโรงเร ยนว ดจ นทร ประด ษฐาราม ส งก ดส าน กงานเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป

More information

ผ ช วยศาสตราจารย ธ ดาล กษณ อย เย น ส าน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ E-mail : sc_thidaluk@cru.in.th

ผ ช วยศาสตราจารย ธ ดาล กษณ อย เย น ส าน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ E-mail : sc_thidaluk@cru.in.th การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชา CP2401 การเข ยนโปรแกรมภาษาคอมพ วเตอร 1 ของน กศ กษาสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ โดยใช ร ปแบบการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ The investigation of

More information

รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน

รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง การใช ส อการสอน เช งม ลต ม เด ย เพ อเพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนของ น กศ กษารายว ชา LSC303/LSM211 การจ ดการขนส ง สาขาว ชาการจ ดการ โลจ สต กส และโซ อ ปทาน คณะบร หารธ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1*

ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1* ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1* ประทวน ม ลหล า ** บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค

More information

เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาจ ตว ทยาการศ กษา ต ลาคม 2553

เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาจ ตว ทยาการศ กษา ต ลาคม 2553 ป จจ ยท ส งผลต อการใช ช ว ตในมหาว ทยาล ยของน ส ตหล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมศ กษา (หล กส ตร 5 ป ) คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เขตว ฒนา กร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ เพาพะงา จ ตต สวาสด

More information

สารน พนธ ของ น ลวรรณ ว ฒนา

สารน พนธ ของ น ลวรรณ ว ฒนา การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ งหว ดชลบ ร สารน พนธ ของ น ลวรรณ ว ฒนา เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส

More information

ศ ร ร ตน ส ดใจ* Siriratana Sudjai*

ศ ร ร ตน ส ดใจ* Siriratana Sudjai* แนวทางการเตร ยมความพร อมบ คลากรทางการศ กษาของโรงเร ยนเตร ยมทหาร เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน Guidelines on Readiness of the Armed Forces Academies Preparatory School s Educational Personnels for the

More information

รายงานการว จ ย โดย พรพ มล ร ยาย และธนางก ร ข าศร รายงานการว จ ยเร องน ได ร บท นสน บสน นจากกองท นว จ ย มหาว ทยาล ยนอร ท เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการว จ ย โดย พรพ มล ร ยาย และธนางก ร ข าศร รายงานการว จ ยเร องน ได ร บท นสน บสน นจากกองท นว จ ย มหาว ทยาล ยนอร ท เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการว จ ย เร อง การพ ฒนาท กษะการฟ ง-พ ดภาษาอ งกฤษของน กศ กษาช นป ท 1 โดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย Developing English Listening-Speaking Skills of the First-year Students through Self-Access

More information

รายงานว จ ยในช นเร ยน

รายงานว จ ยในช นเร ยน รายงานว จ ยในช นเร ยน การใช ว ธ สอนแบบจ กซอว เพ อพ ฒนาความร ความเข าใจ ท กษะ และเจตคต เร อง มาตรฐานว ชาช พทางการศ กษา รายว ชาการบร หารจ ดการในห องเร ยน น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร ท วไป คณะคร

More information

การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1

การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1 การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1 โดย นายเก อก ล ศร สว สด สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ศศ ว มล ภ ม แดง* Sasivimon Poomdang*

ศศ ว มล ภ ม แดง* Sasivimon Poomdang* ความค ดเห นของคร ผ สอนเก ยวก บบทบาทของผ บร หารสถานศ กษาท ม ต อการประก น ค ณภาพภายในสถานศ กษา ส งก ดส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 7 จ งหว ดปราจ นบ ร Teachers Opinion Concerning the Roles of School

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบ บรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน คร แผนกว ชาช างยนต

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย การศ กษาป ญหาและข อเสนอแนะการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร ท ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

ผลการจ ดก จกรรมประกอบอาหารท ม ต อความสามารถในการค ดว เคราะห ของเด ก ปฐมว ยโรงเร ยนบ านก ดน าใส (3 พระคร อน สรณ ) จ งหว ดช ยภ ม

ผลการจ ดก จกรรมประกอบอาหารท ม ต อความสามารถในการค ดว เคราะห ของเด ก ปฐมว ยโรงเร ยนบ านก ดน าใส (3 พระคร อน สรณ ) จ งหว ดช ยภ ม 1 ผลการจ ดก จกรรมประกอบอาหารท ม ต อความสามารถในการค ดว เคราะห ของเด ก ปฐมว ยโรงเร ยนบ านก ดน าใส (3 พระคร อน สรณ ) จ งหว ดช ยภ ม Results of Cooking Activity Affecting Young Children s Analytical Thinking

More information

วารสารบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ป ท 3 ฉบ บท 1 ก มภาพ นธ พฤษภาคม 2552

วารสารบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ป ท 3 ฉบ บท 1 ก มภาพ นธ พฤษภาคม 2552 การศ กษาความค ดเห นของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษาของศ นย พ ฒนาเด กเล ก องค กรปกครองส วนท องถ นจ งหว ดปท มธาน A STUDY OF PARENTS OPINIONS TOWARD EDUCATIONAL MANAGEMENT OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS

More information

การศ กษาสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการ สอนระด บอน บาล ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร

การศ กษาสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการ สอนระด บอน บาล ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร 81 การศ กษาสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการ สอนระด บอน บาล ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร a study of usage status in information technology for learning and teaching of kindergarten under bangkok

More information