แบบรายงาน Best Practice

Size: px
Start display at page:

Download "แบบรายงาน Best Practice"

Transcription

1 แบบรายงาน Best Practice Best Practice โรงเร ยนบ านเกาะโพธ (ว นคร 2500) 1. Best Practice 1.1 สภาพท วไป เน องจากสภาวะป จจ บ นน ส งคมและความเจร ญรอบต วของน กเร ยนได เปล ยนแปลงไปเร ว มาก การดารงช ว ตค อนข างลาบาก และว นวาย อ นตรายต างๆ ก ม รอบต ว ด งน นโรงเร ยนบ านเกาะโพธ (ว นคร 2500) จ งได จ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร ฮ โร ในดวงใจ ใส ใจข าวสาร เพ อให น กเร ยนได เสร มสร างความแข งแรง และม นคงทางด านระบบความค ด และค าน ยมท จะเก อเสร มให เขาเป นคนด ม ค ณธรรม และจร ยธรรม เหม อนการม ภ ม ค มก นโรคร ายได อย างด และสร างสรรค 1.2 สภาพป ญหา โรงเร ยนบ านเกาะโพธ (ว นคร 2500) ได เล งเห นความสาค ญในการปล กฝ งให เด กเต บโตเป น คนด ม ค ณภาพ เป ยมไปด วยค าน ยมและค ณสมบ ต ท พ งปรารถนา เช น ท กษะกระบวนการค ด ความม ว น ย ซ อส ตย ส จร ต การอย อย างพอเพ ยง และการม จ ตสาธารณะ โรงเร ยนจ งได จ ดทาแผนการจ ดการ เร ยนร ซ งเป นส วนหน งของโครงการว จ ยส จร ตข น 1.3 ล กษณะส าค ญของ Best Practice ฮ โร ในดวงใจ ใส ใจข าวสาร (กลย ทธ ใหม ใจใสกว าเด ม) เป นร ปแบบก จกรรมการเร ยน การสอน จานวน แผน ช วโมง ใช สอนในช วโมงซ อมเสร ม แนะแนว โดยใช ข าวและเหต การณ สาค ญ ท เก ดข น รวมท งบ คคลหร อฮ โร ท ส งคมยกย องมาเป นต วอย างในก จกรรมการเร ยนการสอน คร ฝ กให น กเร ยนเก ดท กษะกระบวนการค ด การแสดงความค ดเห น การตกผล กทางความค ด การสร ปเป น ความค ดรวบยอดในการนาไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ซ งม ก จกรรมด งน ค ณล กษณะความส จร ต ก จกรรม 1. ท กษะกระบวนการค ด 2. ความม ว น ย 3. ความซ อส ตย ส จร ต 4. ความพอเพ ยง 5. จ ตสาธารณะ รวบแล วม อฆ าข มข นน องการ ต น วอลเลย บอลหญ งไทย เก บส งของม ค าส งค นเจ าของ โรงเร ยนพอเพ ยง ฟ าหญ งจ ฬาภรณ ทรงงานว ส ญญ ส ตวแพทย ม ลน ธ แพทย อาสาสมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน

2 2. หล กการและเหต ผล เน องจากเยาวชนเป นทร พยากรมน ษย ท ม ค าของส งคมไทย โรงเร ยนบ านเกาะโพธ (ว นคร 2500)ใน ฐานะสถาบ นท ให ความร ก บเยาวชนจ งม งปล กฝ งค าน ยมท ด ให แก เยาวชนเพ อเป นภ ม ค มก นให ก บเยาวชนและ ส งคม ลดป ญหาต างๆโดยเฉพาะป ญหาท จร ตคอร ปช นท จะเก ดข นและม แนวโน มท จะร นแรงในอนาคต 3. ว ตถ ประสงค 3.1 เพ อให น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคน ม ท กษะกระบวนการค ด สามารถว เคราะห ข อม ลท ได ร บว าด หร อไม ควรทาตามหร อไม ร จ กปฏ เสธ เพ อป องก นตนเองและครอบคร วจากความท จร ต 3.2 เพ อให น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคน ม ว น ยในตนเอง ร จ กและเคารพในส ทธ และหน าท ของตนเอง ของเพ อนและค ณคร ต งใจปฏ บ ต ตามข อตกลง กฎระเบ ยบของโรงเร ยน 3.3 เพ อให น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคนม ความซ อส ตย ส จร ตต อตนเองและผ อ น ร กษาศ ลห า อย เป นน จ 3.4 เพ อให น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคน ร กการเป นอย อย างพอเพ ยง ม ความม ธย สถ เห นแก ประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตน 3.5 เพ อให น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคน ม จ ตสาธารณะช วยเหล อผ อ นด วยความเต มใจ เพ อ พ ฒนาส งคมให เป นส ข 4. เป าหมาย 4.1 เช งปร มาณ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคน 4.2 เช งค ณภาพ น กเร ยนม ท กษะกระบวนการค ด ม ว น ยในตนเอง ม ความซ อส ตย ร กความเป นอย อย าง พอเพ ยงและม จ ตสาธารณะ

3 5. Conceptual Frame Work การศ กษาสภาพป จจ บ นป ญหา การประเม นผล การวางแผน การดาเน นงานตามแผน 6. ลาด บข นตอนการดาเน นก จกรรมพ ฒนา ข นท 1 การศ กษาสภาพป จจ บ นป ญหา ข นท 2 การวางแผน ศ กษาจากสภาพป ญหาและศ กษาแนวทางในการดาเน นงานเพ อให บรรล ตาม ว ตถ ประสงค ท ได กาหนดไว ข นท 3 การดาเน นการตามแผน ได ใช การจ ดการเร ยนร โดยใช เทคน คการค ดแบบหมวกหกใบ เพ อใช ในการจ ดการเร ยนการสอน ปร บเปล ยนว ธ ค ด ค ดหลายม ต ฉลาดค ด ม เหต ผลท น าเช อถ อได ค ดอย างรวดเร ว ฝ กค ดและฝ กแสดงทรรศนะในเน อหาท เร ยนร ด วยตนเองอย างหลากหลายโดยไม ย ดม นในความค ดใด ความค ดหน งแต เพ ยงความค ดเด ยว เพ อให ม ม มมองท แปลกใหม แตกต างไปจากความค ดเด มๆ โดยใช ความค ด

4 แบบหมวกหกใบ (Six Thinking Hats) แนวค ดตามทฤษฎ ของเอ ดเว ร ด เดอ โบโน (Edwaed de Bono)เป น ส ญล กษณ แทนการค ดแบบต าง ๆ ซ งม รายละเอ ยดด งน หมวกส ขาว แสดงถ งความบร ส ทธ หมายถ งการค ดหาข อม ล ข อเท จจร งท ท กคนยอมร บโดยไม ม ข อ โต แย ง หมวกส แดง แสดงถ งความโกรธ ความเด อดดาล หมายถ งการค ดจากอารมณ ความร ส กของตนท ม ต อ เร องราวต าง ๆ หมวกส ดา แสดงถ งความม ดมน หมายถ งการค ดหาข อบกพร อง จ ดด อย หร อการค ดในทางลบ หมวกส เหล อง แสดงถ งดวงอาท ตย ท ส องสว าง หมายถ งการค ดหาข อด จ ดเด น หร อการค ดใน ทางบวก หมวกส เข ยว แสดงถ งความอ ดมสมบ รณ หมายถ ง การค ดหาแนวทางใหม ๆ และความค ดสร างสรรค หมวกส ฟ า แสดงถ งท องฟ าท อย เบ องบนเหน อท กส งท กอย าง หมายถ ง การควบค มการจ ดระบบและ การสร ปความค ด ข นท 4 การประเม นผล การประเม นตามค ณล กษณะอ นพ งประสงค ก จกรรม ใบงาน 7. งบประมาณโครงการ งบประมาณ 2,000 บาท -ว สด อ ปกรณ สาน กงาน 2,000 บาท 8. ผลท คาดหว งให เก ดข น 8.1 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคน ม ท กษะกระบวนการค ด สามารถค ดว เคราะห ข อม ลท ได ร บ ว าด หร อไม ควรทาตามหร อไม ร จ กปฏ เสธ เพ อป องก นตนเองและครอบคร วจากความท จร ต 8.2 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคน ม ว น ยในตนเอง ร จ กเคารพในส ทธ และหน าท ของตนเอง ของเพ อน และค ณคร ต งใจปฏ บ ต ตามข อตกลง กฎของโรงเร ยน 8.3 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคน ม ความซ อส ตย ส จร ตต อตนเองและผ อ น ร กษาศ ลห าอย เป น น จ 8.4 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคน ร กการเป นอย อย างพอเพ ยง ม ความม ธย สถ เห นแก ประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตน 8.5 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ท กคน ม จ ตสาธารณะ ช วยเหล อผ อ นด วยความเต มใจ เพ อพ ฒนา ส งคมให เป นส ข

5 9. ร องรอยหล กฐานระหว างการพ ฒนาท แสดงการดาเน นการน าไปส เป าหมาย 9.1 แผนการจ ดการเร ยนร 9.2 ใบงาน 9.3 ภาพก จกรรม 9.4 แบบประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค 10. Best Practiceโครงการด งกล าวสอดคล องก บค ณล กษณะ 5 ประการด งน ค ณล กษณะ ก จกรรมท สอดคล อง เคร องม อท ใช ในการทดสอบ 1. ท กษะกระบวนการค ด รวบแล วม อฆ าข มข นน องการ ต น - ก จกรรมกล ม - Mind Mapping 2. ความม ว น ย วอลเล ย บอลหญ งไทย - ก จกรรมสารวจข อม ลจาก อ นเทอร เน ต เก ยวก บน ก 3. ความซ อส ตย ส จร ต เก บส งของ - ก จกรรมระดมสมอง 4. อย อย างพอเพ ยง โรงเร ยนพอเพ ยง -ก จกรรมค นคว าจากอ นเทอร เน ต 5. ม จ ตสาธารณะ ฟ าหญ งจ ฬาภรณ ทรงงานว ส ญญ ส ตวแพทย -ก จกรรมรวบรวมข อม ล - แบบประเม นค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค

6 11. ก จกรรมท สอดคล องก บปฏ ญญาโรงเร ยนส จร ตได แก ปฏ ญญา ก จกรรมท สอดคล อง ว ธ การ 1. การปล กฝ ง แผนการจ ดการเร ยนร การจ ดการเร ยนร โดยใช เทคน ค การค ดแบบหมวกหกใบ 2. การป องก น - ต วอย างการประพฤต ตนเป น แบบอย างท ด - การระดมสมอง 3. การสร างเคร อข าย การแสดงเอกสารร ปเล มของ แผนการจ ดการเร ยนให ก บ โรงเร ยนในเคร อข าย 12. เคร องม อท ใช ในการตรวจสอบ แบบประเม นผล - แบบสารวจตนเองเก ยวก บความซ อส ตย ส จร ต - สม ดบ นท กความด ของโรงเร ยน การให เห นต วอย างการประพฤต ตนท ด เหมาะสม และการประพฤต ตนท ไม ด ไม เหมาะสม นาเสนอร ปเล มของแผนการ จ ดการเร ยนร ให ก บคณะสารวจด งานโรงเร ยนส จร ต 13. แนวทางขยายผลสร างเคร อข าย - เผยแพร เอกสารแผนการจ ดการเร ยนร ให ก บโรงเร ยนในเคร อข าย 14. ป ญหาและแนวทางการแก ไข 14.1 ป ญหา -น กเร ยนบางคนอ านและเข ยนหน งส อไม คล องทางานกล มล าช า - น กเร ยนบางคนไม กล าแสดงออกทาให การนาเสนอผลงานไม ราบร น 14.2 แนวทางการแก ไข - ควรจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให เหมาะสมก บความสามารถของน กเร ยน - ควรม การเสร มแรงเพ อให น กเร ยนเก ดความม นใจ

7 15. ข อเสนอแนะ 15.1 ควรใช ก จกรรมจ ดการเร ยนร แบบร วมม อในกล มสาระอ น ๆ ด วย เพ อการฝ กน กเร ยนให เคยช น ก บการร บผ ดชอบในการทางานกล ม อ นเป นป จจ ยเบ องต นของการทาประโยชน เพ อส วนรวม 15.2 ท กช นเร ยนในสถานศ กษาควรจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นค ณล กษณะความส จร ตและ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค เช นน เพ อช วยก นเสร มสร างน กเร ยนให เป นคนเก งและคนด สามารถดารงช ว ตใน ส งคมได อย างม ความส ข 16. ภาคผนวก (ร องรอย หล กฐาน ภาพถ าย ช นงาน) ด งรายละเอ ยดท แนบท าย

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน แบ งออกเป น 5 ด าน ได แก 1) มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ม 6 มาตรฐาน 26 ต วบ งช 2) มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ม 6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช 3) มาตรฐานด าน

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน

แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน คาช แจง 1. แบบประเม นฉบ บน ใช สาหร บประเม นค ณภาพด านผ เร ยนของน กเร ยนแต ละคนตามความเป นจร

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

ข นตอนท 1 ส ารวจและว เคราะห สภาพป จจ บ น

ข นตอนท 1 ส ารวจและว เคราะห สภาพป จจ บ น แนวปฏ บ ต ท เป นเล ศในการจ ดก จกรรมธนาคารบ านท าอ เทน โดยใช เทคน ค P-D-C-A บ านท าอ เทน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 หล กการ/แนวค ด บ านท าอ เทน อ าเภอท าอ เทน จ งหว ดนครพนม เป นขนาดกลาง

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก

การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง การสร างส

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3: กรณ ศ กษาโรงเร ยนบ านส นกอง อาเภอแม จ น จ งหว ดเช ยงราย อ จฉราวรรณ ใจยะเข ยว บทค ดย อ การศ กษาในคร

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.นวลจ ตต เชาวก รต พงศ ดร.เบญจล กษณ น าฟ า นางช ดเจน ไทยแท ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ

More information

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร

More information

ค ม อคร ท ปร กษา ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนฝ ายม ธยม

ค ม อคร ท ปร กษา ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนฝ ายม ธยม ค ม อคร ท ปร กษา ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนฝ ายม ธยม สารบ ญ เร อง หน า 1. แผนผ งแนวการจ ดก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน 2. หล กการ... 1 3. ว ตถ ประสงค... 1 4. ขอบข าย... 2 5.

More information

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 หน วยการเร ยนร ท

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร - 1 คานา เด มการด าเน นงานก จกรรมพ ฒนาน กศ

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

www.kroobannok.com ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น

www.kroobannok.com ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น ประเภทผลงานนว ตกรรม รองผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม ระด บประถมศ กษา ผ เสนอผลงานนว ตกรรม นายหารศ ก ภาระห นต รองผ อานวยการชานาญการ

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ

6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6.1 การเป นบ คคลแห งการเร ยนร บ คคลแห งการเร ยนร หมายถ ง ผ ท ม ค ณล กษณะน ส ยใฝ ร ใฝ เร ยน ม พฤต กรรมท แสดงออกถ ง ความกระต อร อร น สนใจเสาะแสวงหาความร

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน การออกแบบหน วยการเร ยนร อ งมาตรฐาน และแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน รห สว ชา ง 31101 ช อว ชาสารสนเทศและ ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ป จจ บ นส งคมไทยม กระแสการเปล ยนแปลงด านต างๆ เก ดข นอย างรวดเร วมากจนส งผลให เก ด ว กฤต การณ หลายร ปแบบข นในส งคมท งทางด านเศรษฐก จส งคม การเม อง ว ฒนธรรมและส งแวดล

More information

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย ว จ ยในช นเร ยน เร อง การจ ดการเร ยนการสอนในว ชาโปรแกรม Word ของน กศ กษาสาขายานยนต เพ อให น กศ กษาสามารถนาไปเป นพ นฐาน ในการเร ยนว ชาอ นให มากย งข น จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information