แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร"

Transcription

1 แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท ๓ หน วยการเร ยนร กาแฟศ กษาตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เวลารวม ๔๐ ช วโมง เร อง ผล ตภ ณฑ จากกาแฟโดยใช โครงงานเป นฐาน เวลา ๕ ช วโมง สาระท ๘ ธรรมชาต ของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาตรฐาน ว ๘.๑ ต วช ว ดข อท ๑-๙ ใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร และจ ตว ทยาศาสตร ในการส บเสาะหา ความร การแก ป ญหา ร ว าปรากฏการณ ทางธรรมชาต ท เก ดข นส วนใหญ ม ร ปแบบท แน นอน สามารถอธ บาย และตรวจสอบได ภายใต ข อม ลและเคร องม อท ม อย ในช วงเวลาน นๆ เข าใจว าว ทยาศาสตร เทคโนโลย ส งคม และส งแวดล อมม ความเก ยวข องส มพ นธ ก น สาระการเร ยนร โครงงานว ทยาศาสตร หมายถ ง งานว จ ยในระด บน กเร ยน เป นการศ กษาเร องราวทางว ทยาศาสตร ท ใช ว ธ การทางว ทยาศาสตร ใช ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการศ กษาและแก ป ญหารวมท งการ พ ฒนาจ ตว ทยาศาสตร โดยน กเร ยนเป นร เร ม เล อกเร อง วางแผนในการศ กษาโครงงานว ทยาศาสตร ซ งแบ ง ออกเป น 4 ประเภท ได แก ประเภททดลอง ประเภทสารวจรวบรวมข อม ล ประเภทส งประด ษฐ และประเภท ทฤษฎ การสารวจและเล อกเร องท จะทาโครงงานว ทยาศาสตร เป นข นตอนท สาค ญท ส ดท น กเร ยนจะต องค ด และเล อกเร องด วยตนเอง ห วข อเร องควรเฉพาะเจาะจงและช ดเจน เม อน กเร ยนได ห วข อเร องท จะศ กษาแล ว ต อไปเป นการหาแหล งข อม ล เอกสารท เก ยวข องก บเร องท จะศ กษา ต อจากน นน กเร ยนจาเป นต องกาหนด กรอบ แนวค ด ออกแบบวางแผนการดาเน นการทาโครงงานว ทยาศาสตร ต อไป สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด โครงงานว ทยาศาสตร ม 4 ประเภท ค อ ประเภททดลอง ประเภทสารวจ รวบรวมข อม ล ประเภทส งประด ษฐ และประเภททฤษฎ จ ดประสงค การเร ยนร ด านความร (K) ๑. อธ บายความหมาย ค ณค า ล กษณะ จ ดม งหมาย และประเภทของโครงงานได ๒. อธ บายลาด บข นตอนในการทาโครงงานได ๓. สารวจและเล อกเร องท จะทาโครงงานว ทยาศาสตร ได ๔. อธ บายและเข ยนท มาและความสาค ญของโครงงานว ทยาศาสตร หร อผลงานทางว ทยาศาสตร ได ๕. อธ บายและเข ยนบทท 1 บทนาได ๖. อธ บายและเข ยนบทท 2 เอกสารท เก ยวข องได ๗. อธ บายและเข ยนเค าโครงของโครงงานว ทยาศาสตร ได

2 ด านท กษะ/กระบวนการเร ยนร (P) ๑. สามารถปฏ บ ต งานภายในกล ม โดยไม ส งเส ยงรบกวนผ อ นในขณะทางาน ๒. ม ส วนร วมในการอภ ปราย แลกเปล ยนและสร ปความค ดเห น ๓. เอ อเฟ ออ ปกรณ ท ใช ร วมก นภายในกล ม ๔. สามารถศ กษาค นคว าและเข ยนบ นท กสร ปผลการดาเน นการอย างม ระบบ ด านพฤต กรรมการเร ยน (A) ๑. ความสนใจใฝ ร ๒. การปฏ บ ต ก จกรรมด วยความร บผ ดชอบ ๓. ซ อส ตย อดทน ม งม น ๔. ความใจกว าง ร วมแสดงความค ดเห นและร บฟ งความค ดเห นของผ อ นอย างม เหต ผล ค ณล กษณะอ นพ งประสงค - อย อย างพอเพ ยง - ม งม นในการทางาน อดทน รอบคอบ - ใฝ เร ยนร สมรรถนะ - ความสามารถในการส อสาร - ความสามารถในการค ด - ความสามารถในการแก ป ญหา - ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต - ความสามารถในการใช เทคโนโลย การบ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ความพอประมาณ - น กเร ยนในช มชนของตนเองม ภ ม ป ญญาท ควรค าต อการอน ร กษ และเผยแพร ความม เหต ผล - น กเร ยนร ว าจะนาภ ม ป ญญาท องถ นมาช วยในการเพ มรายได และพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมได อย างย งย น อ กท งม ค าควรแก การอน ร กษ และเผยแพร ให ก บบ คคลอ นได ร บร การม ภ ม ค มก นในต วท ด - น กเร ยนร ด วยตนเองว าภ ม ป ญญาช วยพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม เพ มรายได แก ช มชน ได ทาให ช มชนเข มแข ง เก ดการพ ฒนาอย างย งย น อ กท งเป นการใช เวลาว างให เก ดประโยชน

3 ค ณธรรมกาก บความร เง อนไขค ณธรรม - น กเร ยนม ความร เก ยวก บภ ม ป ญญาการประกอบอาช พจากแหล งเร ยนร ในช มชน และ สามารถพ งตนเองและม ต วเองเป นท พ งได เง อนไขความร - น กเร ยนม องค ความร ( KM )เก ยวก บภ ม ป ญญาท องถ นท สามารถถ ายทอดส ช มชน ส งคม และประเทศได กระบวนการจ ดการเร ยนร ใช การสอนแบบส บเสาะหาความร เน นให น กเร ยนส บค น เสาะหา สารวจตรวจสอบและค นคว าหา ความร ด วยตนเองจากการร วมอภ ปราย ทดลอง ข นนาเข าส บทเร ยน ( 10 นาท ) ๑. คร ผ สอนแจ งจ ดประสงค การเร ยนร แนะนาบทเร ยน นาอภ ปรายเกณฑ การว ดและประเม นผล และภาระงานของน กเร ยน ๒. คร ผ สอนแนะนาว ธ การเร ยนแบบศ นย การเร ยน โดยแบ งออกเป น ๓ ศ นย การเร ยนการเข าเร ยน ในแต ละศ นย การเร ยน การเปล ยนศ นย การเร ยน ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร ท กษะและว ธ การทาง ว ทยาศาสตร ๓. คร อธ บายบทบาทหน าท ของน กเร ยนและท กษะท จาเป นในการทาก จกรรมกล ม เม อน กเร ยนเข า เร ยนในศ นย การเร ยนแต ละศ นย แล ว น กเร ยนจะต องศ กษาบ ตรคาส ง ปฏ บ ต ตามคาส งท ละข นตอน ประธาน กล มม หน าท ด แลสมาช กภายในกล มให ปฏ บ ต ตามคาส ง และเป นผ นาในการอภ ปราย สมาช กท กคนจะต อง ทาก จกรรมในบ ตรก จกรรมด วยตนเอง โดยเน นให ท กคนม ความซ อส ตย ไม ลอกเพ อนหร อลอกเฉลยก อน และใจกว างยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ น ม ความร บผ ดชอบช วยเหล อสมาช กในการทาก จกรรม เม อ เปล ยนศ นย การเร ยนใหม ให ส บเปล ยนก นทาหน าท ประธานและเลขาน การกล ม ข นสร างความสนใจ ( 30 นาท ) ๑. ให น กเร ยนแบ งกล ม เพ อศ กษาค นคว าความร ออกเป น ๓ กล ม กล มละ ๔ คน ๒. น กเร ยนทดสอบก อนเร ยนของศ นย การเร ยนท ๑,๒ และ ๓ รวม ๒o ข อ เวลา ๒o นาท ๓. ส มน กเร ยน ๒-๓ คน เล าถ งประสบการณ หร อเหต การณ ท น กเร ยนพบเห นท ค ดว าเป น ป ญหาในช ว ตประจาว นหน าช นเร ยน ๔. คร และน กเร ยนร วมอภ ปราย ผล ตภ ณฑ ด ในท องถ น เช น การผล ตการแฟอาราบ ก า การออกแบบ ผล ตภ ณฑ และแปรร ปผลผล ตกาแฟ - น กเร ยนค ดว าผล ตภ ณฑ ด ในท องถ นของเราม อะไรบ าง - ม ว ธ การท จะเพ มผลผล ตโดยการแปรร ปผล ตภ ณฑ ท ม ในท องถ นได อย างไร - หากน กเร ยนต องการจะแปรร ปผลผล ตกาแฟ จะม ว ธ การ ลาด บข นตอนในการดาเน นการอย างไร

4 ข นส ารวจและค นหา ( 2 ช วโมง ) ๑. น กเร ยนเข าเร ยนตามศ นย การเร ยน โดยศ กษาจากบ ตรเน อหา กล มท 1 เข าเร ยนในศ นย การเร ยนท 1 มาร จ กก บโครงงานว ทยาศาสตร ใช บ ตรเน อหาท 1 ความหมาย ค ณค า ล กษณะ จ ดม งหมาย และประเภทของโครงงาน บ ตรเน อหาท 2 ลาด บข นตอนในการทาโครงงาน กล มท 2 เข าเร ยนในศ นย การเร ยนท 2 การสารวจและเล อกเร องท จะทาโครงงานว ทยาศาสตร บ ตรเน อหาท 1 การกาหนดและเล อกเร องท จะทาโครงงานว ทยาศาสตร บ ตรเน อหาท 2 ท มาและความสาค ญของโครงงานว ทยาศาสตร หร อผลงานทางว ทยาศาสตร บ ตรเน อหาท 3 ว ธ การเข ยนบทท 1 บทนา กล มท 3 เข าเร ยนในศ นย การเร ยนท 3 การศ กษาเอกสาร ออกแบบและวางแผนดาเน นการทาโครงงาน ว ทยาศาสตร บ ตรเน อหาท 1 ว ธ การเข ยนบทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บ ตรเน อหาท 2 ข นตอนและว ธ การเข ยนเค าโครงของโครงงานว ทยาศาสตร ๒. คร แจกบ ตรคาส งของศ นย การเร ยนท 1,2 และ 3 และให แต ละกล มอ านข อความท อย ในบ ต ร คาส งให เข าใจและปฏ บ ต ตามโดยเคร งคร ด ๓. น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมจากบ ตรก จกรรมของแต ละศ นย การเร ยน ด งน ศ นย การเร ยนท 1 มาร จ กก บโครงงานว ทยาศาสตร บ ตรก จกรรมท 1 เร อง การประเม นผลและภาระงานของน กเร ยน บ ตรก จกรรมท 2 เร อง ประเภทและล กษณะของโครงงานว ทยาศาสตร บ ตรก จกรรมท 3 เร อง ลาด บข นตอนในการทาโครงงาน ศ นย การเร ยนท 2 การส ารวจและเล อกเร องท จะทาโครงงานว ทยาศาสตร บ ตรก จกรรมท 1 เร อง การว เคราะห โครงงานว ทยาศาสตร บ ตรก จกรรมท 2 เร อง การศ กษา ว เคราะห รวบรวมข อม ลเบ องต นเก ยวก บเร องท จะทาโครงงานว ทยาศาสตร บ ตรก จกรรมท 3 เร อง การกาหนดช อเร อง เข ยนท มา ความสาค ญของโครงงานว ทยาศาสตร และบทท 1 บทนา ศ นย การเร ยนท 3 การศ กษาเอกสาร ออกแบบและวางแผนดาเน นการทาโครงงานว ทยาศาสตร บ ตรก จกรรมท 1 เร อง ว ธ การเข ยนบทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บ ตรก จกรรมท 2 เร อง การเข ยนเค าโครงของโครงงานว ทยาศาสตร ๔. น กเร ยนแต ละกล มร วมอภ ปรายและบ นท กผลการทาก จกรรมลงในบ ตรก จกรรมของแต ละศ นย พร อมท งเตร ยมนาเสนอผลการทาก จกรรมสาหร บการปฏ บ ต ก จกรรมท 1 ศ นย การเร ยนท 3 เร อง ว ธ การ เข ยนบทท 2 เอกสารท เก ยวข อง ให น กเร ยนศ กษาและเข ยนเพ มเต มนอกเวลาเร ยน

5 ข นอธ บายและลงข อสร ป ๑. เม อน กเร ยนศ กษาและส บค นข อม ลในแต ละศ นย การเร ยนเร ยบร อยแล ว ผ แทนแต ละกล มออกมา นาเสนอข อม ลท ส บค นได หน าช นเร ยน เพ อนร วมช นเร ยนประเม นผลการทางานกล มโดยใช แบบประเม น ตนเองของน กเร ยนในการทาก จกรรมกล ม ๒. เป ดโอกาสให น กเร ยนซ กถาม เม อผ แทนแต ละกล มเสร จส นการนาเสนอ คร เสนอแนะและให ความร เพ มเต ม ข นขยายความร น กเร ยนแต ละกล มนาความร เก ยวก บล กษณะการเก ดและธรรมชาต ของเส ยงท เร ยนมาแล วมา กาหนดช อเร องของโครงงาน เข ยนบทท 1 บทนา บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง และเค าโครงของโครงงาน ว ทยาศาสตร และปฏ บ ต การทดลองนอกเวลาเร ยน ข นประเม น ๑. น กเร ยนร วมก นสร ปองค ความร ท ได จากการศ กษาก จกรรมฐานเร ยนร โครงงานว ทยาศาสตร ๒.น กเร ยนทาแบบทดสอบหล งเร ยนศ นย การเร ยนท 1,2 และ 3 จานวน 20 ข อ เวลา 20 นาท ๓. น กเร ยนตรวจคาตอบแบบทดสอบก อนและหล งเร ยน ๔. น กเร ยนสร ปผลคะแนนท ได ลงบนกระดาษคาตอบท กาหนดให และรายงานผลคะแนนต อ เลขาน การกล ม ส อและแหล งเร ยนร ๑. ส อการเร ยน - ใบความร เร อง ผล ตภ ณฑ จากกาแฟโดยใช โครงงานเป นฐาน - บ ตรก จกรรมตามฐานการเร ยนร - ใบก จกรรม เร อง การว เคราะห หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงท นามาใช ใน กระบวนการเร ยนร ๒. แหล งเร ยนร - สวนกาแฟในโรงเร ยน - แหล งช มชนท ผล ตกาแฟอาราบ ก า - ห องปฏ บ ต การว ทยาสาสตร

6 การว ดและประเม นผล ส งท ว ดและประเม น ว ธ การ เคร องม อ เกณฑ การประเม น อธ บายว ธ การทาโครงงาน ข นตอน ว ธ การตามหล ก - การส งเกตการตอบคาถาม - แบบส งเกตการตอบ คาถาม ได คะแนนเฉล ยร อยละ 80 ข นไป ผ านเกณฑ ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง การทาโครงงานว ทยาศาสตร ท สอดคล องตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง - การตรวจร ปเล มรายงานการ ทาโครงงานว ทยาศาสตร - การตรวจแผงโครงงาน พร อมท งช นงาน แบบประเม นโครงงาน ว ทยาศาสตร แบบRubic ได คะแนนเฉล ยร อยละ 80 ข นไป ผ านเกณฑ - อย อย างพอเพ ยง - ม งม นในการทางาน อดทน รอบคอบ - ใฝ เร ยนร - การส งเกต - การตรวจร ปเล มรายงานการ ทาโครงงานว ทยาศาสตร แบบประเม นเจตคต ทางว ทยาศาสตร ได คะแนนเฉล ยร อยละ 80 ข นไป ผ านเกณฑ เกณฑ การต ดส นระด บค ณภาพโครงงานว ทยาศาสตร แบบ Rubic ช วงคะแนน ระด บค ณภาพ ระด บค ณภาพ ต ากว า 5 1 ควรปร บปร ง พอใช ด ด มาก

7 เกณฑ การต ดส นระด บค ณภาพโครงงานว ทยาศาสตร แบบ Rubic รายการประเม น 1.การออกแบบการ ทดลอง 2. การเก บรวบรวม ข อม ล 3. ผลการทดลอง คาอธ บายค ณภาพ ด มาก( 4 ) ด ( 3 ) พอใช ( 2 ) ปร บปร ง ( 1 ) แบบทดลองท ใช แสดงให เห นว าน กเร ยนได ม การ ว เคราะห ป ญหาและ ออกแบบทดลองได ด วย ตนเองและสามารถทาการ ทดลองได อย างเหมาะสม ข อม ลท ได ร บการ รวบรวมและจดบ นท กไว เป นลาด บซ งสะท อนผล การทดลองได อย าง ถ กต องแม นยา ในการรายงานผลการ ทดลองม การอธ บายผล การทดลองช ดเจนม การ ใช ข อม ลจากแหล งต างๆ หร อจากการทดลองอ นๆ ประกอบคาอธ บาย แบบการทดลองท ใช แสดงให เห นว าน กเร ยน ได นาความค ด กระบวนการทาง ว ทยาศาสตร ใช ในการ ทดลองโดยม การควบค ม ต วแปรต างๆ ข อม ลท ได ร บการจด บ นท กไว เป นต วแทนของ ผลการทดลอง ในการรายงานผลการ ทดลองแสดงให เห นว า น กเร ยนม ความเข าใจใน ผลการทดลองและร ว าจะ อธ บายผลการทดลอง อย างไร แบบทดลองท ใช แสดง ให เห นว าน กเร ยนได นาความค ด กระบวนการทาง ว ทยาศาสตร แต จาเป นต องช วยในการ ควบค มต วแปร ข อม ลท ได ร บจด บ นท กไว อย างไม เป น ระบบหร อเป นระบบ ข นในภายหล งได ร บ การช วยเหล อจากคร ในการรายงานผลการ ทดลองม การแสดงผล การทดลอง การ สร ปผลย งไม สมบ รณ หร อม การสร ปผลแต สร ปหล งจากถ กถาม คาถาม แบบทดลองท ใช แสดง ให เห นว าน กเร ยน สามารถทาการทดลอง ได เม อได ร บความ ช วยเหล อจากคร ข อม ลท ได ร บจดบ นท ก ไว อย างไม สมบ รณ หร อ จดบ นท กภายหล งจาก ได ร บความช วยเหล อ จากคร ในการรายงานผลการ ทดลองม การแสดงผล การทดลอง ขาดการ สร ปผล หร อไม สมบ รณ หร อส บสน 4.การนาเสนอผล การทดลองด วยปาก เปล า การพ ดนาเสนอทาได ช ดเจน ถ กต องผ ฟ งให ความสนใจ ม ท าทาง น าเส ยงและการสบสายตา ผ ฟ งด มาก การพ ดนาเสนอได ร บการ จ ดเตร ยมด วยความ ช วยเหล อบางประการจาก คร แต ม การนาเสนอผล การทดลองการพ ดม เหต ผลและใช ท าทาง ประกอบน าเส ยงและการ สบตาผ ฟ งทาได ด การพ ดนาเสนอทาได หล งจากได ร บการ สอนจากคร ม การใช ท าทาง น าเส ยง และ การสบตาผ ฟ ง การพ ดนาเสนอทาได หล งจากได ร บการสอน จากคร

8 การว ดและประเม นผลบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ความพอประมาณ ม เหต ผล ม ภ ม ค มก นในต วท ด ๑. น กเร ยนกาหนดหน าท ของ สมาช กภายในกล มได เหมาะสม ก บศ กยภาพของแต ละคน ๒. น กเร ยนเล อกใช ว สด อ ปกรณ ในการทาโครงงานได พอด ก บโครงงานท น กเร ยน ใช เวลาในการทาก จกรรมการ เร ยนร ได พอด ก บเวลาท กาหนด ๑. น กเร ยนร จ กการทางาน ตามท ได ร บมอบหมาย จากกล ม ๒. น กเร ยนร จ กวาง แผนการทางานและ สามารถดาเน นงานตาม แผนท วางไว ได ๓. น กเร ยนได ฝ กการ ทางานตามแผนท วางไว เพ อให ท นกาหนดเวลา ๑.น กเร ยนร จ กการวางแผนการ ทางานและมอบหมายงานให สมาช กภายในกล มได เหมาะสม ก บความสามารถของแต ละบ คคล ๒. น กเร ยนร จ กเล อกใช และ จ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ การทา โครงงานได ถ กต องและตรงตาม ว ตถ ประสงค ของโครงงาน ว ทยาศาสตร ท สอดคล องตามหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เง อนไขความร ๑. ว ธ การทาโครงงานว ทยาศาสตร ท สอดคล องตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ๒. ประโยชน ท ได ร บจากการทาผล ตภ ณฑ จากกาแฟโดยใช โครงงานเป นฐาน เง อนไขค ณธรรม ๑. ความสาม คค ในกล ม ๒. ความร บผ ดชอบ ม ว น ยในการทางานกล ม ๓. ม ความร บผ ดชอบต อส งแวดล อม ๔. ดาเน นก จกรรมการเร ยนร อย างพอเพ ยง

9 ว ด ประเม นผลล พธ (KPA) ท เก ดข นก บผ เร ยนจากการจ ดก จกรรมการเร ยนร บ รณาการหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ด าน อย อย างพอเพ ยง...สมด ลและพร อมร บการเปล ยนแปลงในด านต าง ๆ ว ตถ ส งคม ส งแวดล อม ว ฒนธรรม ความร 1.ได ความร เก ยวก บ อ ตราส วนของ ส วนผสมในการทา กาแฟด บกล น ท กษะ 1. ม ท กษะในการใช ว สด อ ปกรณ อย าง ประหย ดและค มค า 2. การเล อกใช ว สด อ ปกรณ ได อย าง เหมาะสม ค าน ยม 1.ตระหน กถ งผลท ท เก ดจากการใช ว สด อ ปกรณ ในการ ปฏ บ ต งาน 1. ม การวางแผนใน การทางานเป น กระบวนการกล ม 2. น กเร ยนม การ แลกเปล ยนเร ยนร 3. น กเร ยนได ช วยเหล อซ งก นและ ก น 1. ม ท กษะในการ ทางาน 2. ม สามารถในการ นาความร ท ได ร บ ไป ร วมก นแก ป ญหาเพ อ หาข อสร ปได 1. ม ความร บผ ดชอบ ต อการทางานของ กล ม 2. ยอมร บความ ค ดเห นซ งก นและก น ม ความเส ยสละและ อดทน 1. ม ความรอบร ในการ ใช แหล งเร ยนร ใน ท องถ น 2. ร สาเหต และป ญหา ของการผล ตและการ บร การผล ตภ ณฑ ใน ท องถ น 1. ใช ประโยชน จาก ส งแวดล อมระม ดระว ง และค มค า 1. ม จ ตสาน กในการ อน ร กษ ภ ม ป ญญา ท องถ น 2. ใช ทร พยากรและ ส งแวดล อมอย าง ประหย ด 1. การเร ยนร สอดคล องก บว ถ ช ว ต ของคนในช มชน 2. เห นค ณค าของภ ม ป ญญาท องถ น 1. ดารงตนอย ในส งคม อย างม ความส ข 2. ม ท กษะในการ คานวณและนาไปใช ได เหมาะสม 1.ส บสานการอน ร กษ ภ ม ป ญญาท องถ น 2. การใช แหล งเร ยนร โดยใช ภ ม ป ญญา ท องถ น

10

11

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง ธรรรมชาต ของส งม ช ว ต ช อว ชา ช วว ทยา 1 รห ส ว 31241 ช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร จานวนเวลาเร ยน 6 คาบ

หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง ธรรรมชาต ของส งม ช ว ต ช อว ชา ช วว ทยา 1 รห ส ว 31241 ช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร จานวนเวลาเร ยน 6 คาบ โรงเร ยนเตร ยมอ ดศ กษาพ ฒนาการ ร ชดา การจ ดทาหน วยการเร ยนร บ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง ธรรรมชาต ของส งม ช ว ต ช อว ชา ช วว ทยา 1 รห ส ว 31241 ช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 หน วยการเร ยนร ท

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด

แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด แบบบ นท กข อม ลภาคสนามการประเม นสถานศ กษาโดยต นส งก ด อาเภอ/เขต หน า 1 แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอ/เขต... สาน กงาน กศน.

More information

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 40 ช วโมง หน วยการเร ยน 1.0 หน วยก ต ศ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 11 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ผ รายงานได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยเก ยวข อง เพ อนามาเป นแนวทางในการจ ดทารายงาน ผลการใช เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาแอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม Namo FreeMotion

More information

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน การออกแบบหน วยการเร ยนร อ งมาตรฐาน และแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน รห สว ชา ง 31101 ช อว ชาสารสนเทศและ ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน แบ งออกเป น 5 ด าน ได แก 1) มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ม 6 มาตรฐาน 26 ต วบ งช 2) มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ม 6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช 3) มาตรฐานด าน

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร.การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา และเทคโนโลย ช อหน วยการเร ยนร ประโยชน และโทษของ เวลา ๖ ช วโมง เร อง ประโยชน ของ เวลา ๔ ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

ไมโครซอฟต เว ร ด ส วนต างๆ ในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดม ส วนช วยในการสร างงานเอกสาร

ไมโครซอฟต เว ร ด ส วนต างๆ ในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดม ส วนช วยในการสร างงานเอกสาร หน วยการเร ยนร ท 4 สร างงานเอกสารด วยซอฟต แวร (1) แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 ส วนต างๆ ในโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด 1 ช วโมง 1 สาระสาค ญ/ความค ดรวบยอด ส วนต างๆ ในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดม ส วนช วยในการสร างงานเอกสาร

More information

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ๑ การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ส าหร บ โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ส าน กงานย ทธศาสตร การศ กษา ส าน กการศ กษา ๑ องค ประกอบ ด านการจ ดการศ กษา ๑ ต วช ว ด

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

หน วยท 7 หล กการบร หารงานค ณภาพ

หน วยท 7 หล กการบร หารงานค ณภาพ 1 120 หน วยท 7 หล กการบร หารงานค ณภาพ ช อว ชา ช อหน วย ความร เก ยวก บงานอาช พ หล กการบร หารงานค ณภาพ สอนส ปดาห ท คาบรวม 2 16 ช อเร อง. หล กการบร หารงานค ณภาพ ช อหน วย หล กการบร หารงานค ณภาพ คาบรวม จานวนคาบ

More information

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า ค าน า... ค าส งกระทรวงศ กษาธ การ ท สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงว นท ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ

More information

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค ๓๖ หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการดาเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค - เพ อฝ กให น กเร ยนวางแผนในการพ ฒนาการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย

More information

หล กส ตรผ บร หารสถานศ กษา

หล กส ตรผ บร หารสถานศ กษา หล กส ตรผ บร หารสถานศ กษา ********************************** 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให คณะกรรมการกลาง ข าราชการหร อพน กงานส วนท องถ น (ก.จ. ก.ท.

More information

แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน

แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน คาช แจง 1. แบบประเม นฉบ บน ใช สาหร บประเม นค ณภาพด านผ เร ยนของน กเร ยนแต ละคนตามความเป นจร

More information

โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓

โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓ (ฉบ บร าง) เอกสารประกอบ แนวทางการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบครบวงจร โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม/ช างอ ตสาหกรรม

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม/ช างอ ตสาหกรรม แผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา พาณ ชยกรรมช างอ ตสาหกรรม ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต รห สว ชา 30000101 โดย อาจารย เจน ส รพ ณ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ

More information

กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย หน วยการเร ยนร ท

กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย หน วยการเร ยนร ท กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย 3 หน วยการเร ยนร ท การอน ร กษ นาฏศ ลป ในท องถ นไทย ช นม ธยมศ กษาป ท 6 เวลา 4 ช วโมง เป าหมายของหน วย (ความเข าใจฝ งแน น) เข าใจแนวทางการอน ร กษ นาฏศ ลป ไทยและภ ม ป ญญาท

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information