แผนการจ ดการเร ยนร. รห สว ชา วช.2023 การด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ น (Emergency Medical Care of Injuries) จานวนหน วยก ต 4(3-2-7)

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร. รห สว ชา วช.2023 การด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ น (Emergency Medical Care of Injuries) จานวนหน วยก ต 4(3-2-7)"

Transcription

1 แผนการจ ดการเร ยนร รห สว ชา วช.2023 การด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ น (Emergency Medical Care of Injuries) จานวนหน วยก ต 4(3-2-7) บทท 3 การด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นท กล ามเน อ กระด กและข อ ล กษณะอาการ สาเหต แนวทาง และว ธ ด แลร กษาฉ กเฉ นในผ บาดเจ บฉ กเฉ นท แขน-ขา 1) กล ามเน อ 2) กระด กและข อ น กศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งเวชก จฉ กเฉ น ช นป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 เวลา 6 ช วโมง (ทฤษฎ 4 ทดลอง 6) คร งท 1 ส ปดาห ท 5...ช อผ สอน นางสาวชลกนก ธนาภคว ตก ล **************************** 1. ผลการเร ยนร (Learning Outcome) มาตรฐานผลการเร ยนร ด านท กษะค ณธรรม จร ยธรรม ต วช ว ด 1. ยอมร บการแสดงความค ดเห นของบ คคลอ น 2. แสดงความสนใจในการศ กษาค นคว าความร โดยต ดตามงานท ได ร บมอบหมายและงาน อ นๆอย างใกล ช ด 3. เข าเร ยนตรงเวลา ส งงานตรงเวลา 4. แสดงความค ดเห น และร วมอภ ปรายในการเร ยนการสอน และการน าเสนอการ ว เคราะห กรณ ศ กษา การด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นช องท องและเช งกราน โดยย ดจรรยาบรรณว ชาช พและส ทธ ผ ป วย 5. สามารถทางานจนสาเร จ ท างานร วมก บผ อ นได และม ความร ส กท ด ต อว ชาช พ มาตรฐานผลการเร ยนร ด านท กษะความร ต วช ว ด 1. ร อยละ 75 ผ านเกณฑ ว ดผลส มฤทธ การเร ยนร 2.สร ปหล กการแนวค ดในองค ความร ท เก ยวข องก บการด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก

2 ได 3. ว เคราะห ป ญหา ของผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก 4. การอธ บายการแก ไขป ญหาการด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก 5. บ นท กและอธ บายผลการส บค นจากแหล งความร ต างๆ ท เช อถ อได และท นสม ย 6. นาเสนอ/ จ ดแสดงผลงาน เข ยนรายงาน และหร ออธ บายช นงาน/โครงการให ผ อ นเข าใจ มาตรฐานผลการเร ยนร ด านท กษะทางป ญญา ต วช ว ด 1. นาเสนอผลงานอย างสมเหต สมผล 2. ส บค นหาข อม ลจากแหล งต างๆ ท เก ยวข องก บการว เคราะห กรณ ศ กษาเก ยวก บการด แล ร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก 3. นาเสนอผ งความค ดรวบยอด ค ดแก ป ญหา และค ดร เร มสร างสรรค 4. การม ส วนร วมในการเร ยนท แสดงถ งความสนใจ ใฝ ร 2. ว ตถ ประสงค การเร ยนร ส ต วช ว ด 2.1 ว ตถ ประสงค ท วไป อธ บายกลไกการเก ดการบาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก 2.2 ว ตถ ประสงค เฉพาะ 1. อธ บายล กษณะอาการผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก 2. อธ บายสาเหต ว เคราะห ป ญหา และวางแนวทาง การด แลร กษาผ บาดเจ บกระด กและ กล ามเน อโดยคาน งส ทธ ของผ ป วยและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. สาระการเร ยนร ความร (K) 1. สาเหต ล กษณะอาการต างๆ ของผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก 2. แนวทางและว ธ การด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก 3. ว เคราะห กรณ ศ กษาเพ อด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก โดย ใช กระบวนการค ดอย างม ว จารณญาณและการแก ป ญหา ว เคราะห กรณ ศ กษาเพ อด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก โดยใช กระบวนการ ค ดอย างม ว จารณญาณและการแก ป ญหา ท กษะ/ กระบวนการค ด (P)

3 ค ณล กษณะพ งประสงค (A) 1. ตระหน กในบทบาทหน าท และขอบเขตการด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด กม เจตคต ท ด และม ค ณธรรมจร ยธรรมในการด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก 4. ว ชาท บ รณาการ แผนผ งการเร ยนร แบบบ รณาการ 1. การประเม นสภาพ 2. การยกและเคล อนย าย 3. เทคน คห ตถการ. ผ สอน ผ ร บผ ดชอบว ชา (นางสาวชลกนก ธนาภคว ตก ล) (นางสาวชลกนก ธนาภคว ตก ล).... (นางณ ฐปาล น น ลเป ง) ห วหน าสาขาว ชาการพยาบาลฉ กเฉ นและว กฤต

4 5. วางแผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ว ตถ ประสงค สาระการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ผลงาน (ช นงาน) ส อ/ แหล ง เร ยนร 1. อธ บาย. สาเหต ล กษณะอาการต างๆ ของ ผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก 2. อธ บาย. แนวทางและ ว ธ การด แลร กษา ผ บาดเจ บฉ กเฉ นกระด ก 3. ว เคราะห กรณ ศ กษา เพ อด แลร กษาผ บาดเจ บ ฉ กเฉ นกระด กและ กล ามเน อโดยใช กระบวนการค ดอย างม ว จารณญาณและการ แก ป ญหา ล กษณะอาการ สาเหต แนวทางและว ธ การด แล ร กษาฉ กเฉ นใน ผ บาดเจ บฉ กเฉ นท แขน- ขา 1) กล ามเน อ 2) กระด กและข อ ข นนา ช แจงว ตถ ประสงค และขอบเขตเน อหา - นาเข าส บทเร ยน 15 นาท ส มถามถ งประสบการณ การ ด แลผ บาดเจ บกล ามเน อ กระด กและข อ -บรรยายแบบม ส วนร วม - น าภาพก จกรรมและให น กศ กษาท ได เข าร วมก จกรรมการให บร การว ชาการ แก ส งคมเก ยวก บการด แลช วยเหล อ เบ องต นแก ผ ป วยฉ กเฉ นของกล ามเน อ กระด กและข อแสดงบทบาทสมม ต ตาม สถานการณ จ าลอง ให เพ อนน กศ กษาด จากน นแบ งกล มว เคราะห กรณ ศ กษา ตามท ก าหนดและแสดงบทบาทสมม ต ตามขอบเขตบทบาทความร บผ ดชอบ (2 ช วโมง 30 นาท ) - ให น กศ กษาแบ งกล ม 6 กล ม ว เคราะห กรณ ศ กษาการด แลผ บาดเจ บฉ กเฉ นท กล ามเน อ กระด กและข อ (1 ช วโมง) - คาอธ บาย ล กษณะสาค ญ สาเหต ล กษณะ อาการต างๆ และผลกระทบ จากการบาดเจ บ ฉ กเฉ นกระด ก - ล กษณะสาค ญ ป จจ ยท เป น สาเหต และ ผลกระทบจาก การบาดเจ บ ฉ กเฉ นกระด ก - ผลการว เคราะห กรณ ศ กษา 1..power point แสดงสาเหต ล กษณะอาการ ต างๆ ของ ผ บาดเจ บฉ กเฉ น กระด กและ กล ามเน อ การประเม นผลการเร ยนร - การแสดงความค ดเห นอย าง สมเหต สมผล - การยอมร บการแสดงความ ค ดเห นของบ คคลอ น -บ นท กและอธ บายผลการส บค น จากแหล งความร ต างๆท เช อถ อ ได และท นสม ย - แบบประเม นการว เคราะห กรณ ศ กษา - แบบประเม นบทบาทผ ช วยเหล อตามสถานการการ ปฏ บ ต ท กษะการช วยเหล อ เบ องต นแก ผ ป วยฉ กเฉ นโดยใช หล ก Framework for teaching skills หร อ APIE ใน การประเม นการว เคราะห กรณ ศ กษา การแสดงบทบาท สมม ต การให การช วยเหล อ

5 ว ตถ ประสงค สาระการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ผลงาน (ช นงาน) ส อ/ แหล ง เร ยนร กลไกการบาดเจ บ - น กศ กษาน าเสนอ กล มละ10 นาท 2. ห องสม ด/ - น กศ กษาน าเสนอ กล มละ10 นาท จ ดหาตาราท การบาดเจ บจากการ (1 ช วโมง) เก ยวข องไว ให ถ กกระแทกอย างแรง - ซ กถามแลกเปล ยนความค ดเห นกล ม น กศ กษา เช น ถ กท าร าย, ตก ละ 5 นาท ( 30 นาท ) บ นได, อ บ ต เหต จากก ฬา 4.ผ สอนซ กถามเพ มเต มและเป ดโอกาส หร ออ บ ต เหต การจราจร ให ผ เร ยนได ซ กถามแลกเปล ยนความ ม กจะท าให เก ดการ ค ดเห น บ า ด เ จ บ ข อ ง ร ะ บ บ (15 นาท ) กล ามเน อ กระด กและ ข อ -Post-test (30 นาท ) การประเม นผลการเร ยนร - การแสดงความค ดเห นอย าง สมเหต สมผล โดยคาน งถ ง จรรยาบรรณว ชาช พและส ทธ ผ ป วย -การทางานท ได ร บมอบหมาย สาเร จ ทางานร วมก บผ อ นได และ ม ความร ส กด ต อว ชาช พ (บ นท ก พฤต กรรมในการทาก จกรรมกล ม แบบประเม นตนเอง การบ นท ก หล งเร ยนและการทาก จกรรม) -ผลการว เคราะห ป ญหาของ กรณ ศ กษา -ผลการว เคราะห กรณ ศ กษา

6 เอกสารอ างอ ง กล มควบค มและป องก นการบาดเจ บและป ญหาจากส รา, สาน กงานโรคไม ต ดต อ กรมควบค มโรคกระทรวง สาธารณส ข. (2545). หล กส ตรและค ม อการเป นว ทยากรการ ปฐมพยาบาล ณ จ ดเก ดเหต. กร งเทพฯ: บร ษ ท ซ นเน ยคร เอท. กาญจนา จ นทร ส ง, จ ตต มา ศ ร จ ระช ย, และพ ศาล ไม เร ยง. (2543). อาย รศาสตร ฉ กเฉ น (Emergency Medicine). ขอนแก น: โครงการตาราคณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น. ชาญว ทย ต นต พ พ ฒน, และธน ต ว ชรพ กก. (2544). ตาราศ ลยศาสตร (พ มพ คร งท 6). กร งเทพฯ: โรง พ มพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ว ทยา ชาต บ ญชาช ย และคณะ. (2547). ตาราประกอบการเร ยนการสอนหล กส ตรเจ าพน กงานก ช พ. ขอนแก น: โรงพ มพ ศ ร ภ ณฑ ออฟเซ ท. ศ นย ก ช พ นเรนทร โรงพยาบาลราชว ถ ร วมก บสมาคมเวชศาสตร ฉ กเฉ น สมาคมแพทย อ บ ต เหต แห ง ประเทศไทย. (2546). การร กษาพยาบาล ณ จ ดเก ดเหต. กร งเทพฯ :แอล ท เพรส จาก ด. ส ดาพรรณ ธ ญจ รา, และวน ดา ออประเสร ฐศ กด. (2546). การพยาบาลฉ กเฉ นและอ บ ต ภ ยหม. กร งเทพฯ: โครงการตาราภาคว ชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธ บด. Christian CA. General principles of fracture treatment. In : Canale ST, ed. Campbell s Operative Orthopaedics, 9th ed. St.Louis: Mosby, 1998: Harkess JW, Ramsey WC. Principles of fractures and dislocations. In: Rockwood CA.Jr, Green DP, Bucholz RW, Heckman JD, eds. Rockwood and Green s Fractures in adults, 4th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996: Swiontkowski MF. The multiply injuried patient with musculoskeletal injuries. In: Rockwood CA. Jr, Green DP, Bucholz RW, Heckman JD,eds. Rockwood and Green s Fractures in adults, 4th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996 :

7 บ นท กผลการสอน 1. ด านองค ความร (ความร ในเน อหา/ทฤษฎ การสอน) และด านท กษะกระบวนการ อาจารย ผ สอนใช ว ธ บรรยายร วมก บอภ ปราย การทางานกล ม การว เคราะห กรณ ศ กษา เก ยวก บการ ด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นช องท องและเช งกรานเพ อให การช วยเหล อเบ องต น และให ว เคราะห กรณ ศ กษา เป นกล ม โดยม การอภ ปรายว เคราะห เก ยวก บการด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นช องท องและเช งกรานโดยใช หล กค ณธรรมจร ยธรรม คาน งถ งส ทธ ผ ป วย ค ณค าและศ กด ศร ของความเป นมน ษย น กศ กษาส วนใหญ สนใจ และต งใจเร ยนเป นอย างด 2. ด านมาตรฐานผลการเร ยนร (มคอ.) 2.1 ค ณธรรม จร ยธรรม - น กศ กษาม พฤต กรรมการเข าเร ยน และส งงานท ได ร บมอบหมายตรงเวลา - ผลการว เคราะห สถานการณ จาลอง น กศ กษาม การใช หล กค ณธรรมจร ยธรรม คาน งถ งส ทธ ผ ป วย ค ณค าและศ กด ศร ของความเป นมน ษย ในการอภ ปรายร วมก น 2.2 ความร จากการส มถามน กศ กษา จานวน 5 คน เก ยวก บหล กการการด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นช องท อง และเช งกราน เพ อให การช วยเหล อเบ องต นในภาวะฉ กเฉ น น กศ กษาม ความร และความเข าใจในสาระ ด งกล าว สามารถตอบคาถาม ได 2.3 ท กษะทางป ญญา น กศ กษาความสามารถส บค นและว เคราะห กรณ ศ กษา น าเสนอผลการว เคราะห กรณ ศ กษาข อม ล จากแหล งข อม ลท หลากหลาย นาข อม ลและหล กฐานไปใช ในการอ างอ งและแก ไขป ญหาอย างม ว จารณญาณ ม ส วนร วมในการอภ ปรายกล ม ในการว เคราะห เพ อให การช วยเหล อเบ องต นในภาวะฉ กเฉ นได 2.4 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ น กศ กษาสามารถปฏ บ ต งานด วยตนเองและสามารถท างานเป นท ม ม ท กษะด านการส อสาร แสดงความเป นผ น าและผ ตามในการท างานเป นท มได ม ท กษะการด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นก อนน าส ง โรงพยาบาล ม ท กษะในการแก ไขป ญหาเฉพาะหน าหร อการต ดส นใจร บผ ดชอบในการเร ยนร ด วยตนเอง และ ทางานท มอบหมายให แล วเสร จตรงตามเวลาท กาหนด 2.5 ท กษะว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ น กศ กษาม ท กษะในการส อสารท งการพ ด การฟ ง การเข ยน สามารถว เคราะห และแปล ความหมายข อม ลจากสถานการณ จ าลอง กรณ ศ กษาท ก าหนดให และ ม ท กษะในการส บค นข อม ลทาง อ นเตอร เน ต โดยประเม นจากการอภ ปราย การท ารายงานและน าเสนอในช นเร ยนโดยใช เทคโนโลย ท เหมาะสม

8 3. ด านค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ท เก ดข นจากการเร ยนการสอน น กศ กษาม ความร และท กษะเช งว ชาช พในประเด นเน อหาการการด แลร กษาผ บาดเจ บฉ กเฉ นช องท องและ เช งกราน การว น จฉ ยและต ดส นใจ เพ อให การช วยเหล อเบ องต นในภาวะฉ กเฉ น ม ความค ดว จารณญาณ สามารถว เคราะห สถานการณ จ าลองท ก าหนดให ได สามารถศ กษาค นคว าด วยตนเองและม ความร บผ ดชอบ ต องานท ได ร บมอบหมาย ทางานกล มร วมก บผ อ นได น าเสนอรายงานหน าช นเร ยนให อาจารย และเพ อนร วม ช นได มองเห นค ณค าตนเองในการเข าไปช วยเหล อผ ป วย ณ จ ดเก ดเหต และตระหน กถ งความร บผ ดชอบต อ หน าท ปฏ บ ต งานโดยย ดหล กค ณธรรมจร ยธรรม เคารพในค ณค าและศ กด ศร ของความเป นมน ษย โดย ประเม นจากผลการนาเสนอรายงานการว เคราะห กรณ ศ กษา 4. ป ญหาอ ปสรรคด านการเร ยนการสอน ไม ม

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป ๑ มคอ.๓ หมวดท ๑ ข อม ลโดยท วไป ๑. รห สและช อรายว ชา ๓562133 คอมพ วเตอร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หล กส ตรว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หล กส ตรว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร 1 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1. รห สและช อรายว ชา 5693901+ เทคโนโลย คอมพ วเตอร

More information

รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112)

รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112) รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112) มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร คณะมน ษยศาสตร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาภาษาไทย / คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาภาษาไทย / คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาภาษาไทย / คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1.1 รห สและช อรายว ชา 31544115 (ภาษาไทย) ส มมนาการใช ภาษาไทยเพ อการส อสาร (ภาษาอ งกฤษ)

More information

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป โครงการสอน ( Course Syllabus ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป 1.1 รห สว ชา 107293 1.2 ช อรายว ชา การส มมนาทางการศ กษาปฐมว ย (Seminar in Early Childhood Education) 1.3 จ านวนหน วยก

More information

มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา ส มมนาทางสารสนเทศเทศศาสตร Seminar in Information Science (รห สว ชา1634902)

มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา ส มมนาทางสารสนเทศเทศศาสตร Seminar in Information Science (รห สว ชา1634902) มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา ส มมนาทางสารสนเทศเทศศาสตร Seminar in Information Science (รห สว ชา1634902) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา 1 รายละเอ ยดของรายว ชา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร มคอ.3 หมวด 1 ข อม ลโดยท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร 1. รห สและช อรายว ชา 1063102 การบร

More information

แนวการสอน (Course Syllabus) ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

แนวการสอน (Course Syllabus) ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ มคอ.3 แนวการสอน (Course Syllabus) ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ รก จ (Software Package

More information

มคอ.๓ รายว ชาการเม องก บการปกครองของไทย ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย

มคอ.๓ รายว ชาการเม องก บการปกครองของไทย ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย มคอ.๓ รายว ชาการเม องก บการปกครองของไทย ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยสงฆ ศร สะเกษคณะส งคมศาสตร สาขาว ชาร ฐศาสตร หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1.รห สและช อรายว

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา TI3501 ระบบสารสนเทศด านอ ตสาหกรรมท องเท ยว Information

More information

มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification)

มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) รห สว ชา ๑๔๗ ๔๐๓/๑๔๔ ๔๐๔ การใช คอมพ วเตอร ทางธ รก จและอ ตสาหกรรม (Use of Computer in Business and Industry) รายว ชาน เป นส วนหน งของหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

๑ มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา

๑ มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยด มคอ. ๓ รายว ชา รายว ชา ED ๑๐๗๗ เทคโนโลย สารสนเทศและส อการสอนภาษาอ งกฤษ (Information Technology and Instructional Media for English Teaching) โดย ดร. จ กรกฤษณ โพดาพล หล กส ตรศาสนศาสตรบ ณฑ ต คณะศ

More information

ช อว ชา ศ ลปะการน าเสนอผลงาน

ช อว ชา ศ ลปะการน าเสนอผลงาน แบบ มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2552 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง รห สว ชา 1543231 ช อว ชา ศ ลปะการน าเสนอผลงาน ผ สอน อาจารย

More information

หล กส ตรผ บร หารสถานศ กษา

หล กส ตรผ บร หารสถานศ กษา หล กส ตรผ บร หารสถานศ กษา ********************************** 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให คณะกรรมการกลาง ข าราชการหร อพน กงานส วนท องถ น (ก.จ. ก.ท.

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1 รห สและช อรายว ชา 5721201 เทคโนโลย คอมพ วเตอร

More information

รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓)

รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓) ร า ย ง า น ข อ ม ล ร า ย ล ะ เ อ ย ด ร า ย ว ช า ( ม ค อ. ๓) ๑ รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓) หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑. ส วนนา ๑.๑ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตศร ล านช าง คณะศ กษาศาสตร หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑.

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 481 การว เคราะห และการออกแบบระบบงาน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711107 เข ยน Engineering

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา คณะ/กล ม คณะคร ศาสตร กล มว ชาหล กส ตรและการสอน

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา คณะ/กล ม คณะคร ศาสตร กล มว ชาหล กส ตรและการสอน มคอ.3 ท กษะและเทคน คการสอน รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา คณะ/กล ม คณะคร ศาสตร กล มว ชาหล กส ตรและการสอน หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สว ชา 102341 รายว ชา ท กษะและเทคน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา 1 รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. 3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ศท 0044020 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อส งคมเคร อข

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 481 การว เคราะห และการออกแบบระบบงาน

More information

รายว ชา การจ ดการสถาบ นบร การสารสนเทศ

รายว ชา การจ ดการสถาบ นบร การสารสนเทศ - มคอ.3 รายว ชา การจ ดการสถาบ นบร การสารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม คณะ/ภาคว ชา มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา ส วน ก ข อม ลท วไป 1. รห

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา คร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา คร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รายละเอ ยดของรายว ชา คร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร 1. รห สและช อรายว ชา 102210 การจ ดการเร ยนร 3(2-2-5) Principle

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information